RP 119/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RP 119/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL"

Transkript

1 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vissa författningstekniska ändringar samt andra ändringar motsvarande de ändringar som gjorts i arbetspensionssystemet görs i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen. Dessutom föreslås det att förutom en äkta make och en partner enligt lagen om registrering av partnerskap också en sambo som lever under äktenskapsliknande förhållanden ska ha rätt till särskild ersättning på vissa villkor som bestäms i lag. Lagen avses träda i kraft den 1 januari

2 2 INNEHÅLL PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL...1 INNEHÅLL...2 ALLMÄN MOTIVERING NULÄGE OCH FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR PROPOSITIONENS KONSEKVENSER BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN...4 DETALJMOTIVERING LAGFÖRSLAG IKRAFTTRÄDANDE...7 LAGFÖRSLAG...8 Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen...8 BILAGA...10 PARALLELLTEXT...10 Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen...10

3 3 ALLMÄN MOTIVERING 1 Nuläge och föreslagna ändringar Lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/1989) trädde i kraft den 1 september Systemet för särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen har skapats för att komplettera den medföljande makens arbetspension som på grund av bortfallet av förvärvsinkomster minskar när han eller hon till följd av sin makes arbete som tjänsteman är bosatt utomlands. Denna särskilda ersättning är inte arbetspension, även om den har vissa drag gemensamt med arbetspensionssystemet. Lagen har ändrats genom en lag 1991 (1384/1991), då vissa justeringar av förmånerna gjordes i systemet. Rätt till särskild ersättning har enligt 1 i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen en person som före fyllda 65 år har bott minst en månad utomlands tillsammans i äktenskap med en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör utomlands. Enligt en ändring av lagen om statstjänstemän som trädde i kraft vid ingången av 2005 föreskrivs 68 års ålder som den allmänna avgångsåldern. Därför föreslås det att en make som före fyllda 68 år har bott utomlands tillsammans med en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör utomlands ska ha rätt till särskild ersättning. Systemet för särskild ersättning föreslås dessutom bli ändrat så att maken, för att omfattas av systemet för särskild ersättning, ska ha bott utomlands minst sex månader utan avbrott. Den föreslagna ändringen svarar mot de villkor för boende på stationeringsplatsen som ställs för medföljande familjemedlemmar, makar eller barn i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006). Systemet med särskild ersättning har skapats för att ersätta förlorade pensionsinkomster, och de inkomster som en make som följer med en utsänd tjänsteman förlorar är inte bundna till civilståndet. Enligt gällande lag gäller ersättningen en äkta make och en part i ett registrerat parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001). Det föreslås i denna proposition att, förutom ovan nämnda makar, också en person som lever i ett äktenskapsliknande parförhållande ska inbegripas i systemet på vissa villkor. Den särskilda ersättningen enligt 2010 års nivå är 29,67 euro i månaden för varje år som berättigar till ersättning. På grund av det s.k. hälftenindex som tillämpades till utgången av 2004 släpar beloppet i någon mån efter förändringen i den allmänna lönenivån. I 4 2 mom. föreslås det att den särskilda ersättningen höjs till 33 euro i månaden. Särskild ersättning betalas enligt 6 i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen tidigast från ingången av den kalendermånad under vilken maken fyller 65 år eller för vilken till maken därförinnan betalas invaliditetspension med stöd av 22 i folkpensionslagen. Eftersom arbetspensionssystemet totalreviderades 2005 och pensionslagarna i samband med det ändrades så att en arbetstagare har rätt att gå i ålderspension från ingången av kalendermånaden efter den under vilken års ålder uppnåtts, föreslås det att makens åldersgräns i detta sammanhang sänks till 63 år. Enligt lagen om utrikesförvaltningen (204/2000) och statsrådets förordning om utrikesförvaltningen (256/2000) omfattar utrikesförvaltningen utrikesministeriet och de beskickningar som hör till utrikesrepresentationen. Till beskickningarnas personal har också andra än utrikesministeriets tjänstemän kunnat höra, bl.a. försvarsmaktens militärattachéer. Rätten till särskild ersättning för makarna till dessa andra tjänstemän vid Finlands beskickningar utomlands grundar sig på lagen om utrikesförvaltningen, där tjänstemännen inom utrikesförvaltningen har fastställts. I lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) föreskrivs det i övrigt om ersättningar som för täckande av särskilda utgifter på grund av utomlands utfört arbete och lokala förhållanden betalas till sådana tjänstemän inom utrikesförvaltningen som har förordnats till utrikesrepresentationen.

4 4 2 Propositionens konsekvenser Den särskilda ersättningen enligt 2010 års nivå är 29,67 euro i månaden för varje år som berättigar till ersättning. Enligt detta får en tjänstemans make som i tio år följt med tjänstemannen inom utrikesrepresentationen 296,70 euro som särskild ersättning per månad, om villkoren för att få ersättningen uppfylls. År 2009 var den minsta ersättning som betalades ut 23,70 euro och den största 874,32 euro per månad. Den utbetalda ersättningen har i snitt varit 302 euro per månad. Ersättningsutgiften 2009 var euro och ersättning betalades till 263 makar. Det föreslås att beloppet av den särskilda ersättningen från och med 2011 ska vara 33 euro per månad. De ekonomiska konsekvenserna av denna nivåhöjning är de närmaste åren ringa, eftersom förhöjd ersättning betalas ut för utlandsvistelse först från och med den 1 januari 2011 och efter det. År 2020 beräknas den ekonomiska konsekvensen av den föreslagna ändringen av den särskilda ersättningen vara ca euro per år. Enligt uppskattning beräknas systemet med särskild ersättning omfatta 80 personer Propositionen har inte några betydande konsekvenser i fråga om personal och inte heller konsekvenser för myndigheterna. Makarna till tjänstemän inom utrikesrepresentationen är i regel kvinnor. Sålunda har propositionen konsekvenser främst för kvinnor. Systemet kommer enligt förslaget att omfatta också personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden. 3 Beredningen av propositionen Propositionen har beretts vid finansministeriet i samarbete med utrikesministeriet och statskontoret. Arbetsgruppen har hört Utrikesministeriets maka/makeförening, nedan Ulpu ry. Utlåtanden om utkastet till proposition har begärts och lämnats av utrikesministeriet, försvarsministeriet och Ulpu ry samt av personalorganisationer inom utrikesförvaltningen. Ingen av remissinstanserna har motsatt sig propositionen. Ulpu ry och personalorganisationerna inom utrikesförvaltningen har föreslagit en större höjning av ersättningsnivån.

5 5 DETALJMOTIVERING 1 Lagförslag 1. Paragrafen innehåller bestämmelser om personer som har rätt till särskild ersättning. Enligt den gällande bestämmelsen har en person som före fyllda 65 år minst en månad har bott utomlands tillsammans i äktenskap med en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör utomlands rätt till särskild ersättning. I en ändring av lagen om statstjänstemän som trädde i kraft vid ingången av 2005 bestäms 68 års ålder som den allmänna avgångsåldern. Det föreslås därför i 1 1 mom. att en person som flyttar utomlands med sin make och som ännu inte har fyllt 68 år ska ha rätt till särskild ersättning, när maken är utsänd som tjänsteman inom utrikesrepresentationen. Dessutom föreslås det i 1 mom. att personen, för att omfattas av systemet för särskild ersättning, ska ha bott minst sex månader utan avbrott utomlands i samma hushåll som och som make till en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör utomlands. Kravet på sex månaders oavbrutet boende svarar mot motsvarande villkor i 2 i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006). Utrikesministeriet skaffar enligt förslaget utredning om boendet och sänder den till pensionsanstalten. Systemet med särskild ersättning har skapats för att ersätta förlorade pensionsinkomster, och dessa inkomster som en make som följer med en utsänd tjänsteman förlorar är inte bundna till civilståndet. Det föreslås därför ett nytt 2 mom. enligt vilket förutom en make och en part enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001) också en person som lever under äktenskapsliknande förhållanden, dvs. en sambo, ska omfattas av den lag som gäller särskild ersättning. Med make avses enligt definitionen i 2 mom. tjänstemannens make eller maka eller sambo som lever med tjänstemannen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn. Detta stämmer överens med motsvarande definition i 2 i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen. 4. I paragrafen bestäms det om den tid för vilken ersättning betalas ut och om ersättningens belopp. Den tid för vilken ersättning beräknas preciseras så att den stämmer överens med grunderna för det tillägg för make som fastställs i enlighet med 4 i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen. Den ackumulerade särskilda ersättningen beräknas enligt förslaget för samma tid för vilken tillägg för make betalas ut. Detta är följdriktigt med tanke på ersättningsgrunden, och också administrativt sett en tydlig lösning. Detta bestäms i paragrafens 1 mom. I paragrafens 2 mom. bestäms om den särskilda ersättningen. Den särskilda ersättningen enligt 2010 års nivå är 29,67 euro i månaden för varje år som berättigar till ersättning. Enligt detta får en tjänstemans make som följt med tjänstemannen inom utrikesrepresentationen i tio år 296,70 euro som särskild ersättning per månad. Den särskilda ersättningen har sedan lagen trädde i kraft 1989 fram till utgången av 2004 höjts med ett s.k. hälftenindex, där vägningskoefficienten för förändringar i lönenivån i indexet är 50 procent och vägningskoefficienten för förändringar i prisnivån 50 procent. Först från och med 2005 har ersättningen höjts med en lönekoefficient där vägningskoefficienten för förändringar i lönenivån är 80 procent och vägningskoefficienten för förändringar i prisnivån är 20 procent. Till följd av hälftenindexet har den särskilda ersättningens nivå i någon mån släpat efter den allmänna löneutvecklingen. Höjt med förtjänstnivåindexet blir beloppet av den särskilda ersättningen från det att lagen stiftades 1989 till 2010 ca 33 euro. Denna summa är tänkt att kompensera effekten av det sämre indexet, dvs. hälftenindexet, och därför föreslås en höjning av den särskilda ersättningen till 33 euro. 6. I den gällande paragrafen bestäms det att särskild ersättning kan betalas tidigast från ingången av den kalendermånad under vilken maken fyller 65 år eller för vilken till maken därförinnan betalas invaliditetspension med stöd av 22 i folkpensionslagen. I paragrafen föreskrivs det dessutom att ersättning inte utan vägande skäl betalas för längre

6 6 tid än ett år före ansökan om ersättning. Det föreslås att bestämmelsen ändras så att särskild ersättning kan betalas från ingången av den kalendermånad under vilken maken fyller 63 år. Detta svarar mot ålderspensionsåldern enligt de allmänna pensionslagarna. Maken har enligt förslaget redan före detta rätt till särskild ersättning, om han eller hon före fyllda 63 år har konstaterats vara arbetsoförmögen enligt en arbetspensionslag eller folkpensionslagen. En förteckning över arbetspensionslagarna ingår i 3 i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), och med arbetspensionslagar avses således de arbetspensionslagar som förtecknas i nämnda bestämmelse. Eftersom ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare kan beviljas retroaktivt för högst tre månader före ansökan om pension, föreslås det att paragrafen ändras på motsvarande sätt så att särskild ersättning inte beviljas retroaktivt för längre tid än tre månader före ansökan om ersättning. Dessutom föreslås det att bestämmelsens hänvisning till invaliditetspension beviljad med stöd av 22 i folkpensionslagen stryks såsom onödig. Som nytt 2 mom. föreslås en bestämmelse enligt vilken särskild ersättning kan betalas som ett engångsbelopp i enlighet med bestämmelserna om utbetalning av pensioner som ett engångsbelopp enligt lagen om pension för arbetstagare. Bestämmelser om engångsbelopp i fråga om pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare finns i 114 i den lagen. Om beloppet av den särskilda ersättningen således är mindre än 20 euro i månaden, kan pensionsanstalten betala ut den särskilda ersättningen som ett engångsbelopp. Om beloppet av den särskilda ersättningen är minst 20 euro, men högst 50 euro per månad, kan pensionsanstalten betala ut den särskilda ersättningen som ett engångsbelopp, om mottagaren av den särskilda ersättningen har underrättats om att ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och om mottagaren inte har motsatt sig detta inom en skälig tid som pensionsanstalten anger. De ovan nämnda beloppen är angivna enligt 2004 års nivå. Som nytt 3 mom. föreslås det en bestämmelse enligt vilken en livslängdskoefficient enligt lagen om pension för arbetstagare tilllämpas på den särskilda ersättningen. Detta innebär att när utbetalningen av särskild ersättning börjar, justeras ersättningen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år när maken fyller 62 år. Om personen i fråga konstaterats vara arbetsoförmögen när utbetalningen av särskild ersättning börjar, justeras den särskilda ersättningen med livslängdskoefficienten för det år då arbetsoförmågan började. Bestämmelser om livslängdskoefficienten ingår i 82 i lagen om pension för arbetstagare. 7. Enligt den gällande lydelsen i 1 mom. justeras det i 4 2 mom. angivna beloppet årligen enligt det löneindextal som nämns i 9 i lagen om pension för arbetstagare. Enligt den gällande lagen om pension för arbetstagare är de belopp som anges i lagen bundna till en lönekoefficient. Bestämmelser om denna lönekoefficient ingår i 96, 97 och 100 i lagen om pension för arbetstagare. Därför föreslås det att bestämmelsen i 1 mom. ändras så att det belopp som anges i 4 2 mom. årligen justeras med nämnda lönekoefficient enligt lagen om pension för arbetstagare. I 2 mom. föreskrivs det att beloppet av den särskilda ersättningen justeras i enlighet med bestämmelserna om justering enligt lagen om pension för arbetstagare. Den föråldrade lydelsen i momentet föreslås bli ändrad så att den motsvarar den nya arbetspensionslagstiftningen. 8. I den gällande paragrafen bestäms det att Statskontoret beviljar och betalar ut särskild ersättning. Eftersom verkställigheten av statens pensionssystem överförs från och med år 2011 till den kommunala pensionsanstalten, föreslås paragrafens lydelse bli ändrad så att den kommunala pensionsanstalten beviljar och betalar ut den särskilda ersättningen och att en utredning uppgjord enligt den kommunala pensionsanstaltens anvisningar ska fogas till ansökan om särskild ersättning. 9. I den gällande paragrafen föreskrivs det om sökande av ändring i Statskontorets beslut om särskild ersättning. Eftersom verkställigheten av statens pensionssystem överförs från och med år 2011 till den kommunala pensionsanstalten, föreslås det att paragrafens lydelse ändras så att ändring får sökas i den kommunala pensionsanstaltens beslut.

7 7 Omnämnandet av ändringssökande hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/1950) föreslås samtidigt bli ändrat så att på ändringssökande tillämpas den numera gällande förvaltningsprocesslagen (586/1996), genom vilken lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden har upphävts. 10. I den gällande paragrafen föreskrivs det om Statskontorets framställning om återbrytande av ett laga kraft vunnet beslut. Eftersom verkställigheten av statens pensionssystem överförs från och med år 2011 till den kommunala pensionsanstalten, föreslås det att paragrafens lydelse ändras så att framställning om undanröjande av ett laga kraft vunnet beslut om särskild ersättning görs av den kommunala pensionsanstalten. 13. I det gällande 2 mom. föreskrivs det att beloppet i 4 motsvarar löneindextalet för Eftersom en lönekoefficient numera används i arbetspensionssystemet föreslås det att momentet ändras till följd av detta. I 2 mom. föreslås således en bestämmelse om att beloppet i 4 2 mom. år 2010 motsvarar värdet 1,231 för lönekoefficienten. 2 Ikraftträdande Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari Enligt 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen tillämpas det nya beloppet av den särskilda ersättningen enligt 4 2 mom. i fråga om den tid efter denna lags ikraftträdande som en person som make har bott utomlands tillsammans i samma hushåll med en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör utomlands och för vilken tid tillägg för make enligt ersättningssystemet inom utrikesrepresentationen har betalats till tjänstemannen. Vid beräkningen av särskild ersättning som ackumulerats under tiden före lagens ikraftträdande tillämpas således det nuvarande beloppet av den särskilda ersättningen, dvs. 29,67 euro (enligt indexnivån 2010). I 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen bestäms det enligt förslaget att den kommunala pensionsanstalten från det att denna lag träder i kraft sörjer för självrättelser av, besvär över och ansökan om undanröjande av beslut om särskild ersättning som Statskontoret meddelat före lagens ikraftträdande. Enligt ikraftträdandebestämmelsen överförs dessutom utbetalningen av de särskilda ersättningar som Statskontoret ska betala ut till den kommunala pensionsanstalten när denna lag träder i kraft. Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

8 8 Lagförslag Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/1989) 1, 4 och 6 10 samt 13 2 mom., av dem 1, 4, 6 och 8 samt 13 2 mom. sådana de lyder i lag 1384/1991 samt 7 sådan den lyder delvis ändrad i lag 1384/1991, som följer: 1 Rätt till särskild ersättning enligt denna lag har en person som före fyllda 68 år har bott i samma hushåll minst sex månader utan avbrott utomlands som make till en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör utomlands. Med make avses i denna lag tjänstemannens make eller maka eller tjänstemannens sambo som lever med tjänstemannen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn. 4 Särskild ersättning beräknas på grundval av den tid för vilken tillägg för make enligt ersättningssystemet inom utrikesrepresentationen har betalats till en tjänsteman som avses i 1. Månadsersättningens belopp är 33 euro för varje år. 6 Särskild ersättning betalas tidigast från ingången av den kalendermånad under vilken maken fyller 63 år eller före vilken maken enligt en arbetspensionslag eller folkpensionslagen har konstaterats vara arbetsoförmögen. Ersättning betalas till utgången av den kalendermånad under vilken utbetalningen av invalidpension eller sjukpension har upphört eller maken har avlidit. Utan vägande skäl beviljas inte ersättning retroaktivt för längre tid än tre månader före ansökan om ersättning. Särskild ersättning kan betalas som ett engångsbelopp i enlighet med bestämmelserna om utbetalning av pensioner som ett engångsbelopp enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Beloppet av den särskilda ersättningen anpassas till förändringen i den förväntade livslängden efter 2009 i enlighet med bestämmelserna om omräkning med livslängdskoefficient av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare. 7 Månadsersättningens belopp enligt 4 2 mom. justeras årligen med den lönekoefficient som avses i 96 i lagen om pension för arbetstagare. Den särskilda ersättningen justeras i enlighet med bestämmelserna om justering av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare. 8 Särskild ersättning beviljas och utbetalas av den kommunala pensionsanstalten. Ansökan om ersättning ska göras skriftligen på en blankett vars formulär fastställts av den kommunala pensionsanstalten. Till ansökan ska fogas utredning av utrikesministeriet om den utlandsvistelse som avses i 1 och annan utredning som den kommunala pensionsanstalten bestämmer. Den kommunala pensionsanstalten betalar ut ersättning varje månad på de utbetalningsdagar som den fastställer. 9 Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i ärenden som gäller särskild ersättning får sökas på det sätt som gäller för sökande av ändring i den kommunala pen-

9 9 sionsanstaltens beslut om pensionsansökningar. Beslut med anledning av ändringssökande får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 10 Om den kommunala pensionsanstalten har gjort en framställning om undanröjande av ett laga kraftvunnet beslut om särskild ersättning, kan den till dess ärendet avgjorts avbryta utbetalningen av ersättningen eller betala ut ersättningen till det belopp som enligt framställningen om undanröjande ska anses vara det riktiga. 13 Beloppet i 4 motsvarar värdet 1,231 år 2010 för den lönekoefficient som avses i 96 i lagen om pension för arbetstagare. Helsingfors den 3 september 2010 Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelsen om den särskilda ersättningens belopp enligt 4 2 mom. tillämpas på den tid efter lagens ikraftträdande som enligt 1 ger rätt till särskild ersättning. I ärenden som gäller sökande av ändring i eller ansökan om undanröjande av sådana beslut som Statskontoret meddelat innan denna lag har trätt i kraft ger den kommunala pensionsanstalten utlåtanden samt sköter övrigt besvärsförfarande i fråga om dessa från och med lagens ikraftträdande. Den kommunala pensionsanstalten sköter från och med lagens ikraftträdande också utbetalningen av särskilda ersättningar som grundar sig på beslut som Statskontoret meddelat innan lagen träder i kraft. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Republikens President TARJA HALONEN Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli

10 10 Bilaga Parallelltext Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/1989) 1, 4 och 6 10 samt 13 2 mom., av dem 1, 4, 6 och 8 samt 13 2 mom. sådana de lyder i lag 1384/1991 samt 7 sådan den lyder delvis ändrad i lag 1384/1991, som följer: Gällande lydelse 1 Rätt till särskild ersättning enligt denna lag har en person som före fyllda 65 år minst en månad utomlands har bott tillsammans i äktenskap med en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör utomlands. 4 Den särskilda ersättningen beräknas på grundval av den tid som anges i 1. För varje månad är ersättningen 86 mark om året. 6 Särskild ersättning betalas tidigast från ingången av den kalendermånad under vilken maken fyller 65 år eller för vilken till maken därförinnan betalas invaliditetspension med stöd av 22 folkpensionslagen. Ersättningen betalas till utgången av den kalendermånad under vilken utbetalningen av en här nämnd Föreslagen lydelse 1 Rätt till särskild ersättning enligt denna lag har en person som före fyllda 68 år har bott i samma hushåll minst sex månader utan avbrott utomlands som make till en tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör utomlands. Med make avses i denna lag tjänstemannens make eller maka eller tjänstemannens sambo som lever med tjänstemannen under äktenskapsliknande förhållanden, om de samboende bevisligen har bott tillsammans minst två år eller har eller har haft ett gemensamt barn. 4 Särskild ersättning beräknas på grundval av den tid för vilken tillägg för make enligt ersättningssystemet inom utrikesrepresentationen har betalats till en tjänsteman som avses i 1. Månadsersättningens belopp är 33 euro för varje år. 6 Särskild ersättning betalas tidigast från ingången av den kalendermånad under vilken maken fyller 63 år eller före vilken maken enligt en arbetspensionslag eller folkpensionslagen har konstaterats vara arbetsoförmögen. Ersättning betalas till utgången av den kalendermånad under vilken utbetalning-

11 Gällande lydelse Föreslagen lydelse 11 pension har upphört eller maken avlidit. Utan vägande skäl betalas ersättningen inte retroaktivt för längre tid än ett år före ansökan. en av invalidpension eller har upphört eller maken har avlidit. Utan vägande skäl beviljas inte ersättning retroaktivt för längre tid än tre månader före ansökan om ersättning. Särskild ersättning kan betalas som ett engångsbelopp i enlighet med bestämmelserna om utbetalning av pensioner som ett engångsbelopp enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Beloppet av den särskilda ersättningen anpassas till förändringen i den förväntade livslängden efter 2009 i enlighet med bestämmelserna om omräkning med livslängdskoefficient av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare. 7 Det i 4 angivna beloppet justeras årligen enligt det löneindextal som nämns i 9 lagen om pension för arbetstagare. Den särskilda ersättningen justeras på det sätt som gäller för justering av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare. 8 Särskild ersättning beviljas och utbetalas av statskontoret. Ansökan om ersättning skall göras skriftligen på en blankett för vilken formuläret fastställs av statskontoret. Till ansökan skall fogas utredning av utrikesministeriet om den utlandsvistelse som avses i 1 och annan utredning som statskontoret bestämmer. Statskontoret betalar ut ersättningen varje månad på de utbetalningsdagar som det fastställer. 9 Ändring i statskontorets beslut i ärenden som gäller särskild ersättning får sökas på det sätt som gäller för sökande av ändring i statskontorets beslut om pensionsansökningar. Beslut med anledning av ändringssökande får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). 7 Månadsersättningens belopp enligt 4 2 mom. justeras årligen med den lönekoefficient som avses i 96 i lagen om pension för arbetstagare. Den särskilda ersättningen justeras i enlighet med bestämmelserna om justering av pensioner enligt lagen om pension för arbetstagare. 8 Särskild ersättning beviljas och utbetalas av den kommunala pensionsanstalten. Ansökan om ersättning ska göras skriftligen på en blankett vars formulär fastställts av den kommunala pensionsanstalten. Till ansökan ska fogas utredning av utrikesministeriet om den utlandsvistelse som avses i 1 och annan utredning som den kommunala pensionsanstalten bestämmer. Den kommunala pensionsanstalten betalar ut ersättning varje månad på de utbetalningsdagar som den fastställer. 9 Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i ärenden som gäller särskild ersättning får sökas på det sätt som gäller för sökande av ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut om pensionsansökningar. Beslut med anledning av ändringssökande får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

12 12 Gällande lydelse Föreslagen lydelse 10 Har statskontoret gjort framställning om återbrytande av ett laga kraft vunnet beslut om särskild ersättning, kan det till dess ärendet avgjorts avbryta utbetalningen av ersättningen eller betala den till det belopp som enligt framställningen skall anses vara riktigt. 13 Beloppet i 4 motsvarar löneindextalet för Om den kommunala pensionsanstalten har gjort en framställning om undanröjande av ett laga kraftvunnet beslut om särskild ersättning, kan den till dess ärendet avgjorts avbryta utbetalningen av ersättningen eller betala ut ersättningen till det belopp som enligt framställningen om undanröjande ska anses vara det riktiga. 13 Beloppet i 4 motsvarar värdet 1,231 år 2010 för den lönekoefficient som avses i 96 i lagen om pension för arbetstagare. Denna lag träder i kraft den 20. Bestämmelsen om den särskilda ersättningens belopp enligt 4 2 mom. tillämpas på den tid efter lagens ikraftträdande som enligt 1 ger rätt till särskild ersättning. I ärenden som gäller sökande av ändring i eller ansökan om undanröjande av sådana beslut som Statskontoret meddelat innan denna lag har trätt i kraft ger den kommunala pensionsanstalten utlåtanden samt sköter övrigt besvärsförfarande i fråga om dessa från och med lagens ikraftträdande. Den kommunala pensionsanstalten sköter från och med lagens ikraftträdande också utbetalningen av särskilda ersättningar som grundar sig på beslut som Statskontoret meddelat innan lagen träder i kraft. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 109/2007 rd. även tekniska ändringar. statens pensioner ändras så en bestämmelse. ingången av 2008.

RP 109/2007 rd. även tekniska ändringar. statens pensioner ändras så en bestämmelse. ingången av 2008. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bindande verkan tas in

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 133/2005 rd. 1. Nuläge

RP 133/2005 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i familjevårdarlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att familjevårdarlagen ändras så, att beloppet av det

Läs mer

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009.

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om Utbildningsfonden ska ändras

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

RP 63/2006 rd. I denna proposition föreslås att lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet

RP 63/2006 rd. I denna proposition föreslås att lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet RP 63/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen.

RP 177/2007 rd. fronttillägg när det gäller skyldighet att anmäla förändringar som kan inverka på förmånen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

RP 242/2010 rd. I denna proposition föreslås det att folkpensionslagen

RP 242/2010 rd. I denna proposition föreslås det att folkpensionslagen RP 242/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 98 och 103 i folkpensionslagen och 20 i lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

RP 71/2008 rd. tillämpas på övriga tjänster inom försvarsmakten och inte bara på militära tjänster. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 71/2008 rd. tillämpas på övriga tjänster inom försvarsmakten och inte bara på militära tjänster. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. RP 71/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om försvarsmakten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

RP 249/2004 rd. Det föreslås att indexnivån för de fortlöpande ersättningar för inkomstbortfall och

RP 249/2004 rd. Det föreslås att indexnivån för de fortlöpande ersättningar för inkomstbortfall och Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till temporär ändring av indexsystemet för trafikförsäkringslagstiftningen, patientförsäkringslagstiftningen och miljöskadeförsäkringslagstiftningen PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folk pensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att

Läs mer

RP 322/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna

RP 322/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att veteranförmånerna,

Läs mer

RP 75/2007 rp. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 75/2007 rp. 1. Nuläge och föreslagna ändringar RP 75/2007 rp Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att barnbidragslagen skall ändras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om underhållstrygghet

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att barnbidragslagen skall ändras så att barnbidraget

Läs mer

RP 126/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

RP 126/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar RP 89/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

RP 183/2009 rd. I propositionen föreslås en temporär ändring av familjevårdslagen. Enligt förhandsbedömningar

RP 183/2009 rd. I propositionen föreslås en temporär ändring av familjevårdslagen. Enligt förhandsbedömningar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 i familjevårdarlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en temporär ändring av familjevårdslagen.

Läs mer

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. De

Läs mer

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

RP 130/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 130/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa RP 130/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås i propositionen

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 82/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av vissa hänvisningsbestämmelser i skogslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås tekniska

Läs mer

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 155 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att barnbidragslagen ändras

Läs mer

RP 117/2008 rd 2009.

RP 117/2008 rd 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om folkpensionsindex PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om folkpensionsindex. Lagen ersätter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

RP 66/2007 rd. som beror på att det i samband med riksdagen har inrättats ett forskningsinstitut för internationella

RP 66/2007 rd. som beror på att det i samband med riksdagen har inrättats ett forskningsinstitut för internationella Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och i arkivlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att ur arkivlagen skall utgå en bestämmelse

Läs mer

RP 106/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

RP 106/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 15/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 och 28 lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav5aoch9 sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de bestämmelser om bemyndigande i

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning gällande en nivåförhöjning av folkpensionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att nivån på folkpensionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att giltighetstiden

Läs mer

RP 189/2005 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. I propositionen föreslås att ikraftträdandebestämmelsen

RP 189/2005 rd. I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. I propositionen föreslås att ikraftträdandebestämmelsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

RP 116/2010 rd. I proposition föreslås att sjukförsäkringslagen. företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare.

RP 116/2010 rd. I proposition föreslås att sjukförsäkringslagen. företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 11 kap. i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I proposition föreslås att sjukförsäkringslagen ändras.

Läs mer

RP 151/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 151/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 119/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om pension för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Utbildningsfonden

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017.

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 28/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handikappförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om handikappförmåner ändras.

Läs mer

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Pensionslagen för den offentliga sektorn ( / ) träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer

RP 23/2014 rd. I denna proposition föreslås det att bilskattelagen,

RP 23/2014 rd. I denna proposition föreslås det att bilskattelagen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen, 50 och 53 i fordonsskattelagen och bränsleavgiftslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

RP 124/2005 rd. stödet till invandrare, pensionsstödets folkpensionsdel för långtidsarbetslösa, avträdelsestödets

RP 124/2005 rd. stödet till invandrare, pensionsstödets folkpensionsdel för långtidsarbetslösa, avträdelsestödets Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning gällande en nivåförhöjning av folkpensionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att nivån på folkpensionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 104/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 91 räddningslagen och 6 lagen om Räddningsinstitutet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

RP 87/2011 rd euro och 2,20 procent för den överskjutande. lönen för ett lönebelopp upp till

RP 87/2011 rd euro och 2,20 procent för den överskjutande. lönen för ett lönebelopp upp till Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås bestämmelser

Läs mer

RP 91/2007 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2008 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 91/2007 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2008 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av vissa lagar som gäller avträdelsesystemen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 17/2008 rd. jordbruk, stöd för djurens välbefinnande. I denna proposition föreslås att lagen om. kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

RP 17/2008 rd. jordbruk, stöd för djurens välbefinnande. I denna proposition föreslås att lagen om. kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och

Läs mer

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner

RP 203/2009 rd. I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner ändras så att för militärpensioner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 98 i lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att 98 i lagen om statens pensioner

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 208/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Lagen om kommunala pensioner föreslås bli ändrad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 158/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 29 b och 30 c sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

RP 194/2016 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 194/2016 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av 23 i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

RP 101/2006 rd. och andra motsvarande sammanslutningar. Sättet att räkna ut understödet ses över för att det skall motsvara vedertagen beslutspraxis.

RP 101/2006 rd. och andra motsvarande sammanslutningar. Sättet att räkna ut understödet ses över för att det skall motsvara vedertagen beslutspraxis. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om brandskyddsfonden ändras.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att värnpliktslagen ändras så att tiden för

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande RSv 180/1997 rd - RP 202/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag gällande revidering av pensionsskyddet i fråga om kortvariga arbetsförhållanden inom den privata sektorn Till riksdagen

Läs mer

RP 150/2014 rd. övergå till fakturering på basis av faktiska kostnader. I förslaget föreslås det dessutom att Folkpensionsanstalten

RP 150/2014 rd. övergå till fakturering på basis av faktiska kostnader. I förslaget föreslås det dessutom att Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälsooch sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om gränsöverskridande

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 Ärende Regeringen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 61/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 a lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och 11 militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om statlig ersättning till vissa personer som utsattes för Sovjetunionens partisananfall PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Beslut. Lag. om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen RIKSDAGENS SVAR 99/2010 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 kap. 3 lagen om offentlig arbetskraftsservice och 7 kap. 8 lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 58/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner

RP 58/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa RP 316/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om utkomstskydd

Läs mer

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomststöd ändras så

Läs mer

RP 101/2007 rd. begränsning för institutionsvården som har hänfört sig till utbetalning av folkpension. Då det gäller avgifter som bestäms enligt

RP 101/2007 rd. begränsning för institutionsvården som har hänfört sig till utbetalning av folkpension. Då det gäller avgifter som bestäms enligt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 c och 10 a i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 160/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 160/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer