Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske"

Transkript

1 Bakteriella resistensmekanismer och antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län Christian G. Giske Sammanfattning Generellt är antibiotikaresistensnivån relativt låg bland kliniska bakterieisolat i Stockholms län jämfört med den internationella situationen. Resistenta bakterier som är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen omfattar meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), vankomycinresistenta enterokocker (VRE), cefalosporinresistenta tarmbakterier (ESBL), karbapenemresistenta tarmbakterier (ESBL CARBA ) och pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet (PNSP). Medan andelen PNSP har varit relativt stabil över flera år, har en ökning observerats för de tre övriga kategorierna. En jämn ökning har observerats för MRSA, medan ESBL har ökat kraftigt under de senaste åren. VRE ökade under ett stort utbrott på Karolinska, men har sedan minskat igen. ESBL CARBA ligger fortfarande på en låg nivå. Andra exempel på kliniskt relevanta resistensproblem i Stockholms län är ökande resistens mot trimetoprim hos E. coli och kinolon- och imipenemresistens hos Pseudomonas aeruginosa. Bakteriella resistensmekanismer Antibiotika kan klassificeras i tre huvudgrupper, cellväggsantibiotika, proteinsynteshämmare och nukleinsyrasynteshämmare. Cellväggsantibiotika Dessa påverkar syntesen av peptidoglykan i bakteriens cellvägg. Exempel är betalaktamantibiotika = penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer glykopeptider = vankomycin, teikoplanin och nyare glykopeptidderivater. Proteinsynteshämmare Dessa interagerar på olika sätt med proteinsyntesen genom ribosominteraktion. Exempel är makrolider, till exempel erytromycin linkosamider = klindamycin kloramfenikol fusidinsyra aminoglykosider, till exempel gentamicin tetracykliner.

2 Nukleinsyrasynteshämmare. Exempel på dessa medel är fluorokinoloner, exempelvis ciprofloxacin trimetoprim rifampicin nitrofurantoin. Bakteriella resistensmekanismer De viktigaste bakteriella resistensmekanismerna är enzymatisk modifiering av antibiotika. Exempel är betalaktamaser och aminoglykosidmodifierande enzymer. reduktion av antibiotikaupptag. Reduktion av kanaler i cellmembranen, så kallade poriner, som släpper igenom antibiotika aktiv utpumpning av antibiotika, så kallat efflux ändrad målmolekyl. Exempel är punktmutationer i ribosomer och ändring i penicillin-bindande proteiner (PBP). Tabell 3. Summering av kliniskt viktiga resistensmekanismer Antibiotika Bakterie Viktigaste resistensmekanism (er) Penicillin Pneumokocker Ändring i PBP Ampicillin Haemophilus influenzae Penicillinas Isoxazolylpenicilliner Stafylokocker Förvärvad PBP-variant med låg affinitet för betalaktamer Penicilliner och cefalosporiner E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis Produktion av betalaktamas med utvidgat spektrum (ESBL) Karbapenemer Pseudomonas aeruginosa Nedsatt permeabilitet, efflux Glykopeptider Enterokocker Ändrat bindningsställe Fluorokinoloner Trimetoprim Enterobacteriaceae (tarmbakterier), P. aeruginosa Ändrat bindningsställe, efflux, (enzymatisk modifiering, blockering av bindningsställe) Enterobacteriaceae (tarmbakterier) Produktion av folsyrasyntesenzym med låg affinitet för trimetoprim Resistens kan spridas genom expansion av en bakterieklon och/eller genom horisontell överföring av DNA mellan bakterier, oftast i form av plasmider. Resistens som kan överföras med plasmider betraktas generellt som ett större vårdhygieniskt problem, till följd av att sådana bakterier kan spridas både klonalt och horisontellt. Några exempel på överförbar resistens som även är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen är: vankomycinresistenta enterokocker (VRE) tarmbakterier, framför allt E. coli och K. pneumoniae, som producerar betalaktamaser med utvidgat spektrum, så kallat Extended-Spectrum Beta- Lactamase (ESBL och ESBL CARBA ) och meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). Statistik över förekomsten av dessa bakterier de senaste åren i Stockholms län visas i Figur 1, som bygger på ett bakterieisolat per patient. En viktig skillnad är att statistiken för MRSA och VRE nästan uteslutande bygger på bärarskap (screeningodlingar), medan ESBL-statistiken i större grad baseras på kliniska odlingar. Med anledning av den kraftiga ökningen av ESBL-producerande tarmbakterier har ett nationellt

3 kunskapsunderlag tagits fram av Smittskyddsinstitutet, där en av flera rekommendationer är att reducera cefalosporin- och kinolonanvändningen inom både sluten- och öppenvård. Antal patienter År ESBL MRSA VRE Figur 1. MRSA, VRE och ESBL i Stockholms län Antibiotikaresistens på akutsjukhus i Stockholms län De vanligaste bakteriefynden bland isolat på Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna 27 och 212 presenteras i Tabell 4. Under de senaste åtta åren har antalet kliniska isolat inom de flesta bakteriearter ökat, vilket sannolikt speglar ökad provtagning och möjligen ökande grad av artbestämning av bakterier som växer i blandflora. Siffran för 27 baserar sig på data från endast Karolinska Solna, medan 212 baserar sig på aggregerade data för Huddinge och Solna. Den relativa fördelningen av isolat har dock varit stabil i perioden , även om det ses en tendens till ökning av bland annat E. coli.

4 Figur 2. Artfördelning (kliniska odlingar, ej screening) 27. E. coli S. aureus Enterococcus spp. Koagulasnegativa stafylokocker Betahemolytiska streptokocker grupp B P. aeruginosa K. pneumoniae H. influenzae Streptococcus pneumoniae Moraxella catarrhalis Betahemolytiska streptokocker grupp A P. mirabilis Enterobacter cloacae Betahemolytiska streptokocker grupp G Klebsiella oxytoca Bacteroides fragilis Citrobacter freundii Acinetobacter spp. Stenotrophomonas maltophilia Serratia marcescens Övriga Figur 3. Artfördelning (kliniska odlingar, ej screening) 212. E. coli S. aureus Enterococcus spp. Koagulasnegativa stafylokocker Betahemolytiska streptokocker grupp B P. aeruginosa K. pneumoniae H. influenzae Streptococcus pneumoniae Moraxella catarrhalis Betahemolytiska streptokocker grupp A P. mirabilis Enterobacter cloacae Betahemolytiska streptokocker grupp G Klebsiella oxytoca Bacteroides fragilis Citrobacter freundii Acinetobacter spp. Stenotrophomonas maltophilia Serratia marcescens Övriga Observera att siffran för 27 baserar sig på bakterieisolat från upptagningsområdet för Karolinska Solna, medan 212 baserar sig på siffror från hela Karolinska Universitetslaboratoriets upptagningsområde.

5 Nedan illustreras antibiotikaresistensnivån bland isolat från Karolinska Universitetslaboratoriet för några vanliga patogener. Siffrorna redovisar andelen känsliga/undersökta isolat. Laboratoriet omfattar alla akutsjukhus i Stockholms län förutom S:t Görans sjukhus. Alla bakterier resistensbestäms inte alltid mot alla antibiotika. Detta varierar med i vilket provmaterial bakterien påträffats, exempelvis blod-, sår- eller urinodling. Figurerna visar resistenssiffror för 212 för hela Karolinska Universitetslaboratoriets upptagningsområde Mecillinam Nitrofurantoin Cefadroxil Ampicillin Trimetoprim Figur 2A. E. coli, urinvägsisolat Pip-taz Cefotaxim Ceftazidim Trim-sulfa Imipenem Meropenem Figur 2B. E. coli, blododlingsisolat E. coli är det vanligaste fyndet i urinodlingar. Bakterien är också ett vanligt fynd vid bland annat sepsis och kirurgiska bukinfektioner. Figur 2A och 2B visar resistensnivån 21 och 212 mot några tänkbara behandlingsalternativ för urinvägsisolat och för isolat från blododlingar. Bland urinisolat är känsligheten för trimetoprim nu under 8 %, medan känsligheten för ampicillin är under 65 %. Mecillinam och nitrofurantoin har känslighetssiffror över 95%. För nitrofurantion, cefadroxil och kinoloner är

6 resistenssiffrorna relativt stabila. För isolat från blododlingar, ökar andelen isolat resistenta mot tredje generationens cefalosporiner, piperacillin-tazobactam och gentamicin (Figur 2B). Viktigaste förklaringen till ökningen är den ökande förekomsten av extended-spectrum betalaktamaser (ESBL) bland E. coli Mecillinam Cefadroxil Trimetoprim Figur 3A. K. pneumoniae, urinvägsisolat Pip-taz Cefotaxim Ceftazidim Trim-sulfa Imipenem Meropenem Figur 3B. Klebsiella pneumoniae i blododlingar Kliniskt relevanta fynd av Klebsiella pneumoniae påträffas främst i nedre luftvägar, urinvägar, bukabscesser samt vid infektioner i blodbanan. Figur 3A och B visar resistensnivån 212, för urinvägsisolat och blododlingsisolat. Bland urinvägsisolaten ses något högre trimetoprimkänslighet hos K. pneumoniae än för E. coli (Figur 2A). Nitrofurantoin och ampicillin redovisas inte, då K. pneumoniae räknas vara naturligt resistenta mot dessa antibiotika. Bland blodisolaten är resistensen mot piperacillintazobactam något högre än hos E. coli, medan resistensen mot övriga medel är lägre. Inga fall av ESBL CARBA observerades i blododlingar.

7 Pip-taz Ceftazidim Imipenem Meropenem Figur 4. P. aeruginosa i blododlingar P. aeruginosa kan ge allvarliga infektioner, till exempel sepsis, främst hos immunsupprimerade patienter. För några de flesta medel ligger resistensen runt 1 %, med högst observerad resistens mot imipenem och meropenem. Känslighetsgränserna för P. aeruginosa förutsätter användning av ovan nämnde antibiotika i högdosering Isoxa-PC Klindamycin Trim-sulfa Rifampicin Fusidinsyra Figur 5. S. aureus i blododlingar S. aureus är ett av de vanligaste fynden i blododlingar och det vanligaste signifikanta fyndet i sårodlingar, inklusive postoperativa sår. Antalet isolat av meticillinresistenta S. aureus (MRSA) har ökat väsentligt från och med år 2, men i huvudsak i screeningodlingar och inte i kliniska odlingar. Som synes är förekomsten av resistens bland de invasiva isolaten låg mot samtliga av undersökta medel.

8 Isoxa-PC Klindamycin Trim-sulfa Rifampicin Fusidinsyra Figur 6. Koagulasnegativa stafylokocker i blododlingar Figuren ovan redovisar KNS i blododlingar, varav flertalet stammar representerar kontamination av blododlingsflaskor. Resistensbestämning mot vankomycin har endast utförts på 52 isolat, varav alla var känsliga. Andelen KNS resistenta mot isoxazolylpenicilliner (MRSE) ligger numera över 5 %. Det finns även betydande resistens mot övriga perorala behandlingsalternativ som klindamycin och fusidinsyra. Då rifampicin inte kan användas som monoterapi på grund av snabb resistensutveckling, finns betydande risk att perorala behandlingsalternativ saknas vid infektioner i samband med implantatkirurgi som höft- och kärlkirurgi.

2004 2002 11, I,,,,, RNA,,,,, 2003 7 28 ,,,,,,,,, 2003 8 ( 1 ) ( 9 ) (16) (27) (35) herceptin (44) DNA (50) (60) (68) (80) (85) (92) RNA (97) ( 103) ( 111) ( 118) ( 125) ( 133) ( 139) ( 143) ( 148) (

Läs mer

Microsoft Word - Augmentin IV_GDS28-IPI09_C approval.doc

Microsoft Word - Augmentin IV_GDS28-IPI09_C approval.doc 安 滅 菌 靜 脈 注 射 劑 600 毫 克 及 1.2 公 克 AUGMENTIN TM for intravenous injection 600 mg, 1.2 g (Amoxicillin sodium Potassium clavulanate) 衛 署 藥 輸 字 第 018304 號 定 性 與 定 量 組 成 AUGMENTIN 600 毫 克 靜 脈 注 射 劑 :500 毫 克

Läs mer

156) ( 165) ( 176) ( 185) ( 196) ( 207) 2

156) ( 165) ( 176) ( 185) ( 196) ( 207) 2 ( 2 ) ( 8 ) ( 10 ) ( 44 ) ( 53 ) ( 62 ) ( 70 ) ( 79 ) ( 93 ) ( 104) ( 114) ( 123) ( 136) ( 145) 1 156) ( 165) ( 176) ( 185) ( 196) ( 207) 2 ,,,,,,,,,,,, 1 ,,,, ( 1 ),,, 2 ,,,, ;,,,,,,,,, ( 2),,,,,,, (

Läs mer

Microsoft Word - Augmentin 375mg&Syrup 156mg_GDS21-IPI12_C approval.doc

Microsoft Word - Augmentin 375mg&Syrup 156mg_GDS21-IPI12_C approval.doc 安 滅 菌 錠 375 毫 克 Augmentin tablets 375mg 衛 署 藥 輸 字 第 018155 號 安 滅 菌 糖 漿 用 粉 劑 Augmentin for syrup 衛 署 藥 輸 字 第 018433 號 定 性 與 定 量 組 成 AUGMENTIN 375 毫 克 錠 劑 : 每 錠 內 含 250 毫 克 amoxicillin ( 以 amoxicillin trihydrate

Läs mer

Microsoft PowerPoint - 101.5.22院內感染管制簡介-張綠娟

Microsoft PowerPoint - 101.5.22院內感染管制簡介-張綠娟 院 內 感 染 管 制 簡 介 台 中 榮 總 感 染 管 制 室 護 理 師 : 張 綠 娟 愛 心. 誠 信. 當 責. 品 質. 團 隊. 創 新 前 言 愛 心. 誠 信. 當 責. 品 質. 團 隊. 創 新 大 綱 1. 院 內 感 染 簡 介 2. 照 顧 病 人 工 作 規 範 3. 3. 傳 染 病 之 監 測 處 理 與 接 觸 者 追 蹤 作 業 4. 不 明 原 因 發 燒

Läs mer

Microsoft Word - Augmentin 1g_中文IPI06L101-007-06.doc

Microsoft Word - Augmentin 1g_中文IPI06L101-007-06.doc 安 滅 菌 膜 衣 錠 1 公 克 AUGMENTIN 1g F.C. Tablets amoxycillin + clavulanate potassium 衛 署 藥 輸 字 022612 號 類 別 : 本 藥 須 由 醫 師 處 方 使 用 定 性 及 定 量 Augmentin 1 克 錠 劑 : 每 一 錠 劑 含 有 875 毫 克 amoxycillin ( 以 amoxycillin

Läs mer

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20 2015. 10 LAN ZHOU XUE KAN 1949 1949 1949 1965 1966 1976 1977 K25 A 1005-3492 2015 10-0019 - 20 1949 1870 1911 1875 2 21 1949 3 19 1965 6 6 1966 1976 1876 6 2 8 1977 8 21 1949 1 10 100006 19 1878 10 60

Läs mer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Läs mer

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D204330315FAAF8B4C1B7D3C540BEF7BA63B750AC56BADEA8EEB7A7BDD73230313243444328AEE6A6A1292E707074>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D204330315FAAF8B4C1B7D3C540BEF7BA63B750AC56BADEA8EEB7A7BDD73230313243444328AEE6A6A1292E707074> 長 期 照 護 機 構 感 染 管 制 概 論 主 講 人 : 馬 偕 醫 院 李 聰 明 醫 師 馬 偕 醫 院 感 染 科 / 感 染 管 制 中 心 主 任 醫 師 台 灣 感 染 管 制 學 會 理 事 長 主 講 人 簡 介 馬 偕 醫 院 感 染 科 / 感 染 管 制 中 心 主 任 醫 師 台 灣 感 染 管 制 學 會 理 事 長 前 言 在 美 國,65 歲 以 上 的 老 年

Läs mer

Doripenem % MRSA (methicillinresistant Staphylococcus aureus) 65.2% CRAB (carbapenem resistant Acinetobacter baumannii) 18.1% CRPA (crabape

Doripenem % MRSA (methicillinresistant Staphylococcus aureus) 65.2% CRAB (carbapenem resistant Acinetobacter baumannii) 18.1% CRPA (crabape Doripenem 用 於 老 年 泌 尿 道 感 染 療 效 秀 傳 紀 念 醫 院 藥 劑 科 藥 師 黃 美 嫆 秀 傳 紀 念 醫 院 醫 師 汪 忠 炫 摘 要 Gram(-) carbapenam -doripenem (doripenem vs. levofloxacin) 2010 102011 12 65 doripenem 3 170 doripenem levofloxacin

Läs mer

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Läs mer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Läs mer

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Läs mer

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Läs mer

Claforan

Claforan Cefotaxime 0.25 公 克 POWDER FOR INJECTION Claforan I.V. Injection 0.25g 衛 署 藥 輸 字 第 022318 號 Claforan I.V. Injection 0.5g/1.0g 衛 署 藥 輸 字 第 022319 號 Claforan I.V. Injection 2.0g 衛 署 藥 輸 字 第 022320 號 [ 品

Läs mer

A GBS 檢 體 採 檢 後, 若 無 法 在 24 小 時 內 送 達 檢 驗 機 構, 應 置 4 保 存 檢 體 應 在 採 檢 後 四 天 內 接 種 完 畢 8 Q 實 驗 室 可 以 直 接 將 拭 子 檢 體 接 種 於 瓊 脂 平 板 上 嗎? A 可 以, 但 陰 道 / 直 腸

A GBS 檢 體 採 檢 後, 若 無 法 在 24 小 時 內 送 達 檢 驗 機 構, 應 置 4 保 存 檢 體 應 在 採 檢 後 四 天 內 接 種 完 畢 8 Q 實 驗 室 可 以 直 接 將 拭 子 檢 體 接 種 於 瓊 脂 平 板 上 嗎? A 可 以, 但 陰 道 / 直 腸 孕 婦 乙 型 鏈 球 菌 檢 驗 作 業 問 答 集 (104 年 版 ) 孕 婦 GBS 檢 體 採 檢 與 試 驗 流 程 1 Q 何 時 最 適 合 作 孕 婦 乙 型 鏈 球 菌 篩 檢? A 研 究 證 實 在 生 產 前 5 週 內 作 作 孕 婦 乙 型 鏈 球 菌 篩 檢 可 以 到 最 正 確 的 結 果 此 時 期 的 陰 性 預 測 值 (negative predictive

Läs mer

哈佛-麻省理工大学健康科学技术部

哈佛-麻省理工大学健康科学技术部 HST.151 1 Harvard-MIT 卫 生 科 学 与 技 术 部 HST.151: 药 理 学 原 理 授 课 教 师 : Robert Rubin 博 士 抗 微 生 物 药 物 原 理 I. 绪 论 A. 当 药 物 在 感 染 部 位 作 用 一 段 时 间 后, 达 到 有 效 浓 度 后 抗 生 素 就 会 发 挥 治 疗 效 果 所 需 的 最 小 有 效 浓 度 可 抑 制

Läs mer

154 HAI (30.8%) (26.7%) 2015:25: the study of the efficacy of nosocomial infection control (SENIC) (healthcare-associated infection, HAI) [1] H

154 HAI (30.8%) (26.7%) 2015:25: the study of the efficacy of nosocomial infection control (SENIC) (healthcare-associated infection, HAI) [1] H 153 1,2,8 2 3,4 3,4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 2013 8 10 31 6 2,491 129 (5.2%) 140 (35.0%) (23.6%) (15.7%) (10.7%) 1,237 (49.7%) 1,545 1,545 () 37.0% 15.1% 4.1% 15.8% 70.5% 868 31.9% 20.7% 6.7%

Läs mer

面 对 感 染 方 向? Vincent JL, et al. Crit Care Med. 2005, 33(6):

面 对 感 染 方 向? Vincent JL, et al. Crit Care Med. 2005, 33(6): 加 强 微 生 物 与 临 床 沟 通 共 抗 感 染 北 京 协 和 医 院 检 验 科 王 瑶 2014 年 11 月 1 日 面 对 感 染 方 向? Vincent JL, et al. Crit Care Med. 2005, 33(6):1225-1229 2 相 互 了 解, 加 强 沟 通 临 床 医 生 微 生 物 实 验 室 3 发 现 问 题, 解 决 问 题 欢 迎 4 临

Läs mer

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Läs mer

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 ( 暑 期 專 班 ) 碩 士 在 職 專 班 碩 士 論 文 漢 初 異 姓 諸 侯 王 研 究 研 究 生 : 林 裕 斌 撰 指 導 教 授 : 劉 文 強 教 授 中 華 民 國 97 年 5 月 摘 要 本 篇 論 文 探 究 的 對 象 是 漢 朝 初 年 八 位 異 姓 諸 侯 王, 並 涵 蓋 與 操 縱 他 們 興 盛 殞 落 息 息 相

Läs mer

商 周 三 代 年 代 學 的 研 究 經 過 近 五 年 的 努 力, 完 成 夏 商 周 年 表 本 大 事 概 覽 中 夏 商 周 三 代 的 大 事 紀 年, 即 採 用 夏 商 周 斷 代 工 程 的 考 論 成 果 對 於 無 法 考 證 年 份 的 史 事 或 發 生 在 史 前 時

商 周 三 代 年 代 學 的 研 究 經 過 近 五 年 的 努 力, 完 成 夏 商 周 年 表 本 大 事 概 覽 中 夏 商 周 三 代 的 大 事 紀 年, 即 採 用 夏 商 周 斷 代 工 程 的 考 論 成 果 對 於 無 法 考 證 年 份 的 史 事 或 發 生 在 史 前 時 中 外 歷 史 大 事 概 覽 編 者 說 明 : 1. 傳 說 時 代 與 夏 商 周 年 表 : 人 類 在 未 有 文 字 記 事 之 前, 口 耳 相 傳 的 神 話 傳 說, 是 先 民 對 自 然 變 化 的 體 驗 與 歷 史 經 歷 的 口 述 這 些 傳 說, 或 者 存 有 誇 張 和 穿 鑿, 隨 著 考 古 文 物 的 出 土 與 歷 史 學 家 的 努 力, 汰 偽 存 真,

Läs mer

第 三 条 实 验 室 技 术 安 全 工 作 贯 彻 以 人 为 本 安 全 第 一 预 防 为 主 综 合 治 理 的 方 针 各 单 位 及 教 职 工 学 生 应 树 立 安 全 意 识, 履 行 安 全 义 务 承 担 安 全 责 任 第 四 条 实 验 室 技 术 安 全 工 作 坚 持

第 三 条 实 验 室 技 术 安 全 工 作 贯 彻 以 人 为 本 安 全 第 一 预 防 为 主 综 合 治 理 的 方 针 各 单 位 及 教 职 工 学 生 应 树 立 安 全 意 识, 履 行 安 全 义 务 承 担 安 全 责 任 第 四 条 实 验 室 技 术 安 全 工 作 坚 持 校 发 2015 28 号 北 京 科 技 大 学 实 验 室 技 术 安 全 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 学 校 实 验 室 安 全 管 理, 防 止 实 验 室 安 全 事 故 发 生, 保 障 教 职 工 及 学 生 的 人 身 财 产 安 全, 促 进 学 校 各 项 事 业 健 康 稳 定 发 展, 根 据 国 家 相 关 法 律 法 规, 结 合 学 校

Läs mer

2015年全国硕士研究生入学考试

2015年全国硕士研究生入学考试 2015 年 全 国 硕 士 研 究 生 入 学 考 试 佛 山 科 学 技 术 学 院 自 命 题 考 试 科 目 考 试 大 纲 ( 科 目 名 称 : 农 业 知 识 综 合 二 科 目 代 码 :340 ) 一 考 查 目 标 农 业 知 识 综 合 二 侧 重 于 动 物 生 产 类 综 合 知 识 的 考 查 考 试 内 容 应 主 要 涵 盖 动 物 遗 传 学 动 物 生 理 学 动

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D204238A67EABD7B2C4A447BEC7B4C1BCCCBEF0B0EAA4A4B0CFB0ECA4E8AED7A5D3BDD0AED130313037>

<4D6963726F736F667420576F7264202D204238A67EABD7B2C4A447BEC7B4C1BCCCBEF0B0EAA4A4B0CFB0ECA4E8AED7A5D3BDD0AED130313037> 臺 北 縣 立 樟 樹 國 中 96 學 年 度 第 二 學 期 區 域 性 自 然 科 學 領 域 資 賦 優 異 教 育 方 案 實 施 計 劃 一 依 據 : ( 一 ) 特 殊 教 育 法 第 二 十 九 條 ( 二 ) 特 殊 教 育 法 施 行 細 則 第 四 條 第 二 項 ( 三 ) 身 心 障 礙 及 資 賦 優 異 學 生 鑑 定 標 準 二 目 的 : ( 一 ) 推 廣 資

Läs mer

中国商人必胜宝典--各地商人性格特征剖析

中国商人必胜宝典--各地商人性格特征剖析 -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 1 - - 2 - 570 350-3 - - 4 - (1) (2) (3) 100-5 - ! ( ) 1985-6 - 20 21 300 600-7 - (1) (2) (3) (4) ( ) - 8 - 24-9 - - 10 - ! 20 20 30 100 1994 5 5 5! - 11 -

Läs mer

500 C ~ C 2

500 C ~ C 2 ???? 19 16 * 4 16 500 C ~ C 2 20 20 1 29 12 5 2 50 5 3 5 20 40 30 ** 10 5 6 10 3 3 N 39 4 10 4 * ** ** 21 -, 3 2 9 9 9 11 13 13! >! 167 500 500 2 21 21 2 210 32 10 ~ ~ 100 ~ 2 16 100 4 8 5 35 4 29

Läs mer

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80 附 表 1: 上 市 公 司 财 务 报 表 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 1-1 沪 市 主 板 序 号 833 603025 大 豪 科 技 2016-04-25 北 京 兴 华 标 准 39 万 1 834 603398 邦 宝 益 智 2016-04-25 大 华 标 准 50 万 2 835 603988 中 电 电 机 2016-04-25 天 健 标 准 35 万 35

Läs mer

欢迎辞

欢迎辞 欢 迎 辞 尊 敬 的 各 参 会 代 表 : 欢 迎 您 参 加 由 中 国 上 市 公 司 协 会 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 部 主 办 的 2014 年 第 1 期 上 市 公 司 董 事 长 总 经 理 研 修 班! 本 次 培 训 得 到 了 广 大 上 市 公 司 的 高 度 关 注 与 积 极 反 馈, 报 名 人 数 远 超 预 期, 参 加 本 期 研 讨 班 的

Läs mer

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 3 月 21 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Läs mer

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367 停 牌 600234 山 水 文 化 重 要 事 项 未 公 告, 下 午 002249 大 洋 电 机 重 大 事 项, 特 停 600337 美 克 家 居 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002192 路 翔 股 份 实 施 退 市 风 险 警 示 公 告, 停 牌 1 天 002137 实 益 达 重 大 事 项, 特 停 000766 通 化 金 马 重 大 事 项, 特 停

Läs mer

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617 深 圳 证 券 市 场 创 业 板 2016 年 02 月 29 日 公 开 信 息 证 券 列 表 证 券 代 码 证 券 简 称 披 露 原 因 300023 宝 德 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.31% 300100 双 林 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.23% 300120 经 纬 电 材 日 价 格 振 幅 达 到 18.12% 300139

Läs mer

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160510) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300324 旋 极 信 息 2016-05-04 2016-05-10 365324 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-09 002209

Läs mer

股票代码:600732 股票简称:*ST新梅 编号:临2015-052

股票代码:600732       股票简称:*ST新梅       编号:临2015-052 股 票 代 码 :600732 股 票 简 称 :*ST 新 梅 编 号 : 临 2016-028 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 回 复 上 海 证 券 交 易 所 问 询 函 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

Läs mer

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 2 月 29 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Läs mer

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停 停 牌 002575 群 兴 玩 具 重 大 事 项, 特 停 002656 摩 登 大 道 重 大 事 项, 特 停 002725 跃 岭 股 份 重 大 事 项, 特 停 300084 海 默 科 技 重 大 事 项, 特 停 600250 南 纺 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002526 山 东 矿 机 重 大 事 项, 特 停 002571 德 力 股 份 重 大

Läs mer

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停 停 牌 000034 神 州 数 码 临 时 停 牌 000960 锡 业 股 份 重 大 事 项, 特 停 002658 雪 迪 龙 重 大 事 项, 特 停 300168 万 达 信 息 重 大 事 项, 特 停 600241 时 代 万 恒 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600538 国 发 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600540 新 赛 股 份 重

Läs mer

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 停 牌 000025 特 力 A 股 价 异 动, 特 停 002631 德 尔 未 来 重 大 事 项, 特 停 002713 东 易 日 盛 重 大 事 项, 特 停 300351 永 贵 电 器 重 大 事 项, 特 停 000948 南 天 信 息 重 大 事 项, 特 停 300008 天 海 防 务 重 大 事 项, 特 停 300032 金 龙 机 电 重 大 事 项, 特 停 600853

Läs mer

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化 停 牌 300104 乐 视 网 临 时 停 牌 600272 开 开 实 业 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600315 上 海 家 化 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600745 中 茵 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 002624 完 美 环 球 重 大 事 项, 特 停 600338 西 藏 珠 峰 重 要 事 项 未 公 告, 连 续

Läs mer

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00 2005 1 23 1 77 -------------------------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------6

Läs mer

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客 附 表 6-1: 上 市 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2015 年 3 月 2 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 601169 北 京 银 行 2014-05-20 安 永 华 明 已 报 备 事 务 所 轮 换 普 华 永 道 中 天 已 报 备 前 任 服 务 合 同 到 期, 客 户 重 新

Läs mer

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份 停 牌 000557 *ST 广 夏 撤 销 退 市 风 险 警 示, 停 牌 1 天 002131 利 欧 股 份 临 时 停 牌 002707 众 信 旅 游 临 时 停 牌 300005 探 路 者 重 大 事 项, 特 停 300061 康 耐 特 临 时 停 牌 300062 中 能 电 气 重 大 事 项, 特 停 600455 博 通 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停

Läs mer

前 言 內 醯 胺 (Beta-lactamase) 廣 泛 抗 藥 性 的 內 醯 胺 (Extended spectrum beta-lactamase; ESBL) 內 醯 胺 抑 制 劑 (Beta-lactamase inhibitor) 過 去 數 十 年 來, 歐 美 日 各 國 藥

前 言 內 醯 胺 (Beta-lactamase) 廣 泛 抗 藥 性 的 內 醯 胺 (Extended spectrum beta-lactamase; ESBL) 內 醯 胺 抑 制 劑 (Beta-lactamase inhibitor) 過 去 數 十 年 來, 歐 美 日 各 國 藥 內 醯 胺 類 抗 生 素 及 其 抗 藥 性 摘 要 張 家 銘 陳 立 佳 柯 文 謙 國 立 成 功 大 學 醫 學 院 附 設 醫 院 內 科 部 輔 英 技 術 學 院 附 設 醫 院 藥 劑 科 國 立 成 功 大 學 醫 學 院 醫 學 系 自 ㆓ 十 世 紀 初 開 始 使 用 抗 生 素 以 來, 常 見 致 病 菌 的 菌 種 及 其 抗 藥 性 已 有 很 大 的 改 變, 不

Läs mer

102 6 3 1020046146 102 8 15 NIEA E101.03C 1. 2. 70% 75% 1 1. 1 0.5 2 3 16 27 2 4 2. 170 10 Bacillus atrophaeus 3. 2 121 Geobacillus stearothermophilus 4. class II 1 20 2 70% 75% 3 90 mm 30 35 ± 1 48 HEPA

Läs mer

z-rb tpf

z-rb tpf 台 296 灣 獸 醫 誌 Taiwan Vet J 36 (4): 296-304, 200 台 灣 中 南 部 地 區 生 乳 中 潛 在 細 菌 種 類 與 藥 物 感 受 性 之 調 查 郭 鴻 志 2 莊 士 德 2 周 濟 眾 費 昌 勇 * 張 紹 光 國 立 台 灣 大 學 獸 醫 專 業 學 院 獸 醫 學 研 究 所 台 北 市 2 國 立 中 興 大 學 獸 醫 學 院 獸 醫

Läs mer

FTA-11.16.ai

FTA-11.16.ai GE Healthcare Whatman FTA 手 册 FTA 卡 适 用 物 种 FTA 卡 适 用 样 品 口 腔 细 胞 : 人 / 犬 指 尖 取 血 移 液 器 取 样 耳 部 取 样 组 织 按 压 植 物 样 品 鼠 尾 取 血 前 言 1962 年,Robert Guthrie 博 士 发 表 了 用 于 筛 选 新 生 儿 苯 丙 酮 尿 症 (PKU) 的 方 法, 并 首

Läs mer

台北長庚紀念醫院 抗生素敏感性試驗 2017 年報 JAN. ~ DEC. 檢驗醫學科微生物組感染管制委員會製表

台北長庚紀念醫院 抗生素敏感性試驗 2017 年報 JAN. ~ DEC. 檢驗醫學科微生物組感染管制委員會製表 台北長庚紀念醫院 抗生素敏感性試驗 2017 年報 JAN. ~ DEC. 檢驗醫學科微生物組感染管制委員會製表 GRAM (-) BACILLI JAN. ~ DEC., 2017 ANTIBIOTICS BACTERIA @ Citrobacter koseri Enterobacter aerogenes E. cloacae E. coli Klebsiella pneumoniae Morganella

Läs mer

什 么 是 合 格 的 药 师 合 格 的 药 师 = 全 科 医 师 + 药 理 学 家 + 医 药 管 理 学 家 1 通 晓 基 础 医 学 预 防 医 学 临 床 医 学 各 学 科 基 本 知 识, 参 与 临 床 所 有 医 疗 行 为 指 导 临 床 医 师 对 疾 病 的 预 防 诊

什 么 是 合 格 的 药 师 合 格 的 药 师 = 全 科 医 师 + 药 理 学 家 + 医 药 管 理 学 家 1 通 晓 基 础 医 学 预 防 医 学 临 床 医 学 各 学 科 基 本 知 识, 参 与 临 床 所 有 医 疗 行 为 指 导 临 床 医 师 对 疾 病 的 预 防 诊 药 师 在 感 染 性 疾 病 病 治 疗 中 的 责 任 吉 林 大 学 第 二 医 院 马 忠 森 什 么 是 合 格 的 药 师 合 格 的 药 师 = 全 科 医 师 + 药 理 学 家 + 医 药 管 理 学 家 1 通 晓 基 础 医 学 预 防 医 学 临 床 医 学 各 学 科 基 本 知 识, 参 与 临 床 所 有 医 疗 行 为 指 导 临 床 医 师 对 疾 病 的 预 防

Läs mer

2010SICU敗血症1114 (FILEminimizer).ppt

2010SICU敗血症1114 (FILEminimizer).ppt SICU 敗 血 症 病 患 的 處 置 : MANAGEMENT OF SEPTIC SICU PATIENTS 感 染 科 / 加 護 醫 學 科 ( 兼 ) 主 治 醫 師 急 診 醫 學 科 萬 樹 人 主 任 1/95 今 日 討 論 的 主 題 : q 前 言 : q 敗 血 症 的 簡 介 : q 敗 血 症 的 病 生 理 變 化 : q 敗 血 症 的 處 置 通 則 : 目 標

Läs mer

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Läs mer

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠 - Address N. Summerbee 先生 Main 大街 335 号纽约, 纽约,92926 Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes Silverback

Läs mer

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Läs mer

_FPA.indd

_FPA.indd SCH OSTEOSET T 130764-4 English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) www.wmt.com Prescribing Information M C 0086* P Wright

Läs mer

322 中 国 感 染 控 制 杂 志 2012 年 9 月 第 11 卷 第 5 期 ChinJInfectControlVol11No5Sep2012 notcommon,deliveryrateofspecimensfromsterilesitesshouldbeenhanced;themai

322 中 国 感 染 控 制 杂 志 2012 年 9 月 第 11 卷 第 5 期 ChinJInfectControlVol11No5Sep2012 notcommon,deliveryrateofspecimensfromsterilesitesshouldbeenhanced;themai 321 论 著 湖 南 省 细 菌 耐 药 监 测 网 2011 年 度 监 测 报 告 文 细 毛 1, 付 陈 超 1, 任 南 1, 邹 明 祥 1, 赵 艳 华 2, 吴 安 华 1 (1 中 南 大 学 湘 雅 医 院, 湖 南 长 沙 410008;2 湖 南 省 临 床 检 验 中 心, 湖 南 长 沙 410008) [ 摘 要 ] 目 的 了 解 湖 南 地 区 感 染 患 者 细

Läs mer

% % 2. 4

% % 2. 4 2014 2 20-21 1. 2014 2 20-21 120 FLEGT 2009 68% 2013 23% 2. 4 , 30 WWF Brian (EFI) FLEGT Vincent VAN DEN BERK FLEGT VPA Nepcon Christian Sloth Brian Kate - 8 Andrew FSC PEFC John Hermanson DNA , 3. / 1)

Läs mer

http://life.nthu.edu.tw/~b861614/mic/mic47.htm 56 KB-complex Henry Tissier B. infantis B. infantis B. breve B. longum B. pseudolongumb. thermophilum B. suis B. infantisb. 14 200412384 breve B. longum B.

Läs mer

12 Nursing Care and Multidrug-Resistant Bacteria MDRAB 2011 methicillinresistant S. aureus; MRSA MRSA methicillin methicillin-resistant Staphylococcus

12 Nursing Care and Multidrug-Resistant Bacteria MDRAB 2011 methicillinresistant S. aureus; MRSA MRSA methicillin methicillin-resistant Staphylococcus 11 醫院常見多重抗藥菌叢護理照護重點 鍾惠君 1* 李茹萍 2 1 佛教慈濟綜合醫院護理部副主任 2 慈濟大學護理學系教授 摘要 : 抗藥性菌種伴隨而來的高死亡率及高醫療成本支出已成為全球矚目的健康照護議題, 台灣在 2010 年甚至出現無藥可治的超級細菌, 引發媒體的大 幅報導和民眾的恐慌! 要避免這樣的多重抗藥性 菌種的感染, 最重要的即是照護團隊落實感染管 制措施 從感染鏈的概念而言, 現今的臨床照護

Läs mer

內政部警政署八十八年七月份重要措施八十八年七月份重要措施

內政部警政署八十八年七月份重要措施八十八年七月份重要措施 高 雄 市 政 府 警 察 局 104 年 7 月 1-15 日 警 察 大 事 記 日 期 大 事 摘 要 公 ( 發 ) 布 文 號 說 明 1 日 本 局 少 年 隊 執 行 105 年 暑 期 青 春 專 案 首 場 宣 導 活 動 1 日 本 局 林 園 分 局 查 獲 汽 車 竊 盜 改 造 槍 枝 案 高 市 警 少 字 第 10570406600 7 月 1 日 至 15:00 假

Läs mer

上海第二医科大学教案

上海第二医科大学教案 课 程 名 称 微 生 物 学 和 微 生 物 学 检 验 球 菌 肠 道 杆 菌 授 课 题 目 上 海 交 通 大 学 医 学 院 教 案 授 课 日 期 2012 年 3 月 12 日 授 课 班 级 10 本 授 课 时 数 3 学 时 授 课 方 式 大 课 授 课 重 点 重 点 : 1. 掌 握 致 病 性 葡 萄 球 菌 的 鉴 别 要 求 和 防 治 原 则 ; 链 球 菌 的 分

Läs mer

THE JOURNAL OF PHARMACY 第 24 卷 第 3 Quinolones 期 Quinolones 第 一 代 第 二 代 第 三 代 第 四 代 圖 一 Quinolones 結 構 表 一 Quinolones 分 類 (1 st generation) nalidixic a

THE JOURNAL OF PHARMACY 第 24 卷 第 3 Quinolones 期 Quinolones 第 一 代 第 二 代 第 三 代 第 四 代 圖 一 Quinolones 結 構 表 一 Quinolones 分 類 (1 st generation) nalidixic a Quinolones 介 紹 及 抗 藥 性 探 討 Quinolones 介 紹 及 抗 藥 性 探 討 國 立 台 灣 大 學 醫 學 院 附 設 醫 院 雲 林 分 院 藥 劑 部 藥 師 黃 永 成 壹 前 言 自 從 1962 年 第 一 個 quinolones 類 抗 生 素 耐 啶 酸 (Nalidixic acid) 最 先 被 使 用 於 醫 療 上, 主 要 是 對 抗 革 蘭

Läs mer

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Läs mer

临床检验基础理论教学大纲

临床检验基础理论教学大纲 临 床 检 验 基 础 教 学 大 纲 一 前 言 临 床 检 验 基 础 是 一 门 高 度 综 合 性 的 应 用 科 学, 是 临 床 医 学 和 实 验 室 医 学 的 桥 梁 学 科, 是 综 合 运 用 生 物 学 物 理 学 电 子 学 计 算 机 以 及 生 物 化 学 免 疫 学 等 多 方 面 的 知 识 和 手 段, 以 手 工 操 作 或 自 动 化 分 析 方 式 着 重

Läs mer

pdf

pdf AOAC Performance Tested Methods X-Gal) 926VRB FDA-BAMAOACI Method Committee Guidelines for Validation of Qualitative and Quantitative Food Microbiological OMA y=1.04x-0.13 (yx FDABAM)(r 2 )=0.98 85 y=0.95x+0.15r

Läs mer

Microsoft PowerPoint - Common Bac &

Microsoft PowerPoint - Common Bac & 感 染 症 之 基 本 模 式 宿 主 Host 保 護 力 衛 生 習 慣 疫 苗 抗 生 素 病 原 Pathogen 隔 離 洗 手 傳 染 力 致 病 力 毒 性 消 毒 環 境 Environment 接 觸 途 徑 接 觸 機 會 接 觸 量 細 菌 分 類 - 革 蘭 氏 染 色 革 蘭 氏 染 色 (Gram's stain) 革 蘭 氏 陽 性 菌 革 蘭 氏 陰 性 菌 常 見

Läs mer

?°|?¬V¯f±±¨î

?°|?¬V¯f±±¨î ...5...5...7 SARS...8 2003...9...10...12...13...14...14...15...17...19 SARS...20...22...24...24 SARS...25 N95...26...28 ...28 ( )...29?...29...30...30...31...31...34...35...36...36...38...39...40...41

Läs mer

第39章 抗微生物药物.ppt

第39章 抗微生物药物.ppt chemotherapy chemotherapy 机体 抗菌药物 及病原微生物的相互作用关系 antibiotics antibiotics antibacterial spectrum antibacterial spectrum antibacterialactivity antibacterialactivity minimal inhibitory concentration MIC bacteriostatic

Läs mer

Microsoft PowerPoint - 抗生素使用原則 南基.ppt

Microsoft PowerPoint - 抗生素使用原則 南基.ppt 抗 生 素 使 用 原 則 張 志 演 鄭 寓 仁 劉 尊 榮 陳 昶 華 彰 化 基 督 教 醫 院 感 染 科 抗 生 素 使 用 的 背 景 抗 生 素 的 使 用 是 二 十 世 紀 醫 學 最 重 要 的 進 展 經 驗 性 抗 生 素 使 急 性 感 染 症 狀 提 早 改 善 適 時 及 適 切 的 使 用 抗 生 素 可 改 善 病 人 預 後 1 為 何 使 用 抗 生 素 要 有

Läs mer

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Läs mer

Microsoft Word - Augmentin 625mg Tablets_GDS21-IPI09_C approval.doc

Microsoft Word - Augmentin 625mg Tablets_GDS21-IPI09_C approval.doc 安 滅 菌 錠 625 毫 克 AUGMENTIN 625mg Tablets amoxicillin + clavulanate potassium 類 別 : 本 藥 須 由 醫 師 處 方 使 用 衛 署 藥 輸 字 022359 號 定 性 與 定 量 組 成 AUGMENTIN 625 毫 克 錠 劑 : 每 一 錠 劑 含 有 500 毫 克 amoxicillin ( 以 amoxicillin

Läs mer

PowerPoint 簡報

PowerPoint 簡報 抗 生 素 使 用 的 原 則 及 其 影 響 感 染 科 / 加 護 醫 學 科 主 治 醫 師 急 診 內 科 主 任 萬 樹 人 醫 師 今 日 討 論 的 主 題 : 抗 生 素 的 分 類 抗 生 素 使 用 的 適 應 症 使 用 抗 生 素 之 前... 初 始 抗 生 素 治 療 抗 生 素 治 療 的 修 正 常 見 感 染 症 的 抗 生 素 療 程 外 科 手 術 的 抗 生

Läs mer

108 32.8% [5,6] CAUTIs 600 2,800 [7] CAUTIs 13.1 [3] 2008 10 (The Centers for Medicare and Medicaid Services) CAUTIs CAUTIs [7] 65~70% CAUTIs CAUTIs [

108 32.8% [5,6] CAUTIs 600 2,800 [7] CAUTIs 13.1 [3] 2008 10 (The Centers for Medicare and Medicaid Services) CAUTIs CAUTIs [7] 65~70% CAUTIs CAUTIs [ 107 1 2 1 1,2 1 1 2 (catheter-associated urinary tract infections, CAUTIs) CAUTIs CAUTIs CAUTIs CAUTIs 2016:26:107-117 ( u r i n a r y t r a c t infections, UTIs) 40% ( 70%) 95% [1,2] 20% [3,4] 2007 139,000

Läs mer

untitled

untitled 2012 2012 2012 6 30 1 34 2012 1 1.1 2012 8 28 2012 1 1 6 30 2 2012 1.2 1...2 1.1...2 1.2...3 2...5 2.1...5 2.2...5 2.3...5 2.4...6 2.5...6 3...6 3.1...6 3.2...7 4...8 4.1...8 4.2...9 4.3...9 4.4...9 4.5...10

Läs mer

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6 !! 5 ))) Ν 6 5 6 5 6!!! 5 # 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56

Läs mer

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 第 3 章 微 生 物 的 营 养 和 生 长 合 成 代 谢 : 将 小 分 子 前 体 物 质 ( 如 氨 基 酸 核 苷 酸 和 单 糖 ) 合 成 较 大 分 子 ( 如 蛋 白 质 核 酸 和 多 糖 ) 的 过 程, 又 称 同 化 作 用, 并 消 耗 能 量 分 解 代 谢 : 将 来 自 环 境 中 或 细 胞 内 储 存 的 有 机 营 养 物 质 ( 如 糖 脂 蛋 白 等

Läs mer

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Läs mer

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx 2015 注 册 会 计 师 会 计 习 题 班 二 王 翔 肆 大 会 计 高 级 培 训 师 第 二 章 金 融 资 产 1.A 公 司 于 2013 年 1 月 2 日 从 证 券 市 场 上 购 入 B 公 司 于 2013 年 1 月 1 日 发 行 的 债 券, 该 债 券 3 年 期, 票 面 年 利 率 为 4.5%, 到 期 日 为 2016 年 1 月 1 日, 到 期 日 一

Läs mer

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Läs mer

HE 20 SM 0201,QNRPVWHUVNDWWHURFKELGUDJ,QGLYLGRFKIDPLOMHXSSJLIWHU Income, taxes and allowances,nruwdgudj 6DPPDQUlNQDGI UYlUYVLQNRPVW² NDGHSURFHQW Den s

HE 20 SM 0201,QNRPVWHUVNDWWHURFKELGUDJ,QGLYLGRFKIDPLOMHXSSJLIWHU Income, taxes and allowances,nruwdgudj 6DPPDQUlNQDGI UYlUYVLQNRPVW² NDGHSURFHQW Den s HE 20 SM 0201,QNRPVWHUVNDWWHURFKELGUDJ,QGLYLGRFKIDPLOMHXSSJLIWHU Income, taxes and allowances,nruwdgudj 6DPPDQUlNQDGI UYlUYVLQNRPVW² NDGHSURFHQW Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade räknat i fasta

Läs mer

图 书 在 版 编 目 穴 悦 陨 孕 雪 数 据 赵 朴 初 说 佛 蛐 朱 洪 著 援 要 北 京 院 当 代 中 国 出 版 社 袁 圆 园 园 5 援 11 陨 杂 月 晕 苑 原 愿 园 员 苑 园 原 436 原 3 玉 援 赵 噎 域 援 朱 噎 芋 援 赵 朴 初 要 佛 教 要 思

图 书 在 版 编 目 穴 悦 陨 孕 雪 数 据 赵 朴 初 说 佛 蛐 朱 洪 著 援 要 北 京 院 当 代 中 国 出 版 社 袁 圆 园 园 5 援 11 陨 杂 月 晕 苑 原 愿 园 员 苑 园 原 436 原 3 玉 援 赵 噎 域 援 朱 噎 芋 援 赵 朴 初 要 佛 教 要 思 赵 朴 初 说 佛 朱 洪 著 当 代 中 国 出 版 社 图 书 在 版 编 目 穴 悦 陨 孕 雪 数 据 赵 朴 初 说 佛 蛐 朱 洪 著 援 要 北 京 院 当 代 中 国 出 版 社 袁 圆 园 园 5 援 11 陨 杂 月 晕 苑 原 愿 园 员 苑 园 原 436 原 3 玉 援 赵 噎 域 援 朱 噎 芋 援 赵 朴 初 要 佛 教 要 思 想 郁 援 B948 中 国 版 本 图

Läs mer

最新文物管理执法全书(十七).doc

最新文物管理执法全书(十七).doc I...1...4...12...21...27...30...36...42...48...54...59...64...69...75...83...88...93...96... 103 DNA... 109 DNA... 115... 129... 133... 144... 146... 148... 151... 156... 160... 162... 168... 178 II 1

Läs mer

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Läs mer

目 录

目  录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Läs mer

说 : 荀 子 极 偏 驳, 只 一 句 性 恶, 大 本 已 失 5 朱 熹 说 : 荀 扬 不 惟 说 性 不 是, 从 头 到 底 皆 不 识 6 采 取 的 都 是 这 种 理 论 框 架 另 一 种 理 论 框 架 始 于 20 世 纪 前 期, 这 便 是 诸 子 学 研 究 的 框 架

说 : 荀 子 极 偏 驳, 只 一 句 性 恶, 大 本 已 失 5 朱 熹 说 : 荀 扬 不 惟 说 性 不 是, 从 头 到 底 皆 不 识 6 采 取 的 都 是 这 种 理 论 框 架 另 一 种 理 论 框 架 始 于 20 世 纪 前 期, 这 便 是 诸 子 学 研 究 的 框 架 第 一 章 绪 论 1. 问 题 与 文 献 本 文 试 图 探 讨 的 核 心 问 题, 一 言 以 蔽 之, 是 要 理 解 并 诠 释 荀 子 思 想 的 基 本 性 格 先 交 代 研 究 方 法 迄 今 为 止 的 荀 学 研 究 1 大 致 存 在 两 种 研 究 框 架 第 一 种 研 究 框 架 是 理 学 研 究 的 理 论 框 架 2, 该 框 架 主 张 以 孔 孟 作 为 研

Läs mer

内 容 提 要

内 容 提 要 第 一 卷 内 容 提 要 ( 刘 志 丹 ) 是 一 部 三 卷 集 的 长 篇 传 记 小 说 这 是 第 一 卷, 曾 于 1980 年 由 工 人 出 版 社 出 版 近 两 三 年 来, 在 党 的 十 一 届 三 中 全 会 精 神 鼓 舞 下, 作 者 以 惊 人 的 毅 力, 在 撰 写 二 三 卷 的 同 时 对 第 一 卷 又 进 行 了 重 大 修 改, 拟 在 文 化 艺 术

Läs mer

Microsoft Word - 小論文.doc

Microsoft Word - 小論文.doc 篇 名 江 湖 郎 中 葫 蘆 裡 的 藥 作 者 胡 逸 惟 台 北 市 立 內 湖 高 級 中 學 三 年 十 二 班 壹 前 言 : 這 江 湖 郎 中 葫 蘆 裡 賣 的 是 什 麼 藥? 這 句 廣 為 人 知 用 來 喻 人 心 懷 鬼 胎 的 俗 語, 本 是 來 自 於 中 國 古 代 的 採 草 藥 商 人 以 採 得 之 花 草 自 製 草 藥 並 且 自 吹 自 擂 擁 有 治

Läs mer

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Läs mer

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Läs mer

生命科学_一_.doc

生命科学_一_.doc I...1...3...6...7...12...13...13 7700...16...16...19...24...24...28...32...36...39...41...45...45...52...53...53...54...59 II...61...63...64...66...68...70 DNA 50...71...75 ----...75...76...78...80...81...83...85...86...88...91

Läs mer

550 1 2001 2006 資 料 來 源 : 澳 門 土 地 工 務 運 輸 局 在 國 內 目 前 建 築 業 除 了 有 明 確 的 註 冊 制 度 外, 尚 有 嚴 格 的 資 質 管 理 制 度, 企 業 資 質 分 為 施 工 總 承 包 專 業 承 包 和 勞 務 分 包 三 個

550 1 2001 2006 資 料 來 源 : 澳 門 土 地 工 務 運 輸 局 在 國 內 目 前 建 築 業 除 了 有 明 確 的 註 冊 制 度 外, 尚 有 嚴 格 的 資 質 管 理 制 度, 企 業 資 質 分 為 施 工 總 承 包 專 業 承 包 和 勞 務 分 包 三 個 行 政 第 二 十 二 卷, 總 第 八 十 五 期,2009 No.3,549 557 549 * 當 2008 年 的 金 融 海 嘯 後, 雖 然 源 頭 不 在 澳 門, 但 在 全 球 經 濟 一 體 化 的 大 環 境 下, 無 可 避 免 地 各 產 業 亦 受 到 不 同 程 度 的 沖 擊 和 影 響 以 建 築 業 為 例, 當 美 資 的 威 尼 斯 人 受 海 嘯 影 響,

Läs mer

导言

导言 RESEARCH REPORT 2007 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 1 2 3 2007 2007 4 5 6 2007 7 2007 8 1 2007 2007 1 2a bc de f g 3 4 a b c 2 2007 1 2007 ST ST 2007 1 3 2007 2a

Läs mer

Chin J Lab Med,March 2005, Vol 28, No ( 51 /138) and 3717% ( 52 /138 ) respectively ( P < 0101 ) 1 Neither strains of S1aureus nor s

Chin J Lab Med,March 2005, Vol 28, No ( 51 /138) and 3717% ( 52 /138 ) respectively ( P < 0101 ) 1 Neither strains of S1aureus nor s 254 2005 3 28 3 Chin J Lab Med,March 2005, Vol 28, No13 2002 2003 (HA I) (CA I) 14 31, 2002 7 1 2003 6 30 770,, M IC 50 M IC 90, 2002 (NCCLS) (R) % ( I) %( S) % 390, (MRSA) (MRSE) 4110% (68 /166) 2911%

Läs mer

THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN

THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN 1884 1876 19 19 80 12 K 1

Läs mer

Ⅰ 2015 12 12 876149 IF 2008 () 50mg NPI 1 () 50mg() 200mgNPI 1 () 200mg() (JAN) Clarithromycin (JANINN) 2006 3 15 2006 7 7 2006 7 7 TEL. 03-5833-5011FAX. 03-5833-5100 : 9:00 17:00 http://www.npi-inc.co.jp/medical.html

Läs mer

實習生上課

實習生上課 感 染 管 制 重 要 準 則 臺 北 榮 民 總 醫 院 員 山 分 院 感 染 管 制 室 摘 要 感 染 管 制 組 介 紹 醫 護 人 員 作 業 安 全 --- 醫 院 落 實 院 內 感 染 管 制 --- 個 人 感 染 管 制 組 介 紹 副 院 長 院 長 醫 療 品 質 暨 病 人 安 全 審 議 管 理 會 醫 學 教 育 暨 倫 理 管 理 會 病 歷 管 理 會 感 染 管

Läs mer

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20372D555449B5C4CAB5D1E9CAD2D5EFB6CFBACDC1F7D0D0B2A1D1A72E707074205BBCE6C8DDC4A3CABD5D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20372D555449B5C4CAB5D1E9CAD2D5EFB6CFBACDC1F7D0D0B2A1D1A72E707074205BBCE6C8DDC4A3CABD5D> UTI 的 实 验 室 诊 断 及 流 行 病 学 杨 启 文 北 京 协 和 医 院 检 验 科 临 床 微 生 物 室 Page 2 发 病 率 美 国 接 诊 量 :8,000,000 病 例 / 年, 其 中 住 院 1,000,000 病 例 / 年 7,000,000 膀 胱 炎 / 年,250,000 肾 盂 肾 炎 / 年 UTI 临 床 表 现 有 症 状 尿 路 感 染 (Symptomatic

Läs mer

嬰幼兒常見疾病

嬰幼兒常見疾病 學 童 常 見 疾 病 香 山 衛 生 所 江 國 彬 醫 師 感 染 性 疾 病 尋 常 感 冒 與 流 行 性 感 冒 肺 炎 鼻 竇 炎 咽 喉 炎 及 扁 桃 腺 炎 疱 疹 性 咽 峽 炎 及 腸 病 毒 感 染 疱 疹 性 齒 齦 炎 腦 膜 炎 中 耳 炎 發 燒 的 定 義 肛 溫 ( 耳 溫 ) 超 過 38 或 腋 膃 超 過 37 腋 溫 最 低, 肛 溫 最 高. 腋 溫 比

Läs mer