PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL"

Transkript

1 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter föreslås bli utökad med bestämmelser som gör det möjligt att under vissa förutsättningar genom en enklare procedur ändra ett tidigare inlösningsbeslut i fråga om områden som genom inlösen är föremål för särskild rättighet. Dessutom föreslås en ändring av bestämmelserna om utbyte av sökanden av inlösen innan inlösningen är avslutad. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst. MOTIVERING 1. Nuläge och föreslagna ändringar Enligt 22 2 mom. lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), nedan inlösningslagen, skall, när annan rätt än äganderätt förvärvas genom inlösen, i ett inlösningsbeslut som avses i 50 1 mom. nämnas vilka rättigheter som genom inlösningen grundläggs, begränsas eller upphävs. När en särskild rättighet enligt 2 2 mom. till användning av ett visst område har grundlagts genom inlösen, har det i inlösningsbeslutet i enlighet med inlösningstillståndet bestämts för vilket ändamål sökanden får använda området. Om t.ex. rätten att använda ett område för kraftledningar har förvärvats genom inlösen, har det i inlösningstillståndet uttryckligen angetts att ägaren av ledningen har rätt att på det aktuella området placera och underhålla ledningar, stolpar och annan utrustning som behövs för elöverföring. I enlighet med detta har den grundade rättigheten i inlösningsbeslutet definierats på så sätt att nyttjanderätt för kraftledningar grundläggs genom inlösen. I och med att företagens verksamhetsområden och affärsverksamhet har förändrats och utvidgats har det i praktiken uppstått situationer där sökanden av inlösen efter det att inlösningen har verkställts hade behövt använda det område till vilket sökanden genom inlösen har särskild rättighet, för ett ändamål som avviker från inlösningsbeslutet. Vanligen förekommer detta nya användningsbehov parallellt med det ursprungliga användningsändamålet, men till följd av förändrade omständigheter kan den tidigare användningen också bli överflödig. I regel påkallas den nya användningen av ett allmänt behov för vilket inlösningstillstånd kan beviljas med stöd av 4 i inlösningslagen. I synnerhet när dataöverföringstekniken utvecklas kan områden för kraftöverföringsledningar samt kraftöverföringskonstruktioner också användas för placering av optokablar eller teleförbindelseutrustning. Då behövs R

2 2 inte ens nya stolpar på de områden som omfattas av nyttjanderätten, utan det räcker med en extra ledning och smärre utrustning. I praktiken har redan nu optokabel för dataöverföring placerats i den s.k. åskledarvajer som betjänar elöverföringen. Nya åskledarvajrar innehåller t.o.m. optiska fibrer som lämpar sig för dataöverföring. I sådana fall påverkas inte ledlinjens utseende även om inlösningsbeslutet ändras på så sätt att nyttjanderätten gäller också nya användningsbehov. Med tanke på markanvändning, miljöaspekter och samhällsekonomi vore det ändamålsenligt att använda områden för vilka nyttjanderätt tidigare har beviljats samt konstruktioner på dessa områden för nya och ändrade behov. Enligt gällande lag förutsätts för att ett område skall få användas för ett ändamål som avviker från inlösningstillståndet och ett inlösningsbeslut som fattats med stöd av det att den som sökt inlösen ansöker om ett nytt inlösningstillstånd genom vilket den särskilda rättigheten ändras till att omfatta det utvidgade eller ändrade användningsbehovet. I många fall är proceduren med ett nytt inlösningstillstånd och den inlösningsförrättning som utförs med stöd av tillståndet onödigt långsamma och tunga samt oskäligt dyra. Därför föreslås att till inlösningslagen fogas procedurbestämmelser enligt vilka det användningsändamål som nämns i inlösningsbeslutet under vissa förutsättningar genom en enklare procedur kan ändras för att motsvara det ändrade användningsbehovet. Enligt förslaget till 72 d kan lantmäteribyrån genom sitt beslut ändra ett tidigare utfärdat inlösningsbeslut på ansökan av den som sökt inlösen. En förutsättning för ändringen är att den sökande behöver använda ett område till vilket sökanden genom inlösen sedan tidigare har särskild rättighet, för ett ändamål som avviker från inlösningsbeslutet och att allmänt behov så kräver. En ytterligare förutsättning för denna enklare procedur är att det men eller den skada som en ändrad nyttjanderätt vållar ägarna av det område som nyttjanderätten gäller eller innehavarna av andra särskilda rättigheter i fråga om det aktuella området är ringa. Om de ovan nämnda förutsättningarna för en enklare procedur saknas, skall grundläggandet av ett utvidgat eller ändrat användningsbehov behandlas i normalt förfarande med inlösningstillstånd och inlösningsförrättning som utförs med stöd av tillstånd. Bestämmelser om detta ingår i 1 mom. i den föreslagna 72 d. Innan beslutet fattas skall lantmäteribyrån ge sakägarna tillfälle att yttra sig i frågan. Hörandet sker i samma ordning som i fråga om förfarandet med inlösningstillstånd. Om lantmäteribyrån med anledning av ansökan konstaterar att det med beaktande av 1 mom. saknas förutsättningar för en ändring av användningsändamålet, skall den överföra ärendet för behandling i ett förfarande för inlösningstillstånd enligt 2 kap. i inlösningslagen. I ett beslut genom vilket lantmäteribyrån har avgjort ett ärende som gäller ändring av ett inlösningsbeslut kan ändring sökas i den ordning som föreskrivs i fråga om sökande av ändring i förvaltningsärenden. Därför föreslås i 72 d 2 mom. en bestämmelse om att ett beslut genom vilket en sökandes rätt att nyttja ett område har ändrats skall delges inte bara sökanden utan även de övriga sakägarna genom enskild delgivning. I många fall leder en utvidgning eller ändring av nyttjanderätten inte till några yttre förändringar i användningen av området eller i områdets framtoning. Därför vållar en ändring av inlösningsbeslutet i vanliga fall inte ägaren eller andra innehavare av särskilda rättigheter skador eller men som måste ersättas. I det nya 72 d 3 mom. föreslås likväl bestämmelser om att en sakägare som anser att en ändring av nyttjanderätten vållar honom men eller skada kan yrka på ersättning inom en viss tid. Om parterna inte kommer överens om ersättningen inom en av lantmäteribyrån utsatt tid, avgörs frågan vid en inlösningsförrättning som utförs för detta ändamål. Om inlösaren, efter det att inlösningsbeslutet har ändrats, på det område som nyttjanderätten gäller företar ändringar som ger upphov till sådan skada eller sådant men som inte har beaktats och ersatts redan tidigare, behandlas dessa ersättningar i den ordning som anges i 45 a i inlösningslagen. I det föreslagna 72 d 4 mom. ingår en bestämmelse om att behövliga anteckningar skall göras i fastighetsregistret. I 76 i inlösningslagen bestäms om byte av sökanden av inlösen i de fall då frågan tas

3 3 upp medan inlösningen pågår. Den myndighet som beviljar inlösningstillstånd kan på ansökan ge sitt tillstånd till detta, om den tidigare sökanden samtycker och förutsättningarna för verkställigheten fortbestår. Vid behov skall ägarna av den egendom som skall inlösas och innehavarna av nyttjanderätten ges tillfälle att avge utlåtande i saken innan tillstånd beviljas. Om det däremot blir aktuellt att byta ut sökanden av inlösen efter det att inlösningen har avslutats och fast egendom har inlösts med äganderätt, sker ägarbytet genom fastighetsöverlåtelse eller något annat fastighetsförvärv enligt jordabalken. Om däremot särskild rättighet har förvärvats genom inlösen, kan denna rättighet överföras på någon annan i enlighet med 72 c och enligt villkoren i den nämnda paragrafen. På grund av företagsöverlåtelser och fusioner har det allt oftare blivit nödvändigt att medan inlösningen fortfarande pågår byta ut den som söker inlösen. Det kan bli aktuellt att byta inlösare under olika faser av inlösningen. När verkställigheten av inlösningen ännu är i den fasen att inlösningstillståndet behandlas, kan ett byte av sökande utan onödigt dröjsmål behandlas samtidigt med den egentliga frågan om inlösningstillstånd. Om däremot ett byte av sökande tas upp efter det att inlösningstillstånd har beviljats och medan inlösningsförrättningen pågår, måste inlösningsförrättningen enligt de nuvarande bestämmelserna avbrytas och frågan om ett byte av den som söker inlösen hänskjutas till den myndighet som beviljar inlösningstillstånd, dvs. statsrådets allmänna sammanträde eller lantmäteribyrån, beroende på vilket slag av inlösen det är fråga om. Detsamma gäller byte av inlösare efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd enligt 53. Den nuvarande proceduren i ärenden som gäller byte av inlösare är onödigt tung och långsam i de situationer då verkställigheten av inlösningen redan har framskridit till inlösningsförrättningen. För att proceduren skall bli lättare och snabbare vore det ändamålsenligt om den myndighet som behandlar inlösningsärendet beslutade om bytet av inlösare. Därför föreslås en sådan ändring av 76 1 mom. att ett ärende som gäller byte av inlösare avgörs av inlösningskommissionen, om ansökan görs medan inlösningsförrättningen pågår, och av lantmäteribyrån, om ansökan görs efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd. Lantmäteribyrån avgör ärendet också i de fall då inlösningsförrättningen behandlas i domstol på grund av besvär. På motsvarande sätt som i fråga om sådan överföring enligt 72 c av särskild rättighet förvärvad genom inlösen som sker efter att inlösningen har avslutats, kräver också allmänt behov när det gäller byte under inlösningen av den som söker inlösen att man ser till att den sökande som kommer i stället för den som ursprungligen sökte inlösen är ett sådant offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund som kan söka inlösen och att den inlösta egendomen genom den nya inlösarens försorg kommer att användas för det ändamål för vilket inlösningstillstånd har sökts eller beviljats. Ett villkor skall dessutom vara att den tidigare inlösaren samtycker till bytet. Därför föreslås en sådan ändring av 76 2 mom. att kriterierna för ett byte av den som söker inlösen preciseras på det ovan nämnda sättet och således följer kriterierna i 72 c för överföring av särskild rättighet. I 3 mom. föreslås inga ändringar. Enligt 88 i inlösningslagen utgör besvär över beslut som innefattar tillstånd till undersökning eller inlösningstillstånd inget hinder för att en undersökning görs och inlösen verkställs, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Eftersom ett beslut som avses i 72 d 1 mom. och som innefattar en ändring av ett inlösningsbeslut kan jämställas med ett beslut som innefattar ett inlösningstillstånd, föreslås en sådan ändring av 88 att det område som ändringen av inlösningsbeslutet gäller på motsvarande sätt kan börja användas enligt ändringsbeslutet trots att beslutet har överklagats, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 2. Propositionens verkningar Om ett inlösningsbeslut kan ändras genom en enklare procedur och om ett ärende som gäller byte av inlösare kan avgöras i samband med den övriga behandlingen av inlösningsärendet, betyder det besparingar både för

4 4 samhället och för den som söker inlösningstillstånd. De föreslagna ändringarna försnabbar behandlingen av ärenden samt gör det lättare att använda områden med nyttjanderätt och den utrustning som finns där redan förut för ändrade behov och leder på så sätt till samhällsekonomiska besparingar. 3. Beredningen av propositionen Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med Lantmäteriverket. Justitieministeriet och handels- och industriministeriet har hörts vid beredningen av ärendet. Propositionen har varit på remiss hos justitieministeriet, handels- och industriministeriet, Fingrid Oyj och Centralförbundet för lantoch skogsbruksproducenter MTK rf. 4. Ikraftträdande Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst. Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

5 5 Lagförslag Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 76 och 88 samt fogas till lagen en ny 72 d som följer: 8 a kap. Ändring och upphävande av rättighet och begränsning samt överföring av rättighet 72 d Om den som ansöker om inlösen behöver använda ett område till vilket den sökande på grundval av inlösen har särskild rättighet för ett ändamål som avviker från inlösningsbeslutet, kan lantmäteribyrån på ansökan ändra det användningssyfte som nämns i inlösningsbeslutet, om ett allmänt behov det kräver och det men eller den skada som ändringen vållar ägarna av området eller innehavarna av andra särskilda rättigheter som hänför sig till området är ringa. I annat fall skall på ett ärende som gäller ändring av användningssyftet tillämpas bestämmelserna om inlösningstillstånd och inlösningsförrättning som utförs med stöd av tillstånd. Lantmäteribyrån skall innan ett beslut enligt 1 mom. fattas ge dem vars rätt saken gäller tillfälle att inom utsatt tid ge sitt utlåtande om ansökan. På detta förfarande tilllämpas 8 och 9. Lantmäteribyrån skall utan dröjsmål i den ordning som anges i 9 1 mom. förutom sökanden delge också områdets ägare och rättsinnehavare det beslut genom vilket användningssyftet har ändrats. En besvärsundervisning skall bifogas beslutet. En sakägare som anser att en ändring av användningsändamålet vållar honom men eller skada skall meddela lantmäteribyrån sitt ersättningsyrkande inom sex månader från det att beslutet har delgetts eller, om ändringen av inlösningsbeslutet har överklagats, inom den nämnda tiden från det att beslutet har vunnit laga kraft. Om parterna inte kommer överens om ersättningen inom en av lantmäteribyrån utsatt skälig tid, avgörs frågan vid en förrättning för vilken gäller 71 2 mom. En delgivning som avses i 2 mom. skall innehålla uppgifter om möjligheten att framställa ett ersättningsyrkande. I fastighetsregistret skall göras behövliga anteckningar om ändringar av inlösningsbeslut och om förrättningar som avses i 3 mom. 76 Den som ansöker om inlösen kan bytas ut medan inlösningen pågår, om den tidigare sökanden samtycker till bytet och den nya sökanden lägger fram tillförlitlig utredning, av vilken framgår att den egendom som skall inlösas kommer att användas för det ändamål för vilket inlösningstillstånd har sökts eller beviljats. Ett ärende som avses i 1 mom. avgörs av den myndighet som beviljar inlösningstillståndet, om en sådan ansökan görs innan frågan om inlösningstillståndet har avgjorts. Görs ansökan medan inlösningsförrättningen pågår, avgör inlösningskommissionen ärendet genom ett beslut som fattas vid en inlösningsförrättning. En ansökan som har gjorts efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd avgörs av lantmäteribyrån. När skäl därtill prövas föreligga, skall stadgandena i 8 och 9 tillämpas innan tillstånd beviljas.

6 6 Helsingfors den 1 juni Om inte något annat följer av denna lag, utgör besvär över beslut som innefattar tillstånd till undersökning, inlösningstillstånd eller ändring av ett inlösningsbeslut inget hinder för att undersökningen görs, inlösningen verkställs eller området används enligt ändringen av inlösningsbeslutet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Denna lag träder i kraft den 200. Republikens President TARJA HALONEN Minister Jan-Erik Enestam

7 7 Lag Bilaga Parallelltext om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 76 och 88 samt fogas till lagen en ny 72 d som följer: Gällande lydelse Föreslagen lydelse 8 a kap. Ändring och upphävande av rättighet och begränsning samt överföring av rättighet 72 d Om den som söker inlösen behöver använda ett område till vilket denna sökande genom inlösen har särskild rättighet, för ett ändamål som avviker från inlösningsbeslutet, kan lantmäteribyrån på ansökan ändra det användningsändamål som nämns i inlösningsbeslutet, om allmänt behov så kräver och det men eller den skada som ändringen vållar ägarna av området eller innehavarna av andra särskilda rättigheter som hänför sig till området är ringa. I annat fall skall på det ärende som gäller en ändring av användningsändamålet tillämpas bestämmelserna om inlösningstillstånd och inlösningsförrättning som utförs med stöd av tillstånd. Lantmäteribyrån skall innan ett beslut enligt 1 mom. fattas ge dem vars rätt saken gäller tillfälle att inom utsatt tid ge sitt utlåtande om ansökan. På detta förfarande tilllämpas 8 och 9. Lantmäteribyrån skall utan dröjsmål i den ordning som anges i 9 1 mom. utöver sökanden delge också områdets ägare och rättsinnehavare det beslut genom vilket användningsändamålet har ändrats. Besvärsundervisning skall bifogas beslutet. En sakägare som anser att en ändring av användningsändamålet vållar honom men eller skada skall meddela lantmäteribyrån sitt ersättningsyrkande inom sex månader från det att beslutet har delgetts eller, om ändringen av inlösningsbeslutet har överklagats, inom den nämnda tiden från det att

8 8 Gällande lydelse Föreslagen lydelse beslutet har vunnit laga kraft. Om parterna inte kommer överens om ersättningen inom en av lantmäteribyrån utsatt skälig tid, avgörs frågan vid en förrättning för vilken gäller 71 2 mom. En delgivning som avses i 2 mom. skall innehålla uppgifter om möjligheten att framställa ett ersättningsyrkande. I fastighetsregistret skall göras behövliga anteckningar om ändringar av inlösningsbeslut och om förrättningar som avses i 3 mom. 76 Myndighet som utfärdar inlösningstillstånd kan på ansökan giva tillstånd till ombyte av sökande till inlösen. Tillstånd får beviljas endast om den tidigare sökanden samtycker härtill och förutsättningarna för verkställigheten fortbestår. När skäl därtill prövas föreligga, skall stadgandena i 8 och 9 tillämpas innan tillstånd beviljas. 88 Såframt annat icke följer av stadgandena i denna lag, utgör besvär över beslut som innefattar tillstånd till undersökning eller inlösningstillstånd icke hinder för att undersökning göres och inlösen verkställes, om icke besvärsmyndigheten annorlunda bestämmer. 76 Den som söker inlösen kan bytas ut medan inlösningen pågår, om den tidigare sökanden samtycker till bytet och den nya sökanden lägger fram tillförlitlig utredning av vilken framgår att den egendom som skall inlösas kommer att användas för det ändamål för vilket inlösningstillstånd har sökts eller beviljats. Ett ärende som avses i 1 mom. avgörs av den myndighet som beviljar inlösningstillståndet, om en sådan ansökan görs innan frågan om inlösningstillståndet har avgjorts. Görs ansökan medan inlösningsförrättningen pågår, avgör inlösningskommissionen ärendet genom ett beslut som fattas vid en inlösningsförrättning. En ansökan som har gjorts efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd avgörs av lantmäteribyrån. När skäl därtill prövas föreligga, skall stadgandena i 8 och 9 tillämpas innan tillstånd beviljas. 88 Om inte något annat följer av denna lag, utgör besvär över beslut som innefattar tillstånd till undersökning, inlösningstillstånd eller ändring av ett inlösningsbeslut inget hinder för att undersökningen görs, inlösningen verkställs eller området används enligt ändringen av inlösningsbeslutet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Denna lag träder i kraft den 200.

9 Gällande lydelse Föreslagen lydelse 9

RP 150/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för nyskiften

RP 150/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för nyskiften RP 150/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för nyskiften PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

RP 112/1996 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 112/1996 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 112/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsregisterlagen

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att regleringen i anslutning till preskribering och

Läs mer

RP 17/2008 rd. jordbruk, stöd för djurens välbefinnande. I denna proposition föreslås att lagen om. kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

RP 17/2008 rd. jordbruk, stöd för djurens välbefinnande. I denna proposition föreslås att lagen om. kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

2. Föreslagna ändringar

2. Föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 82/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av vissa hänvisningsbestämmelser i skogslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås tekniska

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav5aoch9 sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de bestämmelser om bemyndigande i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 35/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 3 kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att kyrkolagen kompletteras så Ett barn som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 158/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 29 b och 30 c sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland RP 217/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att självstyrelselagen

Läs mer

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen 993 rd- RP 328 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsregisterlagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 193/1998 ni Regeringens proposition till Riksdagen med f"ömlag till lag om ändring av namnlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att namnlagen skall ändras, genom lagändringen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar RP 89/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder. Utkast till regeringsproposition 29.12.2017 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 23/2014 rd. I denna proposition föreslås det att bilskattelagen,

RP 23/2014 rd. I denna proposition föreslås det att bilskattelagen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen, 50 och 53 i fordonsskattelagen och bränsleavgiftslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 statistiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av statistiklagen. Enligt personuppgiftslagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att giltighetstiden

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om bostadsrättsbostäder ändras

Läs mer

RP 27/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva

RP 27/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 104/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 91 räddningslagen och 6 lagen om Räddningsinstitutet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelsen i vissa lagar inom justitieministeriets och inrikesministeriets förvaltningsområden till hänvisningar till förvaltningslagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

RP 51/2002 rd. användningen av utsläppsgränsvärdet i tillståndsvillkoren.

RP 51/2002 rd. användningen av utsläppsgränsvärdet i tillståndsvillkoren. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen I denna proposition föreslås att miljöskyddslagen ändras så, att ordalydelsen i den nu gällande lagen exaktare

Läs mer

RP 292/2010 rd. Dessutom får enligt 24 kap mom. i kyrkolagen kyrkobesvär inte anföras över ett beslut om upphandling på den grund att beslutet

RP 292/2010 rd. Dessutom får enligt 24 kap mom. i kyrkolagen kyrkobesvär inte anföras över ett beslut om upphandling på den grund att beslutet RP 292/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vissa ändringar i kyrkolagens bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

RP 121/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 121/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 121/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 8 lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 125/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 125/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 och 32 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändringar i lagen om studiestöd.

Läs mer

RP 39/2011 rd. rätt att få uppgifter om en anmälan som Skatteförvaltningen

RP 39/2011 rd. rätt att få uppgifter om en anmälan som Skatteförvaltningen RP 39/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

RP 205/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 205/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 205/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllag om ändring av skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att skoltlagen ändras bl.a. så, att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 7 och 4 kap. lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 8 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 5 a lagen om organisering av konstens främjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

för nedsättning av annuiteten

för nedsättning av annuiteten RP 56/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1158/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd RP 98/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllagar om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen och 2 lagen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 lagen om mynt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att till lagen om mynt fogas en bestämmelse om

Läs mer

RP 219/2004 rd. I denna proposition föreslås det att varumärkeslagen

RP 219/2004 rd. I denna proposition föreslås det att varumärkeslagen RP 219/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att varumärkeslagen skall

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av och i lagen om rättegång i brottmål PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 242/2010 rd. I denna proposition föreslås det att folkpensionslagen

RP 242/2010 rd. I denna proposition föreslås det att folkpensionslagen RP 242/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 98 och 103 i folkpensionslagen och 20 i lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

RP 6/2008 rd. 10 av arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå,

RP 6/2008 rd. 10 av arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå, RP 6/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 i lagen om verkställighet av böter och av en lag som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 130/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om försäkringskassor

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen samt 2 och 7 i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga

Läs mer

RP 163/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 163/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 163/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa RP 316/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

l. Nuläge sionsskyddscentralens egentliga verksamhet kan användas till finansiering av

l. Nuläge sionsskyddscentralens egentliga verksamhet kan användas till finansiering av 1994 rd - RP 118 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension rör arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de förluster

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 1/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om dödförklaring och om ändring av 6 lagen om beräknande av laga tid

Lag. RIKSDAGENS SVAR 1/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om dödförklaring och om ändring av 6 lagen om beräknande av laga tid RIKSDAGENS SVAR 1/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om dödförklaring och om ändring av 6 lagen om beräknande av laga tid Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 130/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 130/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa RP 130/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 5 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås i propositionen

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

RP 89/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling

RP 89/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om försäkringsförmedling

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

RP 71/2008 rd. tillämpas på övriga tjänster inom försvarsmakten och inte bara på militära tjänster. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 71/2008 rd. tillämpas på övriga tjänster inom försvarsmakten och inte bara på militära tjänster. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. RP 71/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om försvarsmakten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

RP 117/2008 rd 2009.

RP 117/2008 rd 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten RP 20/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 i lagen angående rättighet att idka näring och 13 a i handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 40 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om aktiebolaget Kera Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om aktiebolaget

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

RP 47/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 i lagen om överlåtelseskatt

RP 47/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 i lagen om överlåtelseskatt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 i lagen om överlåtelseskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås det att lagen om överlåtelseskatt

Läs mer

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009.

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om Utbildningsfonden ska ändras

Läs mer

RP 118/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

RP 118/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om fiske förändras. Fiskevårdsavgiften

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

RP 106/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

RP 106/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna RP 74/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 110/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 110/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 110/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kommunallagen ändras så att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 lagen om utredande av dödsorsak, 49 folkhälsolagen och 59 lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 88/2008 rd. I denna proposition föreslås att lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar ändras.

RP 88/2008 rd. I denna proposition föreslås att lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar ändras. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 28/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 15/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 och 28 lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 42/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om jaktvårdsavgift

RP 42/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om jaktvårdsavgift Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det en komplettering

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

RP 144/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 144/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 144/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sysselsättningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att sysselsättningslagen

Läs mer

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde Lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets

Läs mer

RP 101/2006 rd. och andra motsvarande sammanslutningar. Sättet att räkna ut understödet ses över för att det skall motsvara vedertagen beslutspraxis.

RP 101/2006 rd. och andra motsvarande sammanslutningar. Sättet att räkna ut understödet ses över för att det skall motsvara vedertagen beslutspraxis. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om brandskyddsfonden ändras.

Läs mer