Instruktionsbok. SPEEDFIGHT 50/100 cm 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok. SPEEDFIGHT 50/100 cm 3"

Transkript

1 Instruktionsbok SPEEDFIGHT 50/100 cm 3

2 B A C E D H G F I J K L N M O

3 b 8 B A 9 C E D 14

4 MAXI MINI

5 mm

6 Var god läs detta noggrant. Information Du har just skaffat Dig en PEUGEOT scooter. Vi tackar för Ditt förtroende. Denna instruktionsbok innehåller anvisningar för körning, användning och den grund-läggande skötseln av Din nya PEUGEOT Scooter. Ta Dig den tid som behövs för att grundligt läsa igenom boken. Liksom för alla konstruktioner med avancerad teknologi kommer den uppmärksamhet och den omsorg, som Du ägnar åt att lära känna Din scooter, att göra det lättare för Dig att använda och sköta den, så att den går lättare att köra och ger maximala prestanda. Din PEUGEOT-handlare kommer att stå till Din tjänst med alla önskade upplysningar och hela sitt kunnande, så att Du noga kan följa anvisningarna för korrekt hantering och skötsel, som återfinns på sid 34. Detta är viktigt, för att hålla Din scooter i perfekt skick. Din PEUGEOT-handlare är förtrogen med alla egenheter hos Din scooter. Han har PEUGEOT s original reservdelar i lager och även erforderliga specialverktyg, som behövs för att sköta den löpande servicen av Din scooter på bästa sätt. Råd angående säkerhet Säkerheten hos Din scooter beror på förarens omdöme och försiktighet. För hög hastighet utgör en avgörande faktor vid otaliga olyckor. Respektera alltid förekommande hastighetsbegränsningar och kör aldrig fortare än vad säkerhets- betingelserna medger. Se upp för sladdningsriskerna på körfälten vid trafiksignaler.före varje körtillfälle ska man företa en snabbkontroll för att försäkra sig om att scootern kan köras med full säkerhet. Trafikreglerna föreskriver att förare och passagerare ska vara utrustade med hjälm. Det rekommenderas även att använda handskar, ögonskydd samt reflexer på ytterkläderna, för att öka säkerheten. En nybörjare ska göra sig förtrogen med sin scooter, innan han/hon ger sig ut i trafiken. Föraren av en scooter ska markera sin närvaro för andra trafikanter genom att: - Undvika att köra i zoner med skymd sikt hos övriga fordon - Köra försiktigt - Köra extra försiktigt i korsningar, infarter till parkeringar, utfarter och anslutningsvägar. Din scooter är enbart konstruerad för stadskörning samt för körning på landsväg. - Vikt max. : 3 kg Bagagehållarna eller små väskor, som finns att få efter önskan, är dimensionerade för lätta föremål, och Du bör se till att vikten är jämnt fördelad och lasten ordentligt fastgjord. Din scooter är konstruerad så att den uppfyller lagens föreskrifter och Du får därför inte företa någon som helst ändring på den, och särskilt inte på avgassystemet. Använd endast de typer av bränsle, oljor och smörjmedel, som testats och rekommenderas av PEUGEOT. Förstärkt underhåll Intervall var 250:e mil eller varje månad för körning under stränga förhållanden. OBSERVERA: Servicekortet ska visas upp för återförsäljaren för PEUGEOT MTC, för att servicehäftet ska vara giltigt. Råd beträffande underhållet I syfte att bibehålla säkerheten och funktionsdugligheten hos Din scooter ska Du inte företa några ändringar och endast använda original PEUGEOT-delar för underhåll och reparation. Använder Du andra reservdelar löper Du risken att skada scooterns goda funktion. Om scootern råkar ut för en kollision, låt noggrant kontrollera de viktigaste komponenterna, t ex alla delar som hör till ramen, fjädringen eller styrningen. Denna undersökning gör det möjligt att återställa de absolut nödvändigaste säkerhetsförhållandena. Efter en längre tids stillastående är det att rekommendera att det företas en genomgående kontroll av scootern. För att förebygga kroppsskador, ska man vara noga med att motorn har stannat och att scootern står stadigt på centralstödet på ett jämnt underlag, innan man påbörjar något som helst underhållsarbete. När det gäller varje slag av ingrepp, kontroller, justeringar, underhållsarbeten eller användningsråd, överlämna scootern till en återförsäljare för PEUGEOT. Karosseriet, som är sammansatt av plastmaterial behandlat med specialfärg, gör det lätt att återställa den ursprungliga framtoningen. Rengöringen består i att tvätta de smutsiga partierna med vatten tillsatt med tvål eller ett milt tvättmedel, varefter man sköljer rikligt med rent vatten och torkar med sämskskinn. Generellt sett har det motsatt verkan att använda högtrycksrengöringsmedel, lösningsmedel som bensin, petroleum eller alltför alkaliska tvättmedel. Vid behov, rådfråga Din PEUGEOT-återförsäljare. Man kommer att ge Dig råd angående användningen av olika serviceprodukter eller rörande iordningställande av rispade eller skrapade detaljer. I händelse av att fordonet inte används under en längre tid (längre än 1 månad), är det nödvändigt att vidtaga följande åtgärder : - Ta bort batteriet och förvara det i vågrät position i ett kallt och torrt utrymme, ladda det före och efter start av fordonet. Start av motorn efter stillastående : Om fordonet har stått still under mer än en månad, töm bränsletanken och fyll på med nytt bränsle. Så fort som motorn startats, gasa progressivt och håll samtidigt in bromsen tills motorn går upp i varv (tiden för uppvärmningen beror på den tid som fordonet stått still). Motorn kan endast ge total prestanda efter en mer eller mindre lång körsträcka som beror på den externa temperaturen.

7 Inspektion före körning Vad köparen mäste göra. Kontroll - Bränslenivän - Oljenivå - Eventuella läckor - Däckens skick och lufttryck - Bromsvätskans nivå - Bromsbeläggens förslitning * - Kontroll av kylarvätskenivån* Kontroll av funktionen pä - Fram- och bakbromsarna - Acceleratorn - Fram- och bakljus - Stoppljus och blinkers - Signalen Skydd av miljön I allmänhet - Ett gammalt tändstift, en apparat mot störningar som fästs dåligt, ett nedsmutsat luftfilter, en ojusterad förgasare, är flera fall som allvarligt kan sänka katalysatorns och avgassystemets varaktighet. - Vid nedmontering, kontrollera tätheten på cylinderns topplock efter uppmontering (utbyte av packning är obligatorisk) - Samtliga utbyten av motorns egenskaper (tändning, förgasning, fördelning,...) kan medföra att avgassystemets förstörs. Bränsle / Smörjmedel - Använd endast blyfritt bränsle. - Undvik att göra slut på allt bränsle under körning. - Använd endast rekommenderade smörjmedel. - Använd inga tillsatser för bränsle eller smörjmedel. Tändning - Vid feltändning eller effektförlust, sakta in och stäng av motorn enligt föreskrift. Kontakta din lokala handlare om problemen forsätter. Avstängning av motorn - Slå ifrån tändningen endast när motorn går på tomgång. För bästa drift av motorn, använd endast blyfri bensin 95 eller 98 Då vi konstant försöker förbättra Peugeot Motocycles förbehåller vi oss rätten att ta bort, förändra eller lägga till nämnda fakta (ej kontraktsenliga foton). Reproduktion eller översättning, även partisk, är förbjudet utan föregående skriftlig tillåtelse från Peugeot Motocycles. Start av motorn - Vid problem med att starta motorn, kontakta din handlare för att få problemet kontrollerat. Användning - Avgassystemets temperatur under drift når flera hundra grader. Undvik hudkontakt eftersom det kan leda till svåra brännskador. - Undvik att köra eller parkera på eller nära brandfarliga material (t.ex. : torra löv, oljeprodukter,...).

8 Utrustning Instrumentpanel A B C D E F G H I J K L M N O - Batterilucka - Handtag för utfällning av centralstöd - Sadellås - Bakbroms : trumbroms - Pedal för kickstart - Hävarm på centralstöd - Centralstöd - Skivbroms fram - Frambromsens vätskenivå - Bakbromsvätska * - Handtag till handbroms - Handtag till bakbroms - Startnyckel - Gasreglage - Motornummer Kontrollampa för belysning 2 - Kontrollampa för oljenivå Se sida 62 - Kontrollampa för blinkers - Varningsljus stöldskydd * - Bensinmätare När visaren når punkt 5b aktionsradien ca 20 km. 6 - Vägmätare Visar den totalt körda vägsträckan., är den återstående 7 - Hastighetsmätare Instrumentet visar scooterns hastighet i km/t. 8 - Indikator för temperaturen på kylarvätskan * Om nålen går in på det röda området, är det absolut nödvändigt att stänga av motorn och vänta tills den är nedkyld (kontrollera nivån enligt anvisning pås 63 och uppsök en återförsäljare) * Alltefter niva * Alltefter niva

9 Kontrollampa för olje* Nyckel för start FORDON MED BATTERI Fungerar med kontrollampan för oljenivån Normal funktion - Kontrollampan tänds då tändningen slås på och ska förbli tänd så länge som motorn inte sätts i gång - Kontrollampan ska släckas då motorn sätts igång Onormal funktion Då fordonets tändning slås på med stillastående motor Kontrollampan tänds inte: Försörjningen från ellådan är felaktig - Starta inte motorn för att undvika risk för skada och kontakta en återförsäljare. Kontrollampans glödlampa är sönder. - Eftersom man inte känner till felets vikt, starta inte motorn och kontakta en återförsäljare. Motor igång Kontrollampan förblir tänd: Slå av tändningen och kontrollera oljenivån - Fyll absolut på olja innan användningen Om oljenivån är tillräcklig och kontrollampan förblir tänd - Slå av tändningen så att inte motorn förstörs, behåll motorn stillastående och kontakta en återförsäljare Under körningen Kontrollampan blinkar snabbt (ungefär 6 slag per sekund): Detta anger ett fel på oljepumpen - Stanna omedelbart upp med hänsyn till trafikvillkor och enligt vägtrafikförordningen, slå av tändningen så att motorn inte förstörs, behåll motorn stillastående och kontakta en återförsäljare FORDON UTAN BATTERI Normal funktion - Kontrollampan tänds inte då tändningen slås på - Kontrollampan ska förbli släckt då motorn är igång Onormal funktion Då motorn sätts igång Kontrollampan tänds Slå av tändningen och kontrollera oljenivån - Fyll absolut på olja innan användningen Om oljenivån är tillräcklig och kontrollampan förblir tänd - Slå av tändningen så att inte motorn förstörs, behåll motorn stillastående och kontakta en återförsäljare Under körningen Kontrollampan blinkar snabbt (ungefär 6 slag per sekund): Detta anger ett fel på oljepumpen - Stanna omedelbart upp med hänsyn till trafikvillkor och enligt vägtrafikförordningen, slå av tändningen så att motorn inte förstörs, behåll motorn stillastående och kontakta en återförsäljare OBS - Om kontrollampan tänds eller blinkar under körningen, ska du stoppa fordonet och slå av tändningen. Kontrollera alltid att trafikvillkoret tillåter ett säkert stopp utan risk för olycka och att vägtrafikförordningen följs. - Om, vid normal användning, kontrollampan ibland tänds och sedan släcks under körningen, anger detta att oljenivån är otillräcklig (blinkintervallen ökar allteftersom nivån sjunker). Fyll på olja så snart som möjligt innan en felfunktion uppstår på systemet och motorn skadas. 2 st nycklar, försedda med referensnummer, medföljer leveransen. Det rekommenderas att förvara dem åtskilda och notera referensnumren. Med nyckeln kan man : - Åstadkomma kontakt för start - Låsa upp styrinrättningen - Låsa upp sadellåset 9 A B C 10 - Omkastare för belysning 11 - Startknapp 12 - Omkastare helljus / halvljus * 13 - Omkastare för blinkers För att markera ändring av färdriktningen : - Åt höger, skjut omkastaren åt D höger - Åt vänster, skjut omkastaren åt E vänster För att stoppa blinkers, för man tillbaka knappen till centralläget 14 - Startströmbrytare - Stillastående motor - Läge elektrisk kontakt - Styrinrättningen låst För att respektera den nya europeiska lagstiftningen, är belysningen av ditt fordon numera permanent. Använd startmetoden på sidan 64 - Signalknapp * Alltefter niva * Alltefter niva

10 Sadel Öppning - För in startnyckeln i låset baktill på vänster sida, vrid om den ett kvarts varv åt höger och lyft upp sadeln. Sadelutrymmet ger plats för : 15 - Påfyllning av bränsle 16 - Påfyllnings av olja 17 - Hjälmen Förvara inte antändbara produkter eller material under sadellådan För att stänga - Tryck ner sadelns bakre del: nyckel erfordras ej Oljenivå Kontrollera regelbundet oljenivån. För en korrekt smörjning av motorn, använd endast: - Halvsyntetisk olja för tvåtaktsmotorer med separat smörjning. Viktigt Fyll tanken med olja av rekommenderad typ. Om man använder andra oljekvaliteter, löper man risk att det uppstår överdriven sotbildning i motorn och i avgassystemet med åtföljande effektförlust och ev skador på motorn. Fyll inte tanken alltför högt. Olja ska inte nå ända upp i påfyllningskragens hals. Så snart påfyllningen är klar, ska man se till att locket blir ordentligt stängt. Om oljetanken blivit helt tömd kan start av motorn framkalla skador, ta då scootern till en återförsäljare för PEUGEOT, för en erforderlig rengöring av smörjsystemet. Kör fordonet till en PEUGEOT-distributör för att utföra en absolut nödvändig igångsättning av smörjningskretsen Bränsle För att Din motor ska fungera bra, ska Du uteslutande använda: Oblyad bensin 98 eller 95 för fordon med katalysator. Vid bensinpåfyllning ska Du se till att inget vatten eller andra föroreningar följer med ner i tanken. Använd inte en blandning av bensin och olja. Observera Bensin är en synnerligen lättantändlig produkt, som kan explodera under vissa omständigheter. Tankning bör ske på en plats med god ventilation och med stillastående motor. Rök inte och se till att inga eldslågor eller gnistor förekommer i närheten av scootern eller nära där bensin förvaras. Fyll inte tanken alltför högt. Bensinen ska inte nå ända upp i påfyllningskragens hals. Så snart påfyllningen är klar, ska man se till att locket blir ordentligt stängt. Bensin är en riskabel produkt, till och med dödlig om den sväljs ner. Undvik upprepad eller förlängd kontakt med huden och inandning av ångorna. Förvara den utom räckhåll för barn. Om någon råkat svälja ner bensin, ska man inte försöka få vederbörande att kräkas. Tillkalla omedelbart en läkare. Kontroll av kylarvätskenivån* (Frekvens : se servicehäfte)! Risk för brännskador Tag aldrig bort pluggen ur expansionskärlet när motorn är varm. Den tryckfyllda vätskan kan då spruta ut och orsaka allvarliga brännskador. Det är absolut nödvändigt att den förbrukade kylarvätskan lämnas till en återvinningsstation. Varning Använd inte fordonet : - Om kylarvätskenivån är under minimigränsen, - Om läckage föreligger, - I händelse av hög åtgång av kylarvätska. - I samtliga fall, orsakar man bestående skador på fordonet. Kontakta en Peugeot-handlare för underhåll och reparation. Kontroll av kylarvätskenivån skall ske då motorn är kall och fordonet är stillastående - För att fylla på : - Res upp fordonet på centralstödet - Avlägsna skyddslocket - Lossa på pluggen till expansionskärlet - Kylvätskenivån måste alltid vara över minimumnivån - Vid behov, fyll på med liknande kylvätska för att vara säker på skydd under både vintern och sommaren - Drag åt pluggen till expansionskärlet - Sätt tillbaka skyddshylsan 18! Batteri Batteri utan underhåll Ett underhållsfritt batteri ska aldrig öppnas. Fyll inte på vatten eller elektrolyt. Traditionellt batteri Batteriets elektrolyt Kontrollera och håll nivån mellan markeringarna UPPER (övre max nivå) och LOWER (nedre min nivå). Vid kontroll av elektrolytnivån hos batteriet eller vid tillsättning av destillerat vatten, se då till att luftningsslangen är ordentligt fastgjord vid sitt fäste i batteriet. Vid återinsättningen av batteriet ska man se till, att avluftningsslangen sitter korrekt, och att den varken är tilltäppt eller ihopklämd. Använd uteslutande destillerat vatten eller blyat specialvatten till batteriet. Kranvatten skulle minska dess livslängd. Om förlusten av elektrolyt är alltför betydande, rådfråga en PEUGEOTåterförsäljare. Anslutning av ledningar till batteriet : - Anslut den röda ledningen till batteriets + pol, - Anslut den gröna ledningen till batteriets - pol - Laddning av batteri Eftersom Du säkert känner till att laddningen bör ske med en lämpligen avpassad batteriladdare med en kapacitet av max 0,4-1 A, bör Du överlåta denna åt en återförsäljare. Märk: Att använda en batteriladdare, som är alltför kraftig, kan medföra att batteriet skadas. Fara Batteriet innehåller svavelsyra. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Vid olycka : - Externt : skölj med vatten och kontakta omedelbart en läkare - Internt : drick inte och framkalla inga kräkningar. Ring efter en läkare eller närmaste giftcentral. - Ögon : skölj med vatten och kontakta omedelbart en läkare Se till att vederbörande inte kommer i närheten av gnistor, eldslågor eller brinnande cigaretter. Se till att det är god ventilation vid laddning eller annat arbete med batteriet på en instängd plats. Håll alltid ett batteri utom räckhåll för barn. Ett gammalt batteri ska genast ges till ett godkänt återvinningsbolag.

11 Belysning och signalering Start av motorn Körning Att utrustningen för belysning och signalering fungerar oklanderligt, är av största vikt. - Glödlampornas beteckningar Halvljus / Helljus*... S2 35/35W Bak- och bromsljus... P 21/5W Blinkers... RY10W Plate lighting*... W5W(T10) Samtliga lampor är för 12V spänning I händelse av ett tillfälligt fel på någon glödlampa vänd Dig omedelbart till en PEUGEOT-återförsäljare. - Byte av glödlampor FRAM : - lossa de 6 skruvama 19 i panelen - tag bort stralkastare och fästen - byt glödlampa För inställning av stralfastaren : Blinkers : - lossa de 2 skruvama 21 i panelen BAKTILL : - lossa de 1 skruvarna 22 samt glaset - byt glödlampan Blinkers : - lossa de 1 skruvarna 23 samt glaset 20 För er säkerhet : - Res upp scootern på centralstödet. Håll accelerationshandtaget stängt För att starta motorn : - Dra åt bromsspaken eller främre främbromsem Med kicken - Vrid tändningsnyckeln till läge : ON - Kicka igång med en snabb, full rörelse Med elstart * - Vrid tändningsnyckeln till läge : ON - Tryck på startknappen - Släpp knappen när motorn startar Försiktighetsmått Låt aldrig motorn gå på en instängd plats. Avgaserna innehåller koloxid och giftiga gaser. Sedan scootern stannat När motorn går med nedsänkt fart - Vrid om startnyckeln till läge A - Res upp scootern på centralstödet - Vrid nyckeln till läge C (blockering av riktningen) för att undvika stöld - Uppställning på centralstödet Stödet är försett med en hävarm som förenklar det hela. - Man ställer sig på scooterns vänstra sida. - Man fattar tag i styret och i handtaget vid sadelns bakre del. - Tryck med höger fot på centralstödets hävarm och drag scootern lätt bakåt i styret och sadelhandtaget. Varning Se till att fordonet står stadigt efter att det ställts på stödfoten. Om fordonet faller kan kroppsskador förorsakas och/eller skador på fordonet. B B - Inkörning Inkörningen har stor betydelse för god funktion, för effekten och för livslängden hos motorn. Under de första 50 milen ska man aldrig pressa scootern till maximalt varvtal, särskilt inte vid kall motor eller i utförsbacke. - Körning med scootern Med centralstödet utfällt och motorn igång : -Håll in bromsspaken till vänster - Gör inget gaspådrag - Fäll in centralstödet - Ta plats på scootern - Släpp bromsspaken - Starta genom att öka motorvarvet (öka gaspådraget) - För att sakta farten, vrid gashandtaget åt motsatt håll Observera När man fäller upp centralstödet, ska bakhjulsbromsen vara åtdragen. När bakhjulet är i rotation, är det risk att Du förlorar kontrollen över scootern vid kontakten med marken. - Försök inte att göra accelerationsryck (snabba pådrag och återgångar med gashandtaget). - Lämna inte scootern utan uppsikt medan motorn är igång. Underhåll och justeringar transmissionshus (Frekvens : se servicehäfte) - Tändstift Man bör följa monteringsrekommendationerna från PEUGEOT. Anpassningen av tändstift som inte är rekommenderade eller dåligt åtdragna, kommer att medföra en förstörelse av motorn och av elektroniken. För alla slags åtgärder, kontakta en distributör av Peugeot Motocycles 24 - Säkring En säkring skyddar det elektriska systemet mot kortslutningar eller överbelastningar. Den är placerad i en säkringshållare bredvid batteriet. Den smälter och bryter strömmen i händelse av något fel i installationen. Varning När säkringen har gått, är det ett tecken på att ett fel uppstått i det elektriska systemet. Kontakta en återförsäljare för PEUGEOT. Använd endast standardsäkringar. Byt ut en utbränd säkring mot en säkring av samma styrka. Att byta ut en säkring med en olämplig säkring kan orsaka oåterkalleliga skador på utrustningarna och kan även orsaka säkerhetsproblem som sätter användaren i fara.

12 Broms För Din egen SÄKERHET, ger PEUGEOT Dig följande rekommendation : - Att kontrollera bromsens vätskenivå* - Att kontrollera bromsbeläggens förslitning* - Att kontrollera fram- och bakbromsarnas funktion - Att överlåta justeringar och underhåll åt en återförsäljare för PEUGEOT, så snart som en åtgärd visar sig nödvändig - Att uteslutande använda PEUGEOT original reservdelar. - Broms med hydraulisk styrning * Det hydrauliska systemet innehåller vätska enligt normerna Peugeot. - Vätskenivån i det hydrauliska manöversystemet - Systemets täthet - Beläggens skick är avgörande för bromsarnas verkningsgrad Om bromskontrollen ger intryck av mjukhet när den griper in utför genast en kontroll av systemet hos en PEUGEOT återförsäljare. - Justering av den bakre trumbromsen Spelrum: mm, mätt vid handtagets ytterkant. - Justermutter 25 - Att öka spelet : släppa på 26 - Att minska spelet : dra åt Bromsens förslitningssegment 27 - Referensmärke 28 - Pil Om pilen kommer mitt emot märket, när bromsen är åtdragen i bottenläge, bör bromsbackarna bytas ut. - Bromsning och parkering En god samordning av rörelserna med gashandtaget och med bromsarna FRAM och BAK är mycket viktig. - Minska hastigheten genom att låta gashandtaget återgå till sitt nolläge. - Dra åt bromsarna FRAM och BAK. Varning Att använda endast en broms sänker bromsningens kapacitet. En överdriven ansträngning på en enda broms kan medföra en låsning av hjulet vilket kan förorsaka en förlorad kontroll av fordonet och fall. Under körning utför en sluttning med hög lutningsgrad, sänk gasen helt och använd båda bromsarna för att sänka hastigheten och för att behålla kontrollen av fordonet. Undvik att använda bromsarna oupphörligen, en överhettning sänker bromsningens kapacitet och förorsakar olycka. Fram Bak Fram Bak! DACK Lufttryck i kallt tillstånd 120/70 x 12 1,3 bar 130/70 x 12 1,6 bar Vätskekyld modell DACK Lufttryck i kallt tillstånd 120/70 x /70 x 12 Däck Kontrollera ofta lufttrycket i däcken och justera det om det behövs. Observera nedanstående specifikationer: Märk : luftkyld modell 1,3 bar 1,6 bar 1 bar = 0,1 Megapascal Felaktigt lufttryck åstadkommer onormalt slitage på däckets slitbana och inverkar negativt på körsäkerheten. Det är farligt och olagligt att köra på utslitna däck. Att använda utslitna däck kan förorsaka olycka eftersom de inverkar på styrningen, bromsningen, framdrivningen och väghållningsegenskapen. - Däck Denna scooter är utrustad med slanglösa däck. Texten TUBELESS på däcksidorna och fälgarna anger att dessa enheter är utformade för att fungera utan slang. I händelse av däckbyte, använd endast däck och fälgar märkta TUBELESS. - LÅT Din PEUGEOT-återförsäljare ta hand om reparationer och byten av TUBELESS-däck. - Låt reparationer och utbyte av däck göras av PEUGEOT återförsäljare eller av en specialist. Fara Montera inte en innerslang inuti ett Tubeless-däck eller använd inte ett Tubeless-däck på en klassisk fälg eftersom detta kan medföra risk för explodering av däcket eller att fälgarna går ur vilket kan förorsaka olycka. - För Din säkerhet föreslår vi att Du låter balansera däcken efter byte Integrerad stöldskyddsanordning* - Avlägsnande av stöldskyddet - Sätt nyckeln i låset, vrid om och drag i skyddsklaffen för att ta bort stöldskyddsanord-ningen. - Att låsa stöldskyddsanordningen (Nyckeln måste sitta i låset.) Lossa del 29 från dess hållare, dra den längs viren, sätt viren runt en fast punkt (metallstolpe, ställ för tvåhjulingar, träd, angränsande fordon...) Vrid om nyckeln och sätt i del 29 i del 30, vrid om nyckeln, ta bort den och se till att skyddsklaffen 31 sitter riktigt. - Förvaring av stöldskyddet - Sätt nyckeln i låset, vrid om och separera delarna 29 och Dra del 29 längs viren och lägg den i hylsan på del För hela enheten tills den befinner sig i scooterns bakre del. - Ta ur nyckeln och se till att skyddsklaffen är ordentligt stängd 31. Råd - När scootern är parkerad, undvik att lämna stöldskyddsanordningen i kontakt med marken. - Vid rengöring av scootern, undvik att rikta vattenstrålen in i låset. - Vid rengöringen används också en plast/silikon-produkt Varning Glöm inte att placera stöldskyddsanordningen försiktigt i dess hållare innan fordonet skall användas. Att placera stöldskyddet runt bakhjulet kan skada nummerplåten. - Råd angående stöldskydd Använd ett extra stöldskydd av god kvalitet. Den krok

13 Transponder* Tekniska data* Startnycklarna är utrustade med en TRANSPONDER vilket är en elektronisk komponent som är inbyggd i nyckelns plastparti. Detta stöldskyddssystem ger föraren möjlighet att starta sin scooter med hjälp av en ANTENN som omger nyckeln och känner igen transpondern ELEKTRONISKT. Alla element som krävs för att starta motorn är lagrade för att en ELEKTRONISK KOD i den (röd) nyckeln (HUVUDNYCKELN), ska känna av dem. Detta innebär att scootern inte kan användas om man bara byter startnyckel. En lysdiod blinkar på instrumentpanelen för att visa att systemet är aktiverat (avvisande effekt). För att spara på batteriet, slutar lysdioden blinka efter 48 timmar. Systemet är emellertid fortfarande i funktion. Viktigt - Följaktligen råder vi dig att inte använda Master Key (röd nyckel) i dagligt bruk utan förvara den säkert tillsammans med nycklarnas kod. - Endast denna kan programmera om din stöldanordning. Om du förlorar denna måste hela anordningen bytas ut vilket inte kommer att täckas av garantin. - Detta kommer att vara användbart för generalagenten om ingrepp ska göras på systemet Dimensioner (mm) Längd överallt Bredd överallt (exkl backspeglar) Höjd överallt (inkl backspeglar) Hjulbas Vikt* (kg) Med fulla tankar (luftkyld modell) (100cc) Med fulla tankar (vätskekyld modell) Rymduppgifter (L) Oljetank.... 1,3 Bensintank... 7 Vätskekyld*... 1 Cylinderblock Cylinderlopp x slaglängd*... 40x39,1...50,6x49,7(100cc) Kompressionsförhållande*... 9,8 : : 1(100cc) Slagvolym* (cm 3 )... 49, Transmission Primärutväxling... Drivrem Slutväxel... Reducerväxel m 2 drevsatser Elektricitet Batteri... 12V-4Ah Generator... Svänghjulsmagnet Säkringar...5A Man måste undvika : - Buller, elektriska störningar, rök,... Följaktligen ska Du inte ändra på Ditt ursprungliga avgassystem. Och glöm inte bort att en PEUGEOT ska skötas hos en PEUGEOT återförsäljare. Bara han - för det är hans yrke - äger grundlig kännedom om alla egenheter och förfogar över alla reservdelar till PEUGEOT och har erforderliga specialverktyg till PEUGEOT Liksom vi, står han till Din tjänst.

14 Peugeot Motocycles SA Rue du 17 Novembre F Mandeure Tél. +33 (0) Fax +33 (0) Télex PEUMTCM F RCS Montbéliard B Dans un souci constant d amélioration Peugeot Motocycles se réserve le droit de modifier, supprimer ou ajouter toute référence citée DC/PS/DOC/SH ed2 29/09/06 Imp. en U.E. I3R (photos non contractuelles) N

Instruktionsbok. 50 cm 3

Instruktionsbok. 50 cm 3 Instruktionsbok 50 cm 3 A B C D E H G F I J L K Q N O M P 10 3 4 2 5 6 7 8 1 9 A 13 6 17 5 4 15 11 12 3 2 14 16 18 0 B 19 22 20 23 21 D C 24 E 29 29 25 27 26 MAXI MINI 30 28 PEUGEOT MOTOCYCLES Recommande

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

Manual för Elektrisk scooter

Manual för Elektrisk scooter Manual för Elektrisk scooter Page1 Var alltid försiktig när du kör Använd hjälm och rätta dig efter regler som finns. VIKTIGT Batteriunderhåll och laddningsinstruktioner Scootern måste vara laddad första

Läs mer

Användarmanual. Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln

Användarmanual. Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln Användarmanual Innehållsförteckning Överblick av El-cykeln----------------------------------------2 Specifikationer------------------------------------------------2 Display---------------------------------------------------------3

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

& SÄKERHETSÅTGÄRDER innan du använder detta fordon, läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med hur golfcruisern fungerar.

& SÄKERHETSÅTGÄRDER innan du använder detta fordon, läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med hur golfcruisern fungerar. Använd endast originaldeiar och återförsäljare för deiar och service. Goif Cruiser WMt QÉ?SGöOG};2Oa INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Säkerhetsåtgärder 1 Säker körning...,.,, 2 Tekniska specifikationer. 3 Teknisk

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45 *Extra utrustad på bild ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: DATUM: REG, NR: RAMNUMMER: TYP: ÅRSMODELL: ANTECKNINGAR: 2

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen............................... 1 1.1 Varningssymboler................................... 1 1.2

Läs mer

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Säkerhetsanvisningar

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Säkerhetsanvisningar { STIHL AP 100, 200, 300, 300 S Säkerhetsanvisningar Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen Tryckt på klorfritt blekt papper. Tryckfärger innehåller vegetabiliska oljor, återvinningsbart

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4.

BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. BRUKSANVISNING OCEAN BIKE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. FÄLLA IHOP OCH FÄLLA UPP 3. JUSTERING AV KROPPSSTORLEK 4. VÄXEL 5. PAKETHÅLLARE 6. BROMS 7. RENGÖRING OCH SKYDD INLEDNING

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr &

Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr & Manual Fotogenkaminer Corona RX2485, RX3085 Art nr 860050 & 860051 RX2485 2400W, RX3085 3000W Made in Japan Uppackning och förberedelse: Förbered värmaren för användning genom att utföra följande. Packa

Läs mer

Flakmoped El Glödlampor.

Flakmoped El Glödlampor. Teknisk specifikation Mått & vikter Tjänstevikt: Last kapacitet : Längd: Bredd: Höjd: Flakstorlek: Volymer Bränslevolym: Motoroljevolym: 148kg 150kg på flak 237cm 95,5cm 110cm 99x94,5cm 6,1 Liter 0,9Liter

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning ruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...98 1.1 Styrreglage... 98 1.2 Laddare för batteri under pakethållaren... 99 2 Styrreglage...100 2.1 Styrreglagets funktioner... 100 3 Gasreglage...103

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår.

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. OBS OBS OBS OBS OBS Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. När man startar en elektrisk apparat som t.ex. en TV, pump, elverktyg

Läs mer

VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI ESSENZA ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli scooter och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

SE Bruksanvisning. Modell: Modell:

SE Bruksanvisning. Modell: Modell: 2004 SE Bruksanvisning Modell: 335 532 Modell: 552 572 SE - Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter........ 2 Justering av jordspjut och stödhjul......... 3 Rengöring och underhåll av fräs.......3 Förvaring......

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning Anton

Bruksanvisning Anton Bruksanvisning Anton 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning Bruksanvisning...

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

ATA Lotssignal ALS-1. For the love of lives

ATA Lotssignal ALS-1. For the love of lives ATA Lotssignal 123 45678 901 Viktig information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken innan du tar produkten i bruk! Säkerhetsåtgärder och varningar återfinns i

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II När du får ditt fordon - kontrollera att det nummer som står på ramen och dekalen är detsamma som står i köpavtal och försäkringsdokument samt på registreringsskylt. / CHASSINUMMER

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S Handbok Sladdlös skruvdragare SFAA0360S SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

Monteringsanvisning Baotian Classic

Monteringsanvisning Baotian Classic Sidan 1 av 7 Monteringsanvisning Baotian Classic 1 Start...2 2 Montering av centralstöd...2 3 Montering av styre...3 3.1 Koppla ihop elkablarna...3 4 Montering och syresättning av batteriet...3 5 Framdäck...4

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 041 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Bäste ägare! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY

Bäste ägare! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY Aragon125_schwedisch 27.02.2008 7:54 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL DÄCKEN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR SÄKERHET OCH BEKVÄMLIGHET UNDER KÖRNING Däcken utgör den enda kontakten mellan fordonet och

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC EDGE

Operationsmanual för HYTORC EDGE Operationsmanual för HYTORC EDGE VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast personal

Läs mer

VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV

VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING V.1801 EURO IV SE VIARELLI VINCERO ANVÄNDARMANUAL/MONTERINGSANVISNING EURO IV V.1801 GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarell moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

REGELBUNDEN SKÖTSEL OCH JUSTERING

REGELBUNDEN SKÖTSEL OCH JUSTERING Tabell för regelbunden skötsel och smörjning TIPS De årliga kontrollerna måste genomföras varje år, utom då en kilometerbaserad skötsel, eller för UK, en milebaserad skötsel, genomförs i stället. Från

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

KORTINFORMATION SCOOTER,

KORTINFORMATION SCOOTER, S Bruksanvisning KORTINFORMATION SCOOTER, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar... 5 Huvudsäkringar...5

Läs mer

200 E-SCOOTER 5.5 Inch 36V 4.2Ah SVENSK BRUKSANVISNING

200 E-SCOOTER 5.5 Inch 36V 4.2Ah SVENSK BRUKSANVISNING 200 E-SCOOTER 5.5 Inch 36V 4.2Ah SVENSK BRUKSANVISNING Item Description Parameters 1 Folding size(cm) 1100mm*420mm*235mm 2 Unfolding size(cm) 970mm*420mm*1100mm 3 N.W/G.W 10kg/12KG 4 Material Aluminum

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...89 2 Skärm och styrreglage... 91 2.1 Styrreglagets funktioner... 91 2.2 Funktionsskärm... 93 2.3 Gasreglage... 96 3 Batteri och laddare...97

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer