ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen (30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson (C) Kurt Nilsson (C) Kerstin Gustafsson (M) Kerstin Röijer (M), tjg. ers. för Karin Hansson (M) Birgitta Abelin (M), tjg. ers. för Claes Wastensson (M) Ann-Margret Kjellberg (S) James Johnson (BP), tjg. ers. för Ingemar Jönsson (BP) Ulf Holmberg (M) Bengt Svensson (KD) Håkan Philipsson (S) Övriga närvarande: Utses att justera: Tomas Rikse - kommunchef Linda Wahlström - sekreterare 39, Staffan Claesson - vd BUTAB, Robert Falk - vd Båstadhem Christin Svensson - vård- och omsorgsförvaltningen 40 Sofia Warpman - parkingenjör Per Iwansson - planchef Kurt Nilsson, ersättare Ulf Holmberg Justeringens plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 10 mars 2009 kl Sekreterare... Paragrafer: Linda Wahlström Ordförande... Anette Åkesson Justerande... Kurt Nilsson ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNSTYRELSEN : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift... Linda Wahlström Utdragsbestyrkande

2

3 Kommunstyrelsen KS 36 Godkännande av dagordningen Janet Gunnarsson (C) meddelar att hon kommer att väcka nytt ärende vid dagens sammanträde gällande bergmassor vid tunnelbygget i Förslöv. 1. Dagordningen godkännes med komplettering av anmält extraärende.

4 Kommunstyrelsen KS 37 dnr. 164/ slogg kommunstyrelsen 2009 För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen införs från och med 2009 en rutin för uppföljning. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de beslut år 2009 som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Redovisning daterad bilägges protokollet.

5 Kommunstyrelsen KS 38 dnr. 163/ slogg kommunfullmäktige 2009 För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige införs från och med 2009 en rutin för uppföljning. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de beslut år 2009 som skall verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Redovisning daterad bilägges protokollet.

6 Kommunstyrelsen KS 39 Informationspunkter 1. Verksamhetsrapporteringar från Båstadhem AB, BUTAB samt vård- och omsorgsförvaltningen, bilaga. Dnr 114/ Susanne Hertting som är nyanställd vård- och omsorgschef i Båstads kommun presenterar sig. Kommunstyrelsen hälsar Susanne välkommen till Båstads kommun.

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KS 163 dnr 1084/ KS 40 Tillgänglighet för funktionshindrade vid kommunens badstränder/ badplatser Nytt ärende väcks av Håkan Philipsson (s) vid sammanträdet. 1. Tekniska kontoret får i uppdrag att inventera situationen när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade vid kommunens olika badstränder/ badplatser. 2. Uppdraget, med förslag om förbättringsåtgärder enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder senast 2010 samt finansiering av dessa, redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i december Underlag Kommunstyrelsen , 3, informationspunkt. Tjänsteskrivelse från parkingenjör Sofia Warpman, bilaga. Sofia Warpman rapporterar vid sammanträdet. 1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återrapportera ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2009.

8 Kommunstyrelsen KS 41 dnr 23/ Ansökan från Kattegatt Golfklubb om bortledning av grundvatten för bevattning av golfbana mm Kattegatt Golfklubb AB har ansökt, för bevattning av golfbana på fastigheten Påarp 19:6 i Båstads kommun, om dels lagligförklaring av bergborrad grundvattenbrunn och dels tillstånd att anlägga en bergborrad grundvattenbrunn och en större bevattningsdamm samt sju mindre dammar. Därtill innehåller ansökan ytterligare punkter som framgår av yttrandet från kommunekolog Johan Hamringe. Ärendet har även gått till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet den 9 mars sunderlag Yrkanden Förslag till yttrande till miljödomstolen från kommunekolog Johan Hamringe. Bertil Mattsson (BP), Ulf Holmberg (M) och Katarina Angel (FP): Kommunstyrelsen i Båstads kommun avstår från att avge yttrande gentemot ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen med anledning av att kommunstyrelsen i detaljplaneprocessen redan erinrat kring dessa frågor. 1. Kommunstyrelsen i Båstads kommun avstår från att avge yttrande gentemot ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen med anledning av att kommunstyrelsen i detaljplaneprocessen redan erinrat kring dessa frågor. Deltar ej i beslutet Ann-Margret Kjellberg (S), Håkan Philipsson (S), Janet Gunnarsson (C), Kurt Nilsson (C) och Bengt Svensson (KD) deltar ej i beslutet.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 22 dnr 96/ KS 42 Årsredovisning 2008 kommunstyrelsens förvaltningar Yrkande Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltningar Redovisningen innefattar såväl verksamhetsbeskrivningar som uppföljning av mål. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Föreliggande förslag till årsredovisning 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar godkännes. Anette Åkesson (M): Årsredovisningen skall genomgå redaktionell korrigering/komplettering inför fortsatt behandling. Kommuntyrelsen beslutar: 1. Föreliggande förslag till årsredovisning 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar godkännes. 2. Förvaltningschef Lars Nilsson får i uppdrag att genomföra vissa redaktionella korrigeringar/kompletteringar inför fortsatt politiskt behandling.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 21 dnr 1395/ KS 43 Förlängning av borgensåtagande till Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar Kommunfullmäktige beslutade , 202, att gå i borgen för ett företagslån på två miljoner kronor i Sparbanken Gripen. Borgensåtagandet har förlängts under tiden och gällde t.o.m Stiftelsen ansöker nu om förlängning av kommunens borgensåtagande under tre år. sunderlag Föreligger tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lars Nilsson. Arbetsutskottet beslutar: 1. Till kommunstyrelsens behandling av ärendet skall bifogas en sammanställning av Båstads kommun samtliga borgensåtaganden till Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: sunderlag 1. Kommunfullmäktige medger förlängning av borgensåtagandet för lån om två miljoner kronor i Sparbanken Gripen t.o.m Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lars Nilsson. Sammanställning från förvaltningschef Lars Nilsson av Båstads kommun samtliga borgensåtaganden/lån till Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar. Yrkande Tilläggsyrkande Ulf Holmberg (M): Bifall till föreliggande förslag. Anette Åkesson (M): Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar bjuds in att informera om sin verksamhet vid ett kommande kommunstyrelsesammanträde. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunfullmäktige medger förlängning av borgensåtagandet för lån om två miljoner kronor i Sparbanken Gripen t.o.m Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar bjuds in att informera om sin verksamhet vid ett kommande kommunstyrelsesammanträde.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 23 dnr 456/ KS 44 Revidering av tekniska förvaltningens investeringsbudget 2009 sunderlag Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på reducering av investeringsbudgeten för 2009 med tio miljoner kronor samt beskriva konsekvenserna för en tillbyggnad av åskådarläktare i Förslövs idrottshall. Föreligger tjänsteskrivelse från teknisk chef Ingemar Lundström och projektingenjör Fredrik Jönsson med följande förslag till beslut: 1. Tekniska kontorets förslag till revideringar av investeringsbudget 2009 enligt tjänsteskrivelsen godkännes. 2. Tekniska kontoret beviljas tilläggsanslag om 4,5 miljoner kronor för utbyggnad av läktare i Förslöv. Yrkanden Anette Åkesson (M), Bertil Mattsson (BP), Katarina Angel (FP) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag punkt 1. Anette Åkesson (M) och Janet Gunnarsson (C) yrkar avslag på tekniska kontorets förslag punkt 2. Propositioner Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att tekniska kontorets förslag p. 1 bifallits och tekniska kontorets förslag p. 2 har avslagits. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Tekniska kontorets förslag till revideringar av investeringsbudget 2009 enligt tjänsteskrivelsen godkännes. Yrkanden Bertil Mattsson (BP), Ulf Holmberg (M), Katarina Angel (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Tekniska kontorets förslag till revideringar av investeringsbudget 2009 enligt tjänsteskrivelsen godkännes.

12 Budget- och bokslutsberedningen Kommunstyrelsen BOB 3 dnr. 139/ KS 45 Ombudgetering av medel från 2008 till 2009 Föreligger förslag till överföring av investeringsmedel från 2008 till 2009 enligt bilaga. Nämnderna begär överföring av medel med tkr. Yrkande Ann-Margret Kjellberg (S) med bifall från Pelle Höglund (SPI): Den sammanlagda investeringsbudgeten för 2009 får inte höjas. Anette Åkesson (M): Bifall till nämndernas begäran med hänvisning till tekniska kontorets uppdrag att minska 2009 års investeringsbudget med 10 mkr. Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 1. Begärda överföringar av investeringsmedel på tkr bifalles med hänvisning till tekniska kontorets uppdrag att minska 2009 års investeringsbudget med 10 mkr. Ann-Margret Kjellberg (S), Janet Gunnarsson (C), Pelle Höglund (SPI) och Ingrid Edgarsdotter (KD) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden Ulf Holmberg (M), Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Ann-Margret Kjellberg (S), Håkan Philipsson (S) och Bengt Svensson (KD): Den sammanlagda investeringsbudgeten för 2009 får inte höjas. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Begärda överföringar av investeringsmedel på tkr bifalles med hänvisning till tekniska kontorets uppdrag att minska 2009 års investeringsbudget med 10 mkr. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Håkan Philipsson (S) och Bengt Svensson (KD).

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 24 dnr. 147/ KS 46 Avgiftsbeläggning av dispenser mot gällande lokal trafikföreskrift Båstads kommun skriver årligen ut omkring 300 olika dispenser mot gällande lokal trafikföreskrift. Det är i första hand hantverkare, näringsidkare och boende som söker dessa dispenser. Det är under sommarperioden som dispenserna behövs då trafiksituationen är svår. Hanteringen medför en tidskrävande handläggning av tjänstemännen på tekniska förvaltningen och innebär kostnader för inplastningsutrustning och material. Tekniska förvaltningen föreslår därför att avgiftsbeläggning av dispenser mot gällande lokal trafikföreskrift skall införas. sunderslag Föreligger tjänsteskrivelse från gatu- och trafikingenjör Paul Gruber och teknisk chef Ingemar Lundström. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Avgift för dispens mot gällande lokal trafikföreskrift i Båstads kommun införes från och med 1 mars För dispenser enligt ordinarie hantering uttages en avgift om 150:- 3. För dispenser utfärdade akut (samma dag) uttages en avgift om 300:- 4. För dispenser inom den egna organisationen, Båstads kommun, uttages ingen avgift. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Arbetsutskottets förslag bifalles.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 25 dnr. 148/ KS 47 Införande av parkeringsskiva i Båstads kommun från och med sommaren 2009 Parkeringssituationen i Båstads kommun är under sommarperioden tämligen ansträngd. Ett behov av olika åtgärder för att komma tillrätta med de problem som uppstår under denna period finns. Parkeringsskiva är en väl beprövad metod idag. Parkeringsskivan skall kunna införskaffas kostnadsfritt på olika ställen i Båstads kommun. Ex. turistbyrån, kommunkontoret, bensinmacken och polisen. Parkeringsskivan är tänkt att användas på de parkeringsplatser i kommunen där tidsbegränsning finns. I ett första steg föreslås metoden att användas i Båstads samhälle och även sedermera i Torekov när parkeringsproblematiken där utretts av berörda parter. sunderlag Föreligger tjänsteskrivelse från gatu- och trafikingenjör Paul Gruber och teknisk chef Ingemar Lundström. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Parkeringsskiva införs på parkeringar med tidsbegränsning i Båstads kommun från och med sommaren Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Arbetsutskottets förslag bifalles.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 27 dnr. 428/ KS 48 Detaljplan för Idyllen 1 ansökan om återupptaget arbete med detaljplan Ägaren till fastigheten Idyllen 1, Ovidius Fastigheter AB ansöker om att av kommunstyrelsen år 2002 avbrutet arbete med ny detaljplan för Idyllen 1 återupptas. Ärendet gäller att ägaren av fastigheten önskar förtäta kvarteret Idyllen genom uppförande av ett hus avsett för nio hyresbostäder samt ny och omdisponerad parkering för nya och befintliga lägenheter. Förslaget förutsätter rivning av en befintlig byggnad av kulturhistoriskt intresse och några befintliga träd (tallar). Ett planförslag upprättades genom konsult till fastighetsägaren. Det mötte motstånd från hyresgäster i fastighetens befintliga hus, kringboende m.fl. Planprövningen gick igenom ett första samråd. Planförslaget bearbetades efter detta till ett utställningsförslag som ställde ut för granskning innan planarbetet efter utställning avbröts innan planens antagande genom beslut i kommunstyrelsen Fastighetsägaren har sedan vid ett par tillfällen begärt att ärendet återupptas med avslag på begäran senast I och med att ärendet avbröts av kommunstyrelsen kan det bara aktualiseras genom ett nytt beslut i kommunstyrelsen. sunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse från planchef Per Iwansson. Utställningshandling Plan- och genomförandebeskrivning Utlåtande Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Bertil Mattsson (BP): Avslag på begäran om återupptaget planarbete. Ann-Margret Kjellberg, Anette Åkesson (M) samt Katarina Angel (FP): Bifall till begäran om återupptaget planarbete. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen medger att ett nytt utställningsförslag för Idyllen 1 får göras under förutsättning att det inte väsentligt skiljer sig från det tidigare. 2. Planarbetet återupptas på den sökandes bekostnad och kommunens kostnad för detta regleras i ett nytt planavtal 3. Exploateringschefen får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal. forts. nästa sida

16 Kommunstyrelsen forts. detaljplan för Idyllen 1 ansökan om återupptaget arbete med detaljplan KS 48 Yrkanden Bertil Mattsson (BP) och Bengt Svensson (KD): Avslag på begäran om återupptaget planarbete. Katarina Angel (FP) och Ulf Holmberg (M): ): Bifall till begäran om återupptaget planarbete. 1. Kommunstyrelsen medger att ett nytt utställningsförslag för Idyllen 1 får göras under förutsättning att det inte väsentligt skiljer sig från det tidigare. 2. Planarbetet återupptas på den sökandes bekostnad och kommunens kostnad för detta regleras i ett nytt planavtal 3. Exploateringschefen får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal. Reservation Mot beslutet reserverar sig Bertil Mattsson (BP).

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 28 dnr.1268/ KS 49 Detaljplan Ängelsbäck 5:6 ansökan om upprättande En begäran om planläggning av ovanstående fastighet inkom från fastighetsägaren Nils Nilssons dödsbo genom Bodil Jeppson. Samma sökanden har inkommit med begäran om planläggning tidigare. Ansökningar har behandlats i Miljö-, och byggnadsnämnden Den sökande fick då beskedet att kommunen i princip var positiv till planläggning för bostäder på delar av det grönområde ansökan gällde men att beslut i frågan skulle avvakta antagandet av en ny översiktsplan (se tidigare beslut och tjänsteskrivelse). sunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse från planchef Per Iwansson. Förnyad ansökan om plans upprättande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Ändring av detaljplaner för Ängelsbäckstrand/Segelstorpsstrand/ Ranarspsstrand (Ä/S/R) innehållande förslag till begränsad ytterligare exploatering får upprättas samt samråd får hållas. 2. Detaljplanearbetet bekostas efter principen; full planavgift vid bygglovstillfället. 3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbedömning (MKB) inte behöver upprättas. 4. Exploateringschefen får i uppdrag att upprätta förslag till exploateringsavtal Katarina Angel (FP), Bertil Mattsson (BP) och Ulf Holmberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Ändring av detaljplaner för Ängelsbäckstrand/Segelstorpsstrand/ Ranarspsstrand (Ä/S/R) innehållande förslag till begränsad ytterligare exploatering får upprättas samt samråd får hållas. 2. Detaljplanearbetet bekostas efter principen; full planavgift vid bygglovstillfället. 3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbedömning (MKB) inte behöver upprättas. 4. Exploateringschefen får i uppdrag att upprätta förslag till exploateringsavtal.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 29 dnr. 1029/ KS 50 Detaljplan för Eskilstorp 3:5 m.fl. godkännande för utställning Då flera detaljplaner i Hemmeslövsområdet är gamla och oanvändbara gav kommunstyrelsen , i uppdrag åt fd miljö- och stadsarkitektkontoret att upprätta förslag till ändringar av detaljplaner i Hemmeslöv. Rubricerad detaljplan är den tredje etappen av denna planöversyn i Hemmeslövsområdet. Planförslaget har varit utställd på samråd mellan 8 december 2008 och 23 januari 2009 och ett samrådsmöte hölls den 10 december. De inkomna yttrandena i samrådet har sammanfattas och besvarats i bifogad samrådsredogörelse. Planens syfte är att förbättra förutsättningarna för åretruntbostäder och anpassas till höjda krav för fritidsbebyggelse bl.a. genom att tillskapa större byggrätter, samt även tillåta högre bebyggelse. Planområdet omfattar ca 21 ha och är lokaliserat till den östra delen av Hemmeslöv. Området avgränsas av odlingsområden i norr, öster samt sydost. De västra och sydvästra delarna av området gränsar till befintlig bostadsbebyggelse. Planförslaget är förenligt med Översiktsplan 08 Antagandehandling. sunderlag Yrkande Yrkanden Tjänsteskrivelse från planarkitekt Lina Andersson. Samrådsredogörelse Plankarta Planbeskrivning Bertil Mattsson (BP): Förslag till detaljplan för Eskilstorp 3:5 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 3:5 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning. Katarina Angel (FP), Bertil Mattsson (BP) och Ulf Holmberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 3:5 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 30 dnr. 1193/ KS 51 Detaljplan för Slammarp 2:47 m.fl. - beslut om utställning Kommunstyrelsen beslutade , 274, att medge att förslag till detaljplan för delar av Slammarp 2:47 och Slammarp 62:1 i Förslöv får upprättas samt att samråd får hållas. Planförslaget har varit utsänt på samråd mellan 29 september 10 november Synpunkterna har sammanfattats och besvarats i bifogad samrådsredogörelse. Syftet med aktuell planläggning är att pröva möjligheten till utbyggnad av området med friliggande enbostadshus i 1- och 1½-plan, som komplettering till befintlig bostadsbebyggelse i sydvästra delen av Förslövs tätort. Området består idag av ängsmark. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan-08, som föreslår bostäder på platsen. sunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse från planarkitekt Lina Andersson. Samrådsredogörelse Plankarta Planbeskrivning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 2:47 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning. Bertil Mattsson (BP), Ulf Holmberg (M) och Katarina Angel (FP), Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 2:47 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 31 dnr. 774/ KS 52 Detaljplan för del av Böske 38:1 godkännande för utställning Enligt beslut i Kommunstyrelsen gavs planavdelningen i uppdrag att upprätta och samråda förslag till detaljplan för del av Böske 38:1 i Grevie, Båstads kommun. Planen syftar till att pröva en utökning och komplettering av befintlig bebyggelse i nordöstra Grevie med ytterligare 14 tomter för småhusbebyggelse. Detaljplaneförslaget, upprättat av planavdelningen i augusti 2008, har varit utsänt på samråd under tiden till för att bereda sakägare, boende, myndigheter m.fl. möjlighet att inkomma med synpunkter. Planen handlades inledningsvis i enlighet med reglerna för enkelt planförfarande men efter Länsstyrelsens påpekande under samrådet har planförfarande ändrats till att ske i enlighet med reglerna för normalt planförfarande. Grunden för Länsstyrelsens påpekande är att detaljplanen berör ett flertal riksintressen och därför bör hanteras genom ett normalt planförfarande. sunderlag Tjänsteskrivelse från planarkitekt Joanna Surowka och planarkitekt Lisa Rönnberg. Samrådsredogörelse Plankarta och illustration, utställningshandling Plan- och genomförandebeskrivning, utställningshandling Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till detaljplan för del av Böske 38:1 godkännes för utställning i enlighet med tjänsteyttrandet och upprättad samrådsredogörelse. Yrkanden Ulf Holmberg (M) Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP), Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Förslag till detaljplan för del av Böske 38:1 godkännes för utställning i enlighet med tjänsteyttrandet och upprättad samrådsredogörelse.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 32 dnr. 150/ KS 53 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun sunderlag Kommunförbundet har i cirkulär påtalat att kommunerna bör se över ansvarsfördelningen gällande arbetsmiljöområdet. Med anledning av detta har kommunchef Tomas Rikse utarbetat ett förslag till en effektiv och tydlig ansvarsfördelning när det gäller arbetsmiljöuppgifterna. Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse. Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun från kommunstyrelsen till kommunchefen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Av kommunchefen upprättat förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun godkännes. 1. Av kommunchefen upprättat förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun godkännes.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 33 dnr. 1417/ KS 54 Tillägg till bestämmelser för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Båstads kommun, rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst. De senaste året har ett antal egna företagare haft problem med att åta sig förtroendeuppdrag på grund av att kommunens ersättningsbestämmelser inte ger dem kompensation för den inkomstförlust som uppdraget medför. Detta gäller förtroendeuppdrag som omfattar mindre än 40% av heltid. Uppdrag härutöver skall enligt huvudprincipen ersättas med fast arvode. Grund för ersättning för förlorad arbetsinkomst är att den förtroendevalda rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Således kan pensionärer och studerande aldrig komma ifråga för denna form av ersättning. I nuvarande bestämmelser utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst på grundval av den senast fastställda sjukpenninggrundande årsinkomsten alternativt för den anställde med styrkt löneavdrag från arbetsgivaren (timantal som arbetsgivaren gjort löneavdrag). För egna företagare har även praxis utvecklats så att den senaste inkomstdeklarationen kan användas som grund för utbetalning. Egna företagare, som inte enligt schablonmodellen anmält sin inkomst till försäkringskassan eller helt nyligen startat företag, kan då inte styrka något inkomstbelopp som sedan ligger till grund för utbetalning av förlorad arbetsinkomst. För denna kategori bör därför möjligheten att ta förtroendeuppdrag stärkas genom en komplettering av ersättningsbestämmelserna likt Region Skånes (bilaga). sunderlag * Tjänsteskrivelse från chefen för kommunkansliet Jens Odevall. * Bestämmelser för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Båstads kommun * Utdrag ur Region Skånes ekonomiska förmåner till förtroendevalda forts. nästa sida

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen forts. tillägg till bestämmelser för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Båstads kommun, rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst. KS au 33 KS 54 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Båstads kommun 7 ändras till: Förtroendevalda, som har anställning, har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förtroendevalda, som inte har något anställningsförhållande och som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av något av nedanstående alternativ : a) den senast fastställda sjukpenninggrundande årsinkomsten på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. b) i stället för sjukpenninggrundande inkomst kan senaste till Skatteverket inlämnad inkomstdeklaration ligga som grund för beräkning av schablonbeloppet. c) alternativt en ersättning som grundas på en schablonberäknad årsinkomst om kr. För ersättning över schablonnivå skall detta styrkas särskilt. Yrkanden I förlorad arbetsinkomst får inte inräknas årsarvode eller begränsat arvode för kommunala förtroendeuppdrag i Båstads kommun. Bertil Mattsson (BP) och Ulf Holmberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Arbetsutskottets förslag bifalles.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 34 dnr. 1145/ KS 55 Inbjudan att delta i projekt Preven3 Länsstyrelsen i Skåne ansökte hösten 2008 om att ta del av utvecklingsmedel från Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla förebyggande arbete inom alkohol- narkotika- och tobaksområdet. Båstad var en av de kommuner som anmält sitt intresse. I december 2008 meddelades att Skåne län inte valts ut att delta i projektet. Länsstyrelsen har uppfattat att de tre skånska kommuner som anmält sitt intresse var mycket motiverade att delta i utvecklingsarbetet. Länsstyrelsen har därför tillfrågat Båstads kommun tillsammans med Eslövs och Örkelljunga kommuner om intresse finns för deltagande i ett skånsk projekt med liknande upplägg. Projektet kommer att starta under förutsättning att samtliga tre kommuner tackar ja till deltagande i enlighet med föreslagen projektplan. Tjänsteskrivelse Föreligger tjänsteskrivelse från chefen för kommunkansliet Jens Odevall. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstads kommun ställer sig positiv till att delta i projekt Preven3 och förbinder sig att uppfylla de krav som ställs för deltagandet. 1. Båstads kommun ställer sig positiv till att delta i projekt Preven3 och förbinder sig att uppfylla de krav som ställs för deltagandet.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 35 dnr. 92/ KS 56 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Lag (2003:778) om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun skall vidta till skydd mot olyckor. Kommunens ansvar omfattar förebyggande verksamhet och räddningstjänst. I lagen anges nationella mål för det allmännas ansvar samt kompletterande verksamhetsmål för den kommunala verksamheten till skydd för olyckor. I övrigt skall kommunen i handlingsprogram för den olycks- och skadeförebyggande verksamheten och räddningstjänsten formulera lokalt anpassade verksamhetsmål. Handlingsprogram skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter och organisationer som kan ha väsentligt intresse i saken. sunderlag Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Petra Fransson. Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen översänder föreliggande förslag på handlingsprogram till bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast Kommunstyrelsen översänder föreliggande förslag på handlingsprogram till bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 36 dnr. 151/ KS 57 Löneväxlingspaket, miljöbil sunderlag Yrkanden Yrkanden För att stärka Båstads kommuns miljöprofil, öka attraktionskraften för Båstads kommun som arbetsgivare och ge verksamheten fler alternativa ersättningsförmåner, föreslås ett löneväxlingspaket för alla anställda i Båstads kommun. Löneväxlingspaketet är i grunden kostnadsneutralt för kommunen som arbetsgivare men ger möjlighet för de anställda att utväxla lön genom bruttolöneavdrag till miljöbil. Vid nyrekryteringar ökas verksamhetens konkurrenskraft utan att kostnaderna ökas för verksamheten. Föreligger tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Patrik Johansson. Anette Åkesson (M), Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP): Bifall till förslaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstads kommun skall införa löneväxlingsprogram för alla anställda i Båstads kommun. 2. Urvalet avgränsas att gälla gas- och elhybridbilar för att öka andelen gasbilar i kommunen och öka Båstads kommuns miljöprofilering. 3. Rabatterad månadskostnad skall erbjudas då bilarna förses med märkning som stärker Båstads kommuns marknadskommunikation för dess miljöprofilering. Ann-Margret Kjellberg (S): Avslag på förslaget. Ulf Holmberg (M), Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP): Bifall till förslaget. 1. Båstads kommun skall införa löneväxlingsprogram för alla anställda i Båstads kommun. 2. Urvalet avgränsas att gälla gas- och elhybridbilar för att öka andelen gasbilar i kommunen och öka Båstads kommuns miljöprofilering. 3. Rabatterad månadskostnad skall erbjudas då bilarna förses med märkning som stärker Båstads kommuns marknadskommunikation för dess miljöprofilering.

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-04-02 1 (5) Jens Odevall, chef kommunkansliet Tomas Rikse, kommunchef. Ann-Margret Kjellberg. Ersättare: Katarina Angel.

Kommunstyrelsen 2008-04-02 1 (5) Jens Odevall, chef kommunkansliet Tomas Rikse, kommunchef. Ann-Margret Kjellberg. Ersättare: Katarina Angel. Kommunstyrelsen 2008-04-02 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Onsdagen den 2 april kl. 13:10-13:25, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Anette Åkesson (m), ordf. Bertil Mattsson (bp) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07 2007-04-10 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S) Kerstin

Läs mer

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.15 Beslutande Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Övriga deltagande

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-12-12 1 (12) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer