ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen (30)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson (C) Kurt Nilsson (C) Kerstin Gustafsson (M) Kerstin Röijer (M), tjg. ers. för Karin Hansson (M) Birgitta Abelin (M), tjg. ers. för Claes Wastensson (M) Ann-Margret Kjellberg (S) James Johnson (BP), tjg. ers. för Ingemar Jönsson (BP) Ulf Holmberg (M) Bengt Svensson (KD) Håkan Philipsson (S) Övriga närvarande: Utses att justera: Tomas Rikse - kommunchef Linda Wahlström - sekreterare 39, Staffan Claesson - vd BUTAB, Robert Falk - vd Båstadhem Christin Svensson - vård- och omsorgsförvaltningen 40 Sofia Warpman - parkingenjör Per Iwansson - planchef Kurt Nilsson, ersättare Ulf Holmberg Justeringens plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 10 mars 2009 kl Sekreterare... Paragrafer: Linda Wahlström Ordförande... Anette Åkesson Justerande... Kurt Nilsson ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNSTYRELSEN : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift... Linda Wahlström Utdragsbestyrkande

2

3 Kommunstyrelsen KS 36 Godkännande av dagordningen Janet Gunnarsson (C) meddelar att hon kommer att väcka nytt ärende vid dagens sammanträde gällande bergmassor vid tunnelbygget i Förslöv. 1. Dagordningen godkännes med komplettering av anmält extraärende.

4 Kommunstyrelsen KS 37 dnr. 164/ slogg kommunstyrelsen 2009 För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen införs från och med 2009 en rutin för uppföljning. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de beslut år 2009 som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Redovisning daterad bilägges protokollet.

5 Kommunstyrelsen KS 38 dnr. 163/ slogg kommunfullmäktige 2009 För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige införs från och med 2009 en rutin för uppföljning. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de beslut år 2009 som skall verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Redovisning daterad bilägges protokollet.

6 Kommunstyrelsen KS 39 Informationspunkter 1. Verksamhetsrapporteringar från Båstadhem AB, BUTAB samt vård- och omsorgsförvaltningen, bilaga. Dnr 114/ Susanne Hertting som är nyanställd vård- och omsorgschef i Båstads kommun presenterar sig. Kommunstyrelsen hälsar Susanne välkommen till Båstads kommun.

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KS 163 dnr 1084/ KS 40 Tillgänglighet för funktionshindrade vid kommunens badstränder/ badplatser Nytt ärende väcks av Håkan Philipsson (s) vid sammanträdet. 1. Tekniska kontoret får i uppdrag att inventera situationen när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade vid kommunens olika badstränder/ badplatser. 2. Uppdraget, med förslag om förbättringsåtgärder enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder senast 2010 samt finansiering av dessa, redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i december Underlag Kommunstyrelsen , 3, informationspunkt. Tjänsteskrivelse från parkingenjör Sofia Warpman, bilaga. Sofia Warpman rapporterar vid sammanträdet. 1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återrapportera ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2009.

8 Kommunstyrelsen KS 41 dnr 23/ Ansökan från Kattegatt Golfklubb om bortledning av grundvatten för bevattning av golfbana mm Kattegatt Golfklubb AB har ansökt, för bevattning av golfbana på fastigheten Påarp 19:6 i Båstads kommun, om dels lagligförklaring av bergborrad grundvattenbrunn och dels tillstånd att anlägga en bergborrad grundvattenbrunn och en större bevattningsdamm samt sju mindre dammar. Därtill innehåller ansökan ytterligare punkter som framgår av yttrandet från kommunekolog Johan Hamringe. Ärendet har även gått till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet den 9 mars sunderlag Yrkanden Förslag till yttrande till miljödomstolen från kommunekolog Johan Hamringe. Bertil Mattsson (BP), Ulf Holmberg (M) och Katarina Angel (FP): Kommunstyrelsen i Båstads kommun avstår från att avge yttrande gentemot ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen med anledning av att kommunstyrelsen i detaljplaneprocessen redan erinrat kring dessa frågor. 1. Kommunstyrelsen i Båstads kommun avstår från att avge yttrande gentemot ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen med anledning av att kommunstyrelsen i detaljplaneprocessen redan erinrat kring dessa frågor. Deltar ej i beslutet Ann-Margret Kjellberg (S), Håkan Philipsson (S), Janet Gunnarsson (C), Kurt Nilsson (C) och Bengt Svensson (KD) deltar ej i beslutet.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 22 dnr 96/ KS 42 Årsredovisning 2008 kommunstyrelsens förvaltningar Yrkande Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltningar Redovisningen innefattar såväl verksamhetsbeskrivningar som uppföljning av mål. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Föreliggande förslag till årsredovisning 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar godkännes. Anette Åkesson (M): Årsredovisningen skall genomgå redaktionell korrigering/komplettering inför fortsatt behandling. Kommuntyrelsen beslutar: 1. Föreliggande förslag till årsredovisning 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar godkännes. 2. Förvaltningschef Lars Nilsson får i uppdrag att genomföra vissa redaktionella korrigeringar/kompletteringar inför fortsatt politiskt behandling.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 21 dnr 1395/ KS 43 Förlängning av borgensåtagande till Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar Kommunfullmäktige beslutade , 202, att gå i borgen för ett företagslån på två miljoner kronor i Sparbanken Gripen. Borgensåtagandet har förlängts under tiden och gällde t.o.m Stiftelsen ansöker nu om förlängning av kommunens borgensåtagande under tre år. sunderlag Föreligger tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lars Nilsson. Arbetsutskottet beslutar: 1. Till kommunstyrelsens behandling av ärendet skall bifogas en sammanställning av Båstads kommun samtliga borgensåtaganden till Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: sunderlag 1. Kommunfullmäktige medger förlängning av borgensåtagandet för lån om två miljoner kronor i Sparbanken Gripen t.o.m Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lars Nilsson. Sammanställning från förvaltningschef Lars Nilsson av Båstads kommun samtliga borgensåtaganden/lån till Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar. Yrkande Tilläggsyrkande Ulf Holmberg (M): Bifall till föreliggande förslag. Anette Åkesson (M): Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar bjuds in att informera om sin verksamhet vid ett kommande kommunstyrelsesammanträde. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunfullmäktige medger förlängning av borgensåtagandet för lån om två miljoner kronor i Sparbanken Gripen t.o.m Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar bjuds in att informera om sin verksamhet vid ett kommande kommunstyrelsesammanträde.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 23 dnr 456/ KS 44 Revidering av tekniska förvaltningens investeringsbudget 2009 sunderlag Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på reducering av investeringsbudgeten för 2009 med tio miljoner kronor samt beskriva konsekvenserna för en tillbyggnad av åskådarläktare i Förslövs idrottshall. Föreligger tjänsteskrivelse från teknisk chef Ingemar Lundström och projektingenjör Fredrik Jönsson med följande förslag till beslut: 1. Tekniska kontorets förslag till revideringar av investeringsbudget 2009 enligt tjänsteskrivelsen godkännes. 2. Tekniska kontoret beviljas tilläggsanslag om 4,5 miljoner kronor för utbyggnad av läktare i Förslöv. Yrkanden Anette Åkesson (M), Bertil Mattsson (BP), Katarina Angel (FP) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag punkt 1. Anette Åkesson (M) och Janet Gunnarsson (C) yrkar avslag på tekniska kontorets förslag punkt 2. Propositioner Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att tekniska kontorets förslag p. 1 bifallits och tekniska kontorets förslag p. 2 har avslagits. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Tekniska kontorets förslag till revideringar av investeringsbudget 2009 enligt tjänsteskrivelsen godkännes. Yrkanden Bertil Mattsson (BP), Ulf Holmberg (M), Katarina Angel (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Tekniska kontorets förslag till revideringar av investeringsbudget 2009 enligt tjänsteskrivelsen godkännes.

12 Budget- och bokslutsberedningen Kommunstyrelsen BOB 3 dnr. 139/ KS 45 Ombudgetering av medel från 2008 till 2009 Föreligger förslag till överföring av investeringsmedel från 2008 till 2009 enligt bilaga. Nämnderna begär överföring av medel med tkr. Yrkande Ann-Margret Kjellberg (S) med bifall från Pelle Höglund (SPI): Den sammanlagda investeringsbudgeten för 2009 får inte höjas. Anette Åkesson (M): Bifall till nämndernas begäran med hänvisning till tekniska kontorets uppdrag att minska 2009 års investeringsbudget med 10 mkr. Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 1. Begärda överföringar av investeringsmedel på tkr bifalles med hänvisning till tekniska kontorets uppdrag att minska 2009 års investeringsbudget med 10 mkr. Ann-Margret Kjellberg (S), Janet Gunnarsson (C), Pelle Höglund (SPI) och Ingrid Edgarsdotter (KD) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden Ulf Holmberg (M), Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Ann-Margret Kjellberg (S), Håkan Philipsson (S) och Bengt Svensson (KD): Den sammanlagda investeringsbudgeten för 2009 får inte höjas. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Begärda överföringar av investeringsmedel på tkr bifalles med hänvisning till tekniska kontorets uppdrag att minska 2009 års investeringsbudget med 10 mkr. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Håkan Philipsson (S) och Bengt Svensson (KD).

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 24 dnr. 147/ KS 46 Avgiftsbeläggning av dispenser mot gällande lokal trafikföreskrift Båstads kommun skriver årligen ut omkring 300 olika dispenser mot gällande lokal trafikföreskrift. Det är i första hand hantverkare, näringsidkare och boende som söker dessa dispenser. Det är under sommarperioden som dispenserna behövs då trafiksituationen är svår. Hanteringen medför en tidskrävande handläggning av tjänstemännen på tekniska förvaltningen och innebär kostnader för inplastningsutrustning och material. Tekniska förvaltningen föreslår därför att avgiftsbeläggning av dispenser mot gällande lokal trafikföreskrift skall införas. sunderslag Föreligger tjänsteskrivelse från gatu- och trafikingenjör Paul Gruber och teknisk chef Ingemar Lundström. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Avgift för dispens mot gällande lokal trafikföreskrift i Båstads kommun införes från och med 1 mars För dispenser enligt ordinarie hantering uttages en avgift om 150:- 3. För dispenser utfärdade akut (samma dag) uttages en avgift om 300:- 4. För dispenser inom den egna organisationen, Båstads kommun, uttages ingen avgift. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Arbetsutskottets förslag bifalles.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 25 dnr. 148/ KS 47 Införande av parkeringsskiva i Båstads kommun från och med sommaren 2009 Parkeringssituationen i Båstads kommun är under sommarperioden tämligen ansträngd. Ett behov av olika åtgärder för att komma tillrätta med de problem som uppstår under denna period finns. Parkeringsskiva är en väl beprövad metod idag. Parkeringsskivan skall kunna införskaffas kostnadsfritt på olika ställen i Båstads kommun. Ex. turistbyrån, kommunkontoret, bensinmacken och polisen. Parkeringsskivan är tänkt att användas på de parkeringsplatser i kommunen där tidsbegränsning finns. I ett första steg föreslås metoden att användas i Båstads samhälle och även sedermera i Torekov när parkeringsproblematiken där utretts av berörda parter. sunderlag Föreligger tjänsteskrivelse från gatu- och trafikingenjör Paul Gruber och teknisk chef Ingemar Lundström. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Parkeringsskiva införs på parkeringar med tidsbegränsning i Båstads kommun från och med sommaren Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Arbetsutskottets förslag bifalles.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 27 dnr. 428/ KS 48 Detaljplan för Idyllen 1 ansökan om återupptaget arbete med detaljplan Ägaren till fastigheten Idyllen 1, Ovidius Fastigheter AB ansöker om att av kommunstyrelsen år 2002 avbrutet arbete med ny detaljplan för Idyllen 1 återupptas. Ärendet gäller att ägaren av fastigheten önskar förtäta kvarteret Idyllen genom uppförande av ett hus avsett för nio hyresbostäder samt ny och omdisponerad parkering för nya och befintliga lägenheter. Förslaget förutsätter rivning av en befintlig byggnad av kulturhistoriskt intresse och några befintliga träd (tallar). Ett planförslag upprättades genom konsult till fastighetsägaren. Det mötte motstånd från hyresgäster i fastighetens befintliga hus, kringboende m.fl. Planprövningen gick igenom ett första samråd. Planförslaget bearbetades efter detta till ett utställningsförslag som ställde ut för granskning innan planarbetet efter utställning avbröts innan planens antagande genom beslut i kommunstyrelsen Fastighetsägaren har sedan vid ett par tillfällen begärt att ärendet återupptas med avslag på begäran senast I och med att ärendet avbröts av kommunstyrelsen kan det bara aktualiseras genom ett nytt beslut i kommunstyrelsen. sunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse från planchef Per Iwansson. Utställningshandling Plan- och genomförandebeskrivning Utlåtande Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Bertil Mattsson (BP): Avslag på begäran om återupptaget planarbete. Ann-Margret Kjellberg, Anette Åkesson (M) samt Katarina Angel (FP): Bifall till begäran om återupptaget planarbete. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen medger att ett nytt utställningsförslag för Idyllen 1 får göras under förutsättning att det inte väsentligt skiljer sig från det tidigare. 2. Planarbetet återupptas på den sökandes bekostnad och kommunens kostnad för detta regleras i ett nytt planavtal 3. Exploateringschefen får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal. forts. nästa sida

16 Kommunstyrelsen forts. detaljplan för Idyllen 1 ansökan om återupptaget arbete med detaljplan KS 48 Yrkanden Bertil Mattsson (BP) och Bengt Svensson (KD): Avslag på begäran om återupptaget planarbete. Katarina Angel (FP) och Ulf Holmberg (M): ): Bifall till begäran om återupptaget planarbete. 1. Kommunstyrelsen medger att ett nytt utställningsförslag för Idyllen 1 får göras under förutsättning att det inte väsentligt skiljer sig från det tidigare. 2. Planarbetet återupptas på den sökandes bekostnad och kommunens kostnad för detta regleras i ett nytt planavtal 3. Exploateringschefen får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal. Reservation Mot beslutet reserverar sig Bertil Mattsson (BP).

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 28 dnr.1268/ KS 49 Detaljplan Ängelsbäck 5:6 ansökan om upprättande En begäran om planläggning av ovanstående fastighet inkom från fastighetsägaren Nils Nilssons dödsbo genom Bodil Jeppson. Samma sökanden har inkommit med begäran om planläggning tidigare. Ansökningar har behandlats i Miljö-, och byggnadsnämnden Den sökande fick då beskedet att kommunen i princip var positiv till planläggning för bostäder på delar av det grönområde ansökan gällde men att beslut i frågan skulle avvakta antagandet av en ny översiktsplan (se tidigare beslut och tjänsteskrivelse). sunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse från planchef Per Iwansson. Förnyad ansökan om plans upprättande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Ändring av detaljplaner för Ängelsbäckstrand/Segelstorpsstrand/ Ranarspsstrand (Ä/S/R) innehållande förslag till begränsad ytterligare exploatering får upprättas samt samråd får hållas. 2. Detaljplanearbetet bekostas efter principen; full planavgift vid bygglovstillfället. 3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbedömning (MKB) inte behöver upprättas. 4. Exploateringschefen får i uppdrag att upprätta förslag till exploateringsavtal Katarina Angel (FP), Bertil Mattsson (BP) och Ulf Holmberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Ändring av detaljplaner för Ängelsbäckstrand/Segelstorpsstrand/ Ranarspsstrand (Ä/S/R) innehållande förslag till begränsad ytterligare exploatering får upprättas samt samråd får hållas. 2. Detaljplanearbetet bekostas efter principen; full planavgift vid bygglovstillfället. 3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbedömning (MKB) inte behöver upprättas. 4. Exploateringschefen får i uppdrag att upprätta förslag till exploateringsavtal.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 29 dnr. 1029/ KS 50 Detaljplan för Eskilstorp 3:5 m.fl. godkännande för utställning Då flera detaljplaner i Hemmeslövsområdet är gamla och oanvändbara gav kommunstyrelsen , i uppdrag åt fd miljö- och stadsarkitektkontoret att upprätta förslag till ändringar av detaljplaner i Hemmeslöv. Rubricerad detaljplan är den tredje etappen av denna planöversyn i Hemmeslövsområdet. Planförslaget har varit utställd på samråd mellan 8 december 2008 och 23 januari 2009 och ett samrådsmöte hölls den 10 december. De inkomna yttrandena i samrådet har sammanfattas och besvarats i bifogad samrådsredogörelse. Planens syfte är att förbättra förutsättningarna för åretruntbostäder och anpassas till höjda krav för fritidsbebyggelse bl.a. genom att tillskapa större byggrätter, samt även tillåta högre bebyggelse. Planområdet omfattar ca 21 ha och är lokaliserat till den östra delen av Hemmeslöv. Området avgränsas av odlingsområden i norr, öster samt sydost. De västra och sydvästra delarna av området gränsar till befintlig bostadsbebyggelse. Planförslaget är förenligt med Översiktsplan 08 Antagandehandling. sunderlag Yrkande Yrkanden Tjänsteskrivelse från planarkitekt Lina Andersson. Samrådsredogörelse Plankarta Planbeskrivning Bertil Mattsson (BP): Förslag till detaljplan för Eskilstorp 3:5 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 3:5 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning. Katarina Angel (FP), Bertil Mattsson (BP) och Ulf Holmberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 3:5 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 30 dnr. 1193/ KS 51 Detaljplan för Slammarp 2:47 m.fl. - beslut om utställning Kommunstyrelsen beslutade , 274, att medge att förslag till detaljplan för delar av Slammarp 2:47 och Slammarp 62:1 i Förslöv får upprättas samt att samråd får hållas. Planförslaget har varit utsänt på samråd mellan 29 september 10 november Synpunkterna har sammanfattats och besvarats i bifogad samrådsredogörelse. Syftet med aktuell planläggning är att pröva möjligheten till utbyggnad av området med friliggande enbostadshus i 1- och 1½-plan, som komplettering till befintlig bostadsbebyggelse i sydvästra delen av Förslövs tätort. Området består idag av ängsmark. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan-08, som föreslår bostäder på platsen. sunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse från planarkitekt Lina Andersson. Samrådsredogörelse Plankarta Planbeskrivning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 2:47 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning. Bertil Mattsson (BP), Ulf Holmberg (M) och Katarina Angel (FP), Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 2:47 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 31 dnr. 774/ KS 52 Detaljplan för del av Böske 38:1 godkännande för utställning Enligt beslut i Kommunstyrelsen gavs planavdelningen i uppdrag att upprätta och samråda förslag till detaljplan för del av Böske 38:1 i Grevie, Båstads kommun. Planen syftar till att pröva en utökning och komplettering av befintlig bebyggelse i nordöstra Grevie med ytterligare 14 tomter för småhusbebyggelse. Detaljplaneförslaget, upprättat av planavdelningen i augusti 2008, har varit utsänt på samråd under tiden till för att bereda sakägare, boende, myndigheter m.fl. möjlighet att inkomma med synpunkter. Planen handlades inledningsvis i enlighet med reglerna för enkelt planförfarande men efter Länsstyrelsens påpekande under samrådet har planförfarande ändrats till att ske i enlighet med reglerna för normalt planförfarande. Grunden för Länsstyrelsens påpekande är att detaljplanen berör ett flertal riksintressen och därför bör hanteras genom ett normalt planförfarande. sunderlag Tjänsteskrivelse från planarkitekt Joanna Surowka och planarkitekt Lisa Rönnberg. Samrådsredogörelse Plankarta och illustration, utställningshandling Plan- och genomförandebeskrivning, utställningshandling Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till detaljplan för del av Böske 38:1 godkännes för utställning i enlighet med tjänsteyttrandet och upprättad samrådsredogörelse. Yrkanden Ulf Holmberg (M) Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP), Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Förslag till detaljplan för del av Böske 38:1 godkännes för utställning i enlighet med tjänsteyttrandet och upprättad samrådsredogörelse.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 32 dnr. 150/ KS 53 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun sunderlag Kommunförbundet har i cirkulär påtalat att kommunerna bör se över ansvarsfördelningen gällande arbetsmiljöområdet. Med anledning av detta har kommunchef Tomas Rikse utarbetat ett förslag till en effektiv och tydlig ansvarsfördelning när det gäller arbetsmiljöuppgifterna. Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse. Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun från kommunstyrelsen till kommunchefen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Av kommunchefen upprättat förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun godkännes. 1. Av kommunchefen upprättat förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun godkännes.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 33 dnr. 1417/ KS 54 Tillägg till bestämmelser för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Båstads kommun, rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst. De senaste året har ett antal egna företagare haft problem med att åta sig förtroendeuppdrag på grund av att kommunens ersättningsbestämmelser inte ger dem kompensation för den inkomstförlust som uppdraget medför. Detta gäller förtroendeuppdrag som omfattar mindre än 40% av heltid. Uppdrag härutöver skall enligt huvudprincipen ersättas med fast arvode. Grund för ersättning för förlorad arbetsinkomst är att den förtroendevalda rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Således kan pensionärer och studerande aldrig komma ifråga för denna form av ersättning. I nuvarande bestämmelser utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst på grundval av den senast fastställda sjukpenninggrundande årsinkomsten alternativt för den anställde med styrkt löneavdrag från arbetsgivaren (timantal som arbetsgivaren gjort löneavdrag). För egna företagare har även praxis utvecklats så att den senaste inkomstdeklarationen kan användas som grund för utbetalning. Egna företagare, som inte enligt schablonmodellen anmält sin inkomst till försäkringskassan eller helt nyligen startat företag, kan då inte styrka något inkomstbelopp som sedan ligger till grund för utbetalning av förlorad arbetsinkomst. För denna kategori bör därför möjligheten att ta förtroendeuppdrag stärkas genom en komplettering av ersättningsbestämmelserna likt Region Skånes (bilaga). sunderlag * Tjänsteskrivelse från chefen för kommunkansliet Jens Odevall. * Bestämmelser för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Båstads kommun * Utdrag ur Region Skånes ekonomiska förmåner till förtroendevalda forts. nästa sida

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen forts. tillägg till bestämmelser för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Båstads kommun, rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst. KS au 33 KS 54 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Båstads kommun 7 ändras till: Förtroendevalda, som har anställning, har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förtroendevalda, som inte har något anställningsförhållande och som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av något av nedanstående alternativ : a) den senast fastställda sjukpenninggrundande årsinkomsten på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. b) i stället för sjukpenninggrundande inkomst kan senaste till Skatteverket inlämnad inkomstdeklaration ligga som grund för beräkning av schablonbeloppet. c) alternativt en ersättning som grundas på en schablonberäknad årsinkomst om kr. För ersättning över schablonnivå skall detta styrkas särskilt. Yrkanden I förlorad arbetsinkomst får inte inräknas årsarvode eller begränsat arvode för kommunala förtroendeuppdrag i Båstads kommun. Bertil Mattsson (BP) och Ulf Holmberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Arbetsutskottets förslag bifalles.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 34 dnr. 1145/ KS 55 Inbjudan att delta i projekt Preven3 Länsstyrelsen i Skåne ansökte hösten 2008 om att ta del av utvecklingsmedel från Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla förebyggande arbete inom alkohol- narkotika- och tobaksområdet. Båstad var en av de kommuner som anmält sitt intresse. I december 2008 meddelades att Skåne län inte valts ut att delta i projektet. Länsstyrelsen har uppfattat att de tre skånska kommuner som anmält sitt intresse var mycket motiverade att delta i utvecklingsarbetet. Länsstyrelsen har därför tillfrågat Båstads kommun tillsammans med Eslövs och Örkelljunga kommuner om intresse finns för deltagande i ett skånsk projekt med liknande upplägg. Projektet kommer att starta under förutsättning att samtliga tre kommuner tackar ja till deltagande i enlighet med föreslagen projektplan. Tjänsteskrivelse Föreligger tjänsteskrivelse från chefen för kommunkansliet Jens Odevall. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstads kommun ställer sig positiv till att delta i projekt Preven3 och förbinder sig att uppfylla de krav som ställs för deltagandet. 1. Båstads kommun ställer sig positiv till att delta i projekt Preven3 och förbinder sig att uppfylla de krav som ställs för deltagandet.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 35 dnr. 92/ KS 56 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Lag (2003:778) om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun skall vidta till skydd mot olyckor. Kommunens ansvar omfattar förebyggande verksamhet och räddningstjänst. I lagen anges nationella mål för det allmännas ansvar samt kompletterande verksamhetsmål för den kommunala verksamheten till skydd för olyckor. I övrigt skall kommunen i handlingsprogram för den olycks- och skadeförebyggande verksamheten och räddningstjänsten formulera lokalt anpassade verksamhetsmål. Handlingsprogram skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter och organisationer som kan ha väsentligt intresse i saken. sunderlag Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Petra Fransson. Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen översänder föreliggande förslag på handlingsprogram till bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast Kommunstyrelsen översänder föreliggande förslag på handlingsprogram till bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 36 dnr. 151/ KS 57 Löneväxlingspaket, miljöbil sunderlag Yrkanden Yrkanden För att stärka Båstads kommuns miljöprofil, öka attraktionskraften för Båstads kommun som arbetsgivare och ge verksamheten fler alternativa ersättningsförmåner, föreslås ett löneväxlingspaket för alla anställda i Båstads kommun. Löneväxlingspaketet är i grunden kostnadsneutralt för kommunen som arbetsgivare men ger möjlighet för de anställda att utväxla lön genom bruttolöneavdrag till miljöbil. Vid nyrekryteringar ökas verksamhetens konkurrenskraft utan att kostnaderna ökas för verksamheten. Föreligger tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Patrik Johansson. Anette Åkesson (M), Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP): Bifall till förslaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstads kommun skall införa löneväxlingsprogram för alla anställda i Båstads kommun. 2. Urvalet avgränsas att gälla gas- och elhybridbilar för att öka andelen gasbilar i kommunen och öka Båstads kommuns miljöprofilering. 3. Rabatterad månadskostnad skall erbjudas då bilarna förses med märkning som stärker Båstads kommuns marknadskommunikation för dess miljöprofilering. Ann-Margret Kjellberg (S): Avslag på förslaget. Ulf Holmberg (M), Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP): Bifall till förslaget. 1. Båstads kommun skall införa löneväxlingsprogram för alla anställda i Båstads kommun. 2. Urvalet avgränsas att gälla gas- och elhybridbilar för att öka andelen gasbilar i kommunen och öka Båstads kommuns miljöprofilering. 3. Rabatterad månadskostnad skall erbjudas då bilarna förses med märkning som stärker Båstads kommuns marknadskommunikation för dess miljöprofilering.

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00

Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 rnj BAsTADS Sammanträdesdatum 1 16) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00 Anette Åkesson M), ordförande Ann-Marie johnsson C), tjg. ersättare föl'

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken

Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Samhällsbyggnadsutskottet 2013-09-16 6 KSsu 68 dnr: KS 956/10-830 Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer