ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen (30)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson (C) Kurt Nilsson (C) Kerstin Gustafsson (M) Kerstin Röijer (M), tjg. ers. för Karin Hansson (M) Birgitta Abelin (M), tjg. ers. för Claes Wastensson (M) Ann-Margret Kjellberg (S) James Johnson (BP), tjg. ers. för Ingemar Jönsson (BP) Ulf Holmberg (M) Bengt Svensson (KD) Håkan Philipsson (S) Övriga närvarande: Utses att justera: Tomas Rikse - kommunchef Linda Wahlström - sekreterare 39, Staffan Claesson - vd BUTAB, Robert Falk - vd Båstadhem Christin Svensson - vård- och omsorgsförvaltningen 40 Sofia Warpman - parkingenjör Per Iwansson - planchef Kurt Nilsson, ersättare Ulf Holmberg Justeringens plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 10 mars 2009 kl Sekreterare... Paragrafer: Linda Wahlström Ordförande... Anette Åkesson Justerande... Kurt Nilsson ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNSTYRELSEN : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift... Linda Wahlström Utdragsbestyrkande

2

3 Kommunstyrelsen KS 36 Godkännande av dagordningen Janet Gunnarsson (C) meddelar att hon kommer att väcka nytt ärende vid dagens sammanträde gällande bergmassor vid tunnelbygget i Förslöv. 1. Dagordningen godkännes med komplettering av anmält extraärende.

4 Kommunstyrelsen KS 37 dnr. 164/ slogg kommunstyrelsen 2009 För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen införs från och med 2009 en rutin för uppföljning. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de beslut år 2009 som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Redovisning daterad bilägges protokollet.

5 Kommunstyrelsen KS 38 dnr. 163/ slogg kommunfullmäktige 2009 För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige införs från och med 2009 en rutin för uppföljning. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de beslut år 2009 som skall verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Redovisning daterad bilägges protokollet.

6 Kommunstyrelsen KS 39 Informationspunkter 1. Verksamhetsrapporteringar från Båstadhem AB, BUTAB samt vård- och omsorgsförvaltningen, bilaga. Dnr 114/ Susanne Hertting som är nyanställd vård- och omsorgschef i Båstads kommun presenterar sig. Kommunstyrelsen hälsar Susanne välkommen till Båstads kommun.

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KS 163 dnr 1084/ KS 40 Tillgänglighet för funktionshindrade vid kommunens badstränder/ badplatser Nytt ärende väcks av Håkan Philipsson (s) vid sammanträdet. 1. Tekniska kontoret får i uppdrag att inventera situationen när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade vid kommunens olika badstränder/ badplatser. 2. Uppdraget, med förslag om förbättringsåtgärder enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder senast 2010 samt finansiering av dessa, redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i december Underlag Kommunstyrelsen , 3, informationspunkt. Tjänsteskrivelse från parkingenjör Sofia Warpman, bilaga. Sofia Warpman rapporterar vid sammanträdet. 1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återrapportera ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2009.

8 Kommunstyrelsen KS 41 dnr 23/ Ansökan från Kattegatt Golfklubb om bortledning av grundvatten för bevattning av golfbana mm Kattegatt Golfklubb AB har ansökt, för bevattning av golfbana på fastigheten Påarp 19:6 i Båstads kommun, om dels lagligförklaring av bergborrad grundvattenbrunn och dels tillstånd att anlägga en bergborrad grundvattenbrunn och en större bevattningsdamm samt sju mindre dammar. Därtill innehåller ansökan ytterligare punkter som framgår av yttrandet från kommunekolog Johan Hamringe. Ärendet har även gått till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet den 9 mars sunderlag Yrkanden Förslag till yttrande till miljödomstolen från kommunekolog Johan Hamringe. Bertil Mattsson (BP), Ulf Holmberg (M) och Katarina Angel (FP): Kommunstyrelsen i Båstads kommun avstår från att avge yttrande gentemot ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen med anledning av att kommunstyrelsen i detaljplaneprocessen redan erinrat kring dessa frågor. 1. Kommunstyrelsen i Båstads kommun avstår från att avge yttrande gentemot ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen med anledning av att kommunstyrelsen i detaljplaneprocessen redan erinrat kring dessa frågor. Deltar ej i beslutet Ann-Margret Kjellberg (S), Håkan Philipsson (S), Janet Gunnarsson (C), Kurt Nilsson (C) och Bengt Svensson (KD) deltar ej i beslutet.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 22 dnr 96/ KS 42 Årsredovisning 2008 kommunstyrelsens förvaltningar Yrkande Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltningar Redovisningen innefattar såväl verksamhetsbeskrivningar som uppföljning av mål. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Föreliggande förslag till årsredovisning 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar godkännes. Anette Åkesson (M): Årsredovisningen skall genomgå redaktionell korrigering/komplettering inför fortsatt behandling. Kommuntyrelsen beslutar: 1. Föreliggande förslag till årsredovisning 2008 för kommunstyrelsens förvaltningar godkännes. 2. Förvaltningschef Lars Nilsson får i uppdrag att genomföra vissa redaktionella korrigeringar/kompletteringar inför fortsatt politiskt behandling.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 21 dnr 1395/ KS 43 Förlängning av borgensåtagande till Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar Kommunfullmäktige beslutade , 202, att gå i borgen för ett företagslån på två miljoner kronor i Sparbanken Gripen. Borgensåtagandet har förlängts under tiden och gällde t.o.m Stiftelsen ansöker nu om förlängning av kommunens borgensåtagande under tre år. sunderlag Föreligger tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lars Nilsson. Arbetsutskottet beslutar: 1. Till kommunstyrelsens behandling av ärendet skall bifogas en sammanställning av Båstads kommun samtliga borgensåtaganden till Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: sunderlag 1. Kommunfullmäktige medger förlängning av borgensåtagandet för lån om två miljoner kronor i Sparbanken Gripen t.o.m Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Lars Nilsson. Sammanställning från förvaltningschef Lars Nilsson av Båstads kommun samtliga borgensåtaganden/lån till Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar. Yrkande Tilläggsyrkande Ulf Holmberg (M): Bifall till föreliggande förslag. Anette Åkesson (M): Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar bjuds in att informera om sin verksamhet vid ett kommande kommunstyrelsesammanträde. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunfullmäktige medger förlängning av borgensåtagandet för lån om två miljoner kronor i Sparbanken Gripen t.o.m Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar bjuds in att informera om sin verksamhet vid ett kommande kommunstyrelsesammanträde.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 23 dnr 456/ KS 44 Revidering av tekniska förvaltningens investeringsbudget 2009 sunderlag Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på reducering av investeringsbudgeten för 2009 med tio miljoner kronor samt beskriva konsekvenserna för en tillbyggnad av åskådarläktare i Förslövs idrottshall. Föreligger tjänsteskrivelse från teknisk chef Ingemar Lundström och projektingenjör Fredrik Jönsson med följande förslag till beslut: 1. Tekniska kontorets förslag till revideringar av investeringsbudget 2009 enligt tjänsteskrivelsen godkännes. 2. Tekniska kontoret beviljas tilläggsanslag om 4,5 miljoner kronor för utbyggnad av läktare i Förslöv. Yrkanden Anette Åkesson (M), Bertil Mattsson (BP), Katarina Angel (FP) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag punkt 1. Anette Åkesson (M) och Janet Gunnarsson (C) yrkar avslag på tekniska kontorets förslag punkt 2. Propositioner Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att tekniska kontorets förslag p. 1 bifallits och tekniska kontorets förslag p. 2 har avslagits. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Tekniska kontorets förslag till revideringar av investeringsbudget 2009 enligt tjänsteskrivelsen godkännes. Yrkanden Bertil Mattsson (BP), Ulf Holmberg (M), Katarina Angel (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Tekniska kontorets förslag till revideringar av investeringsbudget 2009 enligt tjänsteskrivelsen godkännes.

12 Budget- och bokslutsberedningen Kommunstyrelsen BOB 3 dnr. 139/ KS 45 Ombudgetering av medel från 2008 till 2009 Föreligger förslag till överföring av investeringsmedel från 2008 till 2009 enligt bilaga. Nämnderna begär överföring av medel med tkr. Yrkande Ann-Margret Kjellberg (S) med bifall från Pelle Höglund (SPI): Den sammanlagda investeringsbudgeten för 2009 får inte höjas. Anette Åkesson (M): Bifall till nämndernas begäran med hänvisning till tekniska kontorets uppdrag att minska 2009 års investeringsbudget med 10 mkr. Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 1. Begärda överföringar av investeringsmedel på tkr bifalles med hänvisning till tekniska kontorets uppdrag att minska 2009 års investeringsbudget med 10 mkr. Ann-Margret Kjellberg (S), Janet Gunnarsson (C), Pelle Höglund (SPI) och Ingrid Edgarsdotter (KD) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden Ulf Holmberg (M), Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP): Bifall till arbetsutskottets förslag. Ann-Margret Kjellberg (S), Håkan Philipsson (S) och Bengt Svensson (KD): Den sammanlagda investeringsbudgeten för 2009 får inte höjas. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Begärda överföringar av investeringsmedel på tkr bifalles med hänvisning till tekniska kontorets uppdrag att minska 2009 års investeringsbudget med 10 mkr. Reservation Mot beslutet reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Håkan Philipsson (S) och Bengt Svensson (KD).

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 24 dnr. 147/ KS 46 Avgiftsbeläggning av dispenser mot gällande lokal trafikföreskrift Båstads kommun skriver årligen ut omkring 300 olika dispenser mot gällande lokal trafikföreskrift. Det är i första hand hantverkare, näringsidkare och boende som söker dessa dispenser. Det är under sommarperioden som dispenserna behövs då trafiksituationen är svår. Hanteringen medför en tidskrävande handläggning av tjänstemännen på tekniska förvaltningen och innebär kostnader för inplastningsutrustning och material. Tekniska förvaltningen föreslår därför att avgiftsbeläggning av dispenser mot gällande lokal trafikföreskrift skall införas. sunderslag Föreligger tjänsteskrivelse från gatu- och trafikingenjör Paul Gruber och teknisk chef Ingemar Lundström. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Avgift för dispens mot gällande lokal trafikföreskrift i Båstads kommun införes från och med 1 mars För dispenser enligt ordinarie hantering uttages en avgift om 150:- 3. För dispenser utfärdade akut (samma dag) uttages en avgift om 300:- 4. För dispenser inom den egna organisationen, Båstads kommun, uttages ingen avgift. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Arbetsutskottets förslag bifalles.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 25 dnr. 148/ KS 47 Införande av parkeringsskiva i Båstads kommun från och med sommaren 2009 Parkeringssituationen i Båstads kommun är under sommarperioden tämligen ansträngd. Ett behov av olika åtgärder för att komma tillrätta med de problem som uppstår under denna period finns. Parkeringsskiva är en väl beprövad metod idag. Parkeringsskivan skall kunna införskaffas kostnadsfritt på olika ställen i Båstads kommun. Ex. turistbyrån, kommunkontoret, bensinmacken och polisen. Parkeringsskivan är tänkt att användas på de parkeringsplatser i kommunen där tidsbegränsning finns. I ett första steg föreslås metoden att användas i Båstads samhälle och även sedermera i Torekov när parkeringsproblematiken där utretts av berörda parter. sunderlag Föreligger tjänsteskrivelse från gatu- och trafikingenjör Paul Gruber och teknisk chef Ingemar Lundström. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Parkeringsskiva införs på parkeringar med tidsbegränsning i Båstads kommun från och med sommaren Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Arbetsutskottets förslag bifalles.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 27 dnr. 428/ KS 48 Detaljplan för Idyllen 1 ansökan om återupptaget arbete med detaljplan Ägaren till fastigheten Idyllen 1, Ovidius Fastigheter AB ansöker om att av kommunstyrelsen år 2002 avbrutet arbete med ny detaljplan för Idyllen 1 återupptas. Ärendet gäller att ägaren av fastigheten önskar förtäta kvarteret Idyllen genom uppförande av ett hus avsett för nio hyresbostäder samt ny och omdisponerad parkering för nya och befintliga lägenheter. Förslaget förutsätter rivning av en befintlig byggnad av kulturhistoriskt intresse och några befintliga träd (tallar). Ett planförslag upprättades genom konsult till fastighetsägaren. Det mötte motstånd från hyresgäster i fastighetens befintliga hus, kringboende m.fl. Planprövningen gick igenom ett första samråd. Planförslaget bearbetades efter detta till ett utställningsförslag som ställde ut för granskning innan planarbetet efter utställning avbröts innan planens antagande genom beslut i kommunstyrelsen Fastighetsägaren har sedan vid ett par tillfällen begärt att ärendet återupptas med avslag på begäran senast I och med att ärendet avbröts av kommunstyrelsen kan det bara aktualiseras genom ett nytt beslut i kommunstyrelsen. sunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse från planchef Per Iwansson. Utställningshandling Plan- och genomförandebeskrivning Utlåtande Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut Miljö- och byggnadsnämndens beslut Bertil Mattsson (BP): Avslag på begäran om återupptaget planarbete. Ann-Margret Kjellberg, Anette Åkesson (M) samt Katarina Angel (FP): Bifall till begäran om återupptaget planarbete. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen medger att ett nytt utställningsförslag för Idyllen 1 får göras under förutsättning att det inte väsentligt skiljer sig från det tidigare. 2. Planarbetet återupptas på den sökandes bekostnad och kommunens kostnad för detta regleras i ett nytt planavtal 3. Exploateringschefen får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal. forts. nästa sida

16 Kommunstyrelsen forts. detaljplan för Idyllen 1 ansökan om återupptaget arbete med detaljplan KS 48 Yrkanden Bertil Mattsson (BP) och Bengt Svensson (KD): Avslag på begäran om återupptaget planarbete. Katarina Angel (FP) och Ulf Holmberg (M): ): Bifall till begäran om återupptaget planarbete. 1. Kommunstyrelsen medger att ett nytt utställningsförslag för Idyllen 1 får göras under förutsättning att det inte väsentligt skiljer sig från det tidigare. 2. Planarbetet återupptas på den sökandes bekostnad och kommunens kostnad för detta regleras i ett nytt planavtal 3. Exploateringschefen får i uppdrag att förbereda förslag till exploateringsavtal. Reservation Mot beslutet reserverar sig Bertil Mattsson (BP).

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 28 dnr.1268/ KS 49 Detaljplan Ängelsbäck 5:6 ansökan om upprättande En begäran om planläggning av ovanstående fastighet inkom från fastighetsägaren Nils Nilssons dödsbo genom Bodil Jeppson. Samma sökanden har inkommit med begäran om planläggning tidigare. Ansökningar har behandlats i Miljö-, och byggnadsnämnden Den sökande fick då beskedet att kommunen i princip var positiv till planläggning för bostäder på delar av det grönområde ansökan gällde men att beslut i frågan skulle avvakta antagandet av en ny översiktsplan (se tidigare beslut och tjänsteskrivelse). sunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse från planchef Per Iwansson. Förnyad ansökan om plans upprättande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Ändring av detaljplaner för Ängelsbäckstrand/Segelstorpsstrand/ Ranarspsstrand (Ä/S/R) innehållande förslag till begränsad ytterligare exploatering får upprättas samt samråd får hållas. 2. Detaljplanearbetet bekostas efter principen; full planavgift vid bygglovstillfället. 3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbedömning (MKB) inte behöver upprättas. 4. Exploateringschefen får i uppdrag att upprätta förslag till exploateringsavtal Katarina Angel (FP), Bertil Mattsson (BP) och Ulf Holmberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Ändring av detaljplaner för Ängelsbäckstrand/Segelstorpsstrand/ Ranarspsstrand (Ä/S/R) innehållande förslag till begränsad ytterligare exploatering får upprättas samt samråd får hållas. 2. Detaljplanearbetet bekostas efter principen; full planavgift vid bygglovstillfället. 3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbedömning (MKB) inte behöver upprättas. 4. Exploateringschefen får i uppdrag att upprätta förslag till exploateringsavtal.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 29 dnr. 1029/ KS 50 Detaljplan för Eskilstorp 3:5 m.fl. godkännande för utställning Då flera detaljplaner i Hemmeslövsområdet är gamla och oanvändbara gav kommunstyrelsen , i uppdrag åt fd miljö- och stadsarkitektkontoret att upprätta förslag till ändringar av detaljplaner i Hemmeslöv. Rubricerad detaljplan är den tredje etappen av denna planöversyn i Hemmeslövsområdet. Planförslaget har varit utställd på samråd mellan 8 december 2008 och 23 januari 2009 och ett samrådsmöte hölls den 10 december. De inkomna yttrandena i samrådet har sammanfattas och besvarats i bifogad samrådsredogörelse. Planens syfte är att förbättra förutsättningarna för åretruntbostäder och anpassas till höjda krav för fritidsbebyggelse bl.a. genom att tillskapa större byggrätter, samt även tillåta högre bebyggelse. Planområdet omfattar ca 21 ha och är lokaliserat till den östra delen av Hemmeslöv. Området avgränsas av odlingsområden i norr, öster samt sydost. De västra och sydvästra delarna av området gränsar till befintlig bostadsbebyggelse. Planförslaget är förenligt med Översiktsplan 08 Antagandehandling. sunderlag Yrkande Yrkanden Tjänsteskrivelse från planarkitekt Lina Andersson. Samrådsredogörelse Plankarta Planbeskrivning Bertil Mattsson (BP): Förslag till detaljplan för Eskilstorp 3:5 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 3:5 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning. Katarina Angel (FP), Bertil Mattsson (BP) och Ulf Holmberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 3:5 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 30 dnr. 1193/ KS 51 Detaljplan för Slammarp 2:47 m.fl. - beslut om utställning Kommunstyrelsen beslutade , 274, att medge att förslag till detaljplan för delar av Slammarp 2:47 och Slammarp 62:1 i Förslöv får upprättas samt att samråd får hållas. Planförslaget har varit utsänt på samråd mellan 29 september 10 november Synpunkterna har sammanfattats och besvarats i bifogad samrådsredogörelse. Syftet med aktuell planläggning är att pröva möjligheten till utbyggnad av området med friliggande enbostadshus i 1- och 1½-plan, som komplettering till befintlig bostadsbebyggelse i sydvästra delen av Förslövs tätort. Området består idag av ängsmark. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan-08, som föreslår bostäder på platsen. sunderlag Yrkanden Tjänsteskrivelse från planarkitekt Lina Andersson. Samrådsredogörelse Plankarta Planbeskrivning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 2:47 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning. Bertil Mattsson (BP), Ulf Holmberg (M) och Katarina Angel (FP), Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 2:47 m fl. efter kompletteringar enligt samrådsredogörelse, godkännes för utställning.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 31 dnr. 774/ KS 52 Detaljplan för del av Böske 38:1 godkännande för utställning Enligt beslut i Kommunstyrelsen gavs planavdelningen i uppdrag att upprätta och samråda förslag till detaljplan för del av Böske 38:1 i Grevie, Båstads kommun. Planen syftar till att pröva en utökning och komplettering av befintlig bebyggelse i nordöstra Grevie med ytterligare 14 tomter för småhusbebyggelse. Detaljplaneförslaget, upprättat av planavdelningen i augusti 2008, har varit utsänt på samråd under tiden till för att bereda sakägare, boende, myndigheter m.fl. möjlighet att inkomma med synpunkter. Planen handlades inledningsvis i enlighet med reglerna för enkelt planförfarande men efter Länsstyrelsens påpekande under samrådet har planförfarande ändrats till att ske i enlighet med reglerna för normalt planförfarande. Grunden för Länsstyrelsens påpekande är att detaljplanen berör ett flertal riksintressen och därför bör hanteras genom ett normalt planförfarande. sunderlag Tjänsteskrivelse från planarkitekt Joanna Surowka och planarkitekt Lisa Rönnberg. Samrådsredogörelse Plankarta och illustration, utställningshandling Plan- och genomförandebeskrivning, utställningshandling Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Förslag till detaljplan för del av Böske 38:1 godkännes för utställning i enlighet med tjänsteyttrandet och upprättad samrådsredogörelse. Yrkanden Ulf Holmberg (M) Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP), Bifall till arbetsutskottets förslag. 1. Förslag till detaljplan för del av Böske 38:1 godkännes för utställning i enlighet med tjänsteyttrandet och upprättad samrådsredogörelse.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 32 dnr. 150/ KS 53 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun sunderlag Kommunförbundet har i cirkulär påtalat att kommunerna bör se över ansvarsfördelningen gällande arbetsmiljöområdet. Med anledning av detta har kommunchef Tomas Rikse utarbetat ett förslag till en effektiv och tydlig ansvarsfördelning när det gäller arbetsmiljöuppgifterna. Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse. Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun från kommunstyrelsen till kommunchefen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Av kommunchefen upprättat förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun godkännes. 1. Av kommunchefen upprättat förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun godkännes.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 33 dnr. 1417/ KS 54 Tillägg till bestämmelser för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Båstads kommun, rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst. De senaste året har ett antal egna företagare haft problem med att åta sig förtroendeuppdrag på grund av att kommunens ersättningsbestämmelser inte ger dem kompensation för den inkomstförlust som uppdraget medför. Detta gäller förtroendeuppdrag som omfattar mindre än 40% av heltid. Uppdrag härutöver skall enligt huvudprincipen ersättas med fast arvode. Grund för ersättning för förlorad arbetsinkomst är att den förtroendevalda rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Således kan pensionärer och studerande aldrig komma ifråga för denna form av ersättning. I nuvarande bestämmelser utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst på grundval av den senast fastställda sjukpenninggrundande årsinkomsten alternativt för den anställde med styrkt löneavdrag från arbetsgivaren (timantal som arbetsgivaren gjort löneavdrag). För egna företagare har även praxis utvecklats så att den senaste inkomstdeklarationen kan användas som grund för utbetalning. Egna företagare, som inte enligt schablonmodellen anmält sin inkomst till försäkringskassan eller helt nyligen startat företag, kan då inte styrka något inkomstbelopp som sedan ligger till grund för utbetalning av förlorad arbetsinkomst. För denna kategori bör därför möjligheten att ta förtroendeuppdrag stärkas genom en komplettering av ersättningsbestämmelserna likt Region Skånes (bilaga). sunderlag * Tjänsteskrivelse från chefen för kommunkansliet Jens Odevall. * Bestämmelser för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Båstads kommun * Utdrag ur Region Skånes ekonomiska förmåner till förtroendevalda forts. nästa sida

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen forts. tillägg till bestämmelser för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Båstads kommun, rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst. KS au 33 KS 54 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Båstads kommun 7 ändras till: Förtroendevalda, som har anställning, har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förtroendevalda, som inte har något anställningsförhållande och som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av något av nedanstående alternativ : a) den senast fastställda sjukpenninggrundande årsinkomsten på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. b) i stället för sjukpenninggrundande inkomst kan senaste till Skatteverket inlämnad inkomstdeklaration ligga som grund för beräkning av schablonbeloppet. c) alternativt en ersättning som grundas på en schablonberäknad årsinkomst om kr. För ersättning över schablonnivå skall detta styrkas särskilt. Yrkanden I förlorad arbetsinkomst får inte inräknas årsarvode eller begränsat arvode för kommunala förtroendeuppdrag i Båstads kommun. Bertil Mattsson (BP) och Ulf Holmberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Arbetsutskottets förslag bifalles.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 34 dnr. 1145/ KS 55 Inbjudan att delta i projekt Preven3 Länsstyrelsen i Skåne ansökte hösten 2008 om att ta del av utvecklingsmedel från Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla förebyggande arbete inom alkohol- narkotika- och tobaksområdet. Båstad var en av de kommuner som anmält sitt intresse. I december 2008 meddelades att Skåne län inte valts ut att delta i projektet. Länsstyrelsen har uppfattat att de tre skånska kommuner som anmält sitt intresse var mycket motiverade att delta i utvecklingsarbetet. Länsstyrelsen har därför tillfrågat Båstads kommun tillsammans med Eslövs och Örkelljunga kommuner om intresse finns för deltagande i ett skånsk projekt med liknande upplägg. Projektet kommer att starta under förutsättning att samtliga tre kommuner tackar ja till deltagande i enlighet med föreslagen projektplan. Tjänsteskrivelse Föreligger tjänsteskrivelse från chefen för kommunkansliet Jens Odevall. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstads kommun ställer sig positiv till att delta i projekt Preven3 och förbinder sig att uppfylla de krav som ställs för deltagandet. 1. Båstads kommun ställer sig positiv till att delta i projekt Preven3 och förbinder sig att uppfylla de krav som ställs för deltagandet.

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 35 dnr. 92/ KS 56 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Lag (2003:778) om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun skall vidta till skydd mot olyckor. Kommunens ansvar omfattar förebyggande verksamhet och räddningstjänst. I lagen anges nationella mål för det allmännas ansvar samt kompletterande verksamhetsmål för den kommunala verksamheten till skydd för olyckor. I övrigt skall kommunen i handlingsprogram för den olycks- och skadeförebyggande verksamheten och räddningstjänsten formulera lokalt anpassade verksamhetsmål. Handlingsprogram skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter och organisationer som kan ha väsentligt intresse i saken. sunderlag Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Petra Fransson. Förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen översänder föreliggande förslag på handlingsprogram till bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast Kommunstyrelsen översänder föreliggande förslag på handlingsprogram till bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen KS au 36 dnr. 151/ KS 57 Löneväxlingspaket, miljöbil sunderlag Yrkanden Yrkanden För att stärka Båstads kommuns miljöprofil, öka attraktionskraften för Båstads kommun som arbetsgivare och ge verksamheten fler alternativa ersättningsförmåner, föreslås ett löneväxlingspaket för alla anställda i Båstads kommun. Löneväxlingspaketet är i grunden kostnadsneutralt för kommunen som arbetsgivare men ger möjlighet för de anställda att utväxla lön genom bruttolöneavdrag till miljöbil. Vid nyrekryteringar ökas verksamhetens konkurrenskraft utan att kostnaderna ökas för verksamheten. Föreligger tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Patrik Johansson. Anette Åkesson (M), Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP): Bifall till förslaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstads kommun skall införa löneväxlingsprogram för alla anställda i Båstads kommun. 2. Urvalet avgränsas att gälla gas- och elhybridbilar för att öka andelen gasbilar i kommunen och öka Båstads kommuns miljöprofilering. 3. Rabatterad månadskostnad skall erbjudas då bilarna förses med märkning som stärker Båstads kommuns marknadskommunikation för dess miljöprofilering. Ann-Margret Kjellberg (S): Avslag på förslaget. Ulf Holmberg (M), Bertil Mattsson (BP) och Katarina Angel (FP): Bifall till förslaget. 1. Båstads kommun skall införa löneväxlingsprogram för alla anställda i Båstads kommun. 2. Urvalet avgränsas att gälla gas- och elhybridbilar för att öka andelen gasbilar i kommunen och öka Båstads kommuns miljöprofilering. 3. Rabatterad månadskostnad skall erbjudas då bilarna förses med märkning som stärker Båstads kommuns marknadskommunikation för dess miljöprofilering.

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-12-12 1 (12) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-11-26 1

Socialnämndens arbetsutskott 2013-11-26 1 2013-11-26 1 Plats och tid Ellen Key-rummet, kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen den 26 november 2013, kl 08:25-10:40 Beslutande Weine Bäck (KD), ordförande 191, 193-206 Ove Bäck (C), ordförande 192 Jan Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-02-17. Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-02-17. Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2 iii' sala ~KOMMUN 1 (12) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2 Underskrifter sekreterare Paragrafer 25-33 Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer