Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ."

Transkript

1 Kundanalys Version 2014:1 Datum Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller motsvarande (Folkbokföringsadress/reg. adress) Telefonnummer Mobiltelefonnummer Postnummer Ort Land (utom Sverige) E-postadress ID-KONTROLL (ifylles av Mangold): KK Pass ID-kort Kund hos Mangold, avdelning:..... Annan, beskriv: Sign.:... Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden är (Mangold) skyldigt att inhämta uppgifter från varje kund om dennes kunskaper och erfarenhet av respektive tjänst och produkt, kundens ekonomiska situation samt kundens mål med investeringen. De uppgifter Ni lämnar kommer att ligga till grund för rådgivning och tjänster som lämnas till Er. Om Ni har frågor i anledning av den information som efterfrågas, ber vi Er vänligen att kontakta Er rådgivare. Notera att vår investeringsrådgivning baseras på de uppgifter som lämnas och att Mangold inte kan ge rekommendationer i de fall efterfrågad information utelämnas. Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ. Jag intygar härmed att jag, alternativt den juridiska person jag företräder, inte är bosatt/har säte och/eller skattskriven i USA samt att jag inte är amerikansk medborgare eller har permanent upphållstillstånd (green card). Jag, alternativt den juridiska person jag företräder, är bosatt/har säte och/eller skattskriven i USA eller är amerikansk medborgare eller har permanent upphållstillstånd (green card) och kan därför inte bli kund hos Mangold. A FÖRETRÄDARE, NÄRSTÅENDE M.M. EVENTUELL BEHÖRIG FÖRETRÄDARE FÖR KUNDEN Vårdnadshavare/ Förmyndare Ställföreträdare/ Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namn (efternamn, tilltalsnamn) Person-/ Samordningsnummer Telefonnummer ID-KONTROLL (ifylles av Mangold): KK Pass ID-kort Kund hos Mangold, avdelning:..... Annan, beskriv:.... Sign.:.. Om fler än en företrädare finns, anges dessa under E Övrig information. KUNDENS CIVILSTÅND OCH EVENTUELLA BARN (GÄLLER EJ JURIDISKA PERSONER) Gift/ Registrerad partner Sambo Ensamstående Antal barn som kunden försörjer (ensam eller tillsammans med annan) Övrigt Stockholm Stockholm 1

2 B EKONOMISK SITUATION UPPGIFTER OM KUNDENS EKONOMISKA SITUATION Om kunden är en juridisk person ska senast fastställda årsredovisning bifogas. Nedanstående ruta kan då lämnas blank. Årsinkomst av tjänst (brutto) Årsinkomst av kapital (brutto) Befintligt löpande sparande per månad Totalsumma av löpande utgifter per månad Skulder/ Lån Förmögenheten är fördelad enligt följande: Bankmedel Obligationer/räntebärande instr. Aktier Fast egendom (villa, fritidshus, fastighet) Kapitalförsäkring/-pension Tillgångar på investeringssparkonto Fonder Bostadsrätt Strukturerade placeringar Övrigt ANDRA VÄSENTLIGA EKONOMISKA UPPGIFTER C KUNSKAP OCH ERFARENHET AV HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Om kunden är minderårig är det den minderåriges företrädare som ska fylla i nedanstående avsnitt. Om kunden är en juridisk person avser nedanstående avsnitt den person som fattar investeringsbeslut för bolagets räkning. Om fler än en person får fatta investeringsbeslut för bolagets räkning, vänligen kontakta Mangold. YRKE OCH UTBILDNING Utbildning (som kan vara relevant vid bedömningen av kunskap och erfarenhet) Nuvarande yrke (och tidigare yrke som kan vara relevant vid bedömningen av kunskap och erfarenhet) Hur lång erfarenhet har Ni av att investera på den finansiella marknaden? <2 år 2-5 år >5 år Vilket är det genomsnittliga beloppet för Era värdepappersaffärer under de senaste fem åren? 1. Vad är Er sammanvägda erfarenhet och kunskap i nedanstående finansiella instrument? Liten Ni har viss kännedom om det finansiella instrumentet och riskerna med detta, men har endast genomfört ett fåtal eller inga transaktioner i instrumentet. Ni håller er normalt sett inte uppdaterad om marknadsutvecklingen Stockholm Stockholm 2

3 Medelstor Stor Ni har viss kännedom om det finansiella instrumentet och riskerna med detta och genomför regelbundet transaktioner i instrumentet. Ni håller er normalt sett uppdaterad om marknadsutvecklingen. Ni uppfyller två av följande tre alternativ: a) Ni har i genomsnitt genomfört 10 transaktioner per kvartal det senaste året i instrumenttypen. b) Värdet av Er portfölj av kontanta medel och finansiella instrument överstiger euro. c) Ni har arbetat minst ett år inom den finansiella sektorn i en befattning som kräver kunskap om aktuella finansiella instrument. Aktier noterade på reglerad marknad (t.ex. Stockholmsbörsen och NGM Equity) Aktier som handlas på en handelsplattform (t.ex. NGM Nordic MTF, First North, Aktietorget) Obligationer Kunskap om obligationer med kreditbetyg Kunskap om obligationer som saknar kreditbetyg Värdepappersfonder eller motsvarande Specialfonder/alternativa investeringsfonder Strukturerade placeringar Aktieindexobligationer Indexbevis Autocalls Är Ni införstådd i skillnaden mellan en indexkorg och en bolagskorg? Vet Ni vad riskbarriär är? Sprintrar Är Ni införstådd i skillnaden mellan en indexkorg och en bolagskorg? Vet Ni vad riskbarriär är? Optioner (exkl. warranter) - köp av optioner - utfärdande av optioner Warranter/hävstångscertifikat Terminer och OTC-derivat Stockholm Stockholm 3

4 2. Om Ni vill öppna depå eller investeringssparkonto hos Mangold och därvid handla med finansiella instrument genom Mangold måste Ni även besvara följande frågor. Detta så att vi får möjlighet att säkerställa att finansiella instrument som Ni kan handla med är passande för Er, dvs. om Ni har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med det finansiella instrumentet. Om det finansiella instrumentet bedöms vara icke passande för Er eller om det, på grund av att Ni lämnat otillräckliga uppgifter, inte har varit möjligt att göra en passandeprövning är Ni ändå välkommen att handla i det finansiella instrumentet, men Ni måste då vara införstådd i att det är viktigt att Ni konsulterar egna professionella rådgivare i den omfattning som Ni finner vara nödvändigt mot bakgrund av Era egna förhållanden och det finansiella instrumentet i fråga. För att underlätta denna prövningsprocess har de finansiella instrumenten delats in i två klasser; okomplicerade och komplicerade. Okomplicerade: a) Räntebärande instrument såsom penningmarknadsinstrument samt obligationer och andra skuldförbindelser utan derivatinslag; b) Andelar i värdepappersfonder eller motsvarande fondföretag; c) Aktier upptagna till handel på reglerad marknad (t.ex. Nasdaq OMX Nordic och NGM Equity) eller upptagna till handel på en handelsplattform (MTF) (t.ex. NGM Nordic MTF Stockholm, First North, Aktietorget) samt teckningsrätter på dessa aktier; och d) Okomplicerade kapitalskyddade placeringar såsom konvertibla skuldebrev (dock inte s.k. omvända konvertibler). Komplicerade: Övriga finansiella instrument, såsom: a) Aktier som inte är upptagna till handel på reglerad marknad eller upptagna till handel på en handelsplattform (MTF) samt teckningsrätter på dessa aktier; b) Andelar i andra fonder än värdepappersfonder, dvs. börshandlade fonder, specialfonder och andra fonder; c) Komplicerade kapitalskyddade placeringar såsom omvända konvertibla skuldebrev, aktieindexobligationer och ränteindexobligationer; d) Derivatinstrument, såväl derivatinstrument där förlusten aldrig kan överstiga förvärvskostnaden (exempelvis köpta köp- och säljoptioner, warranter m.m.) som derivatinstrument där förlusten kan överstiga förvärvskostnaden eller den ersättning som erhålls för instrumentet (exempelvis utställda köp- eller säljoptioner och terminer); e) Samtliga strukturerade placeringar; och f) Övriga instrument såsom OTC-derivat m.m. En förutsättning för att Ni ska kunna handla med i princip samtliga finansiella instrument genom Mangold är att samtliga, såväl okomplicerade som komplicerade finansiella instrument, anses passande för Er eller att Ni, trots att så inte är fallet, uttrycker att Ni ändå vill kunna handla med samtliga sådana finansiella instrument. Vänligen besvara följande frågor för passandeprövning. 1. Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren, fler än fem gånger, handlat med okomplicerade finansiella instrument? 2. Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren, fler än fem gånger, handlat med komplicerade finansiella instrument? 3. Har Ni genomgått passandeprövning för okomplicerade finansiella instrument med resultatet att de ansågs passande för Er? 4. Har Ni genomgått passandeprövning för komplicerade finansiella instrument med resultatet att de ansågs passande för Er? 5. Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med okomplicerade och komplicerade finansiella instrument och hur marknaden för finansiella instrument fungerar? 6. Har Ni på annat sätt erhållit sådan kunskap och/eller erfarenhet av okomplicerade och komplicerade finansiella instrument så att Ni förstår riskerna med de finansiella instrumenten? 7. Om Ni inte har svarat Ja på någon av frågorna ovan (dvs. frågorna är obesvarade eller Ni har svarat Nej på samtliga) anser Mangold att de finansiella instrumenten inte är passande för Er resp. kan Mangold inte göra bedömningen Stockholm Stockholm 4

5 Vill Ni ändå kunna handla med de finansiella instrumenten? (Om Ja, notera vad som anges ovan om att det är viktigt att i så fall konsultera egna rådgivare inför varje transaktion.) D MÅL MED KAPITALFÖRVALTNINGEN SYFTE OCH PLACERINGSHORISONT Vilka är de huvudsakliga syftena med öppnandet av depån och/eller investeringssparkontot? Pension Långsiktigt sparande Generationsskifte Kortsiktiga transaktioner Generera löpande avkastning Värdebevarande Annat, nämligen:.. Vilken är Er placeringshorisont? Med placeringshorisont avses hur länge kunden avser att avstå från det placerade kapitalet. <1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Tillsvidare Vilka likviditetskrav har Ni vad avser tillgänglighet? Med detta avses hur snabbt Ni vill kunna få tillgång till det placerade kapitalet. En vecka 1 månad 6 månader Ej relevant RISKPROFIL OCH RISKVILJA Låg risk Hög risk % - 0,5 % 0,5 % - 2 % 2 % - 5 % 5 % - 10 % 10 % - 15 % 15 % - 25 % 25 % - Ovanstående tabell visar samtliga riskbetyg samt intervall för de respektive riskkategoriernas årliga standardavvikelse. Standardavvikelse är ett statistiskt mått på hur mycket avkastningen på en investering avviker från den genomsnittliga avkastningen. Om instrumentet gett en jämn avkastning över tiden blir standardavvikelsen låg, medan ett instrument med en hög variation i avkastningen ger en hög standardavvikelse Låg standardavvikelse Hög standardavvikelse Exempel Okomplicerade produkter Risknivå 1 Likviditetsfond Risknivå 2-3 Penningsmarknads-/Statsobligationsfond Risknivå 4 Företagsobligationsfond Risknivå 5-6 Defensiv fond och Indexfond Risknivå 7 Aktiefond och aktier Komplicerade produkter Risknivå 1-2 Kapitalskyddade produkter Risknivå 3-6 Autocalls, Sprintrar Risknivå 7 Hävstångscertifikat och derivatinstrument Stockholm Stockholm 5

6 Nedanstående tabell visar hur stor förlusten blir vid det 99:e värsta utfall i de olika risknivåerna med en placeringshorisont på ett år med en ursprungsinvestering på kr. Om Ni exempelvis skulle investera kr i en produkt med risknivå 2 är sannolikheten att förlora mer än 460 kr under ett år mindre än 1 %. Om Ni däremot skulle investera kr i en produkt med risknivå 5 är risken att förlora mer än kr under ett år 1 %. Förlust Value at Risk* kr 1,2 % kr 4,6 % kr 11,4 % kr 21,2 % kr 30,2 % kr 45,6 % 7 Mer än kr > 45,6 % *Value at Risk (VaR) är ett finansiellt begrepp för att ange risknivån i en investering. VaR anger storleken på det riskerade beloppet hos en investering med en viss sannolikhet och över en given tidsperiod. Detta mått används för att mäta risken hos en specifik tillgång eller hos en portfölj av tillgångar. Vänligen uppmärksamma att den simulerade informationen är baserad på Mangolds egna beräkningsmodeller, data och antaganden och om andra modeller, data eller antaganden används kan resultatet bli annorlunda. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller risker. Vänligen besvara vilken risknivå samt andel av placerat kapital som bäst beskriver Era samtliga befintliga placeringar? Risknivå Procentuell andel Vilken risknivå önskar Ni på Era framtida placeringar hos Mangold? Risknivå Procentuell andel E ÖVRIG INFORMATION F INTYGANDE OCH UNDERSKRIFTER Jag är medveten om att när Mangold tillhandahåller investeringsrådgivning, baseras denna på de uppgifter som lämnas ovan. Resultatet av placeringarna enligt rådgivningen kan påverkas av att jag avstått från att lämna vissa av de efterfrågade uppgifterna. Jag är vidare medveten om att Mangold inte kan lämna rekommendationer om jag inte lämnar efterfrågad information. Jag åtar mig att informera Mangold vid väsentliga förändringar i den information som har lämnats ovan. Jag har förstått att min lämnade information kommer att behandlas med sekretess enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Jag är medveten om att Mangold behandlar uppgifter om sina kunder, vilka uppgifter kan ha erhållits direkt från kunderna eller på annat sätt. Jag lämnar, i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), härmed mitt samtycke till all sådan behandling och till att Mangold lämnar ut uppgifter till andra bolag inom Mangoldgruppen och till banker, värdepappersbolag, myndigheter och andra, för Mangold ska kunna tillhandahålla de tjänster och erbjudanden som jag beställt eller anmält mitt intresse för. Personuppgift kan Stockholm Stockholm 6

7 också komma att lämnas ut när Mangold har en skyldighet enligt lag eller andra föreskrifter eller enligt myndighetsbeslut att lämna ut sådan uppgift. Jag bekräftar att jag har tagit del av och förstått Information om, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument, Mangolds prislista samt i de fall jag önskar handla optioner och terminer att jag har tagit del av och förstått Information till kunder om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument. Jag är medveten om att Mangold tar en kreditupplysning i samband med öppnandet av min depå och/eller mitt investeringssparkonto. Ort/datum Ort/datum Namnunderskrift 1 Namnunderskrift 2 Namnförtydligande Namnförtydligande Stockholm Stockholm 7

8 Ifylles av Uppgifterna ovan har fyllts i: Med assistans av Mangold Vid personligt möte med rådgivaren Av kunden själv Datum: Datum: Kundkategorisering: Kunden kategoriseras som: Icke-professionell Professionell Jämbördig motpart Passandeprövning för öppnande av depå och/eller investeringssparkonto: Både okomplicerade och komplicerade finansiella instrument anses vara passande för kunden. Okomplicerade, men inte komplicerade, finansiella instrument anses vara passande för kunden. Varken okomplicerade eller komplicerade finansiella instrument anses vara passande för kunden. Det är inte möjligt att pröva om de finansiella instrumenten är passande för kunden, eftersom kunden har lämnat otillräckliga uppgifter. Kunden har informerats om att vare sig okomplicerade eller komplicerade finansiella instrument anses passande för kunden, alternativt att det inte är möjligt att utföra passandeprövning. Kunden har trots det begärt att han/hon får handla med både okomplicerade och komplicerade finansiella instrument. Ort/datum Rådgivarens underskrift Namnförtydligande Stockholm Stockholm 8

9 Depånummer (ifylles av Mangold) KUNDIDENTIFIERING Denna blankett använder Ni när Ni ska legitimera Er hos Mangold i samband med depåöppning. Blanketten ska vidimeras av två personer genom underskrift, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer. Placera Er ID-handling här och kopiera tillsammans med denna blankett. Jag bekräftar att kopian överensstämmer med originalet: Ort/datum Ort/datum Namnunderskrift 1 Namnunderskrift 2 Namnförtydligande Namnförtydligande Telefon (inkl. riktnummer) Personnummer Telefon (inkl. riktnummer) Personnummer Stockholm Stockholm 9

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Information om Pareto Securities AB och vår verksamhet

Information om Pareto Securities AB och vår verksamhet och vår verksamhet Bolagsnamn: Pareto Securities AB ( Pareto Securities ) Organisationsnummer: 556206-8956 Bolagets säte: Stockholm, Sverige Adress: Box 7415 Stortorget 13 103 91 Stockholm 211 22 Malmö

Läs mer