om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg"

Transkript

1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden 1(23)

2 INNEHÅLL Sid ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 3 Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 3 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 4 Förlorad arbetsinkomst 4 Förlorad pensionsförmån 4 Förlorad semesterförmån 4 Särskilda arbetsförhållanden m.m. 5 ARVODEN M.M. 5 Årsarvode 5 Begränsat årsarvode 5 Arvode för sammanträden m.m. 6 Bilförmån 6 Mobiltelefoner och datorer 6 Kommunal pension 6 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 6 Resekostnader och traktamente 6 Barntillsynskostnader 6 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 6 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 7 Övriga kostnader 7 Logikostnader 7 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 7 Hur man begär ersättning 7 Tolkning av bestämmelserna 8 Utbetalning 8 KOMMENTARER TILL REGLEMENTET 8 BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSERNA 15 2(23)

3 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg (Antaget av landstingsfullmäktige 153/98, kompletterat LF 36/99, LS 169/99, LF 64/01, LF 163/02, LF 17/06, LF 51/06, LF 21/08, LF 114/10, LF 81/11, LF 92/14) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 kommunallagen. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller endast 7 samt 10-13, Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar m.m. 2 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6, 9 och för Sammanträden och partigruppsmöten a) sammanträde med landstingsfullmäktige, fullmäktigeberedning, landstingsstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, c) partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till sammanträde som anges under a), Förrättningar m.m. d) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför, e) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott, f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till landstinget, 3(23)

4 g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör, h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, i) överläggning med chef eller annan anställd och som har ett direkt samband med förtroendeuppdraget, j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. l) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör landstingets angelägenhet och som har ett direkt samband med förtroendeuppdraget, ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTER- FÖRMÅNER Förlorad arbetsinkomst 3 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutar enligt bilaga. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda årsinkomsten hos försäkringskassan för dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förlorad pensionsförmån 4 Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Landstinget ersätter förtroendevalda med det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättningen betalas ut fortlöpande och de förtroendevalda disponerar över ersättningen inför framtida pension. Förlorad semesterförmån 5 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förtroendevalda som kan visa att semesterförmån faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 4(23)

5 Särskilda arbetsförhållanden m.m. 6 Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. ARVODEN M.M. Årsarvode 7 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. För årsarvoderade förtroendevalda som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom eller annat görs avdrag för samma tid från arvodet i enlighet med de bestämmelser om sjukavdrag eller motsvarande som gäller för arbetstagare hos landstinget. Begränsat årsarvode 8 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Vice ordförande årsarvoderas med 10 % av ordförandes årsarvode. Det gäller Landstingsfullmäktige (fr o m 1/ ), Tillväxt och regional utveckling och Patientnämnden (fr o m 1/1-2011) För förtroendevalda som erhåller ersättning enligt första stycket gäller ej 9. 5(23)

6 För förtroendevalda som erhåller ersättning enligt andra stycket gäller även 9. Arvode för sammanträden m m 9 Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till hel- eller halvdagsarvode samt grundarvode med belopp och på det sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Bilförmån 10 Årsarvoderad förtroendevald har rätt till bilförmån enligt de villkor som gäller för förvaltningschefer. Behovet skall prövas särskilt för varje förtroendevald. Mobiltelefoner och datorer 11 Förtroendevald med årsarvode eller begränsat årsarvode har rätt att låna en mobiltelefon och/eller en dator med tillhörande utrustning enligt de regler som fullmäktige har beslutat. Kommunal pension 12 För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Resekostnader och traktamente 13 Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för landstingets arbetstagare i de kommunala rese- och traktamentsavtalen. Möjlighet finns för årsarvoderade att erhålla ett årskort med X2000-tillägg för resor inom länet. Barntillsynskostnader 14 Ersättning betalas för kostnad som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 15 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 6(23)

7 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 15 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård eller tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem. Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 16 Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utgår dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Övriga kostnader 17 För andra kostnader än som avses i betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. Logikostnader 18 Förtroendevald som är årsarvoderad har, under förutsättning att det finns behov av permanenta övernattningsmöjligheter på den ort där respektives centrala kansli finns, rätt till ersättning för logikostnaden. Ersättning utgår dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Hur man begär ersättning 19 För att få ersättning enligt 3-6 och skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. Arvoden enligt 7-9 betalas ut utan föregående anmälan. 7(23)

8 20 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. Tolkning av bestämmelserna 21 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av landstingsstyrelsen. Utbetalning 22 Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 8(23)

9 Kommentarer till reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Av paragrafen framgår att bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (KL). Bestämmelserna gäller alltså ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare. Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, den beslutande församlingens beredningar samt revisorer och revisorsersättare i ett kommunalförbund. Uppdrag i styrelser för bolag och andra juridiska personer som landstinget äger eller har intresse i (kommunala företag) omfattas inte av reglerna i KL om ekonomiska förmåner till förtroendevalda (prop 1990/91:117 s 66). Ersättning betalas i dessa fall direkt av de juridiska personerna. Landstingsfullmäktige kan i bilaga till ersättningsbestämmelserna ge rekommendationer till de landstingsägda bolagens bolagsstämmor och styrelser i landstingets stiftelser om arvoden och andra ekonomiska ersättningar. Statliga uppdrag omfattas inte heller (prop s 66). Heltids- eller deltidsuppdrag Av reglerna framgår att heltids- eller deltidsengagerade förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på en betydande del av heltid inte har någon rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för förlorade pensions- och semesterförmåner. Den som utför sitt uppdrag på heltid eller minst 40 % av en heltid har inte heller rätt till ersättning för kostnader som anges i Heltidsuppdrag och deltidsuppdrag som betalas med betydande årsarvoden bör nämligen från ersättningssynpunkt jämställas med anställning (prop 1990/91:117 s 66 och 169). En bestämd gräns bör läggas fast för uppdragens omfattning över vilken rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst och för förlorade pensionsoch semesterförmåner upphör (prop s 169). I propositionen 1982/83:97 s om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar i kommuner och landsting har ansetts att en naturlig gräns för vad som kan anses som betydande del av heltid går vid en sysselsättningsgrad om 40 procent av heltid. 9(23)

10 Förtroendeuppdraget upphör Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör. Det sker när den förtroendevalde upphör att vara valbar (4 kap. 8 KL) eller när fullmäktige befriar en förtroendevald, som önskar avgå, från uppdraget (4 kap. 9 KL). Det sker också om fullmäktige återkallar uppdraget (4 kap. 10 KL). Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 2 Av förarbetena (prop s 67) framgår att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst främst bör avse den tid som de förtroendevalda tjänstgör vid sammanträden med fullmäktige och nämnder. Närvaro av ersättare och annan förtroendevald som med stöd av regeln i 6 kap. 19 KL medgetts närvarorätt vid sådana sammanträden bör också berättiga till ersättning. En ersättare som utnyttjar sin rätt enligt 6 kap. 11 KL att vara närvarande vid ett sammanträde med en nämnd skall ha rätt till ersättning. Det bör dock observeras att en årsarvoderad förtroendevald som medgetts närvarorätt inte har rätt till arvode utöver sitt månadsarvode (jfr 1 andra stycket). Förrättningar som genomförs på uppdrag av en nämnd bör från ersättningssynpunkt likställas med sammanträden. I övrigt ankommer det på landstingets fullmäktige att avgöra vilka aktiviteter som skall omfattas av rätten till ersättning och vilken tid som skall grunda sådan rätt. Det kan enligt förarbetena t ex gälla sammanträden med partigrupper, studiebesök, kurser och konferenser. I förarbetena anges vidare att utanför reglerna om rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst bör falla den tid för inläsning av handlingar och annat material som behövs inför fullmäktige- och nämndsammanträden och andra förrättningar. Dock anförs att landstinget får besluta om arvoden och andra ersättningar för sådant arbete. Partigruppmöten Här avses inte partimöten i största allmänhet utan endast de möten som hålls inför ett kommande sammanträde med de organ som anges i 2 a). Ersättning utgår även till förtroendevalda som är ledamöter eller ersättare i ett annat organ än det för vilket partigruppmöte hålls. En förtroendevald kan exempelvis vara ledamot i en nämnd men inte i fullmäktige och får då även kallas till ett partigruppmöte inför ett fullmäktigesammanträde. Presidiemöten Presidiemöten i fullmäktige, fullmäktigeberedningar, nämnder och nämndutskott är ersättningsgilla. Även andra presidiemöten är ersättningsgilla, 10(23)

11 t.ex. möten mellan landstingsstyrelsens ordförande och andra nämndpresidier. ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER Allmänt Reglerna bör tillförsäkra de förtroendevalda en skälig kompensation för vad de kan gå miste om när de fullgör sina uppdrag (prop s 66). Lagen talar inte om full ersättning. En allmän utgångspunkt är dock att beloppen skall sättas på en sådan nivå att ingen av ekonomiska skäl skall vara förhindrad att åtaga sig kommunala förtroendeuppdrag (prop s 65). Vad som är skäligt får bestämmas utifrån de lokala förutsättningarna (prop s 169). Skälig ersättning omfattar både en minimigräns och en maximigräns för hur stora ersättningarna kan vara (prop s 68, 169). Både arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterförmåner är belagda med sociala avgifter. Uppburna ersättningar är att hänföra till inkomst av tjänst. Förlorad arbetsinkomst 3 Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet (prop s 67). Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet liksom av passivt ägande till jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst (prop s 67). Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag omfattande mer än 40 procent av heltid har ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst (4 kap. 12 andra stycket KL). Huvudregeln är att den förtroendevalde i samband med yrkande om ersättning skall styrka sin förlust på ett för landstinget godtagbart sätt. Detta kan ske t.ex. genom ett intyg från arbetsgivaren eller en kopia av lönebeskedet. Av intyget eller lönebeskedet skall framgå hur stort löneavdrag som arbetsgivaren gjort på grund av fullgörandet av förtroendeuppdraget. För det fall den förtroendevalde kan visa att en förlust i och för sig uppkommer men inte till vilket belopp skall en schablonberäkning göras. Denna regel kan aktualiseras när det gäller t.ex. fria yrkesutövare och egna företagare. Denna lösning bygger på den till försäkringskassan redovisade årsinkomsten som beräkningsgrund. Fördelen med detta system är enkelt 11(23)

12 och besparar landstinget en kontrollapparat eftersom man kan utnyttja försäkringskassans uppgifter. Med stöd av 21 har landstingsstyrelsen beslutat att ersättning från arbetslöshetskassa skall jämställas med arbetsinkomst från arbetsgivare. Förlorad pensionsförmån 4 I praktiken kommer denna ersättning att avse avtalade och övriga frivilliga pensioner. Landstinget betalar social avgift på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förlorad semesterförmån 5 Semesterförmån kan utgöras av både kontant semesterersättning och ett antal semesterdagar grundade på semestergrundande inkomst och arbetstid. Särskilda arbetsförhållanden m.m. 6 I denna bestämmelse regleras rätten till ersättning vid särskilda arbetsförhållanden m m. Det kan t.ex. inträffa att en förtroendevald med skiftarbete måste ta ledigt från ett nattskift för att kunna deltaga i ett dagsammanträde. Bestämmelsen innebär att ersättning utgår också i dessa och liknande fall. I tredje stycket klargörs att en förtroendevald som fått schablonersättning inte kan återkomma och begära ytterligare ersättning med stöd av huvudregeln om ersättning för styrkta förluster. ARVODEN M.M. Allmänt Arvodet är en ersättning för det arbete som är förenat med själva förtroendeuppdraget. Ett arvode får inte till någon del inkludera ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för förlorade pensions- eller semesterförmåner Av 4 kap. 15 första stycket KL framgår att lika uppdrag skall arvoderas lika. Undantag gäller enligt andra stycket för de årsarvoderade för vilka t ex uppdragstid och uppdragets innehåll kan läggas till grund för bestämningen av arvodesnivån. Fullmäktige kan därför ta hänsyn till hur länge en förtroendevald har haft ett heltidsuppdrag eller ett omfattande deltidsuppdrag när fullmäktige bestämmer arvodet till den förtroendevalde. Reglementet innehåller inte någon regel om att de sammanlagda årsarvodena för en förtroendevald inte får överstiga årsarvodet för exempelvis 12(23)

13 landstingsråd. Denna frågeställning bör istället beaktas vid nomineringen av förtroendevalda samt det beslutande organet. Beräkningen av arvodena är kopplade till riksdagsmännens månadsarvoden. Riksdagens ledamöter erhåller ett månadsarvode som är skattepliktigt och arvodets storlek bestäms av en från riksdagen fristående nämnd. Denna nämnd har att följa löneutvecklingen i Sverige och med utgångspunkt från denna bestämma riksdagsledamöternas arvoden. Årsarvode 7 Antalet förtroendevalda med årsarvoden kan variera från tid till annan. Heltidsengagerade förtroendevalda kan få ledighet motsvarande arbetstagares semester med bibehållet arvode. Skälighetsnormen kräver att antalet lediga dagar på något sätt maximeras. Någon särskild reglering om sjukavdrag för årsarvoderade motsvarande den som gäller för arbetstagare finns inte. Sjukavdrag på årsarvoden bör dock göras på samma sätt som för arbetstagare hos landstinget. Begränsat årsarvode 8 Av förarbetena till KL framgår att begränsade årsarvoden kan utges. Administrativa och andra skäl kan utgöra grund för beslut att utge ett fast arvode (begränsat arvode) till en förtroendevald trots att sysselsättningsgraden understiger 40 procent av heltid. Förtroendevald som fullgör uppdrag med begränsat årsarvode har ej samtidigt rätt till sammanträdesarvoden m m enligt 9 förutom vad gäller vice ordförande i Landstingsfullmäktige, Tillväxt och regional utveckling och Patientnämnden. Men om den förtroendevalde därutöver också är ledamot i exempelvis landstingsstyrelsen så gäller 9 när den förtroendevalde fullgör det uppdraget. Om det finns behov av att ersätta förtroendevald för merkostnader i samband med ett tillfälligt och tidsbegränsat uppdrag kan fullmäktige eller landstingsstyrelsen besluta att den förtroendevalde ska erhålla ett begränsat årsarvode. Årsarvodet bestäms efter innehållet i uppdraget och kan maximalt uppgå till 20 % av riksdagsarvodet per månad. Den tidigare möjligheten att ge ledamot av styrelsen med särskilt uppdrag begränsat årsarvode om 20 % av riksdagsarvodet tas bort. Arvode för sammanträden m.m. 9 Arvode skall utgå med iakttagande av regeln i 4 kap. 15 första stycket KL att förtroendevalda med lika uppdrag skall arvoderas med lika belopp. 13(23)

14 Reglementet bygger på grund- och arvoden för halv och hel dag. Grundarvodet inrymmer inläsningstid och restid. Kommunal pension 12 Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag som omfattar mer än 40 procent av heltid omfattas i allmänhet av det kommunala pensionsreglementet. En förtroendevald som omfattas av detta kan inte samtidigt få ersättning för förlorade pensionsförmåner som är att hänföra till anställning (prop s 68). Ersättning för kostnader 13 Grundtanken i ersättningssystemet är att samma förutsättningar för ersättning vid tjänsteresor som gäller i samhället i övrigt skall gälla för de förtroendevalda. Reglementet bygger på att rese- och traktamentsavtal för landstingets anställda läggs till grund för beräkningen av ersättning för resekostnader. Möjlighet finns för årsarvoderade att erhålla ett årskort med X2000-tillägg för resor inom länet. Årskortet beskattas enligt gällande skattelagstiftning. Barntillsynskostnader 14 Begreppet vårda är inte avsett att tolkas strikt mot bakgrund av föräldrabalkens vårdnadsbegrepp. Med barn som vårdas i den förtroendevaldes familj avses också barn som rent faktiskt vistas där, exempelvis om barnet är inackorderat. Kostnader för vård eller tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 15 I anledning av 1977 års kommunallag klargjordes att kostnader för tillsyn av funktionshindrad under ersättningsbar tid är ersättningsgilla. Det är rimligt att vård eller tillsyn av svårt sjuk bedöms på samma sätt. De kostnader som kan bli aktuella att ersätta i detta fall är framför allt sådana som uppkommer då någon anlitas för vård av funktionshindrad eller svårt sjuk i den förtroendevaldes bostad. Vid bedömning av frågan om vilka som skall anses funktionshindrade i denna bestämmelse bör reglerna i 9 kap. 2 lagen om allmän försäkring tjäna som vägledning. I denna bestämmelse regleras bl.a. vem som har rätt till ersättning för funktionshindrade. Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 16 De exempel på ersättningsberättigade kostnader som regleras i paragrafen är hämtade ur förarbetena till 1977 års kommunallag. 14(23)

15 Övriga kostnader 17 Bestämmelsen innebär att ersättning utgår enbart i de fall då den förtroendevalde i realiteten saknat möjlighet att vidtaga åtgärder för att begränsa kostnaderna eller att se till att kostnaderna inte uppkom. En förtroendevald kan ofta anses ha goda möjligheter att samordna förvärvsarbete och förtroendeuppdrag så att särskilda kostnader inte skall behöva uppkomma. Bestämmelsen ger utrymme för ersättning i de fall då en åtgärd inom vederbörandes arbetsområde av naturliga skäl inte kan uppskjutas utan allvarliga men. Som exempel på övriga kostnader anges i förarbetena till 1977 års kommunallag kostnader för representation, skrivhjälp och telefon. Enligt denna bestämmelse kan exempelvis en lantbrukare ersättas för avbytare som anlitats eller en tandläkare som anlitat vikarie för att ta emot patienter. Logikostnader 18 Landstingen är hänvisade till en lokal bedömning av vilka kostnader i övrigt som skäligen bör ersättas när de föranleds av ett kommunalt förtroendeuppdrag (prop 1975/76:187 s 232). Med hänsyn till landstingets geografiska storlek bör landstinget ersätta logikostnaderna för förtroendevalda som på grund av uppdraget är i behov av permanenta övernattningsmöjligheter. Behovet prövas särskilt för varje förtroendevald. Ersättningen ges efter uppvisande av kontrakt eller hyresavi. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Hur man begär ersättning 19 Uppkomna kostnader kan styrkas med kopia av kvitto, biljetter o dyl. Vad gäller arvode har i praxis fastslagits att en enskild inte kan avstå från arvode, eftersom arvodesbestämmelserna bygger på principen att arvoden skall utgå med lika belopp för samma uppdrag och hänsyn inte får tas till de förtroendevaldas skiftande personliga förhållanden. De förtroendevalda måste lämna sådana uppgifter att arvodet kan beräknas. 20 I bestämmelsen har angivits vissa preskriptionstider. När det gäller förlorad arbetsinkomst och förlorade pensionsförmåner gäller ett år från dagen för sammanträdet eller motsvarande. Inom denna tidsfrist torde alla oavsett löneform ha fått besked om eventuella avdrag. 15(23)

16 När det gäller förlorade semesterförmåner gäller en tidsfrist av två år från dagen för sammanträde eller motsvarande. Detta har sin grund i systemet med intjänandeår och semesterår. Efter två år torde det vara klarlagt hur stor förlust den förtroendevalde har gjort. När det gäller övriga ersättningar, dvs. kostnadsersättningar, gäller en tidsfrist om ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande. Tolkning av bestämmelser 21 Alla uppkommande ersättningsfall kan inte förutses. Problem vid tolkningen kan uppkomma. Det är lämpligt att landstinget avgör tolkningsfrågorna centralt. Tolkningsfrågorna skall avgöras av landstingsstyrelsen. Utbetalning av arvoden och andra ersättningar 22 I bestämmelsen anges när den förtroendevalde skall få sina ekonomiska förmåner utbetalade. 16(23)

17 Bilaga till ersättningsbestämmelserna 3 Förlorad arbetsinkomst I II Verifierat belopp, maximalt: 5 % av riksdagsarvodet per dag Schablonberäknat belopp: a) Redovisad årsinkomst = ersättning/tim 260 dagar x 8 timmar maximalt per dag se punkt I b) Redovisad årsinkomst = ersättning/dag maximalt per dag se punkt I 260 dagar halvdagsersättning = ersättning/dag enligt b) x 50 % 4 Förlorad pensionsförmån Procentpåslag med 3,5 % jämte sociala avgifter på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 5 Förlorad semesterförmån I Verifierat belopp: a) förlorad semesterersättning, maximalt: 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst b) förlorade semesterdagar, maximalt: samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag II Schablonberäknat belopp: Procentpåslag med 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst ARVODESMODELL Hur mycket resurser ska respektive parti få? - Partier med plats i styrelsen utser råd - Partier med råd har 50 % i grund. Sedan tillkommer 8 % för varje mandat över 4 % - Majoriteten disponerar ytterligare 30 % per parti som ingår i majoriteten, dock lägst 100 %. - Oppositionspartier kan maximalt få 200 % rådsresurser. Regler för hur resurserna fördelas på olika uppdrag 17(23)

18 - Resurserna fördelas på regionråd, oppositionsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd, kultur- och kompetensnämnd och hållbarhetsnämnd. - Styrelsens ordförande arvoderas med 100 %, 1:e vice ordförande 90 %, 2:e vice ordförande med 80 % - Övriga majoritets- och oppositionsråd arvoderas mellan % - Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden % - Ordförande i Kultur- och kompetensnämnden 50 % - Ordförande i Hållbarhetsnämnden 50 % Övrigt - Majoriteten tillsätter ordförande och 1:e vice ordförande, oppositionen 2:e vice ordförande - 1:e och 2:e vice ordf. i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kultur- och kompetensnämnden och Hållbarhetsnämnden arvoderas med 15 % - Patientnämnden: Ordföranden 20 % 7 Årsarvode Riksdagsarvodet är fr o m 1 nov Landstingsstyrelsen Ordföranden, landstingsråd Riksdagsarvode x 12 mån x 100 % 18(23)

19 1:e vice ordföranden, landstingsråd Riksdagsarvode x 12 mån x 90 % 2:e vice ordföranden Riksdagsarvode x 12 mån x 80 % Landstingsfullmäktige Ordföranden Riksdagsarvode x 12 mån x 50 % De årsarvoderade har rätt till ledighet i följande utsträckning: 40 dagar/år 8 Begränsat arvode Landstingsfullmäktige Vice ordföranden 10 % av ordförandens årsarvode 19(23)

20 Företagshälsovårdsnämnden Ordföranden Riksdagsarvode x 12 mån x 15 % Patientnämnden Ordföranden Riksdagsarvode x 12 mån x 20 % Vice ordföranden 10 % av ordförandens årsarvode Revisor, ordförande Riksdagsarvode x 12 mån x 25 % Revisor Riksdagsarvode x 12 mån x 15 % 9 Arvode för sammanträde Sammanträden enligt reglementets 2 a-c ersätts enligt följande Grundarvode = riksdagsarvode x 0,4 % = 244 kr/sammanträde Arvode för sammanträde som varar i högst 4 timmar Halvdagsarvode = riksdagsarvode x 0,85 % = 519 kr Maximerat antal halvdagsarvode per dag = 2 stycken Arvode för sammanträde som varar i mer än 4 timmar Heldagsarvode = riksdagsarvode x 1,7 % = 1037 kr Ersättningen är avrundad till närmaste krontal. För ersättare som är närvarande men ej tjänstgör skall utgå halvt hel- eller halvdagsarvode och halvt grundarvode. För förrättningar m.m. enligt reglementets 2 d-l skall utgå halvt hel- eller halvdagsarvode och halvt grundarvode. 20(23)

21 12 Barntillsynskostnader maximalt: 1,5 % av riksdagsarvodet/dag 13 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk maximalt: 1,5 % av riksdagsarvodet/dag 14 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader maximalt: 1,5 % av riksdagsarvodet/dag 16 Logikostnader maximalt: 12 % av riksdagsarvodet/mån. 21(23)

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Typ av dokument: Regler Dnr KS 2010-37 Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 1 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev ,

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev , BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2010-09-27, rev 2010-11-29, 2011-01-31 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige Dnr. 09/KS0062 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-21 48 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN FASTSTÄLLT STYRDOKUMENT Dnr 1 (12) 2016-02-29 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentansvarig Kommunsekreterare Dokumentnamn

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m Id 49478 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29 35 1 Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 FÖRTROENDEUPPDRAG

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun Ansvarig namn Kommunfullmäktige Dokumentnamn Ekonomiska förmåner till förtroendevalda KFS nr 14 Upprättad av Berörda verksamheter Anne-Krestin Palmgren Förtroendevalda, ekonomienheten/lönefunktion Reviderad:

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda VK400S v1.0 031003 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.23 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda från 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.23 Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-22, 12. Gäller från

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN Nr 1-2013 Ersätter nr 1-2012 ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN 2011-2014 Antagna av kommunfullmäktige 2010-09-30, 155 Reviderade 2010-11-25, 32 Reviderade 2011-02-24, 135 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, ,

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, , 1 (11) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19 175. Reviderat 1999-02-22, 28, 2000-08-28 128, Reviderat 2003-01-27, 6, 2006-12-18 269, 2010-12-20

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN Nr ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN 2015 2018 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Ekonomiska ersättningar för Förtroendevalda Allmänna bestämmelser 2015-03-31,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda VK400S v1.0 031003 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.23 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda rev 160418.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.23 Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-22, 12. Gäller från

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.1

Laholms kommuns författningssamling 6.1 Laholms kommuns författningssamling 6.1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun; antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 26 och 27, med ändring den 30 september

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900).

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900). BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 5.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr.o.m. Antagen 2014/265 2015-01-01 Kf 2014-12-15 145 2014/265 2015-02-09 KF 2015-02-09 5 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.5

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.5 1 (11) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.5 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDE- VALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-12-20, 83 MED SENASTE ÄNDRING 2014-06-30 129

Läs mer

Arvodesreglemente ERS 2011

Arvodesreglemente ERS 2011 Dnr KS-2011/186 Arvodesreglemente ERS 2011 gällande from 2011-01-01 rev tom 2012-06-14 samt uppräkning from 2012-07-01 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-06-14 117 1 Inledning Syftet med ERS är att ge de

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 1 januari 2015 Antagen KF: KF 63/2011, KF 89/2011, KF 99/2014 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR

ARVODESREGLEMENTE FÖR ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av fullmäktige 2016-10-31, KF 159 Dnr: KS 2016/595 Gäller från 2017-01-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

SORSELE KOMMUN ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE 1 (5)

SORSELE KOMMUN ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE 1 (5) 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Ersättningsberättigade sammanträden m m... 2 3 Årsarvoden... 3 4 Uppgifter som täcks inom ramen för årsarvodet... 3 5 Sammanträdesarvode och arvode för justering...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

ARVODEN M M TILL POLITIKER

ARVODEN M M TILL POLITIKER 01.4.20 ARVODEN M M TILL POLITIKER 2006-12-04, 73 med tillägg 2011-10-31, 99. Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 2 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 2 Ersättningsberättigade sammanträden

Läs mer

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden I BENGTSFORS KOMMUN POLICY Dalum 2014.811.024 1(5) Kommunlednlnqskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, kommunsekreterare, 0531-526002 ulrika.thorell@bengtsfors.se Anlagen av Kommunfullmäktige Reglemente

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014. 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991.900) det

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Arvodesreglemente 2015 KS-2014/47

Arvodesreglemente 2015 KS-2014/47 Klas Bergström Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2014/47 2014-01-08 Kommunstyrelsen Arvodesreglemente 2015 KS-2014/47 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Mandatperioden

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Mandatperioden Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19)

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Revidering av arvodesbestämmelser för mandatperioden

Revidering av arvodesbestämmelser för mandatperioden ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 7 Ksau 26 Dnr 124/2014-024 Revidering av arvodesbestämmelser för mandatperioden 2015-2018 I den av kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Arvodesreglemente för Flens kommun

Arvodesreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2014:9-003 Arvodesreglemente för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-25 105 Uppräknat från och med 2015-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-11 74 Uppräknat

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006

ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 ARVODESBESTÄMMELSER M M FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM ÖREBRO LÄNS LANDSTING MANDATPERIODEN 2003-2006 Ledningskansli sekretariat Fastställda i Landstingsfullmäktige 30/2002 Beslut av landstingets revisorer 2003-02-13

Läs mer