Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet

2 Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Anslagsredovisning 20 Finansieringsanalys 21 Tilläggsupplysningar och noter 23 Sammanställning av väsentliga uppgifter 30 Bilagor Bilaga 1 Antalet ansökningar samtliga program Bilaga 2 Antalet deltagare i mobilitetsaktiviteter Bilaga 3 Fördelning av beräknad tid (%) på arbetsuppgifter Bilaga 4 Total omslutning 2

3 INLEDANDE KOMMENTARER Programkontoret har tillförts ett flertal nya verksamheter under Programmen Erasmus (del av Sokrates), Tempus, EU-USA, EU-Kanada, Med-Campus och Alfa har förts över från Högskoleverket och programmet Internationella stipendier och bidrag har förts över från Skolverket (Överföringen skedde 1/1 och 1/ (Bidrag och stipendier)). Programkontoret har under året även fått administrationsansvaret för det nya högskoleprogrammet Linnaeus-Palme som finansieras av Sida. Programkontoret har under 2000, inom programmen, beviljat bidrag till ett totalt belopp om 165 Mkr. Den totala förvaltningskostnaden, det vill säga medel för information, administration mm uppgick till tkr under året. Dessutom har kontoret genomfört sju projekt med bidrag från EU med en total omslutning på tkr. Under året har personer deltagit i utbyten, främst Erasmus (3000). Till detta kommer det stora antal personer som deltar i eller berörs av de utvecklingsprojekt som utgör merparten av Programkontorets budget och som främst bedrivs inom EU-programmen, Sokrates, Leonardo da Vinci och Tempus. Perioden har kännetecknats av implementeringen av de nya EU-programmen Leonardo da Vinci II och Sokrates II. Arbetet med mottagandet av de nya programmen och implementeringen av Leonardo da Vinci II och Sokrates II har inneburit att betydande resurser har lagts ned på utveckling av den interna administrationen och på utveckling av samspelet mellan programfunktioner och stödfunktioner. Information har varit en central del av verksamheten under perioden. Samtliga program har genomfört informationsaktiviteter. De utvärderingar som har gjorts tyder på ett bra resultat vad gäller information om de nya (och nygamla) programmen. Utvecklingen av antalet ansökningar har dock varierat mellan programmen. Av de stora programmen har Leonardo da Vinci ökat men Sokrates och Interpraktik minskat. Programkontoret har under perioden genomfört ett flertal aktiviteter inom dessa program i syfte att öka antalet ansökningar vilket gett resultat för Interpraktik. Intresset för de nya programmen har varit mycket högt. Detta har inneburit att de som sökt inte har kunnat beviljats medel i den utsträckning som varit önskvärd. Spridning av resultat och effekter av programmen har under denna period genomförts i 3

4 mindre omfattning än avsett. Detta har främst berott på att resurser lagts ner på att skapa en fungerande administration samt informera om det nya Programkontoret. Grunden till framgångsrik spridning har dock lagts genom formulering av en spridningspolicy. Utveckling av programmen samt insamling och bearbetning av synpunkter från avnämare har främst skett under andra halvåret Under året har en översyn gjorts av hur avnämares synpunkter samlas in och återkopplas till Programkontorets verksamhet. Detta arbete har varit en nödvändig förutsättning för att kunna implementera en policy för hela Programkontoret vad gäller insamling av synpunkter och möjliggöra jämförelser mellan programmen. De utvärderingar som genomförts har bidragit till en utveckling av programmen, främst vad gäller kunskap om programmens resultat och effekter, men också på vilket sätt man skall få fler deltagare till programmen. Programkontoret har även aktivt deltagit i planering och implementering av EU-programmen på kommissionsnivå. Detta har gett goda resultat framförallt inför Sokrates II. Programkontoret har under perioden utökat sitt samarbete med angränsande myndigheter, framförallt Skolverket, Högskoleverket, Ungdomsstyrelsen, SIDA, AMS, ESF-rådet och Svenska Institutet samt kommunala företrädare (genom Svenska kommunförbundet) och arbetsmarknadens parter. Under 2000 har ett styrdokument tagits fram som skall vara grundläggande för hela myndighetens informationsarbete. I styrdokumentet ingår policy, strategi och kommunikationsplan. De olika delarna kompletterar varandra och beskriver olika aspekter av informationsarbetet. 4

5 VERKSAMHETSMÅL 1 Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde genom vägledning och effektiva informationsinsatser underlätta för svenska aktörer att delta i de program som myndigheten administrerar. 1. Måluppfyllelse Vad gäller information till aktörer har måluppfyllelsen varit god. Information har varit en central del av verksamheten under perioden, främst p.g.a. behovet att presentera det nya Programkontorets organisation samt Leonardo da Vinci II och Sokrates II. Utvecklingen av antalet ansökningar inom de olika programmen varierar. Första ansökningsomgången inom Leonardo da Vinci uppvisar en ökning inom samtliga delområden av programmet. För Sokrates del finns skillnader mellan de olika delprogrammen. Antalet ansökningar inom Interpraktik har minskat jämfört med föregående period. Intresset för Linnaeus-Palme har varit stort. För övriga program är ansökningsläget relativt stabilt jämfört med föregående år. Stöd genom informationsinsatser till pågående projekt har under första halvåret inte kunnat ges i samma omfattning som tidigare. Detta har berott på att en stor del av arbetsinsatserna har inriktats på att utforma de nya programmen och att få en fungerande organisation. 2. Genomförda konferenser, seminarier, kampanjer och möten Programkontoret har under det första halvåret 2000 genomfört ungefär 120 informationsaktiviteter i form av konferenser, seminarier mm. Av dessa har ca 30 varit konferenser som samlat deltagare vardera. Speciella kampanjer under perioden har varit de 17 startkonferenser som genomförts för att presentera Sokrates II och Leonardo da Vinci II. Konferenserna spreds över hela landet och samlade totalt 820 lärare och skolledare. Utvärderingarna av konferenserna tyder på ett mycket gott resultat. Effekten av konferenserna kommer att kunna mätas i ansökningsomgången

6 Programkontoret har även genomfört en konferens för att presentera kontorets arbete med de program som överförts från Högskoleverket och för att presentera kontoret för Sveriges universitet och högskolor. Antalet deltagare var 120 och utvärderingen av konferensen tyder på att deltagarna var nöjda och att intresset för att delta i programmen var stort. Ett resultat av konferensen var ett beslut att införa en årlig konferens där man presenterar utvecklingen inom Programkontorets högskoledelar. Till konferensen producerades även en informationsmapp om högskoleprogrammen. Vidare har en Tempuskonferens genomförts med deltagare från flera östeuropeiska länder samt kommissionen och ETF. Interpraktik har, dels på grund av det minskade antalet ansökningar, dels på grund av en förordningsändring genomfört en kampanj där man skickat ut information till landets alla arbetsförmedlingar. Informationen har gått ut till c:a 500 adressater. Programkontoret har även inlett ett samarbete med AMS i syfte att öka antalet ansökningar till Interpraktik. Ett resultat av kampanjen har varit att antalet ansökningar till programmet ökade under andra halvåret Programkontoret har även under perioden arbetat med informationsspridning om Europass. I jämförelse med programkontor i övriga Europa har Programkontoret varit mer framgångsrikt vad gäller implementering av programmet och information till ansökande. Framförallt genom att vara tidigt ute med information och svenska versioner av de dokument som kommissionen producerat har Programkontoret kommit längre än andra EU-länder. Detta har lett till att 422 Europass spridits till svenska gymnasieskolor. Till detta kommer de möten som enskilda handläggare har med projekt, projektansökare och enskilda avnämare av programmen som är en stor men svårmätbar del av Programkontorets verksamhet (för omfattningen av informationsaktiviteter se bilaga 4). Programkontoret medverkade i den lanseringskonferens som anordnades av Utbildnings- och Kulturdepartementen för etapp två av programmen Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom. Programkontoret har under året utvecklat en ny webbplats som lanserades i oktober. Webbplatsen är målgruppsinriktad och det långsiktiga målet med den är att uppfylla de krav som kännetecknar den s.k. 24-timmarsmyndigheten där medborgarna förutom att hitta information bl.a. ska kunna följa sitt ärende. 6

7 3. Övrig genomförd verksamhet Övrig information har främst varit inriktad på stöd till pågående projekt. Vad gäller Leonardo har dock tyngdpunkten legat på arbete med det nya programmet och information till sökande. Detta har medfört att stor koncentration har lagts på den administrativa processen kring programmet, där de gamla projekten till viss del fått stå tillbaka. Detta gäller även Erasmus och Tempus där tyngdpunkten legat på integration i organisationen samt uppbyggnad av verksamheten på Programkontoret. På grund av ett års försening vad gäller Sokrates II har Programkontoret kunnat fokusera mer på stöd till befintliga projekt inom Sokrates än inom Leonardo da Vinci. Fyra seminarier med information och stöd till pågående projekt och stipendiater har genomförts. Inom ramen för Interpraktik har programkontoret gjort insatser för att stödja deltagarna i programmet, framförallt genom det nätverk som PK initierat och vars medlemmar PK ständigt håller uppdaterade och informerade. Inom Comenius 3.2, Lingua E och Arion har Programkontoret under perioden utarbetat möjligheten till ansökan on-line. En tredjedel av ansökarna inom respektive program ansökte on-line under ansökningsomgången denna period. Syftet med on-line-ansökan är att göra det enklare för ansökarna och att minska den rent administrativa hanteringen på Programkontoret till förmån för ett ökat kvalitets- och spridningsarbete. Projektet har väckt intresse även från andra programkontor och under slutet av året påbörjades ett utvecklingsarbete i syfte att kunna sprida systemet till andra kontor. Programkontoret har under perioden gett ut ett nummer inom serien Skola i förändring med tema Värdegrunden. Denna spreds vid lanseringskonferensen för de tre programmen samt i c:a 6000 exemplar till alla svenska skolor. Resurscentrum har under året deltagit i olika informationsmöten, medverkat i en 5p-kurs på Lärarhögskolan i Stockholm i Internationell vägledning samt i samverkan med det finska Resurscentrum anordnat en konferens i Helsingfors kring temat Virtuell vägledning. 7

8 Programkontoret har regeringens uppdrag att hantera projektansökningar inom Europeiska språkåret. Sedan i höstens ansökningsomgång den svenska nationalkommittén uttalat sig om de 20 ansökningar som kommit in (av totalt 250 i hela EU), beslutade Programkontoret om yttranden över ansökningarna till kommissionen. Av de 20 ansökningarna erhöll sedan 3 stöd från kommissionen (av inalles 43). 4. Inkomna och beviljade ansökningar (se bilaga 1) 1 Inom Leonardo har antalet ansökningar ökat inom samtliga områden. Detta är sannolikt en effekt av de informationsinsatser för att marknadsföra det nya programmet som genomfördes under hösten Detta har dock gjort att ett stort antal ansökningar fått avslag, framförallt inom procedur B där det slutgiltiga urvalet görs av kommissionen i förhandlingar med de nationella programkontoren. Den andel av den totala budgeten som tilldelades Sverige för projekt inom procedur B varje år gjorde att endast 12 % av de inkomna ansökningarna kunde beviljas stöd. Erfarenheterna från andra program visar att detta leder till en stor frustration bland dem som nekas och ofta påverkar mängden ansökningar i framtiden. Det finns därför skäl att föra en diskussion om vilken strategi som skall tillämpas, vad gäller information till potentiella ansökare och om det är möjligt att öka antalet projekt genom att påverka Sveriges andel av Leonardobudgeten eller tillföra andra medel. Programkontoret har vid ett flertal tillfällen diskuterat detta problem med kommissionen. Frågan är dock svårlöst så länge som Leonardomedlen fördelas enligt nuvarande principer. Inom Cedefop är antalet konstant. Inom Sokrates finns stora skillnader inom de olika delprogrammen. Lingua uppvisar en nedgång i antalet ansökningar i alla delar utom Lingua E. Minskningen av antalet ansökningar om fortbildning i språk mellan 1999 och 2000 beror sannolikt på ett antal samverkande faktorer. Bl.a. att man avstått från att söka p.g.a. att man inte kan få täckning för hela kurs- och resekostnaden, att vissa kommuner betalar hela kurs- och resekostnaden för sina lärare samt att vissa kursarrangörer missat i sin information. Inom de nya Lingua 1 och 2 har två svensksamordnade föransökningar gått vidare till slutgiltig bedömning under våren Totalt sett har Programkontoret fått in fler ansökningar än vid någon tidigare omgång inom Comenius 1. P.g.a. att det från och med år 2000 bara finns en ansökningsomgång går det 1 Enbart signifikanta förändringar kommenteras. 8

9 inte att direkt jämföra omgångarna och kalenderåren. Årets omgång innehåller ett mycket stort antal svenskkoordinerade ansökningar, vilket är glädjande, eftersom det tidigare varit en fallande tendens bland dessa. Minskningen av antalet ansökningar inom Comenius 3.1 beror sannolikt på att antalet ansökningar inom hela EU ökade kraftigt under förra året. Många fick avslag (endast 6 av 10 svenska ansökningar beviljades medel), vilket kan ha avhållit presumtiva sökande från att lägga ned arbete på en projektansökan (jmf Leonardo da Vinci). Inom Comenius 3.2 inkom något färre ansökningar jämfört med Under 1999 genomfördes en extra ansökningsomgång, vilket kan ha påverkat årets utfall negativt. Trots det borde det stora antalet startkonferenser (17) ha påverkat antalet ansökningar positivt. Inom Arion har antalet ansökningar minskat kraftigt. Vid de senaste två ansökningsomgångarna har ett antal tidigare stipendiater på nytt sökt bidrag för studiebesök. Programkontoret har dock valt att prioritera förstagångssökande vilket har gjort att antalet återkommande har minskat under 2000 jämfört med tidigare år. Inom Minerva beror det färre antalet ansökningar troligen på att endast en av tre godkändes Detta gör att man söker annan finansiering. Inom Erasmus genomförs enbart fördelning av stipendiemedel till universitet vilka själva tilldelar platser. Dessa är något färre än 1999 vilket förmodligen beror på att studenterna i viss utsträckning väljer bort utlandsstudier om de inte får sitt förstahandsalternativ tillgodosett vad gäller studieort. Programkontoret ämnar att noga följa denna utveckling för att se om problemet kan åtgärdas. Inom Nordplus-junior har antalet ansökningar ökat, men högre resekostnader har gjort att färre ansökningar har kunnat beviljas. Orsaken till minskningen av antalet ansökningar inom IAESTE kan vara det mycket goda läget på arbetsmarknaden vilket minskar tillgången på svenska praktikplatser och därmed Sveriges möjligheter att byta till sig utländska platser. Inom Ett-årsprogrammen är antalet ansökningar konstant. Glädjande är intresset för det nya Ett år i Spanien och Ett år i Tyskland. 9

10 Inom Interpraktik har antalet ansökningar sjunkit. Detta beror till stor del på det förbättrade läget på arbetsmarknaden. Kravet på att praktikanten skall vara långtidsarbetslös har även det exkluderat grupper från programmet. En förordningsändring i syfte att underlätta utnyttjandet av Interpraktik trädde i kraft den 15 maj. Kravet på långtidsarbetslöshet ändrades till att praktikanten måste vara i riskzonen för att bli långtidsarbetslös. Antalet ansökningar ökade under andra halvåret 2000 jämfört med samma period Det är troligt att förordningsändringen har bidragit till den skillnaden. Ett stort intresse har noterats för det nya högskoleprogrammet Linnaeus-Palme. 153 ansökningar inkom under andra halvåret 2000 varav 119 kunde beviljas. Inom Internationella bidrag och stipendier var antalet ansökningar något färre än 1999 men andelen valbara var högre vilket gjorde att flera kunde beviljas medel än Ökningen av andelen valbara är ett resultat av en medveten informationskampanj från Programkontoret i syfte att minska antalet tekniska fel i ansökningarna. 10

11 VERKSAMHETSMÅL 2 Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde genom spridning av erfarenheter och resultat få svenska aktörer att dra nytta av de aktuella programmen i största möjliga utsträckning. 1. Måluppfyllelse Målet har delvis uppfyllts. Programkontoret har under perioden främst inriktat sina resurser på att få den nya organisationen att fungera och effektivt integrera de verksamheter som överförts från Högskoleverket och Skolverket. Detta har gjort att insatser för spridning inte kunnat genomföras i önskvärd utsträckning. Även planering av och genomförande av Leonardo da Vinci II och till viss del Sokrates II har krävt stora arbetsinsatser. Programkontoret har trots detta genomfört ett antal spridningsaktiviteter, framförallt de analysprojekt (valorisation) som avslutats under perioden. I samband med utarbetandet av en ny informationspolicy har även en spridningspolicy tagits fram. Inrättandet av en funktion för utvärdering och fokus på spridningsinsatser inom den nyinrättade informationsenheten är förutsättningar för att spridning av erfarenheter och resultat skall bli framgångsrikt i framtiden. 2. Genomförda aktiviteter Den stora spridningsinsatsen under perioden har varit de valorisationsprojekt inom Leonardo da Vinci som avslutats. Programkontoret har genomfört tre projekt, vilket är fler än i de flesta andra deltagande länder. Teman för projekten har varit Yrkesutbildning i framtiden, Små hantverksyrken och Samverkan skola-arbetsliv. Syftet med projekten har varit att analysera ett antal Leonardoprojekt inom ramen för de tre områdena. Analyserna har sedan presenterats och diskuterats vid sex konferenser med deltagare från alla delar av det svenska utbildningssystemet. Utvärderingarna av projekten är genomgående positiva, och ett flertal konferensdeltagare uppger att valorisationsprojekten har gett dem idéer som de kan implementera i sin egen verksamhet eller fått dem intresserade att själv genomföra ett EU-projekt. Programkontoret strävar generellt efter att alltid ha med presentationer av projekt eller stipendiater i de konferenser/seminarier som anordnas för potentiella ansökare. Genom detta uppnås en spridningseffekt samtidigt som goda eller dåliga erfarenheter och tips om genomförandet av ett projekt eller en praktikperiod kan förmedlas. Detta har gett mycket 11

12 goda resultat. Under de 17 startkonferenser som ordnades för Sokrates under perioden ansåg 99 procent av deltagarna att projektpresentationerna var mycket bra eller bra (55 respektive 44 procent). Inom Interpraktiks nätverk har en projektmodell utarbetats av en kommun. Denna modell har under perioden diskuterats och utvecklats i nätverket. Inom Interpraktik har även en intern utvärdering färdigställts som visar på mycket goda resultat av programmet. 12

13 VERKSAMHETSMÅL 3 Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde genom löpande uppföljning av erfarenheter från de olika programmens avnämare identifiera utvecklingsmöjligheter och eventuella problem vad gäller både Programkontorets hantering av programmen och utformning av dessa. 1. Måluppfyllelse Målet har delvis uppfyllts. I syfte att uppfylla verksamhetsmålet har under året en översyn gjorts av hur avnämares synpunkter samlas in och återkopplas till Programkontorets verksamhet. Detta arbete har varit en nödvändig förutsättning för att kunna implementera en policy för hela Programkontoret vad gäller insamling av synpunkter och möjliggöra jämförelser mellan programmen. De utvärderingar som genomförts har bidragit till en utveckling av programmen, främst vad gäller kunskap om programmens resultat och effekter, men också på vilket sätt man skall få fler deltagare till programmen. Programkontoret har även aktivt deltagit i planering och implementering av EU-programmen på kommissionsnivå. Detta har gett goda resultat framförallt inför Sokrates II. Under året har Programkontoret också fortlöpande utbytt information och kunskaper med Sveriges representanter i kommissionens särskilda grupp för utvärdering av Sokrates II. I syfte att ta in synpunkter från en bredare grupp än enbart de direkta avnämarna av programmen har Programkontoret också inrättat en facklig referensgrupp med representanter från SAF, LO, TCO och SACO. 2. Genomförd verksamhet under perioden Inom Leonardo har en bearbetning skett av den kvalitativa delen av 1999-års slutrapporter från mobilitetsprojekten. Resultaten har använts som underlag i rapporteringen till kommissionen och i den interna verksamhetsuppföljningen. Detta har bidragit till en höjd kvalitet i delårsrapporteringen till kommissionen och gett en ökad kunskap om deltagarnas synpunkter och programmets resultat. Den interna uppföljningen visar att flertalet deltagare har stärkts i sina yrkeskunskaper, fått ökade språkkunskaper och ett ökat självförtroende. Resultat finns också som pekar på ett större intresse för de s.k. 13

14 kärnämnena, exempelvis språk, bland eleverna efter deltagande i ett Leonardoprojekt. Programkontoret har under året sammanställt projektbeskrivningar av genomförda pilotoch spridningsprojekt inom Leonardo I. Arbetet genomfördes i samarbete med projektsamordnare vilkas synpunkter på programmet och dess genomförande inhämtades. Projektsamlingen utgör en början på uppbyggnaden av den projektdatabas som planeras under år Programkontoret har också påbörjat en insamling av slutprodukter från genomförda pilotprojekt inom Leonardo I. Under året har Interpraktik och Breaking Barriers utvärderats. Synpunkter på programmens administration har tillvaratagits och bl.a. lett till fortsatt uppbyggnad av en platsbank inom Interpraktik, nya administrativa rutiner för utvärdering inom Interpraktik samt en effektivisering av det administrativa datastödet. Resultaten av den interna Interpraktikutvärderingen tyder även på goda effekter för programmet. Av dem som deltagit i programmet är 76 procent antingen i arbete eller fortsatta studier. Även deltagarnas utvärderingar av sin personliga utveckling tyder på ett mycket gott resultat. Den externa utvärderingen av Breaking Barriers visar att projektmodellen har fungerat väl för den aktuella målgruppen. De projektansvariga i de 18 deltagande kommunerna är eniga om en mycket positiv effekt för de flesta av deltagarna. Bland deltagarna visar utvärderingen att flertalet fått värdefulla erfarenheter av sin praktik samt förbättrat sina språkkunskaper. En effekt av Breaking Barriers är också att projektmodellen kan användas för att förbättra implementeringen av Interpraktik, t.ex. möjligheten att erbjuda kommuner paketlösningar för praktikanter. Under året har en första sammanställning av de svenska erfarenheterna av EU-projektet Second Chance Schools gjorts i Norrköpings kommun. Resultatet tyder på att projektet kan ha hittat en fungerande metod för att förbättra samarbetet mellan skola och arbetsliv samt att hjälpa och förbereda elever inför övergången från skola till arbetsliv. Programkontoret har under hösten bistått Nordiska ministerrådets externa utvärderare av skolprojektet Nordplus Junior med tillhandahållande av projektrapporter samt administrativa insatser. Utvärderingen beräknas vara klar i februari En intern utvärdering av Ett år i Frankrike pågår också och beräknas vara färdig under våren Under året har Programkontoret ansökt och fått beviljat informationsmedel inom Sokrates vilket bl.a. har använts till att driva STARS-projektet (Student Abroad Report System), ett 14

15 projekt där ett elektroniskt rapporteringsverktyg för rapporter från exempelvis Erasmusstudenter håller på att utvecklas. Projektet som är ett samarbete mellan Programkontoret, Lunds och Linköpings universitet är nu avslutat och för närvarande pågår en diskussion om en fortsättning. 3. Utformning och implementering av de nya programmen Programkontoret har under perioden deltagit i utformningen och implementeringen av Leonardo da Vinci II och Sokrates II i samarbete med kommissionen. Programkontoret har deltagit i utvecklingen av en databas på kommissionsnivå, vilken skall underlätta rapporteringen för universiteten, och i utvecklingen av Symmetry, ett gemensamt IT-stöd för Leonardo da Vinci, Sokrates och Ungdom. Det administrativa ansvaret för det nya utbytesprogrammet Linnaeus-Palme har under perioden givits till Programkontoret. Med hänsyn till de stora förväntningarna bland svenska lärosäten och berörda svenska utlandsbeskickningar har Programkontoret utarbetat riktlinjer och ansökningsprocedur i samråd med främst Sida. Information om programmet har i samarbete med Sida skickats till samtliga svenska beskickningar utomlands. En engelsk version av ansökningshandledningen har tagits fram och lagts ut på hemsidan. För att underlätta och effektivast möjligt hantera programmet har ett databassystem börjat byggas och testats vid den första ansökningsomgången. 4. Övrig verksamhet och särskilda återrapporteringskrav Programkontoret har också under hösten genomfört en kartläggning av mobilitetsinitiativ inom yrkesutbildningsområdet på uppdrag av CEDEFOP. Rapporten lämnades till uppdragsgivaren i oktober Programkontoret har under perioden utökat sitt samarbete med angränsande myndigheter, framförallt Skolverket, Högskoleverket, Ungdomsstyrelsen, SIDA, AMS, ESF-rådet och Svenska Institutet samt kommunala företrädare (genom Svenska kommunförbundet) och arbetsmarknadens parter. Ett samrådsförfarande har inrättats, vilket återrapporterades till regeringen och Vad gäller Tempus-programmet har Programkontoret fokuserat på att reda ut vid övertagandet okända ekonomiska och administrativa problem. De finansiella resurserna har 15

16 använts för att finansiera verksamhet som genomfördes 1999 men som fakturerats Detta har gjort att Tempusverksamhet under perioden genomförts i mycket liten utsträckning. Programkontoret har den 17 februari 2000 till Utbildningsdepartementet redovisat de första resultaten av denna utredning. Utredningen fortsätter under Den nya organisation som genomförts i början av året innebar personalförändringar i form av nya arbetsuppgifter för vissa och intern omflyttning för de flesta. Ytterligare effekter av förändringarna har ett varit att åtta nya tjänstemän rekryterats. Programkontoret har under årets andra hälft genomfört en satsning på förnyelse av ITarbetet. Detta har bl.a. inneburit att en IT-policy tagits fram, att vissa administrativa system vidareutvecklats online samt driftstart och deltagande i implementeringen av det nya ekonomiadministrativa systemet Agresso. Säkerhetsfrågorna har genomlysts och ett antal åtgärder vidtagits för att höja säkerheten. Det fysiska skyddet har förstärkts avsevärt bl. a som en effekt av inbrott och tillgrepp i lokalerna under året. Det ekonomiska skyddet har förstärkts och IT-säkerheten har förbättrats genom flera olika åtgärder. Internutbildning i EU-kunskap, engelska och franska samt utbildning om det nya pensionssystemet har genomförts under året. 16

17 RESULTATRÄKNING Utfall Utfall (belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Not Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo 0 0 Årets kapitalförändring

18 BALANSRÄKNING (belopp i tkr) TILLGÅNGAR Not Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa Periodavgränsningsposter 8 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank Summa SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital 11 Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa

19 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Periodavgränsningsposter 15 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa SUMMA SKULDER OCH KAPITAL Ansvarsförbindelser 16 Övriga ansvarsförbindelser Summa

20 ANSLAGSREDOVISNING (belopp i tkr) Redovisning mot anslag ANSLAG Ing. över- Årets Fördel. Utnyttjad Indrag- Totalt Utgifter Inkomster Utg. överförings- tilldeln. anslags- del av ning disp. föringsbelopp enl regl. belopp medgivet belopp belopp brev överskridande 14A 001 Ramanslag IAESTE 14A002 Ramanslag * Interpraktik 16A 016 Ramanslag ** *** Internationella programkontoret 16A 1 anslagspost 2 Statens skolverk A 2 anslagspost 6.2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg C 1 anslagspost 2 Högskoleverket Summa * Enligt regeringsbeslut N2000/8791/A, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende Arbetsmarknadsverket. ** Enligt regeringsbeslut U1999/2951/UH, U2000/2523/DK, Beslut om disposition av anslagssparande för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. *** Anslagssparande avser återbetalning av premier. 20

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2006 1 Årsredovisningen omfattar totalt 18 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 10/2007 2007-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 3 949 3 784 4 024 2 800 2 283 Gåvor 90-konto 39 1 5 0 0 Medlemsavgifter 22 19 15

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2009 1 Årsredovisningen omfattar totalt 19 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 5/2010 2010-02-17 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013 Årsredovisning avseende år 2013 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 FINANSIELLA DOKUMENT 5 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2012 Delårsrapport 2012 Beslutad 2012-08-13 Dnr 4642/2012-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer