Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet

2 Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Anslagsredovisning 20 Finansieringsanalys 21 Tilläggsupplysningar och noter 23 Sammanställning av väsentliga uppgifter 30 Bilagor Bilaga 1 Antalet ansökningar samtliga program Bilaga 2 Antalet deltagare i mobilitetsaktiviteter Bilaga 3 Fördelning av beräknad tid (%) på arbetsuppgifter Bilaga 4 Total omslutning 2

3 INLEDANDE KOMMENTARER Programkontoret har tillförts ett flertal nya verksamheter under Programmen Erasmus (del av Sokrates), Tempus, EU-USA, EU-Kanada, Med-Campus och Alfa har förts över från Högskoleverket och programmet Internationella stipendier och bidrag har förts över från Skolverket (Överföringen skedde 1/1 och 1/ (Bidrag och stipendier)). Programkontoret har under året även fått administrationsansvaret för det nya högskoleprogrammet Linnaeus-Palme som finansieras av Sida. Programkontoret har under 2000, inom programmen, beviljat bidrag till ett totalt belopp om 165 Mkr. Den totala förvaltningskostnaden, det vill säga medel för information, administration mm uppgick till tkr under året. Dessutom har kontoret genomfört sju projekt med bidrag från EU med en total omslutning på tkr. Under året har personer deltagit i utbyten, främst Erasmus (3000). Till detta kommer det stora antal personer som deltar i eller berörs av de utvecklingsprojekt som utgör merparten av Programkontorets budget och som främst bedrivs inom EU-programmen, Sokrates, Leonardo da Vinci och Tempus. Perioden har kännetecknats av implementeringen av de nya EU-programmen Leonardo da Vinci II och Sokrates II. Arbetet med mottagandet av de nya programmen och implementeringen av Leonardo da Vinci II och Sokrates II har inneburit att betydande resurser har lagts ned på utveckling av den interna administrationen och på utveckling av samspelet mellan programfunktioner och stödfunktioner. Information har varit en central del av verksamheten under perioden. Samtliga program har genomfört informationsaktiviteter. De utvärderingar som har gjorts tyder på ett bra resultat vad gäller information om de nya (och nygamla) programmen. Utvecklingen av antalet ansökningar har dock varierat mellan programmen. Av de stora programmen har Leonardo da Vinci ökat men Sokrates och Interpraktik minskat. Programkontoret har under perioden genomfört ett flertal aktiviteter inom dessa program i syfte att öka antalet ansökningar vilket gett resultat för Interpraktik. Intresset för de nya programmen har varit mycket högt. Detta har inneburit att de som sökt inte har kunnat beviljats medel i den utsträckning som varit önskvärd. Spridning av resultat och effekter av programmen har under denna period genomförts i 3

4 mindre omfattning än avsett. Detta har främst berott på att resurser lagts ner på att skapa en fungerande administration samt informera om det nya Programkontoret. Grunden till framgångsrik spridning har dock lagts genom formulering av en spridningspolicy. Utveckling av programmen samt insamling och bearbetning av synpunkter från avnämare har främst skett under andra halvåret Under året har en översyn gjorts av hur avnämares synpunkter samlas in och återkopplas till Programkontorets verksamhet. Detta arbete har varit en nödvändig förutsättning för att kunna implementera en policy för hela Programkontoret vad gäller insamling av synpunkter och möjliggöra jämförelser mellan programmen. De utvärderingar som genomförts har bidragit till en utveckling av programmen, främst vad gäller kunskap om programmens resultat och effekter, men också på vilket sätt man skall få fler deltagare till programmen. Programkontoret har även aktivt deltagit i planering och implementering av EU-programmen på kommissionsnivå. Detta har gett goda resultat framförallt inför Sokrates II. Programkontoret har under perioden utökat sitt samarbete med angränsande myndigheter, framförallt Skolverket, Högskoleverket, Ungdomsstyrelsen, SIDA, AMS, ESF-rådet och Svenska Institutet samt kommunala företrädare (genom Svenska kommunförbundet) och arbetsmarknadens parter. Under 2000 har ett styrdokument tagits fram som skall vara grundläggande för hela myndighetens informationsarbete. I styrdokumentet ingår policy, strategi och kommunikationsplan. De olika delarna kompletterar varandra och beskriver olika aspekter av informationsarbetet. 4

5 VERKSAMHETSMÅL 1 Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde genom vägledning och effektiva informationsinsatser underlätta för svenska aktörer att delta i de program som myndigheten administrerar. 1. Måluppfyllelse Vad gäller information till aktörer har måluppfyllelsen varit god. Information har varit en central del av verksamheten under perioden, främst p.g.a. behovet att presentera det nya Programkontorets organisation samt Leonardo da Vinci II och Sokrates II. Utvecklingen av antalet ansökningar inom de olika programmen varierar. Första ansökningsomgången inom Leonardo da Vinci uppvisar en ökning inom samtliga delområden av programmet. För Sokrates del finns skillnader mellan de olika delprogrammen. Antalet ansökningar inom Interpraktik har minskat jämfört med föregående period. Intresset för Linnaeus-Palme har varit stort. För övriga program är ansökningsläget relativt stabilt jämfört med föregående år. Stöd genom informationsinsatser till pågående projekt har under första halvåret inte kunnat ges i samma omfattning som tidigare. Detta har berott på att en stor del av arbetsinsatserna har inriktats på att utforma de nya programmen och att få en fungerande organisation. 2. Genomförda konferenser, seminarier, kampanjer och möten Programkontoret har under det första halvåret 2000 genomfört ungefär 120 informationsaktiviteter i form av konferenser, seminarier mm. Av dessa har ca 30 varit konferenser som samlat deltagare vardera. Speciella kampanjer under perioden har varit de 17 startkonferenser som genomförts för att presentera Sokrates II och Leonardo da Vinci II. Konferenserna spreds över hela landet och samlade totalt 820 lärare och skolledare. Utvärderingarna av konferenserna tyder på ett mycket gott resultat. Effekten av konferenserna kommer att kunna mätas i ansökningsomgången

6 Programkontoret har även genomfört en konferens för att presentera kontorets arbete med de program som överförts från Högskoleverket och för att presentera kontoret för Sveriges universitet och högskolor. Antalet deltagare var 120 och utvärderingen av konferensen tyder på att deltagarna var nöjda och att intresset för att delta i programmen var stort. Ett resultat av konferensen var ett beslut att införa en årlig konferens där man presenterar utvecklingen inom Programkontorets högskoledelar. Till konferensen producerades även en informationsmapp om högskoleprogrammen. Vidare har en Tempuskonferens genomförts med deltagare från flera östeuropeiska länder samt kommissionen och ETF. Interpraktik har, dels på grund av det minskade antalet ansökningar, dels på grund av en förordningsändring genomfört en kampanj där man skickat ut information till landets alla arbetsförmedlingar. Informationen har gått ut till c:a 500 adressater. Programkontoret har även inlett ett samarbete med AMS i syfte att öka antalet ansökningar till Interpraktik. Ett resultat av kampanjen har varit att antalet ansökningar till programmet ökade under andra halvåret Programkontoret har även under perioden arbetat med informationsspridning om Europass. I jämförelse med programkontor i övriga Europa har Programkontoret varit mer framgångsrikt vad gäller implementering av programmet och information till ansökande. Framförallt genom att vara tidigt ute med information och svenska versioner av de dokument som kommissionen producerat har Programkontoret kommit längre än andra EU-länder. Detta har lett till att 422 Europass spridits till svenska gymnasieskolor. Till detta kommer de möten som enskilda handläggare har med projekt, projektansökare och enskilda avnämare av programmen som är en stor men svårmätbar del av Programkontorets verksamhet (för omfattningen av informationsaktiviteter se bilaga 4). Programkontoret medverkade i den lanseringskonferens som anordnades av Utbildnings- och Kulturdepartementen för etapp två av programmen Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom. Programkontoret har under året utvecklat en ny webbplats som lanserades i oktober. Webbplatsen är målgruppsinriktad och det långsiktiga målet med den är att uppfylla de krav som kännetecknar den s.k. 24-timmarsmyndigheten där medborgarna förutom att hitta information bl.a. ska kunna följa sitt ärende. 6

7 3. Övrig genomförd verksamhet Övrig information har främst varit inriktad på stöd till pågående projekt. Vad gäller Leonardo har dock tyngdpunkten legat på arbete med det nya programmet och information till sökande. Detta har medfört att stor koncentration har lagts på den administrativa processen kring programmet, där de gamla projekten till viss del fått stå tillbaka. Detta gäller även Erasmus och Tempus där tyngdpunkten legat på integration i organisationen samt uppbyggnad av verksamheten på Programkontoret. På grund av ett års försening vad gäller Sokrates II har Programkontoret kunnat fokusera mer på stöd till befintliga projekt inom Sokrates än inom Leonardo da Vinci. Fyra seminarier med information och stöd till pågående projekt och stipendiater har genomförts. Inom ramen för Interpraktik har programkontoret gjort insatser för att stödja deltagarna i programmet, framförallt genom det nätverk som PK initierat och vars medlemmar PK ständigt håller uppdaterade och informerade. Inom Comenius 3.2, Lingua E och Arion har Programkontoret under perioden utarbetat möjligheten till ansökan on-line. En tredjedel av ansökarna inom respektive program ansökte on-line under ansökningsomgången denna period. Syftet med on-line-ansökan är att göra det enklare för ansökarna och att minska den rent administrativa hanteringen på Programkontoret till förmån för ett ökat kvalitets- och spridningsarbete. Projektet har väckt intresse även från andra programkontor och under slutet av året påbörjades ett utvecklingsarbete i syfte att kunna sprida systemet till andra kontor. Programkontoret har under perioden gett ut ett nummer inom serien Skola i förändring med tema Värdegrunden. Denna spreds vid lanseringskonferensen för de tre programmen samt i c:a 6000 exemplar till alla svenska skolor. Resurscentrum har under året deltagit i olika informationsmöten, medverkat i en 5p-kurs på Lärarhögskolan i Stockholm i Internationell vägledning samt i samverkan med det finska Resurscentrum anordnat en konferens i Helsingfors kring temat Virtuell vägledning. 7

8 Programkontoret har regeringens uppdrag att hantera projektansökningar inom Europeiska språkåret. Sedan i höstens ansökningsomgång den svenska nationalkommittén uttalat sig om de 20 ansökningar som kommit in (av totalt 250 i hela EU), beslutade Programkontoret om yttranden över ansökningarna till kommissionen. Av de 20 ansökningarna erhöll sedan 3 stöd från kommissionen (av inalles 43). 4. Inkomna och beviljade ansökningar (se bilaga 1) 1 Inom Leonardo har antalet ansökningar ökat inom samtliga områden. Detta är sannolikt en effekt av de informationsinsatser för att marknadsföra det nya programmet som genomfördes under hösten Detta har dock gjort att ett stort antal ansökningar fått avslag, framförallt inom procedur B där det slutgiltiga urvalet görs av kommissionen i förhandlingar med de nationella programkontoren. Den andel av den totala budgeten som tilldelades Sverige för projekt inom procedur B varje år gjorde att endast 12 % av de inkomna ansökningarna kunde beviljas stöd. Erfarenheterna från andra program visar att detta leder till en stor frustration bland dem som nekas och ofta påverkar mängden ansökningar i framtiden. Det finns därför skäl att föra en diskussion om vilken strategi som skall tillämpas, vad gäller information till potentiella ansökare och om det är möjligt att öka antalet projekt genom att påverka Sveriges andel av Leonardobudgeten eller tillföra andra medel. Programkontoret har vid ett flertal tillfällen diskuterat detta problem med kommissionen. Frågan är dock svårlöst så länge som Leonardomedlen fördelas enligt nuvarande principer. Inom Cedefop är antalet konstant. Inom Sokrates finns stora skillnader inom de olika delprogrammen. Lingua uppvisar en nedgång i antalet ansökningar i alla delar utom Lingua E. Minskningen av antalet ansökningar om fortbildning i språk mellan 1999 och 2000 beror sannolikt på ett antal samverkande faktorer. Bl.a. att man avstått från att söka p.g.a. att man inte kan få täckning för hela kurs- och resekostnaden, att vissa kommuner betalar hela kurs- och resekostnaden för sina lärare samt att vissa kursarrangörer missat i sin information. Inom de nya Lingua 1 och 2 har två svensksamordnade föransökningar gått vidare till slutgiltig bedömning under våren Totalt sett har Programkontoret fått in fler ansökningar än vid någon tidigare omgång inom Comenius 1. P.g.a. att det från och med år 2000 bara finns en ansökningsomgång går det 1 Enbart signifikanta förändringar kommenteras. 8

9 inte att direkt jämföra omgångarna och kalenderåren. Årets omgång innehåller ett mycket stort antal svenskkoordinerade ansökningar, vilket är glädjande, eftersom det tidigare varit en fallande tendens bland dessa. Minskningen av antalet ansökningar inom Comenius 3.1 beror sannolikt på att antalet ansökningar inom hela EU ökade kraftigt under förra året. Många fick avslag (endast 6 av 10 svenska ansökningar beviljades medel), vilket kan ha avhållit presumtiva sökande från att lägga ned arbete på en projektansökan (jmf Leonardo da Vinci). Inom Comenius 3.2 inkom något färre ansökningar jämfört med Under 1999 genomfördes en extra ansökningsomgång, vilket kan ha påverkat årets utfall negativt. Trots det borde det stora antalet startkonferenser (17) ha påverkat antalet ansökningar positivt. Inom Arion har antalet ansökningar minskat kraftigt. Vid de senaste två ansökningsomgångarna har ett antal tidigare stipendiater på nytt sökt bidrag för studiebesök. Programkontoret har dock valt att prioritera förstagångssökande vilket har gjort att antalet återkommande har minskat under 2000 jämfört med tidigare år. Inom Minerva beror det färre antalet ansökningar troligen på att endast en av tre godkändes Detta gör att man söker annan finansiering. Inom Erasmus genomförs enbart fördelning av stipendiemedel till universitet vilka själva tilldelar platser. Dessa är något färre än 1999 vilket förmodligen beror på att studenterna i viss utsträckning väljer bort utlandsstudier om de inte får sitt förstahandsalternativ tillgodosett vad gäller studieort. Programkontoret ämnar att noga följa denna utveckling för att se om problemet kan åtgärdas. Inom Nordplus-junior har antalet ansökningar ökat, men högre resekostnader har gjort att färre ansökningar har kunnat beviljas. Orsaken till minskningen av antalet ansökningar inom IAESTE kan vara det mycket goda läget på arbetsmarknaden vilket minskar tillgången på svenska praktikplatser och därmed Sveriges möjligheter att byta till sig utländska platser. Inom Ett-årsprogrammen är antalet ansökningar konstant. Glädjande är intresset för det nya Ett år i Spanien och Ett år i Tyskland. 9

10 Inom Interpraktik har antalet ansökningar sjunkit. Detta beror till stor del på det förbättrade läget på arbetsmarknaden. Kravet på att praktikanten skall vara långtidsarbetslös har även det exkluderat grupper från programmet. En förordningsändring i syfte att underlätta utnyttjandet av Interpraktik trädde i kraft den 15 maj. Kravet på långtidsarbetslöshet ändrades till att praktikanten måste vara i riskzonen för att bli långtidsarbetslös. Antalet ansökningar ökade under andra halvåret 2000 jämfört med samma period Det är troligt att förordningsändringen har bidragit till den skillnaden. Ett stort intresse har noterats för det nya högskoleprogrammet Linnaeus-Palme. 153 ansökningar inkom under andra halvåret 2000 varav 119 kunde beviljas. Inom Internationella bidrag och stipendier var antalet ansökningar något färre än 1999 men andelen valbara var högre vilket gjorde att flera kunde beviljas medel än Ökningen av andelen valbara är ett resultat av en medveten informationskampanj från Programkontoret i syfte att minska antalet tekniska fel i ansökningarna. 10

11 VERKSAMHETSMÅL 2 Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde genom spridning av erfarenheter och resultat få svenska aktörer att dra nytta av de aktuella programmen i största möjliga utsträckning. 1. Måluppfyllelse Målet har delvis uppfyllts. Programkontoret har under perioden främst inriktat sina resurser på att få den nya organisationen att fungera och effektivt integrera de verksamheter som överförts från Högskoleverket och Skolverket. Detta har gjort att insatser för spridning inte kunnat genomföras i önskvärd utsträckning. Även planering av och genomförande av Leonardo da Vinci II och till viss del Sokrates II har krävt stora arbetsinsatser. Programkontoret har trots detta genomfört ett antal spridningsaktiviteter, framförallt de analysprojekt (valorisation) som avslutats under perioden. I samband med utarbetandet av en ny informationspolicy har även en spridningspolicy tagits fram. Inrättandet av en funktion för utvärdering och fokus på spridningsinsatser inom den nyinrättade informationsenheten är förutsättningar för att spridning av erfarenheter och resultat skall bli framgångsrikt i framtiden. 2. Genomförda aktiviteter Den stora spridningsinsatsen under perioden har varit de valorisationsprojekt inom Leonardo da Vinci som avslutats. Programkontoret har genomfört tre projekt, vilket är fler än i de flesta andra deltagande länder. Teman för projekten har varit Yrkesutbildning i framtiden, Små hantverksyrken och Samverkan skola-arbetsliv. Syftet med projekten har varit att analysera ett antal Leonardoprojekt inom ramen för de tre områdena. Analyserna har sedan presenterats och diskuterats vid sex konferenser med deltagare från alla delar av det svenska utbildningssystemet. Utvärderingarna av projekten är genomgående positiva, och ett flertal konferensdeltagare uppger att valorisationsprojekten har gett dem idéer som de kan implementera i sin egen verksamhet eller fått dem intresserade att själv genomföra ett EU-projekt. Programkontoret strävar generellt efter att alltid ha med presentationer av projekt eller stipendiater i de konferenser/seminarier som anordnas för potentiella ansökare. Genom detta uppnås en spridningseffekt samtidigt som goda eller dåliga erfarenheter och tips om genomförandet av ett projekt eller en praktikperiod kan förmedlas. Detta har gett mycket 11

12 goda resultat. Under de 17 startkonferenser som ordnades för Sokrates under perioden ansåg 99 procent av deltagarna att projektpresentationerna var mycket bra eller bra (55 respektive 44 procent). Inom Interpraktiks nätverk har en projektmodell utarbetats av en kommun. Denna modell har under perioden diskuterats och utvecklats i nätverket. Inom Interpraktik har även en intern utvärdering färdigställts som visar på mycket goda resultat av programmet. 12

13 VERKSAMHETSMÅL 3 Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde genom löpande uppföljning av erfarenheter från de olika programmens avnämare identifiera utvecklingsmöjligheter och eventuella problem vad gäller både Programkontorets hantering av programmen och utformning av dessa. 1. Måluppfyllelse Målet har delvis uppfyllts. I syfte att uppfylla verksamhetsmålet har under året en översyn gjorts av hur avnämares synpunkter samlas in och återkopplas till Programkontorets verksamhet. Detta arbete har varit en nödvändig förutsättning för att kunna implementera en policy för hela Programkontoret vad gäller insamling av synpunkter och möjliggöra jämförelser mellan programmen. De utvärderingar som genomförts har bidragit till en utveckling av programmen, främst vad gäller kunskap om programmens resultat och effekter, men också på vilket sätt man skall få fler deltagare till programmen. Programkontoret har även aktivt deltagit i planering och implementering av EU-programmen på kommissionsnivå. Detta har gett goda resultat framförallt inför Sokrates II. Under året har Programkontoret också fortlöpande utbytt information och kunskaper med Sveriges representanter i kommissionens särskilda grupp för utvärdering av Sokrates II. I syfte att ta in synpunkter från en bredare grupp än enbart de direkta avnämarna av programmen har Programkontoret också inrättat en facklig referensgrupp med representanter från SAF, LO, TCO och SACO. 2. Genomförd verksamhet under perioden Inom Leonardo har en bearbetning skett av den kvalitativa delen av 1999-års slutrapporter från mobilitetsprojekten. Resultaten har använts som underlag i rapporteringen till kommissionen och i den interna verksamhetsuppföljningen. Detta har bidragit till en höjd kvalitet i delårsrapporteringen till kommissionen och gett en ökad kunskap om deltagarnas synpunkter och programmets resultat. Den interna uppföljningen visar att flertalet deltagare har stärkts i sina yrkeskunskaper, fått ökade språkkunskaper och ett ökat självförtroende. Resultat finns också som pekar på ett större intresse för de s.k. 13

14 kärnämnena, exempelvis språk, bland eleverna efter deltagande i ett Leonardoprojekt. Programkontoret har under året sammanställt projektbeskrivningar av genomförda pilotoch spridningsprojekt inom Leonardo I. Arbetet genomfördes i samarbete med projektsamordnare vilkas synpunkter på programmet och dess genomförande inhämtades. Projektsamlingen utgör en början på uppbyggnaden av den projektdatabas som planeras under år Programkontoret har också påbörjat en insamling av slutprodukter från genomförda pilotprojekt inom Leonardo I. Under året har Interpraktik och Breaking Barriers utvärderats. Synpunkter på programmens administration har tillvaratagits och bl.a. lett till fortsatt uppbyggnad av en platsbank inom Interpraktik, nya administrativa rutiner för utvärdering inom Interpraktik samt en effektivisering av det administrativa datastödet. Resultaten av den interna Interpraktikutvärderingen tyder även på goda effekter för programmet. Av dem som deltagit i programmet är 76 procent antingen i arbete eller fortsatta studier. Även deltagarnas utvärderingar av sin personliga utveckling tyder på ett mycket gott resultat. Den externa utvärderingen av Breaking Barriers visar att projektmodellen har fungerat väl för den aktuella målgruppen. De projektansvariga i de 18 deltagande kommunerna är eniga om en mycket positiv effekt för de flesta av deltagarna. Bland deltagarna visar utvärderingen att flertalet fått värdefulla erfarenheter av sin praktik samt förbättrat sina språkkunskaper. En effekt av Breaking Barriers är också att projektmodellen kan användas för att förbättra implementeringen av Interpraktik, t.ex. möjligheten att erbjuda kommuner paketlösningar för praktikanter. Under året har en första sammanställning av de svenska erfarenheterna av EU-projektet Second Chance Schools gjorts i Norrköpings kommun. Resultatet tyder på att projektet kan ha hittat en fungerande metod för att förbättra samarbetet mellan skola och arbetsliv samt att hjälpa och förbereda elever inför övergången från skola till arbetsliv. Programkontoret har under hösten bistått Nordiska ministerrådets externa utvärderare av skolprojektet Nordplus Junior med tillhandahållande av projektrapporter samt administrativa insatser. Utvärderingen beräknas vara klar i februari En intern utvärdering av Ett år i Frankrike pågår också och beräknas vara färdig under våren Under året har Programkontoret ansökt och fått beviljat informationsmedel inom Sokrates vilket bl.a. har använts till att driva STARS-projektet (Student Abroad Report System), ett 14

15 projekt där ett elektroniskt rapporteringsverktyg för rapporter från exempelvis Erasmusstudenter håller på att utvecklas. Projektet som är ett samarbete mellan Programkontoret, Lunds och Linköpings universitet är nu avslutat och för närvarande pågår en diskussion om en fortsättning. 3. Utformning och implementering av de nya programmen Programkontoret har under perioden deltagit i utformningen och implementeringen av Leonardo da Vinci II och Sokrates II i samarbete med kommissionen. Programkontoret har deltagit i utvecklingen av en databas på kommissionsnivå, vilken skall underlätta rapporteringen för universiteten, och i utvecklingen av Symmetry, ett gemensamt IT-stöd för Leonardo da Vinci, Sokrates och Ungdom. Det administrativa ansvaret för det nya utbytesprogrammet Linnaeus-Palme har under perioden givits till Programkontoret. Med hänsyn till de stora förväntningarna bland svenska lärosäten och berörda svenska utlandsbeskickningar har Programkontoret utarbetat riktlinjer och ansökningsprocedur i samråd med främst Sida. Information om programmet har i samarbete med Sida skickats till samtliga svenska beskickningar utomlands. En engelsk version av ansökningshandledningen har tagits fram och lagts ut på hemsidan. För att underlätta och effektivast möjligt hantera programmet har ett databassystem börjat byggas och testats vid den första ansökningsomgången. 4. Övrig verksamhet och särskilda återrapporteringskrav Programkontoret har också under hösten genomfört en kartläggning av mobilitetsinitiativ inom yrkesutbildningsområdet på uppdrag av CEDEFOP. Rapporten lämnades till uppdragsgivaren i oktober Programkontoret har under perioden utökat sitt samarbete med angränsande myndigheter, framförallt Skolverket, Högskoleverket, Ungdomsstyrelsen, SIDA, AMS, ESF-rådet och Svenska Institutet samt kommunala företrädare (genom Svenska kommunförbundet) och arbetsmarknadens parter. Ett samrådsförfarande har inrättats, vilket återrapporterades till regeringen och Vad gäller Tempus-programmet har Programkontoret fokuserat på att reda ut vid övertagandet okända ekonomiska och administrativa problem. De finansiella resurserna har 15

16 använts för att finansiera verksamhet som genomfördes 1999 men som fakturerats Detta har gjort att Tempusverksamhet under perioden genomförts i mycket liten utsträckning. Programkontoret har den 17 februari 2000 till Utbildningsdepartementet redovisat de första resultaten av denna utredning. Utredningen fortsätter under Den nya organisation som genomförts i början av året innebar personalförändringar i form av nya arbetsuppgifter för vissa och intern omflyttning för de flesta. Ytterligare effekter av förändringarna har ett varit att åtta nya tjänstemän rekryterats. Programkontoret har under årets andra hälft genomfört en satsning på förnyelse av ITarbetet. Detta har bl.a. inneburit att en IT-policy tagits fram, att vissa administrativa system vidareutvecklats online samt driftstart och deltagande i implementeringen av det nya ekonomiadministrativa systemet Agresso. Säkerhetsfrågorna har genomlysts och ett antal åtgärder vidtagits för att höja säkerheten. Det fysiska skyddet har förstärkts avsevärt bl. a som en effekt av inbrott och tillgrepp i lokalerna under året. Det ekonomiska skyddet har förstärkts och IT-säkerheten har förbättrats genom flera olika åtgärder. Internutbildning i EU-kunskap, engelska och franska samt utbildning om det nya pensionssystemet har genomförts under året. 16

17 RESULTATRÄKNING Utfall Utfall (belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Not Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo 0 0 Årets kapitalförändring

18 BALANSRÄKNING (belopp i tkr) TILLGÅNGAR Not Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa Periodavgränsningsposter 8 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank Summa SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital 11 Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa

19 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Periodavgränsningsposter 15 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa SUMMA SKULDER OCH KAPITAL Ansvarsförbindelser 16 Övriga ansvarsförbindelser Summa

20 ANSLAGSREDOVISNING (belopp i tkr) Redovisning mot anslag ANSLAG Ing. över- Årets Fördel. Utnyttjad Indrag- Totalt Utgifter Inkomster Utg. överförings- tilldeln. anslags- del av ning disp. föringsbelopp enl regl. belopp medgivet belopp belopp brev överskridande 14A 001 Ramanslag IAESTE 14A002 Ramanslag * Interpraktik 16A 016 Ramanslag ** *** Internationella programkontoret 16A 1 anslagspost 2 Statens skolverk A 2 anslagspost 6.2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg C 1 anslagspost 2 Högskoleverket Summa * Enligt regeringsbeslut N2000/8791/A, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende Arbetsmarknadsverket. ** Enligt regeringsbeslut U1999/2951/UH, U2000/2523/DK, Beslut om disposition av anslagssparande för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. *** Anslagssparande avser återbetalning av premier. 20

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande ~~ INSPEKTIONEN FÖR c~ STRATEGISKA PRODUKTER (ISP) 2000-02-28 Dnr 00886/2000 ISP:s årsredovisning 1999-12-31 Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande Resultatredovisning Resultaträkning

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 2(42) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 4 1.1 REGISTRERINGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHETEN 4 1.2 KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 2 1999-02-19 4/99 Årsredovisning för Insättningsgarantinämnden avseende budgetåret 1998 Insättningsgarantinämnden beslutar härmed Insättningsgarantinämndens

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2012 2 (34) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Rättslig prövning... 5 2.1 Marknadsdomstolens mål... 5 2.2 Återrapportering... 5 2.2.1 Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner... 19 Verksamhetsgren

Läs mer