Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet

2 Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Anslagsredovisning 20 Finansieringsanalys 21 Tilläggsupplysningar och noter 23 Sammanställning av väsentliga uppgifter 30 Bilagor Bilaga 1 Antalet ansökningar samtliga program Bilaga 2 Antalet deltagare i mobilitetsaktiviteter Bilaga 3 Fördelning av beräknad tid (%) på arbetsuppgifter Bilaga 4 Total omslutning 2

3 INLEDANDE KOMMENTARER Programkontoret har tillförts ett flertal nya verksamheter under Programmen Erasmus (del av Sokrates), Tempus, EU-USA, EU-Kanada, Med-Campus och Alfa har förts över från Högskoleverket och programmet Internationella stipendier och bidrag har förts över från Skolverket (Överföringen skedde 1/1 och 1/ (Bidrag och stipendier)). Programkontoret har under året även fått administrationsansvaret för det nya högskoleprogrammet Linnaeus-Palme som finansieras av Sida. Programkontoret har under 2000, inom programmen, beviljat bidrag till ett totalt belopp om 165 Mkr. Den totala förvaltningskostnaden, det vill säga medel för information, administration mm uppgick till tkr under året. Dessutom har kontoret genomfört sju projekt med bidrag från EU med en total omslutning på tkr. Under året har personer deltagit i utbyten, främst Erasmus (3000). Till detta kommer det stora antal personer som deltar i eller berörs av de utvecklingsprojekt som utgör merparten av Programkontorets budget och som främst bedrivs inom EU-programmen, Sokrates, Leonardo da Vinci och Tempus. Perioden har kännetecknats av implementeringen av de nya EU-programmen Leonardo da Vinci II och Sokrates II. Arbetet med mottagandet av de nya programmen och implementeringen av Leonardo da Vinci II och Sokrates II har inneburit att betydande resurser har lagts ned på utveckling av den interna administrationen och på utveckling av samspelet mellan programfunktioner och stödfunktioner. Information har varit en central del av verksamheten under perioden. Samtliga program har genomfört informationsaktiviteter. De utvärderingar som har gjorts tyder på ett bra resultat vad gäller information om de nya (och nygamla) programmen. Utvecklingen av antalet ansökningar har dock varierat mellan programmen. Av de stora programmen har Leonardo da Vinci ökat men Sokrates och Interpraktik minskat. Programkontoret har under perioden genomfört ett flertal aktiviteter inom dessa program i syfte att öka antalet ansökningar vilket gett resultat för Interpraktik. Intresset för de nya programmen har varit mycket högt. Detta har inneburit att de som sökt inte har kunnat beviljats medel i den utsträckning som varit önskvärd. Spridning av resultat och effekter av programmen har under denna period genomförts i 3

4 mindre omfattning än avsett. Detta har främst berott på att resurser lagts ner på att skapa en fungerande administration samt informera om det nya Programkontoret. Grunden till framgångsrik spridning har dock lagts genom formulering av en spridningspolicy. Utveckling av programmen samt insamling och bearbetning av synpunkter från avnämare har främst skett under andra halvåret Under året har en översyn gjorts av hur avnämares synpunkter samlas in och återkopplas till Programkontorets verksamhet. Detta arbete har varit en nödvändig förutsättning för att kunna implementera en policy för hela Programkontoret vad gäller insamling av synpunkter och möjliggöra jämförelser mellan programmen. De utvärderingar som genomförts har bidragit till en utveckling av programmen, främst vad gäller kunskap om programmens resultat och effekter, men också på vilket sätt man skall få fler deltagare till programmen. Programkontoret har även aktivt deltagit i planering och implementering av EU-programmen på kommissionsnivå. Detta har gett goda resultat framförallt inför Sokrates II. Programkontoret har under perioden utökat sitt samarbete med angränsande myndigheter, framförallt Skolverket, Högskoleverket, Ungdomsstyrelsen, SIDA, AMS, ESF-rådet och Svenska Institutet samt kommunala företrädare (genom Svenska kommunförbundet) och arbetsmarknadens parter. Under 2000 har ett styrdokument tagits fram som skall vara grundläggande för hela myndighetens informationsarbete. I styrdokumentet ingår policy, strategi och kommunikationsplan. De olika delarna kompletterar varandra och beskriver olika aspekter av informationsarbetet. 4

5 VERKSAMHETSMÅL 1 Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde genom vägledning och effektiva informationsinsatser underlätta för svenska aktörer att delta i de program som myndigheten administrerar. 1. Måluppfyllelse Vad gäller information till aktörer har måluppfyllelsen varit god. Information har varit en central del av verksamheten under perioden, främst p.g.a. behovet att presentera det nya Programkontorets organisation samt Leonardo da Vinci II och Sokrates II. Utvecklingen av antalet ansökningar inom de olika programmen varierar. Första ansökningsomgången inom Leonardo da Vinci uppvisar en ökning inom samtliga delområden av programmet. För Sokrates del finns skillnader mellan de olika delprogrammen. Antalet ansökningar inom Interpraktik har minskat jämfört med föregående period. Intresset för Linnaeus-Palme har varit stort. För övriga program är ansökningsläget relativt stabilt jämfört med föregående år. Stöd genom informationsinsatser till pågående projekt har under första halvåret inte kunnat ges i samma omfattning som tidigare. Detta har berott på att en stor del av arbetsinsatserna har inriktats på att utforma de nya programmen och att få en fungerande organisation. 2. Genomförda konferenser, seminarier, kampanjer och möten Programkontoret har under det första halvåret 2000 genomfört ungefär 120 informationsaktiviteter i form av konferenser, seminarier mm. Av dessa har ca 30 varit konferenser som samlat deltagare vardera. Speciella kampanjer under perioden har varit de 17 startkonferenser som genomförts för att presentera Sokrates II och Leonardo da Vinci II. Konferenserna spreds över hela landet och samlade totalt 820 lärare och skolledare. Utvärderingarna av konferenserna tyder på ett mycket gott resultat. Effekten av konferenserna kommer att kunna mätas i ansökningsomgången

6 Programkontoret har även genomfört en konferens för att presentera kontorets arbete med de program som överförts från Högskoleverket och för att presentera kontoret för Sveriges universitet och högskolor. Antalet deltagare var 120 och utvärderingen av konferensen tyder på att deltagarna var nöjda och att intresset för att delta i programmen var stort. Ett resultat av konferensen var ett beslut att införa en årlig konferens där man presenterar utvecklingen inom Programkontorets högskoledelar. Till konferensen producerades även en informationsmapp om högskoleprogrammen. Vidare har en Tempuskonferens genomförts med deltagare från flera östeuropeiska länder samt kommissionen och ETF. Interpraktik har, dels på grund av det minskade antalet ansökningar, dels på grund av en förordningsändring genomfört en kampanj där man skickat ut information till landets alla arbetsförmedlingar. Informationen har gått ut till c:a 500 adressater. Programkontoret har även inlett ett samarbete med AMS i syfte att öka antalet ansökningar till Interpraktik. Ett resultat av kampanjen har varit att antalet ansökningar till programmet ökade under andra halvåret Programkontoret har även under perioden arbetat med informationsspridning om Europass. I jämförelse med programkontor i övriga Europa har Programkontoret varit mer framgångsrikt vad gäller implementering av programmet och information till ansökande. Framförallt genom att vara tidigt ute med information och svenska versioner av de dokument som kommissionen producerat har Programkontoret kommit längre än andra EU-länder. Detta har lett till att 422 Europass spridits till svenska gymnasieskolor. Till detta kommer de möten som enskilda handläggare har med projekt, projektansökare och enskilda avnämare av programmen som är en stor men svårmätbar del av Programkontorets verksamhet (för omfattningen av informationsaktiviteter se bilaga 4). Programkontoret medverkade i den lanseringskonferens som anordnades av Utbildnings- och Kulturdepartementen för etapp två av programmen Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom. Programkontoret har under året utvecklat en ny webbplats som lanserades i oktober. Webbplatsen är målgruppsinriktad och det långsiktiga målet med den är att uppfylla de krav som kännetecknar den s.k. 24-timmarsmyndigheten där medborgarna förutom att hitta information bl.a. ska kunna följa sitt ärende. 6

7 3. Övrig genomförd verksamhet Övrig information har främst varit inriktad på stöd till pågående projekt. Vad gäller Leonardo har dock tyngdpunkten legat på arbete med det nya programmet och information till sökande. Detta har medfört att stor koncentration har lagts på den administrativa processen kring programmet, där de gamla projekten till viss del fått stå tillbaka. Detta gäller även Erasmus och Tempus där tyngdpunkten legat på integration i organisationen samt uppbyggnad av verksamheten på Programkontoret. På grund av ett års försening vad gäller Sokrates II har Programkontoret kunnat fokusera mer på stöd till befintliga projekt inom Sokrates än inom Leonardo da Vinci. Fyra seminarier med information och stöd till pågående projekt och stipendiater har genomförts. Inom ramen för Interpraktik har programkontoret gjort insatser för att stödja deltagarna i programmet, framförallt genom det nätverk som PK initierat och vars medlemmar PK ständigt håller uppdaterade och informerade. Inom Comenius 3.2, Lingua E och Arion har Programkontoret under perioden utarbetat möjligheten till ansökan on-line. En tredjedel av ansökarna inom respektive program ansökte on-line under ansökningsomgången denna period. Syftet med on-line-ansökan är att göra det enklare för ansökarna och att minska den rent administrativa hanteringen på Programkontoret till förmån för ett ökat kvalitets- och spridningsarbete. Projektet har väckt intresse även från andra programkontor och under slutet av året påbörjades ett utvecklingsarbete i syfte att kunna sprida systemet till andra kontor. Programkontoret har under perioden gett ut ett nummer inom serien Skola i förändring med tema Värdegrunden. Denna spreds vid lanseringskonferensen för de tre programmen samt i c:a 6000 exemplar till alla svenska skolor. Resurscentrum har under året deltagit i olika informationsmöten, medverkat i en 5p-kurs på Lärarhögskolan i Stockholm i Internationell vägledning samt i samverkan med det finska Resurscentrum anordnat en konferens i Helsingfors kring temat Virtuell vägledning. 7

8 Programkontoret har regeringens uppdrag att hantera projektansökningar inom Europeiska språkåret. Sedan i höstens ansökningsomgång den svenska nationalkommittén uttalat sig om de 20 ansökningar som kommit in (av totalt 250 i hela EU), beslutade Programkontoret om yttranden över ansökningarna till kommissionen. Av de 20 ansökningarna erhöll sedan 3 stöd från kommissionen (av inalles 43). 4. Inkomna och beviljade ansökningar (se bilaga 1) 1 Inom Leonardo har antalet ansökningar ökat inom samtliga områden. Detta är sannolikt en effekt av de informationsinsatser för att marknadsföra det nya programmet som genomfördes under hösten Detta har dock gjort att ett stort antal ansökningar fått avslag, framförallt inom procedur B där det slutgiltiga urvalet görs av kommissionen i förhandlingar med de nationella programkontoren. Den andel av den totala budgeten som tilldelades Sverige för projekt inom procedur B varje år gjorde att endast 12 % av de inkomna ansökningarna kunde beviljas stöd. Erfarenheterna från andra program visar att detta leder till en stor frustration bland dem som nekas och ofta påverkar mängden ansökningar i framtiden. Det finns därför skäl att föra en diskussion om vilken strategi som skall tillämpas, vad gäller information till potentiella ansökare och om det är möjligt att öka antalet projekt genom att påverka Sveriges andel av Leonardobudgeten eller tillföra andra medel. Programkontoret har vid ett flertal tillfällen diskuterat detta problem med kommissionen. Frågan är dock svårlöst så länge som Leonardomedlen fördelas enligt nuvarande principer. Inom Cedefop är antalet konstant. Inom Sokrates finns stora skillnader inom de olika delprogrammen. Lingua uppvisar en nedgång i antalet ansökningar i alla delar utom Lingua E. Minskningen av antalet ansökningar om fortbildning i språk mellan 1999 och 2000 beror sannolikt på ett antal samverkande faktorer. Bl.a. att man avstått från att söka p.g.a. att man inte kan få täckning för hela kurs- och resekostnaden, att vissa kommuner betalar hela kurs- och resekostnaden för sina lärare samt att vissa kursarrangörer missat i sin information. Inom de nya Lingua 1 och 2 har två svensksamordnade föransökningar gått vidare till slutgiltig bedömning under våren Totalt sett har Programkontoret fått in fler ansökningar än vid någon tidigare omgång inom Comenius 1. P.g.a. att det från och med år 2000 bara finns en ansökningsomgång går det 1 Enbart signifikanta förändringar kommenteras. 8

9 inte att direkt jämföra omgångarna och kalenderåren. Årets omgång innehåller ett mycket stort antal svenskkoordinerade ansökningar, vilket är glädjande, eftersom det tidigare varit en fallande tendens bland dessa. Minskningen av antalet ansökningar inom Comenius 3.1 beror sannolikt på att antalet ansökningar inom hela EU ökade kraftigt under förra året. Många fick avslag (endast 6 av 10 svenska ansökningar beviljades medel), vilket kan ha avhållit presumtiva sökande från att lägga ned arbete på en projektansökan (jmf Leonardo da Vinci). Inom Comenius 3.2 inkom något färre ansökningar jämfört med Under 1999 genomfördes en extra ansökningsomgång, vilket kan ha påverkat årets utfall negativt. Trots det borde det stora antalet startkonferenser (17) ha påverkat antalet ansökningar positivt. Inom Arion har antalet ansökningar minskat kraftigt. Vid de senaste två ansökningsomgångarna har ett antal tidigare stipendiater på nytt sökt bidrag för studiebesök. Programkontoret har dock valt att prioritera förstagångssökande vilket har gjort att antalet återkommande har minskat under 2000 jämfört med tidigare år. Inom Minerva beror det färre antalet ansökningar troligen på att endast en av tre godkändes Detta gör att man söker annan finansiering. Inom Erasmus genomförs enbart fördelning av stipendiemedel till universitet vilka själva tilldelar platser. Dessa är något färre än 1999 vilket förmodligen beror på att studenterna i viss utsträckning väljer bort utlandsstudier om de inte får sitt förstahandsalternativ tillgodosett vad gäller studieort. Programkontoret ämnar att noga följa denna utveckling för att se om problemet kan åtgärdas. Inom Nordplus-junior har antalet ansökningar ökat, men högre resekostnader har gjort att färre ansökningar har kunnat beviljas. Orsaken till minskningen av antalet ansökningar inom IAESTE kan vara det mycket goda läget på arbetsmarknaden vilket minskar tillgången på svenska praktikplatser och därmed Sveriges möjligheter att byta till sig utländska platser. Inom Ett-årsprogrammen är antalet ansökningar konstant. Glädjande är intresset för det nya Ett år i Spanien och Ett år i Tyskland. 9

10 Inom Interpraktik har antalet ansökningar sjunkit. Detta beror till stor del på det förbättrade läget på arbetsmarknaden. Kravet på att praktikanten skall vara långtidsarbetslös har även det exkluderat grupper från programmet. En förordningsändring i syfte att underlätta utnyttjandet av Interpraktik trädde i kraft den 15 maj. Kravet på långtidsarbetslöshet ändrades till att praktikanten måste vara i riskzonen för att bli långtidsarbetslös. Antalet ansökningar ökade under andra halvåret 2000 jämfört med samma period Det är troligt att förordningsändringen har bidragit till den skillnaden. Ett stort intresse har noterats för det nya högskoleprogrammet Linnaeus-Palme. 153 ansökningar inkom under andra halvåret 2000 varav 119 kunde beviljas. Inom Internationella bidrag och stipendier var antalet ansökningar något färre än 1999 men andelen valbara var högre vilket gjorde att flera kunde beviljas medel än Ökningen av andelen valbara är ett resultat av en medveten informationskampanj från Programkontoret i syfte att minska antalet tekniska fel i ansökningarna. 10

11 VERKSAMHETSMÅL 2 Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde genom spridning av erfarenheter och resultat få svenska aktörer att dra nytta av de aktuella programmen i största möjliga utsträckning. 1. Måluppfyllelse Målet har delvis uppfyllts. Programkontoret har under perioden främst inriktat sina resurser på att få den nya organisationen att fungera och effektivt integrera de verksamheter som överförts från Högskoleverket och Skolverket. Detta har gjort att insatser för spridning inte kunnat genomföras i önskvärd utsträckning. Även planering av och genomförande av Leonardo da Vinci II och till viss del Sokrates II har krävt stora arbetsinsatser. Programkontoret har trots detta genomfört ett antal spridningsaktiviteter, framförallt de analysprojekt (valorisation) som avslutats under perioden. I samband med utarbetandet av en ny informationspolicy har även en spridningspolicy tagits fram. Inrättandet av en funktion för utvärdering och fokus på spridningsinsatser inom den nyinrättade informationsenheten är förutsättningar för att spridning av erfarenheter och resultat skall bli framgångsrikt i framtiden. 2. Genomförda aktiviteter Den stora spridningsinsatsen under perioden har varit de valorisationsprojekt inom Leonardo da Vinci som avslutats. Programkontoret har genomfört tre projekt, vilket är fler än i de flesta andra deltagande länder. Teman för projekten har varit Yrkesutbildning i framtiden, Små hantverksyrken och Samverkan skola-arbetsliv. Syftet med projekten har varit att analysera ett antal Leonardoprojekt inom ramen för de tre områdena. Analyserna har sedan presenterats och diskuterats vid sex konferenser med deltagare från alla delar av det svenska utbildningssystemet. Utvärderingarna av projekten är genomgående positiva, och ett flertal konferensdeltagare uppger att valorisationsprojekten har gett dem idéer som de kan implementera i sin egen verksamhet eller fått dem intresserade att själv genomföra ett EU-projekt. Programkontoret strävar generellt efter att alltid ha med presentationer av projekt eller stipendiater i de konferenser/seminarier som anordnas för potentiella ansökare. Genom detta uppnås en spridningseffekt samtidigt som goda eller dåliga erfarenheter och tips om genomförandet av ett projekt eller en praktikperiod kan förmedlas. Detta har gett mycket 11

12 goda resultat. Under de 17 startkonferenser som ordnades för Sokrates under perioden ansåg 99 procent av deltagarna att projektpresentationerna var mycket bra eller bra (55 respektive 44 procent). Inom Interpraktiks nätverk har en projektmodell utarbetats av en kommun. Denna modell har under perioden diskuterats och utvecklats i nätverket. Inom Interpraktik har även en intern utvärdering färdigställts som visar på mycket goda resultat av programmet. 12

13 VERKSAMHETSMÅL 3 Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde genom löpande uppföljning av erfarenheter från de olika programmens avnämare identifiera utvecklingsmöjligheter och eventuella problem vad gäller både Programkontorets hantering av programmen och utformning av dessa. 1. Måluppfyllelse Målet har delvis uppfyllts. I syfte att uppfylla verksamhetsmålet har under året en översyn gjorts av hur avnämares synpunkter samlas in och återkopplas till Programkontorets verksamhet. Detta arbete har varit en nödvändig förutsättning för att kunna implementera en policy för hela Programkontoret vad gäller insamling av synpunkter och möjliggöra jämförelser mellan programmen. De utvärderingar som genomförts har bidragit till en utveckling av programmen, främst vad gäller kunskap om programmens resultat och effekter, men också på vilket sätt man skall få fler deltagare till programmen. Programkontoret har även aktivt deltagit i planering och implementering av EU-programmen på kommissionsnivå. Detta har gett goda resultat framförallt inför Sokrates II. Under året har Programkontoret också fortlöpande utbytt information och kunskaper med Sveriges representanter i kommissionens särskilda grupp för utvärdering av Sokrates II. I syfte att ta in synpunkter från en bredare grupp än enbart de direkta avnämarna av programmen har Programkontoret också inrättat en facklig referensgrupp med representanter från SAF, LO, TCO och SACO. 2. Genomförd verksamhet under perioden Inom Leonardo har en bearbetning skett av den kvalitativa delen av 1999-års slutrapporter från mobilitetsprojekten. Resultaten har använts som underlag i rapporteringen till kommissionen och i den interna verksamhetsuppföljningen. Detta har bidragit till en höjd kvalitet i delårsrapporteringen till kommissionen och gett en ökad kunskap om deltagarnas synpunkter och programmets resultat. Den interna uppföljningen visar att flertalet deltagare har stärkts i sina yrkeskunskaper, fått ökade språkkunskaper och ett ökat självförtroende. Resultat finns också som pekar på ett större intresse för de s.k. 13

14 kärnämnena, exempelvis språk, bland eleverna efter deltagande i ett Leonardoprojekt. Programkontoret har under året sammanställt projektbeskrivningar av genomförda pilotoch spridningsprojekt inom Leonardo I. Arbetet genomfördes i samarbete med projektsamordnare vilkas synpunkter på programmet och dess genomförande inhämtades. Projektsamlingen utgör en början på uppbyggnaden av den projektdatabas som planeras under år Programkontoret har också påbörjat en insamling av slutprodukter från genomförda pilotprojekt inom Leonardo I. Under året har Interpraktik och Breaking Barriers utvärderats. Synpunkter på programmens administration har tillvaratagits och bl.a. lett till fortsatt uppbyggnad av en platsbank inom Interpraktik, nya administrativa rutiner för utvärdering inom Interpraktik samt en effektivisering av det administrativa datastödet. Resultaten av den interna Interpraktikutvärderingen tyder även på goda effekter för programmet. Av dem som deltagit i programmet är 76 procent antingen i arbete eller fortsatta studier. Även deltagarnas utvärderingar av sin personliga utveckling tyder på ett mycket gott resultat. Den externa utvärderingen av Breaking Barriers visar att projektmodellen har fungerat väl för den aktuella målgruppen. De projektansvariga i de 18 deltagande kommunerna är eniga om en mycket positiv effekt för de flesta av deltagarna. Bland deltagarna visar utvärderingen att flertalet fått värdefulla erfarenheter av sin praktik samt förbättrat sina språkkunskaper. En effekt av Breaking Barriers är också att projektmodellen kan användas för att förbättra implementeringen av Interpraktik, t.ex. möjligheten att erbjuda kommuner paketlösningar för praktikanter. Under året har en första sammanställning av de svenska erfarenheterna av EU-projektet Second Chance Schools gjorts i Norrköpings kommun. Resultatet tyder på att projektet kan ha hittat en fungerande metod för att förbättra samarbetet mellan skola och arbetsliv samt att hjälpa och förbereda elever inför övergången från skola till arbetsliv. Programkontoret har under hösten bistått Nordiska ministerrådets externa utvärderare av skolprojektet Nordplus Junior med tillhandahållande av projektrapporter samt administrativa insatser. Utvärderingen beräknas vara klar i februari En intern utvärdering av Ett år i Frankrike pågår också och beräknas vara färdig under våren Under året har Programkontoret ansökt och fått beviljat informationsmedel inom Sokrates vilket bl.a. har använts till att driva STARS-projektet (Student Abroad Report System), ett 14

15 projekt där ett elektroniskt rapporteringsverktyg för rapporter från exempelvis Erasmusstudenter håller på att utvecklas. Projektet som är ett samarbete mellan Programkontoret, Lunds och Linköpings universitet är nu avslutat och för närvarande pågår en diskussion om en fortsättning. 3. Utformning och implementering av de nya programmen Programkontoret har under perioden deltagit i utformningen och implementeringen av Leonardo da Vinci II och Sokrates II i samarbete med kommissionen. Programkontoret har deltagit i utvecklingen av en databas på kommissionsnivå, vilken skall underlätta rapporteringen för universiteten, och i utvecklingen av Symmetry, ett gemensamt IT-stöd för Leonardo da Vinci, Sokrates och Ungdom. Det administrativa ansvaret för det nya utbytesprogrammet Linnaeus-Palme har under perioden givits till Programkontoret. Med hänsyn till de stora förväntningarna bland svenska lärosäten och berörda svenska utlandsbeskickningar har Programkontoret utarbetat riktlinjer och ansökningsprocedur i samråd med främst Sida. Information om programmet har i samarbete med Sida skickats till samtliga svenska beskickningar utomlands. En engelsk version av ansökningshandledningen har tagits fram och lagts ut på hemsidan. För att underlätta och effektivast möjligt hantera programmet har ett databassystem börjat byggas och testats vid den första ansökningsomgången. 4. Övrig verksamhet och särskilda återrapporteringskrav Programkontoret har också under hösten genomfört en kartläggning av mobilitetsinitiativ inom yrkesutbildningsområdet på uppdrag av CEDEFOP. Rapporten lämnades till uppdragsgivaren i oktober Programkontoret har under perioden utökat sitt samarbete med angränsande myndigheter, framförallt Skolverket, Högskoleverket, Ungdomsstyrelsen, SIDA, AMS, ESF-rådet och Svenska Institutet samt kommunala företrädare (genom Svenska kommunförbundet) och arbetsmarknadens parter. Ett samrådsförfarande har inrättats, vilket återrapporterades till regeringen och Vad gäller Tempus-programmet har Programkontoret fokuserat på att reda ut vid övertagandet okända ekonomiska och administrativa problem. De finansiella resurserna har 15

16 använts för att finansiera verksamhet som genomfördes 1999 men som fakturerats Detta har gjort att Tempusverksamhet under perioden genomförts i mycket liten utsträckning. Programkontoret har den 17 februari 2000 till Utbildningsdepartementet redovisat de första resultaten av denna utredning. Utredningen fortsätter under Den nya organisation som genomförts i början av året innebar personalförändringar i form av nya arbetsuppgifter för vissa och intern omflyttning för de flesta. Ytterligare effekter av förändringarna har ett varit att åtta nya tjänstemän rekryterats. Programkontoret har under årets andra hälft genomfört en satsning på förnyelse av ITarbetet. Detta har bl.a. inneburit att en IT-policy tagits fram, att vissa administrativa system vidareutvecklats online samt driftstart och deltagande i implementeringen av det nya ekonomiadministrativa systemet Agresso. Säkerhetsfrågorna har genomlysts och ett antal åtgärder vidtagits för att höja säkerheten. Det fysiska skyddet har förstärkts avsevärt bl. a som en effekt av inbrott och tillgrepp i lokalerna under året. Det ekonomiska skyddet har förstärkts och IT-säkerheten har förbättrats genom flera olika åtgärder. Internutbildning i EU-kunskap, engelska och franska samt utbildning om det nya pensionssystemet har genomförts under året. 16

17 RESULTATRÄKNING Utfall Utfall (belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Not Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo 0 0 Årets kapitalförändring

18 BALANSRÄKNING (belopp i tkr) TILLGÅNGAR Not Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa Periodavgränsningsposter 8 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank Summa SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital 11 Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa

19 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Periodavgränsningsposter 15 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa SUMMA SKULDER OCH KAPITAL Ansvarsförbindelser 16 Övriga ansvarsförbindelser Summa

20 ANSLAGSREDOVISNING (belopp i tkr) Redovisning mot anslag ANSLAG Ing. över- Årets Fördel. Utnyttjad Indrag- Totalt Utgifter Inkomster Utg. överförings- tilldeln. anslags- del av ning disp. föringsbelopp enl regl. belopp medgivet belopp belopp brev överskridande 14A 001 Ramanslag IAESTE 14A002 Ramanslag * Interpraktik 16A 016 Ramanslag ** *** Internationella programkontoret 16A 1 anslagspost 2 Statens skolverk A 2 anslagspost 6.2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg C 1 anslagspost 2 Högskoleverket Summa * Enligt regeringsbeslut N2000/8791/A, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende Arbetsmarknadsverket. ** Enligt regeringsbeslut U1999/2951/UH, U2000/2523/DK, Beslut om disposition av anslagssparande för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. *** Anslagssparande avser återbetalning av premier. 20

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2005. RESULTATRÄKNING inkl prognos ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR

DELÅRSRAPPORT 2005. RESULTATRÄKNING inkl prognos ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR asdf 2005-08-11 111-28324-05 1 1 januari 30 juni 2005 INNEHÅLL: RESULTATRÄKNING inkl prognos BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR KOMMENTARER OCH NOTER En väsentlig fråga att

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer