Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40"

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden (18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 Hans Betulander ( c) ordförande Thomas von Wachenfeldt, ( c) Anne-Chatrine Åsåker (c ) tjänstg. ers. för Pernilla Kardell Ove Wallberg (m) Britt Sjöberg (s) Annelee Larsson (s) Sven Erik Sjölund ( s) (tjänstg. ers. för Boerje Bohlin) Övriga deltagande Inga-Lill Dahlin, sekreterare Berndt Nordberg, Utbildnings- och kulturchef Yvonne Nilsson, ekonom Mona Franzén-Lundin, utvecklingsledare Lena Gräntz, bibliotekschef Utses att justera Justeringens plats och tid Britt Sjöberg (s) Kommunkontoret, Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inga-Lill Dahlin Ordförande Hans Betulander (c) Justerande Britt Sjöberg (s) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Bergsjö Underskrift Inga-Lill Dahlin Sekreterare

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Val av justerare samt godkännande av dagordning. Följande ärenden anmäldes att tas upp under punkt Övriga frågor. - Lärarförbundets lokalavdelnings skrivelse om rätt att delta i nämndens sammanträden. - Komvux förfrågan om utbetalning av inackorderingstillägg. - Nils-Gunnar Burlins anhållan om bidrag för anordnande av konsert med stråkensemblen La Ronde des Violins. Godkänna dagordningen med de tillägg enligt ovan.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Verksamhetsuppföljning Ärendebeskrivning Mona Franzén-Lundin redovisade sjukfrånvarostatistik för november månad 2007 samt DLS år 4 och DLS år 7. Uppföljningarna visar att elvevernas läsförmåga utvecklas positivt. Noterades att sjukfrånvaron t o m november månad ligger lägre än tidigare år. Godkänna redovisningen som visar en positiv utveckling av elevernas läsförmåga och ordförståelse. Noterades att sjukfrånvaron t o m november månad ligger lägre än tidigare år.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ekonomiuppföljning Ärendebeskrivning Redovisning av ekonomiska utfallet per den Det ekonomiska utfallet har försämrats för grundskolan och förskolan medan resultatet för vuxenutbildningen har förbättrats. Sammantaget är bedömningen att nämndens ekonomiska resultat för 2007 kommer att försämras med drygt 1 miljon kronor i förhållande till tidigare prognos. Godkänna redovisningen

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 661/2007 Arbetsgång och åtgärder med anledning av konsultrapporten Ärendebeskrivning Den konsultrapport som nyligen redovisats innehåller olika förslag till åtgärder. Vid förra sammanträdet fick en politisk grupp uppdraget att föreslå vilka åtgärder som skall prioriteras. Uppdraget skall redovisas på nämndssammanträdet. Nämndens uppgift blir att fastställa en arbetsgång med tidplan (Utbildnings- och förvaltningschef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande) Yrkande Ove Wallberg (m) yrkar att nämnden har ett extra sammanträde i januari-08 för att gå igenom: 1. Komrevs rapport samt tidplan för analys, ställningstagande och genomförande av åtgärder. 2. Principer för fördelning av budget På sammanträdet skall rektorer närvara. Ett extra nämndssammanträde den 9 januari På sammanträdet skall avhandlas 1. Komrevs rapport samt tidplan för analys, ställningstagande och genomförande av åtgärder 2. Principer för fördelning av budget På sammanträdet skall rektorerna närvara. AJOURNERING FÖR LUNCH KL

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 662/2007 Anpassning och åtgärder med anledning av Budget Ärendebeskrivning Ett förslag till budget från kommunstyrelsen föreligger. Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär att omfattande kostnadsanpassningar måste vidtas. Det krävs ett antal ställningstaganden vilka anpassningar som skall vidtas, efter vilka principer resurser skall fördelas och vilka strukturella åtgärder som skall genomföras. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande) Ordföranden informerade nämnden att ett möte med rektorerna och den politiska arbetsgruppen är inplanerat till fredagen den 14 december 07.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 663/2007 Kvalitetsfrågor Inget diskuterades under denna punkt.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 664/2007 Sammanträdesdagar 2008 Ärendebeskrivning Följande ordinarie sammanträdesdagar föreslogs 23 januari 20 februari 12 mars 9 april 14 maj 11 juni - 13 augusti 10 september 15 oktober 12 november 10 december Fastställa ovanstående sammanträdesdagar för år 2008.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 665/2007 Avgiftsfri skola i praktiken Ärendebeskrivning. Det finns möjligheter att tolka skrivningarna om avgiftsfri skola på lite olika sätt. För att samliga skolor i kommunen skall tillämpa bestämmelserna på samma sätt har anvisningar utarbetats i förvaltningen. Bifogas. Förslag till beslut Fastställa förslaget. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande) Bordlägga ärendet. Inbjuda lärarrepresentanter som framfört synpunkter.

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 645/2007 Ansökan om extra anläggningsbidrag från Gällsta IK Ärendebeskrivning Gällsta IK ansöker om kr i extra anläggningsstöd. Motiveringen är att elkostnaderna är betydande och bedöms för kommande säsong bli ca kr. Diskussion Det råder ingen tvekan om att föreningen bedriver ett mycket viktigt ungdomsarbete i en idrott som kräver en anläggning med stora driftskostnader. Nämnden har tidigare år beviljat föreningen extra anläggningsstöd av ovan nämnda skäl. Förslag till beslut Med tanke på nämndens tidigare beslut och det ekonomiska läget avstår jag från att lägga förslag.(utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande) Yrkande Annelee Larsson (s) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen att nämnden önskar en redovisning av föreningens ekonomiska situation. Ove Wallberg (m) stöder Annelee Larssons yrkande Återremittera ärendet med motiveringen att nämnden önskar en redovisning av föreningens ekonomiska situation.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 646/2007 Ansökan om bidrag från föreningen Skrivare Ärendebeskrivning Föreningen har haft sitt årsmöte i Bergsjö och i samband därmed en tillställning öppen scen. I programmet ingick ett musikinslag. Föreningen ansöker om ett bidrag på kr för att bestrida kostnaderna för musikinslaget. Förslag till beslut Överlåter till nämnden att ta ställning. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande) Avslå föreningen Skrivare i Hälsinglands ansökan om bidrag.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 300/2007 Riktlinjer med anledning av KF:s beslut 88/07, att alla lån och reservationer inom kommunen skall vara kostnadsfria för låntagaren. Ärendebeskrivning. Av kommunfullmäktiges beslut framgår att alla lån och reservationer inom kommunen skall vara avgiftsfria för låntagaren. Diskussion Om jag förstår motionären rätt avses avgiften för reservation av böcker som fysiskt befinner sig på något av kommunens bibliotek vid reservationstillfället. Förslag till beslut Reservation av böcker som fysiskt befinner sig på något av kommunens bibliotek vid reservationstillfället skall vara avgiftsfri för låntagaren. (Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande) Bibliotekschef Lena Gräntz informerade om principerna för boklån mellan de samverkande kommunerna. 1. Ingen reservationsavgift tas ut från låntagaren för lån av böcker inom samverkansområdet, att gälla fr o m Fjärrlåneavgiften kvarstår som tidigare.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 666/2007 Ändring av delegationsordning Ärendebeskrivning I nuvarande delegationsordning föreligger felaktigheter i numreringen. Dessutom föreslår undertecknad att beslut om placering i särskild undervisningsgrupp delegeras till förvaltningschef för vidaredelegation till rektor. Rättelserna och tillägget redovisas i bifogat utdrag ur delegationsordningen. Den kompletta delegationsordningen delas ut på sammanträdet. Förslag till beslut Nämnden fastställer delegationsordningen enligt upprättat förslag.(utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande) Yrkande Thomas von Wachenfeldt (c ) yrkar bifall på förvaltningschefens förslag. Fastställa delegationsordningen enligt upprättat förslag.

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dnr: 667/2007 Öppettider i förskolan Ärendebeskrivning För närvarande tillämpas lite olika start- och sluttider för de olika förskolorna i kommunen. Detta beroende på föräldrars olika behov. Tendensen är att behoven av utökade öppettider ökar. Principen om likställighet i kommunen kräver att det föreligger beslut om den service som ges till medborgarna. En praxis som utvecklats är att förskolorna är öppna under tiden 6-18, vardagar. Förslag till beslut Fastställa att förskolorna skall hålla öppet mellan kl 6 och 18, vardagar att gälla från och med den 1 mars Eventuella förslag om avvikelser skall tillställas nämnden för ställningstagande. Återremittera ärendet för att diskutera frågan med rektorerna.

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Information - Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting - Ibn Rushd, nytt statsbidragsberättigat studieförbund. - Beslut från skolverket om Baggium AB:s rätt till bidrag för utökning av utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Sundsvalls Praktiska Gymnasium i Sundsvalls kommun - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige- Svar på motionen om bidrag till prioriterade lokaler. - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige- Val av ny ersättare efter Katarina Bylin är Halbast Dilan. - Protokoll från möte med Drogförebyggande arbete i Nordanstigs kommuns skolor. Godkänna informationen.

16 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kurser/konferenser - Inbjudan från Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan Vuxenutbildning i samverkan =nya möjligheter, den mars i Stockholm. Ta upp ovanstående inbjudan på nästa ordinarie sammanträde i januari 2008.

17 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övriga frågor 1. Lärarförbundets/Britt Marie Stenström, skrivelse om rätt att delta på nämndens sammanträden Lärarförbundets lokalavdelning vill utnyttja rätten att delta i nämndens sammanträden. Rätten att delta ska ligga på ordförande resp. vice ordförande i vår styrelse. Yrkande Thomas von Wachenfeldt ( c) yrkar att de är välkomna och att ordföranden och vice ordförande skall inbjudas till sammanträdena. Meddela Lärarförbundet att skrivelsen mottagits och att ordföranden och vice ordföranden är välkomna och kommer att inbjudas till sammanträdena. 3. Vuxenutbildningens skrivelse om inackorderingstillägg. En skrivelse från vuxenutbildningen har inkommit gällande utbetalning av inackorderingstillägg för elev som har sin gymnasieutbildning på fristående gymnasieskola. CSN (Centrala Studiestödsnämnden) har avslagit elevens ansökan med motivering att motsvarande utbildning finns i kommunal gymnasieskola inom Nordanstigs kommuns samverkansområde. Bevilja eleven inackorderingstillägg för tiden t o m vårterminen Ansökan om bidrag från Nils Gunnar Burlin, Hassela. Nils Gunnar Burlin, Hassela ansöker om ett bidrag för anordnande av en konsert i januari månad 08, i Jättendals kyrka. Konserten består av stråkensemblen La Ronde des Violins - ungdomar från Lilla Akademien. Yrkande Ove Wallberg (m) föreslår ett bidrag på 4.000:- kronor.

18 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Annelee Larsson (s) yrkar bifall till Ove Wallbergs förslag. Sven-Erik Sjölund (s) föreslår ett bidrag på 2.000:- kronor. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Utbildnings- och kuturnämnden beslutar enligt Ove Wallbergs förslag. Bevilja Nils Gunnar Burlin ett bidrag om 4.000:- kronor för anordnande av konsert med ungdomar från Lilla Akademin, att tas ur konto Allmän kultur.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer