Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)"

Transkript

1 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) Ersättare Kerstin Skogdalen (S) Britt Nilsson (C) Förvaltningschef Katarina Strömgren Sandh Enhetschef Kenth Adamsson Marjo Isosalo, socialsekreterare Eva Juvél, socialsekreterare Ann Karlsson, personalchef Louise Gustafsson, arbetsterapeut Anna-Lena Skeneby, arbetsterapeut Ylva Karttunen Bark Melker Renström Revisor Sune Ekman, revisor Samuel Ericsson, gruppledare (V) Margeurite Wase ,186,197, Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag 28/ kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eija Kilpala Ordförande Ulrika Mellkvist Justerare Margeurite Wase ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Eija Kilpala

2 2(33) 173 Val av justerare samt dag för justering. Marguerite Wase (HOB) föreslås som justerare Beslut 1 Marguerite Wase (HOB) valdes till justerare. Justering äger rum 28 september 2011 kl

3 3(33) 174 Godkännande av föredragningslista Punkt 17 flyttas upp i föredragningslistan och blir punkt 5. Punkt 25 flyttas upp i föredragningslistan och blir punkt 7. En ny punkt, Delårsrapport, läggs till som punkt 19 i föredragningslistan. 1 Föredragningslistan godkänns.

4 4(33) Sekretessärenden

5 5(33) 184 Delgivning av delegationsbeslut IFO juni augusti 2011 Föreligger en delegationsrapport avseende myndighetsutövande beslut som fattats enligt delegation inom individ- och familjeomsorgsverksamheten. Rapporten avser perioden 1 juni 31 augusti Delgivningen läggs till handlingarna.

6 6(33) 185 Delgivning av delegationsbeslut Bistånd maj juli 2011 Föreligger en delegationsrapport avseende myndighetsutövande beslut som fattats enligt delegation av biståndshandläggarna. Delegationsrapporten avser perioden maj - juli Delgivningen läggs till handlingarna.

7 7(33) 186 Information om svar till Socialstyrelsen avseende anmälan handläggning ekonomiskt bistånd Socialstyrelsen begärde, efter anmälan av Barbro Stein rörande handläggningen av ekonomiskt bistånd för en ungdom, att omsorgsnämnden skulle inkomma med yttrande och handlingar i ärendet. Dessutom begärde Socialstyrelsen svar på följande frågor: - På vilket sätt man handlagt ansökningarna om ekonomiskt bistånd. - Vilket stöd och vilken hjälp som erbjudits ungdomen eller anmälaren. - Vilka eventuella ställningstaganden eller åtgärder som anmälan aktualiserat hos nämnden. Omsorgsnämnden har yttrat sig enligt bilagda handlingar. I yttrandet har man framhållit situationen kring ungdomen. Socialstyrelsen har ännu inte inkommit med beslut i ärendet. En JO-anmälan har gjorts och förvaltningen återkommer med information när JO:s beslut i ärendet inkommit. 1 Informationen läggs till handlingarna.

8 8(33) 187 Ansökan om statsbidrag till förstudie om valfrihetssystem, bilaga, dnr Den 20:e november 2008 fattade Riksdagen beslut om en ny lag, LOV, lagen om valfrihets- system (SFS: 2008:962). Lagen omfattar all socialtjänst och är ett alternativ till LOU, lagen om offentlig upphandling. LOV ger brukare eller patienter större möjligheter att själv välja utförare av vård- och omsorgstjänster. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att för år 2011 besluta om och fördela kronor i bidrag till kommuner som inte tidigare beviljats stöd för att förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). Omsorgsförvaltningen har fått uppdraget att skriva en ansökan. Socialstyrelsen gav omsorgsnämnden uppskov med ansökningstiden fram till då den gick ut Som beslutsunderlag ligger ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. Om Socialstyrelsen beviljar ansökan så ska en projektledare anställas under ett halvår som ska utreda förutsättningarna för att införa LOV i Hällefors kommun. Därefter blir det beslut i omsorgsnämnden om att tillstyrka ansökan och därefter ska kommunstyrelsen fatta beslut. Om kommunstyrelsen tillstyrker att Hällefors kommun ska införa LOV så ska ärendet upp till kommunfullmäktige för beslut. Projektledaren kommer därefter att anställas ytterligare ett halvår för att införa valfrihetssystem i kommunen. Förvaltningens förslag till beslut - Omsorgsnämnden tillstyrker att ansökan görs för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. - Paragrafen justeras omedelbart. 1 Omsorgsnämnden tillstyrker att ansökan görs för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. 2 Paragrafen justeras omedelbart.

9 9(33) 188 Information MAS - muntlig Ylva Karttunen Bark, MAS, redogör för arbetet med smittskydd utifrån en händelse med en multiresistent bakterie. 1 Informationen läggs till handlingarna.

10 10(33) 189 Justering av 162 i ON:s protokoll från sammanträdet Vid omsorgsnämndens sammanträde var den valde justeraren jävig under denna paragraf varför den inte kunde justeras vid justeringstillfället. Paragrafen ska därför justeras under dagens sammanträde. Uppgift om justeringen anslås genom särskilt anslag/bevis på kommunens anslagstavla senast två dagar efter dagens sammanträde i omsorgsnämndens protokoll förklaras för justerad. 2 Paragrafen justeras omedelbart.

11 11(33) 190 Vårdtyngdsmätning, bilaga, dnr Vårdtyngdsmätningarna har skett under november 2010 samt februari, april och juni Hur mätningarna görs och resultatet av mätningarna redovisas av arbetsterapeuterna Louise Gustavsson och Anna-Lena Skeneby som genomfört mätningarna. Förvaltningens förslag till beslut - Omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 1 Informationen läggs till handlingarna.

12 12(33) 191 Rapport behov av vård- och omsorgsboende t.o.m. augusti 2011, bilaga, dnr Föreligger information om vård- och omsorgsplatser och antalet tomma platser inom ÄO/HO t.o.m. augusti Den visar att 27 personer är i behov av vård- och omsorgsboende och väntar på plats, vilket är en ökning med 4 personer jämfört med maj månad. 1 Informationen läggs till handlingarna.

13 13(33) 192 Rapport om utskrivningsklara t.o.m. augusti 2011, bilaga, dnr Föreligger information om utskrivningsklara patienter t o m augusti Förvaltningen har haft totalt 51 betalningsdygn, total kostnad kr. Budget för utskrivningsklara är 300 tkr. Kostnad per vårddygn är kronor inom den somatiska vården och vårddygnskostnaden för den psykiatriska vården är kr. 1 Informationen läggs till handlingarna.

14 14(33) 193 Rapport till fullmäktige om ej verkställda beslut enl. 16 kap 6 h SoL, bilaga, dnr I 16 kap 6 h SoL finns en rapporteringsskyldighet till fullmäktige över hur många gynnande beslut anligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom 3 månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporten ska utformas så att sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut. Rapporteringen är inte avsedd att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Rapporteringen ska, liksom rapporteringen till Socialstyrelsen, ske en gång per kvartal. Föreligger en rapport till fullmäktige om ej verkställda beslut t.o.m. andra kvartalet Förvaltningens förslag till beslut - Omsorgsnämnden lägger rapporten till handlingarna för vidarebefordran till fullmäktige och revisorerna. 1 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

15 15(33) 194 Information kostnader socialpsykiatrin, bilaga, dnr Enhetschef för socialpsykiatrin har på uppdrag av nämnden tagit fram kostnader för insatser i form av socialpsykiatrisk rehabilitering riktade till elever, ej folkbokförda i Hällefors kommun, vid Hällefors folkhögskola. Kostnaderna har under första halvåret 2011 uppgått till 42,0 tkr. Kostnaderna är uträknade utifrån antalet arbetade timmar. Några extra resurser i form av personal har inte nyttjats. Arbetet har utförts av ordinarie personal i Millesgruppen. Under andra halvåret för 2011 beräknas kostnaden uppgå till ca 23,0 tkr. Information om hur många timmar detta rör sig om delges vid nästa sammanträde. 1 Informationen läggs till handlingarna.

16 16(33) 195 Information vikariepoolen Nämnden tog upp en fråga, , om att sjuksköterskor ofta får sitta och ringa ut vikarier på helger och andra dagar då det inte är kontorstid. Detta kan uppta en stor del av deras arbetstid. Personalchef Ann Karlsson informerar om att en mätning gjorts under perioden augusti. Av 500 turer som skulle tillsättas med vikarier under denna period så var det 1 tur som inföll under en helg. Vikariesamordningen behövs mest på vardagar och det blir svårt att bemanna med vikariesamordning under helger. Personalenheten ser över rutiner för vikarietillsättning inför helger. Förvaltningschefen och personalchefen har i uppdrag att utreda vikarietillsättning under helger. Annalena Järnberg (S) har olika frågeställningar kring tidigare beslut om reduceringar och uppföljning av dessa åtgärder som lämnas till förvaltningen. 1 Återrapportering till nämnden muntligt och skriftligt senast december Informationen läggs till handlingarna.

17 17(33) 196 Hyressättning äldreboenden och gruppboenden, bilaga, dnr En skrivelse med frågor angående hyressättningen på äldreboendet Sörgården inkom till kommunstyrelsen i augusti 2010 från en kommuninvånare. Kommunstyrelsen beslutade att dessa frågor skulle överlämnas till den pågående fastighetsutredningen. I den fastighetsutredning som tidigare lämnades in saknades frågan om hyressättningen varför KPMG fick uppdraget att göra en komplettering. I utredningen framkommer att omsorgsnämnden saknar formellt en fastställd modell för hyressättning i särskilt boende för äldre och funktionshindrade. Det saknas tydliga underlag till nämndens ställningstagande som visar hur hyran har satts. Hyrorna har satts under olika förutsättningar och principer i olika tider. Detta har lett till viss differentiering i hyresnivåer för likvärdiga lägenheter. De faktiska hyrorna för ombyggda lägenheter är högre än vad SKL:s modell för hyressättning skulle gett dem. Omvänt gäller för de lägenheter med likvärdig standard men som inte byggts om de senaste åren. KPMG rekommenderar att omsorgsnämnden inför en enhetlig modell för hyressättningen samt att nämnden bör försöka få till stånd en förhandling om modellen med hyresgästföreningen. 1 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en enhetlig modell för hyressättning i enlighet med SKL:s modell 2 Den modell som tas fram skall vara förankrad hos fastighetsavdelningen och en förhandling med hyresgästföreningen angående modellen skall göras innan beslut i nämnden. 3 Omsorgsnämnden får ett förslag till beslut i december. 4 Beslutet skall till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

18 18(33) 197 Ensamkommande flyktingungdomar, svar på frågeställning, bilaga, dnr Efter föredragning av samordnaren Biljana Levacic ON beslutade omsorgsnämnden att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågeställningen kring hur kommunen ska arbeta med de som fyller 18 år och hur de ungdomar som har permanent uppehållstillstånd ska slussas ut i eget boende. Efter inträdde en sk etableringsreform (SFS 2010:197) där Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för flyktingarnas inslussning i samhället och Försäkringskassan har ansvaret för deras ekonomi under två års tid. Kommunens ansvar är bosättning och skola. Detta innebär att kommunen ska ordna ett boende efter förfrågan från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Frågan om hemutrustning går via CSN-lån. Arbetsförmedlingen ska ordna en sk etableringslots som ska hjälpa flyktingen med bl a praktiska saker. Kommunen ska undvika att ta över andra myndigheters ansvar i denna fråga. Handläggare på IFO kommer att göra en bedömning om personen i fråga har förmåga att klara ett eget boende. Ungdomarna i boendet för ensamkommande flyktingungdomar har rätt att bo kvar i boendet Solrosen fram till 21 års ålder om de fortfarande går i gymnasieskola. Kommunen kommer att få full ersättning för dem. De som inte vill gå eller är klara med skolan och är myndiga samt har PUT (permanent uppehålls- och arbetstillstånd) har rätt att ingå i etableringsreformen och stanna kvar i Hällefors eller välja en annan kommun. I detta läge är det kommunens uppgift att ordna ett boende via flyktingsamordnaren. 1 Informationen läggs till handlingarna.

19 19(33) 198 Månadsuppföljning beredning, dnr Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen har förvaltningschefen givit enhetscheferna i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder som ska ge effekt Åtgärdsplanen ska presenteras i december 2011 för att visa hur budgetramen ska hållas Alla tomhyror inom förvaltningen ska redovisas på förvaltningen. Tomhyror på Gamla Björkhaga utreds. Frågor finns om vilka politiska beslut det finns om att inrätta Gästis samt om intäkterna för Gästis täcker hyreskostnaderna. Förvaltningens förslag till beslut: - Informationen godkänns och läggs till handlingarna 1 Informationen läggs till handlingarna.

20 20(33) 199 Månadsuppföljning, dnr Omsorgsnämndens helårsprognos för 2011 beräknas bli ett underskott på 11,1 miljoner kronor. I förhållande till föregående månad har 0,9 miljoner kronor sämre uppdelad på äldreomsorg -1,2 miljoner kronor. IFO -0,1 miljoner kronor och staben/politisk verksamhet 0,4 miljoner kronor. KF beslutade den 14 juni 2011 att respektive förvaltning skall stå för sina egna tomma hyror. Detta beslut påverkar Äldreomsorgens helårsprognos med -02, miljoner kronor. Förvaltningens förslag till beslut: - Informationen godkänns och läggs till handlingarna 1 Månadsuppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. 2 Förvaltningen får uppdrag att se över vilka politiska beslut som ligger till grund för inrättandet av Gästis samt hur kostnadstäckningen ser ut.

21 21(33) 200 Delårsrapport omsorgsnämnden, dnr En delårsrapport har tagits fram som beskriver det ekonomiska läget per Omsorgsnämndens berättelse tar bl.a. upp den åtgärdsplan som tidigare redovisats i nämnden. 1 Omsorgsförvaltningens delårsbokslut godkänns.

22 22(33) 200 Riktlinjer familjehemsvård, bilaga, dnr Föreligger förslag till riktlinjer för familjehemsvård i Hällefors kommun. Av förslaget framgår bl a definition och mål för familjehemsvård och HvB vård. Dessutom anges fördelar med familjehemsvård och omsorgsnämndens ansvar. I övrigt även rekrytering och utredning av familjehem samt upprättande av vårdplaner och uppföljning av placeringar m.m. Ekonomi Omkostnadsersättning och arvodesersättning redovisas i bilaga 5. Kostnad för helårsplacering i konsulentstödda familjehem uppgår till totalt kr. Motsvarande kostnad för placering i vanligt familjehem är kr/år (beräknat på högsta rekommenderade ersättning och omkostnad). Detta innebär att man genom att använda vanligt familjehem reducerar årskostnad för en helårsplacering med kr. Beräknad kostnad för familjehem med nuvarande arvode uppgår till 2 050,0 tkr beräknat på 10 helårsplaceringar. Motsvarande kostnad med högsta rekommenderade arvode och omkostnad beräknat på 10 årsplaceringar uppgår till 2 671,8 tkr. Finansiering av ökad kostnad med 621,8 tkr sker genom budgeterat anslag 1 500,0 tkr för institutionsvård ungdom För att erhålla en vård- och kostnadseffektiv familjehemsvård där bl a möjlighet ska finnas att kunna rekrytera och behålla kompetenta familjehem bör ersättningen höjas till den av SKL Sveriges Kommuner och Landsting (Cirkulär: 10:73) högsta rekommenderade arvode och omkostnad enligt ovan. Förvaltningens förslag till beslut - Att omsorgsnämnden antar riktlinjer för familjehemsvården i Hällefors kommun enligt ovan. 1 Omsorgsnämnden antar riktlinjer för familjehemsvården i Hällefors kommun.

23 23(33) 201 Komplettering riktlinjer Lex Sarah, bilaga, dnr Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i kraft. Samtidigt trädde socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om Lex Sarah i kraft. Kompletterande riktlinjer har införts i Rutiner för anmälan enligt Lex Sarah där socialtjänsten (Individ- och familjeomsorgen) lyfts in enligt bilaga. Förvaltningens förslag till beslut - Att omsorgsnämnden beslutar antaga föreliggande förslag till kompletterande riktlinjer om Lex Sarah inom socialtjänsten. 1 Omsorgsnämnden beslutar anta föreliggande förslag till kompletterande riktlinjer om Lex Sarah inom socialtjänsten.

24 24(33) 202 Ansökan om föreningsbidrag Föreningen för psykiatriskt samarbete (FPS), bilaga, dnr Föreningen för psykiatriskt samarbete, FPS, har till omsorgsnämnden inkommit med ansökan om föreningsbidrag. Kriterierna som antagits av Hällefors kommun anger att föreningen skall vara registrerad i kommunens föreningsregister och bedriva permanent/varaktig/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun. FPS uppfyller inte Hällefors kommuns kriterier för att erhålla föreningsbidrag. Förvaltningens förslag till beslut - att avslå ansökan om föreningsbidrag. 1 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

25 25(33) 203 Ansökan om verksamhetsbidrag BRIS, bilaga, dnr Föreligger en ansökan från BRIS Barnens Rätt i Samhället om verksamhetsbidrag till region Mitt:s stödverksamhet för 2012 på kr från Hällefors kommun. Enligt bifogad bidragsansökan ansöker man om ett bidrag omfattande 5 kr per barn från Hällefors kommun vilket innebär kr. Omsorgsnämnden har under ett antal år tillbaka bifallit bidragsansökningar från BRIS. Under verksamhetsåret 2010 sökte man bidrag från 99 kommuner i BRIS Mitt. Man fick bidrag från 57 av dessa kommuner. BRIS anger särskilt i sin ansökan följande: Om vi skulle falla utanför ramen för er kommuns verksamhetsbidrag vill vi gärna bli kontaktade för att eventuellt skriva avtal eller överenskommelse om samarbete. Det sker redan idag i flera kommuner. I gemensamma bidragskriterier för Hällefors kommun anges bl.a. att sökande förening/organisation skall vara registrerad i kommunens föreningsregister och bedriva permanent/varaktig/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun. Förvaltningens förslag till beslut - att omsorgsnämnden avslår föreliggande framställan om verksamhetsbidrag till BRIS Region Mitt med hänvisning till de gemensamma bidragskriterierna för Hällefors kommun enligt ovan. Annalena Järnberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 1 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

26 26(33) 204 Ansökan om verksamhetsbidrag Kvinnohuset i Örebro, bilaga, dnr Föreligger ansökan från Kvinnohuset i Örebro om verksamhetsbidrag till verksamheten under år 2012 baserat på 2 kr per kommuninvånare, kr. Kvinnohuset arbetar främst med att stötta och hjälpa misshandlade kvinnor och barn, främst genom att erbjuda rådgivande och stödjande samtal på telefon eller vid personliga besök. De kan erbjuda en tids boende för hotade kvinnor och deras barn. Man har även ett barnprojekt där specialpedagoger stödjer barnen som bor/bott på Kvinnohuset i Örebro. Man har också en aktiv volontärgrupp som hjälper till vid behov på kvällar och helger. I gemensamma bidragskriterier för Hällefors kommun anges bl.a. att sökande förening/organisation skall vara registrerad i kommunens föreningsregister och bedriva permanent/varaktig/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun. Förvaltningens förslag till beslut - att omsorgsnämnden avslår föreliggande framställan om verksamhetsbidrag till Kvinnohuset i Örebro med hänvisning till de gemensamma bidragskriterierna för Hällefors kommun enligt ovan. 1 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

27 27(33) 205 Ansökan om verksamhetsbidrag Rädda Barnen, bilaga, dnr Föreligger ansökan från Rädda Barnen i Örebro lokalförening om verksamhetsbidrag på kr från Hällefors kommun. Enligt bifogad projektbeskrivning kommer Rädda Barnen och Studiefrämjandet i Örebro att söka projektanslag från allmänna arvsfonden för ett 3-årigt projekt för ensamkommande barn i Örebro län. Nu undrar man om Hällefors kommun skulle kunna vara intresserad av att bidra med en symbolisk summa på kr för att visa allmänna arvsfonden att detta skulle vara angeläget. Man har gjort en förfrågan till samtliga kommuner som tar emot ensamkommande barn i Örebro län. I gemensamma bidragskriterier för Hällefors kommun anges bl.a. att sökande förening/organisation skall vara registrerad i kommunens föreningsregister och bedriva permanent/varaktig/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun. Förvaltningens förslag till beslut - att omsorgsnämnden avslår föreliggande framställan om verksamhetsbidrag till Rädda Barnen i Örebro lokalförening med hänvisning till de gemensamma bidragskriterierna för Hällefors kommun enligt ovan. 1 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

28 28(33) 206 Revidering och komplettering av dokumenthanteringsplan, bilaga, dnr Omsorgsförvaltningens dokumenthanteringsplan godkändes av omsorgsnämnden Den är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som förekommer i respektive verksamhet och om de ska bevaras (sparas för alltid) eller gallras (förstöras). Dokumenthanteringsplanen avser att förbättra personalens och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information. Den ska alltid överensstämma med verkligheten på förvaltningen och uppdateras årligen. Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver det år då handlingen upprättats. Vid inaktualitet innebär att en handling kan gallras när den längre inte behövs i verksamheten. Dokumenthanteringsplanen för omsorgsförvaltningen innefattar handlingar rörande individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg, LSS, alkoholfrågor samt ärenden angående bistånd och skuldsanering m.m. Dokumenthanteringsplanen har reviderats avseende beställningslistor vikariepoolen (sid 2), LSS, ärendeakter (sid5) samt att dokumenthanteringsplanen har kompletterats med en Instruktion för hantering av patientjournaler. Förvaltningens förslag till beslut - Omsorgsnämnden beslutar godkänna den reviderade dokumenthanteringsplanen. 1 Omsorgsnämnden godkänner den reviderade dokumenthanteringsplanen.

29 29(33) 207 Delgivningar delegationsbeslut, dnr Föreligger delgivningar av delegationsbeslut 1 Delgivningarna av delegationsbeslut är delgivna.

30 30(33) 208 Delgivningar, bilaga Föreligger förteckning över skrivelser som delges nämnden. 1 Delgivningen läggs till handlingarna.

31 31(33) 209 Övriga frågor Inga övriga frågor.

32 32(33) 210 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschefen har ingen ytterligare information.

33 33(33) 211 Ordföranden informerar Ordföranden har ingen ytterligare information.

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(4) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C), vice ordförande Kerstin Skogdalen (S) Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Sven-Åke Lundh

Läs mer

Kerstin Skogdalen (S) Kari Paavonen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Tomas Mathiesen (M) Hans Pohlmann (GL)

Kerstin Skogdalen (S) Kari Paavonen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Tomas Mathiesen (M) Hans Pohlmann (GL) 1(31) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 16.50 Beslutande Ledamöter Kerstin Skogdalen (S) Kari Paavonen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Tomas Mathiesen

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Samuel Ericsson, gruppledare (v) Lilian Stenqvist, ers. gruppledare (s) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Samuel Ericsson, gruppledare (v) Lilian Stenqvist, ers. gruppledare (s) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(26) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 16.30 Beslutande Ledamöter Barbro Stein (S) ordförande Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Ulrika Mellkvist (C) Sven-Åke Lundh (M) Mats

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke Lundh (m) Inger Clausson (hob) Mariam Karimbiak (v)

Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke Lundh (m) Inger Clausson (hob) Mariam Karimbiak (v) Omsorgsnämnden 2008-01-30 1 Plats och tid Kommunhuset Plenisalen, 2008-01-30 kl. 13.00 16.25 Beslutande Lilian Stenqvist (s) Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Formens hus, kl. 15.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2009-09-09 1(28)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2009-09-09 1(28) Omsorgsnämnden 2009-09-09 1(28) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen Klockan 13.00-18.00 Beslutande Lilian Stenqvist (s) ordförande Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Ulrika Mellkvist (c) Sven-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 08:30-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 16.10 Beslutande Ledamöter Annalena Järnberg (S) vice ordförande Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 151 Godkännande av ärendelista... 188 152 Månadsuppföljning 2016... 189 153 Framtida behov inom äldreomsorgen Björkgården... 190 154 Anmälan av delegationsbeslut... 191 155 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet 1(5) Kommunala handikapprådet Plats och tid Kommunhuset, Valsverket, kl. 14.00 16.00 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C), ordförande Allan Myrtenkvist, ÖLL Sylvia Persson, Reumatikerföreningen Ingrid

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden (14)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden (14) Omsorgsnämnden 2008-08-20 1(14) Plats och tid Plenisalen 2008-08-20 kl. 13.00 14.45 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) ordförande Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 19:30 Plats och tid 40-55 Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP) Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-02-21 10 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund (M) Harry Eklöf

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2007-08-22 1(24)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2007-08-22 1(24) Omsorgsnämnden 2007-08-22 1(24) Plats och tid 2007-08-22 kl. 13.00 17.00 Beslutande Lilian Stenqvist (s) ordförande Mikael Ericsson (s) Christina Wilhelmsson (s) Inga-Karin Falk (m) tjg.ers. Sven-Åke Lundh

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-07

PROTOKOLL 2015-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdag 7 april 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer