Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)"

Transkript

1 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) Ersättare Kerstin Skogdalen (S) Britt Nilsson (C) Förvaltningschef Katarina Strömgren Sandh Enhetschef Kenth Adamsson Marjo Isosalo, socialsekreterare Eva Juvél, socialsekreterare Ann Karlsson, personalchef Louise Gustafsson, arbetsterapeut Anna-Lena Skeneby, arbetsterapeut Ylva Karttunen Bark Melker Renström Revisor Sune Ekman, revisor Samuel Ericsson, gruppledare (V) Margeurite Wase ,186,197, Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag 28/ kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eija Kilpala Ordförande Ulrika Mellkvist Justerare Margeurite Wase ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Eija Kilpala

2 2(33) 173 Val av justerare samt dag för justering. Marguerite Wase (HOB) föreslås som justerare Beslut 1 Marguerite Wase (HOB) valdes till justerare. Justering äger rum 28 september 2011 kl

3 3(33) 174 Godkännande av föredragningslista Punkt 17 flyttas upp i föredragningslistan och blir punkt 5. Punkt 25 flyttas upp i föredragningslistan och blir punkt 7. En ny punkt, Delårsrapport, läggs till som punkt 19 i föredragningslistan. 1 Föredragningslistan godkänns.

4 4(33) Sekretessärenden

5 5(33) 184 Delgivning av delegationsbeslut IFO juni augusti 2011 Föreligger en delegationsrapport avseende myndighetsutövande beslut som fattats enligt delegation inom individ- och familjeomsorgsverksamheten. Rapporten avser perioden 1 juni 31 augusti Delgivningen läggs till handlingarna.

6 6(33) 185 Delgivning av delegationsbeslut Bistånd maj juli 2011 Föreligger en delegationsrapport avseende myndighetsutövande beslut som fattats enligt delegation av biståndshandläggarna. Delegationsrapporten avser perioden maj - juli Delgivningen läggs till handlingarna.

7 7(33) 186 Information om svar till Socialstyrelsen avseende anmälan handläggning ekonomiskt bistånd Socialstyrelsen begärde, efter anmälan av Barbro Stein rörande handläggningen av ekonomiskt bistånd för en ungdom, att omsorgsnämnden skulle inkomma med yttrande och handlingar i ärendet. Dessutom begärde Socialstyrelsen svar på följande frågor: - På vilket sätt man handlagt ansökningarna om ekonomiskt bistånd. - Vilket stöd och vilken hjälp som erbjudits ungdomen eller anmälaren. - Vilka eventuella ställningstaganden eller åtgärder som anmälan aktualiserat hos nämnden. Omsorgsnämnden har yttrat sig enligt bilagda handlingar. I yttrandet har man framhållit situationen kring ungdomen. Socialstyrelsen har ännu inte inkommit med beslut i ärendet. En JO-anmälan har gjorts och förvaltningen återkommer med information när JO:s beslut i ärendet inkommit. 1 Informationen läggs till handlingarna.

8 8(33) 187 Ansökan om statsbidrag till förstudie om valfrihetssystem, bilaga, dnr Den 20:e november 2008 fattade Riksdagen beslut om en ny lag, LOV, lagen om valfrihets- system (SFS: 2008:962). Lagen omfattar all socialtjänst och är ett alternativ till LOU, lagen om offentlig upphandling. LOV ger brukare eller patienter större möjligheter att själv välja utförare av vård- och omsorgstjänster. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att för år 2011 besluta om och fördela kronor i bidrag till kommuner som inte tidigare beviljats stöd för att förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV). Omsorgsförvaltningen har fått uppdraget att skriva en ansökan. Socialstyrelsen gav omsorgsnämnden uppskov med ansökningstiden fram till då den gick ut Som beslutsunderlag ligger ansökan om stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. Om Socialstyrelsen beviljar ansökan så ska en projektledare anställas under ett halvår som ska utreda förutsättningarna för att införa LOV i Hällefors kommun. Därefter blir det beslut i omsorgsnämnden om att tillstyrka ansökan och därefter ska kommunstyrelsen fatta beslut. Om kommunstyrelsen tillstyrker att Hällefors kommun ska införa LOV så ska ärendet upp till kommunfullmäktige för beslut. Projektledaren kommer därefter att anställas ytterligare ett halvår för att införa valfrihetssystem i kommunen. Förvaltningens förslag till beslut - Omsorgsnämnden tillstyrker att ansökan görs för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. - Paragrafen justeras omedelbart. 1 Omsorgsnämnden tillstyrker att ansökan görs för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt LOV. 2 Paragrafen justeras omedelbart.

9 9(33) 188 Information MAS - muntlig Ylva Karttunen Bark, MAS, redogör för arbetet med smittskydd utifrån en händelse med en multiresistent bakterie. 1 Informationen läggs till handlingarna.

10 10(33) 189 Justering av 162 i ON:s protokoll från sammanträdet Vid omsorgsnämndens sammanträde var den valde justeraren jävig under denna paragraf varför den inte kunde justeras vid justeringstillfället. Paragrafen ska därför justeras under dagens sammanträde. Uppgift om justeringen anslås genom särskilt anslag/bevis på kommunens anslagstavla senast två dagar efter dagens sammanträde i omsorgsnämndens protokoll förklaras för justerad. 2 Paragrafen justeras omedelbart.

11 11(33) 190 Vårdtyngdsmätning, bilaga, dnr Vårdtyngdsmätningarna har skett under november 2010 samt februari, april och juni Hur mätningarna görs och resultatet av mätningarna redovisas av arbetsterapeuterna Louise Gustavsson och Anna-Lena Skeneby som genomfört mätningarna. Förvaltningens förslag till beslut - Omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 1 Informationen läggs till handlingarna.

12 12(33) 191 Rapport behov av vård- och omsorgsboende t.o.m. augusti 2011, bilaga, dnr Föreligger information om vård- och omsorgsplatser och antalet tomma platser inom ÄO/HO t.o.m. augusti Den visar att 27 personer är i behov av vård- och omsorgsboende och väntar på plats, vilket är en ökning med 4 personer jämfört med maj månad. 1 Informationen läggs till handlingarna.

13 13(33) 192 Rapport om utskrivningsklara t.o.m. augusti 2011, bilaga, dnr Föreligger information om utskrivningsklara patienter t o m augusti Förvaltningen har haft totalt 51 betalningsdygn, total kostnad kr. Budget för utskrivningsklara är 300 tkr. Kostnad per vårddygn är kronor inom den somatiska vården och vårddygnskostnaden för den psykiatriska vården är kr. 1 Informationen läggs till handlingarna.

14 14(33) 193 Rapport till fullmäktige om ej verkställda beslut enl. 16 kap 6 h SoL, bilaga, dnr I 16 kap 6 h SoL finns en rapporteringsskyldighet till fullmäktige över hur många gynnande beslut anligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom 3 månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporten ska utformas så att sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut. Rapporteringen är inte avsedd att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Rapporteringen ska, liksom rapporteringen till Socialstyrelsen, ske en gång per kvartal. Föreligger en rapport till fullmäktige om ej verkställda beslut t.o.m. andra kvartalet Förvaltningens förslag till beslut - Omsorgsnämnden lägger rapporten till handlingarna för vidarebefordran till fullmäktige och revisorerna. 1 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

15 15(33) 194 Information kostnader socialpsykiatrin, bilaga, dnr Enhetschef för socialpsykiatrin har på uppdrag av nämnden tagit fram kostnader för insatser i form av socialpsykiatrisk rehabilitering riktade till elever, ej folkbokförda i Hällefors kommun, vid Hällefors folkhögskola. Kostnaderna har under första halvåret 2011 uppgått till 42,0 tkr. Kostnaderna är uträknade utifrån antalet arbetade timmar. Några extra resurser i form av personal har inte nyttjats. Arbetet har utförts av ordinarie personal i Millesgruppen. Under andra halvåret för 2011 beräknas kostnaden uppgå till ca 23,0 tkr. Information om hur många timmar detta rör sig om delges vid nästa sammanträde. 1 Informationen läggs till handlingarna.

16 16(33) 195 Information vikariepoolen Nämnden tog upp en fråga, , om att sjuksköterskor ofta får sitta och ringa ut vikarier på helger och andra dagar då det inte är kontorstid. Detta kan uppta en stor del av deras arbetstid. Personalchef Ann Karlsson informerar om att en mätning gjorts under perioden augusti. Av 500 turer som skulle tillsättas med vikarier under denna period så var det 1 tur som inföll under en helg. Vikariesamordningen behövs mest på vardagar och det blir svårt att bemanna med vikariesamordning under helger. Personalenheten ser över rutiner för vikarietillsättning inför helger. Förvaltningschefen och personalchefen har i uppdrag att utreda vikarietillsättning under helger. Annalena Järnberg (S) har olika frågeställningar kring tidigare beslut om reduceringar och uppföljning av dessa åtgärder som lämnas till förvaltningen. 1 Återrapportering till nämnden muntligt och skriftligt senast december Informationen läggs till handlingarna.

17 17(33) 196 Hyressättning äldreboenden och gruppboenden, bilaga, dnr En skrivelse med frågor angående hyressättningen på äldreboendet Sörgården inkom till kommunstyrelsen i augusti 2010 från en kommuninvånare. Kommunstyrelsen beslutade att dessa frågor skulle överlämnas till den pågående fastighetsutredningen. I den fastighetsutredning som tidigare lämnades in saknades frågan om hyressättningen varför KPMG fick uppdraget att göra en komplettering. I utredningen framkommer att omsorgsnämnden saknar formellt en fastställd modell för hyressättning i särskilt boende för äldre och funktionshindrade. Det saknas tydliga underlag till nämndens ställningstagande som visar hur hyran har satts. Hyrorna har satts under olika förutsättningar och principer i olika tider. Detta har lett till viss differentiering i hyresnivåer för likvärdiga lägenheter. De faktiska hyrorna för ombyggda lägenheter är högre än vad SKL:s modell för hyressättning skulle gett dem. Omvänt gäller för de lägenheter med likvärdig standard men som inte byggts om de senaste åren. KPMG rekommenderar att omsorgsnämnden inför en enhetlig modell för hyressättningen samt att nämnden bör försöka få till stånd en förhandling om modellen med hyresgästföreningen. 1 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en enhetlig modell för hyressättning i enlighet med SKL:s modell 2 Den modell som tas fram skall vara förankrad hos fastighetsavdelningen och en förhandling med hyresgästföreningen angående modellen skall göras innan beslut i nämnden. 3 Omsorgsnämnden får ett förslag till beslut i december. 4 Beslutet skall till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

18 18(33) 197 Ensamkommande flyktingungdomar, svar på frågeställning, bilaga, dnr Efter föredragning av samordnaren Biljana Levacic ON beslutade omsorgsnämnden att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågeställningen kring hur kommunen ska arbeta med de som fyller 18 år och hur de ungdomar som har permanent uppehållstillstånd ska slussas ut i eget boende. Efter inträdde en sk etableringsreform (SFS 2010:197) där Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för flyktingarnas inslussning i samhället och Försäkringskassan har ansvaret för deras ekonomi under två års tid. Kommunens ansvar är bosättning och skola. Detta innebär att kommunen ska ordna ett boende efter förfrågan från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Frågan om hemutrustning går via CSN-lån. Arbetsförmedlingen ska ordna en sk etableringslots som ska hjälpa flyktingen med bl a praktiska saker. Kommunen ska undvika att ta över andra myndigheters ansvar i denna fråga. Handläggare på IFO kommer att göra en bedömning om personen i fråga har förmåga att klara ett eget boende. Ungdomarna i boendet för ensamkommande flyktingungdomar har rätt att bo kvar i boendet Solrosen fram till 21 års ålder om de fortfarande går i gymnasieskola. Kommunen kommer att få full ersättning för dem. De som inte vill gå eller är klara med skolan och är myndiga samt har PUT (permanent uppehålls- och arbetstillstånd) har rätt att ingå i etableringsreformen och stanna kvar i Hällefors eller välja en annan kommun. I detta läge är det kommunens uppgift att ordna ett boende via flyktingsamordnaren. 1 Informationen läggs till handlingarna.

19 19(33) 198 Månadsuppföljning beredning, dnr Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen har förvaltningschefen givit enhetscheferna i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder som ska ge effekt Åtgärdsplanen ska presenteras i december 2011 för att visa hur budgetramen ska hållas Alla tomhyror inom förvaltningen ska redovisas på förvaltningen. Tomhyror på Gamla Björkhaga utreds. Frågor finns om vilka politiska beslut det finns om att inrätta Gästis samt om intäkterna för Gästis täcker hyreskostnaderna. Förvaltningens förslag till beslut: - Informationen godkänns och läggs till handlingarna 1 Informationen läggs till handlingarna.

20 20(33) 199 Månadsuppföljning, dnr Omsorgsnämndens helårsprognos för 2011 beräknas bli ett underskott på 11,1 miljoner kronor. I förhållande till föregående månad har 0,9 miljoner kronor sämre uppdelad på äldreomsorg -1,2 miljoner kronor. IFO -0,1 miljoner kronor och staben/politisk verksamhet 0,4 miljoner kronor. KF beslutade den 14 juni 2011 att respektive förvaltning skall stå för sina egna tomma hyror. Detta beslut påverkar Äldreomsorgens helårsprognos med -02, miljoner kronor. Förvaltningens förslag till beslut: - Informationen godkänns och läggs till handlingarna 1 Månadsuppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. 2 Förvaltningen får uppdrag att se över vilka politiska beslut som ligger till grund för inrättandet av Gästis samt hur kostnadstäckningen ser ut.

21 21(33) 200 Delårsrapport omsorgsnämnden, dnr En delårsrapport har tagits fram som beskriver det ekonomiska läget per Omsorgsnämndens berättelse tar bl.a. upp den åtgärdsplan som tidigare redovisats i nämnden. 1 Omsorgsförvaltningens delårsbokslut godkänns.

22 22(33) 200 Riktlinjer familjehemsvård, bilaga, dnr Föreligger förslag till riktlinjer för familjehemsvård i Hällefors kommun. Av förslaget framgår bl a definition och mål för familjehemsvård och HvB vård. Dessutom anges fördelar med familjehemsvård och omsorgsnämndens ansvar. I övrigt även rekrytering och utredning av familjehem samt upprättande av vårdplaner och uppföljning av placeringar m.m. Ekonomi Omkostnadsersättning och arvodesersättning redovisas i bilaga 5. Kostnad för helårsplacering i konsulentstödda familjehem uppgår till totalt kr. Motsvarande kostnad för placering i vanligt familjehem är kr/år (beräknat på högsta rekommenderade ersättning och omkostnad). Detta innebär att man genom att använda vanligt familjehem reducerar årskostnad för en helårsplacering med kr. Beräknad kostnad för familjehem med nuvarande arvode uppgår till 2 050,0 tkr beräknat på 10 helårsplaceringar. Motsvarande kostnad med högsta rekommenderade arvode och omkostnad beräknat på 10 årsplaceringar uppgår till 2 671,8 tkr. Finansiering av ökad kostnad med 621,8 tkr sker genom budgeterat anslag 1 500,0 tkr för institutionsvård ungdom För att erhålla en vård- och kostnadseffektiv familjehemsvård där bl a möjlighet ska finnas att kunna rekrytera och behålla kompetenta familjehem bör ersättningen höjas till den av SKL Sveriges Kommuner och Landsting (Cirkulär: 10:73) högsta rekommenderade arvode och omkostnad enligt ovan. Förvaltningens förslag till beslut - Att omsorgsnämnden antar riktlinjer för familjehemsvården i Hällefors kommun enligt ovan. 1 Omsorgsnämnden antar riktlinjer för familjehemsvården i Hällefors kommun.

23 23(33) 201 Komplettering riktlinjer Lex Sarah, bilaga, dnr Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i kraft. Samtidigt trädde socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om Lex Sarah i kraft. Kompletterande riktlinjer har införts i Rutiner för anmälan enligt Lex Sarah där socialtjänsten (Individ- och familjeomsorgen) lyfts in enligt bilaga. Förvaltningens förslag till beslut - Att omsorgsnämnden beslutar antaga föreliggande förslag till kompletterande riktlinjer om Lex Sarah inom socialtjänsten. 1 Omsorgsnämnden beslutar anta föreliggande förslag till kompletterande riktlinjer om Lex Sarah inom socialtjänsten.

24 24(33) 202 Ansökan om föreningsbidrag Föreningen för psykiatriskt samarbete (FPS), bilaga, dnr Föreningen för psykiatriskt samarbete, FPS, har till omsorgsnämnden inkommit med ansökan om föreningsbidrag. Kriterierna som antagits av Hällefors kommun anger att föreningen skall vara registrerad i kommunens föreningsregister och bedriva permanent/varaktig/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun. FPS uppfyller inte Hällefors kommuns kriterier för att erhålla föreningsbidrag. Förvaltningens förslag till beslut - att avslå ansökan om föreningsbidrag. 1 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

25 25(33) 203 Ansökan om verksamhetsbidrag BRIS, bilaga, dnr Föreligger en ansökan från BRIS Barnens Rätt i Samhället om verksamhetsbidrag till region Mitt:s stödverksamhet för 2012 på kr från Hällefors kommun. Enligt bifogad bidragsansökan ansöker man om ett bidrag omfattande 5 kr per barn från Hällefors kommun vilket innebär kr. Omsorgsnämnden har under ett antal år tillbaka bifallit bidragsansökningar från BRIS. Under verksamhetsåret 2010 sökte man bidrag från 99 kommuner i BRIS Mitt. Man fick bidrag från 57 av dessa kommuner. BRIS anger särskilt i sin ansökan följande: Om vi skulle falla utanför ramen för er kommuns verksamhetsbidrag vill vi gärna bli kontaktade för att eventuellt skriva avtal eller överenskommelse om samarbete. Det sker redan idag i flera kommuner. I gemensamma bidragskriterier för Hällefors kommun anges bl.a. att sökande förening/organisation skall vara registrerad i kommunens föreningsregister och bedriva permanent/varaktig/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun. Förvaltningens förslag till beslut - att omsorgsnämnden avslår föreliggande framställan om verksamhetsbidrag till BRIS Region Mitt med hänvisning till de gemensamma bidragskriterierna för Hällefors kommun enligt ovan. Annalena Järnberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 1 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

26 26(33) 204 Ansökan om verksamhetsbidrag Kvinnohuset i Örebro, bilaga, dnr Föreligger ansökan från Kvinnohuset i Örebro om verksamhetsbidrag till verksamheten under år 2012 baserat på 2 kr per kommuninvånare, kr. Kvinnohuset arbetar främst med att stötta och hjälpa misshandlade kvinnor och barn, främst genom att erbjuda rådgivande och stödjande samtal på telefon eller vid personliga besök. De kan erbjuda en tids boende för hotade kvinnor och deras barn. Man har även ett barnprojekt där specialpedagoger stödjer barnen som bor/bott på Kvinnohuset i Örebro. Man har också en aktiv volontärgrupp som hjälper till vid behov på kvällar och helger. I gemensamma bidragskriterier för Hällefors kommun anges bl.a. att sökande förening/organisation skall vara registrerad i kommunens föreningsregister och bedriva permanent/varaktig/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun. Förvaltningens förslag till beslut - att omsorgsnämnden avslår föreliggande framställan om verksamhetsbidrag till Kvinnohuset i Örebro med hänvisning till de gemensamma bidragskriterierna för Hällefors kommun enligt ovan. 1 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

27 27(33) 205 Ansökan om verksamhetsbidrag Rädda Barnen, bilaga, dnr Föreligger ansökan från Rädda Barnen i Örebro lokalförening om verksamhetsbidrag på kr från Hällefors kommun. Enligt bifogad projektbeskrivning kommer Rädda Barnen och Studiefrämjandet i Örebro att söka projektanslag från allmänna arvsfonden för ett 3-årigt projekt för ensamkommande barn i Örebro län. Nu undrar man om Hällefors kommun skulle kunna vara intresserad av att bidra med en symbolisk summa på kr för att visa allmänna arvsfonden att detta skulle vara angeläget. Man har gjort en förfrågan till samtliga kommuner som tar emot ensamkommande barn i Örebro län. I gemensamma bidragskriterier för Hällefors kommun anges bl.a. att sökande förening/organisation skall vara registrerad i kommunens föreningsregister och bedriva permanent/varaktig/regelbunden verksamhet och ha sitt säte, sina medlemmar och sin verksamhet i Hällefors kommun. Förvaltningens förslag till beslut - att omsorgsnämnden avslår föreliggande framställan om verksamhetsbidrag till Rädda Barnen i Örebro lokalförening med hänvisning till de gemensamma bidragskriterierna för Hällefors kommun enligt ovan. 1 Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

28 28(33) 206 Revidering och komplettering av dokumenthanteringsplan, bilaga, dnr Omsorgsförvaltningens dokumenthanteringsplan godkändes av omsorgsnämnden Den är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som förekommer i respektive verksamhet och om de ska bevaras (sparas för alltid) eller gallras (förstöras). Dokumenthanteringsplanen avser att förbättra personalens och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information. Den ska alltid överensstämma med verkligheten på förvaltningen och uppdateras årligen. Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver det år då handlingen upprättats. Vid inaktualitet innebär att en handling kan gallras när den längre inte behövs i verksamheten. Dokumenthanteringsplanen för omsorgsförvaltningen innefattar handlingar rörande individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg, LSS, alkoholfrågor samt ärenden angående bistånd och skuldsanering m.m. Dokumenthanteringsplanen har reviderats avseende beställningslistor vikariepoolen (sid 2), LSS, ärendeakter (sid5) samt att dokumenthanteringsplanen har kompletterats med en Instruktion för hantering av patientjournaler. Förvaltningens förslag till beslut - Omsorgsnämnden beslutar godkänna den reviderade dokumenthanteringsplanen. 1 Omsorgsnämnden godkänner den reviderade dokumenthanteringsplanen.

29 29(33) 207 Delgivningar delegationsbeslut, dnr Föreligger delgivningar av delegationsbeslut 1 Delgivningarna av delegationsbeslut är delgivna.

30 30(33) 208 Delgivningar, bilaga Föreligger förteckning över skrivelser som delges nämnden. 1 Delgivningen läggs till handlingarna.

31 31(33) 209 Övriga frågor Inga övriga frågor.

32 32(33) 210 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschefen har ingen ytterligare information.

33 33(33) 211 Ordföranden informerar Ordföranden har ingen ytterligare information.

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer