Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25"

Transkript

1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

2 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2013/14 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn- och fritids Pedagogiskt arbete Sture 8 8 programmet Bygg- och anläggnings Anläggningsfordon Kattegatt programmet Husbyggnad Praktiska 36 Mark och anläggning Måleri Plåtslageri Ekonomi Ekonomi Kattegatt programmet Juridik Aspero 28 El- och energi Elteknik Kattegatt programmet Estetiska Bild och formgivning Sture programmet Dans Drottning Blanka 16 Estetik och media Ljud & bild 105 Musik Teater Fordons- och transport Godshantering Kattegatt programmet Lastbil och mobila maskiner Praktiska 18 Personbil Transport Handel- och administrations Handel och service Sture programmet Hantverksprogrammet Florist Drottning Blanka Frisör Praktiska 41 Övriga hantverk Hotell- och Hotell och konferens Sture programmet Turism och resor Industritekniska Produkt och maskinteknik Kattegatt programmet Svetsteknik International Baccalaureate Sannarp Introduktionsprogrammet Preparandutbildning Kattegatt Programinriktat individuellt val Sannarp 76 Yrkesintroduktion Sture 96 Individuellt alternativ Praktiska 46 Språkintroduktion Plönninge 21 Naturbruks Djur Plönninge programmet Skog Naturvetenskaps Naturvetenskap Kattegatt programmet Naturvetenskap och samhälle Sannarp 64 Restaurang- och livsmedels Kök och servering Sture programmet Bageri och konditori Samhällsvetenskaps Beteendevetenskap Sannarp programmet Samhällsvetenskap Aspero 56 Drottning Blanka 24 Teknik Design och produktutveckling Kattegatt programmet Informations- och medieteknik Ljud & bild 70 Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighets Kyl- och värmepumpsteknik Kattegatt programmet Vvs Praktiska 28 Vård- och omsorgs Sannarp programmet Sture 5 Drottning Blanka

3 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2) Box Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tfn: E-post: Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen Axel Olsons gata 4B Sammanträdesdatum Tid: kl Ordförande: Sekreterare: Dag Hultefors Hedvig Lundberg

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Finansiell rapport UAN 2013/0339 IKE/FRI 2014 (nämnden delges underlag i samband med sammanträdet ) 5 UAN 2013/0050 Stiftelser UAN 6 UAN 2013/0302 Revisionsrapport och missiv Kränkande behandling, gymnasieskolan 7 UAN 2012/0440 DV-tvätten 8 UAN 2013/0337 Verksamhetsplan UAN 2013/0336 Sammanträdesdagar UAN 2013/0335 Kontaktpolitiska dagar Delegationsbeslut Kontaktpolitisk verksamhet 13 Information Övriga frågor - Lex maria på John Bauer. - DV-film, avslutning på mötet Anmälningsärenden HUKSAM-protokoll.

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Verksamhet 130 består av Arbetsmarknadsenheten, Daglig verksamhet, Ekonomiskt bistånd (de delar som inte är bidrag till enskilda) och Flyktingetablering. Verksamhetens totala nettokostnad har ökat med 1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamheten har högre intäkter som kompenserar de högre kostnaderna för köp av verksamhet, personal och lokaler. Arbetsmarknadsenhetens resultat för perioden uppgår till 35,1 mkr, 1 % högre jämfört med motsvarande period föregående år. De arbetsmarknadspolitiska anställningarna och anställningsstöden förändras ständigt, enheten har fler deltagare vilket genererar högre lönekostnader medan intäkterna i form av bidrag minskar. Enheten karaktäriseras av en flexibel verksamhet vilket återspeglas i en motsvarande oregelbundenhet i periodresultatet, något som beaktas i prognoserna under året. Daglig verksamhet: Resultatet har försämrats med 3 % (1,8 mkr) jämfört med föregående år. Anledningarna är att fler resurskrävande deltagare som kräver extraordinära insatser har fått alternativa placeringar i andra kommuner, verksamhetsövergången, lönerevideringen samt högre personaltäthet. Den del av ekonomiskt bistånd som belastar verksamhet 130, d.v.s. kostnader utöver bidrag till enskilda, har för perioden ett resultat som är 2 % lägre jämfört med resultatet för motsvarande period föregående år. Enheten för etablering av flyktingar har jämfört med motsvarande period föregående år ett bättre resultat. Flyktingintroduktionen upphörde 2012 medan etableringen och samhällsorienteringen startade upp sina verksamheter. Detta innebar ett år med minskade intäkter och kostnader och det är därför svårt att göra en jämförelse mellan åren. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Jämfört med föregående års motsvarande period har verksamhetens lönekostnader ökat med 7 %. Detta beror delvis på ökat antal deltagare på de olika enheterna vilket innebär fler arbetsmarknadsanställning, fler timvikarier och en högre personaltäthet. Bl.a. beror detta på att fyra anställda arbetar åt Samordningsförbundet. Kostnaden belastar verksamheten men faktureras förbundet och påverkar därmed inte dess resultat. Årets löneökningar är även de en bidragande faktor till de ökade lönekostnaderna. 1

6 Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamhet 130 prognostiserar en positiv ramavvikelse motsvarande +1,1 mkr. Arbetsmarknadsenheten prognostiserar inte någon ramavvikelse för periodens resultat. Enheten har förlorat Region Hallands upphandling av tolktjänster vilket kan innebära såväl minskade intäkter som kostnader under hösten. Arbetsmarknadshandläggarna planerar en flytt 1 november vilket kommer att innebära två månaders dubbla hyreskostnader Daglig verksamhet: Volymförändring inför 2013 innebar ett tillskott på 2,0 mkr. Verksamheten har infört en ny fördelningsmodell som innebär att verksamheten får en deltagarpeng beroende på nivåbedömning och närvarotid. Med tanke på att verksamheten inte har anpassat sig fullt ut efter den nya modellen samt kostnader för verksamhetsövergången så prognostiseras en ramavvikelse på totalt -650 kkr. Kostnader på 250 kkr kan i dagsläget härledas till verksamhetsövergången som påbörjades i september. Kostnaden för semesterskulden som ska regleras mellan kommun och Nytida (Orkiden) är fortsatt svår att uppskatta. Ekonomiskt bistånd prognostiserar för (på grund av lägre personalkostnader än budgeterat, fakturering av tre tjänster till Samordningsförbundet och interimsförda medel) en positiv ramavvikelse. Totalt beräknar enheten en positiv avvikelse på kkr mot fastställd ram. Enheten för etablering av flyktingar prognostiserar ingen avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Resursfördelning av bidragen för etablering av flyktingar är under uppbyggnad och beräknas att bli lägre än budget. Avvikelsen reduceras då en lägre andel av intäkterna från Migrationsverket beräknas betalas ut 2013 samt att personalkostnaderna beräknas bli högre. Verksamheten beräknar i dagsläget att interimsföra cirka 3,7 mkr till Interimsposterna avser bidrag för deltagare vars insatser kommer fortgå efter årsskiftet. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Innebär arbetsmarknadsenhetens förlorade upphandling en minskning av tolkuppdrag minskar även kostnaden för utbetalning av arvoden. Höstens fortsatta inflöde av deltagare till projektet Prova på plats kommer generera lönekostnader först Haldahuset kommer under en övergångsperiod att ha två enhetschefer i stället för en pga en pensionsavgång. Daglig verksamhet har gjort en personalöversyn då Nytida övertar sju enheter inom DV i september. Det kommer medföra en merkostnad då semesterskulden ska regleras för dem som följer med den nya leverantören. Som ett led av försenade tillsättningar av tjänster, att personal bytt tjänster, att personal är helt eller delvis föräldralediga eller sjukskrivna, prognostiseras lönekostnaderna för ekonomiskt bistånd att bli 500 kkr lägre än vad som är budgeterat. 2

7 Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. En marginell förändring på totalt 200 kkr sedan föregående rapport beror på diverse mindre omkostnader. Daglig verksamhet anpassas till den nya fördelningsmodellen vilket innebär att en justering avseende prognosen för intäkter och kostnader görs för perioden. Justeringen påverkar inte verksamhetens resultat. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Verksamheten har på grund av utmaningen av Daglig verksamhet 2013 varit återhållsam med investeringar. Periodens investeringsnetto uppgår till kkr jämfört med 587 kkr föregående år. Arbetsmarknadsenheten har med anledning av arbetsmiljö tvingats genomföra oplanerade investeringar i form av elarbete på Haldahuset och samt ett nytt tak på Byggåtervinningen för motsvarande 960 kkr. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten planerar att hålla sig inom kommunfullmäktiges fastställda ram avseende investeringar. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser 3

8 Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning januari oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Nettokostnaden för perioden är jämförbar med motsvarande period föregående år. Såväl den totala kostnaden för bidrag till enskilda samt antal hushåll har jämfört med motsvarande period föregående år minskat med ca 1 %. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram betalades det i genomsnitt ut kr till 772 st hushåll per månad medan genomsnittet 2013 har varit 756 hushåll som mottagit kr i månaden. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 2,0 mkr för Biståndet är reglerat i lag vilket medför ringa möjligheter att påverka utfallet för att nå ekonomisk balans års prognos beräknas resultera i drygt 2,6 mkr mer i utbetalningar jämfört med budget. Projektet Nollplacerade har bidragit till en ökning av återbetalningar med 110 kkr. Förutom en ökning av återbetalningar beräknar verksamheten att få 90 kkr för flyktingar som etableras i kommunen samt för äldre, sjuka och funktionshindrade personer. Samordningsförbundet avgift kommer bli 270 kkr högre än vad som är budgeterat. De negativa avvikelserna reduceras något bland annat på grund av lägre kostnader för tolkar och förebyggande arbete. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Jämfört med föregående ekonomiska rapport prognostiserar verksamheten att resultatet förbättrats med 500 kkr vilket innebär ett prognostiserat resultat på 2,0 mkr för Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Verksamheten har inga investeringsmedel. 4

9 Verksamhet 651 Gymnasieskolan Driftsredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. I verksamhet 651 ingår förutom gymnasieskolorna även HR, Ekonomi och Vägledningscentrum. Föregående års periodresultat uppgick till ca 310,9 Mkr och årets är 281,3 Mkr. Mellanskillnaden beror bl.a. på periodiseringsskillnader mellan åren samt en minskning av elevtal vilket medfört en mindre organisation på enheterna. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Periodens utfall av lönekostnader har ökat med 6,3 mkr jämfört med föregående år. I föregående års periodutfall ingår inte löneavtalet för undervisande lärare vilket gav 4,2% (utfall i november 2012) och för 2013 från april vilket också gav 4,2%. I utfallet ingår projekt- och produktionskostnader och löneökningar vilket gör att utfallet inte blir jämförbart. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett postiv resultat på 9,4 mkr. Resultatet förklaras av ett överskott på budget för volymförändringar avseende elever och personal, överskott på budget för tilläggsbelopp samt att ersättning till friskolorna har varit mindre än budgeterat. Intäkter för utbildning för Vuxenubildningen och ökade interkommula ersättningar och bidrag har varit högre än budgeterat. Verksamheten kommer sannolikt inte heller att behöva använda hela den buffert som finns för John Bauers konkursbo. Som en direkt konsekvens av John Bauers konkurs har de kommunala gymnasieenheterna tagit emot fler elever. Detta har inneburit att vissa klasser har utökats men också att vissa klasser har fått startats upp med ett lågt elevantal i varje klass. Det senare innebär att det inte går att få någon ekonomi i dessa små klasser. Vidare har det ökade elevantalet även inneburit ökade kostnader utifrån att studieplanerna har fått korrigeras då eleverna har flyttat från en organisation till en annan samt att stödpersonalen har utökats. För en sammanställning av avvikelsen; se Excelbladet över verksamhet 651. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Gymnasieskolan prognostiseras att ha 2,8 mkr högre löneutbetalningar i år. I princip är det en löneminskning om beräkning inkluderar den lönerevision som gav lärarna 4,2 % även i år. 5

10 Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Vid föregående prognos hade inte samtliga höstens interkommunala ersättningen fakturerats Antalet elever från andra kommuner ökade i jämförelse med elevprognosen, därav högre intäkter. De interna hyresintäkterna minskar men uppdragsutbildning samt erhållna bidrag ger en ökning. Lönekostnaderna har minskat marginellt mot budget och prognos. Volymförändringar för elev och personal samt ersättningen till friskolor och andra huvudmän var för högt budgeterat i förhållande till hur verkligheten utvecklade sig. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 1,3 mkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 3,7 mkr införskaffats. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 6,6 Mkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan i nuläget inte får användas 575 kkr. (flytten är inte tidssatt) och 6,0 Mkr avseende ombyggnad av Kattegattgymnasiet. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Verksamhet 651 Gymnasieskolan Sannarpsgymnasiet Driftsredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Föregående års resultat uppgick till 70,4 Mkr och årets är 66,1 Mkr. Mellanskillnaden beror på organisationsförändringar inom Halmstad Utbildning och Gymnasieskolan. Skolhälsovård och skolmåltider ligger centralt och gymnasieskolan har gjort förändring i lednings 6

11 organisationen (gymnasiechef), ett lägre elevintag under våren som dock har stigit under hösten med anledning av JB-konkursen. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har minskat till och med höstterminen som beror främst på skolhälsovården och minskning av ledningsorganisationen. Efter JB-konkursen så har antalet anställda ökat i verksamheten. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Sannarpsgymnasiet prognostiserar ett underskott på 800 kkr. Det förklaras av att verksamheten köpt in Ipads för 1,6 mkr i jämförelse med föregående år på 600 kkr samt att skolan bär med sig ett underskott av en miljon kronor från föregående år. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Inför nuvarande läsår 2012/2013 gjordes kostnadsanpassningar i tjänstgöringsunderlag i samarbete med HR-funktionen med anledning av minskat elevunderlag. JB-konkursen har inneburit nyanställningar för läsåret 2013/2014. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring sedan föregående rapport. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 483 kkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 240 kkr införskaffats. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Ingen avvikelse gentemot ram. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) 7

12 Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Verksamhet 651 Gymnasieskolan Sturegymnasiet Driftsredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Föregående års resultat uppgick till 70,4 Mkr och årets är 60,4 Mkr. Mellanskillnaden beror på organisationsförändringar mellan Halmstad Utbildning och Gymnasieskolan. Skolhälsovård och skolmåltider ligger centralt och att gymnasieskolan har gjort förändring i lednings organisationen där gymnasiechefen tjänst har halverats och minskning av en rektorstjänst. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har minskat med 3,5 Mkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på organisationsförändring inom skolhälsovården, minskning i ledningsorganisationen och minskning av undervisningskostnader med anledning av elevminskning. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Sturegymnasiet beräknar uppvisa ett positivt resultat på 3,0 Mkr. Överskottet beror främst på att åk 2 och 3 elever (31 st) från fd JB skolan har placerats i redan etablerade klasser vilket har höjt budgeten medan undervisningskostnaden inte har ökat nämndvärt. Intaget i åk 1 blev lägre och koncentrerat till färre program än tidigare år vilket har uppmärksammats av ledningsorganisationen på enheten när tjänsterna har organiserats. Åk 1 klasserna är mer fyllda än de varit på Sture tidigare år. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Prognosen för personalkostnader 2013 är 53,6 Mkr mot utfall 57,2 Mkr Minskningen på 3,6 Mkr är gjord i samarbete med HR-funktionen med anledning av minskat elevunderlag. Även en förändring i ledningsorganisationen har genomförts inför Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. För Stures del tillkom det 1,4 Mkr lönerevisionspengar, ca 0,8 Mkr i elevavstämningar och 0,7 Mkr från Sannarps särskola till Stures särskola i samband med flyttning av en grupp 8

13 elever och personal. Vilket totalt gett en ramökning på ca 2,5 Mkr efter att underskottet på 0,4 Mkr är reglerat. Ny tjänsteorganisation är gjord inför lå 2013/2014 där hänsyn är tagen till det lägre elevtalet. I princip är löneutbetalningarna de samma i höst som de var i våras innan lönerevisonen. Löneutbetalningarna för hösten påverkar större delen av nästa års löneutbetalningar och går i linje med det lägre elevtalet och fyllda klasser. Överskottet som uppstått under hösten kommer att användas i nästa års budget då elevtalet prognosticeras att bli lägre och därmed också en lägre budget. Effekten av att vi har olika verksamhetsår och budgetår innebär att det kommer finnas en förskjutning i utbetalningarna av löner och ett överskott uppstår när elevtalet blir lägre och tvärtom när elevtalet blir högre. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 349 kkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 630 kkr införskaffats. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Inga avvikelser Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 651 Gymnasieskolan, Kattegattgymnasiet Driftsredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Föregående års periodresultat uppgick till 92,9 mkr och årets är 90,2 mkr. Mellanskillnaden (2,7 mkr) beror bl a på att elevhälsan och skolmåltider numera ligger centralt under Halmstad Utbildning samt att årets lönekostnader omfattar två lönerevisioner. 9

14 Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har ökat med 2,5 mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att uppdragsutbildning för Halmstad Kompetenscentrum medfört ökade kostnader vilket vid uppdragets slut generar motsvarande intäkt. 2012/2013 års lönepåslag har också varit större än tidigare. Löneavtal för undervisande lärare 2012 gav 4,2% (utfall i november 2012) och för 2013 från april gav 4,2%. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett underskott med 500 kkr. Elevavstämning, utfall och prognos, har gett en ramminskning men kompensationen för lönerevision jämnar ut detta. Under augusti har elever från JB antagits och detta har påverkat elevantalet i positiv riktning. Utan detta tillskott hade elevavstämningen medfört en större ramminskning. Skolledning arbetar med att minska kostnaderna för resterande del av året. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Personalkostnaderna för 2013 prognosticeras till 74,1 mkr, föregående års helårsutfall var 72,9 mkr. Att beaktas bör också löneavtalet för undervisande lärare (som 2012 gav 4,2% med utfall i november 2012 och för 2013 från och med april gav 4,2%) samt uppdragsutbildningen. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett underskott med 500 tkr vilket även gällde för föregående rapport.. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 1,3 mkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 1,6 mkr införskaffats. Investeringarna ligger i linje med upplagd investeringsplan för Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. 10

15 Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 6,6 mkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan (575 tkr) i nuläget inte får användas (flytten är inte tidssatt). 6 Mkr är avsatta för ombyggnation av Kattegattgymnasiet men får inte användas under året. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 661 Vuxenutbildning Driftredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat uppgår till 39,3 mkr jämfört med 37,6 mkr motsvarande period föregående år. Resultatet är sämre än föregående år och beror på lönerevideringen, utbetalda medel för yrkesvuxplatser samt högre lokalkostnader. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaden uppgår under perioden till -28,1 mkr, vilket är en minskning med 1,6 mkr (6 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen i förhållande till föregående år beror på att delar av verksamheten utlokaliserats. Kostnaden härleds till att vi köper verksamhet från idag två leverantörer (Lernia och Movant). Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. De stora avvikelserna beror på resursmodellen som bygger på en jämn utbetalningsplan men som varierar över tid. Andra avvikelser är utbetalda medel för yrkesvux platser samt högre lokalkostnader. Trots detta så beräknar vuxenutbildningen att hålla sin budget under innevarande år. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Vuxenutbildningen bedömer att hamna inom budgeterad lönekostnad inklusive lönerevideringen. Löneprognosen är lägre än föregående års utfall, vilket beror på neddragningar som har gjorts på grund av verksamhetsminskning. 11

16 Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring sedan föregående rapport. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Vuxenutbildningen har gjort investeringar för ett värde på 204 kkr jämfört med 259 kkr föregående år. Föregående år var det verksamhetsflytt som medförde stora investeringar och i år är man återhållsam i väntan på nya lokaler. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin tilldelade investeringsram under Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring sedan föregående rapport. 12

17 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetslivsförvaltningen (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetslivsförvaltningen (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetslivsförvaltningen Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Avvikelser Arbetsmarknadsenheten: Minskade intäkter pga bla lägre bidrag, färre tolkuppdrag samt att en del av medlen för projekten inom Ökade livschanser kommer erinras Lägre personalkostnader pga färre tolkarvoden samt att en del av lönekostnaderna för projekten inom Ökade livschanser kommer uppstå senare. Bildstationen Högre lokalhyra Haldahuset samt dubbel lokalhyra vid flytt av handläggare Lägre elkostnader Haldahuset, ingår i den högre lokalhyran Övriga kostnader Avvikelser Daglig verksamhet: Resursfördelning: omställning av personalresurser Resursfördelning: fördelning av budgetmedel Verksamhetsövergång Avvikelser Ekonomiskt bistånd: Personalkostnader fakturerade Samordningsförbundet Lägre personalkostnader pga nyanställningar Interimsförda medel Övriga kostnader Avvikelser Flyktingetableringen: Ersättningar från Migrationsverket Anställd för projektet KomPost Resursfördelning Övriga kostnader Att interimsföra Budgetavvikelse Budgetavvikelse 1050 Budgetavvikelsen bör vara lika med avvikelsen som redovisas under periodens resultat/nettokotsnad. 13

18 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Ökning av återbetalade bidrag som resultat av projekt "Nollplacerade" Del av bidrag för etablering av flyktingar Budgetavvikelse Bidrag för äldra, sjuka och funktionshindrade Ekonomiskt bistånd Samordningsförbundet -270 Minskade kostnader 670 Budgetavvikelse

19 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 651 Gymnasieskola (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 651 Gymnasieskola (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 651 Gymnasieskola Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Ökade intäkter IKE, uppdragsutbildning och bidrag Minskade lönekostnader Volymförändringar elev och personal för högt budgeterat p g a behoven var okända vid budgeteringstillfället Lägre utbetalningar till friskolorna och andra huvudmänän budgeterat Budgetavvikelse Budgetavvikelse

20 UAN - Kattegattgymnasiet Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Verksamhetens intäkter Därav Interna intäkter Därav Realisationsvinster Därav Bidrag Därav övriga intäker Lönekostnader Därav Lön Undervisande personal exkl PO Därav Servicefunktion exkl PO Därav Övriga lönekostnader Lokalkostnader Därav Hyror Därav Fastighetsservice Kapitalkostnader Avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav Köp av verksamhet FRI & AHM Därav Konsultkostnader Därav Inköp av Läromedel Därav IT-kostnader Därav Måltider Därav Elever resor Därav bidrag till enskilda Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto URVAL= FÖRETAG/FÖRV.:UN OBJEKT: VHT:

21 Ekonomiuppföljning - Halmstads kommun UAN - Sture Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Verksamhetens intäkter Därav Interna intäkter Därav Bidrag Därav Övriga intäkter Lönekostnader Därav Lön Undervisande personal exkl PO Därav Servicefunktion exkl PO Därav Övriga lönekostnader Lokalkostnader Därav Hyror Därav Fastighetsservice Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav intärnränta Övriga kostnader Därav Konsultkostnader Därav Inköp av Läromedel Därav IT-kostnader Därav Måltider Därav Elever resor Därav bidrag till enskilda Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto URVAL= FÖRETAG/FÖRV.:UN OBJEKT: VHT:

22 UAN - Sannarpsgymnasiet Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budget-avvikelse 2013 Verksamhetens intäkter Därav Interna intäkter Därav Realisationsvinster Därav Bidrag Därav övriga intäker Lönekostnader Därav Lön Undervisande personal exkl PO Löner till lärare Därav Servicefunktion exkl PO Löner till arb. Tagare Därav Övriga lönekostnader PO-pålägg Lokalkostnader Därav Hyror Därav Fastighetsservice Kapitalkostnader Avskrivningar Internränta Övriga kostnader Därav Köp av verksamhet FRI & AHM Därav Konsultkostnader Därav Inköp av Läromedel Därav IT-kostnader Därav Måltider Därav Elever resor Därav bidrag till enskilda Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budget-avvikelse 2013 Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto URVAL= FÖRETAG/FÖRV.:UN OBJEKT: VHT:

23 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Resursmodell som bygger på elevpeng och flödena är inte fullt utbyggda Lokalhyra, pga verksamhetsflytt Budgetavvikelse Budgetavvikelse 0 19

24 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2013/0050 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN UAF Kansli Hans Cronheim E-post: Telefon: Stipendie och donationsfonder 2013 Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att disponibla medel avseende stipendier och fonder delas ut enligt förslagen i bilagorna Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att respektive skolenhet, som tilldelats medel ur Halmstads Gymnasieskolors Samfond, ska till nämnden under 2014 inkomma med en kortfattadredogörelse över genomförd studieresa/gruppaktivitet. Sammanfattning Avkastningen från de av kommunen förvaltade stiftelserna ska delas ut årligen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utdelningsbara medel från stiftelserna år 2013 uppgår till sammanlagt kr. Utförlig information om de olika stiftelserna finns på kommunens hemsida. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har informerat allmänheten genom information i ett nummer av Hjärtefrågor samt till förvaltningar och organisationer som i sitt arbete kommer i kontakt med hjälpsökande och behövande människor. Vid ansökningstiden utgång hade sammanlagt 970 (donationsfonderna) respektive 21 (stipendiefonderna) ansökningar inkommit. Utöver dem har 23 donationsansökningar kommit in försent samt ett 30-tal från personer boende i andra kommuner. 1 20

25 Ärendet Uppdrag Avkastningen från de av kommunen förvaltade stiftelserna ska delas ut årligen Bakgrund - Analys, förslag och motivering För varje stiftelse finns ett ändamål och destinatärskrets (se bilaga 5) som ska beaktas vid bedömning för eventuell tilldelning av medel. Konsekvenser Enligt förslag från Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer kr att delas ut Ärendets beredning Inom kommunen Handläggare vid UAF kansli har berett ärendet Andra grupper - Fackliga organisationer - Lista över bilagor Bilaga 1 (Sammanställning Samfonden, ) Bilaga 2 (Sammanställning övriga stipendiefonder, ) Bilaga 3 (Ansökningsregister, ) Bilaga 4 (Utdelningslista, ) Bilaga 5 (Förteckning UAN stiftelser 2013) För Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 2 21

26 Bilaga 1 ( ) Sammanställning över ansökningar till stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond 2013 Enligt tidigare Utbildningsnämndens beslut skall avkastningen framför allt användas för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Skolenhet Progr/gr åk/kurs Antal el/lär Ändamål, tidpunkt, plats Kattegatt Arkitektur/ 10 elever + Designmode 2 lärare ll åk 3 Sannarp prio1 Sannarp prio 1 Natur åk 2 SH11 + SEV11, åk 3 65 elever och 6 lärare 60 elever och lärare Beräknad kostnad Studiebesök med workshops på Kosta Glasbruk för ökad förståelse för glasets möjligheter i design- och arkitekturområden. Tänk tidpunkt är vårterminen Begärt bidrag Förslag belopp (disp ) Elev- och lärarutbyte i naturvetenskapligt samarbetsprojekt med elever och lärare från Katedralskolan i Växjö. Övergripande tema är vatten Knyta ihop tre års studier med studieresa till Stockholm för besök på riksdagen, muséer, Slottet och Folk och Försvar. Tidpunkt 7-9 maj Sture prio 1 Sär ES146 tre klasser 27 elever och 9 lärare Delta i Göteborsvarvet för personer med funktionsnedsättning. Tanken är att skapa lust och glädje att röra sig. Träna gemensamt för att nå ett mål, stärka samamhållningen. Tidpunkt: maj Sture prio 2 Sture RL13 Klara 42elever och lärare Samarbete mellan Sture- och Klara-elever. Besöka fiskeauktionen i Göteborg och Sjöhistoriska muséet, Besök i Feskekörka och Saluhallen. Tidpunkt mars/april restaurang Sture prio 3 SAprogrammet 30 elever och 2 lärare Studieresa till Stockholm. Besök riksdagen, Mediehuset Marieberg, SVT, de senare för att få inblick i framtida yrkesbanor. Tidpunkt april/maj Sture prio 4 Estetiska programmet 18 elever och 3 lärare Studieresa till Musikhögskolan i Malmö för att utveckla kontakt mellan gymnasium och högskola musik Sture prio 4 Estetiska programmet 45 elever och 3 lärare Studieresa till Köpenhamn för besök på Glyptoteket och Statens Museum för Kunst. Tidpunkt maj bild form Sture prio 4 Estetiska progammet 43 elever och 3 lärare Besöka dansföreställning på Hsds Teater. Tillfälle att få se professionella dansare skolade i både klassisk och modern tradition ur ett genusperspektiv. Tidpunkt vt dans Sture prio 4 Lärlingsprogrammet 50 elever och 4 lärare Studieresa till Malmö med lärlingseleverna i syfte att stärka klassgemenskapen då de inte träffas så ofta men även för att uppfylla kursmålen på ett annorlunda sätt. Studiebesök på Emporia för handelseleverna och förskola, åk 1-3 vårdcentral eller äldreboende i Rosengård för barn- och fritidseleverna. Tidpunkt april Klara 13 c 20 elever och 2 lärare Besöka teaterföreställning på Hsds Teater. Tidpunkt 17/ Sture HT12 + HT13 56 elever och 4 lärare Studieresa till ännu inte bestämt mål. Tidpunkt våren Sture ES12e/fo 11 elever och 2 lärare Studieresa till Prag i ett samarbete mellan Sture och Grafisk skola i Prag. Tidpunkt okt Sture RL11 Servering 8 elever o lärare Studieresa till Paris för besök i fransk restaurang skola samt besöka champagnedistriktet

27 Bilaga 1 ( ) ANSÖKNINGAR FRÅN ENSKILDA Namn, födelsetid, adress Genomgår utbildning till/antal år/därav avklarade/verksamhet Kostnader i samband med utbildningen Kvinna född 1996, Harplinge Kvinna född Halmstad Man född 1996,, Halmstad Sannarpsgymnasiet Samhälle Europa. Ska studera på Skandinaviska skolan i Madrid hösten 2013 Sannarpsgymnasiets naturvetenskapliga program med Europaprofil Studier i London höstterminen 2014 Sannarpsgymnasiet Samhälle Europa. Studier på Skandinaviska skolan i Madrid hösten Bidrag utgår i form av Tidigare erhållna Stipendier från Halmstads kommun Nej Nej Nej 0 Förslag belopp 23

28 Bilaga 2 ( ) Sammanställning över ansökningar om bidrag från övriga stiftelser 2013 Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond: till utbildning av skötsamma, behövande ungdomar från Harplinge kommundel, med företräde för de som går utbildning inom lantbruksskötsel och lanthushållning Namn/Födelsetid/Adress/ Anknytning till Harplinge kommun Man född -8, Stockholm. Är uppvuxen i Harplinge Man född 1987, Lund. Är uppvuxen i Harplinge Kvinna född 1996, Gullbrandstorp Genomgår utbildning till/ ant. år/därav avklarade Jur kand och ekonomie kand. 1,5 år kvar Jur kand och ekonomie kand. 1 år kvar Samhällsprogrammet Europa på Sannarp Studier i Madrid ht13 Kostnader i samband med utbildningen Finansiering av studierna Tidigare erhållna fondmedel från Halmstads kommun CSN lån + bidrag CSN lån + bidrag Nej Bidrag från föräldrar Nej Förslag belopp (disp kr) 24

29 Bilaga 3 ( ) Ansökningsregister UAN donationsfonderna Födelseår Postadress Sökt Förslag Fond Lev-nr Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Eldsberga Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

30 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Åled Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

31 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd H-linge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Sennan Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

32 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd H-linge Getinge Hsd Eldsberga Hsd Hsd Haverdal Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm G-storp Hsd H-linge Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Åled Hsd Hsd hsd Hsd Hsd

33 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

34 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd H-linge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

35 Bilaga 3 ( ) Osm Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Eldsberga Hsd Hsd Hsd Holm Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Kvibille Hsd Hsd Hsd hsd Hsd

36 Bilaga 3 ( ) Hsd Osm Hsd Osm Hsd Hsd Åled Hsd Osm Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd

37 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

38 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Osm Hsd Åled Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd G-storp Hsd Hsd Hsd Hsd Eldsberga Hsd Hsd hsd Haverdal Hsd Hsd Hsd S-dalen Hsd Hsd Hsd Åled Hsd Hsd Getinge

39 Bilaga 3 ( ) Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm H-linge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd G-storp Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Haverdal Hsd Hsd

40 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Eldsberga Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd HSd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

41 Bilaga 3 ( ) Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Sennan Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd

42 Bilaga 3 ( ) Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd

43 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Åled Hsd Hsd Haverdal Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Åled Hsd Getinge

44 Bilaga 3 ( ) Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

45 Bilaga 3 ( ) Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd

46 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Haverdal hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Osm

47 Bilaga 3 ( ) Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd H-linge Hsd Åled Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd hsd Hsd Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Osm Hsd Hsd Hsd Kvibille Hsd Hsd Hsd Hsd

48 Bilaga 3 ( ) hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Getinge Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Hsd Summa

49 Bilaga 4 ( ) Utdelning 2013 donationsfonderna Objekt Stiftelsenamn Utdelas Destinatärer Rest 113 Stift Bengtssons Hj f Petter kr 5 0 kr 114* Stift Thilda Bengtsson donationsfond kr 1 0 kr 116 Stift Broderssons don f Ernst kr 3 0 kr 138 Stift Gunnar Eriksson kr 2 0 kr 141 Stift Falcks don f Gust E kr 9 0 kr 181 Stift Hammars o Stael v Holstein minne kr 4 0 kr 182* Stift J A Hjelmström kr 1 0 kr 186** Stift Erik och Jenny Hultquist kr 192 Stift syskonen Johansson kr 4 0 kr 193 Stift syster Hilda Johansson kr 1 0 kr 213 Stift Oscar och Ina Larsson kr 1 0 kr 215* Stift Lundgrens fond 194 kr 1 0 kr 216 Stift Löfströms don f Alb kr 5 0 kr Objekt Stiftelsenamn Utdelas Destinatärer Rest 45

50 Bilaga 4 ( ) 222 Stift von Möllers don f Peter kr 8 0 kr 232* Stift Nygårds fond 9 kr 1 0 kr 242 Stift dr C M don f Petris kr 1 0 kr 244 Stift Petterssons Christina o Petronella P kr 8 0 kr 245 Stift Petterssons don f J H kr 3 0 kr 261 Stift samf f soc hjälpverksamhet kr 18 0 kr 264** Stift von Segebadens fond kr 271 Stift Fam Tornerhielms o Boije af G kr 7 0 kr 282 Stift Westmans don f A o R kr 41 0 kr 267 Stift Gustav Söderberg kr kr Summa kr kr Netto att dela ut: * Fonder som är upplösta, upplupen ränta att dela ut ** Ej utdelningsbart: (saknas matchande sökande) Utdelning 2013 stipendiefonderna 46

51 Bilaga 4 ( ) Objekt Stiftelsenamn Belopp Antal Rest 121 Johan Carlsson Daniel Dellien Samfonden Larssonska A o O Persson Summa Netto att dela ut: Ej utdelningsbart: (saknas matchande sökande) Halmstad, Dag Hultefors ordf UAN 47

52 Bilaga 5 ( ) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stiftelser

53 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen Petter Bengtssons hjälpfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 113 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 639,9 kkr 19,5 kkr Utdelningsbart i år: 21,0 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: För gamla och sjuka pensionärer och åldringar i Halmstad (1959). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen Ernst Broderssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 116 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 719,3 kkr 20,9 kkr Utdelningsbart i år: 22,4 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till i nuvarande Halmstads kommun boende sjuka eller gamla personer som är i behov av understöd, med företrädesrätt för s k pauvres honteux (1931). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation

54 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen Johan Carlssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 121 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 141,0 kkr 6,8 kkr Utdelningsbart i år: 4,9 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till stipendier till begåvade och skötsamma ynglingar i före detta Snöstorps kommun som genomgår eller avser att genomgå folkhögskola eller lantmannaskola (1950). Övrigt: Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet. Stiftelsen Daniel Delliens minne Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 135 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 50,0 kkr 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 3,6 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till premier inom jordbruket sysselsatta, i första hand inom före detta Eldsberga kommun, som studerar vid folkhögskolor eller lantmannaskolor. Undantagsvis kan utdelning ske till någon som fullgjort sitt livsverk inom jordbruket (1957). Övrigt: Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet. 3 50

55 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen Gunnar Eriksson minnesfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 138 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 247,4 kkr 7,8 kkr Utdelningsbart i år: 8,2 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Stiftelsens årliga avkastning, förutom en tiondel, skall användas till mindre bemedlade föräldrar i Halmstad kommun, med handikappade barn, vilka de under längre eller kortare tid har den personliga omvårdnaden för sina barn i hemmet (2002). Övrigt: Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 141 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 1080,2 kkr 24,2 kkr Utdelningsbart i år: 24,5 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till understöd åt personer med otillfredsställande försörjningsförmåga med företrädesrätt för pauvres honteux. Styrelsen har dock rätt att använda en del av avkastningen till andra välgörande ändamål inom samhället, vilka inte bör finansieras med skattemedel (1905). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation

56 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 174 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 3558,8 kkr 79,7 kkr Utdelningsbart i år: 80,9 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet, hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker (1979). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Stiftelsen innehar en fastighet; bostadsrättslägenhet, Högalidsvägen 40 A Stockholm. Utdelning har skett till gymnasieklasser inom kommunen för skol- och studieresor samt till grupper inom kommunal musikskolan med elever på gymnasienivå. Bildad 1979 genom permutation av 65 stycken fonder med anknytning till det gymnasiala undervisningsväsendet. Stiftelsen G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 181 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 475,4 kkr 13,0 kkr Utdelningsbart i år: 14,3 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Den disponibla avkastningen skall av socialnämnden användas för utdelning av understöd åt behövande personer inom Halmstads kommun, företrädesvis som, a) hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, b) hjälp till andra behövande personer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, att män och kvinnor vid utdelning skall behandlas lika samt att avkastning som inte användes skall reserveras för utdelning kommande år. Företräde 5 52

57 Bilaga 5 ( ) bör vidutdelning ges åt den som kan räkna släktskap med Fredrika Uddenbergs föräldrar (1895). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen J A Hjelmströms donation (Hamndirektionens fond) Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 182 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 136,4 kkr 4,5 kkr Utdelningsbart i år: 3,2 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Understödsfond för efterlevande till hamnens fast anställda personal (1939). Övrigt: Permutation Stiftelsen Erik och Jenny Hultquists donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 186 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 173,7 kkr 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 38,8 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till Hvita Bandets barnhem i Varberg att användas på sätt dess styrelse förordnar (1939). Endast den årliga avkastningen får tagas i anspråk. Denna avkastning utdelas årligen vid jultiden. (Tillägg 1942). Enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut skall fondens avkastning delas ut till någon eller några behövande mödrar med spädbarn som vistas på Stenbocksgården i Halmstad. Övrigt: Från landstinget övertagen fond i samband med HOS-reformen ( ). 6 53

58 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen syskonen Johanssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 192 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 472,4 kkr 10,4 kkr Utdelningsbart i år: 11,0 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till täckande av kostnader för vård- och eftervård, ortopediska och personliga hjälpmedel, konvalescentvård och rekreationsresor för någon mindre bemedlad från Harplinge (1944). Övrigt: Kammarkollegiet beslöt 1973 om en ändring i tidigare generella bestämmelser angående användning av så kallade frisängsfonder. Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen syster Hilda Johanssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 193 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 102,5 kkr 3,2 kkr Utdelningsbart i år: 3,5 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till fattiga barns underhåll och beklädnad (1950). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. 7 54

59 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen Oscar och Ina Larssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 213 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 75,6 kkr 1,7 kkr Utdelningsbart i år: 1,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till handikappade och utvecklingsstörda barns förkovran och förströelse för anskaffande av apparater och/eller leksaker, resor och dylikt. Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen Larssonska stipendiefonden Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 214 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 59,6 kkr 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 2,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till välartade manliga studerande från Eldsberga socken som studerar vid något av rikets universitet, högskolor eller högre lantbruksskolor (1935). Övrigt: Utdelning har skett till studerande vid lantmannaskolor, universitet och högskolor 8 55

60 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen Albert Löfströms donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 216 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 384,0 kkr 10,6 kkr Utdelningsbart i år: 11,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Den för utdelning disponibla avkastningen skall av socialnämnden med belopp som i varje enskilt fall bestämmes användas för utdelning såsom understöd åt behövande personer inom användningsområdet, företrädesvis för a) hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, b) hjälp till andra behövande personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, c) bekostnad av material, saker eller åtgärd som socialnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationens syften (1923). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen Peter von Möllers donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 222 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 779,4 kkr 23,9 kkr Utdelningsbart i år: 25,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Understöd åt personer, företrädesvis pauvres honteux, med otillfredsställande försörjningsförmåga (1904). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation

61 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 241 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 875,9 kkr 38,8 kkr Utdelningsbart i år: 30,1 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till främjandet av utbildning i lantbruksskötsel eller lanthushållning av skötsamma behövande ungdomar från Harplinge (1961). Destinatärskretsen har utvidgats till att omfatta samtliga elever i Harplinge kommundel, inte bara de som studerar lantbruksskötsel och lanthushållning (1993). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Permutationsbeslut Stiftelsen dr C M Petris donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 242 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 142,1 kkr 3,2 kkr Utdelningsbart i år: 3,4 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Understöd åt familjer - främst inom arbetarklassen och med många minderåriga barn - som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1916). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer

62 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen Christina och Petronella Petterssons minnesfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 244 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 760,3 kkr 23,4 kkr Utdelningsbart i år: 25,0 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till personer som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1941). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen J H Petterssons donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 245 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 419,0 kkr 9,2 kkr Utdelningsbart i år: 9,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till behövande ålderstigna män och kvinnor vilka gjort sig kända för en arbetsam och hedrande vandel (1941). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation

63 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 264 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 1339,0 kkr 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 292,5 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Bereda årligt underhåll och utrustning åt det mest i behov av vård varande obildbara epileptiska barnen inom Abild, Årstad, Slöinge, Getinge och Harplinge socknar av Hallands län (1899). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Från landstinget övertagen stiftelse i samband med HOSreformen. Stiftelsen Samfond för social hjälpverksamhet Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 261 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2566,5 kkr 49,7 kkr Utdelningsbart i år: 50,3 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: För utdelning såsom understöd - dock ej sådana understöd som det enligt lag åligger kommunen att bekosta åt behövande personer boende inom samfondens verksamhetsområde, företrädesvis för hjälp till äldre personer som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med otillfredsställande försörjningsförmåga, hjälp till andra behövande personer eller familjer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, bekostande av material, saker eller åtgärder som sociala centralnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationernas syften. Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer

64 Bilaga 5 ( ) Fonden bildades 1979 genom permutation av 95 stycken donationsfonder för i huvudsak sociala ändamål. Stiftelsen Gustav Söderberg Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 267 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 53132,5 kkr 1625,1 kkr Utdelningsbart i år: 1755,0 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1892). Ändringar enl stf beslut 1928, dk beslut Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Stiftelsen innehar fastigheten Drottning Kristina 14 med ca 13 stycken hyresgäster, såväl privatpersoner som affärer och institutioner. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation Stiftelsen Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 271 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 1176,6 kkr 26,8 kkr Utdelningsbart i år: 27,5 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Bidrag till hyra för äldre behövande (Pauvres honteux), i första hand damer med företräde för släktingar till Betty och Stanny Boije af Gennäs. Bidragen skall vara utöver de kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel (1930). Övrigt : Omfattas av stiftelselagen. Blåregnet 2 såldes 1993 till kommunen. Permutation 13 60

65 Bilaga 5 ( ) Stiftelsen Axel och Ragnhild Westmans donationsfond Organisationsnr: Förvaltning: Objekt: 282 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 3754,3 kkr 116,2 kkr Utdelningsbart i år: 122,3 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1935). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation

66 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2013/0302 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Klas Jacobsson E-post: Telefon: Revisionsrapport - Kränkande behandling, gymnasieskolan Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att yttra sig enligt förslaget i bilaga 1 ( ). Sammanfattning Revisorerna har granskat utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete kring kränkande behandling i gymnasieskolan. Revisorerna menar bland annat att eleverna inte engageras i arbetet med skolornas likabehandlingsplaner och att huvudmannen inte följer upp enheternas arbete mot kränkande behandling och diskriminering tillräckligt väl. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i samband med att enkätundersökningen Elevbarometern 2013 presenterades redan beslutat att arbetet med likabehandlingsplanerna ska ses över. En arbetsgrupp bestående av lärare, rektorer och elevhälsan har bildats för detta uppdrag. I detta arbete kommer de brister som revisionen lyft att åtgärdas. 62 1

67 Ärendet Uppdrag Revisorerna har granskat utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete kring kränkande behandling i gymnasieskolan. Revisorerna har nu skickat över sin rapport utifrån granskningen och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska lämna ett svar senast den 1 december. Bakgrund I granskningen har Sannarpsgymnasiet och Samhällsvetenskapsprogrammet, Kattegattgymnasiet och Fordons- och transportprogrammet samt Sturegymnasiet och Estetiska programmet ingått. I revisionen så har intervjuer skett med 14 personer. Intervjuer har skett med elever, lärare, rektorer, skolchef samt förvaltningschef. Revisorerna sammanfattar sin rapport enligt följande: Revisorerna i Halmstads kommuns har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning utifrån följande revisionsfråga: Säkerställer Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskriminering? Vi bedömer att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Vi kan konstatera att skolorna inte involverat eleverna i tillräcklig utsträckning. Skolorna genomför årligen enkäter för att mäta effekterna av arbetet med likabehandlingsplanerna men vid revideringen och utvecklingen av planen är eleverna inte delaktiga. Därmed följer skolorna inte sina egna likabehandlingsplaner eller lagstiftningen som anger att eleverna ska vara delaktiga när planen upprättas, följs upp och ses över. Vi har noterat att skolorna bedriver ett viktigt och relevant arbete mot diskriminering och kränkande behandling som generellt fungerar väl. Framför allt uttrycker eleverna i granskningen att de känner sig trygga på skolorna och att de trivs. Vi konstaterar vidare att gymnasieskolorna: Har anpassat de främjande, förebyggande och förhindrande insatserna efter de lokala förutsättningarna. Har skriftliga rutiner för att hantera situationer som har uppstått. I rutinerna anges ansvarsfördelning och tillvägagångssätt. På en av skolorna framgår det att rutinen för närvarande inte följs. Enskilda ärenden som hanteras genom skolornas rutiner följs upp genom samtal med de inblandade eleverna. Det övergripande arbetet följs upp av lärarna och rektor dels genom utvärdering vid läsårets slut men även med hjälp av elevhälsan på en skola. Vi har noterat att huvudmannen följer upp resultaten av skolornas arbete mot kränkande behandling genom enkätundersökning. Vi konstaterar vidare att huvudmannen genom bristfällig uppföljning av enheternas arbete mot kränkande behandling och diskriminering inte uppfyller lagens krav. 63 2

68 Analys, förslag och motivering Vid sitt sammanträde i juni behandlade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Elevbarometern för Nämnden fattade vid detta tillfälle bland annat följande beslut: Skolornas arbete med likabehandlingsplanerna ses över, med målet att de ska vara aktiva dokument för att motverka kränkande behandling. För detta ändamål har en arbetsgrupp bildats med representanter från varje skola. Gruppen leds av förvaltningens kvalitetsutvecklare och i gruppen ingår lärare, rektorer och elevhälsa. Utgångspunkten för arbetet är givetvis skollagen, diskrimineringslagen och de allmänna råden gällande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Guppen har valt att dela upp arbetet i två delar. En del av arbetet kommer att fokusera på att ta fram förvaltningsgemensamma rutininer för hur anmälningar ska gå till och rapporteras vidare till huvudmannen. I detta arbete kommer också en gemensam blankett för utredning av kränkning tas fram. Därtill utformas ett gemensamt skelett för hur likabehandlingsplanerna ska utformas utifrån lagens och de allmänna rådens riktmärken. Det är dock viktigt att skolorna fortfarande får möjlighet till att anpassa planerna efter de lokala förutsättningarna. I detta arbete används bland annat BUF:s material Rutin för arbete mot kränkaningar, trakasserier och diskriminering som ett referensmaterial. Del två i arbetsgruppens arbete kommer att fokusera på hur förvaltningen och skolorna kan arbeta förebyggande och främjande ännu bättre än i dag. Gruppens arbete kommer att redovisas för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och kommer att resultera att nämnden föreslås anta gemensamma rutiner för arbete mot kränkringar, trakasserier och diskriminering. Vidare kommer förslag presenteras om att ändra delegationsordningen så att ansvar för utredning och åtgärd vid kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering tydligt delegeras från huvudmannen för rektor. Slutligen kommer också arbetet resultera i tydliga rutiner för hur anmälan av kränkningar ska rapporteras vidare till huvudmannen. Resultatet av detta arbete kommer att följas upp genom den årliga Elevbarometern, samt genom de inrapporteringar av kränkningar som skolorna kommer göra. Genom detta anser utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att nämnden säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete om kränkande behandling. Sannarpgymnasiet har i dagsläget ändrat sitt arbetssätt så att eleverna involveras mer i arbetet med likabehandlingsplanen. Detta sker genom att programråden engageras i arbetet med den årliga revideringen och upprättandet av planen. Resterande skolor ser över sitt arbete för att engagera eleverna mer i arbetet med likabehandlingsplanen. Konsekvenser Konsekvensen av det arbete som arbetsgruppen kring likabehandlingsplanerna har påbörjat bör leda till att de brister i arbetet kring diskriminering och kränkande behandling som revisorerna har påtalat åtgärdas. 64 3

69 Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av förvaltningens kvalitetsutvecklare, som tagit in information från verksamheten via den arbetsgrupp som bildats för att förbättra arbetet med likabehandlingsplanerna. Andra grupper Kontakter har tagits med BUF för att få ett erfarenhetsutbyte gällande deras Rutin för arbete mot kränkaningar, trakasserier och diskriminering. Fackliga organisationer Ärendet har beretts i HUKSAM i vanlig ordning. Lista över bilagor 1. Yttrande Revisionsrapport Kränkande behandling, gymnasieskolan ( ). 2. Revisionsrapporten ( ). För Utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef Ann-Sofie Hammargren Enhetschef 65 4

70 Bilaga 1 1(2) Yttrande Diarienummer: UAN 2013/0302 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Klas Jacobsson E-post: Telefon: Revisionsrapport - Kränkande behandling, gymnasieskolan Vid sitt sammanträde i juni behandlade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Elevbarometern för Nämnden fattade vid detta tillfälle bland annat följande beslut: Skolornas arbete med likabehandlingsplanerna ses över, med målet att de ska vara aktiva dokument för att motverka kränkande behandling. För detta ändamål har en arbetsgrupp bildats med representanter från varje skola. Gruppen leds av förvaltningens kvalitetsutvecklare och i gruppen ingår lärare, rektorer och elevhälsa. Utgångspunkten för arbetet är givetvis skollagen, diskrimineringslagen och de allmänna råden gällande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Guppen har valt att dela upp arbetet i två delar. En del av arbetet kommer att fokusera på att ta fram förvaltningsgemensamma rutininer för hur anmälningar ska gå till och rapporteras vidare till huvudmannen. I detta arbete kommer också en gemensam blankett för utredning av kränkning tas fram. Därtill utformas ett gemensamt skelett för hur likabehandlingsplanerna ska utformas utifrån lagens och de allmänna rådens riktmärken. Det är dock viktigt att skolorna fortfarande får möjlighet till att anpassa planerna efter de lokala förutsättningarna. I detta arbete används bland annat BUF:s material Rutin för arbete mot kränkaningar, trakasserier och diskriminering som ett referensmaterial. Del två i arbetsgruppens arbete kommer att fokusera på hur förvaltningen och skolorna kan arbeta förebyggande och främjande ännu bättre än i dag. Arbetsgruppens arbete kommer att redovisas för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och kommer att resultera att nämnden föreslås anta gemensamma rutiner för arbete mot kränkringar, trakasserier och diskriminering. Vidare kommer förslag presenteras om att ändra delegationsordningen så att ansvar för utredning och åtgärd vid kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering tydligt delegeras från huvudmannen för rektor. Slutligen kommer också arbetet resultera i 1 66

71 tydliga rutiner för hur anmälan av kränkningar ska rapporteras vidare till huvudmannen. Resultatet av detta arbete kommer att följas upp genom den årliga Elevbarometern, samt genom de inrapporteringar av kränkningar som skolorna kommer göra. Genom detta anser utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att nämnden framöver kommer att säkerställa att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete om kränkande behandling. Sannarpgymnasiet har i dagsläget ändrat sitt arbetssätt så att eleverna involveras mer i arbetet med likabehandlingsplanen. Detta sker genom att programråden engageras i arbetet med den årliga revideringen och upprättandet av planen. Resterande skolor ser över sitt arbete för att engagera eleverna mer i arbetet med likabehandlingsplanen. För Utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden Dag Hultefors (M) Ordförande Annika Vannerberg Förvaltningschef 67 2

72 Bilaga 2 ( ) Revisionsrapport Gymnasieskolans arbete mot kränkande behandling och diskriminering Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Augusti

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-11-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-11-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-11-17 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-06-16

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-06-16 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-06-16 2013-08-12 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2013/14 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-06-25

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-06-25 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-06-25 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultat samt kommentera förändringen av årets resultat jämfört med föregående års resultat.

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-05-27

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-05-27 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-05-27 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar - 09-23 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA lär

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-06-01 Diarienummer: UAN 2014/0275 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: jorgen.krantz@halmstad.se Telefon: 0705 13 97 60 Gymnasieorganisation

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-11-30

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-11-30 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-11-30 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2015/16 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-06-22

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-06-22 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-06-22 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(9) Tjänsteskrivelse 2015-06-01 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-05-28

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-05-28 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-05-28 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar -12-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA lär

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2016-09-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2016-09-06 1(2) Box 248 301 06 Halmstad Besöksadress: Fredriksvallsgatan

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Bokslut Förslag till beslut. Sammanfattning. Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2016/0002 Version:1.0 Beslutsorgan: UAN

Bokslut Förslag till beslut. Sammanfattning. Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2016/0002 Version:1.0 Beslutsorgan: UAN 1(4) Tjänsteskrivelse 2016-01-15 Diarienummer: UAN 2016/0002 Version:1.0 Beslutsorgan: UAN Enhet: Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Bokslut Förslag till

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-05-25 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar -09-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret /16 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn- och fritids

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2016-04-26 Sammanträdets plats och tid: Kommunhuset i Märsta Sammanträdeslokal: Skölden Tisdagen den 26 april 2016, kl. 18.30

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-03-31

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-03-31 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-03-31 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2014-03-31 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen Axel Olsons gata 4B

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen Axel Olsons gata 4B HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2014-08-12 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tfn: 035 13 95 92 E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013-09-23 1(13) Plats och tid: Beslutande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl 08:15-10:55 Dag Hultefors (M),

Läs mer

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning.

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. BUN 91 1/7 BUN/2014:629-630 Bidragsbelopp 2015 Beslut beslutar att 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. Deltar ej i beslutet Håkan Bertilsson (SP), Catharina De Geer (KD), Lena Scharp

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-04-22 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2014-04-14 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS Linköpings GYMNASIEMÄSSA 11 NOVEMBER 2017 >> KL. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i >> Linköping Läsåret 2018/2019 Information om gymnasiesärskolan

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-09-02

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-09-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-09-02 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Preliminär antagning 12 april till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2012

Preliminär antagning 12 april till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2012 2012-04-23 Preliminär antagning 12 april till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2012 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob Antagna Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon

Läs mer

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012 2012-12-07 Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b Antagna Reserver Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 - -

Läs mer

2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport 2015-05-22 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2015 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 3 Stiftelsen Gustav E Falcks stiftelse för

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport

2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014. Kortfattade beskrivningar. Förvaltningssorterad rapport 2014-06-16 HALMSTADS KOMMUN STIFTELSER 2014 Kortfattade beskrivningar Förvaltningssorterad rapport Innehållsförteckning Halmstads kommun Barn- och ungdomsnämndens stiftelser... 3 Stiftelsen Gustav E Falcks

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-11-26 1(15) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl 13:15-16:15 Dag

Läs mer

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Tisdagen den 20 oktober kl.18.30

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning 48 KS.2010.0187 Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 32 (52) 2010-05-10 2010 48 KS.2010.0187 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för den

Läs mer

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011 Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 7 september 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b Antagna Reserver Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 4 4 - Husbyggnad

Läs mer

Linköpings gymnasiemässa

Linköpings gymnasiemässa Linköpings gymnasiemässa 8 november 2014 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 8 november 2014 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (146) period 2111 11-2-23 8:31:21 Ekonomiprogrammet 16 6 Estetiska Programmet 16 3 Estetiska Programmet 8 5 Hotell Och Turismprogrammet 16 1 Humanistiska

Läs mer