Hushållens ekonomi Household finances

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållens ekonomi Household finances"

Transkript

1 Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland

2 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster Household income 13.2 Hushållens tillgångar och skulder Households assets and debts 13.3 Hushållens utgifter Household expenditure 13.4 Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, antal personer efter kön, ålder och inkomstklass Total income from employment and business, number of persons by sex, age and income group 13.5 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in current prices by sex and age, SEK thousands 13.6 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2010 års priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in 2010 prices by sex and age, SEK thousands 13.7 Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2010, tkr Total income from employment and business, mean averages by sex in counties and municipalities, SEK thousands 13.8 Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och heltidsanställda personer utan inkomst från näringsverksamhet, medianvärden i 2010 års priser, tkr Income from work by sex and age, employed year round and full time with no entrepreneurial income, median value in 2010 prices, SEK thousands 13.9 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och kapitalinkomst Final tax, relative share of total earnings and capital income Inkomststruktur för samtliga hushåll, medelvärden i 2010 års priser Income composition for all households, mean value, 2010 prices Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för individer 20 år efter hushållstyp, medianvärden per k.e. i 2010 års priser, tkr Equalised disposable income for individuals by type of household, median value, 2010 prices, SEK thousands Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år, procent Household Budget Survey, share of total consumption per household Nettoförmögenhet, medianvärde i 2007 års priser efter kön och ålder, tkr Net wealth, median value in 2007 prices by sex and age, SEK thousands 266 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Hushållens inkomster Household income Hushållens ekonomi Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år sedan 1990-talets lågkonjunktur. Under 2000-talet har framför allt barnfamiljer fått en bättre ekonomi. Samtidigt har en allt större del av den svenska befolkningen fått det ekonomiskt sämre under åren Ensamstående med barn är de som har drabbats hårdast. Många arbetstagare fick i början av 1990-talet sänkta inkomster, vilket var en av följderna av att ekonomin i Sverige upplevde en omfattande nedgång. Detta bidrog till att arbetslösheten sköt i höjden och att allt fler personer hamnade utanför arbetskraften. Samhällets stöd i form av ersättning vid arbetslöshet samt bostadsbidrag och socialbidrag ökade visserligen, men kunde inte helt motverka den kraftiga nedgången i inkomsterna från eget arbete och egen kapitalavkastning. Den sammantagna effekten blev att de disponibla inkomsterna minskade fram till mitten av 1990-talet. Mellan åren 1991 till 1995 sjönk den ekonomiska standarden med 11 procent. Efter mitten av 1990-talet vände inkomstutvecklingen och allt fler grupper fick ökade inkomster. År 2010 hade alla typer av hushåll högre ekonomisk standard än För exempelvis ensamboende personer utan barn var ökningen 27 procent och för sammanboende utan barn 34 procent. Ökning av inkomstspridningen Diagrammet nedan ger en bild av hur inkomstspridningen har sett ut mellan 1991 och Genom att använda måttet Gini-koefficient blir detta tydligt. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ju högre värde på koefficienten desto större inkomstspridning, dvs. desto större skillnader mellan höga och låga inkomster. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet År 2010 ökade inkomstspridningen till den näst högsta nivån sedan SCB påbörjade mätningarna Den hittills högsta inkomstspridningen uppmättes 2007, vilket framför allt var ett resultat av höga kapitalvinster. Ett annat sätt att illustrera inkomstspridningen är att dela in hushållen i tio lika stora grupper, baserade på hur stora inkomsterna är. På så sätt kan man se hur inkomstutvecklingen har varit i olika inkomstskikt och om avståndet mellan de som tjänar mycket respektive lite har ökat eller minskat. De tio procent med de lägsta inkomsterna utgör decilgrupp 1, de tio procent med de näst lägsta inkomsterna utgör decilgrupp 2, o.s.v. Denna metod visar bland annat att inkomstutvecklingen har varit positiv i alla inkomstskikten mellan 1999 och Vidare framgår att inkomstutvecklingen har varit bättre ju högre upp i inkomstskikten man kommer från knappt 20 procent i det lägsta skiktet till drygt 50 procent i det högsta. Procentuell förändring av ekonomisk standard i decilgrupper. Samtliga personer, 2010 års priser Decilgrupp Förändring inkl. reavinst Förändring exkl. reavinst 1 19,7 17,8 2 20,2 20,5 3 26,0 26,3 4 32,4 33,0 5 35,6 36,5 6 37,7 38,5 7 39,0 40,2 8 39,8 41,2 9 40,0 43, ,1 53,0 Median 36,8 38,9 Statistiska centralbyrån 267

4 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Fortfarande stora skillnader mellan könen Bland personer år arbetade 67 procent av männen och 50 procent av kvinnorna heltid år År 1999 var motsvarande siffror 68 respektive 46 procent. Kvinnorna närmar sig männen, men inte med stormsteg. De relativa skillnaderna i arbetsinkomst mellan heltidsanställda kvinnor och män har minskat något under talet. År 1999 var medianinkomsten för kvinnor 83 procent av männens motsvarighet, för 2010 är siffran knappt 86 procent. Ekonomisk återhämtning för barnfamiljer Barnfamiljerna var en av de grupper som drabbades hårt under 1990-talets lågkonjunktur. Det dröjde innan barnfamiljernas inkomst åter nådde upp till samma nivå som i början av 1990-talet. Faktum är att deras ekonomiska standard 1999 fortfarande var lägre än vad den var Men under 2000-talet har den ekonomiska standarden ökat markant för barnfamiljerna och främst för sammanboende med barn. Mellan 1999 och 2010 ökade den ekonomiska standarden med 42 procent för sammanboende med barn. För ensamstående med barn var ökningen 28 procent. Foto: Riksbanken Lägre inkomst bland utrikes födda Utrikes födda har under alla undersökta år en betydligt lägre inkomst än vad de som är födda i Sverige har. Den ekonomiska standarden 2010 för utrikes födda i åldrarna 20 år och äldre var 77 procent av nivån för födda i Sverige. Men det är stor skillnad beroende på från vilket land man kommer, och även beroende på hur länge man har bott i Sverige. Invandrare från Norden och övriga EU-länder har en betydligt högre inkomstnivå än vad invandrare från länder utanför EU har. Lägst inkomster har gruppen med kortast vistelsetid i landet. Procentuell förändring av ekonomisk standard för individer i olika hushållstyper 268 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2013 Ekonomisk standard för individer efter födelseland. Index: Födda i Sverige = 100 Födelseland samt antal år i Sverige Samtliga 20 år Födda i Sverige Utrikes födda Norden exklusive Sverige år i Sverige år i Sverige år i Sverige EU27 exklusive Norden år i Sverige år i Sverige år i Sverige Europa exklusive EU27 och Norden år i Sverige år i Sverige år i Sverige Övriga länder exklusive Europa år i Sverige år i Sverige år i Sverige Andelen med låg ekonomisk standard ökar En allt större andel av befolkningen har låg ekonomisk standard (ekonomisk standard som ligger under 60 procent av medianvärdet). Detta mått används internationellt som en indikator på risk för fattigdom och socialt utanförskap. År 1991 var andelen i Sverige 7 procent, år 1999 var den 8 procent och år 2010 har den ökat till 14 procent. Ökningen är störst bland ensamstående med barn, från 11 procent 1999 till 30 procent Av barn till ensamstående kvinnor låg ungefär vart sjunde barn under gränsen 1999, år 2010 var det cirka 40 procent. Ensamstående utan barn i åldersgruppen år har haft en liknande utveckling. Förklaringen till ökningen i denna åldersgrupp är att allt fler studerar och därmed har låga inkomster. Bland sammanboende har andelen med låg ekonomisk standard ökat i betydligt mindre omfattning mellan 1999 och För sammanboende utan barn har andelen ökat från 5 till 6 procent och för sammanboende med barn har den ökat från 8 till 9 procent. I en grupp har andelen med låg ekonomisk standard minskat. Det är sammanboende med två barn som har haft en liten minskning. Hushållens ekonomi Sett ur ett internationellt perspektiv är det en relativt liten andel av den svenska befolkningen som har låg ekonomisk standard. Av EU:s 27 länder är det bara Tjeckien, Nederländerna, Slovakien och Österrike som har en lägre andel. Betalar kr i skatt Den slutliga skatten uppgick år 2010 till miljoner kronor. Medelvärdet för befolkningen 20 år och äldre var kronor. Slutlig skatt för befolkningen 20 år och äldre Kommuner med högst respektive lägst medelvärde Högst medelvärde Belopp Lägst medelvärde Belopp Danderyd Eda Lidingö Årjäng Täby Örkelljunga Nacka Ljusnarsberg Vaxholm Övertorneå Ekerö Haparanda Sollentuna Högsby Lomma Munkfors Värmdö Bjuv Vellinge Åstorp Källa: SCB Hushållens ekonomi (www.scb.se/he0103); Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). Foto: Riksbanken Statistiska centralbyrån 269

6 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Hushållens tillgångar och skulder Households assets and debts Förmögenheten i Sverige är mycket ojämnt fördelad. En liten andel av befolkningen har mycket stora förmögenheter samtidigt som en stor andel har ganska små tillgångar. Äldre män är rikast. Svenskarnas förmögenhet består till stor del av fastigheter och bostadsrätter (reala tillgångar). Dessa tillgångar utgör drygt 70 procent av samtliga tillgångar i SCB:s förmögenhetsstatistik. Ändå äger endast drygt hälften av den vuxna befolkningen denna typ av tillgångar. De finansiella tillgångarna är totalt sett betydligt mindre än de reala, men å andra sidan har flertalet någon form av sparande. De vanligaste sparformerna är bankkonton och fonder. Totalt uppgick befolkningens nettoförmögenhet, dvs. samtliga tillgångar minus samtliga skulder, till miljarder kronor Ökad förmögenhet under 2000-talet Förmögenheten ökade för både kvinnor och män mellan 1999 och Ökningen beror främst på att värdet på småhus och bostadsrätter steg kraftigt under perioden. De finansiella tillgångarna och skulderna har också ökat under samma tid, dock inte lika mycket. För kvinnor ökade den genomsnittliga nettoförmögenheten med 68 procent mellan 1999 och Motsvarande ökning för män var 57 procent. Kvinnors genomsnittliga nettoförmögenhet var kronor medan genomsnittet för män var kronor Medianvärdet steg med cirka kronor till drygt kronor för både kvinnor och män under perioden. Ökningen kan delvis förklaras med att kvaliteten på statistiken över bankkontosparande förbättrades Yngre fattigare än äldre Förmögenheten är betydligt mer snedfördelad än exempelvis inkomster. Den rikaste tiondelen av befolkningen ägde 67 procent av den samlade nettoförmögenheten Ålder är en av de faktorer som har störst betydelse för hur stora tillgångar och skulder man har. I unga år har de flesta små tillgångar och ofta lån för studier och boende. Under årens lopp byggs tillgångarna upp och man har möjlighet att spara när inkomsterna blir större. Medianvärdet på nettoförmögenheten 2007 var 0 kronor för både kvinnor och män mellan 20 och 29 år. Kvinnor i gruppen år hade kronor, medan män hade kronor. Bland äldre är det större skillnad mellan kvinnors och mäns förmögenhet. Kvinnor i åldern 80 år och äldre hade en nettoförmögenhet på kronor, medan män i samma åldersgrupp hade kronor. Nettoförmögenhet för kvinnor och män Median- och medelvärde (för alla) i tusentals kronor, 2007 års priser Källa: SCB Hushållens tillgångar och skulder (www.scb.se/he0104). 270 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Hushållens utgifter Household expenditure De svenska hushållens utgifter var 2009 i genomsnitt kronor aningen lägre än 2008 då utgifterna var kronor. Den genomsnittliga månadsutgiften för hushållen är kr. Mest pengar spenderar vi på vårt boende, vilket står för cirka 30 procent av våra utgifter. Hushållens ekonomi De fyra största utgiftsposterna är bostad, fritid och kultur, transport samt livsmedel. I genomsnitt per månad kostar: boende kr, vilket är en minskning med cirka 2 procent jämfört med 2008 fritid och kultur kr, vilket är en minskning med cirka 2 procent jämfört med 2008 transport kr, vilket är en minskning med cirka 15 procent jämfört med 2008 livsmedel kr, vilket är en ökning med cirka 2 procent jämfört med Skillnader mellan olika hushållsgrupper Fördelning och omfattning av utgifterna skiljer sig åt mellan olika hushållsgrupper. Ensamstående lägger procent av utgifterna på boende medan motsvarande siffra för sammanboende är 25 procent. När det gäller transport är skillnaderna störst mellan sammanboende med barn och ensamstående utan barn. Sammanboende med barn lägger cirka 16 procent av utgifterna på transport, för de ensamstående utan barn är motsvarande andel 9 procent. Foto: Jan-Aage Haaland Stadsbor äter ute mer och kör bil mindre Hushållsutgifterna varierar också beroende på var i landet man bor. I storstäderna lägger man mer pengar på utemåltider än i övriga Sverige men det omvända förhållandet gäller för drift av bil. Personlig hygien Nu lämnar vi hushållen och tittar närmare på genomsnittlig utgift per person rättare sagt män och kvinnor i åldern år. Tablån nederst på nästa sida visar exempelvis att i åldern år är kvinnornas utgifter för personlig hygien 10 gånger större än männens. Kvinnors utgifter för underkläder är nästan tre gånger större än männens. Detta gäller för samtliga åldersgrupper. Bland personer i åldern år är männens utgifter för alkoholhaltiga drycker lite högre än kvinnornas. Däremot i åldrarna år ser man att dessa utgifter är hela 2 3 gånger så höga bland männen jämfört med kvinnorna. Utgiftsposternas andel inom olika hushållsgrupper år 2009, procent Ensamstående Med barn Utan barn Sammanboende Med barn Utan barn Samtliga Totala utgifter Köpta livsmedel och alkoholfria drycker 16,6 14,0 14,7 15,0 14,8 Utemåltider 2,8 3,9 3,6 3,2 3,6 Alkoholhaltiga drycker 0,9 1,6 0,9 1,9 1,5 Tobak 1,4 1,2 0,5 0,7 0,9 Förbrukningsvaror 3,3 2,3 2,5 2,4 2,4 Hushållstjänster 4,7 4,0 6,2 4,3 4,6 Kläder och skor 5,8 3,6 5,4 3,9 4,2 Bostad 31,7 35,9 24,8 25,4 29,6 Möbler, inventarier, textilier, hushållsutrustning 3,5 3,6 5,3 5,8 4,6 Hälso- och sjukvård 1,9 1,9 2,0 2,8 2,1 Transport 11,2 9,2 15,6 14,6 12,7 Fritid och kultur 15,9 18,7 17,8 19,7 18,7 Statistiska centralbyrån 271

8 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Utgift i kronor per månad och hushåll år 2009 Utgiftspost Ensamstående Sammanboende Samtliga Med barn Utan barn Med barn Utan barn Totala utgifter Köpta livsmedel Alkoholfria drycker Utemåltider Alkoholhaltiga drycker Tobak Förbrukningsvaror Hushållstjänster Kläder och skor Bostad Möbler, inventarier, textilier, hushållsutrustning Hälso- och sjukvård Transport Fritid och kultur Utgift per månad och hushåll år 2009, procentuell fördelning Utgiftspost Storstäder och dess förortskommuner Större städer, dess förortskommuner samt pendlingskommuner Övriga kommuner Totala utgifter i kronor Procent 100,0 100,0 100,0 Köpta livsmedel 13,2 13,4 14,9 Alkoholfria drycker 1,0 1,0 1,2 Utemåltider 4,5 3,4 2,7 Alkoholhaltiga drycker 1,6 1,5 1,3 Tobak 0,9 0,9 1,0 Förbrukningsvaror 2,2 2,5 2,5 Hushållstjänster 4,5 4,7 4,6 Kläder och skor 4,7 4,3 3,4 Bostad 29,8 31,0 27,1 Möbler, inventarier, textilier, hushållsutrustning 4,7 4,5 4,8 Hälso- och sjukvård 1,9 2,1 2,4 Transport 11,6 11,6 15,9 Drift av bil 5,8 7,6 9,5 Lokaltrafik 2,7 1,5 0,7 Fritid och kultur 19,2 18,8 17,8 Indelningen i kommungrupper är ett sätt att dela in landet i områden med homogent befolkningsunderlag som är lämpliga för att belysa den regionala utvecklingen av befolkning och näringsliv. Se Tabellanmärkningar. Utgift i kronor per månad och person för vissa poster år 2009 Utgiftspost Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Utemåltider Alkoholhaltiga drycker Personlig hygien Kläder och skor Därav underkläder Källa: SCB Hushållens utgifter, HUT (www.scb.se/he0201). 272 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, antal personer efter kön, ålder och inkomstklass Total income from employment and business, number of persons by sex, age and income group Kön, inkomst 1, kr Sex, income 1, SEK 1 000s Samtliga inkomsttagare 2 Antal inkomsttagare i ålder Number of income-earners in ages Män och kvinnor Both sexes kr kr 19,9 tkr ,0 39,9 tkr ,0 59, ,0 79, ,0 99, ,0 119, ,0 139, ,0 159, ,0 179, ,0 199, ,0 219, ,0 239, ,0 259, ,0 279, ,0 299, ,0 339, ,0 399, ,0 499, ,0 999, , Medelvärde 1 3 Average value ,3 18,2 152,6 299,4 308,7 206,1 290,8 270,8 Medelvärde 2 4 Average value ,2 28,2 169,0 311,7 317,7 206,9 302,6 284,6 Medianvärde Median value 219,7 4,9 134,6 283,5 284,6 175,5 276,1 261,2 Summa inkomster, mnkr Total income Män Men kr kr 19,9 tkr ,0 39,9 tkr ,0 59, ,0 79, ,0 99, ,0 119, ,0 139, ,0 159, ,0 179, ,0 199, ,0 219, ,0 239, ,0 259, ,0 279, ,0 299, ,0 339, ,0 399, ,0 499, ,0 999, , Medelvärde ,9 18,0 170,3 343,0 348,5 252,5 330,5 307,2 Medelvärde ,5 29,3 190,3 356,6 358,7 253,5 343,7 323,2 Medianvärde 257,2 4,2 159,7 321,0 314,7 209,1 309,6 294,2 Summa inkomster, mnkr Statistiska centralbyrån 273

10 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Kön, inkomst 1, kr Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, antal personer efter kön, ålder och inkomstklass (forts.) Samtliga inkomsttagare 2 Antal inkomsttagare i ålder Kvinnor Women kr kr 19,9 tkr ,0 39,9 tkr ,0 59, ,0 79, ,0 99, ,0 119, ,0 139, ,0 159, ,0 179, ,0 199, ,0 219, ,0 239, ,0 259, ,0 279, ,0 299, ,0 339, ,0 399, ,0 499, ,0 999, , Medelvärde ,8 18,4 134,1 254,6 268,7 168,3 250,4 233,6 Medelvärde ,3 27,2 147,2 265,5 276,6 168,9 260,7 245,1 Medianvärde 190,1 5,5 116,6 251,2 260,9 147,9 247,9 233,8 Summa inkomster, mnkr ) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomst för befolkningen (16 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december Earned income for the population (16 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31, ) All income-earners. 3) Medelvärden beräknade för samtliga. Mean average income calculated for all. 4) Medelvärden beräknade för dem som har inkomst. Mean average income calculated for those who have an income. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT(bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). 274 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in current prices by sex and age, SEK thousands Kön/ålder Sex/age Män och kvinnor Both sexes 189,4 192,9 198,8 206,2 215,1 218,7 219, år years 4,9 4,5 5,3 6,1 6,3 3,8 4, år 136,0 135,4 142,6 150,8 154,9 138,7 134, år 232,3 238,3 247,3 258,4 270,8 276,4 283, år 236,0 241,7 249,5 259,0 270,3 278,1 284,6 65 år 144,1 148,9 153,5 159,2 167,1 176,6 175, år 219,3 224,2 232,0 241,6 252,6 256,5 261, år 228,8 234,3 242,5 252,8 264,4 270,0 276,1 Män Men 221,6 226,2 232,9 242,7 252,6 254,6 257, år years 4,3 4,0 4,7 5,5 5,5 2,8 4, år 162,2 161,9 169,7 182,6 189,5 166,2 159, år 265,6 273,1 283,6 297,4 309,6 312,2 321, år 264,2 271,0 279,7 291,4 302,3 307,8 314,7 65 år 174,7 180,2 185,2 191,4 200,6 210,6 209, år 248,5 254,7 263,7 275,6 286,5 288,3 294, år 258,9 265,6 275,2 287,9 299,6 302,3 309,6 Kvinnor Women 164,0 167,4 172,6 178,0 185,1 189,6 190, år years 5,6 5,0 5,9 6,8 7,3 4,8 5, år 118,4 117,0 123,1 128,2 131,3 120,1 116, år 204,2 209,1 217,0 225,9 238,2 245,2 251, år 213,2 218,5 225,5 233,9 245,6 254,5 260,9 65 år 119,0 122,7 126,9 132,4 139,5 148,3 147, år 195,3 199,4 206,4 214,2 224,7 230,0 233, år 203,6 208,3 215,7 224,2 235,8 242,6 247,9 1) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medianvärden för befolkningen (16 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december. Median values for the population (16 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT (bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110) Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2010 års priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in 2010 prices by sex and age, SEK thousands Kön/ålder Sex/age Män och kvinnor Both sexes 205,8 208,8 212,2 215,4 217,1 221,4 219, år years 5,4 4,8 5,6 6,4 6,4 3,9 4, år 147,8 146,6 152,3 157,5 156,4 140,5 134, år 252,5 257,9 264,0 269,9 273,3 279,9 283, år 256,5 261,6 266,4 270,6 272,9 281,6 284,6 65 år 156,6 161,1 163,9 166,3 168,7 178,8 175, år 238,3 242,6 247,7 252,4 255,0 259,8 261, år 248,7 253,6 258,9 264,0 267,0 273,5 276,1 Män Men 240,9 244,8 248,7 253,5 255,0 257,8 257, år years 4,7 4,3 5,0 5,8 5,5 2,8 4, år 176,3 175,2 181,1 190,7 191,3 168,3 159, år 288,6 295,5 302,8 310,7 312,6 316,2 321, år 287,1 293,3 298,7 304,3 305,1 311,7 314,7 65 år 189,9 195,1 197,7 199,9 202,5 213,3 209, år 270,1 275,6 281,5 287,9 289,2 291,9 294, år 281,4 287,4 293,9 300,7 302,4 306,2 309,6 Kvinnor Women 178,3 181,2 184,3 186,0 186,9 192,0 190, år years 6,0 5,4 6,3 7,1 7,3 4,9 5, år 128,7 126,6 131,4 134,0 132,5 121,6 116, år 222,0 226,3 231,7 236,0 240,5 248,3 251, år 231,7 236,5 240,8 244,3 248,0 257,8 260,9 65 år 129,3 132,8 135,5 138,3 140,9 150,2 147, år 212,2 215,8 220,3 223,8 226,9 232,9 233, år 221,3 225,4 230,4 234,2 238,0 245,7 247,9 1) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medianvärden för befolkningen (16 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december. Median values for the population (16 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT (bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). Statistiska centralbyrån 275

12 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län 13.7 och kommun 2010, tkr Total income from employment and business, mean averages by sex in counties and municipalities, SEK thousands Län/Kommun County/Municipality Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Income from employment and business Män Men Kvinnor Women Totalt Total Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Män Kvinnor Totalt Stockholms 347,8 253,4 299,3 Jönköpings 282,5 203,0 242,3 Botkyrka 268,4 205,3 236,8 Aneby 266,6 195,7 231,7 Danderyd 638,0 333,5 476,4 Eksjö 279,4 205,4 241,7 Ekerö 390,3 276,7 332,5 Gislaved 279,5 199,5 239,8 Haninge 296,2 226,5 261,0 Gnosjö 285,1 202,3 244,4 Huddinge 318,4 239,8 278,5 Habo 301,8 215,1 258,5 Järfälla 332,2 241,1 285,7 Jönköping 290,1 207,8 248,0 Lidingö 504,6 296,6 393,9 Mullsjö 273,6 201,4 237,5 Nacka 414,9 282,4 346,4 Nässjö 270,7 196,4 233,3 Norrtälje 279,9 209,9 244,6 Sävsjö 261,0 185,9 223,6 Nykvarn 352,7 254,6 303,9 Tranås 268,7 190,5 228,9 Nynäshamn 292,9 217,9 255,5 Vaggeryd 280,2 201,4 240,9 Salem 347,3 258,2 301,7 Vetlanda 275,2 196,2 235,8 Sigtuna 313,0 224,9 268,2 Värnamo 288,1 208,7 247,9 Sollentuna 402,6 282,2 340,8 Kronobergs 278,8 200,8 239,7 Solna 332,2 256,6 293,3 Alvesta 274,0 194,0 234,6 Stockholm 346,4 259,2 301,1 Lessebo 263,1 189,6 226,4 Sundbyberg 308,4 243,6 275,3 Ljungby 275,2 199,3 237,5 Södertälje 270,3 204,0 237,0 Markaryd 253,4 177,9 215,9 Tyresö 353,7 257,0 304,4 Tingsryd 253,6 184,9 219,4 Täby 461,6 292,9 374,2 Uppvidinge 262,4 192,1 228,2 Upplands-Bro 311,5 229,3 269,9 Växjö 287,6 207,4 246,9 Upplands Väsby 319,2 239,5 278,5 Älmhult 299,9 213,6 256,5 Vallentuna 358,6 253,1 305,0 Kalmar 267,8 197,8 232,4 Vaxholm 405,6 276,7 339,2 Borgholm 243,1 189,2 215,7 Värmdö 352,8 262,6 308,1 Emmaboda 267,3 191,5 230,3 Österåker 361,9 254,3 307,7 Hultsfred 251,6 180,5 216,3 Uppsala 294,7 216,5 254,9 Högsby 236,4 177,6 207,5 Enköping 294,9 209,8 251,8 Kalmar 275,9 205,3 239,7 Heby 252,9 185,5 219,9 Mönsterås 280,7 196,6 238,5 Håbo 339,5 238,1 289,0 Mörbylånga 275,2 209,0 241,3 Knivsta 362,5 254,6 308,5 Nybro 250,6 186,0 218,2 Tierp 261,7 185,0 223,4 Oskarshamn 297,3 207,4 252,1 Uppsala 293,9 220,9 256,2 Torsås 250,1 183,0 217,3 Älvkarleby 281,8 197,1 239,4 Vimmerby 264,3 193,5 228,9 Östhammar 284,3 203,1 244,5 Västervik 258,7 198,7 228,3 Södermanlands 280,6 206,0 242,7 Gotlands 244,0 201,0 222,1 Eskilstuna 263,6 198,2 230,3 Gotland 244,0 201,0 222,1 Flen 259,4 192,9 226,0 Blekinge 274,1 201,6 237,8 Gnesta 287,9 213,8 250,2 Karlshamn 274,5 200,4 237,2 Katrineholm 263,4 195,9 228,8 Karlskrona 282,2 209,7 245,8 Nyköping 296,3 212,0 253,0 Olofström 260,6 191,4 226,2 Oxelösund 292,5 208,7 250,7 Ronneby 266,2 195,2 231,1 Strängnäs 314,3 225,5 269,2 Sölvesborg 267,7 192,4 229,9 Trosa 336,2 238,2 286,7 Skåne 280,6 202,7 240,6 Vingåker 258,4 193,8 226,2 Bjuv 258,4 184,9 221,8 Östergötlands 278,6 201,4 239,8 Bromölla 273,5 189,9 231,3 Boxholm 260,6 192,5 227,4 Burlöv 268,2 198,0 232,5 Finspång 293,5 197,3 245,8 Båstad 305,8 199,5 251,6 Kinda 267,2 191,9 229,9 Eslöv 271,2 203,5 237,1 Linköping 289,4 208,1 248,9 Helsingborg 293,7 207,0 248,6 Mjölby 271,5 198,3 234,7 Hässleholm 262,3 189,5 225,6 Motala 264,2 197,9 230,6 Höganäs 327,2 217,4 270,4 Norrköping 275,0 199,2 236,4 Hörby 256,7 190,8 223,4 Söderköping 285,9 207,4 246,0 Höör 281,4 206,0 243,3 Vadstena 276,8 206,6 240,4 Klippan 259,2 180,6 220,0 Valdemarsvik 256,8 186,9 221,8 Kristianstad 273,9 199,5 235,6 Ydre 257,9 189,7 224,8 Kävlinge 336,9 229,8 282,8 Åtvidaberg 266,2 194,8 230,9 Landskrona 256,9 186,2 220,8 Ödeshög 249,9 183,7 216,6 Lomma 426,8 262,6 341,5 276 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2010, tkr (forts.) Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Män Men Kvinnor Women Totalt Total Män Kvinnor Totalt Lund 293,1 220,5 256,2 Tjörn 324,2 216,4 271,1 Malmö 252,2 192,3 220,9 Tranemo 272,0 198,2 235,5 Osby 265,3 188,6 226,8 Trollhättan 277,9 203,8 240,6 Perstorp 258,1 176,5 217,4 Töreboda 239,1 184,2 211,8 Simrishamn 260,2 192,3 225,3 Uddevalla 275,3 206,2 239,8 Sjöbo 261,8 190,2 226,6 Ulricehamn 270,4 200,5 235,4 Skurup 272,7 198,8 235,5 Vara 257,7 187,9 223,3 Staffanstorp 335,0 233,2 283,3 Vårgårda 270,8 198,5 234,7 Svalöv 266,9 194,4 231,4 Vänersborg 275,2 209,0 241,5 Svedala 313,3 224,3 268,2 Åmål 248,6 186,1 216,4 Tomelilla 248,7 184,4 216,3 Öckerö 333,2 219,9 276,0 Trelleborg 273,7 201,0 236,7 Värmlands 261,9 198,5 229,8 Vellinge 389,9 245,0 315,7 Arvika 252,2 193,9 222,4 Ystad 284,0 206,0 243,2 Eda 219,3 183,7 201,6 Åstorp 259,9 185,4 222,5 Filipstad 239,3 187,6 213,5 Ängelholm 301,1 207,4 252,5 Forshaga 264,7 194,8 229,5 Örkelljunga 249,8 178,0 213,8 Grums 265,0 190,9 228,2 Östra Göinge 258,3 191,0 225,0 Hagfors 246,7 187,1 216,8 Hallands 303,0 210,9 256,1 Hammarö 331,3 231,5 281,6 Falkenberg 271,8 196,7 234,0 Karlstad 277,0 209,7 242,4 Halmstad 284,6 203,9 243,2 Kil 269,9 196,8 233,1 Hylte 272,2 190,2 231,7 Kristinehamn 259,7 194,0 226,3 Kungsbacka 369,2 243,0 304,7 Munkfors 234,5 180,8 207,5 Laholm 267,3 189,5 228,6 Storfors 256,6 188,3 222,9 Varberg 294,2 204,5 248,6 Sunne 247,7 191,3 219,3 Västra Götalands 289,0 211,4 249,7 Säffle 255,1 184,3 219,7 Ale 299,2 216,7 258,1 Torsby 231,5 190,2 210,9 Alingsås 295,5 210,7 252,0 Årjäng 210,8 180,1 195,4 Bengtsfors 232,5 177,7 205,2 Örebro 275,1 203,0 238,3 Bollebygd 303,9 224,2 264,6 Askersund 276,6 195,2 236,0 Borås 279,9 206,5 242,1 Degerfors 264,7 195,7 230,4 Dals-Ed 224,2 181,7 203,3 Hallsberg 269,7 193,5 232,0 Essunga 251,1 190,4 221,5 Hällefors 243,8 182,1 213,1 Falköping 261,1 195,1 227,5 Karlskoga 286,8 205,5 245,6 Färgelanda 239,5 191,8 216,4 Kumla 283,1 203,2 242,5 Grästorp 261,4 192,3 227,6 Laxå 267,5 194,9 231,7 Gullspång 236,7 183,8 210,7 Lekeberg 270,9 204,4 238,7 Göteborg 291,4 215,8 252,8 Lindesberg 265,0 199,6 232,4 Götene 279,0 196,2 237,8 Ljusnarsberg 238,5 182,7 210,9 Herrljunga 263,7 193,3 229,1 Nora 279,5 206,0 241,6 Hjo 264,5 198,0 230,5 Örebro 277,8 207,1 241,1 Härryda 355,9 245,2 300,4 Västmanlands 289,4 206,3 247,4 Karlsborg 271,4 198,6 235,3 Arboga 270,1 193,3 231,2 Kungälv 324,2 226,9 274,8 Fagersta 280,3 204,3 241,9 Lerum 344,9 236,9 289,7 Hallstahammar 266,4 197,5 231,7 Lidköping 290,7 205,3 247,3 Kungsör 273,6 203,5 238,7 Lilla Edet 274,3 198,8 237,5 Köping 267,8 194,0 230,6 Lysekil 284,3 197,6 240,5 Norberg 268,8 194,1 231,4 Mariestad 267,4 198,8 232,7 Sala 266,3 196,0 230,7 Mark 272,6 198,6 235,3 Skinnskatteberg 254,0 195,4 225,2 Mellerud 228,3 179,1 203,7 Surahammar 279,2 197,8 239,0 Munkedal 249,9 189,0 220,2 Västerås 306,4 214,4 259,6 Mölndal 332,2 238,0 284,1 Dalarnas 272,1 202,0 236,8 Orust 285,5 204,7 245,6 Avesta 277,1 202,2 239,6 Partille 335,0 238,7 285,6 Borlänge 274,9 202,3 238,5 Skara 276,9 204,5 239,6 Falun 288,5 216,9 251,9 Skövde 281,8 208,3 244,8 Gagnef 276,4 197,0 236,9 Sotenäs 291,7 201,9 246,2 Hedemora 265,1 195,7 230,3 Stenungsund 330,7 225,7 277,1 Leksand 278,6 200,9 239,1 Strömstad 248,8 205,0 226,8 Ludvika 279,8 197,5 238,4 Svenljunga 257,1 189,6 223,9 Malung-Sälen 245,6 194,7 220,3 Tanum 250,2 193,7 222,0 Mora 260,4 202,7 231,2 Tibro 259,9 191,8 226,1 Orsa 234,0 182,4 207,9 Tidaholm 254,6 191,7 222,9 Rättvik 256,7 189,1 222,2 Statistiska centralbyrån 277

14 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2010, tkr (forts.) Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Män Men Kvinnor Women Totalt Total Män Kvinnor Totalt Smedjebacken 285,6 196,0 241,2 Västerbottens 270,6 207,0 238,7 Säter 269,5 207,5 238,9 Bjurholm 237,5 177,4 208,2 Vansbro 235,3 183,4 209,5 Dorotea 237,9 187,9 214,1 Älvdalen 235,0 186,6 211,4 Lycksele 261,6 205,2 233,0 Gävleborgs 273,8 202,8 238,0 Malå 275,7 195,5 235,5 Bollnäs 251,4 196,5 223,6 Nordmaling 262,5 194,3 229,1 Gävle 293,9 213,6 252,9 Norsjö 255,5 187,9 222,0 Hofors 269,7 201,4 235,9 Robertsfors 253,9 196,5 225,6 Hudiksvall 269,9 202,3 235,3 Skellefteå 279,6 205,8 242,5 Ljusdal 246,6 190,8 218,6 Sorsele 233,1 186,6 210,6 Nordanstig 243,4 188,1 216,4 Storuman 244,9 194,9 220,3 Ockelbo 259,0 193,3 226,3 Umeå 276,5 215,2 245,5 Ovanåker 251,2 188,6 220,4 Vilhelmina 229,8 188,8 209,7 Sandviken 287,0 202,1 244,8 Vindeln 248,6 187,6 218,0 Söderhamn 259,1 194,6 226,7 Vännäs 274,6 204,5 239,3 Västernorrlands 278,4 211,0 244,4 Åsele 231,8 187,1 209,9 Härnösand 261,8 211,1 235,8 Norrbottens 280,3 211,9 246,4 Kramfors 247,7 197,6 222,8 Arjeplog 249,9 201,2 226,1 Sollefteå 242,7 198,1 220,3 Arvidsjaur 263,0 201,5 232,3 Sundsvall 293,6 221,7 257,0 Boden 274,0 211,6 242,4 Timrå 277,7 207,9 242,8 Gällivare 311,4 222,9 268,8 Ånge 251,7 196,2 224,2 Haparanda 224,6 194,0 209,5 Örnsköldsvik 289,6 205,6 247,4 Jokkmokk 250,8 200,8 226,3 Jämtlands 253,0 206,2 229,5 Kalix 261,6 205,7 234,0 Berg 228,6 188,9 209,2 Kiruna 325,6 228,5 278,4 Bräcke 231,7 196,0 214,5 Luleå 284,8 219,3 252,2 Härjedalen 237,5 192,3 215,4 Pajala 237,0 191,1 215,6 Krokom 259,1 211,4 235,8 Piteå 289,4 206,9 247,7 Ragunda 240,6 188,3 214,8 Älvsbyn 261,6 190,3 226,3 Strömsund 228,3 193,1 211,3 Överkalix 233,8 195,9 215,3 Åre 243,7 204,0 224,2 Övertorneå 224,7 193,8 210,0 Östersund 269,0 215,1 240,9 Hela riket Sweden 295,0 216,3 255,0 1) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medelvärden för befolkningen (20 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december Mean averages for the population (20 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31, Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110); Statistikdatabsen: Hushållens ekonomi. 278 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och heltidsanställda personer utan inkomst från näringsverksamhet, medianvärden i 2010 års priser, tkr Income from work by sex and age, employed year round and full time with no entrepreneurial income, median value in 2010 prices, SEK thousands Kön/ålder Sex/age Män Men 314,0 323,3 327,8 335,5 336,3 345,7 349, år 265,6 276,3 276,1 287,3 284,6 292,3 301, år 315,1 327,0 329,9 339,7 338,3 346,2 355, år 331,1 339,2 342,2 350,7 355,2 373,7 367, år 334,2 339,0 348,0 358,5 358,1 360,0 364, år 310,2 328,6 329,3 354,5 334,8 348,6 363, år år år år 314,1 323,1 327,8 335,5 336,0 346,0 350, år 318,7 328,0 332,3 341,8 340,7 351,2 356,6 Kvinnor Women 266,0 276,4 280,0 280,8 284,3 294,4 299, år 239,7 247,5 247,0 251,0 254,0 260,4 258, år 258,2 271,0 274,5 275,0 279,0 286,8 291, år 271,8 280,6 285,8 289,9 290,6 303,4 307, år 282,4 289,1 294,1 291,9 293,6 308,9 311, år 270,4 284,1 293,3 291,8 298,5 298,3 315, år år år år 266,0 276,4 280,0 280,5 284,2 294,3 299, år 267,8 278,6 283,1 283,1 286,4 297,3 302,4 Samtliga All 292,2 303,1 306,6 311,8 312,6 320,3 324, år 256,0 264,8 264,8 269,6 272,6 279,0 283, år 291,4 306,5 307,7 313,8 312,9 319,7 322, år 303,6 311,5 317,4 325,3 323,1 337,7 337, år 307,9 315,1 322,6 323,2 326,3 332,7 336, år 294,6 309,2 311,4 319,2 318,5 329,4 338, år år år år 292,2 303,0 306,6 311,8 312,4 320,4 325, år 295,5 306,2 310,2 316,0 315,8 324,6 329,2 Kvinnors inkomst i procent av männens Women's income as a percentage of men's income år 90,3 89,6 89,5 87,4 89,3 89,1 85, år 81,9 82,9 83,2 81,0 82,5 82,9 81, år 82,1 82,7 83,5 82,7 81,8 81,2 83, år 84,5 85,3 84,5 81,4 82,0 85,8 85, år 87,2 86,5 89,1 82,3 89,2 85,6 87, år år år år 84,7 85,6 85,4 83,6 84,6 85,1 85, år 84,0 84,9 85,2 82,8 84,1 84,6 84,8 Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie HE 21 (www.scb.se/he0103): Inkomstfördelningsundersökningen, HEK. Statistiska centralbyrån 279

16 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och kapitalinkomst 13.9 Final tax, relative share of total earnings and capital income Inkomst, tkr Income, SEK 1 000s kr 19,9 tkr 11,8 12,0 12,7 13,3 12,8 12,2 10,2 20,0 39,9 tkr 17,2 16,7 16,1 12,0 11,5 10,5 10,3 40,0 59,9 23,8 22,8 21,4 15,1 13,7 12,8 12,4 60,0 79,9 25,7 24,3 23,1 19,4 17,7 15,9 15,1 80,0 99,9 25,3 24,3 23,5 22,2 21,4 19,5 18,4 100,0 119,9 25,9 25,1 24,3 23,1 22,5 21,5 20,7 120,0 139,9 27,1 26,3 25,5 24,4 23,6 22,7 21,9 140,0 159,9 28,3 27,5 26,8 25,6 24,9 24,1 23,1 160,0 179,9 29,1 28,4 27,7 26,2 25,5 24,9 24,0 180,0 199,9 29,9 29,1 28,4 26,4 25,7 25,2 24,3 200,0 219,9 30,4 29,7 29,0 26,6 25,7 25,1 24,3 220,0 239,9 30,9 30,2 29,4 26,7 25,7 25,0 24,2 240,0 259,9 31,3 30,6 29,8 26,9 25,6 24,8 24,0 260,0 279,9 31,6 31,0 30,2 27,2 25,8 24,8 23,9 280,0 299,9 31,9 31,3 30,6 27,4 26,0 24,9 24,0 300,0 339,9 32,7 32,2 31,4 28,1 26,5 25,3 24,4 340,0 399,9 34,8 34,2 33,4 30,0 28,3 26,2 25,4 400,0 499,9 37,3 36,8 36,0 32,9 31,5 28,9 28,1 500,0 999,9 41,7 41,1 40,0 37,3 36,8 34,8 34, ,0 42,7 41,6 40,3 37,7 38,9 38,3 37,5 Medelvärde 1 2 tkr, Average value ,5 58,9 61,4 61,0 59,3 56,5 56,8 Medelvärde 2 3 tkr, Average value ,1 70,5 73,1 71,8 70,1 68,4 69,9 Summa skatt, mnkr Total final tax ) Summa förvärvs- och kapitalinkomst utgörs av inkomstslagen inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital (överskott). Slutlig skatt för dem som någon gång under året var folkbokförda i riket. Final tax for the population registered in the population register. 2) Medelvärde beräknat för samtliga, dvs. inkl. dem som ej betalar skatt. Average value for all individuals including those who did not pay tax. 3) Medelvärde beräknat för dem som har inkomst. Average value for those who have an income. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT (bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). 280 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Inkomststruktur för samtliga hushåll, medelvärden i 2010 års priser Income composition for all households, mean value, 2010 prices Inkomstslag, tkr Types of income, SEK 1 000s Faktorinkomst Factor income 283,3 300,2 322,0 351,5 329,7 322,8 327,5 Löneinkomst 246,1 253,9 260,9 275,5 273,6 271,5 276,4 Näringsinkomst m.m. 11,5 12,1 11,8 12,0 12,2 11,5 10,5 Ränta och utdelning 10,5 10,7 17,1 20,3 21,3 19,6 16,5 Kapitalvinst 15,2 23,4 32,1 43,6 22,6 20,1 24,1 Skattepliktiga transfereringar Taxable transfers 107,6 105,7 106,6 102,9 98,9 105,4 103,5 Pensioner 69,1 68,2 70,6 71,5 71,1 76,1 75,6 Sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) 13,0 12,9 13,1 13,3 11,8 12,0 10,3 Sjukersättningar 9,5 8,2 7,6 6,2 5,1 4,1 3,9 Föräldrapenning 4,9 5,4 5,5 5,4 5,7 5,9 6,2 Arbetsmarknadsstöd 10,6 10,2 9,2 5,8 4,5 6,6 7,0 Övriga skattepliktiga 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Skattefria transfereringar Transfers not taxable 17,9 18,5 18,6 18,1 16,9 17,2 18,0 Barnbidrag 5,1 5,4 5,8 5,5 5,2 5,0 5,1 Studiestöd inklusive studielån 5,6 5,3 5,2 5,1 4,7 5,2 5,4 Bostadsbidrag 3,5 3,5 3,5 3,3 3,2 3,0 3,2 Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) 1,7 2,2 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 Övrigt 2,1 2,2 2,3 2,1 1,8 1,9 2,1 Negativa transfereringar Negative transfers 127,4 130,4 135,1 132,9 120,8 116,4 114,2 Skatt inkl. allmänna egenavgifter 121,1 124,0 128,6 126,3 115,1 110,6 108,4 Underhållsbidrag och återbetalning av studielån 6,4 6,4 6,6 6,6 5,7 5,9 5,8 Disponibel inkomst Disposable income 281,4 294,0 312,0 339,5 324,7 329,0 334,9 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet Equalised disposable income 186,1 194,6 206,1 223,4 216,0 219,3 220,9 Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomstfördelningsundersökningen, HEK (bearbetning), (www.scb.se/he0103). Statistiska centralbyrån 281

18 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för individer 20 år efter hushållstyp, medianvärden per k.e. i 2010 års priser, tkr Equalised disposable income for individuals by type of household, median value, 2010 prices, SEK thousands Hushållstyp Type of household Disponibel inkomst per k.e. 1, tkr Equalised disposable income 1, SEK 1 000s Förändring i procent Change in percent / /1991 Ensamboende män Single men without children 143,6 165,6 166,3 179,0 187,0 187,5 187,1-0,2 30, år 146,5 145,2 150,1 155,5 171,7 172,9 168,9-2,3 15, år 158,9 190,3 197,2 212,9 215,8 223,3 220,5-1,3 38, år 154,0 180,9 187,3 194,6 208,6 210,4 212,1 0,8 37,8 65 år 106,0 138,4 138,7 142,3 144,9 146,4 150,0 2,5 41, år 152,9 176,7 177,8 189,6 199,9 202,9 202,7-0,1 32, år 158,6 184,6 189,0 203,4 208,3 213,7 212,9-0,4 34,2 Ensamboende kvinnor Single women without children 116,1 134,8 140,2 141,0 140,8 142,2 143,0 0,6 23, år 129,8 124,3 132,1 139,0 140,9 133,2 141,4 6,1 9, år 155,7 171,6 181,8 195,9 202,5 202,2 199,7-1,2 28, år 152,1 175,9 184,4 189,8 183,9 203,6 200,2-1,6 31,7 65 år 101,5 124,8 127,3 126,8 126,8 131,3 131,1-0,1 29, år 142,1 157,7 164,6 172,0 171,9 176,2 178,0 1,0 25, år 148,7 169,7 179,4 186,7 188,4 197,9 194,5-1,7 30,8 Sammanboende utan barn 0 19 år Cohabiting without children aged ,8 220,1 230,8 251,6 244,7 252,0 253,0 0,4 39, år 194,0 209,7 217,4 243,2 233,2 235,5 221,3-6,0 14, år 217,5 257,7 269,4 287,8 288,7 296,7 299,3 0,9 37, år 203,0 257,4 268,7 292,3 288,0 298,7 301,7 1,0 48,6 65 år 133,1 167,5 172,3 183,2 184,6 190,1 195,5 2,8 46, år 204,2 248,7 258,5 282,7 278,8 288,0 293,5 1,9 43, år 208,3 254,1 263,5 287,5 285,1 294,2 297,7 1,2 42,9 Ensamstående män med barn 0 19 år Single men with children aged ,4 151,4 160,1 171,3 167,7 173,5 175,1 0,9 16,4 Ensamstående kvinnor med barn 0 19 år Single women with children aged ,4 125,1 128,1 137,9 133,0 133,6 138,3 3,5 18,8 Sammanboende med barn 0 19 år Cohabiting with children aged ,9 174,8 182,0 195,3 198,4 203,6 207,2 1,8 41,1 1 barn child 166,5 192,0 198,6 216,4 220,3 219,8 224,3 2,1 34,7 2 barn children 144,3 173,9 181,3 193,9 196,7 204,8 207,3 1,2 43,6 3+ barn 125,7 146,5 150,6 161,8 166,1 167,8 170,5 1,6 35,6 Övriga 2 Others 2 184,7 210,4 219,7 234,5 231,0 235,5 237,8 1,0 28,7 Ensamstående Single 154,3 175,4 175,7 192,9 193,2 189,8 196,3 3,4 27,2 Sammanboende Cohabiting 196,8 229,4 248,9 251,9 256,9 260,0 259,9 0,0 32,1 Samtliga 20 år All aged ,9 178,5 185,1 197,9 198,2 202,3 205,1 1,4 35,9 1) Beräkning med disponibel inkomst per k.e. (konsumtionsenhet) görs för att kunna göra jämförelser av inkomsten mellan individer i hushåll av olika sammansättning. Calculation of disposable income per consumption unit is done to make comparisons between individuals in households of different compositions. 2) Utöver referenspersonen och hans/hennes sammanboende finns även andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre. There are more adults, mostly children aged 20 and older in addition to the reference person and his/her spouse. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie HE 21 (www.scb.se/he0103); Inkomstfördelningsundersökningen, HEK. 282 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år, procent Household Budget Survey, share of total consumption per household Antal medverkande hushåll Number of participating households Genomsnittligt antal Average number of Personer Persons 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Konsumtionsenheter Consumption unit factors 1,57 1,59 1,56 1,58 1,57 Beräknad populationsstorlek Calculated size of population Totala utgifter i genomsnitt, kr Total expenditure, SEK Totala utgifter per utgiftsområde, procent Expense items, total expenditure, percent Livsmedel & alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages 11,86 12,51 12,60 12,64 13,56 02 Alkoholhaltiga drycker (även lättöl), tobak & narkotika Alcoholic beverages, tobacco and narcotics 2,16 2,06 2,10 2,11 2,18 03 Kläder och skor Clothing and footwear 5,17 5,08 5,49 5,12 4,96 04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen Housing, water, electricity, gas and other fuels 18,43 18,83 18,63 17,58 19,31 05 Möbler, inventarier, hushållsutrustning & rutinunderhåll av bostaden Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house 6,68 6,18 6,55 6,54 6,49 06 Hälso- och sjukvård Health 2,60 2,28 2,44 2,26 2,32 07 Transporter Transport 14,76 16,10 15,20 14,72 12,86 08 Kommunikationer Communications 3,22 3,22 3,41 2,98 3,10 09 Fritid och kultur Recreation and culture 13,84 14,46 14,89 16,06 15,10 10 Utbildning Education 0,03.. 0,04 0,02 11 Restauranger och hotell Restaurants and hotels 4,00 4,16 4,15 4,04 4,06 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services 6,39 6,44 6,35 6,30 6,53 Övrigt 1, 2 10,76 10,09 9,56 10,85 9,61 1) Restpost som bl.a. innehåller ränteutgifter, fastighetsavgift, A-kassa och gåvor. 2) Fastighetsavgift och skattepliktiga förmåner saknas Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie HE 35 (www.scb.se/he0201), Statistikdatabasen: Hushållens ekonomi. Statistiska centralbyrån 283

20 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Kön och ålder Sex and age Nettoförmögenhet, medianvärde i 2007 års priser efter kön och ålder, tkr Net wealth, median value in 2007 prices by sex and age, SEK thousands Medianvärde i tkr Kvinnor och män Both sexes år years år år år år år år år år år år Kvinnor Women år years år år år år år år år år år år Män Men år years år år år år år år år år år år Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Hushållens tillgångar och skulder (www.scb.se/he0104). 284 Statistiska centralbyrån

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2011 13 Hushållens ekonomi Household finances Sida Page 13.1 Hushållens inkomster... 311 Household income 13.2 Förmögenhet...

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer