Hushållens ekonomi Household finances

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållens ekonomi Household finances"

Transkript

1 Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland

2 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster Household income 13.2 Hushållens tillgångar och skulder Households assets and debts 13.3 Hushållens utgifter Household expenditure 13.4 Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, antal personer efter kön, ålder och inkomstklass Total income from employment and business, number of persons by sex, age and income group 13.5 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in current prices by sex and age, SEK thousands 13.6 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2010 års priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in 2010 prices by sex and age, SEK thousands 13.7 Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2010, tkr Total income from employment and business, mean averages by sex in counties and municipalities, SEK thousands 13.8 Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och heltidsanställda personer utan inkomst från näringsverksamhet, medianvärden i 2010 års priser, tkr Income from work by sex and age, employed year round and full time with no entrepreneurial income, median value in 2010 prices, SEK thousands 13.9 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och kapitalinkomst Final tax, relative share of total earnings and capital income Inkomststruktur för samtliga hushåll, medelvärden i 2010 års priser Income composition for all households, mean value, 2010 prices Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för individer 20 år efter hushållstyp, medianvärden per k.e. i 2010 års priser, tkr Equalised disposable income for individuals by type of household, median value, 2010 prices, SEK thousands Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år, procent Household Budget Survey, share of total consumption per household Nettoförmögenhet, medianvärde i 2007 års priser efter kön och ålder, tkr Net wealth, median value in 2007 prices by sex and age, SEK thousands 266 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Hushållens inkomster Household income Hushållens ekonomi Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år sedan 1990-talets lågkonjunktur. Under 2000-talet har framför allt barnfamiljer fått en bättre ekonomi. Samtidigt har en allt större del av den svenska befolkningen fått det ekonomiskt sämre under åren Ensamstående med barn är de som har drabbats hårdast. Många arbetstagare fick i början av 1990-talet sänkta inkomster, vilket var en av följderna av att ekonomin i Sverige upplevde en omfattande nedgång. Detta bidrog till att arbetslösheten sköt i höjden och att allt fler personer hamnade utanför arbetskraften. Samhällets stöd i form av ersättning vid arbetslöshet samt bostadsbidrag och socialbidrag ökade visserligen, men kunde inte helt motverka den kraftiga nedgången i inkomsterna från eget arbete och egen kapitalavkastning. Den sammantagna effekten blev att de disponibla inkomsterna minskade fram till mitten av 1990-talet. Mellan åren 1991 till 1995 sjönk den ekonomiska standarden med 11 procent. Efter mitten av 1990-talet vände inkomstutvecklingen och allt fler grupper fick ökade inkomster. År 2010 hade alla typer av hushåll högre ekonomisk standard än För exempelvis ensamboende personer utan barn var ökningen 27 procent och för sammanboende utan barn 34 procent. Ökning av inkomstspridningen Diagrammet nedan ger en bild av hur inkomstspridningen har sett ut mellan 1991 och Genom att använda måttet Gini-koefficient blir detta tydligt. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ju högre värde på koefficienten desto större inkomstspridning, dvs. desto större skillnader mellan höga och låga inkomster. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet År 2010 ökade inkomstspridningen till den näst högsta nivån sedan SCB påbörjade mätningarna Den hittills högsta inkomstspridningen uppmättes 2007, vilket framför allt var ett resultat av höga kapitalvinster. Ett annat sätt att illustrera inkomstspridningen är att dela in hushållen i tio lika stora grupper, baserade på hur stora inkomsterna är. På så sätt kan man se hur inkomstutvecklingen har varit i olika inkomstskikt och om avståndet mellan de som tjänar mycket respektive lite har ökat eller minskat. De tio procent med de lägsta inkomsterna utgör decilgrupp 1, de tio procent med de näst lägsta inkomsterna utgör decilgrupp 2, o.s.v. Denna metod visar bland annat att inkomstutvecklingen har varit positiv i alla inkomstskikten mellan 1999 och Vidare framgår att inkomstutvecklingen har varit bättre ju högre upp i inkomstskikten man kommer från knappt 20 procent i det lägsta skiktet till drygt 50 procent i det högsta. Procentuell förändring av ekonomisk standard i decilgrupper. Samtliga personer, 2010 års priser Decilgrupp Förändring inkl. reavinst Förändring exkl. reavinst 1 19,7 17,8 2 20,2 20,5 3 26,0 26,3 4 32,4 33,0 5 35,6 36,5 6 37,7 38,5 7 39,0 40,2 8 39,8 41,2 9 40,0 43, ,1 53,0 Median 36,8 38,9 Statistiska centralbyrån 267

4 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Fortfarande stora skillnader mellan könen Bland personer år arbetade 67 procent av männen och 50 procent av kvinnorna heltid år År 1999 var motsvarande siffror 68 respektive 46 procent. Kvinnorna närmar sig männen, men inte med stormsteg. De relativa skillnaderna i arbetsinkomst mellan heltidsanställda kvinnor och män har minskat något under talet. År 1999 var medianinkomsten för kvinnor 83 procent av männens motsvarighet, för 2010 är siffran knappt 86 procent. Ekonomisk återhämtning för barnfamiljer Barnfamiljerna var en av de grupper som drabbades hårt under 1990-talets lågkonjunktur. Det dröjde innan barnfamiljernas inkomst åter nådde upp till samma nivå som i början av 1990-talet. Faktum är att deras ekonomiska standard 1999 fortfarande var lägre än vad den var Men under 2000-talet har den ekonomiska standarden ökat markant för barnfamiljerna och främst för sammanboende med barn. Mellan 1999 och 2010 ökade den ekonomiska standarden med 42 procent för sammanboende med barn. För ensamstående med barn var ökningen 28 procent. Foto: Riksbanken Lägre inkomst bland utrikes födda Utrikes födda har under alla undersökta år en betydligt lägre inkomst än vad de som är födda i Sverige har. Den ekonomiska standarden 2010 för utrikes födda i åldrarna 20 år och äldre var 77 procent av nivån för födda i Sverige. Men det är stor skillnad beroende på från vilket land man kommer, och även beroende på hur länge man har bott i Sverige. Invandrare från Norden och övriga EU-länder har en betydligt högre inkomstnivå än vad invandrare från länder utanför EU har. Lägst inkomster har gruppen med kortast vistelsetid i landet. Procentuell förändring av ekonomisk standard för individer i olika hushållstyper 268 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2013 Ekonomisk standard för individer efter födelseland. Index: Födda i Sverige = 100 Födelseland samt antal år i Sverige Samtliga 20 år Födda i Sverige Utrikes födda Norden exklusive Sverige år i Sverige år i Sverige år i Sverige EU27 exklusive Norden år i Sverige år i Sverige år i Sverige Europa exklusive EU27 och Norden år i Sverige år i Sverige år i Sverige Övriga länder exklusive Europa år i Sverige år i Sverige år i Sverige Andelen med låg ekonomisk standard ökar En allt större andel av befolkningen har låg ekonomisk standard (ekonomisk standard som ligger under 60 procent av medianvärdet). Detta mått används internationellt som en indikator på risk för fattigdom och socialt utanförskap. År 1991 var andelen i Sverige 7 procent, år 1999 var den 8 procent och år 2010 har den ökat till 14 procent. Ökningen är störst bland ensamstående med barn, från 11 procent 1999 till 30 procent Av barn till ensamstående kvinnor låg ungefär vart sjunde barn under gränsen 1999, år 2010 var det cirka 40 procent. Ensamstående utan barn i åldersgruppen år har haft en liknande utveckling. Förklaringen till ökningen i denna åldersgrupp är att allt fler studerar och därmed har låga inkomster. Bland sammanboende har andelen med låg ekonomisk standard ökat i betydligt mindre omfattning mellan 1999 och För sammanboende utan barn har andelen ökat från 5 till 6 procent och för sammanboende med barn har den ökat från 8 till 9 procent. I en grupp har andelen med låg ekonomisk standard minskat. Det är sammanboende med två barn som har haft en liten minskning. Hushållens ekonomi Sett ur ett internationellt perspektiv är det en relativt liten andel av den svenska befolkningen som har låg ekonomisk standard. Av EU:s 27 länder är det bara Tjeckien, Nederländerna, Slovakien och Österrike som har en lägre andel. Betalar kr i skatt Den slutliga skatten uppgick år 2010 till miljoner kronor. Medelvärdet för befolkningen 20 år och äldre var kronor. Slutlig skatt för befolkningen 20 år och äldre Kommuner med högst respektive lägst medelvärde Högst medelvärde Belopp Lägst medelvärde Belopp Danderyd Eda Lidingö Årjäng Täby Örkelljunga Nacka Ljusnarsberg Vaxholm Övertorneå Ekerö Haparanda Sollentuna Högsby Lomma Munkfors Värmdö Bjuv Vellinge Åstorp Källa: SCB Hushållens ekonomi (www.scb.se/he0103); Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). Foto: Riksbanken Statistiska centralbyrån 269

6 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Hushållens tillgångar och skulder Households assets and debts Förmögenheten i Sverige är mycket ojämnt fördelad. En liten andel av befolkningen har mycket stora förmögenheter samtidigt som en stor andel har ganska små tillgångar. Äldre män är rikast. Svenskarnas förmögenhet består till stor del av fastigheter och bostadsrätter (reala tillgångar). Dessa tillgångar utgör drygt 70 procent av samtliga tillgångar i SCB:s förmögenhetsstatistik. Ändå äger endast drygt hälften av den vuxna befolkningen denna typ av tillgångar. De finansiella tillgångarna är totalt sett betydligt mindre än de reala, men å andra sidan har flertalet någon form av sparande. De vanligaste sparformerna är bankkonton och fonder. Totalt uppgick befolkningens nettoförmögenhet, dvs. samtliga tillgångar minus samtliga skulder, till miljarder kronor Ökad förmögenhet under 2000-talet Förmögenheten ökade för både kvinnor och män mellan 1999 och Ökningen beror främst på att värdet på småhus och bostadsrätter steg kraftigt under perioden. De finansiella tillgångarna och skulderna har också ökat under samma tid, dock inte lika mycket. För kvinnor ökade den genomsnittliga nettoförmögenheten med 68 procent mellan 1999 och Motsvarande ökning för män var 57 procent. Kvinnors genomsnittliga nettoförmögenhet var kronor medan genomsnittet för män var kronor Medianvärdet steg med cirka kronor till drygt kronor för både kvinnor och män under perioden. Ökningen kan delvis förklaras med att kvaliteten på statistiken över bankkontosparande förbättrades Yngre fattigare än äldre Förmögenheten är betydligt mer snedfördelad än exempelvis inkomster. Den rikaste tiondelen av befolkningen ägde 67 procent av den samlade nettoförmögenheten Ålder är en av de faktorer som har störst betydelse för hur stora tillgångar och skulder man har. I unga år har de flesta små tillgångar och ofta lån för studier och boende. Under årens lopp byggs tillgångarna upp och man har möjlighet att spara när inkomsterna blir större. Medianvärdet på nettoförmögenheten 2007 var 0 kronor för både kvinnor och män mellan 20 och 29 år. Kvinnor i gruppen år hade kronor, medan män hade kronor. Bland äldre är det större skillnad mellan kvinnors och mäns förmögenhet. Kvinnor i åldern 80 år och äldre hade en nettoförmögenhet på kronor, medan män i samma åldersgrupp hade kronor. Nettoförmögenhet för kvinnor och män Median- och medelvärde (för alla) i tusentals kronor, 2007 års priser Källa: SCB Hushållens tillgångar och skulder (www.scb.se/he0104). 270 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Hushållens utgifter Household expenditure De svenska hushållens utgifter var 2009 i genomsnitt kronor aningen lägre än 2008 då utgifterna var kronor. Den genomsnittliga månadsutgiften för hushållen är kr. Mest pengar spenderar vi på vårt boende, vilket står för cirka 30 procent av våra utgifter. Hushållens ekonomi De fyra största utgiftsposterna är bostad, fritid och kultur, transport samt livsmedel. I genomsnitt per månad kostar: boende kr, vilket är en minskning med cirka 2 procent jämfört med 2008 fritid och kultur kr, vilket är en minskning med cirka 2 procent jämfört med 2008 transport kr, vilket är en minskning med cirka 15 procent jämfört med 2008 livsmedel kr, vilket är en ökning med cirka 2 procent jämfört med Skillnader mellan olika hushållsgrupper Fördelning och omfattning av utgifterna skiljer sig åt mellan olika hushållsgrupper. Ensamstående lägger procent av utgifterna på boende medan motsvarande siffra för sammanboende är 25 procent. När det gäller transport är skillnaderna störst mellan sammanboende med barn och ensamstående utan barn. Sammanboende med barn lägger cirka 16 procent av utgifterna på transport, för de ensamstående utan barn är motsvarande andel 9 procent. Foto: Jan-Aage Haaland Stadsbor äter ute mer och kör bil mindre Hushållsutgifterna varierar också beroende på var i landet man bor. I storstäderna lägger man mer pengar på utemåltider än i övriga Sverige men det omvända förhållandet gäller för drift av bil. Personlig hygien Nu lämnar vi hushållen och tittar närmare på genomsnittlig utgift per person rättare sagt män och kvinnor i åldern år. Tablån nederst på nästa sida visar exempelvis att i åldern år är kvinnornas utgifter för personlig hygien 10 gånger större än männens. Kvinnors utgifter för underkläder är nästan tre gånger större än männens. Detta gäller för samtliga åldersgrupper. Bland personer i åldern år är männens utgifter för alkoholhaltiga drycker lite högre än kvinnornas. Däremot i åldrarna år ser man att dessa utgifter är hela 2 3 gånger så höga bland männen jämfört med kvinnorna. Utgiftsposternas andel inom olika hushållsgrupper år 2009, procent Ensamstående Med barn Utan barn Sammanboende Med barn Utan barn Samtliga Totala utgifter Köpta livsmedel och alkoholfria drycker 16,6 14,0 14,7 15,0 14,8 Utemåltider 2,8 3,9 3,6 3,2 3,6 Alkoholhaltiga drycker 0,9 1,6 0,9 1,9 1,5 Tobak 1,4 1,2 0,5 0,7 0,9 Förbrukningsvaror 3,3 2,3 2,5 2,4 2,4 Hushållstjänster 4,7 4,0 6,2 4,3 4,6 Kläder och skor 5,8 3,6 5,4 3,9 4,2 Bostad 31,7 35,9 24,8 25,4 29,6 Möbler, inventarier, textilier, hushållsutrustning 3,5 3,6 5,3 5,8 4,6 Hälso- och sjukvård 1,9 1,9 2,0 2,8 2,1 Transport 11,2 9,2 15,6 14,6 12,7 Fritid och kultur 15,9 18,7 17,8 19,7 18,7 Statistiska centralbyrån 271

8 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Utgift i kronor per månad och hushåll år 2009 Utgiftspost Ensamstående Sammanboende Samtliga Med barn Utan barn Med barn Utan barn Totala utgifter Köpta livsmedel Alkoholfria drycker Utemåltider Alkoholhaltiga drycker Tobak Förbrukningsvaror Hushållstjänster Kläder och skor Bostad Möbler, inventarier, textilier, hushållsutrustning Hälso- och sjukvård Transport Fritid och kultur Utgift per månad och hushåll år 2009, procentuell fördelning Utgiftspost Storstäder och dess förortskommuner Större städer, dess förortskommuner samt pendlingskommuner Övriga kommuner Totala utgifter i kronor Procent 100,0 100,0 100,0 Köpta livsmedel 13,2 13,4 14,9 Alkoholfria drycker 1,0 1,0 1,2 Utemåltider 4,5 3,4 2,7 Alkoholhaltiga drycker 1,6 1,5 1,3 Tobak 0,9 0,9 1,0 Förbrukningsvaror 2,2 2,5 2,5 Hushållstjänster 4,5 4,7 4,6 Kläder och skor 4,7 4,3 3,4 Bostad 29,8 31,0 27,1 Möbler, inventarier, textilier, hushållsutrustning 4,7 4,5 4,8 Hälso- och sjukvård 1,9 2,1 2,4 Transport 11,6 11,6 15,9 Drift av bil 5,8 7,6 9,5 Lokaltrafik 2,7 1,5 0,7 Fritid och kultur 19,2 18,8 17,8 Indelningen i kommungrupper är ett sätt att dela in landet i områden med homogent befolkningsunderlag som är lämpliga för att belysa den regionala utvecklingen av befolkning och näringsliv. Se Tabellanmärkningar. Utgift i kronor per månad och person för vissa poster år 2009 Utgiftspost Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Utemåltider Alkoholhaltiga drycker Personlig hygien Kläder och skor Därav underkläder Källa: SCB Hushållens utgifter, HUT (www.scb.se/he0201). 272 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, antal personer efter kön, ålder och inkomstklass Total income from employment and business, number of persons by sex, age and income group Kön, inkomst 1, kr Sex, income 1, SEK 1 000s Samtliga inkomsttagare 2 Antal inkomsttagare i ålder Number of income-earners in ages Män och kvinnor Both sexes kr kr 19,9 tkr ,0 39,9 tkr ,0 59, ,0 79, ,0 99, ,0 119, ,0 139, ,0 159, ,0 179, ,0 199, ,0 219, ,0 239, ,0 259, ,0 279, ,0 299, ,0 339, ,0 399, ,0 499, ,0 999, , Medelvärde 1 3 Average value ,3 18,2 152,6 299,4 308,7 206,1 290,8 270,8 Medelvärde 2 4 Average value ,2 28,2 169,0 311,7 317,7 206,9 302,6 284,6 Medianvärde Median value 219,7 4,9 134,6 283,5 284,6 175,5 276,1 261,2 Summa inkomster, mnkr Total income Män Men kr kr 19,9 tkr ,0 39,9 tkr ,0 59, ,0 79, ,0 99, ,0 119, ,0 139, ,0 159, ,0 179, ,0 199, ,0 219, ,0 239, ,0 259, ,0 279, ,0 299, ,0 339, ,0 399, ,0 499, ,0 999, , Medelvärde ,9 18,0 170,3 343,0 348,5 252,5 330,5 307,2 Medelvärde ,5 29,3 190,3 356,6 358,7 253,5 343,7 323,2 Medianvärde 257,2 4,2 159,7 321,0 314,7 209,1 309,6 294,2 Summa inkomster, mnkr Statistiska centralbyrån 273

10 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Kön, inkomst 1, kr Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, antal personer efter kön, ålder och inkomstklass (forts.) Samtliga inkomsttagare 2 Antal inkomsttagare i ålder Kvinnor Women kr kr 19,9 tkr ,0 39,9 tkr ,0 59, ,0 79, ,0 99, ,0 119, ,0 139, ,0 159, ,0 179, ,0 199, ,0 219, ,0 239, ,0 259, ,0 279, ,0 299, ,0 339, ,0 399, ,0 499, ,0 999, , Medelvärde ,8 18,4 134,1 254,6 268,7 168,3 250,4 233,6 Medelvärde ,3 27,2 147,2 265,5 276,6 168,9 260,7 245,1 Medianvärde 190,1 5,5 116,6 251,2 260,9 147,9 247,9 233,8 Summa inkomster, mnkr ) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomst för befolkningen (16 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december Earned income for the population (16 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31, ) All income-earners. 3) Medelvärden beräknade för samtliga. Mean average income calculated for all. 4) Medelvärden beräknade för dem som har inkomst. Mean average income calculated for those who have an income. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT(bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). 274 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in current prices by sex and age, SEK thousands Kön/ålder Sex/age Män och kvinnor Both sexes 189,4 192,9 198,8 206,2 215,1 218,7 219, år years 4,9 4,5 5,3 6,1 6,3 3,8 4, år 136,0 135,4 142,6 150,8 154,9 138,7 134, år 232,3 238,3 247,3 258,4 270,8 276,4 283, år 236,0 241,7 249,5 259,0 270,3 278,1 284,6 65 år 144,1 148,9 153,5 159,2 167,1 176,6 175, år 219,3 224,2 232,0 241,6 252,6 256,5 261, år 228,8 234,3 242,5 252,8 264,4 270,0 276,1 Män Men 221,6 226,2 232,9 242,7 252,6 254,6 257, år years 4,3 4,0 4,7 5,5 5,5 2,8 4, år 162,2 161,9 169,7 182,6 189,5 166,2 159, år 265,6 273,1 283,6 297,4 309,6 312,2 321, år 264,2 271,0 279,7 291,4 302,3 307,8 314,7 65 år 174,7 180,2 185,2 191,4 200,6 210,6 209, år 248,5 254,7 263,7 275,6 286,5 288,3 294, år 258,9 265,6 275,2 287,9 299,6 302,3 309,6 Kvinnor Women 164,0 167,4 172,6 178,0 185,1 189,6 190, år years 5,6 5,0 5,9 6,8 7,3 4,8 5, år 118,4 117,0 123,1 128,2 131,3 120,1 116, år 204,2 209,1 217,0 225,9 238,2 245,2 251, år 213,2 218,5 225,5 233,9 245,6 254,5 260,9 65 år 119,0 122,7 126,9 132,4 139,5 148,3 147, år 195,3 199,4 206,4 214,2 224,7 230,0 233, år 203,6 208,3 215,7 224,2 235,8 242,6 247,9 1) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medianvärden för befolkningen (16 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december. Median values for the population (16 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT (bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110) Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2010 års priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in 2010 prices by sex and age, SEK thousands Kön/ålder Sex/age Män och kvinnor Both sexes 205,8 208,8 212,2 215,4 217,1 221,4 219, år years 5,4 4,8 5,6 6,4 6,4 3,9 4, år 147,8 146,6 152,3 157,5 156,4 140,5 134, år 252,5 257,9 264,0 269,9 273,3 279,9 283, år 256,5 261,6 266,4 270,6 272,9 281,6 284,6 65 år 156,6 161,1 163,9 166,3 168,7 178,8 175, år 238,3 242,6 247,7 252,4 255,0 259,8 261, år 248,7 253,6 258,9 264,0 267,0 273,5 276,1 Män Men 240,9 244,8 248,7 253,5 255,0 257,8 257, år years 4,7 4,3 5,0 5,8 5,5 2,8 4, år 176,3 175,2 181,1 190,7 191,3 168,3 159, år 288,6 295,5 302,8 310,7 312,6 316,2 321, år 287,1 293,3 298,7 304,3 305,1 311,7 314,7 65 år 189,9 195,1 197,7 199,9 202,5 213,3 209, år 270,1 275,6 281,5 287,9 289,2 291,9 294, år 281,4 287,4 293,9 300,7 302,4 306,2 309,6 Kvinnor Women 178,3 181,2 184,3 186,0 186,9 192,0 190, år years 6,0 5,4 6,3 7,1 7,3 4,9 5, år 128,7 126,6 131,4 134,0 132,5 121,6 116, år 222,0 226,3 231,7 236,0 240,5 248,3 251, år 231,7 236,5 240,8 244,3 248,0 257,8 260,9 65 år 129,3 132,8 135,5 138,3 140,9 150,2 147, år 212,2 215,8 220,3 223,8 226,9 232,9 233, år 221,3 225,4 230,4 234,2 238,0 245,7 247,9 1) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medianvärden för befolkningen (16 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december. Median values for the population (16 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT (bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). Statistiska centralbyrån 275

12 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län 13.7 och kommun 2010, tkr Total income from employment and business, mean averages by sex in counties and municipalities, SEK thousands Län/Kommun County/Municipality Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Income from employment and business Män Men Kvinnor Women Totalt Total Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Män Kvinnor Totalt Stockholms 347,8 253,4 299,3 Jönköpings 282,5 203,0 242,3 Botkyrka 268,4 205,3 236,8 Aneby 266,6 195,7 231,7 Danderyd 638,0 333,5 476,4 Eksjö 279,4 205,4 241,7 Ekerö 390,3 276,7 332,5 Gislaved 279,5 199,5 239,8 Haninge 296,2 226,5 261,0 Gnosjö 285,1 202,3 244,4 Huddinge 318,4 239,8 278,5 Habo 301,8 215,1 258,5 Järfälla 332,2 241,1 285,7 Jönköping 290,1 207,8 248,0 Lidingö 504,6 296,6 393,9 Mullsjö 273,6 201,4 237,5 Nacka 414,9 282,4 346,4 Nässjö 270,7 196,4 233,3 Norrtälje 279,9 209,9 244,6 Sävsjö 261,0 185,9 223,6 Nykvarn 352,7 254,6 303,9 Tranås 268,7 190,5 228,9 Nynäshamn 292,9 217,9 255,5 Vaggeryd 280,2 201,4 240,9 Salem 347,3 258,2 301,7 Vetlanda 275,2 196,2 235,8 Sigtuna 313,0 224,9 268,2 Värnamo 288,1 208,7 247,9 Sollentuna 402,6 282,2 340,8 Kronobergs 278,8 200,8 239,7 Solna 332,2 256,6 293,3 Alvesta 274,0 194,0 234,6 Stockholm 346,4 259,2 301,1 Lessebo 263,1 189,6 226,4 Sundbyberg 308,4 243,6 275,3 Ljungby 275,2 199,3 237,5 Södertälje 270,3 204,0 237,0 Markaryd 253,4 177,9 215,9 Tyresö 353,7 257,0 304,4 Tingsryd 253,6 184,9 219,4 Täby 461,6 292,9 374,2 Uppvidinge 262,4 192,1 228,2 Upplands-Bro 311,5 229,3 269,9 Växjö 287,6 207,4 246,9 Upplands Väsby 319,2 239,5 278,5 Älmhult 299,9 213,6 256,5 Vallentuna 358,6 253,1 305,0 Kalmar 267,8 197,8 232,4 Vaxholm 405,6 276,7 339,2 Borgholm 243,1 189,2 215,7 Värmdö 352,8 262,6 308,1 Emmaboda 267,3 191,5 230,3 Österåker 361,9 254,3 307,7 Hultsfred 251,6 180,5 216,3 Uppsala 294,7 216,5 254,9 Högsby 236,4 177,6 207,5 Enköping 294,9 209,8 251,8 Kalmar 275,9 205,3 239,7 Heby 252,9 185,5 219,9 Mönsterås 280,7 196,6 238,5 Håbo 339,5 238,1 289,0 Mörbylånga 275,2 209,0 241,3 Knivsta 362,5 254,6 308,5 Nybro 250,6 186,0 218,2 Tierp 261,7 185,0 223,4 Oskarshamn 297,3 207,4 252,1 Uppsala 293,9 220,9 256,2 Torsås 250,1 183,0 217,3 Älvkarleby 281,8 197,1 239,4 Vimmerby 264,3 193,5 228,9 Östhammar 284,3 203,1 244,5 Västervik 258,7 198,7 228,3 Södermanlands 280,6 206,0 242,7 Gotlands 244,0 201,0 222,1 Eskilstuna 263,6 198,2 230,3 Gotland 244,0 201,0 222,1 Flen 259,4 192,9 226,0 Blekinge 274,1 201,6 237,8 Gnesta 287,9 213,8 250,2 Karlshamn 274,5 200,4 237,2 Katrineholm 263,4 195,9 228,8 Karlskrona 282,2 209,7 245,8 Nyköping 296,3 212,0 253,0 Olofström 260,6 191,4 226,2 Oxelösund 292,5 208,7 250,7 Ronneby 266,2 195,2 231,1 Strängnäs 314,3 225,5 269,2 Sölvesborg 267,7 192,4 229,9 Trosa 336,2 238,2 286,7 Skåne 280,6 202,7 240,6 Vingåker 258,4 193,8 226,2 Bjuv 258,4 184,9 221,8 Östergötlands 278,6 201,4 239,8 Bromölla 273,5 189,9 231,3 Boxholm 260,6 192,5 227,4 Burlöv 268,2 198,0 232,5 Finspång 293,5 197,3 245,8 Båstad 305,8 199,5 251,6 Kinda 267,2 191,9 229,9 Eslöv 271,2 203,5 237,1 Linköping 289,4 208,1 248,9 Helsingborg 293,7 207,0 248,6 Mjölby 271,5 198,3 234,7 Hässleholm 262,3 189,5 225,6 Motala 264,2 197,9 230,6 Höganäs 327,2 217,4 270,4 Norrköping 275,0 199,2 236,4 Hörby 256,7 190,8 223,4 Söderköping 285,9 207,4 246,0 Höör 281,4 206,0 243,3 Vadstena 276,8 206,6 240,4 Klippan 259,2 180,6 220,0 Valdemarsvik 256,8 186,9 221,8 Kristianstad 273,9 199,5 235,6 Ydre 257,9 189,7 224,8 Kävlinge 336,9 229,8 282,8 Åtvidaberg 266,2 194,8 230,9 Landskrona 256,9 186,2 220,8 Ödeshög 249,9 183,7 216,6 Lomma 426,8 262,6 341,5 276 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2010, tkr (forts.) Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Män Men Kvinnor Women Totalt Total Män Kvinnor Totalt Lund 293,1 220,5 256,2 Tjörn 324,2 216,4 271,1 Malmö 252,2 192,3 220,9 Tranemo 272,0 198,2 235,5 Osby 265,3 188,6 226,8 Trollhättan 277,9 203,8 240,6 Perstorp 258,1 176,5 217,4 Töreboda 239,1 184,2 211,8 Simrishamn 260,2 192,3 225,3 Uddevalla 275,3 206,2 239,8 Sjöbo 261,8 190,2 226,6 Ulricehamn 270,4 200,5 235,4 Skurup 272,7 198,8 235,5 Vara 257,7 187,9 223,3 Staffanstorp 335,0 233,2 283,3 Vårgårda 270,8 198,5 234,7 Svalöv 266,9 194,4 231,4 Vänersborg 275,2 209,0 241,5 Svedala 313,3 224,3 268,2 Åmål 248,6 186,1 216,4 Tomelilla 248,7 184,4 216,3 Öckerö 333,2 219,9 276,0 Trelleborg 273,7 201,0 236,7 Värmlands 261,9 198,5 229,8 Vellinge 389,9 245,0 315,7 Arvika 252,2 193,9 222,4 Ystad 284,0 206,0 243,2 Eda 219,3 183,7 201,6 Åstorp 259,9 185,4 222,5 Filipstad 239,3 187,6 213,5 Ängelholm 301,1 207,4 252,5 Forshaga 264,7 194,8 229,5 Örkelljunga 249,8 178,0 213,8 Grums 265,0 190,9 228,2 Östra Göinge 258,3 191,0 225,0 Hagfors 246,7 187,1 216,8 Hallands 303,0 210,9 256,1 Hammarö 331,3 231,5 281,6 Falkenberg 271,8 196,7 234,0 Karlstad 277,0 209,7 242,4 Halmstad 284,6 203,9 243,2 Kil 269,9 196,8 233,1 Hylte 272,2 190,2 231,7 Kristinehamn 259,7 194,0 226,3 Kungsbacka 369,2 243,0 304,7 Munkfors 234,5 180,8 207,5 Laholm 267,3 189,5 228,6 Storfors 256,6 188,3 222,9 Varberg 294,2 204,5 248,6 Sunne 247,7 191,3 219,3 Västra Götalands 289,0 211,4 249,7 Säffle 255,1 184,3 219,7 Ale 299,2 216,7 258,1 Torsby 231,5 190,2 210,9 Alingsås 295,5 210,7 252,0 Årjäng 210,8 180,1 195,4 Bengtsfors 232,5 177,7 205,2 Örebro 275,1 203,0 238,3 Bollebygd 303,9 224,2 264,6 Askersund 276,6 195,2 236,0 Borås 279,9 206,5 242,1 Degerfors 264,7 195,7 230,4 Dals-Ed 224,2 181,7 203,3 Hallsberg 269,7 193,5 232,0 Essunga 251,1 190,4 221,5 Hällefors 243,8 182,1 213,1 Falköping 261,1 195,1 227,5 Karlskoga 286,8 205,5 245,6 Färgelanda 239,5 191,8 216,4 Kumla 283,1 203,2 242,5 Grästorp 261,4 192,3 227,6 Laxå 267,5 194,9 231,7 Gullspång 236,7 183,8 210,7 Lekeberg 270,9 204,4 238,7 Göteborg 291,4 215,8 252,8 Lindesberg 265,0 199,6 232,4 Götene 279,0 196,2 237,8 Ljusnarsberg 238,5 182,7 210,9 Herrljunga 263,7 193,3 229,1 Nora 279,5 206,0 241,6 Hjo 264,5 198,0 230,5 Örebro 277,8 207,1 241,1 Härryda 355,9 245,2 300,4 Västmanlands 289,4 206,3 247,4 Karlsborg 271,4 198,6 235,3 Arboga 270,1 193,3 231,2 Kungälv 324,2 226,9 274,8 Fagersta 280,3 204,3 241,9 Lerum 344,9 236,9 289,7 Hallstahammar 266,4 197,5 231,7 Lidköping 290,7 205,3 247,3 Kungsör 273,6 203,5 238,7 Lilla Edet 274,3 198,8 237,5 Köping 267,8 194,0 230,6 Lysekil 284,3 197,6 240,5 Norberg 268,8 194,1 231,4 Mariestad 267,4 198,8 232,7 Sala 266,3 196,0 230,7 Mark 272,6 198,6 235,3 Skinnskatteberg 254,0 195,4 225,2 Mellerud 228,3 179,1 203,7 Surahammar 279,2 197,8 239,0 Munkedal 249,9 189,0 220,2 Västerås 306,4 214,4 259,6 Mölndal 332,2 238,0 284,1 Dalarnas 272,1 202,0 236,8 Orust 285,5 204,7 245,6 Avesta 277,1 202,2 239,6 Partille 335,0 238,7 285,6 Borlänge 274,9 202,3 238,5 Skara 276,9 204,5 239,6 Falun 288,5 216,9 251,9 Skövde 281,8 208,3 244,8 Gagnef 276,4 197,0 236,9 Sotenäs 291,7 201,9 246,2 Hedemora 265,1 195,7 230,3 Stenungsund 330,7 225,7 277,1 Leksand 278,6 200,9 239,1 Strömstad 248,8 205,0 226,8 Ludvika 279,8 197,5 238,4 Svenljunga 257,1 189,6 223,9 Malung-Sälen 245,6 194,7 220,3 Tanum 250,2 193,7 222,0 Mora 260,4 202,7 231,2 Tibro 259,9 191,8 226,1 Orsa 234,0 182,4 207,9 Tidaholm 254,6 191,7 222,9 Rättvik 256,7 189,1 222,2 Statistiska centralbyrån 277

14 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2010, tkr (forts.) Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Män Men Kvinnor Women Totalt Total Män Kvinnor Totalt Smedjebacken 285,6 196,0 241,2 Västerbottens 270,6 207,0 238,7 Säter 269,5 207,5 238,9 Bjurholm 237,5 177,4 208,2 Vansbro 235,3 183,4 209,5 Dorotea 237,9 187,9 214,1 Älvdalen 235,0 186,6 211,4 Lycksele 261,6 205,2 233,0 Gävleborgs 273,8 202,8 238,0 Malå 275,7 195,5 235,5 Bollnäs 251,4 196,5 223,6 Nordmaling 262,5 194,3 229,1 Gävle 293,9 213,6 252,9 Norsjö 255,5 187,9 222,0 Hofors 269,7 201,4 235,9 Robertsfors 253,9 196,5 225,6 Hudiksvall 269,9 202,3 235,3 Skellefteå 279,6 205,8 242,5 Ljusdal 246,6 190,8 218,6 Sorsele 233,1 186,6 210,6 Nordanstig 243,4 188,1 216,4 Storuman 244,9 194,9 220,3 Ockelbo 259,0 193,3 226,3 Umeå 276,5 215,2 245,5 Ovanåker 251,2 188,6 220,4 Vilhelmina 229,8 188,8 209,7 Sandviken 287,0 202,1 244,8 Vindeln 248,6 187,6 218,0 Söderhamn 259,1 194,6 226,7 Vännäs 274,6 204,5 239,3 Västernorrlands 278,4 211,0 244,4 Åsele 231,8 187,1 209,9 Härnösand 261,8 211,1 235,8 Norrbottens 280,3 211,9 246,4 Kramfors 247,7 197,6 222,8 Arjeplog 249,9 201,2 226,1 Sollefteå 242,7 198,1 220,3 Arvidsjaur 263,0 201,5 232,3 Sundsvall 293,6 221,7 257,0 Boden 274,0 211,6 242,4 Timrå 277,7 207,9 242,8 Gällivare 311,4 222,9 268,8 Ånge 251,7 196,2 224,2 Haparanda 224,6 194,0 209,5 Örnsköldsvik 289,6 205,6 247,4 Jokkmokk 250,8 200,8 226,3 Jämtlands 253,0 206,2 229,5 Kalix 261,6 205,7 234,0 Berg 228,6 188,9 209,2 Kiruna 325,6 228,5 278,4 Bräcke 231,7 196,0 214,5 Luleå 284,8 219,3 252,2 Härjedalen 237,5 192,3 215,4 Pajala 237,0 191,1 215,6 Krokom 259,1 211,4 235,8 Piteå 289,4 206,9 247,7 Ragunda 240,6 188,3 214,8 Älvsbyn 261,6 190,3 226,3 Strömsund 228,3 193,1 211,3 Överkalix 233,8 195,9 215,3 Åre 243,7 204,0 224,2 Övertorneå 224,7 193,8 210,0 Östersund 269,0 215,1 240,9 Hela riket Sweden 295,0 216,3 255,0 1) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medelvärden för befolkningen (20 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december Mean averages for the population (20 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31, Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110); Statistikdatabsen: Hushållens ekonomi. 278 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och heltidsanställda personer utan inkomst från näringsverksamhet, medianvärden i 2010 års priser, tkr Income from work by sex and age, employed year round and full time with no entrepreneurial income, median value in 2010 prices, SEK thousands Kön/ålder Sex/age Män Men 314,0 323,3 327,8 335,5 336,3 345,7 349, år 265,6 276,3 276,1 287,3 284,6 292,3 301, år 315,1 327,0 329,9 339,7 338,3 346,2 355, år 331,1 339,2 342,2 350,7 355,2 373,7 367, år 334,2 339,0 348,0 358,5 358,1 360,0 364, år 310,2 328,6 329,3 354,5 334,8 348,6 363, år år år år 314,1 323,1 327,8 335,5 336,0 346,0 350, år 318,7 328,0 332,3 341,8 340,7 351,2 356,6 Kvinnor Women 266,0 276,4 280,0 280,8 284,3 294,4 299, år 239,7 247,5 247,0 251,0 254,0 260,4 258, år 258,2 271,0 274,5 275,0 279,0 286,8 291, år 271,8 280,6 285,8 289,9 290,6 303,4 307, år 282,4 289,1 294,1 291,9 293,6 308,9 311, år 270,4 284,1 293,3 291,8 298,5 298,3 315, år år år år 266,0 276,4 280,0 280,5 284,2 294,3 299, år 267,8 278,6 283,1 283,1 286,4 297,3 302,4 Samtliga All 292,2 303,1 306,6 311,8 312,6 320,3 324, år 256,0 264,8 264,8 269,6 272,6 279,0 283, år 291,4 306,5 307,7 313,8 312,9 319,7 322, år 303,6 311,5 317,4 325,3 323,1 337,7 337, år 307,9 315,1 322,6 323,2 326,3 332,7 336, år 294,6 309,2 311,4 319,2 318,5 329,4 338, år år år år 292,2 303,0 306,6 311,8 312,4 320,4 325, år 295,5 306,2 310,2 316,0 315,8 324,6 329,2 Kvinnors inkomst i procent av männens Women's income as a percentage of men's income år 90,3 89,6 89,5 87,4 89,3 89,1 85, år 81,9 82,9 83,2 81,0 82,5 82,9 81, år 82,1 82,7 83,5 82,7 81,8 81,2 83, år 84,5 85,3 84,5 81,4 82,0 85,8 85, år 87,2 86,5 89,1 82,3 89,2 85,6 87, år år år år 84,7 85,6 85,4 83,6 84,6 85,1 85, år 84,0 84,9 85,2 82,8 84,1 84,6 84,8 Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie HE 21 (www.scb.se/he0103): Inkomstfördelningsundersökningen, HEK. Statistiska centralbyrån 279

16 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och kapitalinkomst 13.9 Final tax, relative share of total earnings and capital income Inkomst, tkr Income, SEK 1 000s kr 19,9 tkr 11,8 12,0 12,7 13,3 12,8 12,2 10,2 20,0 39,9 tkr 17,2 16,7 16,1 12,0 11,5 10,5 10,3 40,0 59,9 23,8 22,8 21,4 15,1 13,7 12,8 12,4 60,0 79,9 25,7 24,3 23,1 19,4 17,7 15,9 15,1 80,0 99,9 25,3 24,3 23,5 22,2 21,4 19,5 18,4 100,0 119,9 25,9 25,1 24,3 23,1 22,5 21,5 20,7 120,0 139,9 27,1 26,3 25,5 24,4 23,6 22,7 21,9 140,0 159,9 28,3 27,5 26,8 25,6 24,9 24,1 23,1 160,0 179,9 29,1 28,4 27,7 26,2 25,5 24,9 24,0 180,0 199,9 29,9 29,1 28,4 26,4 25,7 25,2 24,3 200,0 219,9 30,4 29,7 29,0 26,6 25,7 25,1 24,3 220,0 239,9 30,9 30,2 29,4 26,7 25,7 25,0 24,2 240,0 259,9 31,3 30,6 29,8 26,9 25,6 24,8 24,0 260,0 279,9 31,6 31,0 30,2 27,2 25,8 24,8 23,9 280,0 299,9 31,9 31,3 30,6 27,4 26,0 24,9 24,0 300,0 339,9 32,7 32,2 31,4 28,1 26,5 25,3 24,4 340,0 399,9 34,8 34,2 33,4 30,0 28,3 26,2 25,4 400,0 499,9 37,3 36,8 36,0 32,9 31,5 28,9 28,1 500,0 999,9 41,7 41,1 40,0 37,3 36,8 34,8 34, ,0 42,7 41,6 40,3 37,7 38,9 38,3 37,5 Medelvärde 1 2 tkr, Average value ,5 58,9 61,4 61,0 59,3 56,5 56,8 Medelvärde 2 3 tkr, Average value ,1 70,5 73,1 71,8 70,1 68,4 69,9 Summa skatt, mnkr Total final tax ) Summa förvärvs- och kapitalinkomst utgörs av inkomstslagen inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital (överskott). Slutlig skatt för dem som någon gång under året var folkbokförda i riket. Final tax for the population registered in the population register. 2) Medelvärde beräknat för samtliga, dvs. inkl. dem som ej betalar skatt. Average value for all individuals including those who did not pay tax. 3) Medelvärde beräknat för dem som har inkomst. Average value for those who have an income. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT (bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). 280 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Inkomststruktur för samtliga hushåll, medelvärden i 2010 års priser Income composition for all households, mean value, 2010 prices Inkomstslag, tkr Types of income, SEK 1 000s Faktorinkomst Factor income 283,3 300,2 322,0 351,5 329,7 322,8 327,5 Löneinkomst 246,1 253,9 260,9 275,5 273,6 271,5 276,4 Näringsinkomst m.m. 11,5 12,1 11,8 12,0 12,2 11,5 10,5 Ränta och utdelning 10,5 10,7 17,1 20,3 21,3 19,6 16,5 Kapitalvinst 15,2 23,4 32,1 43,6 22,6 20,1 24,1 Skattepliktiga transfereringar Taxable transfers 107,6 105,7 106,6 102,9 98,9 105,4 103,5 Pensioner 69,1 68,2 70,6 71,5 71,1 76,1 75,6 Sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) 13,0 12,9 13,1 13,3 11,8 12,0 10,3 Sjukersättningar 9,5 8,2 7,6 6,2 5,1 4,1 3,9 Föräldrapenning 4,9 5,4 5,5 5,4 5,7 5,9 6,2 Arbetsmarknadsstöd 10,6 10,2 9,2 5,8 4,5 6,6 7,0 Övriga skattepliktiga 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Skattefria transfereringar Transfers not taxable 17,9 18,5 18,6 18,1 16,9 17,2 18,0 Barnbidrag 5,1 5,4 5,8 5,5 5,2 5,0 5,1 Studiestöd inklusive studielån 5,6 5,3 5,2 5,1 4,7 5,2 5,4 Bostadsbidrag 3,5 3,5 3,5 3,3 3,2 3,0 3,2 Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) 1,7 2,2 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 Övrigt 2,1 2,2 2,3 2,1 1,8 1,9 2,1 Negativa transfereringar Negative transfers 127,4 130,4 135,1 132,9 120,8 116,4 114,2 Skatt inkl. allmänna egenavgifter 121,1 124,0 128,6 126,3 115,1 110,6 108,4 Underhållsbidrag och återbetalning av studielån 6,4 6,4 6,6 6,6 5,7 5,9 5,8 Disponibel inkomst Disposable income 281,4 294,0 312,0 339,5 324,7 329,0 334,9 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet Equalised disposable income 186,1 194,6 206,1 223,4 216,0 219,3 220,9 Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomstfördelningsundersökningen, HEK (bearbetning), (www.scb.se/he0103). Statistiska centralbyrån 281

18 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för individer 20 år efter hushållstyp, medianvärden per k.e. i 2010 års priser, tkr Equalised disposable income for individuals by type of household, median value, 2010 prices, SEK thousands Hushållstyp Type of household Disponibel inkomst per k.e. 1, tkr Equalised disposable income 1, SEK 1 000s Förändring i procent Change in percent / /1991 Ensamboende män Single men without children 143,6 165,6 166,3 179,0 187,0 187,5 187,1-0,2 30, år 146,5 145,2 150,1 155,5 171,7 172,9 168,9-2,3 15, år 158,9 190,3 197,2 212,9 215,8 223,3 220,5-1,3 38, år 154,0 180,9 187,3 194,6 208,6 210,4 212,1 0,8 37,8 65 år 106,0 138,4 138,7 142,3 144,9 146,4 150,0 2,5 41, år 152,9 176,7 177,8 189,6 199,9 202,9 202,7-0,1 32, år 158,6 184,6 189,0 203,4 208,3 213,7 212,9-0,4 34,2 Ensamboende kvinnor Single women without children 116,1 134,8 140,2 141,0 140,8 142,2 143,0 0,6 23, år 129,8 124,3 132,1 139,0 140,9 133,2 141,4 6,1 9, år 155,7 171,6 181,8 195,9 202,5 202,2 199,7-1,2 28, år 152,1 175,9 184,4 189,8 183,9 203,6 200,2-1,6 31,7 65 år 101,5 124,8 127,3 126,8 126,8 131,3 131,1-0,1 29, år 142,1 157,7 164,6 172,0 171,9 176,2 178,0 1,0 25, år 148,7 169,7 179,4 186,7 188,4 197,9 194,5-1,7 30,8 Sammanboende utan barn 0 19 år Cohabiting without children aged ,8 220,1 230,8 251,6 244,7 252,0 253,0 0,4 39, år 194,0 209,7 217,4 243,2 233,2 235,5 221,3-6,0 14, år 217,5 257,7 269,4 287,8 288,7 296,7 299,3 0,9 37, år 203,0 257,4 268,7 292,3 288,0 298,7 301,7 1,0 48,6 65 år 133,1 167,5 172,3 183,2 184,6 190,1 195,5 2,8 46, år 204,2 248,7 258,5 282,7 278,8 288,0 293,5 1,9 43, år 208,3 254,1 263,5 287,5 285,1 294,2 297,7 1,2 42,9 Ensamstående män med barn 0 19 år Single men with children aged ,4 151,4 160,1 171,3 167,7 173,5 175,1 0,9 16,4 Ensamstående kvinnor med barn 0 19 år Single women with children aged ,4 125,1 128,1 137,9 133,0 133,6 138,3 3,5 18,8 Sammanboende med barn 0 19 år Cohabiting with children aged ,9 174,8 182,0 195,3 198,4 203,6 207,2 1,8 41,1 1 barn child 166,5 192,0 198,6 216,4 220,3 219,8 224,3 2,1 34,7 2 barn children 144,3 173,9 181,3 193,9 196,7 204,8 207,3 1,2 43,6 3+ barn 125,7 146,5 150,6 161,8 166,1 167,8 170,5 1,6 35,6 Övriga 2 Others 2 184,7 210,4 219,7 234,5 231,0 235,5 237,8 1,0 28,7 Ensamstående Single 154,3 175,4 175,7 192,9 193,2 189,8 196,3 3,4 27,2 Sammanboende Cohabiting 196,8 229,4 248,9 251,9 256,9 260,0 259,9 0,0 32,1 Samtliga 20 år All aged ,9 178,5 185,1 197,9 198,2 202,3 205,1 1,4 35,9 1) Beräkning med disponibel inkomst per k.e. (konsumtionsenhet) görs för att kunna göra jämförelser av inkomsten mellan individer i hushåll av olika sammansättning. Calculation of disposable income per consumption unit is done to make comparisons between individuals in households of different compositions. 2) Utöver referenspersonen och hans/hennes sammanboende finns även andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre. There are more adults, mostly children aged 20 and older in addition to the reference person and his/her spouse. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie HE 21 (www.scb.se/he0103); Inkomstfördelningsundersökningen, HEK. 282 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år, procent Household Budget Survey, share of total consumption per household Antal medverkande hushåll Number of participating households Genomsnittligt antal Average number of Personer Persons 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Konsumtionsenheter Consumption unit factors 1,57 1,59 1,56 1,58 1,57 Beräknad populationsstorlek Calculated size of population Totala utgifter i genomsnitt, kr Total expenditure, SEK Totala utgifter per utgiftsområde, procent Expense items, total expenditure, percent Livsmedel & alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages 11,86 12,51 12,60 12,64 13,56 02 Alkoholhaltiga drycker (även lättöl), tobak & narkotika Alcoholic beverages, tobacco and narcotics 2,16 2,06 2,10 2,11 2,18 03 Kläder och skor Clothing and footwear 5,17 5,08 5,49 5,12 4,96 04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen Housing, water, electricity, gas and other fuels 18,43 18,83 18,63 17,58 19,31 05 Möbler, inventarier, hushållsutrustning & rutinunderhåll av bostaden Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house 6,68 6,18 6,55 6,54 6,49 06 Hälso- och sjukvård Health 2,60 2,28 2,44 2,26 2,32 07 Transporter Transport 14,76 16,10 15,20 14,72 12,86 08 Kommunikationer Communications 3,22 3,22 3,41 2,98 3,10 09 Fritid och kultur Recreation and culture 13,84 14,46 14,89 16,06 15,10 10 Utbildning Education 0,03.. 0,04 0,02 11 Restauranger och hotell Restaurants and hotels 4,00 4,16 4,15 4,04 4,06 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services 6,39 6,44 6,35 6,30 6,53 Övrigt 1, 2 10,76 10,09 9,56 10,85 9,61 1) Restpost som bl.a. innehåller ränteutgifter, fastighetsavgift, A-kassa och gåvor. 2) Fastighetsavgift och skattepliktiga förmåner saknas Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie HE 35 (www.scb.se/he0201), Statistikdatabasen: Hushållens ekonomi. Statistiska centralbyrån 283

20 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Kön och ålder Sex and age Nettoförmögenhet, medianvärde i 2007 års priser efter kön och ålder, tkr Net wealth, median value in 2007 prices by sex and age, SEK thousands Medianvärde i tkr Kvinnor och män Both sexes år years år år år år år år år år år år Kvinnor Women år years år år år år år år år år år år Män Men år years år år år år år år år år år år Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Hushållens tillgångar och skulder (www.scb.se/he0104). 284 Statistiska centralbyrån

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer