Hushållens ekonomi Household finances

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållens ekonomi Household finances"

Transkript

1 Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland

2 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster Household income 13.2 Hushållens tillgångar och skulder Households assets and debts 13.3 Hushållens utgifter Household expenditure 13.4 Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, antal personer efter kön, ålder och inkomstklass Total income from employment and business, number of persons by sex, age and income group 13.5 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in current prices by sex and age, SEK thousands 13.6 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2010 års priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in 2010 prices by sex and age, SEK thousands 13.7 Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2010, tkr Total income from employment and business, mean averages by sex in counties and municipalities, SEK thousands 13.8 Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och heltidsanställda personer utan inkomst från näringsverksamhet, medianvärden i 2010 års priser, tkr Income from work by sex and age, employed year round and full time with no entrepreneurial income, median value in 2010 prices, SEK thousands 13.9 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och kapitalinkomst Final tax, relative share of total earnings and capital income Inkomststruktur för samtliga hushåll, medelvärden i 2010 års priser Income composition for all households, mean value, 2010 prices Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för individer 20 år efter hushållstyp, medianvärden per k.e. i 2010 års priser, tkr Equalised disposable income for individuals by type of household, median value, 2010 prices, SEK thousands Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år, procent Household Budget Survey, share of total consumption per household Nettoförmögenhet, medianvärde i 2007 års priser efter kön och ålder, tkr Net wealth, median value in 2007 prices by sex and age, SEK thousands 266 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Hushållens inkomster Household income Hushållens ekonomi Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år sedan 1990-talets lågkonjunktur. Under 2000-talet har framför allt barnfamiljer fått en bättre ekonomi. Samtidigt har en allt större del av den svenska befolkningen fått det ekonomiskt sämre under åren Ensamstående med barn är de som har drabbats hårdast. Många arbetstagare fick i början av 1990-talet sänkta inkomster, vilket var en av följderna av att ekonomin i Sverige upplevde en omfattande nedgång. Detta bidrog till att arbetslösheten sköt i höjden och att allt fler personer hamnade utanför arbetskraften. Samhällets stöd i form av ersättning vid arbetslöshet samt bostadsbidrag och socialbidrag ökade visserligen, men kunde inte helt motverka den kraftiga nedgången i inkomsterna från eget arbete och egen kapitalavkastning. Den sammantagna effekten blev att de disponibla inkomsterna minskade fram till mitten av 1990-talet. Mellan åren 1991 till 1995 sjönk den ekonomiska standarden med 11 procent. Efter mitten av 1990-talet vände inkomstutvecklingen och allt fler grupper fick ökade inkomster. År 2010 hade alla typer av hushåll högre ekonomisk standard än För exempelvis ensamboende personer utan barn var ökningen 27 procent och för sammanboende utan barn 34 procent. Ökning av inkomstspridningen Diagrammet nedan ger en bild av hur inkomstspridningen har sett ut mellan 1991 och Genom att använda måttet Gini-koefficient blir detta tydligt. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ju högre värde på koefficienten desto större inkomstspridning, dvs. desto större skillnader mellan höga och låga inkomster. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet År 2010 ökade inkomstspridningen till den näst högsta nivån sedan SCB påbörjade mätningarna Den hittills högsta inkomstspridningen uppmättes 2007, vilket framför allt var ett resultat av höga kapitalvinster. Ett annat sätt att illustrera inkomstspridningen är att dela in hushållen i tio lika stora grupper, baserade på hur stora inkomsterna är. På så sätt kan man se hur inkomstutvecklingen har varit i olika inkomstskikt och om avståndet mellan de som tjänar mycket respektive lite har ökat eller minskat. De tio procent med de lägsta inkomsterna utgör decilgrupp 1, de tio procent med de näst lägsta inkomsterna utgör decilgrupp 2, o.s.v. Denna metod visar bland annat att inkomstutvecklingen har varit positiv i alla inkomstskikten mellan 1999 och Vidare framgår att inkomstutvecklingen har varit bättre ju högre upp i inkomstskikten man kommer från knappt 20 procent i det lägsta skiktet till drygt 50 procent i det högsta. Procentuell förändring av ekonomisk standard i decilgrupper. Samtliga personer, 2010 års priser Decilgrupp Förändring inkl. reavinst Förändring exkl. reavinst 1 19,7 17,8 2 20,2 20,5 3 26,0 26,3 4 32,4 33,0 5 35,6 36,5 6 37,7 38,5 7 39,0 40,2 8 39,8 41,2 9 40,0 43, ,1 53,0 Median 36,8 38,9 Statistiska centralbyrån 267

4 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Fortfarande stora skillnader mellan könen Bland personer år arbetade 67 procent av männen och 50 procent av kvinnorna heltid år År 1999 var motsvarande siffror 68 respektive 46 procent. Kvinnorna närmar sig männen, men inte med stormsteg. De relativa skillnaderna i arbetsinkomst mellan heltidsanställda kvinnor och män har minskat något under talet. År 1999 var medianinkomsten för kvinnor 83 procent av männens motsvarighet, för 2010 är siffran knappt 86 procent. Ekonomisk återhämtning för barnfamiljer Barnfamiljerna var en av de grupper som drabbades hårt under 1990-talets lågkonjunktur. Det dröjde innan barnfamiljernas inkomst åter nådde upp till samma nivå som i början av 1990-talet. Faktum är att deras ekonomiska standard 1999 fortfarande var lägre än vad den var Men under 2000-talet har den ekonomiska standarden ökat markant för barnfamiljerna och främst för sammanboende med barn. Mellan 1999 och 2010 ökade den ekonomiska standarden med 42 procent för sammanboende med barn. För ensamstående med barn var ökningen 28 procent. Foto: Riksbanken Lägre inkomst bland utrikes födda Utrikes födda har under alla undersökta år en betydligt lägre inkomst än vad de som är födda i Sverige har. Den ekonomiska standarden 2010 för utrikes födda i åldrarna 20 år och äldre var 77 procent av nivån för födda i Sverige. Men det är stor skillnad beroende på från vilket land man kommer, och även beroende på hur länge man har bott i Sverige. Invandrare från Norden och övriga EU-länder har en betydligt högre inkomstnivå än vad invandrare från länder utanför EU har. Lägst inkomster har gruppen med kortast vistelsetid i landet. Procentuell förändring av ekonomisk standard för individer i olika hushållstyper 268 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2013 Ekonomisk standard för individer efter födelseland. Index: Födda i Sverige = 100 Födelseland samt antal år i Sverige Samtliga 20 år Födda i Sverige Utrikes födda Norden exklusive Sverige år i Sverige år i Sverige år i Sverige EU27 exklusive Norden år i Sverige år i Sverige år i Sverige Europa exklusive EU27 och Norden år i Sverige år i Sverige år i Sverige Övriga länder exklusive Europa år i Sverige år i Sverige år i Sverige Andelen med låg ekonomisk standard ökar En allt större andel av befolkningen har låg ekonomisk standard (ekonomisk standard som ligger under 60 procent av medianvärdet). Detta mått används internationellt som en indikator på risk för fattigdom och socialt utanförskap. År 1991 var andelen i Sverige 7 procent, år 1999 var den 8 procent och år 2010 har den ökat till 14 procent. Ökningen är störst bland ensamstående med barn, från 11 procent 1999 till 30 procent Av barn till ensamstående kvinnor låg ungefär vart sjunde barn under gränsen 1999, år 2010 var det cirka 40 procent. Ensamstående utan barn i åldersgruppen år har haft en liknande utveckling. Förklaringen till ökningen i denna åldersgrupp är att allt fler studerar och därmed har låga inkomster. Bland sammanboende har andelen med låg ekonomisk standard ökat i betydligt mindre omfattning mellan 1999 och För sammanboende utan barn har andelen ökat från 5 till 6 procent och för sammanboende med barn har den ökat från 8 till 9 procent. I en grupp har andelen med låg ekonomisk standard minskat. Det är sammanboende med två barn som har haft en liten minskning. Hushållens ekonomi Sett ur ett internationellt perspektiv är det en relativt liten andel av den svenska befolkningen som har låg ekonomisk standard. Av EU:s 27 länder är det bara Tjeckien, Nederländerna, Slovakien och Österrike som har en lägre andel. Betalar kr i skatt Den slutliga skatten uppgick år 2010 till miljoner kronor. Medelvärdet för befolkningen 20 år och äldre var kronor. Slutlig skatt för befolkningen 20 år och äldre Kommuner med högst respektive lägst medelvärde Högst medelvärde Belopp Lägst medelvärde Belopp Danderyd Eda Lidingö Årjäng Täby Örkelljunga Nacka Ljusnarsberg Vaxholm Övertorneå Ekerö Haparanda Sollentuna Högsby Lomma Munkfors Värmdö Bjuv Vellinge Åstorp Källa: SCB Hushållens ekonomi (www.scb.se/he0103); Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). Foto: Riksbanken Statistiska centralbyrån 269

6 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Hushållens tillgångar och skulder Households assets and debts Förmögenheten i Sverige är mycket ojämnt fördelad. En liten andel av befolkningen har mycket stora förmögenheter samtidigt som en stor andel har ganska små tillgångar. Äldre män är rikast. Svenskarnas förmögenhet består till stor del av fastigheter och bostadsrätter (reala tillgångar). Dessa tillgångar utgör drygt 70 procent av samtliga tillgångar i SCB:s förmögenhetsstatistik. Ändå äger endast drygt hälften av den vuxna befolkningen denna typ av tillgångar. De finansiella tillgångarna är totalt sett betydligt mindre än de reala, men å andra sidan har flertalet någon form av sparande. De vanligaste sparformerna är bankkonton och fonder. Totalt uppgick befolkningens nettoförmögenhet, dvs. samtliga tillgångar minus samtliga skulder, till miljarder kronor Ökad förmögenhet under 2000-talet Förmögenheten ökade för både kvinnor och män mellan 1999 och Ökningen beror främst på att värdet på småhus och bostadsrätter steg kraftigt under perioden. De finansiella tillgångarna och skulderna har också ökat under samma tid, dock inte lika mycket. För kvinnor ökade den genomsnittliga nettoförmögenheten med 68 procent mellan 1999 och Motsvarande ökning för män var 57 procent. Kvinnors genomsnittliga nettoförmögenhet var kronor medan genomsnittet för män var kronor Medianvärdet steg med cirka kronor till drygt kronor för både kvinnor och män under perioden. Ökningen kan delvis förklaras med att kvaliteten på statistiken över bankkontosparande förbättrades Yngre fattigare än äldre Förmögenheten är betydligt mer snedfördelad än exempelvis inkomster. Den rikaste tiondelen av befolkningen ägde 67 procent av den samlade nettoförmögenheten Ålder är en av de faktorer som har störst betydelse för hur stora tillgångar och skulder man har. I unga år har de flesta små tillgångar och ofta lån för studier och boende. Under årens lopp byggs tillgångarna upp och man har möjlighet att spara när inkomsterna blir större. Medianvärdet på nettoförmögenheten 2007 var 0 kronor för både kvinnor och män mellan 20 och 29 år. Kvinnor i gruppen år hade kronor, medan män hade kronor. Bland äldre är det större skillnad mellan kvinnors och mäns förmögenhet. Kvinnor i åldern 80 år och äldre hade en nettoförmögenhet på kronor, medan män i samma åldersgrupp hade kronor. Nettoförmögenhet för kvinnor och män Median- och medelvärde (för alla) i tusentals kronor, 2007 års priser Källa: SCB Hushållens tillgångar och skulder (www.scb.se/he0104). 270 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Hushållens utgifter Household expenditure De svenska hushållens utgifter var 2009 i genomsnitt kronor aningen lägre än 2008 då utgifterna var kronor. Den genomsnittliga månadsutgiften för hushållen är kr. Mest pengar spenderar vi på vårt boende, vilket står för cirka 30 procent av våra utgifter. Hushållens ekonomi De fyra största utgiftsposterna är bostad, fritid och kultur, transport samt livsmedel. I genomsnitt per månad kostar: boende kr, vilket är en minskning med cirka 2 procent jämfört med 2008 fritid och kultur kr, vilket är en minskning med cirka 2 procent jämfört med 2008 transport kr, vilket är en minskning med cirka 15 procent jämfört med 2008 livsmedel kr, vilket är en ökning med cirka 2 procent jämfört med Skillnader mellan olika hushållsgrupper Fördelning och omfattning av utgifterna skiljer sig åt mellan olika hushållsgrupper. Ensamstående lägger procent av utgifterna på boende medan motsvarande siffra för sammanboende är 25 procent. När det gäller transport är skillnaderna störst mellan sammanboende med barn och ensamstående utan barn. Sammanboende med barn lägger cirka 16 procent av utgifterna på transport, för de ensamstående utan barn är motsvarande andel 9 procent. Foto: Jan-Aage Haaland Stadsbor äter ute mer och kör bil mindre Hushållsutgifterna varierar också beroende på var i landet man bor. I storstäderna lägger man mer pengar på utemåltider än i övriga Sverige men det omvända förhållandet gäller för drift av bil. Personlig hygien Nu lämnar vi hushållen och tittar närmare på genomsnittlig utgift per person rättare sagt män och kvinnor i åldern år. Tablån nederst på nästa sida visar exempelvis att i åldern år är kvinnornas utgifter för personlig hygien 10 gånger större än männens. Kvinnors utgifter för underkläder är nästan tre gånger större än männens. Detta gäller för samtliga åldersgrupper. Bland personer i åldern år är männens utgifter för alkoholhaltiga drycker lite högre än kvinnornas. Däremot i åldrarna år ser man att dessa utgifter är hela 2 3 gånger så höga bland männen jämfört med kvinnorna. Utgiftsposternas andel inom olika hushållsgrupper år 2009, procent Ensamstående Med barn Utan barn Sammanboende Med barn Utan barn Samtliga Totala utgifter Köpta livsmedel och alkoholfria drycker 16,6 14,0 14,7 15,0 14,8 Utemåltider 2,8 3,9 3,6 3,2 3,6 Alkoholhaltiga drycker 0,9 1,6 0,9 1,9 1,5 Tobak 1,4 1,2 0,5 0,7 0,9 Förbrukningsvaror 3,3 2,3 2,5 2,4 2,4 Hushållstjänster 4,7 4,0 6,2 4,3 4,6 Kläder och skor 5,8 3,6 5,4 3,9 4,2 Bostad 31,7 35,9 24,8 25,4 29,6 Möbler, inventarier, textilier, hushållsutrustning 3,5 3,6 5,3 5,8 4,6 Hälso- och sjukvård 1,9 1,9 2,0 2,8 2,1 Transport 11,2 9,2 15,6 14,6 12,7 Fritid och kultur 15,9 18,7 17,8 19,7 18,7 Statistiska centralbyrån 271

8 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Utgift i kronor per månad och hushåll år 2009 Utgiftspost Ensamstående Sammanboende Samtliga Med barn Utan barn Med barn Utan barn Totala utgifter Köpta livsmedel Alkoholfria drycker Utemåltider Alkoholhaltiga drycker Tobak Förbrukningsvaror Hushållstjänster Kläder och skor Bostad Möbler, inventarier, textilier, hushållsutrustning Hälso- och sjukvård Transport Fritid och kultur Utgift per månad och hushåll år 2009, procentuell fördelning Utgiftspost Storstäder och dess förortskommuner Större städer, dess förortskommuner samt pendlingskommuner Övriga kommuner Totala utgifter i kronor Procent 100,0 100,0 100,0 Köpta livsmedel 13,2 13,4 14,9 Alkoholfria drycker 1,0 1,0 1,2 Utemåltider 4,5 3,4 2,7 Alkoholhaltiga drycker 1,6 1,5 1,3 Tobak 0,9 0,9 1,0 Förbrukningsvaror 2,2 2,5 2,5 Hushållstjänster 4,5 4,7 4,6 Kläder och skor 4,7 4,3 3,4 Bostad 29,8 31,0 27,1 Möbler, inventarier, textilier, hushållsutrustning 4,7 4,5 4,8 Hälso- och sjukvård 1,9 2,1 2,4 Transport 11,6 11,6 15,9 Drift av bil 5,8 7,6 9,5 Lokaltrafik 2,7 1,5 0,7 Fritid och kultur 19,2 18,8 17,8 Indelningen i kommungrupper är ett sätt att dela in landet i områden med homogent befolkningsunderlag som är lämpliga för att belysa den regionala utvecklingen av befolkning och näringsliv. Se Tabellanmärkningar. Utgift i kronor per månad och person för vissa poster år 2009 Utgiftspost Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Utemåltider Alkoholhaltiga drycker Personlig hygien Kläder och skor Därav underkläder Källa: SCB Hushållens utgifter, HUT (www.scb.se/he0201). 272 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, antal personer efter kön, ålder och inkomstklass Total income from employment and business, number of persons by sex, age and income group Kön, inkomst 1, kr Sex, income 1, SEK 1 000s Samtliga inkomsttagare 2 Antal inkomsttagare i ålder Number of income-earners in ages Män och kvinnor Both sexes kr kr 19,9 tkr ,0 39,9 tkr ,0 59, ,0 79, ,0 99, ,0 119, ,0 139, ,0 159, ,0 179, ,0 199, ,0 219, ,0 239, ,0 259, ,0 279, ,0 299, ,0 339, ,0 399, ,0 499, ,0 999, , Medelvärde 1 3 Average value ,3 18,2 152,6 299,4 308,7 206,1 290,8 270,8 Medelvärde 2 4 Average value ,2 28,2 169,0 311,7 317,7 206,9 302,6 284,6 Medianvärde Median value 219,7 4,9 134,6 283,5 284,6 175,5 276,1 261,2 Summa inkomster, mnkr Total income Män Men kr kr 19,9 tkr ,0 39,9 tkr ,0 59, ,0 79, ,0 99, ,0 119, ,0 139, ,0 159, ,0 179, ,0 199, ,0 219, ,0 239, ,0 259, ,0 279, ,0 299, ,0 339, ,0 399, ,0 499, ,0 999, , Medelvärde ,9 18,0 170,3 343,0 348,5 252,5 330,5 307,2 Medelvärde ,5 29,3 190,3 356,6 358,7 253,5 343,7 323,2 Medianvärde 257,2 4,2 159,7 321,0 314,7 209,1 309,6 294,2 Summa inkomster, mnkr Statistiska centralbyrån 273

10 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Kön, inkomst 1, kr Sammanräknad förvärvsinkomst 2010, antal personer efter kön, ålder och inkomstklass (forts.) Samtliga inkomsttagare 2 Antal inkomsttagare i ålder Kvinnor Women kr kr 19,9 tkr ,0 39,9 tkr ,0 59, ,0 79, ,0 99, ,0 119, ,0 139, ,0 159, ,0 179, ,0 199, ,0 219, ,0 239, ,0 259, ,0 279, ,0 299, ,0 339, ,0 399, ,0 499, ,0 999, , Medelvärde ,8 18,4 134,1 254,6 268,7 168,3 250,4 233,6 Medelvärde ,3 27,2 147,2 265,5 276,6 168,9 260,7 245,1 Medianvärde 190,1 5,5 116,6 251,2 260,9 147,9 247,9 233,8 Summa inkomster, mnkr ) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomst för befolkningen (16 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december Earned income for the population (16 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31, ) All income-earners. 3) Medelvärden beräknade för samtliga. Mean average income calculated for all. 4) Medelvärden beräknade för dem som har inkomst. Mean average income calculated for those who have an income. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT(bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). 274 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in current prices by sex and age, SEK thousands Kön/ålder Sex/age Män och kvinnor Both sexes 189,4 192,9 198,8 206,2 215,1 218,7 219, år years 4,9 4,5 5,3 6,1 6,3 3,8 4, år 136,0 135,4 142,6 150,8 154,9 138,7 134, år 232,3 238,3 247,3 258,4 270,8 276,4 283, år 236,0 241,7 249,5 259,0 270,3 278,1 284,6 65 år 144,1 148,9 153,5 159,2 167,1 176,6 175, år 219,3 224,2 232,0 241,6 252,6 256,5 261, år 228,8 234,3 242,5 252,8 264,4 270,0 276,1 Män Men 221,6 226,2 232,9 242,7 252,6 254,6 257, år years 4,3 4,0 4,7 5,5 5,5 2,8 4, år 162,2 161,9 169,7 182,6 189,5 166,2 159, år 265,6 273,1 283,6 297,4 309,6 312,2 321, år 264,2 271,0 279,7 291,4 302,3 307,8 314,7 65 år 174,7 180,2 185,2 191,4 200,6 210,6 209, år 248,5 254,7 263,7 275,6 286,5 288,3 294, år 258,9 265,6 275,2 287,9 299,6 302,3 309,6 Kvinnor Women 164,0 167,4 172,6 178,0 185,1 189,6 190, år years 5,6 5,0 5,9 6,8 7,3 4,8 5, år 118,4 117,0 123,1 128,2 131,3 120,1 116, år 204,2 209,1 217,0 225,9 238,2 245,2 251, år 213,2 218,5 225,5 233,9 245,6 254,5 260,9 65 år 119,0 122,7 126,9 132,4 139,5 148,3 147, år 195,3 199,4 206,4 214,2 224,7 230,0 233, år 203,6 208,3 215,7 224,2 235,8 242,6 247,9 1) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medianvärden för befolkningen (16 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december. Median values for the population (16 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT (bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110) Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2010 års priser efter kön och ålder, tkr Total income from employment and business, median values in 2010 prices by sex and age, SEK thousands Kön/ålder Sex/age Män och kvinnor Both sexes 205,8 208,8 212,2 215,4 217,1 221,4 219, år years 5,4 4,8 5,6 6,4 6,4 3,9 4, år 147,8 146,6 152,3 157,5 156,4 140,5 134, år 252,5 257,9 264,0 269,9 273,3 279,9 283, år 256,5 261,6 266,4 270,6 272,9 281,6 284,6 65 år 156,6 161,1 163,9 166,3 168,7 178,8 175, år 238,3 242,6 247,7 252,4 255,0 259,8 261, år 248,7 253,6 258,9 264,0 267,0 273,5 276,1 Män Men 240,9 244,8 248,7 253,5 255,0 257,8 257, år years 4,7 4,3 5,0 5,8 5,5 2,8 4, år 176,3 175,2 181,1 190,7 191,3 168,3 159, år 288,6 295,5 302,8 310,7 312,6 316,2 321, år 287,1 293,3 298,7 304,3 305,1 311,7 314,7 65 år 189,9 195,1 197,7 199,9 202,5 213,3 209, år 270,1 275,6 281,5 287,9 289,2 291,9 294, år 281,4 287,4 293,9 300,7 302,4 306,2 309,6 Kvinnor Women 178,3 181,2 184,3 186,0 186,9 192,0 190, år years 6,0 5,4 6,3 7,1 7,3 4,9 5, år 128,7 126,6 131,4 134,0 132,5 121,6 116, år 222,0 226,3 231,7 236,0 240,5 248,3 251, år 231,7 236,5 240,8 244,3 248,0 257,8 260,9 65 år 129,3 132,8 135,5 138,3 140,9 150,2 147, år 212,2 215,8 220,3 223,8 226,9 232,9 233, år 221,3 225,4 230,4 234,2 238,0 245,7 247,9 1) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medianvärden för befolkningen (16 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december. Median values for the population (16 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT (bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). Statistiska centralbyrån 275

12 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län 13.7 och kommun 2010, tkr Total income from employment and business, mean averages by sex in counties and municipalities, SEK thousands Län/Kommun County/Municipality Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Income from employment and business Män Men Kvinnor Women Totalt Total Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Män Kvinnor Totalt Stockholms 347,8 253,4 299,3 Jönköpings 282,5 203,0 242,3 Botkyrka 268,4 205,3 236,8 Aneby 266,6 195,7 231,7 Danderyd 638,0 333,5 476,4 Eksjö 279,4 205,4 241,7 Ekerö 390,3 276,7 332,5 Gislaved 279,5 199,5 239,8 Haninge 296,2 226,5 261,0 Gnosjö 285,1 202,3 244,4 Huddinge 318,4 239,8 278,5 Habo 301,8 215,1 258,5 Järfälla 332,2 241,1 285,7 Jönköping 290,1 207,8 248,0 Lidingö 504,6 296,6 393,9 Mullsjö 273,6 201,4 237,5 Nacka 414,9 282,4 346,4 Nässjö 270,7 196,4 233,3 Norrtälje 279,9 209,9 244,6 Sävsjö 261,0 185,9 223,6 Nykvarn 352,7 254,6 303,9 Tranås 268,7 190,5 228,9 Nynäshamn 292,9 217,9 255,5 Vaggeryd 280,2 201,4 240,9 Salem 347,3 258,2 301,7 Vetlanda 275,2 196,2 235,8 Sigtuna 313,0 224,9 268,2 Värnamo 288,1 208,7 247,9 Sollentuna 402,6 282,2 340,8 Kronobergs 278,8 200,8 239,7 Solna 332,2 256,6 293,3 Alvesta 274,0 194,0 234,6 Stockholm 346,4 259,2 301,1 Lessebo 263,1 189,6 226,4 Sundbyberg 308,4 243,6 275,3 Ljungby 275,2 199,3 237,5 Södertälje 270,3 204,0 237,0 Markaryd 253,4 177,9 215,9 Tyresö 353,7 257,0 304,4 Tingsryd 253,6 184,9 219,4 Täby 461,6 292,9 374,2 Uppvidinge 262,4 192,1 228,2 Upplands-Bro 311,5 229,3 269,9 Växjö 287,6 207,4 246,9 Upplands Väsby 319,2 239,5 278,5 Älmhult 299,9 213,6 256,5 Vallentuna 358,6 253,1 305,0 Kalmar 267,8 197,8 232,4 Vaxholm 405,6 276,7 339,2 Borgholm 243,1 189,2 215,7 Värmdö 352,8 262,6 308,1 Emmaboda 267,3 191,5 230,3 Österåker 361,9 254,3 307,7 Hultsfred 251,6 180,5 216,3 Uppsala 294,7 216,5 254,9 Högsby 236,4 177,6 207,5 Enköping 294,9 209,8 251,8 Kalmar 275,9 205,3 239,7 Heby 252,9 185,5 219,9 Mönsterås 280,7 196,6 238,5 Håbo 339,5 238,1 289,0 Mörbylånga 275,2 209,0 241,3 Knivsta 362,5 254,6 308,5 Nybro 250,6 186,0 218,2 Tierp 261,7 185,0 223,4 Oskarshamn 297,3 207,4 252,1 Uppsala 293,9 220,9 256,2 Torsås 250,1 183,0 217,3 Älvkarleby 281,8 197,1 239,4 Vimmerby 264,3 193,5 228,9 Östhammar 284,3 203,1 244,5 Västervik 258,7 198,7 228,3 Södermanlands 280,6 206,0 242,7 Gotlands 244,0 201,0 222,1 Eskilstuna 263,6 198,2 230,3 Gotland 244,0 201,0 222,1 Flen 259,4 192,9 226,0 Blekinge 274,1 201,6 237,8 Gnesta 287,9 213,8 250,2 Karlshamn 274,5 200,4 237,2 Katrineholm 263,4 195,9 228,8 Karlskrona 282,2 209,7 245,8 Nyköping 296,3 212,0 253,0 Olofström 260,6 191,4 226,2 Oxelösund 292,5 208,7 250,7 Ronneby 266,2 195,2 231,1 Strängnäs 314,3 225,5 269,2 Sölvesborg 267,7 192,4 229,9 Trosa 336,2 238,2 286,7 Skåne 280,6 202,7 240,6 Vingåker 258,4 193,8 226,2 Bjuv 258,4 184,9 221,8 Östergötlands 278,6 201,4 239,8 Bromölla 273,5 189,9 231,3 Boxholm 260,6 192,5 227,4 Burlöv 268,2 198,0 232,5 Finspång 293,5 197,3 245,8 Båstad 305,8 199,5 251,6 Kinda 267,2 191,9 229,9 Eslöv 271,2 203,5 237,1 Linköping 289,4 208,1 248,9 Helsingborg 293,7 207,0 248,6 Mjölby 271,5 198,3 234,7 Hässleholm 262,3 189,5 225,6 Motala 264,2 197,9 230,6 Höganäs 327,2 217,4 270,4 Norrköping 275,0 199,2 236,4 Hörby 256,7 190,8 223,4 Söderköping 285,9 207,4 246,0 Höör 281,4 206,0 243,3 Vadstena 276,8 206,6 240,4 Klippan 259,2 180,6 220,0 Valdemarsvik 256,8 186,9 221,8 Kristianstad 273,9 199,5 235,6 Ydre 257,9 189,7 224,8 Kävlinge 336,9 229,8 282,8 Åtvidaberg 266,2 194,8 230,9 Landskrona 256,9 186,2 220,8 Ödeshög 249,9 183,7 216,6 Lomma 426,8 262,6 341,5 276 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2010, tkr (forts.) Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Män Men Kvinnor Women Totalt Total Män Kvinnor Totalt Lund 293,1 220,5 256,2 Tjörn 324,2 216,4 271,1 Malmö 252,2 192,3 220,9 Tranemo 272,0 198,2 235,5 Osby 265,3 188,6 226,8 Trollhättan 277,9 203,8 240,6 Perstorp 258,1 176,5 217,4 Töreboda 239,1 184,2 211,8 Simrishamn 260,2 192,3 225,3 Uddevalla 275,3 206,2 239,8 Sjöbo 261,8 190,2 226,6 Ulricehamn 270,4 200,5 235,4 Skurup 272,7 198,8 235,5 Vara 257,7 187,9 223,3 Staffanstorp 335,0 233,2 283,3 Vårgårda 270,8 198,5 234,7 Svalöv 266,9 194,4 231,4 Vänersborg 275,2 209,0 241,5 Svedala 313,3 224,3 268,2 Åmål 248,6 186,1 216,4 Tomelilla 248,7 184,4 216,3 Öckerö 333,2 219,9 276,0 Trelleborg 273,7 201,0 236,7 Värmlands 261,9 198,5 229,8 Vellinge 389,9 245,0 315,7 Arvika 252,2 193,9 222,4 Ystad 284,0 206,0 243,2 Eda 219,3 183,7 201,6 Åstorp 259,9 185,4 222,5 Filipstad 239,3 187,6 213,5 Ängelholm 301,1 207,4 252,5 Forshaga 264,7 194,8 229,5 Örkelljunga 249,8 178,0 213,8 Grums 265,0 190,9 228,2 Östra Göinge 258,3 191,0 225,0 Hagfors 246,7 187,1 216,8 Hallands 303,0 210,9 256,1 Hammarö 331,3 231,5 281,6 Falkenberg 271,8 196,7 234,0 Karlstad 277,0 209,7 242,4 Halmstad 284,6 203,9 243,2 Kil 269,9 196,8 233,1 Hylte 272,2 190,2 231,7 Kristinehamn 259,7 194,0 226,3 Kungsbacka 369,2 243,0 304,7 Munkfors 234,5 180,8 207,5 Laholm 267,3 189,5 228,6 Storfors 256,6 188,3 222,9 Varberg 294,2 204,5 248,6 Sunne 247,7 191,3 219,3 Västra Götalands 289,0 211,4 249,7 Säffle 255,1 184,3 219,7 Ale 299,2 216,7 258,1 Torsby 231,5 190,2 210,9 Alingsås 295,5 210,7 252,0 Årjäng 210,8 180,1 195,4 Bengtsfors 232,5 177,7 205,2 Örebro 275,1 203,0 238,3 Bollebygd 303,9 224,2 264,6 Askersund 276,6 195,2 236,0 Borås 279,9 206,5 242,1 Degerfors 264,7 195,7 230,4 Dals-Ed 224,2 181,7 203,3 Hallsberg 269,7 193,5 232,0 Essunga 251,1 190,4 221,5 Hällefors 243,8 182,1 213,1 Falköping 261,1 195,1 227,5 Karlskoga 286,8 205,5 245,6 Färgelanda 239,5 191,8 216,4 Kumla 283,1 203,2 242,5 Grästorp 261,4 192,3 227,6 Laxå 267,5 194,9 231,7 Gullspång 236,7 183,8 210,7 Lekeberg 270,9 204,4 238,7 Göteborg 291,4 215,8 252,8 Lindesberg 265,0 199,6 232,4 Götene 279,0 196,2 237,8 Ljusnarsberg 238,5 182,7 210,9 Herrljunga 263,7 193,3 229,1 Nora 279,5 206,0 241,6 Hjo 264,5 198,0 230,5 Örebro 277,8 207,1 241,1 Härryda 355,9 245,2 300,4 Västmanlands 289,4 206,3 247,4 Karlsborg 271,4 198,6 235,3 Arboga 270,1 193,3 231,2 Kungälv 324,2 226,9 274,8 Fagersta 280,3 204,3 241,9 Lerum 344,9 236,9 289,7 Hallstahammar 266,4 197,5 231,7 Lidköping 290,7 205,3 247,3 Kungsör 273,6 203,5 238,7 Lilla Edet 274,3 198,8 237,5 Köping 267,8 194,0 230,6 Lysekil 284,3 197,6 240,5 Norberg 268,8 194,1 231,4 Mariestad 267,4 198,8 232,7 Sala 266,3 196,0 230,7 Mark 272,6 198,6 235,3 Skinnskatteberg 254,0 195,4 225,2 Mellerud 228,3 179,1 203,7 Surahammar 279,2 197,8 239,0 Munkedal 249,9 189,0 220,2 Västerås 306,4 214,4 259,6 Mölndal 332,2 238,0 284,1 Dalarnas 272,1 202,0 236,8 Orust 285,5 204,7 245,6 Avesta 277,1 202,2 239,6 Partille 335,0 238,7 285,6 Borlänge 274,9 202,3 238,5 Skara 276,9 204,5 239,6 Falun 288,5 216,9 251,9 Skövde 281,8 208,3 244,8 Gagnef 276,4 197,0 236,9 Sotenäs 291,7 201,9 246,2 Hedemora 265,1 195,7 230,3 Stenungsund 330,7 225,7 277,1 Leksand 278,6 200,9 239,1 Strömstad 248,8 205,0 226,8 Ludvika 279,8 197,5 238,4 Svenljunga 257,1 189,6 223,9 Malung-Sälen 245,6 194,7 220,3 Tanum 250,2 193,7 222,0 Mora 260,4 202,7 231,2 Tibro 259,9 191,8 226,1 Orsa 234,0 182,4 207,9 Tidaholm 254,6 191,7 222,9 Rättvik 256,7 189,1 222,2 Statistiska centralbyrån 277

14 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2010, tkr (forts.) Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Län/Kommun Sammanräknad förvärvsinkomst 1 Män Men Kvinnor Women Totalt Total Män Kvinnor Totalt Smedjebacken 285,6 196,0 241,2 Västerbottens 270,6 207,0 238,7 Säter 269,5 207,5 238,9 Bjurholm 237,5 177,4 208,2 Vansbro 235,3 183,4 209,5 Dorotea 237,9 187,9 214,1 Älvdalen 235,0 186,6 211,4 Lycksele 261,6 205,2 233,0 Gävleborgs 273,8 202,8 238,0 Malå 275,7 195,5 235,5 Bollnäs 251,4 196,5 223,6 Nordmaling 262,5 194,3 229,1 Gävle 293,9 213,6 252,9 Norsjö 255,5 187,9 222,0 Hofors 269,7 201,4 235,9 Robertsfors 253,9 196,5 225,6 Hudiksvall 269,9 202,3 235,3 Skellefteå 279,6 205,8 242,5 Ljusdal 246,6 190,8 218,6 Sorsele 233,1 186,6 210,6 Nordanstig 243,4 188,1 216,4 Storuman 244,9 194,9 220,3 Ockelbo 259,0 193,3 226,3 Umeå 276,5 215,2 245,5 Ovanåker 251,2 188,6 220,4 Vilhelmina 229,8 188,8 209,7 Sandviken 287,0 202,1 244,8 Vindeln 248,6 187,6 218,0 Söderhamn 259,1 194,6 226,7 Vännäs 274,6 204,5 239,3 Västernorrlands 278,4 211,0 244,4 Åsele 231,8 187,1 209,9 Härnösand 261,8 211,1 235,8 Norrbottens 280,3 211,9 246,4 Kramfors 247,7 197,6 222,8 Arjeplog 249,9 201,2 226,1 Sollefteå 242,7 198,1 220,3 Arvidsjaur 263,0 201,5 232,3 Sundsvall 293,6 221,7 257,0 Boden 274,0 211,6 242,4 Timrå 277,7 207,9 242,8 Gällivare 311,4 222,9 268,8 Ånge 251,7 196,2 224,2 Haparanda 224,6 194,0 209,5 Örnsköldsvik 289,6 205,6 247,4 Jokkmokk 250,8 200,8 226,3 Jämtlands 253,0 206,2 229,5 Kalix 261,6 205,7 234,0 Berg 228,6 188,9 209,2 Kiruna 325,6 228,5 278,4 Bräcke 231,7 196,0 214,5 Luleå 284,8 219,3 252,2 Härjedalen 237,5 192,3 215,4 Pajala 237,0 191,1 215,6 Krokom 259,1 211,4 235,8 Piteå 289,4 206,9 247,7 Ragunda 240,6 188,3 214,8 Älvsbyn 261,6 190,3 226,3 Strömsund 228,3 193,1 211,3 Överkalix 233,8 195,9 215,3 Åre 243,7 204,0 224,2 Övertorneå 224,7 193,8 210,0 Östersund 269,0 215,1 240,9 Hela riket Sweden 295,0 216,3 255,0 1) Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Medelvärden för befolkningen (20 år och äldre) folkbokförd i Sverige både den 1 januari och den 31 december Mean averages for the population (20 years and older) entered in the population register both January 1 and December 31, Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110); Statistikdatabsen: Hushållens ekonomi. 278 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och heltidsanställda personer utan inkomst från näringsverksamhet, medianvärden i 2010 års priser, tkr Income from work by sex and age, employed year round and full time with no entrepreneurial income, median value in 2010 prices, SEK thousands Kön/ålder Sex/age Män Men 314,0 323,3 327,8 335,5 336,3 345,7 349, år 265,6 276,3 276,1 287,3 284,6 292,3 301, år 315,1 327,0 329,9 339,7 338,3 346,2 355, år 331,1 339,2 342,2 350,7 355,2 373,7 367, år 334,2 339,0 348,0 358,5 358,1 360,0 364, år 310,2 328,6 329,3 354,5 334,8 348,6 363, år år år år 314,1 323,1 327,8 335,5 336,0 346,0 350, år 318,7 328,0 332,3 341,8 340,7 351,2 356,6 Kvinnor Women 266,0 276,4 280,0 280,8 284,3 294,4 299, år 239,7 247,5 247,0 251,0 254,0 260,4 258, år 258,2 271,0 274,5 275,0 279,0 286,8 291, år 271,8 280,6 285,8 289,9 290,6 303,4 307, år 282,4 289,1 294,1 291,9 293,6 308,9 311, år 270,4 284,1 293,3 291,8 298,5 298,3 315, år år år år 266,0 276,4 280,0 280,5 284,2 294,3 299, år 267,8 278,6 283,1 283,1 286,4 297,3 302,4 Samtliga All 292,2 303,1 306,6 311,8 312,6 320,3 324, år 256,0 264,8 264,8 269,6 272,6 279,0 283, år 291,4 306,5 307,7 313,8 312,9 319,7 322, år 303,6 311,5 317,4 325,3 323,1 337,7 337, år 307,9 315,1 322,6 323,2 326,3 332,7 336, år 294,6 309,2 311,4 319,2 318,5 329,4 338, år år år år 292,2 303,0 306,6 311,8 312,4 320,4 325, år 295,5 306,2 310,2 316,0 315,8 324,6 329,2 Kvinnors inkomst i procent av männens Women's income as a percentage of men's income år 90,3 89,6 89,5 87,4 89,3 89,1 85, år 81,9 82,9 83,2 81,0 82,5 82,9 81, år 82,1 82,7 83,5 82,7 81,8 81,2 83, år 84,5 85,3 84,5 81,4 82,0 85,8 85, år 87,2 86,5 89,1 82,3 89,2 85,6 87, år år år år 84,7 85,6 85,4 83,6 84,6 85,1 85, år 84,0 84,9 85,2 82,8 84,1 84,6 84,8 Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie HE 21 (www.scb.se/he0103): Inkomstfördelningsundersökningen, HEK. Statistiska centralbyrån 279

16 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och kapitalinkomst 13.9 Final tax, relative share of total earnings and capital income Inkomst, tkr Income, SEK 1 000s kr 19,9 tkr 11,8 12,0 12,7 13,3 12,8 12,2 10,2 20,0 39,9 tkr 17,2 16,7 16,1 12,0 11,5 10,5 10,3 40,0 59,9 23,8 22,8 21,4 15,1 13,7 12,8 12,4 60,0 79,9 25,7 24,3 23,1 19,4 17,7 15,9 15,1 80,0 99,9 25,3 24,3 23,5 22,2 21,4 19,5 18,4 100,0 119,9 25,9 25,1 24,3 23,1 22,5 21,5 20,7 120,0 139,9 27,1 26,3 25,5 24,4 23,6 22,7 21,9 140,0 159,9 28,3 27,5 26,8 25,6 24,9 24,1 23,1 160,0 179,9 29,1 28,4 27,7 26,2 25,5 24,9 24,0 180,0 199,9 29,9 29,1 28,4 26,4 25,7 25,2 24,3 200,0 219,9 30,4 29,7 29,0 26,6 25,7 25,1 24,3 220,0 239,9 30,9 30,2 29,4 26,7 25,7 25,0 24,2 240,0 259,9 31,3 30,6 29,8 26,9 25,6 24,8 24,0 260,0 279,9 31,6 31,0 30,2 27,2 25,8 24,8 23,9 280,0 299,9 31,9 31,3 30,6 27,4 26,0 24,9 24,0 300,0 339,9 32,7 32,2 31,4 28,1 26,5 25,3 24,4 340,0 399,9 34,8 34,2 33,4 30,0 28,3 26,2 25,4 400,0 499,9 37,3 36,8 36,0 32,9 31,5 28,9 28,1 500,0 999,9 41,7 41,1 40,0 37,3 36,8 34,8 34, ,0 42,7 41,6 40,3 37,7 38,9 38,3 37,5 Medelvärde 1 2 tkr, Average value ,5 58,9 61,4 61,0 59,3 56,5 56,8 Medelvärde 2 3 tkr, Average value ,1 70,5 73,1 71,8 70,1 68,4 69,9 Summa skatt, mnkr Total final tax ) Summa förvärvs- och kapitalinkomst utgörs av inkomstslagen inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital (överskott). Slutlig skatt för dem som någon gång under året var folkbokförda i riket. Final tax for the population registered in the population register. 2) Medelvärde beräknat för samtliga, dvs. inkl. dem som ej betalar skatt. Average value for all individuals including those who did not pay tax. 3) Medelvärde beräknat för dem som har inkomst. Average value for those who have an income. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomst- och taxeringsregistret, IoT (bearbetning), Inkomster och skatter (www.scb.se/he0110). 280 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Inkomststruktur för samtliga hushåll, medelvärden i 2010 års priser Income composition for all households, mean value, 2010 prices Inkomstslag, tkr Types of income, SEK 1 000s Faktorinkomst Factor income 283,3 300,2 322,0 351,5 329,7 322,8 327,5 Löneinkomst 246,1 253,9 260,9 275,5 273,6 271,5 276,4 Näringsinkomst m.m. 11,5 12,1 11,8 12,0 12,2 11,5 10,5 Ränta och utdelning 10,5 10,7 17,1 20,3 21,3 19,6 16,5 Kapitalvinst 15,2 23,4 32,1 43,6 22,6 20,1 24,1 Skattepliktiga transfereringar Taxable transfers 107,6 105,7 106,6 102,9 98,9 105,4 103,5 Pensioner 69,1 68,2 70,6 71,5 71,1 76,1 75,6 Sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) 13,0 12,9 13,1 13,3 11,8 12,0 10,3 Sjukersättningar 9,5 8,2 7,6 6,2 5,1 4,1 3,9 Föräldrapenning 4,9 5,4 5,5 5,4 5,7 5,9 6,2 Arbetsmarknadsstöd 10,6 10,2 9,2 5,8 4,5 6,6 7,0 Övriga skattepliktiga 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Skattefria transfereringar Transfers not taxable 17,9 18,5 18,6 18,1 16,9 17,2 18,0 Barnbidrag 5,1 5,4 5,8 5,5 5,2 5,0 5,1 Studiestöd inklusive studielån 5,6 5,3 5,2 5,1 4,7 5,2 5,4 Bostadsbidrag 3,5 3,5 3,5 3,3 3,2 3,0 3,2 Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) 1,7 2,2 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 Övrigt 2,1 2,2 2,3 2,1 1,8 1,9 2,1 Negativa transfereringar Negative transfers 127,4 130,4 135,1 132,9 120,8 116,4 114,2 Skatt inkl. allmänna egenavgifter 121,1 124,0 128,6 126,3 115,1 110,6 108,4 Underhållsbidrag och återbetalning av studielån 6,4 6,4 6,6 6,6 5,7 5,9 5,8 Disponibel inkomst Disposable income 281,4 294,0 312,0 339,5 324,7 329,0 334,9 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet Equalised disposable income 186,1 194,6 206,1 223,4 216,0 219,3 220,9 Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Inkomstfördelningsundersökningen, HEK (bearbetning), (www.scb.se/he0103). Statistiska centralbyrån 281

18 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för individer 20 år efter hushållstyp, medianvärden per k.e. i 2010 års priser, tkr Equalised disposable income for individuals by type of household, median value, 2010 prices, SEK thousands Hushållstyp Type of household Disponibel inkomst per k.e. 1, tkr Equalised disposable income 1, SEK 1 000s Förändring i procent Change in percent / /1991 Ensamboende män Single men without children 143,6 165,6 166,3 179,0 187,0 187,5 187,1-0,2 30, år 146,5 145,2 150,1 155,5 171,7 172,9 168,9-2,3 15, år 158,9 190,3 197,2 212,9 215,8 223,3 220,5-1,3 38, år 154,0 180,9 187,3 194,6 208,6 210,4 212,1 0,8 37,8 65 år 106,0 138,4 138,7 142,3 144,9 146,4 150,0 2,5 41, år 152,9 176,7 177,8 189,6 199,9 202,9 202,7-0,1 32, år 158,6 184,6 189,0 203,4 208,3 213,7 212,9-0,4 34,2 Ensamboende kvinnor Single women without children 116,1 134,8 140,2 141,0 140,8 142,2 143,0 0,6 23, år 129,8 124,3 132,1 139,0 140,9 133,2 141,4 6,1 9, år 155,7 171,6 181,8 195,9 202,5 202,2 199,7-1,2 28, år 152,1 175,9 184,4 189,8 183,9 203,6 200,2-1,6 31,7 65 år 101,5 124,8 127,3 126,8 126,8 131,3 131,1-0,1 29, år 142,1 157,7 164,6 172,0 171,9 176,2 178,0 1,0 25, år 148,7 169,7 179,4 186,7 188,4 197,9 194,5-1,7 30,8 Sammanboende utan barn 0 19 år Cohabiting without children aged ,8 220,1 230,8 251,6 244,7 252,0 253,0 0,4 39, år 194,0 209,7 217,4 243,2 233,2 235,5 221,3-6,0 14, år 217,5 257,7 269,4 287,8 288,7 296,7 299,3 0,9 37, år 203,0 257,4 268,7 292,3 288,0 298,7 301,7 1,0 48,6 65 år 133,1 167,5 172,3 183,2 184,6 190,1 195,5 2,8 46, år 204,2 248,7 258,5 282,7 278,8 288,0 293,5 1,9 43, år 208,3 254,1 263,5 287,5 285,1 294,2 297,7 1,2 42,9 Ensamstående män med barn 0 19 år Single men with children aged ,4 151,4 160,1 171,3 167,7 173,5 175,1 0,9 16,4 Ensamstående kvinnor med barn 0 19 år Single women with children aged ,4 125,1 128,1 137,9 133,0 133,6 138,3 3,5 18,8 Sammanboende med barn 0 19 år Cohabiting with children aged ,9 174,8 182,0 195,3 198,4 203,6 207,2 1,8 41,1 1 barn child 166,5 192,0 198,6 216,4 220,3 219,8 224,3 2,1 34,7 2 barn children 144,3 173,9 181,3 193,9 196,7 204,8 207,3 1,2 43,6 3+ barn 125,7 146,5 150,6 161,8 166,1 167,8 170,5 1,6 35,6 Övriga 2 Others 2 184,7 210,4 219,7 234,5 231,0 235,5 237,8 1,0 28,7 Ensamstående Single 154,3 175,4 175,7 192,9 193,2 189,8 196,3 3,4 27,2 Sammanboende Cohabiting 196,8 229,4 248,9 251,9 256,9 260,0 259,9 0,0 32,1 Samtliga 20 år All aged ,9 178,5 185,1 197,9 198,2 202,3 205,1 1,4 35,9 1) Beräkning med disponibel inkomst per k.e. (konsumtionsenhet) görs för att kunna göra jämförelser av inkomsten mellan individer i hushåll av olika sammansättning. Calculation of disposable income per consumption unit is done to make comparisons between individuals in households of different compositions. 2) Utöver referenspersonen och hans/hennes sammanboende finns även andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre. There are more adults, mostly children aged 20 and older in addition to the reference person and his/her spouse. Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie HE 21 (www.scb.se/he0103); Inkomstfördelningsundersökningen, HEK. 282 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok Hushållens ekonomi Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år, procent Household Budget Survey, share of total consumption per household Antal medverkande hushåll Number of participating households Genomsnittligt antal Average number of Personer Persons 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Konsumtionsenheter Consumption unit factors 1,57 1,59 1,56 1,58 1,57 Beräknad populationsstorlek Calculated size of population Totala utgifter i genomsnitt, kr Total expenditure, SEK Totala utgifter per utgiftsområde, procent Expense items, total expenditure, percent Livsmedel & alkoholfria drycker Food and non-alcoholic beverages 11,86 12,51 12,60 12,64 13,56 02 Alkoholhaltiga drycker (även lättöl), tobak & narkotika Alcoholic beverages, tobacco and narcotics 2,16 2,06 2,10 2,11 2,18 03 Kläder och skor Clothing and footwear 5,17 5,08 5,49 5,12 4,96 04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen Housing, water, electricity, gas and other fuels 18,43 18,83 18,63 17,58 19,31 05 Möbler, inventarier, hushållsutrustning & rutinunderhåll av bostaden Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house 6,68 6,18 6,55 6,54 6,49 06 Hälso- och sjukvård Health 2,60 2,28 2,44 2,26 2,32 07 Transporter Transport 14,76 16,10 15,20 14,72 12,86 08 Kommunikationer Communications 3,22 3,22 3,41 2,98 3,10 09 Fritid och kultur Recreation and culture 13,84 14,46 14,89 16,06 15,10 10 Utbildning Education 0,03.. 0,04 0,02 11 Restauranger och hotell Restaurants and hotels 4,00 4,16 4,15 4,04 4,06 12 Diverse varor och tjänster Miscellaneous goods and services 6,39 6,44 6,35 6,30 6,53 Övrigt 1, 2 10,76 10,09 9,56 10,85 9,61 1) Restpost som bl.a. innehåller ränteutgifter, fastighetsavgift, A-kassa och gåvor. 2) Fastighetsavgift och skattepliktiga förmåner saknas Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie HE 35 (www.scb.se/he0201), Statistikdatabasen: Hushållens ekonomi. Statistiska centralbyrån 283

20 Hushållens ekonomi Statistisk årsbok Kön och ålder Sex and age Nettoförmögenhet, medianvärde i 2007 års priser efter kön och ålder, tkr Net wealth, median value in 2007 prices by sex and age, SEK thousands Medianvärde i tkr Kvinnor och män Both sexes år years år år år år år år år år år år Kvinnor Women år years år år år år år år år år år år Män Men år years år år år år år år år år år år Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Hushållens tillgångar och skulder (www.scb.se/he0104). 284 Statistiska centralbyrån

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG e EXPRESSEN GRANSKAR LÖRDAG 3 NOVEMBER 2007 HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG Kommun för kommun m Här är de tio billigaste bredbandsleverantörerna där du bor. m Uppgifterna kommer från Telepriskollen,

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer