Domstolsprövning av förvaltningsbeslut och Europakonventionen Maria Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Domstolsprövning av förvaltningsbeslut och Europakonventionen Maria Johansson"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p Handledare: Johanna Niemi-Kiesiläinen Domstolsprövning av förvaltningsbeslut och Europakonventionen Maria Johansson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND SYFTE AVGRÄNSNINGAR MATERIAL, METOD OCH DISPOSITION KOMPETENSFÖRDELNINGEN MELLAN ALLMÄN DOMSTOL OCH FÖRVALTNINGSDOMSTOL INLEDNING DE GRUNDLÄGGANDE REGLERNA SÄRSKILT OM ALLMÄN DOMSTOLS BEHÖRIGHET I TVISTEMÅL Kompetensfördelningen avseende några olika typer av beslut Myndigheters behov av exekutionstitel RÄTTEN TILL DOMSTOLSPRÖVNING ENLIGT EUROPAKONVENTIONEN INLEDNING RÄTTEN TILL DOMSTOLSPRÖVNING CIVILA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER DOMSTOLSPRÖVNINGENS OMFATTNING EUROPAKONVENTIONENS GENOMSLAG I SVENSK RÄTT INLEDNING RÄTTSPRÖVNINGSLAGEN NEGATIV KOMPETENSKONFLIKT FL 22 A - EN GENERELL RÄTT TILL DOMSTOLSPRÖVNING? ALLMÄN DOMSTOLS KOMPETENS I ÅTERBETALNINGSÄRENDEN RÄTTSLÄGET FORTFARANDE OKLART? INLEDNING ALLMÄN DOMSTOLS BEHÖRIGHET DÅ BESLUTET HAR KUNNAT ÖVERKLAGAS - ÄNDRAD PRAXIS? ALLMÄN DOMSTOLS BEHÖRIGHET PÅ GRUND AV ÖVERKLAGANDEFÖRBUD PRÖVNING I ALLMÄN DOMSTOL - SAKPRÖVNING ELLER EJ? PARALLELLA FÖRFARANDEN RÄTT FÖR DEN ENSKILDE ATT VÄLJA INSTANSORDNING? AVSLUTANDE ORD KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Kompetensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstol är en både komplicerad och återkommande fråga som diskuterats i doktrinen sedan 1940-talet. 1 Kort sagt kan sägas att traditionellt har i den svenska rättstraditionen gällt att förvaltningsbeslut ibland endast kunde överklagas till ett överordnat administrativt organ, ibland med regeringen som högsta instans. Det har således varit meningen att domstolarnas rättsskipning skulle vara skild från förvaltningen. Enligt artikel 6.1 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) har dock en enskild rätt till en domstolsprövning av sina civila rättigheter och skyldigheter. Av Europadomstolens avgöranden framgår att många förvaltningsrättsliga regler har ansetts innefatta en för den enskilde civil rättighet, trots att rättigheten enligt inhemsk rätt betraktats som offentligrättslig och därför endast kunnat prövas i administrativ ordning. För Sveriges del har detta inneburit att den svenska rättsordningen med bl.a. förbud mot att överklaga ett förvaltningsbeslut i vissa fall inte har kunnat upprätthållas. För att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen infördes därför först lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut och senare ett allmänt stadgande gällande förvaltningsdomstolars behörighet att pröva förvaltningsbeslut (FL 22 a ). Trots detta har det inte varit helt självklart hur den svenska rätten skall förhålla sig till Europakonventionen. Under resans gång har det därför kommit en hel del intressanta avgöranden från både Högsta domstolen (HD) och Regeringsrätten (RegR). Exempelvis har i ett fall ingen av domstolarna ansetts kunna ta upp ett fall medan i ett annat fall båda domstolarna ansetts kunna pröva en sak. I det här arbetet kommer en stor del av fokus att ligga på allmän domstols behörighet att pröva myndigheters återbetalningskrav. Enligt gammal praxis är myndigheters återbetalningskrav en fråga som allmän domstol sedan länge ansetts behörig att pröva. 2 Huruvida ett sådant beslut skall prövas i sak eller endast om beslutet är formellt korrekt verkar det dock fortfarande råda oklarhet kring. I några relativt färska fall från hovrätterna 1 Se t.ex. Lavin, Rune, Kompetensfördelningsproblemet i nyare rättspraxis, i Skrifter tillägnade Gustaf Petrén, Institutet för offentlig och internationell rätt, s Se Lavin, Rune, Domstol och administrativ myndighet, kap. VIII, särskilt s och s

4 gällande arbetslöshetskassas återbetalningskrav av felaktigt utbetald a-kassa, har den enskilde haft möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol, men har av okänd anledning underlåtit att göra detta. Den ena hovrätten uttalar därvid att rättsläget gällande prövningens räckvidd i frågan visserligen är oklart, men att det rimligaste får vara att domstolen endast prövar om beslutet är formellt riktigt, medan den andra hovrätten menar att ett sådant förfarande är ett grovt rättegångsfel. Dessa rättsfall kan jämföras med några fall där Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beslutat att kräva tillbaka utbetalda studiemedel, något som enligt gällande förordning inte går att överklaga. Förhållandet får anses innefatta en civil rättighet och den enskilde har sålunda en på artikel 6.1 grundad rätt att få beslutet prövat av domstol. Förvaltningsdomstolarna har dock inte åsidosatt förbudet, utan hänvisat till att den enskilde kan få sin rätt till domstolsprövning tillgodosedd genom prövning i allmän domstol. Här uppkommer onekligen en del frågetecken. Om förvaltningsdomstolarna vägrar pröva ett beslut som kan sägas röra en enskilds civila rättigheter och skyldigheter med hänvisning till att allmän domstol är behörig att pröva tvisten och allmän domstol sedan inte skulle anse sig behörig att göra en sakprövning i ett sådant ärende, har den enskilde då verkligen en reell rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen? Eller skall en sakprövning av förvaltningsbeslut i allmän domstol begränsas till att endast innefatta de fall där den enskilde inte haft någon tidigare möjlighet att överklaga beslutet överhuvudtaget? I annat fall, är det rimligt att både allmän domstol och förvaltningsdomstol skall kunna göra en fullständig sakprövning av samma sak, och om så är fallet, vilka blir konsekvenserna av ett sådant synsätt? 1.2 Syfte Syftet med detta arbete är att, med tyngdpunkt på återbetalningsfallen, redogöra för de kompetensfördelningsregler som får anses finnas - både de lagstadgade och de som utverkats i praxis. Vidare skall visas på och diskuteras kring de konsekvenser Europakonventionen fått eller kan tänkas få för de svenska domstolarna behörighet, särskilt med avseende på allmän domstols kompetens att pröva förvaltningsbeslut i fall om återbetalning. De olika utfallen i de inledningsvis nämnda hovrättsfallen kommer således här att vara utgångspunkten för den avslutande diskussionen. 4

5 1.3 Avgränsningar Kompetensfördelningsfrågan är mycket komplex och olika problem uppkommer förstås vid olika typer av beslut. Tyngdpunkten i det här arbetet kommer därför att avgränsas till de fall där en myndighet beslutat om återbetalning av stöd eller bidrag. Uppsatsen gör således inte anspråk på att vara uttömmande då det gäller kompetensfördelningen, utan skall ses som ett försök att istället göra kompetensproblemet mer begripligt gällande just återbetalningsfallen. En konsekvens av att Sverige inte uppfyllde Europakonventionens rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 blev att man införde lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Den här framställningen kommer dock endast att översiktligt beröra rättsprövningslagen varför den intresserade läsaren rekommenderas att läsa Warnling-Nerep, Rättsprövning & rätten till domstolsprövning om en fördjupning angående ovanstående samt samspelet mellan övriga förvaltningsrättsliga prövningsmöjligheter önskas. En enskild kan ha en rätt till domstolsprövning av sina civila rättigheter och skyldigheter enligt både Europakonventionen och EG-rätten. I uppsatsen kommer dock endast helt kort att nämnas något om förhållandet mellan Europakonventionens förhållande till EG-rätten, i övrigt kommer EG-rätten inte att kommenteras närmare. 1.4 Material, metod och disposition De rättskällor som uppsatsen grundar sig på är främst lagtext, doktrin och praxis. 3 Om den doktrin uppsatsen bygger på kan sägas följande. Många av de ståndpunkter de olika författarna för fram är inte helt okontroversiella och åtskilliga gånger går åsikterna isär hur ett visst stadgande skall tillämpas eller vilken betydelse ett visst domstolsavgörande skall anses ha. För tydligheten skull hänvisas ibland därför direkt till författaren i den löpande texten. I arbetet har dock en relativt neutral linje försökt att hållas och de mest omstridda frågorna har inte tagits upp eftersom en diskussion avseende dessa rimligtvis inte kan rymmas inom ramarna för detta arbete. För att för läsaren göra ett komplicerat problem mera överskådligt har jag valt att anlägga ett kronologiskt perspektiv, där det först kommer att redogöras för den kompetensfördelning som 3 Metoden kan därför möjligen sägas vara en traditionell rättsdogmatisk metod. 5

6 ansetts gälla fram till det att Europakonventionen trädde ikraft som lag i Sverige Därefter kommer Europakonventionens artikel 6.1 och den praxis Europadomstolen utverkat på området översiktligt att behandlas varefter uppsatsen övergår till att redogöra för de konsekvenser konventionen haft för den svenska rätten avseende praxis och lagstiftning. I den avslutande delen kommer de nya hovrättsfallen och de konsekvenser de olika lösningarna kan tänkas få att diskuteras. 2 Kompetensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol 2.1 Inledning Problemet med allmän domstols kompetens att pröva offentligrättsliga tvister är som inledningsvis nämnts gammalt och något allvarligt försök att lösa problemet lagstiftningsvägen har egentligen aldrig gjorts. 5 Den som söker ledning i rättegångsbalken (RB) kommer att finna att allmän domstol enligt RB 10:17 1 p inte är behörig att uppta tvist som bland annat skall tas upp av annan myndighet än domstol. Huruvida detta stadgande ger någon vägledning gällande kompetensfördelningen skall diskuteras vidare under avsnitt 2.3. I svensk rättstradition har traditionellt gällt att förvaltningsbeslut som förvaltningsdomstolarna inte hade någon uttrycklig behörighet att pröva ändå kunde överklagas, dock inte till domstol utan endast till ett överordnat administrativt organ, inte sällan med regeringen som sista instans. Förvaltningsdomstolarnas brist på behörighet kunde antingen visa sig som ett uttryckligt förbud mot överklagande eller så saknades behörighetsbestämmelser för förvaltningsdomstolen överhuvudtaget. 6 Ett skäl till nämnda uppdelning var bland annat att förvaltningsmyndigheterna ansågs bättre lämpade än domstolarna att avgöra s.k. lämplighetsfrågor. Domstolarnas uppgift skulle istället vara att pröva förvaltningsbeslutens rättsenlighet och andra förekommande rättsfrågor. 7 I linje med 4 Detta skedde genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det kan dock påpekas att Sverige varit medlem i Europarådet sedan 1951 och redan tidigare ratificerat Europakonventionen. Det kan därför tyckas något märkligt att inte problemet med rätten till domstolsprövning av vissa förvaltningsbeslut har rönt någon större uppmärksamhet förrän drygt trettiotalet år senare. 5 Lavin, Kompetensfördelningsproblemet, s Andersson, Torbjörn, Rätten till domstolsprövning och svenska domstolars behörighet nygamla problem i ljuset av ett HD-avgörande, i SvJT 2001 s. 861, s Prop. 1997/98:101, Översyn av förvaltningsprocessen, en allmän regel om domstolsprövning en av förvaltningsbeslut m.m, s

7 detta gällde tidigare som huvudregel att beslut om till exempel bistånd eller bidrag inte kunde överklagas. Beslut rörande bidrag ansågs nämligen innehålla skälighets- och lämplighetsaspekter. Vidare ansågs staten i sådana situationer såsom givare själv få bestämma när ersättning skulle utgå och domstolarna borde därför inte genom dom kunna ålägga staten att utge ett visst stöd eller bidrag De grundläggande reglerna I 11 kap regeringsformen (RF) finns vissa grundläggande bestämmelser om rättsskipning och förvaltning. Med rättsskipning avses i RF både de allmänna domstolarnas och förvaltningsdomstolarnas verksamhet, och med förvaltning avses förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Av RF går det emellertid inte att utläsa på vilket sätt rättsskipningen skiljer sig från förvaltningen, utan bestämmandet av domstolarnas respektive förvaltningsmyndigheternas uppgifter är överlämnat åt den vanliga lagstiftningen. Det är dock klart att domstolar och förvaltningsmyndigheter är inbördes självständiga. 9 Enligt RF11:2 får ingen myndighet bestämma hur en domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt skall tillämpa en rättsregel i särskilt fall, och enligt RF 11:7 får ingen myndighet (alltså inte heller någon domstol) bestämma, hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall skall besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag. Allmän domstol får inte heller utan stöd i lag upphäva eller ogiltigförklara en förvaltningsmyndighets beslut eftersom dessa befogenheter normalt tillkommer en överordnad förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol. En allmän domstol får alltså inte sätta sig i en förvaltningsmyndighets ställe och utöva den beslutanderätt som har anförtrotts åt myndigheten. 10 När det gäller funktionsfördelningen är skiljelinjen inte dragen mellan domstolar och förvaltningsmyndigheter, utan mellan allmänna domstolar å ena sidan och förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar å andra sidan. Detta beror på att förvaltningsdomstolarna handlägger samma typer av frågor som förvaltningsmyndigheterna Andersson, s Strömberg, Håkan, Allmän förvaltningsrätt, s Se t.ex. NJA 1983 s. 680 där HD avvisade en enskilds fastställelsetalan om ett barns rätt till daghemsplats med bl.a. motiveringen att beslut om tilldelning av daghemsplats innebar offentlig förvaltning med karaktär av myndighetsutövning och därför ankom på förvaltningsmyndighet att besluta om. 11 Strömberg, s

8 Kompetensfördelningen beror i första hand på uttryckliga författningsbestämmelser, särskilt för förvaltningsmyndigheternas del. Reglerna om förvaltningsdomstolarnas kompetens återfinns oftast i olika speciallagar för skilda verksamhetsgrenar samt kompletteras av Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL) m.fl. författningar och numera även av FL 3 och 22 a. 12 För tydlighets skull skall redan här klargöras att innan FL 22 a trädde i kraft gällde som huvudregel att förvaltningsdomstolarna alltså endast var behöriga om det var särskilt föreskrivet i någon författning. 13 Även de allmänna domstolarnas kompetens bestäms i viss utsträckning av särskilda lagstadganden, men oftast saknas specialbestämmelser och man får då falla tillbaka på den allmänna principen som ligger till grund för RB, d.v.s. att alla tvistemål och brottmål avgörs av de allmänna domstolarna, om inget annat är särskilt stadgat. 14 Laga domstol pekas för tvistemål ut i RB 10 kap och för brottmål i RB 19 kap. Hur långt sträcker sig då förbudet mot direkt inblandning i förvaltningsmyndigheternas verksamhet? Det finns t.ex. inget hinder mot att staten eller en kommun i en civilrättslig tvist blir dömd att fullgöra en ekonomisk prestation, som till exempel att betala ett visst penningbelopp eller utlämna viss egendom eller att utföra eller underlåta att utföra en faktisk handling. Enligt Strömberg har det här ingen betydelse om domen kan sägas ersätta ett förvaltningsbeslut eller om dess fullgörande förutsätter ett beslut av en förvaltningsmyndighet. Ett yrkande som avser en ekonomisk prestation eller en faktisk handling, kan därför inte i och för sig enligt Strömberg anses innebära en otillåten inblandning i förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Offentligrättsliga subjekt har alltså ingen processuell immunitet i tvister som kan räknas som rent civilrättsliga, till exempel i ett mål där en enskild åberopar statens skadeståndsskyldighet på grund av järnvägstrafik Särskilt om allmän domstols behörighet i tvistemål Om en talan i tvistemål grundas på offentligrättsliga regler, vilkas tillämpning har anförtrotts åt en förvaltningsmyndighet, behöver enbart detta faktum inte betyda att allmän domstols 12 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s Strömberg, Några reflektioner om allmän förvaltningsdomstols kompetens, i FT 1998 s. 289 (s ). 14 Strömberg, s Strömberg, s

9 behörighet är utesluten. Det som brukar anses vara avgörande är istället om förvaltningsmyndighetens beslutanderätt skall anses som exklusiv eller inte. Detta kan dock vara svårt att avgöra eftersom de regler som myndighetens beslutanderätt grundar sig på oftast inte ger något uttryckligt svar på denna fråga. 16 Förarbetena till dessa offentligrättsliga lagregler ger ofta heller inte någon vägledning hur bemyndigandena skall tolkas i detta avseende. 17 Ibland har kanske lagstiftaren inte ens reflekterat över beslutanderättens innebörd, d.v.s. huruvida förvaltningsmyndigheten skall ha en exklusiv beslutanderätt eller inte. Enligt Strömberg kan det också ha en viss, men inte helt avgörande, betydelse om en fråga genom förvaltningsbesvär kan komma under förvaltningsdomstols prövning. Ett annat tecken på förvaltningsmyndighets exklusivitet är om ett förvaltningsbeslut kan verkställas genom direkt indrivning eller genom andra tvångsmedel utan att någon exekutionstitel behöver utverkas hos allmän domstol. 18 När det gäller den beslutanderätt som myndigheten har i vissa typer av frågor som kan betecknas som mer civilrättsliga, till exempel en enskilds skadeståndsanspråk gentemot staten på grund av järnvägstrafik, kan myndighetens beslut uppfattas som enbart ett besked om vilken ståndpunkt myndigheten intar i egenskap av den enskildes motpart och inte något för den enskilde bindande avgörande. 19 Detta brukar enligt Lavin kallas för partsbesked, och innebär alltså inte att förvaltningsmyndighen har fått en exklusiv beslutanderätt i frågan, utan allmän domstol skulle tvärtom vara behörig att avgöra den uppkomna tvisten. 20 Den nu gällande RB säger inte mycket om under vilka förutsättningar en förvaltningsmyndighets beslutanderätt utesluter allmän domstols kompetens. Stadgandet i RB 10:17 1 p som anger att rätten ej är behörig att uppta tvist som skall upptas av annan myndighet än domstol, bestämmer inte kompetensfördelningen utan hänvisar endast till de regler om kompetensfördelning som kan anses gällande. 21 Med annan myndighet menas regeringen eller någon förvaltningsmyndighet, således även förvaltningsdomstol Strömberg, s Lavin, Kompetensfördelningsproblemet, s Strömberg, s Strömberg, s Lavin, Kompetensfördelningsproblemet, s Strömberg, s Se Bohlin och Warnling-Nerep, s. 329 samt s angående denna terminologi. 9

10 Bakgrunden till stadgandet kan ledas tillbaka till inte helt okomplicerade regler och förarbeten till den gamla rättegångsbalken, varför dessa regler här endast översiktligt skall nämnas. Enligt RP 5 skall äldre stadganden om domstols behörighet att uppta mål, som tidigare handlagts av en förvaltningsmyndighet alltjämt gälla. Detta stadgande säger däremot ingenting om huruvida allmän domstols kompetens är utesluten i sådana fall där en förvaltningsmyndighet har beslutanderätt. 23 I ett motivuttalande till nämnda paragraf avsåg dock den nya RB inte att ändra den gränsdragning mellan domstolsprocess och förvaltningsprocess. 24 I gamla RB10:26 fanns ett stadgande som avsåg kompetensfördelningen mellan domstolar och myndigheter. Detta stadgande innebar ett bemyndigande för Kungl. Maj:t att genom föreskrift i regeringsförfattning ge förvaltningsmyndigheter en exklusiv befogenhet att pröva och döma i offentligrättsliga frågor. 25 Motivuttalandet till RP 5 och gamla RB 10:26 har av doktrinen tolkats på olika sätt. Enligt den uppfattning som även vunnit framgång i praxis anses dock att om det genom ett författningsbemyndigande anförtrotts åt en förvaltningsmyndighet att allsidigt och slutgiltigt pröva en fråga, är detta ett tecken på att förvaltningsmyndigheten har tillerkänts exklusiv beslutanderätt och därmed skall allmän domstol vara förhindrad att pröva saken Kompetensfördelningen avseende några olika typer av beslut Beslut om skatter och avgifter är oftast undantagna från allmän domstols behörighet eftersom författningarna som reglerar dessa vanligtvis innehåller bestämmelser om debitering, restitution och indrivning vilket gör att någon särskild exekutionstitel från allmän domstol inte är nödvändig. Om det däremot saknas sådana regler kan allmän domstol vara behörig att pröva ett yrkande. 27 Anspråk på understöd, bidrag eller ersättningar från det allmänna kan i regel inte heller prövas av allmän domstol. Förvaltningsmyndighetens exklusiva behörighet beror delvis på graden av lagbundenhet i beslutsförfarandet. Om prövningen är genuint skönsmässig, talar 23 Strömberg, s Se SOU 1944:10, Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m.m. II, Motiv m.m, s Strömberg, s Prop. 1997/98:101, s Bohlin & Warnling-Nerep, s

11 detta starkt för sådan exklusivitet, men även i annat fall kan allmän domstol vara obehörig om lagen anvisar ett bestämt administrativt förfarande. Som ett exempel kan nämnas att det inte är möjligt att i allmän domstol göra gällande anspråk på socialbidrag eller underhållsstöd eller förmåner enligt lagarna om allmän försäkring eller arbetsskadeförsäkring. Enligt Strömberg blir däremot allmän domstol behörig att pröva ett ersättningsanspråk för det fallet att någon rättsregel skulle uttrycka en rätt till en viss ersättning av staten, utan att lagen anvisar något bestämt beslutsförfarande Myndigheters behov av exekutionstitel En del av kompetensproblemet består i myndigheters möjligheter att kunna verkställa sina egna beslut om t.ex. återbetalning av utbetalat bidrag eller stöd. Rättsordningen rymmer här två motstridiga underliggande tankar som kolliderar. Dels finns en idé om att domstol inte bör överpröva det allmännas beslut om utdelande av bidrag, dels bygger utsökningsrätten på föreställningen om att endast domstolsavgöranden kan föranleda tvångsmässig realisering av anspråk. 29 Enligt UB 3:1 1 st 6 får verkställighet äga rum på grund av förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verkställas. Generellt sett saknas dock sådana särskilda föreskrifter. Verkställighet får enligt UB 3:1 1 st 1 också äga rum på grund av domstols dom, utslag eller beslut. Som domstols dom räknas även förvaltningsdomstols dom. 30 Eftersom förvaltningsmyndigheter inte kan väcka talan vid förvaltningsdomstol saknar myndigheten därför i vissa fall möjligheten att realisera sina egna beslut om återbetalning. De allmänna domstolarnas behörighet att pröva en myndighets beslut om återkrav grundar sig på den nyss nämnda situationen. 31 Ibland är den som erhållit bidraget berättigad till ytterligare stöd i framtiden, som beloppsmässigt överstiger den återkrävda summan och myndigheten kan då realisera återkravet kvittningsvis. I det fallet finns det ingen anledning för myndigheten att vända sig till allmän domstol för att kräva tillbaka bidraget Strömberg, s Andersson, s Se t.ex. NJA 1991 s Jfr Lavin, Domstol och administrativ myndighet, s

12 Även om den enskilde har en möjlighet att få myndighetens beslut prövat av domstol, händer det ibland att den enskilde av den ena eller den andra anledningen inte överklagar myndighetens återkravsbeslut. Eftersom det, som ovan nämnts, inte finns någon möjlighet för myndigheten att själv vända sig till förvaltningsdomstol, nödgas myndigheten istället väcka talan i allmän domstol för att kunna få en exekutionstitel och därmed verkställa beslutet. HD har därför i praxis medgivit att allmänna domstolar har behörighet att pröva myndigheters återbetalningskrav. 33 I NJA 1988 s. 552 fann HD att, till följd av att en talan av myndighet om återkrav är möjlig vid allmän domstol, kan även en enskilds negativa fastställelsetalan avseende betalningsskyldigheten prövas av allmän domstol. Även om myndighets återkrav av utbetalt stöd eller bidrag kan prövas av allmän domstol verkar det inte vara helt klart hur långt domstolen skall pröva ärendet. Även om allmän domstol i sig är behörig att ta upp en talan om återkrav av utbetalt bidrag eller stöd, är det inte självklart huruvida domstolen skall göra en materiell prövning eller enbart pröva om förvaltningsmyndighetens beslut är formellt riktigt. I några motstridiga hovrättsfall från 2006 har hovrätterna haft delade meningar om huruvida sakprövning skall ske eller inte. Till detta skall återkommas i avsnitt fem. 3 Rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen 3.1 Inledning Enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 6.1 skall var och en, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. I detta avseende spelar det ingen roll om prövningen enligt den svenska kompetensfördelningen utförs i förvaltningsdomstol eller allmän domstol, utan det avgörande är just tillträdet till en domstol och att prövningen uppfyller vissa rättsliga garantier Jfr Andersson, s Andersson, s Se även NJA 1991 s. 363 och NJA 2001 s Jfr Bohlin & Warnling-Nerep, s

13 Enligt Europadomstolens praxis är artikel 6.1 i Europakonventionen tillämplig under förutsättning att det rör sig om en reell och seriös tvist mellan enskilda personer eller mellan en enskild person och en myndighet. Med enskild avses både en fysisk och juridisk person. Tvisten måste avse en rättighet eller skyldighet som har sin grund i den nationella rätten och den ifrågavarande rättigheten eller skyldigheten måste dessutom karaktäriseras som civil. 35 Om ett lands inhemska lagstiftning skulle innebära att ett beslut inte kan bli föremål för någon domstolsprövning, kan en rätt till domstolsprövning således ändå föreligga enligt europarätten. När det gäller Europakonventionens förhållande till EG-rätten skall här endast kort nämnas, att EU inte är anslutet till Europakonventionen. I Unionsfördraget anges dock numera att de grundläggande rättigheter som följer av Europakonventionen skall respekteras av unionen såsom gemenskapsrättsliga principer. Konventionen uppfattas dessutom som en del av EGrätten enligt EG-domstolens praxis, och den enskilde kan således ha en rätt till domstolsprövning enligt både Europakonventionen och EG-rätten Rätten till domstolsprövning För att konventionens garantier i fråga om ett rättvist rättegångsförfarande skall bli effektiva måste det finnas en grundläggande rätt till domstolsprövning, med Europadomstolens terminologi, en rätt att få tillträde till domstol ( access to court ). Detta klargjordes av Europadomstolen i fallet Golder mot Förenade Konungariket. 37 Domstolen uttalade härvid att Principen att ett civilt anspråk måste kunna hänskjutas till en domare hör till de allmänt erkända grundläggande rättsprinciperna; detsamma gäller den folkrättsliga grundsats som förbjuder `déni de justice. Artikel 6.1 måste läsas i ljuset av dessa principer. Om artikel 6.1 skulle förstås så, att bestämmelsen enbart gällde handläggningen av en talan som redan har anhängiggjorts vid domstol, skulle en konventionsstat, utan att bryta mot texten, kunna avskaffa sina domstolar eller utesluta deras behörighet att handlägga vissa typer av civilmål och i stället anförtro denna behörighet åt organ som är beroende av regeringen. Sådana åtgärder, som inte kan vidtas utan att det 35 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s Bohlin & Warnling-Nerep, s. 317, Mål nr 4451/70. 13

14 uppstår risk för godtycklig maktutövning, skulle få allvarliga följder som vore oförenliga med nyssnämnda principer som domstolen inte kan bortse ifrån. Det skulle enligt domstolens mening vara orimligt att i artikel 6.1 i detalj beskriva de processuella garantier som parterna skall åtnjuta i ett anhängigt mål utan att först skydda vad som ensamt gör det faktiskt möjligt att dra fördel av sådana garantier, nämligen tillträde till domstol. Kravet på att domstolsförfarandet skall vara rättvist, offentligt och bedrivas skyndsamt är inte av något värde om inget domstolsförfarande kommer till stånd. Vidare uttalade domstolen att rätt till tillträde till domstol är en tolkning som grundar sig på själva ordalydelsen i artikel 6.1 läst i sitt sammanhang och med beaktande såväl av det syfte som är karakteristiskt för konventionen i dess egenskap av rättsskapande överenskommelse som av allmänna rättsprinciper. Som tidigare nämnts gällde tidigare i den svenska rätten att vissa förvaltningsbeslut inte kunde överklagas och därmed inte heller prövas av domstol, utan endast av ett högre administrativt organ. Det svenska systemet kolliderade därför med Europakonventionen i en del fall där den svenska rätten uteslöt varje möjlighet till domstolsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Om detta skall återkommas till i avsnitt fyra Civila rättigheter och skyldigheter Begreppet civila rättigheter är inte helt klart och har därför gett upphov till många svåra gränsdragningsfrågor. Enligt Danelius torde många av de fördragsslutande staterna, vid Europakonventionens tillkomst, ha haft uppfattningen att begreppet civila rättigheter i princip endast avsåg rättigheter av civilrättslig karaktär. Till de civilrättsliga rättigheterna räknades de som typiskt sett avsåg rättsförhållandet mellan enskilda rättssubjekt. De offentligrättsliga relationerna mellan staten och den enskilde, d.v.s. rättigheter av offentligrättslig art, skulle således inte omfattas av artikel I Sverige ansåg man till exempel att bestämmelserna i artikel 6 till fullo täcktes av reglerna i rättegångsbalken, med andra ord att de tvister som rörde civila rättigheter och skyldigheter enligt artikeln enbart var sådana tvister som enligt svensk rätt handlades som tvistemål Se Danelius, s Danelius, s

15 Vid konventionens tillkomst fanns det stora skillnader mellan de olika europeiska staternas rättsystem. Det fanns bland annat inte någon allmänt accepterad skiljelinje mellan civilrätt och offentlig rätt. Europadomstolen ansåg därför att det inte var avgörande om en viss fråga reglerades av civilrättsliga eller offentligrättsliga normer utan valde att ge begreppet civil rättighet ett innehåll som var allmängiltigt och oberoende av de skillnader som förelåg mellan de olika europeiska rättsystemen. Det har således ingen betydelse om den omtvistade rättigheten regleras av till exempel svenska förvaltningsrättsliga regler, utan det är rättighetens materiella innehåll som istället har betydelse för om det kan finnas en rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen. 41 Vad som är en civil rättighet är heller inte något statiskt förhållande, utan det område som avses med begreppet utvidgas hela tiden genom ny praxis från Europadomstolen. 42 I ett antal rättsfall har Europadomstolen ansett artikel 6.1 tillämplig eftersom förhållandet ansetts röra en civil rättighet. Dessa rättsfall har bland annat rört tvister angående rätten att bedriva verksamhet, 43 tvister rörande förfaranden om tillstånd att förvärva, behålla eller utnyttja egendom, 44 skadeståndstvister, 45 arbetsrättsliga tvister, 46 tvister rörande sociala förmåner, 47 skatterättsliga tvister, i den mån dessa gäller sanktioner i form av skattetillägg eller liknande, eftersom domstolen då kommit fram till att det varit fråga om anklagelse för brott, 48 och slutligen tvister rörande ärekränkning, 49. Tvister rörande politiska rättigheter, asylrätt och de flesta skatterättsliga tvister faller dock utanför konventionens tillämpningsområde. 50 I detta sammanhang skall påpekas att det alltså är t.ex. rätten att bedriva verksamhet och inte själva tvisten i sig som är den civila rättigheten som avses. 40 Prop. 1951:165, Godkännande av Sveriges anslutning till Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, s Danelius, s Ds 2005:9, En moderniserad rättsprövning, s Se t.ex. Pudas mot Sverige, mål nr 10426/83, rörande återkallelse av trafiktillstånd och Tre Traktörer AB mot Sverige, mål nr 10873/84 rörande återkallelse av tillstånd att servera alkoholdrycker på en restaurang. 44 Se t.ex. Sporrong och Lönnroth mot Sverige, mål nr 7151/75 och 7152/75, angående fråga om expropriationstillstånd. 45 Se t.ex. Editions Périscope mot Frankrike, mål nr 11760/85, rörande skadeståndskrav p.g.a. felaktigt myndighetsbeslut. 46 Se t.ex. Pellegrin mot Frankrike, mål 28541/95, där vissa vägledande principer fastslagits under vilka artikel 6.1 skall tillämpas. 47 Se t.ex. Feldbrugge mot Nederländerna, mål nr 8562/79, och Deumeland mot Tyskland, mål nr 9384/ Se Janosevic mot Sverige, mål nr 34619/97 och Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, mål nr 36985/ Se t.ex. Helmers mot Sverige, mål nr 11826/85, där det var fråga om målsägandens rätt vid enskilt åtal för ärekränkning. 50 Ds. 2005:9, s

16 När det gäller sociala förmåner har Europadomstolens praxis på senare år visat att artikel 6.1 numera kan anses nästan generellt tillämplig på alla sociala förmåner om det i den nationella lagstiftningen finns en rätt till den aktuella förmånen och det inte rör sig om endast skönsmässigt beviljande av ett visst bidrag. 51 Som ovan nämnts har Europadomstolen uttalat att det som är avgörande för om artikel 6.1 skall tillämpas eller inte, är rättighetens materiella innehåll och inte hur rättigheten klassificeras i det nationella rättssystemet. Europadomstolen har därvid ansett artikel 6.1 vara tillämplig på förfaranden som i många länder, däribland Sverige, betraktats som förvaltningsrättslig, snarare än civilrättlig natur Domstolsprövningens omfattning Ytterligare en fråga att ta ställning till är i vilken omfattning domstolsprövningen måste göras för att kravet på domstolsprövning enligt artikel 6.1 skall vara uppfyllt. Om kravet på en rättvis rättegång inte har uppfyllts i första instans, kan felet eventuellt rättas till genom en prövning i högre instans. En förutsättning för detta är emellertid att det sker en fullständig omprövning i överinstansen. I Serves mot Frankrike 53 gjorde klaganden gällande att vissa invändningar inte hade beaktats i första instans. Eftersom invändningarna dock efter överklagande hade prövats fullt ut konstaterade Europadomstolen att rättegången sedd som en helhet ändå hade varit rättvis. Enligt Danelius är det däremot mera osäkert om en brist i förfarandet i första instans kan anses ha reparerats genom överprövningen om den högre domstolen endast har en begränsad prövningsrätt. Exempelvis om den högre instansen endast prövar om rättstillämpningen varit korrekt, medan man anser sig vara bunden av underinstansens fastställande av de faktiska förhållandena i målet, kan det i ett sådant fall ifrågasättas huruvida en domstolsprövning enligt artikel 6.1. egentligen har kommit till stånd. 54 Rent allmänt kan sägas att för att kravet på domstolsprövning enligt artikel 6.1 skall vara uppfyllt krävs alltså att domstolens behörighet är tillräckligt omfattande för att medge en fullständig bedömning av de civila rättigheterna och skyldigheterna. Detta krav är inte alltid 51 Ds 2005:9, s Danelius, s Mål nr 82/1996/671/ Se Danelius, s

17 uppfyllt när en domstol överprövar en förvaltningsmyndighets beslut, eftersom domstolens prövningsrätt ibland är begränsad till att avse lagligheten av myndighetens beslut och inte omfattar de skönsmässiga bedömningarna och de faktiska omständigheterna som förvaltningsmyndigheten grundat sitt avgörande på. Någon fullständig sakprövning har alltså inte skett i ett sådant fall. Enligt Danelius kan frågan om en sådan prövning är tillräckligt omfattande för att uppfylla kraven i artikel 6.1 inte generellt besvaras. Det som är avgörande är i stället huruvida de grunder på vilka en part vill angripa ett förvaltningsbeslut har kunnat prövas av domstolen eller inte. Är det fråga om ett förvaltningsbeslut som angrips på rent rättsliga grunder, kan en laglighetsprövning i det fallet vara tillräckligt, men om det i stället görs gällande att förvaltningsmyndigheten har grundat sitt avgörande på oriktiga fakta eller på en oriktig skönsmässig värdering, blir läget ett annat. Europadomstolen också i en del fall funnit att domstolens prövning har varit otillräcklig eftersom det förvisso har gjorts en domstolsprövning, men att domstolens prövning varit alltför snäv för att någon omprövning i egentlig mening skall anses ha kommit till stånd. Europadomstolens praxis är inte helt enkel att tolka. I några fall har domstolen funnit att förvaltningsdomstolens prövning varit alltför begränsad för att uppfylla kraven i artikel 6.1 medan i andra fall utgången har blivit den motsatta. 55 I Obermeier mot Österrike 56 hade den Österrikiska domstolen enligt inhemsk rätt varit bunden av vad en förvaltningsmyndighet beslutat i en prejudiciell fråga. Förvaltningsmyndighetens beslut hade visserligen prövas av en förvaltningsdomstol, dock gjordes där endast en laglighetsprövning, något som innebar att förvaltningsmyndighetens beslut i de flesta fall kom att stå fast. Detta förhållande var något som Europadomstolen fann vara oförenligt med artikel 6.1. I ett annat fall, Bryan mot Förenade Konungariket 57, blev utgången den motsatta. I det fallet hade Bryan fört talan mot ett kommunalt beslut att riva två byggnader som bland annat uppförts utan byggnadstillstånd. Europadomstolen kom här fram till slutsatsen att den prövning som gjorts hade varit tillräcklig för att uppfylla kraven enligt artikel 6.1, trots att prövningen av saken vid High Court hade varit en laglighetsprövning som inte hade omfattat alla aspekter av det överklagade beslutet. Europadomstolen motiverade sitt beslut bland annat med hänvisning till det speciella rättsområde som tvisten gällde, samt att 55 Se Danelius, s Mål nr 6/1989/166/ Mål nr 44/1994/491/

18 High Court haft vissa möjligheter att helt förkasta den beslutande tjänstemannens beslut om dennes prövning inte hade ansetts godtagbar. I ett fall har en klagandes underlåtenhet att överklaga ett beslut fått konsekvenser för huruvida kraven i artikel 6.1 har ansetts uppfyllda. I Air Canada mot Förenade Konungariket 58 hade bolaget Air Canada haft möjlighet att begära judicial review hos domstol av en myndighets beslut att kräva pund som villkor för återlämnande av ett beslagtaget flygplan, men underlåtit att göra detta. På grund av den omständigheten ansåg Europadomstolen att det inte var nödvändigt att gå vidare och undersöka huruvida denna möjliga prövning skulle ha varit tillräckligt omfattande för att motsvara kraven i artikel 6.1. Någon kränkning av nämnda artikel förelåg därför inte enligt Europadomstolen. 59 I och för sig kanske det kan tyckas vara självklart att någon kränkning av konventionen inte föreligger om den enskilde inte ens har försökt få till stånd en domstolsprövning och därmed, får man förmoda, inte har uttömt de inhemska rättsmedlen som kan komma ifråga. Om detta skall återkommas till i avsnitt fem. 4 Europakonventionens genomslag i svensk rätt 4.1 Inledning Sverige ratificerade Europakonventionen år 1952 och konventionen gäller som svensk lag sedan den 1 januari I RF 2:23 infördes dessutom en bestämmelse som innebär att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. Vid tiden för ratificeringen av Europakonventionen ansågs det att Sverige med marginal uppfyllde de krav som konventionen ställer, något som senare visade sig inte vara riktigt. 61 Många av de fall där Sverige har fällts har gällt den bristande möjligheten att i svensk rätt få till stånd en domstolsprövning av förvaltningsbeslut, där besluten ansågs gälla civila rättigheter och skyldigheter, trots att det var fråga om förvaltningsbeslut, som hade sin grund i offentligrättsliga regler. 62 Som ovan redovisats finns det i vissa fall inte någon möjlighet att överklaga ett förvaltningsbeslut till domstol. 58 Mål nr 9/1994/456/ Danelius, s SFS (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 61 Ds. 2005:9, s Se t.ex. Sporrong och Lönnroth mot Sverige, mål nr. 7151/75 och 7152/75. 18

19 Om gällande regler skulle innebära att ett beslut inte kan bli föremål för någon domstolsprövning, kan en rätt till domstolsprövning alltså ändå föreligga enligt Europakonventionen. Frågan blir då hur denna rätt skall tillvaratas. I svensk lagstiftning kan detta numera ske antingen genom rättsprövning, överklagande enligt FL 22 a eller genom att talan väcks i allmän domstol. Författningsregleringen är komplicerad både splittrad och ofullständig och praxis är därför många gånger av avgörande betydelse Rättsprövningslagen Efter det att Sverige upprepade gånger fällts för brott mot artikel 6.1 stod det klart att den svenska traditionen med besvärsprövning hos regeringen eller någon central förvaltningsmyndighet inte var tillräckligt ur Europakonventionens synvinkel. För att komma till rätta med denna brist infördes ett nytt rättsmedel i svensk lagstiftning, lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (rättsprövningslagen). 64 Rättsprövningslagen trädde i kraft den 1 juni 1988 och blev fr.o.m permanent. Lagen innebar att RegR eller KamR prövade rättsenligheten av vissa förvaltningsbeslut och därigenom möjliggjorde domstolsprövning av en sak som annars inte skulle ha blivit föremål för annan domstolsprövning än resning. 65 Om det fanns någon annan möjlighet till domstolsprövning, skulle således denna tillämpas i första hand. Rättsprövningslagen avsågs alltså att vara subsidiär. I korthet innebar lagen att vissa beslut av regeringen kan prövas av Regeringsrätten och vissa beslut av förvaltningsmyndighet av kammarrätt i första instans om beslutet rörde något förhållande som avses i RF 8:2 och 8:3. Valet att koppla rättsprövningen till RF 8 kap 2 eller 3 istället för Europakonventionens civila rättigheter och skyldigheter ansågs vara av lagteknisk art. Avsikten var dock att stadgandena i RF skulle täcka Europakonventionens krav med bred marginal Negativ kompetenskonflikt Rättsprövningslagen avsåg att åstadkomma en generell lösning på konflikten mellan den 63 Bohlin & Warnling-Nerep, s Danelius, s Bohlin & Warnling-Nerep, s Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsprövning & rätten till domstolsprövning, s

20 traditionella svenska synen på överprövning av myndighetsbeslut och Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. Sådana tvister för vilka en rätt till ordinär domstolsprövning saknades skulle alltså fångas upp av rättsprövningslagen. 67 Rättsprövningslagen visade sig dock inte vara den lösning man hoppats på, utan i en del fall föll vissa förvaltningsbeslut utanför rättsprövningslagens tillämpningsområde, trots att det skulle ha varit frågan om civila rättigheter och skyldigheter enligt Europakonventionen. 68 I det omtalade fallet Stallknecht, som mynnade ut både i ett HD-avgörande och i ett RÅ-avgörande, NJA 1994 s. 657 och RÅ 1995 ref. 58, ställdes problemet på sin spets. Rättsprövningslagen ansågs inte vara tillämplig och det kom att uppstå en negativ kompetenskonflikt då varken allmän domstol eller förvaltningsdomstol ansåg sig behörig att pröva tvisten. Birgitte Stallknecht väckte vid Jönköpings tingsrätt talan mot staten med yrkande att staten skulle förpliktas att till henne utge ett visst penningbelopp, utgörande dels inkomststöd enligt förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m., dels djurbidrag enligt förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag. Hennes talan avvisades av tingsrätten med hänvisning till att Jordbruksverkets beslut i dessa frågor enligt gällande bestämmelser var slutgiltigt. Stallknecht överklagade till hovrätten, som däremot ansåg att allmän domstol på grund av artikel 6.1 i Europakonventionen var behörig att pröva hennes talan. Jordbruksverket överklagade hovrättens beslut till HD, som fann att det fanns starkt stöd för uppfattningen att målet gällde Stallknechts civila rättigheter i konventionens mening och att hon därför visserligen hade rätt att få sin sak prövad av domstol enligt artikel 6.1 i konventionen. Allmän domstol ansågs dock inte var behörig att pröva hennes talan, utan HD menade att tvistefrågans art i detta fall var sådan, att starka sakliga skäl talade för att prövningen i stället borde anförtros åt förvaltningsdomstol och man avvisade därför Stallknechts talan. HD slog därmed fast dels att Europakonventionen kunde medföra en rätt till domstolsprövning även när ett förvaltningsbeslut enligt svensk rätt inte var överklagbart, dels indirekt att förvaltningsdomstolar skulle kunna vara behöriga utan uttryckligt författningsstöd. 69 För att bestämma vilken domstol som skulle anses behörig i sådana fall när domstolsprövning skall ske men varken allmänna domstolar eller förvaltningsdomstolar uttryckligen utpekas som behöriga i någon författning, använde HD ett helt nytt kriterium, nämligen tvistefrågans art Ds 2005:9, s Se Warnling-Nerep, t.ex. s Andersson, s HD:s lösning har diskuterats och kritiserats i doktrinen, men vad som verkar ha förbisetts men som ändå förtjänas att påpekas, är att det här var fråga om en helt ny situation som möjligen krävde just en speciell lösning av ett helt nytt problem. 20

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

Lag om rätt till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter

Lag om rätt till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:811 av Robert Hannah och Said Abdu (FP) Lag om rätt till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 mars 2011 SÖKANDE Trossamfundet Jehovas vittnen, 878500-4071 Ombud: Jur.kand. Majeed Alnashi Aequitas Juridik Box 5 732 21 Arboga KLANDRAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 13 juni 2013 SÖKANDE TeliaSonera Skanova Access AB, 556446-3734 Ombud: Bolagsjuristerna AA och BB TeliaSonera AB Legal Affairs 123 86

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

Grunder, omständigheter och utveckling av talan

Grunder, omständigheter och utveckling av talan Stockholm den 16 juni 2015 Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0601 Box 2290 103 17 Stockholm Enbart per e-post Mål nr P 2270-15, Tyresö kommun m.fl../. Anna-Karin Lundberg m.fl., angående detaljplan för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 26 maj 2016 KLAGANDE Tekniska nämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom

Läs mer

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande?

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande? Arbetsgivarverket 2007-03-12 LRA eller överklagande? Innehåll 1. Allmänt om innehållet 3 2. Regler om överprövning 4 3. LRA eller överklagande 5 4. Förfarandet vid överprövning enligt LRA 6 5. Förfarandet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Martinsson Transport AB, 556953-2061 Ombud: Advokat Sten Holdo Advokaterna Abrahamsson & Holdo AB Norra Rådmansgatan

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

HFD 2015 ref 6. Lagrum: Artikel 6.1 i Europakonventionen

HFD 2015 ref 6. Lagrum: Artikel 6.1 i Europakonventionen HFD 2015 ref 6 Beslutsorganet Överklagandenämnden i Överklagandenämnden för studiestöd har ansetts vara en domstol i Europakonventionens mening även när beslut fattats av den ledamot som samtidigt är myndighetschef.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 september 2009 KLAGANDE Rottneros AB, 556013-5872 Ombud: Advokat Odd Swarting Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm MOTPART Finansinspektionen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

Slutförande av talan i mål nr , Rolf Johansson m.fl.. /. Partille kommun

Slutförande av talan i mål nr , Rolf Johansson m.fl.. /. Partille kommun Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Stockholm den 25 oktober 2013 Slutförande av talan i mål nr 13577 12, Rolf Johansson m.fl.. /. Partille kommun 1. Givna tillfälle att slutföra talan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet HFD 2016 ref. 83 En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HFD 2013 ref 1 Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref 1 Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref 1 Förvaltningsprocess övriga frågor När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl har myndigheten inte haft rätt att fatta beslut till den enskildes nackdel i förhållande

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg

meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 KLAGANDE M.C.R. Mobile Container Repair AB, 556236-1591 Indiska Oceanen 418 34 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900)

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900) HFD 2015 ref 49 Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 29 juni 2012 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade har ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart.

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade har ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart. HFD 2016 ref. 41 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade har ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart. 3 förvaltningslagen (1986:223) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Allmän förvaltningsrätt Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Vad är förvaltningsrätt? Förhållandet mellan myndigheter Förhållandet mellan myndigheter och enskilda Regleringen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

Överklagan av beslut fattat av Förvaltningsrätten Linköping, 17 april 2015, målnummer: 2544-15

Överklagan av beslut fattat av Förvaltningsrätten Linköping, 17 april 2015, målnummer: 2544-15 SVERIGES DOMSTOLAR FÖRVALTNINGSRÄTTEN LINKÖPING BOX 406 581 04 LINKÖPING PRÖVNINGSTILLSTÅND FÖR KAMMARRÄTT KAMMARRRÄTTEN JÖNKÖPING BOX 2203 550 03 JÖNKÖPING DATUM: 2015-04-20 Förnamn Efternamn Personnummer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 april 2016 KLAGANDE AA Ombud: advokat Magnus Hagevi Advokatfirma DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Stockholms läns landsting

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 3 (NJA 2005:1) Målnummer: Ö2353-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-01-03 Rubrik: Sedan Jordbruksverket beviljat ett EU-bidrag har kronofogdemyndighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2012 Ö 624-11 KLAGANDE PS c/o Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB Ombud: Advokat GF och advokat MS MOTPARTER 1. HM

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

Lagrum: 11 kap. 3 regeringsformen; 25 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion; 5 a personuppgiftslagen (1998:204)

Lagrum: 11 kap. 3 regeringsformen; 25 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion; 5 a personuppgiftslagen (1998:204) HFD 2014 ref 32 Hinder har ansetts inte finnas för Datainspektionen att utöva tillsyn av den behandling av personuppgifter som skett genom att en domstol publicerat uppropslistor på den egna webbplatsen.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 november 2008 Ö 3241-06 KLAGANDE TK Ombud: Advokat ES SAKEN Klagan över domvilla m.m. TIDIGARE AVGÖRANDE Försvarsmaktens personalansvarsnämnds

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2004 Ö 1918-03 KLAGANDE RGP Dental Inc., 22 Burnside Street, 02809 BRISTOL R1, USA Ombud: advokaten HS MOTPART SunDesign

Läs mer

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten.

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten. Rättsliga principer för socialt arbete Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin 1 Författningar Grundlag Riksdag Lag Riksdag Förordning Regeringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om handläggningsform

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om handläggningsform Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 februari 2012 Ö 2381-11 KLAGANDE FJ Ombud: Jur.kand. B. O. JB MOTPART ML SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om handläggningsform

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 juni 2006 Ö 4983-04 KLAGANDE Affärsverket svenska kraftnät, 202100-4284 Box 526 162 15 Vällingby Ombud: Advokat MN och jur. kand.

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

Lagrum: 48 första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291); 43 kap. 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 48 första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291); 43 kap. 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2015 ref 56 Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpligt för uppdraget har bristande redbarhet utgjort grund för avvisning av ombudet. I ett mål som endast avser behörighet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 oktober 2013 KLAGANDE AA Ombud: BB Sveriges universitetslärarförbund Box 1227 111 82 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas HFD 2016 Ref 54 HFD 2016 ref. 54 Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorganisationen omfattar även kommunstyrelsen. Laglighetsprövning enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2005 Ö 610-05 KLAGANDE ZS SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sverige, avd. 5, beslut

Läs mer

Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt.

Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt. HFD 2014 ref 28 Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt. Lagrum: 3 och 5 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 2 kap. 14 tredje stycket och 15 tryckfrihetsförordningen.

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:21

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:21 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:21 Målnummer: UM83-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-02 Rubrik: Ett beslut om att ta en utlänning i förvar kan inte överklagas på nytt om beslutet

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 april 2005 Ö 3463-04 KLAGANDE YC Ombud: advokaten GR MOTPARTER 1. WS 2. KLS 3. KCS Ombud för samtliga: jur. kand. PH SAKEN Återförvisning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 maj 2013 Ö 5676-11 KLAGANDE Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik 103 51 Stockholm MOTPART AP SAKEN Verkställighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA Ombud: Advokat Stephane Pleijel Advokatfirman NOVA AB Box 55996 102 16 Stockholm SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Harmoniserad patenträtt Enligt

Läs mer

Rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut

Rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut Emma Löf Examensarbete i Förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Wiweka Warnling-Nerep Stockholm, Höstterminen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson Grundlagarna och de rättsliga principerna Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin Grundlag Lag Riksdag Riksdag Förordning Regeringen Föreskrift

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 80 Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV Christian Härdgård Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (9) SÖKANDE Club Vitalab AB, 556658-8736 Nybrogatan 71 114 40 Stockholm Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer