TREND EMERGING MARKETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TREND EMERGING MARKETS"

Transkript

1 TREND EMERGING MARKETS Erbjuder aktiv exponering mot tillväxtregioner TREND EMERGING MARKETS 6 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % 1 Deltagandegrad: 110 % 2 Köpkurs: 110 % Löptid: 4 år Emittent: Credit Suisse International (CSi) Notering: Stockholmsbörsen (Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall) Sista anmälningsdag: 16 maj 2008 INRIKTNING Obligationen har aktiv aktieexponering enligt Trendmetodiken mot tillväxtregionerna Asien, Latinamerika och Ryssland/Östeuropa eller omviktning mot räntor vid sämre börsklimat. Strategin är utvecklad för att vara snabb och känslig för förändring. STRUKTURERADE PRODUKTER BEST PROVIDER OF STRUCTURED PRODUCTS SWEDEN

2 Trend Emerging Markets är en obligation som erbjuder en helt unik strategi mot världens tillväxtregioner. Obligationen har aktiv aktieexponering enligt Trendmetodiken mot tillväxtregionerna Asien, Latinamerika och Ryssland/Östeuropa eller omviktning mot räntor vid sämre börsklimat. Strategin är utvecklad för att vara snabb och känslig för förändring. Strategin allokerar mest till den region som presterat bäst den senaste månaden. Trend Emerging Markets erbjuder 100 % Kapitalskydd. 1 AKTIV EXPONERING MOT TILLVÄXTREGIONER Aktiv exponering mot tillväxtregionerna Asien, Latinamerika och Ryssland/Östeuropa eller omviktning mot räntor vid sämre börsklimat. Obligationen kommer, beroende på rådande marknadsklimat, att vara exponerad enligt vikterna 60 %, 30 %, 10 % och 0 % mot respektive region. KAPITALSKYDD 100 % av det Nominella Beloppet tillbaka på Förfallodagen. 1 GOD POTENTIAL OCH BEGRÄNSAT RISKTAGANDE Trend Emerging Markets 6 har en indikativ Deltagandegrad om 110 % 2, och tecknas med en Överkurs om 10 %. VINSTSÄKRING Om Trend Emerging Markets 6 visar en stark positiv värdeutveckling före Löptidens slut kan vinstsäkring bli aktuellt. Om vinstsäkring erbjuds innebär det i praktiken att det säkrade beloppet ökar genom att investeringen avyttras och kapitalet investeras i en ny kapitalskyddad obligation. MÖJLIGHET ATT AVYTTRA OBLIGATIONEN FÖRE FÖRFALL Obligationen avses noteras på Stockholmsbörsens Privatobligationslista (Strukturerade Produkter) och blir därför föremål för dagliga kursnoteringar. I VILKEN TILLVÄXTREGION SKALL MAN VARA PLACERAD OCH NÄR? Trend Emerging Markets är en aktieindexobligation som erbjuder en helt unik strategi mot tillväxtmarknader. Obligationen bygger på den välbeprövade Trendmetodiken som HQ Bank tidigare framgångsrikt använt i produkter med exponering mot globala marknader. Trendkonceptet bygger på idén att riktningen på aktiemarknaden håller i sig över tiden. Trender håller i sig olika länge beroende på marknad. Mogna globala marknader tenderar att uppvisa längre trender medan tillväxtmarknader uppvisar kortare trender. Obligationen viktar om Indexkorgen efter hur respektive region har presterat den senaste månaden enligt 60 %, 30 %, 10 % och 0 %. Strategin är utvecklad för att vara snabb och känslig för förändring. Om någon eller några aktiemarknader uppvisar en sämre eller negativ utveckling kommer strategin successivt att öka exponeringen mot korta svenska räntepapper. Obligationen är därför ett alternativ till samtliga tillväxtmarknadsfonder. ASIEN (KINA, INDIEN, THAILAND, SYDKOREA) Är en region vars ekonomiska och politiska inflytande i världen ökar i allt snabbare takt och utvecklingen i den asiatiska regionen kommer att påverka utvecklingen i världen mycket kraftigt under det kommande seklet. Cirka 60 % av världens 6,3 miljarder människor bor i regionen och fram till år 2050 förväntas Asiens befolkning öka med en tredjedel och dess andel av världsekonomin växa till nära 50 %. Levnadsstandarden ökar och allt fler människor har idag en köpkraft som är lika stor som i västvärlden. LATINAMERIKA (BRASILIEN, MEXIKO, CHILE) Är en region vars ekonomier har utvecklats väl de senaste åren. Ett flertal länder har minskat sina utländska lån och Brasilien har till och med blivit helt skuldfritt. Den allt mer stabila ekonomiska situationen i regionen har lett till höjd levnadsstandard i hushållen. Således har inhemsk konsumtion och ökade investeringar drivit på utvecklingen kraftigt vilket gjort att tillväxten i regionen pekar uppåt. Stora utvecklingsmöjligheter finns inom olika sektorer såsom gruv-, olja och gas samt IT och telekomindustrin. RYSSLAND/ÖSTEUROPA (RYSSLAND, UNGERN, TJECKIEN, POLEN) Är en region vars befolkning har sett en häpnadsväckande tillväxt under de senaste åren. Utvidgningen av den europeiska unionen till de östeuropeiska länderna har skapat nya möjligheter och förutsättningar för regionens företag och invånare. En tydligare och stabilare politisk miljö samt ökade samarbeten med västländerna leder till att hushållens inkomster ökar stadigt. 1 För mer information se Emittentrisk på sidan 7. 2 Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 5 juni 2008, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 95 %. TREND EMERGING MARKETS 6 02

3 Strategin för Trend Emerging Markets har levererat en bättre avkastning än motsvarande obligation med statiska vikter 850% 650% 450% FAKTA OM TREND EMERGING MARKETS Erbjuder aktiv exponering mot världens tillväxtregioner Asien, Latinamerika och Ryssland/Östeuropa i kombination med Kapitalskydd. Fångar den korta riktningen i aktiemarknaden och allokerar mest till den regionen som levererat bäst. Unik strategi 100 % aktieexponering eller omviktning mot räntor vid sämre börsklimat. Har levererat bättre avkastning än en motsvarande obligation utan Aktiv Omviktning. Alternativ och komplement till tillväxtmarknadsfonder. TREND EMERGING MARKETS VS UNDERLIGGANDE INDEX* Grafen nedan visar hur Trend Emerging Markets strategin (Aktiv Omviktning) utvecklats i förhållande till Underliggande Index % 50% Feb-09 Feb-08 Feb-07 Feb-06 Feb-05 Feb-04 Feb-03 Feb-02 Feb-01 Feb-00 Feb-99 Trend Emerging Markets strategin Ryssland/Östeuropa Index Latinamerikanskt Index Asiatiskt Index 1 månads STIBOR HISTORISK JÄMFÖRELSE** Historiskt har en Trend Emerging Markets obligation levererat väsentligt bättre avkastning än en motsvarande obligation utan Aktiv Omviktning. Nedanstående jämförelse bygger på dagliga observationer för de underliggande aktieindexen sedan 1 februari Trend Emerging Markets jämförs med en motsvarande obligation med statisk vikt om 25 % i vardera aktieindex. Avkastningen är ett snitt på dagliga förfall i obligationen över hela jämförelseperioden. 2 VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga Prospektet finns tillgängligt på eller per tel Innan beslut tas om investering skall Investerare ta del av Prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Såväl Kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Förfallodagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Kapitalskyddet i Obligationerna gäller endast vid den ordinarie Förfallodagen. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in Obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om Investeraren väljer att sälja Obligationerna före Förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. För en utförlig beskrivning av riskerna se Om riskerna i investeringen på sidan 7. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. Trend Emerging Markets Statisk obligation Avkastning 104,7 % 76,3 % FÖRENKLAT AVKASTNINGSEXEMPEL*** Exempel: total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á kr Nominellt Belopp, det vill säga kr Nominellt Belopp. Investerat Nominellt Belopp kr Indexkorgavkastning 50 % Deltagandegrad 110 % Avkastning på Nominellt Belopp kr Total utbetalning på Förfallodagen kr 1 Källa: Bloomberg. 2 Trend Emerging Markets har levererat en bättre avkastning än motsvarande obligation med statiska vikter om 25 % i vardera aktieindex. 3 Total utbetalning på Förfallodagen = Nominellt Belopp MAX(Nominellt Belopp x Indexkorgavkastning x Deltagandegrad; 0). 03 TREND EMERGING MARKETS 6

4 BESKRIVNING AV INDEXKORGEN Indexkorgen är sammansatt av tre aktieindex och ett ränteindex: Asiatiskt Index (utgörs av till lika vikt: Hang Seng China Enterprises Index, S&P CNX NIFTY Index, Thailand SET 50 Index och Kospi 200 Index) Latinamerikanskt Index (utgörs av till lika vikt: Bovespa Brazil (USD) Index, Mexico Bolsa Index och Chile INTER10 Index) Ryssland/Östeuropa Index (utgörs av till lika vikt: Russian Depositary Index och CECE Traded Index EUR) 1 månads STIBOR, korta svenska räntepapper (Stockholm Interbank Offered Rate) Indexkorgen är sammansatt för att återspegla utvecklingen i världens tillväxtmarknader. Fördelningen av Indexkorgen omviktas varje månad enligt processen Aktiv Omviktning som beskrives i avsnittet Hur beräknas Avkastningen på sidan 5. Underliggande Index KINA INDIEN THAILAND SYDKOREA BRASILIEN MEXIKO CHILE RYSSLAND ÖSTEUROPA 1 MÅNADS STIBOR, KORTA SVENSKA RÄNTEPAPPER Hang Seng China Enterprises Index är ett börsviktat prisindex som består av 43 aktiebolag listade på Hong Kong börsen, som samtliga tillhör de 200 största bolagen på denna börs. Aktierna ingår även i Hang Seng Mainland Composite Index och har minst 50 % av sina intäkter genererade från fastlandskina. Aktierna i indexet har ett viktningstak på 15 %. Indexet är denominerat i Hong Kong dollar och har beräknats sedan Indexet gjordes om 2001 och nuvarande fixpunkt är 3 januari 2000 då indexet har värdet S&P CNX NIFTY Index (Nifty) är ett kapitalviktat index som speglar utvecklingen på den indiska börsen (NSE). Det täcker 22 sektorer och består av de femtio största och mest likvida indiska aktierna noterade på NSE. Indexet har funnits sedan 1996 och för mer information se Thailand SET 50 Index är ett kapitalviktat index som baseras på de 50 största aktierna som är listade på SET börsen i Thailand. Aktierna har en hög marknadskapitaliseringsgrad och är likvida. Korea Stock Price 200 Composite Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 200 bolag med högst marknadsvärde på Korea Stock Exchange. Indexet representerar mer än 90 % av det totala marknadsvärdet på börsen. Indexet började beräknas den 15 juni, För mer information om KOSPI 200 se Bovespa Brazil USD index (IBOVESPA) är ett US Dollar nominerat prisviktat index baserat på en teoretisk portfölj av de mest omsatta och största aktierna listade på São Paulo börsen. Indexet har beräknats sedan den 2 januari 1968 för att agera som indikator för marknadsutvecklingen i Brasilien. Sammansättningen av indexet förändras kontinuerligt var 4:e månad. För mer info om indexet se Mexico Bolsa Index (IPC Indice de precios y Cotizaciones) är ett kapitalviktat index av de största aktierna som handlas på den mexikanska börsen. Indexet har funnits sedan 1978 och skall spegla den Mexikanska börsens utveckling. För mer information om indexet se Chile INTER10 Index är sammansatt av de 10 största chilenska aktierna som handlas utanför Chile och som kan anses reflektera den chilenska börsen. Aktierna har en hög marknadskapitaliseringsgrad och är likvida. För mer information om indexet se Russian Depository Index är ett kapitalviktat index. Indexet utgörs av de tio mest likvida ADRs och GDRs (depositary receipts) som representerar värdet av ryska aktier som handlas på London Stock Exchange. Indexet består till största delen av energiaktier. Indexet är denominerat i EUR och har beräknats sedan 8 oktober För mer information om indexet se CECE Traded Index EUR ( Indexet ) är ett börsvärdesviktat prisindex för central- och östeuropa. Indexet återspeglar utvecklingen för värdepapper i Hungarian Traded Index (HTX), Czech Traded Index (CTX) och Polish Traded Index (PTX) och beräknas i euro (och US dollar) och publiceras av Wiener Börse AG. Indexet har ett basvärde i euro uppgående till 746,46 indexpunkter per den 4 januari 1999 och är tillgängligt under Bloomberg koden CECEEUR <Index>. STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är den genomsnittliga räntesatsen (med undantag av högsta och lägsta notering) av de räntesatser som noteras av utvalda banker i Sverige. Denna mätning görs klockan 11:00 varje dag. I Trend Emerging Markets 6 beräknas STIBOR som ett syntetiskt index som representerar avkastningen för en rullande 1 månads investering i 1 månads STIBOR. Underliggande Index är omsättningsindex och dess underliggande kan komma att ändras under Löptiden och således även branschsammansättningen. En investering i Obligationerna medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. INDEX DISCLAIMER(S) Hang Seng China Enterprises Index The Hang Seng China Enterprises Index is published and compiled by HSI Services Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name Hang Seng China Enterprises Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. HSI Services Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index by the Issuer in connection with the Securities, but neither HSI Services Limited nor Hang Seng Data Services Limited warrants or represents or guarantees to any broker or holder of the Securities or any other person the accuracy or completeness of any of the Index and its computation or any information related thereto and no warranty or representation or guarantee of any kind whatsoever relating to any of the Index is given or may be implied. The process and basis of computation and compilation of any of the Index and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by HSI Services Limited without notice. No responsibility or liability is accepted by HSI Services Limited or Hang Seng Data Services Limited in respect of the use of and/or reference to any of the Index by the Issuer in connection with the Securities, or for any inaccuracies, omissions, mistakes or errors of HSI Services Limited in the computation of any of the Index or for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any broker or holder of the Securities or any other person dealing with the Securities as a result thereof and no claims, actions or legal proceedings may be brought against HSI Services Limited and/or Hang Seng Data Services Limited in connection with the Securities in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Securities. Any broker, holder or other person dealing with the Securities does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on HSI Services Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and HSI Services Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. S&P CNX NIFTY Index The Securities are not sponsored, endorsed, sold or promoted by India Index Services & Products Limited ( IISL ) or Standard & Poor's, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. ( S&P ). Neither IISL nor S&P makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of the Securities or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Securities particularly or the ability of the S&P CNX Nifty Index to track general stock market performance in India. The relationship of S&P and IISL to Credit Suisse International is only in respect of the licensing of certain trademarks and trade names of their Index which is determined, composed and calculated by IISL without regard to Credit Suisse International or the Securities. Neither S&P nor IISL has any obligation to take the needs of Credit Suisse International or the owners of the Securities into consideration in determining, composing or calculating the S&P CNX Nifty Index. Neither S&P nor IISL is responsible for or has participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Securities to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Securities are to be converted into cash. Neither IISL nor S&P has any obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Securities. S&P and IISL do not guarantee the accuracy and/or the completeness of the S&P CNX Nifty Index or any data included therein and they shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. Neither S&P nor IISL makes any warranty, express or implied, as to results to be obtained by Credit Suisse International, owners of the Securities, or any other person or entity from the use of the S&P CNX Nifty Index or any data included therein. IISL and S&P make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, IISL and S&P expressly disclaim any and all liability for any damages or losses arising out of or related to the Securities, including any and all direct, special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. SET 50 Index The Index is currently sponsored by the Stock Exchange of Thailand ( SET ). The Securities are not in any way sponsored, endorsed or promoted by SET. SET has no obligation to take the needs of the Securityholders into consideration in composing, determining or calculating the Index (or causing the Index to be calculated). In addition, SET makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, as to the results to be obtained from the use of the Index and/or the level at which the Index stands at any particular time on any particular day or otherwise, and shall not be liable, whether in negligence or otherwise, to either party for any error in the Index or under any obligation to advise either party of any error therein. KOSPI 200 Index The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Korea Stock Exchange ( KSE ). KSE makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product particularly or the ability of the KOSPI Indexes to track general stock market performance. KSE's only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of KSE and of the KOSPI Indexes which is determined, composed and calculated by KSE without regard to the Licensee or the Product. KSE has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining, composing or calculating the KOSPI Indexes. KSE is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be converted into cash. KSE has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product. KSE does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the kospi indexes or any data included therein and kse shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. Kse makes no warranty, express or implied, as to results to be obtained by licensee, owners of the product, or any other person or entity from the use of the KOSPI indexes or any data included therein. KSE makes no express or implied warranties, and expressly disclaims all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the KOSPI indexes or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall kse have any liability for any special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. Bovespa Brazil USD Index (IBOVESPA) IBOVESPA is a trademark owned by the BOVESPA and has been licensed for use by Credit Suisse International for this issuance. The Securities are not issued, sponsored, endorsed, sold or promoted by BOVESPA, neither does BOVESPA make any warranties or bear any liability with respect to the Securities. As per the index management, BOVESPA reserves the right to change any IBOVESPA characteristics if judged necessary. Mexico Bolsa Index The Issuer has entered into a nonexclusive license agreement providing for the license to the Issuer, in exchange for a fee, of the right to use certain indices owned and published by Bolsa Mexicana De Valores, S.A. de C.V. ( BMV ) in connection with our issuance of some securities and the Securities. The Securities are not sponsored, endorsed, sold or promoted by BMV. BMV makes no representation or warranty, express or implied, to the depositors in respect of the Securities or any member of the public regarding the advisability of purchasing securities generally or the Securities particularly or the ability of the IPC to track general stock market performance. BMV's only relationship to the Issuer (other than transactions entered into in the ordinary course of business) is the licensing of certain service marks and trade names of BMV and of the IPC which is determined, composed and calculated by BMV without regard to the Issuer or the Securities. BMV has no obligation to take the needs of the Issuer or the depositors in respect of the Securities into consideration in determining, composing or calculating the IPC. BMV is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of the sale of the Securities, prices at which the Securities are to initially be sold, or quantities of the Securities to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Securities are to be converted into cash. BMV has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Securities. BMV DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE IPC, OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND BMV SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. BMV MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER, OWNERS OF THE SECURITIES OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE IPC OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. BMV MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE IPC OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL BMV HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Bolsa Mexicana De Valores, BMV, Indice De Precios Y Cotizaciones Bolsa Mexicana De Valores, IPC, Price And Quotations Index Mexican Stock Exchange and Mexican Stock Exchange are trademarks of BMV and have been licensed for use by the Issuer. The Securities are not sponsored, endorsed, sold or promoted by BMV and BMV makes no representation regarding the advisability of investing in the Securities. Chile INTER10 Index The Chile Inter-10 Index belongs to and is calculated by the Santiago Stock Exchange. Russian Depositary Index The RDX (Russian Depositary Index ) was developed and is real-time calculated and published by Wiener Börse AG. The full name of the Index and its abbreviation are protected by copyright law as trademarks. The RDX Index description, rules and composition are available online on the index portal of Wiener Börse AG (provided that this website does not form part of the Securities Note or the Terms and Conditions of the Securities). Wiener Börse does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the RDX Index or any data included therein and Wiener Börse shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. A non-exclusive authorisation to use the RDX Index in conjunction with financial products was granted upon the conclusion of a licence agreement between the Issuer and Wiener Börse AG. The only relationship to the Issuer is the licensing of certain trademarks and trade names of RDX Index which is determined, composed and calculated by Wiener Börse without regard to the Issuer or the Securities. Wiener Börse reserves the rights to change the methods of index calculation or publication, to cease the calculation or publication of the RDX Index or to change the RDX trademarks or cease the use thereof. The Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the Wiener Börse. Wiener Börse makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, as to results to be obtained by the Issuer, holders of the Securities, or any other person or entity from the use of the RDX Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall Wiener Börse have any liability for any special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. CECE Traded Index EUR The CECE (CECE Index ) was developed and is real-time calculated and published by Wiener Börse AG. The full name of the Index and its abbreviation are protected by copyright law as trademarks. The CECE description, rules and composition are available online at the index portal of Wiener Börse AG (provided that this website does not form part of the Securities Note or the terms and conditions of the Securities). A non-exclusive authorisation to use the CECE in conjunction with financial products was granted upon the conclusion of a licence agreement between the Issuer and Wiener Börse AG. TREND EMERGING MARKETS 6 04

5 HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Placerare i Obligationen köper en obligation utan kupongränta med möjlighet att erhålla en avkastning utöver det Nominella Beloppet på Förfallodagen. Storleken på Avkastningen beror på två faktorer: Indexkorgavkastningen Deltagandegraden Indexkorgavkastning Indexkorgavkastningen beräknas som medelvärdet av utvecklingen på Indexkorgnivåerna de sista ett och ett halvt åren av Löptiden på de 7 Genomsnittsdagarna. Steg 1: Beräkning av Indexkorgnivåerna Indexkorgens vikt i varje enskilt Underliggande Index (Asiatiskt Index, Latinamerikanskt Index, Ryssland/Östeuropa Index och 1 månads STIBOR) beror på utvecklingen i de respektive Underliggande Index under den föregående månaden (Månadsutveckling). Varje månad omviktas Indexkorgen på Observationsdatum och det Underliggande Index som har haft högst Månadsutveckling får vikten 60 % för den nästkommande månaden. Det Underliggande Index som har haft näst högst Månadsutveckling erhåller vikten 30 %, det tredje högsta viktas till 10 % och den som har haft sämst till 0 %. Därefter upprepas processen med Aktiv Omviktning av Indexkorgen varje månad på respektive Observationsdatum. Dessa vikter appliceras på avkastningen för nästkommande månad (Periodavkastning). Genom den Aktiva Omviktningen kommer alltså sammansättningen av Indexkorgen att förändras under investeringens Löptid. Se Prospekt för vidare detaljer. Steg 2: Beräkning av Indexkorgavkastningen (medelvärdet) Indexkorgavkastningen fastställs slutligen som ett medelvärde av utvecklingen för Indexkorgnivåerna de sista ett och ett halvt åren. Utvecklingen beräknas jämfört med 5 juni Beräkning av medelvärdet sker på de 7 Genomsnittsdagarna. Se Prospekt för vidare detaljer. Skulle Indexkorgavkastningen vara negativ kommer Emittenten på Förfallodagen endast återbetala det Nominella Beloppet. Deltagandegrad Deltagandegraden fastställs senast den 5 juni 2008 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Indikativ Deltagandegrad är 110 % men den kan bli högre eller lägre. HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 95 %. Avkastning Deltagandegraden multiplicerad med max av noll och Indexkorgavkastningen ger Avkastningen. Eftersom Obligationen ges ut till Överkurs måste Avkastningen på Obligationen uppgå till minst 10 % av Nominellt Belopp för att hela Investeringsbeloppet skall återbetalas (härvid har hänsyn inte tagits till courtagekostnad). RÄKNEEXEMPEL*** Beräkning av Indexkorgnivåerna Underliggande Index Periodavkastning 0 1 Periodavkastning 1 Periodavkastning 2 Asiatiskt Index 4,00 % 3,50 % 2,50 % Latinamerikanskt Index 3,00 % 4,90 % 2,85 % Ryssland/Östeuropa Index 6,00 % 8,50 % 6,50 % 1 månads STIBOR 0,25 % 0,25 % 0,25 % Viktningen fastställes med övervikt i det Underliggande Index som haft högst Månadsutveckling den föregående månaden. 2 Indexkorgnivå Observationsdatum 1 30 % x Periodavkastning Asiatiskt Index = 30 % x 3,50 % = 1,05 % 10 % x Periodavkastning Latinamerikanskt Index = 10 % x 4,90 % = 0,49 % 60 % x Periodavkastning Ryssland/Östeuropa Index = 60 % x 8,50 % = 5,10 % 0 % x Periodavkastning 1 månads STIBOR = 0 % x 0,25 % = 0,00 % Indexkorgnivå Observationsdatum 2 10 % x Periodavkastning Asiatiskt Index = 10 % x 2,50 % = 0,25 % 30 % x Periodavkastning Latinamerikanskt Index = 30 % x 2,85 % = 0,86 % 60 % x Periodavkastning Ryssland/Östeuropa Index = 60 % x 6,50 % = 3,90 % 0 % x Periodavkastning 1 månads STIBOR = 0 % x 0,25 % = 0,00 % Omviktningen av Indexkorgen upprepas därefter på varje Observationsdatum och Indexkorgavkastningen bestäms slutligen utifrån Indexkorgnivåerna på Genomsnittsdagarna de sista ett och ett halvt åren. Beräkning av Asiatiskt Index 25 % x Hang Seng China Enterprises Index = 25 % x 5,00 % = 1,25 % 25 % x S&P CNX NIFTY Index = 25 % x 3,00 % = 0,75 % 25 % x SET 50 Index = 25 % x 2,00 % = 0,50 % 25 % x Kospi 200 Index = 25 % x 4,00 % = 1,00 % Beräkning av Latinamerikanskt Index 1/3 x Bovespa Brazil (USD) Index = 1/3 x 4,00 % = 1,33 % 1/3 x Mexico Bolsa Index = 1/3 x 6,00 % = 2,00 % 1/3 x Chile INTER10 Index = 1/3 x 4,70 % = 1,57 % Beräkning av Ryssland/Östeuropa Index 50 % x Russian Depositary Index = 50 % x 10,00 % = 5,00 % 50 % x CECE Traded Index EUR = 50 % x 7,00 % = 3,50 % Beräkning av Avkastningen Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á kr, det vill säga kr totalt Investeringsbelopp. Indexkorgavkastning = Summa av viktade Periodavkastningar 1 = 6,64 % Indexkorgnivå 1 = 6,64 % 1 = 106,64 % = Summa av viktade Periodavkastningar 2 = 5,01 % Indexkorgnivå 2 = 106,64 % x 105,01 % = 111,98 % = Asiatiskt Index Periodavkastning 1 = 3,50 % 25 % x Hang Seng China Enterprises Index = 25 % x 6,00 % = 1,50 % 25 % x S&P CNX NIFTY Index = 25 % x 4,00 % = 1,00 % 25 % x SET 50 Index = 25 % x -1,00 % = -0,25 % 25 % x Kospi 200 Index = 25 % x 1,00 % = 0,25 % = Asiatiskt Index Periodavkastning 2 = 2,50 % = Latinamerikanskt Index Periodavkastning 1 = 4,90 % 1/3 x Bovespa Brazil (USD) Index = 1/3 x 2,00 % = 0,67 % 1/3 x Mexico Bolsa Index = 1/3 x 1,00 % = 0,33 % 1/3 x Chile INTER10 Index = 1/3 x 3,50 % = 1,17 % = Latinamerikanskt Index Periodavkastning 2 = 2,85 % = Ryssland/Östeuropa Index Periodavkastning 1 = 8,50 % 50 % x Russian Depositary Index = 50 % x 8,00 % = 4,00 % 50 % x CECE Traded Index EUR = 50 % x 5,00 % = 2,50 % = Ryssland/Östeuropa Index Periodavkastning 2 = 6,50 % Deltagandegrad Avkastning på Nominellt Belopp Nominellt Belopp Total utbetalning Årlig nettoavkastning 3 50 % 110 % kr kr kr 8,37 % 20 % 110 % kr kr kr 1,92 % 0 % 110 % 0 kr kr kr -3,17 % -20 % 110 % 0 kr kr kr -3,17 % 1 Periodavkastning 0 avser avkastningen perioden innan Startdatum. 2 Viktningen av Underliggande Index för den första månaden, från och med 5 juni 2008, beror på Månadsutveckling i respektive Underliggande Index (mellan 5 maj 2008 och 5 juni 2008). Notera att Månadsutveckling, som används för Aktiv Omviktning, inte nödvändigtvis sammanfaller med Periodavkastning. 3 Årlig nettoavkastning är beräknad som årlig avkastning minus Courtage i relation till Investeringsbeloppet. 05 TREND EMERGING MARKETS 6

6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR I SAMMANDRAG Säljaren erbjuder investering i Obligationen enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Obligationen och annan viktig information står i Prospektet, vilket finns tillgängligt på Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett. Endast en Anmälningsblankett per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Anmälningsblankett finns tillgänglig via Internetadressen: alternativt per telefon: Ifylld Anmälningsblankett skall ha kommit HQ Bank tillhanda senast klockan den 16 maj 2008 Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Obligationer komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara HQ Bank tillhanda senast den 26 maj 2008 Tilldelning I händelse av Överanmälan fördelas Obligationerna i den ordning som Anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Kapitalskydd vid förfall Nominellt Belopp är 100 % kapitalskyddat genom att Obligationerna skall återbetalas av Emittenten med minst det Nominella Beloppet på Förfallodagen (Se avsnitt Emittentrisk på sidan 7). Vid försäljning före Förfallodagen kan dock delar av Nominella Beloppet och/eller Avkastningen utebli. Inregistrering vid Börs CSi avser att inregistrera Obligationerna på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid Stockholmsbörsen. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av Stockholmsbörsen. HQ Bank kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Obligationerna. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Courtage Courtage tillkommer Investeringsbeloppet. VPC Obligationerna kommer att vara kontoförda i VPC:s kontobaserade system. Leveransdag: Obligationerna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 10 juni 2008 Prospekt och villkor för Obligationerna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare skall därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Säljaren. Prospektet innehåller viktig information om Obligationen och risker angående investeringen. Obligationerna är underkastade engelsk rätt och har emitterats av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Säljarens erbjudande och de bindande obligationsvillkoren. Investerare skall därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Nominella Beloppet för Obligationen understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Säljarens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Säljaren äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Säljaren bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. HQ Bank has agreed that neither itself nor any subsidiary of HQ Bank will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Selling restrictions Each Securityholder shall be deemed to have agreed (such agreement to continue in force despite any disposal of any Securities by the relevant Securityholder): 1. to the provision to any Indian governmental or regulatory authority of any information regarding it and the Securities as required under applicable Indian regulations and/or as requested by an Indian governmental or regulatory authority; 2. to provide to the Issuer such additional information as the Issuer may deem necessary or appropriate in order for the Issuer to comply with any such regulations and/or requests; 3. that the Securities are not being purchased by or sold to or for the benefit or account of, or pursuant to or in connection with any back-to-back transaction with, (i) a Person Resident in India as the term is used in the Indian Foreign Exchange Management Act, 1999 (the Act ), or (ii) a Non-Resident Indian, a Person of Indian Origin or an Overseas Corporate Body, as such terms are used in the Indian Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000 as notified by the Reserve Bank of India (the Regulations ) or (iii) any person located in India (each, a Restricted Entity ); and 4. not, directly or indirectly, to sell, transfer, assign or otherwise dispose of the Securities or its risks and/or rewards to or for the benefit or account of any Restricted Entity. ERSÄTTNINGAR För att HQ Bank skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har HQ Bank avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar HQ Bank en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster HQ Bank tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. HQ Bank kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från HQ Bank. Ersättningar från HQ Bank De aktieindexobligationer HQ Bank tillhandahåller kan marknadsföras av extern marknadsförare. Sådan marknadsföring kan ha riktats till dig. För denna marknadsföring erlägger HQ Bank en ersättning till den externa marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som marknadsförts av tredje part/marknadsföraren och sålts av HQ Bank. Ersättningar till HQ Bank De aktieindexobligationer HQ Bank tillhandahåller ges ut av olika emittenter. HQ Bank får ersättning på försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika aktieindexobligationer tillhandahållna av samma emittent. TREND EMERGING MARKETS 6 06 SKATT Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga Obligationer. Sammanfattningen vänder sig till obligationsinnehavare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för Obligationer som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars Obligationer räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Skattekonsekvenserna för enskilda obligationsinnehavare kan vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma för vissa kategorier av obligationsinnehavare, såsom exempelvis investmentföretag, värdepappersfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje obligationsinnehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga Obligationer exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige Fysiska personer beskattas för all kapitalinkomst, såsom ränta och kapitalvinst, i inkomstslaget kapital. Skatt tas ut med 30 %. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan ersättningen, efter avdrag för transaktionskostnader, och omkostnadsbeloppet för Obligationerna. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en Obligation utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för Obligationer av samma slag och sort med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. 70 % av en kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade svenska fordringsrätter samt marknadsnoterade svenska räntefonder är dock fullt avdragsgilla. Vidare skall kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för svenska räntefonder) dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. För förluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är dock rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar skall förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan skall förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 % respektive med fem sjättedelar av 70 %. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion medges med 30 % för underskott som inte överstiger kr och med 21 % för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Beskattning av svenska aktiebolag Svenska aktiebolag och andra juridiska personer beskattas för all inkomst (inklusive inkomst från försäljning eller inlösen av Obligationerna) i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 %. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust och omkostnadsbelopp, se ovan under rubriken Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige. Kapitalförluster på fordringsrätter är fullt avdragsgilla mot all skattepliktig inkomst. Särskilda brittiska skattefrågor För närvarande utgår inte brittisk kupongskatt avseende Obligationerna. Samtliga betalningar hänförliga till Obligationerna, gjorda av eller för Emittentens räkning, kommer att ske utan avdrag för brittisk kupongskatt. VIKTIG INFORMATION Om Marknadsföringsbroschyren Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Obligationerna. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Obligationerna och Säljarens erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk

7 information. Simulerad information är baserad på HQ Banks egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Obligationernas Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Obligationerna. Räkneexemplet visar Obligationernas avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Obligationerna är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Obligationernas exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Om riskerna i investeringen En investering i Obligationerna är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet. Emittentrisk Såväl Kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Förfallodagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Kapitalskyddet i Obligationerna gäller endast vid den ordinarie Förfallodagen. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in Obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om Investeraren väljer att sälja Obligationerna före Förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på Obligationerna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i Obligationerna kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För att Investeraren ska få en avkastning på Trend Emerging Markets 6 som motsvarar Överkurs och Courtage krävs en avkastning om 3,17 % årligen vilket motsvarar en underliggande utveckling om 13,30 %. Skatter Obligationerna är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Obligationerna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. DEFINITIONER Aktiv Omviktning avser den regelbaserade omviktningen av Indexkorgen där det Underliggande Index som haft högst Månadsutveckling föregående månad får vikten 60 % för den nästkommande månaden. Det Underliggande Index som har haft näst högst Månadsutveckling erhåller vikten 30 %, det tredje högsta viktas till 10 % och det som har haft sämst till 0 %. Processen med Aktiv Omviktning av Indexkorgen upprepas varje månad, på varje Observationsdatum. Vikterna appliceras på Periodavkastning för respektive Underliggande Index för att räkna fram Indexkorgnivån. Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet. Anmälningsperiod avser perioden, från och med 7 april 2008 till och med 16 maj 2008, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Asiatiskt Index utgörs av till lika vikt: Hang Seng China Enterprises Index, S&P CNX NIFTY Index, Thailand SET 50 Index och Kospi 200 Index. Avkastning för Obligationen är Deltagandegraden multiplicerad med max av noll och Indexkorgavkastningen. Börs avser börser för de värdepapper som ingår i Underliggande Index, se Prospektet för vidare information. Börsdag avser en Börshandelsdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 3 % som tillkommer Investeringsbeloppet. Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Indexkorgavkastning för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 110 %. Slutlig Deltagandegrad kommer att informeras den 10 juni HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 95 %. Emittent eller CSi avser Credit Suisse International, dess efterföljare och övertagare. Erbjudandet avser försäljning av Obligationerna av Säljaren. Förfallodag avser den dag Nominellt Belopp samt eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 28 juni Genomsnittsdagar avser, som närmare beskrivits i Prospektet, den 5:e dagen var tredje månad från och med december 2010 till och med juni Totalt blir det 7 Genomsnittsdagar. Indexkorg avser den korg av Underliggande Index som Avkastningen är knuten till. Följande Underliggande Index ingår i Indexkorgen: Asiatiskt Index, Latinamerikanskt Index, Ryssland/Östeuropa Index och 1 månads STIBOR. Indexkorgavkastning bestäms som ett medelvärde av Indexkorgnivåerna på de 7 Genomsnittsdagarna minus 100 %. Indexkorgnivå avser nivån på Indexkorgen uttryckt som procent på varje enskilt Observationsdatum jämfört med nivån den 5 juni 2008, eller om detta datum inte är en Börsdag för ett Underliggande Index, närmast följande Börsdag för detta Underliggande Index. Indexsponsor se Prospektet. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Obligation. Kapitalskydd avser 100 % kapitalskyddat Nominellt Belopp. Obligationerna skall återbetalas av Emittenten med minst det Nominella Beloppet på Förfallodagen (Se avsnitt Emittentrisk ovan). Vid försäljning före Förfallodagen kan dock delar av Nominella Beloppet och/eller Avkastningen utebli. Köpkurs avser priset per Obligation, angett i procent, av Nominellt Belopp (exklusive Courtage). Latinamerikanskt Index utgörs av till lika vikt: Bovespa Brazil (USD) Index, Mexico Bolsa Index och Chile INTER10 Index. Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 10 juni Likviddag avser den 26 maj 2008 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast skall erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 5 juni 2008 till och med den 5 juni 2012 och avser perioden när Obligationen har en exponering mot Underliggande Index. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Månadsutveckling avser utvecklingen för Underliggande Index under den månadslånga perioden som börjar på Observationsdatum en månad tidigare och avslutas en Börsdag innan nästkommande Observationsdatum minus 100 %. Månadsutvecklingen används för att bestämma Aktiv Omviktning som appliceras på Periodavkastningen för den påföljande månaden. Nominellt Belopp avser kr per Obligation. Obligationer eller Trend Emerging Markets 6 avser index- och räntelänkade nollkupongsobligationer med ISIN nummer SE , kortnamn på Stockholmsbörsen CSIO TXT19 och VPC AIO Observationsdatum avser, som närmare beskrivits i Prospektet, den 5:e kalenderdagen i varje månad från och med maj 2008 till och med juni 2012 eller om något av dessa datum inte är en Börsdag, närmast efterföljande Börsdag och är de datum då Indexkorgen viktas om enligt Aktiv Omviktning. Periodavkastning avser utvecklingen för ett Underliggande Index under en månad mellan två Observationsdatum uttryckt i procent. Stängningskursen på det senare Observationsdatumet delas med Stängningskursen på det föregående Observationsdatumet, minus 100 %. Prospekt avser basprospekt från mars 2008 med tillhörande slutliga villkor avseende Obligationerna samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning samt tillhörande svensk översättning av sammanfattningen i prospektet. Detta hålls tillgängligt hos Säljaren och via Säljarens hemsida på Internet. Ryssland/Östeuropa Index utgörs av till lika vikt: Russian Depositary Index och CECE Traded Index EUR. Statisk Obligation avser en obligation som inte Aktivt Omviktar Indexkorgen. Stängningskurs för ett Underliggande Index på en Börsdag avser den kurs som Indexsponsorn nyttjar som Börsdagens officiella stängningskurs. Säljaren, HQ Bank avser HQ Bank AB, med Internetadress Underliggande Index avser de index som ingår i Indexkorgen, och som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Indexkorgen och i Prospektet. Dessa Underliggande Index är Asiatiskt Index, Latinamerikanskt Index, Ryssland/Östeuropa Index och 1 månads STIBOR. Överanmälan avser situationen då fler Obligationer har sålts än vad Emittenten har emitterat. Se vidare under avsnittet Villkor och anvisningar i sammandrag. Överkurs avser kr per Obligation.

8 ANMÄLAN INGES TILL HQ Bank AB Strukturerade Produkter Stockholm Fax nr: ANMÄLNINGSPERIOD 7 april maj 2008 LÄGSTA INVESTERINGSBELOPP kr (motsvarande 10 Obligationer à kr kr Nominellt Belopp samt kr Överkurs) COURTAGE Tillkommer med 3 % av Investeringsbelopp BETALNING Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 26 maj 2008 FÖRVARING Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos HQ Bank STARTKURS OCH DELTAGANDEGRAD Offentliggörs den 10 juni 2008 på LÖPTID 5 juni juni 2012 KAPITALSKYDD 100 % av Nominellt Belopp på Förfallodagen. För mer information se Emittentrisk på sidan 7 ANDRAHANDSMARKNAD Obligationerna avses inregistreras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid Stockholmsbörsen EMITTENT Credit Suisse International (CSi) KORTNAMN PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN CSIO TXT19 ISIN NUMMER SE PÅGÅENDE EMISSIONER Trend Total 4 Löptid 5 år, Deltagandegrad 110 % Trend Total Tillväxt 4 Löptid 5 år, Deltagandegrad 170 % Trend Emerging Markets 6 Löptid 4 år, Deltagandegrad 110 % Brasilien Jordbruk Tillväxt 2 Löptid 4 år, Deltagandegrad 105 % Ryssland Tillväxt Löptid 5 år, Deltagandegrad 100 % Valutaobligation USA Löptid 2,5 år, Deltagandegrad 130 % Valutaobligation USA Tillväxt Löptid 2,5 år, Deltagandegrad 210 % TIDSPLAN 16 maj 2008: Sista anmälningsdag 20 maj 2008: Avräkningsnotor sänds ut 26 maj 2008: Likviddag 5 juni 2008: Första dag på Löptiden. Deltagandegrad fastställs 5 juni 2012: Sista dag på Löptiden 28 juni 2012: Förfallodag och utbetalning HQ Bank AB HQ Bank är en idédriven bank för storsparare med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel samt egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i sex städer i Sverige. Antalet anställda är cirka 250. Moderbolaget är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ). Emittenten: Credit Suisse International Credit Suisse International bildades i England och Wales den 9 maj Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande AA- (watch negative) enligt Standard & Poor's Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill Companies, och kreditbetyg Aa1 (stable outlook) enligt Moody's Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av Credit Suisse International och dess ägare se Prospekt. Credit Suisse International är inte ansvarigt för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på Nominellt Belopp är kapitalskyddat av Emittenten på Förfallodagen. Om Obligationerna säljs av innehavaren före Förfallodagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet.

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångslag TREND TOTAL 2 TREND TOTAL TILLVÄXT 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångslag TREND TOTAL 2 TREND TOTAL TILLVÄXT 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångslag TREND TOTAL 2 TREND TOTAL TILLVÄXT 2 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Löptid: 5 år Emittent: Credit Suisse International

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder aktiv exponering mot tillväxtregioner TREND EMERGING MARKETS 5 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 110 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid:

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder aktiv exponering mot tillväxtregioner TREND EMERGING MARKETS 9 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % i svenska kronor 1 Deltagandegrad: 100 % indikativt

Läs mer

MXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500,

MXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, TREND GLOBAL 15 TREND GLOBAL TILLVÄXT 15 MXS30, STIBOR, S&P Total 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, allokering S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX

Läs mer

USA, Europa. Global exponering med. Trend Global 9 Trend Global Tillväxt 9. Trend Global Tillväxt 9: Lägst160%Avkastningsfaktor**

USA, Europa. Global exponering med. Trend Global 9 Trend Global Tillväxt 9. Trend Global Tillväxt 9: Lägst160%Avkastningsfaktor** MXS30, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, S&P 500, NIKKEI 225, OMX, S&P 500,

Läs mer

Certifikat Kina Autocall 3

Certifikat Kina Autocall 3 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Kina Autocall 3 Avseende: Kina Med likviddag: 22 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERM

YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERM TREND GLOBAL 13 TREND GLOBAL TILLVÄXT 13 NYHET! SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, Total S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, allokering IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI

Läs mer

BRIC AUTOCALL. NYHET! Nu även med ackumulerande kupong. BRIC Autocall Plus/Minus 10 Defensiv Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC AUTOCALL. NYHET! Nu även med ackumulerande kupong. BRIC Autocall Plus/Minus 10 Defensiv Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter NYHET! Nu även med ackumulerande kupong BRIC AUTOCALL Plus/minus BRIC Autocall Plus/Minus 10 Defensiv Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Aktieindexobligation omx säsongsallokering + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Aktieindexobligation

Läs mer

BRIC AUTOCALL. Möjlighet till 20 % 2 i Kupong. BRIC Autocall Plus/Minus 2 Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRIC AUTOCALL. Möjlighet till 20 % 2 i Kupong. BRIC Autocall Plus/Minus 2 Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER BRIC AUTOCALL Möjlighet till 20 % 2 i Kupong BRIC Autocall Plus/Minus 2 Ej Kapitalskyddad VILLKOR löpande kupongutbetalning Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs¹ Kupong: 20 % indikativt²

Läs mer

TREND GLOBAL 16 TREND GLOBAL TILLVÄXT 16

TREND GLOBAL 16 TREND GLOBAL TILLVÄXT 16 TREND GLOBAL 16 TREND GLOBAL TILLVÄXT 16 NY ASIENEXPONERING! STOXX 50, FTSE/XINHUA, MSCI TAIWAN, SET 50, KOSPI 200, NIKKEI 225, OMXS30, 1 MONTH STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, FTSE/XINHUA, MSCI TAIWAN,

Läs mer

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp SMART BONUS SvERIGE Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 35 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad RYSSLAND AUTOCALL 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER FÖRTIDA FÖRFALL

RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 35 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad RYSSLAND AUTOCALL 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER FÖRTIDA FÖRFALL RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 35 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad RYSSLAND AUTOCALL 2 FÖRTIDA FÖRFALL VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 %¹ Kupong: 35 % indikativt² Investeringsbelopp:

Läs mer

Avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande till euron VALUTAOBLIGATION. Valutaobligation Sverige Valutaobligation Sverige Tillväxt

Avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande till euron VALUTAOBLIGATION. Valutaobligation Sverige Valutaobligation Sverige Tillväxt VALUTAOBLIGATION Valutaobligation Sverige Valutaobligation Sverige Tillväxt Avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande till euron Obligationen ger avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande

Läs mer

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen och vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 4 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen och vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 4 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA ALTERNATIV ENERGI Solenergi, vindkraft, biobränslen och vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 4 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 105 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid:

Läs mer

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden

Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden www.handelsbanken.fi Kupongcertifikat ryssland Möjlighet till hög avkastning på den ryska aktiemarknaden Hög avkastningspotential preliminärt en kupong på 40 % Löptid 5 år, men kan förfalla i förtid Placeringen

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer

Erbjuder Marknadsexponering mot tillväxtregioner

Erbjuder Marknadsexponering mot tillväxtregioner STRATEGIOBLIGATION Trend Emerging Markets Riskkontroll Erbjuder Marknadsexponering mot tillväxtregioner Obligationen har Marknadsexponering enligt Trendmetodiken mot tillväxtregionerna Asien, Latinamerika

Läs mer

KINA. TILLVÄXT Erbjuder marknadsexponering. Kina Tillväxt 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER. Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110 %

KINA. TILLVÄXT Erbjuder marknadsexponering. Kina Tillväxt 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER. Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110 % KINA TILLVÄXT Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Kina Tillväxt 10 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110 % Löptid: 5 år Emittent: UBS AG,

Läs mer

ÖSTEUROPA. Exponering mot RYSSLAND& RYSSLAND ÖSTEUROPA TILLVÄXT. Lägst 100 % Deltagandegrad 1

ÖSTEUROPA. Exponering mot RYSSLAND& RYSSLAND ÖSTEUROPA TILLVÄXT. Lägst 100 % Deltagandegrad 1 RYSSLAND ÖSTEUROPA TILLVÄXT Exponering mot X, CECE COMPOSITE INDEX EUR, RUSSIAN RYSSLAND& DEPOSITORY INDEX, CECE COMPOSITE INDEX EUR, RUSSIAN DEPOSITORY INDEX, CECE COMPOSITE INDEX EUR, RUSSIAN DEPOSITORY

Läs mer

Sverige Balans. Strategiobligation. Erbjuder Riskkontroll vid turbulent marknad. Sverige Balans Sverige Balans Tillväxt. Kapitalskydd: 100 %¹

Sverige Balans. Strategiobligation. Erbjuder Riskkontroll vid turbulent marknad. Sverige Balans Sverige Balans Tillväxt. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Sverige Balans Erbjuder Riskkontroll vid turbulent marknad Sverige Balans Sverige Balans Tillväxt VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 7 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Sydkorea Med emissionsdag: 5 januari 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

» STRUKTURERADE PRODUKTER

» STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Nyhet: Riskkontroll Tillväxt VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: Credit Suisse International (CSi)

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner

TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 2 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA STOR- KINA Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 115 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid: 4 år Emittent: J.P. Morgan

Läs mer

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE SMART BONUS Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % indikativt¹ Kupong: 20 % indikativt² : 10 000 kr per Certifikat

Läs mer

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9

Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9 Certifikat Autocall Tillväxtmarknader Plus Minus 9 Avseende: Brasilien, Kina, Ryssland och Östeuropa Med emissionsdag: 24 mars 2011 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen & vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen & vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA ALTERNATIV ENERGI Solenergi, vindkraft, biobränslen & vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 3 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 00 % Deltagandegrad: 05 % Köpkurs: 0 % Löptid: 4 år Emittent:

Läs mer

Asien, Latinamerika, Ryssland/Östeuropa eller räntor vid hög Marknadsrisk

Asien, Latinamerika, Ryssland/Östeuropa eller räntor vid hög Marknadsrisk Aktiv Tillväxtmarknader Riskkontroll Strategiobligation Erbjuder Marknadsexponering mot tillväxtregioner Asien, Latinamerika, Ryssland/Östeuropa eller räntor vid hög Marknadsrisk Anmälningsperiod: 16 mars

Läs mer

Valutaobligation Sverige

Valutaobligation Sverige Valutaobligation Sverige Valutaobligation Sverige Tillväxt Valutaobligation Avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande till euron Valutaobligation Sverige Anmälningsperiod: 19 januari 2009 6

Läs mer

EMEA. Emerging Europe, Middle East & Africa EMEA TILLVÄXT 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER BEST PROVIDER OF STRUCTURED PRODUCTS SWEDEN VILLKOR

EMEA. Emerging Europe, Middle East & Africa EMEA TILLVÄXT 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER BEST PROVIDER OF STRUCTURED PRODUCTS SWEDEN VILLKOR EMEA Emerging Europe, Middle East & Africa EMEA TILLVÄXT 2 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 100 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid: 3 år Emittent:

Läs mer

VILLKOR INRIKTNING Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VIKTIG INFORMATION

VILLKOR INRIKTNING Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VIKTIG INFORMATION Strategiobligation Trend Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Nyhet: Riskkontroll Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd:

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Aktiv Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktiv Total 14 Aktiv Total Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

utocall BRIC Plus/Minus nr 954

utocall BRIC Plus/Minus nr 954 Autocall BRIC Plus/Minus nr 954 Teckna dig senast 3 maj 2011 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

AUTOCALL SVERIGE Möjlighet till 12 %² i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad

AUTOCALL SVERIGE Möjlighet till 12 %² i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad FÖRTIDA FÖRFALL AUTOCALL SVERIGE Möjlighet till 12 %² i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Kategori: Kursfallsskydd: Kupong: Investeringsbelopp: Löptid: Emittent: Notering: Sista anmälningsdag: Certifikat

Läs mer

Aktier, råvaror eller räntor

Aktier, råvaror eller räntor Aktiv Total 11 Aktiv Total Tillväxt 11 Strategiobligation Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktier, råvaror eller räntor Anmälningsperiod: 18 mars 2009 30 april 2009 Emittent: UBS AG, London

Läs mer

Indien Kina Tillväxt

Indien Kina Tillväxt Aktieindexobligation Indien Kina Tillväxt Erbjuder marknadsexponering mot Indien och Stor-Kina Indien/Kina Tillväxt VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs:

Läs mer

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB SMART BONUS ASIA PACIFIC Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong 25

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 20 % 2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Brasilien Ryssland Autocall Plus/Minus 6 VILLKOR LÖPANDE KUPONGUT BETALNING Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65 %

Läs mer

TILLVÄXT- AUTOCALL MARKNADER. Möjlighet till 50 % 2 i Kupong. Ej kapitalskyddad. Tillväxtmarknader Autocall Plus/Minus 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER

TILLVÄXT- AUTOCALL MARKNADER. Möjlighet till 50 % 2 i Kupong. Ej kapitalskyddad. Tillväxtmarknader Autocall Plus/Minus 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER TILLVÄXT- MARKNADER AUTOCALL Möjlighet till 50 % 2 i Kupong. Ej kapitalskyddad Tillväxtmarknader Autocall Plus/Minus 2 nyhet! version 2 av plus/minus VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 70 % av

Läs mer

Aktieindexobligation Asia Pacific 2

Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Asia Pacifc 2 Kategori Erbjuds av Emittent Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs

Läs mer

Indien Kina Tillväxt

Indien Kina Tillväxt Aktieindexobligation Indien Kina Tillväxt Erbjuder marknadsexponering mot Indien och Stor-Kina Indien/Kina Tillväxt 2 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %²

Läs mer

VALUTAOBLIGATION SVERIGE

VALUTAOBLIGATION SVERIGE VALUTAOBLIGATION SVERIGE Avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande till euron VALUTAOBLIGATION SVERIGE VALUTAOBLIGATION SVERIGE TILLVÄXT VILLKOR Kategori: Valutaobligation Kapitalskydd: 100

Läs mer

ktieindexobligation Brasilien nr 1266

ktieindexobligation Brasilien nr 1266 Aktieindexobligation Brasilien 1266 Teckna dig senast 25 juni 2012 ktieindexobligation Brasilien nr 1266 PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 110% Kapitalskyddat av

Läs mer

RÅVARU- LÄNDER. Exponering mot fyra länder med hög råvaruproduktion. Råvaruländer 4. Råvaruländer Tillväxt 4. Strukturerade placeringsprodukter

RÅVARU- LÄNDER. Exponering mot fyra länder med hög råvaruproduktion. Råvaruländer 4. Råvaruländer Tillväxt 4. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter RÅVARU- LÄNDER Exponering mot fyra länder med hög råvaruproduktion Råvaruländer 4 Råvaruländer Tillväxt 4 Villkor Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Löptid:

Läs mer

utocall BRIC Plus/Minus nr 83

utocall BRIC Plus/Minus nr 83 Autocall BRIC Plus/Minus nr 83 Teckna dig senast 16 november 2010 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar

Läs mer

SPRINTER BREC SPRINTER BREC. Mangold Fondkommission AB Société Générale (S&P: A+ Moody s: Aa2) Kapitalskydd

SPRINTER BREC SPRINTER BREC. Mangold Fondkommission AB Société Générale (S&P: A+ Moody s: Aa2) Kapitalskydd SPRINTER BREC SPRINTER BREC Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Société Générale (S&P: A+ Moody s: Aa2) Sista teckningsdag 2010-06-16 Kapitalskydd Nej Riskreducering på slutdagen

Läs mer

Sprinter Sverige - Optimal Start

Sprinter Sverige - Optimal Start a b Sprinter Sverige - Optimal Start Exponering mot den svenska börsen med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 6 Den extrema risknivån (skala 1-7)

Läs mer

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 9 TREND TOTAL TILLVÄXT 9 + STRUKTURERADE PRODUKTER

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 9 TREND TOTAL TILLVÄXT 9 + STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 9 TREND TOTAL TILLVÄXT 9 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: Credit Suisse London Branch

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fyra nya aktieindexobligationer som var

Läs mer

Twin-Win Kupongsprinter BREC 2

Twin-Win Kupongsprinter BREC 2 Twin-Win Kupongsprinter BREC 2 Twin-Win Kupongsprinter BREC 2 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ kupong Indikativ deltagandegrad över kupong Kupongbarriär på slutdag Riskbarriär

Läs mer

KINA INDIEN. Erbjuder marknadsexpo nering mot Indien och Stor-Kina. Indien/Kina Tillväxt 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER

KINA INDIEN. Erbjuder marknadsexpo nering mot Indien och Stor-Kina. Indien/Kina Tillväxt 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER INDIEN KINA Tillväxt Erbjuder marknadsexpo nering mot Indien och Stor-Kina Indien/Kina Tillväxt 2 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110 % Löptid:

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 7 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

INFRA- STRUKTUR OCH RÅVAROR

INFRA- STRUKTUR OCH RÅVAROR INFRA- STRUKTUR OCH RÅVAROR INFRASTRUKTUR OCH RÅVAROR 2 INFRASTRUKTUR OCH RÅVAROR TILLVÄXT 2 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Löptid: 5 år Emittent: UBS AG, Jersey Branch (UBS)

Läs mer

USA VALUTAOBLIGATION. Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till den svenska kronan och euron

USA VALUTAOBLIGATION. Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till den svenska kronan och euron VALUTAOBLIGATION USA Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till den svenska kronan och euron VALUTAOBLIGATION USA 3 VALUTAOBLIGATION USA TILLVÄXT 3 VILLKOR Kategori: Valutaobligation Kapitalskydd:

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 % SPAX Norden En stor del av de nordiska bolagen gynnas av den höga tillväxten i tillväxtländerna. Fortsatt global återhämtning och en gradvis starkare hemmamarknad talar för SPAX Norden. SPAX Norden löper

Läs mer

KINA TILLVÄXT Erbjuder marknadsexponering

KINA TILLVÄXT Erbjuder marknadsexponering KINA TILLVÄXT Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Kina Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 111 % Löptid: 5 år Emittent: UBS AG,

Läs mer

nvestera i Asiens kronprins.

nvestera i Asiens kronprins. Hävstångscertifikat Taiwan nr 2 Teckna dig senast 8 september 2008 100 % kapitalrisk nvestera i Asiens kronprins. Teckningskurs* Kapitalskydd 19 000 SEK Nej Deltagandegrad 1 1,0 Exponerat belopp Löptid

Läs mer

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande:

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande: Indexcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 14 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

Sprinter OMX Balanserad start

Sprinter OMX Balanserad start Sprinter OMX Balanserad start + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission

Läs mer

» STRUKTURERADE PRODUKTER

» STRUKTURERADE PRODUKTER EUROPA MAX / MIN Minst 5 % med möjlighet till 40 % i avkastning Europa Max/Min VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % Löptid: 3 år Emittent: UBS AG, Jersey Branch (UBS)

Läs mer

utocall BRIC Plus/Minus nr 74

utocall BRIC Plus/Minus nr 74 Autocall BRIC Plus/Minus nr 74 Teckna dig senast 14 oktober 2010 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar

Läs mer

m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt.

m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt. Aktieindexobligation Sverige nr 17 Teckna dig senast 12 juni 2008 O m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt. Teckningskurs* 108 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,0 Löptid 3 år Genomsnittsberäkning

Läs mer

Östeuropa. Indien& Kina TILLVÄXT 5. Möjlighet att avyttra Obligationen innan förfall (Notering på Stockholmsbörsen)

Östeuropa. Indien& Kina TILLVÄXT 5. Möjlighet att avyttra Obligationen innan förfall (Notering på Stockholmsbörsen) TILLVÄXT 5 NDEX EUR, S&P IFCI Östeuropa INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

EUROPA SMART BONUS 3. Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014

EUROPA SMART BONUS 3. Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014 Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014 EUROPA SMART BONUS 3 MINST 35 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN UNDERLIGGANDE MARKNAD SLUTAR UNDER -30 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN

Läs mer

Kina Tillväxt. Aktieindexobligation. Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina. Kina Tillväxt 13

Kina Tillväxt. Aktieindexobligation. Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina. Kina Tillväxt 13 Aktieindexobligation Kina Tillväxt Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Kina Tillväxt 13 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 111 % Löptid: 5

Läs mer

Sverige Max/Min. Aktieindexobligation. Minst 4,5 % med möjlighet till 35 % i avkastning. Sverige Max/Min 2. Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 %

Sverige Max/Min. Aktieindexobligation. Minst 4,5 % med möjlighet till 35 % i avkastning. Sverige Max/Min 2. Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % Aktieindexobligation Sverige Max/Min Minst 4,5 % med möjlighet till 35 % i avkastning Sverige Max/Min 2 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % Löptid: 3 år Emittent:

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

KINA. TILLVÄXT Erbjuder marknadsexponering. Kina Tillväxt 12 + STRUKTURERADE PRODUKTER. Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 111 %

KINA. TILLVÄXT Erbjuder marknadsexponering. Kina Tillväxt 12 + STRUKTURERADE PRODUKTER. Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 111 % KINA TILLVÄXT Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Kina Tillväxt 12 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 111 % Löptid: 5 år Emittent: UBS AG,

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondobligation Emittent Commerzbank AG Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Skyddsnivå 90 procent av Nominellt belopp

Läs mer

Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II

Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Lånets arrangör och emittentens ombud: Danske

Läs mer

MINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500 INDEX, DJ EURO STOXX 50 INDEX, OMXS30, NIKKEI 225 INDEX, IBOXX EURO INDEX GERMANY PERFORMANCE

MINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500 INDEX, DJ EURO STOXX 50 INDEX, OMXS30, NIKKEI 225 INDEX, IBOXX EURO INDEX GERMANY PERFORMANCE PORTFÖLJOBLIGATION FORMANCE SOVEREIGNS 1 TO 3 YEARS, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500 INDEX, DJ EURO STOXX 50 INDEX, OMXS30, NIKKEI 225 INDEX, IBOXX EURO INDEX GERMANY PERFORMANCE SOVEREIGNS 1 TO

Läs mer

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige ger exponering mot ett brett svenskt aktieindex och kan ge avkastning vid

Läs mer

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 11 TREND TOTAL TILLVÄXT 11 + STRUKTURERADE PRODUKTER

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 11 TREND TOTAL TILLVÄXT 11 + STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 11 TREND TOTAL TILLVÄXT 11 NYHET: 1 MÅNADS TREND FÖRSTA ÅRET VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år

Läs mer

Indexbevis Norden Exponerin mot den nordiska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011.

Indexbevis Norden Exponerin mot den nordiska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden är en placering som följer utvecklingen i det nordiska aktieindexet FTSE

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 23 % 2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Brasilien Ryssland Autocall Plus/Minus 4 VILLKOR LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 60

Läs mer

RYSSLAND & ÖSTEUROPA. Exponering mot RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA

RYSSLAND & ÖSTEUROPA. Exponering mot RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA Exponering mot RYSSLAND & ÖSTEUROPA RELAX RYSSLAND & ÖSTEUROPA (SHBO 1104) Uppräkningsfaktor preliminärt 110 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 11 000 kronor (inklusive

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige 8

Aktieindexobligation Sverige 8 Aktieindexobligation Sverige 8 Aktieindexobligation Sverige 8 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Kapitalskydd Valutarisk Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley

Läs mer

Aktieindexobligation Asien Tillväxt 5

Aktieindexobligation Asien Tillväxt 5 Aktieindexobligation Asien Tillväxt 5 Sista anmälningsdag 18 februari 2005 Erbjudandet är begränsat och kan upphöra i förtid vid Överanmälan Löptid 3,5 år (9 mars 2005 9 september 2008) Lägsta Investeringsbelopp

Läs mer

Aktieindexobligation Kina Fastland 2

Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag 2011-07-01 Kapitalskydd vid ordinarie återbetalningsdag Löptid Underliggande Valutarisk

Läs mer

KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, O

KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, O PORTFÖLJOBLIGATION 2 PORTFÖLJOBLIGATION TILLVÄXT 2 XX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE

Läs mer

OPTIMAL MARKNADSNEUTRAL. Möjlighet till attraktiv avkastning oavsett marknadens riktning + STRUKTURERADE PRODUKTER

OPTIMAL MARKNADSNEUTRAL. Möjlighet till attraktiv avkastning oavsett marknadens riktning + STRUKTURERADE PRODUKTER MARKNADSNEUTRAL OPTIMAL Möjlighet till attraktiv avkastning oavsett marknadens riktning MARKNADSNEUTRAL OPTIMAL 2 MARKNADSNEUTRAL OPTIMAL TILLVÄXT 2 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd:

Läs mer

BRASILIEN RySSLANd AuTOcALL

BRASILIEN RySSLANd AuTOcALL BRASILIEN RySSLANd AuTOcALL Möjlighet till 20 % 2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Brasilien Ryssland Autocall Plus/Minus 7 VILLKOR LÖPANdE KuPONGuT- BETALNING Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

utocall BRIC Plus/Minus nr 97

utocall BRIC Plus/Minus nr 97 Autocall BRIC Plus/Minus nr 97 Teckna dig senast 7 februari 2011 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar

Läs mer

Sverige BalanS. erbjuder riskkontroll vid turbulent marknad. ej kapitalskyddad. Sverige Balans. + STrUkTUrerade produkter

Sverige BalanS. erbjuder riskkontroll vid turbulent marknad. ej kapitalskyddad. Sverige Balans. + STrUkTUrerade produkter Sverige BalanS erbjuder riskkontroll vid turbulent marknad. ej kapitalskyddad HävSTÅngSCerTiFikaT Sverige Balans villkor Kategori: Strategicertifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 100 % indikativt¹

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Möjlighet till högsta Indexnivån under två år. Sverige Top Performance - Ej kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER

TOP PERFORMANCE. Möjlighet till högsta Indexnivån under två år. Sverige Top Performance - Ej kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER sverige TOP PERFORMANCE Möjlighet till högsta Indexnivån under två år Sverige Top Performance - Ej kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 100% indikativt Investeringsbelopp:

Läs mer

OPTIMAL MARKNADSNEUTRAL. Möjlighet till attraktiv avkastning oavsett marknadens riktning + STRUKTURERADE PRODUKTER

OPTIMAL MARKNADSNEUTRAL. Möjlighet till attraktiv avkastning oavsett marknadens riktning + STRUKTURERADE PRODUKTER MARKNADSNEUTRAL OPTIMAL Möjlighet till attraktiv avkastning oavsett marknadens riktning MARKNADSNEUTRAL OPTIMAL MARKNADSNEUTRAL OPTIMAL TILLVÄXT PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd:

Läs mer

BRIC COMBO AUTOCALL. BRIC Combo Autocall 4 Ej kapitalskyddad. Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland. Årsvisa kupongutbetalningar

BRIC COMBO AUTOCALL. BRIC Combo Autocall 4 Ej kapitalskyddad. Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland. Årsvisa kupongutbetalningar BRIC Combo Autocall 4 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar BRIC COMBO AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Autocall 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kursfallsskydd:

Läs mer

SVENSKA BOLAG AUTOCALL RECOVERY

SVENSKA BOLAG AUTOCALL RECOVERY SVENSKA BOLAG AUTOCALL RECOVERY Möjlighet till 40 % 2 i årlig Kupong eller full uppsida på Aktiekorgen. Ej kapitalskyddad Svenska Bolag Autocall Recovery 3 VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd:

Läs mer

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com INDEXOBLIGATION KNOCK-OUT BRASILIEN Investera kapitalskyddat i en av världens hetaste tillväxtekonomier. Brasilien < Löptid 1 år < Teckningskurs 100 procent < Indikativ

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Obligation Sverige Tillväxt procent kapitalskydd med exponering mot de största bolagen i Sverige genom OMXS30 Index.

Obligation Sverige Tillväxt procent kapitalskydd med exponering mot de största bolagen i Sverige genom OMXS30 Index. Obligation Sverige Tillväxt 2 100 procent kapitalskydd med exponering mot de största bolagen i Sverige genom OMXS30 Index. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267 EMISSIONSBILAGA Lån 267, serie A, B och C FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267 Europa Serie A - Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 104,5 procent Återbetalningsdag

Läs mer