ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten"

Transkript

1 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV)

2 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING Beskrivning av upphandlingen Upphandlande myndigheter Kontraktsföremålet Volym Ramavtalsperiod Ramavtalens användning och avropsförfarande Utvärderingskriterier vid förnyad konkurrensutsättning ADMINISTRATIVA KRAV Upphandlingsförfarande Frågor om upphandlingen Förutsättningar för anbudsinlämning Tilldelningsbeslut Upphandlingssekretess KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Obligatoriska uteslutningsgrunder Frivilliga Uteslutningsgrunder Bevis på registrering Sanningsförsäkran Ekonomisk ställning Tidigare erfarenhet Aktivt miljöarbete KRAV PÅ TJÄNSTEN Anbudsområden Kompetenskrav på konsulter Takpris per timme ANBUDSUTVÄRDERING Utvärderingskriterium Underlag för anbudsutvärdering KOMMERSIELLA VILLKOR Förfrågningsunderlaget består av 18 dokument. Förutom denna anbudsinbjudan finns 17 bilagor enligt nedan: Bilaga 1 Svarsformulär Bilaga 2 Sanningsförsäkran Bilaga 3 CSN:s IT miljö Bilaga 4 SPV:s IT-miljö Bilaga 5 Intyg genomfört arbete Verksamhetsutveckling och strategi Bilaga 6 A Intyg genomfört arbete Ledning och styrning Bilaga 6 B Intyg genomfört arbete Ledning och styrning Bilaga 7 A Intyg genomfört arbete Systemutveckling och systemförvaltning Bilaga 7 B Intyg genomfört arbete Systemutveckling och systemförvaltning Bilaga 8 A Intyg genomfört arbete Infrastruktur Bilaga 8 B Intyg genomfört arbete Infrastruktur Bilaga 9 A Intyg genomfört arbete Informationssäkerhet Bilaga 9 B Intyg genomfört arbete Informationssäkerhet

3 3(23) Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Svarsmall priser Ramavtal Allmänna villkor - konsulttjänster Allmänna villkor - uppdrag

4 4(23) 1 ALLMÄN ORIENTERING 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Statens tjänstepensionsverk (SPV) genomför en gemensam upphandling av IT-konsulttjänster i syfte att teckna ramavtal med leverantörer för att tillförsäkra myndigheterna en stabil leverans av IT-tjänster under ramavtalsperioden. Med stöd av tecknade ramavtal kan myndigheterna anskaffa IT-konsulttjänster genom avrop efter förnyad konkurrensutsättning, vilka kommer att tecknas av myndigheterna var för sig. Myndigheterna förbehåller sig dock rätten att under ramavtalsperioden anskaffa ITresurser vid sidan av tecknade ramavtal. Upphandlingen omfattar IT-konsulttjänster som ger stöd för myndigheternas verksamhetsutveckling och strategi, ledning och styrning, systemutveckling och systemförvaltning, infrastruktur samt informationssäkerhet. Leverans av dessa IT-konsulttjänster kommer att ske i Sundsvall. Syftet är att teckna separata kontrakt per anbudsområde, som kan försäkra myndigheterna en stabil leverans av efterfrågad tjänst, enligt kapitel 4 Krav på tjänsten, under ramavtalsperioden. Myndigheterna garanterar inte några volymer under kontraktsperioden. Leverantören kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Pris ska anges på samtliga roller och kompetensnivåer för det eller de anbudsområden som leverantören väljer att lämna anbud på. 1.2 UPPHANDLANDE MYNDIGHETER CSN och SPV avser att teckna var sitt ramavtal per anbudsområde med respektive leverantör CSN Centrala studiestödsnämnden (CSN) Organisationsnummer CSN har ansvar för studiesociala frågor, främst det svenska studiestödet som består av bidrag och lån till studerande. CSN betalar varje år ut cirka 25 miljarder kronor i studiestöd till runt studerande. Ungefär 1,4 miljoner personer har någon form av studielån som successivt betalas tillbaka till staten via CSN. Dessutom beviljar CSN hemutrustningslån till nyanlända flyktingar. CSN har sitt huvudkontor i Sundsvall och finns därutöver på 15 orter runtom i landet. CSN har drygt 1000 anställda varav cirka 300 stycken finns vid huvudkontoret. Ytterligare upplysningar om CSN kan hämtas på vår hemsida CSN:s IT-miljö beskrivs översiktligt i bilaga 3.

5 5(23) SPV Statens tjänstepensionsverk (SPV) Organisationsnummer Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en förvaltningsmyndighet under socialdepartementet och ansvarar för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring. SPV är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster med ansvar för att beräkna och betala ut den statliga tjänstepensionen. Kunderna består av drygt anställda och pensionärer samt 400 arbetsgivare. Verksamheten sysselsätter cirka 310 anställda i Sundsvall. SPV:s organisation består av tre enheter och fem staber: Enheterna finansiering och förmånsreglering administrerar de förmånsbestämda pensionerna och ersättningarna. Enheten uppdrag utför pensionsadministrationstjänster till verksamheter med statlig anknytning. Stab ekonomi-och verksamhetsstyrning ansvarar för generella styrmodeller inom SPV, verksamhetsplanering, budgetering, redovisning, uppföljning och upphandling. Stab juridik tolkar regelverk och ger bland annat stöd till verksamheten vid frågor om regeltillämpning och rättssäkerhet, kollektivavtal, författningar och övriga styrdokument. Stab personal ansvarar för personal-och organisationsutveckling, arbetsmiljö, kontorsservice och lokalfrågor, registrering och arkivering. Stab kommunikation ansvarar för SPV:s interna och externa kommunikation. Stab IT ansvarar för drift och tekniskförvaltning (inklusive utveckling) av SPV:s ITstöd. Ytterligare information om SPV finns på SPV:s IT-miljö beskrivs översiktligt i bilaga KONTRAKTSFÖREMÅLET Upphandlingen omfattar konsulttjänster inom IT-verksamheten inom nedanstående anbudsområden och ska resultera i ett antal ramavtal per anbudsområde. Anbudsområden Verksamhetsutveckling och strategi Ledning och styrning Systemutveckling och systemförvaltning Infrastruktur Informationssäkerhet Antal ramavtalsleverantörer Uppskattad årlig volym i Mkr 1, ,5 1 Antalet gäller under förutsättning att tillräckligt många anbud kommit in som uppfyller samtliga krav på anbudsgivaren och tjänsten. I annat fall antas det antal anbud som uppfyller samtliga angivna krav.

6 6(23) Ramavtalsupphandlingen vänder sig till anbudsgivare som kan erbjuda myndigheterna en bred kompetensförsörjning inom angivna områden men även till anbudsgivare med särskild kompetens inom något eller några av de efterfrågade områdena. Inom varje anbudsområde finns två typer av IT-konsulttjänster. Den ena typen innebär att anbudsgivaren förstärker myndigheten i arbete som drivs av myndigheten. Anbudsgivarens roll kan antingen vara att tillföra kompetens eller att anbudsgivaren är en ren resursförstärkning. Den andra typen innebär att anbudsgivaren får i uppdrag att driva ett definierat uppdrag där anbudsgivarens konsulter ingår. Uppdraget kan utföras tillsammans med andra leverantörer och/eller myndighetens personal 1.4 VOLYM Uppskattningsvis kommer IT-konsulttjänster för cirka 50 miljoner kronor per år att avropas från ramavtalen. Volymen kan dock inte garanteras utan kommer att bero på myndigheternas verkliga behov under ramavtalsperioden. 1.5 RAMAVTALSPERIOD Ramavtalet som kommer att tecknas ska gälla från kontraktets tecknande dock tidigast den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014 med möjlighet till två förlängningsperioder om vardera ett år, det vill säga längst till och med den 31 december Vid eventuell förlängning av ramavtalet ska myndigheterna var för sig skriftligen anmäla förlängningen till leverantören senast sex månader innan avtalsperiodernas utgång, det vill säga senast den 30 juni 2014 respektive 30 juni I annat fall löper ramavtalet ut, utan uppsägning. Om CSN och SPV genomför en ny upphandling avseende något eller några av anbudsområdena och den upphandlingen blir föremål för domstolsprövning, har CSN och SPV rätt att förlänga detta ramavtal till dess leverans kan ske enligt den nya upphandlingen, dock som längst i sex månader efter avtalstidens utgång enligt första stycket. 1.6 RAMAVTALENS ANVÄNDNING OCH AVROPSFÖRFARANDE Ramavtalen kommer endast att utnyttjas av CSN och SPV. Ramavtalen används genom avrop och tecknande av leveransavtal inför varje leverans. Avrop av IT-konsulttjänster sker genom en förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att avrop ska föregås av en avropsförfrågan som skickas till samtliga ramavtals leverantörer som har ramavtal inom det eller de efterfrågade anbudsområdet/-områdena. I avropsförfrågan kommer villkoren för det specifika uppdraget att anges, till exempel kompetensområde, kompetensnivå, tidpunkt för uppdragets start och slut. För att avgöra vilken ramavtalsleverantör som erbjuder den för myndigheten bäst anpassade lösningen kommer myndigheterna att använda en eller flera av de utvärderingskriterier som anges i punkt 1.7. Vilka kriterier som är aktuella i det specifika uppdraget kommer att anges i avropsförfrågan.

7 7(23) Myndigheten ska ge leverantörerna en tillräcklig tidsfrist för att inkomma med skriftligt avropssvar för varje enskilt leveransavtal. Denna tidsfrist ska fastställas med hänsyn till (avropsförfrågans) uppdragets komplexitet och omfattning. Svaret ska vara skriftligt samt med en bifogad elektronisk kopia och innehållet i avropssvaren är sekretessbelagt fram till beslut om tilldelning fattats. Leverantörer som vid avropstillfället inte kan erbjuda tjänsten är skyldiga att meddela myndigheten detta, via e-post, senast sista dag för att lämna avropssvar. Om leverantören vid två eller fler tillfällen under ett kalenderår inte informerat myndigheten att de inte kan erbjuda tjänsten, har myndigheten möjlighet att utdöma vite med SEK eller att häva ramavtalet med leverantören. Meddelande om beslut i upphandlingsärendet sker via underrättelse om beslut. Detta skickas via e-post till samtliga leverantörer som lämnat avropssvar med leveransförmåga. 1.7 UTVÄRDERINGSKRITERIER VID FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING Ett av eller båda följande kriterier kan komma att användas vid utvärderingen vid förnyad konkurrensutsättning: Pris (per kompetens och timme eller totalt för uppdraget). Kvalitet, vilket bedöms utifrån erfarenhet och kompetens hos erbjuden person. Valet av kriterier och vikten mellan valda kriterier beskrivs i avropsförfrågan. För att utvärdera hur erbjuden person kommer att leverera uppdraget kan myndigheten komma att intervjua erbjuden person och fråga tidigare uppdragsgivare hur de anser att personen kommer att leverera uppdraget. 2 ADMINISTRATIVA KRAV 2.1 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE Upphandling av tjänster (A-tjänster) som avses i bilaga 2 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling. Annons har skickats till Visma Tendsign den dag som anges på förfrågningsunderlagets förstasida. Mer om LOU finns tillgänglig på bland annat Konkurrensverkets webbplats

8 8(23) 2.2 FRÅGOR OM UPPHANDLINGEN FRÅGOR OCH SVAR OM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET Frågor, som är av principiell och allmän karaktär om anbudsinbjudan, ska sändas till SPV med ärendemening Konsulttjänster via e-post till: Frågor och svar kommer under anbudstiden att publiceras på under fliken Om CSN, Aktuella upphandlingar, Ramavtal IT-konsulttjänster för CSN och SPV och på under fliken Om SPV, Aktuella upphandlingar, Ramavtal IT-konsulttjänster för CSN och SPV. Av denna anledning bör anbudsgivarna besöka webbplatserna några gånger under anbudstiden. Sista dag för CSN att besvara frågor är enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) sex dagar före sista anbudsdag. Av likabehandlingsskäl kan inga garantier lämnas för att svar kan lämnas på frågor som inkommer senare än tio dagar före sista anbudsdag, det vill säga senare än den 20 september Under veckorna 28 till 32, 2012 har myndigheterna begränsade möjligheter att besvara frågor. Frågor om varför ett visst krav ställts eller detaljer om hur anbudsgivare och anbud kommer att värderas besvaras inte. 2.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANBUDSINLÄMNING Anbudsgivare bör speciellt ta hänsyn till följande: Fullständiga anbud Anbudsinbjudan med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav som benämns skakrav, dessa är markerade med fet stil. Varje ska-krav måste besvaras fullständigt. Ofullständiga anbud får inte behandlas. Av anbudet ska framgå att samtliga ska-krav är uppfyllda. Detta sker genom att särskilt svarsformulär bilaga 1 fylls i och returneras med anbudet. Inga ändringar i efterhand Det går inte att göra ändringar i eller kompletteringar till anbud. Däremot kan anbudsgivaren få rätta uppenbara felskrivningar eller felräkningar. CSN och SPV får begära att anbud förtydligas eller rättas om det inte finns risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. CSN och SPV får däremot inte bortse från delar av anbud som är till anbudsgivarens nackdel vid värderingen. Kommunikation Under upphandlingsprocessen är det inte tillåtet för CSN och SPV att diskutera anbudsinbjudan, anbud, värdering etcetera med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. Anbudet ska vara skriftligt samt undertecknat Om anbudet inte är undertecknat är det inte giltigt. Det ska vara undertecknat av behörig företrädare eller en av denne utsedd person med fullmakt. Anbud måste lämnas i tid Försenade anbud får inte behandlas, oberoende av anledningen till förseningen. Namn och organisationsnummer Det måste klart framgå av anbudet vilken juridisk person som är anbudsgivare

9 9(23) och vilket organisationsnummer (i förekommande fall) det företag som lämnar anbudet har. Överlåtelser Det går inte att överlåta anbud på annat bolag, till exempel vid företagsöverlåtelser SVAR PÅ KRAV OCH FRÅGOR Av detta dokument med bilagor framgår vilka krav som ställs på de tjänster som CSN och SPV förväntar sig att anbudsgivaren ska tillhandahålla. Kraven i anbudsinbjudan med bilagor är formulerade som ska-krav och/eller som begäran om att anbudsgivaren ska ange, redovisa eller beskriva någonting. Ska-kraven ska vara uppfyllda, tydliga och fullständiga för att anbudet ska kunna värderas. Uppgifter, som lämnats på grund av att CSN och SPV begärt att anbudsgivaren ska ange, redovisa eller beskriva något, används för att värdera om lämnade anbud uppfyller ska-kraven. Samtliga krav och frågor ska besvaras. De uppgifter som anbudsgivarna lämnar kommer att ligga till grund för val av vilka CSN och SPV kommer att teckna kontrakt med SVARSFORMULÄR Svarsformulär medföljer denna anbudsinbjudan. Detta svarsformulär ska finnas ifyllt i anbudet som pappersformat. Svarsformulär finns i bilaga TILLÅTNA SÄTT ATT LÄMNA ANBUD Anbudet med tillhörande bilagor ska lämnas som ett undertecknat original. Det bör också bifogas en fullständig kopia av anbudet i digital form (CD-skiva eller USB-minne). I de fall att uppgifterna i originalet inte överensstämmer med uppgifter som anges i den digitala versionen gäller uppgifterna i det skriftliga originalet. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare. Underskrift görs i svarsformuläret längst ner på sidan om kontaktuppgifter. Anbudet ska lämnas i förseglat och neutralt kuvert, kartong eller motsvarande ANBUDETS FORM, INNEHÅLL OCH SPRÅK Anbud ska vara uppställda i överensstämmelse med bifogat svarsformulär. All information som rör ett visst avsnitt och inte kan lämnas i svarsformuläret bör presenteras på ett sammanhållet, strukturerat och tydligt sätt. Svaren bör referera till svarsformulärets rubricering och numrering, för att utvärderingen av anbuden ska kunna ske på ett snabbt och effektivt sätt. Anbudet ska vara på svenska. Intyg och andra bevis får lämnas på svenska eller engelska. Intyg och andra bevis som inte är författade på något av de godkända språken måste skickas in med en översättning till svenska eller engelska, som är utförd av auktoriserad översättare.

10 10(23) Det är viktigt att anbuden är strukturerade i flikar enligt nedan. Flik 1 Bilaga 1 Svarsformulär Flik 2 Bilaga 2 Sanningsförsäkran Flik 3 Registreringsbevis Bolagsverket eller motsvarande Flik 4 Intyg om årsomsättning Flik 6 Intyg ekonomisk och finansiell ställning Flik 7 Bilaga 10 Svarsmall priser Flik 8 Bilaga 5 Intyg genomfört arbete Verksamhetsutveckling och strategi Flik 9 Bilaga 6 A Intyg genomfört arbete Ledning och styrning Flik 9 Bilaga 6 B Intyg genomfört arbete Ledning och styrning Flik 10 Bilaga 7 A Intyg genomfört arbete Systemutveckling och systemförvaltning Flik 10 Bilaga 7 B Intyg genomfört arbete Systemutveckling och systemförvaltning Flik 11 Bilaga 8 A Intyg genomfört arbete Infrastruktur Flik 11 Bilaga 8 B Intyg genomfört arbete Infrastruktur Flik 12 Bilaga 9 A Intyg genomfört arbete Informationssäkerhet Flik 12 Bilaga 9 B Intyg genomfört arbete Informationssäkerhet Flik 13 Eventuellt intyg om åtagande från annat företag gällande åberopad kapacitet (11 kap. 12 LOU) Övrig dokumentation undanbedes ANBUDSMÄRKNING OCH ADRESS Anbudet ska vara märkt med IT-konsulttjänster, dnr och skickas till: CSN Registraturen SUNDSVALL SISTA ANBUDSDAG Anbud ska ha kommit in till CSN senast den 1 oktober Den 1 oktober 2012 är den dag som avses då benämningen anbudsdagen används i detta dokument ANBUDETS GILTIGHETSTID Anbudet ska vara giltigt till och med 1 januari Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska anbudens giltighetstid förlängas till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst 6 månader efter angiven giltighetstid såvida inte annat överenskoms under upphandlingen.

11 11(23) 2.4 TILLDELNINGSBESLUT Meddelande om beslut i upphandlingsärendet sker via underrättelse om beslut. Detta skickas via e-post i enlighet med de uppgifter som anbudsgivaren ska lämna i Svarsformuläret bilaga 1. Tilldelningsbeslutet innebär inte att ett ramavtal har slutits. Ramavtal sluts genom att det undertecknas av båda parter när avtalsspärren löpt ut. 2.5 UPPHANDLINGSSEKRETESS Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess tills dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter blir anbud och andra ingående uppgifter normalt offentliga allmänna handlingar. Delar av dessa dokument kan dock omfattas av andra bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. CSN och SPV prövar därför om handlingarna ska lämnas ut eller hemlighållas varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Det förhållandet att en anbudsgivare har begärt sekretess är dock inte någon garanti för att uppgiften i fråga vid en prövning kommer att omfattas av sekretess. En anbudsgivare som vill skydda uppgifter i ansökan efter tilldelningsbeslut fattats, bör lämna in en skriftlig begäran om sekretess till CSN och SPV och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada anbudsgivarens företag skulle lida om uppgiften röjs. CSN och SPV lämnar inte något förhandsbesked om uppgifterna kommer att sekretessbeläggas. 3 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN För att anbud ska kunna antas, ställs vissa formella och ekonomiska krav på anbudsgivaren. Beträffande kraven i punkterna 3.1 tom ställs samma krav på en underleverantör vars ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet en anbudsgivare åberopar. Motsvarande bevis ska därför i förekommande fall ges in för sådana underleverantörer. Anbudsgivaren ska bedriva verksamhet som motsvaras av tjänsterna inom det eller de anbudsområden som anbudsgivaren lämnar anbud på. Som bevis ska anbudsgivaren lämna en beskrivning av företaget. Det är önskvärt att beskrivningen innehåller uppgifter om företagets bakgrund, organisation, resurser och ägarförhållanden. Anbudsgivaren äger rätt att anlita underleverantör/-er för utförande av uppdrag. Myndigheterna använder svenska i tal och skrift därför ska anbudsgivarens konsulter och eventuella underkonsulter som utför uppdrag för myndigheterna behärska svenska i tal och skrift. Vid vissa avrop kan myndigheterna tillåta andra språk vilket kommer att framgå i avropsförfrågan. Vid vissa uppdrag för SPV:s räkning kan det förekomma uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av sekretess, vilket ställer särskilda säkerhetskrav på konsulten. Vid sådana uppdrag ska leverantören på SPV:s begäran underteckna ett säkerhetsskyddsavtal före leveranskontrakt undertecknande.

12 12(23) 3.1 OBLIGATORISKA UTESLUTNINGSGRUNDER En anbudsgivare eller företrädare för denne (om anbudsgivaren är en juridisk person) får inte vara dömd för deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt enligt definition i 10 kap. 1 LOU. En anbudsgivare eller företrädare för denne som är föremål för uppräknade omständigheter kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen. Detsamma gäller eventuella underleverantörer. Bevis Anbudsgivaren ska i Sanningsförsäkran intyga att anbudsgivaren och eventuella underleverantörer inte är föremål för uppräknade omständigheter. 3.2 FRIVILLIGA UTESLUTNINGSGRUNDER En anbudsgivare kommer att uteslutas från att delta i upphandlingen om: 1. anbudsgivaren är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. anbudsgivaren är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknade förfarande, 3. anbudsgivaren eller företrädare för denne är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 4. anbudsgivaren eller företrädare för denne har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. anbudsgivaren inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. anbudsgivaren i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar. Vid förnyad konkurrensutsättning kommer uteslutning också att ske om anbudsgivarens eventuella underleverantörer är föremål för uppräknade omständigheter. Bevis Anbudsgivaren ska i Sanningsförsäkran intyga att anbudsgivaren och eventuella underleverantörer inte är föremål för de omständigheter som anges i punkterna 1, 2, 3 och 4. CSN kommer, som en del i prövningen av kraven på leverantören, kontrollera att anbudsgivaren och eventuella underleverantörer har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige (punkt 5 ) genom att hämta in uppgifter från Skatteverket, blankett Anbudsgivare och underleverantörer med hemvist i annat land ska till anbudet bifoga utdrag ur officiellt register eller dylikt som visar att punkt 5 inte föreligger.

13 13(23) 3.3 BEVIS PÅ REGISTRERING BEVIS PÅ REGISTRERING FÖR MERVÄRDESSKATT OCH F-SKATT SAMT REGISTRERING SOM ARBETSGIVARE Anbudsgivare och eventuella underleverantörer ska vara registrerade för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis. Om anbudsgivaren har anställd personal ska anbudsgivaren vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Utländska anbudsgivare med anställd personal ska vara registrerade som arbetsgivare hos myndighet likvärdig Skatteverket i det land där företaget är registrerat. Bevis När det gäller svenska anbudsgivare och svenska underleverantörer kommer CSN och SPV att kontrollera att ovanstående krav är uppfyllda genom att inhämta uppgifter från Skatteverket, blankett SKV I det fall det inte är möjligt för CSN eller SPV att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när CSN eller SPV så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska anbudsgivare och utländska underleverantörer gäller att högst tre månader gamla bevis räknat från anbudsdagen, från det land där företaget är registrerat ska bifogas till anbudet. När det gäller underleverantörer sker kontrollen vid förnyad konkurrensutsättning BEVIS PÅ REGISTRERING I FÖRETAGSREGISTER Svenska anbudsgivare och eventuella underleverantörer ska vara registrerade i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret. Utländska anbudsgivare och utländska underleverantörer ska uppfylla motsvarande registreringsskyldigheter i det land där företaget är registrerat. Bevis För svenska anbudsgivare och svenska underleverantörer gäller att en kopia av företagets registreringsbevis från Bolagsverket ska bifogas till anbudet. För utländska anbudsgivare och utländska underleverantörer gäller att motsvarande bevis om registreringen ska bifogas anbudet från myndighet likvärdig Bolagsverket i det land där företaget är registrerat. Lämnade registreringsbevis ska vara högst tre månader gamla, räknat från anbudsdagen. När det gäller underleverantörer sker kontrollen vid förnyad konkurrensutsättning. 3.4 SANNINGSFÖRSÄKRAN Anbudsgivare ska med anbudet bifoga undertecknad Sanningsförsäkran bilaga 2.

14 14(23) 3.5 EKONOMISK STÄLLNING Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk och finansiell ställning som krävs för att genomföra uppdraget. Anbudsgivarens rating ska vara lägst A eller motsvarande. Anbudsgivaren ska ha en omsättning på minst 6 miljoner kronor per år för sin konsultverksamhet. Bevis Detta visas genom ett aktuellt riskintyg från ett kreditvärderingsinstitut samt den senaste årsredovisningen. Anbudsgivare som på grund av att det är ett nystartat företag inte kan uppfylla ovanstående krav ska på annat sätt visa att företaget har en stabil ekonomisk ställning eller tillhandahålla en ekonomisk fullgörandegaranti som tillförsäkrar CSN och SPV att företaget klarar av att uppfylla sitt åtagande. Lämnat riskintyg ska vara högst tre månader gammalt räknat från anbudsdagen. 3.6 TIDIGARE ERFARENHET Generella krav på tidigare erfarenhet Anbudsgivaren ska inom varje anbudsområde, som anbudsgivaren lämnar anbud på, ha utfört ett eller flera arbeten som uppfyller följande generella krav: Arbetet ska ha: genomförts med av beställaren godkänt resultat. utförts inom den senaste tvåårsperioden det vill säga vara avslutat tidigast utförts av anbudsgivaren som leverantör eller underleverantör. utförts hos annan än anbudsgivaren. Arbetet kan ha utförts av en eller flera konsulter anställda hos anbudsgivaren eller hos underleverantör till anbudsgivaren YTTERLIGARE KRAV PÅ TIDIGARE ERFARENHET FÖR DE OLIKA ANBUDSOMRÅDENA Anbudsområde verksamhetsutveckling och strategi Anbudsgivare som lämnar anbud inom detta anbudsområde ska ha utfört ett arbete avseende verksamhetsutveckling som, utöver de generella kraven i 3.6, uppfyller följande krav: Arbetet ska ha: bestått i rollen verksamhetsutvecklare. omfattat minst 480 timmar som verksamhetsutvecklare. bestått i aktiviteter som ingår i rollbeskrivningen för verksamhetsutvecklare under Verksamhetsutveckling och strategi.

15 15(23) Anbudsområde ledning och styrning Anbudsgivare som lämnar anbud inom detta anbudsområde ska ha utfört två arbeten som, utöver de generella kraven i 3.6, uppfyller följande krav: Arbete nummer 1 ska ha: bestått i rollen som projektledare för ett projekt med en omfattning på minst timmar. omfattat minst 480 timmar som projektledare. bestått i aktiviteter som ingår i rollbeskrivningen för projektledare enligt Ledning och styrning. Arbete nummer 2 ska ha: bestått i rollen testledare och visa på deltagande i ett projekt med en omfattning på minst timmar. omfattat minst 480 timmar som testledare. bestått i aktiviteter som ingår i rollbeskrivningen för testledare enligt Ledning och styrning. Anbudsområde systemutveckling och systemförvaltning Anbudsgivare som lämnar anbud inom detta anbudsområde ska ha utfört två arbeten som, utöver de generella kraven i 3.6, uppfyller följande krav: Arbete nummer 1 ska: innehålla stordatorutveckling och ha bestått i aktiviteter som ingår i rollbeskrivningarna under Systemutveckling och systemförvaltning, oavsett roll. ha omfattat minst 480 timmar oavsett roll. Arbete nummer 2 ska: innehålla webbutveckling och ha bestått i aktiviteter som ingår i rollbeskrivningarna under Systemutveckling och systemförvaltning, oavsett roll. ha omfattat minst 480 timmar oavsett roll. Anbudsområde infrastruktur Anbudsgivare som lämnar anbud inom detta anbudsområde ska ha utfört två arbeten som, utöver de generella kraven i 3.6, uppfyller följande krav: Arbete nummer 1 ska ha: bestått i någon av rollerna inom anbudsområdet som ingår i rollbeskrivningarna under Infrastruktur. omfattat minst 480 timmar. Arbete nummer 2 ska ha: bestått i någon av rollerna inom anbudsområdet som ingår i rollbeskrivningarna under Infrastruktur.

16 16(23) omfattat minst 480 timmar. Arbete nr 2 får inte avse samma roll som i arbete nummer 1. Anbudsområde informationssäkerhet Anbudsgivare som lämnar anbud inom detta anbudsområde ska ha utfört två arbeten som, utöver de generella kraven i 3.6, uppfyller följande krav: Arbete nummer 1 ska ha: bestått i rollen säkerhetsstrateg/analytiker som ingår i rollbeskrivningen enligt Informationssäkerhet. omfattat minst 80 timmar. Arbete nummer 2 ska ha: bestått i rollen säkerhetstekniker som ingår i rollbeskrivningen enligt Informationssäkerhet. omfattat minst 80 timmar BEVIS Som bevis för att kraven enligt 3.6 och är uppfyllda för de arbeten som åberopas som tidigare erfarenhet ska anbudsgivaren intyga att arbetet uppfyller ovanstående krav. Intyget ska innehålla följande uppgifter: kontaktuppgifter till beställaren av arbetet tidpunkt för genomförande av arbetet beskrivning av arbetets tidsomfattning intygande om att arbetet har genomförts med av beställaren godkänt resultat beskrivning av arbetet (aktiviteter och roller) Ovanstående uppgifter lämnas i bilagorna 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A och 9B. Angivna beställare kan komma att kontaktas för att verifiera beskrivningen av arbetet. 3.7 AKTIVT MILJÖARBETE I sitt arbete ska anbudsgivaren sträva efter att effektivisera och minska förbrukningen av naturresurser, välja miljöanpassade produkter och miljöanpassad teknik.

17 4 KRAV PÅ TJÄNSTEN 17(23) Tjänsten innebär att anbudsgivaren förstärker myndigheten i sitt arbete genom att antingen tillföra kompetens som myndigheten inte har tillgång till, eller genom att vara en ren resursförstärkning. Konsulttjänsten kan också innebära att anbudsgivaren får i uppdrag att driva ett definierat uppdrag där anbudsgivarens konsulter ingår. Uppdraget kan utföras tillsammans med andra leverantörer och/eller myndighetens personal. 4.1 ANBUDSOMRÅDEN Upphandlingen omfattar IT-konsulttjänster inom nedanstående anbudsområden och ska resultera i ett antal ramavtal per anbudsområde. Avrop kan även ske för andra än nedan specificerade roller eller arbetsuppgifter, så länge de bedöms tillhöra anbudsområdet. Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Pris ska anges på samtliga roller och kompetensnivåer enligt punkten 4.3 för det eller de anbudsområden som anbudsgivaren väljer att lämna anbud på VERKSAMHETSUTVECKLING OCH STRATEGI Området avser arbete med syfte att utveckla verksamheten eller nyttan av IT. Verksamhetsutvecklingen kan vara övergripande eller projektinriktad. Exempel på aktiviteter: Utveckling av strategier, utredningar, förstudier, verksamhetsanalyser, process- och organisationsutveckling. Metodstöd inom området. Anbudsgivare som väljer att lämna anbud på detta område ska ange pris avseende samtliga nedanstående roller. Rollerna ska motsvara angivna rollbeskrivningar. Roller Verksamhetsutvecklare Verksamhetskravfångare Rollbeskrivning Utreder verksamhet i syfte att utveckla den eller nyttan av IT. Kartlägger processer i verksamheten och gör avgränsningar för projekt. Kan leda arbete inom verksamhetsutveckling och strategi. Kartlägger verksamhetens och målgruppens behov. Leder och samordnar framtagning av krav på system. Tar fram skisser och prototyper för användargränssnitt LEDNING OCH STYRNING Området avser ledningsarbete, planering och uppföljning samt administration inom projekt och uppdrag. Exempel på aktiviteter: Projektledning, delprojektledning och testledning. Metodstöd inom området.

18 18(23) Anbudsgivare som väljer att lämna anbud på detta område ska ange pris avseende samtliga nedanstående roller. Rollerna ska motsvara angivna rollbeskrivningar. Roller Projektledare. Delprojektledare Testledare Rollbeskrivning Leder och ansvarar för projektgenomförande. I arbetet ingår bland annat att utarbeta projektmål och tidplaner bemanningsplanera följa upp och rapportera föra dialoger med beställare, användare och andra intressenter Leder och ansvarar för ett område i ett projekt och utför hela eller delar av de arbetsuppgifter som projektledaren ansvarar för. Leder och ansvarar för testarbete. Till exempel genom att leda den personal som utför test, planera inför test, skapa testplaner, utvärderar testresultat, ta fram testfall som behövs och verifiera förväntad funktion eller resultat. Har erfarenhet av testledning och god kännedom om system/applikationer/arkitektur provmetodik och provverktyg utvecklings- och driftmiljö standarder som systemet ska följa SYSTEMUTVECKLING OCH SYSTEMFÖRVALTNING Området avser arbete i olika steg vid myndigheternas systemutveckling, systemintegration och förvaltning av befintliga system. Med system avses allt från enkel programvara till komplexa system bestående av programvaror med i förekommande fall tillhörande maskinvara. (Se separat bilaga kring myndigheternas IT-miljö). Exempel på aktiviteter: Kravfångst, systemutveckling, databasadministration, systemförvaltning, test och arkitekturaktiviteter. Metodstöd inom området. Anbudsgivare som väljer att lämna anbud på detta område ska ange pris avseende samtliga nedanstående roller. Rollerna ska motsvara angivna rollbeskrivningar. Roller Kravfångare Systemutvecklare Databasadministratör Rollbeskrivning Arbetar med att samla in, analysera, förtydliga och omsätta såväl funktionella som tekniska verksamhetskrav i specifika krav på till exempel IT- stöd Arbetar med att analysera, designa, konstruera, granska, testa och dokumentera befintliga och nya systemapplikationer/lösningar. Har ett övergripande ansvar för att databaserna har bästa möjliga tillgänglighet, säkerhet och prestanda. Implementerar ny funktionalitet i databaserna. Utformar databaser och utformar säkerhetsrutiner för databaser. Gäller både

19 19(23) produktion och test. Systemförvaltare Testare IT-arkitekt Systemarkitekt Arbetar med att leda och delta i systemförvaltnings- och vidareutvecklingsaktiviteter inom ett eller flera system. Arbetar med att testa och kvalitetssäkra lösningar och tillämpningar i system. Har ett övergripande ansvar för att utformning av miljöer, produkter, infrastruktur etcetera. Är i framkant med omvärldsbevakning och bidrar till att IT-strategi utformas och följs. Deltar delvis aktivt i utvecklingsprojekt. Omsätter verksamhets- och användarkrav till en realiserbar struktur. Leder ofta systemutvecklare INFRASTRUKTUR Området avser kompetens inom visst teknikområde, vissa teknikplattformar och inom infrastruktur, se bilaga 3 och 4. Exempel på aktiviteter: Utveckling och underhåll av den grundläggande tekniska plattformen, metodstöd. Anbudsgivare som väljer att lämna anbud på detta område ska ange pris avseende samtliga nedanstående roller. Rollerna ska motsvara angivna rollbeskrivningar. Roller Rollbeskrivning Nätverkskommunikations- och säkerhetstekniker Arbetar med implementering och underhåll av infrastruktur. Systemtekniker operativ/nätoperativ Systemtekniker Microsoft applikationer Systemtekniker middleware Arbetar med implementering av operativ. Exempel: Microsoft, Linux/Unix, Citrix, VmWare Arbetar med applikatoriskt införande/konfigurering/paketering av Microsoftprodukter eller använder Microsoftprodukt för att införa paket eller programvara. Arbetar med att länka samman eller integrera annan programvara som kan vara över flera infrastrukturkomponenter. Exempel: transaktionshanterare, meddelandehanterare Webservices eller SHS lösning.

20 20(23) INFORMATIONSSÄKERHET Anbudsområdet Informationssäkerhet är omfattande och inbegriper också IT-säkerhet med teknisk inriktning. I området ingår: Utformning av metoder för kontinuerligt informationssäkerhetsarbete omfattande ledning, styrning genom policy och styrande dokument. Framtagning av metoder och modeller för riskanalys och värdering av informationstillgångar, utbildning och information av medarbetare, anpassning och implementering av säkerhetslösningar med mera. Tillämpning av aktuella standarder och vägledningar på området, som ISO/IEC ionss2700x samt Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) metodstöd och rekommendationer inom området. Utveckling och införande av framtagna tekniska säkerhetslösningar inom områden, till exempel; behörighetskontrollsystem, PKI, digitala signaturer, logghantering, säkerhetsanalyser, brandväggar och antiviruslösningar. Anbudsgivare som väljer att lämna anbud på detta område ska ange pris avseende samtliga nedanstående roller. Rollerna ska motsvara angivna rollbeskrivningar. Roller Säkerhetstrateg/- analytiker Risk Management Säkerhetstekniker Rollbeskrivning Arbetar med ledning och styrning av informationssäkerhet. Inriktning på att utforma och införa policy, strategi och övriga regelverk för organisationens informationssäkerhet med utgångspunkt från etablerade standarder på området. Arbetar även med katastrof-/ kontinuitetsplanering med inriktning på informationsbehandling och utformning och etablering av rutiner för incidenthantering, övergripande ITsäkerhetsarkitektur samt mätning/utvärdering av informations- och IT-säkerhet. Arbetar med genomförande av riskanalyser, värdering av informationstillgångar och bedömning av säkerhetsnivåer. Exempelvis informationsklassning och risk- och sårbarhetsanalys. Arbetar på en operativ nivå. Kompetens bland annat för att analysera behoven av struktur för styrning av användares åtkomst och behörighet med hänsyn till verksamhetens och IT-miljöns krav på säkerhet och effektivitet. Till exempel genom tillämpning av rollbaserad behörighet, analys av intrångsskydd och andra uppgifter såsom planering och genomförande av penetrationstester.

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer