ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten"

Transkript

1 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV)

2 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING Beskrivning av upphandlingen Upphandlande myndigheter Kontraktsföremålet Volym Ramavtalsperiod Ramavtalens användning och avropsförfarande Utvärderingskriterier vid förnyad konkurrensutsättning ADMINISTRATIVA KRAV Upphandlingsförfarande Frågor om upphandlingen Förutsättningar för anbudsinlämning Tilldelningsbeslut Upphandlingssekretess KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Obligatoriska uteslutningsgrunder Frivilliga Uteslutningsgrunder Bevis på registrering Sanningsförsäkran Ekonomisk ställning Tidigare erfarenhet Aktivt miljöarbete KRAV PÅ TJÄNSTEN Anbudsområden Kompetenskrav på konsulter Takpris per timme ANBUDSUTVÄRDERING Utvärderingskriterium Underlag för anbudsutvärdering KOMMERSIELLA VILLKOR Förfrågningsunderlaget består av 18 dokument. Förutom denna anbudsinbjudan finns 17 bilagor enligt nedan: Bilaga 1 Svarsformulär Bilaga 2 Sanningsförsäkran Bilaga 3 CSN:s IT miljö Bilaga 4 SPV:s IT-miljö Bilaga 5 Intyg genomfört arbete Verksamhetsutveckling och strategi Bilaga 6 A Intyg genomfört arbete Ledning och styrning Bilaga 6 B Intyg genomfört arbete Ledning och styrning Bilaga 7 A Intyg genomfört arbete Systemutveckling och systemförvaltning Bilaga 7 B Intyg genomfört arbete Systemutveckling och systemförvaltning Bilaga 8 A Intyg genomfört arbete Infrastruktur Bilaga 8 B Intyg genomfört arbete Infrastruktur Bilaga 9 A Intyg genomfört arbete Informationssäkerhet Bilaga 9 B Intyg genomfört arbete Informationssäkerhet

3 3(23) Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Svarsmall priser Ramavtal Allmänna villkor - konsulttjänster Allmänna villkor - uppdrag

4 4(23) 1 ALLMÄN ORIENTERING 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Statens tjänstepensionsverk (SPV) genomför en gemensam upphandling av IT-konsulttjänster i syfte att teckna ramavtal med leverantörer för att tillförsäkra myndigheterna en stabil leverans av IT-tjänster under ramavtalsperioden. Med stöd av tecknade ramavtal kan myndigheterna anskaffa IT-konsulttjänster genom avrop efter förnyad konkurrensutsättning, vilka kommer att tecknas av myndigheterna var för sig. Myndigheterna förbehåller sig dock rätten att under ramavtalsperioden anskaffa ITresurser vid sidan av tecknade ramavtal. Upphandlingen omfattar IT-konsulttjänster som ger stöd för myndigheternas verksamhetsutveckling och strategi, ledning och styrning, systemutveckling och systemförvaltning, infrastruktur samt informationssäkerhet. Leverans av dessa IT-konsulttjänster kommer att ske i Sundsvall. Syftet är att teckna separata kontrakt per anbudsområde, som kan försäkra myndigheterna en stabil leverans av efterfrågad tjänst, enligt kapitel 4 Krav på tjänsten, under ramavtalsperioden. Myndigheterna garanterar inte några volymer under kontraktsperioden. Leverantören kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Pris ska anges på samtliga roller och kompetensnivåer för det eller de anbudsområden som leverantören väljer att lämna anbud på. 1.2 UPPHANDLANDE MYNDIGHETER CSN och SPV avser att teckna var sitt ramavtal per anbudsområde med respektive leverantör CSN Centrala studiestödsnämnden (CSN) Organisationsnummer CSN har ansvar för studiesociala frågor, främst det svenska studiestödet som består av bidrag och lån till studerande. CSN betalar varje år ut cirka 25 miljarder kronor i studiestöd till runt studerande. Ungefär 1,4 miljoner personer har någon form av studielån som successivt betalas tillbaka till staten via CSN. Dessutom beviljar CSN hemutrustningslån till nyanlända flyktingar. CSN har sitt huvudkontor i Sundsvall och finns därutöver på 15 orter runtom i landet. CSN har drygt 1000 anställda varav cirka 300 stycken finns vid huvudkontoret. Ytterligare upplysningar om CSN kan hämtas på vår hemsida CSN:s IT-miljö beskrivs översiktligt i bilaga 3.

5 5(23) SPV Statens tjänstepensionsverk (SPV) Organisationsnummer Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en förvaltningsmyndighet under socialdepartementet och ansvarar för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring. SPV är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster med ansvar för att beräkna och betala ut den statliga tjänstepensionen. Kunderna består av drygt anställda och pensionärer samt 400 arbetsgivare. Verksamheten sysselsätter cirka 310 anställda i Sundsvall. SPV:s organisation består av tre enheter och fem staber: Enheterna finansiering och förmånsreglering administrerar de förmånsbestämda pensionerna och ersättningarna. Enheten uppdrag utför pensionsadministrationstjänster till verksamheter med statlig anknytning. Stab ekonomi-och verksamhetsstyrning ansvarar för generella styrmodeller inom SPV, verksamhetsplanering, budgetering, redovisning, uppföljning och upphandling. Stab juridik tolkar regelverk och ger bland annat stöd till verksamheten vid frågor om regeltillämpning och rättssäkerhet, kollektivavtal, författningar och övriga styrdokument. Stab personal ansvarar för personal-och organisationsutveckling, arbetsmiljö, kontorsservice och lokalfrågor, registrering och arkivering. Stab kommunikation ansvarar för SPV:s interna och externa kommunikation. Stab IT ansvarar för drift och tekniskförvaltning (inklusive utveckling) av SPV:s ITstöd. Ytterligare information om SPV finns på SPV:s IT-miljö beskrivs översiktligt i bilaga KONTRAKTSFÖREMÅLET Upphandlingen omfattar konsulttjänster inom IT-verksamheten inom nedanstående anbudsområden och ska resultera i ett antal ramavtal per anbudsområde. Anbudsområden Verksamhetsutveckling och strategi Ledning och styrning Systemutveckling och systemförvaltning Infrastruktur Informationssäkerhet Antal ramavtalsleverantörer Uppskattad årlig volym i Mkr 1, ,5 1 Antalet gäller under förutsättning att tillräckligt många anbud kommit in som uppfyller samtliga krav på anbudsgivaren och tjänsten. I annat fall antas det antal anbud som uppfyller samtliga angivna krav.

6 6(23) Ramavtalsupphandlingen vänder sig till anbudsgivare som kan erbjuda myndigheterna en bred kompetensförsörjning inom angivna områden men även till anbudsgivare med särskild kompetens inom något eller några av de efterfrågade områdena. Inom varje anbudsområde finns två typer av IT-konsulttjänster. Den ena typen innebär att anbudsgivaren förstärker myndigheten i arbete som drivs av myndigheten. Anbudsgivarens roll kan antingen vara att tillföra kompetens eller att anbudsgivaren är en ren resursförstärkning. Den andra typen innebär att anbudsgivaren får i uppdrag att driva ett definierat uppdrag där anbudsgivarens konsulter ingår. Uppdraget kan utföras tillsammans med andra leverantörer och/eller myndighetens personal 1.4 VOLYM Uppskattningsvis kommer IT-konsulttjänster för cirka 50 miljoner kronor per år att avropas från ramavtalen. Volymen kan dock inte garanteras utan kommer att bero på myndigheternas verkliga behov under ramavtalsperioden. 1.5 RAMAVTALSPERIOD Ramavtalet som kommer att tecknas ska gälla från kontraktets tecknande dock tidigast den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014 med möjlighet till två förlängningsperioder om vardera ett år, det vill säga längst till och med den 31 december Vid eventuell förlängning av ramavtalet ska myndigheterna var för sig skriftligen anmäla förlängningen till leverantören senast sex månader innan avtalsperiodernas utgång, det vill säga senast den 30 juni 2014 respektive 30 juni I annat fall löper ramavtalet ut, utan uppsägning. Om CSN och SPV genomför en ny upphandling avseende något eller några av anbudsområdena och den upphandlingen blir föremål för domstolsprövning, har CSN och SPV rätt att förlänga detta ramavtal till dess leverans kan ske enligt den nya upphandlingen, dock som längst i sex månader efter avtalstidens utgång enligt första stycket. 1.6 RAMAVTALENS ANVÄNDNING OCH AVROPSFÖRFARANDE Ramavtalen kommer endast att utnyttjas av CSN och SPV. Ramavtalen används genom avrop och tecknande av leveransavtal inför varje leverans. Avrop av IT-konsulttjänster sker genom en förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att avrop ska föregås av en avropsförfrågan som skickas till samtliga ramavtals leverantörer som har ramavtal inom det eller de efterfrågade anbudsområdet/-områdena. I avropsförfrågan kommer villkoren för det specifika uppdraget att anges, till exempel kompetensområde, kompetensnivå, tidpunkt för uppdragets start och slut. För att avgöra vilken ramavtalsleverantör som erbjuder den för myndigheten bäst anpassade lösningen kommer myndigheterna att använda en eller flera av de utvärderingskriterier som anges i punkt 1.7. Vilka kriterier som är aktuella i det specifika uppdraget kommer att anges i avropsförfrågan.

7 7(23) Myndigheten ska ge leverantörerna en tillräcklig tidsfrist för att inkomma med skriftligt avropssvar för varje enskilt leveransavtal. Denna tidsfrist ska fastställas med hänsyn till (avropsförfrågans) uppdragets komplexitet och omfattning. Svaret ska vara skriftligt samt med en bifogad elektronisk kopia och innehållet i avropssvaren är sekretessbelagt fram till beslut om tilldelning fattats. Leverantörer som vid avropstillfället inte kan erbjuda tjänsten är skyldiga att meddela myndigheten detta, via e-post, senast sista dag för att lämna avropssvar. Om leverantören vid två eller fler tillfällen under ett kalenderår inte informerat myndigheten att de inte kan erbjuda tjänsten, har myndigheten möjlighet att utdöma vite med SEK eller att häva ramavtalet med leverantören. Meddelande om beslut i upphandlingsärendet sker via underrättelse om beslut. Detta skickas via e-post till samtliga leverantörer som lämnat avropssvar med leveransförmåga. 1.7 UTVÄRDERINGSKRITERIER VID FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING Ett av eller båda följande kriterier kan komma att användas vid utvärderingen vid förnyad konkurrensutsättning: Pris (per kompetens och timme eller totalt för uppdraget). Kvalitet, vilket bedöms utifrån erfarenhet och kompetens hos erbjuden person. Valet av kriterier och vikten mellan valda kriterier beskrivs i avropsförfrågan. För att utvärdera hur erbjuden person kommer att leverera uppdraget kan myndigheten komma att intervjua erbjuden person och fråga tidigare uppdragsgivare hur de anser att personen kommer att leverera uppdraget. 2 ADMINISTRATIVA KRAV 2.1 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE Upphandling av tjänster (A-tjänster) som avses i bilaga 2 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling. Annons har skickats till Visma Tendsign den dag som anges på förfrågningsunderlagets förstasida. Mer om LOU finns tillgänglig på bland annat Konkurrensverkets webbplats

8 8(23) 2.2 FRÅGOR OM UPPHANDLINGEN FRÅGOR OCH SVAR OM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET Frågor, som är av principiell och allmän karaktär om anbudsinbjudan, ska sändas till SPV med ärendemening Konsulttjänster via e-post till: Frågor och svar kommer under anbudstiden att publiceras på under fliken Om CSN, Aktuella upphandlingar, Ramavtal IT-konsulttjänster för CSN och SPV och på under fliken Om SPV, Aktuella upphandlingar, Ramavtal IT-konsulttjänster för CSN och SPV. Av denna anledning bör anbudsgivarna besöka webbplatserna några gånger under anbudstiden. Sista dag för CSN att besvara frågor är enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) sex dagar före sista anbudsdag. Av likabehandlingsskäl kan inga garantier lämnas för att svar kan lämnas på frågor som inkommer senare än tio dagar före sista anbudsdag, det vill säga senare än den 20 september Under veckorna 28 till 32, 2012 har myndigheterna begränsade möjligheter att besvara frågor. Frågor om varför ett visst krav ställts eller detaljer om hur anbudsgivare och anbud kommer att värderas besvaras inte. 2.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANBUDSINLÄMNING Anbudsgivare bör speciellt ta hänsyn till följande: Fullständiga anbud Anbudsinbjudan med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav som benämns skakrav, dessa är markerade med fet stil. Varje ska-krav måste besvaras fullständigt. Ofullständiga anbud får inte behandlas. Av anbudet ska framgå att samtliga ska-krav är uppfyllda. Detta sker genom att särskilt svarsformulär bilaga 1 fylls i och returneras med anbudet. Inga ändringar i efterhand Det går inte att göra ändringar i eller kompletteringar till anbud. Däremot kan anbudsgivaren få rätta uppenbara felskrivningar eller felräkningar. CSN och SPV får begära att anbud förtydligas eller rättas om det inte finns risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. CSN och SPV får däremot inte bortse från delar av anbud som är till anbudsgivarens nackdel vid värderingen. Kommunikation Under upphandlingsprocessen är det inte tillåtet för CSN och SPV att diskutera anbudsinbjudan, anbud, värdering etcetera med anbudsgivare på ett sådant sätt att någon anbudsgivare gynnas eller missgynnas. Anbudet ska vara skriftligt samt undertecknat Om anbudet inte är undertecknat är det inte giltigt. Det ska vara undertecknat av behörig företrädare eller en av denne utsedd person med fullmakt. Anbud måste lämnas i tid Försenade anbud får inte behandlas, oberoende av anledningen till förseningen. Namn och organisationsnummer Det måste klart framgå av anbudet vilken juridisk person som är anbudsgivare

9 9(23) och vilket organisationsnummer (i förekommande fall) det företag som lämnar anbudet har. Överlåtelser Det går inte att överlåta anbud på annat bolag, till exempel vid företagsöverlåtelser SVAR PÅ KRAV OCH FRÅGOR Av detta dokument med bilagor framgår vilka krav som ställs på de tjänster som CSN och SPV förväntar sig att anbudsgivaren ska tillhandahålla. Kraven i anbudsinbjudan med bilagor är formulerade som ska-krav och/eller som begäran om att anbudsgivaren ska ange, redovisa eller beskriva någonting. Ska-kraven ska vara uppfyllda, tydliga och fullständiga för att anbudet ska kunna värderas. Uppgifter, som lämnats på grund av att CSN och SPV begärt att anbudsgivaren ska ange, redovisa eller beskriva något, används för att värdera om lämnade anbud uppfyller ska-kraven. Samtliga krav och frågor ska besvaras. De uppgifter som anbudsgivarna lämnar kommer att ligga till grund för val av vilka CSN och SPV kommer att teckna kontrakt med SVARSFORMULÄR Svarsformulär medföljer denna anbudsinbjudan. Detta svarsformulär ska finnas ifyllt i anbudet som pappersformat. Svarsformulär finns i bilaga TILLÅTNA SÄTT ATT LÄMNA ANBUD Anbudet med tillhörande bilagor ska lämnas som ett undertecknat original. Det bör också bifogas en fullständig kopia av anbudet i digital form (CD-skiva eller USB-minne). I de fall att uppgifterna i originalet inte överensstämmer med uppgifter som anges i den digitala versionen gäller uppgifterna i det skriftliga originalet. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare. Underskrift görs i svarsformuläret längst ner på sidan om kontaktuppgifter. Anbudet ska lämnas i förseglat och neutralt kuvert, kartong eller motsvarande ANBUDETS FORM, INNEHÅLL OCH SPRÅK Anbud ska vara uppställda i överensstämmelse med bifogat svarsformulär. All information som rör ett visst avsnitt och inte kan lämnas i svarsformuläret bör presenteras på ett sammanhållet, strukturerat och tydligt sätt. Svaren bör referera till svarsformulärets rubricering och numrering, för att utvärderingen av anbuden ska kunna ske på ett snabbt och effektivt sätt. Anbudet ska vara på svenska. Intyg och andra bevis får lämnas på svenska eller engelska. Intyg och andra bevis som inte är författade på något av de godkända språken måste skickas in med en översättning till svenska eller engelska, som är utförd av auktoriserad översättare.

10 10(23) Det är viktigt att anbuden är strukturerade i flikar enligt nedan. Flik 1 Bilaga 1 Svarsformulär Flik 2 Bilaga 2 Sanningsförsäkran Flik 3 Registreringsbevis Bolagsverket eller motsvarande Flik 4 Intyg om årsomsättning Flik 6 Intyg ekonomisk och finansiell ställning Flik 7 Bilaga 10 Svarsmall priser Flik 8 Bilaga 5 Intyg genomfört arbete Verksamhetsutveckling och strategi Flik 9 Bilaga 6 A Intyg genomfört arbete Ledning och styrning Flik 9 Bilaga 6 B Intyg genomfört arbete Ledning och styrning Flik 10 Bilaga 7 A Intyg genomfört arbete Systemutveckling och systemförvaltning Flik 10 Bilaga 7 B Intyg genomfört arbete Systemutveckling och systemförvaltning Flik 11 Bilaga 8 A Intyg genomfört arbete Infrastruktur Flik 11 Bilaga 8 B Intyg genomfört arbete Infrastruktur Flik 12 Bilaga 9 A Intyg genomfört arbete Informationssäkerhet Flik 12 Bilaga 9 B Intyg genomfört arbete Informationssäkerhet Flik 13 Eventuellt intyg om åtagande från annat företag gällande åberopad kapacitet (11 kap. 12 LOU) Övrig dokumentation undanbedes ANBUDSMÄRKNING OCH ADRESS Anbudet ska vara märkt med IT-konsulttjänster, dnr och skickas till: CSN Registraturen SUNDSVALL SISTA ANBUDSDAG Anbud ska ha kommit in till CSN senast den 1 oktober Den 1 oktober 2012 är den dag som avses då benämningen anbudsdagen används i detta dokument ANBUDETS GILTIGHETSTID Anbudet ska vara giltigt till och med 1 januari Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska anbudens giltighetstid förlängas till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst 6 månader efter angiven giltighetstid såvida inte annat överenskoms under upphandlingen.

11 11(23) 2.4 TILLDELNINGSBESLUT Meddelande om beslut i upphandlingsärendet sker via underrättelse om beslut. Detta skickas via e-post i enlighet med de uppgifter som anbudsgivaren ska lämna i Svarsformuläret bilaga 1. Tilldelningsbeslutet innebär inte att ett ramavtal har slutits. Ramavtal sluts genom att det undertecknas av båda parter när avtalsspärren löpt ut. 2.5 UPPHANDLINGSSEKRETESS Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess tills dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter blir anbud och andra ingående uppgifter normalt offentliga allmänna handlingar. Delar av dessa dokument kan dock omfattas av andra bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. CSN och SPV prövar därför om handlingarna ska lämnas ut eller hemlighållas varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Det förhållandet att en anbudsgivare har begärt sekretess är dock inte någon garanti för att uppgiften i fråga vid en prövning kommer att omfattas av sekretess. En anbudsgivare som vill skydda uppgifter i ansökan efter tilldelningsbeslut fattats, bör lämna in en skriftlig begäran om sekretess till CSN och SPV och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada anbudsgivarens företag skulle lida om uppgiften röjs. CSN och SPV lämnar inte något förhandsbesked om uppgifterna kommer att sekretessbeläggas. 3 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN För att anbud ska kunna antas, ställs vissa formella och ekonomiska krav på anbudsgivaren. Beträffande kraven i punkterna 3.1 tom ställs samma krav på en underleverantör vars ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet en anbudsgivare åberopar. Motsvarande bevis ska därför i förekommande fall ges in för sådana underleverantörer. Anbudsgivaren ska bedriva verksamhet som motsvaras av tjänsterna inom det eller de anbudsområden som anbudsgivaren lämnar anbud på. Som bevis ska anbudsgivaren lämna en beskrivning av företaget. Det är önskvärt att beskrivningen innehåller uppgifter om företagets bakgrund, organisation, resurser och ägarförhållanden. Anbudsgivaren äger rätt att anlita underleverantör/-er för utförande av uppdrag. Myndigheterna använder svenska i tal och skrift därför ska anbudsgivarens konsulter och eventuella underkonsulter som utför uppdrag för myndigheterna behärska svenska i tal och skrift. Vid vissa avrop kan myndigheterna tillåta andra språk vilket kommer att framgå i avropsförfrågan. Vid vissa uppdrag för SPV:s räkning kan det förekomma uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av sekretess, vilket ställer särskilda säkerhetskrav på konsulten. Vid sådana uppdrag ska leverantören på SPV:s begäran underteckna ett säkerhetsskyddsavtal före leveranskontrakt undertecknande.

12 12(23) 3.1 OBLIGATORISKA UTESLUTNINGSGRUNDER En anbudsgivare eller företrädare för denne (om anbudsgivaren är en juridisk person) får inte vara dömd för deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt enligt definition i 10 kap. 1 LOU. En anbudsgivare eller företrädare för denne som är föremål för uppräknade omständigheter kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen. Detsamma gäller eventuella underleverantörer. Bevis Anbudsgivaren ska i Sanningsförsäkran intyga att anbudsgivaren och eventuella underleverantörer inte är föremål för uppräknade omständigheter. 3.2 FRIVILLIGA UTESLUTNINGSGRUNDER En anbudsgivare kommer att uteslutas från att delta i upphandlingen om: 1. anbudsgivaren är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. anbudsgivaren är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknade förfarande, 3. anbudsgivaren eller företrädare för denne är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 4. anbudsgivaren eller företrädare för denne har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. anbudsgivaren inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. anbudsgivaren i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar. Vid förnyad konkurrensutsättning kommer uteslutning också att ske om anbudsgivarens eventuella underleverantörer är föremål för uppräknade omständigheter. Bevis Anbudsgivaren ska i Sanningsförsäkran intyga att anbudsgivaren och eventuella underleverantörer inte är föremål för de omständigheter som anges i punkterna 1, 2, 3 och 4. CSN kommer, som en del i prövningen av kraven på leverantören, kontrollera att anbudsgivaren och eventuella underleverantörer har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige (punkt 5 ) genom att hämta in uppgifter från Skatteverket, blankett Anbudsgivare och underleverantörer med hemvist i annat land ska till anbudet bifoga utdrag ur officiellt register eller dylikt som visar att punkt 5 inte föreligger.

13 13(23) 3.3 BEVIS PÅ REGISTRERING BEVIS PÅ REGISTRERING FÖR MERVÄRDESSKATT OCH F-SKATT SAMT REGISTRERING SOM ARBETSGIVARE Anbudsgivare och eventuella underleverantörer ska vara registrerade för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis. Om anbudsgivaren har anställd personal ska anbudsgivaren vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Utländska anbudsgivare med anställd personal ska vara registrerade som arbetsgivare hos myndighet likvärdig Skatteverket i det land där företaget är registrerat. Bevis När det gäller svenska anbudsgivare och svenska underleverantörer kommer CSN och SPV att kontrollera att ovanstående krav är uppfyllda genom att inhämta uppgifter från Skatteverket, blankett SKV I det fall det inte är möjligt för CSN eller SPV att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när CSN eller SPV så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska anbudsgivare och utländska underleverantörer gäller att högst tre månader gamla bevis räknat från anbudsdagen, från det land där företaget är registrerat ska bifogas till anbudet. När det gäller underleverantörer sker kontrollen vid förnyad konkurrensutsättning BEVIS PÅ REGISTRERING I FÖRETAGSREGISTER Svenska anbudsgivare och eventuella underleverantörer ska vara registrerade i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret. Utländska anbudsgivare och utländska underleverantörer ska uppfylla motsvarande registreringsskyldigheter i det land där företaget är registrerat. Bevis För svenska anbudsgivare och svenska underleverantörer gäller att en kopia av företagets registreringsbevis från Bolagsverket ska bifogas till anbudet. För utländska anbudsgivare och utländska underleverantörer gäller att motsvarande bevis om registreringen ska bifogas anbudet från myndighet likvärdig Bolagsverket i det land där företaget är registrerat. Lämnade registreringsbevis ska vara högst tre månader gamla, räknat från anbudsdagen. När det gäller underleverantörer sker kontrollen vid förnyad konkurrensutsättning. 3.4 SANNINGSFÖRSÄKRAN Anbudsgivare ska med anbudet bifoga undertecknad Sanningsförsäkran bilaga 2.

14 14(23) 3.5 EKONOMISK STÄLLNING Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk och finansiell ställning som krävs för att genomföra uppdraget. Anbudsgivarens rating ska vara lägst A eller motsvarande. Anbudsgivaren ska ha en omsättning på minst 6 miljoner kronor per år för sin konsultverksamhet. Bevis Detta visas genom ett aktuellt riskintyg från ett kreditvärderingsinstitut samt den senaste årsredovisningen. Anbudsgivare som på grund av att det är ett nystartat företag inte kan uppfylla ovanstående krav ska på annat sätt visa att företaget har en stabil ekonomisk ställning eller tillhandahålla en ekonomisk fullgörandegaranti som tillförsäkrar CSN och SPV att företaget klarar av att uppfylla sitt åtagande. Lämnat riskintyg ska vara högst tre månader gammalt räknat från anbudsdagen. 3.6 TIDIGARE ERFARENHET Generella krav på tidigare erfarenhet Anbudsgivaren ska inom varje anbudsområde, som anbudsgivaren lämnar anbud på, ha utfört ett eller flera arbeten som uppfyller följande generella krav: Arbetet ska ha: genomförts med av beställaren godkänt resultat. utförts inom den senaste tvåårsperioden det vill säga vara avslutat tidigast utförts av anbudsgivaren som leverantör eller underleverantör. utförts hos annan än anbudsgivaren. Arbetet kan ha utförts av en eller flera konsulter anställda hos anbudsgivaren eller hos underleverantör till anbudsgivaren YTTERLIGARE KRAV PÅ TIDIGARE ERFARENHET FÖR DE OLIKA ANBUDSOMRÅDENA Anbudsområde verksamhetsutveckling och strategi Anbudsgivare som lämnar anbud inom detta anbudsområde ska ha utfört ett arbete avseende verksamhetsutveckling som, utöver de generella kraven i 3.6, uppfyller följande krav: Arbetet ska ha: bestått i rollen verksamhetsutvecklare. omfattat minst 480 timmar som verksamhetsutvecklare. bestått i aktiviteter som ingår i rollbeskrivningen för verksamhetsutvecklare under Verksamhetsutveckling och strategi.

15 15(23) Anbudsområde ledning och styrning Anbudsgivare som lämnar anbud inom detta anbudsområde ska ha utfört två arbeten som, utöver de generella kraven i 3.6, uppfyller följande krav: Arbete nummer 1 ska ha: bestått i rollen som projektledare för ett projekt med en omfattning på minst timmar. omfattat minst 480 timmar som projektledare. bestått i aktiviteter som ingår i rollbeskrivningen för projektledare enligt Ledning och styrning. Arbete nummer 2 ska ha: bestått i rollen testledare och visa på deltagande i ett projekt med en omfattning på minst timmar. omfattat minst 480 timmar som testledare. bestått i aktiviteter som ingår i rollbeskrivningen för testledare enligt Ledning och styrning. Anbudsområde systemutveckling och systemförvaltning Anbudsgivare som lämnar anbud inom detta anbudsområde ska ha utfört två arbeten som, utöver de generella kraven i 3.6, uppfyller följande krav: Arbete nummer 1 ska: innehålla stordatorutveckling och ha bestått i aktiviteter som ingår i rollbeskrivningarna under Systemutveckling och systemförvaltning, oavsett roll. ha omfattat minst 480 timmar oavsett roll. Arbete nummer 2 ska: innehålla webbutveckling och ha bestått i aktiviteter som ingår i rollbeskrivningarna under Systemutveckling och systemförvaltning, oavsett roll. ha omfattat minst 480 timmar oavsett roll. Anbudsområde infrastruktur Anbudsgivare som lämnar anbud inom detta anbudsområde ska ha utfört två arbeten som, utöver de generella kraven i 3.6, uppfyller följande krav: Arbete nummer 1 ska ha: bestått i någon av rollerna inom anbudsområdet som ingår i rollbeskrivningarna under Infrastruktur. omfattat minst 480 timmar. Arbete nummer 2 ska ha: bestått i någon av rollerna inom anbudsområdet som ingår i rollbeskrivningarna under Infrastruktur.

16 16(23) omfattat minst 480 timmar. Arbete nr 2 får inte avse samma roll som i arbete nummer 1. Anbudsområde informationssäkerhet Anbudsgivare som lämnar anbud inom detta anbudsområde ska ha utfört två arbeten som, utöver de generella kraven i 3.6, uppfyller följande krav: Arbete nummer 1 ska ha: bestått i rollen säkerhetsstrateg/analytiker som ingår i rollbeskrivningen enligt Informationssäkerhet. omfattat minst 80 timmar. Arbete nummer 2 ska ha: bestått i rollen säkerhetstekniker som ingår i rollbeskrivningen enligt Informationssäkerhet. omfattat minst 80 timmar BEVIS Som bevis för att kraven enligt 3.6 och är uppfyllda för de arbeten som åberopas som tidigare erfarenhet ska anbudsgivaren intyga att arbetet uppfyller ovanstående krav. Intyget ska innehålla följande uppgifter: kontaktuppgifter till beställaren av arbetet tidpunkt för genomförande av arbetet beskrivning av arbetets tidsomfattning intygande om att arbetet har genomförts med av beställaren godkänt resultat beskrivning av arbetet (aktiviteter och roller) Ovanstående uppgifter lämnas i bilagorna 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A och 9B. Angivna beställare kan komma att kontaktas för att verifiera beskrivningen av arbetet. 3.7 AKTIVT MILJÖARBETE I sitt arbete ska anbudsgivaren sträva efter att effektivisera och minska förbrukningen av naturresurser, välja miljöanpassade produkter och miljöanpassad teknik.

17 4 KRAV PÅ TJÄNSTEN 17(23) Tjänsten innebär att anbudsgivaren förstärker myndigheten i sitt arbete genom att antingen tillföra kompetens som myndigheten inte har tillgång till, eller genom att vara en ren resursförstärkning. Konsulttjänsten kan också innebära att anbudsgivaren får i uppdrag att driva ett definierat uppdrag där anbudsgivarens konsulter ingår. Uppdraget kan utföras tillsammans med andra leverantörer och/eller myndighetens personal. 4.1 ANBUDSOMRÅDEN Upphandlingen omfattar IT-konsulttjänster inom nedanstående anbudsområden och ska resultera i ett antal ramavtal per anbudsområde. Avrop kan även ske för andra än nedan specificerade roller eller arbetsuppgifter, så länge de bedöms tillhöra anbudsområdet. Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Pris ska anges på samtliga roller och kompetensnivåer enligt punkten 4.3 för det eller de anbudsområden som anbudsgivaren väljer att lämna anbud på VERKSAMHETSUTVECKLING OCH STRATEGI Området avser arbete med syfte att utveckla verksamheten eller nyttan av IT. Verksamhetsutvecklingen kan vara övergripande eller projektinriktad. Exempel på aktiviteter: Utveckling av strategier, utredningar, förstudier, verksamhetsanalyser, process- och organisationsutveckling. Metodstöd inom området. Anbudsgivare som väljer att lämna anbud på detta område ska ange pris avseende samtliga nedanstående roller. Rollerna ska motsvara angivna rollbeskrivningar. Roller Verksamhetsutvecklare Verksamhetskravfångare Rollbeskrivning Utreder verksamhet i syfte att utveckla den eller nyttan av IT. Kartlägger processer i verksamheten och gör avgränsningar för projekt. Kan leda arbete inom verksamhetsutveckling och strategi. Kartlägger verksamhetens och målgruppens behov. Leder och samordnar framtagning av krav på system. Tar fram skisser och prototyper för användargränssnitt LEDNING OCH STYRNING Området avser ledningsarbete, planering och uppföljning samt administration inom projekt och uppdrag. Exempel på aktiviteter: Projektledning, delprojektledning och testledning. Metodstöd inom området.

18 18(23) Anbudsgivare som väljer att lämna anbud på detta område ska ange pris avseende samtliga nedanstående roller. Rollerna ska motsvara angivna rollbeskrivningar. Roller Projektledare. Delprojektledare Testledare Rollbeskrivning Leder och ansvarar för projektgenomförande. I arbetet ingår bland annat att utarbeta projektmål och tidplaner bemanningsplanera följa upp och rapportera föra dialoger med beställare, användare och andra intressenter Leder och ansvarar för ett område i ett projekt och utför hela eller delar av de arbetsuppgifter som projektledaren ansvarar för. Leder och ansvarar för testarbete. Till exempel genom att leda den personal som utför test, planera inför test, skapa testplaner, utvärderar testresultat, ta fram testfall som behövs och verifiera förväntad funktion eller resultat. Har erfarenhet av testledning och god kännedom om system/applikationer/arkitektur provmetodik och provverktyg utvecklings- och driftmiljö standarder som systemet ska följa SYSTEMUTVECKLING OCH SYSTEMFÖRVALTNING Området avser arbete i olika steg vid myndigheternas systemutveckling, systemintegration och förvaltning av befintliga system. Med system avses allt från enkel programvara till komplexa system bestående av programvaror med i förekommande fall tillhörande maskinvara. (Se separat bilaga kring myndigheternas IT-miljö). Exempel på aktiviteter: Kravfångst, systemutveckling, databasadministration, systemförvaltning, test och arkitekturaktiviteter. Metodstöd inom området. Anbudsgivare som väljer att lämna anbud på detta område ska ange pris avseende samtliga nedanstående roller. Rollerna ska motsvara angivna rollbeskrivningar. Roller Kravfångare Systemutvecklare Databasadministratör Rollbeskrivning Arbetar med att samla in, analysera, förtydliga och omsätta såväl funktionella som tekniska verksamhetskrav i specifika krav på till exempel IT- stöd Arbetar med att analysera, designa, konstruera, granska, testa och dokumentera befintliga och nya systemapplikationer/lösningar. Har ett övergripande ansvar för att databaserna har bästa möjliga tillgänglighet, säkerhet och prestanda. Implementerar ny funktionalitet i databaserna. Utformar databaser och utformar säkerhetsrutiner för databaser. Gäller både

19 19(23) produktion och test. Systemförvaltare Testare IT-arkitekt Systemarkitekt Arbetar med att leda och delta i systemförvaltnings- och vidareutvecklingsaktiviteter inom ett eller flera system. Arbetar med att testa och kvalitetssäkra lösningar och tillämpningar i system. Har ett övergripande ansvar för att utformning av miljöer, produkter, infrastruktur etcetera. Är i framkant med omvärldsbevakning och bidrar till att IT-strategi utformas och följs. Deltar delvis aktivt i utvecklingsprojekt. Omsätter verksamhets- och användarkrav till en realiserbar struktur. Leder ofta systemutvecklare INFRASTRUKTUR Området avser kompetens inom visst teknikområde, vissa teknikplattformar och inom infrastruktur, se bilaga 3 och 4. Exempel på aktiviteter: Utveckling och underhåll av den grundläggande tekniska plattformen, metodstöd. Anbudsgivare som väljer att lämna anbud på detta område ska ange pris avseende samtliga nedanstående roller. Rollerna ska motsvara angivna rollbeskrivningar. Roller Rollbeskrivning Nätverkskommunikations- och säkerhetstekniker Arbetar med implementering och underhåll av infrastruktur. Systemtekniker operativ/nätoperativ Systemtekniker Microsoft applikationer Systemtekniker middleware Arbetar med implementering av operativ. Exempel: Microsoft, Linux/Unix, Citrix, VmWare Arbetar med applikatoriskt införande/konfigurering/paketering av Microsoftprodukter eller använder Microsoftprodukt för att införa paket eller programvara. Arbetar med att länka samman eller integrera annan programvara som kan vara över flera infrastrukturkomponenter. Exempel: transaktionshanterare, meddelandehanterare Webservices eller SHS lösning.

20 20(23) INFORMATIONSSÄKERHET Anbudsområdet Informationssäkerhet är omfattande och inbegriper också IT-säkerhet med teknisk inriktning. I området ingår: Utformning av metoder för kontinuerligt informationssäkerhetsarbete omfattande ledning, styrning genom policy och styrande dokument. Framtagning av metoder och modeller för riskanalys och värdering av informationstillgångar, utbildning och information av medarbetare, anpassning och implementering av säkerhetslösningar med mera. Tillämpning av aktuella standarder och vägledningar på området, som ISO/IEC ionss2700x samt Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) metodstöd och rekommendationer inom området. Utveckling och införande av framtagna tekniska säkerhetslösningar inom områden, till exempel; behörighetskontrollsystem, PKI, digitala signaturer, logghantering, säkerhetsanalyser, brandväggar och antiviruslösningar. Anbudsgivare som väljer att lämna anbud på detta område ska ange pris avseende samtliga nedanstående roller. Rollerna ska motsvara angivna rollbeskrivningar. Roller Säkerhetstrateg/- analytiker Risk Management Säkerhetstekniker Rollbeskrivning Arbetar med ledning och styrning av informationssäkerhet. Inriktning på att utforma och införa policy, strategi och övriga regelverk för organisationens informationssäkerhet med utgångspunkt från etablerade standarder på området. Arbetar även med katastrof-/ kontinuitetsplanering med inriktning på informationsbehandling och utformning och etablering av rutiner för incidenthantering, övergripande ITsäkerhetsarkitektur samt mätning/utvärdering av informations- och IT-säkerhet. Arbetar med genomförande av riskanalyser, värdering av informationstillgångar och bedömning av säkerhetsnivåer. Exempelvis informationsklassning och risk- och sårbarhetsanalys. Arbetar på en operativ nivå. Kompetens bland annat för att analysera behoven av struktur för styrning av användares åtkomst och behörighet med hänsyn till verksamhetens och IT-miljöns krav på säkerhet och effektivitet. Till exempel genom tillämpning av rollbaserad behörighet, analys av intrångsskydd och andra uppgifter såsom planering och genomförande av penetrationstester.

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Omvärldsbevakning och analys av redaktionella och sociala medier

ANBUDSINBJUDAN. Omvärldsbevakning och analys av redaktionella och sociala medier 1(16) ANBUDSINBJUDAN Omvärldsbevakning och analys av redaktionella och sociala medier Centrala studiestödsnämnden (CSN) 2(16) Innehållsförteckning: 1 INLEDNING... 4 1.1 CSN...4 1.2 Syfte... 4 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

ANSÖKNINGSINBJUDAN avseende upphandling av förvaltning m.m. av järnvägsfordon

ANSÖKNINGSINBJUDAN avseende upphandling av förvaltning m.m. av järnvägsfordon ANSÖKNINGSINBJUDAN avseende upphandling av förvaltning m.m. av järnvägsfordon INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...1 2. ANSÖKAN...2 3. KVALIFICERING...3 4. SEKRETESS...6 1(7) 1. ALLMÄNT 1.1 Upphandlande myndighet

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer