VÄRMEDRIFT. endast vid utomhustemperaturer ÖVER +1 C AIRCOOL ANVÄNDARMANUAL. Split-aggregat. 2,1-5,3 kw kylkapacitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMEDRIFT. endast vid utomhustemperaturer ÖVER +1 C AIRCOOL ANVÄNDARMANUAL. Split-aggregat. 2,1-5,3 kw kylkapacitet"

Transkript

1 VÄRMEDRIFT endast vid utomhustemperaturer ÖVER +1 C AIRCOOL ANVÄNDARMANUAL Split-aggregat 2,1-5,3 kw kylkapacitet

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs denna manual I denna manual finner du många hjälpfulla tips hur du använder och underhåller detta komforkylaggregat. Med endast små förebyggande åtgärder kan både tid och pengar sparas samt ökad livslängd på aggregatet. Du finner många svar på de vanligaste frågeställningar under rubriken, problemlösningar vilket innebär att du inte behöver ringa servicemontören. OBS! Kontakta ett aktoriserat kylföretag för reperation eller service. Låt alltid ett aktoriserat kylföretag utföra installationen. Skall elanslutningskabeln av någon orsak bytas, skall detta alltid ske av behörig elektriker. Nationella säkerhetsföreskrifter måste alltid följas i samband med installation av aggregatet.

3 Försiktighetsåtgärder För att undvika skador på människor eller egendom, skall följande instruktioner följas. Felaktigt handhavande och åsidosättande av instruktioner kan orsaka obehag och skador. VARNING Försiktighet Denna symbol indikerar fara för liv eller allvarliga skador Innebörden av de symboler som anges i manualen, visas här nedan Denna symbol indikerar möjlighet för person- eller egendomsskada Gör aldrig detta Gör alltid detta Anslut elmatning på ett korrekt sätt. Fel utfört kan orsaka kortslutning eller brand beroende på värmeutveckling. Modifiera aldrig kabellängden eller dela upp den mot annan brukare Kan orsaka kortslutning eller brand. Säkerställ alltid en korrekt jordanslutning. Utebliven jordanslutning kan orsaka kortslutning. Slå ifrån elen om under- liga ljud, lukt eller rök kommer från aggregatet. Kan orsaka brand och kortslutning. K Håll brandkåren borta VARNING Stoppa eller starta aldrig aggregatet genom att dra ur eller sticka in kontakten. Kan orsaka kortslutning eller brand beroende på värmeutveckling Utför ingenting med våta händer eller i dammig miljö. Kan orsaka kortslutning. Se till att vatten aldrig kommer i kontakt med elktriska komponenter Kan orsaka skador på aggregatet eller kortslutning. Använd ej elkontakten om den är lös eller skadad Kan orsaka brand eller kortslutning. Drag aldrig elmatningskabeln nära varma föremål Kan orsaka brand eller kortslutning. Skada inte eller använd ej ospecificerad elkabel. Kan orsaka kortslutning eller brand. Rikta aldrig luftflödet direkt mot personer i rummet. Kan påverka hälsan. Montera alltid in en arbetsbrytare. Ingen installtion får orsaka kortslutning eller brand. Öppna aldrig aggregatet under drift. Kan orsaka kortslutning. Drag aldrig elmatningskabeln nära gaslågor eller lättantändliga vätskor såsom bensin, tinner etc. Kan orsaka explosion eller brand Vädra alltid ur rummet innan start om ni misstänker gasläckage från annan apparat. Kan orsaka explosion och brand. Plocka aldrig isär eller modifiera agggregatet. Kan orsaka skador eller kortslutning. 1

4 Försiktighet När luftfiltret skall tas bort, rör aldrig metalldelarna på aggregatet. Gör aldrig rent aggregatet med vatten. Vädra rummet ordentligt när aggregatets innedel sitter i närheten av en gasspis. Kan orsaka skärsår. Vatten kan tränga in i aggregatet och förstöra isoleringen. Det kan orsaka kortslutning. Syrebrist kan uppstå När aggregatet skall renggöras, stäng av aggregatet och slå ifrån arbetsbrytaren Utsätt aldrig husdjur eller växter för direkt luftflöde.. Använd ej aggregatet till speciella temperaturändamål Gör aldrig rent aggrgatet när elen är på. Det kan orsaka brand, kortslutning och personskador. Detta kan skada husdjuret eller växterna. Matvaror, husdjur, växter och konstföremål. Kan orsaka kvalitetsförsämringar. Stoppa aggregatet och stäng fönster vid stormbyar Håll säkringen på ett riktigt sätt när den skall tas ut. Drift med öppna fönster kan orsaka väta inomhus och skador på möbler. Felaktigt handhavande kan orsaka personskador och kortslutning. Slå ifrån arbetsbrytaren när aggregatet ej skall användas under en längre tid. Kan orsaka skador på aggregatet eller brand. Placera aldrig föremål vid luftintag Kontrollera att konsolerna för utomhusdelens installation ej är skadade och ej förlängda. Kan orsaka driftstörningar och olyckstillfällen Skadade konsoler kan iinnebära att aggrgatetet faller ned och skadas. Montera filtren på ett korrekt sätt. Rengör filterna varannan vecka. Drift utan filter kommer att orsaka problem Använd aldrig kemiska rengöringsmedel (vax, tinner). Använd en mjuk tygtrasa Kan orsaka skador på plast och lackerade ytor. Ställ aldrig tunga föremål på elmatningskabeln och se till att den aldrig pressas samman. Kan orsaka brand och kortslutning. Drick aldrig vattnet som dräneras från aggregatet. Det innehåller föroreningar och gör dig sjuk. Var uppmärksam vid uppackning och montering. Skarpa kanter kan skada dig. Skulle vatten tränga in i aggregatet, slå ifrån aggregatet och bryt även arbetsbrytaren. Tag dessutom ur säkringen och kontakta en aktoriserad servicemontör. 2

5 Innan första start 1. Kontakta en aktoriserad installatör. 2. Kontrollera att utedelen är ordentligt fastsatt. 3. Använd aldrig en skadad eller ej-standard elmatningskabel. 4. Dela aldrig elmatningen med andra brukare 5. Använd aldrig en förlängd (skarvad) elmatningskabel. 6. Stoppa/starta aldrig aggregatet genom att dra ur kontakten. Användning 1. Exponering av direkt luftflöde under viss tid kan påverka hälsan. Utsätt aldrig personer, husdjur eller växter för direkt luftflöde under längre tidsperioder. 2. Med hänsyn till eventuell syrebrist skall rummet vädras när aggregatet är placerat i närheten av gasspis eller andra värmekällor. 3. Använd inte aggregatet för andra ändamål än vad det är avsett för. Ej för husdjur, mat, växter eller konstverk. Kan ge upphov till skador. Rengöring och underhåll 1. Rör aldrig metalldelarna när filtret tas bort. Vassa kanter kan orsaka skador på fingrar och armar. 2. Använd inte vatten vid rengöring inuti aggregatet. Kan skada elisoleringen och ge upphov till kortslutning 3. Vid rengöring av aggregatet måste strömmen vara frånslagen (slå ifrån arbetsbrytaren) Service Vid reperation och service, kontakta ett aktoriserat kylföretag. 3

6 AUTO COOL DRY HEAT TEMP ODE N/OF FA WING TIME RESET LOCK R FAN HIGH MED LOW Komponenter Inomhusdel Inomhusdel 1. Frontpanel 2. Luftintag 3. Luftfilter 4. Luftutblås 5. Horisontell luftflödesriktare 6. Vertikal luftflödesriktare 7. Display panel 8. Signalmottagare, fjärrkontroll 9. Fjärrkontroll 10. Manuell kontrollpanel Utomhusdel DRIFTSYMBOLER PÅ INOMHUSDELENS DISPLAY M O F N S ECONOMY R CANCEL DIGITALDISPLAY Utomhusdel 11. Anslutningsrör, dränering 12. Luftintag (sida och baksida) 13. Luftutblås Driftindikeringslampan blinkar i snabb följd (5 blinkningar/s) när säkerhetsfunktionerna aktiveras. Alla bildskisserna i denna manual är endast förklarande. De kan skilja sig något från det aggregat du har i din ägo (beroende på modell). Huvuddragen är likvärdiga. Sleep Infraröd Signalmottagare AUTO indikering Denna indikeringslampa tänds när aggregatet är i AUTO-driftläge. TIMER indikering Denna indikeringslampa tänds när TIMER är inställd i ON/OFF läge. PRE.-DEF. Indikator (avfrostning) (Endast för kyla & värme modeller) Denna indikeringslampa tänds när aggregatet startar avfrostning automatiskt eller när aggregatet växlar till värmedrift. DIGITAL DISPLAY indikering Visar aktuell inställd temperatur när aggregatet är i drift. DRIFT indikator Denna indikeringslampa blinkar när aggregatet slås på och lyser fast när aggregatet är i drift. SLEEP (insomning) indikator Denna indikatorlampa tänds när aggregatet går i energisparläge. 4

7 DRIFTTEMPERATUR Temperatur Driftläge Kyldrift Värmedrift Avfuktningsdrift Rumstemperatur 17 C - 32 C 0 C - 30 C 17 C - 32 C 18 C - 43 C Utomhustemperatur ( -5 C - 43 C:lågtemperaturutrustade modeller) -7 C - 24 C 11 C - 43 C OBS! 1. Används aggregatet utanför dessa temperaturbegränsningar så kommer de inbyggda säkerhetsvakterna att orsaka driftstörningar. 2. Relativ luftfuktighet skall vara lägre än 80%. Vid högre värden kommer kondensat att fällas ut. Ställ de vertikala luftriktarna i maximal vinkel mot golvet och ställ fläkthastighetsväljaren i HIGH fan mode (högsta fläkthastigheten) 3. Optimal drifteffekt erhålles om man håller sig inom temperaturbegränsningsområdena. MANUELL DRIFT Manuell drift kan användas vid enstaka tillfällen om fjärrkontrollen har kommit på avvägar eller batterierna är dåliga. Panel Manuell driftknapp AUTO/COOL 1 Öppna och lyft frontpanelen till den vinkel den låses (ett klickande ljud). 2 Tryck in den manuella startknappen med indikering, forcerad AUTO-drift. 3 Stäng panelen ordentligt till dess ursprungsposition. OBS! Så fort manuella driftknappen är intryckt kommer driften att skifta enligt följande: AUTO, KYLA, OFF. Tryck in knappen två gånger: Aggregatet kommer att gå i forserat KYL-driftläge. Detta används endast för att prova funktionen. Ett tredje tryck kommer att stoppa aggregatet, som stängs av. För att lagra inställt driftvärde så skall fjärrkontrollen användas direkt. OPTIMAL DRIFT För optimal drift skall följande observeras: Justera luftflödesriktningen så att den ej är riktad direkt mot människor. Justera temperaturen så att bästa komfortkänsla uppnås. Justera inte aggregatet till för höga/låga temperaturer. Stäng dörrar och fönster när aggregatet går i KYL eller VÄRME DRIFT. (annars tappar aggregatet effekt) Använd TIMER ON knappen för önskat klockslag när aggregatet skall starta. 5

8 AUTO COOL DRY HEAT TEMP FAN WING ECONOM TIMER CANCEL R RESET LOCK FAN HIGH MED LOW Placera aldrig föremål nära in- respektive utblåsen. Detta kan medföra att aggregatets effektivitet försämras eller helt stannar. Gör rent luftfiltret med jämna mellanrum, annars försämras aggregatets kyl- och värmeeffektivitet. Kör aldrig aggregatet med stängd horisontell luftriktare. JUSTERING AV LUFTRIKTNINGEN Justera luftriktningen på ett riktigt sätt, annars kan obehag upplevas av folk i rummet i form av ojämn temperatur. Justera den horisontella luftriktaren manuellt. Justera den vertikala luftriktaren med. fjärrkontrollen. Justera den vertikala luftriktaren (up - down) (upp/ner) Aggregatet justerar automatiskt den vertikala luftriktningen med hänsyn till inställt läge. M ODE ON/OF F S Y DIGITAL DISPLAY Inställning av den vertikala luftriktningen. Utför justeringen medans aggregatet är i drift Tryck in AIR DIRECTION knappen på fjärrkontrollen för att flytta luftriktaren till önskat läge. Justera det vertikala luftflödet till det bestämda läget. Vid efterföljande drifttagande kommer den vertikal luftriktningsinställningen automatiskt att ställa in sig på det valda läget som valdes genom att knappen AIR DIRECTION aktiverades. Lever Inställning av den vertikala luftriktningen (vänster - höger) Justera den verikala luftriktningen genom att flytta spaken åt vänster eller höger (beroende på modell) Se till att inte fingrarna inte kommer i beröring med fläkten, horisontella luftriktaren eller skada den vertikala luftriktaren. När aggregatet är i drift och den horisontella luftriktaren är i givet läge, för då spaken tillvänster (eller höger, beroende på modell) till önskad position. För automatisk swing av luftflödesriktningen (upp -ner) Utför denna funktion när aggregatet är i drift. Tryck in SWING knappen på fjärrkontrollen. För att stoppa funktionen, tryck åter in SWING knappen Tryck in AIR DIRECTION knappen för att låsa luftriktaren i önskad position. 6

9 OBS! AIR DIRECTION och SWING knapparna är ej tillgängliga när aggratet inte är i drift (gäller även när TIMER ON knappen är aktiverad) Kör inte aggregatet under en längre tid i kyl- eller avfuktningsdrift när luftriktaren är riktad nedåt. Det finns risk för kondensutfall på den horisontella luftriktaren och medföljande vattendroppar mot golvet.. Gör aldrig manuella justeringar på den vertikala luftriktaren. Använd alltid AIR DIRECTION eller SWING knappen. Flyttas luftriktaren. manuellt kan den skadas och aggregatet måste stoppas och på nytt startas. Startas aggregatet omedelbart efter det att stoppas brukar den horisontella luftriktaren ej komma i rörelse förrän after ca.10 sekunder. Den horisontella luftriktarens öppna vinkel skall ej ställas in för liten, vilket kan innebära försämrad kapacitet i KYL- och VÄRME drift. Kör aldrig aggregatet med stängd. horisontell luftriktare. När aggregatets elmatning kopplas in kan den horisontella lufriktaren ge ifrån sig ett visst ljud under 10 sekunder. (normalt) AGGREGATETS ARBETSSÄTT Ställ in Temperatur Ställ in Temperatur Tryck in Sleep knappen 1 1 timma Kyla Press Sleep timma 1 1 timme 1 timme Värme AUTOMATISKDRIFT När aggregatet sätts i AUTO drift kommer det automatiskt välja kyl- eller värmedrift, eller endast ventilationsdrift, beroende på vilken temperatur som valts och aktuell rumstemperatur. Aggregatet kommer att styra rumstemperaturen automatiskt runt den inställda temperaturen. Skulle AUTO driftläget upplevas som ej behagligt, kan manuellt önskat driftläge väljas.. EKONOMIDRIFT När SLEEP knappen trycks in under kyl-, värme eller AUTO drift kommer aggregatet automatiskt höja (kyla) eller minska (värme) 1 C per timme. Temperaturen stabiliseras efter cirka 2 timmar. Fläkthastigheten styrs automatiskt. Room temperature Cooling Fan only Cooling set temperature Fan only Cooling Time AVFUKTNINGSDRIFT Avfuktningsdriftläge väljs automatiskt med hänsyn till differensen mellan inställd temperatur och den aktuella rumstemperaturen. Temperaturen regleras under avfuktningen, genom att aggregatet slås till respektive från i kyldrift eller endas ventilationsdrift. Fläkthastigheten är i läge LOW (låg). DRYING operation 7

10 UNDERHÅLL Household Drain Cleaner No VARNING Det är nödvändigt att stoppa aggregatet och koppla ifrån aggregatet innan rengöringen påbörjas. Rengöring av inomhusdelen och fjärrkontrollen Thinner OBS. Använd en mjuk torr trasa för rengöring av inomhusdelen och fjärrkontrollen. En trasa doppad i vatten kan användas för rengöring av inomhusdelen om den är mycket. smutsig. Inomhusdelens frontpanel kan tas bort och rengöras med vatten. Torka därefter med en torr trasa. Använd aldrig trasa doppad i kemiska medel för rengöring av inomhusdelen. Använd aldrig bensin, tinner, polisch eller liknade kemikalier för rengöring. Plasthöljets yta förstörs och kan ändra form. Rengöring av luftfilter Ett igensatt filter försämrar aggregatets kapacitet. Filtret skall rengöras minst var annan vecka. 1. Öppna och lyft frontpanelen till den vinkel den låses (med ett klickande ljud). 2. Ta tag i luftfiltrets handtag och lyft upp det försiktigt och drag ut det från filterhållaren och drag det nedåt. 3. Tag bort luftfiltret från inomhusdelen. Gör rent luftfiltret varannan vecka. Dammsug rent luftfiltret eller gör rent det med vatten. Låt filtret självtorka på lämpligt ställe. 4. Tag bort odörfiltret från hållaren. Gör rent odörfiltret minst en gång per månad. Byt ut och ersätt med nytt filter var femte månad. Dammsug rent filtret eller gör rent med vatten. Låt filtret självtorka på lämpligt ställe. 8

11 Friskluftsfilter Elektrostatiskt Filter 5. Tag bort det Elektrostatiska filtret från hållaren, enligt bilden till vänster. Vänta i minst 10 minuter från det att frontpanelen öppnats till det du rör det Elektroniska filtret. I annat fall finns det stor risk för elektrisk stöt. Rengör det Elektrostatiska filtret med ett milt rengöringsmedel eller vatten och låt det soltorka i två timmar. Innan det Elektrostatiska filtret återmonteras, kontrollera att filterhållaren ej är skadad. 6. Installer friskluftsfiltret i avsedd position. 7. Sätt tillbaka filtren på plats och var noga med att vänster och höger hörnen kommer i rätt position. Underhåll Planerar du att aggregatet skall vara avstängt under en längre tid, skall följande beaktas: (1) Låt fläkten vara i drift under ca. 12 timmar för att torka ur inomhusdelens insida. (2) Stoppa aggregatet och slå ifrån arbetsbrytaren. Tag ur batterierna ur fjärrkontrollen. (3) Utomhusdelen behöver periodisk underhåll och och rengöring. Utför inte detta på själv, utan kontakta aktoriserat kylföretag. Kontrollpunkter innan aggregatet tas i drift. Kontrollera att elmatningskabeln är ansluten eller skadefri. Kontrollera att filterna är installerade. Kontrollera att luftintag och luftutblås ej är blockerade, speciellt om aggregatet inte varit i drift på länge. OBS. Rör inga metalldelar när filtren tas bort. Det är lätt att skära sig på de skarpa metallkanterna. Använd aldrig vatten för rengöring inuti aggregatet. Vatten kan orsaka skador på isolering och leda till kortslutning. Vid rengöring av aggregatet måste aggregatet stoppas och arbetsbrytaren slås ifrån. 9

12 DRIFTSTIPS Följande kan inträffa under en normal driftsituation. 1. Aggregatets skyddsfunktioner Kompressorskydd Kompressorn kan inte återstartas förrän 3 minuter efter stopp. Kalluftsförhindring Aggregatet är konstruerat att inte blåsa kalluft i Värmedriftläge när inomhusdelen har följande statusläge och inställd temperatur ej har uppnåts: A) När Värmedriftläge just har startat. B) Avfrostning C) Lågtemperatur i Värmedriftläge Inomhus- och utomhusdelens fläktar stoppas under avrostningscykeln. Frost kan bildas på utomhusdelens värmeväxlarbatteri under värmedriftläget när utomhustemperaturen är låg och den relativa fuktigheten är hög. Aggregatets effektivetet minskar något. Vid påfrostning kommer värmedriften att stoppas och automatisk ställs aggregatet i avfrostningsläge. Avfrostningstiden kan variera från 4-10 minuter, beroende på utomhustemperaturen och frostmängden som bildats på värmeväxlarens batteriyta. 2. En vit dimma kommer ut från inomhusdelen En vit dimma kommer ut från inomhusdelen beroende på stor temperaturdifferens mellan inkommande och utgående luft i KYL-driftläge med hög relativ fuktighet i rumsluften. En vit dimma kommer ut från inomhusdelen vilken kan häröra från avfrostningesprocessen när aggregatet startas i Värmedrift efter avslutad avfrostning. 3. Svagt ljud från aggrgatet Det kan höras ett lågt väsande ljud från utomhusdelen när kompressorn är i drift eller precis har stannat. Detta är ljudet från den strömmande köldmediegasen. Man kan även höra lågt gnisslande ljud när kompressorn är i drift eller precis har stannat. Detta orsakas av rörelser i aggregatmaterialet beroende på temperaturförändringar mellan kyla och värme. Ett ljud kan uppfattas när luftriktatren återgår till sin ursprungsposition. 4. Damm blåser ut från inomhusdelen Detta är normalt om aggregatet ej använts under en längre tid, eller vid första drifttillfället. 5. En speciell lukt kommer från inomhusdelen Detta orsakas av att inomhusdelen genomsyrats av lukt från byggnadsmaterial, möbler eller rök. 6. Aggregatet ändrar driftläge från endast Ventilation- till Kyl- eller Värmedriftläge När inomhustemperaturen uppnår inställd temperatur på aggregatet, stannar kompressorn automatiskt och aggrgatet ställs i endast Ventilationsdriftläge. Kompressorn startar igen när inomhustemperaturen stiger i Kyldriftläge eller sjunker i Värmedriftläge till inställt temperaturvärde. 10

13 7. Vattendroppar kan fällas ut på inomhusdelens ytor när aggregatet är i kyldrift och en relativa fuktighet högre än 80%. Justera den horisontella luftriktaren till maximal utblåsposition och välj hög fläkthastighet. 8. Auto-restart (återstartfunktion) Elbortfall under driften kommer att omedelbart stoppa aggregatet. Aggregat utan återstartfunktion: När elen återkommer börjar driftindikatornlampan att blinka, tryck då in ON/OFF knappen på fjärrkontrollen. Aggregat med återstartsfunktion: När elen återkommer startas aggregatet automatiskt med all tidigare utförda inställningarna intakta. 11

14 Problemsökningstips Funktionsstörningar och Lösningar Stoppa aggregatet omedelbart om ett av följande fel uppstår. Koppla ifrån aggregatet (arbetsbrytataren) och kontakta ett aktoriserat kylföretag.. OPERATION (drift) indikatorn eller andra indikatorlampor börjar att blinka ( 5 blink/s). Genom att bryta strömmen till aggregatet upphör detta och återkoppla därefter. Problem Säkringarna löser ut eller motorskyddet slår ifrån hela tiden. Främmande föremål eller vatten tränger in i aggrgegatet. Fjärrkontrollen fungerar ej eller fungerar ej tillfredställande. Andra onormala situationer. Fel Aggregatet startar inte Strömbortfall Orsak Aggregatet har kopplats ifrån. Åtgärd Vänta tills strömmen kommer åter Kontrollera elanslutningen Aggregatet varken kyler eller värmer fastän luft blåser ut från inomhusdelen till rummet. Säkringen har löst ut Batterierna i fjärrkontrollen är dåliga. Den inställda starttiden är felaktig. Olämplig temperaturinställning Luftfilterna är igensatta. Dörrar eller fönster är öppna Luftintag och luftutblås hos inomeller utomhusdelen är blockerade. Kompressorns startfördröjningsskydd har aktiverats, 3 minuter. Byt säkring Sätt in nya batterier. Vänta, eller annulera inställd tid. Ställ in temperaturen korrekt. Rengör filterna Stäng dörrar och fönster Tag först bort hindrande föremål och starta därefter aggregatet. Vänta Har inte felen rättats till, kontakta ett aktoriserat kylföretag och meddela felsymtomen. OBS! Försök aldrig att på egen hand reparera aggregatet Kontakta alltid ett aktoriserat kylföretag. 12

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R)

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R) DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG 7-9 - 13-18 RB 20 KF(R) 20-25 - 35-45 - 60-70 02-08-21 EG INNEHÅLL. Beskrivning. 1. Fjärrkontroll - Allmän beskrivning. 2. Aggregatets arbetssätt. 2.1 AUTO -drift. 2.2

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF 15-01-29 1/9 INNEHÅLL Egenskaper och Funktioner...3 Skyddsåtgärder...3 Beteckning...4 Driftstips...5 Internt skydd...6 Skötsel och underhåll...7,8 Felsökning...9

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs denna bruksanvisning I bruksanvisningen

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Luftkonditionering Väggmonterad typ

Luftkonditionering Väggmonterad typ Bruksanvisning Luftkonditionering Väggmonterad typ Förvara denna manual för framtida referens P/N9315345356 Sidan 1 av 37 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 4 1.1. Försiktighetsåtgärder för

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I DS174:1011 Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I Tack för att du valde Innova värmepumpsaggregat. Läs noggrant igenom denna manual innan aggregatet driftsätts och förvara

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-320/A 87 460 32 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH

Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH DS060:0704 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DC Inverter 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K För service kontakta följande Ackrediterade Kylföretag: Reviderad 071001 INNEHÅLL. 1. Fjärrkontroll 2. AUTO-driftläge

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Användarhandbok MODELLER FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX20JV1B FTX25JV1B FTX35JV1B FTK20GV1B FTK25GV1B FTK35GV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s WLD75

Bruksanvisning. Wood s WLD75 Bruksanvisning Wood s WLD75 BRUKSANVISNING WOOD S TORKRUMSAVFUKTARE WLD75 Innehåll 3... Kontrollpanelen 4... Användningsråd 5... Säkerhetsföreskrifter 5... Installation 6... Vattenavledning 6... Torka

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING

BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING 362009 / 362012 TILL FRAMTIDA BRUK INNEHÅLL Kort inledning. 1 Säkerhetsföreskrifter 2 Tekniska specifikationer.... 4 Namn på delar...... 5 Tillbehör.. 6 Kontrollpanel

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA Svenska SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV PART NO. 9374379712 INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 EGENSKAPER

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Avfuktare KCC-40AU. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS234:1412. Drift- och skötselmanual KCC-40AU

Avfuktare KCC-40AU. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS234:1412. Drift- och skötselmanual KCC-40AU Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-40AU Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS234:1412 1 Innehåll Sida Placering

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

KCC-W09AF KCC-W12AG. Användarmanual för. Enhetsaggregat (fönsterskakare) Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG

KCC-W09AF KCC-W12AG. Användarmanual för. Enhetsaggregat (fönsterskakare) Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG Användarmanual KCC-W09AF, KCC-W12AG Användarmanual för KCC-W09AF KCC-W12AG Enhetsaggregat (fönsterskakare) Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och

Läs mer

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10

Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022. 1,6 till 4,7 kw. 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 Fläktkonvektor för väggplacering Installationsanvisning HAW 007-009-018-022 1,6 till 4,7 kw 2,1 till 5,85 kw IOM HAW-N-1 13-01-29 D99344R1 1/10 ELMATNINGEN TILL AGGREGTET MÅSTE SLÅS AV INNAN ARBETE PÅBÖRJAS

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer