Flygt ENM 10 Nivåregulator. Installations-, driftoch underhållsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygt ENM 10 Nivåregulator. Installations-, driftoch underhållsmanual"

Transkript

1 Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, driftoch underhållsmanual

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning... 2 Handbokens syfte...2 Inspektera leveransen...2 Produktgaranti... 2 Säkerhet Nivåer för säkerhetsmeddelanden...4 Personsäkerhet... 5 Ex-godkända produkter... 5 Miljösäkerhet...6 Elektriska data...6 Säkerhetsdata för EX-godkänd installation (Enkel apparat i EXi installation)...7 Godkännanden...7 Produktbeskrivning Installation... 9 Nivåregulator... 9 Anslutning av nivåregulator till ljudlarm eller visuellt larm...11 Ex-installation...11 Underhåll...12 Tillgängliga språk...13 Länk till dokumentation...13 Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual 1

4 Inledning Inledning Handbokens syfte Syftet med denna handbok är att tillhandahålla den information som krävs för: Installation Drift Underhåll AKTSAMHET: Läs denna handbok noga innan du installerar och börjar använda produkten. Felaktig användning av produkten kan orsaka personskador och egendomsskador samt upphäva garantin. OBS!: Spara denna handbok och håll den enkelt tillgänglig där enheten är placerad. Inspektera leveransen Inspektera paketet Inspektera enheten 1. Inspektera paketet för att se om några delar är skadade eller saknas vid leverans 2. Anteckna eventuella delar som är skadade eller saknas på kvittot och fraktsedeln 3. Skicka ett klagomål till fraktföretaget om något inte stämmer. Om produkten har hämtats hos en distributör riktar du klagomålet direkt till denne 1. Ta bort emballeringsmaterial från produkten. Ta hand om allt emballeringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter 2. Inspektera produkten och se om några delar är skadade eller saknas 3. Lossa i tillämpliga fall produkten genom att avlägsna eventuella skruvar, bultar och spännband. För din egen personliga säkerhet måste du vara försiktig när du hanterar spikar och spännband 4. Kontakta din försäljningsrepresentant om någonting inte är som det ska Produktgaranti Täckning Xylem åtager sig att åtgärda dessa fel i produkter från Xylem under dessa villkor: Felen beror på defekter i utformning, material eller tillverkning Felen rapporteras till en Xylem-representant inom garantiperioden Produkten har använts endast under de förhållanden som beskrivs i denna handbok Produktens övervakningsutrustning är korrekt ansluten och har använts Allt service- och reparationsarbete utförs av personal som auktoriserats av Xylem Äkta Xylem-delar används Endast Ex-godkända delar och tillbehör som har godkänts av Xylem används i Exgodkända produkter 2 Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual

5 Inledning Begränsningar Garantianspråk Garantin täcker inte fel som orsakas av dessa situationer: Otillräckligt underhåll Felaktig montering Ändringar i produkten eller and installationen som har gjorts utan att Xylem har rådfrågats Felaktigt utfört reparationsarbete Normalt slitage Xylem påtar sig inget ansvar för följande situationer: Personskador Materialskador Ekonomiska förluster Xylem:s produkter håller hög kvalitet och förväntas fungera tillförlitligt under lång tid. Kontakta din Xylem-representant om ett garantianspråk trots det skulle bli aktuellt. Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual 3

6 Säkerhet Säkerhet VARNING: Användaren måste känna till säkerhetsföreskrifterna för att undvika personskada Handhavande eller montering av enheten på ett sätt som inte beskrivs i den här handboken kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller skador på utrustningen. Det innefattar modifiering av utrustningen eller användning av andra delar än dem som Xylem tillhandahåller. Om det finns frågor angående avsedd användning av utrustningen ska du kontakta en Xylem-representant innan du går vidare Ändra inte pumpens användningsområde utan godkännande av en auktoriserad Xylemrepresentant AKTSAMHET: Du måste följa installations-, drift- och underhållsanvisningarna som finns i den här handboken. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada på personer och utrustning eller förseningar. Nivåer för säkerhetsmeddelanden Om säkerhetsmeddelanden Det är mycket viktigt att du läser, förstår och följer säkerhetsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten. Informationen syftar till att förebygga dessa faror: olyckor och hälsoproblem för personalen skador på produkten fel på produkten. Definitioner Nivåer för säkerhetsmeddelanden FARA: Indikation En farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador VARNING: En farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador AKTSAMHET: En farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindriga eller måttliga personskador 4 Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual

7 Säkerhet Nivåer för säkerhetsmeddelanden ELEKTRISK RISK: Indikation Risk för elektriska stötar om anvisningarna inte följs noggrant OBS!: En möjlig situation som kan leda till oönskade tillstånd Användning utan risk för personskador Personsäkerhet Allmänna säkerhetsregler Elektriska anslutningar Dessa säkerhetsregler gäller: Håll alltid arbetsområdet rent Var uppmärksam på de risker som gas och ångor utgör i arbetsområdet Undvik alla elektriska faror. Var uppmärksam på riskerna för elektriska stötar och ljusbågar Beakta alltid risken för drunkning, elektriska olyckor och brännskador Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella, nationella och lokala föreskrifter. Mer information om gällande krav finns i avsnitten om elektriska anslutningar. Farliga vätskor Produkten är konstruerad för användning i vätskor som kan vara farliga för din hälsa. Iaktta följande regler när du arbetar med produkten: Se till att all personal som arbetar i avloppsanläggningar är vaccinerad mot sjukdomar som de kan utsättas för Iaktta noggrann personhygien Tvätta hud och ögon Gör följande om du har fått kemikalier eller skadliga vätskor i ögonen eller på huden: Tvätt av Ögon Hud Då... Tvinga isär ögonlocken med fingrarna Skölj ögonen med ögonsköljningsvätska eller rinnande vatten under minst 15 minuter Uppsök läkare Avlägsna förorenade klädesplagg Tvätta huden med tvål och vatten i minst en minut Uppsök läkare vid behov Ex-godkända produkter Följ dessa speciella instruktioner för handhavande om du har en Ex-godkänd enhet. Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual 5

8 Säkerhet Krav på personal Följande krav gäller för personal gällande Ex-godkända produkter i potentiellt explosiva atmosfärer: Alla åtgärder på produkten ska utföras av behöriga elektriker och Xylem-auktoriserade mekaniker. Särskilda föreskrifter gäller för installationer i explosiva atmosfärer Alla användare måste känna till riskerna med elektrisk ström och de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos gas, ånga och/eller båda som finns i riskområden Eventuellt underhåll på Ex-godkända produkter ska uppfylla internationella och nationella standarder (inklusive IEC/EN ). Xylem frånkänner sig allt ansvar för arbete som utförs av ej utbildad och ej auktoriserad personal. Krav på produkt och produkthantering Följande krav gäller för produkten och produkthanteringen gällande Ex-godkända produkter i potentiellt explosiva atmosfärer: Säkerställ, innan något arbete påbörjas på produkten, att produkten och manöverpanelen är frånskilda från spänningsförsörjningen och styrkretsen så att de inte oavsiktligt kan spänningsförsörjas Öppna inte produkten medan den har strömförsörjning eller befinner sig i en explosiv atmosfär Internt säkra kretsar krävs normalt för automatiska nivåregleringssystem med nivåregulatorer om de är monterade i zon 0 Modifiera inte utrustningen utan godkännande från en auktoriserad Xylemrepresentant Använd endast delar som erhålls från en auktoriserad Xylem-representant Miljösäkerhet Arbetsområdet Håll alltid stationen ren för att undvika och/eller upptäcka utsläpp. Riktlinjer för återvinning Föreskrifter för avfall och utsläpp Följ alltid dessa riktlinjer vid återvinning: Följ lokala lagar och föreskrifter gällande återvinning om enheten eller dess delar tas emot av ett auktoriserat återvinningsföretag Om den första riktlinjen inte är tillämplig returnerar du enheten eller delarna till din Xylem-representant Följ de här säkerhetsföreskrifterna gällande avfall och utsläpp: Ta hand om allt spill på korrekt sätt Hantera och kassera behandlad vätska enligt gällande miljöföreskrifter Ta hand om utspilld vätska i enlighet med säkerhets- och miljöprocedurer Rapportera alla miljöutsläpp till rätt myndigheter Elinstallation Kontakta ditt lokala elbolag angående krav på återvinning av elektriska installationer. Elektriska data Land Kanada Elektriska data 5 A, 250 V, DC 10 A, 250 V AC 6 Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual

9 Säkerhet Land Danmark Schweiz Sverige Elektriska data 10 A, 250 V, AC 6 A, 250 V, AC 10 A, 230 V, AC resistiv last 3A, 250 V, AC induktiv last 5 A, 30 V, DC resistiv last *1 ma, 5 V, DC, gulldkontakt * Art nr: & Säkerhetsdata för EX-godkänd installation (Enkel apparat i EXi installation) Maximal ingående spänning, U i : Maximal ingående ström, I i : 30V 100 ma Maximal ingående effekt, P i : 1,2W Nedsänkningsdjup: Max 20 m För kabellängd 20 m: Maximal intern kapacitans, C i : Maximal intern induktans, L i : 1,8 nf 10 μh OBS!: Internt säkra kretsar krävs för det automatiska styrsystemet. EX-säkerhetsbarriär (dvs. Prod. nr ) måste vara installerad! Godkännanden CE, CSA, SEMKO, NEMKO, DEMKO, EX LVD-godkännande enligt EN61058 CSA-godkännande: Cert nr Cl.I Zon 0, Gr. IIC; CL.I Div.1 Gr A, B, C&D Cl.II Gr. E, F&G Cl.III Om installerad till det certifierade internt säkra reläet, Ex ia, avsett för placering enligt leverantörens styrritning och installationsmanual. Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual 7

10 Produktbeskrivning 1. När pumpad media når en förbestämd nivå, tippar den övre vippan till horisontellt läge och pumpen börjar dränera bassängen. 2. Bassängen töms på vätska. 3. Pumpen stoppar när den nedre nivå vippan återgår till vertikalt läge. 4. Bassängen börjar fyllas igen och processen startar om. Installation Undvik att skada nivåregulatorn under installation Korsa inte kablarna till nivåregulatorn under installationen Nivåregulator Anslutningsbild För att uppfylla lokala bestämmelser är nivåregulatorerna normalt anslutna via en transformator till en styrkrets med låg spänning. Två vippor används, en för att starta och en för att stoppa. Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual 9

11 Produktbeskrivning Anslutning av nivåregulator till ljudlarm eller visuellt larm Anslutningsbild Alarm Low Level Alarm High Level Anslutningstabell Kabel Färg EU, Grå USA, Röd Svart EU, Brun USA, Vit Larm hög nivå X X Isolera Larm låg nivå X Isolera X Ex-installation OBS!: Internt säkra kretsar krävs för det automatiska styrsystemet. EX-säkerhetsbarriär (dvs. Prod. nr ) måste vara installerad! Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual 11

12 Produktbeskrivning XYLEM Underhåll ENM-10 är mycket hållbar och praktiskt taget underhållsfri. Du behöver bara kontrollera den då och då, för att garantera fortsatt funktion. Vi rekommenderar att ENM-10 rengörs då och då, och speciellt när plastytan är täckt med fett Gör samtidigt en visuell kontroll av nivåregulatorn för att säkerställa att varken kabel, skyddshylsa eller plasthölje uppvisar tecken på skada En skadad ENM-10 kan inte repareras på något sätt, på grund av den hermetiska kapslingen. Om enheten upptäcks vara skadad, ska den ersättas med en ny 12 Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual

13 Tillgängliga språk Tillgängliga språk Länk till dokumentation Český Dansk Deutsch Eesti Ελληνική Español Français Íslenska Italiano Latvijas Lietuvos Magyar Nederlandse Norsk Polski Português Русский Tato příručka je také k dispozici ke stažení v české na následující adrese: Denne håndbog er også tilgængelig til download på dansk fra følgende adresse: Dieses Handbuch ist ebenfalls zum download in deutscher Sprache unter folgender Adresse: Käesolev käsiraamat on saadaval ka alla laadida eesti alates: Αυτό το εγχειρίδιο είναι επίσης διαθέσιμη για λήψη στα σουηδικά από την ακόλουθη διεύθυνση: Este manual también está disponible para descargar en español desde la siguiente dirección: Ce manuel est également disponible pour téléchargement en français à l adresse suivante: Þessi handbók er einnig hægt að sækja frá íslenskum eftirfarandi heimilisfang: Questo manuale è inoltre disponibile per il download in italiano al seguente indirizzo: Šī rokasgrāmata ir pieejama lejupielādei par Latvijas no šādu adresi: Šis vadovas taip pat galima atsisiųsti iš Lietuvos šiuo adresu: Ez a kézikönyv is letölthető a magyar nyelvet: Dit handboek is ook beschikbaar voor download in het Nederlands op het volgende adres: Denne håndboken er også tilgjengelig for nedlasting på norsk fra følgende adresse: Ten podręcznik jest dostępny do pobrania w języku polskim z następującym adresem: Este manual também está disponível para download em Português, no seguinte endereço: В книге также доступна для загрузки на русском языке по следующему адресу: Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual 13

14 Tillgängliga språk Română Slovenský Slovenija Suomi Svenska Български 中 文 한국의 Acest manual este, de asemenea, disponibile pentru descărcare în limba română de la următoarea adresă: Táto príručka je tiež k dispozícii na stiahnutie v slovenskom jazyku na adresu: Ta priročnik so na voljo tudi za download v Sloveniji od naslednji naslov: Tämä käsikirja on myös ladattavissa suomeksi osoitteesta: Denna handbok finns också tillgänglig att ladda ned på svenska från följande adress: Настоящото ръководство е на разположение за сваляне на български от следния адрес: 这 本 手 册 是 在 中 国 也 可 以 从 下 面 的 下 载 地 址 : 이 책자는 또한 한국을 다운로드할 다음 주소입니다 : 14 Flygt ENM 10 Nivåregulator Installations-, drift- och underhållsmanual

15

16 Xylem zīləm 1) Den växtvävnad som leder upp vattnet från rötterna 2) Ett ledande globalt vattenteknikföretag Vi är personer med ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar som kan uppfylla världens vattenbehov. En grundläggande del av vårt arbete är att utveckla nya tekniker som kan komma att förbättra vårt sätt att använda, förvara och återanvända vatten. Vi flyttar, behandlar, analyserar och återför vatten till miljön, och vi hjälper människor att använda vatten effektivt hemma, på arbetet, på fabrikerna och i jordbruket. I mer än 150 länder har vi en stark och långvarig relation med kunder som vet att vi står för en dynamisk kombination av ledande produktvarumärken och expertkunskaper om applikationer med stöd av vår historia som innovatörer. Besök xyleminc.com om du vill veta mer om hur Xylem kan hjälpa dig. Xylem Water Solutions AB Gesällvägen Sundbyberg Sweden Tel Fax Besök vår webbplats för den senaste versionen av det här dokumentet och mer information Originalinstruktionerna är på engelska. Alla instruktioner som inte är på engelska är en översättning av originalinstruktionerna Xylem Inc _1.3_sv.SE_ _IOM_ENM10

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation ENM-10 Nivåvippor Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄN BESKRIVNING...2 Allmän beskrivning...2 LISTA ÖVER KEMISK RESISTANS... 7 Lista över kemisk resistans... 7 ENM-10

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Denna användarhandbok innehåller instruktioner för Polar H7 pulssensor.

Denna användarhandbok innehåller instruktioner för Polar H7 pulssensor. User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書 快 捷 使 用

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser Innehåll Förord...4 Avsedd användning...5 Säkerhetsföreskrifter...6 Förberedelser...7 Delarnas namn...8 Produktbeskrivning/funktioner...10 Nedfällningsfunktion...10 Lyftfunktion, upp/ned...10 Care Raiser...10

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av UPP-TAGET Positionering högre upp i säng ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Innehåll 1. Introduktion 3 2. Instruktioner för bruksanvisningen 4 3. Monteringsanvisning

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DC-EX 230/9" Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok My Passport for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport för Mac Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka

Läs mer