Sammanträde med forskarrådet vid Formas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: Plats: Forskningsrådet Formas, stora sammanträdesrummet, Kungsbron 21, Stockholm Närvarande: Ledamöter: Liljelund, Lars-Erik VD, ordförande Annerberg, Rolf generaldirektör Abrahamsson, Katarina professor Hedlund, Linda energistrateg Jensen, Per professor Lindström, Mårten civilingenjör (t o m 6) Näsholm, Torgny professor Oskarsson, Agneta professor Pettersson, Eva VD Smith, Henrik professor Tolstoy, Nikolaj tekn. dr. (ersätter M Lindström fr o m 6) Westlund, Hans professor (ersätter R Brännlund) Wäckelgård, Eva professor Åhnberg, Annika konsult Ersättare: Eckerberg, Katarina Ekman, Stina Huss-Danell, Kerstin Rytter, Elisabet Tillman, Anne-Marie Personalföreträdare: Göransson, Elisabet Svanberg-Olsson, Anneli Övriga: Almesjö, Lisa Eellend, Johan Glass, Marianne Johansson, Susanne Ledin, Anna Strålsjö, Lena Svensson, Jan Österman, Sara Anmälda förhinder: Brännlund, Runar professor (ersätter A Oskarsson under del; professor professor med. dr. professor Saco ST forskningssekreterare forskningssekreterare administrativ chef, sekreterare forskxiingssekreterare professor, huvudsekreterare forskningssekreterare forskningssekreterare chef för forskningsenheten professor

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 27 Sammanträdesdatum (4) Ärende 1 Godkännande av dagordningen 2 Protokoll från föregående sammanträde ( ). Följande ändringar anmäldes: 3: beviljat belopp kr för projektet "Hållbar termisk och akustisk renovering (S.T.A.R.)" dnr , avser år 2011." 5: stavning: A Oskarsson Beslut/åtgärd Godkändes. Till handlingarna. Förslag till budget för Formas verksamhet - forskningsanslagen Dnr Beslut: att fastställa budget för Formas verksamhet med finansiering över anslag för forskning enligt förslag (bilaga 3) att delegera till generaldirektören att besluta om detaljerad verksamhetsplan för Formas informations- och kommunikationsverksamhet, att uppdra åt generaldirektören att justera budget efter de ändringar regleringsbreven för samt anslagssparande för budgetåret 2011 kan innebära. Föredragande: Marianne Glass Ansökningsbehandling - Formas årliga utlysning 2011 a) Redovisning av samlad statistik b) Medel till mobilitetsstöd till unga forskare c) Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare d) Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt, beredningsgrupperna 1-8 (inkluderar beslut om medel till mobilitetsstöd till unga forskare samt medel till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare) Dnr Dnr Dnr Beslut: att preliminärt fördela medel för i enlighet med förslag till forskningsoch utvecklingsprojekt, beredningsgrupperna 1-8 (inkluderar beslut om medel till mobilitetsstöd till unga forskare och till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare) i enlighet med förslag, att uppdra åt generaldirektören att, efter föredragning av huvudsekreteraren, bevilja nästa projekt i rankinglistan i respektive beredningsgrupp för forsknings- och utvecklingsprojekt i de beredningsgrupper där sökanden väljer att ta tillbaka sina ansökningar samt att motsvarande ska gälla för beviljade ansökningar om medel till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare där motsvarande rankinglista finns. Beslutet gäller återtaganden som inkommer senast 31 januari,

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 3 (4) NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum att uppdra åt generaldirektören att fatta slutligt beslut om tilldelning av medel när förutsättningar för detta föreligger, att avslå övriga ansökningar, (bilaga 4 med jävsprotokoll) Föredragande: Anna Ledin, Lisa Almesjö, Johan Eellend, Elisabet Göransson, Susanne Johansson, Lena Strålsjö, Jan Svensson 5 Förslag till fördelning av medel till starka forskningsmiljöer 2011 Dnr Förslag till fördelning av medel till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området djurvälfärd Dnr Förslag till fördelning av medel inom området Trädgårdsforskning, i samarbete med stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). 8 Inkomna förslag till riktade satsningar inför Dnr Beslut: att fördela medel enligt förslag, att utvärdera verksamheten inom samtliga beviljade projekt efter halva tiden varvid som en förutsättning för fortsatt tilldelning under åren - ska gälla att utvärderingen visar på godtagbara resultat, att utvärdera hela satsningen etter avslutad projekttid. att avslå övriga ansökningar, (bilaga 5 med jävsprotokoll) Föredragande: Jan Svensson Beslut: att bevilja medel enligt förslag samt att avslå övriga ansökningar (bilaga 6). Ledamoten P Jensen anmälde jäv. S Ekman (ersättare) deltog inte heller i beslutet. Föredragande: Sara Österman Beslut: att delegera till generaldirektören att, efter föredragning av huvudsekreteraren, fatta beslut i ärendet när beredningsgruppens förslag till beslut föreligger. Föredragande: Sara Österman Beslut: att uppdra åt huvudsekreteraren att, med stöd av dagens diskussion, till nästa sammanträde presentera ett förslag till prioritering, att redovisa hur detta förslag tagits fram samt motiv för detta. Föredragande: Anna Ledin

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 27 Sammanträdesdatum (4) Rapport från forskarrådets arbetsgrupp för utvärdering av beredningsorganisationen 10 Anmälningar a) Aktuella utlysningar b) Generella villkor för bidrag till forskning Dnr c) Regeringens uppdrag till Formas m fl forskningsfinansiärer att utarbeta underlag till kommande forsknings- och innovationsproposition Dnr d) Beslut fattade efter delegation e) Anmälningar av godkända slutredogörelser 11 Sammanträdestider Beslut: att arbetsgruppen under innevarande vecka preciserar hur en bibliometrisk undersökning enligt dagens diskussion bör genomföras, att arbetsgruppen till nästa sammanträde återkommer med ytterligare synpunkter och förslag på genomförandet av utvärderingen av beredningsorganisationen. Föredragande: Torgny Näsholm a) Information. Föredragande: Anna Ledin b) Information Föredragande: Marianne Glass c) Information. Föredragande: Anna Ledin d) Till handlingarna (bilaga 10 d) e) Till handlingarna (bilaga 10 e) Beslut: att, utöver tidigare fastställd sammanträdestid februari, sammanträda april, 12 juni, 25 september och 20 november. Vid protokollet Marianne Glass Justeras

5 Bilaga 3 Forskarrådets beslut Anslagsöversikt Budget för forskningsrådet Formas - sammanfattning Budgetpost Enligt tidigare beslut (forskarrådet/ regeringen) - årlig utlysning - strategiska satsningar, riktade utlysningar m m - samfinansiering L-dep (Skogforsk, JTI, trädgård och växtförädling) - NKJ Övrig verksamhet (info, internationellt, utvärderingar, till disposition ) Enl regleringsbrev (förväntat ): IVL (prel) Strålskyddsmyndigheten KSLA- bibliotek Sametinget SEI (Stockholm Environment Institute) Djurskyddsforskning (ökning) Vårutlysningen forsknings- och utvecklingsprojekt - unga forskare - mobilitetsstöd Nya satsningar enligt forskarrådets beslut juni 2011 (riktade utlysningar) Miljö Landsbygd Summa Summa Summa Ej fördelat Tillgängliga medel enligt budgetprop (prel uppgifter) Planerad finansiering genom 2011 års anslagssparande

6 Formas Bilaga 4 Forskarrådet Jävsprotokoll sammanträde med Formas forskarråd Följande ledamöter/ersättare deltog ej i beslut om fördelning av medel under respektive beredningsgrupp. Beredningsgrupp Nedanstående ledamöter/ersättare deltog ej i besluten 1. Klimatförändring Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm, Henrik Smith Ersättare: Kerstin Huss-Danell, Anne-Marie Tillman 2. Naturmiljön Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm, Henrik Smith Ersättare: Kerstin Huss-Danell, Katarina Eckerberg 3. Nyttjande av naturresurser Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Per Jensen, Torgny Näsholm, Agneta Oskarsson, Henrik Smith Ersättare: Stina Ekman, Kerstin Huss-Danell 4. Resurseffektiva produkter och processer Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm Ersättare: Anne-Marie Tillman 5. Miljöföroreningar Ledamöter: Rolf Annerberg, Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm, Agneta Oskarsson, Henrik Smith Ersättare: Stina Ekman 6. Livsmedel och djurs välfärd 7. Stads- och landsbygdsutveckling Ledamöter: Per Jensen, Agneta Oskarsson, Henrik Smith Ersättare: Stina Ekman Ledamöter: Henrik Smith, Hans Westlund Ersättare: Anne-Marie Tillman, 8. Den byggda miljön Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Hans Westlund, Eva Wäckelgård

7 brg0111, Klimatförändringar Ahlgren Erik Chalmers tekniska högskola, Energi och miljö Bieffekter och klimatpassning i botten-upp energiekonomiska modeller? utveckling av bedömningsmetodik Amein Tahsein Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtbiologi och skogsgenetik Vete Betning med Bakterie för Lindring av Torka och Översvämning Stress Andersson Agneta Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Effekt av klimatförändring på trofisk status och födovävseffektivitet i marina system Andersson August Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Sammanlänkning av källinformation och ljusstrålningsegenskaperna av kolinnehållande aerosoler vid den subarktiska fältstationen i Pallas Andersson Lars Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtproduktionsekologi, VPE Utgör den genetiska diversiteten hos kortdagsväxter en möjlighet för etablering som ogräs på nordliga breddgrader? Balfors Berit Kungl. Tekniska högskolan, Mark- och vattenteknik Gränsöverskridande angreppssätt för hållbar utveckling och strategier för anpassning till klimatförändringar: utmaningar och möjligheter i Arktis Bastviken David Linköpings universitet, Tema Sjöars betydelse för växthusgasbalansen i skogslandskap Bengtsson Per-Erik Lunds universitet, Fysik Karakterisering av sotpartiklars optiska egenskaper för förbättrad kunskap om deras klimatpåverkan Berggren Kleja Dan Statens geotekniska institut, SGI, Markmiljö Förbättrade riskbedömningar av hur klimatet påverkar utlakningen av tungmetaller från förorenade områden Sida 1(17)

8 brg0111, Klimatförändringar Bergh Johan Sveriges Lantbruksuniversitet, Sydsvensk skogsvetenskap Skogsbrukssätt för ökad klimatnytta Berglez Peter Örebro universitet, Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Vägen mot hållbar kommunikation: samspelet mellan vetenskap, politik och medier gällande klimatfrågan PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Bertilsson Jan Sveriges Lantbruksuniversitet, Husdjurens utfodring och vård (HUV) Minskad metanproduktion från mjölkkor - dröm eller verklighet? Bishop Kevin Uppsala universitet, Geovetenskaper Växthusgasavgång från boreala källflöden: den mest SVÅRFÅNGAT komponent av den?läkande rör? i den globala kolcykeln som slussar en del av markens C och N export tillbaka till atmosfären via ytvatten Bishop Kevin Uppsala universitet, Geovetenskaper Bäcknära zonens inverkan på vattenkvaliteten: fältstudier för att förutsäga framtida DOC-utlakning PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Björk Robert Göteborgs universitet, Växt- och miljövetenskaper Hur känsligt är kolet i arktiska permafrostjordar för upptining? Blennow Kristina Sveriges Lantbruksuniversitet, Landskapsarkitektur ADAPTIV PLANERING OCH FÖRVALTNING I SVENSKA SKOGSLANDSKAP FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Bosch Carme Lunds universitet, Department of Physics KÄLLBESTÄMNING AV KLIMATPÅVERKANDE SOT AEROSOLER I ARKTIS MED MOLEKYL-SPECIFIK KOL-14 ANALYS Sida 2(17)

9 brg0111, Klimatförändringar Bäckstrand Karin Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitets starka forskningsmiljö om klimatpolitik och samhällsstyrning Bälter Katarina Karolinska Institutet, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Växthusgaser och matvanor. En studie om hållbara matvanor och möjliga folkhälsoeffekter i Sverige Chen Deliang Göteborgs universitet, Geovetenskaper Arktis påverkan på Skandinaviens klimat - mot en bättre förvaltning av klimatförändringens effekter på samhället Christensen Torben Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemanalys Kol och växthusgas utbyte i komplexa ekosystem i Grönland - en integrerad undersökning Claremar Björn Uppsala universitet, Geovetenskaper Förbättrad parametrisering av energiutbytet mellan atmosfär och kryosfär Dahlke Helen Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Klimatförändringseffekter på strålnings- och vattenbalansen i subarktiska landskap i Norra Sverige Dalén Love Naturhistoriska riksmuseet, Forskningsavdelningen Historiska konsekvenser av mänsklig påverkan och klimatförändringar på brunbjörnens ekologi och demografi Dalin Peter Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Orsaker till och konsekvenser av ett ökat antal insektsgenerationer Dargahi Bijan Kungl. Tekniska högskolan, Mark- och vattenteknik En jämförande studie av uttorkning av sjöar i tre världsdelar Mänsklig- och Klimatinverkan Sida 3(17)

10 brg0111, Klimatförändringar Das Supriyo Linnéuniversitetet, Naturvetenskap Klimatpåverkan på sötvattenssjöekologi, en studie i Loktaksjön, Indien Das Supriyo Linnéuniversitetet, Naturvetenskap Rekonstruera Holocen klimatförändringar från varvigt sediment hämtas från svensk sjö PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Dorrepaal Ellen Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Klimatet och växtrötters påverkan på förluster av gammalt organisk kol i permafrostjordar Dupont Sam Göteborgs universitet, Marin ekologi Effekten av havsförsurning på marina arter - evolutionära regler i framtida hav Duus-Otterström Göran Göteborgs universitet, Statsvetenskap Berättigandeteorin och klimatförändringar: Implikationer av en statsbaserad analys av klimatfrågan utifrån negativa rättigheter Edvardsson Björnberg Karin Kungl. Tekniska högskolan, Filosofi och teknikhistoria Den planetära ingenjörskonstens etik Ekengren Ann-Marie Göteborgs universitet, Statsvetenskap Vem arbetar i internationella miljöorganisationer? En studie om hur aktivister uppfattar den globala världen och sitt eget uppdrag Eliasson Peter Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Skogens långsiktigt bärkraftiga upptag av koldioxid Eliasson Peter Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Skogens långsiktigt bärkraftiga upptag av koldioxid Sida 4(17)

11 brg0111, Klimatförändringar Emmer Åsa Kungl. Tekniska högskolan, Kemi Arktiska marina kolloiders kemiska sammansättning och betydelse för molnbildning Evengård Birgitta Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Effekter av klimatförändring på människors och djurs hälsa i norr Fransson Agneta Göteborgs universitet, Geovetenskaper Påverkan av havsförsurning och smältvatten från havsis och marina glaciärer på kalciumkarbonatmättnaden i arktiska fjordar Fransson Petra Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi Betydelsen av svampmycel för inlagring coh omsättning av kol i skogsmark Franz Jan Göteborgs universitet, Kemi En teoretisk undersökning av fotokemin hos radikalvatten komplex i jordens atmosfär Friman Eva Uppsala universitet, Uppsala centrum för hållbar utveckling Ekonomi för global rättvisa och ekologisk hållbarhet - en vetenskapsteoretisk och vetenskapshistorisk studie för samhällsförändring Gaillard-Lemdahl Marie-José Linnéuniversitetet, Naturvetenskap Skogsbränder orsakade av klimat eller mänsklig aktivitet i Syd Sverige under de senaste år för implementering inom klimatmodellering och conservation (HOLFIRE-SSW) Gordon Line Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre Är återcirkulering av vattenånga betydelsefullt för social-ekologisk resilience? En analys av markanvändningars effekt på evaporation och nederbörd på regional till global skala Sida 5(17)

12 brg0111, Klimatförändringar Graham Mark Stockholms universitet, Socialantropologiska Energi som kosmologi: den kulturella förståelsen av global uppvärmning i Sverige Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Återhämtning av skogens kolupptag efter störning och dess betydelse för omloppstidens kolbudget Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Förbättrad modellering av ekosystemrespiration i tids- och frekvensdomänen Gustafsson Maria Luleå Tekniska Universitet, Samhällsbyggnad Urban hydrologisk modellering - Uppskattning av osäkerheter uppkomna genom modellsimuleringar angående påverkan av klimatförändring Gustafsson Örjan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kortlivade klimatpåverkande ämnen (SLCF): källbestämning och processtudier av sot (black carbon) och metan i Arktis och i Asien genom isotopmätningar och klimatmodeller: SLCF Programmet Gustavsson Eva Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Hushåll som förebilder för hållbar konsumtion? Erfarenheter av klimatdialoger i svenska kommuner Gårdmark Anna Fiskeriverket, Kustlaboratoriet Klimateffekter på trofiska interaktioner i marina födovävar Hahn Thomas Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre Analys av de möjligheter som REDD+ erbjuder för hållbart skogsbruk och social välfärd i Santa Cruz, Bolivia Hallin Sara Sveriges Lantbruksuniversitet, Mikrobiologi Terrestra lustgassänkor revisited: betydelsen av ett nytt reduktas hos en divers grupp denitrifierande bakerier Sida 6(17)

13 brg0111, Klimatförändringar Hansson Lars-Anders Lunds universitet, Biologi Framtida scenarier för klimatförändring: synergistiska effekter på cyanobakterier, toxinproduktion och ekosystemtjänster i akvatiska system Havenhand Jonathan Göteborgs universitet, Marin ekologi Klimatförändring och främmande arter - effekter på ekosystemtjänster och energetiken hos bentiska musslor Hjalmarsson Lennart Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Indirekta effekter av klimatpolitiska styrmedel Hjerpe Mattias Linköpings universitet, Tema Ledarskap i globalt miljösamarbete: en studie av ledande aktörer, fördelning av åtaganden och åtgärder inom förhandlingar om klimatförändringar, biodiversitet och hållbar utveckling Hof Anouschka Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Betydelsen av biotiska och antropogena faktorer vid utformningen av bevarandestrategier inför framtida klimatförändringar Holmgren Karin Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Klimatets variabilitet i Karibien Hysing Erik Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Vem styr egentligen? Utvecklingen och effekterna av miljöbilspolitik i Sverige Ilstedt Ulrik Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Träd, kol och vatten: kan träd minska sårbarheten mot klimatförändringar i semi-arida tropiska områden? Jansson Gunnar Skogforsk, Förädlade granplantor för framtidens klimat Sida 7(17)

14 brg0111, Klimatförändringar Jansson Peter Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi De svenska glaciärernas reträtt och volymförändring under 100 år av klimatförändring: från en extrem till en annan Jansson Roland Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Risken för etablering av invasiva växter till följd av ett varmare klimat PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Jensen Erik Steen Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbrukodlingssystem, teknik och produktkvalitet Kan reducerad jordbearbetning minska kväveförlusterna och öka markens kolinlagring i odlingssystem med huvudsakligen ettåriga grödor? Jonsson Per Göteborgs universitet, Marin ekologi Utformning av marina skyddade områden i ett varmare klimat: effekter av förändrad larvspridning FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Joyce Alyssa Göteborgs universitet, Sven Lovén Center för Marina vetenskaper Marin försurning: konsekvenser för befruktningsframgång och larvöverlevnad hos Ostrea edulis, en viktig vattenbruksart i Sverige Karlsson Jan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Integrering av akvatiska system i skogsbruksstrategier för reducering av utsläpp av växthusgaser Klein Richard Stockholm Environment Institute, Globalt samarbete kring klimatanpassning: det globala i det lokala Klintman Mikael Lunds universitet, Forskningspolitik A Cross-Disciplinary Analysis of Systems for Climate Labelling on Food Kratzer Susanne Stockholms universitet, Systemekologi Användning av bio-optik i kustzonförvaltning av Östersjön Sida 8(17)

15 brg0111, Klimatförändringar Krejci Radovan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kopplingar mellan moln och aerosol i Arktis Kristensson Adam Lunds universitet, Fysik Emissioner av partiklar från skeppstrafik och påverkan på det globala klimatet Kriström Bengt Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsekonomi ClimERE - klimat, energi och naturresursekonomi Kronlid David Uppsala universitet, Uppsala centrum för hållbar utveckling Klimatfo ra ndringar, energisystem och framtida generationer- en etisk analys av svensk energipolitik Kullman Leif Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Klimatstyrd skogsexpansion över kalfjället - ett möjligt hot mot fjällens biologiska mångfald och ekologiska tjänster Kätterer Thomas Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark och Miljö Kolfastläggning i jordbruksjordar - påverkan av odlingsmetoder och klimatförändringar Körnich Heiner Stockholms universitet, Meteorologi, MISU Nordatlantens Rossby vågor för väder och klimat (NORWAC) Larsson Bengt Göteborgs universitet, Sociologi Att lära sig rädda världen: Barns och ungas mediering av miljöpraktiker Larsson Jörgen Göteborgs universitet, Sociologi Politisk genomförbarhet för klimatpolitiska styrmedel avseende mat och flygresor Sida 9(17)

16 brg0111, Klimatförändringar STARKA FORSKN MILJÖER 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Lindahl Björn Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi IMPRESS - Mikroorganismer och modeller av kollagring i skogsmark Lindroth Anders Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemanalys Kvantifiering av CH4- och N2O-källor i vanligt förekommande svenska ekosystem under intensiv skötsel (GHG-HotSpots) PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Linnér Björn-Ola Linköpings universitet, Tema Icke-statliga aktörer inom den nya internationella ordningen för klimatsamarbete Löhmus Sundström Mare Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, Kemi, miljö och fodersäkerhet Klimat- och habitateffekter på gnagarburna sjukdomar Mandere Nicodemus Lunds universitet, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) Effekten av klimatvariation och andra faktorer på infektionssjukdomar i Kenya och Etiopien Martinsson Bengt Lunds universitet, Fysik Förbättrad tidsupplösning med en faktor 10 vid in situ studier av övre troposfärens och stratosfärens aerosolsammansättning vid interkontinentala flygningar inom CARIBIC-projektet Martinsson Bengt Lunds universitet, Fysik Studier av övre troposfärsk och stratosfärisk aerosol genom att kombinera in situ mätningar med satellitobservationer Martinsson Johan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Förklaringar till allmänhetens stöd för klimatpolitik. Villkoren i olika politiska kontexter för att bekämpa klimatförändringar Sida 10(17)

17 brg0111, Klimatförändringar Mathur Vikrom Dayal Stockholm Environment Institute, Climate & Energy SEI-S Här, där, överallt: Epistemologiska antaganden som styr lokalanpassning till *globala* klimatförändringar Meier Markus SMHI, Forskningsavdelningen Förstärkning av kapaciteten att förutspå blomningar av cyanobakterier i Östersjön i framtida klimat Mels Tom Högskolan på Gotland, Kultur, energi och miljö Uppbyggnad av ämnesövergripande forskningsmiljö inom ämnet vindkraft Metcalfe Daniel Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Markvegetationens koldioxidflöden i ekosystem på nordliga breddgrader: betydelsen av gödsling längs tre naturliga miljögradienter Mårtensson Linda-Maria Sveriges Lantbruksuniversitet, Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Biologisk karaktärisering och kolomsättning i jordar i grönområden i städer och deras omgivning Mårtensson Monica Uppsala universitet, Geovetenskaper Hur påverkar de primära aerosolpartiklarna från havet molnen i det marina gränsskiktet? Nilsson Mats Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Koldynamik och växthusgasflöden i nordliga myrar - effekten av varierande klimat samt bakgrundsmätningar för att utvärdera effekten av torvbrytning FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Norén Karin Stockholms universitet, Zoologi Genetisk struktur och rörelsemönster hos den skandinaviska rödräven: vad begränsar expansionen norrut? Sida 11(17)

18 brg0111, Klimatförändringar Norling Karl Göteborgs universitet, Marin ekologi Klimatförändringars effekt på artsamhällets struktur och funktion i marina sediment ekosystem Olausson Ulrika Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Klimatförändringens upp- och nedgång i medierna och bland medborgarna Oliva Jonàs Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi Nya sjukdomar i framtidens skog: att associera skogsskötsel med skogssjukdomar genom mekanistiska simuleringsmodeller Olofsson Johan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Kan rennäringen användas för att begränsa effekterna av en global uppvärmning? Integrering av kontrollerade experiment, miljöövervakning och fjärranalys Olsson Lennart Lunds universitet, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) Klimatförändringar, miljöförändringar och förändrade sjukdomsvägar med fokus på försummade tropiska sjukdomar Olsson Lennart Lunds universitet, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) Klimatförändringar och gränser för anpassning - Ett forskningsprogram om livsmedelssäkerhet och hälsa i utvecklingsländer Ostwald Madelene Göteborgs universitet, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Betydelsen av läckage för bevarandet av skogsresurser och inom klimatåtgärder Ostwald Madelene Göteborgs universitet, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Multifunktionella nyttor av markanvändning i sårbara kustområden i Sri Lanka och Vietnam - synergier till anpassning och åtgärder i relation till klimatförändringar Sida 12(17)

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum 2010-02-15 1(3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: 10.00 15.45 Plats: Forskningsrådet Formas,

Läs mer

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum 20130409 Sammanträde med forskarrådet id Formas Tid: 10.30 12.15 Plats: Stora Brännbo, Sigtuna Närvarande:

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

Kunskap för en hållbar framtid. SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012

Kunskap för en hållbar framtid. SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012 Kunskap för en hållbar framtid SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys 2009 2012 Kunskap för en hållbar framtid SLU:s strategi för forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Innehåll Inledning 7 Ingrid Petersson Fakta om den svenska skogen 15 Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen 27 Erland Mårald En arena för konflikter 37 Karin

Läs mer

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET KLIMATOLOGI NR 9 2014 UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET Erik Kjellström, Reino Abrahamsson, Pelle Boberg, Eva Jernbäcker, Marie Karlberg, Julien Morel och Åsa Sjöström Pärmbild En pojke

Läs mer

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537 Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Bilagor till rapport 6537 rapport 6525 DECEMBER 2012 1 Bilaga 1 Uppdraget NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planering Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning från länsstyrelserna Titel: Utgiven av: Utgivningsår: Copyright: ISBN: Upplaga: Layout: Tryck: Foto: Textgranskning: Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning

Läs mer

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING 2 Innehåll Inledning 5 I Sociala och ekonomiska dimensioner 7 Ett vägskäl i historien 7 Internationellt samarbete 7 Fattigdomsbekämpning 7 Förändring av konsumtionsmönstren

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning PROGRAM 7 GEMENSAMMA FÖREDRAG SLU och sektorsansvaret 10 Torbjörn Fagerström, prorektor SLU Bondens nya uppdrag 11 Janken Myrdal, professor SLU Från jordbruksproduktion till landsbygdsutveckling

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Anpassning till klimatförändringar. Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring.

Anpassning till klimatförändringar. Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring. No 106, Feb 2005 Reports Meteorology and Climatology Anpassning till klimatförändringar Kartläggning av arbete med sårbarhetsanalyser, anpassningsbehov och anpassningsåtgärder i Sverige till framtida klimatförändring.

Läs mer

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 NORDISK MILJØMÆRKNING Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar

Läs mer

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with

Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system. www.stockholmresilience.su.se. a partner with Vad är resiliens? En introduktion till forskning om social-ekologiska system a partner with www.stockholmresilience.su.se 1 illustration erik rosin Innehåll: Inledning sidan 3 2 Kapitel 1 Att länka människor

Läs mer