Sammanträde med forskarrådet vid Formas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: Plats: Forskningsrådet Formas, stora sammanträdesrummet, Kungsbron 21, Stockholm Närvarande: Ledamöter: Liljelund, Lars-Erik VD, ordförande Annerberg, Rolf generaldirektör Abrahamsson, Katarina professor Hedlund, Linda energistrateg Jensen, Per professor Lindström, Mårten civilingenjör (t o m 6) Näsholm, Torgny professor Oskarsson, Agneta professor Pettersson, Eva VD Smith, Henrik professor Tolstoy, Nikolaj tekn. dr. (ersätter M Lindström fr o m 6) Westlund, Hans professor (ersätter R Brännlund) Wäckelgård, Eva professor Åhnberg, Annika konsult Ersättare: Eckerberg, Katarina Ekman, Stina Huss-Danell, Kerstin Rytter, Elisabet Tillman, Anne-Marie Personalföreträdare: Göransson, Elisabet Svanberg-Olsson, Anneli Övriga: Almesjö, Lisa Eellend, Johan Glass, Marianne Johansson, Susanne Ledin, Anna Strålsjö, Lena Svensson, Jan Österman, Sara Anmälda förhinder: Brännlund, Runar professor (ersätter A Oskarsson under del; professor professor med. dr. professor Saco ST forskningssekreterare forskningssekreterare administrativ chef, sekreterare forskxiingssekreterare professor, huvudsekreterare forskningssekreterare forskningssekreterare chef för forskningsenheten professor

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 27 Sammanträdesdatum (4) Ärende 1 Godkännande av dagordningen 2 Protokoll från föregående sammanträde ( ). Följande ändringar anmäldes: 3: beviljat belopp kr för projektet "Hållbar termisk och akustisk renovering (S.T.A.R.)" dnr , avser år 2011." 5: stavning: A Oskarsson Beslut/åtgärd Godkändes. Till handlingarna. Förslag till budget för Formas verksamhet - forskningsanslagen Dnr Beslut: att fastställa budget för Formas verksamhet med finansiering över anslag för forskning enligt förslag (bilaga 3) att delegera till generaldirektören att besluta om detaljerad verksamhetsplan för Formas informations- och kommunikationsverksamhet, att uppdra åt generaldirektören att justera budget efter de ändringar regleringsbreven för samt anslagssparande för budgetåret 2011 kan innebära. Föredragande: Marianne Glass Ansökningsbehandling - Formas årliga utlysning 2011 a) Redovisning av samlad statistik b) Medel till mobilitetsstöd till unga forskare c) Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare d) Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt, beredningsgrupperna 1-8 (inkluderar beslut om medel till mobilitetsstöd till unga forskare samt medel till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare) Dnr Dnr Dnr Beslut: att preliminärt fördela medel för i enlighet med förslag till forskningsoch utvecklingsprojekt, beredningsgrupperna 1-8 (inkluderar beslut om medel till mobilitetsstöd till unga forskare och till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare) i enlighet med förslag, att uppdra åt generaldirektören att, efter föredragning av huvudsekreteraren, bevilja nästa projekt i rankinglistan i respektive beredningsgrupp för forsknings- och utvecklingsprojekt i de beredningsgrupper där sökanden väljer att ta tillbaka sina ansökningar samt att motsvarande ska gälla för beviljade ansökningar om medel till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare där motsvarande rankinglista finns. Beslutet gäller återtaganden som inkommer senast 31 januari,

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 3 (4) NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum att uppdra åt generaldirektören att fatta slutligt beslut om tilldelning av medel när förutsättningar för detta föreligger, att avslå övriga ansökningar, (bilaga 4 med jävsprotokoll) Föredragande: Anna Ledin, Lisa Almesjö, Johan Eellend, Elisabet Göransson, Susanne Johansson, Lena Strålsjö, Jan Svensson 5 Förslag till fördelning av medel till starka forskningsmiljöer 2011 Dnr Förslag till fördelning av medel till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området djurvälfärd Dnr Förslag till fördelning av medel inom området Trädgårdsforskning, i samarbete med stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). 8 Inkomna förslag till riktade satsningar inför Dnr Beslut: att fördela medel enligt förslag, att utvärdera verksamheten inom samtliga beviljade projekt efter halva tiden varvid som en förutsättning för fortsatt tilldelning under åren - ska gälla att utvärderingen visar på godtagbara resultat, att utvärdera hela satsningen etter avslutad projekttid. att avslå övriga ansökningar, (bilaga 5 med jävsprotokoll) Föredragande: Jan Svensson Beslut: att bevilja medel enligt förslag samt att avslå övriga ansökningar (bilaga 6). Ledamoten P Jensen anmälde jäv. S Ekman (ersättare) deltog inte heller i beslutet. Föredragande: Sara Österman Beslut: att delegera till generaldirektören att, efter föredragning av huvudsekreteraren, fatta beslut i ärendet när beredningsgruppens förslag till beslut föreligger. Föredragande: Sara Österman Beslut: att uppdra åt huvudsekreteraren att, med stöd av dagens diskussion, till nästa sammanträde presentera ett förslag till prioritering, att redovisa hur detta förslag tagits fram samt motiv för detta. Föredragande: Anna Ledin

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 27 Sammanträdesdatum (4) Rapport från forskarrådets arbetsgrupp för utvärdering av beredningsorganisationen 10 Anmälningar a) Aktuella utlysningar b) Generella villkor för bidrag till forskning Dnr c) Regeringens uppdrag till Formas m fl forskningsfinansiärer att utarbeta underlag till kommande forsknings- och innovationsproposition Dnr d) Beslut fattade efter delegation e) Anmälningar av godkända slutredogörelser 11 Sammanträdestider Beslut: att arbetsgruppen under innevarande vecka preciserar hur en bibliometrisk undersökning enligt dagens diskussion bör genomföras, att arbetsgruppen till nästa sammanträde återkommer med ytterligare synpunkter och förslag på genomförandet av utvärderingen av beredningsorganisationen. Föredragande: Torgny Näsholm a) Information. Föredragande: Anna Ledin b) Information Föredragande: Marianne Glass c) Information. Föredragande: Anna Ledin d) Till handlingarna (bilaga 10 d) e) Till handlingarna (bilaga 10 e) Beslut: att, utöver tidigare fastställd sammanträdestid februari, sammanträda april, 12 juni, 25 september och 20 november. Vid protokollet Marianne Glass Justeras

5 Bilaga 3 Forskarrådets beslut Anslagsöversikt Budget för forskningsrådet Formas - sammanfattning Budgetpost Enligt tidigare beslut (forskarrådet/ regeringen) - årlig utlysning - strategiska satsningar, riktade utlysningar m m - samfinansiering L-dep (Skogforsk, JTI, trädgård och växtförädling) - NKJ Övrig verksamhet (info, internationellt, utvärderingar, till disposition ) Enl regleringsbrev (förväntat ): IVL (prel) Strålskyddsmyndigheten KSLA- bibliotek Sametinget SEI (Stockholm Environment Institute) Djurskyddsforskning (ökning) Vårutlysningen forsknings- och utvecklingsprojekt - unga forskare - mobilitetsstöd Nya satsningar enligt forskarrådets beslut juni 2011 (riktade utlysningar) Miljö Landsbygd Summa Summa Summa Ej fördelat Tillgängliga medel enligt budgetprop (prel uppgifter) Planerad finansiering genom 2011 års anslagssparande

6 Formas Bilaga 4 Forskarrådet Jävsprotokoll sammanträde med Formas forskarråd Följande ledamöter/ersättare deltog ej i beslut om fördelning av medel under respektive beredningsgrupp. Beredningsgrupp Nedanstående ledamöter/ersättare deltog ej i besluten 1. Klimatförändring Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm, Henrik Smith Ersättare: Kerstin Huss-Danell, Anne-Marie Tillman 2. Naturmiljön Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm, Henrik Smith Ersättare: Kerstin Huss-Danell, Katarina Eckerberg 3. Nyttjande av naturresurser Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Per Jensen, Torgny Näsholm, Agneta Oskarsson, Henrik Smith Ersättare: Stina Ekman, Kerstin Huss-Danell 4. Resurseffektiva produkter och processer Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm Ersättare: Anne-Marie Tillman 5. Miljöföroreningar Ledamöter: Rolf Annerberg, Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm, Agneta Oskarsson, Henrik Smith Ersättare: Stina Ekman 6. Livsmedel och djurs välfärd 7. Stads- och landsbygdsutveckling Ledamöter: Per Jensen, Agneta Oskarsson, Henrik Smith Ersättare: Stina Ekman Ledamöter: Henrik Smith, Hans Westlund Ersättare: Anne-Marie Tillman, 8. Den byggda miljön Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Hans Westlund, Eva Wäckelgård

7 brg0111, Klimatförändringar Ahlgren Erik Chalmers tekniska högskola, Energi och miljö Bieffekter och klimatpassning i botten-upp energiekonomiska modeller? utveckling av bedömningsmetodik Amein Tahsein Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtbiologi och skogsgenetik Vete Betning med Bakterie för Lindring av Torka och Översvämning Stress Andersson Agneta Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Effekt av klimatförändring på trofisk status och födovävseffektivitet i marina system Andersson August Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Sammanlänkning av källinformation och ljusstrålningsegenskaperna av kolinnehållande aerosoler vid den subarktiska fältstationen i Pallas Andersson Lars Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtproduktionsekologi, VPE Utgör den genetiska diversiteten hos kortdagsväxter en möjlighet för etablering som ogräs på nordliga breddgrader? Balfors Berit Kungl. Tekniska högskolan, Mark- och vattenteknik Gränsöverskridande angreppssätt för hållbar utveckling och strategier för anpassning till klimatförändringar: utmaningar och möjligheter i Arktis Bastviken David Linköpings universitet, Tema Sjöars betydelse för växthusgasbalansen i skogslandskap Bengtsson Per-Erik Lunds universitet, Fysik Karakterisering av sotpartiklars optiska egenskaper för förbättrad kunskap om deras klimatpåverkan Berggren Kleja Dan Statens geotekniska institut, SGI, Markmiljö Förbättrade riskbedömningar av hur klimatet påverkar utlakningen av tungmetaller från förorenade områden Sida 1(17)

8 brg0111, Klimatförändringar Bergh Johan Sveriges Lantbruksuniversitet, Sydsvensk skogsvetenskap Skogsbrukssätt för ökad klimatnytta Berglez Peter Örebro universitet, Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Vägen mot hållbar kommunikation: samspelet mellan vetenskap, politik och medier gällande klimatfrågan PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Bertilsson Jan Sveriges Lantbruksuniversitet, Husdjurens utfodring och vård (HUV) Minskad metanproduktion från mjölkkor - dröm eller verklighet? Bishop Kevin Uppsala universitet, Geovetenskaper Växthusgasavgång från boreala källflöden: den mest SVÅRFÅNGAT komponent av den?läkande rör? i den globala kolcykeln som slussar en del av markens C och N export tillbaka till atmosfären via ytvatten Bishop Kevin Uppsala universitet, Geovetenskaper Bäcknära zonens inverkan på vattenkvaliteten: fältstudier för att förutsäga framtida DOC-utlakning PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Björk Robert Göteborgs universitet, Växt- och miljövetenskaper Hur känsligt är kolet i arktiska permafrostjordar för upptining? Blennow Kristina Sveriges Lantbruksuniversitet, Landskapsarkitektur ADAPTIV PLANERING OCH FÖRVALTNING I SVENSKA SKOGSLANDSKAP FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Bosch Carme Lunds universitet, Department of Physics KÄLLBESTÄMNING AV KLIMATPÅVERKANDE SOT AEROSOLER I ARKTIS MED MOLEKYL-SPECIFIK KOL-14 ANALYS Sida 2(17)

9 brg0111, Klimatförändringar Bäckstrand Karin Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitets starka forskningsmiljö om klimatpolitik och samhällsstyrning Bälter Katarina Karolinska Institutet, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Växthusgaser och matvanor. En studie om hållbara matvanor och möjliga folkhälsoeffekter i Sverige Chen Deliang Göteborgs universitet, Geovetenskaper Arktis påverkan på Skandinaviens klimat - mot en bättre förvaltning av klimatförändringens effekter på samhället Christensen Torben Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemanalys Kol och växthusgas utbyte i komplexa ekosystem i Grönland - en integrerad undersökning Claremar Björn Uppsala universitet, Geovetenskaper Förbättrad parametrisering av energiutbytet mellan atmosfär och kryosfär Dahlke Helen Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Klimatförändringseffekter på strålnings- och vattenbalansen i subarktiska landskap i Norra Sverige Dalén Love Naturhistoriska riksmuseet, Forskningsavdelningen Historiska konsekvenser av mänsklig påverkan och klimatförändringar på brunbjörnens ekologi och demografi Dalin Peter Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Orsaker till och konsekvenser av ett ökat antal insektsgenerationer Dargahi Bijan Kungl. Tekniska högskolan, Mark- och vattenteknik En jämförande studie av uttorkning av sjöar i tre världsdelar Mänsklig- och Klimatinverkan Sida 3(17)

10 brg0111, Klimatförändringar Das Supriyo Linnéuniversitetet, Naturvetenskap Klimatpåverkan på sötvattenssjöekologi, en studie i Loktaksjön, Indien Das Supriyo Linnéuniversitetet, Naturvetenskap Rekonstruera Holocen klimatförändringar från varvigt sediment hämtas från svensk sjö PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Dorrepaal Ellen Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Klimatet och växtrötters påverkan på förluster av gammalt organisk kol i permafrostjordar Dupont Sam Göteborgs universitet, Marin ekologi Effekten av havsförsurning på marina arter - evolutionära regler i framtida hav Duus-Otterström Göran Göteborgs universitet, Statsvetenskap Berättigandeteorin och klimatförändringar: Implikationer av en statsbaserad analys av klimatfrågan utifrån negativa rättigheter Edvardsson Björnberg Karin Kungl. Tekniska högskolan, Filosofi och teknikhistoria Den planetära ingenjörskonstens etik Ekengren Ann-Marie Göteborgs universitet, Statsvetenskap Vem arbetar i internationella miljöorganisationer? En studie om hur aktivister uppfattar den globala världen och sitt eget uppdrag Eliasson Peter Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Skogens långsiktigt bärkraftiga upptag av koldioxid Eliasson Peter Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Skogens långsiktigt bärkraftiga upptag av koldioxid Sida 4(17)

11 brg0111, Klimatförändringar Emmer Åsa Kungl. Tekniska högskolan, Kemi Arktiska marina kolloiders kemiska sammansättning och betydelse för molnbildning Evengård Birgitta Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Effekter av klimatförändring på människors och djurs hälsa i norr Fransson Agneta Göteborgs universitet, Geovetenskaper Påverkan av havsförsurning och smältvatten från havsis och marina glaciärer på kalciumkarbonatmättnaden i arktiska fjordar Fransson Petra Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi Betydelsen av svampmycel för inlagring coh omsättning av kol i skogsmark Franz Jan Göteborgs universitet, Kemi En teoretisk undersökning av fotokemin hos radikalvatten komplex i jordens atmosfär Friman Eva Uppsala universitet, Uppsala centrum för hållbar utveckling Ekonomi för global rättvisa och ekologisk hållbarhet - en vetenskapsteoretisk och vetenskapshistorisk studie för samhällsförändring Gaillard-Lemdahl Marie-José Linnéuniversitetet, Naturvetenskap Skogsbränder orsakade av klimat eller mänsklig aktivitet i Syd Sverige under de senaste år för implementering inom klimatmodellering och conservation (HOLFIRE-SSW) Gordon Line Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre Är återcirkulering av vattenånga betydelsefullt för social-ekologisk resilience? En analys av markanvändningars effekt på evaporation och nederbörd på regional till global skala Sida 5(17)

12 brg0111, Klimatförändringar Graham Mark Stockholms universitet, Socialantropologiska Energi som kosmologi: den kulturella förståelsen av global uppvärmning i Sverige Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Återhämtning av skogens kolupptag efter störning och dess betydelse för omloppstidens kolbudget Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Förbättrad modellering av ekosystemrespiration i tids- och frekvensdomänen Gustafsson Maria Luleå Tekniska Universitet, Samhällsbyggnad Urban hydrologisk modellering - Uppskattning av osäkerheter uppkomna genom modellsimuleringar angående påverkan av klimatförändring Gustafsson Örjan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kortlivade klimatpåverkande ämnen (SLCF): källbestämning och processtudier av sot (black carbon) och metan i Arktis och i Asien genom isotopmätningar och klimatmodeller: SLCF Programmet Gustavsson Eva Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Hushåll som förebilder för hållbar konsumtion? Erfarenheter av klimatdialoger i svenska kommuner Gårdmark Anna Fiskeriverket, Kustlaboratoriet Klimateffekter på trofiska interaktioner i marina födovävar Hahn Thomas Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre Analys av de möjligheter som REDD+ erbjuder för hållbart skogsbruk och social välfärd i Santa Cruz, Bolivia Hallin Sara Sveriges Lantbruksuniversitet, Mikrobiologi Terrestra lustgassänkor revisited: betydelsen av ett nytt reduktas hos en divers grupp denitrifierande bakerier Sida 6(17)

13 brg0111, Klimatförändringar Hansson Lars-Anders Lunds universitet, Biologi Framtida scenarier för klimatförändring: synergistiska effekter på cyanobakterier, toxinproduktion och ekosystemtjänster i akvatiska system Havenhand Jonathan Göteborgs universitet, Marin ekologi Klimatförändring och främmande arter - effekter på ekosystemtjänster och energetiken hos bentiska musslor Hjalmarsson Lennart Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Indirekta effekter av klimatpolitiska styrmedel Hjerpe Mattias Linköpings universitet, Tema Ledarskap i globalt miljösamarbete: en studie av ledande aktörer, fördelning av åtaganden och åtgärder inom förhandlingar om klimatförändringar, biodiversitet och hållbar utveckling Hof Anouschka Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Betydelsen av biotiska och antropogena faktorer vid utformningen av bevarandestrategier inför framtida klimatförändringar Holmgren Karin Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Klimatets variabilitet i Karibien Hysing Erik Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Vem styr egentligen? Utvecklingen och effekterna av miljöbilspolitik i Sverige Ilstedt Ulrik Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Träd, kol och vatten: kan träd minska sårbarheten mot klimatförändringar i semi-arida tropiska områden? Jansson Gunnar Skogforsk, Förädlade granplantor för framtidens klimat Sida 7(17)

14 brg0111, Klimatförändringar Jansson Peter Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi De svenska glaciärernas reträtt och volymförändring under 100 år av klimatförändring: från en extrem till en annan Jansson Roland Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Risken för etablering av invasiva växter till följd av ett varmare klimat PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Jensen Erik Steen Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbrukodlingssystem, teknik och produktkvalitet Kan reducerad jordbearbetning minska kväveförlusterna och öka markens kolinlagring i odlingssystem med huvudsakligen ettåriga grödor? Jonsson Per Göteborgs universitet, Marin ekologi Utformning av marina skyddade områden i ett varmare klimat: effekter av förändrad larvspridning FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Joyce Alyssa Göteborgs universitet, Sven Lovén Center för Marina vetenskaper Marin försurning: konsekvenser för befruktningsframgång och larvöverlevnad hos Ostrea edulis, en viktig vattenbruksart i Sverige Karlsson Jan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Integrering av akvatiska system i skogsbruksstrategier för reducering av utsläpp av växthusgaser Klein Richard Stockholm Environment Institute, Globalt samarbete kring klimatanpassning: det globala i det lokala Klintman Mikael Lunds universitet, Forskningspolitik A Cross-Disciplinary Analysis of Systems for Climate Labelling on Food Kratzer Susanne Stockholms universitet, Systemekologi Användning av bio-optik i kustzonförvaltning av Östersjön Sida 8(17)

15 brg0111, Klimatförändringar Krejci Radovan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kopplingar mellan moln och aerosol i Arktis Kristensson Adam Lunds universitet, Fysik Emissioner av partiklar från skeppstrafik och påverkan på det globala klimatet Kriström Bengt Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsekonomi ClimERE - klimat, energi och naturresursekonomi Kronlid David Uppsala universitet, Uppsala centrum för hållbar utveckling Klimatfo ra ndringar, energisystem och framtida generationer- en etisk analys av svensk energipolitik Kullman Leif Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Klimatstyrd skogsexpansion över kalfjället - ett möjligt hot mot fjällens biologiska mångfald och ekologiska tjänster Kätterer Thomas Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark och Miljö Kolfastläggning i jordbruksjordar - påverkan av odlingsmetoder och klimatförändringar Körnich Heiner Stockholms universitet, Meteorologi, MISU Nordatlantens Rossby vågor för väder och klimat (NORWAC) Larsson Bengt Göteborgs universitet, Sociologi Att lära sig rädda världen: Barns och ungas mediering av miljöpraktiker Larsson Jörgen Göteborgs universitet, Sociologi Politisk genomförbarhet för klimatpolitiska styrmedel avseende mat och flygresor Sida 9(17)

16 brg0111, Klimatförändringar STARKA FORSKN MILJÖER 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Lindahl Björn Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi IMPRESS - Mikroorganismer och modeller av kollagring i skogsmark Lindroth Anders Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemanalys Kvantifiering av CH4- och N2O-källor i vanligt förekommande svenska ekosystem under intensiv skötsel (GHG-HotSpots) PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Linnér Björn-Ola Linköpings universitet, Tema Icke-statliga aktörer inom den nya internationella ordningen för klimatsamarbete Löhmus Sundström Mare Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, Kemi, miljö och fodersäkerhet Klimat- och habitateffekter på gnagarburna sjukdomar Mandere Nicodemus Lunds universitet, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) Effekten av klimatvariation och andra faktorer på infektionssjukdomar i Kenya och Etiopien Martinsson Bengt Lunds universitet, Fysik Förbättrad tidsupplösning med en faktor 10 vid in situ studier av övre troposfärens och stratosfärens aerosolsammansättning vid interkontinentala flygningar inom CARIBIC-projektet Martinsson Bengt Lunds universitet, Fysik Studier av övre troposfärsk och stratosfärisk aerosol genom att kombinera in situ mätningar med satellitobservationer Martinsson Johan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Förklaringar till allmänhetens stöd för klimatpolitik. Villkoren i olika politiska kontexter för att bekämpa klimatförändringar Sida 10(17)

17 brg0111, Klimatförändringar Mathur Vikrom Dayal Stockholm Environment Institute, Climate & Energy SEI-S Här, där, överallt: Epistemologiska antaganden som styr lokalanpassning till *globala* klimatförändringar Meier Markus SMHI, Forskningsavdelningen Förstärkning av kapaciteten att förutspå blomningar av cyanobakterier i Östersjön i framtida klimat Mels Tom Högskolan på Gotland, Kultur, energi och miljö Uppbyggnad av ämnesövergripande forskningsmiljö inom ämnet vindkraft Metcalfe Daniel Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Markvegetationens koldioxidflöden i ekosystem på nordliga breddgrader: betydelsen av gödsling längs tre naturliga miljögradienter Mårtensson Linda-Maria Sveriges Lantbruksuniversitet, Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Biologisk karaktärisering och kolomsättning i jordar i grönområden i städer och deras omgivning Mårtensson Monica Uppsala universitet, Geovetenskaper Hur påverkar de primära aerosolpartiklarna från havet molnen i det marina gränsskiktet? Nilsson Mats Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Koldynamik och växthusgasflöden i nordliga myrar - effekten av varierande klimat samt bakgrundsmätningar för att utvärdera effekten av torvbrytning FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Norén Karin Stockholms universitet, Zoologi Genetisk struktur och rörelsemönster hos den skandinaviska rödräven: vad begränsar expansionen norrut? Sida 11(17)

18 brg0111, Klimatförändringar Norling Karl Göteborgs universitet, Marin ekologi Klimatförändringars effekt på artsamhällets struktur och funktion i marina sediment ekosystem Olausson Ulrika Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Klimatförändringens upp- och nedgång i medierna och bland medborgarna Oliva Jonàs Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi Nya sjukdomar i framtidens skog: att associera skogsskötsel med skogssjukdomar genom mekanistiska simuleringsmodeller Olofsson Johan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Kan rennäringen användas för att begränsa effekterna av en global uppvärmning? Integrering av kontrollerade experiment, miljöövervakning och fjärranalys Olsson Lennart Lunds universitet, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) Klimatförändringar, miljöförändringar och förändrade sjukdomsvägar med fokus på försummade tropiska sjukdomar Olsson Lennart Lunds universitet, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) Klimatförändringar och gränser för anpassning - Ett forskningsprogram om livsmedelssäkerhet och hälsa i utvecklingsländer Ostwald Madelene Göteborgs universitet, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Betydelsen av läckage för bevarandet av skogsresurser och inom klimatåtgärder Ostwald Madelene Göteborgs universitet, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Multifunktionella nyttor av markanvändning i sårbara kustområden i Sri Lanka och Vietnam - synergier till anpassning och åtgärder i relation till klimatförändringar Sida 12(17)

19 brg0111, Klimatförändringar Ostwald Madelene Göteborgs universitet, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Internationella klimatdrivna initativ möter nationell mark- och skogsstyrning på lokal nivå i Burkina Faso och Kenya FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Pathak Ravi Kant Göteborgs universitet, Kemi Komplexiteten för aerosoler som kortlivade klimatpåverkande ämnen: Interaktioner mellan sot och sekundära organiska aerosoler (SOA) i ett förändrat klimat Persson Andreas Lunds universitet, Geo- och ekosystemvetenskaper Beräkning av kolbalansen i nordliga torvmarker - en kombination av digitala höjdmodeller, topografiska fuktighetsindex och funktionella växttyper Persson Jesper Sveriges Lantbruksuniversitet, Landskapsutveckling Klimatkompensation genom trädplantering i syd: en analys av kompensationsmodeller och socio-politiska konsekvenser Rayner David Göteborgs universitet, Geovetenskaper Att skräddarsy klimatförändringsscenarier för slutanvändare: ett verktyg för att skapa lokala tidserier med en timmes upplösning Rayner David Göteborgs universitet, Geovetenskaper Den kombinerade effekten av markanvändning och klimatförändring på hydrometeorology och jordbrukets produktivitet i de norra högländerna i Etiopien Rosquist Gunhild Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Svenska glaciärers känslighet och resiliens för klimatförändringar Rowe Owen Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap HAVSISENS ROLL I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT Sida 13(17)

20 brg0111, Klimatförändringar Rutgersson Anna Uppsala universitet, Geovetenskaper Betydelsen av utbyte mellan hav och atmosfär för kolcykeln Rydhagen Birgitta Blekinge Tekniska Högskola, Planering och mediedesign Tekniska lösningar för minskad klimatpåverkan. Vad är problemet? Sahlin Ullrika Lunds universitet, CEC Centrum för miljö- och klimatforskning Robust beslutsfattande under osäkerhet?från data till beslut om vår miljö Salomonsson Lennart Sveriges Lantbruksuniversitet, Stad och Land Motsättningar mellan globala miljövårdsinitiativ och lokala försörjningssystem: lokala följder av den globala miljö masterplanen REDD FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Sandblom Erik Göteborgs universitet, Zoologi Fysiologisk plasticitet och adaptation till temperatur i fisk - Den uppvärmda Biotestsjön i Forsmark som en modell för klimatförändring Schumann Barbara Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Klimatets påverkan på risken att avlida i hjärtkärlsjukdom - En rikstäckande geografisk studie i Sverige Shulman Alexander Chalmers tekniska högskola, Kemi- och bioteknik Faskemi hos kombinerade manganoxider som används för koldioxidavskiljning Simpson David Chalmers tekniska högskola, Radio- och rymdvetenskap Uttorkning? Beräkning av mark-fuktighetens inverkan på biosfär-atmosfär växelverkan med begransade data tillgång Sjögren Staffan Lunds universitet, Fysik Aerosolpartiklar, molndroppar och strålningsbalans Sida 14(17)

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Europeisk infrastruktur för experimentell ekologi - ANAEE

Europeisk infrastruktur för experimentell ekologi - ANAEE Europeisk infrastruktur för experimentell ekologi - ANAEE Lennart Persson Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet 2011-05-04 Historik: 2006-10-20 Undertecknande som under ett

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Energiomställning utifrån klimathotet

Energiomställning utifrån klimathotet Energiomställning utifrån klimathotet Cecilia Johansson 2015-02-24 Välkomna till Institutionen för geovetenskaper Strategiska forskningsområden Övergripande forskningsparadigm är hållbar utveckling, med

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna?

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI, IPCC kontaktpunkt Vad säger IPCC-rapporterna? Klimatanpassning Sverige 2014 IPCC har levererat sina tre huvudrapporter Stockholm september

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Fenologiworkshop. för de professionella observationsstationerna inom Svenska fenologinätverket. Asa Herrgård, Lammhult 9 februari 10 februari 2012

Fenologiworkshop. för de professionella observationsstationerna inom Svenska fenologinätverket. Asa Herrgård, Lammhult 9 februari 10 februari 2012 Fenologiworkshop för de professionella observationsstationerna inom Svenska fenologinätverket Asa Herrgård, Lammhult 9 februari 10 februari 2012 Kjell Bolmgren Ola Langvall Åslög Dahl www.swe-npn.se Ekonomiskt

Läs mer

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Proposition 2013/14:141 2010 CBD Nagoya 2011 EU-strategi 2011-2013 Uppdrag och utredningar 2014 Regeringsbeslut i mars Riksdagen i juni Strategi

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Vad är ekosystemtjänster? Anna Sofie Persson, Ekologigruppen

Vad är ekosystemtjänster? Anna Sofie Persson, Ekologigruppen Vad är ekosystemtjänster? Anna Sofie Persson, Ekologigruppen 1 Ekosystem & ekosystemtjänster FN & Millennium Ecosystem Assessment (2005): -Förlusten av biologisk mångfald är fortsatt dramatisk -60% av

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Verksamhetsidé. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Verksamhetsidé. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Jorden som resurs, SLU:s bidrag Jordbruks- och trädgårdskonferens 2010. Lisa Sennerby Forsse, SLU. 4 mars 2010 Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram

Nytt landsbygdsprogram Nytt landsbygdsprogram Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverkets projekt Tulpan tar fram underlag I styrgruppen: Jordbruksverket,

Läs mer

NordGens Miljösamordningsgrupp 2011

NordGens Miljösamordningsgrupp 2011 NordGens Miljösamordningsgrupp 2011 Rapport: Genetisk mångfald en nyckel till motverkan av och anpassning till klimatförändringar Genetisk mångfald en nyckel till motverkan av och anpassning till klimatförändringar

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 2 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus ( 1-4) Rådbo, Marie vicedekanus Övriga: Andersson, Staffan Bergh, Jöran Hilmersson,

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med Grundnivå

Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med Grundnivå 1 (5) 2015-12-16 Huvudområdesansvariga inom Naturvetenskapliga fakulteten Huvudområdesansvariga är utsedda till och med 2018-02-28 Grundnivå Huvudområde Astronomi Beräkningsteknik om examen inom huvudområdet

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Makt och intressen i skogen globala and lokala perspektiv på framtiden Katarina Eckerberg Professor, Stockholm

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista Sannaosta 2012 Preliminär resultatlista Resultat Karlstad den 22 november 2012 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Namn Klass Förening Träff Fig Poäng S-medalj Anders Nilsson C3 Arvika PK 46 30

Läs mer

Seminarium om havsförsurning vad är havsförsurning och vilka konsekvenser kan den få för livet i haven?

Seminarium om havsförsurning vad är havsförsurning och vilka konsekvenser kan den få för livet i haven? 2013-11-20 Miljöforskningsberedningen Rapport från Miljöforskningsberedningens seminarium om havsförsurning den 12 november 2013 Seminarium om havsförsurning vad är havsförsurning och vilka konsekvenser

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Mat, klimat och miljö en titt i kristallkulan

Mat, klimat och miljö en titt i kristallkulan Mat, klimat och miljö en titt i kristallkulan Måltidsekologprogrammet - Örebro universitet Framtida hållbara odlingssystem forskning tillsammans med lantbrukare Hållbara måltider i offentlig verksamhet

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga 1. Nationella miljömål Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-14, 85 En höstpromenad vid Ellenösjön kan vara ett trevligt mål! Foto: Maritha Johansson Dalslandskommunernas

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

"Framtida produktionsmöjligheter inom de gröna näringarna".

Framtida produktionsmöjligheter inom de gröna näringarna. "Framtida produktionsmöjligheter inom de gröna näringarna". Jordbruks- och Trädgårdskonferens Alnarp 3 mars 2011 L Sennerby Forsse Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster?

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? 2010-11-23 Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? Lärdomar från det deltagardrivna forskningsprojektet Klimatsmart Lantbruk Johanna Björklund, CUL, SLU

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande:

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande: FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum 2014-11-07 Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014 Närvarande: Ledamöter Liljelund,

Läs mer

Klimat, säkerhet och sårbarhet Malin Mobjörk, FOI

Klimat, säkerhet och sårbarhet Malin Mobjörk, FOI Klimat, säkerhet och sårbarhet Malin Mobjörk, FOI 1 Disposition 1. Förväntade klimatförändringar Fokus på Sverige 2. Klimatanpassningsarbete i Sverige: organisation och pågående arbete Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Kandidatprogrammet miljövetenskap

Kandidatprogrammet miljövetenskap Kandidatprogrammet miljövetenskap Introduktion miljövetenskap 30 hp Inriktningsämne 60 hp Kemi Geovetenskap Biologi Stödämne 30 hp Kemi Geovetenskap Biologi Fysik Matematik Valbara miljöklassade kurser

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH ROBUSTA EKOSYSTEM I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT

EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH ROBUSTA EKOSYSTEM I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH ROBUSTA EKOSYSTEM I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT Maria Cosnier 19 maj 2014 Vilka är U&We? 16 konsulter i Stockholm och i Brasilien Catalyst for Good Business - hållbarhetsdriven affärsutveckling

Läs mer

För 1:a Ottarstrampet. Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010

För 1:a Ottarstrampet. Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010 För 1:a Ottarstrampet Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010 Antal anmälda löpare Klass Status Antal 2 Brutit 6 2 Ej startat 2 2 OK 31 3 Brutit 1 4 Brutit 1 4 Ej startat 1 4 OK 16 5 OK 8 6 Anmäld 1 6 Brutit

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Genteknik som tar skruv

Genteknik som tar skruv Arbetsuppgifter till Genteknik som tar skruv När människan förändrar andra arter en titt i verktygslådan Henrik Brändén Vad är genetisk sekvensering och hur kan den användas? Hur skiljer sig mutationsförädling

Läs mer

Workshop om kursplaner åk 7 9

Workshop om kursplaner åk 7 9 NO biennal Luleå 3 4 april 2011 Workshop om kursplaner åk 7 9 Struktur för kursplanen i biologi: Syfte och mål Centralt innehåll Kunskapskrav för 4 6 och 7 9 Mål för undervisningen i biologi i grundskolan:

Läs mer

The source of nitrogen in the boreal forests identified (March 2016)

The source of nitrogen in the boreal forests identified (March 2016) The source of nitrogen in the boreal forests identified (March 2016) En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Försvarssektorns miljödag Stockholm 13 april 2016 Michael Löfroth, The

Läs mer

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE

HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE Resultatlista Knivsta Triathlon Lördagen den 16 augusti 2008 Klass 1: HERRAR FÖDDA 1968 o TIDIGARE 1 Jan Wallin Uppsala 50,17 2 Bengt Appelqvist Knivsta 51,37 3 Leif Harrå Knivsta 53,50 4 Jonny Persson

Läs mer

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Konkurrensen om vattnet Vattendagarna 2008 Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet Var är kraftverket? Var är vattnet?

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 22 1 (4) NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum -11-29 Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: Plats: Måndag den 29 november kl 10.00 16.00

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Kol och klimat. David Bastviken Tema Vatten, Linköpings universitet

Kol och klimat. David Bastviken Tema Vatten, Linköpings universitet Kol och klimat David Bastviken Tema Vatten, Linköpings universitet Kort om mig Docent i Biogeokemi Aktiv forskning om bl.a. Kolets och klorets kretslopp Växthusgasflöden Föreläsningens innehåll 1. C-cykeln

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

Bilaga p Bilaga p Bilaga p. 276

Bilaga p Bilaga p Bilaga p. 276 Sid 1 (6) Anders Bergh, ordförande Maria Fällman Birgitta Bernspång Marianne Hultmark Carina Wallmark Patrick Mauritzon Anna Olson, sekreterare STIPENDIUM: 274. Beslut Stipendium inom grundutbildning för

Läs mer

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar

Startlista, par/lag: Olka s Äkta Makar Startlista, par/lag Olka s Äkta Makar Herrljunga Datum 23-7-8, 9 Bana Herrljunga GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 9 K Friberg/G Friberg 3 A X Gunilla Friberg Herrljunga Kent Friberg

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

informationsmöte NATUR

informationsmöte NATUR Arbetsgrupp Uppströms Sommen informationsmöte NATUR Onsdag 11 december kl. 18 Kommunhuset, Stora sammanträdesrummet Trots arbete med att minska vår klimatpåverkan står det klart att klimatförändringarna

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer