Sammanträde med forskarrådet vid Formas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: Plats: Forskningsrådet Formas, stora sammanträdesrummet, Kungsbron 21, Stockholm Närvarande: Ledamöter: Liljelund, Lars-Erik VD, ordförande Annerberg, Rolf generaldirektör Abrahamsson, Katarina professor Hedlund, Linda energistrateg Jensen, Per professor Lindström, Mårten civilingenjör (t o m 6) Näsholm, Torgny professor Oskarsson, Agneta professor Pettersson, Eva VD Smith, Henrik professor Tolstoy, Nikolaj tekn. dr. (ersätter M Lindström fr o m 6) Westlund, Hans professor (ersätter R Brännlund) Wäckelgård, Eva professor Åhnberg, Annika konsult Ersättare: Eckerberg, Katarina Ekman, Stina Huss-Danell, Kerstin Rytter, Elisabet Tillman, Anne-Marie Personalföreträdare: Göransson, Elisabet Svanberg-Olsson, Anneli Övriga: Almesjö, Lisa Eellend, Johan Glass, Marianne Johansson, Susanne Ledin, Anna Strålsjö, Lena Svensson, Jan Österman, Sara Anmälda förhinder: Brännlund, Runar professor (ersätter A Oskarsson under del; professor professor med. dr. professor Saco ST forskningssekreterare forskningssekreterare administrativ chef, sekreterare forskxiingssekreterare professor, huvudsekreterare forskningssekreterare forskningssekreterare chef för forskningsenheten professor

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 27 Sammanträdesdatum (4) Ärende 1 Godkännande av dagordningen 2 Protokoll från föregående sammanträde ( ). Följande ändringar anmäldes: 3: beviljat belopp kr för projektet "Hållbar termisk och akustisk renovering (S.T.A.R.)" dnr , avser år 2011." 5: stavning: A Oskarsson Beslut/åtgärd Godkändes. Till handlingarna. Förslag till budget för Formas verksamhet - forskningsanslagen Dnr Beslut: att fastställa budget för Formas verksamhet med finansiering över anslag för forskning enligt förslag (bilaga 3) att delegera till generaldirektören att besluta om detaljerad verksamhetsplan för Formas informations- och kommunikationsverksamhet, att uppdra åt generaldirektören att justera budget efter de ändringar regleringsbreven för samt anslagssparande för budgetåret 2011 kan innebära. Föredragande: Marianne Glass Ansökningsbehandling - Formas årliga utlysning 2011 a) Redovisning av samlad statistik b) Medel till mobilitetsstöd till unga forskare c) Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare d) Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt, beredningsgrupperna 1-8 (inkluderar beslut om medel till mobilitetsstöd till unga forskare samt medel till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare) Dnr Dnr Dnr Beslut: att preliminärt fördela medel för i enlighet med förslag till forskningsoch utvecklingsprojekt, beredningsgrupperna 1-8 (inkluderar beslut om medel till mobilitetsstöd till unga forskare och till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare) i enlighet med förslag, att uppdra åt generaldirektören att, efter föredragning av huvudsekreteraren, bevilja nästa projekt i rankinglistan i respektive beredningsgrupp för forsknings- och utvecklingsprojekt i de beredningsgrupper där sökanden väljer att ta tillbaka sina ansökningar samt att motsvarande ska gälla för beviljade ansökningar om medel till forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare där motsvarande rankinglista finns. Beslutet gäller återtaganden som inkommer senast 31 januari,

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 3 (4) NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum att uppdra åt generaldirektören att fatta slutligt beslut om tilldelning av medel när förutsättningar för detta föreligger, att avslå övriga ansökningar, (bilaga 4 med jävsprotokoll) Föredragande: Anna Ledin, Lisa Almesjö, Johan Eellend, Elisabet Göransson, Susanne Johansson, Lena Strålsjö, Jan Svensson 5 Förslag till fördelning av medel till starka forskningsmiljöer 2011 Dnr Förslag till fördelning av medel till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området djurvälfärd Dnr Förslag till fördelning av medel inom området Trädgårdsforskning, i samarbete med stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). 8 Inkomna förslag till riktade satsningar inför Dnr Beslut: att fördela medel enligt förslag, att utvärdera verksamheten inom samtliga beviljade projekt efter halva tiden varvid som en förutsättning för fortsatt tilldelning under åren - ska gälla att utvärderingen visar på godtagbara resultat, att utvärdera hela satsningen etter avslutad projekttid. att avslå övriga ansökningar, (bilaga 5 med jävsprotokoll) Föredragande: Jan Svensson Beslut: att bevilja medel enligt förslag samt att avslå övriga ansökningar (bilaga 6). Ledamoten P Jensen anmälde jäv. S Ekman (ersättare) deltog inte heller i beslutet. Föredragande: Sara Österman Beslut: att delegera till generaldirektören att, efter föredragning av huvudsekreteraren, fatta beslut i ärendet när beredningsgruppens förslag till beslut föreligger. Föredragande: Sara Österman Beslut: att uppdra åt huvudsekreteraren att, med stöd av dagens diskussion, till nästa sammanträde presentera ett förslag till prioritering, att redovisa hur detta förslag tagits fram samt motiv för detta. Föredragande: Anna Ledin

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 27 Sammanträdesdatum (4) Rapport från forskarrådets arbetsgrupp för utvärdering av beredningsorganisationen 10 Anmälningar a) Aktuella utlysningar b) Generella villkor för bidrag till forskning Dnr c) Regeringens uppdrag till Formas m fl forskningsfinansiärer att utarbeta underlag till kommande forsknings- och innovationsproposition Dnr d) Beslut fattade efter delegation e) Anmälningar av godkända slutredogörelser 11 Sammanträdestider Beslut: att arbetsgruppen under innevarande vecka preciserar hur en bibliometrisk undersökning enligt dagens diskussion bör genomföras, att arbetsgruppen till nästa sammanträde återkommer med ytterligare synpunkter och förslag på genomförandet av utvärderingen av beredningsorganisationen. Föredragande: Torgny Näsholm a) Information. Föredragande: Anna Ledin b) Information Föredragande: Marianne Glass c) Information. Föredragande: Anna Ledin d) Till handlingarna (bilaga 10 d) e) Till handlingarna (bilaga 10 e) Beslut: att, utöver tidigare fastställd sammanträdestid februari, sammanträda april, 12 juni, 25 september och 20 november. Vid protokollet Marianne Glass Justeras

5 Bilaga 3 Forskarrådets beslut Anslagsöversikt Budget för forskningsrådet Formas - sammanfattning Budgetpost Enligt tidigare beslut (forskarrådet/ regeringen) - årlig utlysning - strategiska satsningar, riktade utlysningar m m - samfinansiering L-dep (Skogforsk, JTI, trädgård och växtförädling) - NKJ Övrig verksamhet (info, internationellt, utvärderingar, till disposition ) Enl regleringsbrev (förväntat ): IVL (prel) Strålskyddsmyndigheten KSLA- bibliotek Sametinget SEI (Stockholm Environment Institute) Djurskyddsforskning (ökning) Vårutlysningen forsknings- och utvecklingsprojekt - unga forskare - mobilitetsstöd Nya satsningar enligt forskarrådets beslut juni 2011 (riktade utlysningar) Miljö Landsbygd Summa Summa Summa Ej fördelat Tillgängliga medel enligt budgetprop (prel uppgifter) Planerad finansiering genom 2011 års anslagssparande

6 Formas Bilaga 4 Forskarrådet Jävsprotokoll sammanträde med Formas forskarråd Följande ledamöter/ersättare deltog ej i beslut om fördelning av medel under respektive beredningsgrupp. Beredningsgrupp Nedanstående ledamöter/ersättare deltog ej i besluten 1. Klimatförändring Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm, Henrik Smith Ersättare: Kerstin Huss-Danell, Anne-Marie Tillman 2. Naturmiljön Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm, Henrik Smith Ersättare: Kerstin Huss-Danell, Katarina Eckerberg 3. Nyttjande av naturresurser Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Per Jensen, Torgny Näsholm, Agneta Oskarsson, Henrik Smith Ersättare: Stina Ekman, Kerstin Huss-Danell 4. Resurseffektiva produkter och processer Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm Ersättare: Anne-Marie Tillman 5. Miljöföroreningar Ledamöter: Rolf Annerberg, Katarina Abrahamsson, Torgny Näsholm, Agneta Oskarsson, Henrik Smith Ersättare: Stina Ekman 6. Livsmedel och djurs välfärd 7. Stads- och landsbygdsutveckling Ledamöter: Per Jensen, Agneta Oskarsson, Henrik Smith Ersättare: Stina Ekman Ledamöter: Henrik Smith, Hans Westlund Ersättare: Anne-Marie Tillman, 8. Den byggda miljön Ledamöter: Katarina Abrahamsson, Hans Westlund, Eva Wäckelgård

7 brg0111, Klimatförändringar Ahlgren Erik Chalmers tekniska högskola, Energi och miljö Bieffekter och klimatpassning i botten-upp energiekonomiska modeller? utveckling av bedömningsmetodik Amein Tahsein Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtbiologi och skogsgenetik Vete Betning med Bakterie för Lindring av Torka och Översvämning Stress Andersson Agneta Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Effekt av klimatförändring på trofisk status och födovävseffektivitet i marina system Andersson August Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Sammanlänkning av källinformation och ljusstrålningsegenskaperna av kolinnehållande aerosoler vid den subarktiska fältstationen i Pallas Andersson Lars Sveriges Lantbruksuniversitet, Växtproduktionsekologi, VPE Utgör den genetiska diversiteten hos kortdagsväxter en möjlighet för etablering som ogräs på nordliga breddgrader? Balfors Berit Kungl. Tekniska högskolan, Mark- och vattenteknik Gränsöverskridande angreppssätt för hållbar utveckling och strategier för anpassning till klimatförändringar: utmaningar och möjligheter i Arktis Bastviken David Linköpings universitet, Tema Sjöars betydelse för växthusgasbalansen i skogslandskap Bengtsson Per-Erik Lunds universitet, Fysik Karakterisering av sotpartiklars optiska egenskaper för förbättrad kunskap om deras klimatpåverkan Berggren Kleja Dan Statens geotekniska institut, SGI, Markmiljö Förbättrade riskbedömningar av hur klimatet påverkar utlakningen av tungmetaller från förorenade områden Sida 1(17)

8 brg0111, Klimatförändringar Bergh Johan Sveriges Lantbruksuniversitet, Sydsvensk skogsvetenskap Skogsbrukssätt för ökad klimatnytta Berglez Peter Örebro universitet, Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Vägen mot hållbar kommunikation: samspelet mellan vetenskap, politik och medier gällande klimatfrågan PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Bertilsson Jan Sveriges Lantbruksuniversitet, Husdjurens utfodring och vård (HUV) Minskad metanproduktion från mjölkkor - dröm eller verklighet? Bishop Kevin Uppsala universitet, Geovetenskaper Växthusgasavgång från boreala källflöden: den mest SVÅRFÅNGAT komponent av den?läkande rör? i den globala kolcykeln som slussar en del av markens C och N export tillbaka till atmosfären via ytvatten Bishop Kevin Uppsala universitet, Geovetenskaper Bäcknära zonens inverkan på vattenkvaliteten: fältstudier för att förutsäga framtida DOC-utlakning PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Björk Robert Göteborgs universitet, Växt- och miljövetenskaper Hur känsligt är kolet i arktiska permafrostjordar för upptining? Blennow Kristina Sveriges Lantbruksuniversitet, Landskapsarkitektur ADAPTIV PLANERING OCH FÖRVALTNING I SVENSKA SKOGSLANDSKAP FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Bosch Carme Lunds universitet, Department of Physics KÄLLBESTÄMNING AV KLIMATPÅVERKANDE SOT AEROSOLER I ARKTIS MED MOLEKYL-SPECIFIK KOL-14 ANALYS Sida 2(17)

9 brg0111, Klimatförändringar Bäckstrand Karin Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitets starka forskningsmiljö om klimatpolitik och samhällsstyrning Bälter Katarina Karolinska Institutet, Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Växthusgaser och matvanor. En studie om hållbara matvanor och möjliga folkhälsoeffekter i Sverige Chen Deliang Göteborgs universitet, Geovetenskaper Arktis påverkan på Skandinaviens klimat - mot en bättre förvaltning av klimatförändringens effekter på samhället Christensen Torben Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemanalys Kol och växthusgas utbyte i komplexa ekosystem i Grönland - en integrerad undersökning Claremar Björn Uppsala universitet, Geovetenskaper Förbättrad parametrisering av energiutbytet mellan atmosfär och kryosfär Dahlke Helen Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Klimatförändringseffekter på strålnings- och vattenbalansen i subarktiska landskap i Norra Sverige Dalén Love Naturhistoriska riksmuseet, Forskningsavdelningen Historiska konsekvenser av mänsklig påverkan och klimatförändringar på brunbjörnens ekologi och demografi Dalin Peter Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Orsaker till och konsekvenser av ett ökat antal insektsgenerationer Dargahi Bijan Kungl. Tekniska högskolan, Mark- och vattenteknik En jämförande studie av uttorkning av sjöar i tre världsdelar Mänsklig- och Klimatinverkan Sida 3(17)

10 brg0111, Klimatförändringar Das Supriyo Linnéuniversitetet, Naturvetenskap Klimatpåverkan på sötvattenssjöekologi, en studie i Loktaksjön, Indien Das Supriyo Linnéuniversitetet, Naturvetenskap Rekonstruera Holocen klimatförändringar från varvigt sediment hämtas från svensk sjö PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Dorrepaal Ellen Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Klimatet och växtrötters påverkan på förluster av gammalt organisk kol i permafrostjordar Dupont Sam Göteborgs universitet, Marin ekologi Effekten av havsförsurning på marina arter - evolutionära regler i framtida hav Duus-Otterström Göran Göteborgs universitet, Statsvetenskap Berättigandeteorin och klimatförändringar: Implikationer av en statsbaserad analys av klimatfrågan utifrån negativa rättigheter Edvardsson Björnberg Karin Kungl. Tekniska högskolan, Filosofi och teknikhistoria Den planetära ingenjörskonstens etik Ekengren Ann-Marie Göteborgs universitet, Statsvetenskap Vem arbetar i internationella miljöorganisationer? En studie om hur aktivister uppfattar den globala världen och sitt eget uppdrag Eliasson Peter Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Skogens långsiktigt bärkraftiga upptag av koldioxid Eliasson Peter Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Skogens långsiktigt bärkraftiga upptag av koldioxid Sida 4(17)

11 brg0111, Klimatförändringar Emmer Åsa Kungl. Tekniska högskolan, Kemi Arktiska marina kolloiders kemiska sammansättning och betydelse för molnbildning Evengård Birgitta Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Effekter av klimatförändring på människors och djurs hälsa i norr Fransson Agneta Göteborgs universitet, Geovetenskaper Påverkan av havsförsurning och smältvatten från havsis och marina glaciärer på kalciumkarbonatmättnaden i arktiska fjordar Fransson Petra Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi Betydelsen av svampmycel för inlagring coh omsättning av kol i skogsmark Franz Jan Göteborgs universitet, Kemi En teoretisk undersökning av fotokemin hos radikalvatten komplex i jordens atmosfär Friman Eva Uppsala universitet, Uppsala centrum för hållbar utveckling Ekonomi för global rättvisa och ekologisk hållbarhet - en vetenskapsteoretisk och vetenskapshistorisk studie för samhällsförändring Gaillard-Lemdahl Marie-José Linnéuniversitetet, Naturvetenskap Skogsbränder orsakade av klimat eller mänsklig aktivitet i Syd Sverige under de senaste år för implementering inom klimatmodellering och conservation (HOLFIRE-SSW) Gordon Line Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre Är återcirkulering av vattenånga betydelsefullt för social-ekologisk resilience? En analys av markanvändningars effekt på evaporation och nederbörd på regional till global skala Sida 5(17)

12 brg0111, Klimatförändringar Graham Mark Stockholms universitet, Socialantropologiska Energi som kosmologi: den kulturella förståelsen av global uppvärmning i Sverige Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Återhämtning av skogens kolupptag efter störning och dess betydelse för omloppstidens kolbudget Grelle Achim Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi Förbättrad modellering av ekosystemrespiration i tids- och frekvensdomänen Gustafsson Maria Luleå Tekniska Universitet, Samhällsbyggnad Urban hydrologisk modellering - Uppskattning av osäkerheter uppkomna genom modellsimuleringar angående påverkan av klimatförändring Gustafsson Örjan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kortlivade klimatpåverkande ämnen (SLCF): källbestämning och processtudier av sot (black carbon) och metan i Arktis och i Asien genom isotopmätningar och klimatmodeller: SLCF Programmet Gustavsson Eva Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Hushåll som förebilder för hållbar konsumtion? Erfarenheter av klimatdialoger i svenska kommuner Gårdmark Anna Fiskeriverket, Kustlaboratoriet Klimateffekter på trofiska interaktioner i marina födovävar Hahn Thomas Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre Analys av de möjligheter som REDD+ erbjuder för hållbart skogsbruk och social välfärd i Santa Cruz, Bolivia Hallin Sara Sveriges Lantbruksuniversitet, Mikrobiologi Terrestra lustgassänkor revisited: betydelsen av ett nytt reduktas hos en divers grupp denitrifierande bakerier Sida 6(17)

13 brg0111, Klimatförändringar Hansson Lars-Anders Lunds universitet, Biologi Framtida scenarier för klimatförändring: synergistiska effekter på cyanobakterier, toxinproduktion och ekosystemtjänster i akvatiska system Havenhand Jonathan Göteborgs universitet, Marin ekologi Klimatförändring och främmande arter - effekter på ekosystemtjänster och energetiken hos bentiska musslor Hjalmarsson Lennart Göteborgs universitet, Nationalekonomi med statistik Indirekta effekter av klimatpolitiska styrmedel Hjerpe Mattias Linköpings universitet, Tema Ledarskap i globalt miljösamarbete: en studie av ledande aktörer, fördelning av åtaganden och åtgärder inom förhandlingar om klimatförändringar, biodiversitet och hållbar utveckling Hof Anouschka Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Betydelsen av biotiska och antropogena faktorer vid utformningen av bevarandestrategier inför framtida klimatförändringar Holmgren Karin Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Klimatets variabilitet i Karibien Hysing Erik Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Vem styr egentligen? Utvecklingen och effekterna av miljöbilspolitik i Sverige Ilstedt Ulrik Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Träd, kol och vatten: kan träd minska sårbarheten mot klimatförändringar i semi-arida tropiska områden? Jansson Gunnar Skogforsk, Förädlade granplantor för framtidens klimat Sida 7(17)

14 brg0111, Klimatförändringar Jansson Peter Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi De svenska glaciärernas reträtt och volymförändring under 100 år av klimatförändring: från en extrem till en annan Jansson Roland Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Risken för etablering av invasiva växter till följd av ett varmare klimat PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Jensen Erik Steen Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbrukodlingssystem, teknik och produktkvalitet Kan reducerad jordbearbetning minska kväveförlusterna och öka markens kolinlagring i odlingssystem med huvudsakligen ettåriga grödor? Jonsson Per Göteborgs universitet, Marin ekologi Utformning av marina skyddade områden i ett varmare klimat: effekter av förändrad larvspridning FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Joyce Alyssa Göteborgs universitet, Sven Lovén Center för Marina vetenskaper Marin försurning: konsekvenser för befruktningsframgång och larvöverlevnad hos Ostrea edulis, en viktig vattenbruksart i Sverige Karlsson Jan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Integrering av akvatiska system i skogsbruksstrategier för reducering av utsläpp av växthusgaser Klein Richard Stockholm Environment Institute, Globalt samarbete kring klimatanpassning: det globala i det lokala Klintman Mikael Lunds universitet, Forskningspolitik A Cross-Disciplinary Analysis of Systems for Climate Labelling on Food Kratzer Susanne Stockholms universitet, Systemekologi Användning av bio-optik i kustzonförvaltning av Östersjön Sida 8(17)

15 brg0111, Klimatförändringar Krejci Radovan Stockholms universitet, Tillämpad miljövetenskap, ITM Kopplingar mellan moln och aerosol i Arktis Kristensson Adam Lunds universitet, Fysik Emissioner av partiklar från skeppstrafik och påverkan på det globala klimatet Kriström Bengt Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsekonomi ClimERE - klimat, energi och naturresursekonomi Kronlid David Uppsala universitet, Uppsala centrum för hållbar utveckling Klimatfo ra ndringar, energisystem och framtida generationer- en etisk analys av svensk energipolitik Kullman Leif Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Klimatstyrd skogsexpansion över kalfjället - ett möjligt hot mot fjällens biologiska mångfald och ekologiska tjänster Kätterer Thomas Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark och Miljö Kolfastläggning i jordbruksjordar - påverkan av odlingsmetoder och klimatförändringar Körnich Heiner Stockholms universitet, Meteorologi, MISU Nordatlantens Rossby vågor för väder och klimat (NORWAC) Larsson Bengt Göteborgs universitet, Sociologi Att lära sig rädda världen: Barns och ungas mediering av miljöpraktiker Larsson Jörgen Göteborgs universitet, Sociologi Politisk genomförbarhet för klimatpolitiska styrmedel avseende mat och flygresor Sida 9(17)

16 brg0111, Klimatförändringar STARKA FORSKN MILJÖER 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Lindahl Björn Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi IMPRESS - Mikroorganismer och modeller av kollagring i skogsmark Lindroth Anders Lunds universitet, Naturgeografi och ekosystemanalys Kvantifiering av CH4- och N2O-källor i vanligt förekommande svenska ekosystem under intensiv skötsel (GHG-HotSpots) PROJEKTSTÖD allmänt 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Linnér Björn-Ola Linköpings universitet, Tema Icke-statliga aktörer inom den nya internationella ordningen för klimatsamarbete Löhmus Sundström Mare Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, Kemi, miljö och fodersäkerhet Klimat- och habitateffekter på gnagarburna sjukdomar Mandere Nicodemus Lunds universitet, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) Effekten av klimatvariation och andra faktorer på infektionssjukdomar i Kenya och Etiopien Martinsson Bengt Lunds universitet, Fysik Förbättrad tidsupplösning med en faktor 10 vid in situ studier av övre troposfärens och stratosfärens aerosolsammansättning vid interkontinentala flygningar inom CARIBIC-projektet Martinsson Bengt Lunds universitet, Fysik Studier av övre troposfärsk och stratosfärisk aerosol genom att kombinera in situ mätningar med satellitobservationer Martinsson Johan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Förklaringar till allmänhetens stöd för klimatpolitik. Villkoren i olika politiska kontexter för att bekämpa klimatförändringar Sida 10(17)

17 brg0111, Klimatförändringar Mathur Vikrom Dayal Stockholm Environment Institute, Climate & Energy SEI-S Här, där, överallt: Epistemologiska antaganden som styr lokalanpassning till *globala* klimatförändringar Meier Markus SMHI, Forskningsavdelningen Förstärkning av kapaciteten att förutspå blomningar av cyanobakterier i Östersjön i framtida klimat Mels Tom Högskolan på Gotland, Kultur, energi och miljö Uppbyggnad av ämnesövergripande forskningsmiljö inom ämnet vindkraft Metcalfe Daniel Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Markvegetationens koldioxidflöden i ekosystem på nordliga breddgrader: betydelsen av gödsling längs tre naturliga miljögradienter Mårtensson Linda-Maria Sveriges Lantbruksuniversitet, Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Biologisk karaktärisering och kolomsättning i jordar i grönområden i städer och deras omgivning Mårtensson Monica Uppsala universitet, Geovetenskaper Hur påverkar de primära aerosolpartiklarna från havet molnen i det marina gränsskiktet? Nilsson Mats Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel Koldynamik och växthusgasflöden i nordliga myrar - effekten av varierande klimat samt bakgrundsmätningar för att utvärdera effekten av torvbrytning FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Norén Karin Stockholms universitet, Zoologi Genetisk struktur och rörelsemönster hos den skandinaviska rödräven: vad begränsar expansionen norrut? Sida 11(17)

18 brg0111, Klimatförändringar Norling Karl Göteborgs universitet, Marin ekologi Klimatförändringars effekt på artsamhällets struktur och funktion i marina sediment ekosystem Olausson Ulrika Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Klimatförändringens upp- och nedgång i medierna och bland medborgarna Oliva Jonàs Sveriges Lantbruksuniversitet, Skoglig mykologi och patologi Nya sjukdomar i framtidens skog: att associera skogsskötsel med skogssjukdomar genom mekanistiska simuleringsmodeller Olofsson Johan Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Kan rennäringen användas för att begränsa effekterna av en global uppvärmning? Integrering av kontrollerade experiment, miljöövervakning och fjärranalys Olsson Lennart Lunds universitet, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) Klimatförändringar, miljöförändringar och förändrade sjukdomsvägar med fokus på försummade tropiska sjukdomar Olsson Lennart Lunds universitet, Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) Klimatförändringar och gränser för anpassning - Ett forskningsprogram om livsmedelssäkerhet och hälsa i utvecklingsländer Ostwald Madelene Göteborgs universitet, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Betydelsen av läckage för bevarandet av skogsresurser och inom klimatåtgärder Ostwald Madelene Göteborgs universitet, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Multifunktionella nyttor av markanvändning i sårbara kustområden i Sri Lanka och Vietnam - synergier till anpassning och åtgärder i relation till klimatförändringar Sida 12(17)

19 brg0111, Klimatförändringar Ostwald Madelene Göteborgs universitet, Göteborgs miljövetenskapliga centrum Internationella klimatdrivna initativ möter nationell mark- och skogsstyrning på lokal nivå i Burkina Faso och Kenya FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Pathak Ravi Kant Göteborgs universitet, Kemi Komplexiteten för aerosoler som kortlivade klimatpåverkande ämnen: Interaktioner mellan sot och sekundära organiska aerosoler (SOA) i ett förändrat klimat Persson Andreas Lunds universitet, Geo- och ekosystemvetenskaper Beräkning av kolbalansen i nordliga torvmarker - en kombination av digitala höjdmodeller, topografiska fuktighetsindex och funktionella växttyper Persson Jesper Sveriges Lantbruksuniversitet, Landskapsutveckling Klimatkompensation genom trädplantering i syd: en analys av kompensationsmodeller och socio-politiska konsekvenser Rayner David Göteborgs universitet, Geovetenskaper Att skräddarsy klimatförändringsscenarier för slutanvändare: ett verktyg för att skapa lokala tidserier med en timmes upplösning Rayner David Göteborgs universitet, Geovetenskaper Den kombinerade effekten av markanvändning och klimatförändring på hydrometeorology och jordbrukets produktivitet i de norra högländerna i Etiopien Rosquist Gunhild Stockholms universitet, Naturgeografi och kvartärgeologi Svenska glaciärers känslighet och resiliens för klimatförändringar Rowe Owen Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap HAVSISENS ROLL I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT Sida 13(17)

20 brg0111, Klimatförändringar Rutgersson Anna Uppsala universitet, Geovetenskaper Betydelsen av utbyte mellan hav och atmosfär för kolcykeln Rydhagen Birgitta Blekinge Tekniska Högskola, Planering och mediedesign Tekniska lösningar för minskad klimatpåverkan. Vad är problemet? Sahlin Ullrika Lunds universitet, CEC Centrum för miljö- och klimatforskning Robust beslutsfattande under osäkerhet?från data till beslut om vår miljö Salomonsson Lennart Sveriges Lantbruksuniversitet, Stad och Land Motsättningar mellan globala miljövårdsinitiativ och lokala försörjningssystem: lokala följder av den globala miljö masterplanen REDD FOU UNGA FORSKARE 105:Forskningsproj ekt, Miljöanslaget Sandblom Erik Göteborgs universitet, Zoologi Fysiologisk plasticitet och adaptation till temperatur i fisk - Den uppvärmda Biotestsjön i Forsmark som en modell för klimatförändring Schumann Barbara Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin Klimatets påverkan på risken att avlida i hjärtkärlsjukdom - En rikstäckande geografisk studie i Sverige Shulman Alexander Chalmers tekniska högskola, Kemi- och bioteknik Faskemi hos kombinerade manganoxider som används för koldioxidavskiljning Simpson David Chalmers tekniska högskola, Radio- och rymdvetenskap Uttorkning? Beräkning av mark-fuktighetens inverkan på biosfär-atmosfär växelverkan med begransade data tillgång Sjögren Staffan Lunds universitet, Fysik Aerosolpartiklar, molndroppar och strålningsbalans Sida 14(17)

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna?

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI, IPCC kontaktpunkt Vad säger IPCC-rapporterna? Klimatanpassning Sverige 2014 IPCC har levererat sina tre huvudrapporter Stockholm september

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande:

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande: FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum 2014-11-07 Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014 Närvarande: Ledamöter Liljelund,

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Allmän klimatkunskap Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Växthuseffekten Växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden

Läs mer

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 22 1 (4) NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum -11-29 Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: Plats: Måndag den 29 november kl 10.00 16.00

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Konkurrensen om vattnet Vattendagarna 2008 Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet Var är kraftverket? Var är vattnet?

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Delrapport 1 Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI 2 För att öka

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Växter längs vattendrag i. mångfalden?

Växter längs vattendrag i. mångfalden? Växter längs vattendrag i landskapet var finns mångfalden? Lenka Kuglerová 1, Roland Jansson 1, Anneli Ågren 2, Hjalmar Laudon 2 och Birgitta Malm-Renöfält 1 ja a audo oc g tta a e ö ä t 1. Institutionen

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Klimat och ekosystem i förändring

Klimat och ekosystem i förändring Klimat och ekosystem i förändring Jakob Lundberg, fil. dr. Albaeco & Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet Anthropocene - en mänskligt dominerad värld Image Källa: IGBP Storskaliga störningar

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Beslut om skogen förankrade i vetenskap och praktik. Presentation Almedalen 30 juni 2015 Rektor SLU Lisa Sennerby Forsse

Beslut om skogen förankrade i vetenskap och praktik. Presentation Almedalen 30 juni 2015 Rektor SLU Lisa Sennerby Forsse Beslut om skogen förankrade i vetenskap och praktik Presentation Almedalen 30 juni 2015 Rektor SLU Lisa Sennerby Forsse Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans

Läs mer

KORT OM WWF +100 +5000 +5M. WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter. WWF har över 5,000 anställda i världen. WWF grundades 1961, Sverige 180 000

KORT OM WWF +100 +5000 +5M. WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter. WWF har över 5,000 anställda i världen. WWF grundades 1961, Sverige 180 000 Skog, ekologisk hållbarhet, och frihet under ansvar Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 7 april 2011 KORT OM WWF +100 WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter +5000 WWF har över 5,000 anställda

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

KLIMATKONSEKVENSER vad händer framöver?

KLIMATKONSEKVENSER vad händer framöver? KLIMATKONSEKVENSER vad händer framöver? KLIMATGRUPPEN:s arbete i Ronneby kommun 2008-2009 Monika Oredsson Planetära gränsvärden Forskning som försöker kvantifiera biologiska och fysiska gränser, utanför

Läs mer

Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen

Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen Klimatförändringar konsekvenser för biobränsleförsörjningen Jenny Gode 1 Tänkbara konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar Finansiärer: Elforsk, STEM, NV Elforsk rapport 07:39 Huvudförfattare:

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Oikos 2013 4-6 February, Planck lecture hall List of participants

Oikos 2013 4-6 February, Planck lecture hall List of participants Aggemyr, Elsa Akram, Usman Andersson, Gunilla Arlt, Debora Aspviken, Klara Astor, Tina Bastviken, David Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Department of Ecology Department of Ecology Tema

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Klimatscenarier och klimatprognoser. Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI

Klimatscenarier och klimatprognoser. Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI Klimatscenarier och klimatprognoser Torben Königk, Rossby Centre/ SMHI Översikt Vad är klimat? Hur skiljer sig klimatmodeller från vädermodeller? Vad är klimatscenarier? Vad är klimatprognoser? Definition

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Lokala och regionala utmaningar på globala problem Fredrik Marklund Källa: Naturvårdsverket Klimatförändringar och det goda livet Isfjorden, nedisad vintertid

Läs mer

Ekosystemtjänster i svenska skogar. Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

Ekosystemtjänster i svenska skogar. Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Ekosystemtjänster i svenska skogar Micael Jonsson, institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet SKOG TRÄD SKOG DJUR BÄR SVAMPAR TRÄD SKOG BÄR DJUR SVAMPAR JAKT TRÄD SKOG BÄR DJUR

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Erik Engström. Klimatförändring i undervisningen

Erik Engström. Klimatförändring i undervisningen Erik Engström Klimatförändring i undervisningen Alvesta 13 november 2014 Vad är det för skillnad på klimat och väder? Climate is what you expect, weather is what you get (Robert A. Heinlein, 1973, Time

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål

Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål Konsumtionens klimatpåverkan - nuläge, scenarier och alternativa mål Riksdagen, 30 september 2015 Jörgen Larsson Assistant professor in Sustainable consumption patterns Department of Energy and Environment

Läs mer

Lena Lindström, Norrköping 20151013. IPCC-arbetet, internationellt och i Sverige

Lena Lindström, Norrköping 20151013. IPCC-arbetet, internationellt och i Sverige Lena Lindström, Norrköping 20151013 IPCC-arbetet, internationellt och i Sverige SMHI har från 2014 regeringsuppdraget att vara nationell kontaktpunkt, "Focal Point", för FNs klimatpanel IPCC: Upprätthålla

Läs mer

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Väddsandbi Foto Niklas Johansson Arbetssätt Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer. Mål att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Riskvärdering av växtskadegörare

Riskvärdering av växtskadegörare Riskvärdering av växtskadegörare Skogsstyrelsens workshop i Visby den 7 maj 2014 Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och SLU Utdrag: Jordbruksverket ska, tillsammans med SLU i relevanta delar, utreda

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Hur förändras vårat klimat nu och i framtiden?

Hur förändras vårat klimat nu och i framtiden? 2010-01-27 Kronobergs län Hur förändras vårat klimat nu och i framtiden? Christer Jansson christer.jansson@smhi.se Bakgrund Vad är väder, vad är klimat Växthusgaser och klimatförändringar Hur har klimatet

Läs mer

Uppdaterat: 2015-09-14

Uppdaterat: 2015-09-14 Måndag 2015-10-26 Exchange Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 Fristående kurs Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 NGNTMh14 Akvatisk

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll

Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen Innehåll Grön tråd i Malmslätts upptagningsområde, från förskolan årskurs 9, F-6-delen... 1 Samtliga arbetsområden 1-6... 2

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR Uttalande av Kungl. Vetenskapsakademien

DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR Uttalande av Kungl. Vetenskapsakademien Kungl. Vetenskapsakademien har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. The Royal Swedish Academy of Sciences has as its aim to promote the sciences and strengthen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer