wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne"

Transkript

1 wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002

2 wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 Vattugatan 8, Södra Sandby MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin Omslagsbilden visar ett utsnitt av Gerhard Buhrmans Skånekarta från Den brukar räknas som den första moderna kartan över Skåne. Nere i vänstra hörnet ligger Arlöv/aalöf och uppe i det högra ligger Håstad/hosta.

3 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Topografi 5 Historisk bakgrund 6 Kulturlandskapet, beskrivning och bedömning 7 1. Befintlig sträckning Arlöv Flackarp 7 2. Södra anslutningen Korridor väst Korridor öst Anslutning mot Lommabanan Anslutning mot Västkustbanan Korridor Vallkärra Håstad 17 Konsekvenser 19 Källor 20 Bilaga. Berörda Riks och Länsintressen för Kulturmiljövården 21 Översiktskartor 2

4 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Inledning Banverket genomför en järnvägsutredning vars syfte är att utreda möjligheterna att utöka kapaciteten på Södra Stambanan. Utredningen omfattar befintlig sträcka, Arlöv - Flackarp och två alternativa korridorer för godstrafiken, en västlig och en östlig, mellan Arlöv och Håstad, se fig. 1. Wallin kulturlandskap och arkeologi har fått i uppdrag att framställa ett underlag för miljökonsekvensbeskrivningens kulturlandskapshistoriska del. Underlaget skall behandla landskapets utveckling under de senaste 200 till 250 åren och ha utgångspunkt i det idag synliga landskapet. Kulturlandskapsstrukturerna skall bedömas med hänsyn till den planerade järnvägsutbyggnaden. Resultaten presenteras i denna rapport. Arbetet har utförts under augusti Pär Connelid, Kula HB, har varit referensperson under arbetet. I en tidigare rapport har vi behandlat kulturlandskapsutvecklingen från och med förhistorisk tid och framåt (vår rapport 2001:22). Bakgrund De korridorer som skall analyseras är delar av befintlig sträcka från Arlöv till Flackarp samt de två alternativa korridorerna som utgår från Södra Stambanan mellan Åkarp och Hjärup i söder och har tre anslutningar till det befintliga järnvägsnätet som även de skall prövas. Fram till en tänkt anslutning till Västkustbanan norr om Vallkärra gamla station finns två korridoralternativ, ett västligt och ett östligt. För den västra korridoren prövas en anslutning till Lommabanan mellan Flädie och Stävie. Öster om Västkustbanan ansluter den återstående korridoren till Södra Stambanan vid Håstad. 3

5 Fig. 1. Järnvägskorridorerna med de beteckningar som används i rapporten. Skala 1: Beskrivningsdelen skall omfatta förändringar av landskapets kvalitativa värden under den angivna perioden vad avser kulturella, sociala och ekonomiska samband. Konsekvensdelen skall visa hur dessa värden påverkas av järnvägsbyggnation enligt de olika alternativen. I denna del är det särskilt viktigt att diskutera följande påverkan vid ett järnvägsbyggande: Skalan på landskapsingreppen jämfört med skalan i landskapet Försvinnande eller skadade betydelsebärare Fragmentisering av äldre strukturer Nya barriärer av olika slag 4

6 I första hand används det småskaliga kartmaterialet, Skånska Rekognosceringskartan, den äldsta Generalstabskartan, Häradskartan och den moderna Fastighetskartan. Bland de småskaliga kartorna ger Skånska Rekognosceringskartan, från , en topografisk bild av landskapet under en stor del av historisk tid. Den visar landskapet innan de stora utdikningsprojekten hade startat. Men det är inte ett statiskt landskap vi ser på kartan utan ett landskap mitt i omvälvande förändring. Skiftesreformerna hade påbörjats redan under senare delen av 1700-talet och på kartan är vissa byar fortfarande oskiftade medan andra är skiftade och gårdarna har flyttats ut från bykärnan. De äldre versionerna av Generalstabskartan ger också en rent topografisk bild av landskapet. Kartorna är från 1800-talets mitt och framåt. Skiftena är genomförda och ett nytt transportmedel, järnvägen, håller på att slå igenom. Häradskartan från 1900-talets början är den första ekonomiska kartan. Den ger oss en bild av ett intensivt odlat landskap när järnvägsnätet är som tätast och där vägnätet börjat anpassas till automobilen. Häradskartan kan jämföras med dagens ekonomiska karta, Fastighetskartan. På Fastighetskartan är odlingsmarken nu sammanslagen i större enheter än tidigare, järnvägsnätet har glesnat, tätorterna vuxit och vägnätet är det tätaste kommunikationsnätet. Av de storskaliga kartorna har vi utnyttjat skifteskartor för de berörda jordregisterenheterna. Kartorna på Lantmäteriarkivet i Malmö har utnyttjats. Byggnadsundersökningar ingår inte i uppdraget. Topografi De för järnvägsutbyggnad aktuella områdena ligger i det öppna landskapet på Lundaslätten. Största delen av området består av odlad mark. Som namnet antyder är landskapets topografi relativt flack utan några dramatiska höjdskillnader. Dock urskiljs höjdsträckningar, höjddrag och nivåskillnader, främst vid de fortfarande existerande öppna vattendragen som Höje å, och där vattendrag under gångna tider varit belägna. Dessa vattendrag kan ofta identifieras i det äldre kartmaterialet. I anslutning till vattendragen, men även på andra ställen, har det funnits våtmarker och fuktig ängsmark innan utdikningen kom igång under 1800-talet. Idag finns det bara små rester kvar av denna marktyp. Generellt höjer landskapet sig åt norr. Den dominerande jordarten är lera med ett litet inslag av sandjord i söder (vid Hjärup och, i den västra korridoren, söder Höje å samt strax väster om Fjelie). Öppenheten och de vida vyerna är karaktäristiska drag för det helt uppodlade slättlandskapet. Under historisk tid har det varit ett nästan trädlöst landskap. Pilevallar, alléer till de större gårdarna, enstaka träd i ägogränser och träddungar vid gårdarna förekommer och är typiska inslag. Det är ett landskap som i sina grunddrag går tillbaka på skiftesreformerna, men där många äldre komponenter fortfarande är synliga, och som har förändrats framförallt vad gäller skalan under de senaste 50 åren. Öppenheten gör att landskapet är mycket känsligt för barriärer, speciellt sådana företeelser som bryter horisonten eller skapar nya dominerande linjer i landskapet. 5

7 Historisk bakgrund Järnvägskorridorerna berör mark i elva socknar inom Bara och Torna härader, sockengränserna är markerade på översiktskartan, fig. 2. Sockengränserna framgår också mer detaljerat på Häradskartan. Sockenindelningen härrör från tidig medeltid, men har sedan 1950-talet minskat i administrativ betydelse. Idag finns socknarna bara kvar som kyrkans församlingar, ofta med förändrade gränser och även nya namn. Ursprungligen omfattade socknen de människor som samlades till en kyrka och socknen har varit betydelsefull både för administrationen och den lokala identiteten. Socknarna indelas i sin tur i jordregisterenheter det vill säga byar eller ensamgårdar. Fig. 2. Undersökningsområdet med sockengränser och namn på berörda socknar. Skala 1:

8 Skiftesreformerna från slutet av 1700-talet och 1800-talets början har satt sin prägel på det synliga kulturlandskapet. För området är det enskiftet som var den betydelsefulla reformen det genomfördes under det första tjugotalet år av 1800-talet. Enskiftet syftade till att samla varje gårds jord till en enhet, ett skifte. Gården skulle vanligen också flyttas ut på skiftet. Detta medförde naturligtvis stora förändringar för landskapsbilden. Tidigare hade gårdarna legat samlade i byar. Nu flyttades gårdarna ut, men den gatehusbebyggelse som funnits i byarna förblev kvar och ökade också under 1800-talet. Under 1800-talets gång skedde en hemmansklyvning beroende på en ökande befolkning, egnahemsrörelsen under 1900-talets början kan sägas vara en fortsättning på denna förtätning. Under andra halvan av 1900-talet har vi sett motsatsen. Landsbygdens befolkning har minskat, brukningsenheter och fastigheter har slagits samman till stora enheter. Flera av byarna har omvandlats till villaområden som idag täcker stora arealer. Industrialiseringen startade i området omkring 1870 med anläggandet av Arlövs sockerbruk. Ett nytt transportmedel, järnvägen, hade då funnits i femton år och fortsatte att byggas ut under ytterligare drygt trettio år. Som en följd av järnvägsutbyggnaden skapades helt nya stationssamhällen i exempelvis Åkarp, Vallkärra och Stångby. På andra platser försköts tyngdpunkten i den gamla byn när järnvägen kom, exempelvis i Fjelie och Håslöv. Efter andra världskriget har landsvägstransporternas betydelse ökat kraftigt på järnvägens bekostnad. Miljöhänsyn gör idag att man strävar att skilja både järnvägar och vägar från bebyggelsen. Kulturlandskapet, beskrivning och bedömning I det följande beskrivs det synliga kulturlandskapet, inom och i anslutning till de planerade järnvägskorridorerna, uppdelat i sju olika delområden. Delområdena är markerade på fig Befintlig sträckning Arlöv - Flackarp 2. Södra anslutningen (mellan Åkarp och Hjärup) 3. Korridor väst 4. Korridor öst 5. Anslutning mot Lommabanan 6. Anslutning mot Västkustbanan 7. Korridor Vallkärra - Håstad Översiktskartor finns i slutet av rapporten. 1. Befintlig sträckning Arlöv Flackarp Beskrivning Utmed denna del är korridoren 20 meter bred på var sida om befintlig banvall. Sträckan är ungefär åtta kilometer lång. Utbyggnaden är tänkt att ligga på norra/västra sidan om befintligt spår. Korridoren omfattar tätorterna Arlöv, Åkarp och Hjärup, öppna partier mellan samhällena samt åkermark öster om Hjärup, fram till väg 108 vid Flackarp. 7

9 Fig. 3. Undersökningsområdet med områden av riks respektive länsintresse för kulturmiljövården inritade. Riksintressena har röd kontur och länsintressena svart. Skala 1: Sträckningen berör riksintresset för kulturmiljövården Alnarp-Burlöv (M77) och länsintresset Hjärup i Staffanstorps kommun, se fig. 3 och beskrivningar i bilagan. Det finns tre kända fornlämningar inom området. Två av dem, båda boplatsområden varav det ena även innehåller gravar, är beskrivna under avsnittet om den södra anslutningen nedan. Den tredje kända fornlämningen är Tågerups gamla bytomt som nu ligger inom industriområdet i Arlöv och är helt bebyggd med moderna byggnader. I, och i anslutning till, delområdet fanns vid tiden för skiftena ett öppet jordbrukslandskap med byarna Tågerup/Tågarp, Ågerup/Åkarp och Hjärup. Strax söder om sträckans sydvästra del låg Arlövs bytomt och nordöst om den nordligaste delen byn Flackarp. Endast Tågarps bytomt låg inom dagens järnvägsområde. Vid enskiftet flyttades några gårdar i 8

10 Åkarp och någon i Tågarp ut ur byn. Gatehusbebyggelse tillkom i Åkarp. I Hjärup flyttades de flesta gårdarna. Arlöv hade redan 1789 haft ett partiellt enskifte då Arlövsgården bildats av största delen av bymarken. Idag är all mark som hört till Tågarps gamla by bebyggd och det återstår inga spår av äldre strukturer och av Åkarps bymark återstår endast fragment i anslutning till delområdet. Både i Hjärup och Flackarp är mycket av de stora dragen i arronderingen kvar sedan skiftena, givetvis med undantag av den stora villabebyggelsen i Hjärup. I och med järnvägsutbyggnaden växte ett stationssamhälle med olika verksamheter fram i Åkarp en liten bit nordväst om den gamla byn. Sockerfabriken i Arlöv drog också till sig bebyggelse och verksamheter. En station i Arlöv tillkom först 1871, två år efter etableringen av sockerbruket. Bedömning Eftersom utbyggnaden är tänkt att ske i anslutning till befintlig järnväg blir kulturmiljöpåverkan begränsad. Intrången i de två intresseområdena för kulturmiljövården kan betraktas som ringa. Särskilt är detta fallet i riksintresseområdet där partiet mellan Burlöv Fig. 4. Häradskartan, karterad Läget för Tågarps by nere till vänster och för Åkarps stationssamhälle och gamla by framgår. Stambanans sträckning är densamma som idag. Skala 1:

11 och Åkarp med den senaste utbyggnaden av vägarna, Yttre ringen, E6 och E22, domineras av trafikanläggningar. Med en breddning av järnvägsområdet upplevs troligen uppdelningen av länsintresset Hjärup i två delar något tydligare. I Åkarp finns bevarandevärda delar av den gamla järnvägsmiljön kvar, särskilt stationshuset. Utbyggnaden i Arlöv sker framförallt på baksidan av industritomter och i Hjärup är redan spårområde reserverat och bullerskydd uppsatta. Frågan om bullerskyddens utformning i Arlöv och Åkarp bör uppmärksammas. 2. Södra anslutningen Beskrivning Delområdet är en kilometer långt och 250 meter brett och sträcker sig från den nordöstra delen av Åkarps tätort och fram till Hjärups tätort, se fig. 1. Anslutningen är gemensam både för Korridor väst och Korridor öst och omfattar nästan uteslutande öppet jordbrukslandskap. Hela området ligger inom länsintresset för kulturmiljövården, Hjärup inom Staffanstorps kommun, se fig. 3 och beskrivning i bilagan. I Kulturminnesvårdsprogrammet för gamla Malmöhus län motiveras bevarandet med att det utgör en rest av det nu till stadslandskap exploaterade jordbruksområdet. Gamla landsvägsallén är liksom övriga alléer och trädridåer av betydelse ur landskapsbildsmässig synpunkt. Inom delområdet finns två registrerade fornlämningar, i den sydvästra delen ett boplatsområde och i den nordöstra delen ett boplatsområde som även visat sig innehålla gravar. Fornlämningsområdena är delvis undersökta. Som nämnts under avsnittet om delområde 1 har landskapet och ägostrukturen behållit sina huvuddrag från skiftesreformen och fram till nu. Vissa justeringar har föranletts av järnvägsbyggandet, framförallt i södra delen av området där två gårdar, Coyetgården och gården på fastigheten Hjärup 3:1 upphört som självständiga odlingsenheter och brukas under Hjärupsgården. Gårdarna norr om delområdet, Black, Fig. 5. Fastighetskartan med den Södra anslutningen och delar av Korridorerna väst och öst. Korridorgränsen är markerad med blå streckad linje Skala 1: Hjärup 3:2 och 6:2 ligger kvar som utflyttade gårdar mitt på odlingsmarken och med ett rätvinkligt vägsystem bevarat. Bedömning Med en utbyggnad från Södra anslutningen norrut kommer det välbevarade landskapspartiet kring gårdarna Black mfl att splittras, den del av det lokala vägnätet som leder fram till gårdarna kommer att försvinna och en omarrondering kommer troligen att genomföras för att behålla sammanhängande odlingsenheter, detta innebär en betydande påverkan på länsintresseområdet Hjärup. 10

12 3. Korridor väst Beskrivning Korridoren är ungefär tio kilometer lång och bredden varierar mellan 150 och 200 meter. Den är till sin helhet en nydragning över öppen jordbruksmark. Den mellersta delen av sträckan löper parallellt med och invid östsidan av motorväg E6, det är i detta parti som den smalare delen av korridoren ligger, se fig. 1. Fig. 6. Våtmarkspartierna kring Höje å enligt Skånska Rekognosceringskartan Skala 1:

13 Delområdet berör längst i söder länsintresseområdet Hjärup och inkräktar i höjd med gården Lilla Vragerup något i länsintresset Bomhög i Lomma socken, se fig. 3 och beskrivning i bilagan. Vidare går delområdet, på en sträcka av ungefär 2,5 kilometer, rakt igenom länsintresseområdet Fjelie i Lomma och Kävlinge kommuner. Ett bevarande av detta motiveras av den långa kontinuiteten i agrarlandskapet med fornlämningar från yngre stenålder och framåt, den medeltida kyrkbyn och skifteslandskapet. Några registrerade fornlämningar finns inom delområdet, det rör sig om fyra boplatsområden som ligger inom eller tangerar korridoren vid Vragerup, Höje å, Fjelie och Laxmans Åkarp. Vid Önnerup korsar delområdet den västra delen av Önnerups gamla bytomt, dessutom ligger Vragerups och Laxmans Åkarps gamla tomter invid korridoren. Nordväst om Fjelie finns två synliga fornlämningar inom korridoren och en alldeles utanför, alla tre är mer eller mindre väl bevarade gravhögar. Ytterligare längre norrut ligger en gånggrift. Fig. 7. Ängs och våtmark kring Höje å enligt den moderna Fastighetskartan. Korridorerna väst och öst är markerade med blå streckad linje. Skala 1: Fig. 8. Samma område som fig. 7 enligt Häradskartan från Skala 1: Under lång tid fanns stora våtmarkspartier, framförallt i delområdets södra del, se fig. 6. Dessa partier användes som ängsmark och flera av dessa behöll sin gamla funktion och ägoindelning även efter skiftesreformerna. Ett parti vid Höje å söder om Kannikmarken uppvisade långt in på 1900-talet en äldre splittrad ägobild med smala skift till hörande flera socknar. Delar av denna äldre indelning finns fortfarande kvar som Lomma ängar väster om motorvägen och partier som tillhör Flackarp och Hjärup på östsidan av motorvägen, se fig. 7 och 8. Vragerups by är känd som öde redan under medeltiden och jorden har åtminstone sedan 1600-talet tillhört kyrkan. Först kring 1800 bildades tre arrendegårdar som senare sammanslogs till en enhet. På en karta över prebendelägenheten Vragerup från 1866 syns huvudgården och de två mindre enheterna Lilla Vragerup och Hästhagshus som fortfarande finns kvar. Huvudgården ligger på platsen för en av de äldre arrendegårdarna, men de två mindre enheterna var uppenbarligen nya vid 1800-talets mitt. Önnerups by enskiftades 1807 och på Skånska Rekognosceringskartan är de flesta gårdarna utflyttade, endast tre gårdar av ursprungligen 17 blev kvar inom den gamla bytomten. Dessa tre ligger fortfarande kvar. Fastighetsstrukturen är i allt väsentligt densamma idag 12

14 som efter enskiftet. Detsamma är fallet på den söder om Önnerup liggande Kannikmarken. Delar av vägnätet inom Önnerup är nytt sedan enskiftet medan andra partier, framförallt bygatan och vägen mot Fjelie har kvar sin äldre sträckning. Fjelie by Storskiftades Vissa drag från den äldre vångindelningen kan spåras i dagens ägostruktur som går tillbaka på enskiftet drygt 25 år senare. Vägnätet är delvis tillkommet i samband med enskiftet men några av de större vägarna har en äldre sträckning. Under senare delen av 1800-talet genomfördes ett antal hemmansklyvningar då små fastigheter, bland annat nordväst om den gamla bytomten tillkom. Flertalet av dessa finns kvar idag. Dagens landsväg söder om byn går delvis på den gamla banvallen till Lund-Bjärreds Järnväg. Frierupsmarken är ett område med gammal gatehusbebyggelse tillkommen i samband med enskiftet och samlad både från Fjelie och Laxmans Åkarp. Frierupsmarken behandlas i samband med delområdet Anslutning till Lommabanan. Laxmans Åkarp ligger liksom Fjelie inom Länsintresseområdet Fjelie. Liksom i Fjelie går ägostrukturen tillbaka på enskiftet med vissa bevarade äldre drag. Två gårdar ligger kvar inom den gamla bytomten. Gården Storegård, tidigare Åkarp, är ett gott exempel på en gård mitt på fastigheten med alléer utmed tillfartsvägarna. Även här förekom hemmansklyvning under 1800-talet men de flesta av dessa fastigheter var borta redan när Häradskartan upprättades. Fig. 9. Korridor väst från Önnerup förbi Laxmans Åkarp enligt Generalstabens konceptblad från Skala 1:

15 Bedömning Med en utbyggnad inom Korridor väst skapas en helt ny järnvägslinje genom ett agrarlandskap med många kvalitéer och lång odlingskontinuitet. I korridorens södra del skärs ägostrukturen från enskiftet diagonalt och flera vägar ut till gårdarna kommer att behöva en ny sträckning. Utkanten av de två angränsande länsintresseområdena Hjärup och Bomhög berörs. En omfattande omarrondering av detta parti kommer troligen att genomföras vilket innebär en betydande omdaning av kulturmiljön. I mellanpartiet, där korridoren löper invid motorvägen blir ingreppen mindre. Inom Önnerups gamla bytomt kommer en av de kvarvarande gårdarna troligen behöva rivas och en arkeologisk undersökning av denna del av bytomten kommer att erfordras. Nordväst om Fjelie och norr om Laxmans Åkarp sker samma saker som i korridorens södra del, ägostrukturen skärs sönder, vägsträckningar med tradition från enskiftet och tidigare behöver dras om. Korridoren går rakt genom Länsintresset Fjelie. Den gamla gatehusbebyggelsen vid Frierupsmarken kommer att ligga mellan motorvägen och järnvägen och skild från sitt ursprung i byarna Fjelie och Laxmans Åkarp av järnvägen. I söder och norr sker alltså en fragmentisering av kulturlandskapet och i mellanavsnittet en rumslig koncentration av transportlederna. 4. Korridor öst Beskrivning Korridoren är knappt nio kilometer lång och 200 meter bred. Den är till sin helhet en nydragning över öppen jordbruksmark. Liksom Korridor väst går den mellan den Södra anslutningen och Anslutningen mot Västkustbanan Delområdet berör längst i söder länsintresseområdet Hjärup, går genom västdelen av länsintresseområdet Trolleberg och i östkanten av området Fjelie, se fig. 3 och beskrivningar i bilagan. Vid Vragerup och Höje å berörs registrerade fornlämningar i form av boplatser. Strax söder om ån ligger Brysshög, en gravhög från bronsåldern som är ett viktigt landmärke inom intresseområdet Trolleberg. Korridoren går omedelbart väster om gravhögen och förändrar givetvis området kring högen helt och hållet. Fjelie gamla bytomt ligger omedelbart intill och väster om korridoren. Utmed huvuddelen av delområdet dominerar det öppna jordbrukslandskapet med en lång odlingstradition. Det är, liksom inom de övriga delområdena, enskiftets landskap som satt grundprägeln på ägostruktur och bebyggelsens placering. Undantaget inom denna korridor är länsintresseområdet Trolleberg som är en representant för slottslandskapet med stora odlingsenheter på områden där ängen och beteslandskapet tidigare varit betydelsefulla inslag. Småskaligheten i delområdets södra del, fram till väg 108, med flera gårdar och ett rätvinkligt vägnät fram till dessa, kontrasterar mot storskaligheten i området Trolleberg. Korridoren går tätt intill gården Vragerup och tvingar fram en omläggning av vägarna fram till denna. Söder om Höje å berörs östdelen av samma ängs- och våtmarksområden som i den västra korridoren. Här finns små fastigheter med namn som vittnar om äldre landskapsutnyttjande som exempelvis Ängsvattnarehuset. Norr om Höje å följer korridoren gränsen mellan Lunds och Lomma kommuner på en sträcka av 1,5 kilometer. Detta är också den gamla sockengränsen mellan Fjelie och S:t Peters Kloster som i denna del skiljt Kannikmarken och Önnerup från Värpinge. 14

16 Korridoren går sedan i en båge över Fjelies bymark, tätt intill östkanten av bytomten. I den sydöstra delen av detta parti är fastighetsstrukturen fortfarande småskalig beroende på hemmansklyvning under 1800-talet. Flera av byggnaderna ligger fortfarande kvar, men de flesta har försvunnit under andra hälften av 1900-talet. I nordöstra delen av bymarken finns större enheter, bland annat den ovan omtalade Storegård med sina två alléer, som har kvar dragen från enskiftet. Bedömning Med en utbyggnad inom korridor öst skapas en helt ny järnvägslinje genom ett öppet agrarlandskap med lång odlingskontinuitet och många kvalitéer. En stor del av sträckan löper parallellt med motorväg E6 på ett avstånd av en till en och en halv kilometer från denna. Därmed skapas en ungefär åtta kilometer lång sträcka jordbruksmark begränsad av två tydliga barriärer. Motorvägen löper till stor del på bank och det finns fyra platser man kan korsa den på. Korsningspunkterna med järnvägen kommer också att bli få.. Även om järnvägen kan bli mer genomsiktlig än motorvägen är dubbla spår och luftledning en mycket tydlig gränslinje i det öppna landskapet. Särskilt tydligt blir detta för byn Flädie som förlorar sambandet med slätten i öster. Utmed större delen av sträckan skär delområdet tvärs över den existerande fastighetsstrukturen. De omarronderingar som kommer att bli nödvändiga för att bibehålla rationella brukningsenheter kommer att innebära stora förändringar av fastighetsstrukturen inom ett stort område. En utbyggnad inom korridoren innebär ett mycket stort ingrepp i ett kulturlandskap med stora värden. Fig. 10. Anslutningen mot Lommabanan enligt Skånska Rekognosceringskartan Frierupsmarken ligger vid och väster om Tångarna i kartans vänstra del. Gården Raby ligger på norra sidan av den höjd som ligger öster om Ullemåsekärret i kartans övre del. Jämför fig. 11 och 12. Skala 1:

17 Fig. 11. Fastighetskartan med Anslutningen mot Lommabanan markerad med blå streckad linje. Gravhögar med röd cirkel och andra fornlämningar med streckad röd linje. Skala 1: Fig. 12. Häradskartan med ungefär samma utsnitt som fig. 11. Skala 1: Anslutning mot Lommabanan Beskrivning Inom ett ungefär 2,5 kilometer långt och en kilometer brett område nordväst om Fjelie provas en anslutning av Korridor väst till Lommabanan, som vid Kävlinge ansluter till Västkustbanan. Detta delområde är i sin helhet en nydragning över öppen jordbruksmark. Till största delen ligger denna korridor inom länsintresseområdet Fjelie, se fig. 3 och beskrivning i bilagan. I detta parti finns flera synliga fornlämningar i form av gravhögar och en gånggrift samt under mark dolda boplatser. I samband med enskiftet uppstod en gatehusbebyggelse vid Frierupsmarken och Tångarna inom korridoren. Området växte under 1800-talet men flera enheter försvann under 1900-talet. Bebyggelsen som var utflyttad både från Fjelie och Laxmans Åkarp förlades till mindre viktig mark i anslutning till våtmarker. Idag bevarar området en tydlig 1800-talskaraktär med småskalig bebyggelse på små fastigheter. Området avgränsas mycket påtagligt mot väster av den högt uppbyggda 16

18 motorvägen. Idag finns även två kraftledningsgator i området, en öst-västlig i den norra delen och en i nordväst-sydöst, centralt i delområdet. Strax innan anslutningen till Lommabanan ligger gården Raby vars mark skärs av korridoren. Gården är en mycket tydlig representant för enskiftets fastighetsbildningar. Se fig Bedömning Delområdet är en mycket viktig del av länsintresseområdet Fjelie. Dels finns här flera viktiga synliga fornlämningar, som ger karaktär åt landskapet och visar på en lång kontinuitet i landskapsutnyttjandet, dels finns här en välbevarad gatehusbebyggelse från talet. En utbyggnad är mycket svår att förena med ett bevarat historiskt perspektiv på landskapet. De synliga fornlämningarna skall förstås i sitt landskapssammanhang. Frierupsmarken-Tångarna har ett påtagligt historiskt- och landskapssammanhang med de två byarna Fjelie och Laxmans Åkarp. Redan med en utbyggnad inom Korridor väst förloras mycket av detta sammanhang, en anslutning till Lommabanan förändrar området totalt. 6. Anslutning mot Västkustbanan Beskrivning Delområdet är 1,5 kilometer långt och upp till ungefär 500 meter brett och ligger i anslutning till Västkustbanan norr om Vallkärra stationsby. I norra delen berör området länsintresset Lackalänga, en åssträckning med gravhögar i det öppna agrarlandskapet, se fig. 3 och beskrivning i bilagan. I delområdets sydvästra del finns rester av ett småskaligt landskap i sydligaste delen av Lackalänga socken och västligaste delen av Vallkärra socken. Ägostrukturen är en följd av enskiftet och hemmansklyvningar under 1800-talet. I söder ligger Fels mosse med gammal gatehusbebyggelse och många smala ägoskiften beroende på att torven var åtråvärd. Kring Västkustbanan finns något större enheter, enskifteslandskapet är lätt identifierat, med gårdsbyggnadernas placering på fastigheten och det rätvinkliga lokala vägnätet som delvis skurits sönder av Västkustbanan. En av gravhögarna i länsintresseområdet, Ormhög, ligger inom delområdet och det finns delvis undersökta boplatser från förhistorisk tid omkring Västkustbanan. Bedömning En utbyggnad inom korridoren påverkar kulturlandskapet i ett parti som redan är kraftigt påverkat av en bred väg, 108, och en existerande järnväg. Intrånget och påverkan på länsintresseområdet blir begränsat. 7. Korridor Vallkärra Håstad Beskrivning Korridoren är 200 meter bred och sex kilometer lång. Delområdet sträcker sig längs en kraftledningsgata från Västkustbanan vid Vallkärra och fram till anslutningen till Stambanan vid Håstad. Söder om Stångby tangeras ett stort riksintresseområde för kulturmiljövården, Lackalänga (M45), se fig. 3 och beskrivning i bilagan. Närmast Håstad berörs en annan del av detta stora område. Riksintresseområdet karaktäriseras av fornlämningsmiljön utmed 17

19 Fig. 13. Häradskartan med korridoren Vallkärra Håstad markerad med blå streckad linje. Observera att skalan är 1: Kävlingeåns dalgång med bland annat stora bronsåldershögar, av betade strandängar och av spridd gårdsbebyggelse med ursprung i skiftesreformerna. Ett antal registrerade boplatser från förhistorisk tid finns inom korridoren. En gravhög ligger omedelbart söder om korridoren vid vägen Stångby Vallkärra. Det öppna jordbrukslandskapet präglas, även utanför riksintresseområdet, av enskiftesreformen även om vissa ändringar av fastighetsstrukturen har skett. Några äldre vägsträckningar från tiden före skiftena är bevarade, exempelvis vägen mellan Vallkärra och Lackalänga, det vill säga gamla väg 108 och vägen mellan Vallkärra och Stångby kyrkby. När stambanan byggts vid mitten av 1850-talet växte stationssamhället Stångby fram och nya vägar drogs till detta. En omfattande hemmansklyvning skedde i ett koncentrerat område öster om kyrkbyn och denna struktur finns till stor del ännu kvar De första 1,5 kilometrarna följer korridoren gränsen mellan Vallkärra och Stångby socknar och därmed även ägogränserna. Strax söder om Stångby kyrkby går gränsen och korridoren skilda vägar Korridoren korsar det som före enskiftet kallades Söndra Wången och därefter Ängawången, den sydöstra delen av bymarken. Dessa två vångar delades vid enskiftet i två trekantiga skiften med vägar i gränsen. Under 1800-talet delades dessa två skiften upp i flera enheter. Fram till idag har viss sammanslagning till större fastigheter åter skett. En stor gård, Bottillelund, uppstod efter enskiftet i östra delen av socknen. Även i Håstads socken är det till största delen byns ängsvång som berörs av delområdet. Utmed sockengränsen finns ett antal mindre fastigheter som uppenbarligen tillkommit vid hemmansklyvning under senare delen av 1800-talet. Inom anslutningen till Stambanan ligger ett välbevarat exemplar av SJ:s tidiga typhus, en banvaktsstuga. Bedömning Riksintresseområdet berörs ytterst marginellt vid anslutningen till Södra Stambanan vid Håstad. Korridorens västra del följer en sockengräns och går därmed inte tvärs ägostrukturen i detta parti. I resten av korridoren korsas emellertid fastighetsstrukturen, vägar skärs av och så vidare. Korridoren passerar mycket tätt inpå gårdsbyggnaderna på Bottillelund, där en korsvirkeslänga närmast korridoren säkerligen tillkommit när gården flyttades till platsen. 18

20 Konsekvenser En dubbelspårig järnvägslinje är utan tvekan ett storskaligt ingrepp i de flesta öppna jordbrukslandskap. Nya dominerande linjer skapas i landskapet. Barriärer av olika slag uppstår, de uppfattas som rent fysiska hinder för synfältet eller för transportleder, och mentalt som hinder mellan människor och brott i sambanden mellan platser och förlorad förståelse för landskapsutvecklingen inom olika delar av en bygd. En av den sydvästskånska slättbygdens karakteristiska kvalitéer är den vida vyn, den fjärran horisontlinjen. Upplevelsen av denna kvalitet är känslig för störningar. I denna del av Skåne är resultaten av skiftesreformerna under 1800-talets första decennier, framförallt då enskiftet, tydliga och dominerande landskapsdrag. Framförallt när det gäller den agrara bebyggelsens placeringen, det finmaskiga kommunikationsnätet och fastighetstrukturen. Men mönstret har naturligtvis förändras under de senaste seklerna. Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet skedde hemmansklyvningar på många håll. Efter andra världskriget har strukturrationaliseringar i jordbruket tvingat fram nedläggningar av många små lantbruk och sammanslagning till stora brukningsenheter. Ägogränser behöver idag inte vara odlingsgränser. Järnvägsutbyggnaden som var som mest intensiv under 1800-talets senare decennier skapade en ny infrastruktur och landsvägstransporternas ökande betydelse från 1920-talet och framåt har åter förändrat kommunikationsnäten. Avfolkningen av landsbygden och inflyttning till städer och tätorter har medfört att stora jordbruksarealer omvandlats till stadsplanelagd mark. Min i detta landskap, i mycket skapat under de senaste drygt 200 åren, finns många äldre drag som dominerar på vissa nivåer. Byarna har ofta fått sin plats vid övergången mellan förhistorisk tid och medeltid. Trots att de flesta gårdarna är borta ur bykärnorna finns ofta det gamla gatunätet från tiden före skiftesreformerna kvar. Många av de större vägarna på landsbygden har troligen ett ursprung i medeltid eller rentav sen förhistorisk tid. By- och sockengränser går ofta också tillbaka på åtminstone medeltida förhållanden. Ortnamnen har tillkommit under de senaste 2000 åren, vissa är troligen äldre. Minst konsekvenser för det direkt synliga kulturlandskapet får en järnvägsutbyggnad utmed befintlig linje Arlöv Flackarp. Inom tätorterna är mark ofta redan mer eller mindre reserverad och endast ett mindre antal byggnader behöver troligen rivas. Bullerdämpande åtgärder kommer troligen erfordras på många delar av sträckan. Utformningen av dessa skydd är viktig. Åkermark kommer tas i anspråk men detta medför ytterst få konsekvenser för ägostrukturen eller vägnätet. Begränsade arkeologiska undersökningar kommer att behöva utföras. Ett nytt dubbelspår förbi Lund kommer givetvis att få betydligt fler konsekvenser för kulturlandskapet. Här finns först två alternativa korridorer för delen fram till Västkustbanan. Korridor väst bryter existerande landskapsmönster i sin södra och sin norra del, men löper på nästan halva sträckan tätt intill motorvägen Malmö-Göteborg och skapar då inget nytt brott i landskapet. Korridoren delar dock länsintresseområdet Fjelie i två delar. Korridor öst går ute i den öppna jordbruksmarken över hela sin sträckning. Med detta alternativ skapas en cirka åtta kilometer lång och en till 1,5 kilometer bred remsa som begränsas i väster av motorvägen och i öster av den nya järnvägen. Korridor öst medför därför de ojämnförligt största konsekvenserna för kulturlandskapet 19

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

6.2 Historisk utveckling och kulturpåverkan

6.2 Historisk utveckling och kulturpåverkan 6.2 Historisk utveckling och kulturpåverkan 6.2 Historisk utveckling och kulturpåverkan Efter isens avsmältning skedde en successiv höjning av temperaturen och olika arter kunde börja vandra in i Skåne.

Läs mer

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 57 58 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER Sammanställning av värdefulla kulturmiljöer Färgelanda kommun har tidigare bebyggelseinventerats och varit föremål för

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Frösö socken, Östersunds kommun, 006 Veronica Olofsson RAPPORT JAMTLI, JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM 007:1 ISSN 1654-045 Kulturhistoriskt planeringsunderlag

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Sandins stationer. på Södra Stambanan: Gunnar Sandins skånska stationshistoria (från Skånetrafikens Raka Vägen).

Sandins stationer. på Södra Stambanan: Gunnar Sandins skånska stationshistoria (från Skånetrafikens Raka Vägen). Sandins stationer Södra Stambanan Gunnar Sandins skånska stationshistoria (från Skånetrafikens Raka Vägen). Gunnar Sandin fick år 2002 ett erbjudande av Skånetrafiken att skriva om pågatågsstationerna.

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346

Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346 Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346 km². I kommunen finns ca 40 orter utöver centralorten,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Lärobok i Regionskunskap. Det. amla enarp. Åren 1800-2050. Jane Günther

Lärobok i Regionskunskap. Det. amla enarp. Åren 1800-2050. Jane Günther Lärobok i Regionskunskap Det amla enarp Åren 1800-2050 Jane Günther Detta manuskript finns tillgängligt på //EDUC/REGHIST/NWEUROP/SCANIA/MMLII/GENARP Det är fritt nedladdningsbart för alla utbildningsnoder

Läs mer

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet Redovisning av metodutvecklingsarbetet under åren 2008-2010 samt våren 2011 Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län Tidigmodern och modern tid i Uppsala län uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 11 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Författare: Ann-Mari Hållans Stenholm Omslag:

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER

ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER INLEDNING Förord Kommunstyrelsen i Västervik godkände 2010-05-10 en avsiktsförklaring

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer