De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå"

Transkript

1 De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå nuläge och utvecklingsmöjligheter

2 Innehåll 4 Sammanfattning 14 Så läser du rapporten 18 Betesdrift 22 Biodling 26 Energi 33 Entreprenad 38 Fröer, ärter, åkerböna samt industrigrödor 41 Får och lamm 44 Getter 47 Gris 51 Gårdsbutik 55 Gäss, ankor och kalkon 58 Hälsa 63 Hästar 68 Höns kycklingar 72 Höns äggproduktion 80 Mjölk 84 Nötkött 88 Oljeväxter 92 Potatis 95 Pälsdjur 98 Skogsbruk 103 Sockerbetor 106 Spannmål 110 Struts 113 Trädgård 118 Träförädling 122 Turism 126 Uthyrning 130 Vall 133 Vattenbruk 137 Vilt i hägn 75 Lokal livsmedelsförädling Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid ingången av 2014 hade LRF medlemmar. Gemensamt för de flesta medlemmar är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Merparten av de lantbrukskooperativa företagen, som till exempel Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver nästan företag med i genomsnitt 3,4 verksamheter per gård. Det gör LRF till Sveriges största småföretagarorganisation.

3 De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå Rapporten du håller i din hand handlar om affärsmöjligheter för de gröna näringarna. Det är verksamheter med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas. Det kan till exempel vara mjölk- och nötköttsproduktion, entreprenad, trädgård, växtodling, turism och skogsbruk. Listan kan göras lång, närmare bestämt 63 punkter lång. Så många verksamheter räknar vi nämligen med att vi har inom de gröna näringarna, inom totalt drygt 30 branscher. Rapporten beskriver lönsamhet, framtidstro och investeringsvilja på den enskilda gården. Vi har tittat på nuläge när det gäller omsättning, antal sysselsatta och tillväxtmöjligheter. Detta ger en unik helhetsbild. Vi har även lyft blicken och tittat framåt, på utvecklings möjligheterna för alla verksamheter. En sak är säker: det finns gott om framtidstro därute! Rapporten är tänkt att vara en kunskapsbank för alla er som har intresse av och vill lära er mer om oss i de gröna näringarna. Den ger förhoppningsvis också inspiration till företagare som är sugna på att utveckla sin verksamhet. Jag tror att vi inom de gröna näringarna är länken mellan land och stad, mellan dagens och framtidens samhälle. Ju fler som ser det sambandet, desto starkare blir vi. Jag kan i alla fall inte komma på någon annan näring som skapar både biologisk och samhälls ekonomisk tillväxt. Som skapar tillväxt på riktigt. Helena Jonsson, Förbundsordförande LRF

4 Sammanfattning Sammanfattning Företagen inom de gröna näringarna är till antalet landets i särklass största småföretagargrupp med cirka företag verksamma inom ett 30-tal branscher. De gröna näringarna omsätter mer än 80 miljarder kronor på gårdsnivå och står för fler än heltidstjänster. Även om vissa verksam heter backar så ser fram - tiden ljus ut, tack vare nya initiativ och idéer som ökar utvecklingsmöjligheterna inom de gröna näringarna. Den här rapporten är en samlad redovisning av alla verksamheter som dessa företag bedriver. Rapporten håller sig strikt till gårdsnivån och berör alltså inte omfattningen av verksamheter i föregående och efterföljande led. Som underlag för beräkning och omsättning tillkommer även gårds baserade företag och skogsfastigheter utanför LRF. 81 miljarder kronor i bruttointäkter Även om de flesta företagen är små omsätter de sammanlagt 81 miljarder kronor (se tabell 1 sidan 8). I detta belopp har bruttointäkterna från skogsbruket i all enskilt ägd skog, som utgör 50 procent av den svenska skogsmarken, tagits med. Så här fördelas den samlade omsättningen i följande huvudgrupper: Omsättning fördelad på ett antal verksamhetsområden Intäktsområde Mdr kronor Mdr kronor Jordbruksverksamheter 37,0 - varav mjölkproduktion 10,2 - varav övrig animalieproduktion 12,6 - varav växtodling, trädgård mm 14,2 EU-ersättningar 9,9 Skogsbruk 18,3 Andra verksamheter, utöver jord- och skogsbruk 15,8 Summa 81,0 När vi håller oss till gårdsnivån får skogsbruket en blygsammare roll än vad vi är vana vid. Skogsnäringen utgör landets viktigaste exportnäring med en total omsättning på över 200 miljarder kronor per år. Huvuddelen av denna omsättning uppstår dock i efterföljande led, i skogsindustrin. Jordbruksverksamheternas intäkter kan, som framgår av tabellen, delas in i tre ganska jämnstora delar mjölkproduktion, övrig animalieproduktion (nöt, grisar, får, getter och fjäderfä) och växtodling (spannmål, oljeväxter, potatis, sockerbetor, vall för avsalu, övriga grödor och trädgårdsväxter) årsverken I Jordbruksverkets senaste strukturundersökning 1) 2010 redovisas totalt sysselsatta, av vilka är kvinnor, motsvarande 40 procent. De flesta arbetar deltid så antalet årsverken enligt samma undersökning uppgick till , av vilka var kvinnor, eller 28 procent. Kvinnorna arbetar allstå i högre grad deltid än männen. 1) Totalundersökning av jordbruksföretag med mer än 5 hektar jordbruksmark som genomförs vart tredje år. 4 LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014

5 Sammanfattning För att få ett jämförbart mått redovisar vi i denna rapport antalet jobb i respektive verksamhet omräknat till årsverken som motsvarar antalet sysselsatta på heltid. Här finns på branschnivå ingen offentlig statistik eller några exakta uppgifter att tillgå. Det antal årsverken som redovisas för olika verksamheter utgörs av beräkningar. Antalet årsverken utgör därmed en kvalificerad beräkning, men genom att använda samma mått på sysselsättningseffekt, det vill säga årsverken, kan jämförelser mellan olika verksamheter göras. (se tabell 1 sid. 8). Med de reservationer som måste göras för osäkerheter i beräkningarna resulterar rapporten i en sammanlagd sysselsättningseffekt motsvarande drygt årsverken (heltidsjobb). En grov uppdelning av dessa jobb kan göras enligt följande: Antal årsverken fördelade på verksamhetsområden Intäktsområde årsverken årsverken Jordbruksverksamheter varav mjölkproduktion varav övrig animalieproduktion varav växtodling, trädgård mm Skogsbruk Andra verksamheter, utöver jord- och skogsbruk Summa FLEST företag med skogsbruk, vall och SPANNMÅL Uppgifterna i rapporten gör det möjligt att rangordna verksamheterna inom de gröna näringarna på gårdsnivå utifrån ett antal olika parametrar. Nedan redovisas rankinglistor utifrån antal företag, omsättning och antal årsverken per bransch, med reservation för de osäkerheter som finns i materialet. När det gäller antal företag verksamma i olika branscher ligger skogsbruk i en klass för sig med nära företag. Därefter kommer företag med vallodling, spannmål och betesdrift. Notera att flera andra verksamheter hästar, entreprenad, energi, uthyrning och turism återfinns på topp 15-listan. Antal företag inom olika branscher, 15 i topp 1 Skogsbruk Vall Spannmål Betesdrift Häst Nötkött Entreprenad Får och lamm Energi Uthyrning Oljeväxter Turism Mjölk Höns ägg Potatis Källa: Jordbruksverket och LRFs Medlems- och Marknadsregister LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

6 Sammanfattning StöRST omsättning inom skogsbruk, mjölk och entreprenad Sett till bruttointäkter toppar skogsbruket med drygt 18 miljarder, följt av mjölken med drygt 10 miljarder kronor och entreprenad med 8 miljarder kronor. Därefter kommer trädgård, spannmål för avsalu och nötkött i spannet 4 5 miljarder kronor. Störst omsättning, 15 i topp, miljoner kronor 1 Skogsbruk Mjölk Entreprenad Trädgård Spannmål (för avsalu) Nötkött Gris Potatis Vall (för avsalu) Höns ägg Höns kycklingar Häst Energi Träförädling Uthyrning Entreprenad står för hälften av omsättningen inom gruppen andra verksamheter. Med en samlad omsättning på 8 miljarder kronor och årsverken är Sveriges bönder sammantaget en mycket stor entreprenadaktör. FLEST årsverken inom hästar, skogsbruk, mjölk och entreprenad Sett till sysselsättningseffekt är det hästar, skogsbruk och mjölk som toppar, medan entre prenad tar fjärdeplatsen som en betydande jobbskapande verksamhet inom de gröna näringarna. Trädgård kommer på femte plats medan vallen, som bidrar med grovfoder för mjölkkor, köttdjur och hästar, återfinns på sjätte plats. Flest antal årsverken, 15 i topp 1 Häst Skogsbruk Mjölk 1) Entreprenad Trädgård Vall 2) Nötkött 1) Spannmål Energi Turism Gris Uthyrning Potatis Träförädling Får och lamm ) Exklusive produktion av grovfoder (vall) 2) Både för avsalu och för gårdens behov 6 LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014

7 Sammanfattning Att skogsbruk och mjölk ligger högt när det gäller både omsättning och antalet årsverken är inte någon överraskning. Dessa verksamheter utgör något av stommen i de gröna näringarnas affärer på gårdsnivå. Att hästverksamheter toppar listan är kanske mer överraskande med tanke på att omsättningen är betydligt lägre än inom skog och mjölk. Detta beror på att den statistik som tagits fram av Jordbruksverket avser hela hästverksamheten. Tidigare har det endast funnits uppgifter baserade på medlemmar hos LRF. Entreprenadverksamheten har nästan lika stor betydelse som mjölkproduktionen, både när det gäller omsättning och jobb. Även trädgård är en stor verksamhet som omsätter över 4,5 miljarder kronor och beräknas bidra med cirka årsverken. Branschen har dessutom mycket stark tillväxt. Kvinnor viktigare än vad statistiken visar En överväldigande majoritet av företagen på gårdsnivå drivs som enskild firma, där endast en person kan registreras. Av tradition innebär detta att nästan alla familjeföretag är registrerade på mannen. Det är bakgrunden till den officiella statistik som säger att endast 16 procent av företagarna inom de gröna näringarna är kvinnor. Det kan jämföras med att i genomsnitt var fjärde företagare i landet är en kvinna. Detta innebär dock inte att kvinnor verksamma inom de gröna näringarna inte är med och fattar beslut om företagen. Drygt LRF-medlemmar har svarat på frågan om vilka som sitter i företagets operativa ledning, det vill säga vilka som är med och tar strategiska beslut kring företaget på kort och lång sikt. 38 procent anger att det finns en kvinna i den operativa ledningen, antingen själv eller tillsammans med en man, 9 procent av företagen har endast en kvinna i ledningen. Sedan LRF började ställa frågan 2009 har andelen varit konstant. Kvinnorna spelar alltså en mycket större roll för företag inom de gröna näringarna än vad som framgår av offentlig statistik. I Jordbruksverkets rapport från 2011 Manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag framgår det att andelen sysselsatta kvinnor inom jordbruket gick från 30 procent 1999 till över 40 procent I likhet med data som LRF tagit fram visar den rapporten att det finns både en kvinna och en man i var tredje företagsledning och endast en kvinna i var tionde. Andelen företag med kvinnor i ledningen har ökat betydligt bara de senaste tre åren. Kvinnors företagande skiljer sig mycket åt mellan olika verksamheter. I LRFs undersökningar Grönt entreprenörskap 2011 och 2013 var verksamheter inom häst och småskaligt livsmedelsföretagande mest jämställt. Runt hälften av företagen hade delat ledarskap och mellan procent hade enbart en kvinna i ledningen. Entreprenadverksamheterna var väldigt mansdominerade, över 80 procent av företagen hade endast en man i ledningen och runt 15 procent hade delat ledarskap. Inom trädgårdsnäringen hade 40 procent delat ledarskap medan 13 procent drevs av enbart kvinnor och 46 procent av enbart män. LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

8 Sammanfattning Tabell 1. ANTAL företag, omsättning och sysselsättning på branschnivå i bokstavsordning Branscher/näringar Antal företag 3) Omsättning, mkr Årsverken Betesdrift 1) Biodling Egen livsmedelsförädling, del av lokal förädling Energi Entreprenad Fröer, ärter samt industrigrödor Får och lamm Getter Gris Gårdsbutik Gäss, ankor och kalkon 204 Hälsa Häst Höns kycklingar Höns ägg Mjölk Nötkött Oljeväxter Potatis Pälsdjur Skogsbruk Sockerbetor Spannmål 2) Struts Trädgård Träförädling Turism Uthyrning Vall 2) Vattenbruk Vilt i hägn Summa Gårdsstöd Miljöersättningar Övriga ersättningar Summa Jordbruksverksamheter varav mjölkproduktion varav övrig animalieproduktion varav växtodling etc EU-ersättningar (2012) Skogsbruk Andra verksamheter, utöver jord- och skogsbruk Summa ) En del av intäkterna för betesdrift utgörs av EU-ersättningar. Övriga intäkter från betesdriften uppstår vid försäljning av mjölk, nötkött etc. 2) intäkterna avser endast extern försäljning utanför gården. Intäkterna för egen användning uppstår vid försäljning av mjölk, nötkött etc. 3) För jordbruksverksamheterna är uppgifterna hämtade från Jordbruksverket och för övriga verksamheter från LRFs Medlems- och Marknadsregister (MMR) 8 LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014

9 Sammanfattning FRAMTidsutsikTER Varje avsnitt i rapporten avslutas med att verksamheten ifråga placeras in i ett diagram baserat på kvoten mellan antalet bedrivna verksamheter och antalet utvecklingsbara verksamheter som LRFs medlemmar rapporterat in till LRFs Medlems- och Marknadsregister, MMR. Ju högre kvot desto större intresse för utveckling och nyetablering. Underlaget för beräkning av kvoten framgår av nedanstående tabell. TABELL 2. ANTAL inrapporterade bedrivna och utvecklingsbara näringsverksamheter hösten 2013, branschnivå LRF-medlemmarnas näringsverksamheter Antal bedrivna verksamheter hösten 2013 Antal utvecklingsbara verksamheter hösten 2013 Kvot: Antal utvecklingsbara/antal bedrivna verksamheter Hälsa ,35 Gårdsbutik ,35 Gäss, ankor, kalkon ,28 Struts ,27 Vilt i hägn hjort, mufflon, vildsvin ,23 Turism ,20 Vattenbruk (t ex fisk- och kräftodling) ,15 Egen livsmedelsförädling ,98 Biodling ,95 Trädgård ,85 Getter ,83 Träförädling ,82 Pälsdjur ,76 Energi ,71 Höns ägg ,60 Höns kycklingar ,57 Övriga djur ,56 Övriga tjänster ,53 Fröer, ärter, åkerböna samt industrigrödor ,52 Hästar ,50 Uthyrning ,40 Får-/lammproduktion ,38 Grisproduktion ,38 Entreprenad ,38 Mjölkproduktion ,37 Potatis ,36 Nötköttsproduktion ,27 Betesdrift ,24 Skogsbruk ,22 Oljeväxter ,20 Vall ,19 Spannmål ,17 Sockerbetor ,16 Summa ,37 Källa: LRFs Medlems- och Marknadsregister LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

10 Sammanfattning Diagrammen som avslutar respektive avsnitt är indelade i tre sektorer med namnen Liten andel nystartare (kvot < 0,5), Medelstor andel nystartare (kvot 0,5 1,0) och Stor andel nystartare (kvot > 1,0). De olika branschernas placering illustreras i nedanstående diagram med antal bedrivna verksamheter på den vertikala axeln och antalet utvecklingsbara verksamheter på den horisontella axeln. Då antalet verksamheter varierar stort mellan de olika branscherna presenteras resultatet i tre diagram. Som framgår av diagrammen så återfinns samtliga branscher utom Energi med ett stort antal verksamheter i sektorn Liten andel nystartare (kvot < 0,5) vilket ligger i sakens natur. Dessa verksamheter kan betraktas som mogna där en stor del av utvecklingen handlar om storleksrationalisering. Även om kvoten är låg är antalet utvecklingsbara verksamheter dock stort beroende på det stora antalet bedrivna verksamheter. Energi har högre andel nystartare (kvot = 0,71) I branscher med ett mellanstort antal verksamheter sticker Turism ut som den enda bransch som hamnar i sektorn Stor andel nystartare (kvot > 1,0). Biodling, Trädgård, Ägg och Träförädling har också höga kvoter men hamnar i sektorn Medelstor andel nystartare (kvot 0,5 1,0). I branscher med ett litet antal verksamheter återfinns huvuddelen av de branscher som hamnar i sektorn Stor andel nystartare (kvot >1,0). 10 LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014

11 Sammanfattning 1. branscher med stort antal verksamheter (> verksamheter) Antal inrapporterade verksamheter från LRFs medlemmar Liten andel nystartare (kvot < 0,5) Antal inrapporterade utvecklingsbara verksamheter från LRFs medlemmar Medelstor andel nystartare (kvot 0,5 1,0) Stor andel nystartare (kvot > 1,0) LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

12 Sammanfattning 2. branscher med mellanstort antal verksamheter ( verksamheter) Antal inrapporterade verksamheter från LRFs medlemmar Liten andel nystartare (kvot < 0,5) Antal inrapporterade utvecklingsbara verksamheter från LRFs medlemmar Medelstor andel nystartare (kvot 0,5 1,0) Stor andel nystartare (kvot > 1,0) 12 LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014

13 Sammanfattning 3. branscher med ett litet antal verksamheter (< verksamheter) Antal inrapporterade verksamheter från LRFs medlemmar Liten andel nystartare (kvot < 0,5) Antal inrapporterade utvecklingsbara verksamheter från LRFs medlemmar Medelstor andel nystartare (kvot 0,5 1,0) Stor andel nystartare (kvot > 1,0) LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

14 INLEDNING Så läser du rapporten Med de gröna näringarna avses verksamheter med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. I enlighet med denna definition driver lantbrukarna en lång rad verksamheter på sina gårdar i genomsnitt 3,4 verksamheter per gård. I företag med mer än 100 hektar åker är snittet 5,9. Många är alltså kombinationsföretagare med intäkter från jordbruk, skogsbruk och andra verksamheter. De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå visar ekonomi och sysselsättning inom företagen i de gröna näringarna och ger en bild av framtidsförutsättningarna. Bakgrund De jordbruks- och skogsbruksanknutna verksamheterna är väl kända via offentlig statistik som bland annat publiceras i Skogsstatistisk och Jordbruksstatistisk Årsbok. För att även ge en bild av de övriga verksamheternas omfattning (till exempel entreprenad, energi, turism och häst) har LRF tidigare publicerat tre rapporter med namnet De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå nuläge och framtid publicerades den första rapporten som har följts upp 2010, 2012 och nu Att lantbruksföretagen både bedriver jordbruksanknutna och andra verksamheter är numera allmänt känt och accepterat och en viktig utgångspunkt för LRFs vision: Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. Det finns därför ett behov av att ge en helhetsbild av alla verksamheter på gårdsnivå som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Rapportnamnet De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå, kan tyckas långt men det är viktigt att hålla fast vid begreppet de gröna näringarna och samtidigt markera att syftet är att fånga verksamheternas omfattning på gårdsnivå. Rapporten tar alltså inte upp föregående och efterföljande led, varken produktion av insatsvaror eller förädling inom skogsoch livsmedelsindustri. En viktig utgångspunkt för redovisningen utgör de uppgifter om näringsverksamheter på den egna gården/företaget som LRFs medlemmar sedan 2002 rapporterar in till LRFs Medlems- och Marknadsregister, MMR. Den rapporteringen omfattar för närvarande ett 30-tal branscher med 63 olika näringsverksamheter, av vilka 32 utgörs av verksamheter som inte fångas upp av officiell lantbruksstatistik. Hösten 2013 hade nästan företag, lantbruks- och landsbygdsmedlemmar, rapporterat in sammanlagt bedrivna verksamheter vilket ger ett genomsnitt på 3,4 verksamheter per gård. Av dessa utgjordes nästan , eller 17 procent, av skogsbruk, knappt , eller 51 procent av verksamheter som finns beskrivna i den offentliga jordbruksstatistiken och , motsvarande 32 procent, av andra verksamheter inom de gröna näringarna. I företag med mer än 100 hektar brukad åker är snittet 5,9 verksamheter per företag. Rapporteringen till MMR gäller även verksamheter som medlemmarna ser som utvecklingsbara inom 3 5 år. Dessa ger indikationer på tillväxtmöjligheter inom olika verksamhetsområden. 14 LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014

15 INLEDNING Syfte och användningsområden Rapporten är tänkt som ett uppslagsverk som bland annat ska: Bidra till att synliggöra alla gröna näringar och visa på den stora bredd som kännetecknar verksamheterna på gårdsnivå. Med olika anpassningar utgöra underlag för intern kommunikation mot medlemmar och medarbetare och för extern kommunikation mot myndigheter, politiker, media, skolor och allmänhet. Via bland annat regionala företagarcoacher och projektledare fungera som inspirationskälla som visar olika utvecklingsmöjligheter på gårdsnivå. Fungera som underlag och verktyg i utvecklingsarbetet vid bland annat utformningen av projektansökningar och uppdatering av hemsidan. Struktur och metod Rapporten omfattar de 63 olika näringsverksamheter som upptas i den enkät som utgör underlag för rapporteringen till LRFs Medlems- och Marknadsregister, MMR. Verksamheterna är fördelade på 31 branscher och redovisas i bokstavsordning. Rapporten beskriver dels nuläget för varje bransch vad gäller antalet verksamheter per företag samt omsättning och sysselsättning, dels utvecklingsmöjligheter under rubrikerna marknadsanalys och medlemmarnas framtidssyn. Det sistnämnda redovisar antalet utvecklingsbara verksamheter som medlemmarna rapporterat till MMR. Varje avsnitt avslutas med ett diagram som visar relationen mellan antalet utvecklingsbara och antalet bedrivna verksamheter som medlemmarna rapporterat till MMR. Diagrammet är indelat i sektorerna Liten andel nystartare, Medelstor andel nystartare respektive Stor andel nystartare. Om andelen utvecklingsbara verksamheter är hög hamnar verksamheten i den sistnämnda gruppen, vilket bör vara en indikation på goda tillväxtmöjligheter. Uppgifterna i rapporten baseras på officiell statistik när sådan finns att tillgå. Andra viktiga källor utgörs av MMR och enkäter som gjorts bland medlemmar med olika produktionsinriktningar samt uppgifter från branschorganisationer. För vissa kapitel skiljer sig källor och metod från tidigare rapporter så jämförelser kan inte göras rakt av. Rapporten avser att visa den totala omfattningen av olika branscher på gårdsnivå, alltså inte enbart det som genereras av LRFs medlemmar, även om mycket av beräkningsunderlaget utgår från medlemmarnas företag. LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

16 INLEDNING 1. NULÄGE Redovisningen av nuläget inleds med ett diagram som visar antal bedrivna verksamheter och/eller antal företag som bedriver verksamheten. För jordbruksverksamheter redovisas senast kända uppgifter från Jordbruksverket om antalet företag 2013 med jämförelser från 2009 och När det gäller övriga verksamheter redovisas antalet bedrivna verksamheter, respektive företag som rapporterats till MMR 2013, jämfört med år 2009 och Dessa siffror ger en bild av de rapporterande medlemmarnas/företagens verksamheter vid ett givet tillfälle. Antalet ska inte tas som en absolut sanning. Det verkliga antalet bedrivna verksamheter är i de flesta fall högre eftersom cirka 25 procent av medlemmarna inte rapporterat sina verksamheter till MMR. Dessutom är inte alla som är verksamma i de olika branscherna medlemmar i LRF. Här redovisas även en del allmänna uppgifter om verksamheterna som kan vara intressanta för att ge en bra bild av desamma. I några enstaka fall används andra källor. 1.1 OmsättniNG Verksamhetens omsättning redovisas utifrån offentlig statistik eller, när sådan inte finns att tillgå, genom uppgifter från enkäter eller genom någon form av beräkning. Omsättningen i jordbruksverksamheter gäller för år 2013 (preliminära) och är hämtade från Jordbruksverkets pris- och skördestatistik alternativt EAA som anger jordbruksföretagens bruttointäkter. EAA står för Economic Accounts for Agriculture och beräknas enligt regler som fastställs av EUs statistikmyndighet Eurostat. I omsättningen på totalnivå ingår EU-ersättningar som utbetalas direkt till företagarna, dels gårdsstöd och investeringsstöd, dels flera olika miljöersättningar. De största miljöersättningarna utgår för skötsel av betesmark, för ekologisk produktion, extensiv vallodling och åtgärder för att minska växtnäringsläckage. För flera verksamheter baseras uppgifterna om omsättning på enkäter som genomförts under de senaste åren, bland annat LRF-rapporterna Grönt Entreprenörskap som publicerades 2011 och Beräkningarna utgår i en del fall från de uppgifter om antal som lämnats till MMR och en bedömd genomsnittlig omsättning per bedriven verksamhet. För att få med lantbrukare som inte är medlemmar i LRF, samt den fjärdedel av LRFs rörelsedrivande medlemmarna som ännu inte rapporterat sin verksamhet, har uppgifterna i MMR i vissa fall multiplicerats med 1, SySSELSÄTTNing Här redovisas en bedömning av antalet sysselsatta i respektive verksamhet uttryckt som antalet årsverken (årsverke = sysselsatt på heltid). Bedömningen av antalet årsverken görs i de flesta fall utifrån omsättning per sysselsatt för respektive verksamhet. Som vägledning används Basfakta för verksamhetsnivå enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2007, SCB. Då lantbruksföretagen i huvudsak använder befintliga resurser för utveckling av nya affärer sätts dock omsättning per sysselsatt i de flesta fall lägre än i SNI-statistiken. Denna metod ger siffror på sysselsättning konverterad till heltidsjobb/årsverken. I de fall beräkningen görs utifrån arbetade timmar har ett årsverke satts till timmar. Observera att bedömningen av sysselsättningseffekten endast gäller på gårdsnivå. De verksamheter som här berörs generar i varierande grad ytterligare sysselsättning i samhället i både föregående och efterföljande led. 16 LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014

17 INLEDNING 2. UTVEckliNGSMöjliGHETER 2.1 MarkNADSANALys Här görs en bedömning av marknadsutvecklingen för verksamheten i fråga. Den tas fram med hjälp av LRFs experter, företrädare för branschorganisationer, aktuella trender, enkäter och andra interna och externa källor SWOT Nytt för 2014 års version är SWOT-analysen. Här bedöms verksamhetens styrkor och svagheter utifrån branschens interna perspektiv samt möjligheter i och hot från omvärlden. Analysen har gjorts av branschexperter. SWOT är en engelsk förkortning och står för strengths, weaknesses, opportunities and threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). 2.2 MEDLEMMARNAS framtidssyn Här redovisas i tabellform antalet utvecklingsbara verksamheter som medlemmarna 2013 rapporterat till MMR jämfört med motsvarande antal 2009 och Varje avsnitt avslutas med att verksamheten i fråga placeras in i ett diagram baserat på kvoten mellan antalet utvecklingsbara verksamheter och antalet bedrivna verksamheter. Diagrammet är indelat i tre sektorer med namnen Liten andel nystartare, Medelstor andel nystartare och Stor andel nystartare enligt följande: Liten andel nystartare Kvot < 0,5 Medelstor andel nystartare Kvot 0,5 1,0 Stor andel nystartare Kvot > 1,0 Antalet rapporterade utvecklingsbara verksamheter är mindre än hälften av antalet rapporterade bedrivna verksamheter. Här återfinns mogna verksamheter som Mjölk, Nötkött och Spannmål. Antalet rapporterade utvecklingsbara verksamheter ligger mellan hälften av och lika med antalet rapporterade bedrivna verksamheter. Här återfinns verksamheter med god marknadspotential som Energi, Trädgård och Träförädling. Antalet rapporterade utvecklingsbara verksamheter överstiger antalet rapporterade bedrivna verksamheter. Här återfinns verksamheter där intresset för etablering är mycket stort som Hälsa, Turism och Gårdsbutik. LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

18 GRIS Betesdrift [EGNA djur, andras djur] Att det svenska landskapet hålls öppet är viktigt för många. En förutsättning för öppna landskap och biologisk mångfald är betande djur företag har bete för andras djur som verksamhet och det är en möjlighet för företag som slutat med egna djur. Det är en verksamhet som växer men samtidigt minskar den totala betesproduktionen. Med betesdrift menas användning av permanenta betesmarker, eller betesvallar, för att ge foder till nötkreatur, får, hästar, getter eller andra djur som förutsättning för produktion av mjölk, kött, skinn och ull, för hästhållning och av miljöskäl. Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik fanns 2013 totalt hektar betesmark om man inkluderar skogs-, fäbod- och alvarbete. 1. NULÄGE Vid betesdrift med egna djur utgör EU-ersättningarna för skötseln av betesmarken en del av intäkterna. Betesdrift för andras inhyrda djur kan ge direkta intäkter vars storlek beror på den egna arbetsinsatsen. Dessa intäkter bidrar till det egna företagets omsättning. Fortsatt ökning av antalet rapporterade bedrivna verksamheter inom Betesdrift andras djur beror sannolikt på att tillhandahållande av betesmark för andras djur är en växande verksamhet som en följd av att många gårdar avvecklar sin egen djurhållning. Antalet företag som bedriver betesdrift i sin verksamhet minskar sedan 2011, vilket rimmar med den minskande arealen betesmarker i Sverige. 18 LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014

19 BETESDRIFT Antal näringsverksamheter/företag inom betesdrift som rapporterats till LRF Betesdrift, andras djur Betesdrift, andras djur Betesdrift, 15 egnadjur Betesdrift, egnadjur Antal 22 verksamheter Antal verksamheter Antal företag Antal företag Antal Antal Källa: LRFs Medlems och Marknadsregister, MMR Under en 10-årsperiod har antalet hektar betesmarker enligt Jordbruksverkets statistik minskat med nästan Möjlig orsak till detta är troligen osäkra och otydliga regelverk för betesskötsel. En ny period av regler för landskapsvård är också på väg att införas och ramarna för detta ännu är osäkra. Förändringen av betesmarksarealerna under Alvarbete Alvarbete Fäbodbete Fäbodbete Skogsbete Skogsbete Betesmark Betesmark Källa: Jordbruksverket 1.1 OMSÄTTNING De flesta betesmarker ger rätt till ett gårdsstöd motsvarande kronor per hektar och år. Utöver detta har de flesta betesmarker miljöersättningar, där grundstödet idag är kronor per hektar och ersättningen till marker med särskilda värden kronor per hektar. För marker med särskilda värden, som inte godkänns för gårdsstöd enligt den nya betesmarksdefinitionen, utgör miljöersättningen istället kronor per hektar som kompensation. För alvarbeten är miljöersättningen kronor, för skogsbete kronor och för fäbodbete 900 kronor per hektar och år. Intäkterna från betesdriften uppstår genom lantbruksföretagens försäljning av mjölk och kött samt som ersättning för skötsel av betesmark och EU-ersättning. LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

20 BETESDRIFT Ersättningarnas fördelning mellan djurägare och markägare (i de fall det är olika företag) varierar från 0 till 100 procent åt båda hållen. Fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar för betesdjuren och skötseln av marken, liksom konkurrensen om mark, är avgörande för hur EU-ersättningarna fördelas. 1.2 SYSSELSÄTTNING Sysselsättningseffekten kopplad till betande djur vävs in under avsnitten mjölk, nöt- respektive lammkött. 2. UTVEckLINGSMöjLIGHETER 2.1 MARKNADSANALYS Det finns en stark önskan från samhället att betesmarkerna bevaras och sköts. Betesmarkerna har stor betydelse för att bevara biologisk mångfald, kulturspår och ett vackert, levande landskap. De fungerar också som kolsänkor och är alltså positiva ur klimatsynpunkt. Dessvärre har betesmarkarealen minskat de senaste åren. Men varje betesmark är ur ett bevarandeperspektiv unik beroende på natur- och kulturvärden, belägenhet och betydelse för landskapsbilden. Reglerna om antalet tillåtna träd på betesmarker för att ge rätt till gårdsstöd har under senare år skapat stor oro och mycket extra arbete för lantbrukarna. Med ett fortsatt gott konsumentförtroende och en fortsatt politisk vilja att bevara betesmarkerna bör betesdriften kunna vara oförändrad eller växa, om än svagt. EUs gemensamma jordbrukspolitik står under en reform och det kan därför bli förändringar av definitionen av stödberättigande betesmark. Detta i kombination med att villkor och stödnivåer för flera olika ersättningsformer kommer att ändras är en stor osäkerhetsfaktor SWOT Internt PERSPEktiv StyRKOR + Landskapsvård viktig för en levande landsbygd + Tillgång till outnyttjade betesmarker + Stor betydelse för att bevara biologisk mångfald Svagheter - Antalet betesdjur minskar - Dålig lönsamhet i affären landskapsvård - Dålig arrondering och otillräcklig tillgång på betesmark i anslutning till gården externt PERSPEktiv MöjLIgheter + Tillgång på outnyttjad betesmark + Hopp om mer flexibel betesdefinition + Effektiv betesdrift kan ge kostnadseffektivt foder hot - Osäkra uppgifter om kommande regelverk - Nuvarande betesmarksdefinition snäv - idisslande betesdjur anklagas ofta för att vara klimatbovar 20 LRF De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå 2014

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Landsbygdsutvecklingsprogram. Åland för perioden 2007-2013

Landsbygdsutvecklingsprogram. Åland för perioden 2007-2013 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 Ålands landskapsregering den 25 juni 2009 Innehållsförteckning 1. Landsbygdsutvecklingsprogrammets titel 5 2. Medlemsstat och förvaltningsområde

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsens, Jordbruksverkets, Fiskeriverket och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut

Läs mer

LRFs energiscenario till år 2020

LRFs energiscenario till år 2020 LRFs energiscenario till år 2020 FÖRNYBAR ENERGI FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKET GER NYA AFFÄRER OCH BÄTTRE MILJÖ En sammanställning av - omvärldsförändringar - potentialer och - marknader Huvudförfattare Erik

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion

Handlingsplan. för att utveckla svensk mjölkproduktion Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion Arla Foods, Axfood Sverige, Coop, Ekologiska Lantbrukarna, Falköpings mejeri, Föreningen Foder och Spannmål, Gefleortens Mejeriförening, ICA Sverige

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? FÖRORD Har Miljö- och landsbygdsprogrammet gjort den nytta

Läs mer

Marknadsanalys Q1 2015. LRF förnybar energi. 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks

Marknadsanalys Q1 2015. LRF förnybar energi. 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks Marknadsanalys Q1 2015 LRF förnybar energi 2014-12-29, Ulf Jobacker & Daniel Ingman, LRF Riks Marknadsanalys energi I Sverige används idag över 50 % energi från bioenergi, vattenkraft, sol, biogas, vind.

Läs mer

Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla

Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla Rapport Diarienummer 100-5756-11 Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla Konsekvenserna för Jämtlands län Omslagsbild Marie Birkl Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län November 2011 Beställningsadress

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket?

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Foto: Stock.xchng Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009. Mjölkgårdar i Södermanlands

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer