PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET"

Transkript

1 PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET

2

3 Program doktorspromotion och professorsinstallation 9 maj 2014 Konsert & Kongress, Linköping linköpings universitet

4 Produktion: Kommunikations- och marknadsavdelningen, Linköpings universitet. Form: Peter Modin. Rektor fotograferad av Peter Karlsson/Svarteld. Tryckt på LiU-tryck maj 2014.

5 Innehåll Rektors förord... 4 Programordning... 6 Musik under ceremonien...7 Processionsordning... 8 PROFESSORSINSTALLATION Tekniska högskolan, installandi Hälsouniversitetet, installandi Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap, installandi DOKTORSPROMOTION Tekniska högskolan, promovendi Hälsouniversitetet, promovendi Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap, promovendi Om ceremonierna Foreword by the Vice-Chancellor...54 The Commencement Ceremony at Linköping University... 56

6 Välkommen till vårens installations- och promotionshögtid 2014 Linköpings universitet installerar i dag 10 professorer och promoverar 7 hedersdoktorer och 44 doktorer. Jag vill hälsa er nya professorer och hedersdoktorer varmt välkomna och hjärtligt gratulera er nya doktorer. Må detta bli en glädjens fest! Det är en mycket gammal akademisk tradition att med en särskild ceremoni uppmärksamma och fira dem som avlagt doktorsexamen. Fakulteterna promoverar, för fram, sina nya doktorer. Det är också brukligt att fakulteterna hedrar personer som varit särskilt viktiga för fakultetens verksamhet genom att utse dem till sina hedersdoktorer. Att installera och hälsa universitetets nya professorer välkomna är ytterligare en akademisk tradition med gamla anor. Vid Linköpings universitet förs dessa ceremonier samman i en gemensam installations- och promotionshögtid och i dag firar vi i ordningen den 45:e akademiska högtiden. En dag som denna är således en dag av stor glädje. Som rektor är jag mycket stolt över att få leda ett universitet där det bedrivs så mycket passionerat kunskapsarbete och så mycket excellent forskning. Ni som sitter på scenen representerar tillsammans ett brett spektrum av mänskligt vetande och nyfikenhet och exemplifierar också den bredd av ämnen och forskningsansatser som ryms vid vårt universitet. I dag är det allmänt accepterat att högre utbildning och forskning tillhör de mest kraftfulla instrumenten för en god utveckling och en hållbar framtid. Detta gäller både globalt och lokalt och har lett till en omfattande internationell tillväxt av universitet och, inte minst, till en stor rörlighet bland både forskare och studenter. Det är med glädje jag kan konstatera att ni på scenen tillsammans har en bred internationell erfarenhet. Internationalisering är en förutsättning för kreativa och framgångsrika forsknings- och utbildningsmiljöer och det är genom inter- 4

7 nationalisering som vi kan bidra till att utveckla en bättre värld. Välkomna, ni nya professorer. Våra förväntningar på er är stora och jag hoppas också att ni har stora förväntningar på Linköpings universitet. Ni utgör en viktig del av vår framtid och det är min förhoppning att ni ska känna er stimulerade och inspirerade av att verka i en kultur präglad av öppenhet och förmåga till gränsöverskridande samarbeten. Som rektor är det också min stora glädje att varmt få välkomna årets hedersdoktorer. Era insatser, i form av forskningsmässiga samarbeten eller insatser för utveckling av samhället eller universitetet, har varit av stor vikt för vårt universitet. Vi är stolta och glada över att få utse er till våra hedersdoktorer. Mina varmaste gratulationer till er, ni nyblivna doktorer, som i dag efter fullgjorda prov erhåller insignierna på att ni avlagt den högsta examen man kan avlägga i Sverige. Er formella utbildning är avslutad, men inte ert lärande, det är en livslång process. En del av er kommer att fortsätta inom akademien, vid LiU eller vid andra universitet och forskningsinstitutioner, några av er kommer att välja en yrkeskarriär inom näringsliv och offentlig sektor. Oavsett vilket är jag övertygad om att ni med ert kunnande och er vetenskapliga träning kommer att bidra till den kunskapstillväxt och den kritiska analys som samhället så väl behöver. Avslutningsvis vill jag till er, dagens huvudpersoner, och till alla er andra gäster säga: Varmt välkomna till vår akademiska högtid detta är en glädjens dag! Helen Dannetun rektor 5

8 Programordning vid professorsinstallation och doktorspromotion Inauguration of Professors and Conferment of Doctors procession Inledning av rektor Helen Dannetun Introduction by Vice Chancellor Helen Dannetun Professorsinstallation Inauguration of Professors Musik Music Övermarskalkens inledning Introduction by the Grand Marshall Tekniska högskolans promotion Conferment at the Institute of Technology Musik music Hälsouniversitetets promotion Conferment at the Institute of Health Sciences Musik music Filosofiska fakultetens och Utbildningsvetenskaps promotion Conferment at the Institute of Arts and Sciences and the Institute of Education Sciences Procession 6

9 Musik under ceremonien Processionsmusik Kurt Atterberg ( ) ur Intermezzo för stråkar: Maestoso Musik under ceremonin Georg Friedrich Händel ( ) ur Rinaldo: Lascia ch io pianga Ture Rangström ( ) ur Fem ballader: Pan Georges Bizet ( ) ur Carmen: Seguidilla Hans Lundgren (f. 1947) Fanfarer för Linköpings universitet (1995) recessionsmusik Georg Friedrich Händel ( ) ur Solomon: The Arrival of the Queen of Sheba Medverkande Solist: Helene Ranada Matstoms, mezzosopran Linköpings akademiska orkester Dirigent: bitr director musices Merete Ellegaard 7

10 Processionsordning 1. Studentövermarskalkar 2. Ceremonimästare och övermarskalk 3. Fanborg 4. Tekniska högskolan* 5. Hälsouniversitetet* 6. Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap* 7. Hedersgäster 8. Prorektorer 9. Rektor * Inom respektive fakultet är ordningen i. Cursor ii. Promovendi iii. Installandi iv. Lärare v. Promotor vi. Kårordförande vii. Prodekan viii. Dekan Universitetets ceremonimästare Karin Lohm Universitetets övermarskalk Gabriella Ahlbert Studenternas övermarskalkar Anna Asratian och Sebastian Jarl 8

11 professorsinstallation vid linköpings universitet 9

12 Claudio Altafini Professor i reglerteknik Tekniska Högskolan Född i Italien MSc i systemteknik, University of Padova, Italien 1996, tog sin doktorsexamen i optimering och systemteori vid KTH i Stockholm 2001 och har sedan dess verkat som forskare vid International School for Advanced Studies (SISSA) i Trieste, Italien. Claudio Altafini har ett brett spektrum av forskningsintressen som spänner från traditionell reglerteknik till systembiologi, från styrning av kvantmekaniska system till modellering av komplexa socio-tekniska nätverk. Den bärande idén bakom dessa olika intressen är att ju större vår kapacitet blir att undersöka och observera biologiska, fysiska eller tekniska system, desto större blir också vårt intresse av att försöka kvantifiera dessa beteenden med hjälp av matematiska modeller. Systemteori är här användbar för att konstruera dynamiska modeller av systemen, med hjälp av differentialekvationer, och för att undersöka modellernas dynamiska egenskaper, som exempelvis jämvikt, stabilitet eller konvergens. Här har man möjlighet att fånga intressanta fenomen för en viss applikation, oberoende av vilken disciplin applikationen finns inom. Ett exempel: för att undersöka reaktionen på en stimulerande signal i ett biologiskt system kan man, i alla fall principiellt, använda samma metoder som ingenjörer använder för att studera signaler i en motor. I båda fallen används experimentella mätvärden för att utveckla en beskrivande modell. Analogin faller dock när man går från att skapa modeller till att styra beteenden. Men inom vissa områden, som inom kvantfysiken, blir skillnaden mellan en beskrivning och en föreskrivning av ett beteende allt mindre. Detta leder till nya och oväntade möjligheter inom reglertekniken. 10

13 Tekniska Högskolan Per-Olof Brehmer Professor i industriell marknadsföring Född 1964 i Visby. Civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik 1994, tekn dr i logistik 1999, lektor 2000, docent 2007, Bitr. professor 2012, Linköpings universitet. Forskare Marknadstekniskt centrum Prefekt för Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling sedan Olika aspekter av värdeskapande i interna och externa värdekedjor samt företags förmåga att strategiskt utnyttja sitt ökade tjänste- och serviceerbjudande karaktäriserar Per-Olof Brehmers forskning. Han intresserar sig för företag, nätverk av företag och relationerna med kunder och leverantörer med strategiskt fokus på att utveckla verksamheten och värdeerbjudandet till kunderna. Intresset i forskningen för interna och externa värdeskapande processer har lett till longitudinell forskning inom fordons-, flyg- och telekomindustrierna där både kundföretag, leverantörer och distributörer studeras. Forskningen har identifierat att när snabbhet och tempo är nyckelaspekter för strategisk framgång är inte företagens och leverantörernas intressen att skydda sina tekniska innovationer ett långsiktigt lönsamt strategival. Valet av leverantörer bör då bli långsiktigt, strategisk och kompetensinriktat, istället för att i huvudsak beakta kostnadsaspekter. Inom forskning tillsammans med Marknadstekniskt centrum, MTC, har Per-Olof Brehmer studerat tjänste- och serviceutveckling. Fokus har legat på hur ICT omformar kund-leverantörsrelationer och lägger en grund för nya service erbjudanden. Utvecklingen av, marknaderna för och effektiviseringen av tjänster kräver att tekniska aspekter sammanfogas med företagsstrategiska och marknadsmässiga dito. Långsiktigt tänkande och strategier har visat sig skapa handlingsutrymme, även om kontinuerliga anpassningar av tjänster och service förändrar tjänsteerbjudandet. Pågående forskning rör globala teknikkonsulters kunskaps- och innovationsstrategier. Innan uppdraget som prefekt var Per-Olof Brehmer föreståndare för forskarskolan IMIE och forskarstudierektor vid tidigare Ekonomiska institutionen, EKI. Han har också tjänstgjort som reservofficer inom Luftvärnet och haft utlandspostering inom FN samt olika ledaruppdrag. 11

14 Xavier Crispin Professor i organisk elektronik Tekniska Högskolan Född 1972 i Charleroi, Belgien. Fil. mag. i kemi 1995, Mons universitet. Fil. dr 2000 och docent 2003 i ytors fysik och kemi, Linköpings universitet. Universitetslektor vid Linköpings universitet Solen är vår största förnyelsebara energikälla, tillräckligt stor för att kunna svara upp mot världens allt större behov av elektricitet (cirka 13 TW år 2012, cirka 26 TW år 2050). Instrålningen vid jordytan uppgår till cirka 105 TW varav 600 TW kan utnyttjas i praktiken. Den effektivast möjliga omvandlingen av solenergi till elektricitet, via solvärmeanläggningar eller solceller, beräknas ligga på 40 procent, vilket innebär att en stor mängd värmeenergi förblir oanvänd. Idag sker en stor del av elproduktionen från fossila bränslen och kärnkraft, medan mängden elektricitet producerad från solenergi är i det närmaste försumbar. Omvandlingen av primära energikällor till el eller mekaniskt arbete, i form av transport, elproduktion eller processindustri, innebär i samtliga fall stora förluster av värme, upp till 60 procent. Omkring 50 procent av spillvärmen lagras i stora volymer varma vätskor (under 250 ). Termoelektriska generatorer kan, utan underhållskrävande mekaniska delar, omvandla värme till en elektrisk spänning. De termoelektriska generatorerna skulle därför kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning på Rankinecykeln. I dagens termoelektriska generatorer för lågtemperaturomvandling används dock legeringar av vismut, antimon och tellur. De är alla grundämnen som är sällsynta i naturen och som därmed är dyra och ofta också skadliga för miljön. Med dagens teknik är en storskalig användning av termoelektriska generatorer därför otänkbar. Målet för Xavier Crispins forskning är att hitta effektiva organiska termoelektriska material och därmed också kunna utveckla termoelektriska generatorer som omvandlar såväl solvärme som spillvärme till el. De organiska materialen kan också syntetiseras i lågtemperatur- och/eller lösningsbaserade tillverkningsprocesser till relativt låga kostnader, vilket gör de organiska termoelektriska generatorerna väl lämpade för massproduktion. 12

15 Tekniska Högskolan Martijn Kemerink Professor i tillämpad fysik Född 1970 i Hengelo, Nederländerna. MSc 1993 i tillämpad fysik, PhD 1998, KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) fellow , docent 2003, biträdande professor 2009, samtliga vid Eindhovens universitet. Martijn Kemerink startade sin karriär med att studera de elektriska egenskaperna i traditionella halvledarmaterial som kisel. Som post doc började han med hjälp av svepprobemikroskopi att undersöka egenskaperna hos materialen på nanometer- och atomnivå. Vid den tiden kom han också i kontakt med de nya organiska halvledande plastmaterialen och de har varit hans fokus sedan dess. Organiska halvledare har ett antal fördelar jämfört med sina oorganiska motsvarigheter. De viktigaste är kanske förmågan att emittera ljus (i displayer), förmågan att absorbera ljus (i solceller), flexibiliteten samt användbarheten på stora ytor. Martijn Kemerink har alltid varit fascinerad av den komplexa relationen mellan egenskaperna hos en enskild molekyl och funktionen i ett komplett system, som exempelvis en organisk solcell. I sin forskning har han därför använt just svepprobemikroskopi för att kunna zooma in de minsta detaljerna av operativa solceller och kombinera den kunskapen med såväl makroskopiska studier som med numerisk simulering. Han har studerat såväl solceller och transistorer som lysdioder av olika slag, minnen och spärrhjul. Målet med forskningen på LiU är att använda den ökade förståelsen för de organiska halvledarmaterialen för att utveckla nya system som på ett effektivt sätt kan ta tillvara energin från tillgängliga energikällor, som solljus och värme. Ett viktigt mål är att omvandla infrarött ljus, IR, till elektricitet. Ungefär hälften av energiinnehållet från solens strålar når oss som infrarött ljus, men dagens solceller kan inte ta tillvara den energin på ett effektivt sätt. 13

16 Jonas Broman Professor i neurobiologi Hälsouniversitetet Född 1960 i Vetlanda. Medicine doktor vid Uppsala universitet Forskarassistent/ lektor vid Linköpings universitet Docent i medicinsk cellbiologi vid Linköpings universitet Lektor vid Lunds universitet Professor i anatomi vid Karolinska Institutet I samband med en skada uppkommer en överkänslighet i och omkring själva skadan. En del av detta beror på att smärtnerverna ute i vävnaden blir känsligare, men forskning under senare år har klarlagt att det även sker förändringar hos smärtledande nervceller i det centrala nervsystemet, så kallad central sensitisering. En av de viktigare mekanismerna för central sensitisering är sannolikt känslighetsförändringar i de synapser som överför smärtsignalerna från de perifera nerverna till nervcellerna i ryggmärgen. Det är dock i stora delar okänt hur detta går till på molekylär nivå. Jonas Bromans forskning syftar just till att klarlägga hur smärtsynapserna modifieras på molekylär nivå i samband med central sensitisering. Med hjälp av antikroppsfärgning och elektronmikroskopisk analys av olika typer av smärtsynapser har Jonas Bromans forskargrupp tidigare visat att smärtstimulering leder till snabba förändringar i smärtsynapsernas molekylära apparat. I en typ av smärtsynaps gav smärtstimuleringen upphov till ökad förekomst av en särskild receptor (GluA1) för den transmittorsubstans som överför smärtsignalen i synapsen, vilket kan förklara hur dessa synapser har blivit känsligare. I en annan typ av smärtsynaps ledde smärtstimuleringen till en kraftig ökning av ett enzym som spelar en viktig roll för synapsförstärkning, men inte till någon ökning av just GluA1-receptorn. I fortsatta studier planerar gruppen att bland annat undersöka om någon annan typ av receptor är ansvarig för förstärkningen i de senare synapserna. Vidare ska man försöka klarlägga om även andra typer av synapser i ryggmärgen förändras, vilket skulle kunna förklara hur till exempel beröring i dessa sammanhang kan framkalla en smärtupplevelse. Utöver forskningen på smärtmekanismer har Jonas Broman ett starkt engagemang i undervisningen inom framförallt anatomi på Hälsouniversitetets läkarprogram. 14

17 Hälsouniversitetet Per Gustafsson Professor i barn- och ungdomspsykiatri Född Läkarexamen 1975, leg. läk. 1979, specialist i barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 1983, Med. dr. vid Linköpings universitet 1987, leg. psykoterapeut 1988, docent i BUP 1997, barnpsykiater på Socialstyrelsen , bitr. professor vid Linköpings universitet Per Gustafsson har varit verksam inom barm- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östergötland större delen av yrkeskarriären. Han disputerade på en avhandling om familjeterapi som komplement till traditionell behandling vid svår astma hos barn. Forskningsintresset är skärningspunkten mellan kropp och själ: hur påverkar psykologiska faktorer kroppslig hälsa, och hur inverkar biologin på psykiskt välbefinnande? Då den viktigaste miljön under uppväxten är den egna familjen, har intresset för barnets samspel med sina föräldrar och syskon det man benämner familjeinteraktion stått i centrum, liksom hur familjeterapi kan vara ett sätt att påverka barns psykiska och fysiska symptom. I en longitudinell studie följdes barn med hög risk att utveckla allergisk sjukdom och hur familjen påverkades av barnens sjuklighet. Allergi och ADHD är exempel på tillstånd som har en biologisk bakgrund, men också påverkas av psykosociala faktorer, och där symptomen i sin tur ger återverkningar på självbild och välbefinnande. Vid sådana tillstånd är farmakologisk behandling ofta framgångsrik, men psykologiska faktorer spelar roll för funktionsnivå och hälsa. Per Gustafsson har genomfört flera studier där salivkortisol använts som biologisk stressmarkör tillsammans med olika psykosociala mått på stress och även undersökt läkemedelsanvändning inom BUP. Han leder studier av omega-3 fettsyrors betydelse för utveckling av kognitiva och emotionella funktioner, och som behandling av ADHD. TUTI (Tidig Upptäckt Tidig Insats) är en prospektiv, longitudinell studie av psykisk hälsa hos små barn på förskola. Projektet Mera Koll utvärderar kognitivt stöd för tids- och vardagsplanering för barn med ADHD. En studie av hormonet oxytocins roll vid behandling av sömnproblem hos barn är under planering. Per Gustafsson är också en av de ansvariga för undervisningen i samtalskonst på läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. 15

18 Hälsouniversitetet Håkan Olausson Professor i klinisk neurovetenskap Född 1965 i Trollhättan. Läkarexamen 1991, Med. Dr. 1995, Göteborgs universitet. Postdoc vid McGill University, Montreal, Kanada. Leg. läkare 1997, specialistläkare i klinisk neurofysiologi Docent i fysiologi, GU Gästprofessor vid University of Western Sydney, Australien Håkan Olaussons forskning handlar om hudnerver för social beröring. Hans forskning har visat att människor har en unik uppsättning hudnerver som väntar på att bli aktiverade av en varm, ömsint beröring av en annan människa. Information om mänsklig beröring leds i en typ av långsamma hudnerver (ledningshastighet 1 meter i sekunden) som kalllas CT och bearbetas i områden av hjärnan som är viktiga för emotioner det limbiska systemet. CT-nerverna och det limbiska systemet tycks vara särskilt viktiga för den känsla av välbehag som kan uppkomma vid hud-till-hud-kontakt mellan föräldrar och barn, eller i andra intima relationer. Olaussons forskargrupp har nyligen visat att ju tätare nervimpulser skickas i CT-nerverna, desto mer behaglig upplever vi en hudsmekning. Nu vill forskargruppen undersöka hur CT-systemet förändras från spädbarnsperioden till ålderdomen. Gruppen vill också studera vilka kemiska signalsubstanser i hjärnan som är viktiga för CT-systemet, om dessa hudnerver har en smärtlindrande funktion och vad som händer med systemet när mjuk beröring upplevs som obehaglig till följd av nervskada eller vid psykiatriska sjukdomar som autism. 16

19 Hälsouniversitetet Karin Roberg Adjungerad professor i experimentell oto-rhino-laryngologi Född 1957 i Östhammar. Biomedicinsk analytiker 1976, med.dr i experimentell patologi 2001 vid Linköpings universitet. Docent 2006 och adjungerad lektor vid Linköpings universitet Karin Roberg studerar skivepitelcancer i huvud- och halsregionen. Det främsta målet med forskningen är att ta fram biomarkörer för behandlingssvar och att hitta nya mål för behandling hos patienter med denna cancertyp. Dessa tumörer utgår från slemhinnorna i munhåla, svalg och strupe och anses svårbehandlade. Överlevnaden hos patienterna har inte förbättrats nämnvärt de senaste tio åren och det finns därför ett stort behov att ta fram nya markörer och behandlingar. Detta för att kunna ge en individuell och mer effektiv behandling. Robergs forskargrupp vid Öron-näsa-halskliniken i Linköping har sedan 2004 samlat in tumörbiopsier i en biobank, och utvecklat en metod där tumörceller odlas fram från färska biopsier. Detta material har gjort det möjligt att på gen-, protein- och funktionsnivå jämföra olika tumörers egenskaper vilket kommer att öka kunskapen om varför tumörer hos olika patienter svarar olika på behandling. En stor utmaning nu och i framtiden är att ta resultaten från laboratoriet till patientstudier. Just nu har en studie på stämbands- och struphuvudscancer med patienter från Linköping, Helsingfors, Åbo och Stockholm startats. Detta samarbete gör det möjligt att studera ett större antal patienter, vilket är nödvändigt för att kunna få tillförlitliga resultat. Projektet leds från Linköping och här kommer större delen av analyserna och sammanställningarna utföras. Detta är ett mycket viktigt steg i forskningen kring huvud-halscancer i Skandinavien. Förutom forskningsarbetet har Karin Roberg varit aktiv och undervisat på ut bildningarna till läkare, medicinska biologer och biomedicinska analytiker. 17

20 Hälsouniversitetet Srinivas Uppugunduri Adjungerad professor i experimentell klinisk kemi Född 1962 i Indien. Apotekarexamen 1983, Med. dr. 1989, Lunds universitet, legitimerad apotekare Postdoc vid Nationella cancerinstitutet i Milano, docent i klinisk kemi Sjukhusapoteket vid US , verksamhetschef vid Klinisk kemi, Landstinget i Östergötland sedan Srinivas Uppugunduri har ett brett forskningsintresse som omfattar studier kring inflammation, smärta, koagulationssjukdomar och cancer. Normalt cirkulerar vita blodkroppar fritt i blodbanan, men vid signaler om hot binder de till olika molekyler på blodkärlens insida, vandrar ut i vävnaden och driver inflammation vidare. Inflammatoriska sjukdomar som astma och reumatism kännetecknas av felaktig aktivering och ansamling av vita blodkroppar. Srinivas Uppugunduri och hans kollegor har identifierat tre molekyler, uridin, 4-thiouridin och isomaltitol, som specifikt blockerar utvandring av vita blodkroppar och på så sätt förhindrar inflammationens uppkomst. Dessa substanser leder till minskad invandring av vita blodkroppar, minskad vätskeansamling orsakad av inflammation och lägre nivåer av olika kroppsegna ämnen som befrämjar inflammation. Den pågående forskningen visar lovande resultat även för behandling av ledgångsreumatism. Smärta är en av de vanligaste orsakerna till sjukvårdsbesök. Behandling sker oftast med opioider. Den interindividuella variationen i svaret på opioidbehandling är dock ett stort kliniskt problem. Uppugunduris forskargrupp har i olika projekt försökt optimera klinisk användning av opiater bland annat genom lokal behandling av smärtande bensår. Patienter med blodproppssjukdom eller med stor risk för blodpropp behandlas ofta med orala antikoagulantia. I pågående projekt utvärderar och optimerar forskarna behandling med nya blodförtunnande läkemedel som introduceras globalt. Äggstockscancer är en svårdiagnostiserad sjukdom främst i tidiga stadier och kirurgi krävs ofta för diagnos. Forskargruppen studerar nu tillämpningen av biomarkörerna HE4 och CA 125 vid diagnostik, behandling och uppföljning. 18

21 Agneta Gulz Professor i kognitionsvetenskap Filosofiska fakulteten Född Fil kand 1984 vid Lunds univ. Fil dr i kognitionsvetenskap 1991 vid Lunds universitet. Gästforskare vid University of California, San Diego/Berkeley samt vid Tsukuba University, Japan. Lektor vid Högskolan i Skövde Docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet Inom kognitionsvetenskap studeras hur tänkande och kännande biologiska system fungerar i interaktion med sin omgivning. Det är ett genuint gränsöverskridande vetenskapsområde. Redan under grundutbildningen kombinerade Agneta Gulz matematik, psykologi, filosofi och datalogi i sin fil kand för att därefter fördjupa sig i bland annat biologisk-matematisk psykologi vid universiteten i Graz och Zürich. Där stötte hon på begreppet cognitive science och disputerade 1991, först i världen i kognitionsvetenskap som ett eget ämne. När Agneta Gulz i mitten av 2000-talet återvände till forskningen efter ett decennium dedikerat åt undervisning och utbildning, föll det sig naturligt att fokusera på lärande som kognitivt fenomen. Hon ser en fördel i att både kunna djupdyka i grundforskning och arbeta praktiskt och konkret med tillämpningar. Agneta Gulz leder forskningsgruppen Educational Technology Group med seniorer, doktorander och masterstudenter vid universiteten i Linköping och Lund. Gruppen har två ledord: utforska och stödja (explore & support). Centralt är utvecklingen av digitala läromedel och lärspel som tas fram utifrån kognitions- och utbildningsvetenskaplig forskning. De kan i sin tur användas som forskningsinstrument för studier av lärprocesser hos barn och unga, varefter man kan vidareutveckla lärspelen. En stor del av forskningen sker i samverkan med elever och lärare i skolor och förskolor. Gruppens vision är inte ökad användning av digital teknik i skolan per se, utan att digital lärteknologi ska erbjuda pedagogiska mervärden som tidigare inte varit möjliga med icke-digitala metoder. Ett exempel är att ett och samma lärspel kan erbjuda en dynamisk individuell lärprocess anpassad till varje elev och samtidigt fungera som informations- och diagnosstöd till lärare och specialpedagoger. Det finns här en stor, outnyttjad potential för pedagogiska digitala resurser. 19

22 20

23 Doktorspromotion vid linköpings universitet 21

24 Doktorspromotion Tekniska högskolan Idag är det en stor högtid då tekniska högskolan promoverar 16 doktorer och installerar 4 professorer. Dessutom hälsas tre hedersdoktorer välkomna till fakulteten och Linköpings universitet. Forskningen vid tekniska högskolan spänner över många områden inom teknik och naturvetenskap. Teoretisk och experimentell forskning förenas i ett spektrum mellan grund- och tillämpad forskning. Många projekt är tvärvetenskapliga och fakultetsöverbryggande, t.ex. mellan datavetenskap och medicin, elektronik och biologi, miljövetenskap och ekonomi. Multidisciplinärt samarbete utgör ryggraden när kompetens- och teknologiöverföring sker till samhälle och näringsliv. Forskarutbildningen vid tekniska högskolan bedrivs inom många ämnesområden och flera forskarskolor, och leder till den högsta examen som universitet kan erbjuda. Dagens promovendi har fullgjort sin forskarutbildning och fått både en bred kompetens och ett djup inom det egna specialistområdet. Denna examen är, speciellt en dag som denna, en stor personlig glädje. Examen kommer även samhället till gagn i form av nyvunnen kunskap, oberoende om ni kommer att verkar inom eller utom akademin. Vi lärare vid fakulteten vill gratulera till er framgång och önska er lycka till i det fortsatta arbetet. Tekniska högskolan har sedan dess start 1969 utvecklat många starka internationella samarbeten. Tekniska högskolan är också värd för många internationella studenter och gästforskare som valt att tillbringa en kortare eller längre tid vid Linköpings universitet. Horizon 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, har precis startat och många jobbar på ansökningar med förhoppningar om utökade samarbeten i Europa. Linköpings universitet har fått toppbetyg i internatio- 22

25 Promotor Karin Wårdell Professor i medicinsk teknik nella studentutvärderingar. I ett internationellt perspektiv har Linköpings universitet haft en mycket positiv utveckling och har under flera år klättrat på alla de stora internationella rankinglistorna. Linköpings universitet fyller nästa år 40 och vår internationella standard blir särskilt tydlig på de listor som rankar unga universitet, dvs. de som ännu inte nått en ålder av 50 år. Linköpings universitet fick en ny anställningsordning Denna nya ordning tillåter befordran mellan flera tjänstegrader än tidigare. Tekniska högskolans anställningsnämnd har under 2013 hanterat 58 anställningar och antagit 17 nya docenter. Glädjande nog är fem av de nya docenterna kvinnor. Tekniska högskolan har dock långt kvar till en jämnare könsfördelning bland lärare. Med fler docenter kan ökningen ske snabbare, också med tanke på att i genomsnitt var tredje student på civilingenjörsprogrammen är kvinna. Då framtiden ställer oss inför stora utmaningar inom en rad områden t.ex. klimat, miljö, hälsa, vård, säkerhet och konkurrensen om högutbildade ingenjörer och naturvetare från omgivningen hårdnar, så kommer alla att behövas för att vi ska kunna ta oss an samhällets utmaningar. I detta perspektiv är även internationaliseringen mycket viktig. Under ledning av dekanus och med stöd i tekniska högskolans lika villkorsplan har arbetet intensifierats med att öka insikten om hur normer och värderingar påverkar vårt agerande. Arbetet går tvärs igenom programnämnder och institutioner och involverar alla; såväl studenter, forskarstuderande, lärare och anställda. På tekniska högskolan ska alla känna sig välkomna att delta i framtidens utmaningar! Ni som idag promoveras och ni som installeras till professorer önskas lycka till inför framtidens gärningar! Karin Wårdell 23

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av INGVAR-programmet Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av nätverksbyggande och fokusering till stora centra. En forskargrupp - bestående av 5-10 forskarstuderande och

Läs mer

Spets. Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 1/07. Mörka linser, bättre syn. Klarade nålsögat! Första stadiet till åderförkalkning? Kunskap från grunden

Spets. Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 1/07. Mörka linser, bättre syn. Klarade nålsögat! Första stadiet till åderförkalkning? Kunskap från grunden Spets Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå 1/07 Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 Mörka linser, bättre syn sidorna 12 13 Kunskap från grunden sidorna 10 11 Klarade nålsögat!

Läs mer

Blåsor gör giftet mer potent

Blåsor gör giftet mer potent Spets 1/05 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå TELEMEDICIN Robotics blir hjälp åt dementa sidorna 16 21 Blåsor gör giftet mer potent sidorna 2 3 Projektiler i cancerattack

Läs mer

H ögskolan i Skövde bjuder in till sin

H ögskolan i Skövde bjuder in till sin H ögskolan i Skövde bjuder in till sin åttonde professorsinstallation men också till sin första promovering. Det är en historisk händelse i lärosätets utveckling då högskolans första egna doktorer promoveras

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN

SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN ÅR 4 2014 2015 1 SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN TRYCK: ÅTTA45 Sveriges unga akademi finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer.

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Sidan 6 Vadstena Klosterhotell Sveriges mest spännande hotell Sidan 65 www.miroi.se MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Affärstidningen Affärstidningen

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

En riktig stjärna till professor. Mitt i naturen resulterade i stora journalistpriset Nu bygger han upp en ny forskargrupp i Umeå.

En riktig stjärna till professor. Mitt i naturen resulterade i stora journalistpriset Nu bygger han upp en ny forskargrupp i Umeå. Aktum EXTRA Aktuellt vid Umeå universitet En tidning om forskning och utbildning Hösten 2008 Staffan Normark världsledande forskare En riktig stjärna till professor Idrottslabb i världsklass på gång Mitt

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård Rapport 2012:5 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Chefen är ingen batteriladdare

Chefen är ingen batteriladdare Den ledande tidningen inom sjukgymnastik 02.2013 TITELN: Regeringen föreslår namnbyte AKTUELLT: Lönerna ökade under 2012 LEDARSKAP TEMA MOTIVATION, KREATIVITET, KOMMUNIKATION & ARBETSLEDNING LIVSLÅNGT

Läs mer