PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET"

Transkript

1 PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET

2

3 Program doktorspromotion och professorsinstallation 9 maj 2014 Konsert & Kongress, Linköping linköpings universitet

4 Produktion: Kommunikations- och marknadsavdelningen, Linköpings universitet. Form: Peter Modin. Rektor fotograferad av Peter Karlsson/Svarteld. Tryckt på LiU-tryck maj 2014.

5 Innehåll Rektors förord... 4 Programordning... 6 Musik under ceremonien...7 Processionsordning... 8 PROFESSORSINSTALLATION Tekniska högskolan, installandi Hälsouniversitetet, installandi Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap, installandi DOKTORSPROMOTION Tekniska högskolan, promovendi Hälsouniversitetet, promovendi Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap, promovendi Om ceremonierna Foreword by the Vice-Chancellor...54 The Commencement Ceremony at Linköping University... 56

6 Välkommen till vårens installations- och promotionshögtid 2014 Linköpings universitet installerar i dag 10 professorer och promoverar 7 hedersdoktorer och 44 doktorer. Jag vill hälsa er nya professorer och hedersdoktorer varmt välkomna och hjärtligt gratulera er nya doktorer. Må detta bli en glädjens fest! Det är en mycket gammal akademisk tradition att med en särskild ceremoni uppmärksamma och fira dem som avlagt doktorsexamen. Fakulteterna promoverar, för fram, sina nya doktorer. Det är också brukligt att fakulteterna hedrar personer som varit särskilt viktiga för fakultetens verksamhet genom att utse dem till sina hedersdoktorer. Att installera och hälsa universitetets nya professorer välkomna är ytterligare en akademisk tradition med gamla anor. Vid Linköpings universitet förs dessa ceremonier samman i en gemensam installations- och promotionshögtid och i dag firar vi i ordningen den 45:e akademiska högtiden. En dag som denna är således en dag av stor glädje. Som rektor är jag mycket stolt över att få leda ett universitet där det bedrivs så mycket passionerat kunskapsarbete och så mycket excellent forskning. Ni som sitter på scenen representerar tillsammans ett brett spektrum av mänskligt vetande och nyfikenhet och exemplifierar också den bredd av ämnen och forskningsansatser som ryms vid vårt universitet. I dag är det allmänt accepterat att högre utbildning och forskning tillhör de mest kraftfulla instrumenten för en god utveckling och en hållbar framtid. Detta gäller både globalt och lokalt och har lett till en omfattande internationell tillväxt av universitet och, inte minst, till en stor rörlighet bland både forskare och studenter. Det är med glädje jag kan konstatera att ni på scenen tillsammans har en bred internationell erfarenhet. Internationalisering är en förutsättning för kreativa och framgångsrika forsknings- och utbildningsmiljöer och det är genom inter- 4

7 nationalisering som vi kan bidra till att utveckla en bättre värld. Välkomna, ni nya professorer. Våra förväntningar på er är stora och jag hoppas också att ni har stora förväntningar på Linköpings universitet. Ni utgör en viktig del av vår framtid och det är min förhoppning att ni ska känna er stimulerade och inspirerade av att verka i en kultur präglad av öppenhet och förmåga till gränsöverskridande samarbeten. Som rektor är det också min stora glädje att varmt få välkomna årets hedersdoktorer. Era insatser, i form av forskningsmässiga samarbeten eller insatser för utveckling av samhället eller universitetet, har varit av stor vikt för vårt universitet. Vi är stolta och glada över att få utse er till våra hedersdoktorer. Mina varmaste gratulationer till er, ni nyblivna doktorer, som i dag efter fullgjorda prov erhåller insignierna på att ni avlagt den högsta examen man kan avlägga i Sverige. Er formella utbildning är avslutad, men inte ert lärande, det är en livslång process. En del av er kommer att fortsätta inom akademien, vid LiU eller vid andra universitet och forskningsinstitutioner, några av er kommer att välja en yrkeskarriär inom näringsliv och offentlig sektor. Oavsett vilket är jag övertygad om att ni med ert kunnande och er vetenskapliga träning kommer att bidra till den kunskapstillväxt och den kritiska analys som samhället så väl behöver. Avslutningsvis vill jag till er, dagens huvudpersoner, och till alla er andra gäster säga: Varmt välkomna till vår akademiska högtid detta är en glädjens dag! Helen Dannetun rektor 5

8 Programordning vid professorsinstallation och doktorspromotion Inauguration of Professors and Conferment of Doctors procession Inledning av rektor Helen Dannetun Introduction by Vice Chancellor Helen Dannetun Professorsinstallation Inauguration of Professors Musik Music Övermarskalkens inledning Introduction by the Grand Marshall Tekniska högskolans promotion Conferment at the Institute of Technology Musik music Hälsouniversitetets promotion Conferment at the Institute of Health Sciences Musik music Filosofiska fakultetens och Utbildningsvetenskaps promotion Conferment at the Institute of Arts and Sciences and the Institute of Education Sciences Procession 6

9 Musik under ceremonien Processionsmusik Kurt Atterberg ( ) ur Intermezzo för stråkar: Maestoso Musik under ceremonin Georg Friedrich Händel ( ) ur Rinaldo: Lascia ch io pianga Ture Rangström ( ) ur Fem ballader: Pan Georges Bizet ( ) ur Carmen: Seguidilla Hans Lundgren (f. 1947) Fanfarer för Linköpings universitet (1995) recessionsmusik Georg Friedrich Händel ( ) ur Solomon: The Arrival of the Queen of Sheba Medverkande Solist: Helene Ranada Matstoms, mezzosopran Linköpings akademiska orkester Dirigent: bitr director musices Merete Ellegaard 7

10 Processionsordning 1. Studentövermarskalkar 2. Ceremonimästare och övermarskalk 3. Fanborg 4. Tekniska högskolan* 5. Hälsouniversitetet* 6. Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap* 7. Hedersgäster 8. Prorektorer 9. Rektor * Inom respektive fakultet är ordningen i. Cursor ii. Promovendi iii. Installandi iv. Lärare v. Promotor vi. Kårordförande vii. Prodekan viii. Dekan Universitetets ceremonimästare Karin Lohm Universitetets övermarskalk Gabriella Ahlbert Studenternas övermarskalkar Anna Asratian och Sebastian Jarl 8

11 professorsinstallation vid linköpings universitet 9

12 Claudio Altafini Professor i reglerteknik Tekniska Högskolan Född i Italien MSc i systemteknik, University of Padova, Italien 1996, tog sin doktorsexamen i optimering och systemteori vid KTH i Stockholm 2001 och har sedan dess verkat som forskare vid International School for Advanced Studies (SISSA) i Trieste, Italien. Claudio Altafini har ett brett spektrum av forskningsintressen som spänner från traditionell reglerteknik till systembiologi, från styrning av kvantmekaniska system till modellering av komplexa socio-tekniska nätverk. Den bärande idén bakom dessa olika intressen är att ju större vår kapacitet blir att undersöka och observera biologiska, fysiska eller tekniska system, desto större blir också vårt intresse av att försöka kvantifiera dessa beteenden med hjälp av matematiska modeller. Systemteori är här användbar för att konstruera dynamiska modeller av systemen, med hjälp av differentialekvationer, och för att undersöka modellernas dynamiska egenskaper, som exempelvis jämvikt, stabilitet eller konvergens. Här har man möjlighet att fånga intressanta fenomen för en viss applikation, oberoende av vilken disciplin applikationen finns inom. Ett exempel: för att undersöka reaktionen på en stimulerande signal i ett biologiskt system kan man, i alla fall principiellt, använda samma metoder som ingenjörer använder för att studera signaler i en motor. I båda fallen används experimentella mätvärden för att utveckla en beskrivande modell. Analogin faller dock när man går från att skapa modeller till att styra beteenden. Men inom vissa områden, som inom kvantfysiken, blir skillnaden mellan en beskrivning och en föreskrivning av ett beteende allt mindre. Detta leder till nya och oväntade möjligheter inom reglertekniken. 10

13 Tekniska Högskolan Per-Olof Brehmer Professor i industriell marknadsföring Född 1964 i Visby. Civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik 1994, tekn dr i logistik 1999, lektor 2000, docent 2007, Bitr. professor 2012, Linköpings universitet. Forskare Marknadstekniskt centrum Prefekt för Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling sedan Olika aspekter av värdeskapande i interna och externa värdekedjor samt företags förmåga att strategiskt utnyttja sitt ökade tjänste- och serviceerbjudande karaktäriserar Per-Olof Brehmers forskning. Han intresserar sig för företag, nätverk av företag och relationerna med kunder och leverantörer med strategiskt fokus på att utveckla verksamheten och värdeerbjudandet till kunderna. Intresset i forskningen för interna och externa värdeskapande processer har lett till longitudinell forskning inom fordons-, flyg- och telekomindustrierna där både kundföretag, leverantörer och distributörer studeras. Forskningen har identifierat att när snabbhet och tempo är nyckelaspekter för strategisk framgång är inte företagens och leverantörernas intressen att skydda sina tekniska innovationer ett långsiktigt lönsamt strategival. Valet av leverantörer bör då bli långsiktigt, strategisk och kompetensinriktat, istället för att i huvudsak beakta kostnadsaspekter. Inom forskning tillsammans med Marknadstekniskt centrum, MTC, har Per-Olof Brehmer studerat tjänste- och serviceutveckling. Fokus har legat på hur ICT omformar kund-leverantörsrelationer och lägger en grund för nya service erbjudanden. Utvecklingen av, marknaderna för och effektiviseringen av tjänster kräver att tekniska aspekter sammanfogas med företagsstrategiska och marknadsmässiga dito. Långsiktigt tänkande och strategier har visat sig skapa handlingsutrymme, även om kontinuerliga anpassningar av tjänster och service förändrar tjänsteerbjudandet. Pågående forskning rör globala teknikkonsulters kunskaps- och innovationsstrategier. Innan uppdraget som prefekt var Per-Olof Brehmer föreståndare för forskarskolan IMIE och forskarstudierektor vid tidigare Ekonomiska institutionen, EKI. Han har också tjänstgjort som reservofficer inom Luftvärnet och haft utlandspostering inom FN samt olika ledaruppdrag. 11

14 Xavier Crispin Professor i organisk elektronik Tekniska Högskolan Född 1972 i Charleroi, Belgien. Fil. mag. i kemi 1995, Mons universitet. Fil. dr 2000 och docent 2003 i ytors fysik och kemi, Linköpings universitet. Universitetslektor vid Linköpings universitet Solen är vår största förnyelsebara energikälla, tillräckligt stor för att kunna svara upp mot världens allt större behov av elektricitet (cirka 13 TW år 2012, cirka 26 TW år 2050). Instrålningen vid jordytan uppgår till cirka 105 TW varav 600 TW kan utnyttjas i praktiken. Den effektivast möjliga omvandlingen av solenergi till elektricitet, via solvärmeanläggningar eller solceller, beräknas ligga på 40 procent, vilket innebär att en stor mängd värmeenergi förblir oanvänd. Idag sker en stor del av elproduktionen från fossila bränslen och kärnkraft, medan mängden elektricitet producerad från solenergi är i det närmaste försumbar. Omvandlingen av primära energikällor till el eller mekaniskt arbete, i form av transport, elproduktion eller processindustri, innebär i samtliga fall stora förluster av värme, upp till 60 procent. Omkring 50 procent av spillvärmen lagras i stora volymer varma vätskor (under 250 ). Termoelektriska generatorer kan, utan underhållskrävande mekaniska delar, omvandla värme till en elektrisk spänning. De termoelektriska generatorerna skulle därför kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning på Rankinecykeln. I dagens termoelektriska generatorer för lågtemperaturomvandling används dock legeringar av vismut, antimon och tellur. De är alla grundämnen som är sällsynta i naturen och som därmed är dyra och ofta också skadliga för miljön. Med dagens teknik är en storskalig användning av termoelektriska generatorer därför otänkbar. Målet för Xavier Crispins forskning är att hitta effektiva organiska termoelektriska material och därmed också kunna utveckla termoelektriska generatorer som omvandlar såväl solvärme som spillvärme till el. De organiska materialen kan också syntetiseras i lågtemperatur- och/eller lösningsbaserade tillverkningsprocesser till relativt låga kostnader, vilket gör de organiska termoelektriska generatorerna väl lämpade för massproduktion. 12

15 Tekniska Högskolan Martijn Kemerink Professor i tillämpad fysik Född 1970 i Hengelo, Nederländerna. MSc 1993 i tillämpad fysik, PhD 1998, KNAW (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) fellow , docent 2003, biträdande professor 2009, samtliga vid Eindhovens universitet. Martijn Kemerink startade sin karriär med att studera de elektriska egenskaperna i traditionella halvledarmaterial som kisel. Som post doc började han med hjälp av svepprobemikroskopi att undersöka egenskaperna hos materialen på nanometer- och atomnivå. Vid den tiden kom han också i kontakt med de nya organiska halvledande plastmaterialen och de har varit hans fokus sedan dess. Organiska halvledare har ett antal fördelar jämfört med sina oorganiska motsvarigheter. De viktigaste är kanske förmågan att emittera ljus (i displayer), förmågan att absorbera ljus (i solceller), flexibiliteten samt användbarheten på stora ytor. Martijn Kemerink har alltid varit fascinerad av den komplexa relationen mellan egenskaperna hos en enskild molekyl och funktionen i ett komplett system, som exempelvis en organisk solcell. I sin forskning har han därför använt just svepprobemikroskopi för att kunna zooma in de minsta detaljerna av operativa solceller och kombinera den kunskapen med såväl makroskopiska studier som med numerisk simulering. Han har studerat såväl solceller och transistorer som lysdioder av olika slag, minnen och spärrhjul. Målet med forskningen på LiU är att använda den ökade förståelsen för de organiska halvledarmaterialen för att utveckla nya system som på ett effektivt sätt kan ta tillvara energin från tillgängliga energikällor, som solljus och värme. Ett viktigt mål är att omvandla infrarött ljus, IR, till elektricitet. Ungefär hälften av energiinnehållet från solens strålar når oss som infrarött ljus, men dagens solceller kan inte ta tillvara den energin på ett effektivt sätt. 13

16 Jonas Broman Professor i neurobiologi Hälsouniversitetet Född 1960 i Vetlanda. Medicine doktor vid Uppsala universitet Forskarassistent/ lektor vid Linköpings universitet Docent i medicinsk cellbiologi vid Linköpings universitet Lektor vid Lunds universitet Professor i anatomi vid Karolinska Institutet I samband med en skada uppkommer en överkänslighet i och omkring själva skadan. En del av detta beror på att smärtnerverna ute i vävnaden blir känsligare, men forskning under senare år har klarlagt att det även sker förändringar hos smärtledande nervceller i det centrala nervsystemet, så kallad central sensitisering. En av de viktigare mekanismerna för central sensitisering är sannolikt känslighetsförändringar i de synapser som överför smärtsignalerna från de perifera nerverna till nervcellerna i ryggmärgen. Det är dock i stora delar okänt hur detta går till på molekylär nivå. Jonas Bromans forskning syftar just till att klarlägga hur smärtsynapserna modifieras på molekylär nivå i samband med central sensitisering. Med hjälp av antikroppsfärgning och elektronmikroskopisk analys av olika typer av smärtsynapser har Jonas Bromans forskargrupp tidigare visat att smärtstimulering leder till snabba förändringar i smärtsynapsernas molekylära apparat. I en typ av smärtsynaps gav smärtstimuleringen upphov till ökad förekomst av en särskild receptor (GluA1) för den transmittorsubstans som överför smärtsignalen i synapsen, vilket kan förklara hur dessa synapser har blivit känsligare. I en annan typ av smärtsynaps ledde smärtstimuleringen till en kraftig ökning av ett enzym som spelar en viktig roll för synapsförstärkning, men inte till någon ökning av just GluA1-receptorn. I fortsatta studier planerar gruppen att bland annat undersöka om någon annan typ av receptor är ansvarig för förstärkningen i de senare synapserna. Vidare ska man försöka klarlägga om även andra typer av synapser i ryggmärgen förändras, vilket skulle kunna förklara hur till exempel beröring i dessa sammanhang kan framkalla en smärtupplevelse. Utöver forskningen på smärtmekanismer har Jonas Broman ett starkt engagemang i undervisningen inom framförallt anatomi på Hälsouniversitetets läkarprogram. 14

17 Hälsouniversitetet Per Gustafsson Professor i barn- och ungdomspsykiatri Född Läkarexamen 1975, leg. läk. 1979, specialist i barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 1983, Med. dr. vid Linköpings universitet 1987, leg. psykoterapeut 1988, docent i BUP 1997, barnpsykiater på Socialstyrelsen , bitr. professor vid Linköpings universitet Per Gustafsson har varit verksam inom barm- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östergötland större delen av yrkeskarriären. Han disputerade på en avhandling om familjeterapi som komplement till traditionell behandling vid svår astma hos barn. Forskningsintresset är skärningspunkten mellan kropp och själ: hur påverkar psykologiska faktorer kroppslig hälsa, och hur inverkar biologin på psykiskt välbefinnande? Då den viktigaste miljön under uppväxten är den egna familjen, har intresset för barnets samspel med sina föräldrar och syskon det man benämner familjeinteraktion stått i centrum, liksom hur familjeterapi kan vara ett sätt att påverka barns psykiska och fysiska symptom. I en longitudinell studie följdes barn med hög risk att utveckla allergisk sjukdom och hur familjen påverkades av barnens sjuklighet. Allergi och ADHD är exempel på tillstånd som har en biologisk bakgrund, men också påverkas av psykosociala faktorer, och där symptomen i sin tur ger återverkningar på självbild och välbefinnande. Vid sådana tillstånd är farmakologisk behandling ofta framgångsrik, men psykologiska faktorer spelar roll för funktionsnivå och hälsa. Per Gustafsson har genomfört flera studier där salivkortisol använts som biologisk stressmarkör tillsammans med olika psykosociala mått på stress och även undersökt läkemedelsanvändning inom BUP. Han leder studier av omega-3 fettsyrors betydelse för utveckling av kognitiva och emotionella funktioner, och som behandling av ADHD. TUTI (Tidig Upptäckt Tidig Insats) är en prospektiv, longitudinell studie av psykisk hälsa hos små barn på förskola. Projektet Mera Koll utvärderar kognitivt stöd för tids- och vardagsplanering för barn med ADHD. En studie av hormonet oxytocins roll vid behandling av sömnproblem hos barn är under planering. Per Gustafsson är också en av de ansvariga för undervisningen i samtalskonst på läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. 15

18 Hälsouniversitetet Håkan Olausson Professor i klinisk neurovetenskap Född 1965 i Trollhättan. Läkarexamen 1991, Med. Dr. 1995, Göteborgs universitet. Postdoc vid McGill University, Montreal, Kanada. Leg. läkare 1997, specialistläkare i klinisk neurofysiologi Docent i fysiologi, GU Gästprofessor vid University of Western Sydney, Australien Håkan Olaussons forskning handlar om hudnerver för social beröring. Hans forskning har visat att människor har en unik uppsättning hudnerver som väntar på att bli aktiverade av en varm, ömsint beröring av en annan människa. Information om mänsklig beröring leds i en typ av långsamma hudnerver (ledningshastighet 1 meter i sekunden) som kalllas CT och bearbetas i områden av hjärnan som är viktiga för emotioner det limbiska systemet. CT-nerverna och det limbiska systemet tycks vara särskilt viktiga för den känsla av välbehag som kan uppkomma vid hud-till-hud-kontakt mellan föräldrar och barn, eller i andra intima relationer. Olaussons forskargrupp har nyligen visat att ju tätare nervimpulser skickas i CT-nerverna, desto mer behaglig upplever vi en hudsmekning. Nu vill forskargruppen undersöka hur CT-systemet förändras från spädbarnsperioden till ålderdomen. Gruppen vill också studera vilka kemiska signalsubstanser i hjärnan som är viktiga för CT-systemet, om dessa hudnerver har en smärtlindrande funktion och vad som händer med systemet när mjuk beröring upplevs som obehaglig till följd av nervskada eller vid psykiatriska sjukdomar som autism. 16

19 Hälsouniversitetet Karin Roberg Adjungerad professor i experimentell oto-rhino-laryngologi Född 1957 i Östhammar. Biomedicinsk analytiker 1976, med.dr i experimentell patologi 2001 vid Linköpings universitet. Docent 2006 och adjungerad lektor vid Linköpings universitet Karin Roberg studerar skivepitelcancer i huvud- och halsregionen. Det främsta målet med forskningen är att ta fram biomarkörer för behandlingssvar och att hitta nya mål för behandling hos patienter med denna cancertyp. Dessa tumörer utgår från slemhinnorna i munhåla, svalg och strupe och anses svårbehandlade. Överlevnaden hos patienterna har inte förbättrats nämnvärt de senaste tio åren och det finns därför ett stort behov att ta fram nya markörer och behandlingar. Detta för att kunna ge en individuell och mer effektiv behandling. Robergs forskargrupp vid Öron-näsa-halskliniken i Linköping har sedan 2004 samlat in tumörbiopsier i en biobank, och utvecklat en metod där tumörceller odlas fram från färska biopsier. Detta material har gjort det möjligt att på gen-, protein- och funktionsnivå jämföra olika tumörers egenskaper vilket kommer att öka kunskapen om varför tumörer hos olika patienter svarar olika på behandling. En stor utmaning nu och i framtiden är att ta resultaten från laboratoriet till patientstudier. Just nu har en studie på stämbands- och struphuvudscancer med patienter från Linköping, Helsingfors, Åbo och Stockholm startats. Detta samarbete gör det möjligt att studera ett större antal patienter, vilket är nödvändigt för att kunna få tillförlitliga resultat. Projektet leds från Linköping och här kommer större delen av analyserna och sammanställningarna utföras. Detta är ett mycket viktigt steg i forskningen kring huvud-halscancer i Skandinavien. Förutom forskningsarbetet har Karin Roberg varit aktiv och undervisat på ut bildningarna till läkare, medicinska biologer och biomedicinska analytiker. 17

20 Hälsouniversitetet Srinivas Uppugunduri Adjungerad professor i experimentell klinisk kemi Född 1962 i Indien. Apotekarexamen 1983, Med. dr. 1989, Lunds universitet, legitimerad apotekare Postdoc vid Nationella cancerinstitutet i Milano, docent i klinisk kemi Sjukhusapoteket vid US , verksamhetschef vid Klinisk kemi, Landstinget i Östergötland sedan Srinivas Uppugunduri har ett brett forskningsintresse som omfattar studier kring inflammation, smärta, koagulationssjukdomar och cancer. Normalt cirkulerar vita blodkroppar fritt i blodbanan, men vid signaler om hot binder de till olika molekyler på blodkärlens insida, vandrar ut i vävnaden och driver inflammation vidare. Inflammatoriska sjukdomar som astma och reumatism kännetecknas av felaktig aktivering och ansamling av vita blodkroppar. Srinivas Uppugunduri och hans kollegor har identifierat tre molekyler, uridin, 4-thiouridin och isomaltitol, som specifikt blockerar utvandring av vita blodkroppar och på så sätt förhindrar inflammationens uppkomst. Dessa substanser leder till minskad invandring av vita blodkroppar, minskad vätskeansamling orsakad av inflammation och lägre nivåer av olika kroppsegna ämnen som befrämjar inflammation. Den pågående forskningen visar lovande resultat även för behandling av ledgångsreumatism. Smärta är en av de vanligaste orsakerna till sjukvårdsbesök. Behandling sker oftast med opioider. Den interindividuella variationen i svaret på opioidbehandling är dock ett stort kliniskt problem. Uppugunduris forskargrupp har i olika projekt försökt optimera klinisk användning av opiater bland annat genom lokal behandling av smärtande bensår. Patienter med blodproppssjukdom eller med stor risk för blodpropp behandlas ofta med orala antikoagulantia. I pågående projekt utvärderar och optimerar forskarna behandling med nya blodförtunnande läkemedel som introduceras globalt. Äggstockscancer är en svårdiagnostiserad sjukdom främst i tidiga stadier och kirurgi krävs ofta för diagnos. Forskargruppen studerar nu tillämpningen av biomarkörerna HE4 och CA 125 vid diagnostik, behandling och uppföljning. 18

21 Agneta Gulz Professor i kognitionsvetenskap Filosofiska fakulteten Född Fil kand 1984 vid Lunds univ. Fil dr i kognitionsvetenskap 1991 vid Lunds universitet. Gästforskare vid University of California, San Diego/Berkeley samt vid Tsukuba University, Japan. Lektor vid Högskolan i Skövde Docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet Inom kognitionsvetenskap studeras hur tänkande och kännande biologiska system fungerar i interaktion med sin omgivning. Det är ett genuint gränsöverskridande vetenskapsområde. Redan under grundutbildningen kombinerade Agneta Gulz matematik, psykologi, filosofi och datalogi i sin fil kand för att därefter fördjupa sig i bland annat biologisk-matematisk psykologi vid universiteten i Graz och Zürich. Där stötte hon på begreppet cognitive science och disputerade 1991, först i världen i kognitionsvetenskap som ett eget ämne. När Agneta Gulz i mitten av 2000-talet återvände till forskningen efter ett decennium dedikerat åt undervisning och utbildning, föll det sig naturligt att fokusera på lärande som kognitivt fenomen. Hon ser en fördel i att både kunna djupdyka i grundforskning och arbeta praktiskt och konkret med tillämpningar. Agneta Gulz leder forskningsgruppen Educational Technology Group med seniorer, doktorander och masterstudenter vid universiteten i Linköping och Lund. Gruppen har två ledord: utforska och stödja (explore & support). Centralt är utvecklingen av digitala läromedel och lärspel som tas fram utifrån kognitions- och utbildningsvetenskaplig forskning. De kan i sin tur användas som forskningsinstrument för studier av lärprocesser hos barn och unga, varefter man kan vidareutveckla lärspelen. En stor del av forskningen sker i samverkan med elever och lärare i skolor och förskolor. Gruppens vision är inte ökad användning av digital teknik i skolan per se, utan att digital lärteknologi ska erbjuda pedagogiska mervärden som tidigare inte varit möjliga med icke-digitala metoder. Ett exempel är att ett och samma lärspel kan erbjuda en dynamisk individuell lärprocess anpassad till varje elev och samtidigt fungera som informations- och diagnosstöd till lärare och specialpedagoger. Det finns här en stor, outnyttjad potential för pedagogiska digitala resurser. 19

22 20

23 Doktorspromotion vid linköpings universitet 21

24 Doktorspromotion Tekniska högskolan Idag är det en stor högtid då tekniska högskolan promoverar 16 doktorer och installerar 4 professorer. Dessutom hälsas tre hedersdoktorer välkomna till fakulteten och Linköpings universitet. Forskningen vid tekniska högskolan spänner över många områden inom teknik och naturvetenskap. Teoretisk och experimentell forskning förenas i ett spektrum mellan grund- och tillämpad forskning. Många projekt är tvärvetenskapliga och fakultetsöverbryggande, t.ex. mellan datavetenskap och medicin, elektronik och biologi, miljövetenskap och ekonomi. Multidisciplinärt samarbete utgör ryggraden när kompetens- och teknologiöverföring sker till samhälle och näringsliv. Forskarutbildningen vid tekniska högskolan bedrivs inom många ämnesområden och flera forskarskolor, och leder till den högsta examen som universitet kan erbjuda. Dagens promovendi har fullgjort sin forskarutbildning och fått både en bred kompetens och ett djup inom det egna specialistområdet. Denna examen är, speciellt en dag som denna, en stor personlig glädje. Examen kommer även samhället till gagn i form av nyvunnen kunskap, oberoende om ni kommer att verkar inom eller utom akademin. Vi lärare vid fakulteten vill gratulera till er framgång och önska er lycka till i det fortsatta arbetet. Tekniska högskolan har sedan dess start 1969 utvecklat många starka internationella samarbeten. Tekniska högskolan är också värd för många internationella studenter och gästforskare som valt att tillbringa en kortare eller längre tid vid Linköpings universitet. Horizon 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, har precis startat och många jobbar på ansökningar med förhoppningar om utökade samarbeten i Europa. Linköpings universitet har fått toppbetyg i internatio- 22

25 Promotor Karin Wårdell Professor i medicinsk teknik nella studentutvärderingar. I ett internationellt perspektiv har Linköpings universitet haft en mycket positiv utveckling och har under flera år klättrat på alla de stora internationella rankinglistorna. Linköpings universitet fyller nästa år 40 och vår internationella standard blir särskilt tydlig på de listor som rankar unga universitet, dvs. de som ännu inte nått en ålder av 50 år. Linköpings universitet fick en ny anställningsordning Denna nya ordning tillåter befordran mellan flera tjänstegrader än tidigare. Tekniska högskolans anställningsnämnd har under 2013 hanterat 58 anställningar och antagit 17 nya docenter. Glädjande nog är fem av de nya docenterna kvinnor. Tekniska högskolan har dock långt kvar till en jämnare könsfördelning bland lärare. Med fler docenter kan ökningen ske snabbare, också med tanke på att i genomsnitt var tredje student på civilingenjörsprogrammen är kvinna. Då framtiden ställer oss inför stora utmaningar inom en rad områden t.ex. klimat, miljö, hälsa, vård, säkerhet och konkurrensen om högutbildade ingenjörer och naturvetare från omgivningen hårdnar, så kommer alla att behövas för att vi ska kunna ta oss an samhällets utmaningar. I detta perspektiv är även internationaliseringen mycket viktig. Under ledning av dekanus och med stöd i tekniska högskolans lika villkorsplan har arbetet intensifierats med att öka insikten om hur normer och värderingar påverkar vårt agerande. Arbetet går tvärs igenom programnämnder och institutioner och involverar alla; såväl studenter, forskarstuderande, lärare och anställda. På tekniska högskolan ska alla känna sig välkomna att delta i framtidens utmaningar! Ni som idag promoveras och ni som installeras till professorer önskas lycka till inför framtidens gärningar! Karin Wårdell 23

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond mot folksjukdomar Lions forskningsfond mot folksjukdomar Ett 30-årigt samarbete mellan Lions och Linköpings universitet Johan Dabrosin Söderholm Professor i kirurgi, överläkare Dekanus, Hälsouniversitetet Linköpings universitet

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den. Det här är Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Universitetens uppgift är att utveckla och bringa kunskap till människorna om livet, samhället

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv Program för Världsparkinsondagen, den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv 13.00 Välkomsthälsning Inledning 13.10 Det svenska Parkinsonregistret Enkät om

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L V Ä L K O M M E N T I L L A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 U N I V E R S I T E T S A U L A N U P P S A L A U N I V E R S I T E T 2 8 N O V E M B E R

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet

Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Introduktion till tjänsteutbud inom förbättringskunskapsområdet Välkommen att höra av dig till oss på Kvalitetsutveckling. Vi fungerar som stöd för dig/er i förbättringsarbetet! Förbättringskunskap Förbättringskunskap

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg Högskolan i Gävle Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område Fredrik Ekberg HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN MAJ 2008 Vision Högskolan i Gävle har en ledande position

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Läkemedelsprövningar och slutsatser

Läkemedelsprövningar och slutsatser Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. TRACK-HD avslöjar betydande förändringar hos pre-symtomatiska mutationsbärare och personer med HS Ettårsrapporten

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer