Inte en ny man utan flera nya

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inte en ny man utan flera nya"

Transkript

1 Nr 3 Oktober 2010 I detta nummer: s 2 Arbetsmarknaden påverkar välfärd och utslagning Det gemensamma temat för detta forskningsprogram är sambanden mellan välfärdsstatens organisering och social utslagning bland medborgarna s 5 Stanna hemma när du är sjuk Är det så klokt att gå till jobbet när man är dålig och egentligen skulle ligga hemma i sängen? Svaret ges i ett projekt som s 6 Könsskillnader och stress Stress och psykiska besvär anses ha stor del i att sjuktalen ökade kraftigt i Sverige från andra hälften av 1990-talet. Samtidigt ökade s 6 Att äta på natten ökar risken för hetsätande Två studier har genomförts vid KI inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete om nattätande och hetsätande. s 7 Barnmorskor oroas av ny teknik Den s.k. STAN-tekniken är en ny metod för fosterövervakning vid förlossningar. Tekniken kombinerar Inte en ny man utan flera nya Fortsättning på sid. 2. Inte bara nackdelar med bemanningsföretag Följderna för personal och patienter av att tillfällig arbetskraft används inom vård och omsorg undersöks i denna studie. Inhyrd personal i vården är ingen medveten strategi; orsaken till det stora antalet tillfälligt anställda är att verksamheten kräver ständig bemanning. För t.ex. sjuksköterskor kan det som bemanningsanställd ge möjlighet att skapa bättre arbetsvillkor. Via bemanningsföretagen kan de skaffa sig bättre lön och arbetsvillkor. I detta avseende strider följderna för de anställda mot gängse föreställningar om arbete i bemanningsföretag. Men vid sidan av dessa fördelar finns också nackdelar, som att spänningar ibland uppstår mellan de bemanningsanställda och den permanent anställda personalen. I förhållandet till patienterna menar sjuksköterskorna att yrkesrollen kräver patientnära relationer och kontinuitet i dessa. Att organisera vårdinsatserna är den del av sjuksköterskeyrket som när det gäller kontinuiteten är den viktigaste. Det är där som tillfälliga personallösningar skapar de största svårigheterna. Projektledare: Torbjörn Stjernberg Företagsekonomiska institutionen, Organisation och ledarskap, Göteborgs universitet Tel: E-post: I ett antal tvärvetenskapliga studier undersöktes den nya mannen. Är han myt eller verklighet? Studierna behandlar dels hur män förhåller sig till och hanterar papparoll och pappaledighet, dels hur myndigheterna kommunicerar föräldraledighet för pappor. I en av studierna deltog män från olika sociala, etniska, professionella och religiösa grupperingar. Det som förenade dem var en positiv inställning till aktivt faderskap. Utifrån kampanjbilder för pappaledighet diskuterade grupperna jämställdhet, politiska idealbilder och upplevd erfarenhet. Samtalen visade på skillnader mellan grupperna när det gällde språk, teoretiska referenser, erfarenheter och trosuppfattningar. Därför är det enligt forskarna svårt att tala om den nye mannen i singularis. I stället framträdde ett antal nya män och manligheter. Text-, bild- och filmmaterial från statligt finansierade reklamkampanjer för ökad pappaledighet under åren var ett annat ämne. 00-talets pappaledighetskampanjer visade sig innebära ett trendbrott. Efter att tidigare ha placerat männen i familjens periferi genom att uppmana dessa att välja om, när och hur de önskade använda sin föräldraledighet, låg nu betoningen på det fullt ut delade föräldraansvaret. Pappabildbyrå robert ekegren

2 Forskning och Resultat FAS årsredovisning s., Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ISBN En beskrivning av FAS verksamhet under år Den har bl.a. karakteriserats av en successiv övergång till långsiktiga forskningsstöd, avseende sex eller tio år, och ökande internationell samverkan. Arbetsmarknad & Arbetsliv 103 s., Nr 3/2009, Arbetsvetenskap, Karlstads universitet, och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet ISSN Numret innehåller bl.a. ett debattinlägg om arbetslivsforskningens framtid och en kritisk granskning av en del samtidsanalytikers nedtoning av förvärvsarbetets plats i de utvecklade kapitalistiska länderna. forts. från sid 1. Inte en ny man ledigheten beskrevs inte längre som en chans, en möjlighet eller ett val. Det kommunicerades som en självklar del av mäns föräldraskap. Projektledare: Roger Klinth Institutionen för beteendevetenskap, IBV, och Institutionen för utbildningsvetenskap, Linköpings universitet Tel: E-post: Chilenare och kurder i Sverige De flyktinggrupper av chilenare och kurder som tidigare kommit till Europa har utvecklats till diasporor med en stor andel anhängare som är födda i Europa. I det här projektet studerades paralleller och skillnader mellan dessa två diasporor. Grupperna har inte bara studerats i Sverige utan också i Frankrike (kurder) och Spanien (chilenare). Gruppernas respektive ursprungsländer ingår också i studien. Den chilenska diasporan, som i Sverige tidigare handlade om ett politiskt engagemang mot diktaturer i Latinamerika, har efter återgången till demokratiska förhållanden i Chile sökt andra uttryck för gemenskapen. Ett tydligt exempel är social omsorg inom den egna gruppen, men också fritidsintressen och transnationella kontakter med Chile har blivit centrala för gemenskapen. Det handlar om att knyta an till ett övergripande nätverk av latinamerikaner (och ättlingar till dem), där språklig och kulturell samvaro står i centrum. Studierna av chilensk diaspora i Spanien visar liknande mönster. De två grupperna i Sverige hade likartade förutsättningar för migrationen. Men bland kurderna har det politiska engagemanget för ett erkännande av kurdiska rättigheter fortsatt att vara diasporans huvudfråga. Den mobiliserande idén för kurdernas gemenskap är alltjämt reaktioner på utanförskap och diskriminering. tserie I forskningens Arbete och närhet. hälsa En studie skriftserie av Arbete och sa skriftserie MPR-kontroversens Arbete bakgrund och och hälsa skriftserie Arbete och förvecklingar te och hälsa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete Fredrik Bragesjö, Margareta Hallberg 188 s., Bokförlaget Nya Doxa ISBN Författarna beskriver kontroversen som uppstod i samband med påståendet 1988 att det fanns en förbindelse mellan mässlingskomponenten i MPR-vaccinet och autism. Making it happen. Prevention of mother to child transmission of HIV in rural Malawi Fyson H. Kasenga Cirka 100 s., Epidemiology and Global Health, Dept of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University ISBN , ISSN Avhandlingen undersöker effekten av ett program som syftade till att förhindra att hiv-positiva mödrar smittade sina barn. Projektledare: Erik Olsson Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, Samhälle, mångfald, identitet, SMI, Tema etnicitet, Linköpings universitet Tel: E-post: Arbetsmarknaden påverkar välfärd och utslagning Det gemensamma temat för detta forskningsprogram är sambanden mellan välfärdsstatens organisering och social utslagning bland medborgarna, med särskild tonvikt på hur arbetsmarknaden inverkar på dessa samband. En rad övergripande analyser över tid och också detaljerade studier av vissa perioder, har genomförts. Data från tre longitudinella undersökningar utgör grunden: en från perioden med full sysselsättning, en från 1990-talets höga arbetslöshetsperiod, samt en som omfattar båda typerna av perioder. Den fulla sysselsättningen under perioden innebar en stark social selektion av socialbidragstagare. Under perioden av hög arbetslöshet efter 1991 ökade antalet bidragstagare. Ansamlingen av sociala problem, d.v.s. den samtidiga förekomsten av arbetslöshet, ohälsa och fattigdom har däremot legat på en mer konstant nivå. Den svenska ekonomins struktur genomgick stora förändringar under de studerade perioderna, så har t.ex. den offentliga sektorn dels expanderat, dels gått tillbaka, och den internationella konkurrensen har tilltagit. Den senare visade sig dock ha varit av liten betydelse för förändringarna i levnadsvillkor och karriärchanser. Långsiktiga trender i boendet ingår också i undersökningarna. Nya data som samlades in från Stadsfogdens arkiv i Stockholm gjorde det möjligt att kartlägga vräkningar i huvudstaden mellan 1879 och I tider av god tillgång på bostäder tenderar vräkningarna att öka, och när det är brist ökar hemlösheten; socialt svaga hushåll har inte längre samma möjlighet att teckna hyreskontrakt. Projektledare: Sten-Åke Stenberg Institutet för social forskning, SOFI, Stockholms universitet Tel: E-post:

3 Forskning och Resultat Utsatthet för brott bland ungdomar Under minskade andelen ungdomar i årskurs nio som uppgav att de hade begått vissa typer av stöld eller skadegörelse. Också andelen elever med tillåtande attityd till normbrott minskade något. Andelen som utsatts för brott låg på ungefär samma nivå som tidigare. Beträffande andel högbelastade i brott och andel utsatta för våld fanns det skillnader när det gällde social bakgrund. Detta framgår av ett projekt som undersökte hur brottslighet och utsatthet för brott varierar bland ungdomar med olika socioekonomisk bakgrund. Forskningsmaterialet kommer från enkätundersökningar av framför allt högstadieelever. Frågorna i enkäterna rörde hemförhållanden, som relationen till föräldrar och föräldrarnas vetskap om den unges umgängesvanor; skolförhållanden; kamrater; fritidsvanor; attityder till brott och grad av självkontroll. Ungdomar vars föräldrar inte bor ihop, ungdomar med invandrarbakgrund och ungdomar vilkas föräldrar tillhör yrkeskategorin icke-facklärda arbetare tenderar i undersökningen att ligga på något högre nivåer i andel högbelastade i brott och andel utsatta för våld än genomsnittet. Unga med syd- eller utomeuropeisk bakgrund utsätts oftare för våld och andra kränkningar på grund av sin bakgrund, enligt egen uppfattning, jämfört med elever med svensk bakgrund. bildbyrå robert ekegren fettlever och bukfetma. Relativt små tserie förändringar Arbete i och kosten hälsa kan motverka skriftse Arbete och hälsa skriftserie Arbete och hälsa s hälsa skriftserie Arbete och fettlever hälsa och skriftserie rubbningarna Arbete i socker- och fettomsättningen. o Etiken viktigare i ideellt socialt arbete Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om socialt inriktad verksamhet inom offentlig, ideell och privat sektor. Yrkesverksamma i arbetsledande, utredande, uppsökande, behandlande och administrativa befattningar i dessa tre sektorer besvarade en enkätundersökning om sin verksamhet. Bland de anställda i offentlig sektor dominerar universitets- eller högskoleutbildning. I ideell och privat regi har 40 procent vardera sådan utbildning. Den vanligaste yrkesutbildningen i offentlig sektor är socionomexamen eller examen från det sociala omsorgsprogrammet. En tredjedel inom ideell sektor har denna yrkesutbildning. I privat sektor dominerar vård- eller omsorgsutbildning. De ideellt yrkesverksamma återger i högre grad att deras arbetsuppgifter och arbetssituation präglas av kunskaps- och resursbrist. De anser sig också i lägre grad aktiva i sin kompetensutveckling. Trots skillnader i utbildning finns tendenser till likriktning när det gäller metodanvändning. De anställda i ideella organisationer betonar dock i högre grad etiska frågor, värderingar och människosyn som betydelsefulla för socialt arbete. Projektledare: Lars Svedberg Enheten för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal högskola Tel: E-post: Den egna inställningen till normbrytande beteende samt umgänge med brottsliga kamrater ger de starkaste sambanden med brottlighet. Bra relationer till föräldrar, att dessa känner till vad den unge sysslar med på fritiden och god skolanpassning minskar risken för ungdomar att utveckla kriminellt beteende. Projektledare: Jonas Ring Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet Tel: E-post: se Fettmodifierad kost ett nytt sätt att förebygga vissa folksjukdomar? lena paterson /nordicphotos Fett som ansamlas i levern och i magen är starkt förknippat med typ 2-diabetes och rubbningar i ämnesomsättningen. I detta projekt vill man ta reda på hur en optimal fettsammansättning i maten bör se ut för att minska andelen fett i levern och magen, och därmed minska olika rubbningar i sockeromsättningen. Förutom viktnedgång saknas det idag effektiva behandlingar mot Forskarnas hypotes är att typen av fett i kosten kan spela en särskilt viktig roll för att motverka fettlever, bukfetma och störningar i socker- och blodfettomsättningen. För att undersöka detta planerar de att genomföra en kontrollerad behandlingsstudie på bukfeta kvinnor och män med typ 2-diabetes eller ämnesomsättningsrubbningar. Tidigare studier har studerat s.k. enkelomättade eller omega 3-fetter, medan kunskapen om de minst lika viktiga omega 6-fetterna är begränsad. Forskning pekar nu på att vissa typer av i kosten vanligt förekommande omega 6-fetter är särskilt gynnsamma. Med skenande sjukvårdskostnader är livsstilsåtgärder högaktuella när det gäller fetmarelaterade sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Om det visar sig att en fettmodifierad kost kan motverka fettlever och bukfetma är det intressant ur medicinsk synvinkel, då det skulle kunna utgöra en relativt enkel åtgärd som kan få stora positiva hälsokonsekvenser. Projektledare: Ulf Risérus Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism Tel: E-post:

4 Intima relationer på äldre dar Mycket litet forskning, både i Sverige och internationellt, har intresserat sig för nya intima relationer på äldre dar och den roll de spelar i de äldres liv. Förändrade demografiska förhållanden innebär att människor både lever längre och att nya generationer med potentiellt nya värderingar kommer upp i hög ålder. Det finns i Sverige i dag drygt en miljon singlar (ogifta, skilda, änkor/änkemän) i åldrarna 60 plus. Majoriteten är kvinnor; och andelen frånskilda äldre ökar. åldrande från arbetsförhållanden Inom socialgerontologin tserie Arbete hävdar och hälsa bland skriftserie den äldre arbetskraften, Arbete och vägen bete och hälsa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete och riftserie man ofta Arbete att adderandet och hälsa av friska år till livet skapat en tredje ålder skriftserie från arbete Arbete till och pensionering, ekonomiska förhållanden, social integrering, hälsa skriftserie Arbete av självförverkligande, i vilket intima relationer kan tänkas spela en väsentlig roll. Syftet med den föreslagna studien är att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar. Forskarna kommer att studera de här frågorna både ur ett genusperspektiv och mot bakgrund av biografiska erfarenheter. Projektet genomförs i två, delvis parallella, faser. I den första fasen genomförs kvalitativa intervjuer med strategiskt utvalda äldre (60 90 år) som har erfarenheter av olika former av nya relationer på äldre dar (nytt äktenskap, samboende, särboende, tillfälliga sexuella kontakter, samkönade relationer etc). I ett andra steg görs ett enkätutskick till ett riksrepresentativt urval av tvåtusen åringar, för att studera spridningen av erfarenheter, attityder och förväntningar på nya relationer i äldrebefolkningen. Studien kommer att synliggöra nya intimitetsformer bland äldre, belysa vilken roll nya relationer spelar för de äldres livskvalitet, samt också ge en fingervisning om hur stöd- och omsorgsstrukturer för äldre ser ut och kan komma att se ut i det senmoderna samhället. Projektledare: Peter Öberg Högskolan i Gävle, Inst för vårdvetenskap och sociologi Tel: E-post: Panelundersökning av åldrande och de äldre I slutet av 1990-talet gjordes den undersökning som kom att gå under namnet Panel Survey of Ageing and the Elderly (PSAE) och som genomfördes under åren 2002 och Genom sin unika design, integrationen med den årliga Undersökning av levnadsförhållanden (ULF) och utnyttjande av registerdata, kunde PSAE redan från början erbjuda en information med unik bredd samt ett longitudinellt upplägg som erbjuder möjlighet att studera olika faser av familjerelationer, hälsoutveckling samt behov av hjälp och omvårdnad bland de allra äldsta. Forskarna kommer nu att uppdatera PSAE under åren 2010 och Därigenom kommer PSAE att bibehållas och stärkas som en långsiktig nationell forskningsinfrastruktur som kan förse forskare och andra användare med relevanta data om äldre människors levnadsförhållanden. Uppdateringen kommer också att stärka PSAE:s longitudinella kapacitet och därmed möjliggöra en rad analyser som rör frågor om förändring och orsakssamband. En uppdatering av PSAE kommer att generera en unik databas och möjliggöra avancerade analyser av några av de viktigaste frågeställningar som vårt samhälle står inför. PSAE kommer att kunna ge information om bland annat: a) i vilken utsträckning hälsoläget bland de äldre förbättras, försämras eller förblir konstant; b) i vilken mån äldre människor kommer att stanna kvar i arbetslivet; c) de äldres sociala nätverk och vilken typ av support dessa nätverk kommer att bidra med; d) i vilken mån äldre människor kommer att vara produktiva även efter det att de lämnat arbetsmarknaden; samt e) behovet av vård och omsorg bland de äldre. Projektledare: Björn Halleröd Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet Tel: E-post: Forskning och Resultat Delpension löser inte brist på arbetskraft Samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar, har under senare år allt fler lämnat arbetslivet före ordinarie pensionsålder. Färre ska alltså försörja fler, och den sjunkande andelen personer i aktiv ålder kan leda till framtida brist på arbetskraft. Delpension kan eventuellt vara en väg att få fler att stanna i arbete. Det svenska delpensionssystemet, som var i kraft mellan 1976 och 2000, blev mycket omfattande. En stor del av personer i åldern blev delpensionärer. Förmånen avskaffades vid uppgörelsen om det nya pensionssystemet. Möjlighet att gå i delpension kan leda till att vissa förvärvsarbetande, som annars skulle ha slutat, fortsätter att arbeta, men också till att andra, som annars skulle ha fortsatt arbeta heltid, går ner i arbetstid. Effekten på det totala antalet förvärvsarbetade timmar kan därför gå i båda riktningar. Detta projekt visar en begränsad ökning av antalet arbetade timmar med delpensionssystemet, och att antalet arbetade timmar ökade mer bland kvinnor än bland män. Under det senaste decenniet har delpensionssystem införts genom kollektivavtal på ett par avtalsområden i Sverige, dels för statligt anställda, dels för anställda i kommuner och landsting. I båda fallen är det arbetsgivaren som beslutar om delpension. Vid en större statlig arbetsplats, Stockholms universitet, varierade benägenheten att gå i delpension både mellan yrkeskategorier och efter hur det ekonomiska utfallet av pensioneringen blev. Det finns också skillnader mellan olika enheter på arbetsplatsen. Både vid enheter med god ekonomi (kan belöna medarbetare) och enheter med dålig ekonomi (behöver reducera personalkostnaderna) är det vanligare med delpensionering än vid övriga enheter. Projektledare: Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, SOFI, Stockholms universitet Tel: E-post:

5 Forskning och Resultat Svårare för äldre att fatta beslut Äldre personer fattar beslut på olika sätt beroende på vad deras beslut gäller. De kan kompensera eventuella kognitiva begräsningar med känslor. Men känslor fungerar inte vid beslut som kräver att man håller information i minnet och jämför denna på olika sätt. Många vardagliga beslut har den karaktären. Det kan vara att välja billigaste färdsätt eller billigaste el- och teleleverantörer. Eller hur man ska placera sina pengar. I ett projekt i Göteborg undersöktes åldersskillnader när det gäller komplext beslutsfattande. Med en växande andel äldre, som saknar stöd från sociala nätverk, och med en allt tyngre beslutsbörda, blir det, enligt forskarna, allt viktigare att försöka underlätta vardagen för äldre personer och hjälpa dem att fatta beslut som de är nöjda med. Allra helst som besluten har direkt inverkan på de äldres livskvalitet, ekonomi och hälsa. Projektledare: Daniel Västfjäll Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Tel: E-post: Besök vår bokhandel på webben Jobb i förändring Bengt Rolfer ISBN: Pris: 79 kr Vår välfärd och arbetsmarknad står inför genomgripande utmaningar. Denna kunskapsöversikt analyserar hur arbetet förändras och utvecklas. Blir jobben bättre eller sämre? Fler eller färre? Beställningsadress: eller via FAS bokhandel på webben. Stanna hemma när du är sjuk Är det så klokt att gå till jobbet när man är dålig och egentligen skulle ligga hemma i sängen? Svaret ges i ett projekt som undersöker eventuella långtidseffekter av sjuknärvaro bland anställda inom offentlig sektor och industri. Frågan är alltså om sjuknärvaro påverkar framtida hälsa och sjukskrivning. Två populationer studerades från 1999 till 2003: dels 6900 anställda inom landsting och kommuner, dels anställda inom process- och verkstadsindustri. En omfattande enkät om hälsa och arbetsmiljö besvarades vid tre tillfällen. Två tillfällen av sjuknärvaro under 1999 medförde att risken för sämre hälsa ökade både efter 18 månader och efter tre år i bägge populationerna. Fem tillfällen av sjuknärvaro 1999 ökade risken för dålig hälsa ytterligare vid uppföljningsmätningarna. Fler än fem tillfällen av sjuknärvaro 1999 ökade risken för att vara sjukskriven mer än 30 dagar under år 2002 respektive 2003, både bland offentlig- och privatanställda, och även efter kontroll för sjukfrånvaro och hälsa under år Separata analy- Older people in an international local context. The cases of Japan and Sweden Red. Els-Marie Anbäcken, Yasuhito Kinoshita 280 s., Vårdalstiftelsens rapportserie Nr 1/2008, Vårdalstiftelsen Beställningsadress: En jämförelse mellan Sveriges och Japans välfärdssystem med den äldre individen och äldreomsorgssystemet i fokus. Vårdskandaler i perspektiv. Debatter om vanvård, övergrepp och andra missförhållanden inom äldreomsorg Håkan Jönsson 267 s., Égalité ISBN X Analysen bygger på genomgångar av forskning, massmedierapportering, rättsfall och intervjuer med organisations- och myndighetsföreträdare. tserie Arbete och hälsa skriftse Arbete och hälsa Åldrande, skriftserie död och anhörigskap Arbete och hälsa s hälsa skriftserie Arbete Anna och Whitaker hälsa skriftserie Arbete o ser av anställda med mindre bra och anställda med bra/utmärkt hälsa gav liknande resultat som för den totala gruppen. Svaret blir följaktligen att sjuknärvaro innebär en ökad risk både för sämre självupplevd hälsa och för registrerad sjukfrånvaro i framtiden. Resultatet var detsamma i den kvinnodominerade offentliga sektorn, med yrken bl.a. inom vård och skola, som i den mansdominerade privata sektorn med huvudsakligen industriyrken. Sambanden framstår alltså som generaliserbara. Projektledare: Gunnar Bergström Institutionen för klinisk neurovetenskap, Försäkringsmedicin, Karolinska institutet Tel: ; E-post: Besök FAS projektkatalog på webben: 207 s., Gleerups Utbildning AB ISBN Boken behandlar vad det innebär att leva, åldras och dö på ett äldreboende. Det centrala temat är anhörigskapet, de anhörigas erfarenheter och behov. Global kris Håller välfärdssystemen? Rapport från forskarseminarium i Umeå januari s., Socialförsäkringsrapport 2010:6, Försäkringskassan ISSN Årets forskarseminarium hölls mot bakgrunden av den aktuella debatten i landet om sjukförsäkring och om pensionerna. Hur allvarliga påfrestningar tål systemen? Vad är konjunkturbetingat? Forskarseminariet är ett sammarrangemang mellan Centralförbundet för socialt arbete, Försäkringskassan och FAS.

6 Forskning och Resultat Sjukskrivningarna och välfärdens infriare En studie av svensk sjukvårdsbyråkrati Helena Olofsdotter Stensöta 159 s., Hjalmarson & Högberg ISBN Boken undersöker förhållandet att vissa delar av Sverige har högre sjukskrivningstal än andra. Det visar sig bl.a. att politisk vänster-högerorientering har betydelse för hur höga sjukskrivningstalen är i olika län. Ett omsorgsetiskt förhållningssätt hos handläggarna kan också minska sjukskrivningstalet. När patienten blir kund. Nya stressorer och strategier i läkarens arbete 39 s., Arbetsliv i omvandling 2009:2, Växjö universitet ISBN , ISSN Studien analyserar framför allt de förändringar i sjukvårdens styrning som berör bemötande- och tillgänglighetsfrågor men också ökad tserie Arbete transparens och hälsa och budgetkrav. skriftserie Arbete och sa skriftserie Arbete hälsa skriftserie Arbete och Jourhavande medborgare. Samhälls- te och hälsa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete engagemang i en folkrörelsestat Erik Amnå 222 s., Studentlitteratur ISBN Boken utgör en introduktion till forskningen om politiskt engagemang och tar sig an frågor som: Vad föder, göder och föröder engagemanget? Vilka uttryck tar det sig, och hur organiseras det? Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström 52 s., Partsrådet ISBN I den här skriften redovisas fallstudier från fyra myndigheter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SIS och Kriminalvården som har försökt sprida och integrera lokala utvecklingsinsatser till andra delar av respektive myndighet. Gemensamt för projekten är att man har nått goda resultat lokalt. Könsskillnader och stress Stress och psykiska besvär anses ha stor del i att sjuktalen ökade kraftigt i Sverige från andra hälften av 1990-talet. Samtidigt ökade förekomsten av allergier kraftigt. Ett av fynden i den här studien är, att hur vi uppfattar vår hälsa är ett bra mått för att förutsäga framtida sjukskrivning. Ett annat är att det finns könsspecifika mönster vad gäller relationen mellan en biologisk markör hormonet leptin, som har med både ämnesomsättning och immunförsvar att göra och den upplevda hälsan. Högre nivåer av leptin var i studien förknippade med sämre subjektiv hälsa hos män motsatt förhållande gällde hos kvinnor. Studien behandlar förhållanden mellan stress, biologiska variabler, sjukskrivning och självskattad hälsa i ett befolkningsurval hos personer med och utan allergi och i förhållande till kön. Dessa förhållanden studeras som tvärsnitt, d.v.s. vid en och samma tidpunkt och prospektivt, d.v.s. med några års mellanrum. Fynden kan enligt forskarna bidra till att bättre förstå könsskillnader som gäller samband mellan subjektiv hälsa och framtida sjuklighet och dödlighet. Projektledare: Mats Lekander Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet Tel: ; E-post: su.se bildbyrå robert ekegren Att äta på natten ökar risken för hetsätande Två studier har genomförts vid KI inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete om nattätande och hetsätande. Som nattätande definierades att minst 25 procent av den dagliga födan intas efter kvällsmålet och/eller att man minst en gång i veckan vaknar på natten och går upp och äter. I en undersökning deltog tvillingar i åldrarna i en telefonintervju. Nattätande förekom hos 5 procent av männen (8 procent bland män med fetma) och 3 procent av kvinnorna (7,5 procent bland kvinnor med fetma). Bland nattätande män och kvinnor var risken tre respektive fyra gånger så hög för hetsätande jämfört med individer som inte äter på nätterna. Risken för sömnrelaterade problem var 2 3 gånger högre bland nattätande män och 2,5 3 gånger högre bland kvinnor jämfört med individer som inte åt på nätterna. Slutsatserna blir att nattätande är 2,5 3 gånger vanligare bland individer med fetma än bland normalviktiga, samt att nattätande är förknippat med hetsätning och sömnrelaterade problem. Ett resultat i den andra studien visar att genetiska faktorer i hög grad bidrar till hetsätande, men inte lika mycket till nattätande bland både män och kvinnor. Här ingick tvillingar. Projektledare: Finn Rasmussen Institutet för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Tel: E-post: Arbetsmiljöupplysningen.se Sveriges samlade kunskap om arbetsliv och hälsa. Här hittar du fakta och artiklar, nya forskningsrön och goda exempel.

7 Forskning och Resultat Kontakterna i tjänstesektorn tröttar Detta projekt tar avstamp i anställdas upplevelser i mötet med kunder och andra användare i tjänstesektorn. Tidigare arbetslivsforskning har pekat på att det finns en överhängande risk för underordning i främst lågkvalificerade serviceyrken. Underordning är inte särskilt utbrett, visar det sig, åtminstone inte sett till anställdas upplevelser. Belägg finns däremot för utmattning bland tjänstepersonal. Fyrtio procent av de anställda med hög grad av kundkontakt i sitt dagliga arbete uppger sig vara så trötta efter en normal arbetsdag att de undviker att umgås med andra människor. En av de bärande teserna i s.k. relationsmarknadsföring bygger på tanken att kund och anställd utvecklar personliga, snarast vänskapliga, relationer sinsemellan. Mer än en fjärdedel av de anställda upplever sig ha blivit bekanta med verksamhetens kunder och användare, visar det sig. Vanligast är detta i offentlig sektor och bland högutbildade servicearbetare. Men vänskapen är yrkesmässig; hela 95 procent av anställda i tjänstesektorn går in i en tydlig yrkesroll, och nästan lika stor andel döljer sina egna känslor. Projektledare: Patrik Larsson Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Arbetsvetenskap, Karlstads universitet Tel: E-post: bildbyrå robert ekegren Barnmorskor oroas av ny teknik Den s.k. STAN-tekniken är en ny metod för fosterövervakning vid förlossningar. Tekniken kombinerar hjärtfrekvensanalys (cardiotocografi, CTG) med automatisk analys av fostrets EKG. Tekniken är evidensbaserad och håller på att införas i Sverige. I ett tvärvetenskapligt projekt undersöktes hur STAN-tekniken används i vardagen på förlossningskliniker, hur den nya tekniken utmanar professionsgränser, arbetsorganisation och praxis på de kliniker/sjukhus där den används. Speciellt syftade projektet till att anlägga genusaspekter på den nya tekniken. Två större fältarbeten utfördes: ett på Universitetssjukhuset i Linköping och ett på Mölndals sjukhus. Metoden var deltagande observation och kvalitativa intervjuer med barnmorskor och läkare. I Linköping höll STANtekniken på att införas, i Mölndal hade personalen redan stor erfarenhet av att arbeta med tekniken. Ett centralt resultat av forskningsprojektet är relaterat till en skepsis mot den nya tekniken som särskilt uttrycktes av några av barnmorskorna. Det visade sig att STAN-tekniken bidrog till att uppmärksamheten i förlossningsrummet försköts från den födande kvinnan till bilden på skärmen och fostret. För några av barnmorskorna var detta oroväckande, något som enligt forskarna kan ses som uttryck för en problematisk fokusering på teknik i förlossningsrummet mer generellt. Men barnmorskornas oro hade också sin grund i att STAN-tekniken är evidensbaserad i betydelsen att den bygger på obstetrisk kunskap och inte på kunskap utvecklad utifrån barnmorskors forskning och/eller praktik. På Mölndals sjukhus där STANtekniken tillhörde den vardagliga rutinen var barnmorskor och läkare generellt sett mer positiva till den. Men på bägge sjukhusen provocerade STAN-tekniken fram reflektioner och spänningar vad gällde gränsdragningen mellan olika yrkesfunktioner. Det var enligt forskarna tydligt hur den till synes värderingsfria tekniken fick genusförtecken genom att kontinuerligt dras in i en kamp om makt Delaktighet minskar risken för sjukskrivning I ett stressforskningsprojekt intervjuades 21 offentliganställda kvinnor. En tidigare studie har visat att anställda som upprepade gånger varit med om kraftiga personalökningar på arbetsplatsen löpte ökad risk att några år senare bli långtidssjukskrivna och inlagda på sjukhus. Detta gällde särskilt kvinnor i offentlig sektor. Intervjuerna visar att brist på medverkan och struktur i förändringarna kan ligga bakom detta samband mellan kraftig personalexpansion och ökad långtidssjukfrånvaro. Att själv vara en drivande person i processen verkar vara skyddande, medan en förödmjukande situation, som låg status och eller/nedvärdering av arbetsinsatsen, innebär att risken blir större. Anställda som t.ex. arbetar i flera team tycks har större möjlighet att undvika destruktiva processer. Projektledare: Hugo Westerlund Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet Tel: E-post: su.se OKTOBER forskareberattar Läs våra forskarintervjuer på webben under Forskare berättar. Under oktober: Margareta Hallberg, en metastudie om sexuella övergrepp mot barn. Besök FAS projektkatalog på webben: och kunskap mellan barnmorskor och läkare. Projektledare: Nina Lykke Institutionen för tema, Genus, Linköpings universitet Tel: E-post:

8 Träningsprogram för barn med kommunikationssvårigheter Barn som har problem med att meddela sig med tal och språk har behov av stöd via alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). För att interagera med omgivningen behövs då gester, minspel, tecken, bilder och skrivna ord. En studie i Linköping undersökte hur kommunikationen, s.k. talhandlingar, fungerar med AKK, hur träning påverkar uttryck och om generalisering sker till icke-tränade talhandlingar och personer. Den språkliga och kognitiva kompetensen hos ett antal barn med AKK testades, deras sociala nätverk kartlades och barnen fördelades på två träningsgrupper och två kontrollgrupper. Aktiviteterna videofilmades och analyserades. Att barnet aktivt deltar i samspelet tyder på kommunikativ kompetens och är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen. Att erbjuda kommunikationstid och utrymme till barnet som använder AKK och att låta barnet ta initiativ till kommunikativa projekt som sedan delas mellan deltagarna är exempel på förhållningssätt som stöder barnets förmåga att samspela med sin omgivning. Efter studien fick varje barn en individuell träningsplan som tog fasta på det som hade framkommit i studien, de färdigheter som barnet och omgivningen behöver träna på för att barnets förmåga att kommunicera ska bli bättre. Träningsplanen utarbetades i samarbete med projektgruppen tillsammans med arbetslaget runt barnet och i viss mån av barnet självt. Projektledare: Jerker Rönnberg Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, Kognition, utveckling och handikapp, CDD, Linköpings universitet Tel: E-post: Exponering bland frisörer mäts med ny metod I många yrkesgrupper finns risk för luftvägsbesvär vid exponering för olika ämnen. Så är exempelvis hårfrisörer exponerade för persulfat, ett oxiderande ämne som är vanligt förekommande i yrket och som kan förorsaka besvär i såväl luftvägarna som huden. Det är svårt att mäta exponeringen för persulfat, eftersom ämnet ofta förekommer i kortvariga toppar. I ett projekt i Lund utvecklades metoder för att analysera biomarkörer som kan ge ett mått på exponering. Projektledare: Christian Lindh Institutionen för laboratoriemedicin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet Tel: E-post: bildbyrå robert ekegren Hög befolkningstäthet ökar risken för hjärtsjukdom Människor som t.ex. inte känner sina grannar och som för övrigt har dåligt socialt stöd i bostadsområdet drabbas oftare av och avlider oftare i hjärt-kärlsjukdomar än andra. Analyserna i detta projekt gjordes med hjälp av en databas med uppgifter om en miljon skåningar under trettio år ( ). Här undersöktes hur socioekonomiska förändringar och exponeringar för olika miljöer påverkar individens risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom oberoende av individuella förhållanden. Många studier har tidigare visat att socioekonomiska och geografiska faktorer påverkar fördelningen av hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen. Här studerades också hur risken fördelar sig på individ, hushåll, församling, kommun och sjukhus. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom hänger samman med befolkningstätheten i bostadsområdet, församlingen. Risken var starkast förknippad med socioekonomiskt utsatta områden i Skånes storstäder. De socioekonomiska förhållandena tycks ha större inverkan nu än för några årtionden sedan, vilket innebär att de geografiska skillnaderna har ökat. Störst risk att dö i hjärt-kärlsjukdom löper den som bor i ett område med stor omsättning på boende. Projektledare: Juan Merlo Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Psykiatrik/Primärvård/ Folkhälsa, Lunds universitet Tel: E-post: Besök FAS projektkatalog på webben: FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Postadress: Box 2220, Stockholm Besöksadress: Westmanska Palatset, Wallingatan 2 Telefon: Telefax: E-post: Forskning och Resultat utkommer med fyra nummer per år. Den är kostnadsfri och kan beställas från FAS. Redaktör: Jan Jerring. E-post: Ansvarig utgivare: Anna-Karin Engvall Grafisk form: Lena Eliasson Produktion: Prospect Communication AB Tryck: Åtta45 Tryckeri AB, Solna ISSN: Detta nummer är distribuerat oktober 2010

Kan mangan påverka hjärnan via lukten?

Kan mangan påverka hjärnan via lukten? MARTIN BOGRAN/BILDHUSET Nr 3 September 2004 sid. 3 Alkoholpolitik och attityder till alkohol Ett projekt vid Stockholms universitet undersökte alkoholpolitik, dryckesvanor och inställning till drickande

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa En kunskapssammanställning av KvinnorKan KAPITEL 1 2 Copyright 2014 KvinnorKan Producerad med stöd av Ungdomsstyrelsen, Stockholm Författarna ansvarar för innehållet

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Förord. En redaktionskommitté med följande medlemmar har medverkat: Johan Fritzell vid Centre for Health Equity Studies (CHESS),

Förord. En redaktionskommitté med följande medlemmar har medverkat: Johan Fritzell vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), Social rapport 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

En socialförsäkring för alla

En socialförsäkring för alla En socialförsäkring för alla Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter från Uppsala län Linnea Bruno Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1-2012 Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer