Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun Dnr :5007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007"

Transkript

1 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, Umeå, Besöksadress Nygatan Telefon: , Fax:

2 2(11) Tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen genomför tillsyn i Östersunds kommun under vårterminen Fakta om kommunen Östersunds kommun tillhör i Skolverkets statistik kommungruppen "större städer". Östersund är enda staden i Jämtlands län. Östersund har en positiv befolknmgsutveckling, antalet invånare i kommunen är 2013 cirka jämfört med cirka år Ungefär 65 procent av invånarna bor i eller i närhet till stadens centrum. I Östersund bor människor med olika nationaliteter och kommunen tar emot både asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd. Sedan den 1 januari 2010 ingår kommunen i det samiska förvaltningsområdet. Det innebär bland annat att samer har rätt till förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk omfattar samiska respektive finska, meänkieli, jiddish och romani chib. Antalet barn och elever i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola har förändrats sedan Skolverket genomförde tillsynen två verksamheter har antalet elever minskat; grundskolan har minskat med cirka 80 elever till elever och antalet elever i grundsärskola har minskat från cirka 120 elever till cirka 70 elever. I tre av verksamheterna har antalet barn och elever ökat. Förskoleverksamheten har ökat från cirka till barn, antalet elever i förskoleklass har ökat från 370 till 575 elever. Även antalet bam i fritidshem har ökat med drygt 400 bam till cirka bam. Kommunen satsar något mer resurser på förskola och förskoleklass än genomsnittskommunen i riket men något mindre resurser än genomsnittskommunen när det gäller pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Grundskola I Östersunds kommun finns 28 kommunala grundskolor. Tre av grundskolorna är indelade i vardera två enheter. Varje grundskola och skolenhet leds av en rektor. I kommunen finns dessutom fyra fristående grundskolor. Grundsärskolan I Östersunds kommun har grund särskolan sina lokaler i 3 skolor. I anslutning till Lugnviksskolan för årskurserna 7-9 med 19 elever. Eleverna är där fördelade i tre klasser med 6-8 elever i varje klass. I Körfältsskolan finns grundsärskola och inriktning trämngsskola samt en grupp specifikt mot autism.

3 3(11) Totalt 34 elever, 5 klasser med 4-10 elever i varje klass. Inriktning träningsskolan har även verksamhet i Mimergårdens skola och omfattar totalt 15 elever. Eleverna finns i tre klasser som har fem elever i vardera klass. Gymnasieskolan Östersunds kommun har överfört all sin gymnasieverksamhet till kommunalförbundet Jämtlands gymnasieförbund. Vuxenutbildning För vuxenutbildningen ansvarar utvecklingsutskottet som sorterar under kommunstyrelsen. Beslut avseende tillsynen av vuxenutbildningen fattas i ett separat beslut. Skolförvaltning På förvaltningen finns en stab som består av förvaltningschef, en utvecklingsgrupp (utvecklingsledare, utvecklare, VFU/NTA-samordnare, samordnare för skola och omvärld samt samordnare för kultur/skapande skola). I staben finns även funktioner för ekonomi, IT, information, lokal och miljö, verksamhetssystem för skola och barnomsorg samt verksamhetsplanering. Dessutom finns verksamhetschefer som ansvarar för förskolor, öppen förskola, fritidshem, grundskolor, grundsärskola, elevhälsa och sjukhusskola. Enligt officiell statistik för läsåret 2012/13 uppgick antalet lärare i kommunen till 369. Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning uppgick till cirka 87 procent vilket kan jämföras med 90 procent för kommungruppen. Elevhälsan Elevhälsan i Östersunds kommun utgör organisatoriskt en central enhet med en egen verksamhetschef. I elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterskor, psykolog, kuratorer och specialpedagoger. Barn- och utbildningsnämnden Bam- och utbildnmgsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Nämnden har även ansvar för öppen förskola, bibliotek, fritidsgårdar, elevhälsa, sjukhusskolan samt kulturoch musikskola. Kunskapsresultat Sammantaget för kommunens skolor var år 2013 andelen elever i årskurs 3 som nådde kravnivån för godkänt i de nationella ämnesproven i matematik lägre än riket, 65 procent i kommunen jämfört med 68 procent i riket. I svenska var andelen elever som nådde kravnivån för godkänt 78 procent i kommunen

4 Beslut 4(11) jämfört med 79 procent för riket. Resultaten visar att det finns skillnader mellan pojkar och flickor. I både svenska och matematik når flickorna något högre resultat än pojkarna. I ämnesproven år 2013 i årskurs 6 var andelen elever med provbetyg A-E i engelska, matematik och svenska i nivå med eller något lägre än riket, 92, 92 och 94 procent jämfört med 94,94 respektive 95 procent. Skillnaderna mellan pojkar och flickor var i stort sett lika med skillnaderna i årskurs 3. Andelen elever med betyg A-E i olika ämnen i årskurs 6 var år 2013, 71 procent för svenska som andraspråk, 90 procent för engelska, 92 procent i matematik, 94 procent i svenska och 96 procent i idrott och hälsa samt historia. I övriga ämnen hade 100 eller närmare 100 procent betyg A-E. I årskurs 9 år 2013 nådde 86 procent av eleverna i Östersunds kommun kunskapskraven i alla ämnen. Denna andel har varierat mellan 76 och 86 procent under de senaste fem åren. Flickornas resultat har alla åren varit högre än pojkarnas. Vidare visar en jämförelse mellan resultat på nationella prov och slutbetyg för år 2013 att avvikelsen mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen i Östersunds kommuns skolor ligger i nivå med riket avseende ämnena svenska, engelska och matematik. Det framgår dock att en betydligt högre andel elever på två av kommunens skolor fått ett högre slutbetyg i matematik än vad provresultatet visar. Det genomsnittliga meritvärdet i Östersunds kommun har under den senaste femårsperioden varierat mellan 208,0 och 220,0. Ar 2013 var meritvärdet 220,0 att jämföra med rikets 213,1. Andelen elever som är behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan var 2009, 90,4 procent och ,8 procent. De senaste tre åren , med nya behörighetsregler, har andelen som är behöriga till yrkesprogram ökat från 88,1 till 91,9 procent. Motsvarande siffror för riket de senaste tre åren är cirka 88 procent. Det genomsnittliga meritvärdet för år 2013 har stor variation mellan de 10 skolor som har verksamhet upp till och med årskurs 9. Det högsta värdet var 239,7 och det lägsta 199,1. Andelen elever som nått målen i alla ämnen i årskurs 9 varierar mellan 68 och 100 procent. Det är också stora skillnader mellan pojkars och flickors genomsnittliga meritvärde. Pojkarnas meritvärde varierar under de senaste fem åren mellan 194,7 och 205,6 medan flickornas genomsnittliga meritvärde varierar mellan 223,3 och 231,3.1 Östersunds kommunala grundskolor var år 2013 cirka 11 procent av eleverna inte behöriga att söka till ett nationellt program i gymnasieskolan.

5 BeslOJif 5(11) Utförligare redogörelser av kunskapsresultat från grundskolor finns i respektive skolbeslut. Måluppfyllelse och resultat för förskola, fritidshem och vuxenutbudning redovisas i särskilda kommunövergripande beslut. Tabell 1: Antal barn/elever/studerande per verksamhetsform i Östersunds kommun Antal Verksam hetsform barn/elever/studerande Förskola Fritidshem Förskoleklass 575 Grundskola Grundsärskola 68 Källa: Östersundskommun Helhetsbedömning Skoiinspektionen har under våren 2013 genomfört regelbunden tillsyn i Östersunds kommun. Samtliga skolor och verksamheter har granskats och i de fall det bedömts föreligga brister har huvudmannen förelagts att åtgärda dessa. Verksamheten vid kommunens förskolor, fritidshem och skolor är huvudsakligen utformad i enlighet med de nationella krav som uttrycks i skolförfattningarna. Det finns dock områden som kommunen behöver utveckla och förbättra. Skoiinspektionen vill framhålla att det är huvudmannens ansvar att bristerna i samtliga verksamhets- och skolbeslut åtgärdas. De förelägganden som har redovisats i tidigare fattade beslut upprepas inte i detta beslut. Skoiinspektionen konstaterar att Östersunds kommun har en i huvudsak väl fungerande skolverksamhet vilket bland annat resulterat i att grundskoleelevernas måluppfyllelse haft en positiv utveckling. Resultaten för kommunen ligger högre än för riket i övrigt. Tillsynen visar att kommunen ytterligare måste klargöra för rektorerna vad kommunens rapporteringsprocess i samband med kränkningar innebär. Kommunen har tagit fram tydliga rutiner för detta men det är inte alla rektorer som uppfattat att rektom ska anmäla alla händelser där elever upplever sig kränkta till huvudmannen, även händelser där rektorn beslutat att avsluta utredningen.

6 Ut 6(11) Östersunds kommun har utarbetat ett system för sitt kvalitetsarbete och samlar bland annat in statistik över prov- och betygsresultat i syfte att använda som underlag för diskussioner både på enhets- och huvudmannanivå. Kommunen måste dock ta ett större ansvar för att det görs sammanställningar och analyser av måluppfyllelse och resultat. Analyserna behöver tydligt leda till insatser i syfte att utveckla verksamheterna så att de ger alla barn och elever de bästa möjliga förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Kommunen måste också se till att sammanställning av kvalitetsarbetet dokumenteras på såväl skol-, verksamhets- som huvudmannanivå. Avsaknaden av en samlad dokumentation av detta arbete medför en risk för bristande kontinuitet i kvalitetsarbetet. Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skoiinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Östersunds kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 15 september 2014 redovisas för Skoiinspektionen. Uppföljning och utveckling av utbildningen Bedömning Östersunds kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra med uppföljning och utveckling av utbildningen. Se till att kvalitetsarbetet på huvudmannanivå dokumenteras. Motivering Enligt skollagen ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i de författningar som styr skolverksamheten. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt följa upp, planera och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Östersunds kommun har i samband med tillsynen redovisat en resultatsammanställning för kommunens skolor. Av sammanställningen framgår bland annat enskilda skolors betyg och resultat på nationella prov. Till några avsnitt av resultatsammanstälmingen finns kommentarer som har använts i diskussioner mellan områdesansvariga och rektorer. Dock redovisas inga analyser och förslag på åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Någon samlad doku-

7 Lääslyfr 7(11) mentation av kvalitetsarbetet har kommunen inte haft sedan år Arbete pågår dock med att skapa en förenklad variant som årligen tydligt redovisar vad kommunen fokuserar på, en samlad dokumentation av kommunens arbete med att följa upp, planera och utveckla verksamheterna. Skoiinspektionen konstaterar att det pågår ett kvalitetsarbete på både skol- och huvudmannanivå i Östersunds kommun. Avsaknaden av en samlad dokumentation av detta arbete medför dock en risk för bristande kontinuitet i kvalitetsarbetet. En del av kvalitetsarbetet och dokumentationen av detsamma ska vara uppföljning av föregående års prioriteringar, analyser av årets resultat samt åtgärder för att öka måluppfyllelsen det kommande året. Författning 4 kap. 6 skollagen Avstående från ingripande Skoiinspektionen har funnit följande brist men avstår enligt 26 kap. 12 Skollagen (2010:800) från att ingripa. Trygghet och studiero Bedömning Skoiinspektionen har uppmärksammat följande brist med trygghet och studiero. Samtliga rektorer/förskolechefer har inte följt rutinerna för anmälan när barn och elever anser sig utsatt för kränkande behandling. Motivering Enligt skollagen ska den förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig bhvit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäla detta till huvudmannen. Skoiinspektionen har granskat kommunens processbeskrivning för hur huvudmannen ska informeras i samband med att barn/elever upplevt sig kränkta. Där framgår att rektor/förskolechef som första steg beslutar om en händelse ska utredas eller avslutas. Rektor/förskolechef ska i nästa steg anmäla till Barn- och utbildningsnämnden det beslut som fattats. Totalt har kommunen under 2013 endast 29 stycken inrapporterade kränkningar till Barn- och utbildningsnämnden. Kommunens är självkritisk till det låga antalet inrapporterade kränkningar som de tror beror på bristande rutiner i

8 Beslut 8(11) själva amnäjningsförfarandet. Tillsynen av kommunens skolor stödjer detta konstaterande och visar att inte alla rektorer uppfattat att rektorn även ska anmäla händelser till huvudmannen där rektorn beslutat att avsluta utredningen. Detta medför att huvudmannen inte alltid får den information som behövs för att kunna bedöma behovet av åtgärder i samband med händelser där elever upplever sig kränkta eller behovet av förebyggande insatser. Kommunen uppskattar att man haft fler än 29 fall av kränkningar 2013 och har därför förtydligat processen för hanteringen inklusive rapportering till huvudmannen. Skoiinspektionen bedömer att samtliga rektorer/förskolechefer inte har följt rutinerna för anmälan när bam och elever anser sig utsatt för kränkande behandling. Skoiinspektionen bedömer dock att kommunens nya processbeskrivning för hur huvudmannen ska informeras är korrekt och avstår därför med stöd av 26 kap. 12 skollagen från ingripande. Författning 6 kap. 10 skollagen 26 kap. 12 skollagen Ärendet har föredragits av undervisningsrådet Sten Svanholm. I ärendets slutliga handläggning har deltagit undervisningsrådet Jonas Hedström. På Skolinspektionens vägnar Tommy Lagergren Avdelningschef Bilaga: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen Bilaga 2 Sammanställning av Skolinspektionens beslut

9 Bilagd 1 9 (11) Allmänt om tillsynen Skoiinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla huvudmän. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsynen inriktas mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och godkännande. Tillsynen av förskola, fritidshem och vuxenutbildning i en kommun är inriktad på hur kommunen tar sitt ansvar för verksamheten. I de fall fritidshem finns vid fristående skolor ingår de i tillsynen av skolenheten. Förskolor som drivs av enskilda huvudmän har fått sitt tillstånd av kommunen och Het är därmed kommunen som har ansvaret för tillsyn av dessa. Alla skolenheter besöks vid tillsynen. Vid den tredjedel av skolorna där Skoiinspektionen bedömer att det är lägre risk för problem och brister granskas färre delområden och besöken görs under en halv dag. Övriga skolenheter granskas inom samtliga bedömningspunkter och under flera dagar. Tillsynen grundar sig på dokument som exempelvis plan mot kränkande behandling, kunskapsresultat och annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, besök i skolenheter och intervjuer. Oavsett tillsynsform ger Skolinspektionens granskning inte någon heltäckande bild av verksamheten utan ska ses som en bild vid det aktuella gransknmgstillf ället inom de områden som ingår i tillsynen. Efter tillsynen redovisas Skolinspektionens bedömningar i ett beslut. Redovisningen görs i form av awikelserapportering vilket innebär att det endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i beslutet. För kommuner bedöms även ansvarstagandet som helhet för den utbildning kommunen bedriver. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. I de fall Skoiinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skoiinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

10 10(11) Sammanställning av Skolinspektionens beslut fattade i samband regelbunden tillsyn i Östersunds kommun Grundskolor: Arnljotskolan Bringåsens skola Fagervallsskolan Fjällängsskolan Fåker skola Datum Beslut Beslut Beslut Beslut Beslut Häggenås skola Kastalskolan Beslut Beslut Körfältsskolan Beslut Lillsjöskolan Beslut Lungviksskolan 4-9 Lungviksskolan F-3 Beslut Beslut Marieby skola Beslut Mimergården Norra skolan Beslut Beslut Odenslundsskolan Ope skola Beslut Beslut Orrvikens skola Beslut Parkskolan Storsjöskolan Beslut Beslut Storvikenskolan Beslut Sörgårdsskolan Beslut

11 11 (11) Tavelbäcksskolan Torvallaskolan Beslut Beslut Treälvsskolan Beslut Treälvsskolan 2 Beslut Vallaskolan Alfa Vallaskolan Omega Beslut Beslut Ångsta skola Beslut Ängsmogården Östbergsskolan Beslut Beslut Grundsärskola: Körfältsskolan Beslut Lungviksskolan/Mimergården Beslut Förskolan i Östersunds kommun Beslut Fritidshemmen i Östersunds kommun Beslut Vuxenutbildningen i Östersunds kommun Beslut Augusti 2014

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Zmiut 2013-12-06 Stockholms kommun registrator.utbildnirig@stockholm.se Rektorn vid Mariaskolan Karin.Brostrom@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Mariaskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-09-03 Stockholms kommun Rektorn vid Blommensbergsskolan Beslut för grundskola efter bastillsyn i Blommensbergsskolan Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-29 Dnr:43-2013:4722 Västerås kommun info@vasteras.se, buf@vasteras.se Rektorn vid Lövängsskolan F-6 lena.hising@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-20 Stiftelsen Liten Lär bec.strombom@telia.se Rektor vid Uppsala Enskilda Skola Anna-Lena Lundström rektor@uppsalaenskildaskola.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-09-12 Strömstads kommun kommun@stromstad.se Rektorn vid Rossö skola F-6 Sissel.rod@stromstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Rossö skola F-6 Strömstads

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Grundskolan Äventyret styrelsen@aventyret.net Rektorn vid Grundskolan Äventyret britt-marie.htharnmer@aventyret.net Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Grundskolan Äventyret i Västerås

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-05 Svenljunga kommun Rektorn vid Östra Frölunda skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östra Frölunda skola i Svenljunga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen 2014-05-08 Västerås kommun Rektorn vid S:t llians skola 6-9 peter.larsson@vasteras.se Beslut för grundskola efter tillsyn av S:t llians skola 6-9 i Västerås kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskol

Beslut för förskoleklass och grundskol r Skolinspektionen 2014-02-18 Karlstads kommun karlstadskommun@karlstad.se Rektorn vid Kvarnbergsskolan rune.jacobsson@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskol efter bastillsyn i Kvarnbergsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut ' Skolinspektionen 2013-12-19 Kristianstads kommun Rektorn vid Milnergymnasiet Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Milnergymnasiet Kristianstads kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f \ Beslut ' Skolinspektionen 2014-11-03 Leksands kommun Rektorn vid Djura skoia Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Djura skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-05-15 Friskolan Brovalvet Rektorn vid Friskolan Brovalvet Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Friskolan Brovalvet i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-08-15 Håslövs byaskola Rektorn vid Håslövs byaskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Håslövs byaskola i Vellinge kommun Skoiinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem xj* Skolinspektionen Bes yl-1 2013-12-13 Dnr 43-2012:4475 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildiiing@uppsala.se Rektorn vid Vänge skola susanna.ajdert@uppsala.se Beslut för förskoleklass,

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut Skolinspektionen 2014-11-03 Västerås kornmun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Ormkärrskolan F-5 och särskola mger.burstrom@vasteras.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Beslut för grundskola grundsärskola

Beslut för grundskola grundsärskola Skolinspektionen Beslut 2013-10-17 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bilckting@uppsala.se Rektorer vid Stenhagenskolan giggi.thomson@uppsala.se malin.sandlund@uppsala.se Beslut för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-05 Lunds kommun Rektorn vid Nyvångskolan Lokalt integrerad grupp (LIG) Beslut för grundskola efter tillsyn i Nyvångskolan Lokalt integrerad grupp (LIG) i Lunds kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Kungsbacka kommun Rektorer vid Fjärås Bräckaskolan Gul Beslut för grundskola efter tillsyn i Fjärås Bräckaskolan Gul i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-06-13 Kristianstads Montessoriskola Rektom vid Kristianstads Montessoriskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kristianstads Montessoriskola i Kristianstads

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-05-27 Lidköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lunds Dans- och Musikalgymnasium Rektorn vid Lunds Dans- och Musikalgymnasium Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Lunds Dans- och Musikalgymnasium i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem -y Skolinspektionen :': I! ii 5 2013-12-09 Stockholms kommun Rektorn vid Grimstaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn i Grimstaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-27 Sparre Gyixmasium Rektorn vid Sparre Gymnasium kee@sparregyrnnasimn.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Sparre Gymnasium i Täby kommun Skoiinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-13 Lunds kommun Rektorn vid Polhemskolan Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Polhemskolan i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn vid Fridhemsskolan amvchristine.bengtsson@vasteras.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Fridhemsskolan i Västerås kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola rs Skolinspektionen 2014-03-26 Hermods AB magnus.wahlberg@hermods.se Rektorn vid Design & Construction College daniel.maimstrom@hermods.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Design & Construction

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun

Beslut för förskola. i Jönköpings kommun Beslut Jönköpings kommun Beslut för förskola i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola lönen 2014-11-03 Västerås kommun Rektorn vid Rudbeckianska gymnasiet SA SP Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn av Rudbeckianska gymnasiet SA SP i Västerås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2014:8529 Södertälje kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (12) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Pysslingen Förskolor och Skolor AB

Beslut. efter tillsyn i Pysslingen Förskolor och Skolor AB Skolinspektionen Pysslingen Förskolor och Skolor AB efter tillsyn i Pysslingen Förskolor och Skolor AB Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 FRAMTIDSKOMPASSEN AB Rektorn vid Framtidskompassen friskola i Vellinge Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Framtidskompassen friskola i Vellinge i Vellinge

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun Tibro kommun kommun@tibro.se efter tillsyn i Tibro kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (8)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 I y Beslut Skolinspektionen 2014-04-08 Möllebacksskolan Rektorn vid Möllebacksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn i Möllebacksskolan i Landskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Tierps kommun Dnr 43-2013:4718 Föreläggande vid vite efter tillsyn av Tierps kommun 1 (5) Tillsyn i Tierps kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-08-26 Jönköpings kommun Rektorn vid Brodalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Brodalsskolan i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:9299 Eda kommun Kommun@eda.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gunnarsbyskolan i Eda kommun 2 (6) Dnr 43-2015:9299 Tillsyn i Gunnarsbyskolan grundsärskola har genomfört tillsyn av Eda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-28 Uppvidiiige kommun Rektorn vid Lenhovdaskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lenhovdaskolan i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer