2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna"

Transkript

1 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2 MISSIV DATUM DIARIENR /365-5 ERT DATUM ER BETECKNING N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet Stockholm Uppdrag till Statskontoret att göra en översyn av verksamheten inom Statens energimyndighets ansvarsområde Regeringen gav den 5 september 2002 Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten inom Statens energimyndighets ansvarsområde med särskilt fokus på tillsynsuppgifter på energimarknaderna. Uppdraget skulle redovisats senast den 31 oktober Under hand har Näringsdepartementet medgivit att redovisningen får ske senast den 17 november Under arbetet har Statskontoret enligt uppdraget samrått med utredningen om utvärderingen av det långsiktiga energipolitiska programmet. Vidare har vi samrått med berörda myndigheter och aktörer. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Effektivare tillsyn över energimarknaderna (2003:27). Generaldirektör Knut Rexed har beslutat i detta ärende. Direktör Anna Karlgren, chef för Enheten för utvärderingsfrågor, avdelningsdirektör Ola Norr, avdelningsdirektör Ingrid Skare, föredragande, och förste byråsekreterare Henrik Andersson var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Ingrid Skare POSTADRESS: Box 2280, Stockholm. BESÖKSADRESS: Norra Riddarholmshamnen 1. TELEFON VXL: FAX: FAX DIREKT:

3 Innehåll Sammanfattning 7 1 Inledning Uppdraget Utredningens syfte, inriktning och arbetssätt Tillsyn och energimarknaderna två begrepp Definition av tillsyn Vilken del av energimarknaden behandlas i utredningen? Annat utredningsarbete inom området Fortsatt utveckling av el- och naturgasmarknaderna Fjärrvärme på värmemarknaden Förhandlingar med industrin om kärnkraftens avveckling Forskning och utveckling på energiområdet Rapport från de nordiska konkurrensmyndigheterna Rapportens disposition 24 2 Energimyndigheten Bakgrund till myndighetens bildande Energimyndighetens uppgifter och resurser Organisation av verksamheten Lednings- och beslutsstruktur Energimarknadsavdelningens uppgifter och organisation Erfarenheter av tillsynsverksamheten Verksamhetssamband i Energimyndighetens tillsynsroll Samband internt inom myndigheten Samband med andra myndigheter och organisationer 35 3 Problem på energimarknaderna Marknaden för el Beskrivning av marknaden Regleringen av elmarknaden Statskontorets problembild rörande elmarknaden Marknaden för naturgas Beskrivning av marknaden Reglering av naturgasmarknaden Statskontorets problembild rörande naturgasmarknaden Marknaden för fjärrvärme Beskrivning av marknaden Fjärrvärmelagstiftningen Statskontorets problembild rörande fjärrvärmemarknaden Marknadsövergripande problem Sammanfattning av problemen på energimarknaderna Statskontorets fortsatta analys 73 5

4 4 Överväganden och förslag om tillsynens innehåll Behov av förstärkt tillsyn, överblick och regelverk Problem avseende elmarknaden Problem avseende naturgasmarknaden Problem avseende fjärrvärmemarknaden Marknadsövergripande problem Behov av ökad samverkan Sammanfattning 86 5 Överväganden och förslag kring tillsynens organisering Argument för och emot en delning Vissa utgångspunkter för genomförandet av delningen Översiktlig bedömning av resursbehov 97 6 Samordning och samverkan inom elberedskapen Därför behövs en beredskap mot störningar Lagstiftningen om elberedskap Beredskapsplanering förr och nu Tidigare organisering av funktionen energiförsörjning Samverkansområden i stället för funktionsindelning Samverkansområdet teknisk infrastruktur Erfarenheter hittills Slutsatser 105 Bilagor 1 Regeringsuppdraget Internationella förhållanden Referenslista 133 6

5 Sammanfattning På uppdrag av regeringen har Statskontoret sett över inriktning och organisation av de verksamheter som ligger inom Energimyndighetens ansvarsområden. Utredningens huvudsakliga syfte har varit att belysa hur en effektiv tillsyn över energimarknaderna bör ske, och vilken roll Energimyndigheten kan spela i den. Med energimarknaderna avses i utredningen marknaderna för de ledningsburna energiformerna elektricitet, naturgas och fjärrvärme. Dessa marknader har reformerats på senare år. Handel och produktion har blivit, eller är på väg att bli, konkurrensutsatt, medan nätverksamhet förblir reglerade monopol. Elmarknaden öppnades för konkurrens den 1 januari 1996, men blev i praktiken tillgänglig för alla kunder först den 1 november Naturgasmarknaden har gradvis öppnats för konkurrens och är i dagsläget öppen för kunder vars förbrukning överstiger 15 miljoner m 3 eller som använder naturgas till elproduktion. En fullständig marknadsöppning skall vara genomförd Fjärrvärmemarknaden har ännu inte konkurrensutsatts, men frågan utreds för närvarande. Energimyndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi. Myndigheten bildades den 1 januari 1998 genom en utbrytning av energifrågorna från NUTEK. Syftet var bl.a. att tydliggöra och förstärka myndighetsfunktionen inom energiområdet. Myndigheten har sedan starten ansvarat för olika typer av åtgärder som syftar till omställning av energisystemet. I myndighetsuppgifterna ingår också bl.a. att fungera som nätmyndighet enligt ellagen. Energimyndigheten är organiserad i ett flertal stabsfunktioner samt fyra avdelningar för sakverksamheten. Myndigheten hade totalt 179 anställda vid 2002 års utgång. I enlighet med direktiven har Statskontorets utredning koncentrerats till frågor med anknytning till Energimyndighetens tillsyn över energimarknaderna. Härmed handlar utredningen i huvudsak om verksamheten vid myndighetens Energimarknadsavdelning, som ansvarar för den tillsyn som står i fokus för uppdraget. Övriga delar av myndighetens verksamhet behandlas mer översiktligt. Energimarknadsavdelningen, som har ca 40 årsarbetskrafter, fullgör Energimyndighetens uppgifter som nätmyndighet enligt ellagen och tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen. I övrigt är avdelningens arbetsuppgifter att verka för väl fungerande marknader genom att följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna, att verka för ändamålsenliga regelverk och infrastrukturer, samt att informera hushållen samt små och medelstora företag om deras förutsättningar att agera på de avreglerade marknaderna. 7

6 Problembild rörande energimarknaderna och tillsynen Hur tillsynen över energimarknaderna bör inriktas och organiseras är givetvis avhängigt av situationen på marknaderna. Enligt vår mening finns ett flertal problem på de studerade marknaderna. Med hänsyn bl.a. till att reformeringen av de olika marknaderna hunnit olika långt varierar graden av problem i viss mån mellan marknaderna. Men till sin typ är problemen ofta likartade på och i vissa fall också gemensamma för de olika marknaderna. Således menar vi att bl.a. omständigheter av nedanstående slag negativt påverkar konkurrensen på de studerade marknaderna: Starka aktörer som är aktiva i alla led och på flertalet marknader. Sveriges tre största elproducenter (Vattenfall, Sydkraft och Fortum) ingår alla i koncerner som är starka aktörer i såväl produktion som distribution och handel på el- och fjärrvärmemarknaderna i Sverige. Därtill är Sydkraft också en stark aktör på naturgasmarknaden. Dessa aktörers starka positioner skapar risker för utnyttjande av marknadsmakt. Vertikalt integrerade koncerner medför risker för korssubventionering. På samtliga de tre marknaderna saknas hinder mot att driva monopolskyddad verksamhet och konkurrensutsatt verksamhet inom samma koncern. Detta medför risker för att t.ex. kostnader inom en konkurrensutsatt verksamhet finansieras genom högre priser i ett monopolled, med onödigt höga priser i konsumentledet som följd. Lägre kundrörlighet än vad som borde vara fallet om marknaderna fungerade väl. Att byta leverantör är det sätt på vilket konsumenterna kan agera på energimarknaderna. Kundrörlighet är därför en avgörande faktor för att en konkurrensmarknad skall fungera. Fortfarande fyra år efter att de formella hindren mot att byta elleverantör togs bort har dock en majoritet, eller omkring 55 procent av hushållskunderna, inte gjort ett aktivt val av leverantör. Kundrörligheten är ännu långt mindre på naturgas- och fjärrvärmemarknaderna, vilket i sig naturligtvis inte är förvånande med hänsyn till att konkurrensutsättningen i dessa fall inte kommit lika långt som på elmarknaden. På fjärrvärmemarknaden består kundens valmöjlighet än så länge endast i att helt byta uppvärmningsform. Hur den framtida tillsynen bör utformas beror givetvis också på hur den hittills fungerat i praktiken. Enligt vår mening finns i detta avseende problem beträffande både tillsynens innehåll och dess status: Tillsynen bör kunna bli effektivare. I utredningsarbetet har vi noterat flera olika typer av effektivitetsbrister beträffande den tillsyn Energi- 8

7 myndigheten bedriver. Ett exempel är att myndigheten inom ramen för dagens regelverk borde kunna utöva kraftfullare tillsyn avseende såväl skälighetsbedömningen av elnättarifferna som hur elnätbolagen sköter sin del av leverantörsbytesprocessen. Ett andra exempel är att tillsynen sannolikt skulle bli effektivare om vi i Sverige beträffande skälighetsbedömningen av elnättarifferna övergick till reglering som sker i förväg ( ex ante ). Ett tredje exempel är att effektiviteten sannolikt skulle öka om Energimyndigheten samverkade i högre grad med i första hand Konkurrensverket. Tillsynens status bör stärkas. Statskontorets bild är att tillsynsuppgifterna inte har haft en tillräckligt stark ställning inom Energimyndigheten. För det talar att Energimyndigheten själv har karakteriserat arbetet med omställning till ett nytt energisystem som myndighetens kärnverksamhet. Det faktum att marknaderna efter avregleringen präglas av en stark koncentration bland aktörerna och att koncentrationen fortfarande pågår, är ytterligare skäl till varför tillsynsuppgifterna bör få ökad status och utrymme. Mot bakgrund av den problembild som redovisas avseende energimarknaderna och tillsynen lämnar Statskontoret i rapporten förslag dels om förstärkt tillsyn i sak, dels om förändrad organisation av tillsynsfunktionen. Dessa förslag sammanfattas i det följande. Förslag om förstärkt tillsyn i sak De marknadsproblem som vi identifierat kräver olika typer av lösningar. Vissa problem är av mer övergripande karaktär och kräver genomgripande förändringar av det institutionella ramverket som omger energimarknaderna, på nationell och/eller nordisk nivå. Andra problem är redan uppmärksammade och kan förväntas bli omhändertagna genom t.ex. offentliga utredningar som redan pågår. Statskontoret har valt att inte närmare behandla problem som kräver genomgripande förändringar av det institutionella ramverket eller som kan förväntas bli omhändertagna genom andra utredningar. Istället har vi i de överväganden och förslag som avser förstärkt tillsyn koncentrerat oss på problem som kan antas vara möjliga att hantera genom någon av följande åtgärder: Att befintliga regler utnyttjas effektivare och att Energimyndigheten förstärker sin tillsyn. Till de åtgärder som i detta fall kan vidtas räknar vi även att Energimyndigheten t.ex. bedriver mer aktiv bevakning inom ramen för sin expertroll för elhandelsfrågor, även om det inte i strikt mening är att betrakta som tillsyn. 9

8 Att Energimyndigheten tillförs nya myndighetsuppgifter, i synnerhet avseende bevakning av energimarknaderna. Att ökad samverkan sker mellan Energimyndigheten och andra myndigheter. Med sortering under dessa tre typer av åtgärdsförslag (samt en kategori övriga förslag ) sammanfattas nedan de förslag beträffande förstärkt tillsyn som redovisas i rapporten. Effektivare utnyttjande av befintliga regler och förstärkt tillsyn av Energimyndigheten Det är viktigt att Energimyndigheten i sin roll som expertmyndighet för elhandel tar uppgiften att följa och analysera prisutvecklingen för olika kundkategorier i de konkurrensutsatta delarna på allvar. Energimyndigheten bör förbättra sin tillsyn över hur nätbolagen sköter sin del av leverantörsbytesprocessen. Denna tillsyn kan utvecklas utan att det behöver ske förändringar i regelverket. Det behövs bättre sanktionsmöjligheter mot nätbolag som inte sköter sig vid leverantörsbyten. I första hand torde vitesförelägganden kunna vara aktuella. I sin allmänna bevakning av elmarknaden bör Energimyndigheten noga syna om det förekommer att elleverantörer bidrar till problemen med leverantörsbyten. Om det förekommer kan det finnas behov av att skriva in tydliga krav på elleverantörernas agerande vid leverantörsbyten i ellagen. Det behövs inte några direkta lagändringar för att Energimyndigheten kraftfullare än idag skall kunna utöva tillsyn över att nättarifferna är skäliga. Energimyndighetens bedömningar av stamnätstariffen bör i högre grad bygga på underlag som myndigheten själv ansvarar för. Energimyndigheten bör ges i uppgift att genomföra benchmarking av olika länders stamnätstariffer. Detta bör kunna ske i samarbete med andra länders tillsynsmyndigheter. Tillförande av nya myndighetsuppgifter till Energimyndigheten Energimyndighetens roll som expertmyndighet för elhandelsfrågor bör utvidgas till att omfatta alla marknadens led, samt även naturgas- och fjärrvärmemarknaderna. 10

9 Energimyndigheten bör ges i uppdrag att följa prisutvecklingen och olika avtalsvillkor för de olika kundkategorierna på naturgasmarknaden. Energimyndigheten bör ges ansvar för att i efterhand systematisera och analysera de klagomål (avseende t.ex. problem med leverantörsbyten på elmarknaden) som inkommer, till myndigheten själv eller till andra organ. Detta kräver ett fördjupat samarbete mellan Energimyndigheten och övriga berörda myndigheter och organisationer. Ökad samverkan mellan Energimyndigheten och andra myndigheter Ökad samverkan bör ske mellan Energimyndigheten och Konkurrensverket, i första hand avseende effekter av strukturomvandling inom alla marknader där ledningsbunden energi produceras och omsätts. Att samverkan skall ske bör skrivas in i respektive myndighets instruktion. Ökad regelbunden samverkan behövs mellan nätmyndigheterna och andra myndigheter (t.ex. konkurrensmyndigheterna) på nordisk nivå. Övriga förslag Eventuellt behöver det införas en reglerad prisstatistik över elhandelsföretagens priser. Vi förutsätter att Utredningen om en fortsatt utveckling av el- och naturgasmarknaderna (dir. 2003:22) kommer att bedöma behovet av en reglerad prisstatistik, och därutöver bl.a. analysera vilka eventuella nackdelar ett sådant reglerat krav skulle innebära för företagen, vilka sanktionsmöjligheter som bör finnas om ett företag inte uppfyller kravet samt vilket organ som bör ansvara för prisstatistiken om den införs. Enligt Statskontorets mening är det inte givet att hanteringen av själva databasen för prisjämförelsen behöver skötas av ett offentligt organ, även om kravet på att lämna prisuppgifter regleras. Det bör övervägas om vi i Sverige vid bedömning av nättariffernas skälighet bör övergå till tariffreglering som sker i förväg ( ex ante ). I el- och naturgaslagarna bör explicit skrivas in att de har som syfte och målsättning att värna konsument- och konkurrensperspektiven. För den konsument som vill klaga på förhållanden inom i synnerhet elhandel kan dagens organisering av klagomålsinstanser te sig oklar. Enligt Statskontoret behövs inga förändringar av organisationen i sig. Däremot bör statsmakterna verka för att konsumenterna ges mer information om hur marknaden fungerar, t.ex. om vart man bör vända sig om man har klagomål. 11

10 Förslag om ny organisation av tillsynsfunktionen Som framgått menar Statskontoret att tillsynsuppgifterna inte har haft en tillräckligt stark ställning inom Energimyndigheten och att tillsynen behöver stärkas. Att förstärka tillsynen kan handla om två saker: att utveckla dess sakliga innehåll och att ge den en högre status. Förslag kring tillsynens sakliga innehåll har redovisats ovan. Dessa förslag är i huvudsak oberoende av hur tillsynsverksamheten organiseras. Beträffande tillsynens status menar vi att den skulle öka om det inrättades en fristående tillsynsmyndighet på energimarknadsområdet. En sådan åtgärd skulle bl.a. ge en viktig signal till marknadsaktörerna att tillsynens roll, status och prioritet har ökat. Ända sedan starten har dock tillsynsuppgifterna varit samorganiserade med den myndighet som har generellt ansvar för energifrågor först NUTEK och numera Energimyndigheten. Att inrätta en fristående tillsynsmyndighet skulle därför förutsätta en delning av den nuvarande Energimyndigheten. Det krävs därför att fördelarna med att inrätta en fristående myndighet är större än de nackdelar som en delning av dagens myndighet skulle medföra. Att inrätta en fristående tillsynsmyndighet skulle lämpligen kunna ske genom att dagens energimyndighet delades i två separata myndigheter: En myndighet med ansvar för tillsyn över energimarknaderna ( Energimarknadsmyndigheten ). Denna skulle främst bygga på Energimyndighetens nuvarande Energimarknadsavdelning, kompletterad med bl.a. de nya arbetsuppgifter som vi föreslagit för att stärka tillsynens sakinnehåll. Förstärkningarna beträffande tillsynen i sak som ovan föreslogs ske avseende den nuvarande Energimyndigheten skulle då ske inom ramen för denna myndighet. En myndighet med ansvar för omställningen av energisystemet i första hand ( Energimyndigheten ), baserad på de delar av den nuvarande Energimyndigheten som återstår sedan energimarknadsmyndigheten avskiljts. Statskontoret har övervägt förutsättningarna för att genomföra en sådan delning. Jämfört med att fortsatt driva verksamheten i en sammanhållen myndighet har en delning både för- och nackdelar: Den sammanhållna myndigheten har inneboende rollkonflikter. Tillsynens trovärdighet påverkas enligt vår mening negativt av att Energimyndigheten har ett allmänt ansvar för att verka för omställning av energisystemet. Detta eftersom Energimyndigheten i den rollen skall ge 12

11 företräde för vissa energislag, medan tillsynen över energimarknaderna skall vara neutral i detta hänseende. Att bilda en renodlad tillsynsmyndighet skulle eliminera de roll- och intressekonflikter som finns i den nuvarande Energimyndigheten. Detta är det viktigaste principiella argumentet för att dela myndigheten. Krav på renodling av rollerna ställs också i ökad utsträckning på EU-nivå. Det bör dock sägas att det knappast går att empiriskt bevisa att de bedömningar som gjorts i tillsynen i sak har varit av för låg kvalitet på grund av att tillsynen hittills bedrivits som en del av Energimyndigheten. Lednings- och beslutsstrukturen är oklar i den sammanhållna myndigheten. I Energimyndigheten finns flera beslutsnivåer. För frågan om tillsynens effektivitet och en eventuell delning av myndigheten är främst uppdelningen av beslutsbefogenheter mellan generaldirektören och chefen för nätmyndigheten av intresse. Denna uppdelning riskerar enligt vår mening att leda till en otydlighet om vem som fattar beslut i vilka frågor. I huvudsak beror detta på nätmyndighetens särställning inom Energimyndigheten och att beslut i egenskap av nätmyndighet skall fattas av chefen för denna. Vid en delning skulle de otydligheter som finns med nuvarande lednings- och beslutsstruktur sannolikt helt upphöra. Synergier mellan tillsynsverksamheten och övrig verksamhet kan tala för att hålla samman myndigheten. Om tillsynen i hög grad är beroende av kunskap och kompetens från den nuvarande Energimyndighetens övriga verksamheter och vice versa kan det finnas skäl att behålla nuvarande organisationslösning. Enligt vår mening är det i första hand förekomsten av sådana synergier som på principiella grunder skulle kunna motivera en fortsatt sammanhållen myndighet. Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen bedömer vi dock att det inte finns kompetens- och kunskapsmässiga samband och synergieffekter av sådan omfattning i den nuvarande Energimyndigheten att de i sig omöjliggör en delning på det sätt som här diskuteras. Omstruktureringskostnader kan tala emot en delning. Vid en delning uppstår oundvikligen vissa omstruktureringskostnader. Till en del är dessa kostnader temporära, t.ex. torde tempot i verksamheten komma att minska under omställningsskedet. Andra omstruktureringskostnader är av stadigvarande karaktär. Främst handlar detta om att vissa funktioner som idag är gemensamma behövs i båda myndigheterna, såsom t.ex. verksledning, stabsfunktioner, ekonomi- och personaladministration, och andra administrativa funktioner som växel, vaktmästeri och IT-stöd. Storleken på de permanenta kostnadsökningarna beror bl.a. på i vilken mån de nya myndigheterna kan etablera administrativ samverkan med varandra och/eller med andra myndigheter. 13

12 Statskontorets samlade bedömning är att övervägande skäl talar för att den nuvarande Energimyndigheten bör delas. Den ökning av tillsynens effektivitet och status som skulle vinnas med en delning är enligt vår mening större än de förluster i form av bortfallande synergier, kortsiktiga omstruktureringskostnader samt permanent ökade kostnader som skulle uppstå. För att en delning skall vara meningsfull är det dock av avgörande betydelse att statsmakterna är beredda skjuta till de resurser som behövs för att uppnå den höjda ambitionsnivå som blir följden av våra förslag kring tillsynens sakinnehåll. Om en sådan resursförstärkning inte sker är det förmodligen bättre att fortsatt hålla samman den nuvarande Energimyndigheten. Att genomföra en delning av den nuvarande Energimyndigheten kräver ett visst genomförandearbete. Vi föreslår att regeringen låter tillsätta en särskild organisationsutredning för detta. Bedömning av resursbehov till följd av rapportens förslag Statskontoret uppskattar att en förstärkning av tillsynen över energimarknaderna i sig torde kräva ett tillskott av resurser på ca 5 10 mkr, jämfört med dagens nivå. Till detta kommer behov av nya resurser för att bilda en ny myndighet. Det torde knappast vara möjligt att endast omfördela dagens anslag till Energimyndigheten. Statskontorets uppskattning är att delningen kan komma att kräva ca 10 mkr. Sammantaget torde Statskontorets förslag därför föranleda ett behov av nya resurser motsvarande ca mkr. Överväganden avseende beredskapsuppgifterna I regeringens uppdrag till Statskontoret pekas särskilt på att vi skall kartlägga samordning och samverkan på beredskapsområdet, samt redovisa föroch nackdelar med nuvarande beredskapsorganisation. I juni 2002 infördes ett nytt planeringssystem för samhällets beredskap mot svåra påfrestningar. Detta vägleds av ansvars-, närhets-, likhets- och områdesprinciperna. Det nya planeringssystemet är indelat i ett flertal samverkansområden, där myndigheter med verksamhet inom särskilt viktiga samhällsområden ingår. Elberedskapen hanteras i samverkansområdet teknisk infrastruktur, tillsammans med bl.a. telekommunikation och informationsteknik. Statskontorets intryck är att det nya planeringssystemet medfört flera fördelar för elberedskapen, även om det är väl tidigt att uttala sig om dess ändamålsenlighet. Bl.a. tycks risken för dubbelarbete ha minimeras genom 14

13 ökad samverkan. Enligt Statskontorets mening är det dock en brist att inte Elsäkerhetsverket integrerats mer i samarbetet. Samtidigt finns flera principiella problem rörande elberedskapen, som inte direkt löses genom samarbete inom samverkansområdet. Främst handlar det om att ansvarsfördelningen mellan Energimyndigheten och Svenska Kraftnät inte är helt tydlig samt om att det styrande regelverket delvis är otydligt och riskerar att skapa målkonflikter. 15

14 16

15 1 Inledning 1.1 Uppdraget Statskontoret fick den 5 september 2002 i uppdrag av regeringen att se över verksamheten inom Statens energimyndighets ansvarsområde. Direktiven till översynen framgår i detalj av en bilaga till regeringsbeslutet. Regeringsbeslutet och bilagan återges i sin helhet i denna rapports bilaga 1. Regeringen anger i direktiven bl.a. att den avreglering av el- och naturgasmarknaderna som skett under senare år har inneburit ökade behov av analys och uppföljning av utvecklingen på dessa marknader. Enligt regeringen är tillsynen över energimarknaderna central för att möjliggöra sund konkurrens och en tilltro till reformerna samt för att garantera att företag verksamma inom monopolverksamheten inte missbrukar sin ställning. I direktiven pekas vidare på att förutsättningarna för tillsynen över energimarknaderna i vissa avseenden förändrats under de senaste åren. Bland annat fattade riksdagen ett energipolitiskt beslut i juni 2002, som hade en delvis ny inriktning på åtgärderna för effektivare energianvändning och främjande av förnybar energi. Även på beredskapsområdet har det skett förändringar. Vidare ökar det internationella samarbetet på energiområdet, såväl på nordisk bas som inom EU och FN. Statskontorets uppdrag innebär att mot bakgrund av de förändringar som skett under senare år göra en översyn av inriktning och organisation av de verksamheter som ligger inom Energimyndighetens ansvarsområden och vid behov föreslå förändringar. Enligt utredningsdirektiven skall Energimyndighetens tillsynsuppgifter på energimarknaderna särskilt ställas i fokus. Enligt direktiven bör Statskontoret vidare bl.a. belysa arbetsfördelningen mellan Energimyndigheten och myndigheter med närliggande uppgifter. Om det är lämpligt bör Statskontoret lämna förslag på förändringar av myndighetsstrukturen på området. Även behov av förändringar i regelverk bör påtalas. I uppdraget ingår också att överväga om Energimyndighetens lednings- och beslutsstruktur är ändamålsenlig. Utifrån resultatet av översynen skall Statskontoret även översiktligt bedöma behovet av resurser. Vidare ingår i uppdraget att belysa konsekvenser av förändringar som kan aktualiseras av EU-medlemskapet, exempelvis de förändringar i el- och gasmarknadsdirektiven som nu diskuteras vad avser tillsynsmyndighetens roll och arbetssätt. Enligt direktiven bör Statskontoret också inhämta erfarenheter från några relevanta länder, exempelvis de nordiska grannländerna, när det gäller liberaliseringen av energimarknaderna. Vidare skall Statskontoret kartlägga samordning och samverkan på beredskapsområdet, 17

16 främst vad avser elberedskapen. Fördelar och nackdelar med nuvarande beredskapsorganisation skall redovisas. Enligt direktiven skall Statskontorets uppdrag redovisas senast den 31 oktober Näringsdepartementet har därefter medgivit att redovisningen får ske senast den 17 november Utredningens syfte, inriktning och arbetssätt I enlighet med direktiven har Statskontorets utredning i första hand koncentrerats till frågor som har anknytning till Energimyndighetens tillsynsuppgifter på energimarknaderna. Övriga frågor i direktiven behandlas mer översiktligt. Statskontoret har sett utredningens huvudsakliga syfte som att söka belysa hur en effektiv tillsyn över energimarknaderna bör ske, och vilken roll Energimyndigheten kan spela i den. Tillsynen är ett av de medel som kan användas i statens styrning och utveckling av energimarknaderna. Hur tillsynen bör inriktas och organiseras är givetvis avhängigt av situationen på marknaderna och de karakteristika som präglar dessa. Som utgångspunkt för analysen har Statskontoret därför undersökt vilka marknadsproblem som finns. Syftet har varit att klassificera de problem som är av betydelse för tillsynsfrågor och att ge förslag till reglering och organisation av tillsynen. Vissa delar av energipolitiken behandlas inte särskilt utförligt i rapporten, annat än i de fall det finns tydliga kopplingar till Energimyndighetens tillsynsroll och/eller energimarknaderna. Således behandlas t.ex. omställningen av energisystemet, effektfrågan, leveranssäkerheten samt energiskatterna endast undantagsvis och översiktligt. Vidare innebär utredningens inriktning att det är den verksamhet som bedrivs av Energimyndighetens Energimarknadsavdelning som främst står i fokus. Det bör här noteras att denna avdelning fullgör uppgifterna som nätmyndighet enligt ellagen och tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen. Avdelningen har även andra uppgifter som inte är lagreglerade. Myndighetens övriga delar behandlas inte mer ingående, annat än när de påverkar myndighetens arbete med tillsyn. Underlaget för Statskontorets analys har inhämtats genom studier av en mängd skriftligt material och genom kontakter med olika intressenter, däribland Energimyndigheten och andra berörda myndigheter. Vi har intervjuat 35 personer som företräder 11 organisationer. I enlighet med direktiven har samråd också skett med LångEn-utredningen (dir. 2001:122). 18

17 Underlag till utredningen har också tagits fram av konsultföretaget COWI, som på uppdrag av Statskontoret gjort en beskrivning av energimarknaderna och problemen på dem. 1.3 Tillsyn och energimarknaderna två begrepp Två begrepp är särskilt väsentliga i Statskontorets utredning, nämligen tillsyn och energimarknaderna Definition av tillsyn 1 Statskontoret definierar i rapporten begreppet tillsyn på följande sätt: Tillsyn är kontroll av lagefterlevnad inom det område tillsynen berör. Analys och uppföljning är centrala uppgifter som bidrar med underlag för den normerande och överblickande verksamheten som ingår i tillsynsmyndighetens uppdrag. Dessa uppgifter ingår dock inte i den rena tillsynen, som uteslutande omfattar en bedömning av krav som utpekas eller härleds ur lag, förordning eller föreskrift. I ett system för tillsyn finns följande komponenter: En medborgare eller en grupp av medborgare, som berörs av de företeelser (verksamheter, produkter eller anläggningar) vilkas egenskaper skall uppfylla normer som är fastställda av staten och som är av betydelse för medborgarnas väl och ve i förbindelsen med dessa företeelser. Ett tillsynsobjekt, som är de verksamheter, produkter eller anläggningar som är föremålet för och bedöms enligt de normer som fastställts av staten. En objektsansvarig, som är den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för att ett tillsynsobjekt uppfyller statens krav. Ett tillsynsorgan, som är den myndighet eller ett annat organ vilket på statens uppdrag har ansvaret att granska hur tillsynsobjektet uppfyller ställda krav och i direkt kommunikation med den objektsansvariga klargör om detta är fallet eller ej. 1 Detta avsnitt bygger främst på Tillsynsutredningens delbetänkande Statlig tillsyn granskning på medborgarnas uppdrag (SOU 2002:14) och på Statskontorets promemoria Om kontroll och tillsyn. 19

18 I sin idealform är tillsyn ett förvaltningspolitiskt instrument som innebär att tillsynsorganet, som har sitt uppdrag givet i lag, granskar tillsynsobjektet och genom ett tydligt beslut avgör om tillsynsobjektet uppfyller de krav som en viss lag anger. Ofta har tillsynsorganet även behörighet att formulera och fastställa normer som preciserar lagstiftningens krav. Relationen mellan tillsynsorganet och tillsynsobjektet är känd, liksom vad tillsynen grundas på. Enligt idealmodellen bör granskningen i största möjliga utsträckning vara förutsägbar. Tillsynsorganets uppdrag bör visa vilka tvångsmedel det har. Tillsyn är nära förknippad med normering och överblick. Det som skiljer begreppen åt är framför allt olika syften och olikheter i graden av lagstöd. Normering definieras som att utfärda föreskrifter eller allmänna råd. Överblick betyder här att samla in och analysera information om ett samhällsområde. Tillsyn och överblick är ömsesidigt beroende aktiviteter, på så sätt att överblicken skapar underlag för planering och genomförande av tillsynen, medan tillsyn levererar kunskapsunderlag för överblicken. En överblickande aktivitet resulterar ofta i en bedömning av situationen som bra eller dålig. Tillsyn innebär en värdering av om tillsynsobjektet beter sig rätt eller fel, dvs. ett svar på frågan om ett tillsynsobjekt uppfyller uppställda krav (som ytterst grundas på lag). Tydliga roller är grundläggande för en effektiv tillsyn. Därför har det stor betydelse vilka andra uppgifter som tillsynsorganet har. Till exempel kan interna målkonflikter uppstå om tillsynsorganet också har uppgifter av verksamhetsutvecklande eller främjande och stödjande karaktär. I Norge pågår en process där tillsynsfunktioner särskiljs från övriga myndighetsuppgifter, vilket har lett till krav på förändringar i organisationen av tillsynsuppgifterna. I den norska debatten har ett antal generella riktlinjer för tillsynsorganisering och tillsynsverktyg formulerats, som enligt vår mening på ett bra sätt sammanfattar vilka principiella krav som bör ställas på organisationen av tillsynen över energimarknaderna 2 : 1. Det skall finnas en klar organisatorisk åtskillnad mellan tillsynsrollen och andra roller. Tillsynsmyndighetens eventuella myndighetsutövning får inte orsaka problematiska rollkonflikter. 2. Syftet med tillsynen skall vara klart och tydligt inskrivet i lag eller förordning. 3. Tillsynsverksamhetens syfte får inte stå i konflikt med andra syften inom (tillsyns-) myndigheten. 4. Olika tillsynsmyndigheter bör inte bedriva tillsyn med samma syfte. 2 Stortingsmelding nr 17 ( ), Om statlige tilsyn. 20

19 1.3.2 Vilken del av energimarknaden behandlas i utredningen? I utredningen behandlas endast marknaderna för de ledningsburna energiformerna elektricitet, naturgas och fjärrvärme. Dessa marknader indelas och beskrivs ofta med utgångspunkt i produktionen, vilket innebär att utbudet kommer i fokus. Mot denna bakgrund utgår beskrivningarna i rapporten ofta från de olika produktionsmarknaderna. Samtidigt bör dock sägas att marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme i viss mån är integrerade i ett efterfrågeperspektiv. Naturgas kan t.ex. användas till att producera el och fjärrvärme, varför naturgas således efterfrågas i konkurrens med andra energislag för detta ändamål. Naturgas konkurrerar vidare direkt med el och fjärrvärme på värmemarknaden som slutanvändarbränsle. På motsvarande sätt kan el användas till fjärrvärmeproduktion i konkurrens med bland annat naturgas. Detta innebär att de tre marknaderna ibland bör analyseras samlat. Till det bidrar också att samma koncerner inte sällan driver verksamhet inom alla tre marknaderna. Vilka tjänster som erbjuds på de tre marknaderna framgår av tabellen nedan. Tabell 1.1 Tjänster på de olika produktionsmarknaderna El Naturgas Fjärrvärme Produktion av el Import av el Transmission av el Distribution av el Handel med el Produktion av gas Import av gas Transmission av gas Lagring av gas Distribution av gas Handel med gas Produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme 1.4 Annat utredningsarbete inom området Parallellt med Statskontorets utredning bedrivs, eller har nyligen avslutats, flera utredningar som kan påverka förutsättningarna för Energimyndigheten och den tillsyn myndigheten bedriver. I det följande ges en överblick över de utredningar som bedömts som mest relevanta att beakta i sammanhanget Fortsatt utveckling av el- och naturgasmarknaderna Regeringen utsåg i februari 2003 en utredare (dir. 2003:22) med tudelat uppdrag. Det första uppdraget innebär att följa det pågående arbetet inom 21

20 EU med den inre marknaden för el och naturgas och lämna förslag till de ändringar som krävs i svensk lagstiftning för att genomföra EU:s reviderade el- och naturgasmarknadsdirektiv. Den delen av utredningen skall vara avslutad senast den 31 oktober Utredningens andra uppdrag gäller konkurrens och kundinflytande på eloch naturgasmarknaderna. Utredningen skall analysera om det finns förbättringar att göra på de marknaderna och om så är fallet föreslå åtgärder för detta. I uppdraget ingår att utvärdera hur strukturförändringarna har påverkat konkurrensen på elmarknaden samt att utreda behovet av vissa specifika krav på och/eller sanktioner mot elhandels- och elnätsföretag. Även frågan om skärpta krav på åtskillnad mellan elnätsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet skall utredas. Vidare skall de bestämmelser som innebär reducerad nättariff för småskaliga elproducenter ses över. Denna del av utredningen skall vara avslutad senast den 14 september Fjärrvärme på värmemarknaden Regeringen tillsatte i december 2002 (dir. 2002:160, 2003:77, 2003:102) en utredning med uppdrag att belysa fjärrvärmens konkurrenssituation på värmemarknaderna och särskilt beakta effekterna av förändringarna i regelverket för kommunala fjärrvärmeföretag som genomfördes år Utredaren skall även belysa de affärsmässiga riskerna med att bedriva fjärrvärmeverksamhet, exempelvis hur behovet av bränsleflexibilitet påverkar värmepriserna. Vidare skall utredningen bl.a. belysa och föreslå åtgärder för att bättre skydda konsumenten mot oskälig prissättning på fjärrvärme och analysera om det är lämpligt att införa tredjepartstillträde på fjärrvärmemarknaden, t.ex. vilka tekniska och andra begränsningar som finns för tredjepartstillträde. Utredningen skall också genomföra den kompletterande analys på el- och värmeområdet som riksdagen tillkännagivit när det gäller åtskillnad mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet på elmarknaden såvitt avser avgränsningen till fjärrvärmeverksamhet och om det behövs föreslå reglering eller andra åtgärder. Uppdraget skall vara avslutat senast den 30 juni Förhandlingar med industrin om kärnkraftens avveckling I 2002 års energipolitiska proposition (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317) aviserade regeringen att företrädare för industrin skulle inbjudas till överläggningar i syfte att nå en överenskommelse om en långsiktigt hållbar politik för den fortsatta omställningen av energisystemet. Mot 22

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Myndigheternas ledningsformer

Myndigheternas ledningsformer 2014:4 Myndigheternas ledningsformer en kartläggning och analys MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-20 2013/142-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-06-13 S2013/4539/SFÖ (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Utvärderingar av omoch avregleringar

Utvärderingar av omoch avregleringar 2012:10 Utvärderingar av omoch avregleringar en kartläggning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-13 2011/277-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-17 N2011/4807/MK (delvis) N2011/6416/MK Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment-

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment- Förslag Åtgärder för bättre konkurrens Konsu ment- Åtgärder för bättre konkurrens - förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Konkurrensverket mars 2009 Projektledare: Göran Karreskog ISSN-nr 1401-8438

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer