2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna"

Transkript

1 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2 MISSIV DATUM DIARIENR /365-5 ERT DATUM ER BETECKNING N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet Stockholm Uppdrag till Statskontoret att göra en översyn av verksamheten inom Statens energimyndighets ansvarsområde Regeringen gav den 5 september 2002 Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten inom Statens energimyndighets ansvarsområde med särskilt fokus på tillsynsuppgifter på energimarknaderna. Uppdraget skulle redovisats senast den 31 oktober Under hand har Näringsdepartementet medgivit att redovisningen får ske senast den 17 november Under arbetet har Statskontoret enligt uppdraget samrått med utredningen om utvärderingen av det långsiktiga energipolitiska programmet. Vidare har vi samrått med berörda myndigheter och aktörer. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Effektivare tillsyn över energimarknaderna (2003:27). Generaldirektör Knut Rexed har beslutat i detta ärende. Direktör Anna Karlgren, chef för Enheten för utvärderingsfrågor, avdelningsdirektör Ola Norr, avdelningsdirektör Ingrid Skare, föredragande, och förste byråsekreterare Henrik Andersson var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Ingrid Skare POSTADRESS: Box 2280, Stockholm. BESÖKSADRESS: Norra Riddarholmshamnen 1. TELEFON VXL: FAX: FAX DIREKT:

3 Innehåll Sammanfattning 7 1 Inledning Uppdraget Utredningens syfte, inriktning och arbetssätt Tillsyn och energimarknaderna två begrepp Definition av tillsyn Vilken del av energimarknaden behandlas i utredningen? Annat utredningsarbete inom området Fortsatt utveckling av el- och naturgasmarknaderna Fjärrvärme på värmemarknaden Förhandlingar med industrin om kärnkraftens avveckling Forskning och utveckling på energiområdet Rapport från de nordiska konkurrensmyndigheterna Rapportens disposition 24 2 Energimyndigheten Bakgrund till myndighetens bildande Energimyndighetens uppgifter och resurser Organisation av verksamheten Lednings- och beslutsstruktur Energimarknadsavdelningens uppgifter och organisation Erfarenheter av tillsynsverksamheten Verksamhetssamband i Energimyndighetens tillsynsroll Samband internt inom myndigheten Samband med andra myndigheter och organisationer 35 3 Problem på energimarknaderna Marknaden för el Beskrivning av marknaden Regleringen av elmarknaden Statskontorets problembild rörande elmarknaden Marknaden för naturgas Beskrivning av marknaden Reglering av naturgasmarknaden Statskontorets problembild rörande naturgasmarknaden Marknaden för fjärrvärme Beskrivning av marknaden Fjärrvärmelagstiftningen Statskontorets problembild rörande fjärrvärmemarknaden Marknadsövergripande problem Sammanfattning av problemen på energimarknaderna Statskontorets fortsatta analys 73 5

4 4 Överväganden och förslag om tillsynens innehåll Behov av förstärkt tillsyn, överblick och regelverk Problem avseende elmarknaden Problem avseende naturgasmarknaden Problem avseende fjärrvärmemarknaden Marknadsövergripande problem Behov av ökad samverkan Sammanfattning 86 5 Överväganden och förslag kring tillsynens organisering Argument för och emot en delning Vissa utgångspunkter för genomförandet av delningen Översiktlig bedömning av resursbehov 97 6 Samordning och samverkan inom elberedskapen Därför behövs en beredskap mot störningar Lagstiftningen om elberedskap Beredskapsplanering förr och nu Tidigare organisering av funktionen energiförsörjning Samverkansområden i stället för funktionsindelning Samverkansområdet teknisk infrastruktur Erfarenheter hittills Slutsatser 105 Bilagor 1 Regeringsuppdraget Internationella förhållanden Referenslista 133 6

5 Sammanfattning På uppdrag av regeringen har Statskontoret sett över inriktning och organisation av de verksamheter som ligger inom Energimyndighetens ansvarsområden. Utredningens huvudsakliga syfte har varit att belysa hur en effektiv tillsyn över energimarknaderna bör ske, och vilken roll Energimyndigheten kan spela i den. Med energimarknaderna avses i utredningen marknaderna för de ledningsburna energiformerna elektricitet, naturgas och fjärrvärme. Dessa marknader har reformerats på senare år. Handel och produktion har blivit, eller är på väg att bli, konkurrensutsatt, medan nätverksamhet förblir reglerade monopol. Elmarknaden öppnades för konkurrens den 1 januari 1996, men blev i praktiken tillgänglig för alla kunder först den 1 november Naturgasmarknaden har gradvis öppnats för konkurrens och är i dagsläget öppen för kunder vars förbrukning överstiger 15 miljoner m 3 eller som använder naturgas till elproduktion. En fullständig marknadsöppning skall vara genomförd Fjärrvärmemarknaden har ännu inte konkurrensutsatts, men frågan utreds för närvarande. Energimyndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi. Myndigheten bildades den 1 januari 1998 genom en utbrytning av energifrågorna från NUTEK. Syftet var bl.a. att tydliggöra och förstärka myndighetsfunktionen inom energiområdet. Myndigheten har sedan starten ansvarat för olika typer av åtgärder som syftar till omställning av energisystemet. I myndighetsuppgifterna ingår också bl.a. att fungera som nätmyndighet enligt ellagen. Energimyndigheten är organiserad i ett flertal stabsfunktioner samt fyra avdelningar för sakverksamheten. Myndigheten hade totalt 179 anställda vid 2002 års utgång. I enlighet med direktiven har Statskontorets utredning koncentrerats till frågor med anknytning till Energimyndighetens tillsyn över energimarknaderna. Härmed handlar utredningen i huvudsak om verksamheten vid myndighetens Energimarknadsavdelning, som ansvarar för den tillsyn som står i fokus för uppdraget. Övriga delar av myndighetens verksamhet behandlas mer översiktligt. Energimarknadsavdelningen, som har ca 40 årsarbetskrafter, fullgör Energimyndighetens uppgifter som nätmyndighet enligt ellagen och tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen. I övrigt är avdelningens arbetsuppgifter att verka för väl fungerande marknader genom att följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna, att verka för ändamålsenliga regelverk och infrastrukturer, samt att informera hushållen samt små och medelstora företag om deras förutsättningar att agera på de avreglerade marknaderna. 7

6 Problembild rörande energimarknaderna och tillsynen Hur tillsynen över energimarknaderna bör inriktas och organiseras är givetvis avhängigt av situationen på marknaderna. Enligt vår mening finns ett flertal problem på de studerade marknaderna. Med hänsyn bl.a. till att reformeringen av de olika marknaderna hunnit olika långt varierar graden av problem i viss mån mellan marknaderna. Men till sin typ är problemen ofta likartade på och i vissa fall också gemensamma för de olika marknaderna. Således menar vi att bl.a. omständigheter av nedanstående slag negativt påverkar konkurrensen på de studerade marknaderna: Starka aktörer som är aktiva i alla led och på flertalet marknader. Sveriges tre största elproducenter (Vattenfall, Sydkraft och Fortum) ingår alla i koncerner som är starka aktörer i såväl produktion som distribution och handel på el- och fjärrvärmemarknaderna i Sverige. Därtill är Sydkraft också en stark aktör på naturgasmarknaden. Dessa aktörers starka positioner skapar risker för utnyttjande av marknadsmakt. Vertikalt integrerade koncerner medför risker för korssubventionering. På samtliga de tre marknaderna saknas hinder mot att driva monopolskyddad verksamhet och konkurrensutsatt verksamhet inom samma koncern. Detta medför risker för att t.ex. kostnader inom en konkurrensutsatt verksamhet finansieras genom högre priser i ett monopolled, med onödigt höga priser i konsumentledet som följd. Lägre kundrörlighet än vad som borde vara fallet om marknaderna fungerade väl. Att byta leverantör är det sätt på vilket konsumenterna kan agera på energimarknaderna. Kundrörlighet är därför en avgörande faktor för att en konkurrensmarknad skall fungera. Fortfarande fyra år efter att de formella hindren mot att byta elleverantör togs bort har dock en majoritet, eller omkring 55 procent av hushållskunderna, inte gjort ett aktivt val av leverantör. Kundrörligheten är ännu långt mindre på naturgas- och fjärrvärmemarknaderna, vilket i sig naturligtvis inte är förvånande med hänsyn till att konkurrensutsättningen i dessa fall inte kommit lika långt som på elmarknaden. På fjärrvärmemarknaden består kundens valmöjlighet än så länge endast i att helt byta uppvärmningsform. Hur den framtida tillsynen bör utformas beror givetvis också på hur den hittills fungerat i praktiken. Enligt vår mening finns i detta avseende problem beträffande både tillsynens innehåll och dess status: Tillsynen bör kunna bli effektivare. I utredningsarbetet har vi noterat flera olika typer av effektivitetsbrister beträffande den tillsyn Energi- 8

7 myndigheten bedriver. Ett exempel är att myndigheten inom ramen för dagens regelverk borde kunna utöva kraftfullare tillsyn avseende såväl skälighetsbedömningen av elnättarifferna som hur elnätbolagen sköter sin del av leverantörsbytesprocessen. Ett andra exempel är att tillsynen sannolikt skulle bli effektivare om vi i Sverige beträffande skälighetsbedömningen av elnättarifferna övergick till reglering som sker i förväg ( ex ante ). Ett tredje exempel är att effektiviteten sannolikt skulle öka om Energimyndigheten samverkade i högre grad med i första hand Konkurrensverket. Tillsynens status bör stärkas. Statskontorets bild är att tillsynsuppgifterna inte har haft en tillräckligt stark ställning inom Energimyndigheten. För det talar att Energimyndigheten själv har karakteriserat arbetet med omställning till ett nytt energisystem som myndighetens kärnverksamhet. Det faktum att marknaderna efter avregleringen präglas av en stark koncentration bland aktörerna och att koncentrationen fortfarande pågår, är ytterligare skäl till varför tillsynsuppgifterna bör få ökad status och utrymme. Mot bakgrund av den problembild som redovisas avseende energimarknaderna och tillsynen lämnar Statskontoret i rapporten förslag dels om förstärkt tillsyn i sak, dels om förändrad organisation av tillsynsfunktionen. Dessa förslag sammanfattas i det följande. Förslag om förstärkt tillsyn i sak De marknadsproblem som vi identifierat kräver olika typer av lösningar. Vissa problem är av mer övergripande karaktär och kräver genomgripande förändringar av det institutionella ramverket som omger energimarknaderna, på nationell och/eller nordisk nivå. Andra problem är redan uppmärksammade och kan förväntas bli omhändertagna genom t.ex. offentliga utredningar som redan pågår. Statskontoret har valt att inte närmare behandla problem som kräver genomgripande förändringar av det institutionella ramverket eller som kan förväntas bli omhändertagna genom andra utredningar. Istället har vi i de överväganden och förslag som avser förstärkt tillsyn koncentrerat oss på problem som kan antas vara möjliga att hantera genom någon av följande åtgärder: Att befintliga regler utnyttjas effektivare och att Energimyndigheten förstärker sin tillsyn. Till de åtgärder som i detta fall kan vidtas räknar vi även att Energimyndigheten t.ex. bedriver mer aktiv bevakning inom ramen för sin expertroll för elhandelsfrågor, även om det inte i strikt mening är att betrakta som tillsyn. 9

8 Att Energimyndigheten tillförs nya myndighetsuppgifter, i synnerhet avseende bevakning av energimarknaderna. Att ökad samverkan sker mellan Energimyndigheten och andra myndigheter. Med sortering under dessa tre typer av åtgärdsförslag (samt en kategori övriga förslag ) sammanfattas nedan de förslag beträffande förstärkt tillsyn som redovisas i rapporten. Effektivare utnyttjande av befintliga regler och förstärkt tillsyn av Energimyndigheten Det är viktigt att Energimyndigheten i sin roll som expertmyndighet för elhandel tar uppgiften att följa och analysera prisutvecklingen för olika kundkategorier i de konkurrensutsatta delarna på allvar. Energimyndigheten bör förbättra sin tillsyn över hur nätbolagen sköter sin del av leverantörsbytesprocessen. Denna tillsyn kan utvecklas utan att det behöver ske förändringar i regelverket. Det behövs bättre sanktionsmöjligheter mot nätbolag som inte sköter sig vid leverantörsbyten. I första hand torde vitesförelägganden kunna vara aktuella. I sin allmänna bevakning av elmarknaden bör Energimyndigheten noga syna om det förekommer att elleverantörer bidrar till problemen med leverantörsbyten. Om det förekommer kan det finnas behov av att skriva in tydliga krav på elleverantörernas agerande vid leverantörsbyten i ellagen. Det behövs inte några direkta lagändringar för att Energimyndigheten kraftfullare än idag skall kunna utöva tillsyn över att nättarifferna är skäliga. Energimyndighetens bedömningar av stamnätstariffen bör i högre grad bygga på underlag som myndigheten själv ansvarar för. Energimyndigheten bör ges i uppgift att genomföra benchmarking av olika länders stamnätstariffer. Detta bör kunna ske i samarbete med andra länders tillsynsmyndigheter. Tillförande av nya myndighetsuppgifter till Energimyndigheten Energimyndighetens roll som expertmyndighet för elhandelsfrågor bör utvidgas till att omfatta alla marknadens led, samt även naturgas- och fjärrvärmemarknaderna. 10

9 Energimyndigheten bör ges i uppdrag att följa prisutvecklingen och olika avtalsvillkor för de olika kundkategorierna på naturgasmarknaden. Energimyndigheten bör ges ansvar för att i efterhand systematisera och analysera de klagomål (avseende t.ex. problem med leverantörsbyten på elmarknaden) som inkommer, till myndigheten själv eller till andra organ. Detta kräver ett fördjupat samarbete mellan Energimyndigheten och övriga berörda myndigheter och organisationer. Ökad samverkan mellan Energimyndigheten och andra myndigheter Ökad samverkan bör ske mellan Energimyndigheten och Konkurrensverket, i första hand avseende effekter av strukturomvandling inom alla marknader där ledningsbunden energi produceras och omsätts. Att samverkan skall ske bör skrivas in i respektive myndighets instruktion. Ökad regelbunden samverkan behövs mellan nätmyndigheterna och andra myndigheter (t.ex. konkurrensmyndigheterna) på nordisk nivå. Övriga förslag Eventuellt behöver det införas en reglerad prisstatistik över elhandelsföretagens priser. Vi förutsätter att Utredningen om en fortsatt utveckling av el- och naturgasmarknaderna (dir. 2003:22) kommer att bedöma behovet av en reglerad prisstatistik, och därutöver bl.a. analysera vilka eventuella nackdelar ett sådant reglerat krav skulle innebära för företagen, vilka sanktionsmöjligheter som bör finnas om ett företag inte uppfyller kravet samt vilket organ som bör ansvara för prisstatistiken om den införs. Enligt Statskontorets mening är det inte givet att hanteringen av själva databasen för prisjämförelsen behöver skötas av ett offentligt organ, även om kravet på att lämna prisuppgifter regleras. Det bör övervägas om vi i Sverige vid bedömning av nättariffernas skälighet bör övergå till tariffreglering som sker i förväg ( ex ante ). I el- och naturgaslagarna bör explicit skrivas in att de har som syfte och målsättning att värna konsument- och konkurrensperspektiven. För den konsument som vill klaga på förhållanden inom i synnerhet elhandel kan dagens organisering av klagomålsinstanser te sig oklar. Enligt Statskontoret behövs inga förändringar av organisationen i sig. Däremot bör statsmakterna verka för att konsumenterna ges mer information om hur marknaden fungerar, t.ex. om vart man bör vända sig om man har klagomål. 11

10 Förslag om ny organisation av tillsynsfunktionen Som framgått menar Statskontoret att tillsynsuppgifterna inte har haft en tillräckligt stark ställning inom Energimyndigheten och att tillsynen behöver stärkas. Att förstärka tillsynen kan handla om två saker: att utveckla dess sakliga innehåll och att ge den en högre status. Förslag kring tillsynens sakliga innehåll har redovisats ovan. Dessa förslag är i huvudsak oberoende av hur tillsynsverksamheten organiseras. Beträffande tillsynens status menar vi att den skulle öka om det inrättades en fristående tillsynsmyndighet på energimarknadsområdet. En sådan åtgärd skulle bl.a. ge en viktig signal till marknadsaktörerna att tillsynens roll, status och prioritet har ökat. Ända sedan starten har dock tillsynsuppgifterna varit samorganiserade med den myndighet som har generellt ansvar för energifrågor först NUTEK och numera Energimyndigheten. Att inrätta en fristående tillsynsmyndighet skulle därför förutsätta en delning av den nuvarande Energimyndigheten. Det krävs därför att fördelarna med att inrätta en fristående myndighet är större än de nackdelar som en delning av dagens myndighet skulle medföra. Att inrätta en fristående tillsynsmyndighet skulle lämpligen kunna ske genom att dagens energimyndighet delades i två separata myndigheter: En myndighet med ansvar för tillsyn över energimarknaderna ( Energimarknadsmyndigheten ). Denna skulle främst bygga på Energimyndighetens nuvarande Energimarknadsavdelning, kompletterad med bl.a. de nya arbetsuppgifter som vi föreslagit för att stärka tillsynens sakinnehåll. Förstärkningarna beträffande tillsynen i sak som ovan föreslogs ske avseende den nuvarande Energimyndigheten skulle då ske inom ramen för denna myndighet. En myndighet med ansvar för omställningen av energisystemet i första hand ( Energimyndigheten ), baserad på de delar av den nuvarande Energimyndigheten som återstår sedan energimarknadsmyndigheten avskiljts. Statskontoret har övervägt förutsättningarna för att genomföra en sådan delning. Jämfört med att fortsatt driva verksamheten i en sammanhållen myndighet har en delning både för- och nackdelar: Den sammanhållna myndigheten har inneboende rollkonflikter. Tillsynens trovärdighet påverkas enligt vår mening negativt av att Energimyndigheten har ett allmänt ansvar för att verka för omställning av energisystemet. Detta eftersom Energimyndigheten i den rollen skall ge 12

11 företräde för vissa energislag, medan tillsynen över energimarknaderna skall vara neutral i detta hänseende. Att bilda en renodlad tillsynsmyndighet skulle eliminera de roll- och intressekonflikter som finns i den nuvarande Energimyndigheten. Detta är det viktigaste principiella argumentet för att dela myndigheten. Krav på renodling av rollerna ställs också i ökad utsträckning på EU-nivå. Det bör dock sägas att det knappast går att empiriskt bevisa att de bedömningar som gjorts i tillsynen i sak har varit av för låg kvalitet på grund av att tillsynen hittills bedrivits som en del av Energimyndigheten. Lednings- och beslutsstrukturen är oklar i den sammanhållna myndigheten. I Energimyndigheten finns flera beslutsnivåer. För frågan om tillsynens effektivitet och en eventuell delning av myndigheten är främst uppdelningen av beslutsbefogenheter mellan generaldirektören och chefen för nätmyndigheten av intresse. Denna uppdelning riskerar enligt vår mening att leda till en otydlighet om vem som fattar beslut i vilka frågor. I huvudsak beror detta på nätmyndighetens särställning inom Energimyndigheten och att beslut i egenskap av nätmyndighet skall fattas av chefen för denna. Vid en delning skulle de otydligheter som finns med nuvarande lednings- och beslutsstruktur sannolikt helt upphöra. Synergier mellan tillsynsverksamheten och övrig verksamhet kan tala för att hålla samman myndigheten. Om tillsynen i hög grad är beroende av kunskap och kompetens från den nuvarande Energimyndighetens övriga verksamheter och vice versa kan det finnas skäl att behålla nuvarande organisationslösning. Enligt vår mening är det i första hand förekomsten av sådana synergier som på principiella grunder skulle kunna motivera en fortsatt sammanhållen myndighet. Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen bedömer vi dock att det inte finns kompetens- och kunskapsmässiga samband och synergieffekter av sådan omfattning i den nuvarande Energimyndigheten att de i sig omöjliggör en delning på det sätt som här diskuteras. Omstruktureringskostnader kan tala emot en delning. Vid en delning uppstår oundvikligen vissa omstruktureringskostnader. Till en del är dessa kostnader temporära, t.ex. torde tempot i verksamheten komma att minska under omställningsskedet. Andra omstruktureringskostnader är av stadigvarande karaktär. Främst handlar detta om att vissa funktioner som idag är gemensamma behövs i båda myndigheterna, såsom t.ex. verksledning, stabsfunktioner, ekonomi- och personaladministration, och andra administrativa funktioner som växel, vaktmästeri och IT-stöd. Storleken på de permanenta kostnadsökningarna beror bl.a. på i vilken mån de nya myndigheterna kan etablera administrativ samverkan med varandra och/eller med andra myndigheter. 13

12 Statskontorets samlade bedömning är att övervägande skäl talar för att den nuvarande Energimyndigheten bör delas. Den ökning av tillsynens effektivitet och status som skulle vinnas med en delning är enligt vår mening större än de förluster i form av bortfallande synergier, kortsiktiga omstruktureringskostnader samt permanent ökade kostnader som skulle uppstå. För att en delning skall vara meningsfull är det dock av avgörande betydelse att statsmakterna är beredda skjuta till de resurser som behövs för att uppnå den höjda ambitionsnivå som blir följden av våra förslag kring tillsynens sakinnehåll. Om en sådan resursförstärkning inte sker är det förmodligen bättre att fortsatt hålla samman den nuvarande Energimyndigheten. Att genomföra en delning av den nuvarande Energimyndigheten kräver ett visst genomförandearbete. Vi föreslår att regeringen låter tillsätta en särskild organisationsutredning för detta. Bedömning av resursbehov till följd av rapportens förslag Statskontoret uppskattar att en förstärkning av tillsynen över energimarknaderna i sig torde kräva ett tillskott av resurser på ca 5 10 mkr, jämfört med dagens nivå. Till detta kommer behov av nya resurser för att bilda en ny myndighet. Det torde knappast vara möjligt att endast omfördela dagens anslag till Energimyndigheten. Statskontorets uppskattning är att delningen kan komma att kräva ca 10 mkr. Sammantaget torde Statskontorets förslag därför föranleda ett behov av nya resurser motsvarande ca mkr. Överväganden avseende beredskapsuppgifterna I regeringens uppdrag till Statskontoret pekas särskilt på att vi skall kartlägga samordning och samverkan på beredskapsområdet, samt redovisa föroch nackdelar med nuvarande beredskapsorganisation. I juni 2002 infördes ett nytt planeringssystem för samhällets beredskap mot svåra påfrestningar. Detta vägleds av ansvars-, närhets-, likhets- och områdesprinciperna. Det nya planeringssystemet är indelat i ett flertal samverkansområden, där myndigheter med verksamhet inom särskilt viktiga samhällsområden ingår. Elberedskapen hanteras i samverkansområdet teknisk infrastruktur, tillsammans med bl.a. telekommunikation och informationsteknik. Statskontorets intryck är att det nya planeringssystemet medfört flera fördelar för elberedskapen, även om det är väl tidigt att uttala sig om dess ändamålsenlighet. Bl.a. tycks risken för dubbelarbete ha minimeras genom 14

13 ökad samverkan. Enligt Statskontorets mening är det dock en brist att inte Elsäkerhetsverket integrerats mer i samarbetet. Samtidigt finns flera principiella problem rörande elberedskapen, som inte direkt löses genom samarbete inom samverkansområdet. Främst handlar det om att ansvarsfördelningen mellan Energimyndigheten och Svenska Kraftnät inte är helt tydlig samt om att det styrande regelverket delvis är otydligt och riskerar att skapa målkonflikter. 15

14 16

15 1 Inledning 1.1 Uppdraget Statskontoret fick den 5 september 2002 i uppdrag av regeringen att se över verksamheten inom Statens energimyndighets ansvarsområde. Direktiven till översynen framgår i detalj av en bilaga till regeringsbeslutet. Regeringsbeslutet och bilagan återges i sin helhet i denna rapports bilaga 1. Regeringen anger i direktiven bl.a. att den avreglering av el- och naturgasmarknaderna som skett under senare år har inneburit ökade behov av analys och uppföljning av utvecklingen på dessa marknader. Enligt regeringen är tillsynen över energimarknaderna central för att möjliggöra sund konkurrens och en tilltro till reformerna samt för att garantera att företag verksamma inom monopolverksamheten inte missbrukar sin ställning. I direktiven pekas vidare på att förutsättningarna för tillsynen över energimarknaderna i vissa avseenden förändrats under de senaste åren. Bland annat fattade riksdagen ett energipolitiskt beslut i juni 2002, som hade en delvis ny inriktning på åtgärderna för effektivare energianvändning och främjande av förnybar energi. Även på beredskapsområdet har det skett förändringar. Vidare ökar det internationella samarbetet på energiområdet, såväl på nordisk bas som inom EU och FN. Statskontorets uppdrag innebär att mot bakgrund av de förändringar som skett under senare år göra en översyn av inriktning och organisation av de verksamheter som ligger inom Energimyndighetens ansvarsområden och vid behov föreslå förändringar. Enligt utredningsdirektiven skall Energimyndighetens tillsynsuppgifter på energimarknaderna särskilt ställas i fokus. Enligt direktiven bör Statskontoret vidare bl.a. belysa arbetsfördelningen mellan Energimyndigheten och myndigheter med närliggande uppgifter. Om det är lämpligt bör Statskontoret lämna förslag på förändringar av myndighetsstrukturen på området. Även behov av förändringar i regelverk bör påtalas. I uppdraget ingår också att överväga om Energimyndighetens lednings- och beslutsstruktur är ändamålsenlig. Utifrån resultatet av översynen skall Statskontoret även översiktligt bedöma behovet av resurser. Vidare ingår i uppdraget att belysa konsekvenser av förändringar som kan aktualiseras av EU-medlemskapet, exempelvis de förändringar i el- och gasmarknadsdirektiven som nu diskuteras vad avser tillsynsmyndighetens roll och arbetssätt. Enligt direktiven bör Statskontoret också inhämta erfarenheter från några relevanta länder, exempelvis de nordiska grannländerna, när det gäller liberaliseringen av energimarknaderna. Vidare skall Statskontoret kartlägga samordning och samverkan på beredskapsområdet, 17

16 främst vad avser elberedskapen. Fördelar och nackdelar med nuvarande beredskapsorganisation skall redovisas. Enligt direktiven skall Statskontorets uppdrag redovisas senast den 31 oktober Näringsdepartementet har därefter medgivit att redovisningen får ske senast den 17 november Utredningens syfte, inriktning och arbetssätt I enlighet med direktiven har Statskontorets utredning i första hand koncentrerats till frågor som har anknytning till Energimyndighetens tillsynsuppgifter på energimarknaderna. Övriga frågor i direktiven behandlas mer översiktligt. Statskontoret har sett utredningens huvudsakliga syfte som att söka belysa hur en effektiv tillsyn över energimarknaderna bör ske, och vilken roll Energimyndigheten kan spela i den. Tillsynen är ett av de medel som kan användas i statens styrning och utveckling av energimarknaderna. Hur tillsynen bör inriktas och organiseras är givetvis avhängigt av situationen på marknaderna och de karakteristika som präglar dessa. Som utgångspunkt för analysen har Statskontoret därför undersökt vilka marknadsproblem som finns. Syftet har varit att klassificera de problem som är av betydelse för tillsynsfrågor och att ge förslag till reglering och organisation av tillsynen. Vissa delar av energipolitiken behandlas inte särskilt utförligt i rapporten, annat än i de fall det finns tydliga kopplingar till Energimyndighetens tillsynsroll och/eller energimarknaderna. Således behandlas t.ex. omställningen av energisystemet, effektfrågan, leveranssäkerheten samt energiskatterna endast undantagsvis och översiktligt. Vidare innebär utredningens inriktning att det är den verksamhet som bedrivs av Energimyndighetens Energimarknadsavdelning som främst står i fokus. Det bör här noteras att denna avdelning fullgör uppgifterna som nätmyndighet enligt ellagen och tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen. Avdelningen har även andra uppgifter som inte är lagreglerade. Myndighetens övriga delar behandlas inte mer ingående, annat än när de påverkar myndighetens arbete med tillsyn. Underlaget för Statskontorets analys har inhämtats genom studier av en mängd skriftligt material och genom kontakter med olika intressenter, däribland Energimyndigheten och andra berörda myndigheter. Vi har intervjuat 35 personer som företräder 11 organisationer. I enlighet med direktiven har samråd också skett med LångEn-utredningen (dir. 2001:122). 18

17 Underlag till utredningen har också tagits fram av konsultföretaget COWI, som på uppdrag av Statskontoret gjort en beskrivning av energimarknaderna och problemen på dem. 1.3 Tillsyn och energimarknaderna två begrepp Två begrepp är särskilt väsentliga i Statskontorets utredning, nämligen tillsyn och energimarknaderna Definition av tillsyn 1 Statskontoret definierar i rapporten begreppet tillsyn på följande sätt: Tillsyn är kontroll av lagefterlevnad inom det område tillsynen berör. Analys och uppföljning är centrala uppgifter som bidrar med underlag för den normerande och överblickande verksamheten som ingår i tillsynsmyndighetens uppdrag. Dessa uppgifter ingår dock inte i den rena tillsynen, som uteslutande omfattar en bedömning av krav som utpekas eller härleds ur lag, förordning eller föreskrift. I ett system för tillsyn finns följande komponenter: En medborgare eller en grupp av medborgare, som berörs av de företeelser (verksamheter, produkter eller anläggningar) vilkas egenskaper skall uppfylla normer som är fastställda av staten och som är av betydelse för medborgarnas väl och ve i förbindelsen med dessa företeelser. Ett tillsynsobjekt, som är de verksamheter, produkter eller anläggningar som är föremålet för och bedöms enligt de normer som fastställts av staten. En objektsansvarig, som är den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för att ett tillsynsobjekt uppfyller statens krav. Ett tillsynsorgan, som är den myndighet eller ett annat organ vilket på statens uppdrag har ansvaret att granska hur tillsynsobjektet uppfyller ställda krav och i direkt kommunikation med den objektsansvariga klargör om detta är fallet eller ej. 1 Detta avsnitt bygger främst på Tillsynsutredningens delbetänkande Statlig tillsyn granskning på medborgarnas uppdrag (SOU 2002:14) och på Statskontorets promemoria Om kontroll och tillsyn. 19

18 I sin idealform är tillsyn ett förvaltningspolitiskt instrument som innebär att tillsynsorganet, som har sitt uppdrag givet i lag, granskar tillsynsobjektet och genom ett tydligt beslut avgör om tillsynsobjektet uppfyller de krav som en viss lag anger. Ofta har tillsynsorganet även behörighet att formulera och fastställa normer som preciserar lagstiftningens krav. Relationen mellan tillsynsorganet och tillsynsobjektet är känd, liksom vad tillsynen grundas på. Enligt idealmodellen bör granskningen i största möjliga utsträckning vara förutsägbar. Tillsynsorganets uppdrag bör visa vilka tvångsmedel det har. Tillsyn är nära förknippad med normering och överblick. Det som skiljer begreppen åt är framför allt olika syften och olikheter i graden av lagstöd. Normering definieras som att utfärda föreskrifter eller allmänna råd. Överblick betyder här att samla in och analysera information om ett samhällsområde. Tillsyn och överblick är ömsesidigt beroende aktiviteter, på så sätt att överblicken skapar underlag för planering och genomförande av tillsynen, medan tillsyn levererar kunskapsunderlag för överblicken. En överblickande aktivitet resulterar ofta i en bedömning av situationen som bra eller dålig. Tillsyn innebär en värdering av om tillsynsobjektet beter sig rätt eller fel, dvs. ett svar på frågan om ett tillsynsobjekt uppfyller uppställda krav (som ytterst grundas på lag). Tydliga roller är grundläggande för en effektiv tillsyn. Därför har det stor betydelse vilka andra uppgifter som tillsynsorganet har. Till exempel kan interna målkonflikter uppstå om tillsynsorganet också har uppgifter av verksamhetsutvecklande eller främjande och stödjande karaktär. I Norge pågår en process där tillsynsfunktioner särskiljs från övriga myndighetsuppgifter, vilket har lett till krav på förändringar i organisationen av tillsynsuppgifterna. I den norska debatten har ett antal generella riktlinjer för tillsynsorganisering och tillsynsverktyg formulerats, som enligt vår mening på ett bra sätt sammanfattar vilka principiella krav som bör ställas på organisationen av tillsynen över energimarknaderna 2 : 1. Det skall finnas en klar organisatorisk åtskillnad mellan tillsynsrollen och andra roller. Tillsynsmyndighetens eventuella myndighetsutövning får inte orsaka problematiska rollkonflikter. 2. Syftet med tillsynen skall vara klart och tydligt inskrivet i lag eller förordning. 3. Tillsynsverksamhetens syfte får inte stå i konflikt med andra syften inom (tillsyns-) myndigheten. 4. Olika tillsynsmyndigheter bör inte bedriva tillsyn med samma syfte. 2 Stortingsmelding nr 17 ( ), Om statlige tilsyn. 20

19 1.3.2 Vilken del av energimarknaden behandlas i utredningen? I utredningen behandlas endast marknaderna för de ledningsburna energiformerna elektricitet, naturgas och fjärrvärme. Dessa marknader indelas och beskrivs ofta med utgångspunkt i produktionen, vilket innebär att utbudet kommer i fokus. Mot denna bakgrund utgår beskrivningarna i rapporten ofta från de olika produktionsmarknaderna. Samtidigt bör dock sägas att marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme i viss mån är integrerade i ett efterfrågeperspektiv. Naturgas kan t.ex. användas till att producera el och fjärrvärme, varför naturgas således efterfrågas i konkurrens med andra energislag för detta ändamål. Naturgas konkurrerar vidare direkt med el och fjärrvärme på värmemarknaden som slutanvändarbränsle. På motsvarande sätt kan el användas till fjärrvärmeproduktion i konkurrens med bland annat naturgas. Detta innebär att de tre marknaderna ibland bör analyseras samlat. Till det bidrar också att samma koncerner inte sällan driver verksamhet inom alla tre marknaderna. Vilka tjänster som erbjuds på de tre marknaderna framgår av tabellen nedan. Tabell 1.1 Tjänster på de olika produktionsmarknaderna El Naturgas Fjärrvärme Produktion av el Import av el Transmission av el Distribution av el Handel med el Produktion av gas Import av gas Transmission av gas Lagring av gas Distribution av gas Handel med gas Produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme 1.4 Annat utredningsarbete inom området Parallellt med Statskontorets utredning bedrivs, eller har nyligen avslutats, flera utredningar som kan påverka förutsättningarna för Energimyndigheten och den tillsyn myndigheten bedriver. I det följande ges en överblick över de utredningar som bedömts som mest relevanta att beakta i sammanhanget Fortsatt utveckling av el- och naturgasmarknaderna Regeringen utsåg i februari 2003 en utredare (dir. 2003:22) med tudelat uppdrag. Det första uppdraget innebär att följa det pågående arbetet inom 21

20 EU med den inre marknaden för el och naturgas och lämna förslag till de ändringar som krävs i svensk lagstiftning för att genomföra EU:s reviderade el- och naturgasmarknadsdirektiv. Den delen av utredningen skall vara avslutad senast den 31 oktober Utredningens andra uppdrag gäller konkurrens och kundinflytande på eloch naturgasmarknaderna. Utredningen skall analysera om det finns förbättringar att göra på de marknaderna och om så är fallet föreslå åtgärder för detta. I uppdraget ingår att utvärdera hur strukturförändringarna har påverkat konkurrensen på elmarknaden samt att utreda behovet av vissa specifika krav på och/eller sanktioner mot elhandels- och elnätsföretag. Även frågan om skärpta krav på åtskillnad mellan elnätsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet skall utredas. Vidare skall de bestämmelser som innebär reducerad nättariff för småskaliga elproducenter ses över. Denna del av utredningen skall vara avslutad senast den 14 september Fjärrvärme på värmemarknaden Regeringen tillsatte i december 2002 (dir. 2002:160, 2003:77, 2003:102) en utredning med uppdrag att belysa fjärrvärmens konkurrenssituation på värmemarknaderna och särskilt beakta effekterna av förändringarna i regelverket för kommunala fjärrvärmeföretag som genomfördes år Utredaren skall även belysa de affärsmässiga riskerna med att bedriva fjärrvärmeverksamhet, exempelvis hur behovet av bränsleflexibilitet påverkar värmepriserna. Vidare skall utredningen bl.a. belysa och föreslå åtgärder för att bättre skydda konsumenten mot oskälig prissättning på fjärrvärme och analysera om det är lämpligt att införa tredjepartstillträde på fjärrvärmemarknaden, t.ex. vilka tekniska och andra begränsningar som finns för tredjepartstillträde. Utredningen skall också genomföra den kompletterande analys på el- och värmeområdet som riksdagen tillkännagivit när det gäller åtskillnad mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet på elmarknaden såvitt avser avgränsningen till fjärrvärmeverksamhet och om det behövs föreslå reglering eller andra åtgärder. Uppdraget skall vara avslutat senast den 30 juni Förhandlingar med industrin om kärnkraftens avveckling I 2002 års energipolitiska proposition (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317) aviserade regeringen att företrädare för industrin skulle inbjudas till överläggningar i syfte att nå en överenskommelse om en långsiktigt hållbar politik för den fortsatta omställningen av energisystemet. Mot 22

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Kommittédirektiv Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten Dir. 2009:5 Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Sammanfattning av uppdraget En utredare ska närmare analysera förutsättningarna

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan

Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (5) Diarienr: YH 2012/1691 Tillsynsstrategi Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan Gällande regelverk Myndighetens för yrkeshögskolans tillsynsstrategi tar sin utgångspunkt

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16 TPA-utredningens förslag - nulägesrapport Erik Thornström Svensk Fjärrvärme 1 Presentationen Bakgrund om TPA-utredningens förslag Konsekvenser av TPA-utredningens förslag Remissynpunkter och fortsatt hantering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Kommittédirektiv. Renodling av polisens arbetsuppgifter. Dir. 2014:59. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014

Kommittédirektiv. Renodling av polisens arbetsuppgifter. Dir. 2014:59. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014 Kommittédirektiv Renodling av polisens arbetsuppgifter Dir. 2014:59 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-03-13 S2015/1547/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden

Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden MISSIV Datum 2006-06-22 Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till utformning av funktion med anvisad gasleverantör för den svenska naturgasmarknaden Affärsverket svenska

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164 Kommittédirektiv En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Dir. 2014:164 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret för tillsyn på

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Kommittédirektiv En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Dir. 2015:87 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över postlagstiftningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete EM1003 W-4.2, 2012-02-09 YTTRANDE 1 (5) Datum Ert datum Ert dnr 2015-06-29 M2015/1539/S Analysavdelningen Enheten för miljöanalys Linda Kaneryd linda.kaneryd@energimyndigheten.se Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) YTTRANDE Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-10-10 Vårt diarienummer: 2015-1755 Ert diarienummer: M2015/1539/S Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Sammanfattning

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27)

Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-05 Dnr 296/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) N2012/2150/TE Sammanfattning

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:87

Regeringens proposition 2014/15:87 Regeringens proposition 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Prop. 2014/15:87 Regeringen överlämnar

Läs mer

BESLUT 1 (7) Affärsverket svenska kraftnät Box Sundbyberg

BESLUT 1 (7) Affärsverket svenska kraftnät Box Sundbyberg EI1000 W-2.0 2010-03-02 BESLUT 1 (7) Datum Dnr 700-11-102845 Sökande Affärsverket svenska kraftnät 202100 4284 Box 1200 172 24 Sundbyberg Saken Certifiering av stamnätsföretag enligt lagen (2011:710) om

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2016-02-23 N2015/08335/ITP Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Statskontoret

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Energiöverenskommelsen. Gustav Ebenå Energimyndigheten

Energiöverenskommelsen. Gustav Ebenå Energimyndigheten Energiöverenskommelsen Gustav Ebenå Energimyndigheten Påminnelse om EKs uppdrag Energikommissionen ska lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken redovisa resultatet

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Sammanfattning Den särskilda

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Slutbetänkandet Försäkringskassan - den nya myndigheten (SOU 2003:106)

Slutbetänkandet Försäkringskassan - den nya myndigheten (SOU 2003:106) REMISSYTTRANDE 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutbetänkandet Försäkringskassan - den nya myndigheten (SOU 2003:106) Inledning Riksförsäkringsverket ställer sig bakom utredningens förslag att

Läs mer

Kommittédirektiv. Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag. Dir. Kommittédirektiv Förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag Dir. 2010:101 Beslut vid regeringssammanträde den 23 september 2010 Sammanfattning

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag (SOU 2010:3) Sammanfattning M2010/316/H

Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag (SOU 2010:3) Sammanfattning M2010/316/H KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2010-03-18 Dnr 129/2010 1 (6) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017.

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Kommittédirektiv Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser Dir. 2017:79 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn

Läs mer

Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB

Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU9 Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2008/09:52 Överlämnande

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området

Konsumentskyddet inom det finansiella området Civilutskottets betänkande 2006/07:CU5 Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen angående

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Per Virdesten. Tredje inremarknadspaketet för el

Läs mer

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-20 Dnr 63/2013 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten (Ku2013/106/KA) Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103 Kommittédirektiv Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater Dir. 2011:103 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi Regeringsbeslut V 7 Näringsdepartementet 2014-12-18 N2014/5293/E N2014/1120/E N2014/5298/E (delvis) Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret avseende Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Högskoleverket; SFS 2003:7 Utkom från trycket den 21 januari 2003 utfärdad den 19 december 2002. Regeringen föreskriver följande. Ansvarsområde

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Prop. 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen Dir. 2008:25 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Aktuellt från Näringsdepartementet

Aktuellt från Näringsdepartementet Aktuellt från Eva Centeno López Minister och statssekreterare It- och energiminister Anna-Karin Hatt Statssekreterare för It- och energifrågor Daniel Johansson Anna-Karin Hatts tre övergripande mål för

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen.

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen. Sid 1 (6) Yttrande Dnr 2007-10-08 Er ref N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 (N2007/6036/IR) Regeringen

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016.

Kommittédirektiv. Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Dir. 2016:2. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Kommittédirektiv Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Dir. 2016:2 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska föreslå

Läs mer