Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning"

Transkript

1 Winterhalter GS 502 GS 515 Bruksanvisning

2

3 Bruksanvisning för Winterhalter Gastronom diskmaskin GS 502 och GS 515 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning Allmänna säkerhetsanvisningar Innan du börjar arbeta med maskinen Första idrifttagande Beskrivning av maskinen Före diskningen Diskning Efter diskning Underhåll och skötsel Driftstörningar Emissionsvärden Avsedd användning Winterhalters Gastronom diskmaskin GS 502/GS 515 får bara användas för att diska husgeråd som t.ex. tallrikar, bestick och brickor från restauranger och liknande verksamheter. Vi rekommenderar att diska glas med lägre eftersköljningstemperatur. Maskine får endast användas för detta syfte och i enlighet med användningsinstruktionerna. All annan användning anses inte som avsedd. Diskmaskinen är ett tekniskt arbetsredskap avsett för yrkesmässigt, inte privat, bruk. Om förändringar görs i konstruktionen eller handhavandet av maskinen utan skriftligt medgivande från firma Winterhalter Gastronom GmbH, förfaller alla garantier och allt produktansvar. Om det uppstår skador på maskinen till följd av att bruksanvisningens anvisningar inte följs, blir alla garantikrav på Winterhalter Gastronom GmbH ogiltiga. 2 Allmänna säkerhetsanvisningar Arbeta bara med diskmaskinen om ni har läst och förstått bruksanvisningen. Låt Winterhalters kundtjänst undervisa er i manövreringen och arbetssättet för diskmaskinen. Använd bara maskinen så som beskrivs i denna bruksanvisning. Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar kunskap om/erfarenhet av hantering av denna maskin. Sådana personer måste först instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet, eller hållas under uppsikt då de använder maskinen. Genomför inte utan tillverkarens godkännande förändringar och till- eller ombyggnader av diskmaskinen. Vid fara och störningar skall maskinen omedelbart slås från. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på installationsplatsen. Först därefter är maskinen spänningslös. Underrätta Winterhalters kundtjänst vid störningar vars orsaker inte ligger i vatten- eller strömförsörningen. Vid störningar vars orsaker inte är kända, skall maskinen slås på igen först efter att felorsaken är avhjälpt. Vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten. Håll barn borta från diskmaskinen. Inuti maskinen finns hett vatten på ca 60 C blandat med lut. Följande symboler används i denna bruksanvisning: FARA! Livsfara på grund av strömförande delar! Om anvisningarna inte hörsammas hotar fara för personer, t.ex. genom elektriska installationer. Varning! Om anvisningarna inte hörsammas kan det uppstå sakskador

4 3 Innan du börjar arbeta med maskinen Innan du kan arbeta med maskinen, måste den anslutas av auktoriserade fackmän i enlighet med lokala föreskrifter och därefter tas i drift av Winterhalters kundtjänst. FARA! Livsfara på grund av strömförande delar! Uppställning och anslutningen av försörjningsledningar och avlopp till diskmaskinen hos kunden, skall göras enligt de landsspecifika och lokala förhållandena och utföras av auktoriserade installatörer. Kontrollera fullständigheten: Efter uppackning av maskinenen, kontrollera först leveransen mot packsedeln med avseende på dess fullständighet och undersök om det finns eventuella transportskador. Rapportera eventuella skador omedelbart till speditör, försäkringsbolag och tillverkare. Uppställning, platsjustering Skydda diskmaskinen mot frost. Vattenledande system kan ta skada när det fryser på. Innan du påbörjar installationen, ställ in anläggningen i vågrätt läge med hjälp av ett vattenpass. Kompensera för golvojämnheter med dem i höjd ställbara maskinfötterna. Bygg till inlopps- och utloppsborden och justera dem till en lätt lutning mot maskinen eller en befintlig diskho. Vid hörnuppställning av maskinen: Justera korghållaren så att den stämmer med genomloppsriktningen. De nödvändiga hörnstyrningsbultarna för detta ligger tillsammans med korgutrustningen i en liten påse. Justera öppningarna för bordsstöttorna. Sanitär installation: Följ ovillkorligen anvisningarna i det medföljande anslutningsschemat! För bästa funktion, kontrollera maskinen med avseende på om det erforderliga vattentrycket och genomflödeskapaciteten kan säkerställas. Anslut maskinen till vattenledningsnätet. Montera i diskmaskinens närhet en huvudavstängningsventil på vattenledningen och se till att den är lätt att komma åt. Den får inte finnas bakom maskinen. Den vattentekniska säkerheten är i enlighet med DIN EN Enligt denna får diskmaskinen anslutas till en färskvattenledning utan att en ytterligare avstängningsanordning behöver kopplas in emellan. För vattentillflödet, använd den tillflödesslang som finns i diskmaskinen samt finfiltret. Finfiltret förhindrar att vattenledningspartiklar kommer in i maskinen och förorsakar rost på bestick och på maskinen. Kontrollera att anslutningarna är täta. Tilloppsslangen får inte kortas av eller skadas. För utflödet, använd i diskmaskinen befintlig flexibel utflödesslang. Utflödesslangen får ej avkortas eller skadas. Vid en vattenhårdhet överstigande 3 d total hårdhet (GH) rekommenderas att föransluta en vattenbehandlingsanläggning så att maskinen inte förkalkas och ett optimalt disk- och torkresultat kan uppnås. Winterhalters servicetekniker bistår gärna med rådgivning. Diskmaskinen är utrustad med en utloppspump. I anslutningsschemat finns maximal höjd för utloppspumpen angiven

5 Elektrisk installation: Denna del av instruktionerna riktar sig till elinstallatören. Fara FARA! Livsfara på grund av maskindelar under nätspänning! Vid alla elarbeten, koppla bort maskinen från nätet samt kontrollera att den är spänningslös. Maskinen och dess tillbehör måste anslutas av en elfirma som godkänts av ansvarig elleverantör, och anslutningen måste ske i enlighet med på ort gällande normer och föreskrifter. Elinstallatören måste beakta följande anvisningar: Kontrollera att alla elektriska skyddssystem fungerar. Observera typskylten och elschemat. Maskinens elanslutning måste överensstämma med uppgifterna på typskylten. Avsäkra maskinens elanslutning som separat avsäkrad strömkrets på installationsplatsen med tröga säkringar eller automatsäkringar i enlighet med det totala anslutningsvärdet på typskylten. Anslutningen av maskinen (till nätet) skall helst utföras som fast installation. På den elektriska försörjningsledningen skall en nätfrånskiljare och en jordfelsbrytare installeras enligt relevanta föreskrifter. Dessa brytare måste ha allpolig frånkoppling samt föreskrivet kontaktavstånd. Monteringsplatsen måste vara i maskinens närhet och vara lättillgänglig. Anslut maskinen till jordkabel som installerats och kontrollerats enligt föreskrift. Anslut maskinen samt eventuella underreden och bänksystem till det på installationssplatsen befintliga jordningssystemet. Anslutningspunkterna är märkta på motsvarande sätt. Anslutningsbultarna till maskinen finns i underredet och är markerade med ( ). Anslutningsledning Ändring eller utbyte får endast utföras av tillverkaren, dennes kundtjänstrepresentant eller motsvarande kvalificerad person. Använd en kabel av typ H07 RN-F eller likvärdig. Fastilldelning på anslutningsledningen Nät 1/N/~ 2/-/~ 3/N/~ 3/-/~ Antal ledare PE grön-gul grön-gul grön-gul grön-gul N blå - blå - L1 brun brun grå brun L2 - blå brun grå L3 - - svart svart Anslutning av externa doseranordningar I maskinunderredet finns en anslutningsmöjlighet för externa doseranordningar. Avslutande arbeten: Maskinen måste vara fullständigt ansluten till elnätet och färskvatten- och avloppsnätet. Det elektriska skyddssystemet måste vara testat och användningsklart. Det första idrifttagandet kommer att göras av en tekniker från Winterhalters kundtjänst. På detta sätt får maskinägaren instruktioner om maskinens funktionssätt

6 4 Första idrifttagande När maskinen enligt föreskrifterna anslutits till vatten och el på installationsplatsen, kontakta den lokalt ansvariga representanten för Winterhalterfabriken, för att få den första idrifttagningen samt maskinhanteringen demonstrerad. 5 Beskrivning av maskinen 5.1 Manöverpanel Manöverpanelen finns i huvens övre område. DOS Till/från-brytare 2 Tanktömning / självrengöring 3 Kontrollampa för störningar 4 Kontrollampa för brist på rengöringsmedel eller spolmedel 1 5 Kontrollampa för saltbrist i den inbyggda vattenavhärdaren (tillval) eller försämrad extern vattenbehandling, ifall detta låter sig fastställas genom vattenförbrukningen. 6 Programknapp normalprogram 7 Temperaturvisning värmare (när maskinen är uppvärmd och om specialprogram är aktiverade) 8 Temperaturvisning tank (när maskinen är uppvärmd och om specialprogram är aktiverade) 9 Funktionsknapp; aktiverar specialprogram (10-13) 10 Snabbprogram 11 Lägre eftersköljningstemperatur (tillval) 12 Används ej 13 Intensivprogram 14 Knappområde för specialprogram 1 Anger en brist på diskmedel eller spolmedel om extern behållare med suglans och nivåövervakning används. Kontrollampan blinkar så snart en tom behållare har konstaterats. Om man efter 20 diskningar fortfarande inte har fyllt på eller bytt behållaren, lyser denna och den inbyggda doseranordningen (om sådan finns) kommer att slås från

7 5.2 Funktionssätt Efter påslagningen av maskinen, fylls värmaren och tanken och värms upp till driftstemperatur Programknappen (6) lyser rött under upphettningsfasen. Så snart bör-temperaturerna (tank: ca. 60 C, värmare: ca. 85 C) uppnåtts, är maskinen driftsklar. Programknappen (6) lyser sedan grönt. Observera: Som specialutrustning kan diskmaskinen även fås med en temperaturstyrning till 65 av värmaren, huvudsakligen för diskning av glas. Maskinen körs med helautomatiska program, vilka består av programstegen disk, avrinning och eftersköljning. Under programmet lyser programknappen (6) blått. Diskmaskinen är utrustad med en automatisk huvstart. När huven stängs startar automatiskt det valda diskprogrammet. När huven öppnas sparas det inställda diskprogrammet i minnet. Man kan därför omedelbart forstsätta diskningen med det inställda diskprogrammet. Som tillval finns en automatisk huvöppnare tillgänglig (bara GS 515) I denna maskinvariant öppnar sig huven automatiskt efter programslutet. Stängningen av huven sker manuellt. Varning! Håll huvudet resp. hakan borta från huvens översida och handtagen. Observera! Inga saker som handdukar, redskap, disk, korgar etc. får läggas på huven eller hängas på handtagen. I annat fall kan inte en perfekt funktion på huvöppningen garanteras. Behållaren för spolmedel ställs upp separerad från diskmaskinen. Doseringen av spolmedlet regleras automatiskt av diskmaskinen. Diskmedlet måste tillsättas för hand (som pulver) eller via en doseranordning för flytande diskmedel. 5.3 Diskprogram Diskmaskinen kan drivas med olika diskprogram. Respektive diskprogram väljs på manöverpanelen. Normalprogram (6) Snabbprogram (10) Program Intensivprogram (13) Program med sänkt eftersköljningstemperatur (tillval) (11) Tanktömning / självrengöringsprogram (2) Förklaring För normalt nedsmutsad disk medellång torktid för lätt nedsmutsad disk Kort/ingen torktid för kraftigt nedsmutsat porslin Lång torktid För diskning av glas Programvaraktighet: Beroende på valt diskprogram Diskning av maskinen: Cirkulation av disklutet inuti diskkammaren Bortpumpning av disklutet Urspolning av diskkammaren med hett renvatten Bortpumpning av förbrukat renvatten. Efter avslutat diskprogram stängs diskmaskinen automatiskt av

8 6 Före diskningen Öppna avstängningsventilen på tillförselledningen. Slå till nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Kontrollera nivåerna i spolmedelbehållaren och diskmedelbehållaren (endast vid automatisk diskmedeldosering). Byt ut eller fyll på behållaren. Påfyllning av spolmedel 2 och diskmedel: Använd bara diskmedel och spolmedel som är lämpade för professionella diskmaskiner. Använd inte handdiskmedel. Detta leder till kraftig skumbildning i diskmaskinen. Vi rekommenderar produkter utvecklade av Winterhalter Gastronom. Dessa är särskilt anpassade för Winterhalter Gastronom-diskmaskiner. Diskmedel för professionella diskmaskiner kan orsaka frätskador. Beakta uppgifterna på förpackningar och behållare. Blanda inte olika diskmedelsprodukter. Detta kan leda till fel i doseranordningen till följd av utkristallisering (se underhåll och skötsel). Kontrollera silsystemet: Kontrollera om utloppssilen, pumpsugsilen, silkassetten och plansilen är riktigt insatta. Lägg inte i disk. Stäng huven. 2 Diskmedel bara för maskiner med automatisk diskmedelsdosering

9 Slå på maskinen: Tryck på till/från-brytaren. Uppvärmningsfasen startar. Programknappen (6) lyser rött: Värmaren och tanken fylls på och värms upp. Programknappen (6) lyser grönt: Bör-temperaturerna i tanken och värmaren har nåtts. Huven måste förbli i stängt läge under påfyllning/uppvärmning. Öppna huven. Manuell fördosering av diskmedel Är diskmaskinen utrustad med en inbyggd eller extern diskmedeldoseranordning, bortfaller stegen som gäller manuell diskmedelsdosering. I detta fall sköter diskmaskinen automatiskt diskmedelsdoseringen. Vid extern diskmedeldoseranordning, beakta den därtill tillhörande användarhandboken. Häll diskpulver i korgsilen med måttet. Dosering: ca. 120 g Använd bara diskmedel som är lämpat för professionella diskmaskiner. Använd inte handdiskmedel. Detta leder till kraftig skumbildning i diskmaskinen. Vi rekommenderar produkter utvecklade av Winterhalter Gastronom. Dessa är särskilt anpassade för Winterhalter Gastronom-diskmaskiner. Diskmedel för professionella diskmaskiner kan orsaka frätskador. Beakta uppgifterna på förpackningar och behållare. Stäng huven. Starta normalprogrammet. Tryck på knapp (6) för att göra detta. Diskpulvret kommer att blandas med diskvattnet. Diskmaskinen är nu driftsklar

10 Manuell efterdosering av diskmedel: Den manuella efterdoseringen av diskpulver måste upprepas efter ca. 5 diskningar. Vid efterdoseringen, häll ca 60 g diskpulver i korgsilen. Starta därefter diskprogrammet Fyll på uppmjukningssalt *: * bara för maskiner med inbyggd avhärdare Om symbolen på manöverpanelen tänds måste saltbehållaren i maskinens inre fyllas på med uppmjukningssalt 3. Detta kan även ske under drift av maskinen. Maskinen behöver inte tas ur drift och vattnet behöver inte släppas ut. Efter 2-3 diskningar har en del av det påfyllda saltet löst sig och blinkandet upphör. Fyll uteslutande på med uppmjukningssalt i saltbehållaren! Detta salt bör vara finkornigt (max. kornstorlek 0,4-0,7 mm). Salttabletter är olämpliga. Häll ej i andra kemikalier såsom diskmedel eller spolmedel. Dessa leder oundvikligen till skador på maskinen. Öppna saltbehållarens skruvförslutning och fyll på saltbehållaren med friskt vatten upp till kanten (krävs bara vid det första idrifttagandet). Sätt i tratten i påfyllningsöppningen och fyll på med 3 påsar Winterhalter specialsalt (=1,5 kg). Ta bort tratten igen och gör rent påfyllningsområdet från saltrester. Skruva igen saltbehållaren igen utan att sätta fast locket fel. Kör därefter omedelbart ett diskprogram för att skölja bort ev. kvarvarande saltrester. Om så inte sker finns risk för rostbildning i påfyllnadsområdet. Symbolen slocknar sedan senast efter tredje diskningen. 3 Hänvisning: Om maskinen inte är utrustad med en inbyggd avhärdare, betyder det när denna symbol tänds, att den anslutna externa vattenupparbetningsanläggningen har försämrats så mycket att den måste regenereras

11 7 Diskning Förrensa disken (förskölj ev. med kallvatten), och lägg i diskkorgen: Diska inga föremål som innehåller vaxrester (t.ex. ljusstakar). Stelnat vax kan skada utloppspumpen. Tallriks- och brickovansidor vända framåt. Koppar och glas: med öppningen neråt. Lägg bestick i endast ett lager. Stäng huven. 7.1 Diska i normalprogram Tryck på programknapp (6). Programknappen lyser blått under programförloppet. Programknappen (6) blinkar grönt så snart programmet är avslutat och så länge huven är stängd. Så snart man öppnar huven för att dra ut diskkorgen lyser programknappen (6) stadigt grönt. Den grönt blinkande programknappen (6) anger att diskprogrammet slutförts och att ingen ännu öppnat huven. Om blinkandet uppfattas som störande kan en auktoriserad servicetekniker programmera maskinen så att programknappen (6) ej längre blinkar. Öppna huven. eller invänta automatisk huvöppning (TILLVAL). Avlägsna diskkorgen. Efter val och start första gången av diskprogrammet sker varje ny start genom att huven stängs

12 Diskpaus Kontrollera silkassetten med avseende på besmutsning och rengör om nödvändigt. Silkassetten kan tas ur utan att tanken behöver tömmas. Kontrollera tankvattnet med avseende på föroreningar. Släpp ut det om nödvändigt och fyll på maskinen igen. Innan du stänger huven, tryck på funktionsknappen (9) för att inaktivera den automatiska huvstarten. Stäng huven. 7.2 Diska med specialprogram Tryck på funktionsknappen för att aktivera knappområdet med specialprogram. Ett nytt tryck inaktiverar detta område Förutom normalprogrammet finn nu specialprogrammen till förfogande. Antalet specialprogram beror på maskinens utrustning. Alla knappar som lyser kan väljas. Även temperaturen visas nu (däremot inte under diskningen). Allmänt gäller att ett specialprogram väljs en gång och sedan alltid sätts igång när huven stängs. Förvalet rensas genom att ett annat program väljs eller genom att trycka på knapp 9. A) Snabbprogram eller intensivprogram Användning: Beroende på graden av nedsmutsning av disken, välj endera av de båda specialprogrammen: Stäng huven. Tryck på endera av de båda knapparna för att välja kort- eller intensivprogrammet. Tryck på knapp (6) för att rensa det valda programmet

13 B) Program med valbar eftersköljningstemperatur * * tillval Användning: För diskning av glas krävs en lägre eftersköljningstemperatur än för diskning av porslin, för att undvika att glasen spricker. Viktigt: Den första diskningen efter förändringen sker fortfarande med den högre eftersköljningstemperaturen. Stäng huven. Tryck på funktionsknappen (11). Knappen blinkar. Aktivera därefter önskat program. Normalprogram med sänkt eftersköljningstemperatur Kortprogram med sänkt eftersköljningstemperatur Intensivprogram med sänkt eftersköljningstemperatur Observera: Genom att på nytt trycka på knapp 11 slås åter om till den ursprungliga eftersköljningstemperaturen. Knappen 11 slutar blinka och lyser stadigt

14 8 Efter diskning 8.1 Töm tanken; Självrengöringsprogram Ta ur disken. Stäng huven. Håll funktionsknappen intryckt i tre sekunderför att starta diskprogrammet. Funktionsknappen blinkar. Disklutet kommer att nu att cirkuleras runt inuti diskkammaren. Slutligen spolas innerutrymmet maskinen ur med varmt renvatten. Efter avslutat diskprogram stängs diskmaskinen automatiskt av. Manöverpanelen lyser inte längre. 8.2 Stänga av Med avslutningen av diskprogrammet slås styrningen till diskmaskinen automatiskt av. Maskinen är dock inte spänningslös än. Stäng avstängningsventilen på vattentillförselledningen. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Nu är maskinen spänningslös. 9 Underhåll och skötsel För varaktig och tillförlitlig funktion på diskmaskinen skall regelbundna underhållsarbeten utföras. Jämte den dagliga skötseln rekommenderar vi att diskmaskinen minst två gånger årligen får genomgås av Winterhalters kundtjänst. Vi rekommenderar att, inom ramen för det regelbundna underhållet, förslitningsdelar och åldersförsämrade komponenter som t.ex. anslutningsledningar för ström, vatten, utloppsvatten och diskmedel, lucktätningar och doseringsslangar kontrolleras, och vid behov i förebyggande syfte byts ut av en Winterhalterauktoriserad servicetekniker. Winterhalter erbjuder för detta ändamål ett underhållsavtal som bland annat omfattar dessa tjänster. Spola inte av diskmaskinen med högtrycksstråle eller ångspruta

15 9.1 Dagligen efter diskningen Öppna huven. Avlägsna och rengör silkassetten. Avlägsna och rengör plansilen. Fäll upp eller avlägsna korghållaren. Avlägsna spolarmar och kontrollera munstycken med avseende på föroreningar. Rengör vid behov. Avlägsna avlopps- och pumpsugsil, kontrollera med avseende på föroreningar och rengör vid behov. Använd borste för att avlägsna ev. avlagringar i maskinens inre. Var noga med att inte lämna något rostigt främmande material i diskmaskinens innerutrymme vid rengöringen. Detta kan få innerutrymmet att börja rosta. Främmande rostpartiklar kan härstamma från ej rostfri disk, rengöringsredskap, skadade metalltrådskorgar eller från ej rostskyddade tilloppsvattenledningar. Sätt tillbaka de urtagna delarna efter rengöringen. Lämna huven öppen så att innerutrymmet kan torka ur. Detta är viktigt för ett varaktigt rostskydd även när det gäller rostfritt stål. Rengör diskmaskinen utvändigt med en produkt som passar rostfritt stål Vi rekommenderar Winterhalter Gastronoms rostfritt stål-rengörare och rostfritt stålskötselmedel

16 9.2 Vid behov Jordfelsbrytare Kontrollera regelbundet jordfelsbrytaren på installationsplatsen enligt föreskrifterna genom att kontrollera funktionen på testknappen. Byte av diskmedeltyp (flytande medel) Vid byte av diskmedeltyp (även från samma tillverkare) krävs före anslutningen av det nya diskmedlet att sug- och tryckslangarna spolas igenom med rent vatten. Låt auktoriserad kundtjänst utföra detta. Annars kan det uppstå utkristallisation när olika diskmedeltyper blandas med varandra, vilket kan leda till defekter i doserpumpen. Om detta inte beaktas förfaller alla garantiåtaganden och allt produktansvar som tillkommer Winterhalter Gastronom GmbH. Om en ny diskmedeltyp skall anslutas, måste under vissa omständigheter dosermängden justeras av auktoriserad kundtjänstpersonal, eftersom produktegenskaperna varierar mellan tillverkarna. Tillvägagångssätt: Ta ut suglansen från den tomma diskmedelsbehållaren och stoppa den i en behållare med rent vatten. Töm diskmaskinen fullständigt och fyll på igen. Töm därefter åter, eftersom det under denna procedur inte doserats något diskmedel. Stoppa ner suglansen i behållaren med det nya diskmedlet. Kör maskinen som vanligt. Avkalka Töm maskinen. Avbryt diskmedeltillförseln: Ta ur sugröret från diskmedelbehållaren. Fyll maskinen på nytt. Tillsätt avkalkningsmedel enligt tillverkarens uppgifter. Beakta de förtryckta säkerhetsföreskrifterna. Kör intensivprogrammet 1-2 gånger (cirkulation i max. 10 minuter). Därigenom löser sig kalkbeläggningar. Töm maskinen. Lämna under inga omständigheter avkalkningslösningen flera timmar i maskinen. Koppla åter in diskmedeltillförseln. Fyll maskinen på nytt. Kör maskinen ytterligare 2 gånger i intensivprogrammet. Töm maskinen eller kör i vanlig diskdrift

17 10 Driftstörningar 10.1 Driftstörningar som du själv kan åtgärda Mindre driftstörningar kan du själv åtgärda. Gå igenom följande tabell. Ifall felet inte låter sig åtgärdas, kontakta Winterhalters respektive kundtjänst. FARA! Livsfara på grund av strömförande delar! Öppna inga kåpor eller maskindelar som kräver användning av ett verktyg. Det finns risk för elektriska stötar. Låt bara fackpersonal utföra arbeten med dem elektriska anläggningarna. Frånskilj dessförinnan diskmaskinen från nätet. Koppla inte in diskmaskinen igen innan felet är avhjälpt. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Först därefter är diskmaskinen spänningslös. Fel möjlig orsak Åtgärd Diskmaskinen kan inte slås på Diskprogrammet startar inte Disken blir inte ren Nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på installationsplatsen är inte påslagen Säkringar på installationsplatsen har löst ut Huven inte fullständigt stängd Maskinen inte driftsklar Diskmedeldoseringen för låg eller diskmedelbehållaren tom Silkassetten och/eller plansilen förorenade Munstycken i spolarmen igenstoppade Funktionsstörning i vattenbehandlingen Slå till nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Byt ut säkringarna på installationsplatsen Stäng huven fullständigt. Skjut upp huven till spärrläge Slå till nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på installationsplatsen, öppna vattenavstängningsventilen och slå till maskinen Efterdosera med diskpulver eller fyll på diskmedelsbehållaren Rengör silkassetten och plansilen Rengör munstyckena Underrätta Winterhalters kundtjänst

18 Fel möjlig orsak Åtgärd Stäng av maskinen (tryck på till/från-brytaren). Därefter lyser på manöverpanelen indikeringen Err med en felkod. I manöverpanelen visas: Knappen blinkar blått Vattenavstängningsventil stängd Funktionsstörning Vid bristande förrensning av disken kan det på plansilen och i silkassetten ansamlats så mycket skräp att diskprogrammets förlopp störs. Diskpumpen stänger av sig och programknappen blinkar blått. Om felkod 20 visas, stäng vattenavstängningsventilen och underrätta Winterhalters kundtjänst. Om andra felkoder visas, kontrollera om vattenavstängningsventilen är öppnad. Slå därefter åter till maskinen. Om felmeddelandet visas igen, notera felkoden och kontakta Winterhalter respektive kundtjänst. Stäng av maskinen, programknappen fortsätter blinka. Ta ur silen, rengör den och sätt tillbaka den i maskinen. Efter 2 minuter upphör blinkandet. Slå åter på maskinen och använd som i ordinarie fall. Iakttag en bättre förrensning, för att undvika fler störningar Driftstörningar hos maskiner med specialutrustning Fel möjlig orsak Åtgärd Fyll på diskmedel eller spolmedel DOS Disk- eller spolmedelbrist akustisk signal Disk- eller spolmedelbrist Fyll på diskmedel eller spolmedel Inget uppmjukningssalt finns kvar extern vattenupparbetningsanläggning måste regenereras Toppbelastningsfrånkoppling aktiv Fyll på med uppmjukningssalt och kör därefter ett diskprogram för att spola bort ev. kvarvarande saltrester (se även sidan 10). Om så inte sker finns risk för rostbildning i påfyllnadsområdet. Symbolen slocknar sedan senast efter tredje diskningen. regenerera extern vattenupparbetningsanläggning. Beakta anvisningarna i den tillhörande apparatdokumentationen. Vänta tills maskinen efter toppbelastningsfrånkopplingen åter kopplas in fullständigt

19 10.3 Driftstörningar där assistans krävs från Winterhalters kundtjänst. Knapp 6: rött blinkljus: Temperaturen i värmaren eller tanken är högre än 95 Var försiktig! Fara genom heta ytor! Stäng omedelbart av maskinen. Symbolen för störning (3) och felkoden Err 2 eller Err 3 visas. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Underrätta omedelbart Winterhalters kundtjänst. Om maskinens funktion till följd av maskininterna fel är så pass störd att maskinen inte får köras längre, stängs maskinen automatiskt av och en felkod visas. Indikering möjlig orsak Åtgärd Maskinen stänger av sig själv och visar Err maskininternt fel Underrätta Winterhalters kundtjänst 1, 11 eller 12 Maskinen stänger av sig själv och visar Err 6 maskininternt fel eller vattenavlopp igenstoppat Underrätta Winterhalters kundtjänst eller låt rensa stoppet. Maskinen stänger av sig själv och visar Err 20 Magnetventilen stängs inte Stäng vattentillförselventilen och underrätta Winterhalters kundtjänst Maskinen är avstängd och visar Err 21 Maskinen stänger av sig själv och visar inte längre på Magnetventilen stängs inte maskininternt fel Stäng vattentillförselventilen och underrätta Winterhalters kundtjänst Underrätta Winterhalters kundtjänst 11 Emissionsvärden Bullernivåer arbetsplatsrelaterat bullervärde mätt enligt DIN EN ISO 11202: L paeq < 70dB

20 Winterhalter Gastronom GmbH Commercial Dishwashing Systems Tettnanger Strasse Meckenbeuren Germany Telephone +49 (0) Telefax +49 (0) SD 10/ Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical modifications. Sous réserve de modification techniques.

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 INSTALLATION ANVÄNDNING man_gx60.indd / nov 02 Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Box 2101. 196 02 Kungsängen. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Tel.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Grovdiskmaskin WD-90 DUO. med

Grovdiskmaskin WD-90 DUO. med Grovdiskmaskin t a l u n a gr med - EN LÖNSAM OCH PROFESSIONELL UTMANARE Ökar flödet av diskgods i köket GROVDISKMASKIN med plastgranulat rengör diskgodset effektivt och säkerställer god hygien till mycket

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Skötselinstruktion LF322

Skötselinstruktion LF322 Skötselinstruktion LF322 Utgåva Feb 09 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Förutom glas, bestick och tallrikar kan även brickor med maximalt mått 450 X 330 mm diskas, tack vare 340 mm fri höjd.

Förutom glas, bestick och tallrikar kan även brickor med maximalt mått 450 X 330 mm diskas, tack vare 340 mm fri höjd. Art. nr: WD-4 Wexiödisk WD-4 är en enkel och driftsäker underbänkdiskmaskin. Bra arbetsmiljö, god hygien, servicevänlighet och optimalt diskresultat är egenskaper som gör Wexiödisk WD-4 lämplig för det

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

!" # $ %&%%'% &%&(%%

! # $ %&%%'% &%&(%% !"#$%&%%'% &%&(%% &)*+,-+./-010/*+223 *+223... 3 ()21442... 3 2.1 ANSLUTNINGAR:... 3 2.2 RÖRLEDNINGAR:... 3 2.3 UPPACKNING:... 3 2.4 INSTALLATIONSPLATS:... 3 2.5 FYLLNING OCH START AV UTRUSTNINGEN... 4

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE

Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-4 En robust underbänkdiskmaskin med lång livslängd för det lilla men krävande köket Driftsäker

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Stekbord. Installations- och användningsanvisningar. Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409

Stekbord. Installations- och användningsanvisningar. Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409 Stekbord Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409 Installations- och användningsanvisningar Rev. 1.0 28.11.2011 28.11.2011 METOS Stekbord Futura INNEHÅLLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa

Läs mer

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Köp på www.fridgecom.se Reservdelar på www.kylkom.se E-ITS00-3 E-ITS500-3 E-ITS600-3 E-ITS700-3 E-ITS350-60

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Den nya serien huvdiskmaskiner garanterar hög prestanda, till lägre driftskostnader.

Den nya serien huvdiskmaskiner garanterar hög prestanda, till lägre driftskostnader. HUVDISKMASKIN DEN DU KAN LITA PÅ ACTIVE Den nya serien huvdiskmaskiner garanterar hög prestanda, till lägre driftskostnader. Innovationerna gör användandet smidigare, enklare, snabbare. Resultatet är oklanderlig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Underbänkdiskmaskin WD-4

Underbänkdiskmaskin WD-4 Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE BECAUSE WE DO CARE Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att erbjuda

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK TYP: ATE600-ATE2300 Installations- och användningsanvisningar S/N: 2004T40S200010 Gäller från 10. 05. 2004 Rev.: 2.0 4136100, 4136101, 4136102, 4136103, 4136104, 4136105, 4136106,

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 6-010 Kyldisk Skolserie HANDBOK Viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att installera

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

CUP WARMER. Bruksanvisning

CUP WARMER. Bruksanvisning CUP WARMER Bruksanvisning = Märk = Viktigt JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.jura.com Innehåll Viktiga anvisningar till användaren...sida 4 1. Apparatbeskrivning...sida

Läs mer

S 5004 Braspanel. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

S 5004 Braspanel. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! S 5004 Braspanel Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! S 5004 Braspanel Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Komplettering till bruksanvisningen Säkerhetsanvisningar... 2 Viktig användarinformation...

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer