Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning"

Transkript

1 Winterhalter GS 502 GS 515 Bruksanvisning

2

3 Bruksanvisning för Winterhalter Gastronom diskmaskin GS 502 och GS 515 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning Allmänna säkerhetsanvisningar Innan du börjar arbeta med maskinen Första idrifttagande Beskrivning av maskinen Före diskningen Diskning Efter diskning Underhåll och skötsel Driftstörningar Emissionsvärden Avsedd användning Winterhalters Gastronom diskmaskin GS 502/GS 515 får bara användas för att diska husgeråd som t.ex. tallrikar, bestick och brickor från restauranger och liknande verksamheter. Vi rekommenderar att diska glas med lägre eftersköljningstemperatur. Maskine får endast användas för detta syfte och i enlighet med användningsinstruktionerna. All annan användning anses inte som avsedd. Diskmaskinen är ett tekniskt arbetsredskap avsett för yrkesmässigt, inte privat, bruk. Om förändringar görs i konstruktionen eller handhavandet av maskinen utan skriftligt medgivande från firma Winterhalter Gastronom GmbH, förfaller alla garantier och allt produktansvar. Om det uppstår skador på maskinen till följd av att bruksanvisningens anvisningar inte följs, blir alla garantikrav på Winterhalter Gastronom GmbH ogiltiga. 2 Allmänna säkerhetsanvisningar Arbeta bara med diskmaskinen om ni har läst och förstått bruksanvisningen. Låt Winterhalters kundtjänst undervisa er i manövreringen och arbetssättet för diskmaskinen. Använd bara maskinen så som beskrivs i denna bruksanvisning. Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar kunskap om/erfarenhet av hantering av denna maskin. Sådana personer måste först instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet, eller hållas under uppsikt då de använder maskinen. Genomför inte utan tillverkarens godkännande förändringar och till- eller ombyggnader av diskmaskinen. Vid fara och störningar skall maskinen omedelbart slås från. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på installationsplatsen. Först därefter är maskinen spänningslös. Underrätta Winterhalters kundtjänst vid störningar vars orsaker inte ligger i vatten- eller strömförsörningen. Vid störningar vars orsaker inte är kända, skall maskinen slås på igen först efter att felorsaken är avhjälpt. Vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten. Håll barn borta från diskmaskinen. Inuti maskinen finns hett vatten på ca 60 C blandat med lut. Följande symboler används i denna bruksanvisning: FARA! Livsfara på grund av strömförande delar! Om anvisningarna inte hörsammas hotar fara för personer, t.ex. genom elektriska installationer. Varning! Om anvisningarna inte hörsammas kan det uppstå sakskador

4 3 Innan du börjar arbeta med maskinen Innan du kan arbeta med maskinen, måste den anslutas av auktoriserade fackmän i enlighet med lokala föreskrifter och därefter tas i drift av Winterhalters kundtjänst. FARA! Livsfara på grund av strömförande delar! Uppställning och anslutningen av försörjningsledningar och avlopp till diskmaskinen hos kunden, skall göras enligt de landsspecifika och lokala förhållandena och utföras av auktoriserade installatörer. Kontrollera fullständigheten: Efter uppackning av maskinenen, kontrollera först leveransen mot packsedeln med avseende på dess fullständighet och undersök om det finns eventuella transportskador. Rapportera eventuella skador omedelbart till speditör, försäkringsbolag och tillverkare. Uppställning, platsjustering Skydda diskmaskinen mot frost. Vattenledande system kan ta skada när det fryser på. Innan du påbörjar installationen, ställ in anläggningen i vågrätt läge med hjälp av ett vattenpass. Kompensera för golvojämnheter med dem i höjd ställbara maskinfötterna. Bygg till inlopps- och utloppsborden och justera dem till en lätt lutning mot maskinen eller en befintlig diskho. Vid hörnuppställning av maskinen: Justera korghållaren så att den stämmer med genomloppsriktningen. De nödvändiga hörnstyrningsbultarna för detta ligger tillsammans med korgutrustningen i en liten påse. Justera öppningarna för bordsstöttorna. Sanitär installation: Följ ovillkorligen anvisningarna i det medföljande anslutningsschemat! För bästa funktion, kontrollera maskinen med avseende på om det erforderliga vattentrycket och genomflödeskapaciteten kan säkerställas. Anslut maskinen till vattenledningsnätet. Montera i diskmaskinens närhet en huvudavstängningsventil på vattenledningen och se till att den är lätt att komma åt. Den får inte finnas bakom maskinen. Den vattentekniska säkerheten är i enlighet med DIN EN Enligt denna får diskmaskinen anslutas till en färskvattenledning utan att en ytterligare avstängningsanordning behöver kopplas in emellan. För vattentillflödet, använd den tillflödesslang som finns i diskmaskinen samt finfiltret. Finfiltret förhindrar att vattenledningspartiklar kommer in i maskinen och förorsakar rost på bestick och på maskinen. Kontrollera att anslutningarna är täta. Tilloppsslangen får inte kortas av eller skadas. För utflödet, använd i diskmaskinen befintlig flexibel utflödesslang. Utflödesslangen får ej avkortas eller skadas. Vid en vattenhårdhet överstigande 3 d total hårdhet (GH) rekommenderas att föransluta en vattenbehandlingsanläggning så att maskinen inte förkalkas och ett optimalt disk- och torkresultat kan uppnås. Winterhalters servicetekniker bistår gärna med rådgivning. Diskmaskinen är utrustad med en utloppspump. I anslutningsschemat finns maximal höjd för utloppspumpen angiven

5 Elektrisk installation: Denna del av instruktionerna riktar sig till elinstallatören. Fara FARA! Livsfara på grund av maskindelar under nätspänning! Vid alla elarbeten, koppla bort maskinen från nätet samt kontrollera att den är spänningslös. Maskinen och dess tillbehör måste anslutas av en elfirma som godkänts av ansvarig elleverantör, och anslutningen måste ske i enlighet med på ort gällande normer och föreskrifter. Elinstallatören måste beakta följande anvisningar: Kontrollera att alla elektriska skyddssystem fungerar. Observera typskylten och elschemat. Maskinens elanslutning måste överensstämma med uppgifterna på typskylten. Avsäkra maskinens elanslutning som separat avsäkrad strömkrets på installationsplatsen med tröga säkringar eller automatsäkringar i enlighet med det totala anslutningsvärdet på typskylten. Anslutningen av maskinen (till nätet) skall helst utföras som fast installation. På den elektriska försörjningsledningen skall en nätfrånskiljare och en jordfelsbrytare installeras enligt relevanta föreskrifter. Dessa brytare måste ha allpolig frånkoppling samt föreskrivet kontaktavstånd. Monteringsplatsen måste vara i maskinens närhet och vara lättillgänglig. Anslut maskinen till jordkabel som installerats och kontrollerats enligt föreskrift. Anslut maskinen samt eventuella underreden och bänksystem till det på installationssplatsen befintliga jordningssystemet. Anslutningspunkterna är märkta på motsvarande sätt. Anslutningsbultarna till maskinen finns i underredet och är markerade med ( ). Anslutningsledning Ändring eller utbyte får endast utföras av tillverkaren, dennes kundtjänstrepresentant eller motsvarande kvalificerad person. Använd en kabel av typ H07 RN-F eller likvärdig. Fastilldelning på anslutningsledningen Nät 1/N/~ 2/-/~ 3/N/~ 3/-/~ Antal ledare PE grön-gul grön-gul grön-gul grön-gul N blå - blå - L1 brun brun grå brun L2 - blå brun grå L3 - - svart svart Anslutning av externa doseranordningar I maskinunderredet finns en anslutningsmöjlighet för externa doseranordningar. Avslutande arbeten: Maskinen måste vara fullständigt ansluten till elnätet och färskvatten- och avloppsnätet. Det elektriska skyddssystemet måste vara testat och användningsklart. Det första idrifttagandet kommer att göras av en tekniker från Winterhalters kundtjänst. På detta sätt får maskinägaren instruktioner om maskinens funktionssätt

6 4 Första idrifttagande När maskinen enligt föreskrifterna anslutits till vatten och el på installationsplatsen, kontakta den lokalt ansvariga representanten för Winterhalterfabriken, för att få den första idrifttagningen samt maskinhanteringen demonstrerad. 5 Beskrivning av maskinen 5.1 Manöverpanel Manöverpanelen finns i huvens övre område. DOS Till/från-brytare 2 Tanktömning / självrengöring 3 Kontrollampa för störningar 4 Kontrollampa för brist på rengöringsmedel eller spolmedel 1 5 Kontrollampa för saltbrist i den inbyggda vattenavhärdaren (tillval) eller försämrad extern vattenbehandling, ifall detta låter sig fastställas genom vattenförbrukningen. 6 Programknapp normalprogram 7 Temperaturvisning värmare (när maskinen är uppvärmd och om specialprogram är aktiverade) 8 Temperaturvisning tank (när maskinen är uppvärmd och om specialprogram är aktiverade) 9 Funktionsknapp; aktiverar specialprogram (10-13) 10 Snabbprogram 11 Lägre eftersköljningstemperatur (tillval) 12 Används ej 13 Intensivprogram 14 Knappområde för specialprogram 1 Anger en brist på diskmedel eller spolmedel om extern behållare med suglans och nivåövervakning används. Kontrollampan blinkar så snart en tom behållare har konstaterats. Om man efter 20 diskningar fortfarande inte har fyllt på eller bytt behållaren, lyser denna och den inbyggda doseranordningen (om sådan finns) kommer att slås från

7 5.2 Funktionssätt Efter påslagningen av maskinen, fylls värmaren och tanken och värms upp till driftstemperatur Programknappen (6) lyser rött under upphettningsfasen. Så snart bör-temperaturerna (tank: ca. 60 C, värmare: ca. 85 C) uppnåtts, är maskinen driftsklar. Programknappen (6) lyser sedan grönt. Observera: Som specialutrustning kan diskmaskinen även fås med en temperaturstyrning till 65 av värmaren, huvudsakligen för diskning av glas. Maskinen körs med helautomatiska program, vilka består av programstegen disk, avrinning och eftersköljning. Under programmet lyser programknappen (6) blått. Diskmaskinen är utrustad med en automatisk huvstart. När huven stängs startar automatiskt det valda diskprogrammet. När huven öppnas sparas det inställda diskprogrammet i minnet. Man kan därför omedelbart forstsätta diskningen med det inställda diskprogrammet. Som tillval finns en automatisk huvöppnare tillgänglig (bara GS 515) I denna maskinvariant öppnar sig huven automatiskt efter programslutet. Stängningen av huven sker manuellt. Varning! Håll huvudet resp. hakan borta från huvens översida och handtagen. Observera! Inga saker som handdukar, redskap, disk, korgar etc. får läggas på huven eller hängas på handtagen. I annat fall kan inte en perfekt funktion på huvöppningen garanteras. Behållaren för spolmedel ställs upp separerad från diskmaskinen. Doseringen av spolmedlet regleras automatiskt av diskmaskinen. Diskmedlet måste tillsättas för hand (som pulver) eller via en doseranordning för flytande diskmedel. 5.3 Diskprogram Diskmaskinen kan drivas med olika diskprogram. Respektive diskprogram väljs på manöverpanelen. Normalprogram (6) Snabbprogram (10) Program Intensivprogram (13) Program med sänkt eftersköljningstemperatur (tillval) (11) Tanktömning / självrengöringsprogram (2) Förklaring För normalt nedsmutsad disk medellång torktid för lätt nedsmutsad disk Kort/ingen torktid för kraftigt nedsmutsat porslin Lång torktid För diskning av glas Programvaraktighet: Beroende på valt diskprogram Diskning av maskinen: Cirkulation av disklutet inuti diskkammaren Bortpumpning av disklutet Urspolning av diskkammaren med hett renvatten Bortpumpning av förbrukat renvatten. Efter avslutat diskprogram stängs diskmaskinen automatiskt av

8 6 Före diskningen Öppna avstängningsventilen på tillförselledningen. Slå till nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Kontrollera nivåerna i spolmedelbehållaren och diskmedelbehållaren (endast vid automatisk diskmedeldosering). Byt ut eller fyll på behållaren. Påfyllning av spolmedel 2 och diskmedel: Använd bara diskmedel och spolmedel som är lämpade för professionella diskmaskiner. Använd inte handdiskmedel. Detta leder till kraftig skumbildning i diskmaskinen. Vi rekommenderar produkter utvecklade av Winterhalter Gastronom. Dessa är särskilt anpassade för Winterhalter Gastronom-diskmaskiner. Diskmedel för professionella diskmaskiner kan orsaka frätskador. Beakta uppgifterna på förpackningar och behållare. Blanda inte olika diskmedelsprodukter. Detta kan leda till fel i doseranordningen till följd av utkristallisering (se underhåll och skötsel). Kontrollera silsystemet: Kontrollera om utloppssilen, pumpsugsilen, silkassetten och plansilen är riktigt insatta. Lägg inte i disk. Stäng huven. 2 Diskmedel bara för maskiner med automatisk diskmedelsdosering

9 Slå på maskinen: Tryck på till/från-brytaren. Uppvärmningsfasen startar. Programknappen (6) lyser rött: Värmaren och tanken fylls på och värms upp. Programknappen (6) lyser grönt: Bör-temperaturerna i tanken och värmaren har nåtts. Huven måste förbli i stängt läge under påfyllning/uppvärmning. Öppna huven. Manuell fördosering av diskmedel Är diskmaskinen utrustad med en inbyggd eller extern diskmedeldoseranordning, bortfaller stegen som gäller manuell diskmedelsdosering. I detta fall sköter diskmaskinen automatiskt diskmedelsdoseringen. Vid extern diskmedeldoseranordning, beakta den därtill tillhörande användarhandboken. Häll diskpulver i korgsilen med måttet. Dosering: ca. 120 g Använd bara diskmedel som är lämpat för professionella diskmaskiner. Använd inte handdiskmedel. Detta leder till kraftig skumbildning i diskmaskinen. Vi rekommenderar produkter utvecklade av Winterhalter Gastronom. Dessa är särskilt anpassade för Winterhalter Gastronom-diskmaskiner. Diskmedel för professionella diskmaskiner kan orsaka frätskador. Beakta uppgifterna på förpackningar och behållare. Stäng huven. Starta normalprogrammet. Tryck på knapp (6) för att göra detta. Diskpulvret kommer att blandas med diskvattnet. Diskmaskinen är nu driftsklar

10 Manuell efterdosering av diskmedel: Den manuella efterdoseringen av diskpulver måste upprepas efter ca. 5 diskningar. Vid efterdoseringen, häll ca 60 g diskpulver i korgsilen. Starta därefter diskprogrammet Fyll på uppmjukningssalt *: * bara för maskiner med inbyggd avhärdare Om symbolen på manöverpanelen tänds måste saltbehållaren i maskinens inre fyllas på med uppmjukningssalt 3. Detta kan även ske under drift av maskinen. Maskinen behöver inte tas ur drift och vattnet behöver inte släppas ut. Efter 2-3 diskningar har en del av det påfyllda saltet löst sig och blinkandet upphör. Fyll uteslutande på med uppmjukningssalt i saltbehållaren! Detta salt bör vara finkornigt (max. kornstorlek 0,4-0,7 mm). Salttabletter är olämpliga. Häll ej i andra kemikalier såsom diskmedel eller spolmedel. Dessa leder oundvikligen till skador på maskinen. Öppna saltbehållarens skruvförslutning och fyll på saltbehållaren med friskt vatten upp till kanten (krävs bara vid det första idrifttagandet). Sätt i tratten i påfyllningsöppningen och fyll på med 3 påsar Winterhalter specialsalt (=1,5 kg). Ta bort tratten igen och gör rent påfyllningsområdet från saltrester. Skruva igen saltbehållaren igen utan att sätta fast locket fel. Kör därefter omedelbart ett diskprogram för att skölja bort ev. kvarvarande saltrester. Om så inte sker finns risk för rostbildning i påfyllnadsområdet. Symbolen slocknar sedan senast efter tredje diskningen. 3 Hänvisning: Om maskinen inte är utrustad med en inbyggd avhärdare, betyder det när denna symbol tänds, att den anslutna externa vattenupparbetningsanläggningen har försämrats så mycket att den måste regenereras

11 7 Diskning Förrensa disken (förskölj ev. med kallvatten), och lägg i diskkorgen: Diska inga föremål som innehåller vaxrester (t.ex. ljusstakar). Stelnat vax kan skada utloppspumpen. Tallriks- och brickovansidor vända framåt. Koppar och glas: med öppningen neråt. Lägg bestick i endast ett lager. Stäng huven. 7.1 Diska i normalprogram Tryck på programknapp (6). Programknappen lyser blått under programförloppet. Programknappen (6) blinkar grönt så snart programmet är avslutat och så länge huven är stängd. Så snart man öppnar huven för att dra ut diskkorgen lyser programknappen (6) stadigt grönt. Den grönt blinkande programknappen (6) anger att diskprogrammet slutförts och att ingen ännu öppnat huven. Om blinkandet uppfattas som störande kan en auktoriserad servicetekniker programmera maskinen så att programknappen (6) ej längre blinkar. Öppna huven. eller invänta automatisk huvöppning (TILLVAL). Avlägsna diskkorgen. Efter val och start första gången av diskprogrammet sker varje ny start genom att huven stängs

12 Diskpaus Kontrollera silkassetten med avseende på besmutsning och rengör om nödvändigt. Silkassetten kan tas ur utan att tanken behöver tömmas. Kontrollera tankvattnet med avseende på föroreningar. Släpp ut det om nödvändigt och fyll på maskinen igen. Innan du stänger huven, tryck på funktionsknappen (9) för att inaktivera den automatiska huvstarten. Stäng huven. 7.2 Diska med specialprogram Tryck på funktionsknappen för att aktivera knappområdet med specialprogram. Ett nytt tryck inaktiverar detta område Förutom normalprogrammet finn nu specialprogrammen till förfogande. Antalet specialprogram beror på maskinens utrustning. Alla knappar som lyser kan väljas. Även temperaturen visas nu (däremot inte under diskningen). Allmänt gäller att ett specialprogram väljs en gång och sedan alltid sätts igång när huven stängs. Förvalet rensas genom att ett annat program väljs eller genom att trycka på knapp 9. A) Snabbprogram eller intensivprogram Användning: Beroende på graden av nedsmutsning av disken, välj endera av de båda specialprogrammen: Stäng huven. Tryck på endera av de båda knapparna för att välja kort- eller intensivprogrammet. Tryck på knapp (6) för att rensa det valda programmet

13 B) Program med valbar eftersköljningstemperatur * * tillval Användning: För diskning av glas krävs en lägre eftersköljningstemperatur än för diskning av porslin, för att undvika att glasen spricker. Viktigt: Den första diskningen efter förändringen sker fortfarande med den högre eftersköljningstemperaturen. Stäng huven. Tryck på funktionsknappen (11). Knappen blinkar. Aktivera därefter önskat program. Normalprogram med sänkt eftersköljningstemperatur Kortprogram med sänkt eftersköljningstemperatur Intensivprogram med sänkt eftersköljningstemperatur Observera: Genom att på nytt trycka på knapp 11 slås åter om till den ursprungliga eftersköljningstemperaturen. Knappen 11 slutar blinka och lyser stadigt

14 8 Efter diskning 8.1 Töm tanken; Självrengöringsprogram Ta ur disken. Stäng huven. Håll funktionsknappen intryckt i tre sekunderför att starta diskprogrammet. Funktionsknappen blinkar. Disklutet kommer att nu att cirkuleras runt inuti diskkammaren. Slutligen spolas innerutrymmet maskinen ur med varmt renvatten. Efter avslutat diskprogram stängs diskmaskinen automatiskt av. Manöverpanelen lyser inte längre. 8.2 Stänga av Med avslutningen av diskprogrammet slås styrningen till diskmaskinen automatiskt av. Maskinen är dock inte spänningslös än. Stäng avstängningsventilen på vattentillförselledningen. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Nu är maskinen spänningslös. 9 Underhåll och skötsel För varaktig och tillförlitlig funktion på diskmaskinen skall regelbundna underhållsarbeten utföras. Jämte den dagliga skötseln rekommenderar vi att diskmaskinen minst två gånger årligen får genomgås av Winterhalters kundtjänst. Vi rekommenderar att, inom ramen för det regelbundna underhållet, förslitningsdelar och åldersförsämrade komponenter som t.ex. anslutningsledningar för ström, vatten, utloppsvatten och diskmedel, lucktätningar och doseringsslangar kontrolleras, och vid behov i förebyggande syfte byts ut av en Winterhalterauktoriserad servicetekniker. Winterhalter erbjuder för detta ändamål ett underhållsavtal som bland annat omfattar dessa tjänster. Spola inte av diskmaskinen med högtrycksstråle eller ångspruta

15 9.1 Dagligen efter diskningen Öppna huven. Avlägsna och rengör silkassetten. Avlägsna och rengör plansilen. Fäll upp eller avlägsna korghållaren. Avlägsna spolarmar och kontrollera munstycken med avseende på föroreningar. Rengör vid behov. Avlägsna avlopps- och pumpsugsil, kontrollera med avseende på föroreningar och rengör vid behov. Använd borste för att avlägsna ev. avlagringar i maskinens inre. Var noga med att inte lämna något rostigt främmande material i diskmaskinens innerutrymme vid rengöringen. Detta kan få innerutrymmet att börja rosta. Främmande rostpartiklar kan härstamma från ej rostfri disk, rengöringsredskap, skadade metalltrådskorgar eller från ej rostskyddade tilloppsvattenledningar. Sätt tillbaka de urtagna delarna efter rengöringen. Lämna huven öppen så att innerutrymmet kan torka ur. Detta är viktigt för ett varaktigt rostskydd även när det gäller rostfritt stål. Rengör diskmaskinen utvändigt med en produkt som passar rostfritt stål Vi rekommenderar Winterhalter Gastronoms rostfritt stål-rengörare och rostfritt stålskötselmedel

16 9.2 Vid behov Jordfelsbrytare Kontrollera regelbundet jordfelsbrytaren på installationsplatsen enligt föreskrifterna genom att kontrollera funktionen på testknappen. Byte av diskmedeltyp (flytande medel) Vid byte av diskmedeltyp (även från samma tillverkare) krävs före anslutningen av det nya diskmedlet att sug- och tryckslangarna spolas igenom med rent vatten. Låt auktoriserad kundtjänst utföra detta. Annars kan det uppstå utkristallisation när olika diskmedeltyper blandas med varandra, vilket kan leda till defekter i doserpumpen. Om detta inte beaktas förfaller alla garantiåtaganden och allt produktansvar som tillkommer Winterhalter Gastronom GmbH. Om en ny diskmedeltyp skall anslutas, måste under vissa omständigheter dosermängden justeras av auktoriserad kundtjänstpersonal, eftersom produktegenskaperna varierar mellan tillverkarna. Tillvägagångssätt: Ta ut suglansen från den tomma diskmedelsbehållaren och stoppa den i en behållare med rent vatten. Töm diskmaskinen fullständigt och fyll på igen. Töm därefter åter, eftersom det under denna procedur inte doserats något diskmedel. Stoppa ner suglansen i behållaren med det nya diskmedlet. Kör maskinen som vanligt. Avkalka Töm maskinen. Avbryt diskmedeltillförseln: Ta ur sugröret från diskmedelbehållaren. Fyll maskinen på nytt. Tillsätt avkalkningsmedel enligt tillverkarens uppgifter. Beakta de förtryckta säkerhetsföreskrifterna. Kör intensivprogrammet 1-2 gånger (cirkulation i max. 10 minuter). Därigenom löser sig kalkbeläggningar. Töm maskinen. Lämna under inga omständigheter avkalkningslösningen flera timmar i maskinen. Koppla åter in diskmedeltillförseln. Fyll maskinen på nytt. Kör maskinen ytterligare 2 gånger i intensivprogrammet. Töm maskinen eller kör i vanlig diskdrift

17 10 Driftstörningar 10.1 Driftstörningar som du själv kan åtgärda Mindre driftstörningar kan du själv åtgärda. Gå igenom följande tabell. Ifall felet inte låter sig åtgärdas, kontakta Winterhalters respektive kundtjänst. FARA! Livsfara på grund av strömförande delar! Öppna inga kåpor eller maskindelar som kräver användning av ett verktyg. Det finns risk för elektriska stötar. Låt bara fackpersonal utföra arbeten med dem elektriska anläggningarna. Frånskilj dessförinnan diskmaskinen från nätet. Koppla inte in diskmaskinen igen innan felet är avhjälpt. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Först därefter är diskmaskinen spänningslös. Fel möjlig orsak Åtgärd Diskmaskinen kan inte slås på Diskprogrammet startar inte Disken blir inte ren Nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på installationsplatsen är inte påslagen Säkringar på installationsplatsen har löst ut Huven inte fullständigt stängd Maskinen inte driftsklar Diskmedeldoseringen för låg eller diskmedelbehållaren tom Silkassetten och/eller plansilen förorenade Munstycken i spolarmen igenstoppade Funktionsstörning i vattenbehandlingen Slå till nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Byt ut säkringarna på installationsplatsen Stäng huven fullständigt. Skjut upp huven till spärrläge Slå till nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på installationsplatsen, öppna vattenavstängningsventilen och slå till maskinen Efterdosera med diskpulver eller fyll på diskmedelsbehållaren Rengör silkassetten och plansilen Rengör munstyckena Underrätta Winterhalters kundtjänst

18 Fel möjlig orsak Åtgärd Stäng av maskinen (tryck på till/från-brytaren). Därefter lyser på manöverpanelen indikeringen Err med en felkod. I manöverpanelen visas: Knappen blinkar blått Vattenavstängningsventil stängd Funktionsstörning Vid bristande förrensning av disken kan det på plansilen och i silkassetten ansamlats så mycket skräp att diskprogrammets förlopp störs. Diskpumpen stänger av sig och programknappen blinkar blått. Om felkod 20 visas, stäng vattenavstängningsventilen och underrätta Winterhalters kundtjänst. Om andra felkoder visas, kontrollera om vattenavstängningsventilen är öppnad. Slå därefter åter till maskinen. Om felmeddelandet visas igen, notera felkoden och kontakta Winterhalter respektive kundtjänst. Stäng av maskinen, programknappen fortsätter blinka. Ta ur silen, rengör den och sätt tillbaka den i maskinen. Efter 2 minuter upphör blinkandet. Slå åter på maskinen och använd som i ordinarie fall. Iakttag en bättre förrensning, för att undvika fler störningar Driftstörningar hos maskiner med specialutrustning Fel möjlig orsak Åtgärd Fyll på diskmedel eller spolmedel DOS Disk- eller spolmedelbrist akustisk signal Disk- eller spolmedelbrist Fyll på diskmedel eller spolmedel Inget uppmjukningssalt finns kvar extern vattenupparbetningsanläggning måste regenereras Toppbelastningsfrånkoppling aktiv Fyll på med uppmjukningssalt och kör därefter ett diskprogram för att spola bort ev. kvarvarande saltrester (se även sidan 10). Om så inte sker finns risk för rostbildning i påfyllnadsområdet. Symbolen slocknar sedan senast efter tredje diskningen. regenerera extern vattenupparbetningsanläggning. Beakta anvisningarna i den tillhörande apparatdokumentationen. Vänta tills maskinen efter toppbelastningsfrånkopplingen åter kopplas in fullständigt

19 10.3 Driftstörningar där assistans krävs från Winterhalters kundtjänst. Knapp 6: rött blinkljus: Temperaturen i värmaren eller tanken är högre än 95 Var försiktig! Fara genom heta ytor! Stäng omedelbart av maskinen. Symbolen för störning (3) och felkoden Err 2 eller Err 3 visas. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Underrätta omedelbart Winterhalters kundtjänst. Om maskinens funktion till följd av maskininterna fel är så pass störd att maskinen inte får köras längre, stängs maskinen automatiskt av och en felkod visas. Indikering möjlig orsak Åtgärd Maskinen stänger av sig själv och visar Err maskininternt fel Underrätta Winterhalters kundtjänst 1, 11 eller 12 Maskinen stänger av sig själv och visar Err 6 maskininternt fel eller vattenavlopp igenstoppat Underrätta Winterhalters kundtjänst eller låt rensa stoppet. Maskinen stänger av sig själv och visar Err 20 Magnetventilen stängs inte Stäng vattentillförselventilen och underrätta Winterhalters kundtjänst Maskinen är avstängd och visar Err 21 Maskinen stänger av sig själv och visar inte längre på Magnetventilen stängs inte maskininternt fel Stäng vattentillförselventilen och underrätta Winterhalters kundtjänst Underrätta Winterhalters kundtjänst 11 Emissionsvärden Bullernivåer arbetsplatsrelaterat bullervärde mätt enligt DIN EN ISO 11202: L paeq < 70dB

20 Winterhalter Gastronom GmbH Commercial Dishwashing Systems Tettnanger Strasse Meckenbeuren Germany Telephone +49 (0) Telefax +49 (0) SD 10/ Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical modifications. Sous réserve de modification techniques.

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 348 40, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 VID LEVERANS Kontrollera så att

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02

HANDBOK. Kokeri. viktiga handlingar för installation och underhåll 4-001. Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 4-001 Kokeri HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Fr.o.m. serie nummer 11070xxx / From serial number 11070xxx Doc. nr. 521 14 31 Edition2 2010/02 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

KOMBIDISKMASKIN WD-90 DUO. Installations- och användarmanual

KOMBIDISKMASKIN WD-90 DUO. Installations- och användarmanual KOMBIDISKMASKIN WD-90 DUO (Bruksanvisning i original) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 2014-01-22 Rev.: 0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD Built as a professional En diskmaskin ska hålla i många år Våra diskmaskiner är utvecklade så att alla de viktigaste komponenterna är tillverkade i stål av toppklass: invändigt

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER SE Gratulerar till valet av C3 Kaffebryggare. Du har köpt en

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Underbänksdiskmaskiner

Underbänksdiskmaskiner Underbänksdiskmaskiner green&clean diskmaskiner MILJÖ Mindre förbrukning av vatten, energi, diskmedel och torkmedel. Ger lägre driftskostnader och miljöpåverkan. REN Disk- och sköljresultat är bäst i sin

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104 Bruksanvisning S DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 22-00 - 0104 Till våra kunder, läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Iaktta framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i bruksanvisningen!

Läs mer

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där spetsteknologi

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-6 En av marknadens bästa diskmaskiner för små och medelstora kök. WD-6 När du förväntar dig det

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

TORKZON WD-T60, WD-T60F, WD-T80, WD-T120. Installations- och användarmanual

TORKZON WD-T60, WD-T60F, WD-T80, WD-T120. Installations- och användarmanual TORKZON WD-T60, WD-T60F, WD-T80, WD-T120 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 15. 08. 2011 Rev.: 1.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com Huvdiskmaskin WD-7 www.wexiodisk.com Vår historia att diska rent Wexiödisk startades 1972 De tre grundarna, med erfarenhet från produktion och utveckling av storköksutrustning såg möjligheten att tillhandahålla

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48 Käyttöohje 49-72 Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Serienummer : Registreringsnummer : Servicetelefonnummer : Leverantör : Innehåll Introduktion...28

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning........ 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. 5 Tillbehör... 6 Inkopplingsanvisning badkar. 7 Garantivillkor

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM 60 & WD-PRM 90 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 05. 2010 Rev.: 1.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat

Läs mer

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH SRU40E02SK. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Model S04. Caffitaly M2 & M3

Bruksanvisning. Model S04. Caffitaly M2 & M3 Bruksanvisning Model S04 Caffitaly M2 & M3 Innehåll Introduktion Avsedd användning... 3 Bruksanvisningens symboler... 3 Säkerhetsanvisningar... 4 Återvinning... 5 Beskrivning maskinens delar... 6 1 2 3

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

KAFFEKVARN. Installations- och användningsanvisningar

KAFFEKVARN. Installations- och användningsanvisningar KAFFEKVARN MD Magnum Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips.

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips. Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Produktbeskrivning 4 - Strilrör - Grov-/mikrosil - Finsil - Diskmedelsfack - Sköljmedelsdoserare - Avhärdare Manöverpanel 6 - Avstängning av ljudsignal -

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk

Bruksanvisning. Senast ändrad: 2009-12-22. Endast för hushållsbruk Bruksanvisning Senast ändrad: 2009-12-22 Endast för hushållsbruk Kvarnjustering Bönbehållare Koppvärmare Kontrollpanel Lock till bönbehållare Påfyllningshål för färdigmalet kaffe Kaffeutlopp Droppskål

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.......... 4 Lär känna din nya diskmaskin... 6 Avhärdaren................... 7 Fylla på specialsalt............ 8 Fylla på sköljglans.............

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Bruksanvisning för skötbordet Lifty.

Bruksanvisning för skötbordet Lifty. Bruksanvisning för skötbordet Lifty. OBS! Läs igenom bruksanvisningen noga före användning. Spara denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen. Skötbordet är avsett för barn upp till 20 kg. Skötbordet

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Högtryckstvättar K2 Car

Högtryckstvättar K2 Car Högtryckstvättar K2 Car Smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Car-kitet innefattar tvättborste, skummunstycke samt 5 l rengöringsmedels-koncentrat

Läs mer