Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Winterhalter GS 502 GS 515. Bruksanvisning"

Transkript

1 Winterhalter GS 502 GS 515 Bruksanvisning

2

3 Bruksanvisning för Winterhalter Gastronom diskmaskin GS 502 och GS 515 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning Allmänna säkerhetsanvisningar Innan du börjar arbeta med maskinen Första idrifttagande Beskrivning av maskinen Före diskningen Diskning Efter diskning Underhåll och skötsel Driftstörningar Emissionsvärden Avsedd användning Winterhalters Gastronom diskmaskin GS 502/GS 515 får bara användas för att diska husgeråd som t.ex. tallrikar, bestick och brickor från restauranger och liknande verksamheter. Vi rekommenderar att diska glas med lägre eftersköljningstemperatur. Maskine får endast användas för detta syfte och i enlighet med användningsinstruktionerna. All annan användning anses inte som avsedd. Diskmaskinen är ett tekniskt arbetsredskap avsett för yrkesmässigt, inte privat, bruk. Om förändringar görs i konstruktionen eller handhavandet av maskinen utan skriftligt medgivande från firma Winterhalter Gastronom GmbH, förfaller alla garantier och allt produktansvar. Om det uppstår skador på maskinen till följd av att bruksanvisningens anvisningar inte följs, blir alla garantikrav på Winterhalter Gastronom GmbH ogiltiga. 2 Allmänna säkerhetsanvisningar Arbeta bara med diskmaskinen om ni har läst och förstått bruksanvisningen. Låt Winterhalters kundtjänst undervisa er i manövreringen och arbetssättet för diskmaskinen. Använd bara maskinen så som beskrivs i denna bruksanvisning. Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar kunskap om/erfarenhet av hantering av denna maskin. Sådana personer måste först instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet, eller hållas under uppsikt då de använder maskinen. Genomför inte utan tillverkarens godkännande förändringar och till- eller ombyggnader av diskmaskinen. Vid fara och störningar skall maskinen omedelbart slås från. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på installationsplatsen. Först därefter är maskinen spänningslös. Underrätta Winterhalters kundtjänst vid störningar vars orsaker inte ligger i vatten- eller strömförsörningen. Vid störningar vars orsaker inte är kända, skall maskinen slås på igen först efter att felorsaken är avhjälpt. Vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten. Håll barn borta från diskmaskinen. Inuti maskinen finns hett vatten på ca 60 C blandat med lut. Följande symboler används i denna bruksanvisning: FARA! Livsfara på grund av strömförande delar! Om anvisningarna inte hörsammas hotar fara för personer, t.ex. genom elektriska installationer. Varning! Om anvisningarna inte hörsammas kan det uppstå sakskador

4 3 Innan du börjar arbeta med maskinen Innan du kan arbeta med maskinen, måste den anslutas av auktoriserade fackmän i enlighet med lokala föreskrifter och därefter tas i drift av Winterhalters kundtjänst. FARA! Livsfara på grund av strömförande delar! Uppställning och anslutningen av försörjningsledningar och avlopp till diskmaskinen hos kunden, skall göras enligt de landsspecifika och lokala förhållandena och utföras av auktoriserade installatörer. Kontrollera fullständigheten: Efter uppackning av maskinenen, kontrollera först leveransen mot packsedeln med avseende på dess fullständighet och undersök om det finns eventuella transportskador. Rapportera eventuella skador omedelbart till speditör, försäkringsbolag och tillverkare. Uppställning, platsjustering Skydda diskmaskinen mot frost. Vattenledande system kan ta skada när det fryser på. Innan du påbörjar installationen, ställ in anläggningen i vågrätt läge med hjälp av ett vattenpass. Kompensera för golvojämnheter med dem i höjd ställbara maskinfötterna. Bygg till inlopps- och utloppsborden och justera dem till en lätt lutning mot maskinen eller en befintlig diskho. Vid hörnuppställning av maskinen: Justera korghållaren så att den stämmer med genomloppsriktningen. De nödvändiga hörnstyrningsbultarna för detta ligger tillsammans med korgutrustningen i en liten påse. Justera öppningarna för bordsstöttorna. Sanitär installation: Följ ovillkorligen anvisningarna i det medföljande anslutningsschemat! För bästa funktion, kontrollera maskinen med avseende på om det erforderliga vattentrycket och genomflödeskapaciteten kan säkerställas. Anslut maskinen till vattenledningsnätet. Montera i diskmaskinens närhet en huvudavstängningsventil på vattenledningen och se till att den är lätt att komma åt. Den får inte finnas bakom maskinen. Den vattentekniska säkerheten är i enlighet med DIN EN Enligt denna får diskmaskinen anslutas till en färskvattenledning utan att en ytterligare avstängningsanordning behöver kopplas in emellan. För vattentillflödet, använd den tillflödesslang som finns i diskmaskinen samt finfiltret. Finfiltret förhindrar att vattenledningspartiklar kommer in i maskinen och förorsakar rost på bestick och på maskinen. Kontrollera att anslutningarna är täta. Tilloppsslangen får inte kortas av eller skadas. För utflödet, använd i diskmaskinen befintlig flexibel utflödesslang. Utflödesslangen får ej avkortas eller skadas. Vid en vattenhårdhet överstigande 3 d total hårdhet (GH) rekommenderas att föransluta en vattenbehandlingsanläggning så att maskinen inte förkalkas och ett optimalt disk- och torkresultat kan uppnås. Winterhalters servicetekniker bistår gärna med rådgivning. Diskmaskinen är utrustad med en utloppspump. I anslutningsschemat finns maximal höjd för utloppspumpen angiven

5 Elektrisk installation: Denna del av instruktionerna riktar sig till elinstallatören. Fara FARA! Livsfara på grund av maskindelar under nätspänning! Vid alla elarbeten, koppla bort maskinen från nätet samt kontrollera att den är spänningslös. Maskinen och dess tillbehör måste anslutas av en elfirma som godkänts av ansvarig elleverantör, och anslutningen måste ske i enlighet med på ort gällande normer och föreskrifter. Elinstallatören måste beakta följande anvisningar: Kontrollera att alla elektriska skyddssystem fungerar. Observera typskylten och elschemat. Maskinens elanslutning måste överensstämma med uppgifterna på typskylten. Avsäkra maskinens elanslutning som separat avsäkrad strömkrets på installationsplatsen med tröga säkringar eller automatsäkringar i enlighet med det totala anslutningsvärdet på typskylten. Anslutningen av maskinen (till nätet) skall helst utföras som fast installation. På den elektriska försörjningsledningen skall en nätfrånskiljare och en jordfelsbrytare installeras enligt relevanta föreskrifter. Dessa brytare måste ha allpolig frånkoppling samt föreskrivet kontaktavstånd. Monteringsplatsen måste vara i maskinens närhet och vara lättillgänglig. Anslut maskinen till jordkabel som installerats och kontrollerats enligt föreskrift. Anslut maskinen samt eventuella underreden och bänksystem till det på installationssplatsen befintliga jordningssystemet. Anslutningspunkterna är märkta på motsvarande sätt. Anslutningsbultarna till maskinen finns i underredet och är markerade med ( ). Anslutningsledning Ändring eller utbyte får endast utföras av tillverkaren, dennes kundtjänstrepresentant eller motsvarande kvalificerad person. Använd en kabel av typ H07 RN-F eller likvärdig. Fastilldelning på anslutningsledningen Nät 1/N/~ 2/-/~ 3/N/~ 3/-/~ Antal ledare PE grön-gul grön-gul grön-gul grön-gul N blå - blå - L1 brun brun grå brun L2 - blå brun grå L3 - - svart svart Anslutning av externa doseranordningar I maskinunderredet finns en anslutningsmöjlighet för externa doseranordningar. Avslutande arbeten: Maskinen måste vara fullständigt ansluten till elnätet och färskvatten- och avloppsnätet. Det elektriska skyddssystemet måste vara testat och användningsklart. Det första idrifttagandet kommer att göras av en tekniker från Winterhalters kundtjänst. På detta sätt får maskinägaren instruktioner om maskinens funktionssätt

6 4 Första idrifttagande När maskinen enligt föreskrifterna anslutits till vatten och el på installationsplatsen, kontakta den lokalt ansvariga representanten för Winterhalterfabriken, för att få den första idrifttagningen samt maskinhanteringen demonstrerad. 5 Beskrivning av maskinen 5.1 Manöverpanel Manöverpanelen finns i huvens övre område. DOS Till/från-brytare 2 Tanktömning / självrengöring 3 Kontrollampa för störningar 4 Kontrollampa för brist på rengöringsmedel eller spolmedel 1 5 Kontrollampa för saltbrist i den inbyggda vattenavhärdaren (tillval) eller försämrad extern vattenbehandling, ifall detta låter sig fastställas genom vattenförbrukningen. 6 Programknapp normalprogram 7 Temperaturvisning värmare (när maskinen är uppvärmd och om specialprogram är aktiverade) 8 Temperaturvisning tank (när maskinen är uppvärmd och om specialprogram är aktiverade) 9 Funktionsknapp; aktiverar specialprogram (10-13) 10 Snabbprogram 11 Lägre eftersköljningstemperatur (tillval) 12 Används ej 13 Intensivprogram 14 Knappområde för specialprogram 1 Anger en brist på diskmedel eller spolmedel om extern behållare med suglans och nivåövervakning används. Kontrollampan blinkar så snart en tom behållare har konstaterats. Om man efter 20 diskningar fortfarande inte har fyllt på eller bytt behållaren, lyser denna och den inbyggda doseranordningen (om sådan finns) kommer att slås från

7 5.2 Funktionssätt Efter påslagningen av maskinen, fylls värmaren och tanken och värms upp till driftstemperatur Programknappen (6) lyser rött under upphettningsfasen. Så snart bör-temperaturerna (tank: ca. 60 C, värmare: ca. 85 C) uppnåtts, är maskinen driftsklar. Programknappen (6) lyser sedan grönt. Observera: Som specialutrustning kan diskmaskinen även fås med en temperaturstyrning till 65 av värmaren, huvudsakligen för diskning av glas. Maskinen körs med helautomatiska program, vilka består av programstegen disk, avrinning och eftersköljning. Under programmet lyser programknappen (6) blått. Diskmaskinen är utrustad med en automatisk huvstart. När huven stängs startar automatiskt det valda diskprogrammet. När huven öppnas sparas det inställda diskprogrammet i minnet. Man kan därför omedelbart forstsätta diskningen med det inställda diskprogrammet. Som tillval finns en automatisk huvöppnare tillgänglig (bara GS 515) I denna maskinvariant öppnar sig huven automatiskt efter programslutet. Stängningen av huven sker manuellt. Varning! Håll huvudet resp. hakan borta från huvens översida och handtagen. Observera! Inga saker som handdukar, redskap, disk, korgar etc. får läggas på huven eller hängas på handtagen. I annat fall kan inte en perfekt funktion på huvöppningen garanteras. Behållaren för spolmedel ställs upp separerad från diskmaskinen. Doseringen av spolmedlet regleras automatiskt av diskmaskinen. Diskmedlet måste tillsättas för hand (som pulver) eller via en doseranordning för flytande diskmedel. 5.3 Diskprogram Diskmaskinen kan drivas med olika diskprogram. Respektive diskprogram väljs på manöverpanelen. Normalprogram (6) Snabbprogram (10) Program Intensivprogram (13) Program med sänkt eftersköljningstemperatur (tillval) (11) Tanktömning / självrengöringsprogram (2) Förklaring För normalt nedsmutsad disk medellång torktid för lätt nedsmutsad disk Kort/ingen torktid för kraftigt nedsmutsat porslin Lång torktid För diskning av glas Programvaraktighet: Beroende på valt diskprogram Diskning av maskinen: Cirkulation av disklutet inuti diskkammaren Bortpumpning av disklutet Urspolning av diskkammaren med hett renvatten Bortpumpning av förbrukat renvatten. Efter avslutat diskprogram stängs diskmaskinen automatiskt av

8 6 Före diskningen Öppna avstängningsventilen på tillförselledningen. Slå till nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Kontrollera nivåerna i spolmedelbehållaren och diskmedelbehållaren (endast vid automatisk diskmedeldosering). Byt ut eller fyll på behållaren. Påfyllning av spolmedel 2 och diskmedel: Använd bara diskmedel och spolmedel som är lämpade för professionella diskmaskiner. Använd inte handdiskmedel. Detta leder till kraftig skumbildning i diskmaskinen. Vi rekommenderar produkter utvecklade av Winterhalter Gastronom. Dessa är särskilt anpassade för Winterhalter Gastronom-diskmaskiner. Diskmedel för professionella diskmaskiner kan orsaka frätskador. Beakta uppgifterna på förpackningar och behållare. Blanda inte olika diskmedelsprodukter. Detta kan leda till fel i doseranordningen till följd av utkristallisering (se underhåll och skötsel). Kontrollera silsystemet: Kontrollera om utloppssilen, pumpsugsilen, silkassetten och plansilen är riktigt insatta. Lägg inte i disk. Stäng huven. 2 Diskmedel bara för maskiner med automatisk diskmedelsdosering

9 Slå på maskinen: Tryck på till/från-brytaren. Uppvärmningsfasen startar. Programknappen (6) lyser rött: Värmaren och tanken fylls på och värms upp. Programknappen (6) lyser grönt: Bör-temperaturerna i tanken och värmaren har nåtts. Huven måste förbli i stängt läge under påfyllning/uppvärmning. Öppna huven. Manuell fördosering av diskmedel Är diskmaskinen utrustad med en inbyggd eller extern diskmedeldoseranordning, bortfaller stegen som gäller manuell diskmedelsdosering. I detta fall sköter diskmaskinen automatiskt diskmedelsdoseringen. Vid extern diskmedeldoseranordning, beakta den därtill tillhörande användarhandboken. Häll diskpulver i korgsilen med måttet. Dosering: ca. 120 g Använd bara diskmedel som är lämpat för professionella diskmaskiner. Använd inte handdiskmedel. Detta leder till kraftig skumbildning i diskmaskinen. Vi rekommenderar produkter utvecklade av Winterhalter Gastronom. Dessa är särskilt anpassade för Winterhalter Gastronom-diskmaskiner. Diskmedel för professionella diskmaskiner kan orsaka frätskador. Beakta uppgifterna på förpackningar och behållare. Stäng huven. Starta normalprogrammet. Tryck på knapp (6) för att göra detta. Diskpulvret kommer att blandas med diskvattnet. Diskmaskinen är nu driftsklar

10 Manuell efterdosering av diskmedel: Den manuella efterdoseringen av diskpulver måste upprepas efter ca. 5 diskningar. Vid efterdoseringen, häll ca 60 g diskpulver i korgsilen. Starta därefter diskprogrammet Fyll på uppmjukningssalt *: * bara för maskiner med inbyggd avhärdare Om symbolen på manöverpanelen tänds måste saltbehållaren i maskinens inre fyllas på med uppmjukningssalt 3. Detta kan även ske under drift av maskinen. Maskinen behöver inte tas ur drift och vattnet behöver inte släppas ut. Efter 2-3 diskningar har en del av det påfyllda saltet löst sig och blinkandet upphör. Fyll uteslutande på med uppmjukningssalt i saltbehållaren! Detta salt bör vara finkornigt (max. kornstorlek 0,4-0,7 mm). Salttabletter är olämpliga. Häll ej i andra kemikalier såsom diskmedel eller spolmedel. Dessa leder oundvikligen till skador på maskinen. Öppna saltbehållarens skruvförslutning och fyll på saltbehållaren med friskt vatten upp till kanten (krävs bara vid det första idrifttagandet). Sätt i tratten i påfyllningsöppningen och fyll på med 3 påsar Winterhalter specialsalt (=1,5 kg). Ta bort tratten igen och gör rent påfyllningsområdet från saltrester. Skruva igen saltbehållaren igen utan att sätta fast locket fel. Kör därefter omedelbart ett diskprogram för att skölja bort ev. kvarvarande saltrester. Om så inte sker finns risk för rostbildning i påfyllnadsområdet. Symbolen slocknar sedan senast efter tredje diskningen. 3 Hänvisning: Om maskinen inte är utrustad med en inbyggd avhärdare, betyder det när denna symbol tänds, att den anslutna externa vattenupparbetningsanläggningen har försämrats så mycket att den måste regenereras

11 7 Diskning Förrensa disken (förskölj ev. med kallvatten), och lägg i diskkorgen: Diska inga föremål som innehåller vaxrester (t.ex. ljusstakar). Stelnat vax kan skada utloppspumpen. Tallriks- och brickovansidor vända framåt. Koppar och glas: med öppningen neråt. Lägg bestick i endast ett lager. Stäng huven. 7.1 Diska i normalprogram Tryck på programknapp (6). Programknappen lyser blått under programförloppet. Programknappen (6) blinkar grönt så snart programmet är avslutat och så länge huven är stängd. Så snart man öppnar huven för att dra ut diskkorgen lyser programknappen (6) stadigt grönt. Den grönt blinkande programknappen (6) anger att diskprogrammet slutförts och att ingen ännu öppnat huven. Om blinkandet uppfattas som störande kan en auktoriserad servicetekniker programmera maskinen så att programknappen (6) ej längre blinkar. Öppna huven. eller invänta automatisk huvöppning (TILLVAL). Avlägsna diskkorgen. Efter val och start första gången av diskprogrammet sker varje ny start genom att huven stängs

12 Diskpaus Kontrollera silkassetten med avseende på besmutsning och rengör om nödvändigt. Silkassetten kan tas ur utan att tanken behöver tömmas. Kontrollera tankvattnet med avseende på föroreningar. Släpp ut det om nödvändigt och fyll på maskinen igen. Innan du stänger huven, tryck på funktionsknappen (9) för att inaktivera den automatiska huvstarten. Stäng huven. 7.2 Diska med specialprogram Tryck på funktionsknappen för att aktivera knappområdet med specialprogram. Ett nytt tryck inaktiverar detta område Förutom normalprogrammet finn nu specialprogrammen till förfogande. Antalet specialprogram beror på maskinens utrustning. Alla knappar som lyser kan väljas. Även temperaturen visas nu (däremot inte under diskningen). Allmänt gäller att ett specialprogram väljs en gång och sedan alltid sätts igång när huven stängs. Förvalet rensas genom att ett annat program väljs eller genom att trycka på knapp 9. A) Snabbprogram eller intensivprogram Användning: Beroende på graden av nedsmutsning av disken, välj endera av de båda specialprogrammen: Stäng huven. Tryck på endera av de båda knapparna för att välja kort- eller intensivprogrammet. Tryck på knapp (6) för att rensa det valda programmet

13 B) Program med valbar eftersköljningstemperatur * * tillval Användning: För diskning av glas krävs en lägre eftersköljningstemperatur än för diskning av porslin, för att undvika att glasen spricker. Viktigt: Den första diskningen efter förändringen sker fortfarande med den högre eftersköljningstemperaturen. Stäng huven. Tryck på funktionsknappen (11). Knappen blinkar. Aktivera därefter önskat program. Normalprogram med sänkt eftersköljningstemperatur Kortprogram med sänkt eftersköljningstemperatur Intensivprogram med sänkt eftersköljningstemperatur Observera: Genom att på nytt trycka på knapp 11 slås åter om till den ursprungliga eftersköljningstemperaturen. Knappen 11 slutar blinka och lyser stadigt

14 8 Efter diskning 8.1 Töm tanken; Självrengöringsprogram Ta ur disken. Stäng huven. Håll funktionsknappen intryckt i tre sekunderför att starta diskprogrammet. Funktionsknappen blinkar. Disklutet kommer att nu att cirkuleras runt inuti diskkammaren. Slutligen spolas innerutrymmet maskinen ur med varmt renvatten. Efter avslutat diskprogram stängs diskmaskinen automatiskt av. Manöverpanelen lyser inte längre. 8.2 Stänga av Med avslutningen av diskprogrammet slås styrningen till diskmaskinen automatiskt av. Maskinen är dock inte spänningslös än. Stäng avstängningsventilen på vattentillförselledningen. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Nu är maskinen spänningslös. 9 Underhåll och skötsel För varaktig och tillförlitlig funktion på diskmaskinen skall regelbundna underhållsarbeten utföras. Jämte den dagliga skötseln rekommenderar vi att diskmaskinen minst två gånger årligen får genomgås av Winterhalters kundtjänst. Vi rekommenderar att, inom ramen för det regelbundna underhållet, förslitningsdelar och åldersförsämrade komponenter som t.ex. anslutningsledningar för ström, vatten, utloppsvatten och diskmedel, lucktätningar och doseringsslangar kontrolleras, och vid behov i förebyggande syfte byts ut av en Winterhalterauktoriserad servicetekniker. Winterhalter erbjuder för detta ändamål ett underhållsavtal som bland annat omfattar dessa tjänster. Spola inte av diskmaskinen med högtrycksstråle eller ångspruta

15 9.1 Dagligen efter diskningen Öppna huven. Avlägsna och rengör silkassetten. Avlägsna och rengör plansilen. Fäll upp eller avlägsna korghållaren. Avlägsna spolarmar och kontrollera munstycken med avseende på föroreningar. Rengör vid behov. Avlägsna avlopps- och pumpsugsil, kontrollera med avseende på föroreningar och rengör vid behov. Använd borste för att avlägsna ev. avlagringar i maskinens inre. Var noga med att inte lämna något rostigt främmande material i diskmaskinens innerutrymme vid rengöringen. Detta kan få innerutrymmet att börja rosta. Främmande rostpartiklar kan härstamma från ej rostfri disk, rengöringsredskap, skadade metalltrådskorgar eller från ej rostskyddade tilloppsvattenledningar. Sätt tillbaka de urtagna delarna efter rengöringen. Lämna huven öppen så att innerutrymmet kan torka ur. Detta är viktigt för ett varaktigt rostskydd även när det gäller rostfritt stål. Rengör diskmaskinen utvändigt med en produkt som passar rostfritt stål Vi rekommenderar Winterhalter Gastronoms rostfritt stål-rengörare och rostfritt stålskötselmedel

16 9.2 Vid behov Jordfelsbrytare Kontrollera regelbundet jordfelsbrytaren på installationsplatsen enligt föreskrifterna genom att kontrollera funktionen på testknappen. Byte av diskmedeltyp (flytande medel) Vid byte av diskmedeltyp (även från samma tillverkare) krävs före anslutningen av det nya diskmedlet att sug- och tryckslangarna spolas igenom med rent vatten. Låt auktoriserad kundtjänst utföra detta. Annars kan det uppstå utkristallisation när olika diskmedeltyper blandas med varandra, vilket kan leda till defekter i doserpumpen. Om detta inte beaktas förfaller alla garantiåtaganden och allt produktansvar som tillkommer Winterhalter Gastronom GmbH. Om en ny diskmedeltyp skall anslutas, måste under vissa omständigheter dosermängden justeras av auktoriserad kundtjänstpersonal, eftersom produktegenskaperna varierar mellan tillverkarna. Tillvägagångssätt: Ta ut suglansen från den tomma diskmedelsbehållaren och stoppa den i en behållare med rent vatten. Töm diskmaskinen fullständigt och fyll på igen. Töm därefter åter, eftersom det under denna procedur inte doserats något diskmedel. Stoppa ner suglansen i behållaren med det nya diskmedlet. Kör maskinen som vanligt. Avkalka Töm maskinen. Avbryt diskmedeltillförseln: Ta ur sugröret från diskmedelbehållaren. Fyll maskinen på nytt. Tillsätt avkalkningsmedel enligt tillverkarens uppgifter. Beakta de förtryckta säkerhetsföreskrifterna. Kör intensivprogrammet 1-2 gånger (cirkulation i max. 10 minuter). Därigenom löser sig kalkbeläggningar. Töm maskinen. Lämna under inga omständigheter avkalkningslösningen flera timmar i maskinen. Koppla åter in diskmedeltillförseln. Fyll maskinen på nytt. Kör maskinen ytterligare 2 gånger i intensivprogrammet. Töm maskinen eller kör i vanlig diskdrift

17 10 Driftstörningar 10.1 Driftstörningar som du själv kan åtgärda Mindre driftstörningar kan du själv åtgärda. Gå igenom följande tabell. Ifall felet inte låter sig åtgärdas, kontakta Winterhalters respektive kundtjänst. FARA! Livsfara på grund av strömförande delar! Öppna inga kåpor eller maskindelar som kräver användning av ett verktyg. Det finns risk för elektriska stötar. Låt bara fackpersonal utföra arbeten med dem elektriska anläggningarna. Frånskilj dessförinnan diskmaskinen från nätet. Koppla inte in diskmaskinen igen innan felet är avhjälpt. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Först därefter är diskmaskinen spänningslös. Fel möjlig orsak Åtgärd Diskmaskinen kan inte slås på Diskprogrammet startar inte Disken blir inte ren Nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på installationsplatsen är inte påslagen Säkringar på installationsplatsen har löst ut Huven inte fullständigt stängd Maskinen inte driftsklar Diskmedeldoseringen för låg eller diskmedelbehållaren tom Silkassetten och/eller plansilen förorenade Munstycken i spolarmen igenstoppade Funktionsstörning i vattenbehandlingen Slå till nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Byt ut säkringarna på installationsplatsen Stäng huven fullständigt. Skjut upp huven till spärrläge Slå till nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på installationsplatsen, öppna vattenavstängningsventilen och slå till maskinen Efterdosera med diskpulver eller fyll på diskmedelsbehållaren Rengör silkassetten och plansilen Rengör munstyckena Underrätta Winterhalters kundtjänst

18 Fel möjlig orsak Åtgärd Stäng av maskinen (tryck på till/från-brytaren). Därefter lyser på manöverpanelen indikeringen Err med en felkod. I manöverpanelen visas: Knappen blinkar blått Vattenavstängningsventil stängd Funktionsstörning Vid bristande förrensning av disken kan det på plansilen och i silkassetten ansamlats så mycket skräp att diskprogrammets förlopp störs. Diskpumpen stänger av sig och programknappen blinkar blått. Om felkod 20 visas, stäng vattenavstängningsventilen och underrätta Winterhalters kundtjänst. Om andra felkoder visas, kontrollera om vattenavstängningsventilen är öppnad. Slå därefter åter till maskinen. Om felmeddelandet visas igen, notera felkoden och kontakta Winterhalter respektive kundtjänst. Stäng av maskinen, programknappen fortsätter blinka. Ta ur silen, rengör den och sätt tillbaka den i maskinen. Efter 2 minuter upphör blinkandet. Slå åter på maskinen och använd som i ordinarie fall. Iakttag en bättre förrensning, för att undvika fler störningar Driftstörningar hos maskiner med specialutrustning Fel möjlig orsak Åtgärd Fyll på diskmedel eller spolmedel DOS Disk- eller spolmedelbrist akustisk signal Disk- eller spolmedelbrist Fyll på diskmedel eller spolmedel Inget uppmjukningssalt finns kvar extern vattenupparbetningsanläggning måste regenereras Toppbelastningsfrånkoppling aktiv Fyll på med uppmjukningssalt och kör därefter ett diskprogram för att spola bort ev. kvarvarande saltrester (se även sidan 10). Om så inte sker finns risk för rostbildning i påfyllnadsområdet. Symbolen slocknar sedan senast efter tredje diskningen. regenerera extern vattenupparbetningsanläggning. Beakta anvisningarna i den tillhörande apparatdokumentationen. Vänta tills maskinen efter toppbelastningsfrånkopplingen åter kopplas in fullständigt

19 10.3 Driftstörningar där assistans krävs från Winterhalters kundtjänst. Knapp 6: rött blinkljus: Temperaturen i värmaren eller tanken är högre än 95 Var försiktig! Fara genom heta ytor! Stäng omedelbart av maskinen. Symbolen för störning (3) och felkoden Err 2 eller Err 3 visas. Slå från nät-frånskiljaren (huvudströmbrytaren) på platsen. Underrätta omedelbart Winterhalters kundtjänst. Om maskinens funktion till följd av maskininterna fel är så pass störd att maskinen inte får köras längre, stängs maskinen automatiskt av och en felkod visas. Indikering möjlig orsak Åtgärd Maskinen stänger av sig själv och visar Err maskininternt fel Underrätta Winterhalters kundtjänst 1, 11 eller 12 Maskinen stänger av sig själv och visar Err 6 maskininternt fel eller vattenavlopp igenstoppat Underrätta Winterhalters kundtjänst eller låt rensa stoppet. Maskinen stänger av sig själv och visar Err 20 Magnetventilen stängs inte Stäng vattentillförselventilen och underrätta Winterhalters kundtjänst Maskinen är avstängd och visar Err 21 Maskinen stänger av sig själv och visar inte längre på Magnetventilen stängs inte maskininternt fel Stäng vattentillförselventilen och underrätta Winterhalters kundtjänst Underrätta Winterhalters kundtjänst 11 Emissionsvärden Bullernivåer arbetsplatsrelaterat bullervärde mätt enligt DIN EN ISO 11202: L paeq < 70dB

20 Winterhalter Gastronom GmbH Commercial Dishwashing Systems Tettnanger Strasse Meckenbeuren Germany Telephone +49 (0) Telefax +49 (0) SD 10/ Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical modifications. Sous réserve de modification techniques.

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer