Statens energimyndighets författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens energimyndighets författningssamling"

Transkript

1 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat; beslutade den 10 december STEMFS Utkom från trycket den 10 januari 2005 Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 6, 7, 9, 10, 16, 17, 17 a, 18 och 19 förordning (2003:120) om elcertifikat och beslutar om följande allmänna råd. Kapitel 1 Inledning och definitioner 1 Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till lag (2003:113) om elcertifikat och förordning (2003:120) om elcertifikat enligt följande: Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Lämnande av uppgifter till Statens energimyndighet Förutsättningar för att tilldelas elcertifikat Innehavares skyldighet att underrätta om upphörande eller förändring av elcertifikatberättigande verksamhet Anmälan om registrering av hantering av kvotplikt Skyldighet att underrätta om upphörande eller förändring avseende kvotplikt Deklarationsskyldighet Anmälan om elleverantörs ersättning Inlösen av elcertifikat Bevarande av handlingar 2 I denna författning används följande beteckningar med den betydelse som här anges: 1. användarkonto: användarnamn samt lösenord för identifiering av användare i Statens energimyndighets Internettjänst benämnd Elcertifikatsystemet, 2. varaktig produktionsökning: produktionsökning som kommer att bestå under minst fem år, 3. driftpunkt: produktionsenhets driftläge vid ett specifikt vattenflöde genom turbin, generatoreffekt och fallhöjd, 4. flödesstatistik: vattenflödes procentuella fördelning under en 20-årsperiod, eller annan längsta tidsperiod varöver statistik förts, för de reglerade förhållanden som råder för befintlig anläggning. 1

2 STEMFS Termer och begrepp som inte definieras särskilt i denna författning används i samma betydelse som i lag om elcertifikat. Kapitel 2 Lämnande av uppgifter till Statens energimyndighet Alternativa former för uppgiftslämnande 1 Uppgiftslämnande till Statens energimyndighet för ansökan om godkännande av anläggning, anmälan om registrering av hantering av kvotplikt, anmälan av elleverantörs ersättning för elcertifikat, deklaration samt därtill hörande handlingar skall ske antingen genom elektronisk hantering enligt vad som anges i 2 nedan eller genom användande av de formulär som Statens energimyndighet tillhandahåller. Elektronisk hantering 2 Den som har erhållit en elektronisk identitet som utfärdats i enlighet med Statens energimyndighets anvisningar samt innehar den tekniska utrustning som Statens energimyndighet anger har möjlighet att göra ansökan om godkännande av anläggning, göra anmälan om registrering av hantering av kvotplikt, göra anmälan av elleverantörs ersättning för elcertifikat, inge deklaration, samt därtill hörande handlingar till Statens energimyndighet genom elektronisk hantering via myndighetens Internettjänst benämnd Elcertifikatsystemet. För att använda elektronisk hantering via Elcertifikatsystemet krävs vidare ett användarkonto utfärdat av Statens energimyndighet. Ansökan om tilldelning av användarkonto skall inges av elanvändare, elleverantör, elproducent eller behörigt ombud för dessa via Statens energimyndighets hemsida. Ingivande av uppgifter till Statens energimyndighet som sker via Elcertifikatsystemet med användande av en elektronisk identitet som utfärdats enligt myndighetens anvisningar har samma verkan som ingivande av uppgifter i utskriven form, förutom vad som anges i 3 nedan. Den som saknar en elektronisk identitet som utfärdats i enlighet med Statens energimyndighets anvisningar har möjlighet att lämna uppgifter till Statens energimyndighet vid ansökan om godkännande av anläggning, anmälan om registrering av hantering av kvotplikt, anmälan av elleverantörs ersättning för elcertifikat, deklaration, samt därtill hörande handlingar via Elcertifikatsystemet. I avsaknad av en elektronisk identitet som utfärdats i enlighet med Statens energimyndighets anvisningar krävs dock, för att uppgifterna skall anses lämnade med bindande verkan för ingivaren, att uppgifterna även lämnas i utskriven form. Behörighetshandlingar 3 Fullmakt och övriga behörighetshandlingar skall inges till Statens energimyndighet i utskriven form. 2

3 Kapitel 3 Förutsättningar för att tilldelas elcertifikat 1 Rätt att tilldelas elcertifikat förutsätter att en anläggning har godkänts enligt 2 kap. 5 lag om elcertifikat. Innehavare av en anläggning som uppfyller kraven i lagens 2 kap. 1, 2 kap. 2 eller 3, kan ansöka om godkännande hos Statens energimyndighet. Godkännande kräver även att anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i lagens 2 kap. 4 första stycke. STEMFS Grundläggande krav på innehåll i ansökan om godkännande av anläggning 2 I en ansökan om godkännande av anläggning enligt 2 kap. 5 lag om elcertifikat skall de uppgifter lämnas som framgår av formulär A 1 samt i tillämplig omfattning formulär A 2, samt anvisningarna till dessa. Till ansökan skall bifogas kopia på senast upprättade provningsprotokoll avseende mätsystemet för den anläggning som omfattas av ansökan. Kravet på provningsprotokoll kan frångås under fyra månader från och med det datum då anläggningen godkänts. En ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av innehavaren av anläggningen eller dennes ombud. Förutom de uppgifter som anges i formulär A 1 och A 2, skall även i tillämplig omfattning lämnas de uppgifter som framgår av formulär PE 1 samt PE 2 och anvisningarna till dessa. Formulär A 1, A 2, PE 1 och PE 2 med anvisningar finns intagna som bilaga 1 4 till dessa föreskrifter. I 3 nedan anges ytterligare krav på uppgifter för ansökan om godkännande av vissa anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft. Ansökan om rätt till tilldelning av elcertifikat för produktionsökning i vattenkraftsanläggning enligt 2 kap. 2 tredje stycket lag om elcertifikat 3 Rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagens 2 kap. 2 tredje stycke förutsätter att innehavare av en anläggning kan påvisa en varaktig produktionsökning i anläggningen genom dokumentering och verifiering före respektive efter en produktionsökande åtgärd. Dokumentering och verifiering skall utföras på lämpligt sätt med hänsyn till den produktionsökande åtgärdens art och omfattning samt med beaktande av anläggningens storlek. Resultatet av verifiering före respektive efter produktionsökande åtgärd skall antecknas i ett verifieringsprotokoll. Vid verifiering genom mätning skall samma mätmetod, mätplats, driftpunkter och driftförutsättningar användas såväl före som efter produktionsökande åtgärd. För verifiering skall användas den mätmetod som utvisar minst relativt fel. För det fall produktionsökning erhållits genom vidtagande av flera åtgärder vid samma tillfälle skall uppnådd produktionsökning för varje åtgärd verifieras särskilt. Innehavaren av anläggningen skall beräkna produktionsökningens storlek utifrån utförd verifiering samt driftstatistik eller flödesstatistik. Vid beräkning av produktionsöknings storlek genom användande av driftstatistik skall 3

4 STEMFS användas driftstatistik för de fem år, eller annan längsta tidsperiod varöver statistik förts, som föregått ansökan om rätt till tilldelning av elcertifikat. Anläggning där en del av elproduktionen berättigar till elcertifikat 4 För att tilldelas elcertifikat skall innehavare av godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av biobränsle, månadsvis i efterskott rapportera andelen bränsle, som berättigar till elcertifikat, av totalt tillfört bränsle. I rapporten skall anges andelen tillförd energimängd per bränsle som berättigar till elcertifikat av totalt tillförd energimängd. I totalt tillfört bränsle inräknas inte bränsle som tillförts utan att el producerats. Rapporten skall inges till Affärsverket svenska kraftnät senast den 10:e varje månad. 5 För att tilldelas elcertifikat skall innehavare av vattenkraftanläggning vars elproduktion berättigar till elcertifikat, men innehållande produktionsenhet vars elproduktion inte berättigar till elcertifikat, månadsvis i efterskott rapportera andelen producerad el som berättigar till elcertifikat respektive inte berättigar till elcertifikat. Rapporteringen skall baseras på mätning av elproduktion i varje produktionsenhet i anläggningen. Rapporten skall inges till Affärsverket svenska kraftnät senast den 10:e varje månad. 6 För att tilldelas elcertifikat skall innehavare av annan anläggning än som omfattas av 4 och 5 ovan där el produceras med användande av flera energikällor och innehållande produktionsenhet vars elproduktion inte kan tilldelas elcertifikat, månadsvis i efterskott rapportera andelen producerad el som berättigar till elcertifikat respektive inte berättigar till elcertifikat. Rapporteringen skall baseras på mätning av elproduktion i varje produktionsenhet i anläggningen. Rapporten skall inges till Affärsverket svenska kraftnät senast den 10:e varje månad. Kapitel 4 Innehavares skyldighet att underrätta om upphörande eller förändring av elcertifikatberättigande verksamhet 1 Innehavare av en godkänd anläggning skall utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om beslut att upphöra med produktion av förnybar el i en godkänd anläggning. Underrättelse skall ske senast 14 dagar efter innehavarens beslut om upphörande. 4 2 Innehavare av en godkänd anläggning skall utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om en för godkännandet eller för rätten att tilldelas elcertifikat väsentlig förändring. Underrättelse skall ske senast 14 dagar efter innehavarens beslut om förändringen. Med väsentlig förändring avses ändring av omständighet som legat till grund för anläggningens godkännande, såsom: upphörande av timmätning av elproduktionen, ombyggnation av anläggningen som medför förändring av installerad effekt,

5 varje förändring av anläggningens innehav i förhållande till vad som angivits i Statens energimyndighets beslut om anläggningens godkännande, eller varje förändring avseende anläggningens produktion av förnybar el, annat än upphörande av produktionen, i förhållande till vad som angivits i Statens energimyndighets beslut om anläggningens godkännande. STEMFS Vid underrättelse om ny innehavare av godkänd anläggning skall, i tillämplig omfattning, uppges den nye innehavarens namn, firma samt person- eller organisationsnummer. För registrering av ny innehavare av anläggning krävs även att den nye innehavaren anmäler sitt innehav till Statens energimyndighet genom elektronisk hantering eller skriftligen. 3 Innehavare av godkänd anläggning är skyldig att utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om andra förändringar i förhållande till vad som angivits i Statens energimyndighets beslut om godkännande, såsom innehavares adressändring, ändrade telefonnummer eller byte av kontaktpersoner. Kapitel 5 Anmälan om registrering av hantering av kvotplikt Registrering av hantering av kvotplikt 1 De elleverantörer och elanvändare som hanterar kvotplikt anges i 4 kap. 4 lag om elcertifikat. De som hanterar kvotplikt skall anmäla sig för registrering hos Statens energimyndighet enligt lagens 4 kap. 6. Anmälan enligt 4 kap. 4 lag om elcertifikat 2 En anmälan om registrering av hantering av kvotplikt enligt 4 kap. 4 lag om elcertifikat skall innehålla de uppgifter som framgår av formulär KV och anvisningarna till detta. Formulär KV med anvisningar finns intaget som bilaga 5 till dessa föreskrifter. I 3 nedan anges krav på uppgifter för anmälan om egen kvotpliktshantering. Anmälan om egen kvotpliktshantering från elanvändare enligt 4 kap. 4 2 stycket 1 och 3 lag om elcertifikat 3 En anmälan om egen kvotpliktshantering enligt 4 kap. 4 2 stycket 1 och 3 lag om elcertifikat kan omfatta elanvändarens elleveranser från en eller flera elleverantörer. För det fall elanvändaren har flera elabonnemang hos en elleverantör som enligt anmälan skall omfattas av den egna kvotpliktshanteringen, skall samtliga elabonnemang hos elleverantören omfattas av den egna kvotpliktshanteringen under det aktuella kalenderåret. Om en elanvändare vid tidpunkten för anmälan har flera elleverantörer än de som omfattas av anmälan, kan inte dessa elleverantörer senare anmälas för att omfattas av elanvändarens egen kvotpliktshantering för det aktuella kalenderåret. Om elanvändaren skaffar elabonnemang med ny elleverantör efter att anmälan om egen kvotpliktshantering gjorts, får elanvändning från den nye el- 5

6 STEMFS leverantören anmälas för egen kvotpliktshantering under det aktuella kalenderåret. Samtliga elabonnemang hos den nye elleverantören omfattas då av den egna kvotpliktshanteringen under det aktuella kalenderåret. Betalning av avgift enligt 6 kap. 12 lag om elcertifikat 4 De elanvändare som anmält till Statens energimyndighet att de själva vill hantera sin kvotplikt skall enligt 6 kap. 12 lag om elcertifikat betala en avgift till Statens energimyndighet. Vid betalning av avgift skall, i tillämplig omfattning, uppges elanvändarens namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt postadress. Kapitel 6 Skyldighet att underrätta om upphörande eller förändring avseende kvotplikt 1 De som hanterar kvotplikt skall utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om beslut att helt upphöra med elleveranser eller elanvändning. Underrättelse skall ske omedelbart efter att den som hanterar kvotplikten fick del av beslutet eller i förekommande fall senast 14 dagar efter den kvotpliktiges eget beslut om upphörande. I underrättelsen om upphörande skall, i tillämplig omfattning, anges tidpunkt för upphörandet samt namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt postadress för den som beslutet avser. 2 De som hanterar kvotplikt skall utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om beslut avseende en för kvotplikten väsentlig förändring. Underrättelsen skall ske omedelbart efter att den som hanterar kvotplikten fick del av beslutet eller i förekommande fall senast 14 dagar efter den kvotpliktiges eget beslut om förändring. Med väsentlig förändring avses ändring av omständighet som legat till grund för registrering av hantering av kvotplikt, såsom: upphörande att anlita elleverantör eller anlitande av ny elleverantör, varvid den tidigare och i förekommande fall den nye elleverantörens firma och organisationsnummer samt tidpunkt för förändringen skall uppges, verksamhetsförändring som medför att registrerad hantering av kvotplikt ändras till en annan kategori av kvotpliktshantering enligt 2 kap. 4 lag om elcertifikat än vad som anmälts och registrerats hos Statens energimyndighet, förändring av produktionsenhet som påverkar sådan el som inte skall beaktas vid beräkning av kvotplikt enligt lagens 2 kap. 2 eller 3, eller förändring av arbetsställe-id i förhållande till vad som anmälts och registrerats hos Statens energimyndighet. 3 De som hanterar kvotplikt är skyldiga att utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om andra förändringar i förhållande till vad som anmälts för registrering av hantering av kvotplikt, såsom adressändring eller ändrat telefonnummer. 6

7 Kapitel 7 Deklarationsskyldighet Deklarationens innehåll 1 Den som hanterar kvotplikt är enligt 4 kap. 8 lag om elcertifikat skyldig att senast den 1 mars varje år till Statens energimyndighet ge in en deklaration. I en deklaration skall i tillämplig omfattning lämnas de uppgifter som framgår av formulär D 1, D 2, D 3 samt D 4 och anvisningarna till dessa. En deklaration skall vara egenhändigt undertecknad av den som hanterar kvotplikten eller av dennes ombud. Formulär D 1, D 2, D 3 samt D 4 med anvisningar finns intagna som bilaga 6 9 till dessa föreskrifter. STEMFS Kapitel 8 Anmälan om elleverantörs ersättning Anmälan från elleverantör enligt 6 kap 10 a lag om elcertifikat 1 En anmälan från elleverantör om ersättning för elcertifikat skall innehålla de uppgifter som framgår av formulär E 1 och anvisningarna till detta. En anmälan ska vara undertecknad av den som hanterar ersättningen eller dennes ombud. Formulär E 1 med anvisningar finns intaget som bilaga 10 till dessa föreskrifter. Kapitel 9 Inlösen av elcertifikat 1 Av 4 kap. 11 lag om elcertifikat framgår att en elcertifikatberättigad producent under åren 2004 till och med 2008 har rätt att från och med den 30 april till och med den 30 juni hos Statens energimyndighet lösa in elcertifikat som producenten blivit tilldelad under det föregående kalenderåret. Begäran om inlösen av elcertifikat skall vara ställd till Statens energimyndighet och skall avges antingen genom begäran via Affärsverket svenska kraftnäts Internettjänst eller genom ingivande av skriftlig begäran till Affärsverket svenska kraftnät. I begäran skall anges vilka elcertifikat som skall annulleras. Kapitel 10 Bevarande av handlingar 1 Av 6 kap. 8 lag om elcertifikat framgår att den som hanterar kvotplikt är skyldig att i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt sörja för att det finns underlag för fullgörande av deklarationsskyldighet enligt lagens 4 kap. 8. Sådana handlingar skall bevaras i sju år efter utgången av det år då deklarationsskyldigheten förelåg. 2 För att fullgöra sin skyldighet att bevara handlingar skall den som hanterar kvotplikten bevara de handlingar som ligger till grund för de uppgifter som i tillämplig omfattning skall deklareras enligt formulär D 1, D 2, D 3 och D 4. 3 De i 2 angivna handlingarna skall bevaras i 1. vanlig läsbar form (dokument), 2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller 7

8 STEMFS 3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i punkt 1 eller 2. 4 Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara de deklarationshandlingar som anges i 2 skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De skall förvaras i Sverige i ordnat skick och på betryggande och lättöverskådligt sätt. Maskinutrustning och system som behövs för att presentera de deklarationshandlingar som avses i 2 i den form som anges i 3 punkt 2 eller 3 skall hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid som skyldigheten att bevara handlingar föreligger. Dessa föreskrifter träder ikraft den dag då de kommer från trycket, då myndighetens föreskrifter STEMFS 2003:1 om elcertifikat och STEMFS 2004:2 om ändring av föreskrifter om elcertifikat skall upphöra att gälla. På Statens energimyndighets vägnar THOMAS KORSFELDT Tord Niklasson 8

9 Allmänna råd till Statens energimyndighets föreskrifter om elcertifikat; (STEMFS ) STEMFS beslutade den 10 december Kapitel 2 Lämnande av uppgifter till Statens energimyndighet 1 Alternativa former för uppgiftslämnande Statens energimyndighet tillhandahåller formulär för ansökan om godkännande av anläggning, anmälan om registrering av hantering av kvotplikt, deklaration samt därtill hörande handlingar dels på Statens energimyndighets hemsida, dels för beställning från myndigheten. 2 Elektronisk hantering På Statens energimyndighets hemsida, anges anvisningar för sådan elektronisk identitet samt den tekniska utrustning som krävs för elektronisk hantering via Elcertifikatsystemet. För det fall ansökan om tilldelning av användarkonto sker genom ombud bör ombudets behörighetshandlingar, såsom fullmakt i original, inges samtidigt med ansökan om tilldelning. Statens energimyndighet tillhandahåller fullmaktshandling dels på Statens energimyndighets hemsida, dels för beställning från myndigheten. Vid ansökan om användarkonto finns möjlighet att utöver ansökans ingivare uppge ytterligare personer som skall beredas tillträde till Elcertifikatsystemet, vilkas tillträde dock begränsas till inhämtande av information. Kapitel 3 1 Förutsättningar för att tilldelas elcertifikat I följande förordningar och föreskrifter anges krav för mätning och rapportering: Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, Förordning (2003:120) om elcertifikat, Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (2001:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, Statens energimyndighets föreskrifter (2003:2) om mätning och rapportering av förnybar el som producerats i en anläggning som godkänts enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 lag (2003:113) om elcertifikat. 2 Grundläggande krav på innehåll i ansökan om godkännande av anläggning För det fall ansökan om godkännande sker genom ombud bör ombudets behörighetshandlingar, såsom fullmakt i original, inges samtidigt med ansökan om godkännande. Statens energimyndighet tillhandahåller fullmaktshand- 9

10 STEMFS ling dels på Statens energimyndighets hemsida, dels för beställning från myndigheten. Statens energimyndighets beslut om godkännande av anläggning översänds till Affärsverket svenska kraftnät som handlägger utfärdande av elcertifikat och kontoföring av elcertifikat i ett elcertifikatregister. 3 Ansökan om rätt till tilldelning av elcertifikat för produktionsökning i vattenkraftsanläggning enligt 2 kap. 2 tredje stycket lag om elcertifikat Produktionsökning kan uppnås genom någon av följande huvudprinciper. 1. Ökning av genomsnittligt använt vattenflöde genom anläggningen 2. Minskade förluster i vattenvägar exklusive vattenturbin 3. Minskade förluster i energiomvandlingssystemet Utifrån ovan angivna huvudprinciper kan produktionsökande åtgärder exemplifieras enligt följande. 1. Ökning av genomsnittligt använt vattenflöde genom anläggningen: a. Kapacitetsökning i anläggnings volymflöde b. Minskat läckage i anläggningsdelar c. Extra tillflöde leds in uppströms anläggningen 2. Minskade förluster i vattenvägar exklusive vattenturbin: a. Minskade förluster i fyllda vattenvägar b. Minskade förluster i vattenvägar med fri vattenyta 3. Minskade förluster i energiomvandlingssystemet: a. I vattenturbin och dess närmaste omgivning b. I generator och transformator 10 I Statens energimyndighets beslut om rätt till tilldelning av elcertifikat anges en tilldelningsfaktor baserad på verifierad produktionsökning. Beslut om rätt till tilldelning av elcertifikat innebär att elproduktion är certifikatberättigande från den tidpunkt anläggningen tas i drift efter produktionsökande åtgärd. Nedan ges exempel på verifiering och beräkning av produktionsökning. 1. Ökning av genomsnittligt använt vattenflöde genom anläggningen a. Kapacitetsökning i anläggnings volymflöde: Vid kapacitetsökning i anläggnings volymflöde innebärande produktionsökning om 3 GWh per år eller lägre, bör anläggningens installerade effekt före och efter produktionsökande åtgärd verifieras. Förhållandet mellan ökad installerad effekt och installerad effekt efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. Produktionsökningen bör reduceras för beaktande av den tid som anläggningen inte utnyttjar maximal effekt. Vid kapacitetsökning i anläggnings volymflöde innebärande högre produktionsökning än 3 GWh per år bör anläggningens flödeskapacitet före och efter produktionsökande åtgärd verifieras. Med användande av flödesstatistik bör en nyttjad normalårsvolym, det vill säga den totala vattenmängd som genomsnittligt passerar anläggning under

11 ett år, beräknas. Beräkningen av nyttjad normalårsvolym utförs avseende flödeskapacitet före och efter produktionsökande åtgärd. Förhållandet mellan ökad normalårsvolym och normalårsvolym efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. b. Minskat läckage i anläggningsdelar: Vid verifiering bör anläggningens läckageflöde fastställas före och efter produktionsökande åtgärd. Förhållandet mellan minskat läckage och anläggningens medelvattenföring efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. c. Extra tillflöde leds in uppströms anläggningen: Vid verifiering bör tillskottsflödet fastställas genom separat statistik från mätning i tillskottsflödet. Med anläggningens flödeskapacitet och flödesstatistik före och efter produktionsökande åtgärd bör utnyttjad normalårsvolym beräknas. Förhållandet mellan ökad normalårsvolym och normalårsvolym efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. 2. Minskade förluster i vattenvägar exklusive vattenturbin Vid verifiering av produktionsökning om 1 GWh per år eller lägre, bör fallförlust, det vill säga förlust av energi när vatten strömmar förbi naturliga formationer eller uppförda anläggningsdelar som innebär minskad fallhöjd, bestämmas genom mätning före och efter produktionsökande åtgärd. Mätning bör utföras vid anläggningens vanligast använda driftpunkt. Vid bestämning av flöde i samband med nivåmätning kan användas flöde som bestäms utifrån aggregateffekt, fallhöjd och aktuell verkningsgrad. Förhållandet mellan minskad fallförlust och fallhöjd efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. Vid verifiering av högre produktionsökning än 1 GWh per år bör fallförlust bestämmas genom mätning före och efter produktionsökande åtgärd. Mätning bör utföras vid minst fyra olika driftpunkter, varav två över anläggningens vanligaste driftpunkt. Vid bestämning av flöde i samband med nivåmätning kan användas flöde som bestäms utifrån aggregateffekt, fallhöjd och aktuell verkningsgrad. Förhållandet mellan minskad fallförlust och fallhöjd efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningen i varje uppmätt driftpunkt. Årlig produktionsökning bör därefter beräknas med effekt- och nyttjandetid vid respektive driftpunkt. Uppgifterna kan beräknas från driftstatistik. 3. Minskade förluster i energiomvandlingssystemet a. Vattenturbin och dess närmaste omgivning: Vid verifiering av produktionsökning om 1 GWh per år eller lägre, bör verkningsgraden bestämmas före och efter produktionsökande åtgärd. Verkningsgrad bör bestämmas utifrån produktionsenhetens vanligast använda driftpunkt. Förhållandet mellan verkningsgradsökning och verkningsgrad efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. Vid verifiering av högre produktionsökning än 1 GWh per år bör verkningsgraden bestämmas före och efter produktionsökande åtgärd. STEMFS 11

12 STEMFS Verkningsgrad bör bestämmas vid minst fyra olika driftpunkter, varav två över produktionsenhetens vanligaste driftpunkt. Förhållandet mellan verkningsgradsökning och verkningsgrad efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningen i varje uppmätt driftpunkt. Differensen i verkningsgrad med tillägg för nyttjande vid de olika driftpunkterna bestämda ur driftsstatistik utgör grund för beräkning av produktionsökning. b. Generator och transformator: Vid verifiering av produktionsökning bör användas generator- eller transformatorleverantörens uppgifter om förluster före och efter produktionsökande åtgärd. För det fall leveransprov har utförts bör dessa uppgifter användas och bifogas ansökan. Förhållandet mellan verkningsgradsökning och verkningsgrad efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. Kapitel 5 Anmälan om registrering av hantering av kvotplikt 2 Anmälan enligt 4 kap. 4 lag om elcertifikat För det fall anmälan om registrering av hantering av kvotplikt sker genom ombud bör ombudets behörighetshandlingar, såsom fullmakt i original, inges samtidigt med anmälan om registrering. Statens energimyndighet tillhandahåller fullmaktshandling dels på Statens energimyndighets hemsida, dels för beställning från myndigheten. Statens energimyndighets beslut om registrering av hantering av kvotplikt översänds till Affärsverket svenska kraftnät. För bedömning av vilka elanvändare som omfattas av 4 kap. 4 2 stycket 2 lag om elcertifikat hämtas vägledning från Statistiska centralbyråns så kallade SNI-koder (svensk näringsgrensindelning), för el som förbrukats i tillverkningsprocessen i stål- och metallverk, massa- och pappersindustrin, träskiveindustrin, baskemikalieindustrin, gruvindustrin, cementindustrin eller petroleumraffinaderier. SNI-koderna anges på Statens energimyndighets hemsida, 6 Betalning av avgift enligt 6 kap. 12 lag om elcertifikat Betalning av avgift enligt 6 kap. 12 lag om elcertifikat bör ske till Statens energimyndighets postgiro eller kontant vid besök hos myndigheten. Efter det första kalenderåret som registrerad för egen hantering av kvotplikt skickar Statens energimyndighet årligen en betalningsavi för avgiften till den registrerade. 12 Kapitel 6 3 Skyldighet att underrätta om upphörande eller förändring avseende kvotplikt Statens energimyndighet tillhandahåller register över elanvändare och elleverantörer som registrerats för kvotpliktshantering. Uppgifterna i registret bygger på information lämnad från dessa elanvändare och elleverantörer och

13 utgörs av elanvändares och elleverantörers namn eller firma samt tidpunkt för myndighetens registrering av kvotpliktshantering. Uppgifterna kan erhållas på myndighetens hemsida, via Internettjänsten Elcertifikatsystemet för dem som tilldelats användarkonto samt genom beställning från myndigheten. STEMFS Kapitel 7 Deklarationsskyldighet 1 Deklarationens innehåll Den mängd el som elanvändaren har fakturerats av elleverantör motsvarar i allmänhet elanvändarens elförbrukning under ett år. Det är dock det faktiska utfallet av faktureringen som skall deklareras, vilket innebär att tillägg skall göras för tidigare års elförbrukning som inte fakturerats då och att avdrag skall göras för el som enligt det tidigare årets förbrukning fakturerats för mycket. På Statens energimyndighets hemsida, via myndighetens Internettjänst benämnd Elcertifikatsystemet, finns uppgifter för en elleverantörs beräkning av kvotpliktens omfattning, med information om vilka av elleverantörens elanvändare som själva hanterar sin kvotplikt enligt 4 kap. 4 2 stycket lag om elcertifikat. Kapitel 9 1 Inlösen av elcertifikat Via Affärsverket svenska kraftnäts hemsida, ges tillgång till affärsverkets Internettjänst för hantering av elcertifikat. På Statens energimyndighets vägnar THOMAS KORSFELDT Tord Niklasson Information om STEMFS Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos myndighetens förlag, fax , e-post: 13

14

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT mellan [ ] och [ ] avseende [PROJEKTNAMN] 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTEN...3 2. DEFINITIONER...4 3. AVTALSTID SAMT VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE...10

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bokföringslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1078 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer