Statens energimyndighets författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens energimyndighets författningssamling"

Transkript

1 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat; beslutade den 10 december STEMFS Utkom från trycket den 10 januari 2005 Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 6, 7, 9, 10, 16, 17, 17 a, 18 och 19 förordning (2003:120) om elcertifikat och beslutar om följande allmänna råd. Kapitel 1 Inledning och definitioner 1 Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till lag (2003:113) om elcertifikat och förordning (2003:120) om elcertifikat enligt följande: Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Lämnande av uppgifter till Statens energimyndighet Förutsättningar för att tilldelas elcertifikat Innehavares skyldighet att underrätta om upphörande eller förändring av elcertifikatberättigande verksamhet Anmälan om registrering av hantering av kvotplikt Skyldighet att underrätta om upphörande eller förändring avseende kvotplikt Deklarationsskyldighet Anmälan om elleverantörs ersättning Inlösen av elcertifikat Bevarande av handlingar 2 I denna författning används följande beteckningar med den betydelse som här anges: 1. användarkonto: användarnamn samt lösenord för identifiering av användare i Statens energimyndighets Internettjänst benämnd Elcertifikatsystemet, 2. varaktig produktionsökning: produktionsökning som kommer att bestå under minst fem år, 3. driftpunkt: produktionsenhets driftläge vid ett specifikt vattenflöde genom turbin, generatoreffekt och fallhöjd, 4. flödesstatistik: vattenflödes procentuella fördelning under en 20-årsperiod, eller annan längsta tidsperiod varöver statistik förts, för de reglerade förhållanden som råder för befintlig anläggning. 1

2 STEMFS Termer och begrepp som inte definieras särskilt i denna författning används i samma betydelse som i lag om elcertifikat. Kapitel 2 Lämnande av uppgifter till Statens energimyndighet Alternativa former för uppgiftslämnande 1 Uppgiftslämnande till Statens energimyndighet för ansökan om godkännande av anläggning, anmälan om registrering av hantering av kvotplikt, anmälan av elleverantörs ersättning för elcertifikat, deklaration samt därtill hörande handlingar skall ske antingen genom elektronisk hantering enligt vad som anges i 2 nedan eller genom användande av de formulär som Statens energimyndighet tillhandahåller. Elektronisk hantering 2 Den som har erhållit en elektronisk identitet som utfärdats i enlighet med Statens energimyndighets anvisningar samt innehar den tekniska utrustning som Statens energimyndighet anger har möjlighet att göra ansökan om godkännande av anläggning, göra anmälan om registrering av hantering av kvotplikt, göra anmälan av elleverantörs ersättning för elcertifikat, inge deklaration, samt därtill hörande handlingar till Statens energimyndighet genom elektronisk hantering via myndighetens Internettjänst benämnd Elcertifikatsystemet. För att använda elektronisk hantering via Elcertifikatsystemet krävs vidare ett användarkonto utfärdat av Statens energimyndighet. Ansökan om tilldelning av användarkonto skall inges av elanvändare, elleverantör, elproducent eller behörigt ombud för dessa via Statens energimyndighets hemsida. Ingivande av uppgifter till Statens energimyndighet som sker via Elcertifikatsystemet med användande av en elektronisk identitet som utfärdats enligt myndighetens anvisningar har samma verkan som ingivande av uppgifter i utskriven form, förutom vad som anges i 3 nedan. Den som saknar en elektronisk identitet som utfärdats i enlighet med Statens energimyndighets anvisningar har möjlighet att lämna uppgifter till Statens energimyndighet vid ansökan om godkännande av anläggning, anmälan om registrering av hantering av kvotplikt, anmälan av elleverantörs ersättning för elcertifikat, deklaration, samt därtill hörande handlingar via Elcertifikatsystemet. I avsaknad av en elektronisk identitet som utfärdats i enlighet med Statens energimyndighets anvisningar krävs dock, för att uppgifterna skall anses lämnade med bindande verkan för ingivaren, att uppgifterna även lämnas i utskriven form. Behörighetshandlingar 3 Fullmakt och övriga behörighetshandlingar skall inges till Statens energimyndighet i utskriven form. 2

3 Kapitel 3 Förutsättningar för att tilldelas elcertifikat 1 Rätt att tilldelas elcertifikat förutsätter att en anläggning har godkänts enligt 2 kap. 5 lag om elcertifikat. Innehavare av en anläggning som uppfyller kraven i lagens 2 kap. 1, 2 kap. 2 eller 3, kan ansöka om godkännande hos Statens energimyndighet. Godkännande kräver även att anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i lagens 2 kap. 4 första stycke. STEMFS Grundläggande krav på innehåll i ansökan om godkännande av anläggning 2 I en ansökan om godkännande av anläggning enligt 2 kap. 5 lag om elcertifikat skall de uppgifter lämnas som framgår av formulär A 1 samt i tillämplig omfattning formulär A 2, samt anvisningarna till dessa. Till ansökan skall bifogas kopia på senast upprättade provningsprotokoll avseende mätsystemet för den anläggning som omfattas av ansökan. Kravet på provningsprotokoll kan frångås under fyra månader från och med det datum då anläggningen godkänts. En ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av innehavaren av anläggningen eller dennes ombud. Förutom de uppgifter som anges i formulär A 1 och A 2, skall även i tillämplig omfattning lämnas de uppgifter som framgår av formulär PE 1 samt PE 2 och anvisningarna till dessa. Formulär A 1, A 2, PE 1 och PE 2 med anvisningar finns intagna som bilaga 1 4 till dessa föreskrifter. I 3 nedan anges ytterligare krav på uppgifter för ansökan om godkännande av vissa anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft. Ansökan om rätt till tilldelning av elcertifikat för produktionsökning i vattenkraftsanläggning enligt 2 kap. 2 tredje stycket lag om elcertifikat 3 Rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagens 2 kap. 2 tredje stycke förutsätter att innehavare av en anläggning kan påvisa en varaktig produktionsökning i anläggningen genom dokumentering och verifiering före respektive efter en produktionsökande åtgärd. Dokumentering och verifiering skall utföras på lämpligt sätt med hänsyn till den produktionsökande åtgärdens art och omfattning samt med beaktande av anläggningens storlek. Resultatet av verifiering före respektive efter produktionsökande åtgärd skall antecknas i ett verifieringsprotokoll. Vid verifiering genom mätning skall samma mätmetod, mätplats, driftpunkter och driftförutsättningar användas såväl före som efter produktionsökande åtgärd. För verifiering skall användas den mätmetod som utvisar minst relativt fel. För det fall produktionsökning erhållits genom vidtagande av flera åtgärder vid samma tillfälle skall uppnådd produktionsökning för varje åtgärd verifieras särskilt. Innehavaren av anläggningen skall beräkna produktionsökningens storlek utifrån utförd verifiering samt driftstatistik eller flödesstatistik. Vid beräkning av produktionsöknings storlek genom användande av driftstatistik skall 3

4 STEMFS användas driftstatistik för de fem år, eller annan längsta tidsperiod varöver statistik förts, som föregått ansökan om rätt till tilldelning av elcertifikat. Anläggning där en del av elproduktionen berättigar till elcertifikat 4 För att tilldelas elcertifikat skall innehavare av godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av biobränsle, månadsvis i efterskott rapportera andelen bränsle, som berättigar till elcertifikat, av totalt tillfört bränsle. I rapporten skall anges andelen tillförd energimängd per bränsle som berättigar till elcertifikat av totalt tillförd energimängd. I totalt tillfört bränsle inräknas inte bränsle som tillförts utan att el producerats. Rapporten skall inges till Affärsverket svenska kraftnät senast den 10:e varje månad. 5 För att tilldelas elcertifikat skall innehavare av vattenkraftanläggning vars elproduktion berättigar till elcertifikat, men innehållande produktionsenhet vars elproduktion inte berättigar till elcertifikat, månadsvis i efterskott rapportera andelen producerad el som berättigar till elcertifikat respektive inte berättigar till elcertifikat. Rapporteringen skall baseras på mätning av elproduktion i varje produktionsenhet i anläggningen. Rapporten skall inges till Affärsverket svenska kraftnät senast den 10:e varje månad. 6 För att tilldelas elcertifikat skall innehavare av annan anläggning än som omfattas av 4 och 5 ovan där el produceras med användande av flera energikällor och innehållande produktionsenhet vars elproduktion inte kan tilldelas elcertifikat, månadsvis i efterskott rapportera andelen producerad el som berättigar till elcertifikat respektive inte berättigar till elcertifikat. Rapporteringen skall baseras på mätning av elproduktion i varje produktionsenhet i anläggningen. Rapporten skall inges till Affärsverket svenska kraftnät senast den 10:e varje månad. Kapitel 4 Innehavares skyldighet att underrätta om upphörande eller förändring av elcertifikatberättigande verksamhet 1 Innehavare av en godkänd anläggning skall utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om beslut att upphöra med produktion av förnybar el i en godkänd anläggning. Underrättelse skall ske senast 14 dagar efter innehavarens beslut om upphörande. 4 2 Innehavare av en godkänd anläggning skall utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om en för godkännandet eller för rätten att tilldelas elcertifikat väsentlig förändring. Underrättelse skall ske senast 14 dagar efter innehavarens beslut om förändringen. Med väsentlig förändring avses ändring av omständighet som legat till grund för anläggningens godkännande, såsom: upphörande av timmätning av elproduktionen, ombyggnation av anläggningen som medför förändring av installerad effekt,

5 varje förändring av anläggningens innehav i förhållande till vad som angivits i Statens energimyndighets beslut om anläggningens godkännande, eller varje förändring avseende anläggningens produktion av förnybar el, annat än upphörande av produktionen, i förhållande till vad som angivits i Statens energimyndighets beslut om anläggningens godkännande. STEMFS Vid underrättelse om ny innehavare av godkänd anläggning skall, i tillämplig omfattning, uppges den nye innehavarens namn, firma samt person- eller organisationsnummer. För registrering av ny innehavare av anläggning krävs även att den nye innehavaren anmäler sitt innehav till Statens energimyndighet genom elektronisk hantering eller skriftligen. 3 Innehavare av godkänd anläggning är skyldig att utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om andra förändringar i förhållande till vad som angivits i Statens energimyndighets beslut om godkännande, såsom innehavares adressändring, ändrade telefonnummer eller byte av kontaktpersoner. Kapitel 5 Anmälan om registrering av hantering av kvotplikt Registrering av hantering av kvotplikt 1 De elleverantörer och elanvändare som hanterar kvotplikt anges i 4 kap. 4 lag om elcertifikat. De som hanterar kvotplikt skall anmäla sig för registrering hos Statens energimyndighet enligt lagens 4 kap. 6. Anmälan enligt 4 kap. 4 lag om elcertifikat 2 En anmälan om registrering av hantering av kvotplikt enligt 4 kap. 4 lag om elcertifikat skall innehålla de uppgifter som framgår av formulär KV och anvisningarna till detta. Formulär KV med anvisningar finns intaget som bilaga 5 till dessa föreskrifter. I 3 nedan anges krav på uppgifter för anmälan om egen kvotpliktshantering. Anmälan om egen kvotpliktshantering från elanvändare enligt 4 kap. 4 2 stycket 1 och 3 lag om elcertifikat 3 En anmälan om egen kvotpliktshantering enligt 4 kap. 4 2 stycket 1 och 3 lag om elcertifikat kan omfatta elanvändarens elleveranser från en eller flera elleverantörer. För det fall elanvändaren har flera elabonnemang hos en elleverantör som enligt anmälan skall omfattas av den egna kvotpliktshanteringen, skall samtliga elabonnemang hos elleverantören omfattas av den egna kvotpliktshanteringen under det aktuella kalenderåret. Om en elanvändare vid tidpunkten för anmälan har flera elleverantörer än de som omfattas av anmälan, kan inte dessa elleverantörer senare anmälas för att omfattas av elanvändarens egen kvotpliktshantering för det aktuella kalenderåret. Om elanvändaren skaffar elabonnemang med ny elleverantör efter att anmälan om egen kvotpliktshantering gjorts, får elanvändning från den nye el- 5

6 STEMFS leverantören anmälas för egen kvotpliktshantering under det aktuella kalenderåret. Samtliga elabonnemang hos den nye elleverantören omfattas då av den egna kvotpliktshanteringen under det aktuella kalenderåret. Betalning av avgift enligt 6 kap. 12 lag om elcertifikat 4 De elanvändare som anmält till Statens energimyndighet att de själva vill hantera sin kvotplikt skall enligt 6 kap. 12 lag om elcertifikat betala en avgift till Statens energimyndighet. Vid betalning av avgift skall, i tillämplig omfattning, uppges elanvändarens namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt postadress. Kapitel 6 Skyldighet att underrätta om upphörande eller förändring avseende kvotplikt 1 De som hanterar kvotplikt skall utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om beslut att helt upphöra med elleveranser eller elanvändning. Underrättelse skall ske omedelbart efter att den som hanterar kvotplikten fick del av beslutet eller i förekommande fall senast 14 dagar efter den kvotpliktiges eget beslut om upphörande. I underrättelsen om upphörande skall, i tillämplig omfattning, anges tidpunkt för upphörandet samt namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt postadress för den som beslutet avser. 2 De som hanterar kvotplikt skall utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om beslut avseende en för kvotplikten väsentlig förändring. Underrättelsen skall ske omedelbart efter att den som hanterar kvotplikten fick del av beslutet eller i förekommande fall senast 14 dagar efter den kvotpliktiges eget beslut om förändring. Med väsentlig förändring avses ändring av omständighet som legat till grund för registrering av hantering av kvotplikt, såsom: upphörande att anlita elleverantör eller anlitande av ny elleverantör, varvid den tidigare och i förekommande fall den nye elleverantörens firma och organisationsnummer samt tidpunkt för förändringen skall uppges, verksamhetsförändring som medför att registrerad hantering av kvotplikt ändras till en annan kategori av kvotpliktshantering enligt 2 kap. 4 lag om elcertifikat än vad som anmälts och registrerats hos Statens energimyndighet, förändring av produktionsenhet som påverkar sådan el som inte skall beaktas vid beräkning av kvotplikt enligt lagens 2 kap. 2 eller 3, eller förändring av arbetsställe-id i förhållande till vad som anmälts och registrerats hos Statens energimyndighet. 3 De som hanterar kvotplikt är skyldiga att utan anmaning underrätta Statens energimyndighet om andra förändringar i förhållande till vad som anmälts för registrering av hantering av kvotplikt, såsom adressändring eller ändrat telefonnummer. 6

7 Kapitel 7 Deklarationsskyldighet Deklarationens innehåll 1 Den som hanterar kvotplikt är enligt 4 kap. 8 lag om elcertifikat skyldig att senast den 1 mars varje år till Statens energimyndighet ge in en deklaration. I en deklaration skall i tillämplig omfattning lämnas de uppgifter som framgår av formulär D 1, D 2, D 3 samt D 4 och anvisningarna till dessa. En deklaration skall vara egenhändigt undertecknad av den som hanterar kvotplikten eller av dennes ombud. Formulär D 1, D 2, D 3 samt D 4 med anvisningar finns intagna som bilaga 6 9 till dessa föreskrifter. STEMFS Kapitel 8 Anmälan om elleverantörs ersättning Anmälan från elleverantör enligt 6 kap 10 a lag om elcertifikat 1 En anmälan från elleverantör om ersättning för elcertifikat skall innehålla de uppgifter som framgår av formulär E 1 och anvisningarna till detta. En anmälan ska vara undertecknad av den som hanterar ersättningen eller dennes ombud. Formulär E 1 med anvisningar finns intaget som bilaga 10 till dessa föreskrifter. Kapitel 9 Inlösen av elcertifikat 1 Av 4 kap. 11 lag om elcertifikat framgår att en elcertifikatberättigad producent under åren 2004 till och med 2008 har rätt att från och med den 30 april till och med den 30 juni hos Statens energimyndighet lösa in elcertifikat som producenten blivit tilldelad under det föregående kalenderåret. Begäran om inlösen av elcertifikat skall vara ställd till Statens energimyndighet och skall avges antingen genom begäran via Affärsverket svenska kraftnäts Internettjänst eller genom ingivande av skriftlig begäran till Affärsverket svenska kraftnät. I begäran skall anges vilka elcertifikat som skall annulleras. Kapitel 10 Bevarande av handlingar 1 Av 6 kap. 8 lag om elcertifikat framgår att den som hanterar kvotplikt är skyldig att i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt sörja för att det finns underlag för fullgörande av deklarationsskyldighet enligt lagens 4 kap. 8. Sådana handlingar skall bevaras i sju år efter utgången av det år då deklarationsskyldigheten förelåg. 2 För att fullgöra sin skyldighet att bevara handlingar skall den som hanterar kvotplikten bevara de handlingar som ligger till grund för de uppgifter som i tillämplig omfattning skall deklareras enligt formulär D 1, D 2, D 3 och D 4. 3 De i 2 angivna handlingarna skall bevaras i 1. vanlig läsbar form (dokument), 2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller 7

8 STEMFS 3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i punkt 1 eller 2. 4 Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara de deklarationshandlingar som anges i 2 skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De skall förvaras i Sverige i ordnat skick och på betryggande och lättöverskådligt sätt. Maskinutrustning och system som behövs för att presentera de deklarationshandlingar som avses i 2 i den form som anges i 3 punkt 2 eller 3 skall hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid som skyldigheten att bevara handlingar föreligger. Dessa föreskrifter träder ikraft den dag då de kommer från trycket, då myndighetens föreskrifter STEMFS 2003:1 om elcertifikat och STEMFS 2004:2 om ändring av föreskrifter om elcertifikat skall upphöra att gälla. På Statens energimyndighets vägnar THOMAS KORSFELDT Tord Niklasson 8

9 Allmänna råd till Statens energimyndighets föreskrifter om elcertifikat; (STEMFS ) STEMFS beslutade den 10 december Kapitel 2 Lämnande av uppgifter till Statens energimyndighet 1 Alternativa former för uppgiftslämnande Statens energimyndighet tillhandahåller formulär för ansökan om godkännande av anläggning, anmälan om registrering av hantering av kvotplikt, deklaration samt därtill hörande handlingar dels på Statens energimyndighets hemsida, dels för beställning från myndigheten. 2 Elektronisk hantering På Statens energimyndighets hemsida, anges anvisningar för sådan elektronisk identitet samt den tekniska utrustning som krävs för elektronisk hantering via Elcertifikatsystemet. För det fall ansökan om tilldelning av användarkonto sker genom ombud bör ombudets behörighetshandlingar, såsom fullmakt i original, inges samtidigt med ansökan om tilldelning. Statens energimyndighet tillhandahåller fullmaktshandling dels på Statens energimyndighets hemsida, dels för beställning från myndigheten. Vid ansökan om användarkonto finns möjlighet att utöver ansökans ingivare uppge ytterligare personer som skall beredas tillträde till Elcertifikatsystemet, vilkas tillträde dock begränsas till inhämtande av information. Kapitel 3 1 Förutsättningar för att tilldelas elcertifikat I följande förordningar och föreskrifter anges krav för mätning och rapportering: Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, Förordning (2003:120) om elcertifikat, Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (2001:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, Statens energimyndighets föreskrifter (2003:2) om mätning och rapportering av förnybar el som producerats i en anläggning som godkänts enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 lag (2003:113) om elcertifikat. 2 Grundläggande krav på innehåll i ansökan om godkännande av anläggning För det fall ansökan om godkännande sker genom ombud bör ombudets behörighetshandlingar, såsom fullmakt i original, inges samtidigt med ansökan om godkännande. Statens energimyndighet tillhandahåller fullmaktshand- 9

10 STEMFS ling dels på Statens energimyndighets hemsida, dels för beställning från myndigheten. Statens energimyndighets beslut om godkännande av anläggning översänds till Affärsverket svenska kraftnät som handlägger utfärdande av elcertifikat och kontoföring av elcertifikat i ett elcertifikatregister. 3 Ansökan om rätt till tilldelning av elcertifikat för produktionsökning i vattenkraftsanläggning enligt 2 kap. 2 tredje stycket lag om elcertifikat Produktionsökning kan uppnås genom någon av följande huvudprinciper. 1. Ökning av genomsnittligt använt vattenflöde genom anläggningen 2. Minskade förluster i vattenvägar exklusive vattenturbin 3. Minskade förluster i energiomvandlingssystemet Utifrån ovan angivna huvudprinciper kan produktionsökande åtgärder exemplifieras enligt följande. 1. Ökning av genomsnittligt använt vattenflöde genom anläggningen: a. Kapacitetsökning i anläggnings volymflöde b. Minskat läckage i anläggningsdelar c. Extra tillflöde leds in uppströms anläggningen 2. Minskade förluster i vattenvägar exklusive vattenturbin: a. Minskade förluster i fyllda vattenvägar b. Minskade förluster i vattenvägar med fri vattenyta 3. Minskade förluster i energiomvandlingssystemet: a. I vattenturbin och dess närmaste omgivning b. I generator och transformator 10 I Statens energimyndighets beslut om rätt till tilldelning av elcertifikat anges en tilldelningsfaktor baserad på verifierad produktionsökning. Beslut om rätt till tilldelning av elcertifikat innebär att elproduktion är certifikatberättigande från den tidpunkt anläggningen tas i drift efter produktionsökande åtgärd. Nedan ges exempel på verifiering och beräkning av produktionsökning. 1. Ökning av genomsnittligt använt vattenflöde genom anläggningen a. Kapacitetsökning i anläggnings volymflöde: Vid kapacitetsökning i anläggnings volymflöde innebärande produktionsökning om 3 GWh per år eller lägre, bör anläggningens installerade effekt före och efter produktionsökande åtgärd verifieras. Förhållandet mellan ökad installerad effekt och installerad effekt efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. Produktionsökningen bör reduceras för beaktande av den tid som anläggningen inte utnyttjar maximal effekt. Vid kapacitetsökning i anläggnings volymflöde innebärande högre produktionsökning än 3 GWh per år bör anläggningens flödeskapacitet före och efter produktionsökande åtgärd verifieras. Med användande av flödesstatistik bör en nyttjad normalårsvolym, det vill säga den totala vattenmängd som genomsnittligt passerar anläggning under

11 ett år, beräknas. Beräkningen av nyttjad normalårsvolym utförs avseende flödeskapacitet före och efter produktionsökande åtgärd. Förhållandet mellan ökad normalårsvolym och normalårsvolym efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. b. Minskat läckage i anläggningsdelar: Vid verifiering bör anläggningens läckageflöde fastställas före och efter produktionsökande åtgärd. Förhållandet mellan minskat läckage och anläggningens medelvattenföring efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. c. Extra tillflöde leds in uppströms anläggningen: Vid verifiering bör tillskottsflödet fastställas genom separat statistik från mätning i tillskottsflödet. Med anläggningens flödeskapacitet och flödesstatistik före och efter produktionsökande åtgärd bör utnyttjad normalårsvolym beräknas. Förhållandet mellan ökad normalårsvolym och normalårsvolym efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. 2. Minskade förluster i vattenvägar exklusive vattenturbin Vid verifiering av produktionsökning om 1 GWh per år eller lägre, bör fallförlust, det vill säga förlust av energi när vatten strömmar förbi naturliga formationer eller uppförda anläggningsdelar som innebär minskad fallhöjd, bestämmas genom mätning före och efter produktionsökande åtgärd. Mätning bör utföras vid anläggningens vanligast använda driftpunkt. Vid bestämning av flöde i samband med nivåmätning kan användas flöde som bestäms utifrån aggregateffekt, fallhöjd och aktuell verkningsgrad. Förhållandet mellan minskad fallförlust och fallhöjd efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. Vid verifiering av högre produktionsökning än 1 GWh per år bör fallförlust bestämmas genom mätning före och efter produktionsökande åtgärd. Mätning bör utföras vid minst fyra olika driftpunkter, varav två över anläggningens vanligaste driftpunkt. Vid bestämning av flöde i samband med nivåmätning kan användas flöde som bestäms utifrån aggregateffekt, fallhöjd och aktuell verkningsgrad. Förhållandet mellan minskad fallförlust och fallhöjd efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningen i varje uppmätt driftpunkt. Årlig produktionsökning bör därefter beräknas med effekt- och nyttjandetid vid respektive driftpunkt. Uppgifterna kan beräknas från driftstatistik. 3. Minskade förluster i energiomvandlingssystemet a. Vattenturbin och dess närmaste omgivning: Vid verifiering av produktionsökning om 1 GWh per år eller lägre, bör verkningsgraden bestämmas före och efter produktionsökande åtgärd. Verkningsgrad bör bestämmas utifrån produktionsenhetens vanligast använda driftpunkt. Förhållandet mellan verkningsgradsökning och verkningsgrad efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. Vid verifiering av högre produktionsökning än 1 GWh per år bör verkningsgraden bestämmas före och efter produktionsökande åtgärd. STEMFS 11

12 STEMFS Verkningsgrad bör bestämmas vid minst fyra olika driftpunkter, varav två över produktionsenhetens vanligaste driftpunkt. Förhållandet mellan verkningsgradsökning och verkningsgrad efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningen i varje uppmätt driftpunkt. Differensen i verkningsgrad med tillägg för nyttjande vid de olika driftpunkterna bestämda ur driftsstatistik utgör grund för beräkning av produktionsökning. b. Generator och transformator: Vid verifiering av produktionsökning bör användas generator- eller transformatorleverantörens uppgifter om förluster före och efter produktionsökande åtgärd. För det fall leveransprov har utförts bör dessa uppgifter användas och bifogas ansökan. Förhållandet mellan verkningsgradsökning och verkningsgrad efter produktionsökande åtgärd kan utgöra mått på produktionsökningens storlek. Kapitel 5 Anmälan om registrering av hantering av kvotplikt 2 Anmälan enligt 4 kap. 4 lag om elcertifikat För det fall anmälan om registrering av hantering av kvotplikt sker genom ombud bör ombudets behörighetshandlingar, såsom fullmakt i original, inges samtidigt med anmälan om registrering. Statens energimyndighet tillhandahåller fullmaktshandling dels på Statens energimyndighets hemsida, dels för beställning från myndigheten. Statens energimyndighets beslut om registrering av hantering av kvotplikt översänds till Affärsverket svenska kraftnät. För bedömning av vilka elanvändare som omfattas av 4 kap. 4 2 stycket 2 lag om elcertifikat hämtas vägledning från Statistiska centralbyråns så kallade SNI-koder (svensk näringsgrensindelning), för el som förbrukats i tillverkningsprocessen i stål- och metallverk, massa- och pappersindustrin, träskiveindustrin, baskemikalieindustrin, gruvindustrin, cementindustrin eller petroleumraffinaderier. SNI-koderna anges på Statens energimyndighets hemsida, 6 Betalning av avgift enligt 6 kap. 12 lag om elcertifikat Betalning av avgift enligt 6 kap. 12 lag om elcertifikat bör ske till Statens energimyndighets postgiro eller kontant vid besök hos myndigheten. Efter det första kalenderåret som registrerad för egen hantering av kvotplikt skickar Statens energimyndighet årligen en betalningsavi för avgiften till den registrerade. 12 Kapitel 6 3 Skyldighet att underrätta om upphörande eller förändring avseende kvotplikt Statens energimyndighet tillhandahåller register över elanvändare och elleverantörer som registrerats för kvotpliktshantering. Uppgifterna i registret bygger på information lämnad från dessa elanvändare och elleverantörer och

13 utgörs av elanvändares och elleverantörers namn eller firma samt tidpunkt för myndighetens registrering av kvotpliktshantering. Uppgifterna kan erhållas på myndighetens hemsida, via Internettjänsten Elcertifikatsystemet för dem som tilldelats användarkonto samt genom beställning från myndigheten. STEMFS Kapitel 7 Deklarationsskyldighet 1 Deklarationens innehåll Den mängd el som elanvändaren har fakturerats av elleverantör motsvarar i allmänhet elanvändarens elförbrukning under ett år. Det är dock det faktiska utfallet av faktureringen som skall deklareras, vilket innebär att tillägg skall göras för tidigare års elförbrukning som inte fakturerats då och att avdrag skall göras för el som enligt det tidigare årets förbrukning fakturerats för mycket. På Statens energimyndighets hemsida, via myndighetens Internettjänst benämnd Elcertifikatsystemet, finns uppgifter för en elleverantörs beräkning av kvotpliktens omfattning, med information om vilka av elleverantörens elanvändare som själva hanterar sin kvotplikt enligt 4 kap. 4 2 stycket lag om elcertifikat. Kapitel 9 1 Inlösen av elcertifikat Via Affärsverket svenska kraftnäts hemsida, ges tillgång till affärsverkets Internettjänst för hantering av elcertifikat. På Statens energimyndighets vägnar THOMAS KORSFELDT Tord Niklasson Information om STEMFS Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos myndighetens förlag, fax , e-post: 13

14

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat (2011:4)

Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat (2011:4) Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat (2011:4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land A1 Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2009:269 Utkom från trycket den 16 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer D3 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 9 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om mätning och rapportering av överförd el i särskilda fall beslutade

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik beslutade den 15 februari 2005.

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat; beslutade den 12 december 2011. STEMFS Utkom från trycket

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el; beslutade den 22 november 2010.

Läs mer

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare D1 1 (2) Dnr (if y lls av myndigheten) Bilaga 7 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja; beslutade den 18

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om företagsplaner samt om skyldighet att lämna

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked Martin Johansson Handläggare Enheten för operativa styrmedel Bakgrund om elcertifikatsystemet Elcertifikat infördes den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elcertifikat; SFS 2003:113 Utkom från trycket den 15 april 2003 utfärdad den 3 april 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Ändamål och definitioner

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 1 (5) Analysavdelningen Enheten för operativa styrmedel Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 2003-2013 avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Läs mer

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Elcertifikatsystemet - Nya möjligheter för elproducenterna Jenny Hedström Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ÅF värme och kraftkonferensen 11 november 2009 Agenda Ny tilldelningsperiod för

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elcertifikat; SFS 2011:1200 Utkom från trycket den 9 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ändringar i lagen om elcertifikat Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:2 Utkom från trycket den 12 februari 2015 Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; SFS 1999:716 Utkom från trycket den 20 juli 1999 utfärdad den 8 juli 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Vattenkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till:

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 STEMFS Statens energimyndighets föreskrifter om 2013:X planering för prioritering av samhällsviktiga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 07-0- 1 () Analysavdelningen Enheten för förnybar el Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 03- avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige Uppgifterna som redovisas

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:154

Regeringens proposition 2005/06:154 Regeringens proposition 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat Prop. 2005/06:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Mona Sahlin (Miljö-

Läs mer

Ny lag om elcertifikat

Ny lag om elcertifikat Informationsturné: Umeå 23 nov Stockholm 28 nov Göteborg 6 dec Malmö 7 dec Ny lag om elcertifikat Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Regelförenkling. Delredovisning i Uppdrag att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:30

Regelförenkling. Delredovisning i Uppdrag att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:30 Regelförenkling Delredovisning i Uppdrag att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:30 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Kraftproduktion med Biobränsle

Kraftproduktion med Biobränsle Bra Miljöval Anläggningsintyg Kraftproduktion med Biobränsle 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter; SFS 2008:889 Utkom från trycket den 25 november 2008 utfärdad den 13 november 2008. Regeringen

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist)

Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om STEMFS energikartläggning i stora företag; 2014:xx Utkom från

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14. Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14. Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Elcertifikat Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om spektrumauktioner; beslutade

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska kraftnät, Box 1200, Sundbyberg ISSN

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska kraftnät, Box 1200, Sundbyberg ISSN Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg ISSN 1402-9049 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg naturgasförsörjning beslutade den 20

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om utformning

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet;

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el Rubriken har denna lydelse genom

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt 1 (9) Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Roger Östberg Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Underlag för fastställande av kvoter för beräkning

Läs mer

MISSIV. Energimyndighetens föreskrifter om elcertifikat

MISSIV. Energimyndighetens föreskrifter om elcertifikat Energimyndigheten MISSIV 2011-10-21 460-11-3886 1(1) Analysavdelningen Jenny Johansson 016-544 22 35 jenny.johansson@energimyndigheten.se Enligt sändlista # * v Energimyndighetens föreskrifter om elcertifikat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Promemoria. En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge

Promemoria. En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge Promemoria En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Förslag till lag om elcertifikat...4 3 Ändringar i sak i förhållande

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 1 2014-02-20 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2011:4) om elcertifikat;

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.;

Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 12 kap. 4 luftfartsförordningen (2010:770)

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem

Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem Förord I denna promemoria redovisas förslag till vissa förändringar av elcertifikatsystemet. Trots att elcertifikatsystemet generellt fungerat väl finns det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om program för energieffektivisering; beslutade

Läs mer