IT i Praktiken. 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder. Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT i Praktiken. 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder. Slutrapport"

Transkript

1 IT i Praktiken 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder Slutrapport

2

3 IT i Praktiken Slutrapport November 2005 Hjälpmedelsinstitutet

4 Hjälpmedelsinstitutet (HI) Författare: Folke Eliasson Ansvarig handläggare: Folke Eliasson Formgivning: Rolf A Olsson Upplaga: 700 ex Tryck: Edita Västra Aros, Västerås Best nr: Publikationen kan beställas på telefon eller hämtas som ett pdf-dokument från Den kan också beställas i alternativa format från HI. 2

5 Förord Denna rapport beskriver en flerårig satsning på utveckling och tillämpning av IT för människor med funktionshinder. Satsningen fick formen av ett program som kallades IT i Praktiken, ITiP. Programmet var en av hörnstenarna i det förslag till handlingsprogram för IT-området som regeringen uppdrog åt dåvarande Handikappinstitutet att utarbeta för åren och som presenterades som IT för funktionshindrade och äldre Förslag till handlingsprogram för åren Handlingsprogrammet genomfördes sedermera i linje med förslaget, till största delen finansierat med medel ur Allmänna arvsfonden. ITiP finansierades med medel ur Allmänna arvsfonden och genomfördes av Hjälpmedelsinstitutet. Arbetet startade 1998 och var till större delen avslutat under 2003, även om några enstaka projekt sträckte sig in i 2004/05. Parallellt med ITiP gjordes också ett antal studier som rörde ITanvändning och dess konsekvenser för personer med funktionshinder. I det arbetet ingick också att ta fram statistik på området. Dessa studier redovisas i avsnittet 3. Det övergripande syftet med ITiP var att demonstrera hur IT kan vara till hjälp för personer med olika slags funktionshinder genom att visa praktiska tillämpningar och utveckla nya produkter, tjänster och metoder. Satsningen var framgångsrik och visar att informationsteknologin har en mycket stor potential som stöd åt personer med funktionshinder. Denna iakttagelse har underbyggts ytterligare under senaste år, bl.a. genom den närmast explosionsartade utvecklingen på bredbandsteknikens och mobiltelefonins område. De enskilda projekten genomfördes av olika organ från handikapprörelsen, landsting, kommuner m.fl. I denna rapport redogörs översiktligt för de projekt som ingick i ITiP-satsningen och resultatet av den uppföljning som gjorts, inklusive en redogörelse för hur Hjälpmedelsinstitutet ser på behovet av fortsatta insatser. Rapporterna som framställts inom ramen för ITiP kan rekvireras från Hjälpmedelsinstitutet och i flertalet fall även laddas ner från nu. Detta är slutrapporten för ITiP-satsningen. Den är utarbetad av Folke Eliasson, Hjälpmedelsinstitutet. Vällingby i november 2005 Claes Tjäder

6

7 Innehållsförteckning Sammanfattning 6 1 Bakgrund 8 2 Syfte och genomförande 10 3 Konsekvensstudier och framtagande av statistik som har beröring med ITiP 20 4 Övergripande resultat och behov av fortsatta insatser Övergripande resultat Behov av fortsatta insatser 22 Bilaga 1 Kortfattade beskrivningar av ITiP-projekten 29 Bilaga 2 Rapport IT i Praktiken (ITiP) 91 Uppföljning av satsningen på utveckling och tillämpning av IT-produkter, metoder och tjänster för funktionshindrade personer, finansierad med medel ur Allmänna arvsfonden. Bilaga 3 Konsekvensstudier och framtagande av statistik som har beröring med ITiP 121 5

8 Sammanfattning IT i Praktiken (ITiP) var en del av det handlingsprogram för åren som Hjälpmedelsinstitutet utformade på regeringens uppdrag. Programmet finansierades till allra största delen med medel ur Allmänna arvsfonden. Det övergripande syftet med ITiP var att prova olika sätt på vilka man kan utveckla och tillämpa IT för personer med funktionshinder. 75 projekt som rörde IT-frågor för olika typer av funktionshinder kommunikation, rörelsehinder osv. genomfördes. Brukarmedverkan var en hörnsten i arbetet och organ från handikapprörelsen ledde en stor del av projekten. Uppföljningsresultatet talar för att ITiP har varit en framgångsrik satsning. Det övergripande syftet har i allt väsentligt uppnåtts, projekten har i stort gett de resultat man eftersträvat och de har varit till god nytta för de avsedda målgrupperna. Många av projekten har sedermera helt eller delvis blivit en del av den ordinarie hjälpmedelsverksamheten och flera projekt har i sin tur genererat nya verksamheter. IT har tveklöst en mycket stor potential som stöd för funktionshindrade personer att uppnå ett ökat oberoende och möjlighet att delta i samhällslivet. ITiP har medverkat till att den allmänna kunskapen om IT för personer med funktionshinder höjts under de senaste åren. De som medverkat har själva höjt sin kompetens och utgör numera en stor och bred kunskapsbas. Det finns också en stor mängd ny kunskap samlad i form av nya produkter, metoder och tjänster som utvecklats och sedan dokumenterats i projektrapporterna. Trots avsevärda informationsinsatser har dock inte all denna kunskap ännu nått ut till alla potentiella intressenter. Merparten projektresultat har kommit till nytta för en större eller mindre krets av de tänkta användarna. Men samtidigt som vi konstaterar att det visserligen aldrig var meningen att göra produkterna också kommersiellt gångbara, kan vi också konstatera att arbetet ändå utmynnat i flera produkter m.m. som borde kunna göras tillgängliga för hjälpmedelsverksamheten eller brukaren, för att därmed uppnå en bredare användning. Mycket tyder på att ett av de allvarligaste hindren för utveckling och förädling av IT-hjälpmedel ligger i möjligheterna att komma vidare från prototyp till färdigutvecklad produkt, dvs. att göra produkten tillgänglig för en bredare publik. Huvudorsaken är oftast ekonomisk.

9 Ett annat besvärande inslag är att personer med funktionshinder har sämre tillgång till dator och Internet än den övriga befolkningen. År 2003 hade ungefär hälften av alla personer med funktionshinder inte tillgång till dator och Internet. Svårigheterna att få nödvändig support vid anskaffning, uppdatering och uppkomna fel förstärker olägenheterna. Informationsteknologins potential som stöd för funktionshindrade personer kommer att bli än större i takt med den snabba utvecklingen på ITområdet, exempelvis genom bredbandstekniken och utvecklingen på mobiltelefonins område. Det gäller således att fortsatt driva på utvecklingen så att tekniken kan komma till nytta för funktionshindrade och äldre. Halkar man efter är risken stor att tekniken snarare kan bli ett hinder för stora grupper människor. För att effektivt kunna driva på utvecklingen krävs tydliga mål och att många krafter drar åt samma håll. Detta görs bäst om det finns en gemensam nationell strategi för de fortsatta insatserna. Fortsatta insatser bör inriktas på följande, nämligen att på bästa sätt ta tillvara och sprida redan uppnådda resultat; att undersöka vilka möjligheter som finns att undanröja hinder för att goda produktidéer förverkligas och görs tillgängliga för brukarna; fortsatt satsa på utvecklingen av nya produkter, metoder och tjänster, men med större betoning på ett spetsigare angreppssätt och med uppmärksamhet fäst på området kognitiva funktionshinder; frågan om support till användarna uppmärksammas; fortsatt utveckla och producera statistik på området IT för funktionshindrade och äldre ; arbetet hålls samman inom ramen för en flerårig plan, som utgör en komponent i regeringens övergripande IT-strategi.

10 1. Bakgrund Informationssamhället berör alla medborgare. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter och förutsättningar, inte minst för människor med funktionshinder. Den kan också, genom bristande tillgänglighet, skapa nya hinder för olika befolkningsgrupper. IT i Praktiken, ITiP, var en satsning på informationsteknik för människor med funktionshinder. Bakgrunden till satsningen var ett regeringsuppdrag som dåvarande Handikappinstitutet erhöll Syftet var att driva på utvecklingen och uppdraget bestod i att utarbeta ett förslag till handlingsprogram för området IT för funktionshindrade och äldre. Arbetet genomfördes tillsammans med berörda intressenter i omvärlden och resulterade i ett förslag till handlingsprogram för åren Under denna period presenterades också vad som kan anses vara fundamentet för den svenska handikappolitiken på IT-området, nämligen regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla. I den slås bl.a. fast att personer med funktionshinder ska ha full delaktighet i IT-samhället. Bland de prioriterade aktiviteter som föreslogs i handlingsprogrammet fanns ett tekniskt orienterat förslag till en satsning på att utveckla och tillämpa informationstekniken. I handlingsprogrammet IT för funktionshindrade och äldre formulerades förslaget enligt följande: Ett tillämpningsprogram för utvecklings- och förnyelseprojekt bör genomföras. IT ska prövas i praktiken. Det görs i samarbete med handikapporganisationer, branschorgan, sjukvårdshuvudmän, myndigheter och företag. Aktiviteterna kan exempelvis röra transport, handel, medborgarservice, boende, arbete, studier, fritid, kultur samt vård och omsorg. Särskilt bör eftersatta grupper uppmärksammas. Denna satsning, som sedan kom att kallas IT i Praktiken, ITiP, syftade till att demonstrera tekniken i praktiska tillämpningar, inklusive att utveckla nya produkter, tjänster och metoder. ITiP finansierades med medel ur Allmänna arvsfonden och genomfördes av Hjälpmedelsinstitutet. Efter ett omfattande ansökningsförfarande engagerades olika externa projektansvariga för att genomföra de enskilda projekten. Satsningen 1 IT för funktionshindrade och äldre. Förslag till handlingsprogram för åren Vällingby: Handikappinstitutet, 1997.

11 genomfördes till allra största delen under perioden , även om slutförandet och redovisningen av några enstaka projekt kom att sträcka sig över 2004 och en bit in i Totalt fördelade HI ca 24,8 miljoner kronor till de 75 projekt och förstudier som genomfördes. I denna rapport sammanfattas satsningen. Information om satsningen och projektens resultat finns också på ITiP:s webbplats, ITiP en av flera programdelar ITiP var en av flera delar i programmet IT för funktionshindrade och äldre Förslag till handlingsprogram för åren Inom ramen för det övergripande handlingsprogrammet genomförde Hjälpmedelsinstitutet också ett antal studier som rörde IT-användning och dess konsekvenser för personer med funktionshinder och tog dessutom fram statistik om tillgången till dator och Internet. Dessa studier redovisas kortfattat i avsnittet 3. Till handlingsprogrammet hörde även en särskild del som handlade om att utveckla brukarnas kompetens på IT-området. Inom ramen för denna s.k. Brukarkompetenssatsning genomfördes 49 olika projekt, finansierade med medel ur Allmänna arvsfonden. Arbetet administrerades av handikapprörelsens dåvarande IT-förening som var verksam under åren Denna satsning har dokumenterats i rapporten Kompetensutveckling inom IT för personer med funktionshinder och deras organisationer Slutrapport Mars En annan viktig del av handlingsprogrammet var den informationskampanj, Fritt Fram, som Hjälpmedelsinstitutet och handikapprörelsen genomförde tillsammans. Kampanjens syfte var att sprida medvetenhet om betydelsen av ett IT-samhälle för alla. Fritt Fram fick också en efterföljare, on Tour. Under visades en mobil utställning om spetsteknik i vår vardag på olika orter i Sverige och dessutom i några länder i Europa.

12 2. Syfte och genomförande Syftet med ITiP var att utveckla och tillämpa IT för människor med funktionshinder genom att visa praktiska tillämpningar och utveckla nya produkter, tjänster och metoder. Vid programmets slut skulle finnas: dokumenterade erfarenheter av IT-användning inom nya områden och för eftersatta grupper nya IT-baserade produkter och tjänster som är anpassade eller utvecklade så att de kan användas av människor med funktionshinder utvecklade metoder för utprovning, träning och användning av IThjälpmedel och tjänster Ledstjärnor för arbetet var nyskapande och brukarnytta. Programarbetet kännetecknades av ett brett angreppssätt och resultaten uppvisar stor mångfald. IT-tillämpningar av mycket skiftande slag har kunnat prövas. De nya tillämpningarna riktades till många olika handikappgrupper. De som sökte och fick projektmedel har representerat olika verksamheter och intressen. Programmet tilldrog sig stort intresse. Sex ansökningsomgångar genomfördes under tiden december 1998 mars 2001 och totalt kom 346 projektansökningar in. Av Diagram 1 nedan framgår hur ansökningarna fördelade sig över ansökningstillfällena. Av diagrammet framgår också antalet projekt och förstudier som beviljades per ansökningsomgång. Totalt beviljades ca 25,7 milj. kr. till 79 projekt, men eftersom fyra av projekten aldrig kom att genomföras, kom ca 24,8 milj.kr att faktiskt utnyttjas. I genomsnitt beviljades projekten ca kronor medan förstudierna i genomsnitt beviljades ca kronor. De särskilda studierna rörande användning och konsekvenser av IT-användning kostade ca 1,3 milj.kr. Den centrala administrationen av ITiP, inklusive övergripande information, seminarier och uppföljning av såväl ITiP som Brukarkompetenssatsningen, kostade ca 4,9 milj. kr. 10

13 Diagram 1. Inkomna och beviljade ansökningar per ansökningsomgång Inkomna respektive beviljade ansökningar Inkomna Beviljade Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3 Omg. 4 Omg. 5 Omg. 6 Totalt 346 ansökningar varav 79 beviljade Not Antal beviljade projekt var sammanlagt 79, men fyra av dessa genomfördes av olika skäl inte, så antalet faktiskt genomförda projekt blev 75. Ett program med mångfald Programmet skulle uppvisa bredd och balans. Enligt utgångspunkterna för ITiP skulle flera olika handikappgrupper få del av resurserna. Det var också meningen att olika aktörer skulle få erfarenhet av att genomföra projekten. Projektansvarig har i stor utsträckning varit handikapporganisationer eller organisationer, föreningar och stiftelser som ägs av handikapprörelsen. I flera fall har enheter inom landsting och kommun varit ansvariga för projekten. Enligt villkoren för stöd ur ITiP skulle medel beviljas till: Försöks- och demonstrationsverksamhet Utveckling, anpassning och utvärdering av IT-baserade produkter och tjänster Studier av IT-användning Metodutveckling Efter det att hälften av ansökningsomgångarna genomförts gjordes en analys av beviljade projekt för att konstatera om den önskade bredden hade uppnåtts. Analysen resulterade i att Hjälpmedelsinstitutets styrelse beslöt prioritera följande områden under de sista två ansökningstillfällena: 11

14 Medborgarservice, främst interaktiva tjänster på Internet i kontakt med myndigheter Handel, bank- och posttjänster IT för fördjupad demokrati och medborgarnas engagemang i samhällsfrågor IT i arbetslivet samt områdena IT-stöd till information om kultur- och sportevenemang Transporter med allmänna kommunikationsmedel samt orientering i okända miljöer De enskilda projekten redovisas kortfattat i Bilaga 1. Tabell 1 nedan ger en bild av de temaområden som kom att behandlas. Särskilt framträdande var Ett tillgängligt IT-samhälle och IT-design (webbutformning m.m.). Tabell 1. Tema för de beviljade projekten Tema Antal projekt Tema Antal projekt Ett tillgängligt IT-samhälle 28 IT-design 23 Utbildning 12 Styra och manövrera 10 Kommunikations- och 10 kognitionshjälpmedel Kultur, kreativitet 10 Lek och spel 9 Träning 6 Telekommunikation 5 IT för orientering och förflyttning 5 Transporter och resande 4 Självkänsla 4 Hjälpmedelsutprovning 4 Utvärdering 3 Samverkan genom IT 3 Föreningsarbete 3 Brukarnas kompetens 3 Sport, motion, idrott 2 Hjälpmedelsinformation 2 Arbete 2 Smarta hus 1 Övrigt 1 Totalt: 150* * Ett projekt kan behandla flera teman, summan överstiger därför antalet beviljade projekt. 12

15 Av Tabell 2 nedan framgår vilka handikappgrupper som de beviljade projekten och förstudierna avsåg. Tabell 2. Målgrupper för de beviljade projekten Målgrupper Antal Målgrupper Antal för projekten projekt för projekten projekt Synskadade 19 Personer med övri 4 ga kognitiva funktionsnedsättningar Personer med utvecklings 15 Personer med medicinska 4 störning funktionshinder Tal- och språkhindrade 14 Flerfunktionshindrade 3 Funktionshindrade, 14 Psykiskt funktions 2 generellt hindrade Personer med läs- och 12 Hörselskadade 2 skrivsvårigheter Rörelsehindrade 11 Dövblinda 2 Döva 7 Övriga grupper 1 Personer med neuropsyki 6 atriska funktionshinder Totalt: 116* * Ett projekt kan behandla flera målgrupper, summan överstiger därför antalet beviljade projekt. Brukarinflytande i ITiP Ett uttalat krav för att bevilja stöd till projekt inom ITiP var att projekten uppvisade hög grad av förväntad brukarnytta och att funktionshindrade brukare och deras organisationer deltagit vid initiering och/eller genomförande av projekten på ett tillfredsställande sätt. I ca 60 % av de beviljade projekten var handikapprörelsen eller någon aktör som ägs av handikapprörelsen sökande eller medsökande. Det förekom också att man deltog vid initieringen eller uttalade sitt aktiva stöd för projektförslagen utan att medverka vid genomförandet. I flera 1

16 fall medverkade enskilda brukare i idéarbetet inom ett projekt och/eller deltog i användarstudier inom projekten. En sammanfattning av brukarmedverkan i de beviljade projekten återfinns i Tabell 3 nedan. Tabell 3. Brukarmedverkan i beviljade projekt Typ av brukarmedverkan Antal projekt Handikapprörelsen* är sökande 28 Handikapprörelsen* är medsökande 17 Handikapprörelsen* uttalar sitt aktiva stöd för 9 projektet Enskilda brukare medverkar i projektet 53 Handikapprörelsen* medverkar under 64 projektets genomförande Övrig medverkan 7 Totalt: 178** * Handikapprörelsen innefattar här också organ som ägs av handikapprörelsen. ** Ett projekt kan innehålla flera olika typer av brukarmedverkan, summan överstiger därför antalet beviljade projekt. Som framgår av Tabell 3 har handikapprörelsen medverkat i genomförandet av de flesta projekten. Till denna typ av brukarmedverkan har vi räknat projekt för vilka man varit sökande/medsökande. Det finns också projekt i vilka handikapprörelsen medverkat utan att ha detta ansvar. Exempel på senare typen av medverkan från handikapprörelsen är deltagande i idégrupper, referensgrupper och styrgrupper. 28 projekt leddes således av organ inom handikapprörelsen. Vid sidan av dessa leddes cirka 20 projekt av landstingskommunala organ och 10 av privata företag. Resterande projektägare kom från ideella organisationer, exempelvis Rädda Barnen, ekonomiska föreningar, kommuner, forskningsinstitutioner, skolor/folkhögskolor samt ett par stiftelser. 1

17 Information och resultatspridning ITiP handlar om IT och informationsarbetet har i stor utsträckning också använt sig av IT-baserade kanaler. Det bestämdes dock tidigt att inte enbart satsa på elektronisk information. Det första steget i informationsarbetet togs under 1998 i och med framtagandet av ett initialt informationsmaterial för satsningen. Hit räknas bland annat allmän information om IT i Praktiken, ansökningsblanketter och anvisningar för ansökningar. I det inledande skedet av ITiP utarbetades en övergripande informationsstrategi för satsningen. Informationsstrategin fastställde följande tre huvudsyften med informationsarbetet: 1. Att få in ansökningar för bra projekt. 2. Att kommunicera ut resultaten av projekten till omvärlden med så stort uppmärksamhetsvärde som möjligt. 3. Att se till att resultaten kommer brukarna till del för att på så sätt förhöja deras livskvalitet. Den tredje punkten får även anses vara ett långsiktigt syfte knutet till Hjälpmedelsinstitutets ordinarie verksamhet. De enskilda projekten hade ansvar för att sprida information om sina resultat. Ett av kraven för att få medel ur ITiP var att projekten uppvisat en plan för informationsspridning. De enskilda projekten deltog bland annat i seminarier och informerade om sina resultat via webben. Fler uppgifter om projektens eget informationsarbete återfinns i de enskilda projektbeskrivningarna. Hjälpmedelsinstitutet hade därutöver det övergripande ansvaret för informationsspridningen. Institutets informationsarbete koncentrerades till ITiP:s webbplats, en tryckt rapportserie, seminarier, konferenser och mässor, samt kontakter med press och media. Webbplatsen Internet är en mycket viktig och lättillgänglig källa för informationsspridning, inte minst i ITiPs fall, då satsningen involverar just datoriserad informationsteknik. Med anledning av detta slogs tidigt fast att satsningens specifika webbplats skulle fungera som en central plattform för spridning av information. ITiPs webbplats har den fristående adressen 15

18 men är samtidigt en del av Hjälpmedelsinstitutets webbplats, På webbplatsen finns en redogörelse för satsningen samt slutrapporterna, inklusive de i förekommande fall tryckta versionerna. Allt materiel på webbplatsen kan laddas ner kostnadsfritt. Trycksaker Utöver publiceringen av slutrapporter på ITiP:s webbplats, har 10 av projektresultaten redovisats i en tryckt rapportserie. Det är rapporter som av olika skäl bedömts som särskilt intressanta att göras tillgängliga i tryckt version. Seminarier/konferenser/mässor En väsentlig del av ITiP:s informationsarbete har bestått av genomförande av seminarier, konferenser och mässor. Avsikten med dessa aktiviteter har varit att bidra till en ökad kännedom om satsningen och dess innebörd. Ytterligare en anledning har varit möjligheten att utförligt presentera vissa delar av ITiP för att ge konkreta exempel på satsningens innehåll. Ett mycket viktigt inslag har varit de årliga IT-konferenser för att följa upp handlingsprogrammet IT för funktionshindrade och äldre som HI anordnat sedan 1998 och som gavs för 8:e gången i april I anslutning till några av konferenserna har också minimässor anordnats för information och demonstration av aktuella ITiP-projekt. Konferenserna har varit mycket välbesökta. De har under senare år fått allt mindre anknytning till ITiP till förmån för en bredare information om arbetet med IT för funktionshindrade och äldre på nationell och europeisk basis. ITiP har också presenterats i samband med andra konferenser. Två exempel är de gemensamma temakonferenser som anordnades av Vinnova och HI i maj 2001 respektive januari Tema för konferenserna var IT som stöd vid tal-, språk- och kommunikationssvårigheter respektive IT som stöd för personer med hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Vid dessa tillfällen presentades resultat från ITiP tillsammans med resultat från det forsknings- och utvecklingsprogram, IT för funktionshindrade och äldre, som genomfördes av Vinnova och HI 2. 2 FoU-programmet IT för funktionshindrade och äldre genomfördes under perioden Det genomfördes och finansierades av dåvarande Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), Nutek och Hjälpmedelsinstitutet. Vin- 1

19 Hjälpmedelsinstitutet arrangerar årligen de s.k. ID-dagarna, en konferens och utställning med inriktning mot informationsteknik inom handikappområdet. Under flera år presenterades de pågående ITiP-projekten som en del av Hjälpmedelsinstitutets utställningsmonter. Andra exempel på mässaktiviteter där ITiP har medverkat är Bok- och biblioteksmässan i Göteborg ITiP deltog också i den tre dagar långa utställning som Hjälpmedelsinstitutet anordnade i Riksdagens lokaler i november Internationell exponering av ITiP skedde vid flera tillfällen i samband med Sveriges ordförandeskap i EU våren I samband med EUs toppmöte i Stockholm i mars 2001, arrangerades en särskild utställning om IT i toppmötets lokaler. Hjälpmedelsinstitutet, en av trettio utställare som representerade svenskt närings- och samhällsliv, demonstrerade där IT i olika tillämpningar för människor med funktionshinder. Information från ITiP fanns också i den utställning som anordnades i anslutning till expertmötet Towards a Barrier Free Europe for Citizens with Disabilities, som hölls i Linköping under två dagar i april Media Pressmeddelanden sändes ut i samband med lanseringen av rapporter. I april 2000 anordnade Hjälpmedelsinstitutet en presslunch för bland annat samtliga handikapptidskrifter med information om utvecklingen inom IT-området och demonstrationer av ITiP-projekt. ITiP har fått utrymme i press. Exempel är: Aftonbladet, Internet hjälpmedel för handikappade, Anders Lignell/TT, publicerad: Expressen, Med hjälp kan Internet vara för alla, expressen.se/tt, publicerad Dagens Nyheter, Gomplattan, Inger Sundelin, publicerad I samarbete med Utbildningsradion har Hjälpmedelsinstitutet producerat en film om morgondagens IT-möjligheter för personer med funktionshinder. I dokumentären medverkar bland annat projeknova övertog sedermera KFB:s och Nuteks roller. Arbetet finns dokumenterat i Vinnovas och Hjälpmedelsinstitutets gemensamma publikation IT för funktionshindrade och äldre och kan rekvireras från Hjälpmedelsinstitutet. 1

20 tet The Lantern som ingår i ITiP-satsningen. Dokumentärfilmen visades vid tre tillfällen i Sveriges Television under november För att tillgodose behovet av anpassad information för personer med läshandikapp har en produktion tagits fram i s.k. DAISY-format. DAISY, som är ett internationellt format för talböcker, medger samtidig presentation av text, bild och ljud. DAISY-produktionen avser projektresultaten från VISITA-projektet (se Bilaga 1). LSS- och hjälpmedelsutredningen Preliminära resultat från ITiP och den s.k. Brukarkompetenssatsningen tillställdes under år 2003 på begäran den då pågående LSS- och hjälpmedelsutredningen. De preliminärt redovisade resultaten sammanfaller i allt väsentligt med redogörelsen i avsnitt 4 om resultat och behov av fortsatta insatser. LSS- och hjälpmedelsutredningen presenterade sedermera betänkandet SOU 2004:83 Hjälpmedel som f.n. bereds inom regeringskansliet. Utvärderingar och uppföljning Uppföljning och utvärdering av programmet har genomförts med hjälp av utomstående konsult, Inregia AB. Arbetet avsåg dels löpande granskning, dels utvärdering och uppföljning av ITiP. Den löpande granskningen fokuserade på handläggningsarbetet och de administrativa rutinerna och resulterade i tre konsultrapporter. I linje med förslag från Inregia AB förändrades arbetsrutinerna kontinuerligt. Under våren 2002 gjordes en summering och en utvärdering av det dittillsvarande arbetet. Vid det tillfället hade 41 av de 75 projekten slutförts. Utvärderingen dokumenterades i rapporten IT i Praktiken Rapport maj Under hösten 2003, när det stora flertalet projekt hade avslutats, gjordes en avslutande uppföljning av programmet. Den uppföljningen lade tyngdpunkten på en värdering av satsningens effekter hade målen uppnåtts, vilka framgångar hade man haft och vilka problem hade man stött på? Och vilka slutsatser kunde man dra av detta. Uppföljningen baserade sig väsentligen på en enkät till samtliga projektledare, ett gemensamt 1

21 uppföljningsmöte med projektledarna samt de iakttagelser som Hjälpmedelsinstitutets projektledning och Inregia AB gjort under genomförandet. Uppföljningen dokumenterades i rapport IT i Praktiken (ITiP) - Uppföljning av satsningen på utveckling och tillämpning av ITprodukter, metoder och tjänster för funktionshindrade personer, finansierad med medel ur Allmänna arvsfonden (Bilaga 2). Den avslutande uppföljningen mynnade i ett antal slutsatser och rekommendationer om fortsatta insatser. Dessa återfinns i avsnitt 4 i denna rapport. 1

22 3. Konsekvensstudier och framtagande av statistik som har beröring med ITiP Inom ramen för det övergripande handlingsprogrammet IT för funktionshindrade och äldre genomförde Hjälpmedelsinstitutet ett antal studier som rörde IT-användning och dess konsekvenser för personer med funktionshinder och tog dessutom fram statistik om funktionshindrade personers tillgång till dator och Internet. Det arbetet finansierades också med medel ur Allmänna arvsfonden. Eftersom dessa studier kan anses ligga inom samma intresseområde som ITiP, presenteras även de i denna rapport (se vidare Bilaga 3). Konsekvensstudier Konsekvensstudierna koncentrerades till området kognition, eftersom kunskapsläget om effekter av IT-stöd för exempelvis personer med autism, förvärvad hjärnskada eller DAMP då var sämre än på många andra håll på funktionshinderområdet. Följande aktiviteter genomfördes. Projektet Konsekvenser av IT-insatser till personer med autism. Projektet Konsekvenser av IT-insatser för personer med hjärnskada. Projektet Konsekvenser av IT-insatser till barn med DAMP/ADHD och närliggande funktionshinder Projektet Vuxna med ADHD/DAMP i ett hjälpmedelsperspektiv Projektet Demens och teknik kunskapsläge och förslag på åtgärder. En studie av nytta och kostnader vid användning av informationsteknik för personer med funktionshinder, som resulterade i rapporten Förvärvade hjärnskador och IT-baserade bostadsanpassningar och hjälpmedel. Samtliga rapporter från ovanstående aktiviteter kan rekvireras från Hjälpmedelsinstitutet. Ovanstående aktiviteter har sedermera gett upphov till ett antal följdaktiviteter på kognitionsområdet. Det gäller exempelvis projekten Human- Teknik, som handlar om IT för personer med psykiska funktionshinder och KogniTek, i vilket man bl.a. bygger upp två kompetenscentra, ett i 20

23 Uppsala för vuxna med ADHD/DAMP och ett i Orup/Lund för personer med förvärvade hjärnskador. Projekten leds av Hjälpmedelsinstitutet och finansieras med medel ur Allmänna arvsfonden. Kontakta Hjälpmedelsinstitutet för vidare information om dessa aktiviteter. Statistik om tillgång till dator och Internet Statistiska Centralbyrån (SCB) har samlat in uppgifter i samband med dess årliga Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) och har på basis av detta och på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet tagit fram statistik om funktionshindrade personers tillgång till dator och Internet. Hittills finns uppgifter som spänner över åren , senast publicerade av Hjälpmedelsinstitutet i rapporten Dator och Internet hemma hos personer med funktionsnedsättning en jämförelse över åren 1998/99, 2000/01 och 2002/03. Rapporten kan hämtas från Hjälpmedelsinstitutets webbsida: Statistiken visar att personer med funktionshinder fortfarande har sämre tillgång till dator och Internet än vad befolkningen i stort har. Det finns en digital klyfta. Man kan konstatera att så sent som 2003 hade bara runt varannan person med något funktionshinder tillgång till dator och Internet. Detta anser vi vara klart otillfredsställande, särskilt som tillgången till dator och Internet kan ha speciellt stort värde för just dessa personer när det gäller möjligheterna att förenkla tillvaron och delta i samhällslivet. 21

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM. En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende

SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM. En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende Hjälpmedelsinstitutet, 2002 Text: Arbetsgruppen SmartLab Illustrationer: Lennart Gustavsson

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist Fältstudier Torsdagen den 13 november 15-17 K2 Ann Lantz alz@nada.kth.se Sinna Lindqvist Sinna@nada.kth.se Fältstudier Fält Målgrupp Funktionshinder Design för alla 24-timmars myndigheten Web Accessibility

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutets yttrande över betänkandet Forskningsfinansiering kvalitet och relevans (SOU 2008:30) Remiss 2008-03-19 U2008/2293/F

Hjälpmedelsinstitutets yttrande över betänkandet Forskningsfinansiering kvalitet och relevans (SOU 2008:30) Remiss 2008-03-19 U2008/2293/F 2008-05-26 Dnr 2008/000145 Analys och verksamhetsutveckling Raymond Dahlberg Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedelsinstitutets yttrande över betänkandet Forskningsfinansiering kvalitet och

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Synpunkter på kommissionens grönbok Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa

Synpunkter på kommissionens grönbok Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa 1999-06-01 EuJu1999/2993 Justitiedepartementet Granskningsenheten Kanslirådet Thomas Ericsson Telefon 08-405 46 27 Telefax 08-20 27 34 Europeiska kommissionen Att: Wolfgang Huber Enhetschef för GD XIII/E-1

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

NUH Nordiska Utvecklingscentret för Handikapphjälpmedel

NUH Nordiska Utvecklingscentret för Handikapphjälpmedel NUH Nordiska Utvecklingscentret för Handikapphjälpmedel ¾ Dotterinstitution till NSH ¾ Finansieras av MNR med 300 000 Euro/år ¾ Beläget i Helsingfors i anslutning till STAKES ¾ Inrättad 1990 ¾ Har nu en

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 1(7) Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Slutrapport Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 2(7) Innehåll

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Föredragning för nationell konferens om kompetens 2013-03-20 Per Enarsson 1 Nationell nivå Aktörer Utvområden Regional

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan

Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan Bakgrund Vid Team Munkhättan finns cirka 40 elever. Många av eleverna har tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Ungefär

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Definitioner. IT och funktionshindrade. Hur uppstår ett handikapp? Olika typer av funktionshinder. Synskador. Synskador och IT

Definitioner. IT och funktionshindrade. Hur uppstår ett handikapp? Olika typer av funktionshinder. Synskador. Synskador och IT IT och funktionshindrade Fredrik Winberg, MDI/CSC, KTH Stig Becker, Hjälpmedelsinstitutet Definitioner Skada en faktisk skada, sjukdom eller annan störning som ger en nedsatt fysisk eller psykisk funktion.

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 1 Antagen av prefekt och institutionsstyrelse 2012-03-26. Författad av Viktor Aldrin. Grafisk form:

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

2010 års IT-konferens

2010 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2010 års IT-konferens Tisdagen den 13 april 2010 World Trade Center Stockholm Välkommen till IT-konferens! Informationssamhället fortsätter att utvecklas. Internet är

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Presentation. Helena Hörkeby Leg. Logoped. Kommunikationsenheten och IdéTorget

Presentation. Helena Hörkeby Leg. Logoped. Kommunikationsenheten och IdéTorget Presentation Helena Hörkeby Leg. Logoped Kommunikationsenheten och IdéTorget Kommunikationsenheten Enhet inom Handikapp & Habilitering Länscenter Barn och ungdomar upp till 18 år Med flerfunktionshinder

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda:

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda: Detta är en bearbetad version av Kulturrådets Handledning inför arbetet med Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder. Ambitionen är att alla kulturinstitutioner

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomförs Ett eget liv? Ett HSO Skåne projekt HSO Skåne 2004 Sidan 1

med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomförs Ett eget liv? Ett HSO Skåne projekt HSO Skåne 2004 Sidan 1 Projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden Ett eget liv? Ett HSO Skåne projekt Sidan 1 Sidan 2 SAMMANFATTNING HSO Skåne vill genomföra ett projekt för att ge ökad autonomi till funktionshindrade

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna med Uppsala län Öka

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Staden tillgänglig för alla

Staden tillgänglig för alla Staden tillgänglig för alla En uppdragsbeskrivning Uppdrag om inventering och uppföljning av tillgängligheten i staden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1. Uppdragets vision

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer