Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram - Psykos. Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram - Psykos. Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren"

Transkript

1 Titel: Akademiska sjukhuset Division: Enhet: Psykiatridivisionen Handlingsprogram - Psykos Verksamhetsområde: ID.nr Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: Agneta Rosling, verksamhetschef / Godkänt den: Kategori: Organisation, Vård/medicinska riktlinjer, Skapat av: Henrik Pelling, överläkare Skapat den: Granskad av: Anne-Liis von Knorring, överläkare Reviderat av: Reviderat den: Vårdprogram för psykotiska tillstånd med debut i tonåren Psykos är en övergripande benämning på tillstånd med uttalade förvrängningar av sinnesintryck, tanke-, vilje- och känsloliv. Psykoser kan indelas i schizofrena syndrom, affektiva syndrom, organiska och toxiska psykossyndrom samt och atypiska psykoser. Föreställningen att tonårsperioden är fylld av känslomässiga svängningar, osäkerhet i identiteten, störd kroppsuppfattning och krisreaktioner, och att det därför skulle vara svårt att avgränsa psykoser, har inte bekräftats om man använder operationella kriterier. Redan en treåring kan normalt skilja fantasi från verklighet och även i intensiv lek behålla kontakten med verkligheten. Diagnos Symtomen i psykotiska tillstånd indelas i positiva och negativa sådana. Positiva symtom: Hallucinationer och vanföreställningar, innebär förlust av kontakten med verkligheten. Det vanligaste är att höra röster. Det kan också innefatta alla sinnen som syn, smak, känsel och lukt. Vanföreställningarna är ofta paranoida, men kan vara olika typer av bisarra föreställningar, inklusive att personen upplever sig vara en annan. Tankestörningar är ofta ett första symtom på psykos. Det innebär en upplösning av logiken i tankarna. Ibland verkar tankar stoppas, tas bort eller läggas till. Ibland försämras exekutiva funktioner, arbetsminne och abstrakt tänkande. Negativa symtom: Känslomässig avflackning Viljelöshet, håglöshet och förlust av lust. Motoriska avvikelser. Psykosinsjuknande medför ibland en rastlöshet och agiterad motorik. I svåra fall utvecklas minskad mimik, stel kroppshållning, stereotypier och i sällsynta fall utvecklas en katatoni. För diagnostiska kriterierna se DSM-IV och ICD-10 1

2 Differentialdiagnos Det har visat sig att många hör röster utan att det är en del av en psykossjukdom. Frekvensen av positiva psykossymtom utan klinisk signifikans är dåligt undersökt, men måste uteslutas innan man ställer diagnosen schizofreni. Olika droger kan också framkalla psykotiska symtom. Cannabis är en drog som i många undersökningar visat sig kunna utlösa schizofreni hos individer med en sårbarhet för denna sjukdom. Bruk av cannabis gör att insjuknandet kommer tidigare. Mycket ovanliga orsaker till psykotiska symtom i tonåren är epilepsi, tumörer, hjärninflammation, metaboliska eller degenerativa sjukdomar. Eftersom psykossjukdom är ovanligt i tonåren är det berättigat att göra en utredning med drogtest, blodprover, EEG, MRT och vissa fall lumbalpunktion för att utesluta dessa orsaker. Om det visar sig handla om schizofreni är vidgade ventriklar en faktor som talar för allvarlig prognos. Barn och ungdomar med Aspergers syndrom och atypisk autism uppvisar ibland, då de upplever sin tillvaro som extra stressande, psykotiska symtom. Effekten av stödåtgärder, som ger en bättre struktur, och möjligheter för individen att förstå sin omgivning, brukar göra att de psykotiska symtomen avklingar. Autismspektrum innebär svårigheter att förstå socialt samspel samt svårigheter att förstå det egna tanke- och känslolivet. Därför kan direkta frågor om hallucinationer och vanföreställningar leda till en överdiagnostik av psykos. Svårigheter att beskriva tankar och känslor gör att viljeakter kan uppfattas som styrda av inre röster. Missuppfattningar leder då lätt till paranoida idéer. Barn som upplevt svåra trauman utvecklar försvarsreaktioner med misstänksamhet. Deras lätt utlösta ångest i samband med nya påfrestningar kan leda till reaktioner som kan te sig som vanföreställningar. De flashbacks som är en följd av traumatisering skall heller inte förväxlas med hallucinationer. Enbart strukturerade frågor om hallucinationer och vanföreställningar kan leda fel. De måste kompletteras med information om när och på vilket sätt symtomen uppträder. Ungdomar som har beskrivits vara instabilt personlighetsstörda med affektiva svängningar, osäker identitet och utagerande med självdestruktivt beteende kan stundtals te sig psykotiska. De är också lättsuggererade, rädda att förlora förståndet och i stort behov av uppmärksamhet. Flyktiga psykotiska symtom är inte ovanligt. Uppföljningar av den gruppen visar inte ökad förekomst av schizofreni. Vid utvecklingsstörning kan det vara svårt att ställa diagnosen schizofreni utifrån frågor och svar, men hur symtomen yttrar sig ger en bra vägledning. Prognos och prevalens Schizofreni är en allvarlig sjukdom med ökad dödlighet i suicid och hjärtkärlsjukdom. Livslängden förkortas med 15 år. Schizofreni har, till skillnad från många andra neuropsykiatriska störningar, minskat i förekomst. Prevalensen vid en viss tidpunkt (punktprevalens) beräknas vara 0,5 %. För de flesta blir inte diagnosen fastställd förrän i vuxen ålder. 2

3 Etiologi Tvillingstudier talar för att ärftligheten är cirka 80 %. Adoptionsstudier stödjer fynden från tvillingstudierna. Utöver genetik inverkar ogynnsamma omständigheter som bl.a. prenatala infektioner och komplikationer i samband med förlossningen. Förebyggande åtgärder Det norska TIPS-projektet och det australiska EPPIC har visat att det är verkningsfullt att den psykiatriska organisationen lägger ner resurser på att informera lärare och föräldrar om tidiga tecken på psykos. En rörlig och utåtriktad psykiatri, som direkt tar sig an misstänkta fall, fångar in fall med ett spektrum av neuropsykiatriska tillstånd. De som sedan utvecklar psykos får en god hjälp redan i det tidigaste skedet. Genom att följa upp områden i Norge, där sådan preventiv verksamhet genomförts, har visat att insatsen signifikant sänkt suicidfrekvensen. Både vid affektiv psykos och schizofreni är immunsystemet påverkat med ökad oxidativ stress och proinflammatorisk förskjutning. Ungdomar, som debuterat med lindriga symtom på psykos, som ställdes på tillskott av omega-3, utvecklade i mindre utsträckning psykossjukdom. Även D-vitaminbrist kan bidra till en psykosutveckling. Behandling inom BUP Patienter med symtom på psykos överförs snarast möjligt till neuropsykiatriska behandlingsenheten. Bedömning, utredning och behandling bör i första hand ske i öppenvård. För några kan slutenvård vara nödvändigt i den akuta fasen. Sådana situationer är risk för suicid eller för att kunna genomföra en utredning. Detta sker på akutavdelningen under en kort och avgränsad tid. De flesta har under lång tid innan insjuknandet i psykos haft tecken på att verklighetsuppfattningen har sviktat. Att komma in i ett tidigt skede med behandlingsinsatser, om möjligt inom 1-3 dygn, kan innebära att tonåringen kan fortsätta att fungera i sin vardagliga miljö. För att skapa en allians i behandlingen kan den första kontakten gärna ske i hemmet hos patienten och familjen. Om de så önskar kan den också ske på mottagningen. Det är väsentligt att utgå från patientens och familjens formulering av problemet och vilken hjälp de önskar. Eftersom alliansen är så viktig för det fortsatta behandlingsarbetet, innebär ett flexibelt teamarbete att det går att undvika åtgärder, som kan uppfattas som kränkande Tvångsvård och bältesläggning kan vara sådana åtgärder. Från början betonas kontinuiteten. Behandlingsteamet ska vara lätt tillgängligt för patienten och familjen. Stödet i denna kris ges till hela familjen. Det innebär både samtal med hela familjen, men också med patienten och föräldrarna separat. Initialt är det viktigt att fokusera på att reducera stress i patientens närmiljö och mobilisera resurser och stöd i familj och skola. Parallellt med stödinsatserna genomförs utredning och diagnostisk bedömning. Oftast är det nödvändigt att följa förloppet under längre tid för att kunna säkerställa diagnosen. Ibland behövs psykologiska tester för att belysa kognitiva och exekutiva brister. Stöd och anpassade krav i skolan är ytterst viktigt. En pedagogisk utredning kan behövas. 3

4 I den fortsatta behandlingen är den psykopedagogiska delen viktig och görs på lång sikt. Kunskapen, som finns om schizofreni, dess orsaker och behandling förmedlas. Utöver informationen till patienten är det ofta bäst att förmedla kunskapen till föräldrarna i grupp. Då har de möjligheter att diskutera med andra föräldrar. Det blir också gott om tid att ställa frågor, och återkomma till sina frågeställningar under utbildningens träffar. De viktigaste momenten är: Stress - sårbarhetsmodellen Vad anhöriga kan göra för att reducera expressed emotion Modeller för problemlösning Medicineringens för- och nackdelar Behandling med farmaka I evidensbaserad medicinering inom barnpsykiatrin finns inga indikationer för bensodiazepiner utöver vid epilepsi. Enda undantaget är vid första akuta allvarliga insjuknandet för att underlätta diagnostik så att behandling kan startas. Många olika transmittorer och deras system är inblandade i schizofreni. Centralt är att rubbningar i aktiviteten av dopamin ger en bristfällig tolkning av verkligheten. Positiva symtom hänger ihop med en för hög dopaminerg aktivitet i djupare områden i hjärnan. Negativa och kognitiva symtom hänger istället samman med en för låg dopaminerg aktivitet i mediala prefrontala cortex. Antipsykotika, som blockerar dopamin-receptorer, ger därför ofta god effekt på hallucinationer och vanföreställningar, men inte på negativa symtom. Den första generationen antipsykotika (neuroleptika) blockerar D 2 receptorer. Vid PET-kamera undersökningar har man sett att en blockad på mellan % behövs för att få en bra antipsykotisk effekt. En högre blockad ger inte någon bättre antipsykotisk effekt. Det som istället inträffar är att kognitiva och extrapyramidala biverkningar ökar. Klassiska lågdos-neuroleptika ger större risk för tardiva dyskinesier. Atypiska antipsykotika ger högre risk för metabolt syndrom. Studier på vuxna har inte kunnat visa någon övertygande skillnad i effektiviteten mellan olika antipsykotika. Inom barnpsykiatrin börjar vi med försiktig insättning av atypiska antipsykotika (Risperdal, Seroquel, Abilify, Zyprexa ges i andra hand). I övrigt se farmakologisk lathund. Samtidigt övervakas riskfaktorerna för metabolt syndrom. När försök med två antipsykotika inte har givit önskad effekt bör klozapin (Leponex ) prövas. Klozapin påverkar fler typer av receptorer och ger en bra antipsykotisk effekt redan vid en D 2 blockad på ca 45 %. Klozapin har, trots en rad biverkningar, de bästa effekterna och den största sänkningen av mortaliteten. Det pågår studier med syfte att omvärdera preparatets roll vid tidigt debuterande schizofreni. Utan medicinering återinsjuknar % av patienterna inom ett år och 90 % inom fem år. Med en kontinuerlig medicinering minskar andelen återinsjuknade psykospatienter till under 30 % per år. Detta gäller även de som insjuknar första gången. Studier visar att 80 % av dessa kommer åter att insjukna i psykotiskt tillstånd inom fem år om de inte tar antipsykotika kontinuerligt. Varje ny episod i psykos ger försämring i funktion. Antipsykotika har inga eller små effekter på negativa symtom. Därför är det intressant att en studie med antipsykotika och acetylcystein givit lovande resultat. Hypotesen är att den oxidativa stressen skadar nervsystemet och att 4

5 acetylcystein motverkar detta. Det är av vikt att se om verkan av att denna typ av medicinering kan replikeras. Detta bör göras innan sådan behandling används i klinisk praxis. Problem med sömnen förvärrar ofta det psykotiska tillståndet. Det är viktigt att normalisera dygnsrytmen. Sedvanlig sömnmedicin kan försämra den kognitiva kontrollen och öka risken för missbruk och suicidförsök. Därför bör melatonin användas i första hand vid schizofreni. Melatonin har antioxidativa egenskaper, som visat sig motverka redan inträffade tardiva dyskinesier. Det är då logiskt att i första hand använda melatonin även om en eventuellt preventiv effekt hittills inte studerats. Referenser Avhandlingar från Uppsala: Bodén Robert. Prognostic Factors in First-Episode Schizophrenia Five-year Outcome of Symptoms, Function and Obesity Wieselgren Ing-Marie. Prognosis and early prognostic factors in schizophrenia Nilsson Björn. Physiological Aberrations in Patients with Schizophrenia Hultman Christina M. Obstetric complications, electrodermal activity and psychosocial factors within a vulnerability-stress model of schizophrenia Etiologi: Brown AS. The environment and susceptibility to schizophrenia. Progr Neurobiol 2011; 93:23-58 Omega-3 prevention: Amminger GP et al. Long-chain omega-3 fatty acids for indicated prevention of psychotic disorders: a randomized, placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry 2010; 67: Acetylscystein: Berk M et al. N-acetyl cysteine as a glutathione precursor for schizophrenia - a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Biol Psychiatry 2008; 64:361-8 Klozapin och mortalitet: Tiihonen J et al. 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). Lancet 2009; 374: Agneta Rosling bitr verksamhetschef 5

6 Bilaga 1. Behandling med Klozapin Indikation Schizofreni där två andra psykosmedel gett otillräcklig effekt mot psykossymtom. Kan även övervägas vid svårbehandlade fall av bipolär sjukdom. Biverkningar Viktökning och metabolt syndrom inkl. lipidstörning och diabetes mellitus. (Kostråd. Cave! läsk, metformin) Neutropeni/agranulocytos hos 1 % bland vuxna men kanske uppåt 5 % bland unga (tillägg av litium ger leukocytos om låga initiala vita hindrar behandlingsförsök) Enures (ge Minirin om ihärdigt) Epileptiska kramper (ge Gabapentin ) Ökad salivation (Atropin, 1 ögondroppe under tungan till natten) Från hjärtat: QT förlängning, ortostatiskt blodtrycksfall (dricka mycket), pulsstegring (Inderal 10 mg x 3) och sällsynt endokardit Förstoppning (ge Laktulos ) kan bli livshotande Illamående Ackomodationsstörning Extrapyramidala symtom som stelhet, tremor (ge Akineton ) och akatisi (ge Inderal eller Iktorivil ) Försiktighet Agranulocytos kan vara livshotande och preparatet får inte användas om inte kontroller av blodbild kan genomföras varje vecka enligt anvisning. Förberedelser inför behandling Vikt Längd Bukomfång Puls Blodtryck EKG Munrörelser, tremor i status Anamnes på förstoppning Blodstatus B-celler fp- Glukos fs- Insulin P- GT P- ALAT S- Prolaktin RoS finns paket Klozapin insättn/uppföljn BUP att beställa. Finns inte ännu!!! 6

7 Forts. Behandling med Klozapin Insättning Korstitrera mot pågående psykosmedel. Börja med klozapin 25 mg ½ t n dag1 1 t n dag t n dag t n dag 8-10 etc. mot måldos 300-( ) mg Justera takten på ökning av dosen om effekt/biverkningar påkallar. Lämpligt är att börja minskning av pågående psykosmedel då man nått dosen 50 mg klozapin. När dosen överstiger 200 mg t.n. kan det vara lämpligt att ur biverkningssynpunkt (ortostatism) förlägga upp emot % av dygnsdosen på morgonen. Kontroller Varje vecka under de 18 första tas Blodstatus och B-celler. Därefter sker dessa kontroller varje månad samt omgående vid hög feber/påverkat allmäntillstånd under hela behandlingstiden. Om neutrofila är 1,5 2,0 ska prov tas varje dag Om neutrofila är < 1,5 ska klozapin sättas ut och prov tas fortsättningsvis varje dag Om neutrofila är < 0,5 ska infektionskonsult dessutom skyndsamt kontaktas. Varje vecka under insättning samt vid läkarbesök kontrolleras blodtryck och puls inkl frågor om förstoppning. Efter 6 veckor tas EKG och S-klozapin/norklozapin. I övrigt följs anvisningarna från kontroller vid behandling med neuroleptika efter mån och minst årligen därefter. Titel Handlingsprogram - Psykos Sidan 7 av 11 Dokumentet senast sparat :17 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet

8 Bilaga 2. Behandling med neuroleptika Indikation Psykos, mani, svår aggressivitet, svåra tics, SSRI- refraktära tvångssyndrom Försiktighet Tänk på att psykosmedel ofta medför biverkningar och att läkemedel och andra insatser med lindrigare biverkningsbild först ska ha övervägts Biverkningar sedation ökad aptit minskad aptit illamående förstoppning dyskinesi akatisi dystoni tremor rigiditet mensstörning anorgasmi/erektil dysfunktion bröstförstoring/smärta galaktoree nedsatt libido nedsatt kognitiv förmåga hjärtpåverkan (förlängd QT-tid särskilt ziprasidon) Förberedelser inför behandling Längd Vikt Midjeomfång Blodtryck och puls EKG frekvensnormerad QT-tid (ziprasidon) Blodstatus S-TSH S-prolaktin fp-glukos B-HbA1c P-LDL kolesterol P-HDL kolesterol fp-triglycerider P-GT P-ASAT P-ALAT P-Vitamin D, 25 OH I RoS finns paket Neuroleptika insättn/uppföljn 6 mån BUP att beställa Titel Handlingsprogram - Psykos Sidan 8 av 11 Dokumentet senast sparat :17 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet

9 Forts. Behandling med neuroleptika Insättning Börja lågt och trappa upp var 5: e dag. Ex vis risperidon 0,5 mg titreras upp till ca 2 mg (tonåring) och sedan vänta på effekt några veckor eller månad om möjligt. Genomsnittliga dagsdoser av de vanligaste antipsykosläkemedlen vid behandling av psykossjukdom: Risperidon 3-6 mg Perfenazin mg Haloperidol 3-6 mg Ziprasidon mg Aripiprazol mg Quetiapin mg Olanzapin 6-20 mg Klozapin > 400 mg Insjuknade I första psykosepisod kräver I allmänhet signifikant lägre doser Klozapin titreras upp långsammare och kontrolleras vad gäller blodbild enligt särskilt schema. Aripiprazol behöver pga. illamående långsam upptrappning hos unga från 2,5-5 mg/dag och helst 2 v/dos samt sikta på mg. Vid byte till aripiprazol ska först aripiprazol trappas upp och sedan långsam reduktion av ev. risperidon, olanzapin el ziprasidon. Kontroller Efter 1 månad resp. 3 mån Längd Vikt Blodtryck och puls Midjeomfång Biverkningsstatus Blodstatus S-TSH S-prolaktin fp-glukos P-LDL kolesterol P-HDLkolesterol fp-triglycerider P-GT P-ASAT P-ALAT EKG frekvensnormerad QT-tid vid behandling med Zeldox eller vid behov I RoS finns paket Neuroleptika uppföljn 1 resp. 3 mån BUP att beställa Efter 6 mån samt därefter var 6: e månad Längd Vikt Midjeomfång Blodtryck och puls EKG frekvensnormerad QT-tid (ziprasidon) Blodstatus S-TSH S-prolaktin fp-glukos B-HbA1c P-LDL kolesterol P-HDL kolesterol fp-triglycerider P-GT P-ASAT P-ALAT P-Vitamin D, 25 OH Titel Handlingsprogram - Psykos Sidan 9 av 11 Dokumentet senast sparat :17 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet

10 Forts. Behandling med neuroleptika Om viktökning > 7 %: kostråd, preparatbyte eller tillägg med Metformin 850 mg 0 +1 i en vecka sedan 1 +1 I RoS finns paket Neuroleptika insättn/uppföljn 6 mån BUP att beställa Titel Handlingsprogram - Psykos Sidan 10 av 11 Dokumentet senast sparat :17 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet

11 Bilaga 3. Rutiner för utredning av misstänkt psykossjukdom Längd Vikt Midjeomfång Blodtryck och puls Neurologiskt status MR hjärna Pubertetsstatus Blodstatus P-natrium fp-triglycerider fp- järn P-kalium P-LDL kolesterol P-ferritin P-calcium P-HDL kolesterol P-CRP P-albumin P-kolesterol P-SR P-folat P-ASAT fp-glukos P-kobalaminer (B12) P-ALAT fs-insulin P-homocystein P-alkalisk fosfataser B-HbA1c S-prolaktin P-bilirubin S-TSH P-kreatinin P-bilirubin konj S-tyroxin fritt (T4) P-glutamyltransferas Ta ställning till EEG eller EEG- sömndepriverat med provokationer Psykologutredning Narkotikascreening Borreliaserologi HIV Hepatitblock Kromosomanalys I RoS finns paket psykosutredning BUP att beställa Titel Handlingsprogram - Psykos Sidan 11 av 11 Dokumentet senast sparat :17 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling Utgåva: 1 Godkänd av: Claus Vigsø, divisionschef 2011-02-15 2014-02-14 Vårdprogram 1 (33) Utarbetad av: Ute Attermeyer, överläkare, Susanne Träff-Karlsson, sjuksköterska, Maria Eklund, sjukgymnast, Märit

Läs mer

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas.

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas. HAKUNA MATATA * Multifaktorell allmän Orsaksanalys * I ett försök att strukturera orsakssambanden kan man se psykisk hälsa/ohälsa utifrån en samverkan mellan sårbarhetsfaktorer, skyddsfaktorer, utlösande

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR Version 2 Dokumenttyp Vårdprogram Utfärdande PE Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Länspsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas.

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas. Kapitel Varför utreda? Har personen en demenssjukdom eller är det en annan orsak till symtomen (sjukdom, läkemedel). Vilken typ av demenssjukdom handlar det om? Informera/stödja/trösta. Vårdplanera. Behandla

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012 ÄTSTÖRNINGAR är ett vanligt och allvarligt tillstånd som oftast debuterar hos ungdomar och kan påverka unga människors liv under många viktiga år. Ätstörningsvård i Västerbotten bedrivs inom barnoch vuxenpsykiatrin,

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där Nummer 2 2009 Årgång 22 PARKINSON Behandling vid bradykinesi Kognitiv störning Applådtecknet NMDA-receptorencefalit Akupunktur vid Parkinsons sjukdom EPILEPSI Kryptogen spasm Fokal idiopatisk epilepsi

Läs mer

Neuropsykologisk utredning vad händer sen?

Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Danderyd-Vaxholm-Österåker psykiatriska sektor verksamhetschef: Mikael Själin Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Neuropsykologiska utredningar vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och dess konsekvenser

Läs mer