Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/"

Transkript

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD1309 Energy Attitudes of the Finns 1996 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 Finländarnas energiattityder 1996 Undersökning av medborgaropinionen NEDAN PRESENTERAS EN MÄNGD PÅSTÅENDEN SOM BERÖR ENERGIFRÅGOR. VI BER ER TA STÄLLNING TILL VARJE PÅSTÅENDE GENOM ATT RINGA IN DET ALTERNATIV, SOM MOTSVARAR ER PERSONLIGA ÅSIKT. JAG ÄR JAG ÄR SVÅRT JAG ÄR JAG ÄR P Å S T Å E N D E N HELT AV NÄSTAN ATT NÄSTAN HELT AV SAMMA AV SAMMA SÄGA AV ANNAN ANNAN ÅSIKT ÅSIKT ÅSIKT ÅSIKT 1. MAN HAR INTE I TILLRÄCKLIGT HÖG GRAD LYSSNAT TILL MEDBORGARNAS ÅSIKTER I FRÅGA OM ENERGIBESLUT 2. JAG ÄR INTRESSERAD AV ENERGIFRÅGOR 3. FÖR ATT DÄMPA TILLVÄXTEN I ELFÖRBRUKNINGEN BORDE BYGGANDET AV NYA ELUPPVÄRMDA BOSTÄDER FÖRBJUDAS 4. EL BORDE VARA EN NORMAL HANDELSVARA I VÅRT LAND, VARS PRODUK- TION, PRISSÄTTNING OCH FÖRSÄLJNING FRITT SKULLE BESTÄMMAS AV MARKNADEN 5. JAG TYCKER ATT JAG ÄR RÄTT SÅ VÄL INSATT I ENERGIFRÅGOR 6. EN KÄRNKRAFTVERKSOLYCKA SOM FÖRORSAKAR STORA SKADOR ÄR SÅ OSANNOLIK ATT DET INTE FINNS NÅGON ORSAK TILL ORO 7. FASTÄN SOLENS STRÅLNING UTGÖR EN REN OCH OUTSINLIG ENERGIKÄLLA, ÄR DET INTE MÖJLIGT ATT UTNYTTJA DEN I BETYDANDE GRAD ÄNNU PÅ FLERA ÅRTIONDEN 8. ÄVEN OM DET I SIG ÄR BRA MED FRI KONKURRENS I AFFÄRSLIVET, PASSAR DET DÅLIGT IHOP MED ENERGISEKTORN, SOM KLART OCH TYDLIGT BORDE STYRAS OCH ÖVERVAKAS AV SAMHÄLLET 9. ELEKTRICITET SOM PRODUCERAS MED KÄRNKRAFT ÄR BILLIG 10. FINLAND BEHÖVER INTE ETT ENDA STORKRAFTVERK TILL 11. FÖR ATT STOPPA DRIVHUSEFFEKTEN BÖR ANVÄNDNINGEN AV STENKOL OCH ANDRA FOSSILA BRÄNSLEN MÄRKBART BEGRÄNSAS 12. FÖR ATT REDUCERA MILJÖSKADOR OCH -RISKER FÖRORSAKADE AV ENERGI-PRODUKTIONEN ÄR JAG BEREDD ATT PRUTA AV PÅ MIN LEVNADSSTANDARD 13. NÄR DET NÄSTA ÅR BLIR MÖJLIGT FÖR VAR OCH EN ATT VÄLJA DET ENERGI-VERK HAN ELLER HON KÖPER SIN EL FRÅN, TÄNKER JAG UTNYTTJA DENNA MÖJLIGHET FÖR ATT FÅ MIN EL SÅ BILLIGT SOM MÖJLIGT 14. KÄRNAVFALLET KAN TRYGGT SLUTFÖRVARAS I DEN FINSKA BERGGRUNDEN 15. ENERGISPARANDE LÖSER INTE ENERGIPROBLEMEN 16. MEDIERNA I VÅRT LAND BEHANDLAR INTE ENERGIFRÅGORNA PÅ ETT OBJEKTIVT SÄTT UTAN INNEHÅLLER MYCKET FÖRDOMSFULLT OCH EN- SIDIGT MATERIAL 17. ENERGI BORDE I SÅ HÖG GRAD SOM MÖJLIGT PRODUCERAS MED VATTEN- KRAFT, SOM ÄR EN INHEMSK OCH FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA 18. I FINLAND HAR ERFARENHETERNA AV KÄRNKRAFT VARIT GODA 19. ELBEHOVET I FRAMTIDEN KOMMER ATT VARA MYCKET STÖRRE ÄN IDAG 20. RISKEN ATT INSJUKNA I CANCER ÄR STOR I NÄRHETEN AV KÄRNKRAFTVERK 21. DE FORSAR SOM ÄNNU FINNS KVAR BORDE INTE BYGGAS UT PÅ GRUND AV LANDSKAPSFÖRÄNDRINGAR SAMT FISKERIHUSHÅLLNINGS- OCH MILJÖSKADOR 22. EN OLYCKA I ETT KÄRNKRAFTVERK SKULLE OUNDVIKLIGEN INNEBÄRA OERSÄTTLIGA SKADOR FÖR STORA MÄNNISKOGRUPPER OCH VIDSTRÄCKTA OMRÅDEN 23. VAR OCH EN HAR I DAG TILLGÅNG TILL TILLRÄCKLIGT MED TILLFÖRLITLIG INFORMATION OM ENERGIFRÅGOR 24. ANVÄNDNING AV ALTERNATIVA ENERGIKÄLLOR SOM VIND- OCH SOLENERGI KUNDE RELATIVT SNABBT ÖKAS I VÅRT LAND, OM DET BARA FANNS VILJA ATT SATSA PÅ FORSKNING I OCH UTVECKLING AV DESSA ENERGIKÄLLOR

3 2 JAG ÄR JAG ÄR SVÅRT JAG ÄR JAG ÄR P Å S T Å E N D E N HELT AV NÄSTAN ATT NÄSTAN HELT AV SAMMA AV SAMMA SÄGA AV ANNAN ANNAN ÅSIKT ÅSIKT ÅSIKT ÅSIKT 25. FINLÄNDSKA ENERGIBOLAG TAR NUFÖRTIDEN ANSVAR FÖR MILJÖFRÅGORNA 26. KÄRNAVFALLET UTGÖR ETT KONSTANT HOT MOT KOMMANDE GENERATIONERS LIV 27. SLUTFÖRVAR AV KÄRNAVFALL ÄR EN FRÅGA SOM SKALL BESLUTAS GENOM KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING I ENLIGHET MED MAJORITETENS ÅSIKT 28. FÖR ATT KUNNA BIBEHÅLLA SIN KONKURRENSKRAFT MÅSTE VÅR INDUSTRI ABSOLUT FÅ BILLIG EL 29. IFALL UNDERSÖKNINGARNA SKULLE UTVISA ATT MIN EGEN HEMKOMMUN ÄR EN SÄKER PLATS FÖR SLUTFÖRVARING AV KÄRNAVFALL, SKULLE JAG GODKÄNNA ATT FINLANDS AVFALL PLACERAS I MIN HEMKOMMUN 30. TUNGMETALLERNA I RÖKGASUTSLÄPPEN FRÅN TORVKRAFTVERK INNEBÄR EN BETYDANDE HÄLSOOLÄGENHET I KRAFTVERKENS OMGIVNING 31. ALLTFÖR MÅNGA OKÄNDA RISKFAKTORER ÄR FÖRKNIPPADE MED KÄRNKRAFT 32. DEN NEGATIVA MILJÖINVERKAN SOM FÖRORSAKAS AV ELUPPVÄRMNING ÄR SOM HELHET BETRAKTAD MINDRE ÄN DEN SOM FÖRORSAKAS AV OLJE-UPPVÄRMNING 33. ANVÄNDNING AV KÄRNKRAFT ÄR MOTIVERAD GENOM ATT DEN MINSKAR BEROENDET AV OLJA OCH ANDRA BRÄNSLEN I HELA VÄRLDEN 34. ETT STENKOLSKRAFTVERK FÖRSETT MED FILTER ÄR ETT FÖRNUFTIGT ENERGIALTERNATIV OCKSÅ I FRAMTIDEN 35. I STÄLLET FÖR ATT BYGGA NYA KRAFTVERK BORDE ENERGISPARANDET EFFEKTIVERAS 36. NÄR BESLUT FATTAS OM SLUTFÖRVARINGSPLATS FÖR KÄRNAVFALL SKALL RIKSDAGEN HA SISTA ORDET, INTE DEN LOKALA BEFOLKNINGEN 37. BILLIG PRODUKTION AV EL SKULLE ÖKA VÄLSTÅNDET I VÅRT LAND 38. DET SKALL VARA MYNDIGHETERNA OCH INTE KRAFTBOLAGEN SOM UTREDER VILKEN PLATS SOM ÄR TILLRÄCKLIGT SÄKER FÖR SLUTFÖRVAR AV KÄRNAVFALL 39. BYGGANDET AV VUOTOS-BASSÄNGEN BÖR UNDERSTÖDAS 40. BYGGANDET AV ETT FEMTE KÄRNKRAFTVERK I FINLAND ÄR VÄRT UNDERSTÖD 41. ATT PRODUCERA EL MED KÄRNKRAFT ÄR MILJÖVÄNLIGT 42. DET ÄR TROLIGT ATT BESLUTSFATTARNAS INSTÄLLNING TILL KÄRNKRAFT FÖRÄNDRAS OCH ATT KÄRNKRAFTEN I FINLAND BYGGS UT NÅGON GÅNG 43. ATT HÖJA PRISET PÅ EL ÄR DET ENDA EFFEKTIVA SÄTTET ATT FRÄMJA ELSPARANDE 44. VERKNINGARNA AV TJERNOBYLOLYCKAN PÅ FINLÄNDARNAS HÄLSA OCH PÅ NATUREN I VÅRT LAND HAR ÖVERDRIVITS I OFFENTLIGHETEN 45. EN ÖKAD ANVÄNDNING AV TRÄ, TORV OCH ANDRA INHEMSKA BRÄNSLEN SKULLE HA EN BETYDANDE SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE INVERKAN 46. IFALL IMATRAN VOIMA OY:S (IVO) AKTIER SKULLE VARA TILL SALU, VORE DE ETT INTRESSANT INVESTERINGSOBJEKT 47. BESKATTNINGEN AV ENERGIN SKALL ÖKAS OCKSÅ I DET FALLET ATT DET SKULLE LEDA TILL FÖRSVAGAD KONKURRENSKRAFT FÖR VÅR INDUSTRI 48. FÖR SLUTFÖRVARINGEN AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE FINNS DET TILLFÖR- LITLIGA TEKNISKA LÖSNINGAR, FASTÄN DE ÄNNU INTE OMSATTS I PRAKTIKEN I VÅRT LAND 49. NU NÄR DET ÄR VETENSKAPLIGT BEVISAT ATT DRIVHUSEFFEKTEN FRAM-SKRIDER BORDE RIKSDAGEN UPPHÄVA SITT NEGATIVA KÄRNKRAFTSBESLUT 50. LEVNADSSTANDARDEN SKULLE INTE FÖRSÄMRAS VÄSENTLIGT, ÄVEN OM MAN SKULLE VIDTA ÄNNU STRAMARE ÅTGÄRDER FÖR ATT SPARA ENERGI I VÅRT LAND 51. DEN NATURLIGA RADONSTRÅLNINGEN I BOSTÄDERNA ÄR FARLIGARE FÖR MÄNNISKAN ÄN DEN STRÅLNING KÄRNKRAFTVERK FÖRORSAKAR

4 3 52. DEN NYA ELMARKNADSLAGEN SOM NÄSTA ÅR TRÄDER I KRAFT GÖR DET MÖJLIGT FÖR PRIVATA HUSHÅLL ATT VÄLJA SIN EL-LEVERANTÖR. EN FAMILJ I HELSINGFORS KAN OM DEN SÅ VILL KÖPA SIN EL T EX I ROVANIEMI. VILKA FÖLJDER UPPSKATTAR NI ATT DENNA REFORM HAR? SANNO- LIKT SVÅRT ATT SÄGA OSANNO- LIKT ELPRISET SJUNKER FÖR PRIVATA HUSHÅLL TILL FÖLJD AV KONKURRENSEN ELBOLAGENS KUNDSERVICE/-VÄNLIGHET FÖRBÄTTRAS DE (TOTALA) PRISSKILLNADERNA MELLAN OLIKA BOLAGS ERBJUDANDEN BLIR OBETYDLIGA DET BLIR HÅRD KONKURRENS OM KUNDERNA MELLAN BOLAGEN FÖR STORFÖRBRUKARE BLIR ELPRISET BILLIGARE, FÖR SMÅFÖRBRUKARE DYRARE 'RENT PRODUCERAD EKOEL' BLIR MYCKET POPULÄR PRISET PÅ EL BLIR I PRAKTIKEN DET ENDA KRITERIET FÖR VAL ELLER BYTE AV ELLEVERANTÖR UTLÄNDSKA BOLAG FÅR BETYDANDE MARKNADSANDELAR I FINLAND FINLÄNDSKA BOLAG FÅR BETYDANDE MARKNADSANDELAR UTOMLANDS/I NORDEN LEVERANSSÄKERHETEN FÖR EL FÖRSÄMRAS JAG SKULLE GÄRNA KÖPA REN VATTENKRAFTSEL TILL OCH MED TILL ETT HÖGRE PRIS PRISEN JÄMNAS UT SÅ PASS MYCKET ATT KNAPPAST NÅGON BYTER ELLEVERANTÖR ELPRISET BÖRJAR FLUKTUERA BEROENDE PÅ MARKNADSSITUATIONEN ELPRODUKTIONSSÄTTEN FÖRÄNDRAS I ENLIGHET MED FÖRBRUKARNAS ÖKADE VALMÖJLIGHETER LÅT OSS ANTA, ATT MAN I FINLAND INOM EN SNAR FRAMTID KOMMER ATT FATTA BESLUT OM ELPRODUKTIONEN, I VILKEN RIKTNING ANSER NI ATT ELPRODUKTIONEN BORDE UTVECKLAS ANGÅENDE NEDANSTÅENDE ALTERNATIV? ANVÄND- ANVÄND- DEN NU- ANVÄND- ANVÄND- DENNA KAN NINGEN NINGEN VARANDE NINGEN NINGEN ANVÄND- INTE BORDE BORDE ANVÄND- BORDE BORDE NING SÄGA BORDE UTÖKAS UTÖKAS NINGSNIVÅ REDUCERAS REDUCERAS FRÅNGÅS N BETYDLIGT NÅGOT ÄR LÄMPLIG NÅGOT KRAFTIGT HELT STENKOL TORV NATURGAS KÄRNKRAFT VATTENKRAFT VILKEN ALLMÄN UPPFATTNING HAR NI OM FÖLJANDE FÖRETAG INOM ENERGISEKTORN? HAR NI EN ÖVERVÄGANDE POSITIV ELLER NEGATIV BILD AV DEM? MYCKET POSITIV GANSKA POSITIV NEUT- RAL GANSKA NEGATIV MYCKET NEGATIV KAN INTE SÄGA NESTE OY (NESTE) IMATRAN VOIMA OY (IVO) KEMIJOKI OY (KEJO) POHJOLAN VOIMA OY (PVO) TEOLLISUUDEN VOIMA OY (TVO) VAPO OY (VAPO) VATTENFALL AB (VF, SVERIGE) NEDAN ÄR ETT ANTAL EGENSKAPER UPPRÄKNADE SOM KAN ASSOCIERAS MED OLIKA FÖRETAG. RINGA PÅ VARJE VÅGRÄT RAD IN DET ELLER DE FÖRETAG, SOM DEN IFRÅGAVARANDE EGENSKAPEN PASSAR IN PÅ. (LÄMNA RADEN TOM, OM NI TYCKER ATT EGENSKAPEN INTE PASSAR IN PÅ ETT ENDA FÖRETAG; VARJE VÅGRÄT RAD KAN ALLTSÅ HA 0-7 INRINGNINGAR). NESTE OY (NESTE) IMATRAN VOIMA OY (IVO) KEMI- JOKI OY (KEJO) POHJOLAN VOIMA OY (PVO) TEOLLISUU- DEN VOIMA OY (TVO) VAPO OY (VAPO) VATTENFALL (VF, SVE- RIGE BERÄTTAR ÖPPET OM SIN VERKSAMHET BRYR SIG INTE OM MEDBORGARNAS ÅSIKTER TOPPSPECIALIST PÅ SITT OMRÅDE STRUNTAR I MILJÖSKYDD VILL FRÄMJA ENERGISPARANDE SAMHÄLLELIGT ANSVARSKÄNNANDE OPÅLITLIG FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG INTERNATIONELLT KONKURRENSKRAFTIG AKTIERNA ÄR ETT BRA PLACERINGSOBJEKT

5 4 BAKGRUNDSUPPGIFTER FÖR STATISTISK BEHANDLING AV MATERIALET KÖN HURUDAN YRKESUTBILDNING HAR NI? 1 MAN 1 INGEN YRKESUTBILDNING 2 KVINNA 2 YRKESKURS, KORT YRKESUTBILDNING, UTBILD- NING VID SIDAN OM ARBETET ÅLDER 3 YRKESSKOLA, HANDELSSKOLA EL. MOTSVARANDE 4 YRKESUTBILDNING PÅ INSTITUTNIVÅ ÅR 5 UNIVERSITETS- ELLER HÖGSKOLEEXAMEN ÅR ÅR YRKESGRUPP NI ANSER ER NÄRMAST ÅR HÖRA TILL ÅR ÅR 1 I LEDANDE STÄLLNING ÅR I ANNANS TJÄNST ÅR 2 HÖGRE TJÄNSTEMAN 3 LÄGRE TJÄNSTEMAN ER HEMKOMMUNS STORLEK 4 ARBETARE 5 FÖRETAGARE ELLER PRIVAT YRKES- 1 UNDER INVÅNARE UTÖVARE INVÅNARE 6 LANTBRUKSFÖRETAGARE INVÅNARE 7 HEMMAFRU INVÅNARE 8 STUDERANDE ELLER SKOLELEV 5 ÖVER INVÅNARE 9 PENSIONÄR 10 ARBETSLÖS LÄNET NI BOR I 11 ÖVRIG 1 NYLANDS LÄN VILKET PARTIS REPRESENTANT SKULLE NI RÖSTA PÅ, OM 2 ÅBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN DET SKULLE HÅLLAS RIKSDAGSVAL NU? 3 TAVASTEHUS LÄN 4 KYMMENE LÄN 1 CENTERPARTIET (CENTERN I FINLAND) 5 ST MICHELS LÄN 2 SAMLINGSPARTIET 6 NORRA KARELENS LÄN 3 LIBERALA FOLKPARTIET 7 KUOPIO LÄN 4 SVENSKA FOLKPARTIET 8 MELLERSTA FINLANDS LÄN 5 SOCIALDEMOKRATERNA 9 VASA LÄN 6 KRISTLIGA FÖRBUNDET 10 ULEÅBORGS LÄN 7 SANNFINLÄNDARNA (LANDSBYGDSPARTIET) 11 LAPPLANDS LÄN 8 VÄNSTERFÖRBUNDET 9 DE GRÖNA HURUDAN GRUNDUTBILDNING HAR NI? 10 UNGFINNARNA 11 ÖVRIGT 1 FOLKSKOLA 12 JAG SKULLE INTE RÖSTA ALLS 2 MELLANSKOLA ELLER GRUNDSKOLA 13 JAG KAN INTE SÄGA 3 STUDENTEXAMEN 14 JAG VILL INTE SÄGA NEDAN HAR VI RESERVERAT UTRYMME FÖR KOMMENTARER OCH ÅSIKTER. NI KAN HÄR FRITT SKRIVA NED ERA SYNPUNKTER PÅ ENERGIFRÅGOR ELLER PÅ DEN HÄR UNDERSÖKNINGEN. ALLA ÅSIKTER ÄR VÄL- KOMNA OCH VÄRDEFULLA. VI TACKAR FÖR SAMARBETET! Var snäll och returnera detta frågeformulär i det bifogade svarskuvertet. Posta samtidigt också separat kortet för svarsmeddelande, så vi inte i onödan besvärar Er på nytt.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Snabbprotokoll från Riksdagen 17 juni 2010 3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Föredrogs näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte (prop.

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd?

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd? Vuotta År Ilman sähköö olis vaikeeta Hilla Aikio, Koivuhaan koulu Innehåll 1/2005 Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2 Värme till Karleby, arbete till hela landskapet 4 Elektricitet i hundra

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma

I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma I den här texten presenteras den ideologiska grunden och den politiska planen för Liberala partiet. Vi är ett nytt parti som vill försöka åstadkomma stora förändringar, inte bara i förd politik, utan även

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

UPPLEVD TJÄNSTEKVALITET VID BYTE AV ELLEVERANTÖR Case: Vasa Elektriska Ab

UPPLEVD TJÄNSTEKVALITET VID BYTE AV ELLEVERANTÖR Case: Vasa Elektriska Ab Tom Lemponen UPPLEVD TJÄNSTEKVALITET VID BYTE AV ELLEVERANTÖR Case: Vasa Elektriska Ab Företagsekonomi och turism 2010 2 FÖRORD Detta lärdomsprov är skrivet vid Vasa yrkeshögskola under våren 2010. Jag

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

EKOSofi a. en introduktion Till GRÖn energi. Zaramella - Girier - Kunz - nardò - Reinders - szabadkai

EKOSofi a. en introduktion Till GRÖn energi. Zaramella - Girier - Kunz - nardò - Reinders - szabadkai EKOSofi a en introduktion Till GRÖn energi Zaramella - Girier - Kunz - nardò - Reinders - szabadkai September 2014 Denna serie har kommit till inom ramen för EVS (Europeisk Volontärtjänstgöring) Illustrationer:

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Motioner. Behandlade på Svensk Ungdoms kongress i Åbo den 25-27 april 2014.

Motioner. Behandlade på Svensk Ungdoms kongress i Åbo den 25-27 april 2014. Motioner Behandlade på Svensk Ungdoms kongress i Åbo den 25-27 april 2014. 1. Förläng alkoholförsäljningstiderna i matbutikerna och Alkos öppethållningstider... 4 2. Värkmedicin i matbutiker... 5 3. Förbjud

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag

Läs mer

En djupdykning in i badanläggningens värme. Fokus på elpriset. Klimatförändringen kommer världen ska räddas

En djupdykning in i badanläggningens värme. Fokus på elpriset. Klimatförändringen kommer världen ska räddas Fokus på elpriset Klimatförändringen kommer världen ska räddas Fortum 1 2007 Energisektorn som investeringsobjekt? En djupdykning in i badanläggningens värme 15 18 Dags för åtgärder Europa har verkligen

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer