El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning"

Transkript

1

2 El-köpet Upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

3 @Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: STOCKHOLM, tfn E-post: ISBN: Text: Owe Andersson, EKAN Gruppen AB Form, produktion & omslagsfoto: Björn C Hårdstedt Tryck: Katarina Tryck AB, Stockholm Distributör: Kommentus förlag, tfn

4 Förord Energikostnaden utgör en väsentlig del av kostnaderna för driften av offentliga verksamhetslokaler. Den avreglerade elmarknaden ställer nya krav på kompetens för att man i fastighetsorganisationerna skall kunna göra förmånliga upphandlingar av el-leveranser och därmed erhålla låga driftkostnader. Denna skrift syftar till att ge ansvariga inom de offentliga fastighetsföretagen hjälp och stöd för en allmän kompetensuppbyggnad inom elupphandlingsområdet samt hjälp med att utforma en strategi för upphandling avel. Skriften innehåller både ett teoriavsnitt kring den nya elmarknaden med dess villkor och spelregler samt förslag till mallar för bl a avtal och utvärdering av offerter. Dessa mallar finns dessutom tillgängliga i digitalt format på flera av UFOS-kansliernas elektroniska informationstjänstsystem. Skriften har initierats och finansierats inom ramen för samarbetet "Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor" (UFOS). I samarbetet deltar Statens Fastighetsverk, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Försvaret, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund samt BFR. För innehållet svarar Owe Andersson, EKAN Gruppen AB. Till sin hjälp har Owe haft en styrgrupp bestående av Lennart Ahlstedt, Älvsborgsfastigheter; Arne Bauer, Försvarsmakten; Gunnar Ohlsson, Statens Fastighetsverk; Göran Persbo och Gustav Lasota, Fortifikationsverket; LarS-Åke Augustsson, Västerås kyrkliga samfällighet; Ulf Sandgren, handläggare UFOS; Ted Lindqvist, Svenska Kommunförbundet. Dessutom har Harald Ljung och förbundsjurist Ulf Palm vid Svenska Kommunförbundet lämnat värdefulla synpunkter på materialet. Erfarenheterna från dels ett projekt kring el-upphandling i kommunerna i Malmöhuslän och dels inom Landstingsförbundet har också legat till grund för skriften. Kommunförbundet har också fungerat som projektansvarigt kansli. Stockholm i mars

5 Innehåll Sammanfattning 5 1. På väg mot en fri elmarknad 8 2. Elinköp före 1 januari Den nya regelverket och dess konsekvenser 11 Konku rrenslagen (KL) 13 Lagen om offentlig upphandling (LOU) Upphandlingsprocessen 16 Sammanställningar av anläggningar 17 Offertförfrågan och begäran om nätkostnad, nätavtal samt eventuell mä tkostnad 18 U tvärderingsma Il 20 Ela vta l Strategi vid elinköp 23 Ku n d si tua tionen 23 A vtalsu tformningen 26 Marknadsbedömningar 29 Elinköp till el pannor Aktörer på elmarknaden - problem och möjligheter 33 Mätproblematiken eller inlåsningen av mindre kunder Glöm inte nätmatchen! Glöm inte skatter och avgifter! Erfarenheter i ett ettårsperspektiv (färskvara!) 40 Bilaga l. Offertförfrågan på elleveranser 41 Bilaga 2. Förfrågan om nätavtal och eventuella kostnader för mätning. 49 Bilaga 3. Utvärderingsmall 51 Bilaga 4. Elavtal 57 4

6 Sammanta ttning Reformeringen avelmarknaden trädde i kraft 1 januari Den har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete. När det gäller lagstiftning för en upphandling som görs aven offentlig aktör eller myndighet måste också lagen om offentlig upphandling följas. Inledningsvis kan det vara på sin plats att påpeka att elupphandlingen kräver mycket av oss som kunder. Speciellt gäller det första upphandlingen, då mycket av underlaget saknas eller åtminstone behöver systematiseras. Vidare så är själva utvärderingen en arbetskrävande process. Elupphandling är en företeelse som faktiskt ger fördelar genom centralisering. Som motprestation kräver upphandlingsprocessen mycket av information inåt i organisationen. Själva upphandlingsprocessen kan översiktligt innehålla följande delmoment: sammanställningar av anläggningar, offertförfrågan och begäran om nätkostnad, nätavtal samt eventuell mätkostnad, utvärdering och dess verktyg, elavtal. I allmänna termer kan konstateras att strategin vid elinköp är ett samspel mellan marknadsbedömningar, avtalsutformning och den egna kundsituationen. Tidsfaktorn eller den engelska termen "timing" är avgörande för de flesta elinköp. Kanske är just tidsfaktorn den största skillnaden nu gentemot den reglerade situationen. En viktig faktor vid elinköpet är att beakta de offentliga organisationernas kultur. Med det menas i det här fallet graden av affärsmässighet och riskbenägenhet. Det är kanske på sin plats att snegla på upphandlingsfilosofin på andra konkurrensutsatta sektorer. Vilken strategi finns på upphandling av olja, städ tjänster, trans- 5

7 porttjänster etc? Hur hanteras valutarisker? Det kan ge en viss vägledning för agerandet även inom elområdet. Rekommendationen vad avser risktagande är alltså att följa den övriga riskkulturen i företaget. För offentliga organisationer innebär det ofta ett lågt mått av risk. Nu i den fria elmarknaden finns ett stort antal tänkbara avtalsformer, exempelvis: avropsavtal inom leveranskoncessionen för varje uttagspunkt avropsavtal från annan elleverantör för varje uttagspunkt, ett gemensamt elinköp för alla uttagspunkter från en leverantör, ett gemensamt el inköp som fördelas på flera leverantörer, ett elinköp som kombinerar bilaterala avtal med spothandel, ett elinköp som kombinerar fysisk svensk spothandel med finansiella kontrakt, fysiska elinköp från norska elleverantörer (bilaterala avtal). På monopoltiden behövde elkunderna bara känna till sin närmaste lokala elleverantör. Nu efter avregleringen gäller det att känna till alla potentiella elleverantörer. Åtminstone krävs denna kunskap i de fall kunden vill byta elleverantör. Eftersom Norge, Finland och Sverige nu har avreglerat börjar det framtona en gemensam nordisk elmarknad. Det nuvarande regelverket kräver en avancerad mätning för att få byta elleverantör. Denna komplicerade mätning ska bekostas av slutkunden. Mätkraven utgör ett stort hinder för små kunder vid önskemål om byte avelleverantör. Regeringen har därför uppdragit åt NUTEK och Svenska Kraftnät att se över mätfrågorna. Under 1996 presenterades utredningen "Fri elmarknad för alla". I den utredningen finns förslag på att ersätta mätkravet med en schablonfördelning av förbrukningen över årets timmar. Slutkunden erlägger enligt förslaget endast en administrativ avgift vid byte avelleverantör. En viktig fråga i sammanhanget är vilka nätavgifter som kommer att debiteras för varje anläggning. Nätverksamheten ligger kvar i monopol. I många fall utgör nätkostnaden en minst lika stor del av det totala priset som elkraftpriset. Kunderna måste också försöka åstadkomma en press på nätföretagen. 6

8 Skatter och avgifter är numera en mycket stor andel av den totala elkostnaden. Vid kalkyler och jämförelser är det utomordentligt viktigt att ange om och hur skatter har beaktats. På elområdet har vi numera ett an tal olika ska tter: punktskatter på konsumtion, moms på hela fakturabeloppet (även på punktskatten!), produktionsskatter på vattenkraft och kärnkraft, som läggs på producenterna. Vi svenskar är ett skattetåligt släkte. Det totala skattetrycket har ökats markant under en 20-årsperiod. Speciellt gäller det för en slutkund som betalar både moms och punktskatt. Elupphandlingar med sikte på den nya elmarknaden från den 1 januari 1996 har pågått cirka ett år. Under hösten 1995 var det framförallt de stora koncernerna, ofta industrier, som var aktiva. Hösten 1995 var relativt nederbördsrik, speciellt i vårt grannland Norge. De upphandlingar som genomfördes i november 1995 har därför ofta förmånliga avtal. Fram till senhösten 1996 var det prismässigt i stort sett en enda uppförsbacke, vilket påverkat nästa upphandlingsvåg som bestått av de stora fastighetsägarna. Stora nederbördsmängder i slutet av 1996 har dock inneburit fallande elpriser under inledningen av Teoretiskt skulle det sedan komma en tredje våg i form av småkunder. Med tanke på osäkerheten om mätkraven uteblir den vågen till i vart fall början av De mindre kunderna upplever alltså en inlåsning hos nuvarande elleverantör. Som tur är har de flesta lokala elleverantörer en relativt gynnsam prisnivå under sin leveranskoncession. Sammantaget har det alltså varit relativt få byten avelleverantör. 7

9 Kapitel 1. På väg mot en fri elmarknad Avregleringen avelmarknaden 1 januari 1996 bör ge kunderna ett stort inflytande över elmarknaden och framförallt prissättningen. Det sker en maktförskjutning från producent, via återförsäljare ut till kunderna. På lång sikt (5-10 år) förutsätter vi att kunderna har lärt sig utnyt~a sin kundmakt på ett optimalt sätt. Detta får stora konsekvenser också på utformningen av det rent tekniska elsystemet. Kunderna kommer att driva fram en effektiv prissättning, effektiva elföretag samt via tydliga preferenser driva den tekniska utvecklingen mot ett uthålligt elsystem. I samarbete med samhällets övervakande organ kommer även elnätsföretag i monopol att bli effektiva. Men vad sker på den korta och medellånga horisonten, dvs i ett 1-3-års perspektiv? Vad vi nu ser är början till en insvängning mot en fri elmarknad. Den vägen är stenlagd med goda ambitioner, men kan de förverkligas inom rimlig tid? Leverantörsledet har ett stort försprång nu i starten. En sak är helt säker. Om kunderna ska kunna realisera sin makt krävs en betydande höjning av den egna kunskapsnivån och en kompetensutveckling i elfrågor. Syftet med denna skrift är att bidra till en sådan utveckling för "UFOS-sfären". Skriften innehåller: allmän kunskapsuppbyggnad om aktörer, regler etc, information om den kunskap som krävs om den egna situationen, exempelvis elvolymer, antalleveranspunkter och avtal, viss marknadsinformation och möjliga upphandlingsalternativ, verktyg som kan användas vid en upphandling såsom förfrågningar och avtal. Det slutliga ledet, dvs den operativa upphandlingen, är naturligtvis det som avgör hur förmånligt elinköp som kan uppnås. Men i likhet med målningsarbete så är det grundarbetet som i mångt och mycket avgör det slutliga utfallet. En viktig faktor vid de operativa elinköpen är" timingen". Med det avses en handlingsberedskap att slutföra en förhandling vid ett gynnsamt tidsläge. För att vara "skjutklar" då krävs en betydande dos av förberedelse. 8

10 Kapitel 2. Elinköp före l januari 1996 Termen elinköp har inte tidigare varit så flitigt använd. Skälet till det är naturligtvis att inköpen skett rutinmässigt i de flesta fall. Det är enbart på de största elleveranserna som det över huvud taget har funnits speciella kontrakt för elinköpet. Den vanligaste situationen har varit att elleveransen skett enligt en officiell taxa utan speciella avtal. Den juridiska basen har bestått av: en officiell taxa publicerad i exempelvis ortstidningen och utsänd i samband med den första räkningen, allmänna avtalsbestämmelser som villkor för elleveransen, kunden har mottagit el och betalat fakturan. Med dessa rekvisit har det uppstått en avtalssituation. För stora elleveranser ofta på 10 kv-nivån har det tecknats speciella kontrakt genom att ett standardiserat kontrakts formulär undertecknats av båda parterna. De ekonomiska villkoren har reglerats genom en officiell taxa som fastställts avelleverantören. De flesta elleverantörer har årligen justerat sina taxor. I en del fall har tecknats avtal som innebär ett grundpris uppräknat med konsumentprisindex enligt en speciell formel. För små kunder har varje elleverantör tillämpat generella tariffuppsättningar som baserat sin fasta avgift på mätarsäkringens storlek. Vilken tariff som valts har berott på hur elförbrukningen sett ut. Relativt stora elförbrukare, ofta med elvärme, har haft speciella tariffer. Likaså har en del energiföretag använt sig av dygnsoch säsongsuppdelade energipriser. För dessa kundgrupper har energiföretagen haft en upplysningsskyldighet om förmånligaste tariff. Däremot fanns eller finns ingen direkt skyldighet att kontrollera om kunden har en lämplig storlek på mätarsäkringen. Här har många kunder betalat en alltför stor fast avgift till följd av för stor mätarsäkring. Detta förhållande kvarstår även efter avregleringen! De diskussioner som förts mellan parterna kan inte karakteriseras som förhandlingar, eftersom leverantören haft en monopolställning att luta sig emot. Diskussionerna har oftast handlat om tek- 9

11 niska lösningar av olika slag. När det gällt komplicerade anläggningar har det i etableringsfasen varit en hel del diskussioner om utformningen av anläggningen, leveranssäkerhet, tillgång till mätvärden etc. Ett visst mått av förhandling har förekommit i detta skede genom att man exakt fastställt parternas betalningsansvar och anslutningsavgifter. I det kontinuerliga skedet har det dock blivit leverans enligt officiella taxor. I undantagsfall kan anläggningarna ha varit så stora att de bedömts unikt stora för elleverantören och kan därför ha behandlats som en speciell taxa. Den juridiska basen för elverksamhet har reglerats av 1902 års ellag. I den finns dels specificerat parternas ansvar, systemet med koncessioner samt kundernas rätt att pröva elpriset. Det har funnits en speciell instans för dessa prövningar som kallades "Prisregleringsnämnden för elektrisk ström" och som var ett "eget" rättssystem. Exempelvis kunde en kund som fick sin elleverans från en kommunal elleverantör även överklaga prissättningen ur en kommunalrättslig aspekt. Det fam1s fall då dessa vägar gav olika utslag. Generellt kan sägas att prövningsmöjligheten inte utnyt~ades särskilt mycket. Nivån låg på cirka ett hundratal fall årligen. I de flesta fallen handlade det om anslutnings villkor. Innan ärendena gick till slutlig prövning i Prisregleringsnämnden fanns ett förlikningsförfarande där de flesta ärendena fann en lösning. 10

12 Kapitel 3. Den nya regelverket konsekvenser och dess Reformeringen avelmarknaden trädde i kraft 1 januari Den har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete. Ellagstiftningsutredningen fick i uppgift att utforma ett regelverk för den nya situationen. Utredningen lade fram sitt förslag under år 1993 i ett delbetänkande (SOU 1993:68). Riksdagen beslöt under våren om en reformering avelmarknaden från 1 januari Beslutet innebar förändringar i 1902 års ellag enligt utredningens förslag samt införande aven helt ny lag Handel med el m m (1994:618). Sedan uppsköts reformen genom ett riksdagsbeslut i december Tanken var att Energikommissionen skulle ge en bredare konsekvensanalys före ikraftträdandet. Energikommissionen redovisade denna analys i ett delbetänkande. Riksdagen tog ett förnyat beslut om avreglering under våren 1995 med nytt ikraftträdande från 1 anuari Regeringen har utfärdat fyra förordningar som berör elområdet och avregleringen: Elförordningen (1994:1250, ändrad 1996:35) System ansvar för elektrisk ström (1994:1806) Redovisning av nätverksamhet (1995:1145) Mätning och rapportering avel (1995:1179) Elmarknadsreformen har också tillskapat en speciell myndighet. Den kallas Nätmyndigheten och har placerats på Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK). Nätmyndigheten har till uppgift att följa elrnarknadens utveckling och rapportera densamma till regeringen. Vidare ska Nätmyndigheten utfärda föreskrifter baserade på lagar och förordningar samt sist men inte minst övervaka elmarknaden. Nätmyndigheten har utfärdat följande allmänna råd och föreskrifter: Redovisning av nätverksarnhet (NUTFS 1995:1) Mätning och rapportering av överförd el (NUTFS 1995:2) 11

13 Huvudsyftet med elmarknadsreformen är att skapa en ökad effektivitet och ett öka t kundinflytande. Förhoppningen är att det ska innebära sänkta elpriser till kund jämfört med den gamla reglerade si tua tionen. Tekniken att åstadkomma effektivitet är att låta handel och produktion avel försiggå helt konkurrensutsatt. Däremot behålls monopol för nä tverksamheten men kombinerad med en utvidgad övervakning från statens sida. I den nya lagen handel med el regleras aktörernas ansvar och uppgifter. För att åstadkomma uppdelning mellan nätverksamhet i monopol och handel och produktion i konkurrens har införts en bestämmelse som säger att en juridisk person som bedriver produktion av eller handel med el inte får ägna sig åt nätverksamhet. Här har alltså lagstiftningen gått mycket långt för att åstadkomma en boskillnad. De bakomliggande utredningarna föreslog endast en redovisningsmässig uppdelning mellan nätverksamhet och handel. Denna strikta uppdelning torde vara till fördel för slutkunderna i det långa loppet. De elspecifika lagarna handlar mycket om förhållanden hos elleverantörer och nätägare. Om ett kommunalt ägt energiföretag bedrivs i egen juridisk person, exempelvis aktiebolag, ska elhandelsverksamheten men också verksamheterna för fjärrvärme och naturgas bedrivas på affärsmässig grund och särredovisas. Leveranskoncession är ett nytt begrepp som införts. I huvudsak innebär det att elleverantören är skyldig att leverera el för normala förbrukningsändamål till alla kunder inom leveransområdet. Leveranskoncessionen ges för en tid av högst fem år. Förfarandet kan ses som en övergångslösning till en helt fri elmarknad. Kunder som får sin elleverans inom leveranskoncession kan få det totala elpriset prövat efter en överklagan. Små elproduktionsanläggningar under en eleffekt av kw har givits en särställning. Dels finns det förmånliga villkor för anslut- 12

14 ning till nätet och dels har den elleverantör som har leveranskoncession skyldighet att köpa producerad el. Priset för den producerade elen fastställs enligt angivna principer och kan prövas. Begreppet balansansvar har införts. Det måste finnas en balansansvarig för varje uttagspunkt av elkraft. Med balansansvar menas att aktören tar ett ekonomiskt ansvar för att det levereras in till nätet lika mycket som det tas ut i uttagspunkten ifråga. Varje balans ansvarig tecknar en överenskommelse med Svenska Kraftnät, som har det övergripande systemansvaret för det svenska elnä te t. Då kunden får sin leverans från den som har leveranskoncession är det denna elleverantör som har skyldighet att upplysa nätägaren om vem som är balansansvarig. Lagarna anger också vad kunden måste göra för att kunna byta elleverantör. De mest påtagliga av dessa skyldigheter och rättigheter kan sammanfattas: Kunden måste säga upp sin elleverans sex månader i förväg om inget avtal finns. Finns det ett speciellt avtal, så gäller avtalets uppsägningsregler. En kund har rätt till återinträde i leveranskoncessionen efter en månad. Kunden skall betala för en ny mätutrustning vid byte av elleveran tör. Kunden är ansvarig för anmälan om ny balansansvarig. Ovanstående regelverk beskriver de speciallagar för elområdet som infördes eller förändrades i samband med avregleringen 1 januari När det gäller lagstiftning för en upphandling som görs aven offentlig aktör / myndighet måste också följande generella lagar beaktas: Konkurrenslagen Lagen om offentlig upphandling Konkurrenslagen (KL) Konkurrenslagen äger tillämpning förutsatt att den upphandlande parten är ett företag i KL:s mening. Myndighetsutövning omfattas inte av KL. Erfarenheterna visar att offentliga upphandlare oftast inte är företag i KL:s mening. Lagen har två förbud: 13

15 förbud mot samarbete mellan företag som märkbart påverkar konkurrensen, förbud mot missbruk av dominerande ställning. Samarbetet kan också bestå av ett inköpssamarbete mellan företag. Lagen om offentlig upphandling (LOU) En bärande tanke i lagen är att konkurrensmöjligheterna på marknaden ska tillvaratas. Upphandlingen ska vara affärsmässig. Lagen anger formerna för en upphandling med avseende på konkurrens mellan anbud, annonsering och tidsschema, val av anbudsgivare m m. En särskild myndighet, Nämnden för offentlig upphandling svarar för tillsynen. Rent allmänt kan sägas att en upphandlande enhets inköp avel från en annan juridisk person lyder under upphandlingslagens bestämmelser. Likaså anses el utgöra en vara i lagens mening. Det betyder att upphandlingen ska följa de regler som gäller för olika beloppsgränser. I det följande görs en kort sammanfattning. För en mer fyllig beskrivning hänvisas till två PM: Lena Dalman, Svenska Kommunförbundet Advokat Roger Hagman, på uppdrag av Landstingsförbundet För elområdet kan särskilt påtalas de offentliga upphandlarnas skyldigheter att: beräkna värdet av varje upphandling för att stämma av gentemot de s k tröskelvärdena utforma förfrågningsunderlaget så att alla elleverantörer kan komma ifråga och anta det anbud som sammantaget är det mest fördelaktiga med hänsyn till exempelvis pris och kvalitet. Prövning får inte ske mot andra kriterier än de som funnits med i annonsen eller förfrågnings underlaget. genomföra en öppen upphandling eftersom elupphandling i normalfallet kommer att uppgå till summor som överstiger tröskelvärdena. Öppen upphandling innebär att alla leverantörer får lämna anbud. Efter annonsering begär leverantörer 14

16 förfrågningsunderlaget och detta sänds ut i efterhand. Beslut får inte föregås av förhandlingar med anbudsgivare. iaktta tidsfristerna. Vid öppen upphandling är minsta tid för att lämna anbud 52 dagar. Tidsfristerna börjar löpa den dag annonsen skickas till" Supplement to official journal,o]" i Luxemburg. Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft 1 januari Avtal ingångna före denna tidpunkt omfattas inte av lagen. De s k tillsvidareavtal som dominerar på elmarknaden har i regel ingåtts långt tidigare. Det finns ingen uttrycklig bestämmelse i LOU som reglerar när ett tillsvidareavtal skall sägas upp. Nämnden för offentlig upphandling(nou) har dock uttalat att icke tidsbegränsade avtal snarast bör sägas upp. Systemet med offentlig upphandling förutsätter nämligen att anskaffning av varor och tjänster utsätts för konkurrens med jämna mellanrum. Enligt NOU får det vidare anses följa av huvudregeln i LOU(ll kap 4 9) att avtal skall vara tidsbegränsade. Det är dock viktigt att erinra om huvudsyftet med lagstiftning vid tillämpning inom elområdet. Genom de höga kostnader för effektmätning som kunden åläggs vid leverantörsbyte i nuvarande lagstiftning vet man på förhand att ett byte av leverantör för mindre uttagspunkter ej kan bli lönsamt. Ofta har de offentliga organisationerna ett relativt stort inslag av små uttagspunkter. En lagändring om mätarbyteskostnader har aviserats under våren 1997 med möjlig start 1januari Det finns alltså ekonomiska skäl att åtminstone för mindre uttagspunkter avvakta utvecklingen under Den totala elförbrukningens volym och fördelad mellan stora och mindre uttagspunkter är en viktig parameter för val av tidpunkt för upphandling. Den kraftsituation som rått under senaste halvåret har dessutom inneburit mycket höga kraftpriser på grund av knapphet i nederbörd. Det har oftast inneburit att de mer långsiktiga priserna som ligger i ett tillsvidareavtal generellt varit lägre än vad samma leverantör kunnat erbjuda i nya speciella avtal. Mer om detta i det följande. Slutsatsen är att många små och medelstora offentliga upphandlare typ kommun ännu inte förlorat genom att ligga kvar i tillsvidareavtal. Såsom påtalas i denna skrift är det marknadsinformation och kunskap om den egna förbrukningen som lägger en grund för en kostnadseffektiv upphandling. 15

17 Kapitel 4. Upphandlingsprocessen Den mer strategiskt inriktade problematiken beskrivs i ett separat avsnitt. Detta avsnitt försöker ta ett praktiskt grepp på upphandlingsprocessen. Inledningsvis kan det vara på sin plats att påpeka att elupphandlingen kräver mycket av oss som kunder. Speciellt gäller det första upphandlingen, då mycket av underlaget saknas eller åtminstone behöver systematiseras. Vidare så är själva utvärderingen en arbetskrävande process. Det gäller att ha bra utvärderingsmallar och en klar linje för hur utvärderingen ska gå till. För en offentlig upphandlare ska utvärderingsparametrarna anges i förfrågningsunderlaget. Det uppstår ändå alltid detaljfrågor i utvärderingen om hur olika erbjudanden ska omvandlas till mätbara storheter, oftast i kronor. Vi befinner oss nu i ett start- och utvecklingsskede där system byggs upp för att göra olika typer av beslutsmatriser. I dessa viktas olika utvärderingsparametrar till ett totalt resultat. Ändå finns det viktiga utvärderingsparametrar såsom erfarenhet, ekonomisk stabilitet, informationsförmåga, goodwill etc som är svåra att värdera i kronor och ören. Om man som kund vill ha servicetjänster kopplade till elleveransen ska det naturligtvis framgå av förfrågan. Det ska också anges hur servicetjänsterna ska värderas i de fall de ingår i priset för elleveransen. Det tydligaste är att begära in separata priser på servicetjänsterna. Inte minst elleverantörerna tenderar ibland att göra kringtjänsterna till en huvudfråga i argumentationen. För elinköparen har de en viss begränsad betydelse men det är farligt att övervärdera servicetjänsterna på bekostnad av själva elleveransen. Den process som beskrivs i det följande kan för en organisation med många uttagspunkter ta ganska mycket tid i anspråk. Trots det kan den ofta vara mycket lönsam. I kalendertid kan det vara frågan om en total process på 3-6 månader. Om det finns många geografiskt och organisatoriskt spridda uttagspunkter så är det nästan alltid lämpligt att bedriva upphandling avel i projektform. Utse en ansvarig projektledare och en upphandlingsgrupp, som är 16

18 förankrad i organisationen. Ett viktigt delmoment i en stor organisation är den interna informationen och beslutsrätten. Elupphandling är en företeelse som faktiskt ger fördelar genom centralisering. Som motprestation kräver upphandlingsprocessen mycket av information inåt i organisationen. Sammanställningar av anläggningar Det första steget i en upphandlingsprocess är att lära känna sina egna uttagspunkter. Det är ofta ett omfattande arbete om det är en stor organisation. Sammanställningen som görs bör vara användbar både vid offertförfrågan om elleverans samt för att bedöma nätavgiftens storlek för varje anläggning. Förteckningen innehåller bara parametrar som har betydelse för priset på elkraft och nätavgift. En väsentlig uppgift är att se över mätarsäkringarnas storlek, eftersom de utgör underlag för den fasta avgiften. Mycket ofta är mätarsäkringarna för stora och man betalar därför för hög fast avgift. Rent generellt kan uppmanas till att be sin lokale nätägare om att komma med ett så bra underlag som möjligt. Med det menas inte bara enskilda förbrukningar utan även sammanställningar. Här kan man uppleva en varierande servicegrad hos nätföretagen. I dagens datasamhälle bör det också vara möjligt att få en stor del av uppgifterna per diskett så att de elektroniskt kan föras in i egna sammanställningar. Det lönar sig att tänka till i förväg på sammanställningsia youten. Förutom behovet av olika egna ID-begrepp bör sammanställningen omfatta följande parametrar: årsförbrukning (MWh brukar vara en lämplig sort), spänningsnivå för uttagspunkten (har betydelse för nätavgift), säkringsstorlek vid säkringsabonnemang, maximal effekter (kw, debiteringsgrundande, ofta två effektbegrepp för nätavgiften), elleverantör idag inkl. kontaktdata, 17

19 nätägare ink!. kontaktdata, möjlig starttidpunkt för ny elleverans (gamla avtalet eller leveranskoncessionen upphör). En ambitiös förteckning innehåller också fördelningen av årsförbrukningen över året och över dygnet. Effektabonnemang indelas ofta i tre eller sex perioder per år. Erfarenheten visar att det är ett drygt arbete att säkert få in dessa uppgifter. En genväg är att ta erfarenhetsvärden för den typ av verksamhet som man bedriver samt göra stickprov. Vid utvärderingen används dessa erfarenhetsvärden som ett grundfall för bedömning av samtliga anbudsgivare. Med en systematiskt uppbyggd utvärderingsmodell är det enkelt att göra en känslighetsanalys för olika uttagsmönster. I Appendix A ges två exempel på en enklare sammanställning och en där de månadsvisa förbrukningarna och effekterna angetts. Offertförfrågan och begäran om nätkostnad, nätavtal samt eventuell mätkostnad Själva elupphandlingen sker genom att sända ut en offertförfrågan på elkraft. Men för att få ett totalt pris krävs också kunskap om nätavgiften samt en kostnad för övergång till entimmas mäb1ing enligt uppställda krav. Vän av ordning säger nu att nätkostnaden väl är oberoende av vilken elleverantör vi väljer? Ja, det är sant, men fortfarande förekommer det påfallande ofta att man i den pågående elleveransen endast har uppgift om ett totalt elpris inklusive nätavgift. För att kunna erhålla den nuvarande elleverantörens pris på elkraft behöver man då dra bort nätavgiften från det totala priset. Först därefter är det möjligt att jämföra med övriga anbudsgivare som offererar enbart priset på elkraft. Kosb1aden för mätning behövs för att avgöra vilken investering som behövs för att uppnå en viss för~änst på elkraftleveransen. För små uttagspunkter är ofta mätkostnaden betydande jämfört med möjlig vinst. Ett exempel: Årsförbrukning: Vinst i elkraftpris: Årlig vinst för byte av leverantör: Mätkostnad: kwh 2 öre/kwh 1000 kr kr 18

20 I detta fall ger det vid en enkel pay-offberäkning utan ränta en återbetalningstid på 10 år. För de flesta organisationer är det för lång tid. Som en illustration ges årsvinsten som funktion av förbrukning i figur L Mätkostnaden är alltså med nuvarande utformning av regelverk en viktig parameter för att avgöra om det kan vara lönsamt att byta elleverantör. Exempel på utformning av 1000 offertförfrågningar på elkraft samt begäran om nätkostnad o, och mätkostnader återfinns o 2 5 som bilaga 1 och 2. Såsom Årsförbrukning Appendix B och Appendix C till offertförfrågan i bilaga 1 återfinns prisformulär. Ofta är det arbetsbesparande att även sända ut prisformuläret i dataform. Det underlättar den senare utvärderingen och minskar risken för felaktigt överförda prisuppgifter till utvärderingen. När det gäller själva prisstrukturen så är exemplet uppbyggt på att priser lämnas för tre prisavsnitt över året enligt följande: MWh (obs ej linjär skala) Figur l: Årsvinst vid olika förbrukning och prisdifferens. Energipriser i örejkwh för: Prisavsnitt nr Säsong Avser månader Vinter Höst & vår Sommar Jan, feb, mar, nov, dec Apr. sep, okt Maj-aug Det går också utmärkt att begära in priser i löpande penningvärde utan index. Praxis visar att de allra flesta anbudsgivare ställer upp på dessa krav. Det betyder att för elkraftleveransen har effektbegreppet eliminerats. Man kan se det som att effektkostnaden bakats in i energipriset framförallt under vintern. Dels är det en förenkling rent förklaringsmässigt och dels underlättar det mycket vid samtidigt köp från flera uttagspunkter. Även rent elsystemmässigt går vi mot en jämnare prisbild över året. Det gäller speciellt för torrår när värmekraft utgör marginalskiktet. Med en allt- 19

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 20061024 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland Rapport 052006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 1. BAKGRUND...1

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN

INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN INDUSTRIBUD - DELUTREDNING I EFFEKTBALANSUTREDNINGEN 1. SAMMANFATTNING...3 2. BAKGRUNDEN TILL INDUSTRIBUD...5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTREDUKTIONER...7 3.1 Företag som redan har incitament

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden.

Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2002-05-17 1(53) Metoder för att säkra effekttillgången på elmarknaden. 2(53) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Slutsatser...5 3. Grundläggande begrepp...9 4. Problemidentifiering...9 4.1.

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på bland annat elmarknaden, samt vara en

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys

Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Ei R2015:05 Elhandlarcentrisk flyttprocess en kostnadsnyttoanalys Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna. Tel 016-16 27 00. www.ei.se Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Förutsättningar och drivkrafter för olika typer av elkunder att justera förbrukningsmönster och minska sin elförbrukning idag och i framtiden Slutrapport NEPP report December

Läs mer

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet

Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan Institutionen för Energiteknik 100 44 Stockholm http://www.energy.kth.se... Värmepumpars inverkan på effekttoppar i elnätet Kungl. Tekniska Högskolan och Vattenfall Research and

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives Analysera effekten av olika förändringar i regelverk, rollfördelning och marknadsmodeller som kan bidra till att utnyttja möjligheterna till efterfrågefl exibilitet bättre

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi

Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Kandidatuppsats STS, Företagsekonomi, 15hp Vårterminen 2012 Elområdenas påverkan på Flextrus ekonomi Handledare: Sofia Wagrell Författare: Emil Holmgren & Simon Walsh Datum: 2012-05-30 Sammanfattning Behovet

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

BIET. .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. KONSUMENTERNA OCH ELREFORMEN: VÄLGRUNDAD BESVIKELSE

BIET. .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. KONSUMENTERNA OCH ELREFORMEN: VÄLGRUNDAD BESVIKELSE .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. S. David Freeman, chef för Energikommisionen i Kalifornien om hur de svarade på oskäligt höga priser från Enron (nu i konkurs)

Läs mer