Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till pensionärsrådet för mandatperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till pensionärsrådet för mandatperioden 2013-01 -01-2013-12-31"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 58 av /2012 Dill" 2012/0648 KS-1 Diariekod: 026 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till pensionärsrådet för mandatperioden Kommunstyrelsens beslut 1. För mandatperioden väljs Richard Meyer (S) som ledamot samt Inger Flodin ersättare (M) och Siv Gustavsson (S) som ersättare i pensionärsrådet. 2. Kommunstyrelsen antecknar till protokollet att ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, enligt pensionärsrådets reglemente, även är ordförande i pensionärsrådet. Vice ordförande i rådet utses av pensionärsorganisationerna. Beslutsexpediering: Akt förtroendevalda Vård och omsorgsnämnden Pensionärsiådet Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Löner/Anna f ossto Kommunsekreterare Birgitta t.i iksson Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

2 Sammanträdos protokoll Sammanträdesdatum Sidan 32 av /2012 Dnr 2012/31 KS Diariekod: 039 Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret. u. Sammanfattning Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2012 kommunstyrelsen i uppdrag atl ge medborgarna möjlighet all la del av kommunens nyheter oeh information via mobila tjänster. Under 2012 har möjlighet atl använda SMS-tjänster på elt resurs- och kostnadseffeklivl tagils fram. En rad verksamheter i kommunen har anmält intresse för att använda SMS-tjänster. Även tillgång till webb- information som är anpassad för mobila enheter och mindre skärmar såsom smarta telefoner finns sedan augusti Etl förhållningssätt och gemensamt synsätt för hur vi hanterar information, funktioner och tjänster så att de fungerar på alla enheter har arbetats fram och förankrats i kommunens il-grupp, förhållningssättet stödjer den sedan tidigare beslutade e- visionen, il-policyn oeh policyn för extern kommunikation, tillgänglighet och service. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelen föreslår fullmäktige besluta följande: Fullmäktige godkänner redovisningen av uppdraget atl "Medborgarna ska ges möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster", i enlighet med bilaga lill kommunledningskonlorets utlåtande Proposition Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om fullmäklige bifaller kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktiges heslut Fullmäktige godkänner redovisningen av uppdraget att "Medborgarna ska ges möjlighet alt la del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster", i enlighet med bilaga till kommunledningskontorels utlåtande Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

3 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 33 av 40 Beslutsexpodlering: Akt Kommunikationschef Maria Sterner Samtliga nämnder Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

4 Tjänsteutlåtande Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster Förslag till beslut Kommunledningskontoret förslår kommunstyrelen föreslå fullmäktige alt besluta följande Fullmäklige godkänner redovisningen av uppdraget all "Medborgarna ska ges möjlighet all ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster", i enlighet med bilaga lill kommunledningskontorets utlåtande Sammanfattning Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2012 kommunstyrelsen i uppdrag alt ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter oeh information via mobila tjänster. Under 2012 har möjlighet alt använda SMS-tjänster på elt resurs- och kostnadseffektivt tagits fram. En rad verksamheter i kommunen har anmält intresse för att använda SMS-tjänster. Även tillgång lill webb-informalion som är anpassad för mobila enheter oeh mindre skärmar såsom smarta telefoner finns sedan augusti Ett förhållningssätt oeh gemensamt synsätt för hur vi hanterar information, funktioner och tjänster så all de fungerar på alla enheter har arbetats fram och förankrats i kommunens it- grupp. Förhållningssättet stödjer den sedan tidigare beslutade e-visioncn, it-policyn och policyn för extern kommunikation, tillgänglighet och service. / Ulf Bergh Kommundirektör Maria Sterner Kommunikationschef Bilaga 1, Återredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att medborgarna ska ges möjlighet att ta Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

5 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/31 KS Sidan 2 av 2 del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

6 SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Bilaga 1 Återredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att medborgarna ska ges möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster Bakgrund Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2012 kommunstyrelsen i uppdrag att ge medborgarna möjlighet att la del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster. Hittills har alla kunnat ta del av information och nyheter på vår webbplats oavsett vilken enhet man valt alt besöka oss från. Gränssnittet har dock inle varit anpassat för de minde enheterna, såsom smarta telefoner. SMS-tjänster har inle kunnat erbjudas. SMS-tjänster Arbete med att tillhandahålla SMS-tjänster i kommunens verksamheter påbörjades 2010 genom cn upphandling som inkluderade SMS-tjänster. Ett avlal med leverantör tecknades i augusti 2012 vilket ger en möjlighet all använda denna typ av tjänst resurs- och kostnadseffektivt. En rad verksamheter i kommunen har anmält intresse för att använda SMStjänster. Först med att efterfråga tjänsten var biblioteken som redan har verksamhetssystem redo för att använda delta vid lån av böcker. Övriga som visat intresse är för att utnyttja denna möjlighet är bygglov och bokning av idiotlshaliar. Verksamhelssyslemen håller nu pä alt/behöver anpassas för att kunna ta tjänsten i bruk. Arbetet med att identifiera vilka verksamheter som kan använda sig av SMS-tjänster pågår på dc olika förvaltningarna. Anpassad webbplats för små handenheter 1 augusti lanserades ett så kallat "MobilePack" på kommunens webbplats. MobilePack är en modul lill EPiServer CMS som används i den vanliga webbpubliceringsmiljön. Del innebär att när en besökare går in på webbplatsen kommer en fråga upp om hen vill använda sig av den ordinarie webbplatsen eller gå lill cn anpassad version av densamma med etl Bosök Postadress Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna Telefon växel Fax reception Internet

7 begränsat innehåll. Vid val av den anpassade versionen länkas besökaren till ett gränssnitt som är anpassat till just en telefonskärms storlek. Urvalet av sidor baserar sig på statistiskt underlag och vad man kan behöva när man är "på språng" och innehåller för närvarande information och funktioner enligt nedan; ui Tolonoi SF. 3G 09:04 v. %» Mobilwebb Sidor Nyheter Kalender Kontakt Hitta direkt Nyheter, Kalender, Kontakt, Hitta direkt (som innehåller barnomsorg, bibliotek, bygglov, felanmälan gata & park, parkeringsavgifter, ut i naturen, öppettider). I : råga dina förtroendevalda, Hitta hit, Ring kommunen, Karta/start/kontakt, Normal version Om hela webbens innehåll ska finnas åtkomlig på elt anpassat slitl för mobiltelefoner/små skärmar behöver webbens gränssnitt byggas om och anpassas till en så kallad responsiv design eftersom "MobilePack" inte kan och ska tillämpas på det totala innehållet. Kostnaden lör detta uppgår till uppskattningsvis mellan kronor. Förhållningssätt för en anpassad information i framtiden Ett förhållningssätt och gemensamt synsätt för hur vi hanterar information, funktioner och tjänster så atl dc fungerar på alla enheter har arbetats fram och förankrats i kommunens it-grupp. Förhållningssättet stödjer den sedan tidigare beslutade c-visioncn. it-policyn och policyn för extern kommunikation, tillgänglighet och service. 1 policyn för extern kommunikation, tillgänglighet och service framgår det atl webben ska vara navel för vår information. Det innebär i praktiken all

8 vår allmänna och publika information ska finnas åtkomlig från sollenluna.se. Förhållningssättet innebär i korthet att Webbplattformen ska utnyttjas så långt det är möjligt Temporar URL för mobiler, Anpassning av informationen på hela sollentuna.se Anpassning av funktioner och tjänster. Utveckling på applikationsnivå Även funktioner som tillhandahålls via plattformen ska fungera via olika gränssnitt Särskilda lösningar, så kallade appar ska undvikas så långt möjligt. Om appar ända ska utvecklas ska de vara plattlbrmsoberoendc av kostnadsskäl och för atl undvika cn orimlig förvaltning och underhåll. Inköp och utveckling av alla funktioner ska genomgå en kvalificeringsprocess som följer processen för utveckling av it-stöd och e-tjänster. Målet är att all information och alla tjänster som fungerar väl via traditionell PC också ska fungera väl via läsplattor och smarta telefoner. Det ska alltså inte spela någon roll hur användaren ansluter till sollentuna.se

9 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 14 av /2012 Dm 2012/0585 KS-1 Diariekod: 101 Budget revidering I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret samt förslag till reviderad budget 2013 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Sollentunapartiet. Förhandlingsprotokoll enligl MBL, central samverkan har meddelats kommunstyrelsen på kommunstyrelsens sammanträde Sammanfattning Fullmäklige beslutade om en budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan den 18 juni Om inga förändringar föreslås så gäller den för budgetåret Den nya budgetprocessen medger också att om del finns omständigheter som gör att Sollenluna kommun måste eller vill revidera den budget som fastställdes i juni, har fullmäktige enligl den nya budgetprocessen möjlighet att göra del till fullmäklige i november. Förslaget at alt öka driftbudgeten lör 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43,2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor. frafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget för 2013 utökas med 15 miljoner kronor. Skat(csalscnför2013sänksmed 10 öre, från 18,20 kronor till 18,10kronor per skattekrona Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslå fullmäklige besluta följande: 1. Ful Imäktigc ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 2,15 miljoner kronor årligen. 2. Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 9,7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäklige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor 5. Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2,25 miljoner kronor. 6. Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget med 1,05 miljoner kronor årligen. ärr: å.. 4.U.L. äk Jå Sign. Ordf. Justorare Exp. datum Sign.

10 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 15 av Fullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 0,3 miljoner kronor årligen. 8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighelsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kronor. 9. Fullmäklige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor. 10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor lill 15 miljoner kronor. 11. Fullmäklige fastställer skattesatsen för 2013 till 18,10 per skattekrona. 12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt all inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskonlorets tjänsleullålande Fullmäktige medger socialnämndens rätt atl inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt kommunledningskonlorets tjänsleullålande Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt att inom sin budgetram juslera budget för äldreomsorgen enligt kommunledningskontorets tjänsteutlålande Överläggning i fullmäktige Under överläggningen yttrar sig Douglas Lithborn (M), Freddie Lundqvisl (S), Karl-Erik Karlsson (S), Barkat Hussain (V). Anna-Lena Johansson (FP), Anders Sundholm (SD). Maria Stockhaus (M). Peter Godlund (MP), Magnus Kamstrand (KD), Anna Myrhed (C), Ingwar Åhman-Eklund (SP). Anna Wikström (S), Gunilla 1 lullman (S), Richard Meyer (S), Björn Karlsson (M), Swapna Sharma (S), Anders Morin FP), 1 arissa Karimson (MP). C arina Knorpp (FP), Bengt Cedrenius (MP) och Sonia Lunnergård (KD). Douglas Lithborn (M) med instämmande av Anna-Lena Johansson (FP), Magnus Ramstrand (KD), Anna Myrhed (C) och Ingwar Åhman-Eklund (SP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Freddie Lundqvist (S) med instämmande av Anna Vikström (S), Gunilla Hultman (S) och Swapna Sharma (S) yrkar bifall lill Socialdemokraternas förslag lill reviderad budget Freddie 1 Aindqvisl (S) meddelar alt Socialdemokraterna inte deltar i beslutet avseende den ekonomiska planen Barkat Hussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag lill reviderad budget ti. M, itzi: iklit :.. JL Sign. Ordf. Justerare Hxp. datum Sign.

11 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 16 av 40 Barkat Hussain (V) meddelar att Vänsterpartiet inte dellar i beslutet avseende den ekonomiska planen Peter Godlund (MP) med instämmande av Larissa Karimson (MP) och Bengt Cedrenius (MP), yrkar bifall till Miljöpartiels förslag lill reviderad budgel Peter Godlund (MP) meddelar alt Miljöpartiet inle deltar i beslutet avseende den ekonomiska planen Ingwar Åhman-Eklund (SP) yrkar följande tilläggsförslag: öka anslagen till föreningslivet och studieförbunden med 3 Mkr - behålla Trollholmens skola öppen som fungerande skola samtidigt som man lar arbetar för atl förbättra dess ekonomi. revidera planerna för Väsjöstaden för att förbättra miljön och ekonomin. Kostnader för detta skall las ur exploateringsbudgeten för Väsjöområdet Proposition Ordförande Henrik Thunes (M) frågar på vart och ett av de framställda yrkanden och finner alt fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Därefter frågar ordföranden om fullmäktige bifaller eller avslår Ingwar Åhman-Eklunds (SP) tilläggsyrkanden. Fullmäklige avslår tilläggsyrkandena. Kommunfullmäktiges beslut 1. F ullmäktige ökar kommunslyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 2,15 miljoner kronor årligen. 2. Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 9,7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäklige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor. 5. Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2,25 miljoner kronor. 6. Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget med 1,05 miljoner kronor årligen. 7. Fullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 0,3 miljoner kronor årligen. 8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighelsnämndens invesleringsbudgct 2013 med 15 miljoner kronor. /fl... éld,é Vak Jl Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

12 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 17 av Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor. 10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor lill 15 miljoner kronor. 11. Fullmäktige fastställer skallesatsen för 2013 till 18,10 per skattekrona. 12. Fullmäklige medger barn- och ungdomsnämndens rätt alt inom sin budgetram juslera budget för förskola respektive grundskola enligl kommunledningskonlorets tjänsteutlåtande Fullmäklige medger socialnämndens räll atl inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt kommunledningskontorels tjänsteutlåtande Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt all inom sin budgetram juslera budgel för äldreomsorgen enligt kommunledningskontorels tjänsleullålande Reservation Freddie Lundqvist (S) för Socialdemokraternas ledamöter i fullmäktige, Barkal Mussain (V) för Vänsterpartiets ledamöter i fullmäklige, Peter Godlund (MP) för Miljöpartiets ledamöter i fullmäktige och Ingwar Åhman- Bklund (S) för Sollentunapartiets ledamöter i fullmäktige reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Pi otokollsa nteckning: Anders Sundholm (SD) lämnar prolokollsanleckning enligt bilaga 1. Beslutsexpediering: Akt Ekonomichef Håkan Wikman Controller Kristina Brismark Samtliga nämnder Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

13 Sverigedemokraternas revidering av budgeten för 2013 Sverigedemokraterna i Sollentuna har alltsedan vi kom in i Sollentunas kommunfullmäktige givit stöd till Alliansens budgetförslag. Vi lever och verkar i en kommun som fungerar väldigt bra inom de allra flesta områden. I budgeten för 2013 som togs i juni gav vi också vårt stöd till Alliansens budget, men denna gång med några smärre förändringar, bl a förespråkade vi att trygghetslarmen för våra äldre kommuninvånare skulle tillhandahållas gratis. Vi föreslog då att kostnaden för trygghetslarmen skulle finansieras via kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. Sollentunas ekonomi är stark och vi har ett överskott i budgeten. Alliansen väljer att nu sänka kommunalskatten med 10 öre, vilket innebär en försvagning av 2013 års budget med 16 miljoner kronor. Sverigedemokraterna säger nej till denna skattesänkning för i varje fall 2013 och vi gör det därför att vi har ett antal förbättringsområden som först måste tillgodoses. Vi tänker då främst på löftena lill Sollentunas lärare som givits av Alliansens företrädare under ett flertal år. Vi väljer därför att i stället för skattesänkningen disponera de 16 miljonerna på följande sätt; 9 miljoner avsätts för en höjning av läkarlönerna i Sollentuna. 1 miljon kronor avsätts för att göra trygghetslarmen gratis för våra Äldre kronor avsätts till Sollentuna kvinnojour kronor avsätts för oförutsedda behov under Anders Sundholm Sverigedemokraterna i Sollenluna Besök Postadress Telefon H-post och hemsida Plusgiro Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna sollentuna.sverigedemokraterna.se -

14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 6 Dnr 2012/0585 KS-3 Diariekod: 101 Kommunstyrelsen Budget 2013, revidering Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäklige besluta följande: 1. Fullmäktige ökar kommunslyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 2,15 miljoner kronor årligen. 2. Fullmäklige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 9,7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäklige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor 5. Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2,25 miljoner kronor. 6. Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget med 1,05 miljoner kronor årligen. 7. Fullmäktige ökar kultur- och IVitidsnämndens drillbudget 2013 och ekonomisk plan med 0,3 miljoner kronor årligen. 8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudgel 2013 med 15 miljoner kronor. 9. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, lör 2014 med 20 miljoner kronor och för med 20 miljoner kronor. 10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor lill 15 miljoner kronor. 11. Fullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till per skattekrona. 12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Fullmäklige medger socialnämndens rätt all inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligl kommunledningskontorels ijänsteullätande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

15 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0585 KS-3 Sidan 2 av Fullmäklige medger vård- och omsorgsnämndens rätt alt inom sin budgetram juslera budget för äldreomsorgen enligl kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning Fullmäktige beslutade om en budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan den 18 juni Om inga förändringar föreslås så gäller den för budgetåret Den nya budgetprocessen medger också all om det finns omständigheter som gör att Sollentuna kommun måste eller vill revidera den budget som fastställdes i juni, har fullmäktige enligl den nya budgetprocessen möjlighet alt göra det till fullmäklige i november. Förslaget är atl öka driftbudgeten för 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43,2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor. frafik- och fastighetsnämndens investeringsbudgel för 2013 utökas med 15 miljoner kronor. Skattesatsen för 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor lill 18,10 kronor per skattekrona Bakgrund Fullmäktige beslutade om en budgel med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan den 18 juni Om inga förändringar så gäller den för budgetåret föreslås Den nya budgetprocessen medger också att om det finns omständigheter som gör all Sollentuna kommun måste eller vill revidera den budget som fastställdes i juni, har fullmäktige enligt den nya budgetprocessen möjlighet att göra det till fullmäklige i november. Revidering av driftbudget 2013 Nedan följer förslag till ökning av driftbudgeten för 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43.2 miljoner kronor och 2015 med 43.2 miljoner kronor. Följande nämnder föreslås lå en förändrad ram för : Barn- och ungdomsnämndens ram ökas med 9,7 miljoner kronor med 9.7 miljoner kronor 2014 och med 9,7 miljoner kronor Ökningen beslår av följande: Täcka upp för del nya läraravtalet med 9,7 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 10 miljoner kronor 2013, med 10 miljoner kronor 2014 och med 10 miljoner kronor Ökningen består av följande:

16 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0585 KS-3 Sidan 3 av 6 Skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i äldreomsorgen genom att öka ersättningen till utförare med 10 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 0,3 miljoner kronor 2013, med 0,3 miljoner kronor 2014 och med 0,3 miljoner kronor Ökningen beslår av följande: Tillföra medel för atl skapa förutsättningar för all bedriva bouleverksamhet inomhus med 0,3 miljoner kronor. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram minskas med 2,25 miljoner kronor 2013, ökas 2014 med 1,05 miljoner kronor och ökas 2015 med 1,05 miljoner kronor. Förändringen beslår av följande: Tillfällig återföring av medel till socialnämnden för 2013 med 3,3 miljoner kronor då möjligheternas kontor blivit försenat. Pengarna förs över till ekonomiskt bistånd inom socialnämnden. Del är majoritetens fortsatta avsikt alt så snart som möjligt skapa elt möjligheternas kontor med oförändrad ambitionsnivå jämfört med den budgel för 2013 som antogs i juni. Rventuclla ökade kostnader för 2013 finns på kommunstyrelsens konto för oförutsedda ulgifier när nämnden redovisar konkreta igångsätlningskostnader. Överföring av personalkostnader för näringslivssckrclerare och kringkostnader föi - näringslivsinformation från kommunstyrelsen med 1.05 miljoner kronor. Socialnämndens ram ökas med 3,3 miljoner kronor Förändringen beslår av följande: Återföring av medel från ulbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 2013 avsedda alt förstärka ekonomiskt bistånd. Kommunstyrelsens ram ökas med 2.15 miljoner kronor med 2.15 miljoner kronor och 2015 med 2,15 miljoner kronor. Ökningen beslår av följande: Medel för strategisk näringslivsverksamhet med 1.7 miljoner kronor Resursförstärkning till planverksamheten med 1.5 miljoner kronor Överföring av personalkostnader lör näringslivssekreterare och kringkostnader för näringslivsinformation till ulbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med 1.05 miljoner kronor. Kommunslyrelsens oförulsedda medel ökas med 23 miljoner kronor 2013, 20 miljoner kronor 2014 och 20 miljoner kronor 2015 jämfört med budgetbeslulel i juni. Kommunstyrelsens oförulsedda medel kommer också alt delas upp i Ivå delar, bundna och ospecificerade. Sc tabellen nedan (markerad med * beslutad i juni)

17 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0585 KS-3 Sidan 4 av 6 KS-bundna medel KS IT-strategiska satsningar * 15,2 8,1 9,9 KS Intranät * 0,5 0,5 0,5 KS Okade IT-driftkostnader 10,0 10,0 10,0 KS Kommunikativa insatser 1,5 1,5 1,5 KS Miljö- och klimatstralegiska satsningar 1,5 1,5 1,5 BUN Hyressystem * ,0 16,0 U AN Gymnasieutbildning/ Möjligheternas kontor 3,0 Summa KS-bundna medel 39,7 37,6 39,4 KS-ospecificerade medel Beslutat i juni 15,3 1,8 1,8 Förslag i nov 7,0 7,0 7,0 Summa KS-ospecificerade medel 22,3 ~8,8~ 8,8 Revidering av investeringsbudget frafik- och fastighelsnämndens investeringsbudget för 2013 utökas med 15 miljoner kronor för all finansiera en utökad satsning på gång- och cykelvägar med 5 miljoner kronor samt atl invesleringslimiten för fastigheter ökar med 10 miljoner kronor avseende uppförande av fotbollstält. Fotbollstältet finansieras via upplålclseavgifl från ny l lj aren. 1 samband med all kommunstyrelsen tar fram preliminärt budgetförslag för får trafik- och fastighetsnämnden i uppdrag atl beakta tillkommande investeringar såsom: ny idrottshall i Rolebro. ny idrotshall i Helenelund. idrottshall i Töjnan i samband med skolans utbyggnad friidrott shall på Sollentunavallen bör la en utökad investeringsram. Förutom ovanstående behövei - trafik- och fastighetsnämnden se över övriga investeringsobjekt som påverkar den årliga invcsteringslimilen som fullmäktige laslslälier för trafik- och fastighetsnämnden inför preliminära budgetförslaget 2014.

18 Tjänsteutlåtande Dnr 2012/0585 KS-3 Sidan 5 av 6 Förändrad skattesats 2013 Majoriteten föreslår att skattesatsen för 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor till 18,10 kronor per skallekrona. Finansiering av förslagen Ovanstående förslag till förstärkning av driftbudgeten för nämnderna, kommunslyrelsens oförutsedda medel samt föreslagen skallesänkning finansieras genom att minska bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor samt öka budgeten för skatteintäktenia med 25 miljoner kronor. Utrymmet all räkna upp skatteintäkterna har möjliggjorts genom all skatteprognosen från Sveriges kommuner och landstings i oktober visar på etl bättre prognostiserat ulfall än när fullmäklige tog budgeten i juni. Ökningen förväntas bli miljoner kronor årligen. Justering av bindningsnivå inom nämndens budgetram 2013 Barn- och ungdomsnämndens har inom sin budgetram justerat budgetbeloppet för grundskola från 754,6 miljoner kronor till miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen är de ökade IT--kostnaderna för verksamhetssystemen. Grundskolans budgetram har därför minskats medan kontorets har ökats med motsvarande belopp för all finansiera ökade 1Tkoslnader. f örskolan budgetram justeras upp från 409,8 miljoner kronor till 410,5 miljoner kronor. Socialnämndens har inom sin budgetram justerat budgetbeloppet för ekonomiskt bistånd från 61,4 miljoner kronor till 54,6 miljoner kronor. Minskningen beror på att verksamheten har rensats från interna poster från administration och stab. Vård- och omsorgsnämndens har inom sin budgetram justerat budgetbeloppet för äldieomsorg från 459,2 miljoner kronor lill miljoner kronor. Ökningen beror på alt nämnden vill Hytta medel från verksamheten funktionshindrade under 2013 för atl klara äldreomsorgsbudgeten. Nämnden räknar med att uppnå balans för äldreomsorgen under även efter återföring av medlen till funktionshinder då volymmodellen beräknas läcka det årets behov samt alt merkostnaderna för driftstart och parallella hyror för boenden upphör. / Katarina Kämpe Kommundirektör

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 10 av /2012 Dnr 2012/0585 KS-1 Diariekod: 101 Budget revidering I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från kommunledningskonlorel. Förslag lill reviderad budget 2013 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Sollentunapartiet delas ul före sammanträdet. Sammanfattning Fullmäklige beslutade om cn budgel med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan den 18 juni Om inga förändringar föreslås så gäller den för budgetåret Den nya budgetprocessen medger också att om det finns omständigheter som gör att Sollentuna kommun måsle eller vill revidera den budget som fastställdes i juni, har fullmäklige enligt den nya budgetprocessen möjlighet atl göra del lill fullmäklige i november. Förslaget är att öka driftbudgeten för 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43,2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor. frafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget för 2013 utökas med 15 miljoner kronor. Skallesatsen för 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor till 1 8,10 kronor per skattekrona Arbetsutskottet beslutade överlämna ärendet ulan eget förslag till beslut. Överläggning i kommunstyrelsen Douglas Lithborn (M) med instämmande av Ingwar Åhman-Eklund (SF) yrkar bifall lill följande förslag: 1. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 2,15 miljoner kronor ärligen. 2. Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 9.7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor 5. Fullmäktige minskar ulbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2.25 miljoner kronor. Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

20 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdes- protokoll Sammanträdesdatum Sidan 11 av Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget med 1,05 miljoner kronor årligen. 7. Fullmäktige ökar kullur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 0,3 miljoner kronor årligen. 8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighelsnämndens investeringsbudgel 2013 med 15 miljoner kronor. 9. Fullmäklige ökar kommunslyrelsens oförulsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor. 10. Fullmäklige minskar bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. 11. Fullmäktige fastställer skallesatsen för 2013 till 18,10 peiska! t ek röna. 12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens räll att inom sin budgetram juslera budgel för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorels tjänsteutlåtande Fullmäktige medger socialnämndens rätt all inom sin budgetram justera budgel för ekonomiskt bistånd enligt kommunledningskontorels tjänsteutlåtande Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt alt inom sin budgetram justera budget för äldreomsorgen enligt kommunledningskonlorets tjänsleullålande Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall lill Socialdemokraternas förslag till reviderad budgel Peler Godlund (MP) yrkar bifall lill Miljöpartiets förslag lill reviderad budget Barkat 1 lussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till reviderad budget Ingwar Åhman-Bklund (SP) yrkar följande tillägg: öka anslagen lill föreningslivet och studieförbunden med 3 Mkr behålla Trollholmens skola öppen.som fungerande skola samtidigt som man tar arbetar för atl förbättra dess ekonomi. revidera planerna för Väsjösladen för att förbättra miljön och ekonomin. Kostnader för detta skall tas ur exploateringsbudgclcn för Väsjöområdet Sign. Ordf. Justorare Exp. datum Sign.

21 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Proposition Sammanträdesdatum Sidan 12 av 53 Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner atl kommunstyrelsen biialler Douglas Lithborns (M) med fleras yrkande. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande: 1. Fullmäklige ökar kommunslyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 2.15 miljoner kronor årligen. 2. Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 9,7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor 5. f ullmäklige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2.25 miljoner kronor. 6. Fullmäktige ökar ulbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget med 1,05 miljoner kronor årligen. 7. f ullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan med 0,3 miljoner kronor årligen. 8. Fullmäklige ökar trafik- och fastighelsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kronor. 9. f ullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor. 10. f ullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. 11. Fullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 lill per skallekrona. 12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorels Ijänsleullålande Fullmäktige medger socialnämndens rätt all inom sin budgetram juslera budgel för ekonomiskt bistånd enligl kommunledningskonlorets tjänsteutlåtande Fullmäktige medger vård- och onisorgsnämndcns rätt all inom sin budgetram juslera budgel för äldreomsorgen enligl kommunledningskontorets Ijänsleullålande U.z Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

22 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 13 av 53 Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP), Barkat Mussain (V) och Ingwar Åhman-Bklund (SP) dellar inle i beslulel avseende den ekonomiska planen Reservation Peler Godlund (MP), Freddie Lundqvisl (S), Barkal Hussain (V) och Ingwar Åhman-Eklund (SP) reserverar sig lill förmån för egna yrkande. Protokollsanteckning Peler Godlund (MP) lämnar protokollsanteckning (bilaga 1). Beslutsexpedioring: Akl Sign. Ordf. Justerare l.xp. datum Sign.

23 Bilaga, jämförelser mellan majoritetens förslag och miljöpartiets KS Näringslivssekreterare och näringslivsinformation Planverksamhet Klimatprogram Strategisk näringslivsverksamhet Oförutsedda medel Majoritetens förslag Ml':s förslag -1,05-1,0S 1,5 1,5 0 0,2 1,7 1, BUN Nya lä raravtalet k ko logi sk mat 9,7 9,7 2 VON Kvalitetshöjning inom äldreomsorgen KFN Boulebana 0,3 TFN Tillgänglighetssatning GC-vägar SN Återföring av medel från UAN 3,3 UAN Återföring av medel till SN Överföring av näringslivssekreterare och näringslivsinformation -3,3 1,0!) 3,3 1,0b MBN Bevakning och infe.åtgärder om bulle o partiklar mot Trafikverket 0,25 Summa, ökad driftbudget 46,2 54,35 Skattesänkning, 10 öre Skatteintäkter Buffert Summa, finansiering 16, ,6 SS

24 miljöpartiet de gröna Sollentuna Ärende 6 Budget 2013, revidering Miljöpartiets förslag till beslut. 1. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 med 2,35 miljoner kronor årligen. 2. Fullmäktige ökar barn- ocb ungdomsnämndens driftbudget 2013 med 11,7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor. 5. Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget med 2,25 miljoner kronor. 6. Deltar ej i beslutet rörande majoritetetens förslag. 7. Avslag på majoritetens förslag till beslut. 8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kronor. 9. Fullmäklige ökar kommunslyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 28 miljoner kronor. 10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor lill 20 miljoner kronor. 11. Fullmäklige fastställer skattesatsen för 20i 3 till 18,20 per skattekrona. 12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorets tjänsleullålande Fullmäklige medger socialnämndes rätt att inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt kommunledningskontorels tjänsteutlåtande Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt alt inom sin budgetram juslera budgel föräldreomsorgen enligt kommunledningskontorels tjänsleullålande Fullmäktige ökar kommunstyrelsens investeringsbudget 2013 med 5 miljoner kronor. 16. Fullmäktige ökar trafik- och fastighelsnämndens driftbudget 2013 med 1 miljon kronor årligen. 17. Fullmäktige ökar miljö- och byggnadsnämndens driftbudget 2013 med 0,25 miljoner kronor årligen. Miljöpartiet deltar inte i den ekonomiska planen 2014 och 2015.

25 miljöpartiet de gröna t^j- Sollentuna Bilaga, jämförelser mellan majoritetens förslag och miljöpartiets KS Näringslivssekreterare och näringslivsinformation Planverksamhet Klimatprogram Strategisk näringslivsverksamhet Oförutsedda medel Majoritetens förslag MP:s förslag -1,05-1,05 1,5 1,5 0 0,2 1,7 1, BUN Nya läraravtalet t-kologisk mat 9,7 9,7 2 VON Kvalitetshöjning inom äldreomsorgen KFN Boulebana 0,3 TFN Tillgånglighetssatning G C vägar SN Återföring av medel från UAN 3,3 3,3 UAN Återföring av medel till SN Överföring av näringslivssekreterare och näringslivsinformation -3,3 1,05 3,3 1,05 MBN Bevakning och info.åtgärder om bulle o partiklar mot Trafikverket 0,25 Summa, ökad driftbudget 46,2 54,35 Skattesänkning, 10 örn Skatteintäkter Buffert Summa, finansiering 16, !i 30 43,6 55

26 BUDGET 2013, REVIDERING Sollentuna kommun (S)

27 b,r:> g g? P C) g ti g O 1 1 M IO co \ i 1 O o ro O CN 4-» 1 -Q IQ 0 g Q O P n fl g i-, O h rt P CJ H I T fi H. fi O c:, 1 1 *d CO fi: rn rt CJ kl Ö o u a 0 OJ CO R C) I I 9 o t: i l b,si CN C] o a» g a. f Jj (U 'O Li 1.si o tn. fl fi fi of ^ v < " r fi co.8 B ;rr- co v OJ ^ 1 OJ O 3 $ 'g 'il L o.rt co O I 8* n< o h o OJ o CO I OOl o o. 'fl i l 8 11 a 'I! 'd 1 I i Bl J T3. 9 Ii B 'M i) o 'tj to i B i a fe ti o i ti I o * Wj o B o g o CVlrcvj H Jo 8.a [>»1 h CM CV) rt to.-itf.v, P &> CJ, Ö bf; bf; u BD CJ o rt,y TS -B I :cvj 1 id 1 :cvi fi fi g SO ("4 rt -d o CJ H 1S g a i o " d co o ^ i f l to <vj rt CJ C -d d rt a fi rt 1 rt tc >K p ö rt CJ to.rt rt OJ J -q f B11 U.J-i to r> U CJ O ( M j 111 H»i H J J J :Q :C IQ tu CJ OJ bf bf; b/. J3 -J-) 'J-J 3 fi :^ i g te.ilj rs.- <{ :t^i in, H,J lu YU :cti :tvi :cä pu [i, u-, t : ÄI oi' ro" frt so N oo c -x 6T T-? f? ;J-< UH iu i l (O 8 " /-I V>J.rt CJ S I ' CN S ij cr i I y B to p to ra &1 to M fi «to -rt =9 CJ rt I M iö OJ C-< J fi CJ rt bf, -ö bf : VI!< j d 5 1 CJ 'd CJ ^ CN

28 FÖRSLAG PA REVIDERAD RESULTATBUDGET i mkr Budget 2013 Nämnd Verksamhetens nettokostnader (beslutad juni 2012) ,6 Reviderad budget: (Hfa fäit= brfali tiii majoritetens försiag orange faft=(s) försiag} - näringslivschef inkl kringkostnader - ökade ft-kostnader - ökade kostnader gymnasieutbildning - höjd ersättning till utförarna äldreomsorg - läruriöner grundskola och förskola - resurser till planerings-och exploateringsavdelning - kommunikativc insatser - miljö- ock kiimatstrategisk verksamhet - boulehall - minskad buffert 5prakprc skt aidre sfever Fördubbtatstöd tit! f? -1,7 KS -10,0 Aiia UAN -10,0 VON -9,7 3UN -*5 KS -1,5 KS -15 KS -0,3 KFN 35,0 KS KS IP» KS 1 BUN. : BUN Spill--": : : BUN :BUN UAN g# ' : ^S UAN UAN VON VON 2

29 Avskrivningar (besiutad juni 2012) -90,0 Verksamhetens nettokostnader {efter revidering; ,2 Skattenetto (besiutad juni 2012) Reviderad budget: - ökning av skatteintäkter (prognos 11 oktober 2012) Qföränärsd skatt Skattenetto (efter revidering} Finansnetto Årets resultat Måi för värdesäkring av eget kapital 3 092,6 25, ,6 49,8 29,2 30,9

30 F 5'Ä VWerin ^eringsbudget , m k r Widrptehaii ^ ^ ^ z y - * * - törcttsnan i Tqjnan - Vindkraftverk 2 ~ - m Justering av ar mel.an nämnderna i m k r Budget Socialnämnden Kommunstyrelsen q? % S o c n arb etsmarknadsnsmnden -W5 KS i/05 UAN

31 SOLLENTUNA KOMMUN BUDGET REVIDERING VÄNSTERPARTIET

32 SOLLENTUNA KOMMUN Uppdrag tiu nämnderna Kommunstyrelsen Vänsterpartiet står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett till kommunstyrelsen: Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av "avfall" Översyn av förvallarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till kommunstyrelsen: Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras för framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende. Ta fram en ny hushållsavgiftstaxa som i högre grad premierar avfallssortering. Redovisa hur kommunen tillsammans med landstinget och berörda statliga myndigheter kan bilda ett samordningsförbund för rehabilitering. Verka för elt alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollenluna. Redovisa hur löneläget bland de kommunanställda inom olika yrkesgrupper ser ut i Sollentuna i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län, Redovisa hur frisktalen samt uttagandet av övertid bland dc kommunanställda utvecklats. Utred upphandlingsenhetens verksamhet vad avser antal uppdrag och antal tjänster på enheten samt kompetens och kvalitet i upphandling och uppföljning av avtal. Redovisa vilka åtgärder, t.ex. personalförstärkning, som kan bidra till att fler detaljplaner kan aulas oeh med kortare handläggningslid. Redovisa hur implemenleringen av "Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal nivå - hållbar jämställdhet" utfallit i kommunens verksamheter. Redovisa hur den strategiska ITsatsningen utvecklats utifrån policys och strategiska planer. Utvärdera och förändra hyressättningen för kommunens fastigheter så att det blir mer lättvist utifrån nyttjad yla i syfte att större del av resurserna läggs pa verksamheten. Karilägga sysselsättningsgraden av kommunens anställda samt la fram en handlingsplan i syfte att aktivt erbjuda dem möjligheten alt ga upp till heltid. Ta fram en handlingsplan i syfte atl arrangera minst två träffar om aret mellan förvaltningscheferna oeh fackföreningsrepresentanter för kommunens anställda. Redovisning av arbetet mot diskriminering i den kommunala verksamheten. Redovisning av kommunens klimatarbete.

33 SOLLENTUNA KOMMUN överförmyndarnämnden Vänsterparti el står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till överförmyndarnämnden: Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Trafik- och fastighets-nämnden Vänsterpartiet står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till trafik- och fastighetsnämnden: Redovisa hur trafik - och fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviscringar i kommunens fastigheter. Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till trafik- och fastighetsnämnden: Redovisa hur genomfört underhall och investeringar i skol fast igheter stämmer med uppgjorda planer oeh prioriteringar. Barn- och ungdomsnämnden Vänsterpartiet står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till barn - och ungdomsnämnden: Redovisning av 1K'1 - satsningen, bland annat med inriktning pa vad som sker inom den peda go gi sk a u t veck 1 i n gen. Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till barn- och ungdomsnämnden:» Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa efter behov.» Redovisa hur resursfördelningen star i relation till målet om jämn och hög kvalitet. Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad gäller medellön och lönestruktur för lärare och annan pedagogisk personal i jämförelse med andra kommunei' i Stockholms län. Redovisa i vilka skolor/förskolor som barn/elever väljer att gå i relation till var de bor. Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och levereras fri frän tillsatser.» Utreda och redovisa för eventuella risker som kan komma att uppstå i samband med IKT-satsningen avseende inskränkning av personlig integritet och informationssekretess.

34 SOLLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Vänsterpartiet slår bakom följande två uppdrag som den politiska major Helen gett lill utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Införa ett utbildningsråd för samverkan kring arbetsmarknadsfrågor Ta fram en handlingsplan för ungdomar som faller inom det kommunala uppföljningsansvarel. Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Redovisa hur gymnasieskolan erbjuder barn/elever en jämlik elevhalsa efter behov. Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn oeh hög kvalitet. Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad gäller medellön oeh lönestruktur för lärare oeh annan pedagogisk personal i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län. Redovisa hur gymnasieskolan arbetat för att alla elever ska fullgöra sin gymnasieutbildning. Redovisa hur omfattningen av vuxenutbildningen motsvarar de behov och efterfrågan som finns. Redovisa vart elever Väljer att gå i gymnasieskola i relation till var de bor. Socialnämnden Vänsterpartiet vill ge socialnämnden följande uppdrag: Redovisa omfattning och livsvillkor lör ekonomiskt utsatta hushall med barn i Sollentuna. Redovisa i vilken omfattning hushållen i Sollentuna är trångbodda. Redovisa insatser och effekter av insatser för atl minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak. Värd- och omsorgsnämnden Vänsterpartiet står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett till vårdoch onisoi'gsi ic'imilda 1 : Använda benchmarking som etl verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektiviteten. Ta fram förslag på en vision och strategi lör framtidens äldieomsorg. Med bland annat beaktande av kommande behov och förväntningar. Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till vård- och omsorgsnämnden:

35 SOLLENTUNA KOMMUN Redovisning av hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån. Utred en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd otrygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende. Redovisa hur den höga standardkostnaden och den höga hyresnivån påverkar personaltäthet och kvalitet inom äldreomsorgen. Genomlys och föreslå förbättringar vad gäller vård- och omsorgsnämndens ekonomioch verksamhetsstyrning. I detta ligger också en översyn av struktur och bemanning i ledningsfunktionerna. Ta fram en handlingsplan för avskaffning av det så kallade "kundvalet" och överföring av verksamheterna i kommunal regi med väl definierade uppdrag oeh bestämmanderätt för respektive verksamhet. Inrätta så kallade "idéverkstäder" där ansvariga politiker, tjänstemän, pensionärsorganisationerna, handikapporganisationerna och de anställdas representanter träffas i syfte att utveckla verksamheterna och återkomma till kommunfullmäktige med en rapport. Kullur- och fritidsnämnden Vänsterpartiet står bakom följande tre uppdrag som den politiska majoriteten gett till kulturoch fritidsnämnden: Översyn av befintliga grusplaner för att eventuellt föreslå alternativa användningsområden för vissa grusplaner.. - Inventera behovet av idrottsanläggningar. Förslaget ska innehålla realistiska behov oeh prioriteringar. Ta fram förslag på Irygghelsskapande åtgärder på kommunens elljusspår. Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till kultur och fritidsnämnden: Redovisa vilka insatser som gjorts för att garantera aktiviteter för barn under sommarlovet. Redovisa hur arbetet med att utveckla och marknadsföra Edsvikområdet förbättras och fortgår. Ta fram en handlingsplan och redovisa för arbetet med att involvera kommunens kulturföreningar i nämndens aktiviteter. Miljö- och byggnadsnämnden Vänsterpartiet vill ge följande uppdrag lill miljö- och byggnadsnämnden: e e Redovisa nuläge och plan för radonmätning och åtgärder för att minska höga nivåer av radon i samtliga bostäder och arbetsplatser i kommunen, Genomföra cn kartläggning, och ta fram en handlingsplan för alt lösa problematiken med svarlbyggen i kommunen.

36 SSOLLENTUNA KOMMUN Vänsterpartiets förslag till driftsbudget 2013 Vänsterpartiets Kommunstyrelsen budget (tkr) Majoritetens budgetförslag juni Majoritetens revidering Rätt till heltid Språkprojektet 500 Utredare planekontoret, 2 tjänster Barnmöjlighetsfond Högre ersättningar kommunstyrelsens samrådsorgan 100 Förvaltning nytt intranät (från KS-oförutsedda) 500 IT-strategiska satsningar (från KS-oförutsedda) Summa kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Majoritetens budgetförslag Summa överförmyndarnämnden Trafik- och fastighetsnämnden Majoritetens budgetförslag köpande fastighetsunderhåll Naturvård Parkskötsel 1000 Vägunderhåll Summa trafik- oeh fasllghetsnämndon Barn- och ungdomsnämnden Majoritetens budgetförslag juni Majoritetens revidering Avskaffande vårdnadsbidrag Kompetensutveckling pedagogisk personal Ökat antal studie- ooh yrkesvögledare 500 Ökat antal kuratorer Mindre barngrupper inskriven skolbarnomsorg Mindre barngrupper förskolan Öppen fritidsgårdsverksamhet år ing ar införs i hela kommunen Fritidsgårdar Ökat öppethållande på kvällar och helger Skolbibliotek Förstärkt salsaei sättning Säkerställa grundskolans budget 2 600

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Eva Carlsson 2012-10-11 Sidan 1 av 3 Dnr KS 2011/151-17 Kommunstyrelsen Konkurrensutsättning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sociala företag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Kristina Brismark Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 101 Kommunstyrelsen Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 Förslag till beslut

Läs mer

1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 19 1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommun 2012-10-09 Annika Sabel Biträdande kommunjurist +46 8579 216 40 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0409 KS-2 Kommunstyrelsen Förslag från pensionärsrådet om revidering

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen

Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen Hk SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll WKJ Kommunstyrelsen 184/2012 Dnr 2012/0569 KS-2 Diariekod: 007 Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sidan 51 av 53 Remiss av regional bedömning av behovet av nya bostäder

Läs mer

PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2013

PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2013 PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN Sollentuna kommun -03-21 (S) Sollentuna kommun / -03-14 Innehållsförteckning 1 Politisk inriktning för budgetåret... 1 1.1 Våra politiska fokusområden... 1 2 Förutsättningar

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Sidan 19 av 20 165/2011 Dnr KS 2011/243-2 Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel

Läs mer

Sollentunamedaljen 2012

Sollentunamedaljen 2012 Tjänsteutlåtande 2012-09-04 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0189 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Sollentunamedaljen 2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret

f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret f\h SOLLENTUNA KOMMUN NiQx Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-07-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0374 KS-1 Diariekod: 139 Kommunstyrelsen Finansiering Arena Rotebro Förslag till beslut

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Turebergsrummet, kl.10:00-12.30

Turebergsrummet, kl.10:00-12.30 SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 13 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. Sidan 1 av 97. Sammanträdesdatum 2008-11-19

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. Sidan 1 av 97. Sammanträdesdatum 2008-11-19 Plats och tid Sollentunasalen 09.10-21.55 Ajournering 1, 13.10 14.10 Ajournering 2, 18.15 19.00 Närvarande ledamöter Se bilaga Frånvarande ledamöter Se bilaga Tjänstgörande ersättare Se bilaga Närvarande,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänste utlåtande 2014-03-11 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0153 KS-1 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Nya regler avseende

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-11-18. AnnMargrethe Ericsson (M), Benkt Kullgard (M), Peter Godlund (MP) och Elin Löfman (MP) ...

Sammanträdesdatum 2009-11-18. AnnMargrethe Ericsson (M), Benkt Kullgard (M), Peter Godlund (MP) och Elin Löfman (MP) ... Plats och tid Sollentunasalen kl. 09.10-22.15 Ajournering 1: kl. 13.15-14.15 Ajournering 2: kl. 18.30-19.15 Närvarande ledamöter Se bilaga Frånvarande ledamöter Se bilaga Tjänstgörande ersättare Närvarande,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Sidan 1 av 18

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Sollentunasalen, kl. 18:00-21.15 Ajournering kl. 20.00-20.20 Närvarande ledamöter Se bilaga Frånvarande ledamöter Se bilaga Tjänstgörande ersättare Se bilaga Närvarande, ej

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kallelse och handlingar för

Kallelse och handlingar för Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 STADSHUSET SUNDBYBERG PLAN 2 Här är Du RITAD AV: Copyright Larm & Tele Partner Åtgärder Teckenförklaring: Utrymningsväg Gångväg

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag SammanträdesprotokoU 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 10.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (FP) Ewa Klang

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-10-20 Sidan 1 av 37. Anna Frenning, Rädda Barnen. ... Birgitta Eriksson. ... Douglas Lithborn. ...

Sammanträdesdatum 2010-10-20 Sidan 1 av 37. Anna Frenning, Rädda Barnen. ... Birgitta Eriksson. ... Douglas Lithborn. ... Sidan 1 av 37 Plats och tid Sollentunasalen, kl. 18.00-21.55 Ajournering kl. 20.00-20.20 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS 2013.405)

Läs mer

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 13.00-13.30 Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S)

Läs mer

Förslag till aktieutdelning från AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB

Förslag till aktieutdelning från AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Håkan Wikman 2013-11-13 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0678 KS-1 Diariekod: 000 Kommunstyrelsen Förslag till aktieutdelning från AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer