Gallringsbeslut för AB Stockholmshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gallringsbeslut för AB Stockholmshem"

Transkript

1 Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2014:17 Sida 1 (9) Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Nämnd/Bolag/Stiftelse AB Stockholmshem Beslus omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 6 kap. 2 arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) att följande handlingar ska gallras med den gallringsfrist som anges för varje handlingstyp. Stadsarkivets gallringsbeslut SSA 2005:3, SSA 2005:12, SSA 1998:6 samt 1999:6 upphör att gälla i och med detta beslut. Datum för beslut Stockholm den 12 augusti 2014 På Kulturnämndens vägnar Jonas Engardt Tf. stadsarkivarie

2 Sida 2 (9) Bilaga 1.1 Upprätta och hantera bolagsgrundande dokument Aktiebrev/obligationer För AB Stockholmshem respektive dotterbolag. Följer bolaget vid försäljning Intern styrning Fullmakter Fullmakter som inte har ett samband till ndehandlingar gallras efter upphörande (övriga s ex. stämmoprotokoll, domstolsförhandlingar ) Intern styrning Protokoll från avdelnings- och enhetsmöten Finansrapporter, kontotillgodohavanden 5 år Informationsförsörjning ekonomi- och utveckling administration Kreditlöften Låneutfästelser Låneram Efter upphörande. Pantbrev Efter upphörande. Återsöks hos Lantmäteriet. Placeringshandlingar Projektbeställningar Hantera och redovisa Kvitton, allmänna handlingar rekommenderade brev Ge intern service Bilakter, inköp och reparationer Projektavslut efter garantitidens Skuldebrev/reverser 5 år Efter upphörande. Endast kopior. Gallras 1 år efter försäljning

3 Sida 3 (9) av bilen Ge intern service Kontrollbesiktning av bilar, kallelser och bevakningslistor Ge intern service Parkeringstillstånd Gallras när tillståndet upphört att gälla Ge intern service Kostnadsberäkningar, sålda bilar Ge intern service Registreringsbevis, Medföljer bilen vid Planera och utföra underhåll Planera och utföra underhåll Planera och utföra underhåll Genomföra internkontroller och ronderingar Genomföra internkontroller och ronderingar Genomföra kontroller och besiktningar enligt myndighetskrav bilar försäljning. Garantibevis Efter upphörande. Förvaras hos beställare/projektansva rig. Arbetsorder Återrapportering av utfört arbete Underhållsplaner Områdesplaner Polisrapporter Klotteranmälningar Intyg från periodiskt återkommande besiktningar Gallras i samband med migrering till nytt fastighetssystem dock tidigast efter. Uppdateras löpande. En redogörelse för utfört underhåll s i årsredovisningen. Aktuellt plus föregående besiktningsintyg arkiveras Hantera försäkringsoch skadeståndsärenden Försäkringshandlingar Gallras efter upphörande (med undantag av allframtidsförsäkringar som s).

4 Sida 4 (9) Hantera försäkringsoch skadeståndsärenden Hantera felanmälningar Försäkrings- /Skadeståndsärenden Skadeanmälan Dokumentation från hyresgäst och försäkringsbolag Debiteringar eller utbetalningar till hyresgäst Arbetsorder Återrapportering av utfört arbete Avser ärenden där bolaget begär ersättning från försäkringsbolag. Gallras i samband med migrering till nytt fastighetssystem dock tidigast efter Hantera felanmälningar Inkommen felanmälan Notering om åtgärd Gallras i samband med migrering till nytt fastighetssystem dock tidigast efter Fastighetsskötsel Masterlista över samtliga bredbandsinstallationer Excelark som beskriver bolagets bredbandsinstallationer. Uppdateras vid förändringar Fastighetsskötsel Avtal om bredbandsleveranser Efter upphörande Fastighetsskötsel Besiktningsintyg: förstabesiktning avflyttningsbesiktning (ev. uppgift om tomställning) ströbesiktningar på begäran av hyresgäst Uppgifter registreras i Fasad. Utskrivet protokoll förvaras i pärm. Gallring gäller utskrivna protokoll Fastighetsskötsel Användarmanualer Gallras när de upphört Hör till driftoch skötselinstruktionerna Fastighetsskötsel Delningshandlingar (beskrivningar av cylindrar och nycklar) Gallras när de upphört

5 Sida 5 (9) Fastighetsskötsel Låsscheman Gallras när de upphört Fastighetsskötsel Abonnemangsbesked, fjärrvärme Gallras när abonnemanget Fastighetsskötsel Anmälan elabonnemang upphört. Gallras när efter abonnemanget upphört Fastighetsskötsel Avläsningslistor, olja (Pejlinglistor). Gallras när de upphört Fastighetsskötsel Driftkort, värme Gallras när de upphört Fastighetsskötsel Servicerapporter, värme Fastighetsskötsel Drift- och underhållsinstruktioner Fastighetsskötsel Kvittenser, nycklar och passerkort Gallras när de upphört Gallras vid återlämnande av nyckel eller passerkort Fastighetsskötsel Statistik, värme Fastighetsskötsel Mätprotokoll från elleverantör Aktuellt plus föregående protokoll arkiveras Genomföra nyproduktionsprojekt Genomföra ombyggnads- och upprustnings-projekt Dagrapporter Byggmötesprotokoll Avvikelserapporter Besiktningsutlåtande Bygglovsritningar Kalkyler, prognoser och andra arbetshandlingar Projekt- och bygghandlingar rörande rutinartade ombyggnadsprojekt efter garantitidens utgång efter garantitidens Projekten dokumenteras i enlighet med Stockholmshems kvalisledningssyste m. Handlingar som ska diarieföras listas separat nedan.

6 Sida 6 (9) 4.2 Samverka med hyresgäster, Stockholms stad och organisationer Information till hyresgäster efter utskick. 4.2 Samverka med hyresgäster, Stockholms stad och organisationer Protokoll från samrådsmöten med lokala hyresgästföreningar 5 år 5 år efter det år protokollet upprättades. Anvisningsdokumentat ion Nekade hyresgästanvisningar/ återredovisade ärenden Efter kontraktstidens Intresseanmälan från HyrUt bifogas anvisningen för den som fått lägenheten. Hyresgäster som nekats lägenhet hos Stockholmshem. Kvittenser, nycklar och passerkort Gallras vid återlämnande av nyckel eller passerkort. Kontroll Arbetsgivarintyg Inkomstuppgifter Uppgift från bostadsförmedlingen om förmedlingsform Kreditprövningar Personbevis Hyreskontrakt, lägenheter kontraktsakt, Gallras ur kontraktsakten när hyreskontrak upphört Efter kontraktstidens Kontraktsakter för personer med skyddad identi förvaras separat.

7 Sida 7 (9) Uppsägningshandlinga r, lägenheter Hyra ut lokaler Intresseanmälan, lokaler Hyra ut lokaler Kvittenser, nycklar och passerkort Efter kontraktstidens Gallras när lokal har förmedlats eller anmälan dragits tillbaka. Gallras vid återlämnande av nyckel eller passerkort Hyra ut parkeringsplatser och garage Intresseanmälan parkeringsplatser Gallras när parkeringsplats anvisats och kontrakt upprättats Hyra ut parkeringsplatser och garage Hantera andrahandsuthyrningar Hantera andrahandsuthyrningar Hyreskontrakt parkeringsplatser och garage Andrahandsuthyrning av bostadslägenhet, ansökan Beslut om avslag Andrahandsuthyrning av bostadslägenhet, ansökan Beslut om medgivande 5 år Efter kontraktstidens efter avslag Efter kontraktstidens Hantera överlåtelser Ansökan om överlåtelse av bostadslägenhet Beslut om avslag Hantera överlåtelser Ansökan om överlåtelse av bostadslägenhet Beslut om medgivande efter avslag Efter kontraktstidens

8 Sida 8 (9) Hantera byten Ansökan om byte av bostadslägenhet Beslut om avslag Hantera byten Ansökan om byte av bostadslägenhet Beslut om medgivande Hantera hyresgäststyrt underhåll och tillval Hantera hyresgäststyrt underhåll och tillval Hantera hyresgäststyrt underhåll och tillval Hantera hyresgäststyrt underhåll och tillval Beställning av tillval med tillhörande Dokumentation rörande bostadsanpassningar. Beställning av VLU (valfritt lägenhetsunderhåll) med tillhörande Prislistor tillval efter avslag Efter kontraktstidens efter beställning Efter upphörande. efter beställning t et 4.6 Hantera bristande betalningar och handräckningar 4.6 Hantera bristande betalningar och handräckningar 4.6 Hantera bristande betalningar och handräckningar 4.6 Hantera bristande betalningar och handräckningar Hantera oriktiga hyres-förhållanden Avbetalningsplaner, skulder Avskrivning av skuld, attesterade Bevakningsregister över avhysta hyresgäster Korrespondens /frågor om hyresbetalningar. Svar från Stockholmshem Anmälan Utredningsdokumentat ion Hantera störningar Anmodan om rättelse 1 år t et Gallras vid slutbetalning. Avser rutinartade förfrågningar kring hyresbetalningar Ärenden som går till domstol s.

9 Sida 9 (9) Hantera störningar Försöksuthyrningsakte r 1 år Efter sista notering. Förs över till störningsärendeakter för bevakning när hyresgästen tar över kontrak Hantera störningar Störningsrapporter 1 år Avser de rapporter som inte går vidare till att bli ett ärende Hantera störningar Störningsärendeakter: Störningsrapport Anmodan att vidta rättelse Utredningsdokumentat ion 1 år Efter sista notering. Ärenden som gått till domstol s.

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

SYFTE ANSVAR. Arkivansvarig: Ekonomichefen. Arkivredogörare för varje affärsområde: Affärsområdeschefer

SYFTE ANSVAR. Arkivansvarig: Ekonomichefen. Arkivredogörare för varje affärsområde: Affärsområdeschefer 1 (19) BESKRIVNING Detta dokument innehåller arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan och redogör för hur olika sorters redovisande dokument ska hanteras. SYFTE Säkerställa att redovisande dokument

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar När du ska flytta är det mycket att hålla reda på både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg. Kontakta

Läs mer

Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag

Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag Hållbar fastighetsförvaltning Vi arbetar med det varje dag 2 Hållbar fastighetsförvaltning Det här är vår syn på hur en Hållbar Fastighetsförvaltning ska vara: Långsiktig I en bostadsrättsförening byts

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2. Göteborg, 2013-01-24

Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2. Göteborg, 2013-01-24 Rapport: Bostadsbolagets hantering av hyresgästers personuppgifter i fastighetssystemet FAST 2 Göteborg, 2013-01-24 1 Inledning 1.1 Syfte Framtidenkoncernen har under de senaste åren infört ett nytt fastighetssystem,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Tillämpning av 3-5 lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer