Projektansökan/Søknad projektutlysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektansökan/Søknad projektutlysning 3-2008"

Transkript

1 Program för Europeiskt territoriellt samarbete EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektansökan/Søknad projektutlysning 3-28 En ofullständigt ifylld ansökan kan inte behandlas av sekretariatet. Knappen F1=hjälp i vissa fält 1. Allmänna uppgifter/generelle opplysninger Fylls i av sekretariatet Ansökan avser delområde (endast ett alternativ) Ankomststämpel/Dnr Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Världens bästa idrottsregion Datum för projektstart: Datum för projektslut: Sökt belopp från EG:s Regionala utvecklingsfond (svensk sökande) SEK: 2 7 Søkt beløp statlige INTERREG-midler (norsk søker) NOK: 2 82 Ange (vallista) vilka län/regioner i Sverige som omfattas av projektets aktiviteter. Markera med kryss om alla kommuner i länet/regionen omfattas av projektets aktiviteter. Värmlands län Åpne listen nedenfor og velg hvilke norske fylker som omfattes av prosjektets aktiviteter. Kryss av dersom alle kommunene i fylket omfattes. Hela kärnområdet(alla fylken) - - Fylls av delområdessekr. StödID: Handläggare: Om bara vissa kommuner omfattas av verksamheterna, ange vilka / Dersom bare enkelte kommuner berøres, bes disse satt opp med navn: Stöd söks ur prioriterat område (ange ett prioriterat område): A. Ekonomisk tillväxt B. Attraktiv livsmiljö Projektets huvudsakliga inriktning inom ekonomisk tillväxt är insatser (endast ett alternativ) mot gränshinder för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap för kompetensutveckling och FoU för infrastruktur Projektets huvudsakliga inriktning inom attraktiv livsmiljö är insatser (endast ett alternativ) för stads-/by- & landsbygdsutveckling för folkhälsa för kultur och kreativitet för hushållning med naturresurser 2. Projektledare Namn Johan Conradson Projektledare ej utsedd* Telefon nr Mobiltelefon nr Fax nr E-postadress * Projektledare meddelas sekretariatet så snart som möjligt dock senast samma dag som datum för projektstart 3A Svensk sökande organisation. Uppgifter om sökande Organisation Organisations nr Värmlands Idrottsförbund Utdelningsadress Telefon nr Box Post nr Postort Webbadress Karlstad Branschkod Juridisk form(vallista) CFAR-nr (arbetsställe nr) Ideel förening / övrig organisation Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

2 4A. Firmatecknare Firmatecknare är Per Dalebjer Styrks med obligatorisk bilaga nr 1a Registreringsbevis Styrelseprotokoll eller motsvarande 5A. Projektansvarig kontaktperson Sverige Namn Per Dalebjer Telefon nr Mobiltelefon nr Fax nr E-postadress A. Kontakt ekonomi Sverige Namn Ing-Marie Sundqvist Kontaktperson ej utsedd Telefon nr Mobiltelefon nr Fax nr E-postadress A. Moms Sverige Återbetalas momsen för projektet av Skatteverket? Ja, momsen ingår inte som en kostnad i projektet Nej, momsen ingår som en kostnad i projektet 8A Upphandling Sverige Är sökanden en upphandlande enhet enligt Lagen om offentlig upphandling? Ja Nej 9A. Utbetalning av EU-medel Sverige Strukturfondsstödet utbetalas till (ange endast ett alternativ) plusgiro nr bankkonto nr bankgiro nr Önskar få utbetalning märkt med (max 1 tkn) 3B. Norsk søkende organisasjon Organisasjon Organisasjons nr Akershus Idrettskrets Adresse Telefon nr Strømsveien Post nr Postadresse Webbadresse 21 Strømmen Juridisk form(vallista) Øvrig 4B. Tegningsrett f.eks Signatur/Prokura Norge Tegningsrett: Sven Even Maamoen och Runar Sveen Bekräftas med obligatorisk vedlegg nr 1b Protokoll fra kompetent organ eller lignende Firmaattest Bekreftelse på tegningrett 5B. Prosjektansvarlig kontaktperson Norge Namn Johan Conradson Telefon nr Mobiltelefon nr Fax nr E-postadresse B. Kontakt økonomi Norge Namn Geir Andersen Kontaktperson ej utsedd Telefon nr Mobiltelefon nr Fax nr E-postadresse B. Merverdiavgift (Mva) Norge Får søker tillbakeført merverdiavgift (mva tilbakebetales av skattemyndighetene)? Ja, mva er ingen faktiskt kostnad i prosjekt budsjettet Nej, mva inngår som en kostnad i prosjekt budsjettet Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

3 8B. Offentlige anskaffelser Norge Er søkeren pliktig til å innhente anbud i henhold till lov om offentlige anskaffelser? Ja Nej 9B. Utbetaling av Interreg-midler Norge Interreg-midler utbetalas till: (Oppgi kun ett alternativ) søkers postgiro nr søkers bankkonto nr Beløp merkes med (max 1 tegn) Interreg Textfälten nedan: Fälten anpassar automatiskt storleken efter text upp till 4 tecken inkl mellanslag. Undvik return. Det är också möjligt att klippa in text men kontrollera då att allt fått plats. Alla fält ska fyllas i och om bilagor används ska nedanstående fält vara sammanfattningar av bilagorna. Projektbeskrivning 1. Sammanfattande projektbeskrivning Projektet har som vision att skapa Världens bästa idrottsregion. Huvudmålet är att skapa fler deltagelser i idrotten. Fler som deltar i fysisk aktivitet och fler som deltar som ledare. Genom Interreg finns det goda möjligheter att förverkliga idrottens potential för social utveckling innanför tre för projektet huvudområden i det prioriterade området Attraktiv livsmiljö. Dessa fyra är: Idrottens betydelse för att nå fysiskt inaktiva, Idrottens betydelse att skapa ledarutveckling och Idrottens betydelse för att skapa nya breddidrottsarrangmang. Ytterligare uppgifter på obligatorisk bilaga/vedlegg nr Projektets mål Projektet avser att 1. starta och utveckla 2 breddidrottsarrangemang, 2. rekytera och kompetensutveckla 4 ledare, 3. testa modeller för att utveckla verksamheten i 2 föreningar som når nya (inaktiva) grupper 12. Projektets målgrupp och mottagare av resultatet Idrottsföreningar och dess lokala samverkanspartners (skolor etc.) som når ut till befintliga och nya medlemmar och andra aktiva utövare av föreningarnas verksamheter. 5 % kvinnor och 5 % män, 4 % år, 6 % 24 år och äldre. Idrotten vänder sig till alla varför målsättningen är att minst 1 % av deltagarna har utländsk (icke-nordisk) bakgrund. Projektet kommer att påverka det lokala näringslivet (besöksnäringen etc) positivt genom bland annat breddidrottsarrangemangen. 13. Beskriv projektets gränsregionala mervärde/merverdi Idrotten har många likheter i Norge och Sverige, men idrottsrörelsen på ömse sidor om gränsen har olika specialkompetenser och praktiska erfarenheter som kan användas för ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte och lärande över gränsen. Gränsregionen är tillräckligt lik för att det ska kunna resultera i ett effektivt, uthålligt och påtagligt gränsöverskridande lärande. Detta betyder att när de största folkrörelserna i regionen väljer att lära av och samarbeta med varandra, blir resultatet att en stor del av befolkningen, som aldrig tidigare har varit med i ett EU-projekt, nås med ett demokratiförstärkande projekt. Idrottsrörelsen ges konkreta möjligheter att nå vidgade upptagningsområden och "marknader" för bland annat breddidrottsarrangemangen. Projektet ger regionen ökad attraktionskraft genom sitt ökade utbud av aktiviteter och utvecklingsstöd till ett mer levande föreningsliv. 14. Projektorganisation Projektet kommer att ledas av en styrgrupp med representanter för Idrottsförbunden och berörda Regionförbund och Fylkeskommuner. En eventuellt flera referensgrupp(er) tillsätts med representanter från andra samarbetspartners inom den offentliga sektorn och näringslivet. En (norsk) projektledare tillsätts på 4 % och en (svensk) nationell koordinator på 25 %, samt ansvariga för respektive huvudaktiviteterna 2-4. Vidare kommer extern kompetens och särskilt sakkunniga från idrottsföreningar att anlitas för de olika delaktiviteterna. Projektorganisationen beskrivs mer i detalj i bilaga Information och resultatspridning Projektets kommunikationsplan omfattar a). etablering av en egen hemsida för projektet där all projektinformation görs tillgänglig (inbjudningar, rapporter etc.) 2. användning av "web-buttons" som länkar från alla deltagande föreningar, organisationer och företag till projektets hemsida. 3. Information till massmedia genom pressmeddelanden och inbjudningar till pressträffar. Informationsinsatserna kommer att anpassas till de delaktiviteter som planeras och som successivt genomförs. (Se tidsplanen i bilaga 4) 16. Koppling till andra projekt Projektnamn "Idrott över gränsen" (Förstudie 25/6) Världens bästa idrottsregion - förprojektering Koppling Omväldsbevakning, internationella kontakter mm Partnerförankring - vidareutveckling projektidé Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

4 Ytterligare uppgifter på bilaga/vedlegg nr. 17. Tid och aktivitetsplan för projektet Aktivitet Start (åååå-mm-dd) Slut (åååå-mm-dd) HA träffpunkter HA 1 Breddidrottsarrangemang - eget arbete - utveckling HA 1 Breddidrottsarrangemang - kartläggning HA 2 Ledarskapsutveckling - utveckling gemensam utbildning HA 3 Modeller inaktiva - utveckling modeller HA 4 Projektadministration Planlägga fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/prosjektevaluering og avslutsredovisning Projektets start och slutdatum Ytterligare uppgifter på obligatorisk bilaga/vedlegg nr: 4 Alla indikator ska besvaras av alla sökande. Om antal är noll ange 18.1 Interreg s förväntat resultat övergripande indikatorer för alla projekt Övergripande indikatorer Antal kvinnor resp. män som deltar i projektet. Varav antal ungdomar som deltar i projektet. Antal deltagande företag i projektaktiviteter. Definition Antal kvinnor och män (inklusive ungdomar) som deltar i projektaktiviteter. Varav antalet ungdomar, ålder år, som deltar i projektaktiviteter. Antal deltagande företag i projektaktiviteter. Antal kvinnor:3 män: 4 kvinnor: 2 män: 2 företag som ägs: av kvinnor 2 av män 8 mixat ägande Kommentarer till indikatorerna (max 4 tecken) Inkluderar deltagare från idrottsrörelsen och deras samverkansparter för alla aktiviteter Avser i första hand deltagare i HA 3 Ledarutveckling Avser deltagande i HA 1 och HA 3. Alla indikator ska besvaras av alla sökande oavsett prioriterat område. Om antal är noll ange 18.2 Interreg s förväntat resultat Specifika resultatindikatorer (A) Ekonomisk tillväxt och (B) Attraktiv livsmiljö Resultat- Kommentarer till indikatorerna Definition Antal indikator (max 4 tecken) (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. Projektet bidrar till att undanröja formella hinder som resulterar i ändringar i lagar och regler. formella gränshinder (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. (A) Antal personer som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. (A) Antal studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. (B) Etablerade institutionella Undanröjda upplevda gränshinder eller gränsbarriärer som försvårar samarbete eller dylikt men som ej är av formell karaktär i form av lagar och regelverk. Avser gymnasieutbildning, fortbildning, kurser och praktik. Avser högskole- och universitetsnivå. Ett kluster utgår från ett geografiskt område där företag och andra aktörer, inom samma eller liknande bransch, samverkar. Formella gränsöverskridande samarbetsstrukturer mellan upplevda gränshinder kvinnor: 2 män: 2 kvinnor: män: kluster institutionella samarbeten 1 Ledareutveckling ungdom Fortsatt samarbete mellan idrottsorganisationerna - t.ex genom Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

5 samarbeten. (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. organisationer som resultat av projekt. Metoder för stads- och landsbygdsutveckling. gemensam strategi i vissa frågor. metoder: 2 ledarskapsutveckling och metodutveckling för att nå nya inaktiva grupper 19. Övriga förväntade resultat och effekter Övriga förväntade resultat långsiktiga effekter Inom projekttiden kommer projektet att skapa ökad medvetenhet om idrottens attraktionskraft och betydelse för ungdomar, liksom idrottens betydelse för och potential för att förbättra folkhälsan. Idrottsarrangemangens betydelse för regionens attraktionskraft och det lokala näringslivet kommer att ha synliggjorts. Fem år efter projektetsslut är målet att minst tio av de nya arrangemang som utvecklas under projekttiden fortfarande genomförs (huvudaktivitet 1), minst 35% av ungdomarna som genomgått ledarutveckling (huvudaktivitet 2) är fortfarande ledare inom idrotten, samt att 5 idrottsföreningar använder sig av den kompetens och modeller som är prövade och utvecklade i huvudaktivitet 3. Förväntat bestående gränsregionalt samarbete efter att Interregprojektet avslutats Projektet "Världens bästa idrottsregion" har tillkommit efter ett mångårigt samarbete mellan Idrottsförbunden och Idrettskretsarna på ömse sidor om gränsen. Projektet kommer att bidra till att förstärka och bredda samarbetet och kommer att - utöver Idrottsförbunden och Idrettskretsarna - omfatta allt fler enskilda idrottsföreningar och specialidrottsförbund. De gränsnära samarbetena kommer att öka, liksom olika typer av gemensamma ledarutvecklingsinsatser och arrangemang. 2. Horisontella kriterier Hur kommer projektet att arbeta med det horisontella kriteriet miljö? Projektet kommer att aktivt arbeta med att 1) miljösäkra breddidrottsarrangemang, 2) vidareutveckla miljöaspekterna i all ledarutbildning. Genomförandet av projektet kommer att miljösäkras genom att bland annat resor i projektet genomförs så att miljöpåverkan minimeras och att pappersanvändningen reduceras genom aktiv använding av digital information. Hur kommer projektet att arbeta med det horisontella kriteriet jämställdhet/likestilling Idrottsrörelsens program för jämställdhet/likestilling i Sverige respektive Norge kommer att ligga till grund för planering, genomförande och uppföljning av projektet. Här ges en unik möjlighet att på ett konkret plan jämföra och lära av varandra i hur jämställdheten kan främjas i de aktiviteter som kommer att genomföras. Hur kommer projektet att arbeta med det horisontella kriteriet ökad mångfald/integration? Möjligheterna att öka mångfalden och förbättra integrationen kommer att uppmärksammas inom samtliga aktiviteter. Särskilt stor vikt på detta kommer att läggas i aktiviteterna Ledarskapsutveckling och "Metoder att nå nya inaktiva grupper". Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

6 Projektekonomi Gå nu vidare till sidan Specifikation av Svensk kostnadsbudget punkt 25 och fyll i uppgifterna för både den svenska och norska parten. Fyll sedan i Finansieringsplanerna punkt 22 för svensk respektive norsk part. Stäm av att finansieringen är lika stor som de budgeterade kostnaderna, dels de faktiska kostnaderna mot kontant finansiering och dels externa offentligt direktfinansierade kostnader mot direktfinansiering. Sammanställning av projektets kostnadsbudgetar (Obs beloppen summeras automatiskt från specifikationen av kostnadsbudget längre ned, se tabeller 25 till 32) A Svensk projektbudget (SEK) Fylls i automatiskt 21.A.1 Kostnader Kostnadsslag År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Resekostnader Övriga kostnader Summa faktiska kostnader Externa offentligt direktfinansierade kostnader 2 Summa kostnader A.2 Kostnader i sk. 2 % områden: Gävleborg, Västernorrland, Örebro län Av svenska kostnader budgeteras att % kommer att uppstå hos parter i 2 % områden angivna under allmänna uppgifter. B. Norsk prosjektbudsjett (NOK) Fylls i automatiskt 21.B.1 Kostnader Kostnadsslag År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Eget personale anställd och avlönad av projektet Eksterne tjenester Lokalkostnader Investeringar Reisekostnader Övriga kostnader Sum faktiske kostnader Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader 2 Sum prosjektkostnader B.2 Kostnader i sk. 2 % områden Opplands fylke samt Oslo kommun Av norska kostnader budgeteras att % kommer att uppstå hos parter i 2 % områden angivna under allmänna uppgifter. 1 1 Samtliga kostnader som kostnadsföres och belastar den svenska eller den norska projektägaren. 2 2 Arbetskostnad, material, lokal m.fl. andra kostnader som kostnadsföres hos medfinansiär och styrks av medfinansiär. Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

7 22.A Svensk finansieringsplan 22.A.1 Nationell offentlig finansiering samt EU finansiering Kontant finansiering År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Region Värmland Värmlands Idrottsförbund Offentlig direktfinansiering (arbete m.m.) Summa svensk nationell medfinansiering Europeiska Regionala UtvecklingsFonden Summa svensk offentlig finansiering inkl EU finansiering A.2 Privat kontant finansiering Finansiär År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Summa 22.A.3 Summa total svensk finansiering År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Nationell offentlig finansiering Europeiska Regionala UtvecklingsFonden Privat kontant finansiering Summa total finansiering Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

8 22.B Norsk finansieringsplan 22.B.1 Offentlig finansiering Kontant finansiering År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Akershus fylkeskommune Ostfolds fylkeskommune Hedmarks fylkeskommune Offentlig direktfinansiering (arbeid m.m.) Akershus idrettskrets Ostfolds idrettskrets Hedmark idrettskrets Summa norsk regional medfinansiering Statliga IR-midler Summa norsk regional finansiering inkl. IR-midler B.2 Privat kontant finansiering Finansiär År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Summa 22.B.3 Summa total norsk finansiering År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Summa norsk regional medfinansiering Statliga IR-midler Privat kontant medfinansiering Summa total finansiering Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

9 Underskrift Undertecknad försäkrar att: - uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior av handlingar som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. - inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade stöden, har mottagits eller kommer att mottagas för detta projekts kostnader. - sökande organisation åtar sig att följa de lagar, föreskrifter samt övriga villkor som gäller för stödet vid ett beslut om stöd. Samtidigt medges att: - projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen - sökandes kreditgivare och revisorer får lämna/gi information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet. - personinformation om projektledning får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial. - information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter och resultat m.m. samt att hela eller delar av läges- och slutrapporter får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial. Datum Ort Karlstad Datum Sted Strømmen Svensk projektsökande Norsk prosjektsøker Namnförtydligande Göran Pettersson / Per Dalebjer Namnförtydligande Sven Even Maamoen Ansökan om stöd lämnas till det svenska delområdessekretariatet i det område som projektets verksamhet i huvudsak ska bedrivas i. Adresser m.m. finns i programmanualen. Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

10 Bilagor till ansökan/vedlegg till søknaden 23. Checklista och nödvändiga bilagor/vedlegg för en komplett ansökan Checklista SV NO Kontrollerat A B C Alla text-fält/block samt hela specifikationen av kostnader är fullständigt ifyllda Stöd har sökts ur det ena av de två prioriterade områdena Alla aktiviteters start- och slutdatum ligger inom projektets start och slutdatum D Alla aktuella indikatorer har fyllts i och kommenterats. Ej aktuella har markerats med E Alla bilagor enligt nedan samt egna bilagor bifogas/skickas in i samband med att ansökan lämnas Bilaga nr SV NO Bilaga/vedlegg Mallnamn* 1 Intyg/underlag angående behörig firmatecknare, kopia av registreringsbevis, protokoll fra kompetent organ eller lignende/motsvarande. 2 Utförlig/omfattende projektbeskrivning 3 Medfinansieringsintyg/bekräftelse från nationell offentlig/privat finansiär 4 Tid- och aktivitetsplan *mallar finns att hämta på Medfinansieringsintyg Tid- och aktivitetsplan 24. Eventuellt tillkommande bilagor Bilaga nr SV NO Bilaga/vedlegg Mallnamn* Specificering av resor utanför Sverige/Norge Resor inom Sverige/Norge Specificering av avskrivningar och avskrivningspraxis rörande projektets kostnader Beräkningsunderlag för eventuella indirekta kostnader För upphandlande myndigheter/enheter: Eventuella beslut om upphandlingspolicy med beloppsgränser för upphandling av varor och tjänster för mindre belopp För projekt som ansöker om retroaktivt stöd: Bifogar dokument som styrker att redovisning/bokföring skett på särskilt kostnadsställe i bokföringen så att projektets intäkter och kostnader kan utläsas oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt. *mallar finns att hämta på Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

11 Specifikation av svensk kostnadsbudget Alla belopp i SEK 25.A.1 Kostnad för egen personal anställd och avlönad av projektägaren Månadslön inkl Sysselsättnings Egen personal, befattning/roll i projektet lönebikostnader -grad i procent Antal månader Kostnader SEK Nationell koordinator Ekonomiansvarig Processansvarig - Breddidrottsarrangemang Processansvarig - Ledarutveckling Processansvarig - Metodutveckling "inaktiva" Delfinansiering av gemensam projektledare Summa egen personal A.2 Kostnad för egen personal fördelat per år Ange start år här År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Summa fördelad per år A.1 Kostnad för externa tjänster Ange typ av tjänst Kostnader SEK Konsultinsats HA Konsultinsats HA1 - Breddidrott 2 Konsultinsats HA2 - Ledarutveckling 2 Konsultinsats HA3 - Modellutveckling 2 Uppföljning utvärdering 2 Summa externa tjänster A.2 Kostnad för externa tjänster fördelat per år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Summa fördelad per år A.1 Lokalkostnader Ange typ av lokal Antal m 2 Hyra/månad Antal månader Kostnad SEK 1,25 tjänsterum Summa lokalkostnader A.2 Lokalkostnader fördelat per år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Summa fördelad per år Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

12 28.A.1 Investeringar Ange objekt och antal Ytterligare investeringar enligt bilaga nr (Eventuella) avskrivningar beräkningsunderlag (bilaga nr ) Beräknat investeringsdatum ÅÅMM ÅÅMM ÅÅMM ÅÅMM ÅÅMM ÅÅMM Beräknat inköpspris Summa investeringar 28.A.2 Investeringar fördelat per år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Summa fördelat per år 29.A.1 Resekostnader Ange typ av kostnad Kostnad SEK Resor inom Sverige/Norge 2 Övriga resor utom Sverige/Norge enligt bilaga nr 5 17 Summa resekostnader A.2 Resekostnader fördelat per år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Summa fördelad per år A.1 Övriga kostnader Ange typ av kostnad Kostnad SEK Förbrukningsmaterial 6 Telefon, data- och portokostnader 75 Informationsmaterial 8 Resor och logi Träffpunkter och studiebesök 1 8 (Eventuella) indirekta kostnader, beräkningsunderlag (bilaga nr ) Summa övriga kostnader A.2 Övriga kostnader fördelat per år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Summa fördelad per år Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

13 31.A.1 Externa offentligt direktfinansierade kostnader Offentligt bidrag i annat än pengar Bilaga nr Antal tim/enheter Värde per tim/enhet Kostnader SEK Arbete Lokal Material Summa 31.A.2 Externa offentligt direktfinansierade kostnader fördelat per år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt SEK Summa fördelad per år Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

14 Spesifikasjoner av norsk kostnadsbudsjett Alla belopp i NOK 25.B.1 Kostnad för eget personale, ansatt og lønet av prosjekteier Månadsløn inkl Sysselsättningsgrad i procent måneder Antall Eget personale, befattning/roll i projektet Kostnad NOK sos kostn. Projektledare (VIF-del är i tillägg) Økonomiansvarlig Ansvarlig HA1 - bredd - HIK Ansvarlig HA2 - leder - AIK Ansvarlig HA3 - modeller - ØIK Summa eget personale B.2 Kostnad för eget personale År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Summa fordelt pr år B.1 Kostnad för eksterne tjenester Ange typ av eksterne tjenester Kostnader NOK Konsultinsats HA4 4 Konsultinsats HA1 14 Konsultinsats HA2 14 Konsultinsats HA3 14 Utvärdereing - uppföljning 2 Summa eksterne tjenester B.2 Kostnad för eksterne tjenester pr år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Summa fordelt pr år B.1 Lokalkostnader Ange typ av lokal Antal m 2 Hyra/månad Antal månader Kostnad NOK,85 tjenesterom Summa lokalkostnader B.2 Lokalkostnader fordelt pr år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Summa fordelt pr år Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

15 28.B.1 Investeringar Ange objekt och antal Ytterligare investeringar spesifiseres i vedlegg nr (Eventuella) avskrivningar beräkningsunderlag (bilaga nr ) Antatt år/måned för investering ÅÅMM ÅÅMM ÅÅMM ÅÅMM ÅÅMM - ÅÅMM Kostnad NOK Summa investeringar 28.B.2 Investeringar pr år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Summa fordelt pr år 29.B.1 Reisekostnader Ange typ av kostnad Kostnad NOK Reiser innen Norge/Sverige Øvriga reisekostnader utom Norge/Sverige spesifiseres i vedlegg nr 5 14 Summa reisekostnader B.2 Reisekostnader pr år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Summa fordelt pr år B.1 Øvriga kostnader Ange typ av kostnad Kostnad NOK Forbrukningsmateriell 5 Telefon, data og porto 5 Informasjonsmateriell 75 Resor o logi Träffpunkter och studiebesök 1 6 (Eventuella) indirekte kostnader, beräkningsunderlag (vedlegg nr ) Summa øvrige kostnader B.2 Øvrige kostnader fördelat per år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Summa fördelat pr år Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

16 31.B.1 Eksterna direkte finansierte offentlige kostnader Direkte finansierte offentlige kostnader Vedlegg nr Antall timer/enheter Kostnad per tim/enhet Kostnader NOK Summa 31.B.2 Ekterne direkte finansierte offentlige kostnader pr år År 29 År 21 År 211 År 212 Totalt NOK Summa fordelt pr år Ansökan Interreg Sverige Norge version Projektutlysning

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER S30441-8-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Box 10 651 02 Karlstad Projekt: Världens

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-21-11

DIARIENUMMER G30441-21-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-18 DIARIENUMMER G30441-21-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-2646-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Kristina Carling Verkstadsgatan 1 652

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER R330441-188-08

DIARIENUMMER R330441-188-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-01-12 DIARIENUMMER R330441-188-08 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Anders Gustafsson Universitetsgatan 2 651 88

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-43-11

DIARIENUMMER N30441-43-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-06-14 DIARIENUMMER N30441-43-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Birka Folkhögskola Att: Annkristin Holmberg Birkavägen 25 836 95 Ås Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-1-10

DIARIENUMMER N30441-1-10 BESLUT SMÅPROJEKT 2010-02-16 DIARIENUMMER N30441-1-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Handelskammaren Mittsverige Att: Dick Jansson Kyrkogatan 26 852 32 Sundsvall

Läs mer

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft

DIARIENUMMER 304-631-13. Projekt: Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer som konkurrenskraft BESLUT PROJEKT 2013-03-25 DIARIENUMMER 304-631-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Samhällsentreprenörskap

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER S30441-50-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Compare Karlstad Att: Mikael Lundström Lagergrens gata 4 651 07 Karlstad Projekt:

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER S30441-36-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Byggutbildning Star i Dalarna Att: Dan Gustafsson Kaserngården 6 79140 Falun Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER S30441-69-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Urban Karlsson Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 651

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2012-06-27 DIARIENUMMER N30441-34-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län/länskulturen Att: Stefan Ek Box 377 831 03 Östersund

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-74-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Emigrantregistret/Kinship Center Att: Mattias Nilsson Box 331 651 89 Karlstad

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-120-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Turistföreningen Gränslauta Att: Örjan Sedin Brogränd 26 B 831 41 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid

DIARIENUMMER R Projekt: Seterbrukets biologiske kulturarv som ressurs for en bærekraftig framtid BESLUT SMÅPROJEKT 2011-02-18 DIARIENUMMER R30441-61-10 DELOMRÅDE R (NGB/IS) Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges lantbruksuniversitet/cbm Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5088-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Arvika Näringslivscenter ek för Att: Mikael Engstig Box 913 671 29 Arvika Projekt:

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-11-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Malung-Sälens kommun Att: Ingemar Kyhlberg Box 14 78 221 Malung Projekt: Destinationsutveckling

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-17 DIARIENUMMER 304-8797-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Cerut, Karlstads universitet Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-51-09

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-51-09 Jämtlands Läns Landsting / Område UoU Att: Wilhelm Skoglund Torsta 830 43 Ås Projekt: Idrettsanleggs betydning for samfunnsutvikling Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet

Läs mer

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER G30441-17-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Christina Christiansson Regionens Hus 542 87 MARIESTAD

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad. Projekt: Gränsregion? Dansregion!

Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad. Projekt: Gränsregion? Dansregion! BESLUT 2008-09-12 DIARIENUMMER S30441-69-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Dans i Värmland Att: Marianne Eriksson Box 1022 651 15 Karlstad Projekt:

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Paraplyprojekt - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare, bedöma projektidéns

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-06

INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-06 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Datum: INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-6 www.interreg-sverige-norge.com Observera att alla belopp i ansökan anges i egna landets

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-09 DIARIENUMMER N30441-119-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens församling Att: Gustaf Forsmark Box 63 830 90 Gäddede

Läs mer

DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring

DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER R30441-67-08 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: Hjärtat i Skandinavien

Läs mer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS. Projekt: Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland

DIARIENUMMER DELOMRÅDE IS. Projekt: Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland BESLUT PROJEKT 2013-12-16 DIARIENUMMER 304-8155-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Värmland Att: Katarina Nordmark 651 86 Karlstad Projekt: Regional

Läs mer

VÄGLEDNING TILL ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRPROJEKT

VÄGLEDNING TILL ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRPROJEKT VÄGLEDNING TILL ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRPROJEKT 9 juni 2010 1 (12) ANSÖKAN OM STÖD FÖR FÖRPROJEKT FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND/KATTEGAT/SKAGERRAK-PROGRAMMET Denna vägledning ska fungera som stöd och hjälp

Läs mer

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS BESLUT Småprojekt DATUM 2008-05-06 DIARIENUMMER S30441-77-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Att: Inga-Lill Lindqvist Svetsarevägen

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-166-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-166-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstads kommun Att: Björn Gunnarsson 452 80 STRÖMSTAD Projekt: Gränsregional

Läs mer

DELOMRÅDE IS. Diarienummer S30441-45-09

DELOMRÅDE IS. Diarienummer S30441-45-09 BESLUT PROJEKT 2009-12-16 Diarienummer S30441-45-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Mia Marklund 651 84 Karlstad Projekt: Näringslivet som motor

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2012-03-21 DIARIENUMMER G30441-11-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Strömstad Gymnasium Att: Johan Flodin Tångenv 2 452 80 STRÖMSTAD

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Stiftelsen Jamtli Att: Björn Olofsson Box 709 831 28 Östersund Projekt: Husnyckeln Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 12 februari 2013 kl 13 Plats Kommunkontoret Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande

Läs mer

DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE DIARIENUMMER R30441-12-09

DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE DIARIENUMMER R30441-12-09 BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER R30441-12-09 DELOMRÅDE REGIONÖVER- SKRIDANDE Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Lars Nilsson Universitetsgatan 2

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: House of Dalarna

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT SMÅPROJEKT 2011-01-21 DIARIENUMMER R30441-60-10 DELOMRÅDE NGB och IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mid Sweden Science Park AB Att: Kerstin Dahlberg Kunskapens väg 4 831

Läs mer

INTERREG III A Sverige - Norge

INTERREG III A Sverige - Norge Beslut enligt förordning SFS 1997:1258 med länsstyrelseinstruktion samt förordning SFS 1999:1424 med förvaltning av EG:s strukturfonder. Mitthögskolan Att: Thure Mårtensson Regementsgatan 25-27 831 25

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS FÖRSLAG SMÅPROJEKT 2008-12-09 DIARIENUMMER S30441-186-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland/Ung Kultur Att: Urban Norlander Box 1022 651 15 Karlstad

Läs mer

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-09-03 DIARIENUMMER 304-5821-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västernorrland Att: Håkan Söderberg Pumpbacksgatan 19 871 12 Härnösand

Läs mer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-164-08

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-164-08 BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER G30441-164-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götaland Att: Lena Tingström 403 40 GÖTEBORG Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-43-08

DIARIENUMMER G30441-43-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-43-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Att: Göran Holmberg Naturbruksgymnasiet Dingle

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie

DIARIENUMMER N Projekt: Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism, förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2010-01-12 DIARIENUMMER N30441-68-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Naboer AB Att: Lennart Adsten Rådhusgatan 44 S-831 82 Östersund Projekt: Gränsfjällen

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-16-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Börje Hansson 831 25 Östersund Projekt: Strukturerat Multidisciplinärt

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-76-08 BESLUT 2008-05-28 DIARIENUMMER S30441-76-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Christer Swahn Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: The Scandinavian

Läs mer

DIARIENUMMER

DIARIENUMMER BESLUT PROJEKT 2013-05-08 DIARIENUMMER 304-1246-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Landstinget Västernorrland Att: Mats de Vahl Regional utveckling 871 85 Härnösand

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Allmänna uppgifter Avsnittet Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet.

Allmänna uppgifter Avsnittet Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet. Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio avsnitt. I varje avsnitt finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Avsnittet Allmänna

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-47-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Uddevalla kommun Att: Lena Tegenfeldt Stadshuset, Utvecklingsavdelningen

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Projekt: Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion

Projekt: Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-27-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting, JiLU Att: Erik Andersson Torsta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten Att ansöka om regionala projektmedel Anvisningar till ansökningsblanketten Del 1 1. 1. Allmänna uppgifter Projektets namn Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr.

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr. 1(5) Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas. Sökande Bankgiro Bankgironr Bankkonto Clearingnr Bankkontonr. Är du medlem i någon producentorganisation för frukt och grönt? (Ringa in ett

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-98-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Att: Bernt Eriksson Ringvägen 112 452 80 STRÖMSTAD Projekt:

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-10-10 DIARIENUMMER S30441-71-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Torsby kommun Att: Suzanne Palmquist 25. Kulturavdelningen 685 80 Torsby Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-58-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Jamtli Att: Torgärd Notelid Box 709 831 28 Östersund Projekt: Museer

Läs mer

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com

Läges/statusrapport. Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverigenorge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1.

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Anvisningar till ansökningsblanketten

Anvisningar till ansökningsblanketten Anvisningar till ansökningsblanketten För att praktiskt kunna använda anvisningarna i anslutning till ifyllandet av blanketten rekommenderas att göra en utskrift. Här får ni hjälp och instruktioner om

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer