Dags att miljörapportera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att miljörapportera"

Transkript

1 Dags att miljörapportera Föregående års verksamhet ska rapporteras senast den 31 mars Den här handledningen visar vad du ska tänka på när du miljörapporterar. Här får du svar på de flesta av dina frågor. Har du ytterligare frågor kan du kontakta din täkthandläggare på Länsstyrelsen eller ansvarig miljöinspektör på kommunen. Nyheter för 2011 (2010 års miljörapport) är att 1. Produktionsuppgifterna ska lämnas in tillsammans med miljörapporten (se punkt 4.1 sid 5) 2. Miljörapporten i första hand ska lämnas digitalt via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Miljörapporten för år, 2011 måste lämnas via SMP. För miljörapport avseende verksamhetsåret 2010 finns dock möjlighet att lämna som tidigare. Mer information om hur man lämnar miljörapporter på SMP miljörapporteringen får ni via naturvårdsverkets hemsida (Tips! ange sökord: täkter och klicka vidare på Rapportering av produktionsuppgifter i SMP ) Innehåll Vem ska miljörapportera? Varför ska man miljörapportera? Hur går det till att miljörapportera? Var får jag tag på blanketter? Vem är tillsynsmyndighet? Bra att veta Hur fyller jag i blanketten? Vem ska miljörapportera? Alla tillståndsprövade täktverksamheter ska lämna miljörapport för varje kalenderår. Miljörapporten ska inlämnas senast den 31 mars till tillsynsmyndigheten. Varför ska man miljörapportera? Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål. Tanken med detta är att vi alla tillsammans ska verka för att skapa en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. De uppgifter som du lämnar i miljörapporten kommer att ingå i den sammanställning som Länsstyrelsen varje år gör för att följa upp miljöutvecklingen i länet. I miljörapporten har du möjlighet att redovisa de miljöförbättrande åtgärder som ditt företag har gjort för att bidra till vårt gemensamma miljöarbete. 1

2 Hur går det till att miljörapportera? För att underlätta miljörapporteringen har Länsstyrelsen tagit fram en förtryckt blankett med rubriker för alla uppgifter som ska lämnas in. För att förenkla rapporteringen finns också denna handledning som ska hjälpa dig att fylla i blanketten. Du kan välja mellan att sammanställa din miljörapport helt själv eller att utgå från den blankett som Länsstyrelsen har tagit fram. Om du vill vara säker på att få med alla de uppgifter som krävs så är det bäst att använda denna blankett. Följande handlingar är bra att ha till hands när du fyller i miljörapporteringsblanketten: - årets produktionsblankett, - gällande tillståndsbeslut, - övriga myndighetsbeslut och förelägganden som berör verksamheten, - resultaten från egenkontrollen och eventuell uppföljning enligt beslutat kontrollprogram. Du kan läsa vidare om vad rapporten ska innehålla i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9). Föreskrifterna kan du hämta på Naturvårdsverkets hemsida Var får jag tag på blanketten? Blankett för miljörapportering av täkter kan du hämta på länsstyrelsens hemsida (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland) eller beställa direkt från Länsstyrelsen. Vem är tillsynsmyndighet? Länsstyrelsen har tillsynsansvaret i följande kommuner. Bengtsfors Grästorp Lysekil Skara Tjörn Öckerö Bollebygd Herrljunga Mellerud Strömstad Tranemo Dals Ed Härryda Munkedal Tanum Töreboda Essunga Karlsborg Orust Tibro Vara Färgelanda Lerum Partille Tidaholm Vårgårda Kommunens miljöansvariga nämnd har tillsynsansvaret i följande kommuner. Ale Göteborg Lilla Edet Sotenäs Ulricehamn Alingsås Götene Mariestad Stenungsund Vänerborg Borås Hjo Mark Svenljunga Åmål Falköping Kungälv Mölndal Trollhättan Gullspång Lidköping Skövde Uddevalla 2

3 Bra att veta Miljösanktionsavgift Om du inte lämnar in miljörapporten i rätt tid kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift på kr. Anstånd med att lämna miljörapport Om du inte har möjlighet att lämna din miljörapport i tid kan du ansöka om att få lämna in den senare. Uppskov kan lämnas i högst en månad för rapportens grunddel och högst tre månader för textdelen. För att få uppskov måste du kunna anföra särskilda skäl. Hur fyller jag i blanketten? Den här handledningen följer Länsstyrelsens miljörapportblankett punkt för punkt. Grunddel MILJÖRAPPORT FÖR TÄKTVERKSAMHET FÖR ÅR Fyll i vilket år miljörapporten avser. UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Täktens platsnummer (dossiernummer) Dossiernumret finner du på längst upp till vänster på blanketten för produktionsuppgifter som företaget får från Länsstyrelsen i början av varje år. Fastighetsbeteckning Här fyller du i aktuella namn på samtliga fastigheter som ingår i täkttillståndet. Om fastighetsbeteckningarna har ändrats ska du skriva in de nya beteckningarna. Kommun Namn på den kommun där täkten är belägen. Huvudbransch och tillhörande kod Fyll i kryss för de eventuella andra verksamheter som pågår inom täktområdet. (Avser annan verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken.) Ev övriga branscher och koder Avser annan verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Fyll i kryss för de eventuella andra verksamheter som pågår inom täktområdet. UPPGIFTER OM TILLSTÅNDSHAVARE OCH EXPLOATÖR Här fyller du i aktuella uppgifter om tillståndshavare och exploatör om det är annan än tillståndshavaren. Fyll också i aktuell kontaktperson och ansvarig för verksamheten. Om ingen verksamhet har bedrivits i täkten under året så fyller du i ett kryss i rutan. Ansvarig undertecknar grunddelen som ska skickas in till tillsynsmyndigheten. Textdelen, som beskrivs nedan, behöver då inte fyllas i. 3

4 Textdel Årtal, platsnummer, kommun och fastighetsbeteckning behöver du bara fylla i om företaget fått dispens att lämna in textdelen senare. 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 Huvudsakliga arbetsmoment Beskriv kortfattat alla de viktigaste arbetsmoment som bedrivs inom täktområdet. Om utrymmet på blanketten inte räcker så kan du skriva resten i en bilaga. (Markera med kryss om bilagor bifogas). Eventuella förändringar i verksamheten som skett under året skall också anges. (Exempel: Inom området bedrivs täkt och förädling av naturgrusmaterial. Fyndigheten avbanas successivt med grävskopa. Avbaningsmassorna lagras inom verksamhetsområdet för att kunna användas vid efterbehandlingen. Gruset bryts med frontlastare och grävskopa och sorteras till olika fraktioner i ett mobilt sorteringsverk. De förädlade grusprodukterna lagras inom täktområdet. Utleverans av material sker med lastbilar som lastas med frontlastare. Tankning och reparationer av fordon sker i maskinhallen på området). 1.2 Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön Beskriv kortfattat de miljöstörningar som verksamheten ger upphov till. (Exempel: Användningen av arbetsmaskiner och sorteringsverk ger upphov till buller. I samband med framför allt lastning kan höga impulsljud uppstå. Interna transporter och utleverans av material innebär transportarbete som skapar buller, damning och utsläpp av koldioxid, kväveoxider m.m till luft. Verksamheten ger upphov till mindre mängder avfall i form av spillolja, skrot och hushållssopor som lämnas för återvinning eller förbränning. 2. GÄLLANDE BESLUT 2.1 Tillstånd enligt miljölagstiftningen Här noteras datum, beslutsmyndighet och diarienummer på samtliga gällande tillståndsbeslut och beslut om ändring av villkor för verksamheten. 2.2 Kontrollprogram Notera datum och beslutsmyndighet om företaget blivit förelagda att följa ett kontrollprogram (gäller de flesta bergtäkter). Markera med kryss i rutan om ni bara följer eget program för verksamhetskontroll som inte är beslutat av myndighet. 2.3 Andra beslut/förelägganden etc som reglerar verksamheten, gäller även föreläggande beträffande farligt avfall, transporttillstånd Om det finns ytterligare beslut som reglerar verksamheten ska här noteras datum för beslut, beslutsmyndighet och vad beslutet gäller. 2.4 Tillsynsmyndighet Under rubriken Vem är tillsynsmyndighet (på sid 2 i denna handledning) framgår om Länsstyrelsen eller den kommunala miljönämnden ansvarar för tillsynen i din kommun. 4

5 3. GÄLLANDE VILLKOR MED KOMMENTARER 3.1 Gällande villkor Här ska du skriva en kommentar och beskriva hur företaget arbetat för att uppfylla villkoren i tillståndsbeslutet och eventuella förelägganden(t.ex. att vibrationsmätning har utförts och hänvisa till bilaga med mätprotokoll). Det räcker alltså inte att bara skriva att villkoren är uppfyllda. Du behöver inte skriva in hela villkorstexten. Det räcker med villkor 1, villkor 2 osv för respektive beslut. 4. DRIFT- OCH PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN UNDER ÅRET 4.1 Produktionsmängd Termerna i tabellen har följande betydelse: Naturgrus: avser naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block. Berg: avser krossberg och blocksten. Andra jordarter: avser t.ex. matjord och lera. Mängd utbrutet material: avser, för andra täkter än torvtäkter, antal ton utbrutet material som t.ex. schaktats, grävts eller sprängts ut under året. Om materialet inte vägs beräknas mängden först i kubikmeter genom uppmätning av ytan multiplicerat med djupet som bryts ut. Kubikmeter omräknas sedan till ton med hjälp av lämplig omräkningsfaktor för berg, morän, naturgrus eller andra jordarter (berg 2,65 ton/m 3, morän 2 ton/m 3, naturgrus 1,85 ton/m 3, matjord 1 ton/m 3,). För torvtäkter anges mängden i kubikmeter. Mängd levererat material: avser material som under året levererats från täktområdet. Material som sålts men ligger kvar i upplag vid årets slut ska inte medräknas. Användningsområde - Väg: avser material såsom asfaltballast, förstärkningslager, bärlager och dränerande material till anläggning av väg. OBS! Fyllnadsmaterial tillväg redovisas som fyllnadsarbeten. - Fyllnadsarbeten: avser fyllnadsmaterial som används i samband med vägarbeten och andra anläggningsarbeten. Material som används för utfyllnad utgörs ofta av lågkvalitativt material såsom morän och viss sprängsten. - Blocksten: avser produkter ur blockstenstäkter. - Annat: avser uppgift om total mängd som levererats för andra än de i tabellen angivna övriga användningsområdena som t.ex. mursand, filtersand, sandlådesand, torrbruk, spackel och halkbekämpning. Gråmarkerad och överstruken ruta: Uppgift ska inte lämnas. 4.2 Drifttid Ange det totala antalet dagar eller timmar och under vilka arbetstider på dygnet som de olika arbetsmomenten pågått under året. 5

6 4.4 Tillbud, störningar, klagomål samt vidtagna åtgärder i enlighet med villkoren och miljöbalkens allmänna hänsynsregler Här noteras t ex haveri på hydraulslangar, spill eller utsläpp av diesel eller andra petroleumprodukter, bränder, olyckstillbud osv. Om företaget tagit emot klagomål från kringboende eller andra berörda ska detta också noteras här. 4.5 Funktion av befintliga reningsanläggningar- reningseffekt och tillgänglighet Ange vilka reningsanläggningar (t.ex. sedimentationsdamm, dammskydd på transportband, sprinkleranläggning vid kross, dammsugare till borraggregat etc.) som finns. Notera egna tillsynsåtgärder på dessa anläggningar, eventuella haverier och hur detta i så fall har åtgärdats. 4.6 Eventuella åtgärder för att minska buller Notera de åtgärder som genomförts i syfte att minska bullernivåerna. (Exempel: Uppföra nya bullervallar, flytta kross eller sorteringsverk in bakom bullerskydd, inkapsla kompressorer, investering i ny maskinutrustning, utbildning i ECO-driving, anpassning av arbetstider). 4.7 Besiktningar Notera de besiktningar av verksamhetens anläggningar som företaget genomfört med utgångspunkt i program för egenkontroll eller kontrollprogram som fastställts av tillsynsmyndigheten. Notera tidpunkt och antal besiktningar för respektive anläggning. Beskriv också eventuella problem som upptäckts och vad som gjorts för att rätta till felaktigheterna. 4.8 Sammanfatta företagets rutiner för fortlöpande miljöförbättrande arbete och vilka förändringar som har gjorts under året i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler Notera de åtgärder som vidtagits under året för att förbättra driften och minska miljöpåverkan från täkten. Det kan exempelvis handla om införskaffande av nya maskiner som ger mindre utsläpp, åtgärder för att minska spridning av damm, anpassning och förbättring sprängteknik mm. 5. RÅVAROR, KEMIKALIER OCH ÖVRIGA RESURSER 5.1 Förbrukning av vatten Ange antal m 3 förbrukat vatten. (Finns ingen vattenmätare så får volymen uppskattas.) 5.2 Förbrukning av sprängmedel Notera antal ton förbrukade sprängmedel. 5.3 Energianvändning Ange den energimängd som förbrukats under året. Dela om möjligt upp i extern förbrukning (d.v.s. lastbilar för in- och uttransport) och intern förbrukning (d.v.s. för kross, sikt, hjullastare, manskapsbodar m.m.). 6

7 5.4 Åtgärder för övergång till förnyelsebar energi och energieffektivisering Notera om ni genomfört någon förändring som t.ex. byte av elleverantör (vindenergi), byte till biobränslen, utbildning av chaufförer i ECO-driving etc. Notera också om ni har planer på att genomföra liknande förändringar i framtiden. Det kan t.ex. handla om att fortlöpande ha koll på el- och dieselförbrukning per producerat ton material. 5.5 Förbrukning av övriga kemiska produkter som kan innebära risk från hälso- och miljösynpunkt Här kan det vara aktuellt att notera förbrukning av smörj- och hydrauloljor, smörjfett, vägsalt, maskinrengöringsmedel mm. 5.6 Åtgärder som vidtagits för att byta ut hälso- och miljöfarliga produkter mot mindre farliga produkter i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler Det kan t.ex. gälla byte till vegetabiliska smörjoljor. 6. UTSLÄPP TILL VATTEN OCH LUFT 6.1 Utsläpp från förbränning av bränsle Här ska du, med utgångspunkt i den bränsleförbrukning du angett under punkten 5.3 räkna fram de ungefärliga mängderna utsläpp av koldioxid och kväveoxider till luft. Mängden förbrukad diesel (antal m 3 ) gånger 0,33 ger mängden utsläppta kväveoxider (NO x) i ton/år och gånger 3 ger mängden utsläppt koldioxid (CO 2 ) i ton/år. 6.2 Utsläpp av stoft Även resultaten från mätningar som gjorts med anledning av arbetarskyddsbestämmelserna kan anges här. 6.3 Specificering av utsläpp till vatten Gäller om mätningar genomförs i utgående dagvatten i enlighet med program för egenkontroll eller fastställt kontrollprogram. Bifoga alla analysprotokoll från de vattenprover som tagits under året. Resultaten bör redovisas i jämförelse med föregående års resultat i form av ett diagram. 7. ÖVRIG OMGIVNINGSKONTROLL Här anges om företaget under året gjort omgivningskontroll i form av ex bullermätning. Resultat skall bifogas och ev. åtgärder på grund av resultat av kontrollen skall redovisas. 8 TRANSPORTER 8.1 Ange transportmedel samt frekvens av ingående, utgående och interna transporter. Ange vilken typ av fordon som används och hur många de är. Mängden ut- och intransporter kan du räkna fram med utgångspunkt i mängden levererat material. Du ska också ange vilket avstånd det i genomsnitt är till företagets kunder. De interna transporterna omfattning går att räkna ut med utgångspunkt i mängden förbrukad diesel i de fordon som nyttjas internt i täkten. 7

8 8.2 Sammanfatta ert arbete med att effektivisera transporterna för att minimera det totala transportarbetet och minska hälso- och miljöpåverkan Här noterar du om företaget nyttjar returtransporter. Utbildning av chaufförerna i ECOdriving. Planering för bättre logistik i täkten mm. 9. AVFALL OCH FARLIGT AVFALL 9.1 Konventionellt avfall Här noteras mängden hushållssopor, brännbart industri- och byggavfall, ej brännbart avfall, m.m. som uppkommit inom verksamheten under året och som lämnats till återvinning, förbränning eller deponi. 9.2 Åtgärder som vidtagits under året för att minska avfallsmängderna och/eller öka återvinningsgraden i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler Här noteras ex om företaget bytt till andra produkter som ger mindre avfall. 9.3 Farligt avfall Här noteras mängden t.ex. oljespill (från eventuella maskinhaverier), spilloljor, smörjfett, oljefilter, bilbatterier m.m. som uppkommit i verksamheten. 9.4 Åtgärder för att minska mängden farligt avfall från verksamheten och/eller minska avfallets farlighet i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler Här noterar du om företaget har bytt till miljövänliga drivmedel, smörjoljor m.m. 10. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Här anger du uppgifter av intresse från miljö- och hälsoskyddssynpunkt och som inte framkommit tidigare i rapporten. Du kan även ge information om planerade förändringar av verksamheten. 11. UNDERSKRIFT AV DEN ANSVARIGE FÖR VERKSAMHETEN PÅ PLATSEN 8

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Lars Arell SGU-rapport 2005:20 Förord SGU

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD Jönköping 2012-05-16 Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 VÄXJÖ Ansökan om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheterna Gydingstorp 1:11, Moen 1:4, Runneboda 1:3 samt Bjällerberg 1:10 och 1:12 i Ljungby

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik

Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik SMED Rapport Nr 2013:113 Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik med fokus på bygg- och rivningsavfall 2013-02-18 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet Per Edborg, SCB Malin

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer