Plats och tid Stadshuset kl 15:00 17:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Plats och tid Stadshuset kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Sven-Åke Möll Märta Tofeldt Roland Åkerlund Lars-Erik Larsson Lars-Ove Blomryd Uno Hansson Karl Erik Stridh Berit Österlund Stig Swenson Barbro Åkerblad Evy Jessen Pirkko Määttä Sonja Björklund Inger Israelsson Lena Johansson Torvald Brahm Thomas Eriksson Emma Josefsson Gigi Cederholm Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen PRO Trollhättan PRO Trollhättan PRO Sjuntorp PRO Södra PRO Upphärad SPF Södra Väne SPF Veteranerna SPF Flundre RPG Missionskyrkan SKPF Finska Pensionärsföreningen Utvecklingsledare OF Ekonomichef OF Förvaltningschef OF Näringslivsutvecklare Kontorschef, Swedbank Planarkitekt Sekreterare Utses att justera Uno Hansson Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Gigi Cederholm Ordförande Anita Frisk-Kjell Justerande Uno Hansson

2 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) KPR 15 Föregående mötes protokoll Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna. KPR 16 Servicedeklaration/värdighetsgaranti för hemtjänst Sonja Björklund informerar om att det tagits fram en ny servicedeklaration för hemtjänst (se bilaga 1) med syftet att man som brukare ska veta vad man har att förvänta sig. Efter föredragningen ställdes ett antal frågor som Sonja Björklund och Lena Johansson svarade på: Karl Erik Stridh undrar om alla brukare förstår att de ska ställa krav och om de ändå får hjälp om de missar att ställa krav? - Man får den hjälp man ska även om man inte kan efterfråga den. Evy Jessen betonar att det är viktigt att brukarna, så långt som möjligt, får ha samma personal. - Vi strävar mot att tillgodose hur var och en vill ha det. I diskussioner med brukargrupper framkom dock att vissa brukare inte ville ha samma personal hela tiden. Pirkko Määttä lyfter tvåspråkigheten och att det finns få finsktalande bland personalen. - Det är ett nämndsmål att det ska tillgodoses om man önskar få en tvåspråkig kontaktperson. Vart vänder jag mig om jag inte tycker mina närstående får den hjälp de behöver, undrar Karl Erik Stridh. - Det finns ett biståndsbeslut att utgå ifrån. Vänd dig till områdeschefen, som tar reda på vad som hänt i ärendet. Frågan om det finns olika prislappar på vården, lyfts av Lars-Erik Larsson: - Det finns en schablontid med timtaxa. Det är tidsåtgången som avgör hur stor kostnaden blir. Märta Tofeldt undrar hur det hanteras om någon åker akut in med ambulans och inte finns hemma då personalen kommer. - Inskrivningsmeddelande skickas från sjukhuset till kommunen. Är legitimationen som personalen bär tillförlitlig, frågar Stig Swenson.

3 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) - Legitimationen är framtagen så att den inte ska kunna kopieras och ska alltid bäras fullt synlig. Bra om brukarna efterfrågar legitimation om den inte syns. KPR 17 Ekonomisk rapport Inger Israelsson, ekonomichef, redovisar junirapporten (se bilaga 2). Märta Tofeldt undrar över besparingarna som man tidigare befarade skulle behövas. - Lena Johansson förklarar att diskussioner förs gällande avtalet med Vänersborg om Regnbågen. På korttidsboende på Tallbacken bedrivs också vård i livets slut. Tack vare Trygg hemgång har trycket på korttidsplatser minskat och utrymmet inom Tallbackens korttidsverksamhet är därför större när det gäller att ta emot personer som befinner sig i livets slut. Vid beviljande av korttidsplats för vård i livets slut är det biståndshandläggaren som anvisar vid vilket boende den enskilde får plats. Läkaren har ansvar för så kallade brytpunktssamtal. Beslut om höjning av taxor tas i Kommunfullmäktige i slutet av september. Övriga beslutade besparingar ser man inga effekter av ännu. KPR 18 Övriga frågor 1. De vägledande bestämmelserna inom äldreomsorgen delades ut vid förra mötet och Anita undrar om några frågor uppkommit. Lena Johansson förtydligar att det är vägledande bestämmelser och inte regler. Man gör alltid individuella bedömningar. 2. Utbildningsdagen den16 oktober kommer att ha fokus på teknik för äldre samt förslaget på äldreboendeplan. 3. Märta Tofeldt lyfter en anhållan från föreningsexpeditionerna att erhålla protokollet från KPR:s möten och det bifölls. 4. De ledamöter i Pensionärsrådet som har mejladresser meddelar Gigi för vidare spridning till samtliga ledamöter.

4 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) KPR 19 Minimering av kontanter Thomas Eriksson, kontorschef på Swedbank, visar ett bildspel (se bilaga 3) och menar att det handlar om minimering av kontanterna i samhället, inte göra det kontantfritt. Efter föredragningen ställdes frågor som Thomas Eriksson svarade på: Vart vänder man sig för att sätta in pengar och kostar det något för en förening att göra en insättning, undrar Stig Swenson? - Det finns en gemensam inrättning på Drottningtorget där man mot en avgift om kr kan göra insättningar. Föreningar kan göra en överenskommelse med banken och på så sätt minska avgiften. Utanför Swedbank finns en insättningsmaskin där man kostnadsfritt kan göra insättning av mynt. Vissa butiker accepterar inte kort på summor under 50 kronor, upplyser Stig Swenson om, och undrar om han utan avgift kan sätta in till exempel 1500 kr på banken om han sålt något av värde? - Enligt avtal ska butikerna ta emot kort. Ja, det är avgiftsfritt för privatperson att sätta in pengar. Berit Österlund tycker det vore fint om föreningar kunde slippa hantera kontanter och undrar om det kan lösas? - Föreningar kan hyra en apparat under en viss tid eller teckna avtal för hyra under längre period och på så sätt ta emot betalningar via kort. Varför är sparräntan så låg för oss vanliga sparare, frågar Roland Åkerlund? - Räntorna styrs av Riksbanken. Just nu är den historiskt låg, för att stimulera ekonomin. Stig Swenson menar att det inte lönar sig att spara på pensionskontot och undrar om det kommer några nya mynt. - Nej, det är inte lönsamt att ha pengar sparade på lönekontot och mynten kommer på sikt att försvinna. När blir det avgift på att ta ut kontanter i uttagsautomat, frågar Uno Hansson. - Det skulle förvåna mig mycket om det blev avgifter på uttagsautomater! Torvald Brahm informerar om att det framöver kommer att bytas ut sedlar, se bilaga 4, och svarar på frågor. Vi på PRO vill kraftfullt protestera mot ett kontaktlöst samhälle, framför Uno Hansson. - Utgivning av nya sedlar åren är en garant för att kontanter ej kommer att försvinna. Handeln är positiv till minskad kontanthantering, men ej på bekostnad av högre avgifter till banker.

5 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Vid kortköp i butiker kommer det, i mån av tillgång, att finnas möjlighet att höja beloppet och få ut mellanskillnaden i kontanter. Anställda inom handeln ser också förändringen till färre kontanter som en fråga om bättre miljö och säkrare butiker. Inom äldreboendet kommer också Trollhättans Stad medverka i ett projekt, M-handeln = mobil betalning, för att underlätta betalning för äldre utan att använda kontanter. KPR 20 Översiktsplanen Emma Josefsson, informerar om att översiktsplanen nu är på utställning till 30 november, visar ett bildspel (se bilaga 5) och svarar på frågor: Lars-Erik Larsson undrar om det går att bygga i vattnet och Uno Hansson frågar om inte en ökat vattennivå förstör stränderna i Göta Älv. - Då Göta älv och Trollhättans kanal är reglerade vatten ser vi att de största svårigheterna kan komma att skapas av ökade nederbördsmängder snarare än vattennivåstigning. Hur resonerar ni gällande Stridsbergs industri område, frågar Lars-Erik Larsson, och undrar om det kommer att bli någon ytterligare bro? - Vi valde att gå vidare med alternativ 1, som bland annat innebär att få in mer liv, hålla strandkanterna fria, bevara befintliga byggnader och campingen. Ja, en öppningsbar bro är planerad över älven. Eftersom det finns frågor om Drottningtorget visar Emma en illustrationsplan (se bilaga 6) över ombyggnad vid Drottningtorget och berättar att det är ett bättre och säkrare torg man planerar för.

6 Vi lovar dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer. Om vi inte lyckas göra det önskar vi gärna att få veta det. Du bör därför använda vidstående blankett för att framföra dina synpunkter och klagomål till oss. För att främja kvalitet är vi anslutna till nationella kvalitetsregister. Dessa register är sekretesskyddade så att enskilda inte kan identifi eras. Den enskilde har dock rätt att tacka nej till att uppgifter registreras och kan även få sina uppgifter borttagna ur registret om man så önskar. Servicedeklaration för Hemtjänst Vår adress Trollhättans Stad Omsorgsförvaltningen Box Trollhättan Telefon: E-post:

7 Servicedeklaration för hemtjänst Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun har antagit en servicedeklaration för korttidsboende inom äldreomsorg så att du som får insatsen vet vad du kan förvänta dig. Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatserna skall bidra till att ge människor en skälig levnadsnivå. Insatserna skall vara ett stöd för dig så att du kan hantera din vardag och leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. De kriterier som skall uppfyllas för att ha rätt till bistånd är att man har behov av hemtjänst och att man inte kan tillgodose behoven själv eller på annat sätt. Serviceinsatser Serviceinsatser utförs dagtid under vardagar och innehåller hjälp med hemmets skötsel, inköp, tvätt, social samvaro mm. Alla medborgare i Trollhättans kommun som är 75 år och äldre erbjuds möjlighet att ansöka om serviceinsatser upp till åtta timmar i månaden med förenklad biståndsprövning. Omvårdnadsinsatser Omvårdnad utförs alla tider på dygnet efter individuella behov och innehåller sådant som personlig hygien, toalettbestyr, dusch, hårtvätt, nagelklippning, måltider, hjälp att äta och dricka, av- och påklädning, förfl yttning inomhus, tillsyn, social kontakt mm. Om du behöver mer tid än åtta timmar serviceinsatser, är under 75 år eller vill ansöka om omvårdnadsinsatser så sker ansökan med traditionell biståndsprövning. Personalen hjälper dig att ta de kontakter som behövs, t ex med biståndshandläggare, distriktssköterska m fl om ditt behov förändras och insatsen skall omprövas. Du har alltid möjlighet att överklaga beslutet till länsrätten. En avgift betalas för hemtjänst enligt fastställd taxa. Detta kan du förvänta dig av oss... Insatsen ges i enlighet med biståndsbeslutet men utformas efter dina individuella behov och förutsättningar. Du deltar i planeringen av hur service och omsorg skall utföras och du får en personligt utformad omsorgsplan. Vi kan för det mesta anpassa insatserna. Vår personal har undersköterskeutbildning eller motsvarande. Personalen har vana att uppmärksamma och bedöma vilken typ av hjälp en person kan behöva. Vi är medvetna om vikten av att du får vara så aktiv och delaktig som möjligt i vardagssysslorna. Du får en egen kontaktman i personalgruppen som du kan vända dig till med alla frågor och önskemål. Vi tillgodoser be hov av en tvåspråkig kontaktman när det behövs. Det är vår målsättning att hjälpen skall vara hos dig inom det tidsintervall som vi kommit överens om. Om hjälpen av något skäl måste ställas in meddelar vi dig. Personalen bär synlig identitetsbricka. Vi knackar på dörren när vi kommer. Vi arbetar nära kommunens sjuksköterskor. Sjukgymnast och betsterapeut gör planerade insatser när behov fi nns. All personal har tystnadsplikt och du har rätt till full insyn i all dokumentation som görs. Detta förväntar vi oss av dig Du meddelar oss om dina behov förändras. Du talar om dina önskemål och om du är missnöjd med något. Du meddelar oss i god tid eventuella förändringar som innebär att vi inte kan utföra insatsen som vi kommit överens om. Ditt hem är vår arbetsplats ibland krävs en anpassning av arbetsmiljöförhållanden, så att vi kan utföra vården och omsorgen på bästa sätt. Trollhättans Stad Omsorgsförvaltningen Box Trollhättan Telefon Antagen av omsorgsnämnden

8 Servicedeklaration Hemtjänst Våra politiker i omsorgsnämnden har fattat beslut om en ny servicedeklaration för hemtjänsten. Syftet är att brukare ska veta vad man har rätt att förvänta sig av hemtjänsten i Trollhättan.

9 Den nya servicedeklarationen utgår från den nationella värdegrunden för äldreomsorgen Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (SoL 5 kap 4 ) Värdigt liv Privat sfär och kroppslig integritet Självbestämmande Individanpassning och delaktighet Insatser av god kvalitet Gott bemötande Välbefinnande Trygghet Meningsfullhet

10 Servicedeklarationen bygger på synpunkter som framkommit vid möten med brukare, anhöriga, pensionärs- och intresseorganisationer samt personal. Servicedeklarationen betonar att äldre har möjlighet att påverka hur och när service och omsorg ges. Servicedeklarationen för hemtjänsten gäller from september 2013.

11 Servicedeklarationen innehåller: Värdegrunden Beskrivning av hemtjänst Hur ansökan om hemtjänst går till Vad man kan förvänta sig Vad vi förväntar oss Möjligheter att framföra klagomål och synpunkter

12 Värdegrunden För de allra flesta av oss är det tryggt att kunna bo kvar hemma och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. För dig som inte längre klarar ditt dagliga liv i hemmet finns det möjlighet att söka hemtjänst. Hemtjänst innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar hemma så långt det är möjligt. Hemtjänsten ska inrikta sitt arbete på att du ges möjlighet till självbestämmande och delaktighet, så att du kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

13 Beskrivning av hemtjänst Stöd och hjälp i hemmet kan innehålla många olika saker såsom: Service: Städning, tvätt, klädvård, inköp, matlagning, matdistribution, promenad mm. Omvårdnad: Personlig hygien, av- och påklädning, hjälp att äta och dricka, sänggående, social kontakt, tillsyn mm.

14 Ansöka om hemtjänst När du känner att du är i behov av stöd i din vardag är du välkommen att kontakta biståndsenheten. För att avgöra om du har rätt till hemtjänst görs en utredning. Din handläggare prövar din ansökan utifrån dina individuella behov enligt gällande lagstiftning. En avgift betalas för hemtjänst enligt fastställd taxa.

15 Detta kan du förvänta dig av oss Stöd och hjälp ges enligt biståndsbeslut och utformas tillsammans med dig utefter dina behov. Du kan påverka hur och när service och omsorg ges, att du är delaktig är viktigt för oss. Du får en personligt utformad plan som visar hur stöd och hjälp ges hos dig. Din rätt till privatliv respekteras. NY! Personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. NY! Du får en kontaktman i arbetsgruppen som du kan vända dig till med frågor och önskemål. Vi tillgodoser behov av tvåspråkig kontaktman så långt som möjligt. Du har möjlighet att byta kontaktman om du så önskar. Du bemöts med respekt och personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.

16 Detta kan du förvänta dig av oss Vårt mål är att personal har den kompetens som behövs. Vi är medvetna om vikten av att du får vara så aktiv och delaktig som möjligt. All personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner. NY! Vid behov av varaktig hälso- och sjukvård finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vi strävar mot en hög personalkontinuitet om det är viktigt för dig. NY!

17 Detta kan du förvänta dig av oss Vi strävar efter att komma på avtalad tid och informerar dig om eventuella förändringar. All personal bär synlig legitimation. NY! All personal har tystnadsplikt. Du har möjlighet att delta i en träffpunkt eller efter biståndsbeslut dagverksamhet. NY! Vi samverkar med anhöriga om du så önskar. NY! Vi erbjuder stöd till anhöriga. NY!

18 Detta förväntar vi oss av dig Att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar. Du meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder. Du talar om dina önskemål och om du är missnöjd med något. Du medverkar då förändringar behöver göras i ditt hem. Detta för att vi ska kunna ge dig stöd och hjälp på ett säkert sätt.

19 Synpunkter och klagomål Hjälp oss att bli bättre Hemtjänsten vill ge en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha dina synpunkter på vår verksamhet. Vi har en särskild blankett som kan skickas kostnadsfritt till oss. Du kan också lämna synpunkter via kommunens hemsida. Alla synpunkter är värdefulla för oss! Om du lämnar ditt namn och adress kommer du att få ett svar. Där anger vi hur dina synpunkter kommer att behandlas. Du kan också vara anonym.

20 Junirapporten 2013 Bokslut Bokslut Febr Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Bokslut rapport rapport rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport 2012 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh., nämnd Funktionsh., enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Förvaltningens bedömning Summa

21 Junirapporten 2013 Verksamhetsvisa avvikelser, juni 2013 Äldreomsorg Vht Söder Öster Väster Spec enh S:a enh Bist enh Nämnd Totalt 284 Bost.anp Gemens Bem. Enh S-lgh Grb Korttid/växelv Utskr.klara Rehab Kök/dagcent Dagverksamhet H-vård Sjukvård Färdtj T.hjälpm Övrigt OC bedömn 0 0 Summa

22 Det kontantlösa samhället. Thomas Eriksson Swedbank Datum

23 Minimera kontanthanteringen i samhället. Swedbank Datum

24 Upplägg Historisk tillbakablick Varför? Alternativ Framtid Swedbank Datum

25 Historia ( Det var bättre förr ) Trollhättans Sparbank 1979 Bankbok Checkar Bankomatkort/Minutenkort Privatgiro Internet Swedbank Datum

26 Utveckling Serie 1 Serie 1 0 Räknesticka 1 Miniräknare 2 PC 3 Smartphones Swedbank Datum

27 Seri Utveckling 2013 Serie 1 0 Smartphone 1? 2? 3? Swedbank Datum

28 Varför minskad kontanthantering i samhället? Trygghet och säkerhet Varje dag begås mer än 26 rån i Sverige. Svarta pengar Miljö Kontanthanteringen belastar miljön. Kostnad Hanteringen av sedlar och mynt kostar samhället (våra kunder och skattebetalarna) cirka 11 miljarder per år. Dyrare att hantera en kontantbetalning än en kortbetalning. Swedbank Datum

29 Kontanters väg i samhället Swedbank Datum

30 Hjälp oss att skapa ett tryggare samhälle Swedbank Datum

31 Alternativ till kontanter Betala med kortet direkt i butik Avrunda vid köp i butik Autogiro Internetbetalning Telefonbank Mobiltelefon Swish Swedbank Datum

32 Bankomatbolaget Hanterar alla uttagsautomater (ej LF och Kontanten) Hanterar insättningsmaskiner Installerat nya maskiner på de flesta platser Automaterna är neutrala Swedbank Datum

33 Slutsats Svårt att ändra invanda beteenden. Utvecklingen går vidare och farten ökar!! Swedbank Datum

34 Frågor och svar - indragningen av 50- och 1000-kronorssedeln utan folieband Sverig... Sida 1 av UTSKRIFT FRÅN Frågor och svar - indragningen av 50- och 1000-kronorssedeln utan folieband 1. Varför blir 50- och 1000-kronorssedeln utan folieband ogiltig redan efter den 31 december 2013? Det är ett önskemål från handeln och bankerna för att minska antalet sedlar och sedelversioner ute i samhället inför det stora sedel- och myntutbytet som startar Vad är det för skillnad mellan de olika versionerna av 50- kronorssedeln? Den äldre versionen av 50-kronorssedeln saknar folieband och genomsiktsbild. (Genomsiktsbilden är ett mönster på framsidan som tillsammans med baksidans mönster visar valören när sedeln hålls mot ljuset.) Den nyare versionen av 50-kronorssedeln har folieband och genomsiktsbild. 3. Vad är det för skillnad mellan de olika versionerna av kronorssedeln? Den äldre versionen av 1000-kronorssedeln saknar folieband, genomsiktsbild och rörlig bild i streckat band. (Genomsiktsbilden är ett mönster på framsidan som tillsammans med baksidans mönster visar valören när sedeln hålls mot ljuset.) Den nyare versionen av 1000-kronorssedeln har folieband, genomsiktsbild och rörlig bild i streckat band. 4. Vad ska jag göra med mina sedlar? Du kan betala med dem fram till och med den 31 december Du kan också lämna dem till en bank. Bankerna kan ta emot sedlarna till och med den 28 februari När är sista dagen jag kan lämna in de äldre 50- och kronorssedlarna utan folieband till en bank? Du kan lämna in sedlarna till en bank till och med den 28 februari Måste bankerna ta emot sedlar? Nej, bankerna måste inte ta emot sedlar. Vissa bankkontor har inga bankkassor med kontanthantering eller insättningsautomater för sedlar och kan därför inte ta emot sedlar. Är du kund hos en sådan bank behöver du prata med bankens kundtjänst om hur de kan ta emot sedlarna. Bankerna som har kontanthantering kommer att ta emot sedlarna om du är kund i banken. Bankerna tillämpar som vanligt gällande regler för penningtvätt. 7. Vad gör jag om jag har 50- och 1000-kronorssedlar utan folieband kvar efter den 28 februari 2014? Det går att lösa in ogiltiga sedlar (oavsett hur gamla de är) hos Riksbanken mot en avgift som idag är 100 kronor per ärende. Blankett och övrig information om detta finns här. Senast granskad Innehållsansvarig Administrativa avdelningen

35 Konstnärlig utgångspunkt Sveriges Riksbank UTSKRIFT FRÅN Konstnärlig utgångspunkt Under våren 2011 utlyste Riksbanken en tävling i att utforma Sveriges nya sedlar. I april 2012 avslutades tävlingen. Efter att tävlingsjuryn bedömt alla tävlingsbidrag beslutade riksbanksfullmäktige att utse Göran Österlunds bidrag Kulturresan till vinnare. Detta blir därmed den konstnärliga utgångspunkten för de nya sedlarna

36 Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Emma Josefson Kontoret för Hållbart samhälle Trollhättans Stad

37 Vad är en översiktsplan? Karta över hur mark och vatten ska användas Strategiskt dokument Hela kommunen Stora drag Framtid Inte juridiskt bindande

38 Regional plan Detaljplan Översiktsplan Bygglov Byggnation Ny byggnad

39 Aktualitetsprövning : Översiktsplan 2003 är inte längre aktuell i alla delar Redovisa riksintresset för vindbruk Nya krav på miljöbedömning Utvecklingen av Öresjö Förankring hos förtroendevalda, tjänstemän och allmänhet Nytt tänkande kring planering om att bygga centrumnära och förtäta istället för att sprida ut bostadsområden i periferin Ekholms stad, Nya Älvstaden samt ny koppling över kanalen

40 Utställning t.o.m. 30 november 2013.

41 Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Tre mål: Skapa ett hållbart Trollhättan för alla invånare år 2030 Uppfylla visionen om Trollhättan En stolt och innovativ stad med plats för framtiden

42 Inkomna synpunkter under samrådet Trafikbelastning Nya Älvstaden Ekholms stad Broar mellan kanalöarna Grönstruktur Ny slussled Utbyggnad av Sjölanda

43 Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Ett Trollhättan för alla Nio strategier för ett Trollhättan för alla: 1. Bebyggelseutveckling för en blandad, sammankopplad och attraktiv stad 2. En grönblå struktur för befolkningens hälsa och livskvalitet 3. En trafikstruktur för ökande andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik 4. Attraktiva miljöer för företag och innovatörer 5. En besöksvänlig kommun med industriminne i världsklass 6. Tillväxt som gynnar hela den geografiska kommunen 7. Vatten som hot, möjlighet och kvalitet 8. Långsiktig resurshushållning och minskad klimatpåverkan 9. Utbyggnadsstrategi

44 Översiktsplan 2013 Kommunen

45 Översiktsplan 2013 Staden

46 Nya Älvstaden Knorren Källstorp Hjulkvarnelund

47 1. Bebyggelseutveckling för en blandad, attraktiv och sammankopplad stad Utvecklingsprinciper: Förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse Blanda boendeformer Kraftigare exploatering vid kollektivtrafiknoder Mer gång- och cykelvägar Mötesplatser

48 6 500 bostäder fördelade över Trollhättan (nedan) bostäder (höger).

49

50

51

52

53

54

Plats och tid Stadshuset 2015-03-04 kl 15:00 16.30

Plats och tid Stadshuset 2015-03-04 kl 15:00 16.30 1(3) Plats och tid Stadshuset kl 15:00 16.30 Beslutande Sven-Åke Möll Hans Hoffman Märta Tofeldt Roland Åkerlund Lars-Eric Larsson Stig Hansson Lars-Ove Blomryd Ingemar Berg Mari-Anne Alfredsson Karl Erik

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 1(4) Plats och tid Stadshuset 2014-11-19 kl 15:00 16:20

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 1(4) Plats och tid Stadshuset 2014-11-19 kl 15:00 16:20 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 1(4) Plats och tid Stadshuset 2014-11-19 kl 15:00 16:20 Beslutande Anita Frisk Kjell Roland Åkerlund Märta Tofeldt Lars-Eric Larsson Karl Erik Stridh John-Olof

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Plats och tid Trygghetsboendet 2014-05-21 kl 15:00 17:00

Plats och tid Trygghetsboendet 2014-05-21 kl 15:00 17:00 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-05-21 1(3) Plats och tid Trygghetsboendet 2014-05-21 kl 15:00 17:00 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Sven-Åke Möll Siv Andersson Lars-Eric Larsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00

Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-09-09 1(5) Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00 Beslutande Sven-Åke Möll Hans Hoffman Hilkka Andersson Ing-Britt Andersson Roland Åkerlund Stig Hansson

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma

Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Hemtjänst Till dig som snart ska få socialt stöd och omsorg hemma Skellefteå kommuns hemtjänst är till för dig som behöver socialt stöd och omsorg för att kunna bo kvar hemma. Att få hemtjänst för första

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Laholm

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Laholm Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Laholm mars 2015 Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen är framtagen för att säkerställa att äldreomsorgen utförs på ett tryggt och bra sätt. Äldreomsorgen

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

inom äldreomsorgen i Västerås stad

inom äldreomsorgen i Västerås stad inom äldreomsorgen i Västerås stad Fastställd av äldrenämnden juni 2015 Värdigt liv och välbefinnande I socialtjänstlagen finns den nationella värdegrunden för äldre. Den innebär att all personal i äldreomsorgen

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen informerar Socialförvaltningen informerar Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Lokal värdegrund i Norbergs

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Örsundsbro hemtjänst. Välkommen till oss!

Örsundsbro hemtjänst. Välkommen till oss! Örsundsbro hemtjänst Välkommen till oss! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss! Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst och vi har utbildade och erfarna medarbetare. Vi

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge

Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Huddinge TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-19 AN-2013/108.730 1 (4) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05, 0708-79 04 80 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Utvecklad värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Särskilt boende. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Särskilt boende i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att

Läs mer

Värdighetsgaranti för handläggarenheten Värdighetsgarantier beskriver vad du har rätt till och kan förvänta dig av Sandvikens kommuns tjänster, service och verksamheter. De följs upp årligen. Du som behöver

Läs mer

Borgmästarens hemvård

Borgmästarens hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning Borgmästarens hemvård ger stöd och hjälp till ungefär 300 personer.

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Grillby Lillkyrka hemtjänst

Grillby Lillkyrka hemtjänst Grillby Lillkyrka hemtjänst Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2016 Välkommen till Grillby Lillkyrka hemtjänst Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 1 av 5 Plats och tid Kommunhuset, Skurup kl. 13.30-15.15 Beslutande Ordförande Kerstin Löfström (PRO) Eva Sandberg (PRO Lilli-Ann Qvillberg (PRO) Albin Karlsson (PRO) Ingrid Andreasson (PRO) Gerd Ohlsson

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2012-05-15 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 11:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Lage Hortlund, kommunstyrelsen Gunilla Bergstedt,

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Huddinge kommuns hemtjänst!

Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! I Huddinge får alla hemtjänstkunder själva välja utförare. Vi är det kommunala alternativet som bedriver hemtjänst

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Värdighetsgarantier i äldreomsorgen Värdighetsgarantier 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer