Plats och tid Stadshuset kl 15:00 17:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Plats och tid Stadshuset kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Sven-Åke Möll Märta Tofeldt Roland Åkerlund Lars-Erik Larsson Lars-Ove Blomryd Uno Hansson Karl Erik Stridh Berit Österlund Stig Swenson Barbro Åkerblad Evy Jessen Pirkko Määttä Sonja Björklund Inger Israelsson Lena Johansson Torvald Brahm Thomas Eriksson Emma Josefsson Gigi Cederholm Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen PRO Trollhättan PRO Trollhättan PRO Sjuntorp PRO Södra PRO Upphärad SPF Södra Väne SPF Veteranerna SPF Flundre RPG Missionskyrkan SKPF Finska Pensionärsföreningen Utvecklingsledare OF Ekonomichef OF Förvaltningschef OF Näringslivsutvecklare Kontorschef, Swedbank Planarkitekt Sekreterare Utses att justera Uno Hansson Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Gigi Cederholm Ordförande Anita Frisk-Kjell Justerande Uno Hansson

2 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) KPR 15 Föregående mötes protokoll Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna. KPR 16 Servicedeklaration/värdighetsgaranti för hemtjänst Sonja Björklund informerar om att det tagits fram en ny servicedeklaration för hemtjänst (se bilaga 1) med syftet att man som brukare ska veta vad man har att förvänta sig. Efter föredragningen ställdes ett antal frågor som Sonja Björklund och Lena Johansson svarade på: Karl Erik Stridh undrar om alla brukare förstår att de ska ställa krav och om de ändå får hjälp om de missar att ställa krav? - Man får den hjälp man ska även om man inte kan efterfråga den. Evy Jessen betonar att det är viktigt att brukarna, så långt som möjligt, får ha samma personal. - Vi strävar mot att tillgodose hur var och en vill ha det. I diskussioner med brukargrupper framkom dock att vissa brukare inte ville ha samma personal hela tiden. Pirkko Määttä lyfter tvåspråkigheten och att det finns få finsktalande bland personalen. - Det är ett nämndsmål att det ska tillgodoses om man önskar få en tvåspråkig kontaktperson. Vart vänder jag mig om jag inte tycker mina närstående får den hjälp de behöver, undrar Karl Erik Stridh. - Det finns ett biståndsbeslut att utgå ifrån. Vänd dig till områdeschefen, som tar reda på vad som hänt i ärendet. Frågan om det finns olika prislappar på vården, lyfts av Lars-Erik Larsson: - Det finns en schablontid med timtaxa. Det är tidsåtgången som avgör hur stor kostnaden blir. Märta Tofeldt undrar hur det hanteras om någon åker akut in med ambulans och inte finns hemma då personalen kommer. - Inskrivningsmeddelande skickas från sjukhuset till kommunen. Är legitimationen som personalen bär tillförlitlig, frågar Stig Swenson.

3 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) - Legitimationen är framtagen så att den inte ska kunna kopieras och ska alltid bäras fullt synlig. Bra om brukarna efterfrågar legitimation om den inte syns. KPR 17 Ekonomisk rapport Inger Israelsson, ekonomichef, redovisar junirapporten (se bilaga 2). Märta Tofeldt undrar över besparingarna som man tidigare befarade skulle behövas. - Lena Johansson förklarar att diskussioner förs gällande avtalet med Vänersborg om Regnbågen. På korttidsboende på Tallbacken bedrivs också vård i livets slut. Tack vare Trygg hemgång har trycket på korttidsplatser minskat och utrymmet inom Tallbackens korttidsverksamhet är därför större när det gäller att ta emot personer som befinner sig i livets slut. Vid beviljande av korttidsplats för vård i livets slut är det biståndshandläggaren som anvisar vid vilket boende den enskilde får plats. Läkaren har ansvar för så kallade brytpunktssamtal. Beslut om höjning av taxor tas i Kommunfullmäktige i slutet av september. Övriga beslutade besparingar ser man inga effekter av ännu. KPR 18 Övriga frågor 1. De vägledande bestämmelserna inom äldreomsorgen delades ut vid förra mötet och Anita undrar om några frågor uppkommit. Lena Johansson förtydligar att det är vägledande bestämmelser och inte regler. Man gör alltid individuella bedömningar. 2. Utbildningsdagen den16 oktober kommer att ha fokus på teknik för äldre samt förslaget på äldreboendeplan. 3. Märta Tofeldt lyfter en anhållan från föreningsexpeditionerna att erhålla protokollet från KPR:s möten och det bifölls. 4. De ledamöter i Pensionärsrådet som har mejladresser meddelar Gigi för vidare spridning till samtliga ledamöter.

4 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) KPR 19 Minimering av kontanter Thomas Eriksson, kontorschef på Swedbank, visar ett bildspel (se bilaga 3) och menar att det handlar om minimering av kontanterna i samhället, inte göra det kontantfritt. Efter föredragningen ställdes frågor som Thomas Eriksson svarade på: Vart vänder man sig för att sätta in pengar och kostar det något för en förening att göra en insättning, undrar Stig Swenson? - Det finns en gemensam inrättning på Drottningtorget där man mot en avgift om kr kan göra insättningar. Föreningar kan göra en överenskommelse med banken och på så sätt minska avgiften. Utanför Swedbank finns en insättningsmaskin där man kostnadsfritt kan göra insättning av mynt. Vissa butiker accepterar inte kort på summor under 50 kronor, upplyser Stig Swenson om, och undrar om han utan avgift kan sätta in till exempel 1500 kr på banken om han sålt något av värde? - Enligt avtal ska butikerna ta emot kort. Ja, det är avgiftsfritt för privatperson att sätta in pengar. Berit Österlund tycker det vore fint om föreningar kunde slippa hantera kontanter och undrar om det kan lösas? - Föreningar kan hyra en apparat under en viss tid eller teckna avtal för hyra under längre period och på så sätt ta emot betalningar via kort. Varför är sparräntan så låg för oss vanliga sparare, frågar Roland Åkerlund? - Räntorna styrs av Riksbanken. Just nu är den historiskt låg, för att stimulera ekonomin. Stig Swenson menar att det inte lönar sig att spara på pensionskontot och undrar om det kommer några nya mynt. - Nej, det är inte lönsamt att ha pengar sparade på lönekontot och mynten kommer på sikt att försvinna. När blir det avgift på att ta ut kontanter i uttagsautomat, frågar Uno Hansson. - Det skulle förvåna mig mycket om det blev avgifter på uttagsautomater! Torvald Brahm informerar om att det framöver kommer att bytas ut sedlar, se bilaga 4, och svarar på frågor. Vi på PRO vill kraftfullt protestera mot ett kontaktlöst samhälle, framför Uno Hansson. - Utgivning av nya sedlar åren är en garant för att kontanter ej kommer att försvinna. Handeln är positiv till minskad kontanthantering, men ej på bekostnad av högre avgifter till banker.

5 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Vid kortköp i butiker kommer det, i mån av tillgång, att finnas möjlighet att höja beloppet och få ut mellanskillnaden i kontanter. Anställda inom handeln ser också förändringen till färre kontanter som en fråga om bättre miljö och säkrare butiker. Inom äldreboendet kommer också Trollhättans Stad medverka i ett projekt, M-handeln = mobil betalning, för att underlätta betalning för äldre utan att använda kontanter. KPR 20 Översiktsplanen Emma Josefsson, informerar om att översiktsplanen nu är på utställning till 30 november, visar ett bildspel (se bilaga 5) och svarar på frågor: Lars-Erik Larsson undrar om det går att bygga i vattnet och Uno Hansson frågar om inte en ökat vattennivå förstör stränderna i Göta Älv. - Då Göta älv och Trollhättans kanal är reglerade vatten ser vi att de största svårigheterna kan komma att skapas av ökade nederbördsmängder snarare än vattennivåstigning. Hur resonerar ni gällande Stridsbergs industri område, frågar Lars-Erik Larsson, och undrar om det kommer att bli någon ytterligare bro? - Vi valde att gå vidare med alternativ 1, som bland annat innebär att få in mer liv, hålla strandkanterna fria, bevara befintliga byggnader och campingen. Ja, en öppningsbar bro är planerad över älven. Eftersom det finns frågor om Drottningtorget visar Emma en illustrationsplan (se bilaga 6) över ombyggnad vid Drottningtorget och berättar att det är ett bättre och säkrare torg man planerar för.

6 Vi lovar dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer. Om vi inte lyckas göra det önskar vi gärna att få veta det. Du bör därför använda vidstående blankett för att framföra dina synpunkter och klagomål till oss. För att främja kvalitet är vi anslutna till nationella kvalitetsregister. Dessa register är sekretesskyddade så att enskilda inte kan identifi eras. Den enskilde har dock rätt att tacka nej till att uppgifter registreras och kan även få sina uppgifter borttagna ur registret om man så önskar. Servicedeklaration för Hemtjänst Vår adress Trollhättans Stad Omsorgsförvaltningen Box Trollhättan Telefon: E-post:

7 Servicedeklaration för hemtjänst Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun har antagit en servicedeklaration för korttidsboende inom äldreomsorg så att du som får insatsen vet vad du kan förvänta dig. Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatserna skall bidra till att ge människor en skälig levnadsnivå. Insatserna skall vara ett stöd för dig så att du kan hantera din vardag och leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. De kriterier som skall uppfyllas för att ha rätt till bistånd är att man har behov av hemtjänst och att man inte kan tillgodose behoven själv eller på annat sätt. Serviceinsatser Serviceinsatser utförs dagtid under vardagar och innehåller hjälp med hemmets skötsel, inköp, tvätt, social samvaro mm. Alla medborgare i Trollhättans kommun som är 75 år och äldre erbjuds möjlighet att ansöka om serviceinsatser upp till åtta timmar i månaden med förenklad biståndsprövning. Omvårdnadsinsatser Omvårdnad utförs alla tider på dygnet efter individuella behov och innehåller sådant som personlig hygien, toalettbestyr, dusch, hårtvätt, nagelklippning, måltider, hjälp att äta och dricka, av- och påklädning, förfl yttning inomhus, tillsyn, social kontakt mm. Om du behöver mer tid än åtta timmar serviceinsatser, är under 75 år eller vill ansöka om omvårdnadsinsatser så sker ansökan med traditionell biståndsprövning. Personalen hjälper dig att ta de kontakter som behövs, t ex med biståndshandläggare, distriktssköterska m fl om ditt behov förändras och insatsen skall omprövas. Du har alltid möjlighet att överklaga beslutet till länsrätten. En avgift betalas för hemtjänst enligt fastställd taxa. Detta kan du förvänta dig av oss... Insatsen ges i enlighet med biståndsbeslutet men utformas efter dina individuella behov och förutsättningar. Du deltar i planeringen av hur service och omsorg skall utföras och du får en personligt utformad omsorgsplan. Vi kan för det mesta anpassa insatserna. Vår personal har undersköterskeutbildning eller motsvarande. Personalen har vana att uppmärksamma och bedöma vilken typ av hjälp en person kan behöva. Vi är medvetna om vikten av att du får vara så aktiv och delaktig som möjligt i vardagssysslorna. Du får en egen kontaktman i personalgruppen som du kan vända dig till med alla frågor och önskemål. Vi tillgodoser be hov av en tvåspråkig kontaktman när det behövs. Det är vår målsättning att hjälpen skall vara hos dig inom det tidsintervall som vi kommit överens om. Om hjälpen av något skäl måste ställas in meddelar vi dig. Personalen bär synlig identitetsbricka. Vi knackar på dörren när vi kommer. Vi arbetar nära kommunens sjuksköterskor. Sjukgymnast och betsterapeut gör planerade insatser när behov fi nns. All personal har tystnadsplikt och du har rätt till full insyn i all dokumentation som görs. Detta förväntar vi oss av dig Du meddelar oss om dina behov förändras. Du talar om dina önskemål och om du är missnöjd med något. Du meddelar oss i god tid eventuella förändringar som innebär att vi inte kan utföra insatsen som vi kommit överens om. Ditt hem är vår arbetsplats ibland krävs en anpassning av arbetsmiljöförhållanden, så att vi kan utföra vården och omsorgen på bästa sätt. Trollhättans Stad Omsorgsförvaltningen Box Trollhättan Telefon Antagen av omsorgsnämnden

8 Servicedeklaration Hemtjänst Våra politiker i omsorgsnämnden har fattat beslut om en ny servicedeklaration för hemtjänsten. Syftet är att brukare ska veta vad man har rätt att förvänta sig av hemtjänsten i Trollhättan.

9 Den nya servicedeklarationen utgår från den nationella värdegrunden för äldreomsorgen Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (SoL 5 kap 4 ) Värdigt liv Privat sfär och kroppslig integritet Självbestämmande Individanpassning och delaktighet Insatser av god kvalitet Gott bemötande Välbefinnande Trygghet Meningsfullhet

10 Servicedeklarationen bygger på synpunkter som framkommit vid möten med brukare, anhöriga, pensionärs- och intresseorganisationer samt personal. Servicedeklarationen betonar att äldre har möjlighet att påverka hur och när service och omsorg ges. Servicedeklarationen för hemtjänsten gäller from september 2013.

11 Servicedeklarationen innehåller: Värdegrunden Beskrivning av hemtjänst Hur ansökan om hemtjänst går till Vad man kan förvänta sig Vad vi förväntar oss Möjligheter att framföra klagomål och synpunkter

12 Värdegrunden För de allra flesta av oss är det tryggt att kunna bo kvar hemma och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. För dig som inte längre klarar ditt dagliga liv i hemmet finns det möjlighet att söka hemtjänst. Hemtjänst innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar hemma så långt det är möjligt. Hemtjänsten ska inrikta sitt arbete på att du ges möjlighet till självbestämmande och delaktighet, så att du kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

13 Beskrivning av hemtjänst Stöd och hjälp i hemmet kan innehålla många olika saker såsom: Service: Städning, tvätt, klädvård, inköp, matlagning, matdistribution, promenad mm. Omvårdnad: Personlig hygien, av- och påklädning, hjälp att äta och dricka, sänggående, social kontakt, tillsyn mm.

14 Ansöka om hemtjänst När du känner att du är i behov av stöd i din vardag är du välkommen att kontakta biståndsenheten. För att avgöra om du har rätt till hemtjänst görs en utredning. Din handläggare prövar din ansökan utifrån dina individuella behov enligt gällande lagstiftning. En avgift betalas för hemtjänst enligt fastställd taxa.

15 Detta kan du förvänta dig av oss Stöd och hjälp ges enligt biståndsbeslut och utformas tillsammans med dig utefter dina behov. Du kan påverka hur och när service och omsorg ges, att du är delaktig är viktigt för oss. Du får en personligt utformad plan som visar hur stöd och hjälp ges hos dig. Din rätt till privatliv respekteras. NY! Personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. NY! Du får en kontaktman i arbetsgruppen som du kan vända dig till med frågor och önskemål. Vi tillgodoser behov av tvåspråkig kontaktman så långt som möjligt. Du har möjlighet att byta kontaktman om du så önskar. Du bemöts med respekt och personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.

16 Detta kan du förvänta dig av oss Vårt mål är att personal har den kompetens som behövs. Vi är medvetna om vikten av att du får vara så aktiv och delaktig som möjligt. All personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner. NY! Vid behov av varaktig hälso- och sjukvård finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vi strävar mot en hög personalkontinuitet om det är viktigt för dig. NY!

17 Detta kan du förvänta dig av oss Vi strävar efter att komma på avtalad tid och informerar dig om eventuella förändringar. All personal bär synlig legitimation. NY! All personal har tystnadsplikt. Du har möjlighet att delta i en träffpunkt eller efter biståndsbeslut dagverksamhet. NY! Vi samverkar med anhöriga om du så önskar. NY! Vi erbjuder stöd till anhöriga. NY!

18 Detta förväntar vi oss av dig Att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar. Du meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder. Du talar om dina önskemål och om du är missnöjd med något. Du medverkar då förändringar behöver göras i ditt hem. Detta för att vi ska kunna ge dig stöd och hjälp på ett säkert sätt.

19 Synpunkter och klagomål Hjälp oss att bli bättre Hemtjänsten vill ge en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha dina synpunkter på vår verksamhet. Vi har en särskild blankett som kan skickas kostnadsfritt till oss. Du kan också lämna synpunkter via kommunens hemsida. Alla synpunkter är värdefulla för oss! Om du lämnar ditt namn och adress kommer du att få ett svar. Där anger vi hur dina synpunkter kommer att behandlas. Du kan också vara anonym.

20 Junirapporten 2013 Bokslut Bokslut Febr Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Bokslut rapport rapport rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport 2012 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh., nämnd Funktionsh., enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Förvaltningens bedömning Summa

21 Junirapporten 2013 Verksamhetsvisa avvikelser, juni 2013 Äldreomsorg Vht Söder Öster Väster Spec enh S:a enh Bist enh Nämnd Totalt 284 Bost.anp Gemens Bem. Enh S-lgh Grb Korttid/växelv Utskr.klara Rehab Kök/dagcent Dagverksamhet H-vård Sjukvård Färdtj T.hjälpm Övrigt OC bedömn 0 0 Summa

22 Det kontantlösa samhället. Thomas Eriksson Swedbank Datum

23 Minimera kontanthanteringen i samhället. Swedbank Datum

24 Upplägg Historisk tillbakablick Varför? Alternativ Framtid Swedbank Datum

25 Historia ( Det var bättre förr ) Trollhättans Sparbank 1979 Bankbok Checkar Bankomatkort/Minutenkort Privatgiro Internet Swedbank Datum

26 Utveckling Serie 1 Serie 1 0 Räknesticka 1 Miniräknare 2 PC 3 Smartphones Swedbank Datum

27 Seri Utveckling 2013 Serie 1 0 Smartphone 1? 2? 3? Swedbank Datum

28 Varför minskad kontanthantering i samhället? Trygghet och säkerhet Varje dag begås mer än 26 rån i Sverige. Svarta pengar Miljö Kontanthanteringen belastar miljön. Kostnad Hanteringen av sedlar och mynt kostar samhället (våra kunder och skattebetalarna) cirka 11 miljarder per år. Dyrare att hantera en kontantbetalning än en kortbetalning. Swedbank Datum

29 Kontanters väg i samhället Swedbank Datum

30 Hjälp oss att skapa ett tryggare samhälle Swedbank Datum

31 Alternativ till kontanter Betala med kortet direkt i butik Avrunda vid köp i butik Autogiro Internetbetalning Telefonbank Mobiltelefon Swish Swedbank Datum

32 Bankomatbolaget Hanterar alla uttagsautomater (ej LF och Kontanten) Hanterar insättningsmaskiner Installerat nya maskiner på de flesta platser Automaterna är neutrala Swedbank Datum

33 Slutsats Svårt att ändra invanda beteenden. Utvecklingen går vidare och farten ökar!! Swedbank Datum

34 Frågor och svar - indragningen av 50- och 1000-kronorssedeln utan folieband Sverig... Sida 1 av UTSKRIFT FRÅN Frågor och svar - indragningen av 50- och 1000-kronorssedeln utan folieband 1. Varför blir 50- och 1000-kronorssedeln utan folieband ogiltig redan efter den 31 december 2013? Det är ett önskemål från handeln och bankerna för att minska antalet sedlar och sedelversioner ute i samhället inför det stora sedel- och myntutbytet som startar Vad är det för skillnad mellan de olika versionerna av 50- kronorssedeln? Den äldre versionen av 50-kronorssedeln saknar folieband och genomsiktsbild. (Genomsiktsbilden är ett mönster på framsidan som tillsammans med baksidans mönster visar valören när sedeln hålls mot ljuset.) Den nyare versionen av 50-kronorssedeln har folieband och genomsiktsbild. 3. Vad är det för skillnad mellan de olika versionerna av kronorssedeln? Den äldre versionen av 1000-kronorssedeln saknar folieband, genomsiktsbild och rörlig bild i streckat band. (Genomsiktsbilden är ett mönster på framsidan som tillsammans med baksidans mönster visar valören när sedeln hålls mot ljuset.) Den nyare versionen av 1000-kronorssedeln har folieband, genomsiktsbild och rörlig bild i streckat band. 4. Vad ska jag göra med mina sedlar? Du kan betala med dem fram till och med den 31 december Du kan också lämna dem till en bank. Bankerna kan ta emot sedlarna till och med den 28 februari När är sista dagen jag kan lämna in de äldre 50- och kronorssedlarna utan folieband till en bank? Du kan lämna in sedlarna till en bank till och med den 28 februari Måste bankerna ta emot sedlar? Nej, bankerna måste inte ta emot sedlar. Vissa bankkontor har inga bankkassor med kontanthantering eller insättningsautomater för sedlar och kan därför inte ta emot sedlar. Är du kund hos en sådan bank behöver du prata med bankens kundtjänst om hur de kan ta emot sedlarna. Bankerna som har kontanthantering kommer att ta emot sedlarna om du är kund i banken. Bankerna tillämpar som vanligt gällande regler för penningtvätt. 7. Vad gör jag om jag har 50- och 1000-kronorssedlar utan folieband kvar efter den 28 februari 2014? Det går att lösa in ogiltiga sedlar (oavsett hur gamla de är) hos Riksbanken mot en avgift som idag är 100 kronor per ärende. Blankett och övrig information om detta finns här. Senast granskad Innehållsansvarig Administrativa avdelningen

35 Konstnärlig utgångspunkt Sveriges Riksbank UTSKRIFT FRÅN Konstnärlig utgångspunkt Under våren 2011 utlyste Riksbanken en tävling i att utforma Sveriges nya sedlar. I april 2012 avslutades tävlingen. Efter att tävlingsjuryn bedömt alla tävlingsbidrag beslutade riksbanksfullmäktige att utse Göran Österlunds bidrag Kulturresan till vinnare. Detta blir därmed den konstnärliga utgångspunkten för de nya sedlarna

36 Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Emma Josefson Kontoret för Hållbart samhälle Trollhättans Stad

37 Vad är en översiktsplan? Karta över hur mark och vatten ska användas Strategiskt dokument Hela kommunen Stora drag Framtid Inte juridiskt bindande

38 Regional plan Detaljplan Översiktsplan Bygglov Byggnation Ny byggnad

39 Aktualitetsprövning : Översiktsplan 2003 är inte längre aktuell i alla delar Redovisa riksintresset för vindbruk Nya krav på miljöbedömning Utvecklingen av Öresjö Förankring hos förtroendevalda, tjänstemän och allmänhet Nytt tänkande kring planering om att bygga centrumnära och förtäta istället för att sprida ut bostadsområden i periferin Ekholms stad, Nya Älvstaden samt ny koppling över kanalen

40 Utställning t.o.m. 30 november 2013.

41 Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Tre mål: Skapa ett hållbart Trollhättan för alla invånare år 2030 Uppfylla visionen om Trollhättan En stolt och innovativ stad med plats för framtiden

42 Inkomna synpunkter under samrådet Trafikbelastning Nya Älvstaden Ekholms stad Broar mellan kanalöarna Grönstruktur Ny slussled Utbyggnad av Sjölanda

43 Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Ett Trollhättan för alla Nio strategier för ett Trollhättan för alla: 1. Bebyggelseutveckling för en blandad, sammankopplad och attraktiv stad 2. En grönblå struktur för befolkningens hälsa och livskvalitet 3. En trafikstruktur för ökande andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik 4. Attraktiva miljöer för företag och innovatörer 5. En besöksvänlig kommun med industriminne i världsklass 6. Tillväxt som gynnar hela den geografiska kommunen 7. Vatten som hot, möjlighet och kvalitet 8. Långsiktig resurshushållning och minskad klimatpåverkan 9. Utbyggnadsstrategi

44 Översiktsplan 2013 Kommunen

45 Översiktsplan 2013 Staden

46 Nya Älvstaden Knorren Källstorp Hjulkvarnelund

47 1. Bebyggelseutveckling för en blandad, attraktiv och sammankopplad stad Utvecklingsprinciper: Förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse Blanda boendeformer Kraftigare exploatering vid kollektivtrafiknoder Mer gång- och cykelvägar Mötesplatser

48 6 500 bostäder fördelade över Trollhättan (nedan) bostäder (höger).

49

50

51

52

53

54

Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00

Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-09-09 1(5) Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00 Beslutande Sven-Åke Möll Hans Hoffman Hilkka Andersson Ing-Britt Andersson Roland Åkerlund Stig Hansson

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20

Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2013-11-21 1(3) Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Märta Tofeldt Siv Andersson Lars-Ove Blomryd Karl Erik

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats: Klockan 09.00 12.00, Folkets hus salen, Sommarlust

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats: Klockan 09.00 12.00, Folkets hus salen, Sommarlust PROTOKOLL 1 (8) Kommunala Tid och plats: Klockan 09.00 12.00, Folkets hus salen, Sommarlust Förtroendevalda Bo Silverbern (M), ordförande Marianne Eriksson (S) Pensionärsrådets ledamöter Knut Welander,

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Demenscentrum Blomstervägen, Gislaved Bengt Petersson Kjell Thelin Siv Sandahl Uno Ekberg Ingrid Jansson Yngve Svensson Rolf Handberg Pentti Kuhna Ordförande Socialnämnden PRO PRO SPF PRO

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Ljusdalssalen, 10:00-12:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maj-Britt Tönners (C), vice ordförande Mona Wandel (SRD) Anna-Maria Winblad, PRO Sören Larsson, PRO Göte Burefjord,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson PLATS Odengatan 34, konferensrummet KL 8.30 11.00 Ordförande Suppleanter Robert Sten Birgitta Johansson Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson Elisabeth Karlsson Lena

Läs mer

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål

Hjälp oss att utvecklas. - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas - lämna dina synpunkter och klagomål Hjälp oss att utvecklas Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ge vård och omsorg till äldre och funktionshindrade. PartilleRehab,

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp Socialförvaltningen 1 Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp KVALITETS- OCH SERVICEGARANTI INOM ÄLDREOMSORGEN 2 Våra grundläggande värderingar

Läs mer

HEMTJÄNST i Årjängs kommun

HEMTJÄNST i Årjängs kommun Rev 140116 HEMTJÄNST i Årjängs kommun Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen... 3 Ingår i städning... 4 Ingår ej i städning... 4 För att vi skall kunna städa behövs... 5 Ingår

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer