Plats och tid Stadshuset kl 15:00 17:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset 2013-09-11 kl 15:00 17:20"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Plats och tid Stadshuset kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Sven-Åke Möll Märta Tofeldt Roland Åkerlund Lars-Erik Larsson Lars-Ove Blomryd Uno Hansson Karl Erik Stridh Berit Österlund Stig Swenson Barbro Åkerblad Evy Jessen Pirkko Määttä Sonja Björklund Inger Israelsson Lena Johansson Torvald Brahm Thomas Eriksson Emma Josefsson Gigi Cederholm Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen PRO Trollhättan PRO Trollhättan PRO Sjuntorp PRO Södra PRO Upphärad SPF Södra Väne SPF Veteranerna SPF Flundre RPG Missionskyrkan SKPF Finska Pensionärsföreningen Utvecklingsledare OF Ekonomichef OF Förvaltningschef OF Näringslivsutvecklare Kontorschef, Swedbank Planarkitekt Sekreterare Utses att justera Uno Hansson Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Gigi Cederholm Ordförande Anita Frisk-Kjell Justerande Uno Hansson

2 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) KPR 15 Föregående mötes protokoll Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna. KPR 16 Servicedeklaration/värdighetsgaranti för hemtjänst Sonja Björklund informerar om att det tagits fram en ny servicedeklaration för hemtjänst (se bilaga 1) med syftet att man som brukare ska veta vad man har att förvänta sig. Efter föredragningen ställdes ett antal frågor som Sonja Björklund och Lena Johansson svarade på: Karl Erik Stridh undrar om alla brukare förstår att de ska ställa krav och om de ändå får hjälp om de missar att ställa krav? - Man får den hjälp man ska även om man inte kan efterfråga den. Evy Jessen betonar att det är viktigt att brukarna, så långt som möjligt, får ha samma personal. - Vi strävar mot att tillgodose hur var och en vill ha det. I diskussioner med brukargrupper framkom dock att vissa brukare inte ville ha samma personal hela tiden. Pirkko Määttä lyfter tvåspråkigheten och att det finns få finsktalande bland personalen. - Det är ett nämndsmål att det ska tillgodoses om man önskar få en tvåspråkig kontaktperson. Vart vänder jag mig om jag inte tycker mina närstående får den hjälp de behöver, undrar Karl Erik Stridh. - Det finns ett biståndsbeslut att utgå ifrån. Vänd dig till områdeschefen, som tar reda på vad som hänt i ärendet. Frågan om det finns olika prislappar på vården, lyfts av Lars-Erik Larsson: - Det finns en schablontid med timtaxa. Det är tidsåtgången som avgör hur stor kostnaden blir. Märta Tofeldt undrar hur det hanteras om någon åker akut in med ambulans och inte finns hemma då personalen kommer. - Inskrivningsmeddelande skickas från sjukhuset till kommunen. Är legitimationen som personalen bär tillförlitlig, frågar Stig Swenson.

3 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) - Legitimationen är framtagen så att den inte ska kunna kopieras och ska alltid bäras fullt synlig. Bra om brukarna efterfrågar legitimation om den inte syns. KPR 17 Ekonomisk rapport Inger Israelsson, ekonomichef, redovisar junirapporten (se bilaga 2). Märta Tofeldt undrar över besparingarna som man tidigare befarade skulle behövas. - Lena Johansson förklarar att diskussioner förs gällande avtalet med Vänersborg om Regnbågen. På korttidsboende på Tallbacken bedrivs också vård i livets slut. Tack vare Trygg hemgång har trycket på korttidsplatser minskat och utrymmet inom Tallbackens korttidsverksamhet är därför större när det gäller att ta emot personer som befinner sig i livets slut. Vid beviljande av korttidsplats för vård i livets slut är det biståndshandläggaren som anvisar vid vilket boende den enskilde får plats. Läkaren har ansvar för så kallade brytpunktssamtal. Beslut om höjning av taxor tas i Kommunfullmäktige i slutet av september. Övriga beslutade besparingar ser man inga effekter av ännu. KPR 18 Övriga frågor 1. De vägledande bestämmelserna inom äldreomsorgen delades ut vid förra mötet och Anita undrar om några frågor uppkommit. Lena Johansson förtydligar att det är vägledande bestämmelser och inte regler. Man gör alltid individuella bedömningar. 2. Utbildningsdagen den16 oktober kommer att ha fokus på teknik för äldre samt förslaget på äldreboendeplan. 3. Märta Tofeldt lyfter en anhållan från föreningsexpeditionerna att erhålla protokollet från KPR:s möten och det bifölls. 4. De ledamöter i Pensionärsrådet som har mejladresser meddelar Gigi för vidare spridning till samtliga ledamöter.

4 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) KPR 19 Minimering av kontanter Thomas Eriksson, kontorschef på Swedbank, visar ett bildspel (se bilaga 3) och menar att det handlar om minimering av kontanterna i samhället, inte göra det kontantfritt. Efter föredragningen ställdes frågor som Thomas Eriksson svarade på: Vart vänder man sig för att sätta in pengar och kostar det något för en förening att göra en insättning, undrar Stig Swenson? - Det finns en gemensam inrättning på Drottningtorget där man mot en avgift om kr kan göra insättningar. Föreningar kan göra en överenskommelse med banken och på så sätt minska avgiften. Utanför Swedbank finns en insättningsmaskin där man kostnadsfritt kan göra insättning av mynt. Vissa butiker accepterar inte kort på summor under 50 kronor, upplyser Stig Swenson om, och undrar om han utan avgift kan sätta in till exempel 1500 kr på banken om han sålt något av värde? - Enligt avtal ska butikerna ta emot kort. Ja, det är avgiftsfritt för privatperson att sätta in pengar. Berit Österlund tycker det vore fint om föreningar kunde slippa hantera kontanter och undrar om det kan lösas? - Föreningar kan hyra en apparat under en viss tid eller teckna avtal för hyra under längre period och på så sätt ta emot betalningar via kort. Varför är sparräntan så låg för oss vanliga sparare, frågar Roland Åkerlund? - Räntorna styrs av Riksbanken. Just nu är den historiskt låg, för att stimulera ekonomin. Stig Swenson menar att det inte lönar sig att spara på pensionskontot och undrar om det kommer några nya mynt. - Nej, det är inte lönsamt att ha pengar sparade på lönekontot och mynten kommer på sikt att försvinna. När blir det avgift på att ta ut kontanter i uttagsautomat, frågar Uno Hansson. - Det skulle förvåna mig mycket om det blev avgifter på uttagsautomater! Torvald Brahm informerar om att det framöver kommer att bytas ut sedlar, se bilaga 4, och svarar på frågor. Vi på PRO vill kraftfullt protestera mot ett kontaktlöst samhälle, framför Uno Hansson. - Utgivning av nya sedlar åren är en garant för att kontanter ej kommer att försvinna. Handeln är positiv till minskad kontanthantering, men ej på bekostnad av högre avgifter till banker.

5 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll (3) Vid kortköp i butiker kommer det, i mån av tillgång, att finnas möjlighet att höja beloppet och få ut mellanskillnaden i kontanter. Anställda inom handeln ser också förändringen till färre kontanter som en fråga om bättre miljö och säkrare butiker. Inom äldreboendet kommer också Trollhättans Stad medverka i ett projekt, M-handeln = mobil betalning, för att underlätta betalning för äldre utan att använda kontanter. KPR 20 Översiktsplanen Emma Josefsson, informerar om att översiktsplanen nu är på utställning till 30 november, visar ett bildspel (se bilaga 5) och svarar på frågor: Lars-Erik Larsson undrar om det går att bygga i vattnet och Uno Hansson frågar om inte en ökat vattennivå förstör stränderna i Göta Älv. - Då Göta älv och Trollhättans kanal är reglerade vatten ser vi att de största svårigheterna kan komma att skapas av ökade nederbördsmängder snarare än vattennivåstigning. Hur resonerar ni gällande Stridsbergs industri område, frågar Lars-Erik Larsson, och undrar om det kommer att bli någon ytterligare bro? - Vi valde att gå vidare med alternativ 1, som bland annat innebär att få in mer liv, hålla strandkanterna fria, bevara befintliga byggnader och campingen. Ja, en öppningsbar bro är planerad över älven. Eftersom det finns frågor om Drottningtorget visar Emma en illustrationsplan (se bilaga 6) över ombyggnad vid Drottningtorget och berättar att det är ett bättre och säkrare torg man planerar för.

6 Vi lovar dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer. Om vi inte lyckas göra det önskar vi gärna att få veta det. Du bör därför använda vidstående blankett för att framföra dina synpunkter och klagomål till oss. För att främja kvalitet är vi anslutna till nationella kvalitetsregister. Dessa register är sekretesskyddade så att enskilda inte kan identifi eras. Den enskilde har dock rätt att tacka nej till att uppgifter registreras och kan även få sina uppgifter borttagna ur registret om man så önskar. Servicedeklaration för Hemtjänst Vår adress Trollhättans Stad Omsorgsförvaltningen Box Trollhättan Telefon: E-post:

7 Servicedeklaration för hemtjänst Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun har antagit en servicedeklaration för korttidsboende inom äldreomsorg så att du som får insatsen vet vad du kan förvänta dig. Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatserna skall bidra till att ge människor en skälig levnadsnivå. Insatserna skall vara ett stöd för dig så att du kan hantera din vardag och leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. De kriterier som skall uppfyllas för att ha rätt till bistånd är att man har behov av hemtjänst och att man inte kan tillgodose behoven själv eller på annat sätt. Serviceinsatser Serviceinsatser utförs dagtid under vardagar och innehåller hjälp med hemmets skötsel, inköp, tvätt, social samvaro mm. Alla medborgare i Trollhättans kommun som är 75 år och äldre erbjuds möjlighet att ansöka om serviceinsatser upp till åtta timmar i månaden med förenklad biståndsprövning. Omvårdnadsinsatser Omvårdnad utförs alla tider på dygnet efter individuella behov och innehåller sådant som personlig hygien, toalettbestyr, dusch, hårtvätt, nagelklippning, måltider, hjälp att äta och dricka, av- och påklädning, förfl yttning inomhus, tillsyn, social kontakt mm. Om du behöver mer tid än åtta timmar serviceinsatser, är under 75 år eller vill ansöka om omvårdnadsinsatser så sker ansökan med traditionell biståndsprövning. Personalen hjälper dig att ta de kontakter som behövs, t ex med biståndshandläggare, distriktssköterska m fl om ditt behov förändras och insatsen skall omprövas. Du har alltid möjlighet att överklaga beslutet till länsrätten. En avgift betalas för hemtjänst enligt fastställd taxa. Detta kan du förvänta dig av oss... Insatsen ges i enlighet med biståndsbeslutet men utformas efter dina individuella behov och förutsättningar. Du deltar i planeringen av hur service och omsorg skall utföras och du får en personligt utformad omsorgsplan. Vi kan för det mesta anpassa insatserna. Vår personal har undersköterskeutbildning eller motsvarande. Personalen har vana att uppmärksamma och bedöma vilken typ av hjälp en person kan behöva. Vi är medvetna om vikten av att du får vara så aktiv och delaktig som möjligt i vardagssysslorna. Du får en egen kontaktman i personalgruppen som du kan vända dig till med alla frågor och önskemål. Vi tillgodoser be hov av en tvåspråkig kontaktman när det behövs. Det är vår målsättning att hjälpen skall vara hos dig inom det tidsintervall som vi kommit överens om. Om hjälpen av något skäl måste ställas in meddelar vi dig. Personalen bär synlig identitetsbricka. Vi knackar på dörren när vi kommer. Vi arbetar nära kommunens sjuksköterskor. Sjukgymnast och betsterapeut gör planerade insatser när behov fi nns. All personal har tystnadsplikt och du har rätt till full insyn i all dokumentation som görs. Detta förväntar vi oss av dig Du meddelar oss om dina behov förändras. Du talar om dina önskemål och om du är missnöjd med något. Du meddelar oss i god tid eventuella förändringar som innebär att vi inte kan utföra insatsen som vi kommit överens om. Ditt hem är vår arbetsplats ibland krävs en anpassning av arbetsmiljöförhållanden, så att vi kan utföra vården och omsorgen på bästa sätt. Trollhättans Stad Omsorgsförvaltningen Box Trollhättan Telefon Antagen av omsorgsnämnden

8 Servicedeklaration Hemtjänst Våra politiker i omsorgsnämnden har fattat beslut om en ny servicedeklaration för hemtjänsten. Syftet är att brukare ska veta vad man har rätt att förvänta sig av hemtjänsten i Trollhättan.

9 Den nya servicedeklarationen utgår från den nationella värdegrunden för äldreomsorgen Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (SoL 5 kap 4 ) Värdigt liv Privat sfär och kroppslig integritet Självbestämmande Individanpassning och delaktighet Insatser av god kvalitet Gott bemötande Välbefinnande Trygghet Meningsfullhet

10 Servicedeklarationen bygger på synpunkter som framkommit vid möten med brukare, anhöriga, pensionärs- och intresseorganisationer samt personal. Servicedeklarationen betonar att äldre har möjlighet att påverka hur och när service och omsorg ges. Servicedeklarationen för hemtjänsten gäller from september 2013.

11 Servicedeklarationen innehåller: Värdegrunden Beskrivning av hemtjänst Hur ansökan om hemtjänst går till Vad man kan förvänta sig Vad vi förväntar oss Möjligheter att framföra klagomål och synpunkter

12 Värdegrunden För de allra flesta av oss är det tryggt att kunna bo kvar hemma och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. För dig som inte längre klarar ditt dagliga liv i hemmet finns det möjlighet att söka hemtjänst. Hemtjänst innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar hemma så långt det är möjligt. Hemtjänsten ska inrikta sitt arbete på att du ges möjlighet till självbestämmande och delaktighet, så att du kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

13 Beskrivning av hemtjänst Stöd och hjälp i hemmet kan innehålla många olika saker såsom: Service: Städning, tvätt, klädvård, inköp, matlagning, matdistribution, promenad mm. Omvårdnad: Personlig hygien, av- och påklädning, hjälp att äta och dricka, sänggående, social kontakt, tillsyn mm.

14 Ansöka om hemtjänst När du känner att du är i behov av stöd i din vardag är du välkommen att kontakta biståndsenheten. För att avgöra om du har rätt till hemtjänst görs en utredning. Din handläggare prövar din ansökan utifrån dina individuella behov enligt gällande lagstiftning. En avgift betalas för hemtjänst enligt fastställd taxa.

15 Detta kan du förvänta dig av oss Stöd och hjälp ges enligt biståndsbeslut och utformas tillsammans med dig utefter dina behov. Du kan påverka hur och när service och omsorg ges, att du är delaktig är viktigt för oss. Du får en personligt utformad plan som visar hur stöd och hjälp ges hos dig. Din rätt till privatliv respekteras. NY! Personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. NY! Du får en kontaktman i arbetsgruppen som du kan vända dig till med frågor och önskemål. Vi tillgodoser behov av tvåspråkig kontaktman så långt som möjligt. Du har möjlighet att byta kontaktman om du så önskar. Du bemöts med respekt och personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.

16 Detta kan du förvänta dig av oss Vårt mål är att personal har den kompetens som behövs. Vi är medvetna om vikten av att du får vara så aktiv och delaktig som möjligt. All personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner. NY! Vid behov av varaktig hälso- och sjukvård finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vi strävar mot en hög personalkontinuitet om det är viktigt för dig. NY!

17 Detta kan du förvänta dig av oss Vi strävar efter att komma på avtalad tid och informerar dig om eventuella förändringar. All personal bär synlig legitimation. NY! All personal har tystnadsplikt. Du har möjlighet att delta i en träffpunkt eller efter biståndsbeslut dagverksamhet. NY! Vi samverkar med anhöriga om du så önskar. NY! Vi erbjuder stöd till anhöriga. NY!

18 Detta förväntar vi oss av dig Att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar. Du meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder. Du talar om dina önskemål och om du är missnöjd med något. Du medverkar då förändringar behöver göras i ditt hem. Detta för att vi ska kunna ge dig stöd och hjälp på ett säkert sätt.

19 Synpunkter och klagomål Hjälp oss att bli bättre Hemtjänsten vill ge en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha dina synpunkter på vår verksamhet. Vi har en särskild blankett som kan skickas kostnadsfritt till oss. Du kan också lämna synpunkter via kommunens hemsida. Alla synpunkter är värdefulla för oss! Om du lämnar ditt namn och adress kommer du att få ett svar. Där anger vi hur dina synpunkter kommer att behandlas. Du kan också vara anonym.

20 Junirapporten 2013 Bokslut Bokslut Febr Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Bokslut rapport rapport rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport 2012 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh., nämnd Funktionsh., enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Förvaltningens bedömning Summa

21 Junirapporten 2013 Verksamhetsvisa avvikelser, juni 2013 Äldreomsorg Vht Söder Öster Väster Spec enh S:a enh Bist enh Nämnd Totalt 284 Bost.anp Gemens Bem. Enh S-lgh Grb Korttid/växelv Utskr.klara Rehab Kök/dagcent Dagverksamhet H-vård Sjukvård Färdtj T.hjälpm Övrigt OC bedömn 0 0 Summa

22 Det kontantlösa samhället. Thomas Eriksson Swedbank Datum

23 Minimera kontanthanteringen i samhället. Swedbank Datum

24 Upplägg Historisk tillbakablick Varför? Alternativ Framtid Swedbank Datum

25 Historia ( Det var bättre förr ) Trollhättans Sparbank 1979 Bankbok Checkar Bankomatkort/Minutenkort Privatgiro Internet Swedbank Datum

26 Utveckling Serie 1 Serie 1 0 Räknesticka 1 Miniräknare 2 PC 3 Smartphones Swedbank Datum

27 Seri Utveckling 2013 Serie 1 0 Smartphone 1? 2? 3? Swedbank Datum

28 Varför minskad kontanthantering i samhället? Trygghet och säkerhet Varje dag begås mer än 26 rån i Sverige. Svarta pengar Miljö Kontanthanteringen belastar miljön. Kostnad Hanteringen av sedlar och mynt kostar samhället (våra kunder och skattebetalarna) cirka 11 miljarder per år. Dyrare att hantera en kontantbetalning än en kortbetalning. Swedbank Datum

29 Kontanters väg i samhället Swedbank Datum

30 Hjälp oss att skapa ett tryggare samhälle Swedbank Datum

31 Alternativ till kontanter Betala med kortet direkt i butik Avrunda vid köp i butik Autogiro Internetbetalning Telefonbank Mobiltelefon Swish Swedbank Datum

32 Bankomatbolaget Hanterar alla uttagsautomater (ej LF och Kontanten) Hanterar insättningsmaskiner Installerat nya maskiner på de flesta platser Automaterna är neutrala Swedbank Datum

33 Slutsats Svårt att ändra invanda beteenden. Utvecklingen går vidare och farten ökar!! Swedbank Datum

34 Frågor och svar - indragningen av 50- och 1000-kronorssedeln utan folieband Sverig... Sida 1 av UTSKRIFT FRÅN Frågor och svar - indragningen av 50- och 1000-kronorssedeln utan folieband 1. Varför blir 50- och 1000-kronorssedeln utan folieband ogiltig redan efter den 31 december 2013? Det är ett önskemål från handeln och bankerna för att minska antalet sedlar och sedelversioner ute i samhället inför det stora sedel- och myntutbytet som startar Vad är det för skillnad mellan de olika versionerna av 50- kronorssedeln? Den äldre versionen av 50-kronorssedeln saknar folieband och genomsiktsbild. (Genomsiktsbilden är ett mönster på framsidan som tillsammans med baksidans mönster visar valören när sedeln hålls mot ljuset.) Den nyare versionen av 50-kronorssedeln har folieband och genomsiktsbild. 3. Vad är det för skillnad mellan de olika versionerna av kronorssedeln? Den äldre versionen av 1000-kronorssedeln saknar folieband, genomsiktsbild och rörlig bild i streckat band. (Genomsiktsbilden är ett mönster på framsidan som tillsammans med baksidans mönster visar valören när sedeln hålls mot ljuset.) Den nyare versionen av 1000-kronorssedeln har folieband, genomsiktsbild och rörlig bild i streckat band. 4. Vad ska jag göra med mina sedlar? Du kan betala med dem fram till och med den 31 december Du kan också lämna dem till en bank. Bankerna kan ta emot sedlarna till och med den 28 februari När är sista dagen jag kan lämna in de äldre 50- och kronorssedlarna utan folieband till en bank? Du kan lämna in sedlarna till en bank till och med den 28 februari Måste bankerna ta emot sedlar? Nej, bankerna måste inte ta emot sedlar. Vissa bankkontor har inga bankkassor med kontanthantering eller insättningsautomater för sedlar och kan därför inte ta emot sedlar. Är du kund hos en sådan bank behöver du prata med bankens kundtjänst om hur de kan ta emot sedlarna. Bankerna som har kontanthantering kommer att ta emot sedlarna om du är kund i banken. Bankerna tillämpar som vanligt gällande regler för penningtvätt. 7. Vad gör jag om jag har 50- och 1000-kronorssedlar utan folieband kvar efter den 28 februari 2014? Det går att lösa in ogiltiga sedlar (oavsett hur gamla de är) hos Riksbanken mot en avgift som idag är 100 kronor per ärende. Blankett och övrig information om detta finns här. Senast granskad Innehållsansvarig Administrativa avdelningen

35 Konstnärlig utgångspunkt Sveriges Riksbank UTSKRIFT FRÅN Konstnärlig utgångspunkt Under våren 2011 utlyste Riksbanken en tävling i att utforma Sveriges nya sedlar. I april 2012 avslutades tävlingen. Efter att tävlingsjuryn bedömt alla tävlingsbidrag beslutade riksbanksfullmäktige att utse Göran Österlunds bidrag Kulturresan till vinnare. Detta blir därmed den konstnärliga utgångspunkten för de nya sedlarna

36 Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Emma Josefson Kontoret för Hållbart samhälle Trollhättans Stad

37 Vad är en översiktsplan? Karta över hur mark och vatten ska användas Strategiskt dokument Hela kommunen Stora drag Framtid Inte juridiskt bindande

38 Regional plan Detaljplan Översiktsplan Bygglov Byggnation Ny byggnad

39 Aktualitetsprövning : Översiktsplan 2003 är inte längre aktuell i alla delar Redovisa riksintresset för vindbruk Nya krav på miljöbedömning Utvecklingen av Öresjö Förankring hos förtroendevalda, tjänstemän och allmänhet Nytt tänkande kring planering om att bygga centrumnära och förtäta istället för att sprida ut bostadsområden i periferin Ekholms stad, Nya Älvstaden samt ny koppling över kanalen

40 Utställning t.o.m. 30 november 2013.

41 Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Tre mål: Skapa ett hållbart Trollhättan för alla invånare år 2030 Uppfylla visionen om Trollhättan En stolt och innovativ stad med plats för framtiden

42 Inkomna synpunkter under samrådet Trafikbelastning Nya Älvstaden Ekholms stad Broar mellan kanalöarna Grönstruktur Ny slussled Utbyggnad av Sjölanda

43 Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Ett Trollhättan för alla Nio strategier för ett Trollhättan för alla: 1. Bebyggelseutveckling för en blandad, sammankopplad och attraktiv stad 2. En grönblå struktur för befolkningens hälsa och livskvalitet 3. En trafikstruktur för ökande andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik 4. Attraktiva miljöer för företag och innovatörer 5. En besöksvänlig kommun med industriminne i världsklass 6. Tillväxt som gynnar hela den geografiska kommunen 7. Vatten som hot, möjlighet och kvalitet 8. Långsiktig resurshushållning och minskad klimatpåverkan 9. Utbyggnadsstrategi

44 Översiktsplan 2013 Kommunen

45 Översiktsplan 2013 Staden

46 Nya Älvstaden Knorren Källstorp Hjulkvarnelund

47 1. Bebyggelseutveckling för en blandad, attraktiv och sammankopplad stad Utvecklingsprinciper: Förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse Blanda boendeformer Kraftigare exploatering vid kollektivtrafiknoder Mer gång- och cykelvägar Mötesplatser

48 6 500 bostäder fördelade över Trollhättan (nedan) bostäder (höger).

49

50

51

52

53

54

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer