HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors"

Transkript

1 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE TID kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE ÄRENDEN Ärende Rubrik Sida 31 FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE ÖPPNAS 4 32 NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖST- LÄNGD 33 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAG- LIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 35 VAL AV RÖSTRÄKNARE 8 36 INFO 9 37 BEVILJANDE AV AVSKED FÖR ERSÄTTTAREN I STYRELSEN ANNA CANTELL-FORSBOM OCH VAL AV EN NY ERSÄTTARE 38 ÄNDRING AV ARVODESSTADGAN FÖR FÖRT- ROENDEVALDA 39 FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSS- TADGAN BYGGANDE AV ETT NYTT BARNSJUKHUS FÖRSLAG OM ATT GRUNDA ETT FÖR HYVINGE STAD COH HNS GEMENSAMT AKTIEBOLAG 42 AVTAL OM ORDNANDE AV SPECIALISERAD SJUKVÅRD INOM HUCS SPECIALUPPTAGNING- SOMRÅDE 43 FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BUDGETEN FÖR 2012 OCH ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSPLANEN SAMT PRINCIPERNA FÖR STÖDTJÄNSTENHE- TERNAS KUNDÅTERBÄRINGAR 44 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2013 OCH EKONO- MIPLAN FÖR ÖVRIGA ÄRENDEN 58

2 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) NÄRVARANDE Namn Uppdrag Tilläggsupplys ningar NÄRVARANDE Karhu Ulla-Mari ordfr. Könkkölä Kalle I vice ordfr. Rantalainen Antti II vice ordfr. Lukkari Anna-Maija ersättare Ritvos Olli Korkatti Juhani Helin Maritta Nukala Kari T. Korpi Jarkko Snabb Ritva Veikanmaa Jouko Söderholm Sture Anttila Maija Hallipelto Aatos Muurinen Seija Ingervo Sirkku Pahlman Irma Bergman-Auvinen Marie Brännkärr Christer Lackman Taina Oinonen Rolf Salo Maritta Velin Raino Kock Boris ersättare Kurkela Heikki Pyykkölä Markku Lind Tuula Savilahti Marjatta Stenvall Karl-Erik Villikka Aino Jämsen Tuula Packalen Paul Gren Olof Laine Kaisa Mattila Aulis Mela Jyri Aittakallio Minna Kalmi Petri Kuisma Risto Rainio Ulla Ahlqvist Susanne ersättare Eskola Tapani Dönsberg Ulla Sundman Bertel Blomberg Hans Oksanen Ari Dahlqvist Rabbe Penttinen Arto Lindberg Arto Heinänen Salla Huvila Raimo Niemi-Saari Mari Aalto Varpu-Leena Noro Tiina Urho Ulla-Marja Auvinen Timo Helminen Seppo K.J Ikävalko Suzan Karvonen Jaakko Lauslahti Sanna Pihko Jukka st. ordf. st. ersättare st. st. st. st. st.

3 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) Salaspuro Mikko Simpanen Veikko Siren Kirsi Zilliacus-Tikkanen Henrika Yltävä Harry Lindén Aki Frostell Mari Lehtonen Lasse Mäkijärvi Markku Saukkomaa Johanna Torppa Kaarina Kauppinen Ilkka st. st. st. st. st. verkställande direktör ekonomidirektör förvaltningsöverläkare chefsöverläkare kommunikatioschef förvaltningsöverskötare förvaltningschef, sekreterare FRÅNVARANDE Viljanen Barbro Karlsson Johan Järvinen Anja Helin Anna Waara Matti UNDERSKRIFT Ulla-Mari Karhu ordförande Ilkka Kauppinen sekreterare PROTOKOLLJUSTERING Protokollet justerat Tiina Noro protokolljusterare Paul Packalén protokolljusterare PROTOKOLLET FRAMLAGT TILL PÅSEENDE HNS registratorskontor, Stenbäcksgatan

4 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE ÖPPNAS FMGE 31 Ordföranden öppnade sammanträdet. Ordförandens öppningsanförande finns som bilaga 1 till protokollet.

5 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD FMGE 32 De ledamöter och ersättare i fullmäktige som valts av medlemskommunerna i Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt av Helsingfors universitet framgår liksom deras röstetal av röstläng den, bilaga 1. Beslutsförslag Fullmäktige godkänner röstlängden i den form som namnuppropet förutsätter. Beslut Fullmäktige godkände röstlängden i den form som namnuppropet förutsätter (prot.-bilaga 2).

6 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET FMGE 33 Kallelsen till fullmäktiges sammanträde har sänts till ledamöterna i full mäktige samt för kännedom till kommunstyrelserna i med lems kom munerna och Helsingfors universitet per brev den 5. december Dessutom har kallelsen till sammanträdet under tiden varit upp satt på ans lagstavlan för offentliga kungörelser inom Sam kommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Stenbäcksga tan 9, Helsingfors. Enligt grundavtalet är fullmäktiges sammanträde beslutfört då minst två tredjedelar (2/3) av le da möterna är närvarande och dessa föret räder minst hälften (1/2) av samtliga ledamöters sammanlagda röstetal. Beslutsförslag Fullmäktiges sammanträde konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Behandling av ärendet Antecknas för kännedom att 40 ordinarie ledamöter och 3 ersättare av fullmäktiges 59 ledamöter var närvarande. Vid sammanträdet var Helsingfors universitet och HNS alla medlemskommuner representerade frånsett Högfors stad, Nurmijärvi och Tusby kommun. Beslut Förslaget godkändes.

7 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FMGE 34 Beslutsförslag Fullmäktige väljer två ledamöter att justera protokollet över sammanträdet. Beslut Fullmäktige valde ledamöterna Tiina Noro och Paul Packalén att justera protokollet över sammanträdet.

8 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE VAL AV RÖSTRÄKNARE FMGE 35 Beslutsförslag Fullmäktige väljer två ledamöter till rösträknare för sammanträdet. Beslut Fullmäktige valde ledamöterna Sirpa Muurinen och Tuula Jämsén till rösträknare för sammanträdet.

9 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE INFO FMGE 36 En översikt över den gångna fullmäktigeperioden Fullmäktiges ordförande Ulla-Mari Karhu Styrelseordförandens anförande Styrelseordförande Ulla-Marja Urho Byggande av ett nytt barnsjukhus Verkställande direktör Aki Lindén Budgeten 2013 och ekonomiplanen Verkställande direktör Aki Lindén Ekonomidirektör Mari Frostell Kommunstrukturreformen och social- och hälsovårdsreformen Verkställande direktör Aki Lindén Beslutsförslag Antecknas för kännedom. Beslut Förslaget godkändes. Antecknades att följande fullmäktigeledamöter anmälde sig som närvarande under pågående behandling 36: Olli Ritvos, Helsingfors university Maija Anttila, Helsingfors Sirkku Ingervo, Helsingfors Maritta Salo, Högfors Raino Velin, Högfors Minna Aittakallio, Nurmijärvi Petri Kalmi, Nurmijärvi Ari Oksanen, Sibbo Arto Lindberg, Tusby Salla Heinänen, Tusby Mari Niemi-Saari, Vanda

10 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE BEVILJANDE AV AVSKED FÖR ERSÄTTTAREN I STYRELSEN ANNA CANTELL-FORSBOM OCH VAL AV EN NY ERSÄTTARE 186/00/00/01/01/2009 FMGE 37 Anna Cantell-Forsbom har bett om avsked från uppdraget som ersättare i styrelsen. Hon har varit Jari Oksanens ersättare. Enligt 38 3 mom. i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdrag. Det organ som utser de förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Enligt grundavtalet leds sjukvårdsdistriktet av en styrelse, som lyder under fullmäktige. Fullmäktige väljer för sin mandattid femton (15) ledamöter i styrelsen och personliga ersättare för dem. Dessutom har Helsingfors universitet rätt att utse två (2) styrelseledamöter och personliga suppleanter till dessa. Fullmäktige utser en (1) av styrelsemedlemmarna till ordförande och en (1) till vice ordförande. Styrelsen ska med undantag av de representanter som utses av Helsingfors universitet ges en sammansättning som svarar mot den andel röster olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom samkommunens område vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt kommunala vallagen. Vid val av styrelse ska en väljas in från varje sjukvårdsområde och språkliga synpunkter beaktas. Enligt 4.2 i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i kommunala organ, med undantag för fullmäktige, om inte särskilda skäl talar för något annat. Styrelsens nuvarande sammansättning är följande: Ordinarie Kommun Ersättare Kommun Ulla-Marja Urho, ordf. Helsingfors Tuomas Nurmela Helsingfors Seppo K.J. Helminen Helsingfors Sirpa Asko-Seljavaara Helsingfors Sanna Lauslahti Esbo Anja Roos Hangö Irene Äyräväinen Lojo Karel McLeod Smith Hyvinge Johanna Tuuli Vanda Ari Oksanen Sibbo Ilkka Taipale Helsingfors Reijo Vuorento Helsingfors Veikko Simpanen, vice ordf. Esbo Rolf Paqvalin Kervo Säde Tahvanainen Vanda Eija Grönfors Vanda Suzan Ikävalko Helsingfors Riitta Wahlström Helsingfors Kirsi Siren Esbo Tony Hagerlund Esbo Jari Oksanen Borgå Anna Cantell-Forsbom Vanda Henrika Zilliacus-Tikkanen Helsingfors Hans Blomberg Sibbo Harry Yltävä Raseborg Satu Manner Lojo Jukka Pihko Nurmijärvi Marja-Leena Laine Hyvinge Pietari Jääskeläinen Vanda Timo Auvinen Vanda

11 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE Styrelsen Fullmäktige beslutar att 1. bevilja Anna Cantell-Forsbom avsked från uppdraget som ersättare i styrelsen, 2. välja för resten av fullmäktiges mandattid en ny ersättare i stället för Anna Cantell-Forsbom. Beslut Fullmäktige beslutade att 1. bevilja Anna Cantell-Forsbom avsked från uppdraget som ersättare i styrelsen, 2. välja Hanna Valtanen till en ny ersättare i styrelsen för resten av fullmäktiges mandattid i stället för Anna Cantell-Forsbom. Beslutet justerades genast vid sammanträdet.

12 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE ÄNDRING AV ARVODESSTADGAN FÖR FÖRTROENDEVALDA 618/00/01/02/2009 FMGE 38 Enligt 42 i kommunallagen betalas till en förtroendevald: 1. sammanträdesarvode; 2. ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller något motsvarande, samt 3. ersättning för resekostnader och dagtraktamente. Till en förtroendevald kan också betalas arvode för viss tid samt andra särskilda arvoden. Arvodesstadgan för förtroendevalda har senast justerats När ärendet bereddes fanns det tillgång till andra universitetssju kvårdsdistrikts och HNS största medlemskommuners arvodess tadgor för förtroendevalda samt riktlinjerna för justering av dem. Ordförandeskapet och medlemskapet i HNS organ förutsätter ett stort engagemang, kompetens och tidsanvändning. Förslaget är att de förtroendevaldas sammanträdesarvoden i regel får en all män förhöjning på 20 %. Styrelsepresidiets årsarvoden och sam manträdesarvodet i direktionen för ett affärsverk (två affärsverks direktioner i stället för tidigare sju) föreslås att höjas med mer än 20 %. En koncernsektions som lyder under styrelsen sammanträ desarvoden och dess presidiums årsarvoden har jämställts med sammanträdesarvodena och årsarvodena för affärsverkens direk tioner. Fullmäktigemandattidens första sammanträde är planerat till Styrelsen Fullmäktige beslutar att ändra 2 3 och 5 i arvodesstadgan för förtroendevalda räknat från enligt följande (inom parentes det nuvarande arvodet): 2 Sammanträdesarvoden För deltagande i samkommunens organs sammanträden betalas följande arvoden: Fullmäktige Ordförande 385 (320 ) Vice ordförande och ledamöter 275 (230 ) Styrelsen Ordförande 385 (320 ) Vice ordförande och ledamöter 275 (230 ) Koncernsektion som lyder under styrelsen Ordförande Vice ordförande och ledamöter

13 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE Av styrelsen tillsatt kommitté eller motsvarande organ Ordförande 175 (145 ) Vice ordförande och ledamöter 115 (95 ) Nämnd Ordförande 175 (145 ) Vice ordförande och ledamöter 115 (95 ) Affärsverkets direktion och nämnden för Hucs Ordförande 250 (145 ) Vice ordförande och ledamöter 200 (95 ) Till ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige betalas för deltagande i styrelsens sammanträden samma arvode som till en i styrelsen. Till ordföranden och annan i styrelsen betalas för deltagande i fullmäktiges och dess utskotts sammanträden samma arvode som till en i fullmäktige. Till en styrelse som förordnad av styrelsen deltar som dess representant i något annat organs sammanträde betalas samma arvode som till en av detta organ. Om sammanträdet varar mer än tre timmar, betalas till den förtroendevalda ytterligare 50 procent av sammanträdesarvodet enligt 2 1 mom. för tiden utöver de tre timmarna. 3 Årsarvoden För förtroendeuppdrag som sköts utanför sammanträdena betalas följande årsarvoden: Fullmäktiges ordförande 2820 (2350 ) Fullmäktiges I och II vice ordförande 1680 (1400 ) Styrelsens ordförande 8000 (6000 ) Styrelsens vice ordförande 4000 (3000 ) Ordförande i koncernsektion som lyder under styrelsen Vice ordförande i koncernsektion som lyder under styrelsen Ordförande i sjukvårdsområdets nämnd 4200 (3500 ) Vice ordförande i sjukvårdsområdets nämnd 1680 (1400 ) Ordförande i revisionsnämnden 4200 (3500 ) Vice ordförande i revisionsnämnden 1680 (1400 ) Ordförande i affärsverkets direktion Vice ordförande i affärsverkets direktion Ordförande i nämnden för den psykiatriska sjukvården och nämnden för den språkliga minoriteten 4200 (3500 ) 1680 (1400 ) 1140 (950 )

14 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE Om ordföranden i ett organ är förhindrad att sköta sitt uppdrag, upphör hans rätt till årsarvode när hindret har fortgått utan avbrott i en månads tid. Efter det har vice ordföranden rätt att få en proportionell andel av årsarvodet. 5 Ersättning för inkomstbortfall Till den förtroendevalda betalas för varje påbörjad timme ersättning för inkomstbortfall och ersättning för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av anställning av vikarie, ordnande av vård av barn eller annan motsvarande orsak, dock inte mer än för åtta timmar per kalenderdygn. Maximibeloppet för timersättningen är 37 (34 ). För att få ersättning för inkomstbortfallet ska den förtroendevalda visa upp ett intyg av arbetsgivaren över inkomstbortfallet. Av intyget ska också framgå att den tid som gått åt till att sköta förtroendeuppdraget skulle ha varit arbetstid för den förtroendevalda och att lön inte betalats för denna tid. En förtroendevald som utför förvärvsarbete eller annat arbete utan att stå i arbetsförhållande eller i tjänsteförhållande eller annat offentligrättsligt befattningsförhållande ska förete en tillräcklig utredning över sitt inkomstbortfall. Utredningen ska ges skriftligt. Ett intyg eller en utredning enligt 2 och 3 mom. krävs inte om det belopp som ska ersättas uppgår till högst 23 (15 ) per timme. Den förtroendevalda ska ändå avge en skriftlig försäkran över beloppet av inkomstbortfallet och de kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget. Beslut Förslaget godkändes.

15 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN 618/00/01/02/2009 FMGE 39 Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och ser till att granskningen av kommunen och dess dottersamfund samordnas (KommL 71 ). Beredningen av valet av revisorerna är en av de uppgifter som nämnden enligt kommunallagen har. I 32 i förvaltningsstadgan konstateras följande om valet av revisorerna: "För granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid väljer fullmäktige på förslag av revisionsnämnden en eller flera revisorer. Om fullmäktige väljer endast en revisor och om denna revisor inte är ett samfund, ska fullmäktige också välja en revisorsersättare." HNS nuvarande revisionsavtal är i kraft tills revisionen för 2012 är slutförd. Innan revisionen konkurrensutsätts för de följande åren är det nödvändigt att ändra förvaltningsstadgan så att den motsvarar ändringen av kommunallagen som trädde i kraft Enligt 72 i den ändrade kommunallagen: "För granskning av förvaltningen och ekonomin väljer fullmäktige en eller flera revisorer som utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Revisorerna kan väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder." Revisorerna har tidigare valts för att granska förvaltningen och ekonomin för de år som motsvarar fullmäktiges mandattid. Detta har lett till att alla konkurrensutsättningar som gäller revision har i kommunerna och samkommunerna hopat sig till början av fullmäktiges mandattid för beredning i de nyvalda revisionsnämnderna och för beslut i fullmäktige eller samkommunsstämmor. Enligt regeringens proposition (RP 24/2012) är det inte heller ändamålsenligt att all konkurrensutsättning som gäller revision utförs samtidigt och därför har man avstått från att binda revisorernas mandattid till fullmäktiges mandattid. Den ändrade kommunallagen gör det möjligt att avsätta tillräckligt med tid för beredningen av valet av revisorerna. De nya bestämmelserna om revisorernas mandattid tillämpas för första gången när revisorerna i stället för de revisorer som valdes för fullmäktiges mandattid väljs. Revisionsnämnden har beslutat att föreslå styrelsen att förvaltningsstadgan i detta avseende ska ändras enligt vad som föreslås i beslutsförslaget. Styrelsen instämmer i revisionsnämndens förslag och anser det ändamålsenligt att 32 i förvaltningsstadgan om revisorernas mandattid ändras så att den motsvarar den ovan nämnda bestämmelsen i kommunallagen. Då kan revisionsnämnden när den bereder konkurrensutsättningen av revisionen beräkna den mest ändamålsenliga längden på revisorernas respektive mandattid.

16 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE Styrelsen Fullmäktige beslutar att ändra 32 i förvaltningsstadgan om valet av revisorerna enligt följande: "För granskning av förvaltningen och ekonomin väljer fullmäktige en eller flera revisorer som utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Revisorerna kan väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder. Om fullmäktige väljer endast en revisor och om denna revisor inte är ett samfund, ska fullmäktige också välja en revisorsersättare." Beslut Förslaget godkändes.

17 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE BYGGANDE AV ETT NYTT BARNSJUKHUS 697/10/03/02/00/2011 FMGE Verksamheten vid Hucs barnsjukhus och betydelsen av sjukhuset för behandlingen av barnsjukdomar samt när det gäller den medicinska forskningen och undervisningen på universitetsnivå 1.1 HUCS barnsjukhus som nationellt centrum Lagstadgade krav Högspecialiserad barnsjukvård har i vårt land centraliserats till Hucs både genom lagstiftning och mer inofficiellt som en del av en fallspecifik arbetsfördelning mellan sjukvårdsdistrikten. Genom statsrådets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården ( /336) har till Hucs helt (*) eller delvis centraliserats vården av följande barnpatientgrupper: *öppen hjärtkirurgi för spädbarn och annan krävande hjärtkirurgi för barn, *organtransplantationer, allogena transplantationer av benmärgsstamceller, invasiv diagnostik och kirurgisk vård av epilepsi, planering av helhetsbetonad vård samt operativ vård av patienter med harläpp och kluven gom, primär operativ vård av kraniofacial deformitet, operativ vård av skolios, krävande invasiv fosterundersökning och vård av foster, primär vård av bencancer, *konsultationstjänster vid särskilt svåra systemiska reumatiska sjukdomar, *behandling av reumatiska sjukdomar som innefattar övervägning av organtransplantation *vård av gallgångsatresi hos barn operativ vård av glaukom hos barn, krävande reumaortopedisk vård vid barnpatienter, *krävande operationsvård av bendysplasi (diastrofisk tillväxtstörning, akondroplasi), *vård av retinoblastom, *operativ vård av antikroppspositiva (F-VIII) hemofilipatienter, Ovanför den streckade linjen har grupperats de för verksamhetsvolymen viktigaste behandlingarna och nedanför linjen patientgrupperna med överlag mycket få eller bara enstaka patienter. De kursiverade behandlingarna ges i dag på Hucs Tölö sjukhus, men de här behandlingarna håller för närvarande på att centraliseras till Hucs Barnklinik eller kommer att centraliseras till det nya barnsjukhuset.

18 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE Vårdens volym och struktur i praktiken "Öppen hjärtkirurgi för spädbarn och annan krävande hjärtkirurgi för barn" som centraliserats till Hucs avser i praktiken operativ behandling av alla medfödda hjärtfel, eftersom barnkardiologin och barnhjärtkirurgin är på många sätt beroende av varandra. På Barnkliniken finns alltså den samlade kompetensen när det gäller hjärtfel och också krävande diagnostik av hjärtfel, elektrofysiologi och hjärtkatetriseringar. Kateteringreppen utförs bara på Barnkliniken, i resten av landet utförs inte katetriseringar på barn. Även den krävande fosterhjärtdiagnostiken utförs i stor utsträckning på Barnkliniken. Likaså har diagnostiken av flera sällsynta syndrom, t.ex. APECED och Mulibrey nanism som hör till det finländska sjukdomsarvet, i praktiken till stor del centraliserats till Hucs eller haft Hucs som kompetensplattform. För de här sällsynta sjukdomarna konsulteras Barnkliniken från olika håll i Europa. Samma fenomen - ett kompetensnätverk som uppstått kring mindre specialpatientgrupper på Barnkliniken i Helsingfors och därav följande beredskap att erbjuda individuella behandlingar också vid extremt sällsynta patientfall - generar ett mångsidigt nationellt behov av att stödja sig på Hucs Barnkliniks kompetens utöver vad som föreskrivs i förordningen. Hos barn förekommer sjukdomar som i ett land av Finlands storlek kan förekomma mer sällan än ens en patient per år. Den vård som ges till patienter utanför HNS är i genomsnitt mer komplicerad och dyrare än den vård som ges till barn inom HNS område. Tabell 1 som ingår som kringmaterial 1 i föredragningslistan visar att när det gäller patienter från områden utanför Hucs specialupptagningsområde är antalet patienter som Barnkliniken vårdar någorlunda jämnt fördelade på alla sjukvårdsdistrikt i förhållande till befolkningsfördelningen. Antalet patienter inom specialistvården under 2011: HNS område (94 % av patienterna), Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Hucs specialupptagningsområde) 617 (1,4 %) och de övriga sjukvårdsdistrikten 1751 patienter (4,1 %). Motsvarande andelar av faktureringen: HNS område 79 %, Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Hucs specialupptagningsområde) 5 % och de övriga sjukvårdsdistrikten 17 % (20,7 M ). Bild 1 visar hur den genomförda vården är uppdelad när det gäller HNS och de övriga sjukvårdsdistriktens patienter på Barnklinikens olika avdelningar. Njur- och transplantationsavdelningen, hjärtavdelningen och intensivvårdsavdelning K9 har de största andelarna av patienter från kommuner utanför HNS. Till exempel är fördelningen av vårddagarna på intensivvårdsavdelningen (60 % resten av landet, 40 % HNS) mycket nära den geografiska fördelningen av barnbefolkningen i Finland. K9 vårdar också ett stort antal patienter vars vård inte är relaterad till de centraliserade sjukdomarna. Fördelningen av vårddagarna på K9 beskriver det redan ovan beskrivna allmänna fenomenet att Barnkliniken erbjuder nationellt vård uttryckligen för de mest sjuka barnen. En sammanvägning av antalet vårddagar visar vidare att antalet vårddagar som produceras till patienter utanför HNS ligger på en mycket jämn årlig nivå på cirka dagar (bild 2).

19 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE Specialistläkarnas fortbildning Tabell 2 visar Hucs 20 vanligaste DRG-grupper när det gäller barnpatienterna dels inom HNS, dels i resten av landet. Mångfalden och komplexiteten i den vård som erbjuds nationellt i förhållande till barn som bor inom HNS område kommer också i den här jämförelsen fram. Av de 20 vanligaste DRG-grupperna i fråga om patienter som kommer från kommuner utanför HNS återfinns överlag bara 7 i HNS-områdets Top-20-lista. Tabellen visar också i hur små grupper sjukhusvården av barnsjukdomar är uppdelad. I Top 20-listan ingår bara 59 % (HNS-distriktet) eller 65 % (annat än HNS) av alla behandlade patienter. När det gäller patienter från kommuner utanför HNS fanns det inte mer än 19 patienter kvar i den minsta grupp som rymdes med på listan. En betydande del av barnsjukhusets vård ges alltså till en stor grupp som består av mycket små, ofta mycket specifika patientgrupper. Detta understryker det faktum att barnsjukhusets verksamhet alltid är mycket beroende av att det finns en mångsidig och nätverkande kompetens. Barnsjukhusets till en del också exceptionellt stora beroende av sitt interna nätverk gör att den nu pågående evakueringen av Barnklinikens verksamheter till HUCS olika fastigheter verksamhetsmässigt är särskilt problematisk. Barnklinikens nationella roll i utbildningen inom de barnmedicinska specialiteterna är av största vikt. Barnkliniken erbjuder läkare från landets olika central- och universitetscentralsjukhus tilläggsutbildning som inte finns tillgänglig någon annanstans i landet. Områden för vilka man inte kan få formell kompetens utan Hucs Barnklinik är barnkardiologi, organtransplantationer och nefrologi samt barnhematologi för 6 månaders del. Barnkliniken erbjuder dessutom läkare tilläggsutbildning bl.a. i reumatologi, neonatologi och endokrinologi för behoven i resten av landet. Inom neonatologin och barnkardiologin har utbildning getts också till estniska läkare. Barnklinikens personal har påpekat att det i landet har uppstått ett nätverk av experter som inom ramen för en överenskommen arbetsfördelning kan ta hand om patienternas fortsatta vård. Till exempel är ett barn som genomgått en njurtransplantation vid ett års ålder på Hucs Barnkliniks ansvar tills barnet fyller 16 år, men samtidigt ansvarar också sjukhuset inom det egna området för barnet och det innebör att många saker i anslutning till vården ska ske smidigt i samarbete med en tilläggsutbildad barnläkare som arbetar på ett centralsjukhus. En annan gränsyta som Barnkliniken är bekymrad över är att barnpatienter flyttas över till vuxensjukhusens ansvar. Därför har det inom barnkardiologin utbildats vuxenkardiologier enligt 6 månaders moduler nästan årligen för den fortsatta vården och uppföljningen av medfödda hjärtfel. Inom pediatriken där utbildningsutbudet är bredast utbildas på Barnkliniken årligen 7-8 specialistläkare som efter utbildningen återvänder till sitt eget centralsjukhus eller till ett universitetscentralsjukhus.

20 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE Utöver detta erbjuder Barnkliniken fortbildning för att trygga behovet av specialister inom sitt eget område och som sedan deltar i att betjäna hela landet. Barnkliniken utbildar själv t.ex. barnhjärtkirurgerna vars arbetsinsats i sin helhet inriktas på det nationella övergripande ansvaret. Inom barnkirurgin erbjuds varje barnkirurg som utbildats i Finland utbildning under 6-12 månader på Barnkliniken i Helsingfors. Barnkirurgin är som specialitet mindre än pediatriken och därför ger inte antalet läkare som årligen får utbildning en exakt bild av helheten. Under 2000-talet har specialutbildning inom barnkirurgi, barnortopedi eller hjärtkirurgi getts till cirka 40 läkare som arbetar i Finland någon annanstans än inom HNS. Dessutom har utbildning getts till cirka 15 läkare inom samma områden, som tjänstgör utomlands. Specialutbildningen för läkare inom anestesi- och intensivvården för barn utgör också en viktig helhet. Under 2000-talet har det utbildats cirka 30 läkare under olika långa perioder. Antalet patienter inom Barnklinikens ortopedi och traumatologi möjliggör en täckande postgradual utbildning efter ortopedexamen. II Motivering till byggande av och byggkoncept för det nya barnsjukhuset 2.1 Barnklinikens och Barnets Borgs sjukhus byggnadstekniska skick Barnkliniken och Barnets Borgs sjukhus som byggdes på 1940-talet är i dåligt skick. Barnkliniken är i början av ett tungt ombyggnadsprogram. Planerna har ständigt förändrats på grund av nya problem. År 2010 blev två nya tilläggsflyglar färdiga med en operationsavdelning med sex salar och den andra av husets intensivvårdsavdelningar för barnpatienter. De nya byggnadsdelarna fyller väl sitt syfte, men de har inte på ett väsentligt sätt löst den övriga byggnadens platsbrist eller opraktiskhet. De kulturmärkta byggnaderna för Barnets Borg och Barnkliniken har begränsade möjligheter att tillgodose behoven inom den moderna barnspecialistvården även efter en eventuell ombyggnad. Efter uppdateringen av Barnklinikens översiktsplan ( ) konstaterades att det är en brådskande uppgift att påbörja planeringen av nya lokallösningar. Skicket på Barnklinikens lokaler har ytterligare snabbt försämrats och verksamhetens säkerhet är redan förenad med betydande risker. I juni 2012 var man tvungen att internt evakuera den neonatala intensivvårdsavdelningen till operationssalens uppvakningsrum på grund av allvarliga luftkvalitetsproblem. Överföringen orsakade en komplex serie av interna flyttningar till provisoriska lokaler som resulterade i att ortopedavdelning K8 är utan adekvata lokaler till våren Till följd av flyttningarna till de provisoriska lokalerna har man varit tvungen att överföra polikliniska verksamheter också till Kvinnoklinikens fastighet. Senare har det blivit klart att det finns omfattande fuktskador på Barnklinikens poliklinik med hög sjuklighet hos personalen som följd, vilket gör att man måste leta efter större provisoriska lokaler också i Jorvs fastighet. Det har också visat sig att den neonatala intensivvårdsavdelningens nu lediga gamla lokaler inte kan tas i patientbruk utan att man under reparationsfasen evakuerar minst den underliggande vårdavdelningen till någon annan fastighet utanför Barnkliniken.

21 HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/ (61) FULLMÄKTIGE I den behovsutredning som gäller projektet för att bygga ett nytt barnsjukhus och som blev färdigt ingår en detaljerad analys av Barnklinikens och Barnets Borgs nuvarande verksamhet och en prognos av de olika patientgruppernas framtida utvecklingstrender samt av ett nytt sätt att producera vård (bl.a. en ökande andel av dag- och hemsjukhusverksamhet). Med hänvisning till ovanstående och på basis av bl.a. behovsutredningar och andra utredningar har man blivit övertygad om att det ekonomiskt mest ändamålsenligt är att bygga ett helt nytt barnsjukhus. Byggandet av ett nytt barnsjukhus är funktionellt ett exceptionellt krävande projekt som utöver behoven i metropolområdet tryggar också tillgången på krävande och högkvalitativ barnspecialistvård för nationella behov. Som det konstateras ovan är vårdresultaten på HUCS Barnklinik internationellt på bra eller utmärkt nivå. Dessutom har tillgången på vården hittills varit nationellt täckande; man har inte varit tvungen att söka vårdkompetens hos utländska centra för de barn som Barnkliniken ansvarar för och vårdgarantin har uppfyllts. En kontinuerlig utveckling av högspecialiserade behandlingar innebär ett behov av att stärka mycket högt specialiserade verksamhetsenheter. Ett exempel på detta är operation av ett medfött hjärtfel, där den nuvarande enheten på fyra hjärtkirurger är tillräcklig för de finländska barnens nuvarande behandlingar inklusive akutberedskapen, men otillräcklig ur den medicinska utvecklingens och bland annat ur arbetslagstiftningens synvinkel. Å andra sidan gör tillgången på vårdpersonal och kostnadstrycket att av nybyggnationen förutsätts förändrade processer som höjer de personliga insatsernas produktivitet. Barnklinikens och Barnets Borgs nuvarande byggbestånd är föråldrad och otillräcklig också för ordnandet av "primärnivån" inom specialistvården för barn i metropolområdet. Enligt internationell och inhemsk erfarenhet främjar en centralisering av all barnmedicinsk specialistvård uttryckligen till ett barnsjukhus vårdkvaliteten, säkerheten och effektiviteten. Av historiska skäl sker i Finland rekonstruktion av medfödda missbildningar i ansiktsregionen och på skallens område (HUSUKE, läpp- och gomspaltcentrum) på en separat enhet utanför barnsjukhuset och det nya sjukhuset bör kunna ansluta denna verksamhet till en del av barnsjukhuset. Den viktigaste strategiska utgångspunkten för planeringen är dock att HUCS barnsjukhus nationellt kan garantera en heltäckande tillgång på vård i realtid för barnsjukdomar i typiska till antalet små patientgrupper, oavsett vilka eventuella förändringar som kommer att ske i organiseringen av den specialiserade sjukvården och de regionala ansvaren. Denna uppgift förutsätter förmåga att producera utbildning inom olika barnmedicinska subspecialiteter. Vidare kräver denna uppgift av HUCS barnsjukhus förmåga att bilda ömsesidiga nätverk med andra barnsjukhus som hör till världens bästa barnsjukhus, varför främjande av forskningen i barnsjukdomar också i detta sammanhang är barnsjukhusets huvuduppgift. En nödvändig förutsättning är att barnsjukhuset mellan de olika specialområdena också gör det möjligt för de interna experterna att bilda nätverk å ena sidan med

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Arbetsgruppens förslag till "HUCS Abs" affärsverksamhetsplan ingår som bilaga 5.

Arbetsgruppens förslag till HUCS Abs affärsverksamhetsplan ingår som bilaga 5. FULLMÄKTIGE 25 19.10.2011 GRUNDANDE AV HUCS AB 36/00/01/03/01/2011 FMGE 25 HNS verkställande direktör tillsatte genom sitt beslut 14.10.2011 132 en arbetsgrupp under ledning av förvaltningsöverläkare Lasse

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2012 1 (44) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Kongresscentrumet i Taitotalo, auditoriet Fakta, Gjuterivägen 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2012 1 (44) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Kongresscentrumet i Taitotalo, auditoriet Fakta, Gjuterivägen 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2012 1 (44) FULLMÄKTIGE TID 17.10.2012 kl. 09:00-12:31 Gruppmöter kl. 11:20-11:56 PLATS Kongresscentrumet i Taitotalo, auditoriet Fakta, Gjuterivägen 8, Helsingfors

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2013 1 (66) FULLMÄKTIGE TID 12.06.2013 kl. 09:00-13:44 Sammanträdet avbröts för den tid gruppmötena pågick 12.30-13.04 PLATS Biomedicum Helsingfors, föreläsningssal

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2015 1 (70) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors, föreläsningssal 2, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2015 1 (70) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors, föreläsningssal 2, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 2/2015 1 (70) FULLMÄKTIGE Ojusterat protokoll TID 17.06.2015 kl. 09:00-12:03 PLATS Biomedicum Helsingfors, föreläsningssal 2, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer