LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L"

Transkript

1 LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING F I N L A N D Ä R V A C K E R! E N S A T P L Y G F L

2 INNEHÅLL Chefdirektörens översikt 2 Den sista resan 5 Luftfartsverket 2005: Verksamhetsidé, värden och service 6 Räkenskapsperioden i korthet 7 Helsingfors-Vanda Internationell i Finland 8 Helsingfors-Malm Ståtlig sevärdhet 10 Samhällsansvar 12 Historisk förändring 13 Flygtrafikens utveckling 14 Flygplatser och flygtrafiktjänst 18 Jyväskylä Budskap i trä 22 Kuusamo Blå stund i Kuusamo 24 Personal 30 VIP-terminalen I skogens famn 34 Rovaniemi Ständigt i rörelse 36 Miljö 38 Enheten för luftfartspolitik 40 Styrelsens verksamhetsberättelse 2005: Luftfartsverkets verksamhetsbetingelser 44 Luftfartsverkets servicemål 45 Luftfartsverkets koncernorganisation 47 Resultatutveckling 50 Investeringar 50 Luftfartsverkets inkomstfördelning 52 Finansiering 53 Personal 55 Förändringar i administrationen 55 Utsikter för år Resultaträkning 56 Balansräkning 57 Finansieringsanalys 58 Noter till bokslutet 59 Förslag till användning av överskottet 70 Revisionsberättelse 70 Luftfartsinspektionen Luftfartsverkets årsredovisning 2005 Ansvarig redaktör: Irmeli Paavola (Luftfartsverket) Redaktionssekreterare: Nina Pinjola (Mediafocus Oy) Redaktörer: Marja Hakola (Huckleberry Communication) och Anne Rikama Layout: Päivi Vainionpää (Linea Nera Oy) Foto: Marja Helander, Jyrki Komulainen och Juha Salminen Kartbild: Kauko Kyöstiö (Spatio) Svensk översättning: Kate Törnroos (Oy Ekontext Ab) Tryckeri: Libris Luftfartsverkets årsredovisning finns också på finska och engelska. Beställningar per e-post: Finavia är en bifirma som Luftfartsverket har tagit i bruk för att profilera affärsverket gentemot myndigheten Luftfartsförvaltningen, som inledde sin verksamhet i början av år 2006.

3 LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING

4 CHEFDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

5 FÖR FINLANDS KONKURRENSFÖRMÅGA Flygtrafiken förenar Finland med världen och världen med Finland. Att minska avstånden, att vara tillgängliga för hela världen och att ge Helsingfors-Vanda en stark roll som gateway är element i vår flygtrafik. Ingen annan trafikform kan eliminera det geografiska avståndet till Finland. Men om man som i dag med Helsingfors-Vanda som nav dagligen når 60 destinationer direkt och om det från Helsingfors-Vanda finns 40 turer per vecka till 9 destinationer i Asien, som är världens snabbast växande marknad, blir Finlands avsides läge en konkurrensfördel. Finland förenar Asien och Europa. Det finska näringslivet når sina viktigaste marknader i Europa och Asien bättre än konkurrenterna. Den internationella flygtrafiken växte starkt under hela året. I början av året var trenden i inrikestrafiken alltjämt negativ, men mot slutet av året började trafiken växa kraftigt. Det uppstod ny konkurrens, som stärkte den tidigare ruttstrukturen. Trenden ser ut att växa sig ännu starkare i början av Både gamla och nya aktörer öppnar rutter till Europa och stärker sitt utbud av rutter. I gatewaytrafiken till Asien via Helsingfors- Vanda är tillväxtsiffrorna starka. På Luftfartsverket kan vi sammanfatta vår uppgift, vår mission, så här: Genom service och infrastruktur för flygtrafiken skapar vi de förutsättningar som är nödvändiga för Finlands konkurrensförmåga i den allt mer globaliserade världen. Trogna vår mission skapar vi starka och behövliga trafikförutsättningar för en nordisk stat med hög teknologi, kompetens, kultur och välfärd. Detta skulle inte vara möjligt utan det dagliga och Finlandsförankrade förbindelsenät som flygtrafiken erbjuder. En organisk del av detta nät är förbindelserna mellan landskapens ekonomiska regioner och navet Helsingfors-Vanda. För Luftfartsverket är kunden allt. Vi måste kunna identifiera förändringarna i världen, trenderna inom flygtrafikbranschen, efterfrågan på och innehållet i servicen nästan bättre än vad kunderna kan det. Då erbjuder vi kunderna vad de behöver. Vår kund är flygpassageraren, den vanliga resenären och businessresenären. Till våra kunder hör flygbolagen. Till våra kunder hör hela det finska näringslivet. Och till våra kunder hör hela samhället, Finland som en del av den globala världen. Därför är det så motiverande att arbeta vid Luftfartsverket; republiken, dess invånare och näringsliv är våra kunder. Säkerheten är paraplyet över allting. Vi har lagt ner mycket arbete på säkerheten när det gäller såväl infrastrukturen och systemen som verksamhetskulturen. Vårt arbete är ett fortlöpande kvalitetsarbete som är ett effektivt svar på nya bestämmelser. Säkerheten utgör grunden i all vår affärsverksamhet, den klippa på vilken vi bygger. I arbetet för säkerheten finns ingen prutmån, aldrig någonsin. Säkra strukturer är samtidigt kundinriktade, smidiga och fungerande. Även här måste vi alltid ta oss an de utmaningar som kunderna ställer. Till Finlands konkurrensförmåga hör snabba vändningar, service utan köer, en terminal i mänsklig skala och effektiv säkerhetskontroll allt sådant som vi måste lägga ner mycket arbete på, vi blir aldrig färdiga. Inte heller när det gäller servicenivån vill vi pruta; misstag i köbildningen vid säkerhetskontrollen kan inte godkännas. För kundintresse är ett av våra värden. Och eftersom våra kunder är flygbolagen, passagerarna och hela den finska konkurrensförmågan vill vi göra vårt bästa och utvecklas. Också utveckling, förnyelse, hör till våra värden. 3

6 CHEFDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Myndighetsfunktionerna avskildes från affärsverket till ett separat ämbetsverk, Luftfartsförvaltningen. Luftfartsförvaltningen finansieras med en skatt som uppbärs av Luftfartsverket (cirka 6 miljoner euro) och med kundavgifter. Normal statlig budgetfinansiering för ämbetsverket finns inte. För att den självständiga myndigheten på bästa sätt skall kunna garantera den verksamhet som säkerheten och övriga myndighetsfunktioner kräver och bidra till att utveckla luftfarten borde myndigheten också få sedvanlig statlig finansiering. Luftfartsverket fortsätter att investera starkt i framtiden. De närmaste årens investeringar kommer att uppgå till hela miljoner euro per år, vilket är mycket med en omsättning på cirka 250 miljoner euro. Vi behöver alltså ett bra resultat som finansiell bas. Vi behöver också nya lån, tro på framtiden. Bara då kan vi genom vår egen verksamhet säkra Finlands konkurrensförmåga. Vi har förbundit oss att överföra bara hälften av förändringen i kostnadsnivån till priserna; det enda undantaget är säkerhetsavgifterna. Ett sådant mål innebär att vår prisnivå sjunker realt. Vårt mål innebär att kostnadseffektiviteten kontinuerligt måste förbättras. Här har vi stöd av den förväntade kontrollerade tillväxten. Den största enskilda investeringen blir den nya fasen i terminalen på Helsingfors-Vanda som betjänar Asientrafiken. Arbetena inleds redan i höst. Vi investerar i service också genom våra dotterbolag. På Helsingfors-Vanda byggs ett internationellt gatewayhotell intill utrikesterminalen. Ett nytt kontorshus byggs på promenadavstånd från terminalerna. Passagerarservicen förbättras genom ett nytt stort parkeringshus på Helsingfors-Vanda. Vi satsar stort också i andra delar av landet. Vi vill svara på efterfrågan på charterflyg och på turismens behov i östra och norra Finland. Om det finns resenärer för 500 fulla charterplan som vill besöka jultomten, hur många fler finns det då inte som vi kan erbjuda upplevelser i den finska naturen, och samtidigt stärka det lokala näringslivet. Av branschens aktörer väntar vi oss skicklighet både i att marknadsföra resorna vid startpunkten och i att skapa ett utbud av upplevelseprodukter. Luftfartsverkets infrastruktur och service står till deras förfogande. Vi kan uppnå vårt servicemål om våra affärsverksamhetsprocesser är i skick och vi gör resultat var ekonomiskt sett ett bra år och ett bra resultat väntar vi oss också av det nya året. Efterfrågan är fortsatt stabil, och kostnadseffektiviteten upprätthålls. Vårt resultatmål år 2005 var 19 miljoner euro, som vi med 22,2 miljoner euro klart överskred. En sådan nivå innebär samtidigt finansiellt en hållbar långsiktig investeringsförmåga. De närmaste årens investeringar kommer dock att överstiga vår direkta inkomstfinansieringsnivå. Vi vill dock satsa på framförhållning när det gäller kundbehoven. Tillfredsställelsen i arbetet har enligt våra mätningar blivit bättre. Vid mina besök på flygplatserna har jag kunnat konstatera hur sakkunnig och engagerad personalen är. Alla medarbetare förtjänar ett stort tack för sitt arbete! Jag tror att arbetshälsa, gott ledarskap, intressant arbete, utveckling och samarbete är frågor som vi ständigt måste satsa på. Det gör vi tillsammans. Endast en personal som mår bra kan skapa den kraft genom vilken vår mission uppfylls. Samuli Haapasalo Chefdirektör 4

7 DEN SISTA RESAN Två tragiska dödsfall kastade en skugga över året vid Luftfartsverket. Koncernchef Mikko Talvitie (f. 1945) dog den 17 mars i en bilolycka på väg till arbetet. Ett knappt halvår senare, den 10 augusti, nåddes vi av budet att Jaakko Varjo (f. 1960), verkställande direktör för Luftfartsverkets dotterbolag Airpro, hade omkommit i en helikopterolycka. Mikko Talvitie tillträdde som chefdirektör för Luftfartsverket år 1991 när luftfartsförvaltningens organisation förändrades radikalt: luftfartsstyrelsen ombildades till ett av statsbudgeten oberoende affärsverk med rätt att självständigt bestämma om sin ekonomi och sina investeringar. Under Talvities ledning inledde Luftfartsverket ett omfattande reformarbete genom vilket passagerarterminalerna på alla Luftfartsverkets flygplatser för reguljär trafik sanerades och delvis också byggdes ut. Helsingfors-Vanda flygplats växte och utvecklades under Talvities tid till en av världens främsta flygplatser, och det riksomfattande flygtrafiktjänstsystemet sattes i utmärkt skick. Mikko Talvitie framhöll servicens roll i Luftfartsverkets arbete. God service, hänsyn till kundernas behov samt en skälig, men ekonomiskt sund avgiftsstruktur var hans mål i arbetet för att främja luftfarten. Mikko Talvities bortgång skakade djupt Luftfartsverkets personal och hela luftfartssektorn. Luftfartsverket förlorade i honom en målmedveten och inspirerande, visionär chef. Jaakko Varjo trädde år 1993 i Luftfartsverkets tjänst som marknadsföringschef för marktrafikenheten vid Helsingfors- Vanda flygplats. Till utvecklingschef vid Luftfartsverket utnämndes han 1997, och två år senare blev han verkställande direktör för Suomen Lentoasemapalvelut Oy (Airpro). Jarkko Varjo utvecklade Airpros verksamhet på bred front, och företaget expanderade till hela landet. Han sökte hela tiden nya affärsområden och var bland annat med och skapade lågprisverksamheten på Tammerfors-Birkala flygplats. Medarbetarna på Luftfartsverket miste en arbetskamrat med en utstrålning av ljus och positiv kraft. 5

8 VÅR VERKSAMHETSIDÉ Vi erbjuder våra kunder säkra och internationellt konkurrenskraftiga flygplatstjänster och flygtrafiktjänster. Vi upprätthåller och utvecklar luftfartens verksamhetsförutsättningar enligt företagsekonomiska principer. Våra viktigaste kunder är flygpassagerarna, flygbolagen, den militära luftfarten och näringslivet. Luftfartsverket är en god granne. VÅRA VÄRDERINGAR Säkerhet Flygtrafikens säkerhet är den orubbliga utgångspunkten i vår verksamhet. Säkerheten bygger på personalens kompetens, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Kundintresse Kundintresset är sporren i vår verksamhet. Kunden kan lita på oss i alla situationer. Vi reagerar snabbt och effektivt på all kundrespons. Effektivitet och förnyelse Vi har initiativförmåga, vi utvecklar vår yrkeskunskap och vi är mottagliga för nyheter. Vi beaktar verksamhetens miljöaspekter. Samarbete Vi värdesätter varandras arbete. Vårt samarbete bygger på diskussion, öppenhet och inbördes förtroende. VÅR SERVICE Flygplatstjänster Manöverområdena: underhåll och räddningstjänst Terminaltjänster Säkerhetstjänster Kommersiella tjänster 6 Flygtrafiktjänster Flygplatserna Flygtrafiktjänstcentralerna

9 LUFTFARTSVERKET ÅR 2005 AFFÄRSVERKETS RÄKENSKAPSPERIOD I KORTHET förändring % Omsättning % Driftskostnader % Avskrivningar % Rörelsevinst % Räkenskapsperiods resultat % Investeringar sammanlagt % Markområden % Maskiner och inventarier % Flygfält % Byggnader % Övriga investeringar % st st Passagerare (flygresor) totalt % Inrikes reguljärtrafik (avg + transfer) % Internationell reguljärtrafik (avg + ank + transfer) % Internationell charter (avg + ank + transfer) % Internationell trafik totalt % Övriga passagerare % Flygningar sammanlagt % Inrikes reguljärflyg % Inrikes charter och taxi % Internationell reguljärflyg % Internationell charter och taxi % Internationell trafik (reguljärflyg + charter + taxi) % Överflygningar % Internationell trafik totalt % Övriga civil luftfart % Militär luftfart % Personal i slutet av året, totalt % Flygplatser % Flygtrafikcentralerna % Huvudkontoret % Interna serviceenheter % Myndighetsverksamhet % 7

10 F L Y G P L A T S E N Ä R V A C K E R! Internationell i Finland HELSINGFORS-VANDA Transferdisken i utrikesterminalens nyaste tillbyggnad är enligt professor Pekka Salminen en av de bästa detaljerna som hans byrå har planerat på Helsingfors-Vanda flygplats. Till favoriterna hör också butiksgatan som byggdes för tio år sedan i samband med föregående tillbyggnad, och de stora triangulära takprismorna som turvis återspeglar dagsljus och artificiellt ljus in i terminalen. När jag planerade flygplatsen utgick jag från passagerarens synvinkel. Själv reser jag mycket, och jag tycker det är viktigt att flygplatsen är redig och servicen lätt att hitta. När passagerarna har situationen under kontroll kan de slappna av och använda de kommersiella tjänster som finns tillgängliga. Ljus, genomskinlighet och naturmaterial skapar en motvikt till stress. Glasväggarna hjälper passagerarna att gestalta utrymmet och att orientera sig: de vet var de är och vart de skall gå. Tillbyggnaden för fjärrtrafiken och trafiken utanför Schengen-området har ett vackert grått stengolv i finsk och kinesisk granit. I väggarnas träpaneler har använts björk och lönn. Mycket trä stod på både flygplatsens och arkitektens önskelista, konstaterar Salminen förnöjt. Trä är inte bara finsk skogsromantik, det vittnar också om finsk design och know-how, som båda hör till världens bästa. En flygplats är till sin karaktär internationell. I utrikesterminalen på Helsingfors-Vanda syns det finska i servicens och terminalens kvalitet, som under de senaste åren har fått höga internationella betyg. Arkitektbyrå Pekka Salminen Oy: Tillbyggnad av utrikesterminalen på Helsingfors-Vanda flygplats ( ) Tillbyggnad av utrikesterminalen på Helsingfors-Vanda flygplats för fjärrtrafiken (2004) 8

11 9

12 F L Y G P L A T S E N Ä R V A C K E R! Ståtlig sevärdhet HELSINGFORS-MALM Helsingfors-Malms flygplats, dåvarande Helsingfors flygstation, invigdes år Den av arkitekt Dag Englund ritade administrations- och passagerarbyggnaden företrädde funktionalismen, den nyaste arkitektoniska stilriktningen, som förenade teknik, ändamålsenlighet och internationalism. Den ljusa och moderna flygplatsbyggnaden blev en symbol inte bara för Helsingfors flygstation utan för hela den unga republikens modernitet och tekniska utveckling. Mika Waltari skrev i tidskriften Suomen Kuvalehti om den nya flygstationen: På Helsingfors flygfält i Malm finns en ståtlig sevärdhet; efter att ha erfarit också andra flygfält kan man konstatera att vi inte på något sätt behöver skämmas. Detta är teknikens och vetenskapens senaste ord på flygfältsområdet... De byggnader som skapades för luftfarten hade en bottenplan som var ritad med tanke på verksamhetens art, och byggmaterialen var betong, stål och tidstypiskt glas. Den runda centralbyggnaden hade en stor central hall som nådde upp genom hela byggnaden och fick sitt ljus genom en rad fönster runt hela väggen högst upp. I bottenplanet, kring centralhallen, fanns de lokaler där allmänheten betjänades: det inhemska flygbolagets kontor med bagage- och avgångsavdelningar, tull, post och telegraf. Vänthallen för passagerarna låg några trappsteg upp. Från vänthallen ledde en trappa upp till restaurangen. Den runda centralbyggnaden hade två flyglar, en på var sida i rät vinkel mot varandra. I dem fanns bland annat en förstahjälpsstation, sovrum och dagrum för piloter samt ett rum för telefonväxeln. Helsingfors-Malm är den äldsta flygplatsen i bruk i Finland. DOCO- MOMO, en internationell organisation för skydd av modern arkitektur, har upptagit den på sin lista för Finland. Enligt museiverket är Malms flygfält en nationellt betydelsefull kulturmiljö, som borde bevaras som en fungerande helhet. Källor: Sini Koskimies: Unelma lentämisestä. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 1/2004. docomomo Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Helsinki Arkkitehti 7/

13 11

14 LUFTFARTSVERKETS SAMHÄLLSANSVAR Ekonomiskt ansvar Luftfartsverket producerar de tjänster flygtrafiken behöver på ett effektivt, ekonomiskt och säkert sätt. Med hjälp av nätverket av flygplatser och flygtrafiktjänstsystemet som omfattar hela landet och genom en skälig prissättning av vår service, går vi in för att skapa gynnsamma förutsättningar för reguljär flygtrafik i Finland, också på fälten med litet trafik. Som producenter av tjänster och infrastruktur för flygtrafiken påverkar vi hela det avsides belägna Finlands konkurrensförmåga. Goda flygförbindelser stöder det finska samhället och näringslivet genom att göra det lättare för människor och varor att röra sig i den globala världen, det må sedan gälla företag eller vetenskap, konst eller turism. Genom att fungera på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt kan Luftfartsverket investera i det som anses vara viktigt, särskilt i säkerhet och minskande av miljöolägenheterna. Tack vare sin sunda ekonomi kan Luftfartsverket varje år redovisa en del av sin vinst till staten, enligt det avkastningskrav som fastställts för oss. År 2005 var denna summa drygt 11 miljoner euro. Socialt ansvar Luftfartsverket är en aktiv samarbetspartner för flygbolagen, och strävar efter att reagera snabbt på flygbolagens och hela samhällets föränderliga behov. Försvarsmakten är en viktig kund, med specialbehov som Luftfartsverket är väl insatt i. Luftfartsverket bär ett samhälleligt ansvar genom att tillhandahålla räddningstjänster på begäran av staten och andra. Vid årsskiftet deltog Luftfartsverket i specialarrangemangen på Helsingfors- Vanda flygplats för att ta emot dem som återvände från tsunamiområdet i Asien. Luftfartsverket är en bra arbetsgivare som satsar på medarbetarnas välbefinnande, kompetens och arbetshälsa. Vår företagshälsovård har alltid hållit hög klass. Våra utvecklingsprogram beaktar ledarskap, yrkeskunskap och god arbetsatmosfär. 12

15 LUFTFARTSVERKET ÅR 2005 Ansvar för miljön Luftfartsverkets mål är en säker flygtrafik som fungerar regelbundet och ekonomiskt med minsta möjliga olägenheter för miljön. Luftfartsverket ansvarar naturligtvis för sin egen verksamhet, som flygplatsernas huvudman har vi ett delansvar för miljökonsekvenserna av verksamheten på flygplatserna. Att hantera flygplansbullret, minimera bosättningen i bullerzonen och minska miljöbelastningen av halkbekämpning och avisning av flygplan är centrala frågor i flygplatsernas miljöarbete. Luftfartsverket sorterar och tar hand om det avfall som uppstår i den egna verksamheten och sköter dessutom enligt avtal det avfall som uppstår hos företagen på flygplatserna. Värmeenergi-, el- och vattenförbrukningen på flygplatserna följs upp månatligen, och Luftfartsverket ställer varje år upp ett energisparmål. Luftfartsverket är en god granne. När det gäller miljöfrågor, särskilt flygplansbullret, för Luftfartsverket en aktiv dialog med både invånarna kring flygplatsen och myndigheterna. Luftfartsverket ger fritt ut information om verksamhetens miljökonsekvenser och om sitt miljöarbete, bland annat i den årliga miljörapporten. Kultur Luftfartsverket är med och utvecklar den finska arkitekturen genom stora investeringar i planering och byggande av passagerarterminaler och andra byggnader på flygplatserna. Samarbetet med de finska planerarna har burit frukt och rönt internationellt erkännande. Luftfartsverket har en stor konstsamling, och verken är till glädje för såväl flygpassagerarna som de anställda vid Luftfartsverket. HISTORISK FÖRÄNDRING VID LUFTFARTSVERKET: AFFÄRSVERKSAMHETEN OCH MYNDIGHETEN GÅR SKILDA VÄGAR Den totalrevidering av luftfartslagstiftningen som inleddes år 2003 slutfördes , när republikens president stadfäste det av riksdagen godkända lagstiftningspaketet: Luftfartsverket fortsätter att driva flygplatserna i Finland och tillhandahålla flygtrafiktjänster, men för att sköta myndighetsuppgifterna i samband med luftfarten i Finland grundades en ny separat myndighet, Luftfartsförvaltningen. Luftfartsförvaltningen har inlett sin verksamhet från början av år var därför Luftfartsverkets sista år som luftfartsmyndighet i Finland. Den organisationsmodell där affärsverksamheten och myndighetsverksamheten sköts under samma tak har kommit till vägs ände. Bakom förändringen ligger särskilt de krav som den nya grundlagen och den nya affärsverkslagen ställer. Under år 2005 beredde sig Luftfartsverket inför förändringen. Myndighetsenheterna Luftfartsinspektionen och Enheten för luftfartspolitik måste lösgöras från organisationen, och kring dem skapades den nya myndigheten. Luftfartsverket beslutade också att ta i bruk en ny bifirma Finavia, för att bättre profilera sig gentemot myndigheten. För Luftfartsverket innebär den nya tydligare uppgiftsbeskrivningen främst en möjlighet att bättre koncentrera sig på serviceverksamheten och på behoven bland kunderna, både flygbolagen och passagerarna. 13

16

17 15 MILJONER FLYGPASSAGERARE Antalet flygpassagerare nådde under fjolåret rekordsiffror: via Luftfartsverkets flygplatser reste år 2005 för första gången totalt över 15 miljoner passagerare. Detta är 4 % fler än år Under året överskreds också en annan miljongräns, när antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats för första gången nådde över 11 miljoner. Också här var ökningen 4 %. I passagerarsiffrorna ingår både avresande och ankommande passagerare samt planbyten. Den internationella trafiken var särskilt livlig under året: passagerökningen var 7 % från år 2004, vilket är över genomsnittet i Europa. Inrikestrafiken däremot var lugnare än året innan. I början av året minskade passagerarantalen med 4 5 %, men mot slutet av året tilltog trafiken, och årssaldot för inrikestrafiken var bara 2 % färre passagerare än föregående år. Mätt i antalet passagerare var de livligaste flygplatserna efter Helsingfors-Vanda Uleåborg, Tammerfors-Birkala och Rovaniemi. På Uleåborgs flygplats överskreds för första gången passagerare och Tammerfors-Birkala var för första gången nära passagerare. Kuopio i sin tur hade för första gången fler än passagerare. På Tammerfors-Birkala var passagerarantalet 20 % större än året innan. Näst störst var ökningen på Vasa (+14 %), Kuopio (+6 %) och Björneborgs (+6 %) flygplatser. Den största minskningen i passagerarantalet noterades på Nyslotts (-32 %), Varkaus (-24 %) och Mariehamns (-19 %) flygplatser. LIVLIG FLYGTRAFIKMARKNAD Konkurrensläget var fortsatt skärpt särskilt inom den internationella trafiken, vilket kom till synes i en konsumentvänlig prissättning. Förändringen på flygtrafikmarknaden fortsatte och bolagen gick i allt större utsträckning över till bland annat prissättning i en riktning och frångick delvis de traditionella reglerna om tur-och-returbiljetter. Nya flygbolag på Helsingfors-Vanda var Nordic Solutions med reguljär trafik Helsingfors Mariehamn och Sun-Air med den nya reguljära rutten Billund Helsingfors Billund. Marknadsföringen av Nordic Solutions trafik sköts av Air Åland, med ett nytt koncept i Finland. Air Åland har varken flygplan eller operativ licens, utan flygningarna sköts av Nordic Solutions Air Services. Sun-Airs dagliga turer betjänar särskilt affärsresenärer till Asien, men också finska semesterresenärer till Danmark. En nykomling i chartertrafiken var Britannia Airways, som inledde trafik från Helsingfors till flera charterdestinationer och placerade ett eget plan på INRIKESFLYGETS DESTINATIONER 2005 UTRIKESFLYGETS DESTINATIONER 2005 UTRIKESFLYGETS DESTINATIONER 2005 Övriga (13 st) 16 % Helsingfors-Vanda 50 % Jyväskylä 2 % Joensuu 3 % Kittilä 3 % Vasa 3 % Kuopio 5 % Rovaniemi 5 % Uleåborg 13 % Skandinavien 24 % Övriga Europa 61 % Övriga 2 % USA och Kanada 2 % Baltikum 4 % Asien 7 % Övriga 22 % EU 78 % 15

18 Helsingfors-Vanda. Också nya rutter öppnades, viktigast bland dem var Finnairs tur från Helsingfors till Kanton. Den reguljära internationella trafiken från de regionala flygplatsernas utvecklades positivt under året och som nya rutter inleddes reguljära flyg från Uleåborg och Vasa till Köpenhamn. De europeiska destinationerna med den största tillväxten var Rumänien (+115 %), Lettland (+65 %) och Kroatien (+63 %). Inom den reguljära trafiken hade Sverige (+4 %), Tyskland (+3 %) och Danmark (+15 %) de största passagerarantalen. Inom chartertrafiken var passagerarantalen störst till Kanarieöarna (+3 %), Grekland (-8 %) och Bulgarien (+41 %). BLUE1 UTMÄRKTE SIG I INRIKESTRAFIKEN I flygbolagens marknadsandelar skedde vissa förändringar under året. Finnair och Aero hade 63 % av alla passagerare, vilket är 5 % färre än år Blue1 tillsammans med SAS ökade sin marknadsandel från 12 % till 15 %. Blue1 klarade sig särskilt bra i inrikestrafiken, där passagerarantalet mer än fördubblades (+114 %). De tio största flygbolagen år 2005 mätt i antalet passagerare var Finnair och Aero, Blue1 och SAS, Finn- Comm och Golden Air, Lufthansa, Ryanair, KLM, Air Finland, British Airways, Fly Me och Malev. Fly Me klättrade under året från 15 till 9 plats, och passagerarantalet ökade med 86 % från år Under året informerade flera flygbolag om stora flygplansköp eller började förnya flygplansflottan. Finnair tog de första Embraer 170-planen i trafik och informerade om stora planköp under kommande år. Finn- Comm Airlines köpte 8 nya ATR42-plan och de första togs i trafik redan i slutet av året. KINA, JAPAN OCH THAILAND MEST POPULÄRA FJÄRRDESTINATIONERNA Asien fortsatte att öka sin popularitet som fjärrdestination i den internationella trafiken. Antalet resenärer översteg , vilket är 12 % fler än år Av Asiendestinationerna hade Kina (+16 %) och Thailand (+13 %) flest passagerare. De fjärrdestinationer som relativt sett ökade mest i popularitet var Brasilien (+117 %), Dominikanska republiken (+100 %) och Tunisien (+49 %). Mätt i antalet passagerare var tillväxten störst till destinationerna i Kina, Japan och Thailand. HELSINGFORS-VANDA GÅR BRA SOM GATEWAYFLYGPLATS Helsingfors-Vandas stärkte ytterligare sin roll som transitflygplats mellan Asien och Europa. Antalet gatewaypassagerare till Asien ökade år 2005 med hela 22 %, och även totalt ökade antalet gatewaypassagerare med 10 %. En gatewaypassagerare är en internationell transitpassagerare som kommer från utlandet och fortsätter till en annan utländsk destination. Finnair byggde ut sitt asiatiska nätverk genom att öppna en rutt till Kanton och sätta in fler flyg till tidigare destinationer. Denna trend innebär att Helsingfors- Vanda är ledande flygplats i Nordeuropa mätt i direkta flygförbindelser till Asien. FLER ÖVERFLYGNINGAR Antalet överflygningar har ökat under hela 2000-talet, och även i fjol var uppgången 5 %. Räknat i kilometer ökade överflygningarna med 6 %. På transpolar-rutten, som används vid överflygningar mellan Västeuropa och Asien, var tillväxten drygt 9 %. De viktigaste bolagen på rutten mellan Europa och Fjärran östern var Lufthansa, Japan Airlines och All Nippon Airways. Mest överflygningar hade SAS, Lufthansa och Japan Airlines, av vilka SAS var klart störst med 22 % av alla överflygningar. Skillnaden till följande flygbolag är betydande, eftersom tvåan Lufthansa hade 5 % av överflygningarna. Antalet operationer höll ungefär samma nivå som år 2004: antalet landningar minskade med 0,2 %. Räknat i ton ökade landningarna med 1 %. 16

19 FLYGTRAFIK 3,5 INRIKESTRAFIK milj. passagerare (avg + transfer) PASSAGERARANTAL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS milj. passagerare (avg + ank + transfer) 18 ÖVERFLYGNINGAR TAMMERFORS FIR 1000 flygningar 3,0 2, ,0 1, ,0 0, % 14% 13% -3% 8% -2% -10% -2% 6% -2% 8% 10% 10% 2% 5% 0% -4% 1% 10% 4% 7% 36% 31% -21% 6% 7% 2% -3% 14% 9% PASSAGERARE PASSAGERARANTAL PÅ FLYGPLATSERNA FLYGNINGAR milj. flygresor % 1000 passagerare (avg + ank + transfer) flygningar % -3% 2% 6% 14% -4% -6% % 10% 10% 2% 5% 1% -5% 2% 12% 5% Inrikes (avg + transfer) Int. reguljärflyg (avg + ank + transfer) Int. charter (avg + ank + transfer) 0 Uleåborg Tammerfors-Birkala Rovaniemi Åbo Kuopio Vasa Kittilä Joensuu % 2% 8% -3% 2% 1% -4% 0% 6% 0% Inrikes Internationell trafik Allmänflyget Militärflyget Överflygningar (EFES) PASSAGERARE I INTERNATIONELL TRAFIK Reguljärtrafik (avg + ank + transfer) Charter (avg + ank + transfer) milj. passagerare % 9% 9% 5% 4% 2% -3% 4% 14% 7% PASSAGERARANTAL PÅ FLYGPLATSERNA passagerare (avg + ank + transfer) 160-1% -2% Ivalo Jyväskylä -1% -4% -1% -16% Kuusamo Kajana 6% -19% 2% -32% -24% -15% Krononby Kemi-Torneå Björneborg Villmanstrand Mariehamn Nyslott Varkaus Enontekis Inrikestrafik FLYGFRAKT Internationell trafik 1000 ton % 5% -1% -5% 4% -13% -1% 27% 9% 2% 17

20 18

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning FINLAND Luftfartsverkets årsredovisning 2003 INNEHÅLL: Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverkets verksamhetsidé, service och värderingar 6 Affärsverkets räkenskapsperiod i korthet 7 Vision

Läs mer

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011:

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: 1 (6) 25.10.2011 Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: Fortsatt exceptionellt stor efterfrågan inom flygtrafiken Nyckeltal för januari september 2011 Omsättningen ökade med 17,6 procent och uppgick till

Läs mer

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland Luftfartsverkets årsberättelse 2002 Finland m e d s i k t e p å f r a m t i d e n INNEHÅLL Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverket - för flygpassagerarnas bästa 6 Vår service och våra värderingar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen ÅRSREDOVISNING 2007 Finavia Finlands port ut i världen Finavia öppnar förbindelser till världen INNEHÅLL Finavia i korthet 4 2007 händelser och nyckeltal 6 Generaldirektörens översikt 8 Strategi 12 Flygtrafiken

Läs mer

03.05.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE 020 708 000

03.05.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE 020 708 000 1 (7) 03.05.2011 FINAVIAS DELÅRSRAPPORT 1.1.2011 31.3.2011: Antalet flygpassagerare återgick till nivån före recessionen Nyckeltal för det första kvartalet Omsättningen ökade med 15,6 procent och uppgick

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse R E S O R L A N D S K A P F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 1 New York 8:40 F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 I n n e h å l l Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011

FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011 FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011 Chicago new New York Toronto Helsingfors Dubai 2 Tokyo nagoya Nagoya osaka Osaka Finland på världskartan På Helsingfors-Vanda flygplats förenas Europa och Asien via den kortaste

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

FINAVIA 2010. 365 möjligheter. På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22. På resa med riksdagsman Pekka Haavisto s. 28

FINAVIA 2010. 365 möjligheter. På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22. På resa med riksdagsman Pekka Haavisto s. 28 365 möjligheter Årsberättelse 2010 På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22 FINAVIA 2010 365 möjligheter Årsöversikt 4 De viktigaste händelserna år 2010 8 Verkställande direktörens översikt 12 Finavia

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

L U F T F A R T S V E R K E T. Miljörapport 2004

L U F T F A R T S V E R K E T. Miljörapport 2004 L U F T F A R T S V E R K E T Miljörapport 2004 Innehåll 3 Generaldirektör Mikko Talvitie: Än mer miljöeffektiva tjänster för flygtrafiken 4 Översikt av år 2004: På väg mot jämn distansflygning 7 Luftfartsverket

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Finavia abp MILJÖRAPPORT 2011

Finavia abp MILJÖRAPPORT 2011 Finavia abp MILJÖRAPPORT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 02 Finavia deltar i det gemensamma frivilliga arbetet 03 Miljökonsekvenser av flygplatserna och flygtrafiken 04 Finavias företagsansvar i korthet 06 Händelser

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER FÖRENINGEN Svenskt Flyg Nr 1 2012 Svenskt Flyg FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella

Läs mer

Innehåll LUFTFARTSVERKETS MILJÖRAPPORT 2001

Innehåll LUFTFARTSVERKETS MILJÖRAPPORT 2001 LUFTFARTSVERKET FINLAND Miljörapport 2001 Innehåll Vi vill bli en god granne 3 För luftfartens och miljöns bästa 4 Luftfartsverkets miljöpolitik 5 Luftfartsverket betjänar 6 Flygtrafiken i Finland 8 Flygplatsen

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 PwC Verksamhetsberättelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: Lördag 30 augusti 2014 Tid: 8-12 Hjälpmedel: Räknedosor som ej kan lagra text, alt. med tömda minnen, är tillåtna. Inga andra hjälpmedel. Antal uppgifter:

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Miljökontoret, Malmö stad Datum: 2009-06-11 kl. 09.00 11.00 Närvarande: Från Malmö stad Ingegerd Andersson,

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Avvisandeanalys gällande ersättningskrav för flygresor

Avvisandeanalys gällande ersättningskrav för flygresor EC261 Flygpassagerarens rättigheter Avvisandeanalys gällande ersättningskrav för flygresor Av: AirHelp November 2014 Save date: 27 nov 14 Adress: Bryggeribacken 11, 875 65 Härnösand, Sweden Page 1 of 6

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BIRKA LINE ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Omsättningen steg till 88,33 miljoner euro (86,93 miljoner euro år 2001). Rörelseresultatet förbättrades med 27 % till 18,70 miljoner euro (14,66 miljoner euro). Resultatet

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01 FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK RESEENHETEN (FMLOG/ReseE) har det övergripande ansvaret för Kronflygs verksamhet. Kronflyg fungerar som Försvarsmaktens samt vissa andra statliga myndigheters flygbolag. Kronflyg

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 23/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om riksdagens samtycke till överlåtande av aktier i Finlands Bilbesiktning Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att Riksdagen

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer