Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby"

Transkript

1 Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Fllerårspllan med budget för Uppllands Väsby kommun D ee cc eem bb ee r

2 2 Flerårsplan med budget Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Miljöpartiet de gröna vill förverkliga ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Upplands Väsby måste höja sin ambition och bli en föregångskommun när det gäller åtgärder och satsningar för att göra ekologisk hållbarhet möjlig, och samtidigt se till att värna den kommunalt finansierade välfärden. Utgångspunkten måste alltid vara en ekonomi i balans, för såväl de kommande åren som på längre sikt. Förutsättningar Världen och Sverige har befunnit sig i en besvärlig konjunktursvacka. Under 2010 har den globala konjunkturen vänt. Men stora risker kvarstår, inte minst till följd av de ansträngda offentliga finanserna i många OECD-länder på grund av finanskrisen. Många länder präglas fortfarande av en mycket hög arbetslöshet med stora sociala konsekvenser som följd. Detta tillsammans med budgetåtstramningar och statsfinansiella problem i dessa länder riskerar att få en negativ effekt på konjunkturen och arbetslösheten också i Sverige. Fastighetsmarknaden tynger kraftigt många länders utvecklingspotential, inte minst till exempel på Irland och i länderna i södra Europa. Svensk BNP sjönk med cirka fem procentenheter förra året. I år genomgår Sverige en mycket stark BNP-rekyl om närmare fem procentenheter. Det gör att vi i början på år 2011 sannolikt är tillbaka på den nivå som rådde år Den finanskris som drabbade Sverige och världen under hösten 2008 har inneburit stora påfrestningar på den svenska ekonomin med ett kraftigt produktions- och sysselsättningsbortfall. Sverige har en historiskt hög arbetslöshet. SCB/SKU rapporterar att arbetslösheten överstiger åtta procentenheter. Det har under mandatperioden tillkommit cirka fler arbetslösa samtidigt som utanförskapet har vuxit och andelen sysselsatta har minskat. Tusentals jobb i välfärden skola, vård och omsorg har försvunnit, vilket uppenbart riskerar att drabba kvaliteten. Arbetslösheten är nu på en besvärande hög nivå som riskerar att bita sig fast, samtidigt som vi står inför en global klimat- och miljökris. Den borgerliga alliansens politik har på fler sätt varit både missriktad och ofta passiv. Dagens höga ungdomsarbetslöshet är ett slöseri med en hel generations kunskaper och engagemang. Det måste nu till kraftfull politik för att få ned ungdomsarbetslösheten. Moderna idéer, mod och initiativkraft behövs för att bygga en mer hållbar värld för framtiden. Tiden vi har på oss för att stoppa klimatförändringarna är kort. Om vi inte gör något nu blir konsekvenserna stora för enskilda människor och för samhällsekonomin som helhet i framtiden. Det är billigare att agera nu än att vänta. Inom miljöpolitiken är miljömålsarbetet grunden för långsiktighet och helhetssyn. Miljömålsrådet konstaterade 2008 att det blir svårt att nå miljömålen med nuvarande takt. Detta faktum tycks regeringen ha valt att inte ta någon notis 2

3 3 om. Miljöarbetet har inte bara stått still med regeringens politik utan i flera avseenden också gått bakåt. Det behövs omfattande investeringar i jobb, utbildning, välfärd, klimat och miljö. Men i såväl Sverige som i vår kommun har en moderatledd allians ägnat sig åt en felriktad politik som varken lett till fler jobb, bättre skolresultat eller en miljöpolitik värd namnet. Det kommer ständigt nya rapporter om undermåliga skolresultat som måste tas på stort allvar. De svaga skolresultaten i Upplands Väsby borde kräva att kommunledningen börjar ta sitt ansvar. Skolan har varit alltför lågt prioriterad under den gångna mandatperioden med ständiga nedskärningar i kombination med omfattande avknoppningar utan tillräcklig uppföljning och analys av konsekvenserna. Skolans miljö och verksamhet måste vara anpassad efter barns och ungdomars behov och deras rätt att känna sig sedda och delaktiga. Skolmiljön ska vara en trygg och kreativ plats för eleverna. För att finansiera skattesänkningar har Väsbys borgerliga allians i flera år naggat på kvalitén i kommunens kärnverksamheter genom successiva neddragningar. Med borgerligt nyspråk kallas det effektiviseringar, som genomförs både öppet och smygvägen genom otillräcklig kompensation för pris- och löneökningar i budgeten. Det har varit dålig kontroll över konsekvenserna när man forcerat fram omstruktureringar och privatiseringar som inneburit stora kostnader och i flera fall inte heller den kvalitet man kan förvänta sig. Överskottsmålet I en omvärld med stor ekonomisk osäkerhet är det välbetänkt att budgetera med ett 2 procentigt överskott, inte minst då kostnader för kommunens större investeringar nu blir alltmer kännbara. Det finns sammantaget anledning till försiktighet och det är viktigt att budgeten når upp till målet om 2 procents överskott för att ha marginal att klara de kommande åren. I Miljöpartiets budgetalternativ ligger det genomsnittliga resultatet väl över 2 procent för perioden. Exploateringsplaner i kommunens västra delar Den borgerliga alliansens planer på att exploatera kommunens västra delar innebär stora kostnader för kommunen. Alla kostnader finns ännu inte redovisade men några är synliggjorda och kommer om planerna fullföljs att belasta kommunkassan. Det handlar bland annat om kostnader för nya vägar, utbyggnad av vatten och avlopp, nya skolor och förskolor, flyttande av hamn, bad mm. Det blir allt tydligare att planerna om att exploatera runt Kairo och Sättra är ett feltänk som är resursmässigt förkastligt och inte står i samklang med ett långsiktigt, resurssnålt och klimatsmart samhälle. Föreslagna investeringar i vägar och VA för exploateringen i Runbyskogen och vid Mälaren är borttagna ur Miljöpartiets budgetalternativ. Miljöpartiet säger bestämt nej till planen för Väsby sjöstad. För Eds Allé vill Miljöpartiet se en försiktigare exploatering än vad som nu planeras 3

4 4 Flerårsplan med budget Värna Väsbys Välfärd Miljöpartiet föreslog i junibudgeten en skattehöjning med 25 öre för att säkra kvalitén i verksamheter som riktar sig till barn, unga och äldre. Kommunfullmäktige fastställde dock kommunens skattesats för 2011 som oförändrad till 19,18 kr. Som en följd av att den slutliga budgeten nu tas så sent som den 20 december är det i praktiken inte möjligt att ändra den fastslagna skattesatsen för nästa år. Den ekonomiska konjunkturen har lyckligtvis stärkts något under året vilket också förstärkt kommunens ekonomi och gett möjlighet till satsningar på skola och omsorg inom nuvarande skattesats. Satsningar som praktiskt taget motsvarar de satsningar som Miljöpartiet föreslog i junibudgeten. Vi ämnar återkomma med en ny bedömning om lämplig skattenivå i kommande junibudget. Under våren behövs en utvärdering av kvalitet och resursbehov inom verksamheterna och hur de rimmar med förväntade skatteintäkter. Prognoserna visar på en fortsatt hög arbetslöshet nästa år. Det behövs en kraftsamling för att klara denna, särskilt bland ungdomar. Det är mycket bekymmersamt med skolresultaten för Upplands Väsbys ungdomar Det är mycket angeläget att kommunen arbetar fram en åtgärdsplan för hur man ska kunna komma till rätta med problematiken. Detta arbete måste vara långsiktigt men åtgärder och satsningar behövs snarast. Klimatanpassad samhällsplanering Miljöpartiet anser att man ska utgå från Upplands Väsbys unika fördelar när det gäller att skapa en hållbar och klimatanpassad kommun. Här finns en väl samlad tätort med ett tydligt centrum och närhet till fina naturområden. Det handlar om att hantera denna potential på rätt sätt. Grön samhällsplanering När nya vägar, bostads- och arbetsområden planeras måste konsekvenserna för miljön alltid analyseras noga. Varje upprättad plan i kommunen bör redovisa hur planen bidrar till minskade växthusgasutsläpp, genom att transportbehov och energianvändning minimeras. I den regionala planeringen för Stockholms län, säger man sig värna om de unika Grönkilarna samt att det finns en ambition till en tätare bebyggelsestrukturer. Denna inriktning ger gynnsammare förutsättningar för kostnadseffektiv infrastruktur med kollektivtrafiksatsningar och lägre utsläpp av växthusgaser. Alliansens forcerade planer om att exploatera kommunens västra delar, längs Mälaren och i Runbyskogen går inte att förena med vare sig värnandet av natur- och strövområden eller en klimatanpassad samhällsutveckling. Dessa planer innebär skapandet av en ort utanför tätorten, och medför ett mer uppsplittrat Upplands Väsby med ett ökat bilberoende. Något som rimmar illa med skapandet av en långsiktigt hållbar kommun. Miljöpartiet har tagit bort investeringsmedel för denna exploatering. Bygg Älvsundadalen Målsättning i kommunplanen för Upplands Väsby är en mer tät central kärna, vilket kan minimera såväl transporter som ny dyr infrastruktur. Ett sådant område är 4

5 5 Älvsundadalen som Miljöpartiet föreslår bör planeras som en ekostad med lägenheter. Kommunens bostadsutbud ska vara varierat och det ska finnas gott om kultur- och fritidsaktiviteter. Natur- och strövområdena och den gröna närmiljön skall värnas och utvecklas. Planeringen och utvecklingen av Älvsundadalen måste drivas med större kraft än idag. Som ett första steg i omvandlingen avsätter Miljöpartiet medel för att under åren flytta Älvsundavägen till en ny anslutning vid Breddens trafikplats. Ekologiskt byggande och energisparåtgärder Det är angeläget att allt byggande är långsiktigt hållbart. Det behövs riktlinjer och målsättningar för hur ett hållbart byggande ska se ut i Upplands Väsby. Kommunen bör ta fram ett miljökvalitetsprogram för byggande med tydlig inriktning för hur ekologiskt byggande, energieffektivitet och sunda hus gynnas och stimuleras. Energisparåtgärder i kommunens lokaler är en klimatinsats som är synnerligen angelägen och måste ha hög prioritet. Klimat- och miljömål Kommunen ska ta på sig ansvaret att vara en pådrivare och föregångare när det gäller miljö- och klimatfrågorna, och frågorna måste prioriteras högt i kommunen. En miljöstrateg bör finnas i kommunledningen för att kommunövergripande kunna driva dessa frågor. För att ISO-certifieringen ska kunna fungera som ett effektivt verktyg för miljöarbetet krävs det ambitiösa mål och tillsatta resurser. Vi tillför 1 miljon till kommunstyrelsen för miljö- och klimatarbete samt 3 miljoner per år för miljö- och klimatinvesteringar. Vi föreslår en ny centralt placerad tjänst för miljöarbete på kommunstyrelsekontoret. Vi förstärker också Miljö- och hälsoskyddsnämnden med 0,4 mkr. Miljöarbetet i Upplands Väsby måste utgå ifrån de regionala och nationella miljömålen samt de nationella klimatmålen. För att detta ska fungera måste det tas fram strategier och handlingsplaner för hur arbetet utifrån dessa mål ska ske. Upplands Väsby bör ansluta sig till Sveriges Ekokommuner, ett nätverk för kommuner som har ambitionen att verka för hållbar utveckling. Ekologisk mat och avfall Sveriges satte år 2005 upp målet att 25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel år Målet sattes upp eftersom man insåg nödvändigheten av en övergång till ekologiskt hållbar produktion och att den offentliga konsumtionen måste vara pådrivande i detta. Målsättningen 25 % bör vara ett minimum och är enligt erfarenheter från andra kommuner fullt realistiskt. Målet kommer inte att nås i Upplands Väsby 2010, men ambitionen måste vara att målet nås senast Det skall vara en självklarhet att källsortera och kompostera delar av hushållsavfallet och det får inte upplevas som alltför krångligt och svårt. Bra metoder och idéer måste spridas till kommunens hushåll. Miljön kring återvinningsstationerna förbättras och förpackningsinsamlingens ansvar för miljön tydliggöras. Kommunen måste verka för och underlätta uppförandet av fler återvinningsstationer i hela kommunen. 5

6 6 Hållbar Ekonomi Småföretag, social ekonomi Småföretagen har en viktig roll för ekonomisk utveckling och långsiktig hållbarhet. Det är angeläget att kommunen stödjer och bidrar till småföretagens möjlighet till utveckling. Vid planläggning av ny mark ska småföretagens intressen tas tillvara. Det är också angeläget att kommunen främjar social ekonomi inkluderat i den ideella frivilligsektorn och föreningslivet. Exempelvis Vänner i Väsby fyller en mycket viktig uppgift. Krav vid offentlig upphandling Kommunen är en viktig marknadsaktör som köper varor och gör upphandlingar. Det är nödvändigt att kommunen använder sin konsumentmakt genom att ställa krav vid den offentliga upphandlingen bland annat beträffande miljömässig och social hållbarhet. I kommunen finns riktlinjer för detta, det är angeläget att en uppföljning görs om hur riktlinjerna fungerar i praktiken och i vilken mån de bör utvecklas. Social hållbarhet Demokrati Det är viktigt att valdeltagandet i de allmänna valen är högt, liksom att det är angeläget att medborgarna känner ett engagemang och möjlighet till inflytande. Väsbyborna måste också ha möjlighet att göras sig hörda mellan valen. Vi anser att olika former av rådslag bör prövas för ett ökat medborgarinflytande. Det skulle vara intressant att inom något område pröva så kallad medborgarbudget. Inflytandet för elever och föräldrar behöver öka vid våra skolor. Ett sätt kan vara att ha styrelser där föräldrar eller elever kan ingå. Ett sätt att öka ungdomars samhällsengagemang och inflytande kan vara att pröva någon form av ungdomsparlament. Folkhälsa För att konkretisera begreppet Social hållbarhet har ett antal indikatorer tagits fram. Folkhälsoinstitutet har tagit fram de 11 folkhälsomålen och SCB har tagit fram indikatorer som är kopplade till den svenska strategin för hållbar utveckling med indikatorer inom områdena hälsa och sysselsättning. Upplands Väsby behöver ett aktivt folkhälsoarbete som går hand i hand med miljöarbetet. Det är viktigt med ett effektivt förebyggande arbete mot droger och kriminalitet, bland annat genom förbättrat samarbete mellan hem, skola, socialtjänst, föreningsliv och närpolis. Det är angeläget att minska på bilåkandet korta sträckor och att istället stimulera cykling och promenader. Särskilt viktigt är det att påverka barnens vanor. Arbete mot diskriminering En Social hållbarhet måste innebära ett samhälle där alla människor, oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet har samma möjlighet att ta del av och vara delaktiga i samhället. I Upplands Väsby bor människor med olika religion, olika förmågor och olika sexuell läggning. Här finns individer från olika sociala grupper och från en lång rad olika länder och kulturer. Det är nödvändigt med ett aktivt arbete mot fördomar och diskriminering samt ett tydligt avståndstagande från alla former av främlingsfientlighet, rasistiska våldshandlingar och extremism. En 6

7 7 positiv syn på det mångkulturella samhället, där olikheter berikar varandra är viktig för att stävja främlingsfientligheten. Jämställdhet och jämlika villkor Jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika grupper i samhället är grundläggande för det samhälle vi vill ha. Både män och kvinnor tjänar på jämställdhet. Normer som hindrar vårt skapande och vår frihet att utvecklas som individer måste motverkas. Det är viktigt att se individernas olikheter som möjligheter istället för hinder. Ofta är det brister i vårt samhälle som skapar olika handikapp där onödiga hinder gör funktionsnedsättningar till problem. Utvecklande utbildning och minskad arbetslöshet Skolresultaten i Upplands Väsby måste bli bättre. Betyg och meritvärden är på en oacceptabelt låg nivå. Miljöpartiet har hela tiden motsatt sig de nedskärningar som är en följd av de senaste årens förda politik med skattesänkningar och effektiviseringskrav, i kombination med otillräcklig kompensation för löneökningar, vilket har lett till minskad personaltäthet inom skolor och förskolor. Miljöpartiets målsättning är en ökad vuxennärvaro i skola och förskola, både i form av personal, volontärer och ökade möjligheter till föräldramedverkan. Vi avsätter 5 miljoner ytterligare till Utbildningsnämnden utöver vad som finns i alliansens förslag. Fler elever måste ges möjlighet att studera på komvux, särskilt i tider av ökad arbetslöshet. Work Center ska arbeta med insatser för alla grupper som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden, t ex individer med olika former av funktionsnedsättningar eller handikapp. Ett mänskligare samhälle Målsättning för ett mänskligare samhälle måste vara ett samhälle där människor får sina grundläggande behov tillgodosedda och känner trygghet. Kommunen bör tillsammans med frivilliga krafter bygga och stärka de sociala nätverken i våra bostadsområden. Arbete med grannsamverkan, föräldravandring och frivilligt socialt arbetet som t ex Vänner I Väsby ska ges det stöd de behöver. Vi förstärker Socialoch äldrenämnden med 2 miljoner kronor mer än i alliansens förslag. Kommunen ska ta ansvar för flyktingmottagandet och ha tecknade avtal och ett genomarbetat mottagande av såväl ensamkommande flyktingbarn som andra flyktingar. Ett utvecklat kulturliv Ett aktivt kultur- och fritidsliv är viktigt för en levande och trygg kommun. Kulturlivet ger möjlighet till personlig utveckling men även till sammanhållning, trivsel och hälsa. Ett nytt kulturhus med ett nytt bibliotek ska byggas inom några år. Planeringen för hur detta ska se ut måste ske i dialog med föreningslivet. Kommunens musikskola behöver breddas med mer än musik för att attrahera fler ungdomar och för att ytterligare stärka sin plats som ett viktigt kulturinslag i kommunen. Musikskolan bör successivt utvecklas till en kulturskola. Ett utvecklingsarbete i den riktningen bör inledas under

8 8 Det är ytterst viktigt med ett aktivt och förebyggande arbete för att barn och ungdomar ska må bra och ha en meningsfull fritid. Fritidsgårdar, skolfritidsledare och ett rikt och levande kulturliv spelar en stor roll i detta arbete. Vi satsar 1 miljoner kr på Kultur- och fritidsnämnden utöver vad som finns i alliansens budgetförslag. Investeringar Miljöpartiet för en ansvarsfull politik också när det gäller investeringar. Vi satsar inga medel till dyr infrastruktur för exploatering i det som kallas Väsby sjöstad. Miljö- och klimatinvesteringar Det är angeläget med miljö- och klimatinvesteringar i investeringsbudgeten. Här handlar det både om klimatåtgärder och om insatser för att stärka den biologiska mångfalden samt åtgärder som är positiva för friluftslivet. Exempel på viktiga åtgärder som tidigare har genomförts är bland annat restaurering av Sandakärret, åtgärder i Väsbyån för att underlätta för Aspfiskens lek, utbytande av energislukande armaturer i våra elljusspår, anläggandet av reningsdammar för dagvatten, skapandet av cykel- och gångstråk samt restaureringen av Kvarnsjön. Energieffektiviseringar i kommunens lokaler är mycket angeläget för att få ned utsläppen av växthusgaser, skapa bättre inomhusmiljöer samt för att sänka kommunens energikostnader. 8

9 9 Uppdrag till styrelser och nämnder I det följande specificeras Miljöpartiets förslag till ändringar av nämndspecifika och generella uppdrag i förhållande till den borgerliga alliansens förslag. Förslag till nya uppdrag och förtydligande av uppdrag: Styrning och upphandling En uppföljning av hur regler och policys för upphandling följs skall göras och redovisas. Alla upphandlingsunderlag av större betydelse ska beslutas i respektive nämnd eller styrelse. Byggande och planering Arbetet med att planera för det som den borgerliga alliansen kallar Väsby sjöstad, liksom planerna för en ny väg genom Runbyskogen avbryts. Planen för Eds Allé begränsas till den östra delen Älvsundadalen ska planeras som en Ekostad med lägenheter, med god kollektivtrafik. Möjlighet till framtida spårlösningar utreds. Kommunen inför rutiner och riktlinjer så att varje upprättad plan redovisar hur planen bidrar till minskade växthusgasutsläpp, genom att transportbehov och energianvändning minimeras. Ett miljökvalitetsprogram för byggande tas fram, med en inriktning som gynnar och stimulerar ekologiskt byggande, energieffektivitet och sunda hus. Miljö- och grönfrågor Strategier och handlingsplaner för miljöarbetet tas fram med utgångspunkt från att klara de regionala och nationella miljömålen samt de nationella klimatmålen. Kommunen ska sätta upp offensiva klimatmål. Ett arbete inleds för att ta fram ett nytt övergripande miljöprogram Kommunen ansöker om medlemskap i SEkom, Sveriges Ekokommuner En grönplan tas fram Kommunen ska verka för att successivt öka andelen ekologiskt odlad och närproducerad mat i skolor, förskolor och äldreomsorg. Mångfald och lika rättigheter En mångfald bland de anställda skall eftersträvas. Flerspråkighet och interkulturella kunskaper ska ses som meriterande vid anställning i kommunen. Skola och barnomsorg Kommunens målsättning ska vara en ökad vuxennärvaro i skola och förskola Demokrati och medborgarmakt Det ska tas fram förslag till olika former av rådslag, för ökat medborgarinflytande Så kallad medborgarbudget bör prövas Inflytandet för elever och föräldrar ska öka vid våra skolor, t ex genom föräldrastyrelser och ungdomsparlament Kultur och fritid Planeringen för att utveckla musikskolan till en kulturskola startas upp 9

10 Miljöpartiets förslag till kommunersättningar 2011, i jämförelse med Alliansens förslag Verksamhet Ersättning (mkr) Differens (mkr) Kommunstyrelsen Alliansens förslag -136,3 Minskningar: Särskilda medel 3,1 Information 1,0 Framtida Bomässa 0,5 Konsultkostnader 3,8 Satsning på Klimat/Miljöarbete -1,0 Miljöpartiets förslag - 128,8-7,4 Attunda Räddningstjänst Alliansens förslag - 26,8 Miljöpartiets förslag - 26,8 0 Kommunrevisionen Alliansens förslag - 1,4 Miljöpartiets förslag - 1,4 0 Utbildningsnämnden Alliansens förslag -750,2 Högre kvalité -5 Miljöpartiets förslag -755,2 5,0 Social- och äldrenämnden Alliansens förslag -556,5 Högre kvalité -2,0 Miljöpartiets förslag -558,5 2,0 Nämnden för familjerätt Alliansens förslag -2,5 Miljöpartiets förslag -2,5 0 Kultur- och fritidsnämnden Alliansens förslag - 84,1 Förstärkt kvalité - 1,0 Miljöpartiets förslag - 85,1 1,0 10

11 11 Tekniska nämnden Alliansens förslag - 33,0 Gatuunderhåll 1,0 Miljöpartiets förslag - 32,0-1,0 Byggnadsnämnden Alliansens förslag -14,8 Miljöpartiets förslag -14,8 0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Alliansens förslag - 8,2 Högre kvalitet - 0,4 Miljöpartiets förslag - 8,6 0,4 Totalt Alliansens förslag ,8 Miljöpartiets förslag ,8 0 11

12 12 Miljöpartiets förslag till budget Kommunfullmäktigebeslutar 1. fastställa nämnders/utskotts kommunersättningar i enlighet med Miljöpartiets förslag, 2. ställa kronor till fullmäktiges förfogande 3. anta Miljöpartiets förslag till investeringar, enligt bilaga 1 4. anta kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för AB Väsbyhem 5. anta Miljöpartiets förslag till resultatbudget, enligt bilaga 2 6. fastställa kommunstyrelsens beloppsram av lån till kronor 7. att ge styrelser, nämnder och utskott uppdrag enligt Miljöpartiets förslag 8. i övrigt anta det av Miljöpartiet upprättade förslaget till flerårsplan med budget för Faställa avfallstaxa för 2011 enligt kommunstyrelsens förslag 10. att bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska justeringar som kan behövas vidtas inom flerårsbudgetens ram. 12

13 Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET Investeringsprojekt Totalt Beräknad starttidpunkt Beräknad färdigsttidpunkt Kommunstyrelsen Infrastruktur IT Div inventarier VV Div inventarier Energi och miljö Vindkraftverk Akvifer Vilundaparken Energieffektiviseringar Miljöinvesteringar Summa kommunstyrelsen Skol- och förskolelokaler Upprustn Hasselskolan & Hopprepet Upprustn Hasselskolan & Hopprepet Investering förskoleverksamhet Hyresgästanpassning Förbättring av utemiljö Bollstanäs skola, om- alt nybyggnad pågår Summa skol- och förskolelokaler Omsorgslokaler, boende LSS-boende, standardförbättringar Ombyggnad gruppboende (speldosan) Gruppbostad LSS, Nytt LSS boende ers bef 18 pl pågår Särskilt boende, 40 platser Summa boende, omsorgslokaler m.m Kultur och fritidslokaler Vilundaparken Vilundaparken, fastighetsanknutna åtgärder Ridanläggning Sättra Reningsanläggning nya Vilundabadet Seniorernas hus Övriga fritidsanläggnar Väsby-, Grimsta- och Vilundahallen Summa verksamhetslokaler kultur och fritid Övriga verksamhetslokaler Övriga vhtslokaler (kommunhuset & Drabant) pågår Energisparåtgärder inkl konvertering pågår Hissomb, lagkrav pågår Tillgänglighetsåtgärder pågår Summa verksamhetslokaler övriga Övrigt Inventarier, inredning, Multih, Messingen Teknik Ventilation Inventarier, multimaskin med tillhöraned aggregat Summa övrigt Summa fastigheter och lokaler

14 Gata, park, väg Östra Väsby GC-väg, Rosendalsvägen-Eddavägen Korsn Sandavägen-Breddenvägen GC-väg längs Valhallavägen Högvreten Trafiksäkra korsn Frejavägen-Bragevägen Slånbärsvägen Hästhagsvägen Brunnby Mosse InfraCity Öst, Breddenvägen Ny belysning gc-väg Fresta Östra Frestaby GC-väg fr Löwenströmska-Verkavägen Rondell/korsn Sandavägen-Gudbyvägen GC Oxundav- Wäckare äng Centrala Väsby Genomförande av belysningsprogram Norr Kyrkvägen pågår Johanneslund Norr om Hasselgatan Tillgänglighetsanpassn. Busshållsplatser Västra Väsby Eds Allé Oxundavägen Wäckare äng Älvsundabrons nybyggnad Harva Älvsundavägen Gata övrigt Mindre trafiksäkerhetsåtg Trafikbullersanering Tätskikt på Mälarbron Parker, våtmarker, inkl upplevelserstråk Miljöinvestering Edsån pågår Naturvård Runsa och Fysingen pågår Anläggande av vinterlada för betesdjuren, öppna landskap Summa gator, vägar, park Gata, park, väg exploatering Centrala Väsby Norr Kyrkvägen gator och vägar expl Norr Kyrkvägen Gata, delområde Centralvägen, vä delen, expl Messingen Gata, delomr Optimusvägen no del inkl sö del, expl Messingen Gata, delomr Torg och parkering, kulturhustomt, expl Messing Omb Industriväg, expl Mess (ks disp ur bud Park, delomr parken intill Väsby Nya gymn, expl Messingen Västra Väsby Två belysningsstolpar Mälarvägen Kairo-Båtbyggartorp Skarvändekr Parker, våtmarker, inkl upplevelserstråk Upplevelsestråk Edssjöns västra strand Upplevelsestråk, Eds kyrka till Hjältartorp Återplantering Runsa Allé, n:a delen Upplevelsestråk Kairov. Eds allé-kyrkstig Upprustning av miljön utmed E Kompletterande upprustning av Elis park Runsa Bergaskogen Harva Renovering av Suseboparken Summa gator, vägar, park - expl områden

15 VA Östra Väsby Östra Frestaby Brunnby Mosse Högvreten Dagvattenledning Bredden Sollentuna Slånbärsvägen Centrala Väsby Ny pumpstation Smedbyvägen Va, delområde Centralvägen, expl Messingen Va,delomr Torg o parkering, kulthustomt, expl Messingen Messingen Va, delomr parken vid Väsby Nya gymn, expl Messingen Sigma Johanneslund Västra Väsby Eds Allé Wäckare äng Kairo-Båtbyggartorp Skarvängskr Harva VA - övrigt Nya servisledningar Reinvesteringar för behållande av nätstand Summa va-verksamhet Summa gata, park, fastigheter och VA Summa Upplands Väsby

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16

Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16 Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16 Foto: Omslagsfoto, s 45, 49, Malena Ranch s 4 Dan Pettersson, DP-Bild s 11 Rickard Malmström s 19, 21, 23, 30, 41, 54 Maria Gardfjell Innehåll Inledning...

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer