Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby"

Transkript

1 Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Fllerårspllan med budget för Uppllands Väsby kommun D ee cc eem bb ee r

2 2 Flerårsplan med budget Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Miljöpartiet de gröna vill förverkliga ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Upplands Väsby måste höja sin ambition och bli en föregångskommun när det gäller åtgärder och satsningar för att göra ekologisk hållbarhet möjlig, och samtidigt se till att värna den kommunalt finansierade välfärden. Utgångspunkten måste alltid vara en ekonomi i balans, för såväl de kommande åren som på längre sikt. Förutsättningar Världen och Sverige har befunnit sig i en besvärlig konjunktursvacka. Under 2010 har den globala konjunkturen vänt. Men stora risker kvarstår, inte minst till följd av de ansträngda offentliga finanserna i många OECD-länder på grund av finanskrisen. Många länder präglas fortfarande av en mycket hög arbetslöshet med stora sociala konsekvenser som följd. Detta tillsammans med budgetåtstramningar och statsfinansiella problem i dessa länder riskerar att få en negativ effekt på konjunkturen och arbetslösheten också i Sverige. Fastighetsmarknaden tynger kraftigt många länders utvecklingspotential, inte minst till exempel på Irland och i länderna i södra Europa. Svensk BNP sjönk med cirka fem procentenheter förra året. I år genomgår Sverige en mycket stark BNP-rekyl om närmare fem procentenheter. Det gör att vi i början på år 2011 sannolikt är tillbaka på den nivå som rådde år Den finanskris som drabbade Sverige och världen under hösten 2008 har inneburit stora påfrestningar på den svenska ekonomin med ett kraftigt produktions- och sysselsättningsbortfall. Sverige har en historiskt hög arbetslöshet. SCB/SKU rapporterar att arbetslösheten överstiger åtta procentenheter. Det har under mandatperioden tillkommit cirka fler arbetslösa samtidigt som utanförskapet har vuxit och andelen sysselsatta har minskat. Tusentals jobb i välfärden skola, vård och omsorg har försvunnit, vilket uppenbart riskerar att drabba kvaliteten. Arbetslösheten är nu på en besvärande hög nivå som riskerar att bita sig fast, samtidigt som vi står inför en global klimat- och miljökris. Den borgerliga alliansens politik har på fler sätt varit både missriktad och ofta passiv. Dagens höga ungdomsarbetslöshet är ett slöseri med en hel generations kunskaper och engagemang. Det måste nu till kraftfull politik för att få ned ungdomsarbetslösheten. Moderna idéer, mod och initiativkraft behövs för att bygga en mer hållbar värld för framtiden. Tiden vi har på oss för att stoppa klimatförändringarna är kort. Om vi inte gör något nu blir konsekvenserna stora för enskilda människor och för samhällsekonomin som helhet i framtiden. Det är billigare att agera nu än att vänta. Inom miljöpolitiken är miljömålsarbetet grunden för långsiktighet och helhetssyn. Miljömålsrådet konstaterade 2008 att det blir svårt att nå miljömålen med nuvarande takt. Detta faktum tycks regeringen ha valt att inte ta någon notis 2

3 3 om. Miljöarbetet har inte bara stått still med regeringens politik utan i flera avseenden också gått bakåt. Det behövs omfattande investeringar i jobb, utbildning, välfärd, klimat och miljö. Men i såväl Sverige som i vår kommun har en moderatledd allians ägnat sig åt en felriktad politik som varken lett till fler jobb, bättre skolresultat eller en miljöpolitik värd namnet. Det kommer ständigt nya rapporter om undermåliga skolresultat som måste tas på stort allvar. De svaga skolresultaten i Upplands Väsby borde kräva att kommunledningen börjar ta sitt ansvar. Skolan har varit alltför lågt prioriterad under den gångna mandatperioden med ständiga nedskärningar i kombination med omfattande avknoppningar utan tillräcklig uppföljning och analys av konsekvenserna. Skolans miljö och verksamhet måste vara anpassad efter barns och ungdomars behov och deras rätt att känna sig sedda och delaktiga. Skolmiljön ska vara en trygg och kreativ plats för eleverna. För att finansiera skattesänkningar har Väsbys borgerliga allians i flera år naggat på kvalitén i kommunens kärnverksamheter genom successiva neddragningar. Med borgerligt nyspråk kallas det effektiviseringar, som genomförs både öppet och smygvägen genom otillräcklig kompensation för pris- och löneökningar i budgeten. Det har varit dålig kontroll över konsekvenserna när man forcerat fram omstruktureringar och privatiseringar som inneburit stora kostnader och i flera fall inte heller den kvalitet man kan förvänta sig. Överskottsmålet I en omvärld med stor ekonomisk osäkerhet är det välbetänkt att budgetera med ett 2 procentigt överskott, inte minst då kostnader för kommunens större investeringar nu blir alltmer kännbara. Det finns sammantaget anledning till försiktighet och det är viktigt att budgeten når upp till målet om 2 procents överskott för att ha marginal att klara de kommande åren. I Miljöpartiets budgetalternativ ligger det genomsnittliga resultatet väl över 2 procent för perioden. Exploateringsplaner i kommunens västra delar Den borgerliga alliansens planer på att exploatera kommunens västra delar innebär stora kostnader för kommunen. Alla kostnader finns ännu inte redovisade men några är synliggjorda och kommer om planerna fullföljs att belasta kommunkassan. Det handlar bland annat om kostnader för nya vägar, utbyggnad av vatten och avlopp, nya skolor och förskolor, flyttande av hamn, bad mm. Det blir allt tydligare att planerna om att exploatera runt Kairo och Sättra är ett feltänk som är resursmässigt förkastligt och inte står i samklang med ett långsiktigt, resurssnålt och klimatsmart samhälle. Föreslagna investeringar i vägar och VA för exploateringen i Runbyskogen och vid Mälaren är borttagna ur Miljöpartiets budgetalternativ. Miljöpartiet säger bestämt nej till planen för Väsby sjöstad. För Eds Allé vill Miljöpartiet se en försiktigare exploatering än vad som nu planeras 3

4 4 Flerårsplan med budget Värna Väsbys Välfärd Miljöpartiet föreslog i junibudgeten en skattehöjning med 25 öre för att säkra kvalitén i verksamheter som riktar sig till barn, unga och äldre. Kommunfullmäktige fastställde dock kommunens skattesats för 2011 som oförändrad till 19,18 kr. Som en följd av att den slutliga budgeten nu tas så sent som den 20 december är det i praktiken inte möjligt att ändra den fastslagna skattesatsen för nästa år. Den ekonomiska konjunkturen har lyckligtvis stärkts något under året vilket också förstärkt kommunens ekonomi och gett möjlighet till satsningar på skola och omsorg inom nuvarande skattesats. Satsningar som praktiskt taget motsvarar de satsningar som Miljöpartiet föreslog i junibudgeten. Vi ämnar återkomma med en ny bedömning om lämplig skattenivå i kommande junibudget. Under våren behövs en utvärdering av kvalitet och resursbehov inom verksamheterna och hur de rimmar med förväntade skatteintäkter. Prognoserna visar på en fortsatt hög arbetslöshet nästa år. Det behövs en kraftsamling för att klara denna, särskilt bland ungdomar. Det är mycket bekymmersamt med skolresultaten för Upplands Väsbys ungdomar Det är mycket angeläget att kommunen arbetar fram en åtgärdsplan för hur man ska kunna komma till rätta med problematiken. Detta arbete måste vara långsiktigt men åtgärder och satsningar behövs snarast. Klimatanpassad samhällsplanering Miljöpartiet anser att man ska utgå från Upplands Väsbys unika fördelar när det gäller att skapa en hållbar och klimatanpassad kommun. Här finns en väl samlad tätort med ett tydligt centrum och närhet till fina naturområden. Det handlar om att hantera denna potential på rätt sätt. Grön samhällsplanering När nya vägar, bostads- och arbetsområden planeras måste konsekvenserna för miljön alltid analyseras noga. Varje upprättad plan i kommunen bör redovisa hur planen bidrar till minskade växthusgasutsläpp, genom att transportbehov och energianvändning minimeras. I den regionala planeringen för Stockholms län, säger man sig värna om de unika Grönkilarna samt att det finns en ambition till en tätare bebyggelsestrukturer. Denna inriktning ger gynnsammare förutsättningar för kostnadseffektiv infrastruktur med kollektivtrafiksatsningar och lägre utsläpp av växthusgaser. Alliansens forcerade planer om att exploatera kommunens västra delar, längs Mälaren och i Runbyskogen går inte att förena med vare sig värnandet av natur- och strövområden eller en klimatanpassad samhällsutveckling. Dessa planer innebär skapandet av en ort utanför tätorten, och medför ett mer uppsplittrat Upplands Väsby med ett ökat bilberoende. Något som rimmar illa med skapandet av en långsiktigt hållbar kommun. Miljöpartiet har tagit bort investeringsmedel för denna exploatering. Bygg Älvsundadalen Målsättning i kommunplanen för Upplands Väsby är en mer tät central kärna, vilket kan minimera såväl transporter som ny dyr infrastruktur. Ett sådant område är 4

5 5 Älvsundadalen som Miljöpartiet föreslår bör planeras som en ekostad med lägenheter. Kommunens bostadsutbud ska vara varierat och det ska finnas gott om kultur- och fritidsaktiviteter. Natur- och strövområdena och den gröna närmiljön skall värnas och utvecklas. Planeringen och utvecklingen av Älvsundadalen måste drivas med större kraft än idag. Som ett första steg i omvandlingen avsätter Miljöpartiet medel för att under åren flytta Älvsundavägen till en ny anslutning vid Breddens trafikplats. Ekologiskt byggande och energisparåtgärder Det är angeläget att allt byggande är långsiktigt hållbart. Det behövs riktlinjer och målsättningar för hur ett hållbart byggande ska se ut i Upplands Väsby. Kommunen bör ta fram ett miljökvalitetsprogram för byggande med tydlig inriktning för hur ekologiskt byggande, energieffektivitet och sunda hus gynnas och stimuleras. Energisparåtgärder i kommunens lokaler är en klimatinsats som är synnerligen angelägen och måste ha hög prioritet. Klimat- och miljömål Kommunen ska ta på sig ansvaret att vara en pådrivare och föregångare när det gäller miljö- och klimatfrågorna, och frågorna måste prioriteras högt i kommunen. En miljöstrateg bör finnas i kommunledningen för att kommunövergripande kunna driva dessa frågor. För att ISO-certifieringen ska kunna fungera som ett effektivt verktyg för miljöarbetet krävs det ambitiösa mål och tillsatta resurser. Vi tillför 1 miljon till kommunstyrelsen för miljö- och klimatarbete samt 3 miljoner per år för miljö- och klimatinvesteringar. Vi föreslår en ny centralt placerad tjänst för miljöarbete på kommunstyrelsekontoret. Vi förstärker också Miljö- och hälsoskyddsnämnden med 0,4 mkr. Miljöarbetet i Upplands Väsby måste utgå ifrån de regionala och nationella miljömålen samt de nationella klimatmålen. För att detta ska fungera måste det tas fram strategier och handlingsplaner för hur arbetet utifrån dessa mål ska ske. Upplands Väsby bör ansluta sig till Sveriges Ekokommuner, ett nätverk för kommuner som har ambitionen att verka för hållbar utveckling. Ekologisk mat och avfall Sveriges satte år 2005 upp målet att 25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel år Målet sattes upp eftersom man insåg nödvändigheten av en övergång till ekologiskt hållbar produktion och att den offentliga konsumtionen måste vara pådrivande i detta. Målsättningen 25 % bör vara ett minimum och är enligt erfarenheter från andra kommuner fullt realistiskt. Målet kommer inte att nås i Upplands Väsby 2010, men ambitionen måste vara att målet nås senast Det skall vara en självklarhet att källsortera och kompostera delar av hushållsavfallet och det får inte upplevas som alltför krångligt och svårt. Bra metoder och idéer måste spridas till kommunens hushåll. Miljön kring återvinningsstationerna förbättras och förpackningsinsamlingens ansvar för miljön tydliggöras. Kommunen måste verka för och underlätta uppförandet av fler återvinningsstationer i hela kommunen. 5

6 6 Hållbar Ekonomi Småföretag, social ekonomi Småföretagen har en viktig roll för ekonomisk utveckling och långsiktig hållbarhet. Det är angeläget att kommunen stödjer och bidrar till småföretagens möjlighet till utveckling. Vid planläggning av ny mark ska småföretagens intressen tas tillvara. Det är också angeläget att kommunen främjar social ekonomi inkluderat i den ideella frivilligsektorn och föreningslivet. Exempelvis Vänner i Väsby fyller en mycket viktig uppgift. Krav vid offentlig upphandling Kommunen är en viktig marknadsaktör som köper varor och gör upphandlingar. Det är nödvändigt att kommunen använder sin konsumentmakt genom att ställa krav vid den offentliga upphandlingen bland annat beträffande miljömässig och social hållbarhet. I kommunen finns riktlinjer för detta, det är angeläget att en uppföljning görs om hur riktlinjerna fungerar i praktiken och i vilken mån de bör utvecklas. Social hållbarhet Demokrati Det är viktigt att valdeltagandet i de allmänna valen är högt, liksom att det är angeläget att medborgarna känner ett engagemang och möjlighet till inflytande. Väsbyborna måste också ha möjlighet att göras sig hörda mellan valen. Vi anser att olika former av rådslag bör prövas för ett ökat medborgarinflytande. Det skulle vara intressant att inom något område pröva så kallad medborgarbudget. Inflytandet för elever och föräldrar behöver öka vid våra skolor. Ett sätt kan vara att ha styrelser där föräldrar eller elever kan ingå. Ett sätt att öka ungdomars samhällsengagemang och inflytande kan vara att pröva någon form av ungdomsparlament. Folkhälsa För att konkretisera begreppet Social hållbarhet har ett antal indikatorer tagits fram. Folkhälsoinstitutet har tagit fram de 11 folkhälsomålen och SCB har tagit fram indikatorer som är kopplade till den svenska strategin för hållbar utveckling med indikatorer inom områdena hälsa och sysselsättning. Upplands Väsby behöver ett aktivt folkhälsoarbete som går hand i hand med miljöarbetet. Det är viktigt med ett effektivt förebyggande arbete mot droger och kriminalitet, bland annat genom förbättrat samarbete mellan hem, skola, socialtjänst, föreningsliv och närpolis. Det är angeläget att minska på bilåkandet korta sträckor och att istället stimulera cykling och promenader. Särskilt viktigt är det att påverka barnens vanor. Arbete mot diskriminering En Social hållbarhet måste innebära ett samhälle där alla människor, oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet har samma möjlighet att ta del av och vara delaktiga i samhället. I Upplands Väsby bor människor med olika religion, olika förmågor och olika sexuell läggning. Här finns individer från olika sociala grupper och från en lång rad olika länder och kulturer. Det är nödvändigt med ett aktivt arbete mot fördomar och diskriminering samt ett tydligt avståndstagande från alla former av främlingsfientlighet, rasistiska våldshandlingar och extremism. En 6

7 7 positiv syn på det mångkulturella samhället, där olikheter berikar varandra är viktig för att stävja främlingsfientligheten. Jämställdhet och jämlika villkor Jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika grupper i samhället är grundläggande för det samhälle vi vill ha. Både män och kvinnor tjänar på jämställdhet. Normer som hindrar vårt skapande och vår frihet att utvecklas som individer måste motverkas. Det är viktigt att se individernas olikheter som möjligheter istället för hinder. Ofta är det brister i vårt samhälle som skapar olika handikapp där onödiga hinder gör funktionsnedsättningar till problem. Utvecklande utbildning och minskad arbetslöshet Skolresultaten i Upplands Väsby måste bli bättre. Betyg och meritvärden är på en oacceptabelt låg nivå. Miljöpartiet har hela tiden motsatt sig de nedskärningar som är en följd av de senaste årens förda politik med skattesänkningar och effektiviseringskrav, i kombination med otillräcklig kompensation för löneökningar, vilket har lett till minskad personaltäthet inom skolor och förskolor. Miljöpartiets målsättning är en ökad vuxennärvaro i skola och förskola, både i form av personal, volontärer och ökade möjligheter till föräldramedverkan. Vi avsätter 5 miljoner ytterligare till Utbildningsnämnden utöver vad som finns i alliansens förslag. Fler elever måste ges möjlighet att studera på komvux, särskilt i tider av ökad arbetslöshet. Work Center ska arbeta med insatser för alla grupper som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden, t ex individer med olika former av funktionsnedsättningar eller handikapp. Ett mänskligare samhälle Målsättning för ett mänskligare samhälle måste vara ett samhälle där människor får sina grundläggande behov tillgodosedda och känner trygghet. Kommunen bör tillsammans med frivilliga krafter bygga och stärka de sociala nätverken i våra bostadsområden. Arbete med grannsamverkan, föräldravandring och frivilligt socialt arbetet som t ex Vänner I Väsby ska ges det stöd de behöver. Vi förstärker Socialoch äldrenämnden med 2 miljoner kronor mer än i alliansens förslag. Kommunen ska ta ansvar för flyktingmottagandet och ha tecknade avtal och ett genomarbetat mottagande av såväl ensamkommande flyktingbarn som andra flyktingar. Ett utvecklat kulturliv Ett aktivt kultur- och fritidsliv är viktigt för en levande och trygg kommun. Kulturlivet ger möjlighet till personlig utveckling men även till sammanhållning, trivsel och hälsa. Ett nytt kulturhus med ett nytt bibliotek ska byggas inom några år. Planeringen för hur detta ska se ut måste ske i dialog med föreningslivet. Kommunens musikskola behöver breddas med mer än musik för att attrahera fler ungdomar och för att ytterligare stärka sin plats som ett viktigt kulturinslag i kommunen. Musikskolan bör successivt utvecklas till en kulturskola. Ett utvecklingsarbete i den riktningen bör inledas under

8 8 Det är ytterst viktigt med ett aktivt och förebyggande arbete för att barn och ungdomar ska må bra och ha en meningsfull fritid. Fritidsgårdar, skolfritidsledare och ett rikt och levande kulturliv spelar en stor roll i detta arbete. Vi satsar 1 miljoner kr på Kultur- och fritidsnämnden utöver vad som finns i alliansens budgetförslag. Investeringar Miljöpartiet för en ansvarsfull politik också när det gäller investeringar. Vi satsar inga medel till dyr infrastruktur för exploatering i det som kallas Väsby sjöstad. Miljö- och klimatinvesteringar Det är angeläget med miljö- och klimatinvesteringar i investeringsbudgeten. Här handlar det både om klimatåtgärder och om insatser för att stärka den biologiska mångfalden samt åtgärder som är positiva för friluftslivet. Exempel på viktiga åtgärder som tidigare har genomförts är bland annat restaurering av Sandakärret, åtgärder i Väsbyån för att underlätta för Aspfiskens lek, utbytande av energislukande armaturer i våra elljusspår, anläggandet av reningsdammar för dagvatten, skapandet av cykel- och gångstråk samt restaureringen av Kvarnsjön. Energieffektiviseringar i kommunens lokaler är mycket angeläget för att få ned utsläppen av växthusgaser, skapa bättre inomhusmiljöer samt för att sänka kommunens energikostnader. 8

9 9 Uppdrag till styrelser och nämnder I det följande specificeras Miljöpartiets förslag till ändringar av nämndspecifika och generella uppdrag i förhållande till den borgerliga alliansens förslag. Förslag till nya uppdrag och förtydligande av uppdrag: Styrning och upphandling En uppföljning av hur regler och policys för upphandling följs skall göras och redovisas. Alla upphandlingsunderlag av större betydelse ska beslutas i respektive nämnd eller styrelse. Byggande och planering Arbetet med att planera för det som den borgerliga alliansen kallar Väsby sjöstad, liksom planerna för en ny väg genom Runbyskogen avbryts. Planen för Eds Allé begränsas till den östra delen Älvsundadalen ska planeras som en Ekostad med lägenheter, med god kollektivtrafik. Möjlighet till framtida spårlösningar utreds. Kommunen inför rutiner och riktlinjer så att varje upprättad plan redovisar hur planen bidrar till minskade växthusgasutsläpp, genom att transportbehov och energianvändning minimeras. Ett miljökvalitetsprogram för byggande tas fram, med en inriktning som gynnar och stimulerar ekologiskt byggande, energieffektivitet och sunda hus. Miljö- och grönfrågor Strategier och handlingsplaner för miljöarbetet tas fram med utgångspunkt från att klara de regionala och nationella miljömålen samt de nationella klimatmålen. Kommunen ska sätta upp offensiva klimatmål. Ett arbete inleds för att ta fram ett nytt övergripande miljöprogram Kommunen ansöker om medlemskap i SEkom, Sveriges Ekokommuner En grönplan tas fram Kommunen ska verka för att successivt öka andelen ekologiskt odlad och närproducerad mat i skolor, förskolor och äldreomsorg. Mångfald och lika rättigheter En mångfald bland de anställda skall eftersträvas. Flerspråkighet och interkulturella kunskaper ska ses som meriterande vid anställning i kommunen. Skola och barnomsorg Kommunens målsättning ska vara en ökad vuxennärvaro i skola och förskola Demokrati och medborgarmakt Det ska tas fram förslag till olika former av rådslag, för ökat medborgarinflytande Så kallad medborgarbudget bör prövas Inflytandet för elever och föräldrar ska öka vid våra skolor, t ex genom föräldrastyrelser och ungdomsparlament Kultur och fritid Planeringen för att utveckla musikskolan till en kulturskola startas upp 9

10 Miljöpartiets förslag till kommunersättningar 2011, i jämförelse med Alliansens förslag Verksamhet Ersättning (mkr) Differens (mkr) Kommunstyrelsen Alliansens förslag -136,3 Minskningar: Särskilda medel 3,1 Information 1,0 Framtida Bomässa 0,5 Konsultkostnader 3,8 Satsning på Klimat/Miljöarbete -1,0 Miljöpartiets förslag - 128,8-7,4 Attunda Räddningstjänst Alliansens förslag - 26,8 Miljöpartiets förslag - 26,8 0 Kommunrevisionen Alliansens förslag - 1,4 Miljöpartiets förslag - 1,4 0 Utbildningsnämnden Alliansens förslag -750,2 Högre kvalité -5 Miljöpartiets förslag -755,2 5,0 Social- och äldrenämnden Alliansens förslag -556,5 Högre kvalité -2,0 Miljöpartiets förslag -558,5 2,0 Nämnden för familjerätt Alliansens förslag -2,5 Miljöpartiets förslag -2,5 0 Kultur- och fritidsnämnden Alliansens förslag - 84,1 Förstärkt kvalité - 1,0 Miljöpartiets förslag - 85,1 1,0 10

11 11 Tekniska nämnden Alliansens förslag - 33,0 Gatuunderhåll 1,0 Miljöpartiets förslag - 32,0-1,0 Byggnadsnämnden Alliansens förslag -14,8 Miljöpartiets förslag -14,8 0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Alliansens förslag - 8,2 Högre kvalitet - 0,4 Miljöpartiets förslag - 8,6 0,4 Totalt Alliansens förslag ,8 Miljöpartiets förslag ,8 0 11

12 12 Miljöpartiets förslag till budget Kommunfullmäktigebeslutar 1. fastställa nämnders/utskotts kommunersättningar i enlighet med Miljöpartiets förslag, 2. ställa kronor till fullmäktiges förfogande 3. anta Miljöpartiets förslag till investeringar, enligt bilaga 1 4. anta kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för AB Väsbyhem 5. anta Miljöpartiets förslag till resultatbudget, enligt bilaga 2 6. fastställa kommunstyrelsens beloppsram av lån till kronor 7. att ge styrelser, nämnder och utskott uppdrag enligt Miljöpartiets förslag 8. i övrigt anta det av Miljöpartiet upprättade förslaget till flerårsplan med budget för Faställa avfallstaxa för 2011 enligt kommunstyrelsens förslag 10. att bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska justeringar som kan behövas vidtas inom flerårsbudgetens ram. 12

13 Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET Investeringsprojekt Totalt Beräknad starttidpunkt Beräknad färdigsttidpunkt Kommunstyrelsen Infrastruktur IT Div inventarier VV Div inventarier Energi och miljö Vindkraftverk Akvifer Vilundaparken Energieffektiviseringar Miljöinvesteringar Summa kommunstyrelsen Skol- och förskolelokaler Upprustn Hasselskolan & Hopprepet Upprustn Hasselskolan & Hopprepet Investering förskoleverksamhet Hyresgästanpassning Förbättring av utemiljö Bollstanäs skola, om- alt nybyggnad pågår Summa skol- och förskolelokaler Omsorgslokaler, boende LSS-boende, standardförbättringar Ombyggnad gruppboende (speldosan) Gruppbostad LSS, Nytt LSS boende ers bef 18 pl pågår Särskilt boende, 40 platser Summa boende, omsorgslokaler m.m Kultur och fritidslokaler Vilundaparken Vilundaparken, fastighetsanknutna åtgärder Ridanläggning Sättra Reningsanläggning nya Vilundabadet Seniorernas hus Övriga fritidsanläggnar Väsby-, Grimsta- och Vilundahallen Summa verksamhetslokaler kultur och fritid Övriga verksamhetslokaler Övriga vhtslokaler (kommunhuset & Drabant) pågår Energisparåtgärder inkl konvertering pågår Hissomb, lagkrav pågår Tillgänglighetsåtgärder pågår Summa verksamhetslokaler övriga Övrigt Inventarier, inredning, Multih, Messingen Teknik Ventilation Inventarier, multimaskin med tillhöraned aggregat Summa övrigt Summa fastigheter och lokaler

14 Gata, park, väg Östra Väsby GC-väg, Rosendalsvägen-Eddavägen Korsn Sandavägen-Breddenvägen GC-väg längs Valhallavägen Högvreten Trafiksäkra korsn Frejavägen-Bragevägen Slånbärsvägen Hästhagsvägen Brunnby Mosse InfraCity Öst, Breddenvägen Ny belysning gc-väg Fresta Östra Frestaby GC-väg fr Löwenströmska-Verkavägen Rondell/korsn Sandavägen-Gudbyvägen GC Oxundav- Wäckare äng Centrala Väsby Genomförande av belysningsprogram Norr Kyrkvägen pågår Johanneslund Norr om Hasselgatan Tillgänglighetsanpassn. Busshållsplatser Västra Väsby Eds Allé Oxundavägen Wäckare äng Älvsundabrons nybyggnad Harva Älvsundavägen Gata övrigt Mindre trafiksäkerhetsåtg Trafikbullersanering Tätskikt på Mälarbron Parker, våtmarker, inkl upplevelserstråk Miljöinvestering Edsån pågår Naturvård Runsa och Fysingen pågår Anläggande av vinterlada för betesdjuren, öppna landskap Summa gator, vägar, park Gata, park, väg exploatering Centrala Väsby Norr Kyrkvägen gator och vägar expl Norr Kyrkvägen Gata, delområde Centralvägen, vä delen, expl Messingen Gata, delomr Optimusvägen no del inkl sö del, expl Messingen Gata, delomr Torg och parkering, kulturhustomt, expl Messing Omb Industriväg, expl Mess (ks disp ur bud Park, delomr parken intill Väsby Nya gymn, expl Messingen Västra Väsby Två belysningsstolpar Mälarvägen Kairo-Båtbyggartorp Skarvändekr Parker, våtmarker, inkl upplevelserstråk Upplevelsestråk Edssjöns västra strand Upplevelsestråk, Eds kyrka till Hjältartorp Återplantering Runsa Allé, n:a delen Upplevelsestråk Kairov. Eds allé-kyrkstig Upprustning av miljön utmed E Kompletterande upprustning av Elis park Runsa Bergaskogen Harva Renovering av Suseboparken Summa gator, vägar, park - expl områden

15 VA Östra Väsby Östra Frestaby Brunnby Mosse Högvreten Dagvattenledning Bredden Sollentuna Slånbärsvägen Centrala Väsby Ny pumpstation Smedbyvägen Va, delområde Centralvägen, expl Messingen Va,delomr Torg o parkering, kulthustomt, expl Messingen Messingen Va, delomr parken vid Väsby Nya gymn, expl Messingen Sigma Johanneslund Västra Väsby Eds Allé Wäckare äng Kairo-Båtbyggartorp Skarvängskr Harva VA - övrigt Nya servisledningar Reinvesteringar för behållande av nätstand Summa va-verksamhet Summa gata, park, fastigheter och VA Summa Upplands Väsby

16 Bilaga RESULTATBUDGET , Mkr Skattefinansierad verksamhet Bokslut Prognos Verksamhetens intäkter 293,2 316,6 336,2 337,5 353,5 356,9 Verksamhetens kostnader , , , , , ,9 Avskrivningar -48,1-61,8-57,8-58,6-68,0-75,1 Verksamhetens nettokostnad , , , , , ,1 Skatteintäkter 1 410, , , , , ,5 Utjämning och generellt statsbidrag 102,0 188,9 184,2 209,2 198,1 188,8 Finansiella intäkter 14,2 15,7 15,7 4,6 4,6 4,6 Finansiella kostnader -7,5-7,7-7,7-8,0-13,7-17,4 Delsumma skatteintäkter och finansnetto 1 519, , , , , ,5 Årets resultat 7,1 31,0 40,8 33,2 34,1 37,4 Resultatmål 33,2 34,2 35,4 Affärsdrivande verksamhet Bokslut Prognos Verksamhetens intäkter 66,3 69,0 67,9 78,8 78,8 78,8 Verksamhetens kostnader -67,3-73,0-68,7-81,8-80,8-79,8 Årets resultat -1,0-4,0-0,8-3,0-2,0-1,0 Summa årets resultat 6,1 27,0 40,0 30,2 32,1 36,4 MP Resultatbudget xls

17 Bilaga Balansbudget per 31/12 Boksl Mkr 2009 Progn Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet exkl ansvarsförbindelse pensioner 54% 55% 56% 55% 56% Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner -12% -7% -6% -4% -1%

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Andelar kommunal regi 2009-14

Andelar kommunal regi 2009-14 Andelar kommunal regi 2009-14 Andelar kommunal regi 2009 2014 Barnomsorg 25% 25% Grundskola 61% 56% Gymnasium 35% 24% Vuxenutbildning 70% 0% Hemtjänst 47% 0% Särskilt boende 53% 47% SoL-boende 0% 0% LSS-boende

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

VISIONER & MÅL. 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24. Habo kommunen för hela livet.

VISIONER & MÅL. 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24. Habo kommunen för hela livet. VISIONER & MÅL 2012-2015 Antagna av Kommunfullmäktige 2011-11-24 Habo kommunen för hela livet. Habo kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer