Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby"

Transkript

1 Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Fllerårspllan med budget för Uppllands Väsby kommun D ee cc eem bb ee r

2 2 Flerårsplan med budget Ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby Miljöpartiet de gröna vill förverkliga ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Upplands Väsby måste höja sin ambition och bli en föregångskommun när det gäller åtgärder och satsningar för att göra ekologisk hållbarhet möjlig, och samtidigt se till att värna den kommunalt finansierade välfärden. Utgångspunkten måste alltid vara en ekonomi i balans, för såväl de kommande åren som på längre sikt. Förutsättningar Världen och Sverige har befunnit sig i en besvärlig konjunktursvacka. Under 2010 har den globala konjunkturen vänt. Men stora risker kvarstår, inte minst till följd av de ansträngda offentliga finanserna i många OECD-länder på grund av finanskrisen. Många länder präglas fortfarande av en mycket hög arbetslöshet med stora sociala konsekvenser som följd. Detta tillsammans med budgetåtstramningar och statsfinansiella problem i dessa länder riskerar att få en negativ effekt på konjunkturen och arbetslösheten också i Sverige. Fastighetsmarknaden tynger kraftigt många länders utvecklingspotential, inte minst till exempel på Irland och i länderna i södra Europa. Svensk BNP sjönk med cirka fem procentenheter förra året. I år genomgår Sverige en mycket stark BNP-rekyl om närmare fem procentenheter. Det gör att vi i början på år 2011 sannolikt är tillbaka på den nivå som rådde år Den finanskris som drabbade Sverige och världen under hösten 2008 har inneburit stora påfrestningar på den svenska ekonomin med ett kraftigt produktions- och sysselsättningsbortfall. Sverige har en historiskt hög arbetslöshet. SCB/SKU rapporterar att arbetslösheten överstiger åtta procentenheter. Det har under mandatperioden tillkommit cirka fler arbetslösa samtidigt som utanförskapet har vuxit och andelen sysselsatta har minskat. Tusentals jobb i välfärden skola, vård och omsorg har försvunnit, vilket uppenbart riskerar att drabba kvaliteten. Arbetslösheten är nu på en besvärande hög nivå som riskerar att bita sig fast, samtidigt som vi står inför en global klimat- och miljökris. Den borgerliga alliansens politik har på fler sätt varit både missriktad och ofta passiv. Dagens höga ungdomsarbetslöshet är ett slöseri med en hel generations kunskaper och engagemang. Det måste nu till kraftfull politik för att få ned ungdomsarbetslösheten. Moderna idéer, mod och initiativkraft behövs för att bygga en mer hållbar värld för framtiden. Tiden vi har på oss för att stoppa klimatförändringarna är kort. Om vi inte gör något nu blir konsekvenserna stora för enskilda människor och för samhällsekonomin som helhet i framtiden. Det är billigare att agera nu än att vänta. Inom miljöpolitiken är miljömålsarbetet grunden för långsiktighet och helhetssyn. Miljömålsrådet konstaterade 2008 att det blir svårt att nå miljömålen med nuvarande takt. Detta faktum tycks regeringen ha valt att inte ta någon notis 2

3 3 om. Miljöarbetet har inte bara stått still med regeringens politik utan i flera avseenden också gått bakåt. Det behövs omfattande investeringar i jobb, utbildning, välfärd, klimat och miljö. Men i såväl Sverige som i vår kommun har en moderatledd allians ägnat sig åt en felriktad politik som varken lett till fler jobb, bättre skolresultat eller en miljöpolitik värd namnet. Det kommer ständigt nya rapporter om undermåliga skolresultat som måste tas på stort allvar. De svaga skolresultaten i Upplands Väsby borde kräva att kommunledningen börjar ta sitt ansvar. Skolan har varit alltför lågt prioriterad under den gångna mandatperioden med ständiga nedskärningar i kombination med omfattande avknoppningar utan tillräcklig uppföljning och analys av konsekvenserna. Skolans miljö och verksamhet måste vara anpassad efter barns och ungdomars behov och deras rätt att känna sig sedda och delaktiga. Skolmiljön ska vara en trygg och kreativ plats för eleverna. För att finansiera skattesänkningar har Väsbys borgerliga allians i flera år naggat på kvalitén i kommunens kärnverksamheter genom successiva neddragningar. Med borgerligt nyspråk kallas det effektiviseringar, som genomförs både öppet och smygvägen genom otillräcklig kompensation för pris- och löneökningar i budgeten. Det har varit dålig kontroll över konsekvenserna när man forcerat fram omstruktureringar och privatiseringar som inneburit stora kostnader och i flera fall inte heller den kvalitet man kan förvänta sig. Överskottsmålet I en omvärld med stor ekonomisk osäkerhet är det välbetänkt att budgetera med ett 2 procentigt överskott, inte minst då kostnader för kommunens större investeringar nu blir alltmer kännbara. Det finns sammantaget anledning till försiktighet och det är viktigt att budgeten når upp till målet om 2 procents överskott för att ha marginal att klara de kommande åren. I Miljöpartiets budgetalternativ ligger det genomsnittliga resultatet väl över 2 procent för perioden. Exploateringsplaner i kommunens västra delar Den borgerliga alliansens planer på att exploatera kommunens västra delar innebär stora kostnader för kommunen. Alla kostnader finns ännu inte redovisade men några är synliggjorda och kommer om planerna fullföljs att belasta kommunkassan. Det handlar bland annat om kostnader för nya vägar, utbyggnad av vatten och avlopp, nya skolor och förskolor, flyttande av hamn, bad mm. Det blir allt tydligare att planerna om att exploatera runt Kairo och Sättra är ett feltänk som är resursmässigt förkastligt och inte står i samklang med ett långsiktigt, resurssnålt och klimatsmart samhälle. Föreslagna investeringar i vägar och VA för exploateringen i Runbyskogen och vid Mälaren är borttagna ur Miljöpartiets budgetalternativ. Miljöpartiet säger bestämt nej till planen för Väsby sjöstad. För Eds Allé vill Miljöpartiet se en försiktigare exploatering än vad som nu planeras 3

4 4 Flerårsplan med budget Värna Väsbys Välfärd Miljöpartiet föreslog i junibudgeten en skattehöjning med 25 öre för att säkra kvalitén i verksamheter som riktar sig till barn, unga och äldre. Kommunfullmäktige fastställde dock kommunens skattesats för 2011 som oförändrad till 19,18 kr. Som en följd av att den slutliga budgeten nu tas så sent som den 20 december är det i praktiken inte möjligt att ändra den fastslagna skattesatsen för nästa år. Den ekonomiska konjunkturen har lyckligtvis stärkts något under året vilket också förstärkt kommunens ekonomi och gett möjlighet till satsningar på skola och omsorg inom nuvarande skattesats. Satsningar som praktiskt taget motsvarar de satsningar som Miljöpartiet föreslog i junibudgeten. Vi ämnar återkomma med en ny bedömning om lämplig skattenivå i kommande junibudget. Under våren behövs en utvärdering av kvalitet och resursbehov inom verksamheterna och hur de rimmar med förväntade skatteintäkter. Prognoserna visar på en fortsatt hög arbetslöshet nästa år. Det behövs en kraftsamling för att klara denna, särskilt bland ungdomar. Det är mycket bekymmersamt med skolresultaten för Upplands Väsbys ungdomar Det är mycket angeläget att kommunen arbetar fram en åtgärdsplan för hur man ska kunna komma till rätta med problematiken. Detta arbete måste vara långsiktigt men åtgärder och satsningar behövs snarast. Klimatanpassad samhällsplanering Miljöpartiet anser att man ska utgå från Upplands Väsbys unika fördelar när det gäller att skapa en hållbar och klimatanpassad kommun. Här finns en väl samlad tätort med ett tydligt centrum och närhet till fina naturområden. Det handlar om att hantera denna potential på rätt sätt. Grön samhällsplanering När nya vägar, bostads- och arbetsområden planeras måste konsekvenserna för miljön alltid analyseras noga. Varje upprättad plan i kommunen bör redovisa hur planen bidrar till minskade växthusgasutsläpp, genom att transportbehov och energianvändning minimeras. I den regionala planeringen för Stockholms län, säger man sig värna om de unika Grönkilarna samt att det finns en ambition till en tätare bebyggelsestrukturer. Denna inriktning ger gynnsammare förutsättningar för kostnadseffektiv infrastruktur med kollektivtrafiksatsningar och lägre utsläpp av växthusgaser. Alliansens forcerade planer om att exploatera kommunens västra delar, längs Mälaren och i Runbyskogen går inte att förena med vare sig värnandet av natur- och strövområden eller en klimatanpassad samhällsutveckling. Dessa planer innebär skapandet av en ort utanför tätorten, och medför ett mer uppsplittrat Upplands Väsby med ett ökat bilberoende. Något som rimmar illa med skapandet av en långsiktigt hållbar kommun. Miljöpartiet har tagit bort investeringsmedel för denna exploatering. Bygg Älvsundadalen Målsättning i kommunplanen för Upplands Väsby är en mer tät central kärna, vilket kan minimera såväl transporter som ny dyr infrastruktur. Ett sådant område är 4

5 5 Älvsundadalen som Miljöpartiet föreslår bör planeras som en ekostad med lägenheter. Kommunens bostadsutbud ska vara varierat och det ska finnas gott om kultur- och fritidsaktiviteter. Natur- och strövområdena och den gröna närmiljön skall värnas och utvecklas. Planeringen och utvecklingen av Älvsundadalen måste drivas med större kraft än idag. Som ett första steg i omvandlingen avsätter Miljöpartiet medel för att under åren flytta Älvsundavägen till en ny anslutning vid Breddens trafikplats. Ekologiskt byggande och energisparåtgärder Det är angeläget att allt byggande är långsiktigt hållbart. Det behövs riktlinjer och målsättningar för hur ett hållbart byggande ska se ut i Upplands Väsby. Kommunen bör ta fram ett miljökvalitetsprogram för byggande med tydlig inriktning för hur ekologiskt byggande, energieffektivitet och sunda hus gynnas och stimuleras. Energisparåtgärder i kommunens lokaler är en klimatinsats som är synnerligen angelägen och måste ha hög prioritet. Klimat- och miljömål Kommunen ska ta på sig ansvaret att vara en pådrivare och föregångare när det gäller miljö- och klimatfrågorna, och frågorna måste prioriteras högt i kommunen. En miljöstrateg bör finnas i kommunledningen för att kommunövergripande kunna driva dessa frågor. För att ISO-certifieringen ska kunna fungera som ett effektivt verktyg för miljöarbetet krävs det ambitiösa mål och tillsatta resurser. Vi tillför 1 miljon till kommunstyrelsen för miljö- och klimatarbete samt 3 miljoner per år för miljö- och klimatinvesteringar. Vi föreslår en ny centralt placerad tjänst för miljöarbete på kommunstyrelsekontoret. Vi förstärker också Miljö- och hälsoskyddsnämnden med 0,4 mkr. Miljöarbetet i Upplands Väsby måste utgå ifrån de regionala och nationella miljömålen samt de nationella klimatmålen. För att detta ska fungera måste det tas fram strategier och handlingsplaner för hur arbetet utifrån dessa mål ska ske. Upplands Väsby bör ansluta sig till Sveriges Ekokommuner, ett nätverk för kommuner som har ambitionen att verka för hållbar utveckling. Ekologisk mat och avfall Sveriges satte år 2005 upp målet att 25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel år Målet sattes upp eftersom man insåg nödvändigheten av en övergång till ekologiskt hållbar produktion och att den offentliga konsumtionen måste vara pådrivande i detta. Målsättningen 25 % bör vara ett minimum och är enligt erfarenheter från andra kommuner fullt realistiskt. Målet kommer inte att nås i Upplands Väsby 2010, men ambitionen måste vara att målet nås senast Det skall vara en självklarhet att källsortera och kompostera delar av hushållsavfallet och det får inte upplevas som alltför krångligt och svårt. Bra metoder och idéer måste spridas till kommunens hushåll. Miljön kring återvinningsstationerna förbättras och förpackningsinsamlingens ansvar för miljön tydliggöras. Kommunen måste verka för och underlätta uppförandet av fler återvinningsstationer i hela kommunen. 5

6 6 Hållbar Ekonomi Småföretag, social ekonomi Småföretagen har en viktig roll för ekonomisk utveckling och långsiktig hållbarhet. Det är angeläget att kommunen stödjer och bidrar till småföretagens möjlighet till utveckling. Vid planläggning av ny mark ska småföretagens intressen tas tillvara. Det är också angeläget att kommunen främjar social ekonomi inkluderat i den ideella frivilligsektorn och föreningslivet. Exempelvis Vänner i Väsby fyller en mycket viktig uppgift. Krav vid offentlig upphandling Kommunen är en viktig marknadsaktör som köper varor och gör upphandlingar. Det är nödvändigt att kommunen använder sin konsumentmakt genom att ställa krav vid den offentliga upphandlingen bland annat beträffande miljömässig och social hållbarhet. I kommunen finns riktlinjer för detta, det är angeläget att en uppföljning görs om hur riktlinjerna fungerar i praktiken och i vilken mån de bör utvecklas. Social hållbarhet Demokrati Det är viktigt att valdeltagandet i de allmänna valen är högt, liksom att det är angeläget att medborgarna känner ett engagemang och möjlighet till inflytande. Väsbyborna måste också ha möjlighet att göras sig hörda mellan valen. Vi anser att olika former av rådslag bör prövas för ett ökat medborgarinflytande. Det skulle vara intressant att inom något område pröva så kallad medborgarbudget. Inflytandet för elever och föräldrar behöver öka vid våra skolor. Ett sätt kan vara att ha styrelser där föräldrar eller elever kan ingå. Ett sätt att öka ungdomars samhällsengagemang och inflytande kan vara att pröva någon form av ungdomsparlament. Folkhälsa För att konkretisera begreppet Social hållbarhet har ett antal indikatorer tagits fram. Folkhälsoinstitutet har tagit fram de 11 folkhälsomålen och SCB har tagit fram indikatorer som är kopplade till den svenska strategin för hållbar utveckling med indikatorer inom områdena hälsa och sysselsättning. Upplands Väsby behöver ett aktivt folkhälsoarbete som går hand i hand med miljöarbetet. Det är viktigt med ett effektivt förebyggande arbete mot droger och kriminalitet, bland annat genom förbättrat samarbete mellan hem, skola, socialtjänst, föreningsliv och närpolis. Det är angeläget att minska på bilåkandet korta sträckor och att istället stimulera cykling och promenader. Särskilt viktigt är det att påverka barnens vanor. Arbete mot diskriminering En Social hållbarhet måste innebära ett samhälle där alla människor, oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet har samma möjlighet att ta del av och vara delaktiga i samhället. I Upplands Väsby bor människor med olika religion, olika förmågor och olika sexuell läggning. Här finns individer från olika sociala grupper och från en lång rad olika länder och kulturer. Det är nödvändigt med ett aktivt arbete mot fördomar och diskriminering samt ett tydligt avståndstagande från alla former av främlingsfientlighet, rasistiska våldshandlingar och extremism. En 6

7 7 positiv syn på det mångkulturella samhället, där olikheter berikar varandra är viktig för att stävja främlingsfientligheten. Jämställdhet och jämlika villkor Jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika grupper i samhället är grundläggande för det samhälle vi vill ha. Både män och kvinnor tjänar på jämställdhet. Normer som hindrar vårt skapande och vår frihet att utvecklas som individer måste motverkas. Det är viktigt att se individernas olikheter som möjligheter istället för hinder. Ofta är det brister i vårt samhälle som skapar olika handikapp där onödiga hinder gör funktionsnedsättningar till problem. Utvecklande utbildning och minskad arbetslöshet Skolresultaten i Upplands Väsby måste bli bättre. Betyg och meritvärden är på en oacceptabelt låg nivå. Miljöpartiet har hela tiden motsatt sig de nedskärningar som är en följd av de senaste årens förda politik med skattesänkningar och effektiviseringskrav, i kombination med otillräcklig kompensation för löneökningar, vilket har lett till minskad personaltäthet inom skolor och förskolor. Miljöpartiets målsättning är en ökad vuxennärvaro i skola och förskola, både i form av personal, volontärer och ökade möjligheter till föräldramedverkan. Vi avsätter 5 miljoner ytterligare till Utbildningsnämnden utöver vad som finns i alliansens förslag. Fler elever måste ges möjlighet att studera på komvux, särskilt i tider av ökad arbetslöshet. Work Center ska arbeta med insatser för alla grupper som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden, t ex individer med olika former av funktionsnedsättningar eller handikapp. Ett mänskligare samhälle Målsättning för ett mänskligare samhälle måste vara ett samhälle där människor får sina grundläggande behov tillgodosedda och känner trygghet. Kommunen bör tillsammans med frivilliga krafter bygga och stärka de sociala nätverken i våra bostadsområden. Arbete med grannsamverkan, föräldravandring och frivilligt socialt arbetet som t ex Vänner I Väsby ska ges det stöd de behöver. Vi förstärker Socialoch äldrenämnden med 2 miljoner kronor mer än i alliansens förslag. Kommunen ska ta ansvar för flyktingmottagandet och ha tecknade avtal och ett genomarbetat mottagande av såväl ensamkommande flyktingbarn som andra flyktingar. Ett utvecklat kulturliv Ett aktivt kultur- och fritidsliv är viktigt för en levande och trygg kommun. Kulturlivet ger möjlighet till personlig utveckling men även till sammanhållning, trivsel och hälsa. Ett nytt kulturhus med ett nytt bibliotek ska byggas inom några år. Planeringen för hur detta ska se ut måste ske i dialog med föreningslivet. Kommunens musikskola behöver breddas med mer än musik för att attrahera fler ungdomar och för att ytterligare stärka sin plats som ett viktigt kulturinslag i kommunen. Musikskolan bör successivt utvecklas till en kulturskola. Ett utvecklingsarbete i den riktningen bör inledas under

8 8 Det är ytterst viktigt med ett aktivt och förebyggande arbete för att barn och ungdomar ska må bra och ha en meningsfull fritid. Fritidsgårdar, skolfritidsledare och ett rikt och levande kulturliv spelar en stor roll i detta arbete. Vi satsar 1 miljoner kr på Kultur- och fritidsnämnden utöver vad som finns i alliansens budgetförslag. Investeringar Miljöpartiet för en ansvarsfull politik också när det gäller investeringar. Vi satsar inga medel till dyr infrastruktur för exploatering i det som kallas Väsby sjöstad. Miljö- och klimatinvesteringar Det är angeläget med miljö- och klimatinvesteringar i investeringsbudgeten. Här handlar det både om klimatåtgärder och om insatser för att stärka den biologiska mångfalden samt åtgärder som är positiva för friluftslivet. Exempel på viktiga åtgärder som tidigare har genomförts är bland annat restaurering av Sandakärret, åtgärder i Väsbyån för att underlätta för Aspfiskens lek, utbytande av energislukande armaturer i våra elljusspår, anläggandet av reningsdammar för dagvatten, skapandet av cykel- och gångstråk samt restaureringen av Kvarnsjön. Energieffektiviseringar i kommunens lokaler är mycket angeläget för att få ned utsläppen av växthusgaser, skapa bättre inomhusmiljöer samt för att sänka kommunens energikostnader. 8

9 9 Uppdrag till styrelser och nämnder I det följande specificeras Miljöpartiets förslag till ändringar av nämndspecifika och generella uppdrag i förhållande till den borgerliga alliansens förslag. Förslag till nya uppdrag och förtydligande av uppdrag: Styrning och upphandling En uppföljning av hur regler och policys för upphandling följs skall göras och redovisas. Alla upphandlingsunderlag av större betydelse ska beslutas i respektive nämnd eller styrelse. Byggande och planering Arbetet med att planera för det som den borgerliga alliansen kallar Väsby sjöstad, liksom planerna för en ny väg genom Runbyskogen avbryts. Planen för Eds Allé begränsas till den östra delen Älvsundadalen ska planeras som en Ekostad med lägenheter, med god kollektivtrafik. Möjlighet till framtida spårlösningar utreds. Kommunen inför rutiner och riktlinjer så att varje upprättad plan redovisar hur planen bidrar till minskade växthusgasutsläpp, genom att transportbehov och energianvändning minimeras. Ett miljökvalitetsprogram för byggande tas fram, med en inriktning som gynnar och stimulerar ekologiskt byggande, energieffektivitet och sunda hus. Miljö- och grönfrågor Strategier och handlingsplaner för miljöarbetet tas fram med utgångspunkt från att klara de regionala och nationella miljömålen samt de nationella klimatmålen. Kommunen ska sätta upp offensiva klimatmål. Ett arbete inleds för att ta fram ett nytt övergripande miljöprogram Kommunen ansöker om medlemskap i SEkom, Sveriges Ekokommuner En grönplan tas fram Kommunen ska verka för att successivt öka andelen ekologiskt odlad och närproducerad mat i skolor, förskolor och äldreomsorg. Mångfald och lika rättigheter En mångfald bland de anställda skall eftersträvas. Flerspråkighet och interkulturella kunskaper ska ses som meriterande vid anställning i kommunen. Skola och barnomsorg Kommunens målsättning ska vara en ökad vuxennärvaro i skola och förskola Demokrati och medborgarmakt Det ska tas fram förslag till olika former av rådslag, för ökat medborgarinflytande Så kallad medborgarbudget bör prövas Inflytandet för elever och föräldrar ska öka vid våra skolor, t ex genom föräldrastyrelser och ungdomsparlament Kultur och fritid Planeringen för att utveckla musikskolan till en kulturskola startas upp 9

10 Miljöpartiets förslag till kommunersättningar 2011, i jämförelse med Alliansens förslag Verksamhet Ersättning (mkr) Differens (mkr) Kommunstyrelsen Alliansens förslag -136,3 Minskningar: Särskilda medel 3,1 Information 1,0 Framtida Bomässa 0,5 Konsultkostnader 3,8 Satsning på Klimat/Miljöarbete -1,0 Miljöpartiets förslag - 128,8-7,4 Attunda Räddningstjänst Alliansens förslag - 26,8 Miljöpartiets förslag - 26,8 0 Kommunrevisionen Alliansens förslag - 1,4 Miljöpartiets förslag - 1,4 0 Utbildningsnämnden Alliansens förslag -750,2 Högre kvalité -5 Miljöpartiets förslag -755,2 5,0 Social- och äldrenämnden Alliansens förslag -556,5 Högre kvalité -2,0 Miljöpartiets förslag -558,5 2,0 Nämnden för familjerätt Alliansens förslag -2,5 Miljöpartiets förslag -2,5 0 Kultur- och fritidsnämnden Alliansens förslag - 84,1 Förstärkt kvalité - 1,0 Miljöpartiets förslag - 85,1 1,0 10

11 11 Tekniska nämnden Alliansens förslag - 33,0 Gatuunderhåll 1,0 Miljöpartiets förslag - 32,0-1,0 Byggnadsnämnden Alliansens förslag -14,8 Miljöpartiets förslag -14,8 0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Alliansens förslag - 8,2 Högre kvalitet - 0,4 Miljöpartiets förslag - 8,6 0,4 Totalt Alliansens förslag ,8 Miljöpartiets förslag ,8 0 11

12 12 Miljöpartiets förslag till budget Kommunfullmäktigebeslutar 1. fastställa nämnders/utskotts kommunersättningar i enlighet med Miljöpartiets förslag, 2. ställa kronor till fullmäktiges förfogande 3. anta Miljöpartiets förslag till investeringar, enligt bilaga 1 4. anta kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för AB Väsbyhem 5. anta Miljöpartiets förslag till resultatbudget, enligt bilaga 2 6. fastställa kommunstyrelsens beloppsram av lån till kronor 7. att ge styrelser, nämnder och utskott uppdrag enligt Miljöpartiets förslag 8. i övrigt anta det av Miljöpartiet upprättade förslaget till flerårsplan med budget för Faställa avfallstaxa för 2011 enligt kommunstyrelsens förslag 10. att bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska justeringar som kan behövas vidtas inom flerårsbudgetens ram. 12

13 Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET Investeringsprojekt Totalt Beräknad starttidpunkt Beräknad färdigsttidpunkt Kommunstyrelsen Infrastruktur IT Div inventarier VV Div inventarier Energi och miljö Vindkraftverk Akvifer Vilundaparken Energieffektiviseringar Miljöinvesteringar Summa kommunstyrelsen Skol- och förskolelokaler Upprustn Hasselskolan & Hopprepet Upprustn Hasselskolan & Hopprepet Investering förskoleverksamhet Hyresgästanpassning Förbättring av utemiljö Bollstanäs skola, om- alt nybyggnad pågår Summa skol- och förskolelokaler Omsorgslokaler, boende LSS-boende, standardförbättringar Ombyggnad gruppboende (speldosan) Gruppbostad LSS, Nytt LSS boende ers bef 18 pl pågår Särskilt boende, 40 platser Summa boende, omsorgslokaler m.m Kultur och fritidslokaler Vilundaparken Vilundaparken, fastighetsanknutna åtgärder Ridanläggning Sättra Reningsanläggning nya Vilundabadet Seniorernas hus Övriga fritidsanläggnar Väsby-, Grimsta- och Vilundahallen Summa verksamhetslokaler kultur och fritid Övriga verksamhetslokaler Övriga vhtslokaler (kommunhuset & Drabant) pågår Energisparåtgärder inkl konvertering pågår Hissomb, lagkrav pågår Tillgänglighetsåtgärder pågår Summa verksamhetslokaler övriga Övrigt Inventarier, inredning, Multih, Messingen Teknik Ventilation Inventarier, multimaskin med tillhöraned aggregat Summa övrigt Summa fastigheter och lokaler

14 Gata, park, väg Östra Väsby GC-väg, Rosendalsvägen-Eddavägen Korsn Sandavägen-Breddenvägen GC-väg längs Valhallavägen Högvreten Trafiksäkra korsn Frejavägen-Bragevägen Slånbärsvägen Hästhagsvägen Brunnby Mosse InfraCity Öst, Breddenvägen Ny belysning gc-väg Fresta Östra Frestaby GC-väg fr Löwenströmska-Verkavägen Rondell/korsn Sandavägen-Gudbyvägen GC Oxundav- Wäckare äng Centrala Väsby Genomförande av belysningsprogram Norr Kyrkvägen pågår Johanneslund Norr om Hasselgatan Tillgänglighetsanpassn. Busshållsplatser Västra Väsby Eds Allé Oxundavägen Wäckare äng Älvsundabrons nybyggnad Harva Älvsundavägen Gata övrigt Mindre trafiksäkerhetsåtg Trafikbullersanering Tätskikt på Mälarbron Parker, våtmarker, inkl upplevelserstråk Miljöinvestering Edsån pågår Naturvård Runsa och Fysingen pågår Anläggande av vinterlada för betesdjuren, öppna landskap Summa gator, vägar, park Gata, park, väg exploatering Centrala Väsby Norr Kyrkvägen gator och vägar expl Norr Kyrkvägen Gata, delområde Centralvägen, vä delen, expl Messingen Gata, delomr Optimusvägen no del inkl sö del, expl Messingen Gata, delomr Torg och parkering, kulturhustomt, expl Messing Omb Industriväg, expl Mess (ks disp ur bud Park, delomr parken intill Väsby Nya gymn, expl Messingen Västra Väsby Två belysningsstolpar Mälarvägen Kairo-Båtbyggartorp Skarvändekr Parker, våtmarker, inkl upplevelserstråk Upplevelsestråk Edssjöns västra strand Upplevelsestråk, Eds kyrka till Hjältartorp Återplantering Runsa Allé, n:a delen Upplevelsestråk Kairov. Eds allé-kyrkstig Upprustning av miljön utmed E Kompletterande upprustning av Elis park Runsa Bergaskogen Harva Renovering av Suseboparken Summa gator, vägar, park - expl områden

15 VA Östra Väsby Östra Frestaby Brunnby Mosse Högvreten Dagvattenledning Bredden Sollentuna Slånbärsvägen Centrala Väsby Ny pumpstation Smedbyvägen Va, delområde Centralvägen, expl Messingen Va,delomr Torg o parkering, kulthustomt, expl Messingen Messingen Va, delomr parken vid Väsby Nya gymn, expl Messingen Sigma Johanneslund Västra Väsby Eds Allé Wäckare äng Kairo-Båtbyggartorp Skarvängskr Harva VA - övrigt Nya servisledningar Reinvesteringar för behållande av nätstand Summa va-verksamhet Summa gata, park, fastigheter och VA Summa Upplands Väsby

16 Bilaga RESULTATBUDGET , Mkr Skattefinansierad verksamhet Bokslut Prognos Verksamhetens intäkter 293,2 316,6 336,2 337,5 353,5 356,9 Verksamhetens kostnader , , , , , ,9 Avskrivningar -48,1-61,8-57,8-58,6-68,0-75,1 Verksamhetens nettokostnad , , , , , ,1 Skatteintäkter 1 410, , , , , ,5 Utjämning och generellt statsbidrag 102,0 188,9 184,2 209,2 198,1 188,8 Finansiella intäkter 14,2 15,7 15,7 4,6 4,6 4,6 Finansiella kostnader -7,5-7,7-7,7-8,0-13,7-17,4 Delsumma skatteintäkter och finansnetto 1 519, , , , , ,5 Årets resultat 7,1 31,0 40,8 33,2 34,1 37,4 Resultatmål 33,2 34,2 35,4 Affärsdrivande verksamhet Bokslut Prognos Verksamhetens intäkter 66,3 69,0 67,9 78,8 78,8 78,8 Verksamhetens kostnader -67,3-73,0-68,7-81,8-80,8-79,8 Årets resultat -1,0-4,0-0,8-3,0-2,0-1,0 Summa årets resultat 6,1 27,0 40,0 30,2 32,1 36,4 MP Resultatbudget xls

17 Bilaga Balansbudget per 31/12 Boksl Mkr 2009 Progn Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet exkl ansvarsförbindelse pensioner 54% 55% 56% 55% 56% Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner -12% -7% -6% -4% -1%

Vänsterpartiets förslag till budget 2014-2016

Vänsterpartiets förslag till budget 2014-2016 Upplands Väsby Vänsterpartiets förslag till budget 2014-2016 Väsbyvänstern Det gröna arbetarpartiet Det röda miljöpartiet Bäst på jämställdhet FLERÅRSPLAN MED BUDGET 2014-2016 FÖR UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Upplands Väsby. Minska klyftorna. En politik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

Upplands Väsby. Minska klyftorna. En politik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling 1 Upplands Väsby Minska klyftorna En politik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling Reviderad budget 2011 2013 Väsbyvänstern Det gröna arbetarpartiet Det röda miljöpartiet Bäst på jämställdhet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Möjligheternas Upplands Väsby

Möjligheternas Upplands Väsby Möjligheternas Upplands Väsby Socialdemokraternas förslag till flerårsplan med budget 2011-2013 Kommunfullmäktige 21 juni 2010 Möjligheternas Upplands Väsby Socialdemokraternas budgetförslag juni 2010

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023 Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2013

BOKSLUTSRAPPORT 2013 BOKSLUTSRAPPORT 2013 Resultat 59,9 mkr, 3,3 % (2012: 26,6 mkr, 1,5 %) Budget 35,8 mkr (2012: 23,2 mkr) Avvikelse 24,1 mkr (2012: 3,4 mkr) Bokslutsrapporten presenterar det ekonomiska resultatet för kommunen

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-11-12 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16 1.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015 Tjänsteutlåtande Finanschef 2014-12-22 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:10 10053 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017

Investeringsanmälan, Gator och vägar utanför exploatering 2017 Tjänsteutlåtande Handläggares titel 2016-11-23 Peter Gidlund 08-590 976 31 Dnr: Peter.gidlund@upplandsvasby.se KSTFU/2016:208 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan, Gator

Läs mer

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2015-02-26 Kommunfullmäktiges presidium KS15.206-1 Innehåll 1 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa 5 2 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Läs mer