REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s över av. "+[,g. r...-.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s-1930. över av. "+[,g. r...-."

Transkript

1 REC ISTER över av Värmlands läns Hushållningssällskap och dess Förvaltningsutskott fattade beslut under åren l88s-1930 K ARLSTADS.TIDNINOENS A..A. Iq3T. r...-.1; "+[,g ttj*:**i

2 Följande "Register" upptagel icke stiindig ellel tillfällig fömyelse av för'ut fnttirde beslut r'örnnde sär'- skilt anslngsfrågor. Ileddelande om möjligen nltprn iir.ksarrr nradc fel och blister tot'cle insiindas till undelter:l<nur] i or,h för. liiitelse. Karlstad i juli I]EItTII, SAtII,IN. llush..siillsl<rpcls srtrelcr.rc. RECISTER över av Värnrlands läns tlushållnirrgssällskap och dess Förvaltn ingsutskott fattade beslut nder åren l88s-1s30. Första siffrar.r angiver' :ilet för' övrigr siffrtrr helecknrt sirlolrrir i l<oll uti sällskapets å rsbc liit tclsr:. Abonn em an g A. besllrtets fattaude; angivna år's ploto- Svenskt Lald, hiifte n:r'?, auslag Äckord (se äver.r Konkurs). Alfr. Andersson i llrtrnsbol, Ulvsby, avslag...., F. G. Simberg, 35 0ir, biftrll å två dliinelingslån 1924 Nils Öman, gotlkiinnantle <iinnantle rrr. villkor' 1925 Ersättning av staterl för Sirnbergs dräneringslån Affisch: se Reklamaffisch. Ägronomiska förrättningar: se Larribruksinger.riör och'l'rickclil<rrinq. Aktiebolaget Svensk ull Aktieteckning , ,

3 4 Aktiebolaget Värmlandstem -\l(tier Lecknas g Godkiinnande hii1av i909 Allmogehenrs För'slag å Småbrukarefond, Sv. stiper.rdiatel för' pr:etnier 1g2g,, 1930 Allnränna handlingar. Allnrä n jordbruksräkning; se,krltibluksr'äkninqar.. Allrnänna nyodlingsfonden.., b I-zin för'nredlas ii itndlade villkor. för' lån ö Reglemetrte och div. for.nruliir.... ig25 Anntiilan our erhållet lån... 1g26 tseviliancle irv lfin P. M. ang. tilliirnpning uv bestiirrrrrqlselrlr lör, forrrl,'ir Itcvil,iad rvil,iadc c Iirn, nvotll. nyotll. 1,200 kr'.. b lcsför'lr. 3,ir00 l<r... Ileviliat ltin till betesförb., 1,tj00 Allnränna Svenska lantbruksrnöten Avsätiande av 1 proc. bliinnvinsmedel ?g (FIa r'.folts atts t. följ. utstiillningrtr'.) För'slag till pr.ograu för 1911' ,, Göteborg Onrbud vid qen 1923., 1923 i 1{)2(i 192u 1 921) lantbluksutståilhtin - i Göteborg ? irf ? , i2, Pristävlan utellan rnintlr.e ioldbruk... Bestämmelser för utstiillning av nötkreatur Reklanrskrivelse, stndieresor', ut-.. f lykter Overläggsämnen, utställnirrg av spannmål och fr.ö. Bidrag till utstiillare av hiistal och svilr I)r'istiivlan nrellan nr ind r.t: iolrlhlrrl<.. Ang. utstiillningen av firl och ull Fördelnirrgen åv ånslirget Iill l)iislar', rröl och svirr... Eiteranuriilan av hingst. SIrr.yrner rned irvl<orrr rn it Ertla lantblukaretåg... Studieresor för. rnindle.joldbrrrkare. Ciceroner, ar.rslag ti Il sliilskapets tiiirrsterrrä r: 'l'rttttsl,ot le't' rrv rl.jrrr'....,\lslrrg till 2ji:r.,\llrrr. Sr'. i Str.rr,l<lrolrrr Ittl<iip av SUrj ex. irr "ltl il pr.i"- lilgirlrlil l{)2;}'.. Sel<r'. vid 23:e i SLocl<ltolrrr 1l)iiO Gt'und för' belrikning av birhtrg Nv oldf. för 23:e i Stockholnr F-ör'slttg lill l)roglilnl, vllr.;rrrtlc Orrrbudssrrppl. t. o. ;rr. rrrirr.s 1031 Kornrnitte för dellagrrrrrle i 23:n istockholnr Kollel<tivutställning trv rror.dsv. hiistar.. Slipendiater för' hesök Herlerspris , 184 l) , 260, ;i 1923 Sii 1{} ;i I {}23 10.)! I l)?+ 11)2(i 9? S3 91) , 2jtii !)29?S f )29 23ir 193() 77

4 6 Ittiseellsiilining irt tiiinsteuriin.. \ral a\.futlnriiktig OnrorgaDisntion, ytlrande l'iedverkår vid försiiljring xv i:in1\'.-bilj.... -\grikultnrtelidiskt Lristillln.. kostnid. lleseir)dcrstiid iit arbe[lre. Ordningstiiliden vi(l disiriktslåntbruksuöten Rescbidrrg t;ll,tgr. Hellntn o(:h ZNeigberql( Älnlanåcka I örslag å hostntrd Dl. l]1. ilt,\!d. l...,{nslig för ,,roti ltr. och 1i) ,\nsln!.. för 1930 o(ih 1931.\nslåg lijr Anb!l raldc jordbr. u dervisnin{: sr Uu(lurvi!rlillgsliLllscr. Ämorlering av iån: sc liiinlu. 19;J{) i9;j0 192? (i ]-t;j,211 I !29 1{i1. 20; di. 193 Andelsslakteriiörening (se iiyed Sl.l{tlrus) -\nslrg iill orgnnisationsoulliosinider. 191:l i2, 130 Lrin r)2, 1l(j Ori , 36 Liir)cr:iDta. redsäirtiing ooh 'l 1t3{) ::J ,11 lii; arrsttidcl l)22 21i. LiD till det [1,a tB 126. ii9 9t) , 223,23(l Ang. shl(teliels konl{lus, ej vad ll)ot utslag Lån iill Nyd Utclelnilg i konkulsen... Inställande av driften.. Sällskapets törlust ti l(onkursen.,...,...,.,..., Riiniefr;het å Lin för' 192ti Hyreskontrakt li ll lonrtliill för Kils LantrnaIlrafilrcniuss rn.rgasir, avslåg.. Frtigi odr driftens nerllliggirnde... R:iDtefrilrel i lir ti;r 19i9 Undersöknirg rördnde drif ten... Möilighei för drifteds fort' siiitände Riirtefrihet ti lhn tör 19:10 rured utialalrde []rittens upptaginlle o(ill upphjälpande. R:intefrihei ir Lin tiir'1931 l{orndritli: lijr rtvvr,i.klirg Änlöranden (se iivc Arrnrälningssedlar : se I( ro l( )!.t) ^'e Avskeds-, trv l.udshii!(lirg n St 1U ? S1 192? i02tl 6)l ?, 9;) ts. 21tr S1 Ani aliska prodlkter Nlotion av O. Lindgrrn oir liil' bätuad koniroll och åvsiiltnin!.1 Förslag lill åtgär'der'... Annonsering nader) 'ficiilidqal (se iiven hiirfin. ljiistnr. Kletursrrxrk t:j?. t9i 1ll rJ(i!ilI. ISSI)

5 IJ Ti(lningar.hiirtör I{odifie}ing av tidigare beslut... ADllo[se ng..-.., Siiffle Viimrl. låns Iudragning tidr. Avslag (Arrorlsblad till ticllantrdiul) nr. fl. iiltcl- sl.rift för Irngaf.,....,. \Inorse15 irrflira nde i stillskädcts iirsberitielse, utre,lninlj. ;rril.r{ IViinrl,rn,lc liir s lirtrinji, lvstiri \',irnlil,,ls l.',,11{b1,,,1.,,vslrr I V:i11 LUrrls l:iirs lidn;rr{, i,itjrll. i Viirmlands Folkblad. ivstao... I,, ilt,ltrlr.,s,it \tskfrt r: 1,r. i t:i,,rf lig,r ti(lninsur.. Ånslag; se esp. iin(lruriil o!lr "Stlltsanslag". Äflsvars- o. skadestånds[örsäkriflg: se F-öt.siihring ö l01ir 1918 r (i 192? , 4i ii3 4i 103 2t36?+ 88,?9 1-ls 71, it? ti Delegerades yttlllnde {nsldg... Arbelslagstiltning YttraDde om återverknin{lr 1909 it) u , Arbelslöshet Fö$lag till åigälttcr' , Sakkundgas betänkinde dnq. försäkring, förnrerll;nq rr. rn... ll)2s l1? Ardcnnerhästen: se undol lliislrr. Arkiv Iordtlingsst2illin(lf, hyllor rjr. Ir. 11):17 ir1) Skilhyllor i egnrherrrsrriinlll(lens l!128 6{ Är 6lls Nathållni,lg och lorrase Sl{rivelser och förslalr (j?1, Arrendegårdar Anskalfande rit r)bene(ll. lirntnr. behre, yttrinde ll)21, ljo Äntiphymatol: se uuderrubljken Tuberknlos under huvudr,ubriken Niitkt eatrrr. Ärbeiarskydd Äuktioflr se under Nötkredtur. Auto obil: se Bil. l.'örslag till revidelad lag! yttlande 19?6 Ärbelsförmedling Uiredning i Utsedda clelegerade Avelscenlra (se iiven uncl. ADslag ^"ötl<rertur) 11J Utbetalnilg av arvode Auslag till l<ontroll {)? N{iirkning av diur vi(t försiilinins 1022 Förnyad lävlan (il +0, _9.._

6 --1 1t) Avdikflingsanslag, stalens,{ug. för'enklade bestiinrnrelser. yttran(le Avel och avelsdjur: se!'år, Husdiur. H:istar. Niitkredtur och Svin il Babylaktokril lnköp n. rd... B. Bagge, förbud föt bete: se!'rir. ISSiJ ;9 Avelsföreningen för rödbrokig boskåp: se odder Nöthre{tur. Ballopticon Förslåg orn jnköd, rrvslrg s.! Avvägningsinsh ment Irrköp :rr' 5 st. lned tillbehör'. 192? t)9 Betallningshavare Uppgiftel our löneföirin{]l r rrl. till K. L r2i Ayrshireboskåp (se iivctl Niir kreailrr) A\4rastn;ng för inför,tnde i llikssi.lr bok... Ayrshiref öreningen, Svenska : (se :i\'en under Nötkreatur),{nslng....,, nedsiittring I.'öreDinqers l<onsulert iigerclcltngn i besiktning av djul för' int?rgande i Riksst8nlboken Utskottets Ilelnst:illlrlt oln itnslilgets jndragning. -q.r1slag... Ombud till Dröie i Niissiö... Itiitt att verksliillil stinrbolistörirg..... Bestlidande rv] esel(ostnaclol'n f ör lv siillskapei dtsedd ledunrot i besiktningslriinlndcn... S mnrnnsldgning nred R. S. ll... l$2; ls? 190r) ii 190:l I921) 1?7 192ir '.i I Begravning: se Kr'ärs. Belöningar: (se även specielk)!'ör' långvalig tj:inst sour dr;ing. åvslag lg;jir Berberishrsften "lltrotä berbelisbosken* Föreko,nst, uiredrirlll.. Beskaltoiflg: se I{onrlnurål11 besliattningttr'. Beskällare: se undel IIiistar. Beslag: se Ransoner.i[g. Bespa ri ngsko m mittö : se HushitlLr;r)gs sållskapcts stat. B le: se Mulbeie ocir FåI. 191{l 192'r lrr) 178 L-

7 12 Eelestörbåtiriig, st tsbidrxg: su Jorrlbruk Beteslörbä{lri n gslå n : se Allnriinnil rrrodlingsfondell. Betes- och Vallföreningen, Svenska Siillsk. ständie ledarnot , 180 Firbiudan onr fijredrag l{llrs iliasselfols, ej besijkt ]r?,. i., L)esöl<t av,{le\is Andersson... I(urs i [Iässelfot,s, besiikt ll\- Osk.u. Larssor,, SI(rivelse till Il N{ai:t orn er.fo der', ligt sialstlnslag l(ulser Lrndur' Ilcrronshutionsfält å beteslltarl(er Rniionell betes\'åld. ett villlror lör predrieri g I{ors0r,Llndel I )clnonslr,xtionsf iili, Belesvallar i)l'rnonst r a lio s l;ilt ordnldr.. pii Niisci. Be1äcklingsfrisedlar: sc un(lei ll;isixr. Bibliotfk 11)22 1?? 'l i6 192,t ') I ?3 1t2(i 12lJ 192S 6? 19!(' it) I9l? S I.\nslrs här'till ij 1?(j.. liir or,(lnldde rn. nr Ilindning Ilv bö(r<er l1)22 llil Bit litrpiii ande av garirge, trvslng... lu2u 12:J Biskötseln Disposition dv rnsl. till föreniogår'.... OurorgrDisntiolr av förer]inga[.. Disposition av trnslag till., Reseansl{g (K. F. Suncl6n)..... Anslng ti ll Iöreringar (Sul(16n).. Biodlår'ekurser Anslag tilt Viilmlands biodltuo förbund... Anslag till biskohd i Dottevilr, avslag... Blåråv: se PlilscliursuDpfödn jng. Bokanslag: se Böcker & Broschyrer. Bokföring Bokföringssiiti Nytt Diveise avföringar Andring.. Undervisning Eöreclrdg... FöNlag..., antaget Bestätl)melser.. Bol<för'illgsbyrå Ansl{g... Inrätt8nde av byrå o..urslag diilfijr ArNlag o. aug. byråds veri.sardhel. Larltbruksstyrel se n : ko m pctens fö r kons. 1'orpe, faststiillda for.r u- liir ocb avgift, 25 kr... Anslag av sällskapet 600 kr., rrv staten 1,200 kr l 1{{i 31 t , 3ii, j]. 1? rl 18u9 4{i (i 1899 il ?, , ]7 t 9i4 4fr, i, 1?? ?, r86, ? 168, 22?

8 14 Boksl!1 V:irnr l.tdrlsutstrjllni ger 19:9 ded :.18 febr J0 Bråndlörsäkring Hijjning.... 1{)17 59, 139, Brandskyddstöreningen, Svenska Skrivelse Brånnoljor: se Smöri & Rrlinnoljor. Broschyrer: se Böcker. Bronsnrcdaljcr : se l{edalicr'. Brännviflsmedel Siillskapets f igör'ande lrån (losså 11)12 Brödsåd (se även Sp{DDnrirl odr Vete) tln(tcrsijl{rring,rlro. IijrbnrkIinj{. 1921i 1l)i BulyroD ter Inkiip llrlj3 18., lvslåg $22 1!13 Byggmäslare l( rser, ingen Byggnader Bö 1it8,22t) iil ? 10 Å klodo- och ecklesiastil<a egen-.lom.rr TvDritningar för srnålägerheter Ratioralisering av jordbrukels byggrladsverksamhet, yiirande l Byggnadskonsulent Anslällande {v eo kons lent 1f}21 t'- Rvstedt anta{er frin j/t 1eä2. instruktid lel: I.},stitt;ins för studielesn till llyjge-" och Boutstiillrirr-. r,,,, u.hii't"tne to. "to,l*., ";llll '""- storkhöim llöirring äv anshget orh fisl rrvode sn mt nv instruk- tiou... Rcseersättning ti Ll utsiiilllingar'1927. IJagiråktaruente i hernrllet, avsl^g Byggnadskurser Ilernsuillan onr.us1xg, överliirrlrlll(l iill Esnahenrsrliinlrrtlen Ånslcs "å 1,0U0 kr' beviljirt till kurs i Kårlsttd 1929 Byzanliska reseslipendiel Ingcn irtgiird.... l.'ör'ordnd siipo dirl IDgen stjpeidiat nlt fijresl?i. Bärbolag, Svenskt Ytb'nnde... Ornbu(leis re(losiirels Bärplockning: se Skogsbiir. 1{)2ti 192? 192? 11i , tig 1+;l 212 1?5, 24{i i 25i') 192rJ Bär- och Fruktiorkhus I 'l'orsby {l 191S 9(i 192$ 2;j $ , 109

9 l(i I Ransiiter F örsiilining lrv torkl rs0l i Torsby Böcker ocfi broscllyrer lnliöp.. lgti itir j 01u av böcker..,, broscl)yrcr betesyllll avslag.... svillskötsel ilvslil!,. ) böcl(er, Nurdens"tlulx,. broschylel,linu lidss, kaiekeo....,. broschyrer, biiro. tr.ukt., åvslng..., h:ist vet..,. Ilödlo(tcr..!. nvsl:tq... -,. hovvrird rd. ril böcker. "Den nrirdre jor'dbnrk:s hut)dboli.. bii(l(cr.kalen(l(ir i;vor Sv. länibruk... böcker.. Sv. Ltlnth.- konsulentcns iltcrlin irrsberättelse... broschl,rer rnq. kuf igr nötkleatu;... broschyrer, avslag,, delsav_ slag, dels bifalt...,,, broschyrer, avslag,,, avsl, o ri l9l? )i /- l9rs l9l8 191S l91r) lt)t!) )!0 13S 1!2t) bifall r 9ti il1 36 {0 10ö. 161 tsrl 31. tss 1+(J S.211 l{i? 1{j?,309 l1). l2r rb , 193?6, i'i Inl(iip av "De 52 prislng. 11J2;l ' vid AIhn. Sv. lar) t- br.-drötet ; Götel)org 1921 ii:l,,,, "Bokför.iDgsbyr:iernas betvdelse(' tt{,,,, "AIb.-tiil'bI knjnu vid S\.,ur,loru.{'t: 19..t I bl Divelse avsl{gna 11)25?3, l(}?,25(;,, dels avsl., dels b;f.tltnir 192; 211,, från Lanibrukss:illst(r, pet, avslng.....,, Sveriges {lln). Iinod, lirgsf., avsiag Bolirls broschyr onr konslgö,1\.1. i)vståg..... I linodling, avslng "De svcnskd griisen..." nv l)(trr IloliD, avslrg... 'rder rrindre jordbrul<.rrens ko- 1,,,1{r$,itl' r\ si**i l,iu rus r,.r, vsl ti.. ''Nrturliqa sddselr" ov Ä. ö;tel gr.ed, avslag J. U. F:s smisl(riflcr. 100 cr. l)ilitll... "S'n nsk iord odr s\'. bo (lu!.1f, nor)r ti(lernnri!rv (illrl Lllrssr) i lly och "ULrotln(lc lv Iiiltor.. {v C. O. Itegn6r., nvsläq "Irörekolnnrande ocb bel{iiitpande av Ekls\'ådor",lv I.'. i\. Wingborg och ",iordlrrrket och Pemringenu av Ars. Östcrgrerr. avslag.... ' Skogseldar'na ', rt', sl:lu. qfjen m jndre kolrtllrq'i'len-. i- " srng.,.,.. Akergrl;sen av l). ljolil. irvsl.r!. Mjölkh an tel in{en lv S. Llunql gfen, avslir{ l iJ !l 191? l1) l9:? rii') I9:8 9;i Illts 1)il 11)r!) I l;, 1{)30 1;17 19r0 1;17 1i

10 c. Ceniralanslallen lör jordbrukslörsök: sp LOI(illa l ltlofeok. Cefllralförbrnd, Djurskyddsf.-niDgar nas: se Diurslryddsförening. Centralbyrån, Stalistiska : se St.rtistiskit Centralbyrårr. Cenlrallörening: se Laninr nn.rlijre, ningxrnas Centtalförenins. Ienlralisering rv slalsitrdcrstöddr ten sio0sväsendel \e St tsrllrrl,!rslöddr pensionsviiscndels (entrnliseridg. Centralisering vid lens r:ikniog Yttr:rn(le dii rö upphandling tör sta Daglraktanentei se Stadgrr och lleseelsiiitllirg. Delning av jord på landet Föredrng ol)r lagen d. r*,/c 26.. DikningsIo mitl6fl Lllordrnt yttrande Dilanru: sr: Fir. 192S ? 24 Diplonr För släkigårdar, utställr ?0 Distriktsvelerinår: se Veterinärer. Djur: se Huscljur. Djurskyddslöreningar Nordisha Prenumeraiion å "Diursky&lei". rvslag Suensha Alln. (se iiven Sllkt.) UndeNisning i slaki, anshg :] Xostnadsfri Undcrvisning i shkt, anslag, avslaget ltll)2 76 SlahtkuNer... lt r) luköp av 'l klra,lskjrf lul0 l; Anslag till slaktl{urs, lrvslägen.. l91l 36 UrdervisniDg,.tvslrg , 1u ? 71 Anslag till slaktkuls, avslag !)19 64, 81,,,, 1)raktiskt nvskg.... (lilllskv(l{ {j4, tt2,,,, legitirdatiorlsldk tör' hiistar, avsiyrl(es Vännlands Sl<rivelse Do iner, k.onans Förslag ang. 1örsiiljningal och andra upplålelser. vttrru(le Donation: se Vävkurser. Donationsfonder Belöningar ur W;r6ns och IIrlla s

11 20 Dränering: se TåckdikDiug. Dråneringsfond: se Täckdikning. DupliceringsDaskin: se Inventrrior. Diiring, CrLIolinrL: se Viivl{Lr rscr. Dyrtidshushållning Anslag iill ku sel, lvslag..... Dyrtidslillägg AI Sr rsl(äpets t.länstellrillr ? 110 1it ? l1)1ti l9t9 192{) 1{)22 E. Egendon Yttrinrlc övel V. 1,. NL ridg. lrprjikn:r'jt :'v ilkodrsl lv i,rsi cuftr,lo Ilr2] Nyllijllr'rpr;ilr ii I ljrs., \ trfarr4,... ll:j,l 99,201 2{0,297 J1i],322, lr-t$,171 u2, 1' Egnahent Insanrlarde av bilder ArA. r.nll<rstöd il lirrlrg:r,,.'t. Il2i, \,ärde- och lår'"mrxirr,, "i "' å läcenheter 19:5 190 Egnahcflrslån Stndgår ÄIlsökrlrr orl lllllrrk{ rti 190J strisltin utl{vittera stalslin.. l90i 41, 5J J.tii Sårrmtntfide urellltl on]bud trushållnilgssällsl<apelr Ändriugar i staclgan Höjning av sekretersrens vlönirg Skrivelse till Kungl. Mri.t rngiiende riskfond Avsäthrng rv [)e(lel iindring i stadgan Höjning {v sekretcr'llrens rrvlijrlins AnställaDde Ansöl.an orn Nya förslag, Ombud vid stltslån... yttraddc till K. Mttj:t holm Höining {v sekreterarcrrs lvlijning,r,, Dlsxinriviirdenn Statslån, 300,000 kr. beg:ires Ån<h ing av rcgl(in)(xrtol Statslån K. Maj:t bcviljat 23{1,{l0tt Nya lån 400,000 kr. begiiles. Nylt reglemente.. Sekreterarens och odblrclsntrnnens arvoden höjas Nytt regle,iente Kunsl. Mui:t heviljt,r tör ilr 19'lrr kr. Redogörelse nl. ln. för lårl... LedaBot iå statens v:ignur) liit' såmrranträde i Stockodlrad av Kon. Befhde D:o dio rcvisorer d:o d:0 Reglementsändring, höjda ? nrtxirni- värden... Ytterligare lån för 1923 ooh :indring av reglerrlente Premielån och reglernerlte diilför'.. Sökandc av prernielån fijr 1924 o(rh , { , 57 t1)09 16ti J1 I,-r{ 191;J {? 1011 I $ titl oti I1)1(i (' r.l0 191U 18,1 101rJ ) ) ) tt 121 å ll

12 22 Lyftn;ng sarnt Dlacerinp... _ Understöd åt ljnt.rg e. vttran,t" Värde- oc]l iånernäximri nr. rn.,i Lägenheter.. Kolonisationssakkunnjgns u I ii ta n.le cnq..ilnian.. Avskrivnijlg llv töllust.... Undelstöd it högkoriunhturens la ntrgare Andrjng av reglejnedtet Avskrjvninl] av förlust.. _ Ansök n o n yttertisafe lår.. _. ErhålLet och EgnalemsnämIden Siil.slrild sk.ltirllåsiat'e och tast_ siällda avlödingar zit derrne och sekreter{ren Ekollouriska kartverkets kartbbd Oldnandet av kåss ar'ör,els en Arrslag för 192?-1928 ss. k,rpitrt_ ot(ntng, vttrande.. Hyr.r lör lokdlen ocir.rrl<iv... _. Nv instrlrkti,'n... Nytr leda löter... Lån till sällskapet tör utstiilld f,goaltelrsv rksa thelen Ornorgnnisrltiolr, vttran(lc...,... Ekoflouiska kartverkel Anslag.... N.dsrittl irrg i törsiilinid{st)ris... Å SI { fiil nvtt bhd.., i) nya 1 ex. till Handelshögskolan I.'ör'siiljning "t t ^"tiri;,,i ? 192s {i ts i S2ti 68 i92b 27t) 192S rl \) {J , 150 Förhöjning i för'siiljnidgsplis... Länets kartor till bergmlistrllen Vra distriktet Till lantbruksidgeniören gr'åtis... Ekorre Irskränkt jakttid 79. Eldsvådor i ladugårdar och slallu Tillfälle till yttrande, dvböit... FörebyggaDde.... Elekfricilelslörening, Vårnrlands Lokal o.h ansl.rg. avslst... l9!2 lc ,3 P. M. lör länslören'usr" Anslag för 1923 och 192l och lokålhvra lokalnyrå.., , 241 Anslag för 1925 och , 1S9 Hyra för lolat 1928 ti4 Anslag för 1931 och , 193 Elektriliering av landsbygden: se Lanclsbygdens elektr;f irrillg. Enlomologiska föreni gefl Prenumeråtion av tidskrift, rtvslilg 1t192 Led.turotskap... 1S , 345 Expeditionen Extra biträde tillsatt, N. Z\\'eigbergk S 90 Agr. LlellnraN a\4önandc tj Exporttörbud Ä nötkreatur Export av och :igg. rivslyrkes s nndol. H:istår. i ? ii)

13 2{ Expo av flör se Hö. Export åv krcatrrr sc l{reuturse\port. Export av lanlbruksprodukler: sr l,adtl)rulisproduklcl - Exportlörening, Sverigts Allm. Allg. nre(llenlsk p. rlvsl) rkun oilr il\.sirg expositioishuset Utht'r'rting s90 Inle(lnirg llv rirtterr or,ll gls.... 1lillS I'tjrsiil.inin{ Fackskolån snltr llcgiirud Fargaltarr se Svill, F. för huslig ekononi itjpportl änslag, ir\'slrtg.... lll1lj Faslighet (se iiven Jordbrrl{s') lrköp, avslag., bit{ll Stnket Repariltion Lokalerua, iindridg......,, kodrd)itt6 för' utreclnidg D). n)...,,..,,,. Ar)slag til I lest ureling och Dröbler Sii J4,2d2 Ånslus till korkrrflttor i.l Illköp- rrv rnöbler till sulen i "+, 9+ SI 1898?i) 1So! 80, 1:l , ri 1-t3 19rl di, 01, 120,133 Vaiterlskddeförsäkr. ltv "Freia", avslag. D:o uv "Norrlnnd". ltvslag Ny lokal för egnahcrrsniinlnden Hvr'u f ör' egnalternsnärlllrtletr 'och claktlicitetsföre'rinlrens Iokaler'' 2 ijum upplåtna il:a virningen tili 1020 åls uist:illnin[ ttlantiiörsäkr. höjes till kr' 200,000 och in\'. till kr' lleslarlret illg, xnhrlrl i l.5l)0 rtl)tlroes. KopprriskYlt iiver in(irrrgcrr. 22,'r kr.... filr.. 1$2-l { gtt. 142, i4 1{}2tl tij) t Filipstads hc$slöid: sc llorrrslöl(lsför'edi gät. Filnt l,rnlt)ruksstyrels0rls 9l {)J l92li ninanspolitik, Sve sl( Skrivelse Fiskarförbnnd (sc iived l'iskt) Suenska Ileeäl t åtlslag, nvsla!{ Ar;sltts 10U kr', till ti(l\krilt,, till tidsklift. nvsln* ' Vänens OrganisationsBnslltg kt 't 92rr 1$1 1?ti, 1tt5, ?

14 26 fiske (se tilyngel) Landstingets unsl0j.t irrd rlrrc! oclr rless jlirdel j lb\odljngsr;rstcjten Overtrtr)nits Anslag till tryckning -,,F.iskevrlG tell' liincts Anslag till tisker;utstriitn ing i öelgen.... FöLvaliningsutsl(ottets vttratl{le irng. stfitsirrsli{ till Viiunlxnrl. -ånslis till fiskeriutstjillnina i Ber_ gen AnslLrg lill lir \,rdtinrsä nst ltrn virt \tu rrs Dlr [j.l.. UiljitirD,le iur{. b;ittrc list:r\ ir(t trtliiljurdr j irntr!ti;rrr,r\ Sv t,ibkerifiirlrunrlrts skriivelsc.. Irisl(.,llinCsnnstaIeI i i]itsri,,t in_ rlr'r11, s Ansl g till 'Irklärkni!srLDslj,.,r i Karlst.rd llisprsiti, 'I v, rsl,ri lilt C lt-.frnfs: rstiltri Itl!i r \i,l ltr(ut\trrll..... UilitirrLle rng. skilteshlstiltrlid! och liskrätt iskevård.. Yttr'ande ang.fiskel iårldti n istrution Arsiaget tjll fjsket. för'sl.rr,sa nstao Eisl.erislatistik......:....: l'iskerikongress. nslikan orn bidraj{, arsjag rrbud till årsmötei, avslxs.. IrsKerlundefsökt nqsanstaltlfjske_ riförsöksadstlllt) _ D o d:u Fisl(eIistIiistil( Prenumeration :i tirlskriti, rtvshg 188' ? ()3?ii { 7, tl lj r , t) ti 1;ls 1{l 136 Ändring av stadgn Fiskåreförbundets iirsiiöie (!,rn budl Fiskeristatistik, höit anslrj{.... Insrm lande av p mjiruppgilier Ilegärt anslag, dvslaq l'iskeriaddrinisll Lrtionerrs (/ rnrgrnlsanon m. m Bi drag till Fiskareförb u ndet, a vsl ag Fiskerimässa, ss. födoämne, crpol'i nl. tll,.,., Yttrarrde över betänkande rör'fl nde fiskerinäringens befi.:irniande.. Repet;tionskurs i danrlnkultur. Fiskerisifl tistik, nrinsl(lring lv stätsdnslng SLudiercsor, iiddl.lr(lo lj(islii tlr(ils, l Fiskedmässa i Jönköpin,{ 11)2.1.. Kum i konservcring AIrdrirr..rr i {jilirjrde ingen åtgärd Ansläs för 192? Atgirller till behii',ri,,lld!... för \ötv,rlh'nli\k, ls ut't,- lriiillrttlle Sötv.rtienf iskcts uppbiiilpän(le, ythalrde... Anshg av bensidsklltien)e(l(jl.... Förb:ittrad fiskeritillsyn, vttrajrde Fördelning itv anslaqna medel fiskeritöreningar Riksförenirg, ytirande Fiskerilån Förmedling, beslut och regler ii 1? , t{)2j 12fJ 19r)I 80 I92-l S ? l92ri )2(i 2J t 1927 I2(' lt12ö Fiskeripremieriog Beslut därom och reglem {J() {j 161, 2-l+

15 :ti fiskeriprodukter Avsiittning, yttlunde... 1$ Fiske,istyrelsea Utökning åv ledn$ots nt,rlet lg. 242 Fiskeritiånsteoännen Kristidstilliigg $8,201 Ers:itininA lill ril.srröte, åvslrg. ICI; d;j Pcrr{iorl ril V, NvströrL.... llll.l ;!1,;.:lJ I Löiretilliigg åt Aifr. C'lrlsson.. lll:.:6 l+t),:ll2 ErsättniDg för r.esa till nröte (jt Siilskilt för ViincL.n, yttr. nde, nnsökalr och bevi]irn(l0 nv I)idnrg :i0 li;. 1i);, l9i] Fiskodling(.anstaltco) Driva anstaltelr i 10 år' fiir tillhardllhållan(le av laxyngel till uppfödnjngs(lrrnnrar i Klar?ilven Fjäderläavelsf örefl ingår Sueriges AllDtänna Ansltlg iill uistilllning, lvslåg ;]3,, beviljat ,, , 142 Värmlands läns Anslag till utställning , 1.12 Utställnirgen framskjutes ,!,rsläFet höies... llrå l5ri, 181 Åll(lRrdp hesl:il rels l0ti 186, 305 F'iitvfl llringsotskottet fiir.es[ii nvrr villltor ? Sällskapet bevilirll arsläg he[ Dled förutvtlmn(le melsef...,.,,... Anslag och utr(dning pli grtrlr(l av ulträde ursverjges itllirränrltl Anslcq, 600 kr'. enl. nvtr villkol Utnetäl nde av hinei tör 1929 Arslag för' Fjiiderläskötsel Stipendiurr tör' sttr(licr i lrnd, dvslag Fjåderfätidskrift, Svensk Prenurtlell'lti(nr ri 100 1: 50, avslag Fiäderfärtstållning Anslag... Floltning irv vilkc Skrivelse ftån Å. O. IJjitlk rts förbudstiden idorn Jiissii- ocll Költliilvdrnr Foderkakor: se Klnftfoder. Folkbilddingslörbund Vä nlands län' Anslug, 100 kr., och styrelsele(lu' nrot I{edlenrskap, r ? 1929 t$30 1S ?7, 232 li9 1(n).. Ilt;10 t:i+. ts-t 1t22 1(;t, l9,l,r ls9 lr29 lol S '23+

16 30 Folkskolor Premier', böcker Belönlng för odlingsllii, rvslaq.. Anslag iill slöjdredskap....,, (1,000 kr ) till trädqårdsodling åvsiyrkes av utskottet Anslåget bifalles {v sällskanet.. Trädg Tr:id;..isföreninotsns reningens :rrrhåtr',," allhållan att "r få uppbära anslaget... Anslaget 11,000 kr.) bevilias siviil till iridgårdsföreninser sonr folkskolorna Lästiden, inskränknirg f ör skörderrbete..,., ,,..... Skolträdgårdskommitt6Ds ber.ätiel se 191?-1918, ofullst:indjg... Djo godkänd Arslag t ill slöjdredsknp rrppt)ör 19iJ0. Folk- ocfi Småskolor: se T,:isli.1cn etc. under rubriked Folkskolor., se :iven Trädgårdsskötsel vid liiuets folksl.oloi sadtl Prernier. Fraktnedsätlfling å kalk: se K.rlk. Frakltaxa vid Statens järnvägar l.runsljill ins urrr iin r:idg... Ansluhring till Åh'sborqs l:in s rrolr:u hushri lln ingssiillsir. h.rrrrrst:illning... Förslag till re\.idering av tirxall f öl befordrttn xv henrslöidsalster' , ) ? J 1908 Fredrika Brenrer-Förbundel -\rslrs iill lörbun(lol, l);l l1)07,. avsluq , , 204 :]7 ti l Frimärke: se Tjlirstef rilllärke f risedlar: se undeuubrike[ Betäckningsfrisedlar u[der Hästal. Försäkringsbolåg, SvenskL Skrivelse ?9 FruLt (svensk) Är{ tillvaratagrndc rv rirpts rik.r 'htla llr2l lbl Änsåend" ökdd a!änd lini... i929 l1l Aviällning uv starsk lrlrkl l2ri Ätsärder för ökning,rv korrsunrfiooe'r Fruktlörpåckningskurser Itenr. till trädgårdss tyrel s er Fruktkonservering (se?iven Husnlodelskolan) lörtdrns lgu; l+ \rr.las till kurs, irv.täa l9ll J6,, bit.rll I9l: l+6 FruklodlaretöreniDgar Bidrag till Nyeds fijr triidsl.ötaro 192??3 Fröhandel Åtsrirder till dess rrtionelllr,,rd ian,te l0{'d jlj Yttrande över laglölslag irng. h11 - delo. irnoort at utslidejirö nr. rrr l?2 Övcrv,rkrn.t. iv l,r'gh,ndcl Fnl. utkommen kudllörelse : å

17 Frökonlroll Ytlrän(te över omorgitnisirtion :t\' lr'ökontrollvelksrrrrhcten ln. ril 1922 fi: frökontrollanstalleo Begiirt anslag, rvslrg i2 bif.tll :l +8. Regienrerltc Giildande av ltalva kostnnd.n {iir urldersöknidgnl Ansläg till ll i,r nn lysor lörjor(l blukskonsulcnten..... Glildande ilv halv lrostril(lcn fiir jordbrulrare N"J'a lokaler Xostnadsfria llutlvsel,.....,... Anstieude nva lokäler, l)osl0t our l(pllriskr itxtiurlrns urjr)hiir,r It,..\ ll rji,ril Lf,lr,'',"'*.'grii',,.1.,,rr 0\ r rlii i.rndl- i,r i \eitxrirr Auslag.. 'l'it\a o(ih nva best:irrnelsor.... Nrr lijrslit!i. nvsltlg Nr trrrl... lr)tct stlllsanslns vi(lrrr. rc v 1896 ini 1U9S r);l 1u99 itt 1r0? 38. r90ri 3l t90lr :]2 11)09 t{i 19()9 t6(i , l9l9 152, t1j!5?ri siillslrnpei hr'.... j926 1S2. Anslxg 500 l{r. i or(t lir. iill anal\'ser {)t7 1(;r. Fröodlarelörbund, Svenskt Anslls hcvililt.. )l 1 6i. Fröodlarelöreningår {+ 61 3i) 303 t7l 219 '22t) 139 Värntlattrls Ort. ricarionsr,r\1r,g llr.lr, t,u. t1ll,,._ii Srjr'ljtjir o.lr \tsrkcijl lrfl.t,t" t,rj6 2; årrsljr':. l.r{0 lif. llr-; l;b. ijl Frörenseri Anordn, i Nordnlatks eller liisse hiirird, uvslag :r1, 11J90 ö S ir4, Fröutställning Siadgar'... Riksf röutställnirrg i Lirköpirg, anslag till pris Arslag till Fryksd{ls gille......,,, I:irsuistiillning 1!)23.. R;ksfriiutstlillning ininln)ii, rln s lrg avslaget... Riksf röuiställn;ng i T,;nköping. irrslag avslag t :10? D:o i Mahnö, avslag , 255 Anslag Lill uiställring i K:rlsiad u ttiksf röutst:illning i Siockholm. xnslltg avslaget Rikslröuistiilllrintj, rrskrg, iivcrliindåd till Viirorl{urds Fröocllareförening. Olficiell provtagridg för Iilrsfröutstiillningcn i Linki;l)irrg- 11)21) llil(sf röutsi:illrring I Uederspris il{rrlslll(l Itil<slröutställlling ll)b Frötllsäde Arlg. plovtagdirg och rnalysoridg för dess känne(lodr. xnslag 300 kr ll)2ti Aug. proviagnidg Får Inköp av 192? ! r928 1ö+ l!)2u 2j-);i lt)21) l{i2. 20? 1r;l(l s5 19){l 21r'l sl {)0 189ti It 1$12 101

18 3l Inköp av avelsfår-.. ötiät anitag. l Ansldsets advändning Dr. lll. Arsla{et dnvändes tilj prellrierin]j, tå r'lve)stör:eningar:.{velsdiirsåuktioner, iör'sldg årlslag iill premiering 0v uvelslorerldgar nr. ]rl Åvelsdjursruktioner, r,vsl,,g.. Dilalnnr iill sldkt (förtrjqirt). Ilaser för prenriering (cheviot).. Irör.sLag till ändlnde bestiimrnelser.hslag.... Ileglenrenle etc SarDrDantriide i NvköDiltg... Premiering av Cheviot- oclr ShroDslrir'er0seu, skrivelsr f iu I(unlJ1. LIntLrul(sstvrcJscir... Utgåerrde av ercättdjn{ tcir törrnde av shrdrboken Sir llrhol(sfiirin$ l,jrg oir Iiirl,ud I'rol,risl:ilrlrn rt! rv b;rggr pi s rntiitt(l brteslll.u.t( SkLivelse diilorn tlrir Sv. l-,rmvelc , , 147,227, 191S 135, 191? , 1918 r , , ts ? i 3?, 105 föreuiogen hrgen åtgärd alrg. niiu)nd,r förburl luiin;skala vi{l båtsgprfiri..rijrd. t52j 32 Ilegl-r'lör iniaa ing i rtk..t:rrrr6ok I02:j Bb lled,rljpr vid prerrriprirgår! jrvslåq lgz]!r) lrl(öp äv baggår för utlottning. åv:. "1,,4.... lc2l 9d OverJ,urt r siill.knpel-, st,rj tt2;, t Or'1". ' lner iprirrgsnii,r,rfrr lclb öc Bespadng för anuai ändardål... l92g 18+ Fåravelslörefi ingen, Svenska Ilegiift anslag, avslag Begärt anslag, avslag Inköp av 2 baggar till Värrnland mot 3 års-lån Utdelning av dess tidskrift 'rkonsulenterdas rjag" på Olivehult. besök a\ husdjurckorrs. l93 Fälltörsök: se Lokala fältförsök. Råltspattyndighet Skrivelser S91 f öreläsningsft urser' se [Jrrde.visnincskurser. Förenirgen filinstäds tlenrstöjd : sc HemslöidsförcninAå j.. föreningen Nordsv. hästen (se iiveu under Håstarl Urderstödi. rredl., 100 h.o.dr { Arslug för sl rnbokföring r. rn. 1{):10 Förcningen Svensk femslöjd: se Heurslöidsföreningar. Föreoingen Sveriges lordbrikskonsrl, Ienfer 151, , , A 191iJ?8, 5?, , U, 197 LöneförhöininAor, skrivetse 88 Föreningen Vårmlands Hemslöid: se Hemslöidsf öi.eningar'. Föreningsblad för Värmlands Lantmän Annonspring lct3 Organ iör siillskap"l, åll.ld*.... lg!5 Anslag tillsv;dare 1,000 kr g1tj , , 25,1

19 36 8öreningskurser: se nn(lel.r,ubriked Skuld till siillsl<ipei under huvu(lrubrikrr Hushålln inlrssä ltsk Drl. Förfaltningssa ling, Svensk Prenun)elation ? io 11l- Förlagsinteckning Irrsiitutets utvidglllldo t;ll iiven brlrl{et D o. l'ttrrndo I92;) 192{i försäkring,\rrsvrr s- r,r:lr sktl,llrsiii (l titr Iirs, tiqhetcr Xlaro l)lö A! s:illsl<apcts befniidingshavnr\l Lrrdcr krfensti(ion... ll):r-) Försåljnirrg åv avelsdjur: sc l.'itr, Husdiur, TI:isi.rr, Nijtl(retliur. o. Svill. Försök: se Lokala fäliförsök. Försötslält, permanenta -l Viixniis KBrlsi{d, bordlagi.. 192S i.. phts oppl.i, ten av l)r:itsell(ilnltrrirrel1 ; T(rrt, stid $28 Bibehirlla för uistiilhr ADor(lnlcle fältpl uch,lirå uppför1t.r L,yggrr.rLler \irntt upttlr';rlir.it,\!d. I tit o]'chr dii rned försöksgårdar Yttrånde över illlortit1ande 1921 )1rl 8,i?l lt: ?0 115 Förvaltningsntskottet Tiden för motiol1el'llas illliinrntn(le Tolkning å\ inslr.rklion lbgl ;l S{nmarsättniug Angående föredragningslistå Användande av lol{alen Tryckning av rnotioner' Uppdelning på avdelniqar lnstruktion Uppdelring på avdelnin{lar Od. srrnrnnntr:idcir Suppl. niir'\'aro vi(l s:rnrnäntriidon 11)2i ts) Oallbesiktoingstvång G. Ang. den i laged litreskrivrrl 1)rijv- I.'ijlsl.rg lill hg, yitrurle... r)irg rv galt. ADslag till inköp av avelsdjlrr. Villkor för d:o i.... Redogörelse Arlsl:rget indrages... Avelns frärniande, ytl n de... l!l:? llfi 11)2fl lli' Caltföreningar (se iiver SviDl Ol ganisationsanslag, f örord lill st{tsb;dr}rg.... lf)28 :}2 Norrnalstadgar ) (i(j Utbetalande av bidrag Carage Uppförande, bordlagt tills vidare 192:J 121 Getter 0ift (se även Jaktvår'd) i Förbud moi utläggande, yttrande 11)

20 0ratifikation f. slöjdlär. Karolira pettersson. _ Clava. 100 kr n2g tuz L slöjdlär. Karotina pettercson clava, åvslag.....' 19 1j? 6rav: se Krans, Gråslrö: se Frö. 0rönsaksodling Dess beiydelse udmtnditond, Nors Stipendiaters studieresa. Iedd av kotrs. TolJ,e... tl;28 g, ll:o II,J 5l Guldnredalj, sällskapets: se Med{ljer. 0årdskarl för sällskdpets fastigiret. Artrgande av ny och ersäitning b1 6åvobrev: se Vävkurser. 0ödboskap Utställring ödslingslörsök X{. Irrienkels erbjudnncle avböies Cödselvård Flygblacl "Rationell gödselvfild,, j 10,000 ex. tryckes b 0ödselvårdslånetond, staiens B'slul orr lönrrcdlirrg av tirr l9?, :6+ Iloglcllrante u,lr förbinllalse... l9:5 29I I Beviljat lån, 1, Cöteborgs Fåltridtklobb llrågasatt $nslag, svslag. Hall6nska stipendiefonden Tillstyrkan till belijnirrg. Ingeri person att löreslå 'i2, { H li) flandarbelsskola Begärt anslag, avslag t3 Handel: se de speciella varuslngcn. llandelsböcker "Förslag till lag oln iiddrad lydelse" etc laodlingar AIlmänna handling{rs of f entlighei, yttrande.. tlansa, försäkrirgsbol agei : se För'- säkringar. Havre: se Spaunnrål och Utsiide. Hedersledamötcr Landshövding A. Matrnborg.. Major ClrI. Bratt... Kapten B. A, de Verdier '... Lardshövding Gerh. Dl rssen , ,

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket Mii i X-l Nytb få Llié MiXN Otb 2009 3 Föiiål Llié föiiål fö til till b i ll. Dt fi bå ål i (t i li) ål fö öj li. Bl tll föiiål li Glb l b till btff l ii ll i (ö 80 t), l Nxi ll PPI (i ti t) ölföii (i).

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

öppnat. Eivor Wickberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

öppnat. Eivor Wickberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. BRF KAVROHUSEN Protokoll rr 2O1Ll8 fört vid sammanträde med styrelsen i Bostadsrättsföreningen KAVRÖHUSEN i Åhus, onsdagen den L5 juni 2011 KI09.00-1,1..30 Plats: Gästhuset, Kavröväge n 33,Åhus Närvarande:

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

r.ve rq== -il ILTJLJ-

r.ve rq== -il ILTJLJ- r.ve rq -il TJJ- Aktiebolaget SKF hess release Kvartalsrapport från SKF skf-koncernens försäljning under forsta kvartaret 1g88 ökade med 5 procent från 4 900 miljoner kronor till b 1b5 Mkr. Resultatet

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

VAR REFERENS Our reference UK

VAR REFERENS Our reference UK Göteborgs StuveriAB Jan Mörck Svenska Hrunnarbetarf örbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG ER REFERENS Your reference ERT DATUM Yourdate VAR REFERENS Our reference UK DATUM Ourdate 1982-09-21 Beträffande

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning Tillhör Kungl. Maj sts beslut den 26 november 1946«K u ngl. Kommunikationsdepartementet Ink. Konmu Koll«Blektr. Byrån 15 okt. 1947 till Dnr. 651 k / U Kortfattad tekninsk beskrivning över Saltholmen-Göteborgs

Läs mer

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t.

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t. 1(2) Grötviks SS Box 7016 300 07 Halmstad Bankgiro 664-1906 Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27 Plats: Kl u b b s t u gan 3 5 medlemmar del t o g 1 Or d f ö r an d e T o rs t e n M e d b r a

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

t{ 5kå ne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne ^vtalet Kommulema i Skåne

t{ 5kå ne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne ^vtalet Kommulema i Skåne t{ Kommu njör bundet 5kå ne 2011-03-14 Dff 11-6-24 Kommulema i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Förvaltningscheferna rned ansvar ör

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema ;# 2015-t2-03 GYF 2015/0666-01.02 I (6) Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema 1. Mottagningsattest 2. Granskningsatteslmomsattest

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

ffi Togo Danielsson Byggnadsaktiebolag bygger Ekkronan fiirmedlar t Radhus i MALARHOJDEN srocxnor-u! / /./ n*, / MALAEHOJOEN

ffi Togo Danielsson Byggnadsaktiebolag bygger Ekkronan fiirmedlar t Radhus i MALARHOJDEN srocxnor-u! / /./ n*, / MALAEHOJOEN ( ffi s Togo Danielsson Byggnadsakiebolag bygger Ekkronan fiirmedlar { Radhus i MALARHOJDEN srocxnor-u!. n*, MALAEHOJOEN SITUATIONSPLAN ETAPP I Kv Bokhandlaren.: Vid MAarh6iden inom Sock' holms sad uppf6r

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel?

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Starta en cirkel? Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Behöver du hjälp på vägen? Ta då tillfället i akt och kom på vår Grundutbildning

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

F; ", + ,*52-'--/ t" //ö 6

F; , + ,*52-'--/<s/.f-t./érAF/t{ '.-+. 2<Z Vã cz,s:/- //oa. få zé,-,'/^,.> t //ö 6 7>',//,Q->-..áC' 'Ð= )-n7 Æn7 z/æ/-rt /% - /sqn -s.pr'-t;

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ).

fgr S-vr,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). & Verksamhet sberät te 1 * fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). tq 7 * {tao Sorn styrelse har fungo3s;: ordf. B. Lundblarl toilt Si-irsetrrr.P;'r Unze1l

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Ordförande. Kassör. Fastighetsförvaltare Monique Martel Suppleant, avgått 6 juni 2OI3 Dan Kandell Janos Fazekas. Suppleanl

Ordförande. Kassör. Fastighetsförvaltare Monique Martel Suppleant, avgått 6 juni 2OI3 Dan Kandell Janos Fazekas. Suppleanl Ärsredovisning för Bostadsftireningen Amiralsgården u P a för år 2OLg Föryalt n ingsbe rättelse Styrelsen presenterar härmed förvaltningsberättelse för år 2013, föreningens 86:e verksamhetsår. Föreningen

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

EKuagsbacka. Detaljplan för Fors 1=337 Detaljplan för förskola. Följande moment ingår i ett så kallat enkelt planförfarande.

EKuagsbacka. Detaljplan för Fors 1=337 Detaljplan för förskola. Följande moment ingår i ett så kallat enkelt planförfarande. Detaljplan för Fors 1=337 Detaljplan för förskola Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Forc 1:332 Basunens förskola. Syftet med den nya detaljplanen är att möiliggöra en tillbyggnad

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer