REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s över av. "+[,g. r...-.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s-1930. över av. "+[,g. r...-."

Transkript

1 REC ISTER över av Värmlands läns Hushållningssällskap och dess Förvaltningsutskott fattade beslut under åren l88s-1930 K ARLSTADS.TIDNINOENS A..A. Iq3T. r...-.1; "+[,g ttj*:**i

2 Följande "Register" upptagel icke stiindig ellel tillfällig fömyelse av för'ut fnttirde beslut r'örnnde sär'- skilt anslngsfrågor. Ileddelande om möjligen nltprn iir.ksarrr nradc fel och blister tot'cle insiindas till undelter:l<nur] i or,h för. liiitelse. Karlstad i juli I]EItTII, SAtII,IN. llush..siillsl<rpcls srtrelcr.rc. RECISTER över av Värnrlands läns tlushållnirrgssällskap och dess Förvaltn ingsutskott fattade beslut nder åren l88s-1s30. Första siffrar.r angiver' :ilet för' övrigr siffrtrr helecknrt sirlolrrir i l<oll uti sällskapets å rsbc liit tclsr:. Abonn em an g A. besllrtets fattaude; angivna år's ploto- Svenskt Lald, hiifte n:r'?, auslag Äckord (se äver.r Konkurs). Alfr. Andersson i llrtrnsbol, Ulvsby, avslag...., F. G. Simberg, 35 0ir, biftrll å två dliinelingslån 1924 Nils Öman, gotlkiinnantle <iinnantle rrr. villkor' 1925 Ersättning av staterl för Sirnbergs dräneringslån Affisch: se Reklamaffisch. Ägronomiska förrättningar: se Larribruksinger.riör och'l'rickclil<rrinq. Aktiebolaget Svensk ull Aktieteckning , ,

3 4 Aktiebolaget Värmlandstem -\l(tier Lecknas g Godkiinnande hii1av i909 Allmogehenrs För'slag å Småbrukarefond, Sv. stiper.rdiatel för' pr:etnier 1g2g,, 1930 Allnränna handlingar. Allnrä n jordbruksräkning; se,krltibluksr'äkninqar.. Allrnänna nyodlingsfonden.., b I-zin för'nredlas ii itndlade villkor. för' lån ö Reglemetrte och div. for.nruliir.... ig25 Anntiilan our erhållet lån... 1g26 tseviliancle irv lfin P. M. ang. tilliirnpning uv bestiirrrrrqlselrlr lör, forrrl,'ir Itcvil,iad rvil,iadc c Iirn, nvotll. nyotll. 1,200 kr'.. b lcsför'lr. 3,ir00 l<r... Ileviliat ltin till betesförb., 1,tj00 Allnränna Svenska lantbruksrnöten Avsätiande av 1 proc. bliinnvinsmedel ?g (FIa r'.folts atts t. följ. utstiillningrtr'.) För'slag till pr.ograu för 1911' ,, Göteborg Onrbud vid qen 1923., 1923 i 1{)2(i 192u 1 921) lantbluksutståilhtin - i Göteborg ? irf ? , i2, Pristävlan utellan rnintlr.e ioldbruk... Bestämmelser för utstiillning av nötkreatur Reklanrskrivelse, stndieresor', ut-.. f lykter Overläggsämnen, utställnirrg av spannmål och fr.ö. Bidrag till utstiillare av hiistal och svilr I)r'istiivlan nrellan nr ind r.t: iolrlhlrrl<.. Ang. utstiillningen av firl och ull Fördelnirrgen åv ånslirget Iill l)iislar', rröl och svirr... Eiteranuriilan av hingst. SIrr.yrner rned irvl<orrr rn it Ertla lantblukaretåg... Studieresor för. rnindle.joldbrrrkare. Ciceroner, ar.rslag ti Il sliilskapets tiiirrsterrrä r: 'l'rttttsl,ot le't' rrv rl.jrrr'....,\lslrrg till 2ji:r.,\llrrr. Sr'. i Str.rr,l<lrolrrr Ittl<iip av SUrj ex. irr "ltl il pr.i"- lilgirlrlil l{)2;}'.. Sel<r'. vid 23:e i SLocl<ltolrrr 1l)iiO Gt'und för' belrikning av birhtrg Nv oldf. för 23:e i Stockholnr F-ör'slttg lill l)roglilnl, vllr.;rrrtlc Orrrbudssrrppl. t. o. ;rr. rrrirr.s 1031 Kornrnitte för dellagrrrrrle i 23:n istockholnr Kollel<tivutställning trv rror.dsv. hiistar.. Slipendiater för' hesök Herlerspris , 184 l) , 260, ;i 1923 Sii 1{} ;i I {}23 10.)! I l)?+ 11)2(i 9? S3 91) , 2jtii !)29?S f )29 23ir 193() 77

4 6 Ittiseellsiilining irt tiiinsteuriin.. \ral a\.futlnriiktig OnrorgaDisntion, ytlrande l'iedverkår vid försiiljring xv i:in1\'.-bilj.... -\grikultnrtelidiskt Lristillln.. kostnid. lleseir)dcrstiid iit arbe[lre. Ordningstiiliden vi(l disiriktslåntbruksuöten Rescbidrrg t;ll,tgr. Hellntn o(:h ZNeigberql( Älnlanåcka I örslag å hostntrd Dl. l]1. ilt,\!d. l...,{nslig för ,,roti ltr. och 1i) ,\nsln!.. för 1930 o(ih 1931.\nslåg lijr Anb!l raldc jordbr. u dervisnin{: sr Uu(lurvi!rlillgsliLllscr. Ämorlering av iån: sc liiinlu. 19;J{) i9;j0 192? (i ]-t;j,211 I !29 1{i1. 20; di. 193 Andelsslakteriiörening (se iiyed Sl.l{tlrus) -\nslrg iill orgnnisationsoulliosinider. 191:l i2, 130 Lrin r)2, 1l(j Ori , 36 Liir)cr:iDta. redsäirtiing ooh 'l 1t3{) ::J ,11 lii; arrsttidcl l)22 21i. LiD till det [1,a tB 126. ii9 9t) , 223,23(l Ang. shl(teliels konl{lus, ej vad ll)ot utslag Lån iill Nyd Utclelnilg i konkulsen... Inställande av driften.. Sällskapets törlust ti l(onkursen.,...,...,.,..., Riiniefr;het å Lin för' 192ti Hyreskontrakt li ll lonrtliill för Kils LantrnaIlrafilrcniuss rn.rgasir, avslåg.. Frtigi odr driftens nerllliggirnde... R:iDtefrilrel i lir ti;r 19i9 Undersöknirg rördnde drif ten... Möilighei för drifteds fort' siiitände Riirtefrihet ti lhn tör 19:10 rured utialalrde []rittens upptaginlle o(ill upphjälpande. R:intefrihei ir Lin tiir'1931 l{orndritli: lijr rtvvr,i.klirg Änlöranden (se iivc Arrnrälningssedlar : se I( ro l( )!.t) ^'e Avskeds-, trv l.udshii!(lirg n St 1U ? S1 192? i02tl 6)l ?, 9;) ts. 21tr S1 Ani aliska prodlkter Nlotion av O. Lindgrrn oir liil' bätuad koniroll och åvsiiltnin!.1 Förslag lill åtgär'der'... Annonsering nader) 'ficiilidqal (se iiven hiirfin. ljiistnr. Kletursrrxrk t:j?. t9i 1ll rJ(i!ilI. ISSI)

5 IJ Ti(lningar.hiirtör I{odifie}ing av tidigare beslut... ADllo[se ng..-.., Siiffle Viimrl. låns Iudragning tidr. Avslag (Arrorlsblad till ticllantrdiul) nr. fl. iiltcl- sl.rift för Irngaf.,....,. \Inorse15 irrflira nde i stillskädcts iirsberitielse, utre,lninlj. ;rril.r{ IViinrl,rn,lc liir s lirtrinji, lvstiri \',irnlil,,ls l.',,11{b1,,,1.,,vslrr I V:i11 LUrrls l:iirs lidn;rr{, i,itjrll. i Viirmlands Folkblad. ivstao... I,, ilt,ltrlr.,s,it \tskfrt r: 1,r. i t:i,,rf lig,r ti(lninsur.. Ånslag; se esp. iin(lruriil o!lr "Stlltsanslag". Äflsvars- o. skadestånds[örsäkriflg: se F-öt.siihring ö l01ir 1918 r (i 192? , 4i ii3 4i 103 2t36?+ 88,?9 1-ls 71, it? ti Delegerades yttlllnde {nsldg... Arbelslagstiltning YttraDde om återverknin{lr 1909 it) u , Arbelslöshet Fö$lag till åigälttcr' , Sakkundgas betänkinde dnq. försäkring, förnrerll;nq rr. rn... ll)2s l1? Ardcnnerhästen: se undol lliislrr. Arkiv Iordtlingsst2illin(lf, hyllor rjr. Ir. 11):17 ir1) Skilhyllor i egnrherrrsrriinlll(lens l!128 6{ Är 6lls Nathållni,lg och lorrase Sl{rivelser och förslalr (j?1, Arrendegårdar Anskalfande rit r)bene(ll. lirntnr. behre, yttrinde ll)21, ljo Äntiphymatol: se uuderrubljken Tuberknlos under huvudr,ubriken Niitkt eatrrr. Ärbeiarskydd Äuktioflr se under Nötkredtur. Auto obil: se Bil. l.'örslag till revidelad lag! yttlande 19?6 Ärbelsförmedling Uiredning i Utsedda clelegerade Avelscenlra (se iiven uncl. ADslag ^"ötl<rertur) 11J Utbetalnilg av arvode Auslag till l<ontroll {)? N{iirkning av diur vi(t försiilinins 1022 Förnyad lävlan (il +0, _9.._

6 --1 1t) Avdikflingsanslag, stalens,{ug. för'enklade bestiinrnrelser. yttran(le Avel och avelsdjur: se!'år, Husdiur. H:istar. Niitkredtur och Svin il Babylaktokril lnköp n. rd... B. Bagge, förbud föt bete: se!'rir. ISSiJ ;9 Avelsföreningen för rödbrokig boskåp: se odder Nöthre{tur. Ballopticon Förslåg orn jnköd, rrvslrg s.! Avvägningsinsh ment Irrköp :rr' 5 st. lned tillbehör'. 192? t)9 Betallningshavare Uppgiftel our löneföirin{]l r rrl. till K. L r2i Ayrshireboskåp (se iivctl Niir kreailrr) A\4rastn;ng för inför,tnde i llikssi.lr bok... Ayrshiref öreningen, Svenska : (se :i\'en under Nötkreatur),{nslng....,, nedsiittring I.'öreDinqers l<onsulert iigerclcltngn i besiktning av djul för' int?rgande i Riksst8nlboken Utskottets Ilelnst:illlrlt oln itnslilgets jndragning. -q.r1slag... Ombud till Dröie i Niissiö... Itiitt att verksliillil stinrbolistörirg..... Bestlidande rv] esel(ostnaclol'n f ör lv siillskapei dtsedd ledunrot i besiktningslriinlndcn... S mnrnnsldgning nred R. S. ll... l$2; ls? 190r) ii 190:l I921) 1?7 192ir '.i I Begravning: se Kr'ärs. Belöningar: (se även specielk)!'ör' långvalig tj:inst sour dr;ing. åvslag lg;jir Berberishrsften "lltrotä berbelisbosken* Föreko,nst, uiredrirlll.. Beskaltoiflg: se I{onrlnurål11 besliattningttr'. Beskällare: se undel IIiistar. Beslag: se Ransoner.i[g. Bespa ri ngsko m mittö : se HushitlLr;r)gs sållskapcts stat. B le: se Mulbeie ocir FåI. 191{l 192'r lrr) 178 L-

7 12 Eelestörbåtiriig, st tsbidrxg: su Jorrlbruk Beteslörbä{lri n gslå n : se Allnriinnil rrrodlingsfondell. Betes- och Vallföreningen, Svenska Siillsk. ständie ledarnot , 180 Firbiudan onr fijredrag l{llrs iliasselfols, ej besijkt ]r?,. i., L)esöl<t av,{le\is Andersson... I(urs i [Iässelfot,s, besiikt ll\- Osk.u. Larssor,, SI(rivelse till Il N{ai:t orn er.fo der', ligt sialstlnslag l(ulser Lrndur' Ilcrronshutionsfält å beteslltarl(er Rniionell betes\'åld. ett villlror lör predrieri g I{ors0r,Llndel I )clnonslr,xtionsf iili, Belesvallar i)l'rnonst r a lio s l;ilt ordnldr.. pii Niisci. Be1äcklingsfrisedlar: sc un(lei ll;isixr. Bibliotfk 11)22 1?? 'l i6 192,t ') I ?3 1t2(i 12lJ 192S 6? 19!(' it) I9l? S I.\nslrs här'till ij 1?(j.. liir or,(lnldde rn. nr Ilindning Ilv bö(r<er l1)22 llil Bit litrpiii ande av garirge, trvslng... lu2u 12:J Biskötseln Disposition dv rnsl. till föreniogår'.... OurorgrDisntiolr av förer]inga[.. Disposition av trnslag till., Reseansl{g (K. F. Suncl6n)..... Anslng ti ll Iöreringar (Sul(16n).. Biodlår'ekurser Anslag tilt Viilmlands biodltuo förbund... Anslag till biskohd i Dottevilr, avslag... Blåråv: se PlilscliursuDpfödn jng. Bokanslag: se Böcker & Broschyrer. Bokföring Bokföringssiiti Nytt Diveise avföringar Andring.. Undervisning Eöreclrdg... FöNlag..., antaget Bestätl)melser.. Bol<för'illgsbyrå Ansl{g... Inrätt8nde av byrå o..urslag diilfijr ArNlag o. aug. byråds veri.sardhel. Larltbruksstyrel se n : ko m pctens fö r kons. 1'orpe, faststiillda for.r u- liir ocb avgift, 25 kr... Anslag av sällskapet 600 kr., rrv staten 1,200 kr l 1{{i 31 t , 3ii, j]. 1? rl 18u9 4{i (i 1899 il ?, , ]7 t 9i4 4fr, i, 1?? ?, r86, ? 168, 22?

8 14 Boksl!1 V:irnr l.tdrlsutstrjllni ger 19:9 ded :.18 febr J0 Bråndlörsäkring Hijjning.... 1{)17 59, 139, Brandskyddstöreningen, Svenska Skrivelse Brånnoljor: se Smöri & Rrlinnoljor. Broschyrer: se Böcker. Bronsnrcdaljcr : se l{edalicr'. Brännviflsmedel Siillskapets f igör'ande lrån (losså 11)12 Brödsåd (se även Sp{DDnrirl odr Vete) tln(tcrsijl{rring,rlro. IijrbnrkIinj{. 1921i 1l)i BulyroD ter Inkiip llrlj3 18., lvslåg $22 1!13 Byggmäslare l( rser, ingen Byggnader Bö 1it8,22t) iil ? 10 Å klodo- och ecklesiastil<a egen-.lom.rr TvDritningar för srnålägerheter Ratioralisering av jordbrukels byggrladsverksamhet, yiirande l Byggnadskonsulent Anslällande {v eo kons lent 1f}21 t'- Rvstedt anta{er frin j/t 1eä2. instruktid lel: I.},stitt;ins för studielesn till llyjge-" och Boutstiillrirr-. r,,,, u.hii't"tne to. "to,l*., ";llll '""- storkhöim llöirring äv anshget orh fisl rrvode sn mt nv instruk- tiou... Rcseersättning ti Ll utsiiilllingar'1927. IJagiråktaruente i hernrllet, avsl^g Byggnadskurser Ilernsuillan onr.us1xg, överliirrlrlll(l iill Esnahenrsrliinlrrtlen Ånslcs "å 1,0U0 kr' beviljirt till kurs i Kårlsttd 1929 Byzanliska reseslipendiel Ingcn irtgiird.... l.'ör'ordnd siipo dirl IDgen stjpeidiat nlt fijresl?i. Bärbolag, Svenskt Ytb'nnde... Ornbu(leis re(losiirels Bärplockning: se Skogsbiir. 1{)2ti 192? 192? 11i , tig 1+;l 212 1?5, 24{i i 25i') 192rJ Bär- och Fruktiorkhus I 'l'orsby {l 191S 9(i 192$ 2;j $ , 109

9 l(i I Ransiiter F örsiilining lrv torkl rs0l i Torsby Böcker ocfi broscllyrer lnliöp.. lgti itir j 01u av böcker..,, broscl)yrcr betesyllll avslag.... svillskötsel ilvslil!,. ) böcl(er, Nurdens"tlulx,. broschylel,linu lidss, kaiekeo....,. broschyrer, biiro. tr.ukt., åvslng..., h:ist vet..,. Ilödlo(tcr..!. nvsl:tq... -,. hovvrird rd. ril böcker. "Den nrirdre jor'dbnrk:s hut)dboli.. bii(l(cr.kalen(l(ir i;vor Sv. länibruk... böcker.. Sv. Ltlnth.- konsulentcns iltcrlin irrsberättelse... broschl,rer rnq. kuf igr nötkleatu;... broschyrer, avslag,, delsav_ slag, dels bifalt...,,, broschyrer, avslag,,, avsl, o ri l9l? )i /- l9rs l9l8 191S l91r) lt)t!) )!0 13S 1!2t) bifall r 9ti il1 36 {0 10ö. 161 tsrl 31. tss 1+(J S.211 l{i? 1{j?,309 l1). l2r rb , 193?6, i'i Inl(iip av "De 52 prislng. 11J2;l ' vid AIhn. Sv. lar) t- br.-drötet ; Götel)org 1921 ii:l,,,, "Bokför.iDgsbyr:iernas betvdelse(' tt{,,,, "AIb.-tiil'bI knjnu vid S\.,ur,loru.{'t: 19..t I bl Divelse avsl{gna 11)25?3, l(}?,25(;,, dels avsl., dels b;f.tltnir 192; 211,, från Lanibrukss:illst(r, pet, avslng.....,, Sveriges {lln). Iinod, lirgsf., avsiag Bolirls broschyr onr konslgö,1\.1. i)vståg..... I linodling, avslng "De svcnskd griisen..." nv l)(trr IloliD, avslrg... 'rder rrindre jordbrul<.rrens ko- 1,,,1{r$,itl' r\ si**i l,iu rus r,.r, vsl ti.. ''Nrturliqa sddselr" ov Ä. ö;tel gr.ed, avslag J. U. F:s smisl(riflcr. 100 cr. l)ilitll... "S'n nsk iord odr s\'. bo (lu!.1f, nor)r ti(lernnri!rv (illrl Lllrssr) i lly och "ULrotln(lc lv Iiiltor.. {v C. O. Itegn6r., nvsläq "Irörekolnnrande ocb bel{iiitpande av Ekls\'ådor",lv I.'. i\. Wingborg och ",iordlrrrket och Pemringenu av Ars. Östcrgrerr. avslag.... ' Skogseldar'na ', rt', sl:lu. qfjen m jndre kolrtllrq'i'len-. i- " srng.,.,.. Akergrl;sen av l). ljolil. irvsl.r!. Mjölkh an tel in{en lv S. Llunql gfen, avslir{ l iJ !l 191? l1) l9:? rii') I9:8 9;i Illts 1)il 11)r!) I l;, 1{)30 1;17 19r0 1;17 1i

10 c. Ceniralanslallen lör jordbrukslörsök: sp LOI(illa l ltlofeok. Cefllralförbrnd, Djurskyddsf.-niDgar nas: se Diurslryddsförening. Centralbyrån, Stalistiska : se St.rtistiskit Centralbyrårr. Cenlrallörening: se Laninr nn.rlijre, ningxrnas Centtalförenins. Ienlralisering rv slalsitrdcrstöddr ten sio0sväsendel \e St tsrllrrl,!rslöddr pensionsviiscndels (entrnliseridg. Centralisering vid lens r:ikniog Yttr:rn(le dii rö upphandling tör sta Daglraktanentei se Stadgrr och lleseelsiiitllirg. Delning av jord på landet Föredrng ol)r lagen d. r*,/c 26.. DikningsIo mitl6fl Lllordrnt yttrande Dilanru: sr: Fir. 192S ? 24 Diplonr För släkigårdar, utställr ?0 Distriktsvelerinår: se Veterinärer. Djur: se Huscljur. Djurskyddslöreningar Nordisha Prenumeraiion å "Diursky&lei". rvslag Suensha Alln. (se iiven Sllkt.) UndeNisning i slaki, anshg :] Xostnadsfri Undcrvisning i shkt, anslag, avslaget ltll)2 76 SlahtkuNer... lt r) luköp av 'l klra,lskjrf lul0 l; Anslag till slaktl{urs, lrvslägen.. l91l 36 UrdervisniDg,.tvslrg , 1u ? 71 Anslag till slaktkuls, avslag !)19 64, 81,,,, 1)raktiskt nvskg.... (lilllskv(l{ {j4, tt2,,,, legitirdatiorlsldk tör' hiistar, avsiyrl(es Vännlands Sl<rivelse Do iner, k.onans Förslag ang. 1örsiiljningal och andra upplålelser. vttrru(le Donation: se Vävkurser. Donationsfonder Belöningar ur W;r6ns och IIrlla s

11 20 Dränering: se TåckdikDiug. Dråneringsfond: se Täckdikning. DupliceringsDaskin: se Inventrrior. Diiring, CrLIolinrL: se Viivl{Lr rscr. Dyrtidshushållning Anslag iill ku sel, lvslag..... Dyrtidslillägg AI Sr rsl(äpets t.länstellrillr ? 110 1it ? l1)1ti l9t9 192{) 1{)22 E. Egendon Yttrinrlc övel V. 1,. NL ridg. lrprjikn:r'jt :'v ilkodrsl lv i,rsi cuftr,lo Ilr2] Nyllijllr'rpr;ilr ii I ljrs., \ trfarr4,... ll:j,l 99,201 2{0,297 J1i],322, lr-t$,171 u2, 1' Egnahent Insanrlarde av bilder ArA. r.nll<rstöd il lirrlrg:r,,.'t. Il2i, \,ärde- och lår'"mrxirr,, "i "' å läcenheter 19:5 190 Egnahcflrslån Stndgår ÄIlsökrlrr orl lllllrrk{ rti 190J strisltin utl{vittera stalslin.. l90i 41, 5J J.tii Sårrmtntfide urellltl on]bud trushållnilgssällsl<apelr Ändriugar i staclgan Höjning av sekretersrens vlönirg Skrivelse till Kungl. Mri.t rngiiende riskfond Avsäthrng rv [)e(lel iindring i stadgan Höjning {v sekretcr'llrens rrvlijrlins AnställaDde Ansöl.an orn Nya förslag, Ombud vid stltslån... yttraddc till K. Mttj:t holm Höining {v sekreterarcrrs lvlijning,r,, Dlsxinriviirdenn Statslån, 300,000 kr. beg:ires Ån<h ing av rcgl(in)(xrtol Statslån K. Maj:t bcviljat 23{1,{l0tt Nya lån 400,000 kr. begiiles. Nylt reglemente.. Sekreterarens och odblrclsntrnnens arvoden höjas Nytt regle,iente Kunsl. Mui:t heviljt,r tör ilr 19'lrr kr. Redogörelse nl. ln. för lårl... LedaBot iå statens v:ignur) liit' såmrranträde i Stockodlrad av Kon. Befhde D:o dio rcvisorer d:o d:0 Reglementsändring, höjda ? nrtxirni- värden... Ytterligare lån för 1923 ooh :indring av reglerrlente Premielån och reglernerlte diilför'.. Sökandc av prernielån fijr 1924 o(rh , { , 57 t1)09 16ti J1 I,-r{ 191;J {? 1011 I $ titl oti I1)1(i (' r.l0 191U 18,1 101rJ ) ) ) tt 121 å ll

12 22 Lyftn;ng sarnt Dlacerinp... _ Understöd åt ljnt.rg e. vttran,t" Värde- oc]l iånernäximri nr. rn.,i Lägenheter.. Kolonisationssakkunnjgns u I ii ta n.le cnq..ilnian.. Avskrivnijlg llv töllust.... Undelstöd it högkoriunhturens la ntrgare Andrjng av reglejnedtet Avskrjvninl] av förlust.. _ Ansök n o n yttertisafe lår.. _. ErhålLet och EgnalemsnämIden Siil.slrild sk.ltirllåsiat'e och tast_ siällda avlödingar zit derrne och sekreter{ren Ekollouriska kartverkets kartbbd Oldnandet av kåss ar'ör,els en Arrslag för 192?-1928 ss. k,rpitrt_ ot(ntng, vttrande.. Hyr.r lör lokdlen ocir.rrl<iv... _. Nv instrlrkti,'n... Nytr leda löter... Lån till sällskapet tör utstiilld f,goaltelrsv rksa thelen Ornorgnnisrltiolr, vttran(lc...,... Ekoflouiska kartverkel Anslag.... N.dsrittl irrg i törsiilinid{st)ris... Å SI { fiil nvtt bhd.., i) nya 1 ex. till Handelshögskolan I.'ör'siiljning "t t ^"tiri;,,i ? 192s {i ts i S2ti 68 i92b 27t) 192S rl \) {J , 150 Förhöjning i för'siiljnidgsplis... Länets kartor till bergmlistrllen Vra distriktet Till lantbruksidgeniören gr'åtis... Ekorre Irskränkt jakttid 79. Eldsvådor i ladugårdar och slallu Tillfälle till yttrande, dvböit... FörebyggaDde.... Elekfricilelslörening, Vårnrlands Lokal o.h ansl.rg. avslst... l9!2 lc ,3 P. M. lör länslören'usr" Anslag för 1923 och 192l och lokålhvra lokalnyrå.., , 241 Anslag för 1925 och , 1S9 Hyra för lolat 1928 ti4 Anslag för 1931 och , 193 Elektriliering av landsbygden: se Lanclsbygdens elektr;f irrillg. Enlomologiska föreni gefl Prenumeråtion av tidskrift, rtvslilg 1t192 Led.turotskap... 1S , 345 Expeditionen Extra biträde tillsatt, N. Z\\'eigbergk S 90 Agr. LlellnraN a\4önandc tj Exporttörbud Ä nötkreatur Export av och :igg. rivslyrkes s nndol. H:istår. i ? ii)

13 2{ Expo av flör se Hö. Export åv krcatrrr sc l{reuturse\port. Export av lanlbruksprodukler: sr l,adtl)rulisproduklcl - Exportlörening, Sverigts Allm. Allg. nre(llenlsk p. rlvsl) rkun oilr il\.sirg expositioishuset Utht'r'rting s90 Inle(lnirg llv rirtterr or,ll gls.... 1lillS I'tjrsiil.inin{ Fackskolån snltr llcgiirud Fargaltarr se Svill, F. för huslig ekononi itjpportl änslag, ir\'slrtg.... lll1lj Faslighet (se iiven Jordbrrl{s') lrköp, avslag., bit{ll Stnket Repariltion Lokalerua, iindridg......,, kodrd)itt6 för' utreclnidg D). n)...,,..,,,. Ar)slag til I lest ureling och Dröbler Sii J4,2d2 Ånslus till korkrrflttor i.l Illköp- rrv rnöbler till sulen i "+, 9+ SI 1898?i) 1So! 80, 1:l , ri 1-t3 19rl di, 01, 120,133 Vaiterlskddeförsäkr. ltv "Freia", avslag. D:o uv "Norrlnnd". ltvslag Ny lokal för egnahcrrsniinlnden Hvr'u f ör' egnalternsnärlllrtletr 'och claktlicitetsföre'rinlrens Iokaler'' 2 ijum upplåtna il:a virningen tili 1020 åls uist:illnin[ ttlantiiörsäkr. höjes till kr' 200,000 och in\'. till kr' lleslarlret illg, xnhrlrl i l.5l)0 rtl)tlroes. KopprriskYlt iiver in(irrrgcrr. 22,'r kr.... filr.. 1$2-l { gtt. 142, i4 1{}2tl tij) t Filipstads hc$slöid: sc llorrrslöl(lsför'edi gät. Filnt l,rnlt)ruksstyrels0rls 9l {)J l92li ninanspolitik, Sve sl( Skrivelse Fiskarförbnnd (sc iived l'iskt) Suenska Ileeäl t åtlslag, nvsla!{ Ar;sltts 10U kr', till ti(l\krilt,, till tidsklift. nvsln* ' Vänens OrganisationsBnslltg kt 't 92rr 1$1 1?ti, 1tt5, ?

14 26 fiske (se tilyngel) Landstingets unsl0j.t irrd rlrrc! oclr rless jlirdel j lb\odljngsr;rstcjten Overtrtr)nits Anslag till tryckning -,,F.iskevrlG tell' liincts Anslag till tisker;utstriitn ing i öelgen.... FöLvaliningsutsl(ottets vttratl{le irng. stfitsirrsli{ till Viiunlxnrl. -ånslis till fiskeriutstjillnina i Ber_ gen AnslLrg lill lir \,rdtinrsä nst ltrn virt \tu rrs Dlr [j.l.. UiljitirD,le iur{. b;ittrc list:r\ ir(t trtliiljurdr j irntr!ti;rrr,r\ Sv t,ibkerifiirlrunrlrts skriivelsc.. Irisl(.,llinCsnnstaIeI i i]itsri,,t in_ rlr'r11, s Ansl g till 'Irklärkni!srLDslj,.,r i Karlst.rd llisprsiti, 'I v, rsl,ri lilt C lt-.frnfs: rstiltri Itl!i r \i,l ltr(ut\trrll..... UilitirrLle rng. skilteshlstiltrlid! och liskrätt iskevård.. Yttr'ande ang.fiskel iårldti n istrution Arsiaget tjll fjsket. för'sl.rr,sa nstao Eisl.erislatistik......:....: l'iskerikongress. nslikan orn bidraj{, arsjag rrbud till årsmötei, avslxs.. IrsKerlundefsökt nqsanstaltlfjske_ riförsöksadstlllt) _ D o d:u Fisl(eIistIiistil( Prenumeration :i tirlskriti, rtvshg 188' ? ()3?ii { 7, tl lj r , t) ti 1;ls 1{l 136 Ändring av stadgn Fiskåreförbundets iirsiiöie (!,rn budl Fiskeristatistik, höit anslrj{.... Insrm lande av p mjiruppgilier Ilegärt anslag, dvslaq l'iskeriaddrinisll Lrtionerrs (/ rnrgrnlsanon m. m Bi drag till Fiskareförb u ndet, a vsl ag Fiskerimässa, ss. födoämne, crpol'i nl. tll,.,., Yttrarrde över betänkande rör'fl nde fiskerinäringens befi.:irniande.. Repet;tionskurs i danrlnkultur. Fiskerisifl tistik, nrinsl(lring lv stätsdnslng SLudiercsor, iiddl.lr(lo lj(islii tlr(ils, l Fiskedmässa i Jönköpin,{ 11)2.1.. Kum i konservcring AIrdrirr..rr i {jilirjrde ingen åtgärd Ansläs för 192? Atgirller till behii',ri,,lld!... för \ötv,rlh'nli\k, ls ut't,- lriiillrttlle Sötv.rtienf iskcts uppbiiilpän(le, ythalrde... Anshg av bensidsklltien)e(l(jl.... Förb:ittrad fiskeritillsyn, vttrajrde Fördelning itv anslaqna medel fiskeritöreningar Riksförenirg, ytirande Fiskerilån Förmedling, beslut och regler ii 1? , t{)2j 12fJ 19r)I 80 I92-l S ? l92ri )2(i 2J t 1927 I2(' lt12ö Fiskeripremieriog Beslut därom och reglem {J() {j 161, 2-l+

15 :ti fiskeriprodukter Avsiittning, yttlunde... 1$ Fiske,istyrelsea Utökning åv ledn$ots nt,rlet lg. 242 Fiskeritiånsteoännen Kristidstilliigg $8,201 Ers:itininA lill ril.srröte, åvslrg. ICI; d;j Pcrr{iorl ril V, NvströrL.... llll.l ;!1,;.:lJ I Löiretilliigg åt Aifr. C'lrlsson.. lll:.:6 l+t),:ll2 ErsättniDg för r.esa till nröte (jt Siilskilt för ViincL.n, yttr. nde, nnsökalr och bevi]irn(l0 nv I)idnrg :i0 li;. 1i);, l9i] Fiskodling(.anstaltco) Driva anstaltelr i 10 år' fiir tillhardllhållan(le av laxyngel till uppfödnjngs(lrrnnrar i Klar?ilven Fjäderläavelsf örefl ingår Sueriges AllDtänna Ansltlg iill uistilllning, lvslåg ;]3,, beviljat ,, , 142 Värmlands läns Anslag till utställning , 1.12 Utställnirgen framskjutes ,!,rsläFet höies... llrå l5ri, 181 Åll(lRrdp hesl:il rels l0ti 186, 305 F'iitvfl llringsotskottet fiir.es[ii nvrr villltor ? Sällskapet bevilirll arsläg he[ Dled förutvtlmn(le melsef...,.,,... Anslag och utr(dning pli grtrlr(l av ulträde ursverjges itllirränrltl Anslcq, 600 kr'. enl. nvtr villkol Utnetäl nde av hinei tör 1929 Arslag för' Fjiiderläskötsel Stipendiurr tör' sttr(licr i lrnd, dvslag Fjåderfätidskrift, Svensk Prenurtlell'lti(nr ri 100 1: 50, avslag Fiäderfärtstållning Anslag... Floltning irv vilkc Skrivelse ftån Å. O. IJjitlk rts förbudstiden idorn Jiissii- ocll Költliilvdrnr Foderkakor: se Klnftfoder. Folkbilddingslörbund Vä nlands län' Anslug, 100 kr., och styrelsele(lu' nrot I{edlenrskap, r ? 1929 t$30 1S ?7, 232 li9 1(n).. Ilt;10 t:i+. ts-t 1t22 1(;t, l9,l,r ls9 lr29 lol S '23+

16 30 Folkskolor Premier', böcker Belönlng för odlingsllii, rvslaq.. Anslag iill slöjdredskap....,, (1,000 kr ) till trädqårdsodling åvsiyrkes av utskottet Anslåget bifalles {v sällskanet.. Trädg Tr:id;..isföreninotsns reningens :rrrhåtr',," allhållan att "r få uppbära anslaget... Anslaget 11,000 kr.) bevilias siviil till iridgårdsföreninser sonr folkskolorna Lästiden, inskränknirg f ör skörderrbete..,., ,,..... Skolträdgårdskommitt6Ds ber.ätiel se 191?-1918, ofullst:indjg... Djo godkänd Arslag t ill slöjdredsknp rrppt)ör 19iJ0. Folk- ocfi Småskolor: se T,:isli.1cn etc. under rubriked Folkskolor., se :iven Trädgårdsskötsel vid liiuets folksl.oloi sadtl Prernier. Fraktnedsätlfling å kalk: se K.rlk. Frakltaxa vid Statens järnvägar l.runsljill ins urrr iin r:idg... Ansluhring till Åh'sborqs l:in s rrolr:u hushri lln ingssiillsir. h.rrrrrst:illning... Förslag till re\.idering av tirxall f öl befordrttn xv henrslöidsalster' , ) ? J 1908 Fredrika Brenrer-Förbundel -\rslrs iill lörbun(lol, l);l l1)07,. avsluq , , 204 :]7 ti l Frimärke: se Tjlirstef rilllärke f risedlar: se undeuubrike[ Betäckningsfrisedlar u[der Hästal. Försäkringsbolåg, SvenskL Skrivelse ?9 FruLt (svensk) Är{ tillvaratagrndc rv rirpts rik.r 'htla llr2l lbl Änsåend" ökdd a!änd lini... i929 l1l Aviällning uv starsk lrlrkl l2ri Ätsärder för ökning,rv korrsunrfiooe'r Fruktlörpåckningskurser Itenr. till trädgårdss tyrel s er Fruktkonservering (se?iven Husnlodelskolan) lörtdrns lgu; l+ \rr.las till kurs, irv.täa l9ll J6,, bit.rll I9l: l+6 FruklodlaretöreniDgar Bidrag till Nyeds fijr triidsl.ötaro 192??3 Fröhandel Åtsrirder till dess rrtionelllr,,rd ian,te l0{'d jlj Yttrande över laglölslag irng. h11 - delo. irnoort at utslidejirö nr. rrr l?2 Övcrv,rkrn.t. iv l,r'gh,ndcl Fnl. utkommen kudllörelse : å

17 Frökonlroll Ytlrän(te över omorgitnisirtion :t\' lr'ökontrollvelksrrrrhcten ln. ril 1922 fi: frökontrollanstalleo Begiirt anslag, rvslrg i2 bif.tll :l +8. Regienrerltc Giildande av ltalva kostnnd.n {iir urldersöknidgnl Ansläg till ll i,r nn lysor lörjor(l blukskonsulcnten..... Glildande ilv halv lrostril(lcn fiir jordbrulrare N"J'a lokaler Xostnadsfria llutlvsel,.....,... Anstieude nva lokäler, l)osl0t our l(pllriskr itxtiurlrns urjr)hiir,r It,..\ ll rji,ril Lf,lr,'',"'*.'grii',,.1.,,rr 0\ r rlii i.rndl- i,r i \eitxrirr Auslag.. 'l'it\a o(ih nva best:irrnelsor.... Nrr lijrslit!i. nvsltlg Nr trrrl... lr)tct stlllsanslns vi(lrrr. rc v 1896 ini 1U9S r);l 1u99 itt 1r0? 38. r90ri 3l t90lr :]2 11)09 t{i 19()9 t6(i , l9l9 152, t1j!5?ri siillslrnpei hr'.... j926 1S2. Anslxg 500 l{r. i or(t lir. iill anal\'ser {)t7 1(;r. Fröodlarelörbund, Svenskt Anslls hcvililt.. )l 1 6i. Fröodlarelöreningår {+ 61 3i) 303 t7l 219 '22t) 139 Värntlattrls Ort. ricarionsr,r\1r,g llr.lr, t,u. t1ll,,._ii Srjr'ljtjir o.lr \tsrkcijl lrfl.t,t" t,rj6 2; årrsljr':. l.r{0 lif. llr-; l;b. ijl Frörenseri Anordn, i Nordnlatks eller liisse hiirird, uvslag :r1, 11J90 ö S ir4, Fröutställning Siadgar'... Riksf röutställnirrg i Lirköpirg, anslag till pris Arslag till Fryksd{ls gille......,,, I:irsuistiillning 1!)23.. R;ksfriiutstlillning ininln)ii, rln s lrg avslaget... Riksf röuiställn;ng i T,;nköping. irrslag avslag t :10? D:o i Mahnö, avslag , 255 Anslag Lill uiställring i K:rlsiad u ttiksf röutst:illning i Siockholm. xnslltg avslaget Rikslröuistiilllrintj, rrskrg, iivcrliindåd till Viirorl{urds Fröocllareförening. Olficiell provtagridg för Iilrsfröutstiillningcn i Linki;l)irrg- 11)21) llil(sf röutsi:illrring I Uederspris il{rrlslll(l Itil<slröutställlling ll)b Frötllsäde Arlg. plovtagdirg och rnalysoridg för dess känne(lodr. xnslag 300 kr ll)2ti Aug. proviagnidg Får Inköp av 192? ! r928 1ö+ l!)2u 2j-);i lt)21) l{i2. 20? 1r;l(l s5 19){l 21r'l sl {)0 189ti It 1$12 101

18 3l Inköp av avelsfår-.. ötiät anitag. l Ansldsets advändning Dr. lll. Arsla{et dnvändes tilj prellrierin]j, tå r'lve)stör:eningar:.{velsdiirsåuktioner, iör'sldg årlslag iill premiering 0v uvelslorerldgar nr. ]rl Åvelsdjursruktioner, r,vsl,,g.. Dilalnnr iill sldkt (förtrjqirt). Ilaser för prenriering (cheviot).. Irör.sLag till ändlnde bestiimrnelser.hslag.... Ileglenrenle etc SarDrDantriide i NvköDiltg... Premiering av Cheviot- oclr ShroDslrir'er0seu, skrivelsr f iu I(unlJ1. LIntLrul(sstvrcJscir... Utgåerrde av ercättdjn{ tcir törrnde av shrdrboken Sir llrhol(sfiirin$ l,jrg oir Iiirl,ud I'rol,risl:ilrlrn rt! rv b;rggr pi s rntiitt(l brteslll.u.t( SkLivelse diilorn tlrir Sv. l-,rmvelc , , 147,227, 191S 135, 191? , 1918 r , , ts ? i 3?, 105 föreuiogen hrgen åtgärd alrg. niiu)nd,r förburl luiin;skala vi{l båtsgprfiri..rijrd. t52j 32 Ilegl-r'lör iniaa ing i rtk..t:rrrr6ok I02:j Bb lled,rljpr vid prerrriprirgår! jrvslåq lgz]!r) lrl(öp äv baggår för utlottning. åv:. "1,,4.... lc2l 9d OverJ,urt r siill.knpel-, st,rj tt2;, t Or'1". ' lner iprirrgsnii,r,rfrr lclb öc Bespadng för anuai ändardål... l92g 18+ Fåravelslörefi ingen, Svenska Ilegiift anslag, avslag Begärt anslag, avslag Inköp av 2 baggar till Värrnland mot 3 års-lån Utdelning av dess tidskrift 'rkonsulenterdas rjag" på Olivehult. besök a\ husdjurckorrs. l93 Fälltörsök: se Lokala fältförsök. Råltspattyndighet Skrivelser S91 f öreläsningsft urser' se [Jrrde.visnincskurser. Förenirgen filinstäds tlenrstöjd : sc HemslöidsförcninAå j.. föreningen Nordsv. hästen (se iiveu under Håstarl Urderstödi. rredl., 100 h.o.dr { Arslug för sl rnbokföring r. rn. 1{):10 Förcningen Svensk femslöjd: se Heurslöidsföreningar. Föreoingen Sveriges lordbrikskonsrl, Ienfer 151, , , A 191iJ?8, 5?, , U, 197 LöneförhöininAor, skrivetse 88 Föreningen Vårmlands Hemslöid: se Hemslöidsf öi.eningar'. Föreningsblad för Värmlands Lantmän Annonspring lct3 Organ iör siillskap"l, åll.ld*.... lg!5 Anslag tillsv;dare 1,000 kr g1tj , , 25,1

19 36 8öreningskurser: se nn(lel.r,ubriked Skuld till siillsl<ipei under huvu(lrubrikrr Hushålln inlrssä ltsk Drl. Förfaltningssa ling, Svensk Prenun)elation ? io 11l- Förlagsinteckning Irrsiitutets utvidglllldo t;ll iiven brlrl{et D o. l'ttrrndo I92;) 192{i försäkring,\rrsvrr s- r,r:lr sktl,llrsiii (l titr Iirs, tiqhetcr Xlaro l)lö A! s:illsl<apcts befniidingshavnr\l Lrrdcr krfensti(ion... ll):r-) Försåljnirrg åv avelsdjur: sc l.'itr, Husdiur, TI:isi.rr, Nijtl(retliur. o. Svill. Försök: se Lokala fäliförsök. Försötslält, permanenta -l Viixniis KBrlsi{d, bordlagi.. 192S i.. phts oppl.i, ten av l)r:itsell(ilnltrrirrel1 ; T(rrt, stid $28 Bibehirlla för uistiilhr ADor(lnlcle fältpl uch,lirå uppför1t.r L,yggrr.rLler \irntt upttlr';rlir.it,\!d. I tit o]'chr dii rned försöksgårdar Yttrånde över illlortit1ande 1921 )1rl 8,i?l lt: ?0 115 Förvaltningsntskottet Tiden för motiol1el'llas illliinrntn(le Tolkning å\ inslr.rklion lbgl ;l S{nmarsättniug Angående föredragningslistå Användande av lol{alen Tryckning av rnotioner' Uppdelning på avdelniqar lnstruktion Uppdelring på avdelnin{lar Od. srrnrnnntr:idcir Suppl. niir'\'aro vi(l s:rnrnäntriidon 11)2i ts) Oallbesiktoingstvång G. Ang. den i laged litreskrivrrl 1)rijv- I.'ijlsl.rg lill hg, yitrurle... r)irg rv galt. ADslag till inköp av avelsdjlrr. Villkor för d:o i.... Redogörelse Arlsl:rget indrages... Avelns frärniande, ytl n de... l!l:? llfi 11)2fl lli' Caltföreningar (se iiver SviDl Ol ganisationsanslag, f örord lill st{tsb;dr}rg.... lf)28 :}2 Norrnalstadgar ) (i(j Utbetalande av bidrag Carage Uppförande, bordlagt tills vidare 192:J 121 Getter 0ift (se även Jaktvår'd) i Förbud moi utläggande, yttrande 11)

20 0ratifikation f. slöjdlär. Karolira pettersson. _ Clava. 100 kr n2g tuz L slöjdlär. Karotina pettercson clava, åvslag.....' 19 1j? 6rav: se Krans, Gråslrö: se Frö. 0rönsaksodling Dess beiydelse udmtnditond, Nors Stipendiaters studieresa. Iedd av kotrs. TolJ,e... tl;28 g, ll:o II,J 5l Guldnredalj, sällskapets: se Med{ljer. 0årdskarl för sällskdpets fastigiret. Artrgande av ny och ersäitning b1 6åvobrev: se Vävkurser. 0ödboskap Utställring ödslingslörsök X{. Irrienkels erbjudnncle avböies Cödselvård Flygblacl "Rationell gödselvfild,, j 10,000 ex. tryckes b 0ödselvårdslånetond, staiens B'slul orr lönrrcdlirrg av tirr l9?, :6+ Iloglcllrante u,lr förbinllalse... l9:5 29I I Beviljat lån, 1, Cöteborgs Fåltridtklobb llrågasatt $nslag, svslag. Hall6nska stipendiefonden Tillstyrkan till belijnirrg. Ingeri person att löreslå 'i2, { H li) flandarbelsskola Begärt anslag, avslag t3 Handel: se de speciella varuslngcn. llandelsböcker "Förslag till lag oln iiddrad lydelse" etc laodlingar AIlmänna handling{rs of f entlighei, yttrande.. tlansa, försäkrirgsbol agei : se För'- säkringar. Havre: se Spaunnrål och Utsiide. Hedersledamötcr Landshövding A. Matrnborg.. Major ClrI. Bratt... Kapten B. A, de Verdier '... Lardshövding Gerh. Dl rssen , ,

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Protokoll SFB 26/2013

Protokoll SFB 26/2013 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl 16.30-17.45 Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/2013 1 (5) Kallelse har utsänts

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Närvarande: 18 st se röstlängden

Närvarande: 18 st se röstlängden Års m ötes p rotokoll No rd kosters Fiskeh a m nfii renin g Torsdagen den 21 mars 2013. Närvarande: 18 st se röstlängden Plats: Fiskargården $ 1. Årsmöte öppnas. $ 2. Val av ordliirande och sekreterare

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman 2012-03-11 på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9...

Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9... Brf Bofinken 734-t52 1 Styrelsen BRF Bofinken Org nr 734-L52 får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 1 januari 274-31 december 214 Innehål!: sida Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning...

Läs mer

PROTOKOLL LAG. 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00. Datum Plats. Tid. Ninarande Besluiande

PROTOKOLL LAG. 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00. Datum Plats. Tid. Ninarande Besluiande PROTOKOLL LAG Datum Plats Tid Ninarande Besluiande GAster: Kansli Anmilt fdrhinder 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00 Per Jonsson, Kjell-Arne Ottosson, Torgny Arvidsson. Carina Bohm (deltog

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 Arsredovisning för BRF Grycken 1 769616-2580 Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 1(7) Förvaltn i n gs berättelse Styrelsen för BRF Grycken 1,769616-2580 får härmed avge årsredovisning för 201 I, föreningens

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite 051126 rra Loviseberes hundklubb. Utskrili 05 1227 Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13 Öslna NoRRBOTTEN SAIAÅ,IANTRA D ES PROTO KO t L Som montrödesdotum Plots och tid Beslulonde Vita huset Överkafix Bertil Segerlund Tryggve Kenttä (suppl. ) Robert Forsbergl L AKC TJACKMAN Leif Nilsson Tomas

Läs mer

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k 3010 35 450 t4 il25 31 900 1g 457-5 432 -L734C

Läs mer

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31,

Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, R E G I S T E R, A. Abrahamsons, stiftelse, Nääs. Samverkan med.. 145. Andra lands allmänna lärarföreningar. 31, Anslag t i l l skolmuseum. 62. Anställnlngsundersökning. 114. Ansvarsfrihet. 99.. Ansvarsförsäkring.

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x

SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x SANu\AANTRÄDESPROTOKOLL x Sam manträdesdatum ~ 's~ TRI\NAs KOMMUN '" ~ "'""\', 2011-09-20 Sida jd (23) KOMMUNSTYR ELS Ef\1 s 142 Dnr 065 / 11 Hannah Heligren (8) före slår i sin motion att Tranås kornmun

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen 320-322

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen 320-322 o ARSREDOVISN!NG Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen 320-322 7t6403-3966 Räkenskapsåret 20L4-O 1-0 1 -- 2 0 L4-L2-3L Bostadsrättsfören in gen Nynäsvägen 320-322 716403-3966 Styrelsen avger härmed denna årsredovisning

Läs mer

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Rapport 1935 Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Fornl~mning, Ra~ Fastighet, Socken, Nora Kommun, Kramfors Landskap, Angermanland Erik Floderus 1 I ~"'. 3865.4n~,,"m1ill lvjllak.d

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937 - förvaltningsberättelse - undcrskrifter ÅRsRED0vIsNING för Ung Företagsamhet i Västernorriand Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-O1-O1--2013-12-31. Innehåll Sida 2 - resultaträkning

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 105 Friköp av Kullaberg 3 (KS 2013.134) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865

Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865 Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len A rs red ovis n i n g för rä kens ka pså ret 21 O -1-1 - 21 O -1 2-31 Styrelsen för Bostadsrättsfören ingen Kamom il len avger härmed foljande Arsredovisning. lnnehåll

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-10 164 Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Beslut

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (15) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-05-15 52 Friköp av Kullaberg 3 (KS 2013.134) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron 1 Sveriges Kommuner och Landsting O~ d' ~'\\_"l, f-j ~ 1 1",,- ;..(" (;:"v~v Ek.-...J.STYRELSENS BESLUT NR 17 2008 12-12 Vårt cnr 0810184 Avd lör vård och omsorg Anna Ostbom Landst ingsstyrelsema/regionstyreiscrna

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025

2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 TIRPS KOMMUN SAM MANTRÄDSPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsut 213-8-2 49 Dnr Ks 213.472 Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 214-225 Förslag till beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 ~.tj,,(i : Mats Wallin ordförande BUN Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konv ention

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

lu'/ "::ä'-täjffi:':, Sida lnnehåll Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor.

lu'/ ::ä'-täjffi:':, Sida lnnehåll Om inte annat särskift anges, redovisas alla belory i tusentals konor. "::ä'-täjffi:':, Styrelsen och Verkstållande Direktören för GodFond i Sverige AB får härmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 2009 lnnehåll Förvaltningsberåttelse Resultatråkning Balansråkning Tillåggsupplysningar

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

$11 Förslag till inkomst- och utgiftsstat fm 2AI0-2A11 samt debiteringslängd (Se. $12 Val av styrelse och suppleanter till styrelse

$11 Förslag till inkomst- och utgiftsstat fm 2AI0-2A11 samt debiteringslängd (Se. $12 Val av styrelse och suppleanter till styrelse Dagordning ftir arsstiimman Åshammars vägförening 2010 $1 Mötets öppnande $2 Val av ordftirande frir stämman $3 Val av sekreterare för stämman $4 Val av 2 st justerare att tillsammans med ordförande justera

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

---t) l\)p. I jömförelse med 1,976 steg koncernens försöljning med 14,6o/0 till 8.004 miljoner kronor. om försöljningen vid Mceucy-Norrls, Inc.

---t) l\)p. I jömförelse med 1,976 steg koncernens försöljning med 14,6o/0 till 8.004 miljoner kronor. om försöljningen vid Mceucy-Norrls, Inc. lnll/)ld ---t) l\)p Pressmeddelonde Aktlebologet skf:s styrelse sommontradde på torsdogen. Efter sommontrödet lömnsdes föijonde uppgifter om lg7t &rs verksomhet och resultqt. SKF-KONCERNEN I jömförelse

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer