REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s över av. "+[,g. r...-.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s-1930. över av. "+[,g. r...-."

Transkript

1 REC ISTER över av Värmlands läns Hushållningssällskap och dess Förvaltningsutskott fattade beslut under åren l88s-1930 K ARLSTADS.TIDNINOENS A..A. Iq3T. r...-.1; "+[,g ttj*:**i

2 Följande "Register" upptagel icke stiindig ellel tillfällig fömyelse av för'ut fnttirde beslut r'örnnde sär'- skilt anslngsfrågor. Ileddelande om möjligen nltprn iir.ksarrr nradc fel och blister tot'cle insiindas till undelter:l<nur] i or,h för. liiitelse. Karlstad i juli I]EItTII, SAtII,IN. llush..siillsl<rpcls srtrelcr.rc. RECISTER över av Värnrlands läns tlushållnirrgssällskap och dess Förvaltn ingsutskott fattade beslut nder åren l88s-1s30. Första siffrar.r angiver' :ilet för' övrigr siffrtrr helecknrt sirlolrrir i l<oll uti sällskapets å rsbc liit tclsr:. Abonn em an g A. besllrtets fattaude; angivna år's ploto- Svenskt Lald, hiifte n:r'?, auslag Äckord (se äver.r Konkurs). Alfr. Andersson i llrtrnsbol, Ulvsby, avslag...., F. G. Simberg, 35 0ir, biftrll å två dliinelingslån 1924 Nils Öman, gotlkiinnantle <iinnantle rrr. villkor' 1925 Ersättning av staterl för Sirnbergs dräneringslån Affisch: se Reklamaffisch. Ägronomiska förrättningar: se Larribruksinger.riör och'l'rickclil<rrinq. Aktiebolaget Svensk ull Aktieteckning , ,

3 4 Aktiebolaget Värmlandstem -\l(tier Lecknas g Godkiinnande hii1av i909 Allmogehenrs För'slag å Småbrukarefond, Sv. stiper.rdiatel för' pr:etnier 1g2g,, 1930 Allnränna handlingar. Allnrä n jordbruksräkning; se,krltibluksr'äkninqar.. Allrnänna nyodlingsfonden.., b I-zin för'nredlas ii itndlade villkor. för' lån ö Reglemetrte och div. for.nruliir.... ig25 Anntiilan our erhållet lån... 1g26 tseviliancle irv lfin P. M. ang. tilliirnpning uv bestiirrrrrqlselrlr lör, forrrl,'ir Itcvil,iad rvil,iadc c Iirn, nvotll. nyotll. 1,200 kr'.. b lcsför'lr. 3,ir00 l<r... Ileviliat ltin till betesförb., 1,tj00 Allnränna Svenska lantbruksrnöten Avsätiande av 1 proc. bliinnvinsmedel ?g (FIa r'.folts atts t. följ. utstiillningrtr'.) För'slag till pr.ograu för 1911' ,, Göteborg Onrbud vid qen 1923., 1923 i 1{)2(i 192u 1 921) lantbluksutståilhtin - i Göteborg ? irf ? , i2, Pristävlan utellan rnintlr.e ioldbruk... Bestämmelser för utstiillning av nötkreatur Reklanrskrivelse, stndieresor', ut-.. f lykter Overläggsämnen, utställnirrg av spannmål och fr.ö. Bidrag till utstiillare av hiistal och svilr I)r'istiivlan nrellan nr ind r.t: iolrlhlrrl<.. Ang. utstiillningen av firl och ull Fördelnirrgen åv ånslirget Iill l)iislar', rröl och svirr... Eiteranuriilan av hingst. SIrr.yrner rned irvl<orrr rn it Ertla lantblukaretåg... Studieresor för. rnindle.joldbrrrkare. Ciceroner, ar.rslag ti Il sliilskapets tiiirrsterrrä r: 'l'rttttsl,ot le't' rrv rl.jrrr'....,\lslrrg till 2ji:r.,\llrrr. Sr'. i Str.rr,l<lrolrrr Ittl<iip av SUrj ex. irr "ltl il pr.i"- lilgirlrlil l{)2;}'.. Sel<r'. vid 23:e i SLocl<ltolrrr 1l)iiO Gt'und för' belrikning av birhtrg Nv oldf. för 23:e i Stockholnr F-ör'slttg lill l)roglilnl, vllr.;rrrtlc Orrrbudssrrppl. t. o. ;rr. rrrirr.s 1031 Kornrnitte för dellagrrrrrle i 23:n istockholnr Kollel<tivutställning trv rror.dsv. hiistar.. Slipendiater för' hesök Herlerspris , 184 l) , 260, ;i 1923 Sii 1{} ;i I {}23 10.)! I l)?+ 11)2(i 9? S3 91) , 2jtii !)29?S f )29 23ir 193() 77

4 6 Ittiseellsiilining irt tiiinsteuriin.. \ral a\.futlnriiktig OnrorgaDisntion, ytlrande l'iedverkår vid försiiljring xv i:in1\'.-bilj.... -\grikultnrtelidiskt Lristillln.. kostnid. lleseir)dcrstiid iit arbe[lre. Ordningstiiliden vi(l disiriktslåntbruksuöten Rescbidrrg t;ll,tgr. Hellntn o(:h ZNeigberql( Älnlanåcka I örslag å hostntrd Dl. l]1. ilt,\!d. l...,{nslig för ,,roti ltr. och 1i) ,\nsln!.. för 1930 o(ih 1931.\nslåg lijr Anb!l raldc jordbr. u dervisnin{: sr Uu(lurvi!rlillgsliLllscr. Ämorlering av iån: sc liiinlu. 19;J{) i9;j0 192? (i ]-t;j,211 I !29 1{i1. 20; di. 193 Andelsslakteriiörening (se iiyed Sl.l{tlrus) -\nslrg iill orgnnisationsoulliosinider. 191:l i2, 130 Lrin r)2, 1l(j Ori , 36 Liir)cr:iDta. redsäirtiing ooh 'l 1t3{) ::J ,11 lii; arrsttidcl l)22 21i. LiD till det [1,a tB 126. ii9 9t) , 223,23(l Ang. shl(teliels konl{lus, ej vad ll)ot utslag Lån iill Nyd Utclelnilg i konkulsen... Inställande av driften.. Sällskapets törlust ti l(onkursen.,...,...,.,..., Riiniefr;het å Lin för' 192ti Hyreskontrakt li ll lonrtliill för Kils LantrnaIlrafilrcniuss rn.rgasir, avslåg.. Frtigi odr driftens nerllliggirnde... R:iDtefrilrel i lir ti;r 19i9 Undersöknirg rördnde drif ten... Möilighei för drifteds fort' siiitände Riirtefrihet ti lhn tör 19:10 rured utialalrde []rittens upptaginlle o(ill upphjälpande. R:intefrihei ir Lin tiir'1931 l{orndritli: lijr rtvvr,i.klirg Änlöranden (se iivc Arrnrälningssedlar : se I( ro l( )!.t) ^'e Avskeds-, trv l.udshii!(lirg n St 1U ? S1 192? i02tl 6)l ?, 9;) ts. 21tr S1 Ani aliska prodlkter Nlotion av O. Lindgrrn oir liil' bätuad koniroll och åvsiiltnin!.1 Förslag lill åtgär'der'... Annonsering nader) 'ficiilidqal (se iiven hiirfin. ljiistnr. Kletursrrxrk t:j?. t9i 1ll rJ(i!ilI. ISSI)

5 IJ Ti(lningar.hiirtör I{odifie}ing av tidigare beslut... ADllo[se ng..-.., Siiffle Viimrl. låns Iudragning tidr. Avslag (Arrorlsblad till ticllantrdiul) nr. fl. iiltcl- sl.rift för Irngaf.,....,. \Inorse15 irrflira nde i stillskädcts iirsberitielse, utre,lninlj. ;rril.r{ IViinrl,rn,lc liir s lirtrinji, lvstiri \',irnlil,,ls l.',,11{b1,,,1.,,vslrr I V:i11 LUrrls l:iirs lidn;rr{, i,itjrll. i Viirmlands Folkblad. ivstao... I,, ilt,ltrlr.,s,it \tskfrt r: 1,r. i t:i,,rf lig,r ti(lninsur.. Ånslag; se esp. iin(lruriil o!lr "Stlltsanslag". Äflsvars- o. skadestånds[örsäkriflg: se F-öt.siihring ö l01ir 1918 r (i 192? , 4i ii3 4i 103 2t36?+ 88,?9 1-ls 71, it? ti Delegerades yttlllnde {nsldg... Arbelslagstiltning YttraDde om återverknin{lr 1909 it) u , Arbelslöshet Fö$lag till åigälttcr' , Sakkundgas betänkinde dnq. försäkring, förnrerll;nq rr. rn... ll)2s l1? Ardcnnerhästen: se undol lliislrr. Arkiv Iordtlingsst2illin(lf, hyllor rjr. Ir. 11):17 ir1) Skilhyllor i egnrherrrsrriinlll(lens l!128 6{ Är 6lls Nathållni,lg och lorrase Sl{rivelser och förslalr (j?1, Arrendegårdar Anskalfande rit r)bene(ll. lirntnr. behre, yttrinde ll)21, ljo Äntiphymatol: se uuderrubljken Tuberknlos under huvudr,ubriken Niitkt eatrrr. Ärbeiarskydd Äuktioflr se under Nötkredtur. Auto obil: se Bil. l.'örslag till revidelad lag! yttlande 19?6 Ärbelsförmedling Uiredning i Utsedda clelegerade Avelscenlra (se iiven uncl. ADslag ^"ötl<rertur) 11J Utbetalnilg av arvode Auslag till l<ontroll {)? N{iirkning av diur vi(t försiilinins 1022 Förnyad lävlan (il +0, _9.._

6 --1 1t) Avdikflingsanslag, stalens,{ug. för'enklade bestiinrnrelser. yttran(le Avel och avelsdjur: se!'år, Husdiur. H:istar. Niitkredtur och Svin il Babylaktokril lnköp n. rd... B. Bagge, förbud föt bete: se!'rir. ISSiJ ;9 Avelsföreningen för rödbrokig boskåp: se odder Nöthre{tur. Ballopticon Förslåg orn jnköd, rrvslrg s.! Avvägningsinsh ment Irrköp :rr' 5 st. lned tillbehör'. 192? t)9 Betallningshavare Uppgiftel our löneföirin{]l r rrl. till K. L r2i Ayrshireboskåp (se iivctl Niir kreailrr) A\4rastn;ng för inför,tnde i llikssi.lr bok... Ayrshiref öreningen, Svenska : (se :i\'en under Nötkreatur),{nslng....,, nedsiittring I.'öreDinqers l<onsulert iigerclcltngn i besiktning av djul för' int?rgande i Riksst8nlboken Utskottets Ilelnst:illlrlt oln itnslilgets jndragning. -q.r1slag... Ombud till Dröie i Niissiö... Itiitt att verksliillil stinrbolistörirg..... Bestlidande rv] esel(ostnaclol'n f ör lv siillskapei dtsedd ledunrot i besiktningslriinlndcn... S mnrnnsldgning nred R. S. ll... l$2; ls? 190r) ii 190:l I921) 1?7 192ir '.i I Begravning: se Kr'ärs. Belöningar: (se även specielk)!'ör' långvalig tj:inst sour dr;ing. åvslag lg;jir Berberishrsften "lltrotä berbelisbosken* Föreko,nst, uiredrirlll.. Beskaltoiflg: se I{onrlnurål11 besliattningttr'. Beskällare: se undel IIiistar. Beslag: se Ransoner.i[g. Bespa ri ngsko m mittö : se HushitlLr;r)gs sållskapcts stat. B le: se Mulbeie ocir FåI. 191{l 192'r lrr) 178 L-

7 12 Eelestörbåtiriig, st tsbidrxg: su Jorrlbruk Beteslörbä{lri n gslå n : se Allnriinnil rrrodlingsfondell. Betes- och Vallföreningen, Svenska Siillsk. ständie ledarnot , 180 Firbiudan onr fijredrag l{llrs iliasselfols, ej besijkt ]r?,. i., L)esöl<t av,{le\is Andersson... I(urs i [Iässelfot,s, besiikt ll\- Osk.u. Larssor,, SI(rivelse till Il N{ai:t orn er.fo der', ligt sialstlnslag l(ulser Lrndur' Ilcrronshutionsfält å beteslltarl(er Rniionell betes\'åld. ett villlror lör predrieri g I{ors0r,Llndel I )clnonslr,xtionsf iili, Belesvallar i)l'rnonst r a lio s l;ilt ordnldr.. pii Niisci. Be1äcklingsfrisedlar: sc un(lei ll;isixr. Bibliotfk 11)22 1?? 'l i6 192,t ') I ?3 1t2(i 12lJ 192S 6? 19!(' it) I9l? S I.\nslrs här'till ij 1?(j.. liir or,(lnldde rn. nr Ilindning Ilv bö(r<er l1)22 llil Bit litrpiii ande av garirge, trvslng... lu2u 12:J Biskötseln Disposition dv rnsl. till föreniogår'.... OurorgrDisntiolr av förer]inga[.. Disposition av trnslag till., Reseansl{g (K. F. Suncl6n)..... Anslng ti ll Iöreringar (Sul(16n).. Biodlår'ekurser Anslag tilt Viilmlands biodltuo förbund... Anslag till biskohd i Dottevilr, avslag... Blåråv: se PlilscliursuDpfödn jng. Bokanslag: se Böcker & Broschyrer. Bokföring Bokföringssiiti Nytt Diveise avföringar Andring.. Undervisning Eöreclrdg... FöNlag..., antaget Bestätl)melser.. Bol<för'illgsbyrå Ansl{g... Inrätt8nde av byrå o..urslag diilfijr ArNlag o. aug. byråds veri.sardhel. Larltbruksstyrel se n : ko m pctens fö r kons. 1'orpe, faststiillda for.r u- liir ocb avgift, 25 kr... Anslag av sällskapet 600 kr., rrv staten 1,200 kr l 1{{i 31 t , 3ii, j]. 1? rl 18u9 4{i (i 1899 il ?, , ]7 t 9i4 4fr, i, 1?? ?, r86, ? 168, 22?

8 14 Boksl!1 V:irnr l.tdrlsutstrjllni ger 19:9 ded :.18 febr J0 Bråndlörsäkring Hijjning.... 1{)17 59, 139, Brandskyddstöreningen, Svenska Skrivelse Brånnoljor: se Smöri & Rrlinnoljor. Broschyrer: se Böcker. Bronsnrcdaljcr : se l{edalicr'. Brännviflsmedel Siillskapets f igör'ande lrån (losså 11)12 Brödsåd (se även Sp{DDnrirl odr Vete) tln(tcrsijl{rring,rlro. IijrbnrkIinj{. 1921i 1l)i BulyroD ter Inkiip llrlj3 18., lvslåg $22 1!13 Byggmäslare l( rser, ingen Byggnader Bö 1it8,22t) iil ? 10 Å klodo- och ecklesiastil<a egen-.lom.rr TvDritningar för srnålägerheter Ratioralisering av jordbrukels byggrladsverksamhet, yiirande l Byggnadskonsulent Anslällande {v eo kons lent 1f}21 t'- Rvstedt anta{er frin j/t 1eä2. instruktid lel: I.},stitt;ins för studielesn till llyjge-" och Boutstiillrirr-. r,,,, u.hii't"tne to. "to,l*., ";llll '""- storkhöim llöirring äv anshget orh fisl rrvode sn mt nv instruk- tiou... Rcseersättning ti Ll utsiiilllingar'1927. IJagiråktaruente i hernrllet, avsl^g Byggnadskurser Ilernsuillan onr.us1xg, överliirrlrlll(l iill Esnahenrsrliinlrrtlen Ånslcs "å 1,0U0 kr' beviljirt till kurs i Kårlsttd 1929 Byzanliska reseslipendiel Ingcn irtgiird.... l.'ör'ordnd siipo dirl IDgen stjpeidiat nlt fijresl?i. Bärbolag, Svenskt Ytb'nnde... Ornbu(leis re(losiirels Bärplockning: se Skogsbiir. 1{)2ti 192? 192? 11i , tig 1+;l 212 1?5, 24{i i 25i') 192rJ Bär- och Fruktiorkhus I 'l'orsby {l 191S 9(i 192$ 2;j $ , 109

9 l(i I Ransiiter F örsiilining lrv torkl rs0l i Torsby Böcker ocfi broscllyrer lnliöp.. lgti itir j 01u av böcker..,, broscl)yrcr betesyllll avslag.... svillskötsel ilvslil!,. ) böcl(er, Nurdens"tlulx,. broschylel,linu lidss, kaiekeo....,. broschyrer, biiro. tr.ukt., åvslng..., h:ist vet..,. Ilödlo(tcr..!. nvsl:tq... -,. hovvrird rd. ril böcker. "Den nrirdre jor'dbnrk:s hut)dboli.. bii(l(cr.kalen(l(ir i;vor Sv. länibruk... böcker.. Sv. Ltlnth.- konsulentcns iltcrlin irrsberättelse... broschl,rer rnq. kuf igr nötkleatu;... broschyrer, avslag,, delsav_ slag, dels bifalt...,,, broschyrer, avslag,,, avsl, o ri l9l? )i /- l9rs l9l8 191S l91r) lt)t!) )!0 13S 1!2t) bifall r 9ti il1 36 {0 10ö. 161 tsrl 31. tss 1+(J S.211 l{i? 1{j?,309 l1). l2r rb , 193?6, i'i Inl(iip av "De 52 prislng. 11J2;l ' vid AIhn. Sv. lar) t- br.-drötet ; Götel)org 1921 ii:l,,,, "Bokför.iDgsbyr:iernas betvdelse(' tt{,,,, "AIb.-tiil'bI knjnu vid S\.,ur,loru.{'t: 19..t I bl Divelse avsl{gna 11)25?3, l(}?,25(;,, dels avsl., dels b;f.tltnir 192; 211,, från Lanibrukss:illst(r, pet, avslng.....,, Sveriges {lln). Iinod, lirgsf., avsiag Bolirls broschyr onr konslgö,1\.1. i)vståg..... I linodling, avslng "De svcnskd griisen..." nv l)(trr IloliD, avslrg... 'rder rrindre jordbrul<.rrens ko- 1,,,1{r$,itl' r\ si**i l,iu rus r,.r, vsl ti.. ''Nrturliqa sddselr" ov Ä. ö;tel gr.ed, avslag J. U. F:s smisl(riflcr. 100 cr. l)ilitll... "S'n nsk iord odr s\'. bo (lu!.1f, nor)r ti(lernnri!rv (illrl Lllrssr) i lly och "ULrotln(lc lv Iiiltor.. {v C. O. Itegn6r., nvsläq "Irörekolnnrande ocb bel{iiitpande av Ekls\'ådor",lv I.'. i\. Wingborg och ",iordlrrrket och Pemringenu av Ars. Östcrgrerr. avslag.... ' Skogseldar'na ', rt', sl:lu. qfjen m jndre kolrtllrq'i'len-. i- " srng.,.,.. Akergrl;sen av l). ljolil. irvsl.r!. Mjölkh an tel in{en lv S. Llunql gfen, avslir{ l iJ !l 191? l1) l9:? rii') I9:8 9;i Illts 1)il 11)r!) I l;, 1{)30 1;17 19r0 1;17 1i

10 c. Ceniralanslallen lör jordbrukslörsök: sp LOI(illa l ltlofeok. Cefllralförbrnd, Djurskyddsf.-niDgar nas: se Diurslryddsförening. Centralbyrån, Stalistiska : se St.rtistiskit Centralbyrårr. Cenlrallörening: se Laninr nn.rlijre, ningxrnas Centtalförenins. Ienlralisering rv slalsitrdcrstöddr ten sio0sväsendel \e St tsrllrrl,!rslöddr pensionsviiscndels (entrnliseridg. Centralisering vid lens r:ikniog Yttr:rn(le dii rö upphandling tör sta Daglraktanentei se Stadgrr och lleseelsiiitllirg. Delning av jord på landet Föredrng ol)r lagen d. r*,/c 26.. DikningsIo mitl6fl Lllordrnt yttrande Dilanru: sr: Fir. 192S ? 24 Diplonr För släkigårdar, utställr ?0 Distriktsvelerinår: se Veterinärer. Djur: se Huscljur. Djurskyddslöreningar Nordisha Prenumeraiion å "Diursky&lei". rvslag Suensha Alln. (se iiven Sllkt.) UndeNisning i slaki, anshg :] Xostnadsfri Undcrvisning i shkt, anslag, avslaget ltll)2 76 SlahtkuNer... lt r) luköp av 'l klra,lskjrf lul0 l; Anslag till slaktl{urs, lrvslägen.. l91l 36 UrdervisniDg,.tvslrg , 1u ? 71 Anslag till slaktkuls, avslag !)19 64, 81,,,, 1)raktiskt nvskg.... (lilllskv(l{ {j4, tt2,,,, legitirdatiorlsldk tör' hiistar, avsiyrl(es Vännlands Sl<rivelse Do iner, k.onans Förslag ang. 1örsiiljningal och andra upplålelser. vttrru(le Donation: se Vävkurser. Donationsfonder Belöningar ur W;r6ns och IIrlla s

11 20 Dränering: se TåckdikDiug. Dråneringsfond: se Täckdikning. DupliceringsDaskin: se Inventrrior. Diiring, CrLIolinrL: se Viivl{Lr rscr. Dyrtidshushållning Anslag iill ku sel, lvslag..... Dyrtidslillägg AI Sr rsl(äpets t.länstellrillr ? 110 1it ? l1)1ti l9t9 192{) 1{)22 E. Egendon Yttrinrlc övel V. 1,. NL ridg. lrprjikn:r'jt :'v ilkodrsl lv i,rsi cuftr,lo Ilr2] Nyllijllr'rpr;ilr ii I ljrs., \ trfarr4,... ll:j,l 99,201 2{0,297 J1i],322, lr-t$,171 u2, 1' Egnahent Insanrlarde av bilder ArA. r.nll<rstöd il lirrlrg:r,,.'t. Il2i, \,ärde- och lår'"mrxirr,, "i "' å läcenheter 19:5 190 Egnahcflrslån Stndgår ÄIlsökrlrr orl lllllrrk{ rti 190J strisltin utl{vittera stalslin.. l90i 41, 5J J.tii Sårrmtntfide urellltl on]bud trushållnilgssällsl<apelr Ändriugar i staclgan Höjning av sekretersrens vlönirg Skrivelse till Kungl. Mri.t rngiiende riskfond Avsäthrng rv [)e(lel iindring i stadgan Höjning {v sekretcr'llrens rrvlijrlins AnställaDde Ansöl.an orn Nya förslag, Ombud vid stltslån... yttraddc till K. Mttj:t holm Höining {v sekreterarcrrs lvlijning,r,, Dlsxinriviirdenn Statslån, 300,000 kr. beg:ires Ån<h ing av rcgl(in)(xrtol Statslån K. Maj:t bcviljat 23{1,{l0tt Nya lån 400,000 kr. begiiles. Nylt reglemente.. Sekreterarens och odblrclsntrnnens arvoden höjas Nytt regle,iente Kunsl. Mui:t heviljt,r tör ilr 19'lrr kr. Redogörelse nl. ln. för lårl... LedaBot iå statens v:ignur) liit' såmrranträde i Stockodlrad av Kon. Befhde D:o dio rcvisorer d:o d:0 Reglementsändring, höjda ? nrtxirni- värden... Ytterligare lån för 1923 ooh :indring av reglerrlente Premielån och reglernerlte diilför'.. Sökandc av prernielån fijr 1924 o(rh , { , 57 t1)09 16ti J1 I,-r{ 191;J {? 1011 I $ titl oti I1)1(i (' r.l0 191U 18,1 101rJ ) ) ) tt 121 å ll

12 22 Lyftn;ng sarnt Dlacerinp... _ Understöd åt ljnt.rg e. vttran,t" Värde- oc]l iånernäximri nr. rn.,i Lägenheter.. Kolonisationssakkunnjgns u I ii ta n.le cnq..ilnian.. Avskrivnijlg llv töllust.... Undelstöd it högkoriunhturens la ntrgare Andrjng av reglejnedtet Avskrjvninl] av förlust.. _ Ansök n o n yttertisafe lår.. _. ErhålLet och EgnalemsnämIden Siil.slrild sk.ltirllåsiat'e och tast_ siällda avlödingar zit derrne och sekreter{ren Ekollouriska kartverkets kartbbd Oldnandet av kåss ar'ör,els en Arrslag för 192?-1928 ss. k,rpitrt_ ot(ntng, vttrande.. Hyr.r lör lokdlen ocir.rrl<iv... _. Nv instrlrkti,'n... Nytr leda löter... Lån till sällskapet tör utstiilld f,goaltelrsv rksa thelen Ornorgnnisrltiolr, vttran(lc...,... Ekoflouiska kartverkel Anslag.... N.dsrittl irrg i törsiilinid{st)ris... Å SI { fiil nvtt bhd.., i) nya 1 ex. till Handelshögskolan I.'ör'siiljning "t t ^"tiri;,,i ? 192s {i ts i S2ti 68 i92b 27t) 192S rl \) {J , 150 Förhöjning i för'siiljnidgsplis... Länets kartor till bergmlistrllen Vra distriktet Till lantbruksidgeniören gr'åtis... Ekorre Irskränkt jakttid 79. Eldsvådor i ladugårdar och slallu Tillfälle till yttrande, dvböit... FörebyggaDde.... Elekfricilelslörening, Vårnrlands Lokal o.h ansl.rg. avslst... l9!2 lc ,3 P. M. lör länslören'usr" Anslag för 1923 och 192l och lokålhvra lokalnyrå.., , 241 Anslag för 1925 och , 1S9 Hyra för lolat 1928 ti4 Anslag för 1931 och , 193 Elektriliering av landsbygden: se Lanclsbygdens elektr;f irrillg. Enlomologiska föreni gefl Prenumeråtion av tidskrift, rtvslilg 1t192 Led.turotskap... 1S , 345 Expeditionen Extra biträde tillsatt, N. Z\\'eigbergk S 90 Agr. LlellnraN a\4önandc tj Exporttörbud Ä nötkreatur Export av och :igg. rivslyrkes s nndol. H:istår. i ? ii)

13 2{ Expo av flör se Hö. Export åv krcatrrr sc l{reuturse\port. Export av lanlbruksprodukler: sr l,adtl)rulisproduklcl - Exportlörening, Sverigts Allm. Allg. nre(llenlsk p. rlvsl) rkun oilr il\.sirg expositioishuset Utht'r'rting s90 Inle(lnirg llv rirtterr or,ll gls.... 1lillS I'tjrsiil.inin{ Fackskolån snltr llcgiirud Fargaltarr se Svill, F. för huslig ekononi itjpportl änslag, ir\'slrtg.... lll1lj Faslighet (se iiven Jordbrrl{s') lrköp, avslag., bit{ll Stnket Repariltion Lokalerua, iindridg......,, kodrd)itt6 för' utreclnidg D). n)...,,..,,,. Ar)slag til I lest ureling och Dröbler Sii J4,2d2 Ånslus till korkrrflttor i.l Illköp- rrv rnöbler till sulen i "+, 9+ SI 1898?i) 1So! 80, 1:l , ri 1-t3 19rl di, 01, 120,133 Vaiterlskddeförsäkr. ltv "Freia", avslag. D:o uv "Norrlnnd". ltvslag Ny lokal för egnahcrrsniinlnden Hvr'u f ör' egnalternsnärlllrtletr 'och claktlicitetsföre'rinlrens Iokaler'' 2 ijum upplåtna il:a virningen tili 1020 åls uist:illnin[ ttlantiiörsäkr. höjes till kr' 200,000 och in\'. till kr' lleslarlret illg, xnhrlrl i l.5l)0 rtl)tlroes. KopprriskYlt iiver in(irrrgcrr. 22,'r kr.... filr.. 1$2-l { gtt. 142, i4 1{}2tl tij) t Filipstads hc$slöid: sc llorrrslöl(lsför'edi gät. Filnt l,rnlt)ruksstyrels0rls 9l {)J l92li ninanspolitik, Sve sl( Skrivelse Fiskarförbnnd (sc iived l'iskt) Suenska Ileeäl t åtlslag, nvsla!{ Ar;sltts 10U kr', till ti(l\krilt,, till tidsklift. nvsln* ' Vänens OrganisationsBnslltg kt 't 92rr 1$1 1?ti, 1tt5, ?

14 26 fiske (se tilyngel) Landstingets unsl0j.t irrd rlrrc! oclr rless jlirdel j lb\odljngsr;rstcjten Overtrtr)nits Anslag till tryckning -,,F.iskevrlG tell' liincts Anslag till tisker;utstriitn ing i öelgen.... FöLvaliningsutsl(ottets vttratl{le irng. stfitsirrsli{ till Viiunlxnrl. -ånslis till fiskeriutstjillnina i Ber_ gen AnslLrg lill lir \,rdtinrsä nst ltrn virt \tu rrs Dlr [j.l.. UiljitirD,le iur{. b;ittrc list:r\ ir(t trtliiljurdr j irntr!ti;rrr,r\ Sv t,ibkerifiirlrunrlrts skriivelsc.. Irisl(.,llinCsnnstaIeI i i]itsri,,t in_ rlr'r11, s Ansl g till 'Irklärkni!srLDslj,.,r i Karlst.rd llisprsiti, 'I v, rsl,ri lilt C lt-.frnfs: rstiltri Itl!i r \i,l ltr(ut\trrll..... UilitirrLle rng. skilteshlstiltrlid! och liskrätt iskevård.. Yttr'ande ang.fiskel iårldti n istrution Arsiaget tjll fjsket. för'sl.rr,sa nstao Eisl.erislatistik......:....: l'iskerikongress. nslikan orn bidraj{, arsjag rrbud till årsmötei, avslxs.. IrsKerlundefsökt nqsanstaltlfjske_ riförsöksadstlllt) _ D o d:u Fisl(eIistIiistil( Prenumeration :i tirlskriti, rtvshg 188' ? ()3?ii { 7, tl lj r , t) ti 1;ls 1{l 136 Ändring av stadgn Fiskåreförbundets iirsiiöie (!,rn budl Fiskeristatistik, höit anslrj{.... Insrm lande av p mjiruppgilier Ilegärt anslag, dvslaq l'iskeriaddrinisll Lrtionerrs (/ rnrgrnlsanon m. m Bi drag till Fiskareförb u ndet, a vsl ag Fiskerimässa, ss. födoämne, crpol'i nl. tll,.,., Yttrarrde över betänkande rör'fl nde fiskerinäringens befi.:irniande.. Repet;tionskurs i danrlnkultur. Fiskerisifl tistik, nrinsl(lring lv stätsdnslng SLudiercsor, iiddl.lr(lo lj(islii tlr(ils, l Fiskedmässa i Jönköpin,{ 11)2.1.. Kum i konservcring AIrdrirr..rr i {jilirjrde ingen åtgärd Ansläs för 192? Atgirller till behii',ri,,lld!... för \ötv,rlh'nli\k, ls ut't,- lriiillrttlle Sötv.rtienf iskcts uppbiiilpän(le, ythalrde... Anshg av bensidsklltien)e(l(jl.... Förb:ittrad fiskeritillsyn, vttrajrde Fördelning itv anslaqna medel fiskeritöreningar Riksförenirg, ytirande Fiskerilån Förmedling, beslut och regler ii 1? , t{)2j 12fJ 19r)I 80 I92-l S ? l92ri )2(i 2J t 1927 I2(' lt12ö Fiskeripremieriog Beslut därom och reglem {J() {j 161, 2-l+

15 :ti fiskeriprodukter Avsiittning, yttlunde... 1$ Fiske,istyrelsea Utökning åv ledn$ots nt,rlet lg. 242 Fiskeritiånsteoännen Kristidstilliigg $8,201 Ers:itininA lill ril.srröte, åvslrg. ICI; d;j Pcrr{iorl ril V, NvströrL.... llll.l ;!1,;.:lJ I Löiretilliigg åt Aifr. C'lrlsson.. lll:.:6 l+t),:ll2 ErsättniDg för r.esa till nröte (jt Siilskilt för ViincL.n, yttr. nde, nnsökalr och bevi]irn(l0 nv I)idnrg :i0 li;. 1i);, l9i] Fiskodling(.anstaltco) Driva anstaltelr i 10 år' fiir tillhardllhållan(le av laxyngel till uppfödnjngs(lrrnnrar i Klar?ilven Fjäderläavelsf örefl ingår Sueriges AllDtänna Ansltlg iill uistilllning, lvslåg ;]3,, beviljat ,, , 142 Värmlands läns Anslag till utställning , 1.12 Utställnirgen framskjutes ,!,rsläFet höies... llrå l5ri, 181 Åll(lRrdp hesl:il rels l0ti 186, 305 F'iitvfl llringsotskottet fiir.es[ii nvrr villltor ? Sällskapet bevilirll arsläg he[ Dled förutvtlmn(le melsef...,.,,... Anslag och utr(dning pli grtrlr(l av ulträde ursverjges itllirränrltl Anslcq, 600 kr'. enl. nvtr villkol Utnetäl nde av hinei tör 1929 Arslag för' Fjiiderläskötsel Stipendiurr tör' sttr(licr i lrnd, dvslag Fjåderfätidskrift, Svensk Prenurtlell'lti(nr ri 100 1: 50, avslag Fiäderfärtstållning Anslag... Floltning irv vilkc Skrivelse ftån Å. O. IJjitlk rts förbudstiden idorn Jiissii- ocll Költliilvdrnr Foderkakor: se Klnftfoder. Folkbilddingslörbund Vä nlands län' Anslug, 100 kr., och styrelsele(lu' nrot I{edlenrskap, r ? 1929 t$30 1S ?7, 232 li9 1(n).. Ilt;10 t:i+. ts-t 1t22 1(;t, l9,l,r ls9 lr29 lol S '23+

16 30 Folkskolor Premier', böcker Belönlng för odlingsllii, rvslaq.. Anslag iill slöjdredskap....,, (1,000 kr ) till trädqårdsodling åvsiyrkes av utskottet Anslåget bifalles {v sällskanet.. Trädg Tr:id;..isföreninotsns reningens :rrrhåtr',," allhållan att "r få uppbära anslaget... Anslaget 11,000 kr.) bevilias siviil till iridgårdsföreninser sonr folkskolorna Lästiden, inskränknirg f ör skörderrbete..,., ,,..... Skolträdgårdskommitt6Ds ber.ätiel se 191?-1918, ofullst:indjg... Djo godkänd Arslag t ill slöjdredsknp rrppt)ör 19iJ0. Folk- ocfi Småskolor: se T,:isli.1cn etc. under rubriked Folkskolor., se :iven Trädgårdsskötsel vid liiuets folksl.oloi sadtl Prernier. Fraktnedsätlfling å kalk: se K.rlk. Frakltaxa vid Statens järnvägar l.runsljill ins urrr iin r:idg... Ansluhring till Åh'sborqs l:in s rrolr:u hushri lln ingssiillsir. h.rrrrrst:illning... Förslag till re\.idering av tirxall f öl befordrttn xv henrslöidsalster' , ) ? J 1908 Fredrika Brenrer-Förbundel -\rslrs iill lörbun(lol, l);l l1)07,. avsluq , , 204 :]7 ti l Frimärke: se Tjlirstef rilllärke f risedlar: se undeuubrike[ Betäckningsfrisedlar u[der Hästal. Försäkringsbolåg, SvenskL Skrivelse ?9 FruLt (svensk) Är{ tillvaratagrndc rv rirpts rik.r 'htla llr2l lbl Änsåend" ökdd a!änd lini... i929 l1l Aviällning uv starsk lrlrkl l2ri Ätsärder för ökning,rv korrsunrfiooe'r Fruktlörpåckningskurser Itenr. till trädgårdss tyrel s er Fruktkonservering (se?iven Husnlodelskolan) lörtdrns lgu; l+ \rr.las till kurs, irv.täa l9ll J6,, bit.rll I9l: l+6 FruklodlaretöreniDgar Bidrag till Nyeds fijr triidsl.ötaro 192??3 Fröhandel Åtsrirder till dess rrtionelllr,,rd ian,te l0{'d jlj Yttrande över laglölslag irng. h11 - delo. irnoort at utslidejirö nr. rrr l?2 Övcrv,rkrn.t. iv l,r'gh,ndcl Fnl. utkommen kudllörelse : å

17 Frökonlroll Ytlrän(te över omorgitnisirtion :t\' lr'ökontrollvelksrrrrhcten ln. ril 1922 fi: frökontrollanstalleo Begiirt anslag, rvslrg i2 bif.tll :l +8. Regienrerltc Giildande av ltalva kostnnd.n {iir urldersöknidgnl Ansläg till ll i,r nn lysor lörjor(l blukskonsulcnten..... Glildande ilv halv lrostril(lcn fiir jordbrulrare N"J'a lokaler Xostnadsfria llutlvsel,.....,... Anstieude nva lokäler, l)osl0t our l(pllriskr itxtiurlrns urjr)hiir,r It,..\ ll rji,ril Lf,lr,'',"'*.'grii',,.1.,,rr 0\ r rlii i.rndl- i,r i \eitxrirr Auslag.. 'l'it\a o(ih nva best:irrnelsor.... Nrr lijrslit!i. nvsltlg Nr trrrl... lr)tct stlllsanslns vi(lrrr. rc v 1896 ini 1U9S r);l 1u99 itt 1r0? 38. r90ri 3l t90lr :]2 11)09 t{i 19()9 t6(i , l9l9 152, t1j!5?ri siillslrnpei hr'.... j926 1S2. Anslxg 500 l{r. i or(t lir. iill anal\'ser {)t7 1(;r. Fröodlarelörbund, Svenskt Anslls hcvililt.. )l 1 6i. Fröodlarelöreningår {+ 61 3i) 303 t7l 219 '22t) 139 Värntlattrls Ort. ricarionsr,r\1r,g llr.lr, t,u. t1ll,,._ii Srjr'ljtjir o.lr \tsrkcijl lrfl.t,t" t,rj6 2; årrsljr':. l.r{0 lif. llr-; l;b. ijl Frörenseri Anordn, i Nordnlatks eller liisse hiirird, uvslag :r1, 11J90 ö S ir4, Fröutställning Siadgar'... Riksf röutställnirrg i Lirköpirg, anslag till pris Arslag till Fryksd{ls gille......,,, I:irsuistiillning 1!)23.. R;ksfriiutstlillning ininln)ii, rln s lrg avslaget... Riksf röuiställn;ng i T,;nköping. irrslag avslag t :10? D:o i Mahnö, avslag , 255 Anslag Lill uiställring i K:rlsiad u ttiksf röutst:illning i Siockholm. xnslltg avslaget Rikslröuistiilllrintj, rrskrg, iivcrliindåd till Viirorl{urds Fröocllareförening. Olficiell provtagridg för Iilrsfröutstiillningcn i Linki;l)irrg- 11)21) llil(sf röutsi:illrring I Uederspris il{rrlslll(l Itil<slröutställlling ll)b Frötllsäde Arlg. plovtagdirg och rnalysoridg för dess känne(lodr. xnslag 300 kr ll)2ti Aug. proviagnidg Får Inköp av 192? ! r928 1ö+ l!)2u 2j-);i lt)21) l{i2. 20? 1r;l(l s5 19){l 21r'l sl {)0 189ti It 1$12 101

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne S'urrg[. iltofrg S0rurbnin$, gnllrnla fsord förbclon[r i ffiifrsn 06 utflgftflin, g0r ifrö! flön Eqotoe i $fitisb0m0i 6töne 6fo?n StockhollB ldt lln Mrnii {o} Com Ondr & Pdv eb tr Rj. M.irr. 6to ltdlq,

Läs mer

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106.

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106. KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-716. MAnoneex DEN 26 MAJ 2OO8 KL 9.OO I LUSTHUSET. BRF BoNIFA,CIUS. DAGoRDNING. l. 2. 3. 4. 5. 6. a tt 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15.

Läs mer

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. "!," sid. "r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. !, sid. r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn "r'nt,,i ilr,,, i,t \\ '),,t1, til,'j,,, Itr,,i, li "i,(' \tt 'r EI '[[,rtiilt'tlt' [i]trryn tl,'wll,u, 'li W;n:lifmlll, y:n'tflllr,,ttlt,!tr wllt 'wlltl'lt [t'a [tli,inn A,Wt:lty1ptlt illl,tl'tli1illli:ill,lll'

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa

v v V ' LÄRJE-HED 40-ÅR av bengt lampa v v V ' LÄRJE-HED ~ 40-ÅR av bengt lampa l Arrendatorn, lantbrukaren Gustav Larsson med sin familj utanför byggnaden Lärjehed som låg på nuvarande lotterna 35 och 36. Kortet taget 1929. 2 70talet Familjen

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

Nyu utgångspunkter för beståndsvården

Nyu utgångspunkter för beståndsvården KA.prrEr. 8 Nyu utgångspunkter för beståndsvården I och med d1-i\ ingsarbclels snabb:r rlek:rnise- sr'nracle lör- derl telniska utvccklirlgen pli r-ing:rktualiscrades genast friigan i vilkcn grird skogssidart.

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1959 Meddelande från Kungl. Orlogsmannasällskapet Nr 4/ 1959 Ordinarie sammanträde den 1 april 1959. ( Ctclrag ur protokoll'l l. Valel es t i Il förecl ragan el e i vetenskapsgrenen

Läs mer

#ÅnruvÄffi. ffiräphruffihrgs. ,qffilhffirahis. *gårq,qru. ffi '{ ,Speriw{srbets. per BRÅE{E GyMNÅstäT lönlröptruc vånrnnmit{iru 19?B.

#ÅnruvÄffi. ffiräphruffihrgs. ,qffilhffirahis. *gårq,qru. ffi '{ ,Speriw{srbets. per BRÅE{E GyMNÅstäT lönlröptruc vånrnnmit{iru 19?B. ffi '{. s, ##rukffitrsrug ffiräphruffihrgs w #ÅnruvÄffi,Speriw{srbets ffiw *gårq,qru,qffilhffirahis per BRÅE{E GyMNÅstäT lönlröptruc vånrnnmit{iru 19?B Till alla som bietått mig med material och uppgifter

Läs mer

aoo Sver.ige och Norge.

aoo Sver.ige och Norge. , aoo Sver.ige och Norge. j Intet fall anvilldas ntom Norges gränsar. Konungen äger räu att förklara krig, efter illljemlande af norska regeriugens betån. kande samt efter afhörande af sitt norska och

Läs mer

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, * U O M E N K r s * STO 000 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, f i n s k a l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t s t r y c k e r i a k t

Läs mer

\ANE[SEil G@RGT PRATF

\ANE[SEil G@RGT PRATF \ANE[SEil G@RGT PRATF,r-Vt u0u 4-1975 I{EI,SII CORGI PR^T (''CP) UTGES AV CORGISÄITSKAPET I SVERICE, Redaktör! Yvonnc Svenssol sopranbräed 52 o ååiå3,1;1"""" lilcpis ailregs: 6e ovae. Corglsäll6kaPetG

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 8 1960 707 Atlantseg l i n g Några intryck från Atlantkappseglingen och Bermudakappseglingen 1960. A v kapten NILS SALANDER. Sommaren 1960 var en stor havskappseglarsommar

Läs mer

Skolmästarkonst. Lärare och skolinspektörer. O. E. L. Dahm. Antydningar för. Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846

Skolmästarkonst. Lärare och skolinspektörer. O. E. L. Dahm. Antydningar för. Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846 ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Skolmästarkonst Antydningar för Lärare och skolinspektörer af O. E. L. Dahm Nyutgåva av en tidig svensk handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846 FÖRENINGEN FÖR

Läs mer

Populationsekologi och habitatkrav för skalbaggar och klokrypare i ihåliga ekar

Populationsekologi och habitatkrav för skalbaggar och klokrypare i ihåliga ekar Populationsekologi och habitatkrav för skalbaggar och klokrypare i ihåliga ekar THOMAS RANIUS Ranius, T.: Populationsckologi och habitatkrav lör skalbaggar och kloklypale i ihhliga ekar. lpopulation ecology

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Nyodlingens tid. firtrrs kr,ar-. Uppocllirrgcn ilv ut[rarkcu fort

Nyodlingens tid. firtrrs kr,ar-. Uppocllirrgcn ilv ut[rarkcu fort Ilntlcr slutel al) attoithlltldrakrll a;iadt ft1?t1la)1 (n.ik?r snabll ath då lå ängcns bekastnad. Den t,artliga letan i lelb l.tlöjes nul /.tlob dragen ar h-1, hiistar (fato i KonDtrunarkil)?t i ljånutj

Läs mer

ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn

ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn SVENSXA WET,SH CORCI KLIJBBANS STYRELSE vl ordfö6nd./ cadrlå Lindhof modrs'ensvr 963d( oe rne&loircrrladllic@ dclirl! Gåbde o Hatstijn Väss ldarei

Läs mer

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 iretug 24 '.:i llu rullai det pe not div. 2 -^ai4er vj.r or'lit. Lars Ji;::,rj:,n Ur innehauet, Sidan 2 ledaren. lj9- : tv3 &edlen[ar. Sjdan 4 Kz Fs nya frpd, :11"" 9^".1 Fente

Läs mer

Fa ttig-gårdar, Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, de Fattiges försöljning. \Vi.tglcd IIi ng. W EX.rÖ 1. inrättandet ar

Fa ttig-gårdar, Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, de Fattiges försöljning. \Vi.tglcd IIi ng. W EX.rÖ 1. inrättandet ar ~.. \Vi.tglcd i ng till inrättandet ar Fa ttig-gårdar, eller de Fattiges försöljning l(:delsl Landtbruk. C. Lo BÖlTesen, f(!,.koh. i "jfid~l:. 811pplemcnl i l Sm1\.liilHlslm Arehit\'et. W EX.rÖ 1 tl'sdt

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest

Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest rn Samman trädesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-18 Sida 8(45) KOMMUNSTRYRElSENS AU SAMMANTRÄ ESPROTOKOl l s 99 Dnr 215/11 Förtydligande ansvar för medlemmar i Kommuninvest Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer