SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Håkan Johansson, t.f. ekonomichef Richard Svensson, lekmannarevisor Kurt Andersson, Jerome Davidsson Underskrifter Sekreterare Ordförande... Lotta Carlborg... Birger Larsson... Justerare Kurt Andersson Jerome Davidsson BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(40) Kf 79 Fastställande av dagens föredragningslista Ordföranden redogör för ärendet allmänpolitisk debatt som föreslås behandlas som punkt 11 a på dagens föredragningslista, samt en inkommen motion som föreslås behandlas sist på dagens föredragningslista. Ärende 2 utgår. T f ekonomichef Håkan Johansson medges yttranderätt under punkt 3 och kommunrevisionens ordförande Richard Svensson medges yttranderätt under punkt 4 och 5. Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med redovisade tillägg och ändringar.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(40) Kf 80 Kommunalrådet har ordet Ärendet utgår.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(40) Kf 81 Dnr Ks Information om de kommunala bolagens årsredovisningar samt om kommunens bokslut 2008 T.f. ekonomichef Håkan Johansson informerar om de kommunala bolagens årsredovisningar samt om kommunens bokslut Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(40) Kf 82 Dnr Ks Kommunrevisionens rapport över granskning av bokslut och årsredovisning 2008 På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte granskat bokslut och årsredovisning Granskningen har utförts i syfte att pröva om årsbokslutet och årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande lagar och att god redovisningssed har följts. Kommunrevisionen anser att kommunens årsbokslut och årsredovisning i allt väsentligt uppfyller dessa krav. Vid dagens sammanträde yttrar sig kommunrevisionens ordförande Richard Svensson i ärendet. sunderlag Kommunrevisionens rapport, Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(40) Kf 83 Dnr Ks Revisionsberättelse 2008 Kommunrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder inklusive hjälpmedelsnämnden och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kommunrevisionen tillstyrker också att Säffle kommuns årsredovisning godkänns. Vid dagens sammanträde yttrar sig kommunrevisionens ordförande Richard Svensson i ärendet. sunderlag Revisionsberättelse, Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(40) Kf 84 Dnr Ks Fastställande av årsredovisning 2008 för Säffle kommun Fastställande av årsredovisning 2008 för Säffle kommun Kommunen redovisar ett resultat på 0,4 mnkr. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll, , 83 Yrkande Daniel Bäckström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att skrivningen i förslag till beslut ska ha följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2008 för Säffle kommun. sgång Ordföranden ställer proposition på Daniel Bäckströms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2008 för Säffle kommun. Protokollsanteckningar Socialdemokraterna inlämnar följande protokollsanteckning: Vi anser att bokslutet för 2008 har presenterats alldeles för sent vilket inneburit att kommunfullmäktiges ledamöter i realiteten inte haft erforderlig tid att sätta sig in i detsamma. Noterbart är att beträffande investeringsmedel, såsom kv. Bryggaren, har mer än en miljon använts utöver budget. Frågan är vem som kan handla för pengar som de inte har?

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(40) Kulturnämndens kontroll över Säffleoperan har varit undermålig. Detta till den grad att vi inte kan se att ansvarsfrihet kan beviljas. Även kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har brustit i att vidta åtgärder för att undvika underskott. Erik Jansson (SIV) inlämnar protokollsanteckning, se bilaga 1.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(40) Kf 85 Dnr Ks Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna samt övriga av kommunfullmäktige valda uppdragstagare Kommunrevisionen föreslår i revisionsberättelsen att kommunstyrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Yrkanden Jan Norlin (S) yrkar att kulturnämnden inte beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008 med motiveringen att kulturnämndens kontroll över Säffleoperan varit undermålig i sådan grad att ansvarsfrihet inte kan beviljas. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Vid förnyat upprop är samtliga ledamöter och ersättare närvarande. Förhandlingsordning Ordföranden föreslår följande förhandlingsordning: Frågan om ansvarsfrihet för samtliga nämnder utom kulturnämnden prövas först. Därefter prövas frågan om ansvarsfrihet för kulturnämnden. De ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som någon gång under år 2008 suttit i en nämnd eller varit utsedda av kommunfullmäktige till annat uppdrag, anses vara jäviga när ansvarsfriheten för denna nämnd behandlas. De deltar inte i behandlingen av det ärendet. När det gäller vilka personer som berörs hänvisas till matrikeln från år sgång 1 Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunfullmäktige har bifallit densamma.

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(40) sgång 2 Ordföranden ställer proposition på kommunrevisionens förslag att bevilja ansvarsfrihet för samtliga nämnder utom kulturnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma. sgång 3 Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Kommunfullmäktiges valberedning och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Barn- och utbildningsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kulturnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Miljö- och byggnadsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Socialnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Teknik- och fritidsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Valnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Överförmyndaren beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunrevisionen och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(40) 11. Övriga av kommunfullmäktige valda uppdragstagare, där inte andra representanter för kommunen har att ta ställning till ansvarsfrihet, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Hälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Reservation Jan Norlin (S) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Erik Jansson (SIV) inlämnar protokollsanteckning, se bilaga Utdrag till Samtliga nämnder

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(40) Kf 86 Dnr Ks Överföring av investeringsmedel Investeringsmedel som inte förbrukats under redovisningsåret får föras över till kommande år om investeringsprojektet inte är färdigställt ännu eller om det finns andra skäl till varför investeringen har fördröjts eller inte kunnat genomföras under året. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 84 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att överskottet av investeringsmedel överförs till år 2009 enligt redovisad fördelning Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Samtliga nämnder

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(40) Kf 87 Dnr Ks Dnr Ks Svar på motioner angående "Förstärk medborgardialogen" del 1 och 2 Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) (del 1&2) och Erik Jansson (SIV) (del 1) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 1. en sammanfattning av fullmäktiges beslut presenteras på hemsidan och i lokalpressen. 2. kommunens hemsida förses med lättläst information. En länk på webbens förstasida för att lässvaga ska kunna hitta till lättläst information är viktig. 3. kommunen gör det möjligt att lägga medborgarförslag på hemsidan. 4. kommunen gör det möjligt att lägga synpunkter på kommunens verksamhet på hemsidan. 5. kommunen gör det möjligt att ställa frågor direkt till förvaltningarna via hemsidan. 6. sända fullmäktiges möten på webben. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom punkten 1 under en testperiod. För punkt 2 föreslår kommunledningskontoret om en behovsanalys för att kunna mäta behovet mot de ekonomiska konsekvenserna. Frågan om medborgarförslag är inte aktuell eftersom kommunfullmäktige har beslutat att vi inte ska ha medborgarförslag i Säffle. Punkterna 4 och 5 beskriver funktioner som redan finns på hemsidan. Kommunledningskontoret rekommenderar att punkt 6 avslås tills vidare, men tas upp igen i samband med arbetet att ta fram en ny webbplats. sunderlag Motion från Ingegerd Welin Fogelberg (Siv) och Erik Jansson (Siv), Motion från Ingegerd Welin Fogelberg (Siv), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 93 Yrkande Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) yrkar att punkt 2 ska bifallas istället för att besvaras.

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(40) sgång Ordföranden ställer proposition på Ingegerd Welin Fogelbergs yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 1. Kommunfullmäktige beslutar att motionerna Förstärk medborgardialogen del 1 och 2 behandlas tillsammans 2. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla p 1, besvara p 2, 4 och 5 och avslå p 3 och 6 i kommunledningskontorets förslag. Protokollsanteckning Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) inlämnar följande protokollsanteckning: Eftersom förslaget om lättläst information redan är verkställt borde det betraktas som bifallet Utdrag till Kommunledningskontoret, kommunchefen Kommunledningskontoret, informatören Ingegerd Welin Fogelberg Erik Jansson

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(40) Kf 88 Dnr Ks Svar på motion om medborgarkontor Jan Norlin (S) har i en motion daterad den 25 april 2005 föreslagit att ett medborgarkontor inrättas i Säffle kommun. Efter att motionen har passerat olika instanser har fokus skiftats från medborgarkontor till e-demokrati. Kommunledningskontoret föreslår att man håller isär de två begreppen och att möjligheten för ett medborgarkontor på biblioteket med hemsidan som informationsunderlag utreds. sunderlag Motion från Jan Norlin (S), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 94 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Frågan om e-demokrati behandlas oberoende av frågan om ett medborgarkontor. 2. Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda vilka resurser de behöver för att sköta ett medborgarkontor enligt denna modell. Motionen anses därmed vara besvarad Utdrag till Kommunledningskontoret, kommunchefen Kommunledningskontoret, informatören Kulturnämnden Jan Norlin

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(40) Kf 89 Dnr Ks Svar på motion om olika möjligheter för allmänheten att lämna förslag på besparingsåtgärder i kommunen Per Edlund inkommer den 30 mars 2009 med en motion om att upprätta en anslagstavla på kommunens hemsida, samt en brevlåda i stadshuset där allmänheten kan lägga sina förslag angående besparingar i Säffle kommun. Möjligheten att lämna förslag ska annonseras i Säffletidningen. Syftet är att ta reda på om Säffle kommun har några onödiga utgifter genom aktiviteter som invånarna inte uppskattar eller helt enkelt tycker att är onödiga. Kommunledningskontoret anser att det är praktiskt enkelt att skapa en sådan anslagstavla som motionären efterfrågar på hemsidan. Det går att utnyttja den förslagslåda som redan finns där, dock med en tydlig rubrik på central plats som gör besökarna uppmärksamma på att man önskar förslag till besparingsåtgärder. Det finns även redan en postlåda på stadshuset. Den kan användas om förslagslämnare uppmanas att märka kuvertet med Förslag till besparingar eller liknande. Vaktmästeriet lämnar förslag som inkommer till informatören. Seriösa förslag publiceras på hemsidan. Det bör sättas en frist för inlämning av förslag. Kommunledningskontoret rekommenderar att fristen sätts till Kommunledningskontoret anser att det inte är sannolikt att så många kommer att höra av sig att kommunledningskontoret inte kan hantera sorterandet av förslag. Kommunledningskontoret skickar förslagen vidare till berörd enhet som ansvarar för att utvärdera innehållet och återkoppla till kommunledningskontoret om förslag leder till konkreta åtgärder. sunderlag Motion från Per Edlund (SD), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 95

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(40) Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att erbjuda Säffle kommuns invånare möjligheten att inkomma med förslag till besparingsåtgärder via hemsidan och stadshusets brevlåda under en tidsbegränsad period. Motionen anses därmed vara bifallen Utdrag till Kommunledningskontoret, kommunchefen Kommunledningskontoret, informatören Per Edlund

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(40) Kf 90 Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt med anledning av driftramar 2010 samt plan för 2011 och Sammanställning av yrkanden Jan Norlin (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till driftramar samt bifall till oppositionens förslag till driftramar 2010 enligt nedan: Nämnd Ram 2010 Kommunstyrelsen 27,9 Socialnämnden 277,3 Barn- och utbildningsnämnden 301,2 Kulturnämnden 16,15 Miljö- och byggnadsnämnden 6,05 Teknik- och fritidsnämnden 33,0 Finansförvaltningen 0,8 Daniel Bäckström (C), Bo Andersson (M), Kurt Andersson (KD), Ulla Heidrich (FP), Erik Blakstad (M) och Gudrun Svensson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till driftramar Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående yrkanden behandlas under ärende 13.

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(40) Kf 91 Dnr Ks Kommunrevisionens budgetram 2010 Förslag till budgetram för kommunrevisionen för sunderlag Kommunrevisionens tjänsteskrivelse, Kommunfullmäktiges presidiums protokoll, Yrkande Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med presidiets förslag. Kommunfullmäktige beslutar fastställa kronor i budgetram för 2010 för kommunrevisorerna Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kommunrevisionen

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(40) Kf 92 Dnr Ks Driftramar 2010 samt preliminära driftramar för Säffle kommun Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Vid förnyat upprop saknas två ledamöter. Driftramar 2010 samt preliminära driftramar för Säffle kommun. sunderlag Kommunledningskontorets sammanställning, Kommunstyrelsens protokoll, , 81 Yrkande Jan Norlin (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till oppositionens förslag till driftramar Daniel Bäckström (C), Bo Andersson (M), Kurt Andersson (KD), Ulla Heidrich (FP), Erik Blakstad (M) och Gudrun Svensson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till driftramar sgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan Norlins yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21(40) Kommunfullmäktige beslutar att fastställa driftramar för 2010 samt preliminära driftramar för enligt följande: Nämnd Ram 2010 Prel ram Prel ram Kommunstyrelse Miljö- och byggnadsnämnd Teknik- och fritidsnämnd Kommunrevision Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansiering Summa Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Samtliga nämnder

22 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 22(40) Kf 93 Dnr Ks Ekonomisk uppföljning efter maj månad 2009 Ekonomisk uppföljning efter maj månad Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett underskott på tkr. Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Teknik- och fritidsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Kommunrevisionen beräknas redovisa ett nollresultat. Kulturnämnden beräknas redovisa ett underskott på 40 tkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Socialnämnden beräknas redovisa ett underskott på tkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett underskott på tkr. Totalt beräknas kommunen uppvisa ett underskott på tkr. sunderlag Kommunledningskontorets sammanställning, Kommunstyrelsens protokoll, , 80 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten

23 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 23(40) Kf 94 Dnr Ks Införande av valfrihetssystem I januari 2009 trädde Lagen om valfrihetssystem, LOV, i kraft. Lagen är ett alternativ till upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Med ett valfrihetssystem ges den enskilde brukaren rätt att välja den leverantör som ska utföra beslutad insats som den upphandlande myndigheten har godkänt och tecknat kontrakt med. Kommunen är huvudman för verksamheten oavsett om man tillhandahåller tjänsten i egen regi eller väljer att tillhandahålla den genom extern utförare inom ramen för valfrihetssystem. Att öka valfriheten är enligt lagen ett sätt att öka tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten inom äldreomsorgen. Socialnämnden har kartlagt vilka åtgärder som måste vidtas inför ett valfrihetssystem och har sökt och beviljats av regeringen anvisade stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg. Villkoret för utbetalning av stimulansmedel är dock att kommunfullmäktige senast 31 december 2009 måste fatta beslut om att införa valfrihetssystem. sunderlag Socialnämndens protokoll, , 31 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 85 Yrkanden Lillie Karlsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Jonas Larsson (M), Kerstin Einevik Bäckstrand (C) och Margareta Bäckström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lillie Karlssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

24 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 24(40) Omröstning Omröstning begärs och genomförs enligt följande: Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar för Lillie Karlssons avslagsyrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 25 ja-röster och 9 nej-röster. Ja röstar: Daniel Bäckström, Kerstin Einevik Bäckstrand, Lena Karlsson, Ralph Widing, Gudrun Svensson, Erik Jansson, Jonas Larsson, Britt-Marie Johansson, Markus Bäckström, Kurt Andersson, Margareta Bäckström, Ingegerd Welin Fogelberg, Ulla Heidrich, Birgitta Månsson, Bo Andersson, Irené Ekberg, Örjan Ström, Jenny Evestam, Erik Blakstad, Catarina Nilsson, Iréne von Dolwitz, Christer Tengelin, Lars Andersson, Margareta der Nederlanden, Birger Larsson. Nej röstar: Jan Norlin, Jerome Davidsson, Bo Augustsson, Jan Andersson, Lillie Karlsson, Johan Olsson, Inger Persson, Inga-Lill Eriksson, Berit Johansson. 1. Kommunfullmäktige beslutar att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med Lagen om valfrihet, LOV, från och med 1 januari Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt socialnämnden att utreda och besluta om regler och villkor i samband med verkställigheten av valfrihetssystem inom hemtjänsten. I beredningen av frågan bör samråd ske med kommunledningskontoret Utdrag till Socialnämnden

25 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 25(40) Kf 95 Dnr Ks Förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd samt reglemente för nämnden Hjälpmedelsnämnden i Värmland beslutade 3 april 2009 att till huvudmännen i nämnden föreslå en revidering av Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland och avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd. Det reviderade förslaget har varit ute hos huvudmännen i en remissomgång för inhämtande av synpunkter. Inga synpunkter inkom och samma underlag ligger som förslag till beslut. sunderlag Förslag till reviderat avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland, Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Socialnämndens protokoll, , 47 Kommunstyrelsens protokoll, , 86 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd i Värmland samt reglemente för nämnden Utdrag till Socialnämnden Hjälpmedelsnämnden, Landstinget i Värmland

26 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 26(40) Kf 96 Dnr Ks Detaljplan för området kring Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken Detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 och 7:22 samt delar av Säffle 7:13), Säffle kommun, som varit utställt för formell granskning under tiden 16 februari till och med 13 mars Antagningshandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och utställningsutlåtande upprättat 11 maj sunderlag Detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken, antagandehandling Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, Kommunstyrelsens protokoll, , 87 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Vid förnyat upprop saknas två ledamöter och en ersättare. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken (Säffle 7:14-7:18 och 7:22 samt delar av Säffle 7:13). Paragrafen förklaras omedelbart justerad Utdrag till Miljö- och byggnadsnämnden

27 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 27(40) Kf 97 Dnr Ks Principbeslut angående anslutning av alla kommunala fastigheter till fibernätet Det kommunägda dotterbolaget SäKom AB har i samarbete med SäBy, som företräder olika lokala intressen, genomfört en omfattande utbyggnad av ett fiberoptiskt nät med hög kapacitet främst inom Säffles landsbygd. Projektet, som delfinansieras med hjälp av EU- stöd, har hittills fungerat mycket bra och har nått en hög grad av anslutning på landsbygden. Nu förestår en omfattande utbyggnad och delvis renovering av det fiberoptiska nätet i och kring tätorten Säffle för att möjliggöra för kommunägda eller kommundrivna fastigheter att ansluta sig till nätet. Det möjliggör också för privata kunder privatpersoner, föreningar, samt företag att ansluta sig till nätet och därmed få möjligheter till snabba och kostnadseffektiva nättjänster. Kommunledningskontoret anser att det är synnerligen viktigt att samtliga kommunkoncernens fastigheter använder sig av det nät som nu byggs upp, oavsett den aktuella fastigheten finns på landsbygden, i någon av de mindre tätorterna eller i Säffle tätort. Det är också viktigt att samordna driften och användningen av detta nät med det äldre fibernät som byggdes upp av kommunstyrelsen under senare delen av 90-talet så att största möjliga nytta för nedlagt kapital nås. Avsteg från denna regel bör endast medges då synnerliga skäl föreligger. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 88 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

28 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 28(40) Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Alla kommunägda eller kommundrivna fastigheter med verksamhet ska anslutas till det fibernät som nu byggs av SäKom AB, utom i de fall då det är uppenbart olämpligt. 2. Kommunägda bolag rekommenderas att ansluta sig till det fibernät som nu byggs av SäKom AB. 3. Det fibernät som nu byggs av SäKom AB ska samordnas vad avser drift och underhåll med det äldre nät som kommunstyrelsen äger Utdrag till Samtliga nämnder Samtliga kommunala bolag, VD

29 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 29(40) Kf 98 Dnr Ks Förslag till investeringsmedel till Vikingacentret i Nysäter Värmlands Vikingacenter i Nysäter uppfördes genom mål 2-projekt Värmlands Vikingacenter i Nysäter och Interreg-projektet Vikingating i Sverige-Norge. Projekten pågick mellan den 1 januari 2006 och den 31 december Mål 2-projektets mål var att bygga en multifunktionell byggnad, Värmlands Vikingacenter, vars verksamhet ska vara ett av Västsveriges mest kända och besökta turistmål. Ett av målen var också att utgöra en viktig del i den lokala ekonomin och att skapa nya arbetstillfällen i regionen. Interreg-projektets huvudsakliga mål var att färdigställa utställning och verksamhetsinredning i centret samt att slutföra utvändiga arbeten. Mål 2-projektets ekonomiska resultat blev ett underskott om ca 1,6 mnkr. Till detta tillkommer kostnader om ca 850 tkr som uppstod under 2008, dvs efter projekttidens slut. Detta innebär att projektet för närvarande har ett underskott med 2,5 mnkr i kommunens redovisning. Det stora underskottet i utfallet på projektet har i huvudsak två orsaker: Intäkterna i projektet blev betydligt mindre än budgeterat (ca 1,6 mnkr), Privat medfinansiering (ursprungligen budgeterad till 500 tkr) uteblev. För det första hade projektet i den ursprungliga budgeten räknat med att en stor del av arbetet skulle utföras av anställda via olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. I dessa fall betalar arbetsförmedlingen och/eller länsarbetsnämnden huvuddelen av lönekostnaderna. Under projektets gång var det mycket svårt att få tag i lämplig personal som kvalificerades för arbetsmarknadsstöd, vilket fick till följd att projektet istället fick köpa tjänster. I sambans med detta förlorade projektet intäkter med ca 1,1 mnkr på finansieringssidan, vilket beror på att medfinansiering avseende personal med arbetsmarknadsstöd är betydligt högre än för köpta tjänster. För det andra hade projektet budgeterat med 500 tkr i privata intäkter. Ambitionen var att erhålla medel från olika stiftelser m m samt också kunna få in projektintäkter. Tyvärr har inte projektet lyckats få in några privata intäkter alls.

30 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 30(40) sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 89 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. 2,5 mnkr anslås i investeringsmedel till kommunstyrelsen avseende Värmlands Vikingacenter i Nysäter. Medlen finansieras ur eget kapital. 2. Det kommunala ansvaret för Värmlands Vikingacenter i Nysäter överförs från kommunstyrelsen till kulturnämnden och erforderliga medel anvisas för detta ändamål i 2010 års budget Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kulturnämnden

31 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 31(40) Kf 99 Dnr Ks Ansökan om medel för investeringsändamål för SäKom AB Säkom AB har antagit en affärsplan som innebär att man inom Säffle tätort ska bygga ut fibernät för att erbjuda tätortens boende och företag höghastighetsnät. Affärsplanen omfattar även utbyggnad av Säfflebostäders fastigheter/lägenheter och alla kommunala verksamhetsfastigheter. För detta krävs betydande investeringar vilket medför behov av medel som Säkom idag inte disponerar. Enligt den affärskalkyl som presenterats behövs ca 15 mnkr under perioden för att ovanstående ska kunna genomföras. Säkom AB har, genom Kommunföretag AB, beslutat äska om lån från Säffle kommun på motsvarande belopp. Kommunföretag har den 27 mars beslutat medge Säkom lånet samt att lånet får avropas i etapper. et är under förutsättning att Säffle kommun medger samma lån. sunderlag Skrivelse från VD SäKom AB, Protokoll från SäKom AB, , 11 Protokoll från Kommunföretag i Säffle AB, , 12 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 90 Yrkanden Daniel Bäckström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: Kommunfullmäktige beslutar att möjlighet ges att nyupplåna högst 15 mnkr under perioden sgång Ordföranden ställer proposition på Daniel Bäckströms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla densamma.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer