pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006"

Transkript

1 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 130 Mkr (202). Årets resultat uppgick till 93 Mkr (190) och vinst per aktie till 4,15 kronor (8,20). Utdelning föreslås med 8,00 kronor (8,00). Fjärde kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (55). Resultat före skatt uppgick till 69 Mkr (55). Nettoresultatet uppgick till 54 Mkr (70) och vinst per aktie till 2,45 kronor (3,00). I en kommentar till bokslutet säger Bilias VD Jan Pettersson: Resultatet under fjärde kvartalet var på en acceptabel nivå och bättre än föregående år. Den svenska och norska verksamheten hade en stark avslutning på året, medan den danska sviktade. Serviceaffären fortsatte, efter en svag inledning på året, att utvecklas väl liksom nybilsvolym och begagnatmarginal. Bilias position kommer att stärkas ytterligare genom förvärven av Hans Persson-koncernen och Bilgruppen. 1) 2) Fjärde kvartalet Koncernen Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % 1,6 1,6 0,9 1,7 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,6 1,6 0,8 1,6 Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Årets resultat från kvarvarande verksamheter, Mkr Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt, Mkr Årets resultat, Mkr Vinst per aktie, kronor 2) 2,45 3,00 4,15 8,20 Jämförelsestörande poster framgår av sidan 4. Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 13.

2 Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång Bilia tecknade en avsiktsförklaring om förvärv av rörelsen i en Ford- och Mazdaåterförsäljare i Sverige, Bilgruppen i Enköping Sala AB, samt Bilgruppen i Kungsängen AB. Verksamheten beräknas omsätta cirka 200 Mkr under Köpeskillingen, motsvarande förvärvade tillgångar, beräknas till knappt 50 Mkr. Antalet anställda är 42 personer. Bilia tecknade en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga rörelsedrivande dotterföretag till Hans Persson Bil AB. Hans Persson är en av Sveriges största återförsäljare av Volvo, Ford och Renault. Verksamheten bedrivs i Västerås, Köping, Sala, Hallstahammar, Arboga, Fagersta, Avesta och Hedemora. Den genomsnittliga omsättningen uppgick under 2004 och 2005 till cirka 1,3 Mdr och rörelsemarginalen till cirka 2,4 procent. Antalet anställda är 320 personer. Bilia träffade en förlikning med skattemyndigheten i Hamburg, Tyskland, innebärande en total kostnad för Bilia på 0,9 Mkr. Skattemyndighetens ursprungliga krav var cirka 19 Mkr. Bilia kommer från och med april 2007 att starta försäljning och service av Fords produkter i nuvarande anläggningar i Segeltorp och Nacka, Stockholm. Bilia i Norge avyttrade innehavet av aktier i Viking Redningstjeneste med en reavinst på 6,8 Mkr. Händelser rapporterade tidigare under året Bilia förvärvade i februari Tronrud Bil Holding AS som är Norges största BMWåterförsäljare. Tronrud Bil Holding AS ingår i Biliakoncernen från förvärvstidpunkten. Årsstämman den 19 april beslutade om utdelning av Bilias fastighetsbestånd, Catena AB, till Bilias aktieägare. Catenas nettoresultat för det första kvartalet 2006 och kvarta- 2/17 len 2005 redovisas under rubriken resultat från avvecklad verksamhet. Ekonomiska mål Som en konsekvens av utdelningen av Catena har rörelsemarginalmålet reducerats från 3,0 procent till 2,2 procent. Övriga ekonomiska mål är oförändrade. Styrelsen beslutade, i enlighet med årsstämmans bemyndigande, att återköpa egna aktier. Per den 5 februari 2007 uppgick Bilias innehav av egna aktier till aktier med en snittkurs på 98 kronor/aktie. Totalt kan aktier förvärvas enligt årsstämmans bemyndigande. Stockholms Tingsrätt friade den 7 juni Bilia och övriga sju Volvo-återförsäljare från misstankarna om olagligt prissamarbete under åren Konkurrensverkets krav på konkurrensskadeavgift med 55,3 Mkr ogillades helt och Bilia tillerkändes ersättning för rättegångskostnader. Konkurrensverket överklagade domen den 28 juni till Marknadsdomstolen som är sista instans. Målet beräknas tas upp till förnyad behandling under slutet av Bilia startade försäljning och service av Hyundais personbilar och lätta lastbilar i Osloområdet från Bilias anläggning i Jessheim. Fjärde kvartalet 2006 Efterfrågan på bilar och service i Bilias marknadsområden var sammantaget på en bra nivå. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till Mkr (3.384). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med cirka 255 Mkr eller med 8 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökad försäljning av nya bilar. Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (55), jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -1 Mkr (0). Förbättringen är främst

3 hänförlig till ökad försäljning av nya bilar och högre marginal vid försäljning av begagnade bilar. Serviceaffären utvecklades väl under kvartalet även om resultatet inte nådde upp till föregående års höga nivå. Resultatet från kundfinansieringen uppgick till 32 Mkr (32). Jämförelsestörande poster (se tabell på sidan 4) uppgick under kvartalet till -1 Mkr (0) och avser kostnader för tvister med -1 Mkr (8). Föregående år inkluderade kostnader för utdelning av Catena med -3 Mkr och avyttringar med -5 Mkr. Finansnettot uppgick till 8 Mkr (0). Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofinans ingår med 5 Mkr (4) och vinst vid försäljning av aktierna i Viking Redningstjeneste med 7 Mkr (-). Nettoresultatet uppgick till 54 Mkr (70) och vinst per aktie till 2,45 kronor (3,00). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Catena som utdelades under året ingick i föregående års nettoresultat med 35 Mkr och 1,55 kronor per aktie. Balansomslutningen ökade under kvartalet med 819 Mkr till Mkr. Rörelsefordringar och varulager ökade med cirka 585 Mkr. Ökningen var särskilt stor i Norge som hade en betydande försäljningsökning av nya bilar under december månad. Eget kapital ökade under kvartalet med 30 Mkr och uppgick vid kvartalets utgång till Mkr. Investeringar och avyttringar uppgick till 3 Mkr (25). Ersättningsinvesteringar representerade 7 Mkr (18), expansionsinvesteringar 6 Mkr (12), miljöinvesteringar 2 Mkr (2) och investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 2 Mkr (24). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till -14 Mkr (-31). Antalet anställda minskade under kvartalet med 31 personer och uppgick till personer. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71 Mkr (-46). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 62 Mkr (-47). Netto- 3/17 lånefordran ökade under kvartalet med 14 Mkr till 31 Mkr Efterfrågan på nya bilar och service i Bilias marknadsområden var sammantaget på en bra nivå. Efterfrågan på begagnade bilar i Bilias marknader och service i Sverige var pressad i början av året men stärktes under andra halvåret. Marknaden för nya bilar ökade i Sverige och Danmark med 3 respektive 5 procent medan den minskade i Norge med 1 procent. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (12.074). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med cirka 455 Mkr eller med 4 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökad försäljning av nya bilar. Rörelseresultatet uppgick till 109 Mkr (194), jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -21 Mkr (-8). Avvikelsen mot föregående år, jämförelsestörande poster exkluderade, uppgick till -72 Mkr. Resultatavvikelsen är hänförlig till det första halvåret och förklaras bland annat av lägre efterfrågan på service i Sverige, engångskostnader i samband med utbyggnad av verkstadskapacitet och lägre marginal vid försäljning av begagnande bilar i Norge. Därutöver har de nya verksamheterna, Netbil och Tronrud Bil, påverkat rörelseresultatet negativt med -47 Mkr varav -23 Mkr avser första halvåret. Resultatet av kundfinansieringen uppgick till 114 Mkr (115). Jämförelsestörande poster (se tabell på sidan 4) uppgick till -21 Mkr (-8) och avser nedläggningskostnad för en verksamhet i Göteborg med -11 Mkr (-), kostnader för tvister med -9 Mkr (-2), kostnader för att dela ut Catena med 0 Mkr (-3) och avyttringar med -1 Mkr (-3). Finansnettot uppgick till 9 Mkr (-4). Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofinans ingår med 17 Mkr (15) och försäljning av aktierna i Viking Redningstjeneste med 7 Mkr (-).

4 Årets resultat uppgick till 93 Mkr (190) och vinst per aktie till 4,15 kronor (8,20). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Resultat från avvecklad verksamhet ingår i årets resultatet med 5 Mkr (57) och 0,25 kronor per aktie (2,50). Balansomslutningen uppgick till Mkr (5.962). Förvärven av Tronrud och rörelsen i Michaelsson & Nelin AB ökade balansomslutningen med cirka 500 Mkr medan utdelningen av Catena minskade balansomslutningen med cirka 750 Mkr. Kortfristiga räntebärande tillgångar ökade med 170 Mkr. Eget kapital uppgick till Mkr (1.286). Eget kapital har bland annat påverkats av kontantutdelning till aktieägarna med 185 Mkr, återköp av egna aktier med 164 Mkr och utdelningen av Catena som resulterade i ett tillskott till det egna kapitalet med netto 665 Mkr. 4/17 Föreslagen utdelning 8,00 kronor per aktie tar ianspråk 172 Mkr av det egna kapitalet. Soliditeten uppgick till 28 procent (22). Investeringar och avyttringar uppgick till 275 Mkr (266). Ersättningsinvesteringar representerade 22 Mkr (42), expansionsinvesteringar 45 Mkr (34), miljöinvesteringar 4 Mkr (4) och investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 3 Mkr (57). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till 201 Mkr (129). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 446 Mkr (185). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 48 Mkr (-33). Nettolåneskulden minskade med 915 Mkr under året och vid utgången av året redovisades en nettolånefordran på 31 Mkr. Förändringar i eget kapital Koncernen, Mkr Ingående balans Byte av redovisningsprincip, IAS Lösen av C-aktier Kontantutdelning till aktieägare Utdelning Catena 1) Återköp av aktier 2) Omräkningsdifferens m m Årets resultat Utgående balans ) 2) Utdelningen tog i anspråk 600 Mkr av koncernens egna kapital. Vidare realiserades vid utdelningstillfället en internvinst med Mkr. Vid utgången av 2006 uppgick innehavet av egna aktier till (-). Vägt genomsnittligt antal egna aktier under 2006 uppgick till (-). Jämförelsestörande poster Fjärde kvartalet Koncernen, Mkr Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av fastigheter Strukturkostnader, m m Catena Tvister Rörelseresultat Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av fastigheter/aktier Strukturkostnader, m m Catena Tvister Resultat före skatt

5 Personbilar 5/17 Leveranser Orderstock Antal nya Fjärde kvartalet 31 december personbilar Sverige Norge 1) Danmark 2) Totalt ) Tronrud ingår i leveranser vid utgången av 2006 med och i orderstock per 31 december 2006 med 95. 2) Scaniadam ingår i leveranser för helåret 2006 med (1.627). Nettoomsättning Rörelseresu Andra kvartalet Första halvåret Juli 04 Andra kvartalet Mkr juni % 2004 % Sverige ,2 74 2,9 Norge ,0 11 2,0 Danmark ,3-1 -0,5 Totalt ,8 84 2,5 Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal Fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Mkr % 2005 % Sverige ,3 65 2, Norge ,0 1 0, Danmark ,8 4 0, Totalt ,0 70 2, Återhämtning i Norge Bättre Serviceaffär i Sverige Marknaden för nya bilar ökade under kvartalet i Norge och Danmark med 2 respektive 4 procent medan den minskade i Sverige med 2 procent. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till Mkr (3.383). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade omsättningen med 8 procent eller cirka 255 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till högre omsättning vid försäljning av nya bilar. Personbilars rörelseresultat förbättrades med 9 Mkr och uppgick till 79 Mkr. Förbättringen är helt hänförlig till Bilaffären som redovisade ett resultat som var 20 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till en ökad marginal vid försäljning av begagnade bilar och ökad volym av nya bilar. Resultatet i Serviceaffären förbättrades jämfört med årets övriga kvartal medan det minskade jämfört med föregående års mycket goda resultat. Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 74 Mkr (65). Förbättringen är främst hänförlig till högre marginal vid försäljning av begagnade bilar och Serviceaffären, som efter en svag start på året successivt förbättrat resultatnivån. Bilia startade i början av 2006 en ny försäljningskanal av begagnade bilar på Internet under namnet Netbil. Bolagets kvartalsresultat uppgick till -3 Mkr, helåret -20 Mkr, vilket belastat rörelseresultatet i Sverige. Intresset och därmed försäljning genom auktionssajten ökar successivt. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 10 Mkr (1). Tronrud, förvärvades i början av året, belastade resultatet under kvartalet med totalt 13 Mkr varav 9 Mkr är rörelseförlust och 4 Mkr är förvärvskostnader. Efter omfattande problem med integrationen av Tronrud ökar stabiliteten i verksamheten och vi är försiktigt optimistiska inför Engångskostnader och kostnader för anpassning till Bilias redovisningsprinciper har belastat helårsresultatet med cirka 11 Mkr. Bilia Personbil redovisade ett rörelseresultat på 23 Mkr (1).

6 Resultatförbättringen är främst hänförbar till fler fakturerade nya bilar och högre marginal vid försäljning av begagnade bilar. Även Serviceaffären stärktes under kvartalet och resultatet var i nivå med föregående år. Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -5 Mkr (4). Försämringen 6/17 är hänförlig till Serviceaffären. Kostnaderna ökade under kvartalet främst beroende på felaktiga periodiseringar under året. Serviceaffärens underliggande lönsamhet är dock i nivå med årets första nio månader. I verkstäderna finns fortfarande outnyttjad potential framför allt genom ökad effektivitet.

7 Personbilar - uppdelat på Service- och Bilaffären 7/17 Nettoomsättning 2) Täckningsbidrag 3) Andra kvartalet Första halvåret Juli 04 Andra kvartalet Första halvåret Juli 04 Mkr juni juni Serviceaffären 1) marginal, % 11,2 9,7 10,9 10,1 10,5 10, Bilaffären 1) marg inal, % 1,2 2,0 1,0 1,7 0,9 1, Nettoomsättning Täckningsgrad Fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Mkr Serviceaffären 1) marginal, % 10,6 12,7 9,3 10,7 Bilaffären 1) ) 2) 3) - marginal, % 0,4-0,4 0,1 0,5 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar, tillbehör och bensin inom personbilsverksamheten. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Täckningsbidraget är belastat med kalkylmässiga kostnader. Gemensamma kostnader för administration inom respektive produktområde belastar inte täckningsbidraget. Ökade leveranser av nya bilar i Norge Högre marginal begagnade bilar Serviceaffärens försäljning ökade under kvartalet för jämförbara verksamheter med cirka 3 procent. Norge och Sverige ökade med 17 respektive 1 procent medan Danmark minskade med 4 procent. Täckningsbidraget minskade med 18 Mkr till följd av ett svagt resultat i den danska verksamheten, där dessutom en redovisningsförändring påverkat jämförelsen mellan kvartalen med cirka 5 Mkr. Kvartalet innehöll en arbetsdag mindre jämfört med föregående år. Bilaffärens leveranser av nya bilar ökade under kvartalet för jämförbara verksamheter med 3 procent medan orderingången minskade med 6 procent. Omsättningsökningen, 12 procent för jämförbara verksamheter, är hänförlig till Norge som utnyttjat möjligheten att öka försäljningen av nya bilar inför en aviserad skattehöjning på vissa modeller, koldioxidbaserad nybilsbeskattning, som gäller från årsskiftet. Täckningsbidraget förbättrades med 20 Mkr och uppgick till 11 Mkr och täckningsgraden med 0,8 procentenheter till 0,4 procent. Förbättringen förklaras av ökad marginal vid försäljning av begagnade bilar och högre omsättning i Norge. Lagren av nya och begagnade bilar ökade något under kvartalet men är sammantaget på en tillfredsställande nivå Serviceaffären Nettoomsättning, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Bilaffären Nettoomsättning, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Serviceaffären Täckningsbidrag, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Bilaffären Täckningsbidrag, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv

8 Avvecklad verksamhet, Micro 8/17 Resultat från avvecklad verksamhet Mkr Nettoomsättning - 44 Kostnad för sålda varor - 25 Övriga rörelseintäkter - 1 Försäljningskostnader - 26 Administrationskostnader - 7 Övriga rörelsekostnader - 2 Finansiella kostnader - 1 Resultat före skatt Skatt - 5 Resultat efter skatt men före resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet Resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet före skatt Skatt hänförlig till resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet - 15 Resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet efter skatt Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Resultat per aktie, kr - -2,20 Effekter på enskilda tillgångar och skulder i koncernen från avvecklad verksamhet Mkr Materiella anläggningstillgångar - 2 Finansiella anläggningstillgångar - 8 Räntebärande fordringar - 6 Övriga skulder - 3 Avyttrade tillgångar och skulder, netto - 13

9 Avvecklad verksamhet, Fastigheter 9/17 Resultat från avvecklad verksamhet Mkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter - 51 Administrationskostnader Finansiella kostnader 9 10 Resultat före skatt Skatt Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Resultat per aktie, kr 0,25 4,70 Effekter på enskilda tillgångar och skulder i koncernen från avvecklad verksamhet Mkr Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar - 6 Räntebärande fordringar - 22 Övriga fordringar - 17 Likvida medel - 0 Räntebärande skulder - 23 Avsättningar - 9 Övriga skulder Leverantörsskulder - 13 Avyttrade tillgångar och skulder, netto - 526

10 Förvärv av verksamhet 10/17 Tronrud Bil Holding AS I februari 2006 förvärvade Bilia Tronrud Bil Holding AS, som är Norges största BMWåterförsäljare, för 83 Mkr som erlades kontant. Tronrud Bil Holding AS säljer även Ford, Honda, Nissan och Mini. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Tronrud Bil Holding AS värde redovisat i Mkr före förvärvet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 19 Erlagd köpeskilling, kontant 83 Kassa, förvärvad 18 Netto kassautflöde 65 Goodwill har uppkommit vid förvärvet av Tronrud Bil Holding AS om 19 Mkr. Förvärvade kundrelationer om 14 Mkr, distributionsrätt om 17 Mkr, varumärke om 9 Mkr och konkurrensbegränsningsklausul om 5 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 5 år, distributionsrätt och varumärke skrivs av på 10 år och konkurrensbegränsningsklausul på 6 år. Vår bedömning är att någon tilläggsköpeskilling inte kommer att utfalla. Vi har därför reducerat den ursprungliga goodwillposten med beräknad tilläggsköpeskilling.

11 Förvärv av verksamhet 11/17 Michaelsson & Nelin AB Den 1 januari 2006 förvärvade Bilia rörelsen i Michaelsson & Nelin AB, som är en av Sveriges största begagnathandlare av personbilar med verksamhet i Uppsala, för 42 Mkr som erlades kontant. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Michaelsson & Nelin AB värde redovisat i Mkr före förvärvet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1-1 Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Leverantörsskulder och övriga skulder 0-0 Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 11 Erlagd köpeskilling, kontant 42 Kassa, förvärvad - Netto kassautflöde 42 Goodwill har uppkommit vid förvärvet av Michaelsson & Nelin AB om 11 Mkr. Förvärvade kundrelationer om 7 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar och skrivs av på 5 år.

12 Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, redovisning, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings- och IT-verksamhet främst åt bolag inom koncernen. Moderbolagets kostnader uppgick till 16 Mkr (17). Kostnader för tvister ingår med 1 Mkr (4). Övrigt Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning med 8,00 kronor per aktie (8,00). Förslag om återköp av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om återköp över Stockholmsbörsen av upp till 10 procent av antalet utestående egna aktier vid tidpunkten för den ordinarie årsstämman, den 18 april Styrelsen har idag beslutat att föreslå årsstämman att aktiekapitalet ska nedsättas genom indragning av återköpta aktier. Bolagets innehav uppgår idag till aktier. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen med följande ändring. 12/17 Bilias innehav i Volvofinans AB har under 2005 redovisats i enlighet med reglerna i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, och värderades till verkligt värde, vilket motsvarade förändringar i Volvofinans ABs eget kapital. Vid fortsatt analys av redovisningsreglerna enligt IFRS har konstaterats att Bilias innehav i Volvofinans AB ska redovisas enligt reglerna i IAS 28 Innehav i intresseföretag, vilket innebär att Bilias andel av Volvofinans ABs resultat ingår i Bilias resultat. Denna förändrade princip får ingen effekt på Bilias resultat- och balansräkningar. Ändringar av IAS 19 Ersättningar till anställda, ändringar av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering och IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar och klassificering tillämpas från och med den 1 januari De nya respektive reviderade IFRSstandarder som trätt i kraft med tillämpning från den 1 januari 2006 får ingen effekt på Biliakoncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och eget kapital. Revision Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Årsstämma 2007 Årsstämma hålls den 18 april 2007 klockan 1600 på Scandic Crown Hotel i Göteborg. Nästa rapport Rapport för första kvartalet 2007 publiceras den 8 maj Göteborg den 9 februari 2007 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna VD Jan Pettersson eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: Organisationsnummer:

13 13/17 INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR Personbilar Övrigt 1) Moderbolaget Elimineringar Summa Mkr NETTOOMSÄTTNING Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Summa nettoomsättning RESULTAT Rörelseresultat per rörelsegren Finansnetto per rörelsegren Årets skattekostnad 2) Resultat vid avyttring av avvecklad rörelsegren, netto efter skatt 5 57 Årets resultat ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Tillgångar, ej räntebärande Tillgångar, räntebärande Tillgångar som innehas för försäljning - 16 Elimineringar Summa tillgångar Skulder, ej räntebärande Skulder, räntebärande Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning - 3 Elimineringar Summa eget kapital och skulder Investeringar, netto Avskrivningar Summa avskrivningar Kostnader utöver avskrivningar som ej motsvaras av utbetalningar 3) INFORMATION OM GEOGRAFISKA OMRÅDEN Nettoomsättning Tillgångar Investeringar Mkr Sverige Norge Danmark Övrigt Moderbolaget Tillgångar som innehas för försäljning Elimineringar Totalt Biliakoncernen ) 2) 3) Övriga bolag samt jämförelsestörande poster. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -21 Mkr (5). I finansnettot ingår jämförelsestörande poster med 7 Mkr (-). Avser ofördelade skattekostnader. Ej kassapåverkande poster. 12/16

14 Koncernresultaträkning 14/17 Fjärde kvartalet Mkr Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Årets resultat Vinst per aktie, kr 2,55 3,00 4,35 8,20 Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal Vinst per aktie, kr 2,45 3,00 4,15 8,20 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa Rörelseresultat per rörelsegren Fjärde kvartalet Mkr Personbilar Moderbolaget Övrigt, elimineringar Rörelseresultat

15 Koncernbalansräkning 15/17 Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar 0 30 Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Räntebärande fordringar 2) Övriga fordringar Likvida medel 2) Tillgångar som innehas för försäljning - 16 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Reserver -6 5 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning Summa eget kapital och skulder Tillgångar Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder Räntebärande ) Varav räntebärande

16 Koncernens kassaflödesanalys 16/17 Fjärde kvartalet Mkr RÖRELSEN Den löpande verksamheten Rörelseresultat Finansiella poster Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar och avyttringar i anläggningar Räntebärande fordringar Företagsförvärv Avyttringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Återstår efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Förändring av banklån och övriga lån 1) Lösen förlagsaktier Utdelning till aktieägare och återköp av egna aktier Likvida medel Catena Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exkl omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut ) Förändringen av lån har påverkats av återbetalning av lån från Catena, som delades ut till Bilias aktieägare under andra kvartalet Nettobeloppet i kassaflödesanalysen, 499 Mkr, inkluderar bland annat Catenas återbetalning av lån med 1,6 Mdr och Bilias amortering av externa lån.

17 17/17 Kvartalsöversikt K v a r t a l Koncernen 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, % 1,4 2,4 1,2 1,6 0,2 0,8 1,0 1,6 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,3 2,3 1,1 1,6 0,2 0,5 0,7 1,6 Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat från kvarvarande verksamheter, Mkr Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 2,45 2,33 2,36 2,28 2,26 2,35 2,42 2,43 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 16,0 14,1 11,1 10,0 8,1 6,0 5,8 6,2 Avkastning på eget kapital, % 1) 14,0 15,2 13,8 15,8 15,4 10,8 7,6 6,3 Nettolåneskuld/ Eget kapital, ggr 0,44 0,70 0,47 0,69 0,86 0,04-0,01-0,02 Soliditet, % Data per aktie (kr) 2) Periodens resultat 0,35 2,75 2,10 3,00 0,45 3) 0,70 5) 0,55 7) 2,45 9) Eget kapital ) 77 6) 76 8) 78 10) 1) Rullande 12 månader. 2) Beräknat på antalet utestående aktier, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 31/3-06, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 30/6-06, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 30/9-06, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 31/12-06,

pressinformation Rapport för första kvartalet 2008

pressinformation Rapport för första kvartalet 2008 pressinformation 6 maj 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.798 Mkr (3.309). Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (41). Nettoresultatet uppgick till

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 17 662 Mkr (18 160). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 128 Mkr (13 380). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662). Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BILIA ÅRSREDOVISNING 07 Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91, Göteborg Telefon 031-709 55 00 Fax 031-709 55 50 www.bilia.se

BILIA ÅRSREDOVISNING 07 Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91, Göteborg Telefon 031-709 55 00 Fax 031-709 55 50 www.bilia.se BILIA ÅRSREDOVISNING 07 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Förslag till vinstdisposition 6 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer