pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006"

Transkript

1 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 130 Mkr (202). Årets resultat uppgick till 93 Mkr (190) och vinst per aktie till 4,15 kronor (8,20). Utdelning föreslås med 8,00 kronor (8,00). Fjärde kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (55). Resultat före skatt uppgick till 69 Mkr (55). Nettoresultatet uppgick till 54 Mkr (70) och vinst per aktie till 2,45 kronor (3,00). I en kommentar till bokslutet säger Bilias VD Jan Pettersson: Resultatet under fjärde kvartalet var på en acceptabel nivå och bättre än föregående år. Den svenska och norska verksamheten hade en stark avslutning på året, medan den danska sviktade. Serviceaffären fortsatte, efter en svag inledning på året, att utvecklas väl liksom nybilsvolym och begagnatmarginal. Bilias position kommer att stärkas ytterligare genom förvärven av Hans Persson-koncernen och Bilgruppen. 1) 2) Fjärde kvartalet Koncernen Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % 1,6 1,6 0,9 1,7 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,6 1,6 0,8 1,6 Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Årets resultat från kvarvarande verksamheter, Mkr Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt, Mkr Årets resultat, Mkr Vinst per aktie, kronor 2) 2,45 3,00 4,15 8,20 Jämförelsestörande poster framgår av sidan 4. Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 13.

2 Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång Bilia tecknade en avsiktsförklaring om förvärv av rörelsen i en Ford- och Mazdaåterförsäljare i Sverige, Bilgruppen i Enköping Sala AB, samt Bilgruppen i Kungsängen AB. Verksamheten beräknas omsätta cirka 200 Mkr under Köpeskillingen, motsvarande förvärvade tillgångar, beräknas till knappt 50 Mkr. Antalet anställda är 42 personer. Bilia tecknade en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga rörelsedrivande dotterföretag till Hans Persson Bil AB. Hans Persson är en av Sveriges största återförsäljare av Volvo, Ford och Renault. Verksamheten bedrivs i Västerås, Köping, Sala, Hallstahammar, Arboga, Fagersta, Avesta och Hedemora. Den genomsnittliga omsättningen uppgick under 2004 och 2005 till cirka 1,3 Mdr och rörelsemarginalen till cirka 2,4 procent. Antalet anställda är 320 personer. Bilia träffade en förlikning med skattemyndigheten i Hamburg, Tyskland, innebärande en total kostnad för Bilia på 0,9 Mkr. Skattemyndighetens ursprungliga krav var cirka 19 Mkr. Bilia kommer från och med april 2007 att starta försäljning och service av Fords produkter i nuvarande anläggningar i Segeltorp och Nacka, Stockholm. Bilia i Norge avyttrade innehavet av aktier i Viking Redningstjeneste med en reavinst på 6,8 Mkr. Händelser rapporterade tidigare under året Bilia förvärvade i februari Tronrud Bil Holding AS som är Norges största BMWåterförsäljare. Tronrud Bil Holding AS ingår i Biliakoncernen från förvärvstidpunkten. Årsstämman den 19 april beslutade om utdelning av Bilias fastighetsbestånd, Catena AB, till Bilias aktieägare. Catenas nettoresultat för det första kvartalet 2006 och kvarta- 2/17 len 2005 redovisas under rubriken resultat från avvecklad verksamhet. Ekonomiska mål Som en konsekvens av utdelningen av Catena har rörelsemarginalmålet reducerats från 3,0 procent till 2,2 procent. Övriga ekonomiska mål är oförändrade. Styrelsen beslutade, i enlighet med årsstämmans bemyndigande, att återköpa egna aktier. Per den 5 februari 2007 uppgick Bilias innehav av egna aktier till aktier med en snittkurs på 98 kronor/aktie. Totalt kan aktier förvärvas enligt årsstämmans bemyndigande. Stockholms Tingsrätt friade den 7 juni Bilia och övriga sju Volvo-återförsäljare från misstankarna om olagligt prissamarbete under åren Konkurrensverkets krav på konkurrensskadeavgift med 55,3 Mkr ogillades helt och Bilia tillerkändes ersättning för rättegångskostnader. Konkurrensverket överklagade domen den 28 juni till Marknadsdomstolen som är sista instans. Målet beräknas tas upp till förnyad behandling under slutet av Bilia startade försäljning och service av Hyundais personbilar och lätta lastbilar i Osloområdet från Bilias anläggning i Jessheim. Fjärde kvartalet 2006 Efterfrågan på bilar och service i Bilias marknadsområden var sammantaget på en bra nivå. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till Mkr (3.384). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med cirka 255 Mkr eller med 8 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökad försäljning av nya bilar. Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (55), jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -1 Mkr (0). Förbättringen är främst

3 hänförlig till ökad försäljning av nya bilar och högre marginal vid försäljning av begagnade bilar. Serviceaffären utvecklades väl under kvartalet även om resultatet inte nådde upp till föregående års höga nivå. Resultatet från kundfinansieringen uppgick till 32 Mkr (32). Jämförelsestörande poster (se tabell på sidan 4) uppgick under kvartalet till -1 Mkr (0) och avser kostnader för tvister med -1 Mkr (8). Föregående år inkluderade kostnader för utdelning av Catena med -3 Mkr och avyttringar med -5 Mkr. Finansnettot uppgick till 8 Mkr (0). Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofinans ingår med 5 Mkr (4) och vinst vid försäljning av aktierna i Viking Redningstjeneste med 7 Mkr (-). Nettoresultatet uppgick till 54 Mkr (70) och vinst per aktie till 2,45 kronor (3,00). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Catena som utdelades under året ingick i föregående års nettoresultat med 35 Mkr och 1,55 kronor per aktie. Balansomslutningen ökade under kvartalet med 819 Mkr till Mkr. Rörelsefordringar och varulager ökade med cirka 585 Mkr. Ökningen var särskilt stor i Norge som hade en betydande försäljningsökning av nya bilar under december månad. Eget kapital ökade under kvartalet med 30 Mkr och uppgick vid kvartalets utgång till Mkr. Investeringar och avyttringar uppgick till 3 Mkr (25). Ersättningsinvesteringar representerade 7 Mkr (18), expansionsinvesteringar 6 Mkr (12), miljöinvesteringar 2 Mkr (2) och investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 2 Mkr (24). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till -14 Mkr (-31). Antalet anställda minskade under kvartalet med 31 personer och uppgick till personer. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71 Mkr (-46). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 62 Mkr (-47). Netto- 3/17 lånefordran ökade under kvartalet med 14 Mkr till 31 Mkr Efterfrågan på nya bilar och service i Bilias marknadsområden var sammantaget på en bra nivå. Efterfrågan på begagnade bilar i Bilias marknader och service i Sverige var pressad i början av året men stärktes under andra halvåret. Marknaden för nya bilar ökade i Sverige och Danmark med 3 respektive 5 procent medan den minskade i Norge med 1 procent. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (12.074). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med cirka 455 Mkr eller med 4 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökad försäljning av nya bilar. Rörelseresultatet uppgick till 109 Mkr (194), jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -21 Mkr (-8). Avvikelsen mot föregående år, jämförelsestörande poster exkluderade, uppgick till -72 Mkr. Resultatavvikelsen är hänförlig till det första halvåret och förklaras bland annat av lägre efterfrågan på service i Sverige, engångskostnader i samband med utbyggnad av verkstadskapacitet och lägre marginal vid försäljning av begagnande bilar i Norge. Därutöver har de nya verksamheterna, Netbil och Tronrud Bil, påverkat rörelseresultatet negativt med -47 Mkr varav -23 Mkr avser första halvåret. Resultatet av kundfinansieringen uppgick till 114 Mkr (115). Jämförelsestörande poster (se tabell på sidan 4) uppgick till -21 Mkr (-8) och avser nedläggningskostnad för en verksamhet i Göteborg med -11 Mkr (-), kostnader för tvister med -9 Mkr (-2), kostnader för att dela ut Catena med 0 Mkr (-3) och avyttringar med -1 Mkr (-3). Finansnettot uppgick till 9 Mkr (-4). Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofinans ingår med 17 Mkr (15) och försäljning av aktierna i Viking Redningstjeneste med 7 Mkr (-).

4 Årets resultat uppgick till 93 Mkr (190) och vinst per aktie till 4,15 kronor (8,20). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Resultat från avvecklad verksamhet ingår i årets resultatet med 5 Mkr (57) och 0,25 kronor per aktie (2,50). Balansomslutningen uppgick till Mkr (5.962). Förvärven av Tronrud och rörelsen i Michaelsson & Nelin AB ökade balansomslutningen med cirka 500 Mkr medan utdelningen av Catena minskade balansomslutningen med cirka 750 Mkr. Kortfristiga räntebärande tillgångar ökade med 170 Mkr. Eget kapital uppgick till Mkr (1.286). Eget kapital har bland annat påverkats av kontantutdelning till aktieägarna med 185 Mkr, återköp av egna aktier med 164 Mkr och utdelningen av Catena som resulterade i ett tillskott till det egna kapitalet med netto 665 Mkr. 4/17 Föreslagen utdelning 8,00 kronor per aktie tar ianspråk 172 Mkr av det egna kapitalet. Soliditeten uppgick till 28 procent (22). Investeringar och avyttringar uppgick till 275 Mkr (266). Ersättningsinvesteringar representerade 22 Mkr (42), expansionsinvesteringar 45 Mkr (34), miljöinvesteringar 4 Mkr (4) och investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 3 Mkr (57). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till 201 Mkr (129). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 446 Mkr (185). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 48 Mkr (-33). Nettolåneskulden minskade med 915 Mkr under året och vid utgången av året redovisades en nettolånefordran på 31 Mkr. Förändringar i eget kapital Koncernen, Mkr Ingående balans Byte av redovisningsprincip, IAS Lösen av C-aktier Kontantutdelning till aktieägare Utdelning Catena 1) Återköp av aktier 2) Omräkningsdifferens m m Årets resultat Utgående balans ) 2) Utdelningen tog i anspråk 600 Mkr av koncernens egna kapital. Vidare realiserades vid utdelningstillfället en internvinst med Mkr. Vid utgången av 2006 uppgick innehavet av egna aktier till (-). Vägt genomsnittligt antal egna aktier under 2006 uppgick till (-). Jämförelsestörande poster Fjärde kvartalet Koncernen, Mkr Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av fastigheter Strukturkostnader, m m Catena Tvister Rörelseresultat Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av fastigheter/aktier Strukturkostnader, m m Catena Tvister Resultat före skatt

5 Personbilar 5/17 Leveranser Orderstock Antal nya Fjärde kvartalet 31 december personbilar Sverige Norge 1) Danmark 2) Totalt ) Tronrud ingår i leveranser vid utgången av 2006 med och i orderstock per 31 december 2006 med 95. 2) Scaniadam ingår i leveranser för helåret 2006 med (1.627). Nettoomsättning Rörelseresu Andra kvartalet Första halvåret Juli 04 Andra kvartalet Mkr juni % 2004 % Sverige ,2 74 2,9 Norge ,0 11 2,0 Danmark ,3-1 -0,5 Totalt ,8 84 2,5 Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal Fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Mkr % 2005 % Sverige ,3 65 2, Norge ,0 1 0, Danmark ,8 4 0, Totalt ,0 70 2, Återhämtning i Norge Bättre Serviceaffär i Sverige Marknaden för nya bilar ökade under kvartalet i Norge och Danmark med 2 respektive 4 procent medan den minskade i Sverige med 2 procent. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till Mkr (3.383). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade omsättningen med 8 procent eller cirka 255 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till högre omsättning vid försäljning av nya bilar. Personbilars rörelseresultat förbättrades med 9 Mkr och uppgick till 79 Mkr. Förbättringen är helt hänförlig till Bilaffären som redovisade ett resultat som var 20 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till en ökad marginal vid försäljning av begagnade bilar och ökad volym av nya bilar. Resultatet i Serviceaffären förbättrades jämfört med årets övriga kvartal medan det minskade jämfört med föregående års mycket goda resultat. Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 74 Mkr (65). Förbättringen är främst hänförlig till högre marginal vid försäljning av begagnade bilar och Serviceaffären, som efter en svag start på året successivt förbättrat resultatnivån. Bilia startade i början av 2006 en ny försäljningskanal av begagnade bilar på Internet under namnet Netbil. Bolagets kvartalsresultat uppgick till -3 Mkr, helåret -20 Mkr, vilket belastat rörelseresultatet i Sverige. Intresset och därmed försäljning genom auktionssajten ökar successivt. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 10 Mkr (1). Tronrud, förvärvades i början av året, belastade resultatet under kvartalet med totalt 13 Mkr varav 9 Mkr är rörelseförlust och 4 Mkr är förvärvskostnader. Efter omfattande problem med integrationen av Tronrud ökar stabiliteten i verksamheten och vi är försiktigt optimistiska inför Engångskostnader och kostnader för anpassning till Bilias redovisningsprinciper har belastat helårsresultatet med cirka 11 Mkr. Bilia Personbil redovisade ett rörelseresultat på 23 Mkr (1).

6 Resultatförbättringen är främst hänförbar till fler fakturerade nya bilar och högre marginal vid försäljning av begagnade bilar. Även Serviceaffären stärktes under kvartalet och resultatet var i nivå med föregående år. Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -5 Mkr (4). Försämringen 6/17 är hänförlig till Serviceaffären. Kostnaderna ökade under kvartalet främst beroende på felaktiga periodiseringar under året. Serviceaffärens underliggande lönsamhet är dock i nivå med årets första nio månader. I verkstäderna finns fortfarande outnyttjad potential framför allt genom ökad effektivitet.

7 Personbilar - uppdelat på Service- och Bilaffären 7/17 Nettoomsättning 2) Täckningsbidrag 3) Andra kvartalet Första halvåret Juli 04 Andra kvartalet Första halvåret Juli 04 Mkr juni juni Serviceaffären 1) marginal, % 11,2 9,7 10,9 10,1 10,5 10, Bilaffären 1) marg inal, % 1,2 2,0 1,0 1,7 0,9 1, Nettoomsättning Täckningsgrad Fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Mkr Serviceaffären 1) marginal, % 10,6 12,7 9,3 10,7 Bilaffären 1) ) 2) 3) - marginal, % 0,4-0,4 0,1 0,5 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar, tillbehör och bensin inom personbilsverksamheten. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Täckningsbidraget är belastat med kalkylmässiga kostnader. Gemensamma kostnader för administration inom respektive produktområde belastar inte täckningsbidraget. Ökade leveranser av nya bilar i Norge Högre marginal begagnade bilar Serviceaffärens försäljning ökade under kvartalet för jämförbara verksamheter med cirka 3 procent. Norge och Sverige ökade med 17 respektive 1 procent medan Danmark minskade med 4 procent. Täckningsbidraget minskade med 18 Mkr till följd av ett svagt resultat i den danska verksamheten, där dessutom en redovisningsförändring påverkat jämförelsen mellan kvartalen med cirka 5 Mkr. Kvartalet innehöll en arbetsdag mindre jämfört med föregående år. Bilaffärens leveranser av nya bilar ökade under kvartalet för jämförbara verksamheter med 3 procent medan orderingången minskade med 6 procent. Omsättningsökningen, 12 procent för jämförbara verksamheter, är hänförlig till Norge som utnyttjat möjligheten att öka försäljningen av nya bilar inför en aviserad skattehöjning på vissa modeller, koldioxidbaserad nybilsbeskattning, som gäller från årsskiftet. Täckningsbidraget förbättrades med 20 Mkr och uppgick till 11 Mkr och täckningsgraden med 0,8 procentenheter till 0,4 procent. Förbättringen förklaras av ökad marginal vid försäljning av begagnade bilar och högre omsättning i Norge. Lagren av nya och begagnade bilar ökade något under kvartalet men är sammantaget på en tillfredsställande nivå Serviceaffären Nettoomsättning, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Bilaffären Nettoomsättning, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Serviceaffären Täckningsbidrag, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Bilaffären Täckningsbidrag, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv

8 Avvecklad verksamhet, Micro 8/17 Resultat från avvecklad verksamhet Mkr Nettoomsättning - 44 Kostnad för sålda varor - 25 Övriga rörelseintäkter - 1 Försäljningskostnader - 26 Administrationskostnader - 7 Övriga rörelsekostnader - 2 Finansiella kostnader - 1 Resultat före skatt Skatt - 5 Resultat efter skatt men före resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet Resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet före skatt Skatt hänförlig till resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet - 15 Resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet efter skatt Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Resultat per aktie, kr - -2,20 Effekter på enskilda tillgångar och skulder i koncernen från avvecklad verksamhet Mkr Materiella anläggningstillgångar - 2 Finansiella anläggningstillgångar - 8 Räntebärande fordringar - 6 Övriga skulder - 3 Avyttrade tillgångar och skulder, netto - 13

9 Avvecklad verksamhet, Fastigheter 9/17 Resultat från avvecklad verksamhet Mkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter - 51 Administrationskostnader Finansiella kostnader 9 10 Resultat före skatt Skatt Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Resultat per aktie, kr 0,25 4,70 Effekter på enskilda tillgångar och skulder i koncernen från avvecklad verksamhet Mkr Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar - 6 Räntebärande fordringar - 22 Övriga fordringar - 17 Likvida medel - 0 Räntebärande skulder - 23 Avsättningar - 9 Övriga skulder Leverantörsskulder - 13 Avyttrade tillgångar och skulder, netto - 526

10 Förvärv av verksamhet 10/17 Tronrud Bil Holding AS I februari 2006 förvärvade Bilia Tronrud Bil Holding AS, som är Norges största BMWåterförsäljare, för 83 Mkr som erlades kontant. Tronrud Bil Holding AS säljer även Ford, Honda, Nissan och Mini. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Tronrud Bil Holding AS värde redovisat i Mkr före förvärvet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 19 Erlagd köpeskilling, kontant 83 Kassa, förvärvad 18 Netto kassautflöde 65 Goodwill har uppkommit vid förvärvet av Tronrud Bil Holding AS om 19 Mkr. Förvärvade kundrelationer om 14 Mkr, distributionsrätt om 17 Mkr, varumärke om 9 Mkr och konkurrensbegränsningsklausul om 5 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 5 år, distributionsrätt och varumärke skrivs av på 10 år och konkurrensbegränsningsklausul på 6 år. Vår bedömning är att någon tilläggsköpeskilling inte kommer att utfalla. Vi har därför reducerat den ursprungliga goodwillposten med beräknad tilläggsköpeskilling.

11 Förvärv av verksamhet 11/17 Michaelsson & Nelin AB Den 1 januari 2006 förvärvade Bilia rörelsen i Michaelsson & Nelin AB, som är en av Sveriges största begagnathandlare av personbilar med verksamhet i Uppsala, för 42 Mkr som erlades kontant. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Michaelsson & Nelin AB värde redovisat i Mkr före förvärvet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1-1 Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Leverantörsskulder och övriga skulder 0-0 Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 11 Erlagd köpeskilling, kontant 42 Kassa, förvärvad - Netto kassautflöde 42 Goodwill har uppkommit vid förvärvet av Michaelsson & Nelin AB om 11 Mkr. Förvärvade kundrelationer om 7 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar och skrivs av på 5 år.

12 Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, redovisning, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings- och IT-verksamhet främst åt bolag inom koncernen. Moderbolagets kostnader uppgick till 16 Mkr (17). Kostnader för tvister ingår med 1 Mkr (4). Övrigt Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning med 8,00 kronor per aktie (8,00). Förslag om återköp av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om återköp över Stockholmsbörsen av upp till 10 procent av antalet utestående egna aktier vid tidpunkten för den ordinarie årsstämman, den 18 april Styrelsen har idag beslutat att föreslå årsstämman att aktiekapitalet ska nedsättas genom indragning av återköpta aktier. Bolagets innehav uppgår idag till aktier. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen med följande ändring. 12/17 Bilias innehav i Volvofinans AB har under 2005 redovisats i enlighet med reglerna i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, och värderades till verkligt värde, vilket motsvarade förändringar i Volvofinans ABs eget kapital. Vid fortsatt analys av redovisningsreglerna enligt IFRS har konstaterats att Bilias innehav i Volvofinans AB ska redovisas enligt reglerna i IAS 28 Innehav i intresseföretag, vilket innebär att Bilias andel av Volvofinans ABs resultat ingår i Bilias resultat. Denna förändrade princip får ingen effekt på Bilias resultat- och balansräkningar. Ändringar av IAS 19 Ersättningar till anställda, ändringar av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering och IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar och klassificering tillämpas från och med den 1 januari De nya respektive reviderade IFRSstandarder som trätt i kraft med tillämpning från den 1 januari 2006 får ingen effekt på Biliakoncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och eget kapital. Revision Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Årsstämma 2007 Årsstämma hålls den 18 april 2007 klockan 1600 på Scandic Crown Hotel i Göteborg. Nästa rapport Rapport för första kvartalet 2007 publiceras den 8 maj Göteborg den 9 februari 2007 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna VD Jan Pettersson eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: Organisationsnummer:

13 13/17 INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR Personbilar Övrigt 1) Moderbolaget Elimineringar Summa Mkr NETTOOMSÄTTNING Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Summa nettoomsättning RESULTAT Rörelseresultat per rörelsegren Finansnetto per rörelsegren Årets skattekostnad 2) Resultat vid avyttring av avvecklad rörelsegren, netto efter skatt 5 57 Årets resultat ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Tillgångar, ej räntebärande Tillgångar, räntebärande Tillgångar som innehas för försäljning - 16 Elimineringar Summa tillgångar Skulder, ej räntebärande Skulder, räntebärande Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning - 3 Elimineringar Summa eget kapital och skulder Investeringar, netto Avskrivningar Summa avskrivningar Kostnader utöver avskrivningar som ej motsvaras av utbetalningar 3) INFORMATION OM GEOGRAFISKA OMRÅDEN Nettoomsättning Tillgångar Investeringar Mkr Sverige Norge Danmark Övrigt Moderbolaget Tillgångar som innehas för försäljning Elimineringar Totalt Biliakoncernen ) 2) 3) Övriga bolag samt jämförelsestörande poster. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -21 Mkr (5). I finansnettot ingår jämförelsestörande poster med 7 Mkr (-). Avser ofördelade skattekostnader. Ej kassapåverkande poster. 12/16

14 Koncernresultaträkning 14/17 Fjärde kvartalet Mkr Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Årets resultat Vinst per aktie, kr 2,55 3,00 4,35 8,20 Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal Vinst per aktie, kr 2,45 3,00 4,15 8,20 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa Rörelseresultat per rörelsegren Fjärde kvartalet Mkr Personbilar Moderbolaget Övrigt, elimineringar Rörelseresultat

15 Koncernbalansräkning 15/17 Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar 0 30 Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Räntebärande fordringar 2) Övriga fordringar Likvida medel 2) Tillgångar som innehas för försäljning - 16 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Reserver -6 5 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning Summa eget kapital och skulder Tillgångar Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder Räntebärande ) Varav räntebärande

16 Koncernens kassaflödesanalys 16/17 Fjärde kvartalet Mkr RÖRELSEN Den löpande verksamheten Rörelseresultat Finansiella poster Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar och avyttringar i anläggningar Räntebärande fordringar Företagsförvärv Avyttringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Återstår efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Förändring av banklån och övriga lån 1) Lösen förlagsaktier Utdelning till aktieägare och återköp av egna aktier Likvida medel Catena Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exkl omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut ) Förändringen av lån har påverkats av återbetalning av lån från Catena, som delades ut till Bilias aktieägare under andra kvartalet Nettobeloppet i kassaflödesanalysen, 499 Mkr, inkluderar bland annat Catenas återbetalning av lån med 1,6 Mdr och Bilias amortering av externa lån.

17 17/17 Kvartalsöversikt K v a r t a l Koncernen 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, % 1,4 2,4 1,2 1,6 0,2 0,8 1,0 1,6 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,3 2,3 1,1 1,6 0,2 0,5 0,7 1,6 Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat från kvarvarande verksamheter, Mkr Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 2,45 2,33 2,36 2,28 2,26 2,35 2,42 2,43 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 16,0 14,1 11,1 10,0 8,1 6,0 5,8 6,2 Avkastning på eget kapital, % 1) 14,0 15,2 13,8 15,8 15,4 10,8 7,6 6,3 Nettolåneskuld/ Eget kapital, ggr 0,44 0,70 0,47 0,69 0,86 0,04-0,01-0,02 Soliditet, % Data per aktie (kr) 2) Periodens resultat 0,35 2,75 2,10 3,00 0,45 3) 0,70 5) 0,55 7) 2,45 9) Eget kapital ) 77 6) 76 8) 78 10) 1) Rullande 12 månader. 2) Beräknat på antalet utestående aktier, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 31/3-06, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 30/6-06, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 30/9-06, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 31/12-06,

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Första kvartalet: januari-mars 2014

Första kvartalet: januari-mars 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Första kvartalet: januari-mars 2014 94% intäktsökning för Mobilt sök. Andelen multiscreenintäkter av totala annonsintäkter ökar till 90% (82). Justerad EBITDA i linje med helårsprognosen.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer