pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006"

Transkript

1 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 130 Mkr (202). Årets resultat uppgick till 93 Mkr (190) och vinst per aktie till 4,15 kronor (8,20). Utdelning föreslås med 8,00 kronor (8,00). Fjärde kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (55). Resultat före skatt uppgick till 69 Mkr (55). Nettoresultatet uppgick till 54 Mkr (70) och vinst per aktie till 2,45 kronor (3,00). I en kommentar till bokslutet säger Bilias VD Jan Pettersson: Resultatet under fjärde kvartalet var på en acceptabel nivå och bättre än föregående år. Den svenska och norska verksamheten hade en stark avslutning på året, medan den danska sviktade. Serviceaffären fortsatte, efter en svag inledning på året, att utvecklas väl liksom nybilsvolym och begagnatmarginal. Bilias position kommer att stärkas ytterligare genom förvärven av Hans Persson-koncernen och Bilgruppen. 1) 2) Fjärde kvartalet Koncernen Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % 1,6 1,6 0,9 1,7 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,6 1,6 0,8 1,6 Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Årets resultat från kvarvarande verksamheter, Mkr Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt, Mkr Årets resultat, Mkr Vinst per aktie, kronor 2) 2,45 3,00 4,15 8,20 Jämförelsestörande poster framgår av sidan 4. Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 13.

2 Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång Bilia tecknade en avsiktsförklaring om förvärv av rörelsen i en Ford- och Mazdaåterförsäljare i Sverige, Bilgruppen i Enköping Sala AB, samt Bilgruppen i Kungsängen AB. Verksamheten beräknas omsätta cirka 200 Mkr under Köpeskillingen, motsvarande förvärvade tillgångar, beräknas till knappt 50 Mkr. Antalet anställda är 42 personer. Bilia tecknade en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga rörelsedrivande dotterföretag till Hans Persson Bil AB. Hans Persson är en av Sveriges största återförsäljare av Volvo, Ford och Renault. Verksamheten bedrivs i Västerås, Köping, Sala, Hallstahammar, Arboga, Fagersta, Avesta och Hedemora. Den genomsnittliga omsättningen uppgick under 2004 och 2005 till cirka 1,3 Mdr och rörelsemarginalen till cirka 2,4 procent. Antalet anställda är 320 personer. Bilia träffade en förlikning med skattemyndigheten i Hamburg, Tyskland, innebärande en total kostnad för Bilia på 0,9 Mkr. Skattemyndighetens ursprungliga krav var cirka 19 Mkr. Bilia kommer från och med april 2007 att starta försäljning och service av Fords produkter i nuvarande anläggningar i Segeltorp och Nacka, Stockholm. Bilia i Norge avyttrade innehavet av aktier i Viking Redningstjeneste med en reavinst på 6,8 Mkr. Händelser rapporterade tidigare under året Bilia förvärvade i februari Tronrud Bil Holding AS som är Norges största BMWåterförsäljare. Tronrud Bil Holding AS ingår i Biliakoncernen från förvärvstidpunkten. Årsstämman den 19 april beslutade om utdelning av Bilias fastighetsbestånd, Catena AB, till Bilias aktieägare. Catenas nettoresultat för det första kvartalet 2006 och kvarta- 2/17 len 2005 redovisas under rubriken resultat från avvecklad verksamhet. Ekonomiska mål Som en konsekvens av utdelningen av Catena har rörelsemarginalmålet reducerats från 3,0 procent till 2,2 procent. Övriga ekonomiska mål är oförändrade. Styrelsen beslutade, i enlighet med årsstämmans bemyndigande, att återköpa egna aktier. Per den 5 februari 2007 uppgick Bilias innehav av egna aktier till aktier med en snittkurs på 98 kronor/aktie. Totalt kan aktier förvärvas enligt årsstämmans bemyndigande. Stockholms Tingsrätt friade den 7 juni Bilia och övriga sju Volvo-återförsäljare från misstankarna om olagligt prissamarbete under åren Konkurrensverkets krav på konkurrensskadeavgift med 55,3 Mkr ogillades helt och Bilia tillerkändes ersättning för rättegångskostnader. Konkurrensverket överklagade domen den 28 juni till Marknadsdomstolen som är sista instans. Målet beräknas tas upp till förnyad behandling under slutet av Bilia startade försäljning och service av Hyundais personbilar och lätta lastbilar i Osloområdet från Bilias anläggning i Jessheim. Fjärde kvartalet 2006 Efterfrågan på bilar och service i Bilias marknadsområden var sammantaget på en bra nivå. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till Mkr (3.384). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med cirka 255 Mkr eller med 8 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökad försäljning av nya bilar. Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (55), jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -1 Mkr (0). Förbättringen är främst

3 hänförlig till ökad försäljning av nya bilar och högre marginal vid försäljning av begagnade bilar. Serviceaffären utvecklades väl under kvartalet även om resultatet inte nådde upp till föregående års höga nivå. Resultatet från kundfinansieringen uppgick till 32 Mkr (32). Jämförelsestörande poster (se tabell på sidan 4) uppgick under kvartalet till -1 Mkr (0) och avser kostnader för tvister med -1 Mkr (8). Föregående år inkluderade kostnader för utdelning av Catena med -3 Mkr och avyttringar med -5 Mkr. Finansnettot uppgick till 8 Mkr (0). Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofinans ingår med 5 Mkr (4) och vinst vid försäljning av aktierna i Viking Redningstjeneste med 7 Mkr (-). Nettoresultatet uppgick till 54 Mkr (70) och vinst per aktie till 2,45 kronor (3,00). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Catena som utdelades under året ingick i föregående års nettoresultat med 35 Mkr och 1,55 kronor per aktie. Balansomslutningen ökade under kvartalet med 819 Mkr till Mkr. Rörelsefordringar och varulager ökade med cirka 585 Mkr. Ökningen var särskilt stor i Norge som hade en betydande försäljningsökning av nya bilar under december månad. Eget kapital ökade under kvartalet med 30 Mkr och uppgick vid kvartalets utgång till Mkr. Investeringar och avyttringar uppgick till 3 Mkr (25). Ersättningsinvesteringar representerade 7 Mkr (18), expansionsinvesteringar 6 Mkr (12), miljöinvesteringar 2 Mkr (2) och investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 2 Mkr (24). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till -14 Mkr (-31). Antalet anställda minskade under kvartalet med 31 personer och uppgick till personer. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71 Mkr (-46). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 62 Mkr (-47). Netto- 3/17 lånefordran ökade under kvartalet med 14 Mkr till 31 Mkr Efterfrågan på nya bilar och service i Bilias marknadsområden var sammantaget på en bra nivå. Efterfrågan på begagnade bilar i Bilias marknader och service i Sverige var pressad i början av året men stärktes under andra halvåret. Marknaden för nya bilar ökade i Sverige och Danmark med 3 respektive 5 procent medan den minskade i Norge med 1 procent. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (12.074). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med cirka 455 Mkr eller med 4 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökad försäljning av nya bilar. Rörelseresultatet uppgick till 109 Mkr (194), jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -21 Mkr (-8). Avvikelsen mot föregående år, jämförelsestörande poster exkluderade, uppgick till -72 Mkr. Resultatavvikelsen är hänförlig till det första halvåret och förklaras bland annat av lägre efterfrågan på service i Sverige, engångskostnader i samband med utbyggnad av verkstadskapacitet och lägre marginal vid försäljning av begagnande bilar i Norge. Därutöver har de nya verksamheterna, Netbil och Tronrud Bil, påverkat rörelseresultatet negativt med -47 Mkr varav -23 Mkr avser första halvåret. Resultatet av kundfinansieringen uppgick till 114 Mkr (115). Jämförelsestörande poster (se tabell på sidan 4) uppgick till -21 Mkr (-8) och avser nedläggningskostnad för en verksamhet i Göteborg med -11 Mkr (-), kostnader för tvister med -9 Mkr (-2), kostnader för att dela ut Catena med 0 Mkr (-3) och avyttringar med -1 Mkr (-3). Finansnettot uppgick till 9 Mkr (-4). Resultatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofinans ingår med 17 Mkr (15) och försäljning av aktierna i Viking Redningstjeneste med 7 Mkr (-).

4 Årets resultat uppgick till 93 Mkr (190) och vinst per aktie till 4,15 kronor (8,20). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Resultat från avvecklad verksamhet ingår i årets resultatet med 5 Mkr (57) och 0,25 kronor per aktie (2,50). Balansomslutningen uppgick till Mkr (5.962). Förvärven av Tronrud och rörelsen i Michaelsson & Nelin AB ökade balansomslutningen med cirka 500 Mkr medan utdelningen av Catena minskade balansomslutningen med cirka 750 Mkr. Kortfristiga räntebärande tillgångar ökade med 170 Mkr. Eget kapital uppgick till Mkr (1.286). Eget kapital har bland annat påverkats av kontantutdelning till aktieägarna med 185 Mkr, återköp av egna aktier med 164 Mkr och utdelningen av Catena som resulterade i ett tillskott till det egna kapitalet med netto 665 Mkr. 4/17 Föreslagen utdelning 8,00 kronor per aktie tar ianspråk 172 Mkr av det egna kapitalet. Soliditeten uppgick till 28 procent (22). Investeringar och avyttringar uppgick till 275 Mkr (266). Ersättningsinvesteringar representerade 22 Mkr (42), expansionsinvesteringar 45 Mkr (34), miljöinvesteringar 4 Mkr (4) och investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 3 Mkr (57). Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till 201 Mkr (129). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 446 Mkr (185). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 48 Mkr (-33). Nettolåneskulden minskade med 915 Mkr under året och vid utgången av året redovisades en nettolånefordran på 31 Mkr. Förändringar i eget kapital Koncernen, Mkr Ingående balans Byte av redovisningsprincip, IAS Lösen av C-aktier Kontantutdelning till aktieägare Utdelning Catena 1) Återköp av aktier 2) Omräkningsdifferens m m Årets resultat Utgående balans ) 2) Utdelningen tog i anspråk 600 Mkr av koncernens egna kapital. Vidare realiserades vid utdelningstillfället en internvinst med Mkr. Vid utgången av 2006 uppgick innehavet av egna aktier till (-). Vägt genomsnittligt antal egna aktier under 2006 uppgick till (-). Jämförelsestörande poster Fjärde kvartalet Koncernen, Mkr Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av fastigheter Strukturkostnader, m m Catena Tvister Rörelseresultat Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av fastigheter/aktier Strukturkostnader, m m Catena Tvister Resultat före skatt

5 Personbilar 5/17 Leveranser Orderstock Antal nya Fjärde kvartalet 31 december personbilar Sverige Norge 1) Danmark 2) Totalt ) Tronrud ingår i leveranser vid utgången av 2006 med och i orderstock per 31 december 2006 med 95. 2) Scaniadam ingår i leveranser för helåret 2006 med (1.627). Nettoomsättning Rörelseresu Andra kvartalet Första halvåret Juli 04 Andra kvartalet Mkr juni % 2004 % Sverige ,2 74 2,9 Norge ,0 11 2,0 Danmark ,3-1 -0,5 Totalt ,8 84 2,5 Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal Fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Mkr % 2005 % Sverige ,3 65 2, Norge ,0 1 0, Danmark ,8 4 0, Totalt ,0 70 2, Återhämtning i Norge Bättre Serviceaffär i Sverige Marknaden för nya bilar ökade under kvartalet i Norge och Danmark med 2 respektive 4 procent medan den minskade i Sverige med 2 procent. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till Mkr (3.383). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade omsättningen med 8 procent eller cirka 255 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till högre omsättning vid försäljning av nya bilar. Personbilars rörelseresultat förbättrades med 9 Mkr och uppgick till 79 Mkr. Förbättringen är helt hänförlig till Bilaffären som redovisade ett resultat som var 20 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till en ökad marginal vid försäljning av begagnade bilar och ökad volym av nya bilar. Resultatet i Serviceaffären förbättrades jämfört med årets övriga kvartal medan det minskade jämfört med föregående års mycket goda resultat. Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 74 Mkr (65). Förbättringen är främst hänförlig till högre marginal vid försäljning av begagnade bilar och Serviceaffären, som efter en svag start på året successivt förbättrat resultatnivån. Bilia startade i början av 2006 en ny försäljningskanal av begagnade bilar på Internet under namnet Netbil. Bolagets kvartalsresultat uppgick till -3 Mkr, helåret -20 Mkr, vilket belastat rörelseresultatet i Sverige. Intresset och därmed försäljning genom auktionssajten ökar successivt. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 10 Mkr (1). Tronrud, förvärvades i början av året, belastade resultatet under kvartalet med totalt 13 Mkr varav 9 Mkr är rörelseförlust och 4 Mkr är förvärvskostnader. Efter omfattande problem med integrationen av Tronrud ökar stabiliteten i verksamheten och vi är försiktigt optimistiska inför Engångskostnader och kostnader för anpassning till Bilias redovisningsprinciper har belastat helårsresultatet med cirka 11 Mkr. Bilia Personbil redovisade ett rörelseresultat på 23 Mkr (1).

6 Resultatförbättringen är främst hänförbar till fler fakturerade nya bilar och högre marginal vid försäljning av begagnade bilar. Även Serviceaffären stärktes under kvartalet och resultatet var i nivå med föregående år. Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -5 Mkr (4). Försämringen 6/17 är hänförlig till Serviceaffären. Kostnaderna ökade under kvartalet främst beroende på felaktiga periodiseringar under året. Serviceaffärens underliggande lönsamhet är dock i nivå med årets första nio månader. I verkstäderna finns fortfarande outnyttjad potential framför allt genom ökad effektivitet.

7 Personbilar - uppdelat på Service- och Bilaffären 7/17 Nettoomsättning 2) Täckningsbidrag 3) Andra kvartalet Första halvåret Juli 04 Andra kvartalet Första halvåret Juli 04 Mkr juni juni Serviceaffären 1) marginal, % 11,2 9,7 10,9 10,1 10,5 10, Bilaffären 1) marg inal, % 1,2 2,0 1,0 1,7 0,9 1, Nettoomsättning Täckningsgrad Fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Mkr Serviceaffären 1) marginal, % 10,6 12,7 9,3 10,7 Bilaffären 1) ) 2) 3) - marginal, % 0,4-0,4 0,1 0,5 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar, tillbehör och bensin inom personbilsverksamheten. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Täckningsbidraget är belastat med kalkylmässiga kostnader. Gemensamma kostnader för administration inom respektive produktområde belastar inte täckningsbidraget. Ökade leveranser av nya bilar i Norge Högre marginal begagnade bilar Serviceaffärens försäljning ökade under kvartalet för jämförbara verksamheter med cirka 3 procent. Norge och Sverige ökade med 17 respektive 1 procent medan Danmark minskade med 4 procent. Täckningsbidraget minskade med 18 Mkr till följd av ett svagt resultat i den danska verksamheten, där dessutom en redovisningsförändring påverkat jämförelsen mellan kvartalen med cirka 5 Mkr. Kvartalet innehöll en arbetsdag mindre jämfört med föregående år. Bilaffärens leveranser av nya bilar ökade under kvartalet för jämförbara verksamheter med 3 procent medan orderingången minskade med 6 procent. Omsättningsökningen, 12 procent för jämförbara verksamheter, är hänförlig till Norge som utnyttjat möjligheten att öka försäljningen av nya bilar inför en aviserad skattehöjning på vissa modeller, koldioxidbaserad nybilsbeskattning, som gäller från årsskiftet. Täckningsbidraget förbättrades med 20 Mkr och uppgick till 11 Mkr och täckningsgraden med 0,8 procentenheter till 0,4 procent. Förbättringen förklaras av ökad marginal vid försäljning av begagnade bilar och högre omsättning i Norge. Lagren av nya och begagnade bilar ökade något under kvartalet men är sammantaget på en tillfredsställande nivå Serviceaffären Nettoomsättning, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Bilaffären Nettoomsättning, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Serviceaffären Täckningsbidrag, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Bilaffären Täckningsbidrag, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv

8 Avvecklad verksamhet, Micro 8/17 Resultat från avvecklad verksamhet Mkr Nettoomsättning - 44 Kostnad för sålda varor - 25 Övriga rörelseintäkter - 1 Försäljningskostnader - 26 Administrationskostnader - 7 Övriga rörelsekostnader - 2 Finansiella kostnader - 1 Resultat före skatt Skatt - 5 Resultat efter skatt men före resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet Resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet före skatt Skatt hänförlig till resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet - 15 Resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet efter skatt Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Resultat per aktie, kr - -2,20 Effekter på enskilda tillgångar och skulder i koncernen från avvecklad verksamhet Mkr Materiella anläggningstillgångar - 2 Finansiella anläggningstillgångar - 8 Räntebärande fordringar - 6 Övriga skulder - 3 Avyttrade tillgångar och skulder, netto - 13

9 Avvecklad verksamhet, Fastigheter 9/17 Resultat från avvecklad verksamhet Mkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter - 51 Administrationskostnader Finansiella kostnader 9 10 Resultat före skatt Skatt Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Resultat per aktie, kr 0,25 4,70 Effekter på enskilda tillgångar och skulder i koncernen från avvecklad verksamhet Mkr Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar - 6 Räntebärande fordringar - 22 Övriga fordringar - 17 Likvida medel - 0 Räntebärande skulder - 23 Avsättningar - 9 Övriga skulder Leverantörsskulder - 13 Avyttrade tillgångar och skulder, netto - 526

10 Förvärv av verksamhet 10/17 Tronrud Bil Holding AS I februari 2006 förvärvade Bilia Tronrud Bil Holding AS, som är Norges största BMWåterförsäljare, för 83 Mkr som erlades kontant. Tronrud Bil Holding AS säljer även Ford, Honda, Nissan och Mini. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Tronrud Bil Holding AS värde redovisat i Mkr före förvärvet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 19 Erlagd köpeskilling, kontant 83 Kassa, förvärvad 18 Netto kassautflöde 65 Goodwill har uppkommit vid förvärvet av Tronrud Bil Holding AS om 19 Mkr. Förvärvade kundrelationer om 14 Mkr, distributionsrätt om 17 Mkr, varumärke om 9 Mkr och konkurrensbegränsningsklausul om 5 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 5 år, distributionsrätt och varumärke skrivs av på 10 år och konkurrensbegränsningsklausul på 6 år. Vår bedömning är att någon tilläggsköpeskilling inte kommer att utfalla. Vi har därför reducerat den ursprungliga goodwillposten med beräknad tilläggsköpeskilling.

11 Förvärv av verksamhet 11/17 Michaelsson & Nelin AB Den 1 januari 2006 förvärvade Bilia rörelsen i Michaelsson & Nelin AB, som är en av Sveriges största begagnathandlare av personbilar med verksamhet i Uppsala, för 42 Mkr som erlades kontant. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Michaelsson & Nelin AB värde redovisat i Mkr före förvärvet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1-1 Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Leverantörsskulder och övriga skulder 0-0 Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 11 Erlagd köpeskilling, kontant 42 Kassa, förvärvad - Netto kassautflöde 42 Goodwill har uppkommit vid förvärvet av Michaelsson & Nelin AB om 11 Mkr. Förvärvade kundrelationer om 7 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar och skrivs av på 5 år.

12 Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, redovisning, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings- och IT-verksamhet främst åt bolag inom koncernen. Moderbolagets kostnader uppgick till 16 Mkr (17). Kostnader för tvister ingår med 1 Mkr (4). Övrigt Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning med 8,00 kronor per aktie (8,00). Förslag om återköp av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om återköp över Stockholmsbörsen av upp till 10 procent av antalet utestående egna aktier vid tidpunkten för den ordinarie årsstämman, den 18 april Styrelsen har idag beslutat att föreslå årsstämman att aktiekapitalet ska nedsättas genom indragning av återköpta aktier. Bolagets innehav uppgår idag till aktier. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen med följande ändring. 12/17 Bilias innehav i Volvofinans AB har under 2005 redovisats i enlighet med reglerna i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, och värderades till verkligt värde, vilket motsvarade förändringar i Volvofinans ABs eget kapital. Vid fortsatt analys av redovisningsreglerna enligt IFRS har konstaterats att Bilias innehav i Volvofinans AB ska redovisas enligt reglerna i IAS 28 Innehav i intresseföretag, vilket innebär att Bilias andel av Volvofinans ABs resultat ingår i Bilias resultat. Denna förändrade princip får ingen effekt på Bilias resultat- och balansräkningar. Ändringar av IAS 19 Ersättningar till anställda, ändringar av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering och IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar och klassificering tillämpas från och med den 1 januari De nya respektive reviderade IFRSstandarder som trätt i kraft med tillämpning från den 1 januari 2006 får ingen effekt på Biliakoncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och eget kapital. Revision Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Årsstämma 2007 Årsstämma hålls den 18 april 2007 klockan 1600 på Scandic Crown Hotel i Göteborg. Nästa rapport Rapport för första kvartalet 2007 publiceras den 8 maj Göteborg den 9 februari 2007 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna VD Jan Pettersson eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: Organisationsnummer:

13 13/17 INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR Personbilar Övrigt 1) Moderbolaget Elimineringar Summa Mkr NETTOOMSÄTTNING Extern nettoomsättning Intern nettoomsättning Summa nettoomsättning RESULTAT Rörelseresultat per rörelsegren Finansnetto per rörelsegren Årets skattekostnad 2) Resultat vid avyttring av avvecklad rörelsegren, netto efter skatt 5 57 Årets resultat ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Tillgångar, ej räntebärande Tillgångar, räntebärande Tillgångar som innehas för försäljning - 16 Elimineringar Summa tillgångar Skulder, ej räntebärande Skulder, räntebärande Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning - 3 Elimineringar Summa eget kapital och skulder Investeringar, netto Avskrivningar Summa avskrivningar Kostnader utöver avskrivningar som ej motsvaras av utbetalningar 3) INFORMATION OM GEOGRAFISKA OMRÅDEN Nettoomsättning Tillgångar Investeringar Mkr Sverige Norge Danmark Övrigt Moderbolaget Tillgångar som innehas för försäljning Elimineringar Totalt Biliakoncernen ) 2) 3) Övriga bolag samt jämförelsestörande poster. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -21 Mkr (5). I finansnettot ingår jämförelsestörande poster med 7 Mkr (-). Avser ofördelade skattekostnader. Ej kassapåverkande poster. 12/16

14 Koncernresultaträkning 14/17 Fjärde kvartalet Mkr Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Årets resultat Vinst per aktie, kr 2,55 3,00 4,35 8,20 Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal Vinst per aktie, kr 2,45 3,00 4,15 8,20 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa Rörelseresultat per rörelsegren Fjärde kvartalet Mkr Personbilar Moderbolaget Övrigt, elimineringar Rörelseresultat

15 Koncernbalansräkning 15/17 Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar 0 30 Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Räntebärande fordringar 2) Övriga fordringar Likvida medel 2) Tillgångar som innehas för försäljning - 16 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Reserver -6 5 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning Summa eget kapital och skulder Tillgångar Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder Räntebärande ) Varav räntebärande

16 Koncernens kassaflödesanalys 16/17 Fjärde kvartalet Mkr RÖRELSEN Den löpande verksamheten Rörelseresultat Finansiella poster Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar och avyttringar i anläggningar Räntebärande fordringar Företagsförvärv Avyttringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Återstår efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Förändring av banklån och övriga lån 1) Lösen förlagsaktier Utdelning till aktieägare och återköp av egna aktier Likvida medel Catena Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exkl omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut ) Förändringen av lån har påverkats av återbetalning av lån från Catena, som delades ut till Bilias aktieägare under andra kvartalet Nettobeloppet i kassaflödesanalysen, 499 Mkr, inkluderar bland annat Catenas återbetalning av lån med 1,6 Mdr och Bilias amortering av externa lån.

17 17/17 Kvartalsöversikt K v a r t a l Koncernen 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, % 1,4 2,4 1,2 1,6 0,2 0,8 1,0 1,6 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,3 2,3 1,1 1,6 0,2 0,5 0,7 1,6 Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat från kvarvarande verksamheter, Mkr Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 2,45 2,33 2,36 2,28 2,26 2,35 2,42 2,43 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 16,0 14,1 11,1 10,0 8,1 6,0 5,8 6,2 Avkastning på eget kapital, % 1) 14,0 15,2 13,8 15,8 15,4 10,8 7,6 6,3 Nettolåneskuld/ Eget kapital, ggr 0,44 0,70 0,47 0,69 0,86 0,04-0,01-0,02 Soliditet, % Data per aktie (kr) 2) Periodens resultat 0,35 2,75 2,10 3,00 0,45 3) 0,70 5) 0,55 7) 2,45 9) Eget kapital ) 77 6) 76 8) 78 10) 1) Rullande 12 månader. 2) Beräknat på antalet utestående aktier, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 31/3-06, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 30/6-06, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 30/9-06, ) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, ) Beräknat på antalet utestående aktier per 31/12-06,

Rapport för första kvartalet 2006

Rapport för första kvartalet 2006 pressinformation 4 maj 2006 Rapport för första kvartalet 2006 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.200 Mkr (2.696). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 33 Mkr

Läs mer

Rapport för andra kvartalet och första halvåret 2006

Rapport för andra kvartalet och första halvåret 2006 pressinformation 2 augusti 2006 Rapport för andra kvartalet och första halvåret 2006 Andra kvartalet Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 29 Mkr (75). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2006 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2006 och årets första nio månader pressinformation 26 oktober 2006 Rapport för tredje kvartalet 2006 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 32 Mkr (35). Resultat före

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2008

pressinformation Rapport för första kvartalet 2008 pressinformation 6 maj 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.798 Mkr (3.309). Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (41). Nettoresultatet uppgick till

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader pressinformation 27 oktober 2005 Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (82). Resultatet före skatter uppgick till 68 Mk (75)

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Fjärde kvartalet

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Fjärde kvartalet pressinformation 9 februari 2011 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Nettoomsättningen uppgick till 16 257 Mkr (13 700). Årets resultat uppgick till 407 Mkr (114) och resultat per

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet pressinformation 29 april 2010 Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.742 Mkr (3.040). Rörelseresultatet uppgick till 83 Mkr (-16) och marginalen till 2,2 procent

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Rapport för andra kvartalet och första halvåret 2004

Rapport för andra kvartalet och första halvåret 2004 pressinformation Rapport för andra kvartalet och första halvåret 2004 4 augusti 2004 Andra kvartalet (jämfört med Nya Bilia proforma 2003) Nettoomsättningen ökade till 3.413 Mkr (2.947). Nettoresultatet

Läs mer

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2011

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2011 1 (15) pressinformation 28 oktober 211 Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 211 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 38 Mkr (11 637). Periodens resultat uppgick till 321

Läs mer

Q2Bilia Halvårsrapport 2005

Q2Bilia Halvårsrapport 2005 Q2Bilia Halvårsrapport 2005 Andra kvartalet Rörelseresultatet förbättrades med 10 Mkr till 92 Mkr. Nettoresultatet ökade till 63 Mkr (56) och vinsten per aktie till 2,75 kronor (2,25). Första halvåret

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2004

pressinformation Rapport för första kvartalet 2004 pressinformation Rapport för första kvartalet 2004 28 april 2004 (jämfört med Nya Bilia proforma 2003) Nettoresultatet ökade till 47 Mkr (36) och vinsten per aktie till 1,80 kronor (1,40). Nettoomsättningen

Läs mer

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2008

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2008 pressinformation 24 oktober 2008 Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2008 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 10.945 Mkr (10.884). Rörelseresultatet uppgick till 60 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2008

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2008 pressinformation 6 februari 2009 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2008 Bokslutet för 2008 Nettoomsättningen uppgick till 14.280 Mkr (15.402). Årets resultat uppgick till -110 Mkr (100) och resultat

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 17 662 Mkr (18 160). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Marknadens utveckling. Allmänt om verksamheten. Viktiga händelser under året. Ägarförhållanden. Nyckeltal. Koncernen och moderbolaget

Marknadens utveckling. Allmänt om verksamheten. Viktiga händelser under året. Ägarförhållanden. Nyckeltal. Koncernen och moderbolaget Förvaltningsberättelse Koncernen och moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören i Bilia AB (publ), organisationsnummer 6112-69, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662). Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013 Rapport för första kvartalet 2013 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 048 Mkr (4 562). Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2011 Bokslut 2011 Fjärde kvartalet

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2011 Bokslut 2011 Fjärde kvartalet pressinformation 3 februari 2012 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2011 Bokslut 2011 Nettoomsättningen uppgick till 18 160 Mkr (16 257). Årets resultat uppgick till 420 Mkr (407) och resultat per

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 128 Mkr (13 380). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2004

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2004 pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2004 8 februari 2005 Bokslutet för 2004 (Jämfört med Nya Bilia proforma 2003) Nettoomsättningen uppgick till 11.941 Mkr (11.124). Nettoresultatet

Läs mer

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010 pressinformation 29 oktober 2010 Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 11 637 Mkr (9 862). Rörelseresultatet uppgick till 317 Mkr

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2011 Första halvåret Andra kvartalet

pressinformation Rapport för första halvåret 2011 Första halvåret Andra kvartalet 1 (15) pressinformation 27 juli 211 Rapport för första halvåret 211 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 9 21 Mkr (7 9). Rörelseresultatet uppgick till 239 Mkr (212) och marginalen till 2,6 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2009

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2009 pressinformation 9 februari 2010 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2009 Bokslutet 2009 Nettoomsättningen uppgick till 13.700 Mkr (14.280). Årets resultat uppgick till 114 Mkr (-110) och resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2009

pressinformation Rapport för första kvartalet 2009 pressinformation 5 maj 2009 Rapport för första kvartalet 2009 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.040 Mkr (3.798). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -8 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2005

Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2005 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2005 pressinformation 7 februari 2006 Bokslutet för 2005 Nettoomsättningen uppgick till 12.096 Mkr (11.592). Resultat före skatter uppgick till 324 Mkr (307). Årets

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (18)

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (18) Nettoomsättningen uppgick till 6 815 Mkr (5 433). Operativt rörelseresultat uppgick till 267 Mkr (195). Periodens resultat uppgick till 181 Mkr (143) och resultat per aktie till 3,50 kronor (2,80). Operativt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer