dl Ilir," 1111 ~111 fii=. Klllril dll .~1I<'~.dl IIII dlftlls~i ~IDf.BlI.f;bIllIIl ~ ji Söra Västra Samfällighetsförening l = "'" l-i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dl Ilir," 1111 ~111 fii=. Klllril dll .~1I<'~.dl IIII dlftlls~i ~IDf.BlI.f;bIllIIl ~ 1 1111 ji Söra Västra Samfällighetsförening l = "'" l-i"

Transkript

1 Söra Västra Samfällighetsförening dl Ilir," 1111 ~111.~1I<'~.dl IIII 11' rl~-".iii l = "'" l-i Klllril dll fii=. tl.~~ I 1='1 '~f (!!J [ ~, ~ ji dlftlls~i ~IDf.BlI.f;bIllIIl 1l

2 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Du kallas härmed till årsstämma med föreningen torsdagen den 23 sept kl i Söraskolans lilla matsal. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötet öppnas 2. Dagordningenjusteras 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Årsmötets behöriga utlysande 6. Fastställande av röstlängd 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden Förslag till disposition av överskott och underskott 9. Revisorernas berättelse 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 11. Ersättning till styrelse, revisorer och kontaktpersoner Styrelsens förslag till årsstämman 13. Motioner till årsstämman 14. Förslag till budget för perioden Fastställande av debiteringslängd 2010/2011 med betalningstillfållen 16. Val av ordförande för föreningen (1 år) 17. Val av två ordinarie ledamöter (2 år) 18. Val av två ersättare (1 år) 19. Val av två ordinarie revisorer (1 år) 20. Val av två ersättare (1 år) 21. Val av valberedning (1 år) 22. Val av stugvärdar (1 år) 23. Val av ansvarig för grannsamverkan (1 år) 24. Justering av protokollet 25. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 26. Mötet avslutas

3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN Ändamål Ändamålet med föreningens verksamhet är att förvalta samfållighetens gemensamma egendom. Den omfattar våra gemensamhetsanläggningar kallade Söra GAS och Söra GA6. Den förra omfattar kvartersgårdarna Häggkullen och Simborgaren, gångvägar, TV -anläggning, förråd, planteringar m.m., medan GA6 inbegriper garage, soprum och parkeringsplatser. I GAS ingår samtliga 153 fastigheter och i GA6 124 rad- och vinkelhus. Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Suppleanter Sara Johansson S6 Ro If Rosenbäck Alf Persson S23 Mattias Kregert S32 Kent Lindholtz H22 Lotta Hansen S27 Camilla Ahrden (har ej närvarit vid styrelsens sammanträden) Övriga förtroendevalda Revisorer Valberedning Stugvärdar Grannsamverkan Catarina Nilsson S86, ordinarie Lena Luckander S94, ordinarie Sirpa Hahmo S3I, suppleant Tommy Sjögren S78, suppleant Maria Mulmo Peter Hansen Birgitta Halling Mona Rosada H49, Häggkullen - ersätts av Miranda Eklund, H4I Kristin Starck S74, Simborgaren Peter Starck S74 Sammanträden Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft Il protokollförda möten. Före och efter städdagarna har också styrelsen haft träffar med kontaktpersonerna. Motioner Till stämman den 23:e september 2010 har inga motioner inkommit. Styrelsen lämnar ett förslag till stämman. Orgnr Sidan I av 3

4 I ~ I SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Avloppsproblem och rörskador Under året har inga avloppsskador uppkommit. Däremot har vi haft ett par läckor vid brandposter, bland annat på vändplanerna S3 och Hl. Vi har inte fått någon kostnad för dessa, utan Roslagsvatten har stått för alla kostnader. Belysning En armatur på H3 har bytts ut. Det har varit lite krångel med spotlights på S2. r>. " Ekonomi allmänt G:a 5: Kostnaderna för Snöröjning och Nodbyten har blivit väsentligt högre än budgeterat. Vi har dock inte behövt utnyttj a något av avsättningen för Rörskador, så budgeten går ihop även i år. G:a 6: Utfallet blev något bättre än budgeterat. Farthinder Ett farthinder har åter satts upp mellan S19 och S27. Det finns ett farthinder till i förrådet Uo3, men inga har ännu anmält att de kan montera det. Fibernät Vi har fått extra utgifter om c:a kr för byte av noder sedan garantitiden gått ut. De noder som sätts upp vid byten skall enligt uppgift från Teknikbyrån vara aven hållbarare typ. Garagelängor Två längor, SI och H2 har renoverats genom att nya gavlar satts upp och målats. Gemensamhetslokaler Ny stugvärd har kommit till Häggkullen. Det är Miranda Eklund som efterträtt Mona Rosada. Vi tackar Mona för ett utmärkt arbete under flera år. - Bokningssystem på vår webb har installerats men inte tagits i bruk än. - "Askkoppar" finns nu utanför lokalerna så att ingen längre behöver fimpa i rabatterna. - LAN-partyfeberl Lokalerna har hyrts ut för c:a kr med nätverk. Förra året var det under en tusenlapp. Hemsida, mailserver m.m. Servern har flyttats från sekreterarens hem och är nu istället placerad i Simborgaren. Styrelseprotokollen läggs nu ut på webben i enlighet med beslut som togs vid stämman förra året. Kabel-TV Vi har fortfarande Åkersberga Kabel-TV som leverantör av vår TV-lösning. Under året har vissa kanaler bytt plats i nätet. Under året har vi diskuterat med leverantören och kommit överens om vilka rutiner som ska gälla för felanmälan. Dessa finns utförligt beskrivna i Söra Surr och för att föreningen eller enskild medlem inte ska drabbas av extra kostnader är det viktigt att dessa följs. Lekplatser Lekplatsen Uo3 har upprustats. Bland annat har en karusell, sandlådebord och sittgrupp tillkommit. Aterstår att åtgärda lekplatserna vid Uo l, Uo2 och Uo4. Styrelsen ser fram emot att få förslag till åtgärder för dessa lekplatser. Orgnr Sidan 2 av3

5 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Parkering och övergivna bilar Parkerings eländet har fortsatt under året. Detta främst beroende på att de som har flera bilar inte ställer in den ena i garaget. Orsaken till detta är bland annat att garaget används till extra förråd eller av ren slöhet. Den bil som stått och skrotat på H2 sedan augusti har i månadsskiftet maj/juni tagits bort genom kommunens försorg efter idogt arbete från styrelsen. Snöröjning och sopning av sand Genom den snörika vintern blev snöröjning och sandning väsentligt dyrare är budgeterat. Kostnaden blev ca mot budgeterat Sopningskostnaden blev istället billigare än budgeterat, ca mot budgeterat Detta främst genom att alla underhållsområden gjorde en mycket bra manuell sopning av parkeringsplatserna så att en sopning kunde avbeställas. Sophämtning och grovsopor Sophämtningen har fungerat bra trots att det varit skräpigt i alla soprum under året. Grovsophämtningen som blev annorlunda än normalt under våren, då lastbilarna var här under 20 minuter på 4 parkeringar. Alla som hade grovsopor fick själva komma ut till bilarna och lämna. Till styrelsen har inga klagomål inkommit på detta förfaringssätt. Städdagarna Det har fungerat bra under städdagarna. På vårstädningen var det ca 15 medlemmar som inte var närvarande. Det var några fler än normalt. Det tycks som om alla inte vet att vi har beslut på att de som inte deltar eller gör annat ska betala 300 kr. Totalt under året är det bara 8 st som har betalt avgiften. SöraSurr Bladet har utkommit 6 gånger under året. Underhålls plan För att få en överblick och beredskap att hantera samfällighetens långsiktiga gemensamma kostnader har vi påbörjat arbetet med att ta fram en underhållsplan för samfälligheten. Planen omfattar bland annat markbeläggning, armaturer, gemensamma lokaler såväl invändigt som utvändigt. Vi kommer även lägga in kontrollpunkter för avtal som avser samfällighetens gemensamma kostnader. Vår ambition är att ha underhållsplanen på plats senare i år eller i början på 201l. Åkersberga 20 l Sara Johansson Kent Lindholtz.. ~- Alf Persson ~, Orgnr Sidan 3 av3

6 Söra Västra Samfällighetsförening Räkenskapsår: Resultatenhet: Hela företaget Period: Balansrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vemr: 369 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1221 Fibemät , , , Luftvärmepumpar 35313, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 1520 Medlemsfordringar 1540 Interima fordringar S:a Fordringar Kassa och bank 1910 Kassa 1920 PIusGiro 1940 Likviditetsinvest S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER Eget kapital 2012 Reparationsfond GA Reparationsfond GA 6 S:a Eget kapital Långfristiga skulder 2391 Låneskulder fibernät S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 2800 Interirnsskulder 2890 Övr kortfri skulder 2979 Övriga förutbetalda intäkter S:a Kortfristiga skulder 125,00-125, , ,00 235, , , , l 771, ,00 134, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I 338, , , ,04 l 114, ,04 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTfNINGAR BERÄKNAT RESULTAT*** OCH SKULDER , , , , , ,07

7 Re sultatrapp ort Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 369 Resultatenhet: Hela företaget Period: Söra Västra Samfällighetsförening Sida: Perioden Period fg år Periodbudget Period/periodbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Samfållighetsavgifter GA , , ,00 99,6% 3120 Samfållighetsavgifter GA , , ,6% 3130 Kabel-TV -avgift , , ,00 99,7% 3314 Städavgifter ,0% 3320 Förseningsavgift 1928,83 578,30 0,0% 3330 Uthyrning kvartersgård , ,0 % 3340 Div intäkter 2094,00 818,77 0,0% 3680 Öresutj ämning 139,61-116,58 0,0% S:a Nettoomsättning ,80 l , ,3 % r>; Aktiverat arbete får egen räkning 3890 Extraga ,31 0,0% S:a Aktiverat arbete för egen räkning ,31 0,0% Övriga rörelseintäkter 7910 Avskrivning maskiner/inventari , ,00 0,0% S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 0,0% S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,0% Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Avgift kabel-tv , , ,00 93,9% 4110 Vatten & avlopp -2244, , ,1 % 4120 Sophämtning , , ,0% 4130 Snöröjning & sandning , , ,8 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 103,1 % Bruttovinst , , ,00 88,3 % Övriga externa kostnader 5020 El Gata/garage , ,3 % 5030 El kvartersgård , , ,6% 5050 Renhållning o städning , , ,1 % 5070 Reparationer/underhåll GA , , ,0% 5071 Reparationer/underhåll GA , , ,5 % 5072 Reparation rörskador , ,0% 5074 Lekplatsupprustning , , ,7% 5075 Arbeten TVlFibernät ,00 0,0% 5410 Förbrukningsinventarier , , ,6 % 5420 Programvaror -1288, ,00 0,0% 5430 Förbrukningsmaterial -5538, , ,5 % 5440 Övriga kostnader styrelsen , ,2% 6110 Kontorsmaterial -1255,00-134, ,8% 6150 Trycksaker , , ,4 % 6230 Datakommunikation -2165, , ,1 % 6250 Porto -24 0,0% 6310 Företagsförsäkringar , ,5 % 6570 Plusgirokostnader -1092,50 -J 087, ,5 % S:a Övriga externa kostnader , , ,8% Personalkostnader 7010 Styrelsearvoden ,3 % 7011 Kontomb arvoden ,9% 7012 Stugvärdsarvoden ,1 % S:a Personalkostnader ,0% S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 93,0% Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 103,1 %

8 Söra Västra Samfällighetsförening Sida: 2 Re sultatrapp ort Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: O Senaste vernr: 369 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Periodbudget Period/periodbudg Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 103,1 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och ko , , ,00 103,1 % Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter GA5 5498, , ,4 % 8310 Ränteintäkter GA6-75 0,0% S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatp 5498, , ,0 % Räntekostnader och liknande resultatposter r> Räntekostnader GA , , ,5 % 8410 Räntekostnader GA6-1437,00 0,0% 8411 Lånekostnader utom ränta GA ,00 0,0% 8412 Lånekostnader utom ränta GA 6-8 0,0% 8420 Dröjsmålsräntor -5 0,0% S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , ,00 28,9% r>. S:a Resultat från finansiella investeringar , , ,00 26,7% Resultat efter finansiella intäkter och kostnade , , ,1 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,1 % Resultat före skatt , ) ,1 % Beräknat resultat , , ,1 %

9 Söra Västra Samfållighetsförening Sida: Re sultatrapp ort Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 369 Resultatenhet: GA 5 nn Period: Perioden Period fg år Periodbudget Period/periodbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoornsättning 3110 Samfållighetsavgifter GA , , ,00 99,6% 3130 Kabel-TV -avgift: , , ,00 99,7% 3314 Städavgifter ,0 % 3320 Förseningsavgift: 1928,83 578, ,3 % 3330 Uthyrning kvartersgård , ,0 % 3340 Div intäkter 2094,00 818,77 0,0% 3680 Öresutj ärnning 139,61-116,58 0,0% S:a Nettoomsättning l , ,92 I ,2 % Aktiverat arbete för egen räkning /"""' Extraga , ,7% S:a Aktiverat arbete för egen räkning , ,7% Övriga rörelseintäkter 7910 Avskrivning maskiner/inventarj , ,00 0,0% S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 0,0% S:a Rörelseintäkter och lagerförändring l ,89 l , ,6% Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Avgift: kabel-tv , , ,00 93,9% 4110 Vatten & avlopp -2244, , ,1 % 4130 Snöröjning & sandning , , ,3 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 107,9 % Bruttovinst , , ,00 72,7% Övriga externa kostnader 5020 El Gata/garage , , ,7 % 5030 El kvartersgård , , ,6% 5050 Renhållning o städning , , ,9% 5070 Reparationer/underhåll GA , , ,0% 5072 Reparation rörskador , ,0% 5074 Lekplatsupprustning , , ,7% 5075 Arbeten TVlFibernät ,00 0,0% 5410 Förbrukningsinventarier , , ,9 % 5420 Programvaror -1288, ,00 0,0% 5430 Förbrukningsmaterial -5538, , ,5% 5440 Övriga kostnader styrelsen -1056, ,2% 6110 Kontorsmaterial -1255,00-134, ,8% 6150 Trycksaker , , ,4% 6230 Datakommunikation , , ,1 % 6250 Porto -24 0,0% 6310 Företagsförsäkringar , ,5 % 6570 Plusgirokostnader -1092, , ,5 % S:a Övriga externa kostnader , , ,2% Personalkostnader 7010 Styrelsearvoden ,3 % 7011 Kontomb arvoden ,9% 7012 Stugvärdsarvoden ,1 % S:a Personalkostnader ,0% S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 92,9% Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 63,3 % Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 63,3 %

10 Söra Västra Samfällighetsförening Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 369 Resultatenhet: GA 5 "" Period: Perioden Period fg år Periodbudget PeriodJperiodbudg Rörelseresultat före finansiella intäkter och ko , , ,00 63,3 % Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter GA5 5498, , ,4 % S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatp 5498, , ,4 % Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader GA , , ,5% 8411 Lånekostnader utom ränta GA ,00 0,0% 8420 Dröj smålsräntor -5 0,0% S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , , ,00 28,9% S:a Resultat från fmansiella investeringar , , ,00 26,8% Resultat efter finansiella intäkter och kostriade , , ,1 % ~ Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,1 % Resultat före skatt , , ,1 % Beräknat resultat , , ,1 %

11 Söra Västra Samfällighetsförening Sida: Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 369 Resultatenhet: GA 6 nn Period: Perioden Period fg år Periodbudget Period/periodbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3120 Samfållighetsavgifter GA , , ,6% S:a Nettoomsättning , , ,6% S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,6%!'\ Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4120 Sophämtning , , ,0% 4130 Snöröjning & sandning , , ,5 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,7% Bruttovinst 69665, , ,3 % Övriga externa kostnader 5020 El Gata/garage , , ,9% 5050 Renhållning o städning , , ,2% 5071 Reparationer/underhåll GA , , ,5% 5410 Förbrukningsinventarier -398,00 0,0% 6310 Företagsförsäkringar ,0% S:a Övriga externa kostnader , , ,6% S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,2% Rörelseresultat före avskrivningar 26478, , ,5 % Rörelseresultat efter avskrivningar 26478, , ,5 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och ko 26478, , ,5 % Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter GA6-75 0,0% S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatp -75 0,0% rr>; Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader GA6-1437,00 0,0% 8412 Lånekostnader utom ränta GA 6-8 0,0% S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -1517,00 0,0%,~ S:a Resultat från finansiella investeringar -1517, ,0% Resultat efter finansiella intäkter och kostnade 26478, ,83 0,0% Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 26478, ,83 0,0% Resultat före skatt 26478, ,83 0,0% Beräknat resultat 26478, ,83 0,0%

12 Förslag till disposition av överskotten i de olika gemensamheterna Överskottet i g:a5, ,51 kr föreslås föras till reparationsfonden g:a5. Överskottet i g:a6, 26428,62 föreslås föras till reparationsfonden g:a6. Adress C/o Alf Persson Simborgarvägen 23 Postadress Åkersberga Telefon Postgiro (dagtid)

13 Ersättningar till styrelse, kontaktmän m.fl. för Ordförande, kassör och sekreterare 1500 kr Övriga ledamöter Redaktör för SöraSurr Ordinarie revisorer Stugvärdar 900 kr 600 kr 450 kr 1200 kr Underhållsområden, delas mellan kontaktmän 450 kr Adress c/o Alf Persson Simborgarvägen 23 Postadress Åkersberga Telefon (dagtid) Postgiro

14 Söra Västra Samfällighetsförening Förslag till stämman Hastigheten på Häggkulle- och Simborgarvägen utanför kedjehusen är ofta alltför hög. Små barn som bor i kedjehusen eller vistas på vägarna riskerar att bli påkörda. De skyltar vi satt upp om gångfartsväg hjälper föga. Det har framförts önskemål om att sätta upp farthinder utefter vägarna. Styrelsen föreslår därför att vi får i uppdrag att undersöka kostnaden för permanenta asfaltbulor utanför husen H6, Hl0 och H 20 samt S34, S92 och S100. Om kostnaden ryms inom budgeten kan beställning ske under våren För styrelsen Adress c/o Alf Persson Simborgarvägen 23 Postadress Åkersberga Telefon (dagtid) Postgiro

15 Budget Söra Västra Samfällighet Orgnr Intäkter Med lemsavg ifter Kabel-TV Avsättning till fond GA5 Avsättning till fond Ga6 Ovriga intäkter Budget Ga , , I;:,umma mtaxter Ga / Budqet Ga5 Kostnader Styrelse, revisor. Stugvärd, kontor, tel., porto mm Elkostnad Snöröjning, sandning Försäkring Kabel-TV Re.oJUnderhåll GA5 Rep.lUnderhåll GA6 VA-avgifter Renhållning/städning Rörskador Datakommunikation Plusgirokostnad Arbeten fibernät , Amortering lån fibernät Kostnad lån fibernät Asfaltering S o H Upprustning lekplatser Sophämtning GA6 Avsättning fond GA5 Avsättning fond GA6 Förseningsavgift Fin. Intäkter esumma Kostnaaer Resultat G:a 5 (alla G:a 6 (radkabelvision Avsättning Avsättning I::;umma fastigheter) o vinkelhus) Ga5 Ga , IBetalmng Antal a , , , Totalt , , Budaet Ga5 Ga6 Totalt Ga r Totalt Ga Budaet Ga , , Totalt , , ; , _ , , , I styrelse ingår Summa , , Arv. Styr A..rv.. kontorn...b_ , , _5 220 Arv stugv Förbr.invent Förbr.materiel Övr kost n Kontorsmatr Trycksaker Diverse övr Porto, brev Totalt 5000 Antal Per fast 31 okt 28 feb 30 apr , , , , , , , , , ,00 Rad/vinkelhus Skillnad 09/10-10/ ,37 492, , , ,00 164, ,00 164, ,00 164,00 Kedjehus Skillnad 09/10-10/ ,32 250, , , ,00 83, ,00 83, ,00 83,00 IAtt betala Rad/vinkelhus Kedjehus Totalt Med rött markerade utgiftsposter kan inte ändras då de är bundna till avtal

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 21 april 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 47 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2013-05-22

Kallelse till årsstämma 2013-05-22 Kallelse till årsstämma 2013-05-22 Samfällighetsföreningen Stackmyran 2 inbjuder härmed samtliga medlemmar till årsstämma. Tid: 22:a maj, kl 19:00. Plats: Uggleskolans matsal Förslag till dagordning: 1

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 8 november 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 3 november 2015 kl Plats: Humlevägen 51

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 3 november 2015 kl Plats: Humlevägen 51 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 3 november 2015 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 51 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00

Kallelse. Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Kallelse Kallelse till Åsens Samfällighetsförenings årsmöte/stämma i Åsens Bystuga. Söndag 26 April 2015, Kl 16:00 Stämmohandlingar finns att hämta på Åsens hemsida www.elfdalsasen.com från den 12 april.

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 14 december 2016 kl Plats: Humlevägen 29

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 14 december 2016 kl Plats: Humlevägen 29 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 14 december 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 29 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim

Läs mer

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson

Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim Persson, Åsa Uvberg- Fichter, Kristofer Johansson Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 15 april 2016 kl. 19.00 Plats: Humlevägen 29 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Samfällighetsföreningen Krusboda Torg. Årsmöte 2015-03-23

Samfällighetsföreningen Krusboda Torg. Årsmöte 2015-03-23 Samfällighetsföreningen Krusboda Torg Årsmöte 2015-03-23 Samfällighetsföreningen Krusboda Torg Förslag till dagordning för årsstämman 2015 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av dagordningen 3. Val av

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening Årsredovisning för Bergets Samfällighetsförening 857202-8317 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 1 (10) Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brittsommars Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma i Brittsommars Samfällighetsförening Kallelse till årsstämma i Brittsommars Samfällighetsförening Tid: Måndag 2016-04-11, 19.00-21.30 Plats: Strandskolan/Masten l Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt utgift och inkomststat

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

S:a Rörelseintäkter mm , ,00

S:a Rörelseintäkter mm , ,00 Satelliten ek förening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 14-03-04 Preliminär Räkenskapsår: 13-01-01-13-12-31 Senaste vernr: A128 Resultatenhet: Hela företaget Period: 13-01-01-13-12-31 Perioden Period

Läs mer

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager EKONOMI 2015 Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager Gävle Pistolskytteklubb Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: 16-02-16 20:15 Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: A403 Resultatenhet:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET

ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET ÅRSSTÄMMA 2008 SAMFÄLLIGHETEN SYRET Dagordning I. Val av ordförande för stämman II. III. IV. Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Styrelsens och revisorernas berättelse Torsdagen den

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

S ÖRA V ÄSTRA S AMFÄLLIGHETSFÖRENING

S ÖRA V ÄSTRA S AMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Styrelseordföranden Sara Johansson öppnade mötet klockan 19:05. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar Sara förslog Fredrik Drotte som ordförande, och han valdes omgående

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola Idrottshallen, Ingarö

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2006 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31.

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma 2015

Kallelse till ordinarie årsstämma 2015 BULLDOGGENS SAMFA LLIGHETSFO RENING Kallelse till ordinarie årsstämma 2015 Årets årsstämma hålls i Sandåkraskolans matsal den 21 april kl. 19.00. Alla boende i Bulldoggen är välkomna. Det serveras fika.

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Närvarolista bifogas protokollet. 144 Ordförande Anders Björfeldt hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

Protokoll Garagesamfälligheten Pärlröksgångens årsmöte Lokal: Krusboda skolans matsal

Protokoll Garagesamfälligheten Pärlröksgångens årsmöte Lokal: Krusboda skolans matsal Protokoll Garagesamfälligheten Pärlröksgångens årsmöte 2009-03-24 Lokal: Krusboda skolans matsal 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av ordf. Eva Lindh som hälsade de församlade välkomna. 2 Val av presidium

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Bostadsrättsföreningen Lommen Organisationsnummer: 716419-5609

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Bostadsrättsföreningen Lommen Organisationsnummer: 716419-5609 Förvaltningsberättelse 2013 Brf Lommen 716419-5609 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Bostadsrättsföreningen Lommen Organisationsnummer: 716419-5609 Styrelsen i BRF Lommen får härmed avge följande redovisning

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer