dl Ilir," 1111 ~111 fii=. Klllril dll .~1I<'~.dl IIII dlftlls~i ~IDf.BlI.f;bIllIIl ~ ji Söra Västra Samfällighetsförening l = "'" l-i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "dl Ilir," 1111 ~111 fii=. Klllril dll .~1I<'~.dl IIII dlftlls~i ~IDf.BlI.f;bIllIIl ~ 1 1111 ji Söra Västra Samfällighetsförening l = "'" l-i"

Transkript

1 Söra Västra Samfällighetsförening dl Ilir," 1111 ~111.~1I<'~.dl IIII 11' rl~-".iii l = "'" l-i Klllril dll fii=. tl.~~ I 1='1 '~f (!!J [ ~, ~ ji dlftlls~i ~IDf.BlI.f;bIllIIl 1l

2 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Du kallas härmed till årsstämma med föreningen torsdagen den 23 sept kl i Söraskolans lilla matsal. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötet öppnas 2. Dagordningenjusteras 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Årsmötets behöriga utlysande 6. Fastställande av röstlängd 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden Förslag till disposition av överskott och underskott 9. Revisorernas berättelse 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 11. Ersättning till styrelse, revisorer och kontaktpersoner Styrelsens förslag till årsstämman 13. Motioner till årsstämman 14. Förslag till budget för perioden Fastställande av debiteringslängd 2010/2011 med betalningstillfållen 16. Val av ordförande för föreningen (1 år) 17. Val av två ordinarie ledamöter (2 år) 18. Val av två ersättare (1 år) 19. Val av två ordinarie revisorer (1 år) 20. Val av två ersättare (1 år) 21. Val av valberedning (1 år) 22. Val av stugvärdar (1 år) 23. Val av ansvarig för grannsamverkan (1 år) 24. Justering av protokollet 25. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 26. Mötet avslutas

3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN Ändamål Ändamålet med föreningens verksamhet är att förvalta samfållighetens gemensamma egendom. Den omfattar våra gemensamhetsanläggningar kallade Söra GAS och Söra GA6. Den förra omfattar kvartersgårdarna Häggkullen och Simborgaren, gångvägar, TV -anläggning, förråd, planteringar m.m., medan GA6 inbegriper garage, soprum och parkeringsplatser. I GAS ingår samtliga 153 fastigheter och i GA6 124 rad- och vinkelhus. Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Suppleanter Sara Johansson S6 Ro If Rosenbäck Alf Persson S23 Mattias Kregert S32 Kent Lindholtz H22 Lotta Hansen S27 Camilla Ahrden (har ej närvarit vid styrelsens sammanträden) Övriga förtroendevalda Revisorer Valberedning Stugvärdar Grannsamverkan Catarina Nilsson S86, ordinarie Lena Luckander S94, ordinarie Sirpa Hahmo S3I, suppleant Tommy Sjögren S78, suppleant Maria Mulmo Peter Hansen Birgitta Halling Mona Rosada H49, Häggkullen - ersätts av Miranda Eklund, H4I Kristin Starck S74, Simborgaren Peter Starck S74 Sammanträden Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft Il protokollförda möten. Före och efter städdagarna har också styrelsen haft träffar med kontaktpersonerna. Motioner Till stämman den 23:e september 2010 har inga motioner inkommit. Styrelsen lämnar ett förslag till stämman. Orgnr Sidan I av 3

4 I ~ I SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Avloppsproblem och rörskador Under året har inga avloppsskador uppkommit. Däremot har vi haft ett par läckor vid brandposter, bland annat på vändplanerna S3 och Hl. Vi har inte fått någon kostnad för dessa, utan Roslagsvatten har stått för alla kostnader. Belysning En armatur på H3 har bytts ut. Det har varit lite krångel med spotlights på S2. r>. " Ekonomi allmänt G:a 5: Kostnaderna för Snöröjning och Nodbyten har blivit väsentligt högre än budgeterat. Vi har dock inte behövt utnyttj a något av avsättningen för Rörskador, så budgeten går ihop även i år. G:a 6: Utfallet blev något bättre än budgeterat. Farthinder Ett farthinder har åter satts upp mellan S19 och S27. Det finns ett farthinder till i förrådet Uo3, men inga har ännu anmält att de kan montera det. Fibernät Vi har fått extra utgifter om c:a kr för byte av noder sedan garantitiden gått ut. De noder som sätts upp vid byten skall enligt uppgift från Teknikbyrån vara aven hållbarare typ. Garagelängor Två längor, SI och H2 har renoverats genom att nya gavlar satts upp och målats. Gemensamhetslokaler Ny stugvärd har kommit till Häggkullen. Det är Miranda Eklund som efterträtt Mona Rosada. Vi tackar Mona för ett utmärkt arbete under flera år. - Bokningssystem på vår webb har installerats men inte tagits i bruk än. - "Askkoppar" finns nu utanför lokalerna så att ingen längre behöver fimpa i rabatterna. - LAN-partyfeberl Lokalerna har hyrts ut för c:a kr med nätverk. Förra året var det under en tusenlapp. Hemsida, mailserver m.m. Servern har flyttats från sekreterarens hem och är nu istället placerad i Simborgaren. Styrelseprotokollen läggs nu ut på webben i enlighet med beslut som togs vid stämman förra året. Kabel-TV Vi har fortfarande Åkersberga Kabel-TV som leverantör av vår TV-lösning. Under året har vissa kanaler bytt plats i nätet. Under året har vi diskuterat med leverantören och kommit överens om vilka rutiner som ska gälla för felanmälan. Dessa finns utförligt beskrivna i Söra Surr och för att föreningen eller enskild medlem inte ska drabbas av extra kostnader är det viktigt att dessa följs. Lekplatser Lekplatsen Uo3 har upprustats. Bland annat har en karusell, sandlådebord och sittgrupp tillkommit. Aterstår att åtgärda lekplatserna vid Uo l, Uo2 och Uo4. Styrelsen ser fram emot att få förslag till åtgärder för dessa lekplatser. Orgnr Sidan 2 av3

5 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Parkering och övergivna bilar Parkerings eländet har fortsatt under året. Detta främst beroende på att de som har flera bilar inte ställer in den ena i garaget. Orsaken till detta är bland annat att garaget används till extra förråd eller av ren slöhet. Den bil som stått och skrotat på H2 sedan augusti har i månadsskiftet maj/juni tagits bort genom kommunens försorg efter idogt arbete från styrelsen. Snöröjning och sopning av sand Genom den snörika vintern blev snöröjning och sandning väsentligt dyrare är budgeterat. Kostnaden blev ca mot budgeterat Sopningskostnaden blev istället billigare än budgeterat, ca mot budgeterat Detta främst genom att alla underhållsområden gjorde en mycket bra manuell sopning av parkeringsplatserna så att en sopning kunde avbeställas. Sophämtning och grovsopor Sophämtningen har fungerat bra trots att det varit skräpigt i alla soprum under året. Grovsophämtningen som blev annorlunda än normalt under våren, då lastbilarna var här under 20 minuter på 4 parkeringar. Alla som hade grovsopor fick själva komma ut till bilarna och lämna. Till styrelsen har inga klagomål inkommit på detta förfaringssätt. Städdagarna Det har fungerat bra under städdagarna. På vårstädningen var det ca 15 medlemmar som inte var närvarande. Det var några fler än normalt. Det tycks som om alla inte vet att vi har beslut på att de som inte deltar eller gör annat ska betala 300 kr. Totalt under året är det bara 8 st som har betalt avgiften. SöraSurr Bladet har utkommit 6 gånger under året. Underhålls plan För att få en överblick och beredskap att hantera samfällighetens långsiktiga gemensamma kostnader har vi påbörjat arbetet med att ta fram en underhållsplan för samfälligheten. Planen omfattar bland annat markbeläggning, armaturer, gemensamma lokaler såväl invändigt som utvändigt. Vi kommer även lägga in kontrollpunkter för avtal som avser samfällighetens gemensamma kostnader. Vår ambition är att ha underhållsplanen på plats senare i år eller i början på 201l. Åkersberga 20 l Sara Johansson Kent Lindholtz.. ~- Alf Persson ~, Orgnr Sidan 3 av3

6 Söra Västra Samfällighetsförening Räkenskapsår: Resultatenhet: Hela företaget Period: Balansrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vemr: 369 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1221 Fibemät , , , Luftvärmepumpar 35313, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 1520 Medlemsfordringar 1540 Interima fordringar S:a Fordringar Kassa och bank 1910 Kassa 1920 PIusGiro 1940 Likviditetsinvest S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER Eget kapital 2012 Reparationsfond GA Reparationsfond GA 6 S:a Eget kapital Långfristiga skulder 2391 Låneskulder fibernät S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 2800 Interirnsskulder 2890 Övr kortfri skulder 2979 Övriga förutbetalda intäkter S:a Kortfristiga skulder 125,00-125, , ,00 235, , , , l 771, ,00 134, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I 338, , , ,04 l 114, ,04 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTfNINGAR BERÄKNAT RESULTAT*** OCH SKULDER , , , , , ,07

7 Re sultatrapp ort Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 369 Resultatenhet: Hela företaget Period: Söra Västra Samfällighetsförening Sida: Perioden Period fg år Periodbudget Period/periodbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Samfållighetsavgifter GA , , ,00 99,6% 3120 Samfållighetsavgifter GA , , ,6% 3130 Kabel-TV -avgift , , ,00 99,7% 3314 Städavgifter ,0% 3320 Förseningsavgift 1928,83 578,30 0,0% 3330 Uthyrning kvartersgård , ,0 % 3340 Div intäkter 2094,00 818,77 0,0% 3680 Öresutj ämning 139,61-116,58 0,0% S:a Nettoomsättning ,80 l , ,3 % r>; Aktiverat arbete får egen räkning 3890 Extraga ,31 0,0% S:a Aktiverat arbete för egen räkning ,31 0,0% Övriga rörelseintäkter 7910 Avskrivning maskiner/inventari , ,00 0,0% S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 0,0% S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,0% Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Avgift kabel-tv , , ,00 93,9% 4110 Vatten & avlopp -2244, , ,1 % 4120 Sophämtning , , ,0% 4130 Snöröjning & sandning , , ,8 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 103,1 % Bruttovinst , , ,00 88,3 % Övriga externa kostnader 5020 El Gata/garage , ,3 % 5030 El kvartersgård , , ,6% 5050 Renhållning o städning , , ,1 % 5070 Reparationer/underhåll GA , , ,0% 5071 Reparationer/underhåll GA , , ,5 % 5072 Reparation rörskador , ,0% 5074 Lekplatsupprustning , , ,7% 5075 Arbeten TVlFibernät ,00 0,0% 5410 Förbrukningsinventarier , , ,6 % 5420 Programvaror -1288, ,00 0,0% 5430 Förbrukningsmaterial -5538, , ,5 % 5440 Övriga kostnader styrelsen , ,2% 6110 Kontorsmaterial -1255,00-134, ,8% 6150 Trycksaker , , ,4 % 6230 Datakommunikation -2165, , ,1 % 6250 Porto -24 0,0% 6310 Företagsförsäkringar , ,5 % 6570 Plusgirokostnader -1092,50 -J 087, ,5 % S:a Övriga externa kostnader , , ,8% Personalkostnader 7010 Styrelsearvoden ,3 % 7011 Kontomb arvoden ,9% 7012 Stugvärdsarvoden ,1 % S:a Personalkostnader ,0% S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 93,0% Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 103,1 %

8 Söra Västra Samfällighetsförening Sida: 2 Re sultatrapp ort Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: O Senaste vernr: 369 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Periodbudget Period/periodbudg Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 103,1 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och ko , , ,00 103,1 % Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter GA5 5498, , ,4 % 8310 Ränteintäkter GA6-75 0,0% S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatp 5498, , ,0 % Räntekostnader och liknande resultatposter r> Räntekostnader GA , , ,5 % 8410 Räntekostnader GA6-1437,00 0,0% 8411 Lånekostnader utom ränta GA ,00 0,0% 8412 Lånekostnader utom ränta GA 6-8 0,0% 8420 Dröjsmålsräntor -5 0,0% S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , ,00 28,9% r>. S:a Resultat från finansiella investeringar , , ,00 26,7% Resultat efter finansiella intäkter och kostnade , , ,1 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,1 % Resultat före skatt , ) ,1 % Beräknat resultat , , ,1 %

9 Söra Västra Samfållighetsförening Sida: Re sultatrapp ort Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 369 Resultatenhet: GA 5 nn Period: Perioden Period fg år Periodbudget Period/periodbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoornsättning 3110 Samfållighetsavgifter GA , , ,00 99,6% 3130 Kabel-TV -avgift: , , ,00 99,7% 3314 Städavgifter ,0 % 3320 Förseningsavgift: 1928,83 578, ,3 % 3330 Uthyrning kvartersgård , ,0 % 3340 Div intäkter 2094,00 818,77 0,0% 3680 Öresutj ärnning 139,61-116,58 0,0% S:a Nettoomsättning l , ,92 I ,2 % Aktiverat arbete för egen räkning /"""' Extraga , ,7% S:a Aktiverat arbete för egen räkning , ,7% Övriga rörelseintäkter 7910 Avskrivning maskiner/inventarj , ,00 0,0% S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 0,0% S:a Rörelseintäkter och lagerförändring l ,89 l , ,6% Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Avgift: kabel-tv , , ,00 93,9% 4110 Vatten & avlopp -2244, , ,1 % 4130 Snöröjning & sandning , , ,3 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 107,9 % Bruttovinst , , ,00 72,7% Övriga externa kostnader 5020 El Gata/garage , , ,7 % 5030 El kvartersgård , , ,6% 5050 Renhållning o städning , , ,9% 5070 Reparationer/underhåll GA , , ,0% 5072 Reparation rörskador , ,0% 5074 Lekplatsupprustning , , ,7% 5075 Arbeten TVlFibernät ,00 0,0% 5410 Förbrukningsinventarier , , ,9 % 5420 Programvaror -1288, ,00 0,0% 5430 Förbrukningsmaterial -5538, , ,5% 5440 Övriga kostnader styrelsen -1056, ,2% 6110 Kontorsmaterial -1255,00-134, ,8% 6150 Trycksaker , , ,4% 6230 Datakommunikation , , ,1 % 6250 Porto -24 0,0% 6310 Företagsförsäkringar , ,5 % 6570 Plusgirokostnader -1092, , ,5 % S:a Övriga externa kostnader , , ,2% Personalkostnader 7010 Styrelsearvoden ,3 % 7011 Kontomb arvoden ,9% 7012 Stugvärdsarvoden ,1 % S:a Personalkostnader ,0% S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 92,9% Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 63,3 % Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 63,3 %

10 Söra Västra Samfällighetsförening Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 369 Resultatenhet: GA 5 "" Period: Perioden Period fg år Periodbudget PeriodJperiodbudg Rörelseresultat före finansiella intäkter och ko , , ,00 63,3 % Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter GA5 5498, , ,4 % S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatp 5498, , ,4 % Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader GA , , ,5% 8411 Lånekostnader utom ränta GA ,00 0,0% 8420 Dröj smålsräntor -5 0,0% S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , , ,00 28,9% S:a Resultat från fmansiella investeringar , , ,00 26,8% Resultat efter finansiella intäkter och kostriade , , ,1 % ~ Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,1 % Resultat före skatt , , ,1 % Beräknat resultat , , ,1 %

11 Söra Västra Samfällighetsförening Sida: Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 369 Resultatenhet: GA 6 nn Period: Perioden Period fg år Periodbudget Period/periodbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3120 Samfållighetsavgifter GA , , ,6% S:a Nettoomsättning , , ,6% S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,6%!'\ Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4120 Sophämtning , , ,0% 4130 Snöröjning & sandning , , ,5 % S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,7% Bruttovinst 69665, , ,3 % Övriga externa kostnader 5020 El Gata/garage , , ,9% 5050 Renhållning o städning , , ,2% 5071 Reparationer/underhåll GA , , ,5% 5410 Förbrukningsinventarier -398,00 0,0% 6310 Företagsförsäkringar ,0% S:a Övriga externa kostnader , , ,6% S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,2% Rörelseresultat före avskrivningar 26478, , ,5 % Rörelseresultat efter avskrivningar 26478, , ,5 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och ko 26478, , ,5 % Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter GA6-75 0,0% S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatp -75 0,0% rr>; Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader GA6-1437,00 0,0% 8412 Lånekostnader utom ränta GA 6-8 0,0% S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -1517,00 0,0%,~ S:a Resultat från finansiella investeringar -1517, ,0% Resultat efter finansiella intäkter och kostnade 26478, ,83 0,0% Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 26478, ,83 0,0% Resultat före skatt 26478, ,83 0,0% Beräknat resultat 26478, ,83 0,0%

12 Förslag till disposition av överskotten i de olika gemensamheterna Överskottet i g:a5, ,51 kr föreslås föras till reparationsfonden g:a5. Överskottet i g:a6, 26428,62 föreslås föras till reparationsfonden g:a6. Adress C/o Alf Persson Simborgarvägen 23 Postadress Åkersberga Telefon Postgiro (dagtid)

13 Ersättningar till styrelse, kontaktmän m.fl. för Ordförande, kassör och sekreterare 1500 kr Övriga ledamöter Redaktör för SöraSurr Ordinarie revisorer Stugvärdar 900 kr 600 kr 450 kr 1200 kr Underhållsområden, delas mellan kontaktmän 450 kr Adress c/o Alf Persson Simborgarvägen 23 Postadress Åkersberga Telefon (dagtid) Postgiro

14 Söra Västra Samfällighetsförening Förslag till stämman Hastigheten på Häggkulle- och Simborgarvägen utanför kedjehusen är ofta alltför hög. Små barn som bor i kedjehusen eller vistas på vägarna riskerar att bli påkörda. De skyltar vi satt upp om gångfartsväg hjälper föga. Det har framförts önskemål om att sätta upp farthinder utefter vägarna. Styrelsen föreslår därför att vi får i uppdrag att undersöka kostnaden för permanenta asfaltbulor utanför husen H6, Hl0 och H 20 samt S34, S92 och S100. Om kostnaden ryms inom budgeten kan beställning ske under våren För styrelsen Adress c/o Alf Persson Simborgarvägen 23 Postadress Åkersberga Telefon (dagtid) Postgiro

15 Budget Söra Västra Samfällighet Orgnr Intäkter Med lemsavg ifter Kabel-TV Avsättning till fond GA5 Avsättning till fond Ga6 Ovriga intäkter Budget Ga , , I;:,umma mtaxter Ga / Budqet Ga5 Kostnader Styrelse, revisor. Stugvärd, kontor, tel., porto mm Elkostnad Snöröjning, sandning Försäkring Kabel-TV Re.oJUnderhåll GA5 Rep.lUnderhåll GA6 VA-avgifter Renhållning/städning Rörskador Datakommunikation Plusgirokostnad Arbeten fibernät , Amortering lån fibernät Kostnad lån fibernät Asfaltering S o H Upprustning lekplatser Sophämtning GA6 Avsättning fond GA5 Avsättning fond GA6 Förseningsavgift Fin. Intäkter esumma Kostnaaer Resultat G:a 5 (alla G:a 6 (radkabelvision Avsättning Avsättning I::;umma fastigheter) o vinkelhus) Ga5 Ga , IBetalmng Antal a , , , Totalt , , Budaet Ga5 Ga6 Totalt Ga r Totalt Ga Budaet Ga , , Totalt , , ; , _ , , , I styrelse ingår Summa , , Arv. Styr A..rv.. kontorn...b_ , , _5 220 Arv stugv Förbr.invent Förbr.materiel Övr kost n Kontorsmatr Trycksaker Diverse övr Porto, brev Totalt 5000 Antal Per fast 31 okt 28 feb 30 apr , , , , , , , , , ,00 Rad/vinkelhus Skillnad 09/10-10/ ,37 492, , , ,00 164, ,00 164, ,00 164,00 Kedjehus Skillnad 09/10-10/ ,32 250, , , ,00 83, ,00 83, ,00 83,00 IAtt betala Rad/vinkelhus Kedjehus Totalt Med rött markerade utgiftsposter kan inte ändras då de är bundna till avtal

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Samfällighetsföreningen Skogsliljan

Samfällighetsföreningen Skogsliljan MÖTESHANDLINGAR till ordinarie föreningsstämma i Trollbodaskolans matsal tisdag den 12 mars 2013 kl. 19.00 Innehållsförteckning Dagordning...2 Verksamhetsberättelse för 2012...3 Balansräkning 121231...4

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 22/3 2010 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer