Referat från styrelsemöte den oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten för budgetarbetet har varit den inriktning som ges i JAKs strategier inklusive helbanksstrategin, samt den kommunikationssatsning som pågår. För att täcka kostnader föreslås extern likvidförvaltning, bättre prissättning av banktjänster samt nedläggning av Orsakontoret. Dessa är alla förutsättningar för den föreslagna budgeten. Prioriteringar i budgetförslaget utgår ifrån behovet av att öka vår utlåning, behålla och utveckla våra möjligheter att vara våra medlemmars första bank samt fortsätta att utveckla våra in- och utlåningsprodukter samt övriga tjänster. Att Nordea har sagt upp clearingen innebär mycket arbete och ökade kostnader. Vi vet ännu inte om vi kommer tvingas att delta själva i RIX eller kan göra detta genom ombud. Kostnaden per medlem landar i förslaget på något mer än föregående år. Förslaget är att bemanningen ska vara densamma under nästa år. Av- och nedskrivningarna ökar och kommer att öka på grund av de satsningar som har gjorts de senaste åren. Vidare ökar kostnaderna för stämma, styrelse och förtroendevalda något, liksom revisionskostnaderna. Stab VD föredrog mål och aktiviteter för staben under Staben sköter bankens redovisning, rapportering, kommunikation, lön- och personalfrågor, styrelsens administration, bankens regel- och riskhantering m.m. och ska efter bästa förmåga se till att banken är genomlyst och transparent gentemot medlemmar och andra intressenter. Fokus för 2015 är bland annat att införa ett nytt ekonomisystem, att fortsätta utvecklingen av compliance och riskhantering i banken, bibehålla en god service internt, förbättra och dokumentera processer och rutiner samt fortsatt arbeta med kommunikationssatsningen externt och internt. Vidare finns det utrymme i budgeten mot en mindre kostnad att försöka slutföra demokratiprojektet. Bankverksamheten Bankchef Magnus Frank föredrog mål och aktiviteter för bankverksamheten. Planen är att införa Medlemsservice som den första kontakten med JAK. Det handlar främst om telefon, men framöver även om chat, sms osv. Syftet är att förbättra och effektivisera verksamheten. Detta kräver en del internutbildning. Det är viktigt att medlemmarna upplever nöjdhet i sin kontakt med JAK. Det pågår också ett aktivt arbete med rutiner och att hitta tidstjuvar. Banken kommer att arbeta vidare med målgruppslån i stil med solcellslån. För JAKortet är ambitionen att minst dubbla antalet användare. Det är en tight budget och inom bankverksamheten kommer det att innebära 1,5 person färre. Det stora frågetecknet är också vad clearing/avveckling innebär för avdelningen. Snittantalet låneansökningar per vecka är nu 37 stycken. Det är bättre än på många år, trots att vi inte lånar ut så mycket. Den totala nyutlåningen är också bättre än på flera år, men behöver bli större. Kreditförlusterna har varierat mycket mellan åren. IT-verksamheten IT-chef Johan Oppmark föredrog budgeten för IT-avdelningen för Ett stort arbete är att ansluta banken till dataclearingen via Bankgirot istället för Nordea. Vi har haft data /17 1

2 clearing åt ett håll att få in pengar. Men med kommande förändring kommer vi även att kunna skicka ut. Det är vidare angeläget att komma ur det gamla banksystemet (JAKPOT) för att endast använda det nya (JBS). Genom Finansinspektionens nya FFFS 2014:5 ställs ökade krav på IT vad gäller systemstabilitet och IT, samt vilken information som är möjlig att få ut ur banksystemet. Krav på rapportering till myndigheter har ökat och IT behöver minska personberoendet och därmed den operativa risken. Medlemsverksamheten Idé- och medlemsstöd (IMS) Medlemschef Ann-Marie Svensson föredrog mål och budget för medlemsverksamheten. Varannan dag sker JAK-aktiviteter ideellt runtom i Sverige planerade och genomförda av aktiva medlemmar. Denna mängd och kvalitet skulle inte enbart anställda kunna göra för motsvarande kostnad. Vi får ut mycket av ett jobb som ändå skulle behöva göras för att upprätthålla en medlemsägd organisation värd namnet. Under 2015 kommer även IMS att ingå i den kommande funktionen Medlemsservice tillsammans med personer från konto och lån. Vidare planeras särskilda satsningar även fortsättningsvis för kursledare för att upprätthålla mängd och kvalitet på grundkurser runtom i landet. Vi har i JAK många aktiva medlemmar jämfört med andra organisationer. Förslaget är att bevilja alla lokalavdelningar de medel de har äskat om för verksamheten Vi vet av erfarenhet att dessa medel inte går åt och har därför endast tagit upp 65 % i budgeten. Fråga ställdes om hur vi kan säkra kvaliteten på grundkurserna. Även om inte kursledarna kan svara på allt, så fungerar det förhoppningsvis ändå som intresseväckare för andra. Utvärderingar skickas också in från kurserna. Styrelsen återkom till budgeten följande dag, under punkten Budget Extern likvidförvaltning VD föredrog ärendet. Så kallad diskretionär förvaltning innebär att en extern förvaltare sköter placeringen av vår likviditet, i enlighet med fastslagen placeringsinstruktion. Instruktionen behöver utvecklas bland annat med villkor för förvaltningen. Det skulle innebära möjlighet att styra likviditeten mot gröna och etiska investeringar samt en stor förbättring i arbetsmiljön på staben med större effektivitet och minskat antal arbetstimmar. Fråga ställdes om pengarna blir lika likvida som idag. Denna fråga är relevant utifrån tidigare diskussioner kring att placera i skog, solceller etc. Svaret blev att de är lika likvida som idag, dvs med fasta löptider. En ytterligare fråga gäller risktagandet, som ju är begränsat idag i exempelvis statsskuldsväxlar. Vi skulle helt sätta reglerna för detta själva. Riskerna skulle förändras något, men exempelvis skulle våra motpartsrisker minska. En fördel är vidare att vi får hjälp av folk som kan branschen kompetens som inte vi själva har. Fråga ställdes om vår anslutning till RIX. Där kommer vi att placera medel som medlemmar behöver löpande. Men där får vi inte ha pengar över natten. Fördel är snabbare in- och utbetalningar, telefonbetalningar, anslutning till Swish, utlandsbetalningar osv. Fråga ställdes vidare om hur de ekonomiska uppskattningarna har gjorts. Svaret blev att det är utifrån de svar vi har fått från förvaltarna och en bedömning utifrån dem. Synpunkt framfördes om att det här egentligen framförallt handlar om vem som gör jobbet, dvs någon annan eller vi själva. VD har påbörjat ett förslag till justering av placeringsinstruktionen. Synpunkt framfördes om att styrelsen behöver uttrycka vad som ska ingå i instruktionen. En /17 2

3 tillfällig kommitté inrättades bestående av Lotta Friberg, Jonas Löhnn, Johannes Kretschmer och Cicci Andersson för att förbereda underlaget inför nästa möte. Fråga ställdes om i vilken utsträckning vi får rapporter om hur pengaströmmarna går. Svaret blev att de förvänts följa instruktionen och att vi hela tiden kan följa var likviditeten finns. Fråga ställdes om var vi har depån. Svaret blev att den kan finnas var som helst och att den alltid är skyddad oavsett vem som har i uppdrag att behandla den. Översyn av vår prissättning VD föredrog ärendet. Vi behöver ta betalt på ett sätt som medlemmarna accepterar och tycker är rimligt, samtidigt som vi täcker våra kostnader. Vad ska vi ta betalt för och inte är viktiga principiella ställningstaganden. Vi har tidigare informerat om att vi kommer att ta betalt för transaktionskontot och detta bör vi komma igång med nu. Så snart vi har övriga funktioner på plats kan vi ta betalt för dessa. Vi bör snarast lägga in en kostnad för förtidsinlösen av lån, som är en faktisk kostnad för JAK. Detta skulle i så fall vara en avtalsändring som gäller för nya lån. Vi bör vidare kunna höja medlemsavgiften med 50 kronor. Det är inte gjort på länge, men är i så fall ett stämmobeslut. Generellt bör vi försöka hålla kostnader för medlemmarna i nivå med andra banker. Synpunkt framfördes om att det bör bli möjligt att betala per månad istället för per år. Vidare bör vi fundera över om någon form av certifiering skulle förbättra möjligheten att lyfta oss som etisk bank. VD återkommer vid decembermötet med ett upplägg för prissättning där en utredning om certifiering ingår. Orsakontoret VD föredrog ärendet. Det har funnits en diskussion kring kontoret sedan tidigare. Det är med hänsyn tagen till personalen ett lämpligt tillfälle att avveckla Orsakontoret under nästa år. Synpunkt framfördes om att vi bör se över mängden distansarbetare i organisationen. Detta är dock en större fråga. Om vi ska ha distanskontor bör vi också överväga att prioritera där vi har många medlemmar. För övrigt bör vi inte självklart följa trenden att minska den lokala förankringen som övriga banker, utan finnas med i en kommande lokalisering. Budget 2015 Synpunkt framfördes om att vi kan behöva skära ytterligare i budgeten. Vi har små marginaler och det behövs besparingar på längre sikt för en långsiktigt hållbar budget. Därutöver har vi ökat andelen blanco, vilket gör att vi riskerar att få större kreditförluster framöver. Det ser ut som att vi kommer att leva med låga räntor ett bra tag till, med allt vad det innebär vad gäller förtidsinlösen och låg nyutlåning. Möjligen ligger vi i realiteten på -2 mkr underskott. Synpunkt framfördes om att det inte är på kostnadssidan vi behöver åtgärder, utan på intäktssidan. Om vi väljer att krympa riskerar vi en avveckling av hela verksamheten där vi inte får fler medlemmar och användare och därmed inte intäkter. Synpunkt framfördes om att budgeten är en rimlig arbetshypotes. Om vi ska minska budgeten med 2 mkr kan vi inte stå fast vid helbanksstrategin. Det är ett vägskäl där det inte bara handlar om besparingar utan om vilket JAK vi vill se på några års sikt. Vi kan inte hämta hem 2 mkr för 2015 års budget, men det bör finnas ett besparingsuppdrag till VD på längre sikt. Det är också angeläget att titta mer på intäktssidan. Exempelvis att avgiftsbelägga förtidsinlösen skulle både potentiellt förändra beteende och förbättra intäktssidan. Vi har några viktiga resurser: en ökande medlemsstock och en ökande inlåning. Synpunkt framfördes om att det som behövs för att förändra läget är att vi gör förändringar i sparlånesystemet så att vi lånar ut mer pengar. Det skulle vara avgörande för verksamheten /17 3

4 Ordförande ställde de två huvudyrkandena mot varandra: att fastställa budgeten med besparingsuppdrag till VD alternativt att uppdra åt VD att återkomma med en ny budget. Därefter ställdes tilläggsyrkanden om besparingar samt tidsplan för implementering av beslutade satsningar mot avslag. - att uppdra åt VD att återkomma till decembermötet med en reviderad budget för 2015, samt - att uppdra åt VD att återkomma med en 5-årsplan som inkluderar besparingar som ger effekt på kort och lång sikt, samt - att uppdra åt VD att presentera en tidsplan för när beslutade åtgärder kan implementeras och få effekt VD-rapport VD föredrog ärendet. Vi undersöker möjligheterna gällande gruppförsäkringar på våra medlemmars lån och en kontakt för upphandling gällande detta har tagits. Grus & Guld Redaktör Karin Backström är mitt upp i processen att göra om G&G som kommer i helt ny skepnad i slutet av januari. Då kommer vi även gå över till utgivning fyra gånger per år: januari, april (för kallelsens skull), augusti och november. Nr 4 för i år är ett temanummer om Crowdfunding och kommer ut under november. Bankverksamheten Vad gäller lånestatistik kan vi se att 10 % av vår totala utlåning är idag blanco. 11 % av våra medlemmar använder JAK för att köpa fastighet. Att lösa andra skulder och renovering utgör största andelen ändamål. Medlemsverksamheten Vi hade en extra stor uppgång i medlemstillströmning i september. Distanskursen har gått bra och har rekordmånga deltagare. Många lokala aktiviteter genomförs under hösten. Uppdateringen av JAK-boken pågår med målsättning att den ska vara illustrerad och tryckt lagom till stämman Det kommer inte att bli en jubileumsbok nästa år. Kapitlen kommer istället att läggas upp på en 50-årsportal på webben. Schyst ekonomi är på gång som diskussionsforum igen. Det fixas layoutmässigt och planen är att den ska kunna modereras av ideellt aktiva. IT-verksamheten Frågan om dataclearing är stor för IT. JAK måste hitta ett ombud i RIX eller ansluta oss direkt. Vi har dialog med andra banker kring detta och det kommer att ha stor påverkan på verksamheten, såväl ekonomiskt som i arbetstimmar. Cerdo Bankpartner har meddelat att de säger upp avtalet med JAK gällande kortlösningen pga att deras ägare nu har bestämt att sälja Cerdo. Avtalet med Cerdo gäller till Ägarna till Cerdo för diskussioner med olika intressenter gällande att ta över Cerdo helt eller i delar. Vi har kontakt med andra banker som också drabbas. VD återkommer i frågan /17 4

5 Synpunkt framfördes om att det är angeläget att hålla fast vid planen att gå vidare till betalkort, inte endast kreditkort. Samtidigt är det viktigt att öka antalet användare av kortet. Så länge vi är små behöver vi gå ihop med andra i upphandling. Webbstatistik Vi ser i webbstatistiken att det är störst intresse för låna- och sparasidorna på jak.se. En uppstickare är solcellslånen som har fått ganska många besökare. Ca 20 % av besökarna är via mobil. Den responsiva satsningen faller väl ut. Synpunkt framfördes om att vi bör satsa mer på kommunikation och marknadsföring, som vi ser får effekter i tillströmning på hemsidan och i antal medlemmar. Vi har dock gjort en del förändringar i satsningar på hemsida och material som vi ser fram emot att se effekter av. Vi bör satsa på att använda våra medlemmars kanaler i exempelvis sociala medier som instagram, med korta filmsnuttar etc. Det är också angeläget att samla in e-postadresser till fler. Den ena satsningen behöver inte utesluta den andra. I vissa sammanhang behöver vi bli snabbare på att reagera och synas. Riskrapport Funktionen för riskkontroll Johan Oppmark, föredrog ärendet. Ett antal kontroller har genomförts och de finns redovisade i underlaget. Det finns mycket arbete att göra vad gäller att förbättra processer och rutiner samt efterlevnad av externa regelverk. Vidare behövs ytterligare internutbildning i incidentrapportering och riskhantering. En dubblering av databasen är på gång för att minska risken att förlora information. Löpande granskningar görs vidare av nya lån. Vad gäller dessa finns inget att rapportera. Regelefterlevnadsrapport Funktionen för regelefterlevnad Johan Oppmark, föredrog ärendet. Vi har fått en skrivelse av Finansinspektionen som visar att låneinsatserna får räknas till vårt kärnprimärkapital. Vidare har det kommit några nya författningar som påverkar banken. Den nya hatten : 2014:01 Styrning, riskhantering och kontroll för kreditinstitut började gälla från 1 april och ersätter den tidigare 2005:01. Här ställs krav på oberoende kontrollfunktioner samt fungerande styrning och ledning, processer och rutiner. Vidare gäller den nya FFFS 2014:05 om informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem sedan den 1 juni. I beslutspromemorian till denna föreskrift nämns ITIL (Information Technology Infrastructure Library) som är en uppsättning principer för att hantera IT-tjänster. Rekommendationen till banken är att se över både den fysiska och digitala informationssäkerheten samt införa ITIL i och förfina insättningssystemet. Därmed uppfyller banken föreskrifterna. Frågan om organiseringen av riskkontroll och compliance pågår och utvecklas för att vi ska få en så välfungerande organisation som möjligt. Ansvarig utgivare Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Enligt senast antagna Riktlinjer ( ) ska styrelsen utse en redaktör (R) och ansvarig utgivare som tillsammans med VD ansvarar för varumärket Grus & Guld (G&G). Styrelsen diskuterade ärendet. - att utse redaktör Karin Backström till ansvarig utgivare för Grus & Guld /17 5

6 Monetär reform Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Synpunkt framfördes om att monetär omställning har varit en del av JAK sedan starten. Det är angeläget att styrelsen är en del i den diskussionen och lägger fast JAKs syn på det hela. - att utse en kommitté bestående av Uffe Madsen (sammankallande), Roland Norberg, Hampus Nilsson och Núria Albet Torres för arbetet med monetär reform, samt - att kommittén uppmuntras att adjungera lämplig kompetens i arbetet, - att kommittéen får i uppdrag att bereda uppdraget till styrelsen, samt - att återkomma till styrelsen med ett underlag till januarimötet inför en återrapport till stämman WaterCircles VD föredrog ärendet. Avtal har tecknats med sakförsäkringsbolaget WaterCircles. Enligt avtalet ska såväl WaterCircles som JAK utse två representanter vardera till i styrgrupp respektive prövningsnämnd. - att utse Petra Modée och Sammy Almedal till JAKs representanter i bankens och WaterCircles gemensamma styrgrupp - att utse Lotta Friberg och Sammy Almedal till JAKs representanter i bankens och WaterCircles gemensamma prövningsnämnd Styrande dokument Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Som ett led i vår ambition att höja utlåningen har styrelsen tidigare beslutat att underlätta för medlemmar att ansöka om att få anstånd med amorteringen. Förslaget är att via Internetbanken kunna ansöka om anstånd med amorteringsfrihet under vissa omständigheter. De krav som föreslås gälla är: - att låntagaren är privatperson, - att kunna få anstånd med maximalt 1-12 månader inom en löpande 24 månadersperiod, samt - att ansökan inkommit via Internetbanken. - att komplettera JAKs Instruktioner enligt underlag, med syftet att underlätta anstånd med amortering Övriga frågor VD informerade om att redaktören för Grus & Guld, Karin Backström planerar att hålla en workshop om namnbyte för tidningen inför omgörningen. JAK Strategi Styrelsen diskuterade JAKs strategi i smågrupper /17 6

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Birgitta Harsbo, vice ordförande Johan Oppmark, VD Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 1 september 2013

Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen,

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Styrelsemöte den januari 2016

Styrelsemöte den januari 2016 Styrelsemöte den 22-23 januari 2016 Tid: Fredagen den 22 januari 2016 kl. 18.15 20.00 och lördagen den 23 januari kl. 08.00 13.40. Plats: JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Frivilliga kapitalinsatser

Läs mer

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Referat 2012:11 Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande

Läs mer

Styrelsemöte oktober 2016

Styrelsemöte oktober 2016 Styrelsemöte 21-22 oktober 2016 NÄRVARANDE Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD, ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK Medlemsbank har drygt 39 000 medlemmar över hela Sverige.

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande (deltog på distans) Johan Oppmark, VD Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum.

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum. Referat från styrelsemötet den 21 maj 2006 Styrelsemötet hölls på Scandic Hotel Billingen i Skövde. VD, Johan Oppmark, rapporterade bl a att förtidsinlösen på lån var fortsatt stor även i april. Dock kunde

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Ersättningspolicy Adrigo Asset Management AB Fastställd av Styrelsen Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda på Adrigo Asset Management AB Informationstyp

Läs mer

Styrelsemöte Distans

Styrelsemöte Distans Styrelsemöte Distans 2016-06-21 Närvarande: Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD och ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Protokollsmall vid bildande av LA

Protokollsmall vid bildande av LA 24 ATT STARTA EN LOKALAVDELNING (LA) 24:1 Starta en LA 7101.35 Protokollsmall vid bildande av LA 7101.50 24:2 Arbetsordning för LA 8001.7 24:3 Ansökan LA 7003 24:5 Fullmakter 7101.38 Exempelblankett Fullmakt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

JAK Medlemsbank Delårsrapport januari-augusti Allmänt om verksamheten

JAK Medlemsbank Delårsrapport januari-augusti Allmänt om verksamheten JAK Medlemsbanks delårsrapport januari augusti 2013 JAK Medlemsbank Delårsrapport januari-augusti 2013 Värden inom parantes avser motsvarande period 2012. Allmänt om verksamheten I mitten av januari anställdes

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Policy för riskhantering

Policy för riskhantering Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Årligen eller oftare vid behov Tidigare godkänd; 2015-11-13 Tillgänglighet: För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund: FFFS 2007:16

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

Styrelseprotokoll 2012:10

Styrelseprotokoll 2012:10 Styrelseprotokoll 2012:10 Tid: Lördag den 1 september 2012 kl. 09:00-14:40 Plats: Skövde, Vasagatan 14 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cecilia Andersson, ledamot Stephen

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

Grupp Skövde-Skara Inlämning nr 2 Marie Gillberg Sara Karlsson

Grupp Skövde-Skara Inlämning nr 2 Marie Gillberg Sara Karlsson 1 JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank är en öppen, demokratisk organisation som ägs och styrs av sina medlemmar med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Vi bedriver kooperativ bankverksamhet med räntefri

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Riktlinjer för ersättningar

Riktlinjer för ersättningar 1(10) Riktlinjer för ersättningar Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Styrelsen Juni 2015 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Arbetsordning för

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Dessa riktlinjer har antagits av styrelsen den

RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Dessa riktlinjer har antagits av styrelsen den Dessa riktlinjer har antagits av styrelsen den 2015-12-16 Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Strandberg & Partners Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av bestämmelserna i 8 kap. 4

Läs mer

Sammanfattning av dokumentets innehåll Beskrivning av de bestämmelser som gäller när rörliga ersättningar utgår till de anställda

Sammanfattning av dokumentets innehåll Beskrivning av de bestämmelser som gäller när rörliga ersättningar utgår till de anställda Dokumenttyp Styrdokument Funktion Leda och organisera Dokumentnummer 24-222-001 Skapat 2011-04-27 Beslutas av Styrelsen Dokumentnamn Ersättningspolicy Senast genomgånget 2012-03-30 Fastställs Senast sakliga

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK. Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy

VIRSERUMS SPARBANK. Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy VIRSERUMS SPARBANK Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy Innehåll Versionshantering... 3 1. Bakgrund... 3 2. Ersättningspolicyn och ersättningssystemet... 3 2.1 Särskilt reglerad personal...

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen.

Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen. Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen. Fastställd av Sparbanksstämman i Södra Dalarnas Sparbank: 2016-04-05 Ersätter tidigare fastställd: 2015-04-15 Senast faktaändrad: 2016-04-05 Dokumentägare:

Läs mer

Ersättningspolicy Nr.43

Ersättningspolicy Nr.43 Fastställd av styrelsen för 2014-12-17 Nr.43 Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-17 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2 Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3 Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2013 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2013 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Omfattning... 3 4. Organisation och ansvar... 3 4.1 Beslut om

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att:

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att: 1. SYFTE OCH MÅL Den största drivkraften till att förändra webborganisationen är att få en mer effektiv organisation som kan producera information av högre kvalitet. I dagens webborganisation ingår ca

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer