Referat från styrelsemöte den oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten för budgetarbetet har varit den inriktning som ges i JAKs strategier inklusive helbanksstrategin, samt den kommunikationssatsning som pågår. För att täcka kostnader föreslås extern likvidförvaltning, bättre prissättning av banktjänster samt nedläggning av Orsakontoret. Dessa är alla förutsättningar för den föreslagna budgeten. Prioriteringar i budgetförslaget utgår ifrån behovet av att öka vår utlåning, behålla och utveckla våra möjligheter att vara våra medlemmars första bank samt fortsätta att utveckla våra in- och utlåningsprodukter samt övriga tjänster. Att Nordea har sagt upp clearingen innebär mycket arbete och ökade kostnader. Vi vet ännu inte om vi kommer tvingas att delta själva i RIX eller kan göra detta genom ombud. Kostnaden per medlem landar i förslaget på något mer än föregående år. Förslaget är att bemanningen ska vara densamma under nästa år. Av- och nedskrivningarna ökar och kommer att öka på grund av de satsningar som har gjorts de senaste åren. Vidare ökar kostnaderna för stämma, styrelse och förtroendevalda något, liksom revisionskostnaderna. Stab VD föredrog mål och aktiviteter för staben under Staben sköter bankens redovisning, rapportering, kommunikation, lön- och personalfrågor, styrelsens administration, bankens regel- och riskhantering m.m. och ska efter bästa förmåga se till att banken är genomlyst och transparent gentemot medlemmar och andra intressenter. Fokus för 2015 är bland annat att införa ett nytt ekonomisystem, att fortsätta utvecklingen av compliance och riskhantering i banken, bibehålla en god service internt, förbättra och dokumentera processer och rutiner samt fortsatt arbeta med kommunikationssatsningen externt och internt. Vidare finns det utrymme i budgeten mot en mindre kostnad att försöka slutföra demokratiprojektet. Bankverksamheten Bankchef Magnus Frank föredrog mål och aktiviteter för bankverksamheten. Planen är att införa Medlemsservice som den första kontakten med JAK. Det handlar främst om telefon, men framöver även om chat, sms osv. Syftet är att förbättra och effektivisera verksamheten. Detta kräver en del internutbildning. Det är viktigt att medlemmarna upplever nöjdhet i sin kontakt med JAK. Det pågår också ett aktivt arbete med rutiner och att hitta tidstjuvar. Banken kommer att arbeta vidare med målgruppslån i stil med solcellslån. För JAKortet är ambitionen att minst dubbla antalet användare. Det är en tight budget och inom bankverksamheten kommer det att innebära 1,5 person färre. Det stora frågetecknet är också vad clearing/avveckling innebär för avdelningen. Snittantalet låneansökningar per vecka är nu 37 stycken. Det är bättre än på många år, trots att vi inte lånar ut så mycket. Den totala nyutlåningen är också bättre än på flera år, men behöver bli större. Kreditförlusterna har varierat mycket mellan åren. IT-verksamheten IT-chef Johan Oppmark föredrog budgeten för IT-avdelningen för Ett stort arbete är att ansluta banken till dataclearingen via Bankgirot istället för Nordea. Vi har haft data /17 1

2 clearing åt ett håll att få in pengar. Men med kommande förändring kommer vi även att kunna skicka ut. Det är vidare angeläget att komma ur det gamla banksystemet (JAKPOT) för att endast använda det nya (JBS). Genom Finansinspektionens nya FFFS 2014:5 ställs ökade krav på IT vad gäller systemstabilitet och IT, samt vilken information som är möjlig att få ut ur banksystemet. Krav på rapportering till myndigheter har ökat och IT behöver minska personberoendet och därmed den operativa risken. Medlemsverksamheten Idé- och medlemsstöd (IMS) Medlemschef Ann-Marie Svensson föredrog mål och budget för medlemsverksamheten. Varannan dag sker JAK-aktiviteter ideellt runtom i Sverige planerade och genomförda av aktiva medlemmar. Denna mängd och kvalitet skulle inte enbart anställda kunna göra för motsvarande kostnad. Vi får ut mycket av ett jobb som ändå skulle behöva göras för att upprätthålla en medlemsägd organisation värd namnet. Under 2015 kommer även IMS att ingå i den kommande funktionen Medlemsservice tillsammans med personer från konto och lån. Vidare planeras särskilda satsningar även fortsättningsvis för kursledare för att upprätthålla mängd och kvalitet på grundkurser runtom i landet. Vi har i JAK många aktiva medlemmar jämfört med andra organisationer. Förslaget är att bevilja alla lokalavdelningar de medel de har äskat om för verksamheten Vi vet av erfarenhet att dessa medel inte går åt och har därför endast tagit upp 65 % i budgeten. Fråga ställdes om hur vi kan säkra kvaliteten på grundkurserna. Även om inte kursledarna kan svara på allt, så fungerar det förhoppningsvis ändå som intresseväckare för andra. Utvärderingar skickas också in från kurserna. Styrelsen återkom till budgeten följande dag, under punkten Budget Extern likvidförvaltning VD föredrog ärendet. Så kallad diskretionär förvaltning innebär att en extern förvaltare sköter placeringen av vår likviditet, i enlighet med fastslagen placeringsinstruktion. Instruktionen behöver utvecklas bland annat med villkor för förvaltningen. Det skulle innebära möjlighet att styra likviditeten mot gröna och etiska investeringar samt en stor förbättring i arbetsmiljön på staben med större effektivitet och minskat antal arbetstimmar. Fråga ställdes om pengarna blir lika likvida som idag. Denna fråga är relevant utifrån tidigare diskussioner kring att placera i skog, solceller etc. Svaret blev att de är lika likvida som idag, dvs med fasta löptider. En ytterligare fråga gäller risktagandet, som ju är begränsat idag i exempelvis statsskuldsväxlar. Vi skulle helt sätta reglerna för detta själva. Riskerna skulle förändras något, men exempelvis skulle våra motpartsrisker minska. En fördel är vidare att vi får hjälp av folk som kan branschen kompetens som inte vi själva har. Fråga ställdes om vår anslutning till RIX. Där kommer vi att placera medel som medlemmar behöver löpande. Men där får vi inte ha pengar över natten. Fördel är snabbare in- och utbetalningar, telefonbetalningar, anslutning till Swish, utlandsbetalningar osv. Fråga ställdes vidare om hur de ekonomiska uppskattningarna har gjorts. Svaret blev att det är utifrån de svar vi har fått från förvaltarna och en bedömning utifrån dem. Synpunkt framfördes om att det här egentligen framförallt handlar om vem som gör jobbet, dvs någon annan eller vi själva. VD har påbörjat ett förslag till justering av placeringsinstruktionen. Synpunkt framfördes om att styrelsen behöver uttrycka vad som ska ingå i instruktionen. En /17 2

3 tillfällig kommitté inrättades bestående av Lotta Friberg, Jonas Löhnn, Johannes Kretschmer och Cicci Andersson för att förbereda underlaget inför nästa möte. Fråga ställdes om i vilken utsträckning vi får rapporter om hur pengaströmmarna går. Svaret blev att de förvänts följa instruktionen och att vi hela tiden kan följa var likviditeten finns. Fråga ställdes om var vi har depån. Svaret blev att den kan finnas var som helst och att den alltid är skyddad oavsett vem som har i uppdrag att behandla den. Översyn av vår prissättning VD föredrog ärendet. Vi behöver ta betalt på ett sätt som medlemmarna accepterar och tycker är rimligt, samtidigt som vi täcker våra kostnader. Vad ska vi ta betalt för och inte är viktiga principiella ställningstaganden. Vi har tidigare informerat om att vi kommer att ta betalt för transaktionskontot och detta bör vi komma igång med nu. Så snart vi har övriga funktioner på plats kan vi ta betalt för dessa. Vi bör snarast lägga in en kostnad för förtidsinlösen av lån, som är en faktisk kostnad för JAK. Detta skulle i så fall vara en avtalsändring som gäller för nya lån. Vi bör vidare kunna höja medlemsavgiften med 50 kronor. Det är inte gjort på länge, men är i så fall ett stämmobeslut. Generellt bör vi försöka hålla kostnader för medlemmarna i nivå med andra banker. Synpunkt framfördes om att det bör bli möjligt att betala per månad istället för per år. Vidare bör vi fundera över om någon form av certifiering skulle förbättra möjligheten att lyfta oss som etisk bank. VD återkommer vid decembermötet med ett upplägg för prissättning där en utredning om certifiering ingår. Orsakontoret VD föredrog ärendet. Det har funnits en diskussion kring kontoret sedan tidigare. Det är med hänsyn tagen till personalen ett lämpligt tillfälle att avveckla Orsakontoret under nästa år. Synpunkt framfördes om att vi bör se över mängden distansarbetare i organisationen. Detta är dock en större fråga. Om vi ska ha distanskontor bör vi också överväga att prioritera där vi har många medlemmar. För övrigt bör vi inte självklart följa trenden att minska den lokala förankringen som övriga banker, utan finnas med i en kommande lokalisering. Budget 2015 Synpunkt framfördes om att vi kan behöva skära ytterligare i budgeten. Vi har små marginaler och det behövs besparingar på längre sikt för en långsiktigt hållbar budget. Därutöver har vi ökat andelen blanco, vilket gör att vi riskerar att få större kreditförluster framöver. Det ser ut som att vi kommer att leva med låga räntor ett bra tag till, med allt vad det innebär vad gäller förtidsinlösen och låg nyutlåning. Möjligen ligger vi i realiteten på -2 mkr underskott. Synpunkt framfördes om att det inte är på kostnadssidan vi behöver åtgärder, utan på intäktssidan. Om vi väljer att krympa riskerar vi en avveckling av hela verksamheten där vi inte får fler medlemmar och användare och därmed inte intäkter. Synpunkt framfördes om att budgeten är en rimlig arbetshypotes. Om vi ska minska budgeten med 2 mkr kan vi inte stå fast vid helbanksstrategin. Det är ett vägskäl där det inte bara handlar om besparingar utan om vilket JAK vi vill se på några års sikt. Vi kan inte hämta hem 2 mkr för 2015 års budget, men det bör finnas ett besparingsuppdrag till VD på längre sikt. Det är också angeläget att titta mer på intäktssidan. Exempelvis att avgiftsbelägga förtidsinlösen skulle både potentiellt förändra beteende och förbättra intäktssidan. Vi har några viktiga resurser: en ökande medlemsstock och en ökande inlåning. Synpunkt framfördes om att det som behövs för att förändra läget är att vi gör förändringar i sparlånesystemet så att vi lånar ut mer pengar. Det skulle vara avgörande för verksamheten /17 3

4 Ordförande ställde de två huvudyrkandena mot varandra: att fastställa budgeten med besparingsuppdrag till VD alternativt att uppdra åt VD att återkomma med en ny budget. Därefter ställdes tilläggsyrkanden om besparingar samt tidsplan för implementering av beslutade satsningar mot avslag. - att uppdra åt VD att återkomma till decembermötet med en reviderad budget för 2015, samt - att uppdra åt VD att återkomma med en 5-årsplan som inkluderar besparingar som ger effekt på kort och lång sikt, samt - att uppdra åt VD att presentera en tidsplan för när beslutade åtgärder kan implementeras och få effekt VD-rapport VD föredrog ärendet. Vi undersöker möjligheterna gällande gruppförsäkringar på våra medlemmars lån och en kontakt för upphandling gällande detta har tagits. Grus & Guld Redaktör Karin Backström är mitt upp i processen att göra om G&G som kommer i helt ny skepnad i slutet av januari. Då kommer vi även gå över till utgivning fyra gånger per år: januari, april (för kallelsens skull), augusti och november. Nr 4 för i år är ett temanummer om Crowdfunding och kommer ut under november. Bankverksamheten Vad gäller lånestatistik kan vi se att 10 % av vår totala utlåning är idag blanco. 11 % av våra medlemmar använder JAK för att köpa fastighet. Att lösa andra skulder och renovering utgör största andelen ändamål. Medlemsverksamheten Vi hade en extra stor uppgång i medlemstillströmning i september. Distanskursen har gått bra och har rekordmånga deltagare. Många lokala aktiviteter genomförs under hösten. Uppdateringen av JAK-boken pågår med målsättning att den ska vara illustrerad och tryckt lagom till stämman Det kommer inte att bli en jubileumsbok nästa år. Kapitlen kommer istället att läggas upp på en 50-årsportal på webben. Schyst ekonomi är på gång som diskussionsforum igen. Det fixas layoutmässigt och planen är att den ska kunna modereras av ideellt aktiva. IT-verksamheten Frågan om dataclearing är stor för IT. JAK måste hitta ett ombud i RIX eller ansluta oss direkt. Vi har dialog med andra banker kring detta och det kommer att ha stor påverkan på verksamheten, såväl ekonomiskt som i arbetstimmar. Cerdo Bankpartner har meddelat att de säger upp avtalet med JAK gällande kortlösningen pga att deras ägare nu har bestämt att sälja Cerdo. Avtalet med Cerdo gäller till Ägarna till Cerdo för diskussioner med olika intressenter gällande att ta över Cerdo helt eller i delar. Vi har kontakt med andra banker som också drabbas. VD återkommer i frågan /17 4

5 Synpunkt framfördes om att det är angeläget att hålla fast vid planen att gå vidare till betalkort, inte endast kreditkort. Samtidigt är det viktigt att öka antalet användare av kortet. Så länge vi är små behöver vi gå ihop med andra i upphandling. Webbstatistik Vi ser i webbstatistiken att det är störst intresse för låna- och sparasidorna på jak.se. En uppstickare är solcellslånen som har fått ganska många besökare. Ca 20 % av besökarna är via mobil. Den responsiva satsningen faller väl ut. Synpunkt framfördes om att vi bör satsa mer på kommunikation och marknadsföring, som vi ser får effekter i tillströmning på hemsidan och i antal medlemmar. Vi har dock gjort en del förändringar i satsningar på hemsida och material som vi ser fram emot att se effekter av. Vi bör satsa på att använda våra medlemmars kanaler i exempelvis sociala medier som instagram, med korta filmsnuttar etc. Det är också angeläget att samla in e-postadresser till fler. Den ena satsningen behöver inte utesluta den andra. I vissa sammanhang behöver vi bli snabbare på att reagera och synas. Riskrapport Funktionen för riskkontroll Johan Oppmark, föredrog ärendet. Ett antal kontroller har genomförts och de finns redovisade i underlaget. Det finns mycket arbete att göra vad gäller att förbättra processer och rutiner samt efterlevnad av externa regelverk. Vidare behövs ytterligare internutbildning i incidentrapportering och riskhantering. En dubblering av databasen är på gång för att minska risken att förlora information. Löpande granskningar görs vidare av nya lån. Vad gäller dessa finns inget att rapportera. Regelefterlevnadsrapport Funktionen för regelefterlevnad Johan Oppmark, föredrog ärendet. Vi har fått en skrivelse av Finansinspektionen som visar att låneinsatserna får räknas till vårt kärnprimärkapital. Vidare har det kommit några nya författningar som påverkar banken. Den nya hatten : 2014:01 Styrning, riskhantering och kontroll för kreditinstitut började gälla från 1 april och ersätter den tidigare 2005:01. Här ställs krav på oberoende kontrollfunktioner samt fungerande styrning och ledning, processer och rutiner. Vidare gäller den nya FFFS 2014:05 om informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem sedan den 1 juni. I beslutspromemorian till denna föreskrift nämns ITIL (Information Technology Infrastructure Library) som är en uppsättning principer för att hantera IT-tjänster. Rekommendationen till banken är att se över både den fysiska och digitala informationssäkerheten samt införa ITIL i och förfina insättningssystemet. Därmed uppfyller banken föreskrifterna. Frågan om organiseringen av riskkontroll och compliance pågår och utvecklas för att vi ska få en så välfungerande organisation som möjligt. Ansvarig utgivare Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Enligt senast antagna Riktlinjer ( ) ska styrelsen utse en redaktör (R) och ansvarig utgivare som tillsammans med VD ansvarar för varumärket Grus & Guld (G&G). Styrelsen diskuterade ärendet. - att utse redaktör Karin Backström till ansvarig utgivare för Grus & Guld /17 5

6 Monetär reform Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Synpunkt framfördes om att monetär omställning har varit en del av JAK sedan starten. Det är angeläget att styrelsen är en del i den diskussionen och lägger fast JAKs syn på det hela. - att utse en kommitté bestående av Uffe Madsen (sammankallande), Roland Norberg, Hampus Nilsson och Núria Albet Torres för arbetet med monetär reform, samt - att kommittén uppmuntras att adjungera lämplig kompetens i arbetet, - att kommittéen får i uppdrag att bereda uppdraget till styrelsen, samt - att återkomma till styrelsen med ett underlag till januarimötet inför en återrapport till stämman WaterCircles VD föredrog ärendet. Avtal har tecknats med sakförsäkringsbolaget WaterCircles. Enligt avtalet ska såväl WaterCircles som JAK utse två representanter vardera till i styrgrupp respektive prövningsnämnd. - att utse Petra Modée och Sammy Almedal till JAKs representanter i bankens och WaterCircles gemensamma styrgrupp - att utse Lotta Friberg och Sammy Almedal till JAKs representanter i bankens och WaterCircles gemensamma prövningsnämnd Styrande dokument Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Som ett led i vår ambition att höja utlåningen har styrelsen tidigare beslutat att underlätta för medlemmar att ansöka om att få anstånd med amorteringen. Förslaget är att via Internetbanken kunna ansöka om anstånd med amorteringsfrihet under vissa omständigheter. De krav som föreslås gälla är: - att låntagaren är privatperson, - att kunna få anstånd med maximalt 1-12 månader inom en löpande 24 månadersperiod, samt - att ansökan inkommit via Internetbanken. - att komplettera JAKs Instruktioner enligt underlag, med syftet att underlätta anstånd med amortering Övriga frågor VD informerade om att redaktören för Grus & Guld, Karin Backström planerar att hålla en workshop om namnbyte för tidningen inför omgörningen. JAK Strategi Styrelsen diskuterade JAKs strategi i smågrupper /17 6

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer