Referat från styrelsemöte den oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten för budgetarbetet har varit den inriktning som ges i JAKs strategier inklusive helbanksstrategin, samt den kommunikationssatsning som pågår. För att täcka kostnader föreslås extern likvidförvaltning, bättre prissättning av banktjänster samt nedläggning av Orsakontoret. Dessa är alla förutsättningar för den föreslagna budgeten. Prioriteringar i budgetförslaget utgår ifrån behovet av att öka vår utlåning, behålla och utveckla våra möjligheter att vara våra medlemmars första bank samt fortsätta att utveckla våra in- och utlåningsprodukter samt övriga tjänster. Att Nordea har sagt upp clearingen innebär mycket arbete och ökade kostnader. Vi vet ännu inte om vi kommer tvingas att delta själva i RIX eller kan göra detta genom ombud. Kostnaden per medlem landar i förslaget på något mer än föregående år. Förslaget är att bemanningen ska vara densamma under nästa år. Av- och nedskrivningarna ökar och kommer att öka på grund av de satsningar som har gjorts de senaste åren. Vidare ökar kostnaderna för stämma, styrelse och förtroendevalda något, liksom revisionskostnaderna. Stab VD föredrog mål och aktiviteter för staben under Staben sköter bankens redovisning, rapportering, kommunikation, lön- och personalfrågor, styrelsens administration, bankens regel- och riskhantering m.m. och ska efter bästa förmåga se till att banken är genomlyst och transparent gentemot medlemmar och andra intressenter. Fokus för 2015 är bland annat att införa ett nytt ekonomisystem, att fortsätta utvecklingen av compliance och riskhantering i banken, bibehålla en god service internt, förbättra och dokumentera processer och rutiner samt fortsatt arbeta med kommunikationssatsningen externt och internt. Vidare finns det utrymme i budgeten mot en mindre kostnad att försöka slutföra demokratiprojektet. Bankverksamheten Bankchef Magnus Frank föredrog mål och aktiviteter för bankverksamheten. Planen är att införa Medlemsservice som den första kontakten med JAK. Det handlar främst om telefon, men framöver även om chat, sms osv. Syftet är att förbättra och effektivisera verksamheten. Detta kräver en del internutbildning. Det är viktigt att medlemmarna upplever nöjdhet i sin kontakt med JAK. Det pågår också ett aktivt arbete med rutiner och att hitta tidstjuvar. Banken kommer att arbeta vidare med målgruppslån i stil med solcellslån. För JAKortet är ambitionen att minst dubbla antalet användare. Det är en tight budget och inom bankverksamheten kommer det att innebära 1,5 person färre. Det stora frågetecknet är också vad clearing/avveckling innebär för avdelningen. Snittantalet låneansökningar per vecka är nu 37 stycken. Det är bättre än på många år, trots att vi inte lånar ut så mycket. Den totala nyutlåningen är också bättre än på flera år, men behöver bli större. Kreditförlusterna har varierat mycket mellan åren. IT-verksamheten IT-chef Johan Oppmark föredrog budgeten för IT-avdelningen för Ett stort arbete är att ansluta banken till dataclearingen via Bankgirot istället för Nordea. Vi har haft data /17 1

2 clearing åt ett håll att få in pengar. Men med kommande förändring kommer vi även att kunna skicka ut. Det är vidare angeläget att komma ur det gamla banksystemet (JAKPOT) för att endast använda det nya (JBS). Genom Finansinspektionens nya FFFS 2014:5 ställs ökade krav på IT vad gäller systemstabilitet och IT, samt vilken information som är möjlig att få ut ur banksystemet. Krav på rapportering till myndigheter har ökat och IT behöver minska personberoendet och därmed den operativa risken. Medlemsverksamheten Idé- och medlemsstöd (IMS) Medlemschef Ann-Marie Svensson föredrog mål och budget för medlemsverksamheten. Varannan dag sker JAK-aktiviteter ideellt runtom i Sverige planerade och genomförda av aktiva medlemmar. Denna mängd och kvalitet skulle inte enbart anställda kunna göra för motsvarande kostnad. Vi får ut mycket av ett jobb som ändå skulle behöva göras för att upprätthålla en medlemsägd organisation värd namnet. Under 2015 kommer även IMS att ingå i den kommande funktionen Medlemsservice tillsammans med personer från konto och lån. Vidare planeras särskilda satsningar även fortsättningsvis för kursledare för att upprätthålla mängd och kvalitet på grundkurser runtom i landet. Vi har i JAK många aktiva medlemmar jämfört med andra organisationer. Förslaget är att bevilja alla lokalavdelningar de medel de har äskat om för verksamheten Vi vet av erfarenhet att dessa medel inte går åt och har därför endast tagit upp 65 % i budgeten. Fråga ställdes om hur vi kan säkra kvaliteten på grundkurserna. Även om inte kursledarna kan svara på allt, så fungerar det förhoppningsvis ändå som intresseväckare för andra. Utvärderingar skickas också in från kurserna. Styrelsen återkom till budgeten följande dag, under punkten Budget Extern likvidförvaltning VD föredrog ärendet. Så kallad diskretionär förvaltning innebär att en extern förvaltare sköter placeringen av vår likviditet, i enlighet med fastslagen placeringsinstruktion. Instruktionen behöver utvecklas bland annat med villkor för förvaltningen. Det skulle innebära möjlighet att styra likviditeten mot gröna och etiska investeringar samt en stor förbättring i arbetsmiljön på staben med större effektivitet och minskat antal arbetstimmar. Fråga ställdes om pengarna blir lika likvida som idag. Denna fråga är relevant utifrån tidigare diskussioner kring att placera i skog, solceller etc. Svaret blev att de är lika likvida som idag, dvs med fasta löptider. En ytterligare fråga gäller risktagandet, som ju är begränsat idag i exempelvis statsskuldsväxlar. Vi skulle helt sätta reglerna för detta själva. Riskerna skulle förändras något, men exempelvis skulle våra motpartsrisker minska. En fördel är vidare att vi får hjälp av folk som kan branschen kompetens som inte vi själva har. Fråga ställdes om vår anslutning till RIX. Där kommer vi att placera medel som medlemmar behöver löpande. Men där får vi inte ha pengar över natten. Fördel är snabbare in- och utbetalningar, telefonbetalningar, anslutning till Swish, utlandsbetalningar osv. Fråga ställdes vidare om hur de ekonomiska uppskattningarna har gjorts. Svaret blev att det är utifrån de svar vi har fått från förvaltarna och en bedömning utifrån dem. Synpunkt framfördes om att det här egentligen framförallt handlar om vem som gör jobbet, dvs någon annan eller vi själva. VD har påbörjat ett förslag till justering av placeringsinstruktionen. Synpunkt framfördes om att styrelsen behöver uttrycka vad som ska ingå i instruktionen. En /17 2

3 tillfällig kommitté inrättades bestående av Lotta Friberg, Jonas Löhnn, Johannes Kretschmer och Cicci Andersson för att förbereda underlaget inför nästa möte. Fråga ställdes om i vilken utsträckning vi får rapporter om hur pengaströmmarna går. Svaret blev att de förvänts följa instruktionen och att vi hela tiden kan följa var likviditeten finns. Fråga ställdes om var vi har depån. Svaret blev att den kan finnas var som helst och att den alltid är skyddad oavsett vem som har i uppdrag att behandla den. Översyn av vår prissättning VD föredrog ärendet. Vi behöver ta betalt på ett sätt som medlemmarna accepterar och tycker är rimligt, samtidigt som vi täcker våra kostnader. Vad ska vi ta betalt för och inte är viktiga principiella ställningstaganden. Vi har tidigare informerat om att vi kommer att ta betalt för transaktionskontot och detta bör vi komma igång med nu. Så snart vi har övriga funktioner på plats kan vi ta betalt för dessa. Vi bör snarast lägga in en kostnad för förtidsinlösen av lån, som är en faktisk kostnad för JAK. Detta skulle i så fall vara en avtalsändring som gäller för nya lån. Vi bör vidare kunna höja medlemsavgiften med 50 kronor. Det är inte gjort på länge, men är i så fall ett stämmobeslut. Generellt bör vi försöka hålla kostnader för medlemmarna i nivå med andra banker. Synpunkt framfördes om att det bör bli möjligt att betala per månad istället för per år. Vidare bör vi fundera över om någon form av certifiering skulle förbättra möjligheten att lyfta oss som etisk bank. VD återkommer vid decembermötet med ett upplägg för prissättning där en utredning om certifiering ingår. Orsakontoret VD föredrog ärendet. Det har funnits en diskussion kring kontoret sedan tidigare. Det är med hänsyn tagen till personalen ett lämpligt tillfälle att avveckla Orsakontoret under nästa år. Synpunkt framfördes om att vi bör se över mängden distansarbetare i organisationen. Detta är dock en större fråga. Om vi ska ha distanskontor bör vi också överväga att prioritera där vi har många medlemmar. För övrigt bör vi inte självklart följa trenden att minska den lokala förankringen som övriga banker, utan finnas med i en kommande lokalisering. Budget 2015 Synpunkt framfördes om att vi kan behöva skära ytterligare i budgeten. Vi har små marginaler och det behövs besparingar på längre sikt för en långsiktigt hållbar budget. Därutöver har vi ökat andelen blanco, vilket gör att vi riskerar att få större kreditförluster framöver. Det ser ut som att vi kommer att leva med låga räntor ett bra tag till, med allt vad det innebär vad gäller förtidsinlösen och låg nyutlåning. Möjligen ligger vi i realiteten på -2 mkr underskott. Synpunkt framfördes om att det inte är på kostnadssidan vi behöver åtgärder, utan på intäktssidan. Om vi väljer att krympa riskerar vi en avveckling av hela verksamheten där vi inte får fler medlemmar och användare och därmed inte intäkter. Synpunkt framfördes om att budgeten är en rimlig arbetshypotes. Om vi ska minska budgeten med 2 mkr kan vi inte stå fast vid helbanksstrategin. Det är ett vägskäl där det inte bara handlar om besparingar utan om vilket JAK vi vill se på några års sikt. Vi kan inte hämta hem 2 mkr för 2015 års budget, men det bör finnas ett besparingsuppdrag till VD på längre sikt. Det är också angeläget att titta mer på intäktssidan. Exempelvis att avgiftsbelägga förtidsinlösen skulle både potentiellt förändra beteende och förbättra intäktssidan. Vi har några viktiga resurser: en ökande medlemsstock och en ökande inlåning. Synpunkt framfördes om att det som behövs för att förändra läget är att vi gör förändringar i sparlånesystemet så att vi lånar ut mer pengar. Det skulle vara avgörande för verksamheten /17 3

4 Ordförande ställde de två huvudyrkandena mot varandra: att fastställa budgeten med besparingsuppdrag till VD alternativt att uppdra åt VD att återkomma med en ny budget. Därefter ställdes tilläggsyrkanden om besparingar samt tidsplan för implementering av beslutade satsningar mot avslag. - att uppdra åt VD att återkomma till decembermötet med en reviderad budget för 2015, samt - att uppdra åt VD att återkomma med en 5-årsplan som inkluderar besparingar som ger effekt på kort och lång sikt, samt - att uppdra åt VD att presentera en tidsplan för när beslutade åtgärder kan implementeras och få effekt VD-rapport VD föredrog ärendet. Vi undersöker möjligheterna gällande gruppförsäkringar på våra medlemmars lån och en kontakt för upphandling gällande detta har tagits. Grus & Guld Redaktör Karin Backström är mitt upp i processen att göra om G&G som kommer i helt ny skepnad i slutet av januari. Då kommer vi även gå över till utgivning fyra gånger per år: januari, april (för kallelsens skull), augusti och november. Nr 4 för i år är ett temanummer om Crowdfunding och kommer ut under november. Bankverksamheten Vad gäller lånestatistik kan vi se att 10 % av vår totala utlåning är idag blanco. 11 % av våra medlemmar använder JAK för att köpa fastighet. Att lösa andra skulder och renovering utgör största andelen ändamål. Medlemsverksamheten Vi hade en extra stor uppgång i medlemstillströmning i september. Distanskursen har gått bra och har rekordmånga deltagare. Många lokala aktiviteter genomförs under hösten. Uppdateringen av JAK-boken pågår med målsättning att den ska vara illustrerad och tryckt lagom till stämman Det kommer inte att bli en jubileumsbok nästa år. Kapitlen kommer istället att läggas upp på en 50-årsportal på webben. Schyst ekonomi är på gång som diskussionsforum igen. Det fixas layoutmässigt och planen är att den ska kunna modereras av ideellt aktiva. IT-verksamheten Frågan om dataclearing är stor för IT. JAK måste hitta ett ombud i RIX eller ansluta oss direkt. Vi har dialog med andra banker kring detta och det kommer att ha stor påverkan på verksamheten, såväl ekonomiskt som i arbetstimmar. Cerdo Bankpartner har meddelat att de säger upp avtalet med JAK gällande kortlösningen pga att deras ägare nu har bestämt att sälja Cerdo. Avtalet med Cerdo gäller till Ägarna till Cerdo för diskussioner med olika intressenter gällande att ta över Cerdo helt eller i delar. Vi har kontakt med andra banker som också drabbas. VD återkommer i frågan /17 4

5 Synpunkt framfördes om att det är angeläget att hålla fast vid planen att gå vidare till betalkort, inte endast kreditkort. Samtidigt är det viktigt att öka antalet användare av kortet. Så länge vi är små behöver vi gå ihop med andra i upphandling. Webbstatistik Vi ser i webbstatistiken att det är störst intresse för låna- och sparasidorna på jak.se. En uppstickare är solcellslånen som har fått ganska många besökare. Ca 20 % av besökarna är via mobil. Den responsiva satsningen faller väl ut. Synpunkt framfördes om att vi bör satsa mer på kommunikation och marknadsföring, som vi ser får effekter i tillströmning på hemsidan och i antal medlemmar. Vi har dock gjort en del förändringar i satsningar på hemsida och material som vi ser fram emot att se effekter av. Vi bör satsa på att använda våra medlemmars kanaler i exempelvis sociala medier som instagram, med korta filmsnuttar etc. Det är också angeläget att samla in e-postadresser till fler. Den ena satsningen behöver inte utesluta den andra. I vissa sammanhang behöver vi bli snabbare på att reagera och synas. Riskrapport Funktionen för riskkontroll Johan Oppmark, föredrog ärendet. Ett antal kontroller har genomförts och de finns redovisade i underlaget. Det finns mycket arbete att göra vad gäller att förbättra processer och rutiner samt efterlevnad av externa regelverk. Vidare behövs ytterligare internutbildning i incidentrapportering och riskhantering. En dubblering av databasen är på gång för att minska risken att förlora information. Löpande granskningar görs vidare av nya lån. Vad gäller dessa finns inget att rapportera. Regelefterlevnadsrapport Funktionen för regelefterlevnad Johan Oppmark, föredrog ärendet. Vi har fått en skrivelse av Finansinspektionen som visar att låneinsatserna får räknas till vårt kärnprimärkapital. Vidare har det kommit några nya författningar som påverkar banken. Den nya hatten : 2014:01 Styrning, riskhantering och kontroll för kreditinstitut började gälla från 1 april och ersätter den tidigare 2005:01. Här ställs krav på oberoende kontrollfunktioner samt fungerande styrning och ledning, processer och rutiner. Vidare gäller den nya FFFS 2014:05 om informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem sedan den 1 juni. I beslutspromemorian till denna föreskrift nämns ITIL (Information Technology Infrastructure Library) som är en uppsättning principer för att hantera IT-tjänster. Rekommendationen till banken är att se över både den fysiska och digitala informationssäkerheten samt införa ITIL i och förfina insättningssystemet. Därmed uppfyller banken föreskrifterna. Frågan om organiseringen av riskkontroll och compliance pågår och utvecklas för att vi ska få en så välfungerande organisation som möjligt. Ansvarig utgivare Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Enligt senast antagna Riktlinjer ( ) ska styrelsen utse en redaktör (R) och ansvarig utgivare som tillsammans med VD ansvarar för varumärket Grus & Guld (G&G). Styrelsen diskuterade ärendet. - att utse redaktör Karin Backström till ansvarig utgivare för Grus & Guld /17 5

6 Monetär reform Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Synpunkt framfördes om att monetär omställning har varit en del av JAK sedan starten. Det är angeläget att styrelsen är en del i den diskussionen och lägger fast JAKs syn på det hela. - att utse en kommitté bestående av Uffe Madsen (sammankallande), Roland Norberg, Hampus Nilsson och Núria Albet Torres för arbetet med monetär reform, samt - att kommittén uppmuntras att adjungera lämplig kompetens i arbetet, - att kommittéen får i uppdrag att bereda uppdraget till styrelsen, samt - att återkomma till styrelsen med ett underlag till januarimötet inför en återrapport till stämman WaterCircles VD föredrog ärendet. Avtal har tecknats med sakförsäkringsbolaget WaterCircles. Enligt avtalet ska såväl WaterCircles som JAK utse två representanter vardera till i styrgrupp respektive prövningsnämnd. - att utse Petra Modée och Sammy Almedal till JAKs representanter i bankens och WaterCircles gemensamma styrgrupp - att utse Lotta Friberg och Sammy Almedal till JAKs representanter i bankens och WaterCircles gemensamma prövningsnämnd Styrande dokument Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Som ett led i vår ambition att höja utlåningen har styrelsen tidigare beslutat att underlätta för medlemmar att ansöka om att få anstånd med amorteringen. Förslaget är att via Internetbanken kunna ansöka om anstånd med amorteringsfrihet under vissa omständigheter. De krav som föreslås gälla är: - att låntagaren är privatperson, - att kunna få anstånd med maximalt 1-12 månader inom en löpande 24 månadersperiod, samt - att ansökan inkommit via Internetbanken. - att komplettera JAKs Instruktioner enligt underlag, med syftet att underlätta anstånd med amortering Övriga frågor VD informerade om att redaktören för Grus & Guld, Karin Backström planerar att hålla en workshop om namnbyte för tidningen inför omgörningen. JAK Strategi Styrelsen diskuterade JAKs strategi i smågrupper /17 6

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank Har du någon gång funderat över etik, värdegrund och ideologi i samband med att du

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK. Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy

VIRSERUMS SPARBANK. Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy VIRSERUMS SPARBANK Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy Innehåll Versionshantering... 3 1. Bakgrund... 3 2. Ersättningspolicyn och ersättningssystemet... 3 2.1 Särskilt reglerad personal...

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Stiborramverket del 1

Stiborramverket del 1 1 (7) 2015-03-31 Stiborramverket del 1 Ramverk för Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012.

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. 1 ALLMÄNT Finansinspektionen har i 6 kap. 11 i föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) angivit att

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer