Kvartalsrapport januari - mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport januari - mars 2012"

Transkript

1 Publicerad Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till (-1 534) KSEK. Resultat per aktie var -0,72 (-0,37) SEK före utspädning. Kassaflödet under perioden var (-2 977) KSEK, varav (-) KSEK lånats ut till intressebolaget Nordic Iron Ore AB i kortfristigt lån. Vid periodens utgång fanns (440) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var (40 903) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut (7 574) KSEK varav 639 (851) KSEK aktiverats och (-) KSEK skrivits ned under årets första kvartal. Bolaget redovisade en mineralresursbedömning för Håkansbodaprojektet där indikerade mineraltillgångar uppgår till 629 Kton och antagna mineraltillgångar till Kton. I Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB tillsattes ny styrelse 19 januari Per Storm utsågs till ny styrelseordförande. Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tillkännagav 16 februari 2012 att man avbryter börsnoteringsprocessen. Finansieringsarbetet fortsätter istället på annat håll och planeringen av företagets verksamhet är oförändrad. Väsentliga händelser efter periodens utgång: Bolaget erhöll bearbetningskoncession för mineraliseringen i Tvistbogruvan den 17 april För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: , Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 31 undersökningstillstånd om cirka hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB. Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

2 Bolagets verksamhet under första kvartalet 2012 Prospektering Kaxborrning Under perioden har ett större kaxborrningsprogram bedrivits söder om den gamla koppargruvan i Håkansboda, i huvudsak på undersökningstillstånden Nora 100 och Nora 101. Resultaten av kaxborrningen utvärderas för närvarande och kommer ligga till grund för ytterligare undersökningar. Håkansbodaprojektet Håkansbodaprojektet är det projekt Kopparberg Mineral för närvarande koncentrerar merparten av sin prospekteringsverksamhet på. Det omfattar dels den tidigare koppargruvan i Håkansboda och ett flertal mindre kända kopparförekomster i samma stråk dels de bly-silver-zinkmineraliseringar som finns i området. Under genomförde Bolaget en inledande kärnborrningskampanj omfattande åtta hål (2 100 m) för att undersöka och verifiera kopparmineraliseringen i Håkansboda. Baserat på denna och uppgifter från tidigare brytning och kärnborrning utförd av bland annat LKAB Prospektering AB, SSAB och Gränges International AB har en uppskattning av mineraltillgångarna gjorts av en oberoende kvalificerad person 1. 1 Uppskattningarna har gjorts av Thomas Lindholm som är kvalificerad person (QP) enligt JORC-koden och SveMins regelverk. Halterna i de olika klasserna har beräknats från äldre analyser, tillgängliga äldre mineraliserade kärnsektioner som omanalyserats av LKAB Prospektering AB under 1986 samt från analyser av mineraliserade kärnsektioner från års kärnborrningskampanj. Analyser gjorda under har utförts vid ALS Scandinavia AB med metod Au-ICP21 för guld och ME-ICP61 för övriga element. ALS Scandinavia AB är certifierade enligt ISO 9001: Uppskattningen följer SveMins rekommendationer och regelverket i JORC-koden 2. De indikerade mineraltillgångarna har uppskattats till 629 Kt med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld (tabell 1). Antagna mineraltillgångar uppgår till Kt med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld. Klass Tonna ge (Kt) Kopp ar (%) Guld (g/ton) Silver (g/ton) Kända Indikerade 629 1,4 0,4 14,3 Antagna ,5 0,3 11,3 Tabell 1. Mineraltillgångar per den 7 mars 2012 i Håkansboda koppargruva. Mineraliseringen, som är öppen mot djupet och i strykningsriktningen, ligger i ett cirka 12 km långt malmpotentiellt karbonatstensstråk som sträcker sig från Håkansbodagruvan i norr till söder om Lejagruvan. I Lejagruvan har koppar brutits tidigare. Den nu gjorda uppskattningen resulterade i betydligt större mineraltillgångar än tidigare historiska beräkningar. Bolaget bedömer att Håkansbodaprojektet kan innehålla ytterligare betydande kopparmineraliseringar. Tvistbogruvan Den av Kopparberg Mineral inlämnade ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession behandlades under perioden av Bergsstaten. Beslut fattades den 17 april 2012 (se Väsentliga händelser efter periodens utgång). 2 Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver. Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

3 Klass Tonnage (Kt) Zink (%) Bly (%) Silver (g/ton) Kända Indikerade 575 3,3 2,6 22 Antagna 280 3,0 2,5 20 Tabell 2. Mineraltillgångar i Tvistbogruvan. 3 Bolaget bedömer att mineraltillgångarna vid Tvistbogruvan kommer att kunna utökas betydligt genom ytterligare borrkampanjer. Beskrivning av arbeten inom ramen för Bolagets övriga undersökningstillstånd Övriga undersökningstillstånd behandlas i Bolagets årsredovisning som finns tillgänglig på Bolaget ansöker rutinmässigt om förlängning av alla undersökningstillstånd inom vilket det bedöms finnas förutsättningar för att genom prospektering lokalisera nya brytvärda förekomster. Bolaget har under perioden ansökt om förlängning av fyra undersökningstillstånd, omfattande ha, samt avträtt fem undersökningstillstånd, omfattande ha. Per den 31 mars var Kopparberg Mineral innehavare av 31 undersökningstillstånd med en total area om ha samt en ansökan om bearbetningskoncession om 11 ha för Tvistbogruvan (se Väsentliga händelser efter periodens utgång). Intressebolag Norrliden Mining AB Under perioden har arbetet fortsatt med att etablera en ledning och styrelse i Norrliden Mining AB. Vid en extra bolagsstämma i intressebolaget den 19 januari 2012 bildades en ny styrelse med Per Storm och Lars-Göran Ohlsson som Kopparberg Mineral AB:s representanter. Per Storm valdes samtidigt till ny styrelseordförande. 3 Uppskattningarna har gjorts av Hans Thorshag, kvalificerad person (QP) enligt SveMins regelverk. Kopparberg Minerals roll som operatör av Norrliden Mining AB kommer att innebära planering och organisering av verksamheten i intressebolaget till en kommande emission under året och en framtida separat notering av intressebolaget. För närvarande pågår rekryterings- och planeringsarbeten i Norrliden Mining AB. Nordic Iron Ore AB (NIO) Under perioden har NIO förberett den miljöansökan som ska lämnas in till Markoch Miljödomstolen för att erhålla tillstånd för gruvverksamhet vid Ludvika gruvor. Dessutom har planeringen av provbrytning fortsatt liksom av en borrkampanj för kärnborrning på Väsman. Under första kvartalet 2012 avbröts den planerade börsnoteringen och NIO lyfte det lån om 4 MSEK som beviljats av Kopparberg Mineral AB. Arbetet med fortsatt finansiering pågår och när den säkerställts kommer borrprogrammet på Väsman att inledas. Mer information om intressebolaget finns på Nordic Iron Ore AB:s hemsida Övrigt Inga övriga händelser finns att rapportera för första kvartalet Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 17 april 2012 erhöll Bolaget en bearbetningskoncession för mineraliseringen i Tvistbogruvan. Bearbetningskoncessionen ger rätt till utvinning och tillgodogörande av zink-, bly-, koppar-, silver-, guld-, mangan- och volframmalm under 25 år med möjlighet till förlängning. Ekonomiskt utfall Koncernen Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK med ett resultat på (-1 534) KSEK. Resultatet har påverkats av koncernens innehav i intressebolagen NIO med (-192) Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

4 KSEK och Norrliden Mining AB med -4 (-) KSEK. Under perioden gjordes investeringar i materiella anläggningstillgångar för 37 (-) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut (7 574) KSEK varav 639 (851) KSEK aktiverats och (-) skrivits ned under årets första kvartal. Kassaflödet under perioden var ( ) KSEK varav (-) KSEK lånats ut till intressebolaget NIO i kortfristigt lån. Vid periodens utgång hade Bolaget (440) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var (40 903) KSEK. Moderbolaget Nettoomsättningen för perioden uppgick till (1 055) KSEK med ett resultat på -842 (-633) KSEK. Under perioden genomfördes investeringar i materiella anläggningstillgångar för 37 (-) KSEK. Kassaflödet under perioden var ( ) KSEK varav (-) KSEK lånats ut till intressebolaget NIO i kortfristigt lån. Likvida medel uppgick vid periodens slut till (440) KSEK och balansomslutningen vid periodens slut var (41 056) KSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal av de undersökta projekten leder till utbyggnad av producerande gruvor. Trots att framtida prospekteringsresultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte garanteras att undersökningarna av förekomsterna leder till kommersiell produktion. Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta verksamheter. En utförlig beskrivning av koncernens osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för. Antal aktier Antalet utestående aktier var vid periodens slut ( ) stycken. Dessa var fördelade på (30 500) A-aktier och ( ) B-aktier. Framtidsutsikter Huvuddelen av Bolagets operativa prospektering koncentreras till Bergslagenområdet och kommer under 2012 att ägnas åt Håkansbodaprojektet. Som operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB kommer Kopparberg Mineral att planera och inleda verksamheten i företaget. Kommande rapportdatum Halvårsrapport januari - juni 2012 kommer att avges 16 augusti Kvartalsrapport januari - september 2012 kommer att avges 29 november Bokslutskommuniké 2012 kommer att avges 21 februari Stockholm den 10 maj 2012 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP). Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

5 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KSEK) Rörelsens intäkter 2012 Jan dec 3 mån 3 mån 12 mån Nettoomsättning Aktiverade mineralintressen Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Nedskrivningar av mineralintressen Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultatandel intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

6 KONCERNENS BALANSRÄKNING (KSEK) 31 mar mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Mineralintressen Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Fordran tecknade optioner TO2B Uppskjuten skattefordran Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

7 Forts. koncernens balansräkning 31 mar mar 31 dec EGET KAPITAL OCH SKULDER (KSEK) Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

8 KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (KSEK) Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Nyemission Balanseras i ny räkning Periodens resultat Nyemission Balanseras i ny räkning Periodens resultat Nyemission Emissionskostnader Emissionskostnader Emissionskostnader Balanseras i ny räkning Periodens resultat 1231 Föregående års resultat Periodens resultat Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

9 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) Den löpande verksamheten 2012 Jan dec 3 mån 3 mån 12 mån Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttrade finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL 2012 Jan dec 3 mån 3 mån 12 mån Nettoomsättning KSEK Resultat efter finansiella poster KSEK Balansomslutning KSEK Aktiverade mineralintressen KSEK Antal anställda st Soliditet % Resultat efter skatt per aktie (före utspädning) Resultat efter skatt per aktie (efter utspädning) SEK -0,72-0,37-1,22 SEK -0,72-0,37-1,22 per aktie SEK 4,10 9,08 4,82 Antal aktier vid periodens slut st Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning st Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

10 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KSEK) Rörelsens intäkter 2012 Jan dec 3 mån 3 mån 12 mån Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

11 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KSEK) 31 mar mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Andelar i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Fordringar hos intresseföretag Fordran tecknade optioner TO2B Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

12 Forts. moderbolagets balansräkning 31 mar mar 31 dec EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Nyemission under registrering Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Definitioner av nyckeltal Soliditet. i procent av balansomslutningen. per aktie. i relation till antal aktier i slutet av perioden. Resultat per aktie. Periodens resultat, exklusive minoritetens andel, i relation till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning med utestående teckningsoption TO2B vilken förföll 31 mars. Ingen utestående teckningsoption finns per 31 mars Kopparberg Mineral AB (publ) Verkstadsvägen 52, KOPPARBERG Huvudkontor: Kopparberg Mineral AB Kungsgatan UPPSALA Telefon: +46 (0) Web: org. nr Kopparberg Mineral AB (publ) org.nr: , Kvartalsrapport januari-mars

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 1 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013 AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,2 (2,0).

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick som en

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Q4 TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Sammanfattning fjärde kvartalet 2009 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147 TSEK) för fjärde kvartalet.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer