LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31"

Transkript

1 LRF AB EU BAS 97 Sida: Immateriella anläggningstillgångar Produktionsrätter Mjölkkvot Bidragsrätt tackor Bidragsrätt di-/amkor Produktionsrätter, avskrivning Byggnader och mark Byggnader Byggnader på egen mark Byggnader på ofri grund Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn byggnader Förbättringsutg annans fastighet Ack avskrivn annans fastighet Mark Mark faktisk anskaffnkostnad Mark beräknad anskaffnkostnad Lagfartskostnad Tomter,markomr obebyggda Markanläggningar Täckdiken Ej avskrivnbara markanläggn Övriga markanläggningar Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn markanläggn Naturtillgång exploateringsmark Ack substansminskn naturtillgångar Skogsavdragsutrymme Ack utnyttjade skogsavdrag Påg nyanläggningar, förskott byggn/mark Pågående nybyggnad Pågående tillbyggnad Pågående ombyggnad Pågående nyanl markanläggningar Pågående nytäckdikning Övriga byggnader och mark Privatbostad Ack avskrivn övriga byggnader Maskiner och inventarier Ack avskrivn maskiner och inventarier Maskiner, andra tekn anläggningar Arbetsmaskiner Byggnadsinventarier Årets nyanskaffningar, maskiner Årets försäljningar maskiner Årets nyanskaffningar byggnadsinventarie Årets försäljningar byggnadsinventarier Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn arbmask/bygginv Inventarier Årets nyanskaffn inventarier, verktyg Årets försäljn inventarier, verktyg Ack avskrivn inventarier Bilar Årets nyanskaffn bilar, andra transportm Årets försäljn bilar, andra transportmed Ack avskrivn bilar Markinventarier Årets nyanskaffn markinventarier Årets försäljn markinventarier Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn markinventarier Leasingavtal Ack avskrivn leasingavtal Pågående nyanl o förskott maskin/invent Pågående nyanläggningar Förskott för maskiner och inventarier Övr maskiner och inventarier Byggnadsinv i annans fastighet Maskininventarier annans fastighet Ack avskrivn övr maskiner o inventarier 236

2 LRF AB EU BAS 97 Sida: Finansiella anläggningstillgångar Aktier Insatser i ekonomiska föreningar Insatser i mejeriförening Insatser i slakteriförening Insatser i lantmannaförening Insatser i skogsägarförening Insatser äggförening Insatser i landshypotek Insatser i seminförening Långfristiga fordringar Reversfordringar Fordringar hos anställda Förutbetalda leasingavgifter Övriga långfristiga fordringa Värdereglering andra långfrist fordr Lager Lager av råvaror Lager, inköpt Djurbestånd Produkter i arbete Lager, producerat Pågående arbete Kundfordringar Kundfordringar Växelfordringar Värdereglering kundfordringar Övr kortfristiga fordringar Förskott Förskott Förskott, momspliktig Förskott, ej momspliktigt Avräkning för skatter och avgifter Skattefordringar Fordran moms Sparkonto i ekonomiska föreningar Sparkonto i mejeriförening Sparkonto i slakteriförening Sparkonto i lantmannaförening Sparkonto i skogsägarförening Sparkonto äggförening Övr kortfristiga fordr Kortfristig lånefordran Fordring hos leverantör Förutbetalda kostn, upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Förutbet ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Övr interimsfordringar Aktier och andelar Aktier i börsnoterade bolag Aktier i övriga bolag Obligationer Andra kortfristiga placeringar Kassa bank Kassa PlusGiro Checkräkningskonto Övriga bankkonto Särskilda bankkonton Skogskonto 200

3 LRF AB EU BAS 97 Sida: Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Inbetalda insatser/stiftelsekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Erhållna aktieägartillskott Vinst/förlust föregående år Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Ack överavskrivningar Ack överavskrivn immat anltillgångar Ack överavskrivn byggn/markanl Ack överavskrivn inventarier Ersättningsfond Ersättningsfond inventarier Ersättningsfond byggn/markanläggn Ersättningsfond mark Ersättningsfond djur Avsättning investeringsreserv Obeskattade intäkter Obeskattade skogsintäkter Övr obeskattade reserver Valutakursreserv Lagerreserv Skatteutjämningsreserv Övriga obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för skatter Långfristiga skulder Checkräkningskredit Reverslån Skulder till kreditinstitut Maskinlån Lån i utländsk valuta Lån privatbostad Avskrivningslån Övriga långfristiga skulder Avbetalningskontrakt Villkorliga skulder Lån från närstående personer Långfristiga leverantörskulder Övr långfristiga skulder Kortfristiga skulder leverantörskulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfrist lån kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld Förskott från kunder Förskott från mejeri Förskott från slakteri Förskott från lantmännen Förskott från skogsägarförening Förskott kund, ej momspliktig Leverantörsskulder Leverantörskulder slakteri Leverantörskulder lantmännen Tvistiga leverantörskulder Kvittning av leverantörsfakturor Övriga kortfristiga skulder Växelskulder Skatteskulder Skatteskulder 301

4 LRF AB EU BAS 97 Sida: Beräknad fastighetsskatt Mervärdesskatt Utgående moms oreducerad Utg moms försäljning 25% sv Ber moms varuförv 25% EU Vilande utgående moms 25% Utgående moms reducerad Utg moms försäljning 12% sv Ber moms varuförv 12% EU Vilande utgående moms 12% Utgående moms reducerad Utg moms försäljning 6% sv Ber moms varuförv 6% EU Vilande utgående moms 6% Ing.moms uthyrn lokal Ingående moms Ingående moms 12% Ingående moms 6% Beräknad ing moms förvärv utanför EU Ingående moms 25% EU inköp Ingående moms 12% EU inköp Ingående moms 6% EU inköp Vilande ingående moms Ingående moms blandad verksamhet Moms redovisningskonto Personalens skatter, löneavdrag Personalens källskatt Lagstadgad soc avgift, särskild löneskat Avräkn sociala avgifter Avräkn särskild löneskatt Avtalade soc avgifter Utmätning i lön Övriga löneavdrag Fackföreningsavgifter Övriga kortfristiga skulder Skulder till anställda Kortfristiga låneskulder Avräkning annan verksamhet Övr kortfr skulder Skulder under indrivning Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn, förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna lagstadgade soc-, andra avgifte Beräknade upplupna sociala avgifter Beräknad upplupen löneskatt Upplupen särsk löneskatt pensionskostn Upplupna avtalade soc avg Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyresinkomster Övr interimsskulder Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision Upplupna arrenden Övriga upplupn kostn o förutbet intäkt 305

5 LRF AB EU BAS 97 Sida: Intäkter från växtprodukter 05 (25%) Spannmål 05 (25%) Höstvete 05 (25%) Vårvete 05 (25%) Råg 05 (25%) Höstkorn 05 (25%) Vårkorn 05 (25%) Havre 05 (25%) Rågvete 05 (25%) Arealersättning spannmål Övrig spannmål 05 (25%) Vallfrö 05 (25%) Rödklöver 05 (25%) Ängsgröe 05 (25%) Timotej 05 (25%) Arealersättning vallfrö Oljeväxter 05 (25%) Höstraps 05 (25%) Vårraps 05 (25%) Höstrybs 05 (25%) Vårrybs 05 (25%) Senap 05 (25%) Oljelin 05 (25%) Arealersättning oljeväxter Proteingrödor 05 (25%) Foderärtor 05 (25%) Åkerbönor 05 (25%) Lupiner 05 (25%) Matärtor 05 (25%) Konservärtor 05 (25%) Arealersättning proteingrödor Potatis och sockerbetor 05 (25%) Färskpotatis 05 (25%) Matpotatis, sort 1 05 (25%) Matpotatis, sort 2 05 (25%) Fabrikspotatis 05 (25%) Sockerbetor 05 (25%) Bidrag potatis Grovfoder mm 05 (25%) Hö 05 (25%) Ensilage 05 (25%) Halm 05 (25%) Bete 05 (25%) Grönmassa 05 (25%) Foderlega 05 (25%) Energigröda 05 (25%) Bär och grönsaker 05 (25%) Jordgubbar 05 (25%) Morötter 05 (25%) Sallad 05 (25%) Vitkål 05 (25%) Lök 05 (25%) Vinbär 05 (25%) Hallon 05 (25%) Bidrag bär och grönsaker Näringsbidrag växtodlingen Arealersättning, träda/uttag Övrig växtproduktion Ersättning skada, gröda Ersättning, intrång gröda Efterlikvid lantmännen 05 (25%) Försäkringsersättning gröda Försäljning växtprodukter EU Försäljning växtprodukter utanför EU Övriga intäkter växtodlingen 05 (25%) Mjölk- och nötköttsproduktion 05 (25%) Mjölkproduktion 05 (25%) Mjölk mejeri 05 (25%) Bidrag mjölk Mjölk, detaljhandelsförsäljning 05 (25%) Mjölkproduktion, livdjur 05 (25%) 400

6 LRF AB EU BAS 97 Sida: Livkalvar 05 (25%) Kvigor liv 05 (25%) Mjölkkor liv 05 (25%) Avelstjurar liv 05 (25%) Nöt enskild uppköpare 05 (25%) Mjölkproduktion, slaktdjur 05 (25%) Kalvar slakt 05 (25%) Ungnöt slakt 05 (25%) Köttkor slakt 05 (25%) Tjurar slakt 05 (25%) Slaktdjur enskild uppköpare 05 (25%) Köttdjurproduktion livdjur 05 (25%) Livkalvar 05 (25%) Ungnöt liv 05 (25%) Köttkor liv 05 (25%) Avelstjurar liv 05 (25%) Köttdjur enskild uppköpare 05 (25%) Köttdjurproduktion slaktdjur 05 (25%) Kalvar slakt 05 (25%) Ungnöt slakt 05 (25%) Köttkor slakt 05 (25%) Tjurar slakt 05 (25%) Slaktdjur enskild uppköpare 05 (25%) Näringsbidrag, nötkreatur Bidrag amkor Bidrag handjur Övr intäkter, mjölk- nötköttproduktion 05 (25%) Språngavgifter 05 (25%) Stallgödsel 05 (25%) Efterlikvid slakteri 05 (25%) Försäkringsersättning, nötkreatur Försäljning nötdjur/-prod EU Försäljning nötdjur/-prod utanför EU Övriga intäkter nöt 05 (25%) Intäkter från svinproduktion 05 (25%) Svin 05 (25%) Smågrisar 05 (25%) Avelssvin liv 05 (25%) Slaktsvin 05 (25%) Avelssvin slakt 05 (25%) Svin enskild uppköpare 05 (25%) Näringsbidrag, svin Övriga intäkter svin 05 (25%) Försäkringsersättning, svin Försäljning svin/-prod EU Försäljning svin/-prod utanför EU Övriga intäkter svin 05 (25%) Intäkter från övrig djurproduktion 05 (25%) Får 05 (25%) Avelsjur får 05 (25%) Lamm slakt 05 (25%) Avelsdjur slakt 05 (25%) Skinn 05 (25%) Ull 05 (25%) Får enskild uppköpare 05 (25%) Fjäderfä och ägg 05 (25%) Livkycklingar 05 (25%) Broiler 05 (25%) Slaktkyckling 05 (25%) Utslagshöns 05 (25%) Ägg partiförsäljning 05 (25%) Ägg detaljförsäljning 05 (25%) Fjäderfä/ägg enskild uppköpare 05 (25%) Hästar 05 (25%) Hjortar 05 (25%) Strutsar 05 (25%) Näringsbidrag, övrig djurproduktion Bidrag tackor Bidrag fjäderfä Bidrag getter Övr intäkter, övr djurproduktion 05 (25%) 400

7 LRF AB EU BAS 97 Sida: Efterlikvid äggförening 05 (25%) Försäkringsersättning, övr djurproduktio Försäljn övr djurproduktion EU Försäljn övr djurproduktion utanför EU Övr intäkter övr djurproduktion 05 (25%) Intäkter från skog och skogsprodukter 05 (25%) Skog på rot, avverkningsuppdrag 05 (25%) Leveransvirke, timmer 05 (25%) Timmer barrträd 05 (25%) Timmer lövträd 05 (25%) Leveransvirke, massaved 05 (25%) Massaved barrträd 05 (25%) Massaved lövträd 05 (25%) Klenmassaved 05 (25%) Leveransvirke, övrigt 05 (25%) Pålar stolpar 05 (25%) Kubb 05 (25%) Slipers 05 (25%) Ved 05 (25%) Barrved 05 (25%) Lövved 05 (25%) Spån flis 05 (25%) Utdelning från allmänning Förädlade skogsprodukter 05 (25%) Sågat virke 05 (25%) Hyvlat virke 05 (25%) Stolpar 05 (25%) Näringsbidrag, skog Övriga intäkter, skog 05 (25%) Ersättning skada skog Efterlikvid skogsägarförening 05 (25%) Försäkringsersättning, skog Uttag av skogsprodukter Försäljning skogsprodukter EU Försäljning skogsprodukter utanför EU Övriga intäkter skog 05 (25%) Intäkter från gårdsbutik och torghandel 05 (12%) Växtprodukter 05 (12%) Mjölkprodukter 05 (12%) Nötköttsprodukter 05 (12%) Fläskköttsprodukter 05 (12%) Rörelsens sidointäkter 05 (25%) Försäljning material 05 (25%) Försäljning av skrot 05 (25%) Försäljning av förnödenheter 05 (25%) Försäljning av besprutningsmedel 05 (25%) Försäljning av skördegran 05 (25%) Returemballage 05 (25%) Tillfällig uthyrning av personal 05 (25%) Uthyrning av personal 05 (25%) Legoarbete 05 (25%) Körslor, uthyrning maskiner, inventarier 05 (25%) Körslor 05 (25%) Uthyrning av maskiner och inventarier 05 (25%) Trädgårdsprodukter 05 (25%) Bioodling 05 (25%) Hästar tävlingsverksamhet 05 (25%) Jakt och fiske 05 (25%) Grus, sten, torv och jord 05 (25%) Intäktskorrigeringar 05 (25%) Lämnade rabatter 05 (25%) Öresutjämning Avrundn Försäljningskostnader Auktionsprovision Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete (material) Aktiverat arbete (omkostnader) Aktiverat arbete (löner) Övriga rörelseintäkter Hyres- och arrendeintäkter Hyresintäkter

8 LRF AB EU BAS 97 Sida: Arrendeintäkter 05 (25%) Hyra bostäder Hyra ekonomibyggnader Ersättning el, vatten 05 (25%) Bränsletillägg Parkeringsplatser 05 (25%) Återvunna kundförluster 05 (25%) Kursvinst rörelsen Vinst avyttrade anläggningstillgångar Erhållna bidrag Erhållna EU-bidrag Näringsbidrag Miljöstöd Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Återbetalning statliga stöd Övriga erhållna bidrag Övr ersättn och intäkter Erhållna skadestånd Försäkringsersättningar Sjukpenning Övriga rörelseintäkter Kostnader växtodlingen Utsäde Utsäde spannmål Utsäde vallfrö Utsäde oljeväxter Utsäde proteingrödor Utsäde potatis Utsäde sockerbetor Utsäde bär och grönsaker Inköp utsäde EU Lagerförändring utsäde Handelsgödsel N PK NPK P K Micronäringsämnen Inköp handelsgödsel EU Lagerförändring handelsgödsel Stallgödsel jordförbättring Stallgödsel Kalk Slam Växtskyddsmedel Herbicider (ogräs) Fungicider (svamp) Pesticider (insekter) Inköp växtskyddsmedel EU Lagerförändring växtskyddsmedel Legoarbeten, körslor Markberedning Utförd sådd Handelsgödselkörning Stallgödselkörning Sprutning Tröskning Vallskörd Inhyrd arbetskraft Omkostnader växtodling Torkning Kontroll Rensning betning Rådgivning Analysavgifter Markkartering Övr kostnader, växtodling Emballage 500

9 LRF AB EU BAS 97 Sida: Inköp växtprodukter EU Inköp växtprodukter utanför EU Övriga kostnader växtodling Lagerförändring, växtodling Kostnader för mjölk- och köttproduktion Inköp av djur för mjölkproduktion Inköp livkalvar Inköp avelstjurar Inköp kvigor Inköp mjölkkor Inköp av djur av köttproduktion Inköp livkalvar Inköp avelstjurar Inköp ungnöt Inköp ungtjurar Inköp köttkor Kraftfoder, mjölkproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd Kalvfoder Betfor melass Mineralfoder Lagerförändring kraftfoder mjölk Kraftfoder, köttproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd Mineralfoder Lagerförändring kraftfoder kött Grovfoder mm Hö Halm Betmassa Bete Ensilage Strömedel Lagerförändring grovfoder Legoarbete, körslor, djurproduktion Avbytartjänst Omkostnader mjölk- och nötköttproduktion Semin språngavgifter Kontroll Veterinär medicin Produktionsrådgivning Analysavgifter Övriga tjänster Övr kostnader, nötkreatur Rengöringsmedel Inköp mjölk och nötprodukter EU Inköp mjölk och nötprodukter utanför EU Övriga kostnader nötkreatur Lagerförändring, nötkreatur Kostnader för svinproduktion Inköp av svin Inköp av galtar Inköp gyltor Inköp smågrisar Kraftfoder, svin Färdigfoder smågrisar Koncentrat smågrisar Färdigfoder suggor Koncentrat suggor Färdigfoder slaktsvin Koncentrat slaktsvin Vassle Lagerförändring svinfoder Grovfoder och strö, svin Halm Strömedel Lagerförändring grovfoder strö 500

10 LRF AB EU BAS 97 Sida: Legoarbeten, körslor, svinproduktion Avbytartjänst Omkostnader för svinproduktion Semin Kontroll Veterinär medicin Produktionsrådgivning Övriga tjänster Övriga kostnader, svin Rengöringsmedel Inköp svinprodukter EU Inköp svinprodukter utanför EU Övriga kostnader svin Lagerförändring, svin Kostnader för övrig djurproduktion Inköp av övriga djur Inköp får Inköp fjäderfä Inköp hästar Inköp hjortar Inköp strutsar Foder, övrig djurproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd Mineralfoder Lagerförändring foder övr djurproduktion Grovfoder mm, övrig djurproduktion Hö Halm Betmassa Bete Ensilage Strömedel Lagerförändring grovfoder övr djurprod Legoarbete, körslor, övr djurproduktion Avbytartjänst Omkostnader övrig djurproduktion Semin språngavgifter Kontroll Veterinär medicin Produktionsrådgivning Övriga tjänster Övriga kostnader, övrig djurproduktion Rengöringsmedel Inköp övr djurprod EU Inköp övr djurprod utanför EU Övriga kostnader övr djurproduktion Lagerförändring, övrig djurproduktion Varor omkostnader skogen Avverknings- och förvaltningsuppdrag Huggning Körning och transporter Administrationsavdrag Stämpling Övr avverkningskostnader Skogsvård Frö och plantor Röjning Markberedning Övrig skogsvård Inköp av avverkningsrätt Huggning Körning och transporter Övr kostn inköpt avverkningsrätt Legoarbete, skogskörslor Omkostnader skogen Produktionsrådgivning Skogsbruksplan Övriga tjänster skogen Övriga skogsprodukter 500

11 LRF AB EU BAS 97 Sida: Inköp skogsprodukter EU Inköp skogsprodukter utanför EU Övriga kostnader skog Lagerförändring, skogsproduktion Kostnader för gårdsbutik och torghandel Växtprodukter Mjölkprodukter Nötköttsprodukter Fläskköttsprodukter Legoarbeten, underentrepr Reduktion av inköpspriser Erhållna rabatter och bonus Återbäring från lantmännen Förändring av lager ofördelat Förändring lager råvaror Förändring inköpt lager Förändring djurlager Förändring kostn kommande gröda Förändring egenproducerat lager Förändr pågående arbete Lokalkostnader Hyror Övr kostnader hyrd lokal Fastighetskostnader Arrenden Underhåll byggnader Underhåll ekonomibyggnader Underhåll byggnadsinventarier Underhåll bostad näringsfastighet Synebrister byggnader Underhåll markanläggningar Underhåll vägar broar Underhåll diken brunnar Underhåll skogsvägar Underhåll markanläggning, skog Synebrister markanläggningar Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Fastighetsförsäkringspremier Övr fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar Hyra arbetsmaskiner Hyra inventarier Energikostnader El för drift Eldningsolja Värdeförändring eldningsolja Flis och andra träbränslen Drivmedel och oljor Värdeförändring lager drivmedel och oljo Vatten Övriga energikostnader Förbrukningsinv och förbrukningsmtrl Förbrukningsinventarier Dataprogram Förbrukningsemballage Förbrukningsmaterial Arbetskläder o skyddskläder Övr förbrukningsinventarier och material Underhåll, inventarier Underhåll mask o andra tekn anläggningar Underhåll inventarier och verktyg Underhåll förbrukningsinventarier Underhåll markinventarier Övriga kostnader för underhåll Kostn transportmedel Personbilskostnader Drivmedel personbilar Skatt försäkr personbilar Reparation personbilar 536

12 LRF AB EU BAS 97 Sida: Leasingavg personbilar Lastbilskostnader Drivmedel för lastbilar Försäkring och skatt lastbilar Rep underhåll lastbilar Övr lastbilskostnader Traktorskatt mm Övr transportmedel Frakter och transporter Resekostnader Reklam och PR Annonsering Sponsring Övrig reklam Övr försäljningskostnader Repr avdr.gill Repr ej avdr.gill Övr försäljningskostnader Kontorsmateriel och trycksaker Telefon postbefordran Telekommunikation Telefon Mobiltelefon Fax Datakommunikation Porto Försäkringspremier riskkostnader Försäkringspremier Försäkring växtodling Djurförsäkring Skogsförsäkring Maskinförsäkring Ersättarförsäkring Ansvarsförsäkring Kundförluster Kostnader bevakning o larm Förluster övr kortfristiga fordringar Förluster övr kortfr fordr avdragsgilla Förlust övr kortfr fordr ej avdragsgilla Övriga riskkostnader Förvaltningskostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Övr förvaltningskostnader Övr externa tjänster Avgift till Lantbrukshälsan Redovisningstjänster Konsultarvoden Serviceavgifter till branschorganisation Övr externa tjänster Synearvoden Övriga kostnader Tillsynsavgifter myndigheter Tidningar, facklitteratur Föreningsavgifter Föreningsavg avdr gill Föreningsavg ej avdr gill Övr externa kostnader Lämnade bidrag och gåvor Restavg skatter o soc.avg Fortbildning studieresor Ing moms blandad verksamhet Löner kollektivanställda Lön kollektivanställda Lön kollektivanställda lantbruket Lön kollektivanställda skogen Löner till familjemedlemmar Erhållna lönebidrag Upplupna löner kollektivanställda 512

13 LRF AB EU BAS 97 Sida: Löner anställda för ej arbetad tid Sjuklön kollektivanställd Semesterlön kollektivanställd Försäkringsersättning sjuklön Förändr sem löneskuld Lön tjänstemän och företagsledare Lön tjänstemän Lön företagsledare Lön tjänstemän/företagsledare ej arb tid Sjuklön tjänstemän, företagsledare Semesterlön tjänstemän, företagsledare Förändr sem löneskuld Kostnadsersättningar och naturaförmåner Kontanta extra ersättn Traktamente tjänsteresa Skattefria trakt Sverige Skattepl trakt Sverige Bilersättning Skattefri bilersättning Skattepl bilersättning Kostnader naturaförmåner till anställda Kostn för fri bostad Kostn fria/subv måltider Kostn fria/subv arbetskläder Övriga kostn naturaförm Övr kostnadsersättningar Pensionskostnader Pensionsförsäkringspremier Soc och andra avgifter enl lag och avtal Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter lön och ersättningar Avdrag o ersättningar för arbetsgivaravg Arbgivaravg semester- och löneskuld Löneskatt Särsk löneskatt pensionsk AMF enl avtal Grupplivförsäkringspremier Övr soc och andra avg enl lag och avtal Övriga personalkostnader Utbildning Sjuk- och hälsovård Avgift till Lantbrukshälsan Sjukförsäkringspremier Personalrepresentation Personalrepresentation avdragsgill Personalrepresentation ej avdragsgill Övr personalkostnader Personalrekrytering Erhållna bidrag och ersättningar persona Nedskrivn, återföring nedskrivn Nedskrivn, immat anläggningstillgångar Nedskrivn, byggnader och mark Nedskrivn, maskiner och inventarier Återförin nedskrivn immat anltillgångar Återförin nedskrivn byggn o mark Återföring nedskrivn maskiner/inventarie Avskrivningar enligt plan Avskrivn immateriella anläggningstillgån Avskrivn produktionsrätter Avskrivn byggnader, markanläggningar Avskrivn byggnader Avskrivn byggnadsinv Avskrivn täckdikesanläggning Avskrivn markanläggn Avskrivn naturtillgångar Skogsavdrag Avskrivn övr byggnader Avskrivn maskiner och inventarier Avskrivn arbetsmaskiner Avskrivn inventarier Avskrivn bilar 559

14 LRF AB EU BAS 97 Sida: Avskrivn byggnadsinventarier Avskrivn leasingbilar Avskrivn markinventarier Avskrivn övr maskiner och inventarier Poster av engångskaraktär Intäkter av engångskaraktär Kostn av engångskaraktär Valutakursförl fordr skulder Förlust avyttring immat/mat tillgångar Förlust avyttr aktier/andel Förlust avyttr fastigheter Förlust avyttr maskiner/inv Övr rörelsekostnader Resultat övr värdepapper, långfr fordr Ränteintäkter Ränteintäkter Ränteintäkter, bank Ränteintäkter, kortfristiga placeringar Skattefria intäkter Räntekostnader Räntekostnader långfristiga skulder Räntekostnader checkräkningskredit Räntekostn andra skulder kreditinstitut Återbäring landshypotek Avdragspost räntesubventioner Räntekostnader kortfristig skuld Räntekostnader till kreditinstitut Räntekostnader levskulder Kostnadsräntor skatter och avgifter Valutakursdiff på skulder Övr finansiella kostnader Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Erhållna aktieägartillskott Extraordinära kostnader Återbetald villkorade aktieägaretillskot Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond Avsättning per fond Återförd periodiseringsfond Avskrivn över/under plan Änd skilln bokf/planenlig avskr imm anl Änd bokf/plan avs byggnader Änd bokf/plan avs inventarier Förändring ersättningsfond Avsättning ersättningsfond inv Avsättning ersättningsfond byggn/markanl Avsättning ersättningsfond mark Avsättning ersättningsfond djur Ianspråktagande ersättningsfond Ianspråktagande ersättfond ej avskrivn Återförd ersättningsfond Förändring allmän investeringsreserv Förändring obeskattade intäkter Avsättning skogskonto Återföring skogskonto Övriga bokslutsdispositioner Ändring av valutakursreserv Förändring lagerreserv Återföring av SURV 8899 Övriga bokslutsdispositioner Skatt årets beskattningsbara resultat Skatt årets beskattningsbara resultat Skatt på grund av ändrad taxering Restituerad skatt Redovisat resultat 599

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

LRF Jordbruk Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF Jordbruk Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF Jordbruk Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkning 200 1050 Bankräkningar 200 1059 Bankräkningar, ej närings 200 1120 Aktier och andelar 202 1129 Aktier, ej näringsverksam

Läs mer

LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkning 200 1050 Bankräkningar 200 1059 Bankräkningar, ej närings 200 1120 Aktier och andelar 202 1129 Aktier, ej näringsverksam

Läs mer

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999 Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 1010 Balanserade utgifter T J Ej tillåtet Sällan D 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg T J Ej tillåtet Sällan D 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg T

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Handelsbolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Handelsbolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Handelsbolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade fordringar 204 1290 Osäkra

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätter tackor 234 1043 Bidragsrätter di-/amkor 234 1047 Årets inköp prodrätter 234 1048 Årets försälning prodrätter

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12 ,«{'~ -~!!r,-, \.. ~ REIJivrfltE GLASBRUK AB 81LAGA 3 Räkenskapsår:!5-0l-01-15-12-3! Resultatenhet: Hela företaget Period: l 5-01-01-15-08-11 Balansrapport Utskrivet: 15-08-12 Senaste vemr: TILLGÅNGAR

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30 Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1 typ 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1028 Ack nedskrivningar

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08 Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kontonummer Namn Aktivt Momskod

Kontonummer Namn Aktivt Momskod Kontonummer Namn Aktivt Momskod 1010 Balanserade utgifter Aktivt 1030 Patent Aktivt 1039 Ack avskrivn patent Aktivt 1060 Hyresrätt Aktivt 1069 Ack avskrivn hyresrätt Aktivt 1070 Goodwill Aktivt 1079 Ack

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

LRF BAS2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter 7200 1011

LRF BAS2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter 7200 1011 LRF BAS2014 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7200 1011 Balanserade utgifter forskn o. utveckling 7200 1012 Balanserade utgifter för programvaror 7200 1018 Ack nedskrivning på balanserade utgifter 7200

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Brf Kvarnvingen 5 & 11

Brf Kvarnvingen 5 & 11 Årsredovisning för Brf Kvarnvingen 5 & 11 Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201

Läs mer

Enskild firma BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Enskild firma BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Enskild firma BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7200 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7200 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7200 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7200 1030

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 1100 Byggnader och mark 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och förs.lokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskr kyrkor och kapell 1119 Ack avskr kyrkor och kapell

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7200 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7200 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7200 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7200 1030

Läs mer

Resultatrapport. LEKSANDS RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.

Resultatrapport. LEKSANDS RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver. Sida 1 (5) Intäkter Nettoomsättning 3110 Ridavgifter, termin 3111 Extra ridning 3112 Ridavg,term.Egen häst/ponny (mia) 3113 Ridavg, ter. eg ponny/häst. 3114 Träning Nan 3120 Uppstallning 3130 Anläggningskort

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 234 1030 Patent

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Ekonomisk förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Ekonomisk förening BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Kontotabell med SRU-koder

Kontotabell med SRU-koder III. Kontotabell med SRU-koder 1 Tillgångar 31 2 Eget kapital och skulder 38 III 3 Rörelsens inkomster/intäkter 45 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 47 5 6 Övriga externa

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

samtidigt som den ingående momsen återbetalas från Skatteverket. (3) Man köper en ny maskin. Anskaffningsvärdet är inkl.

samtidigt som den ingående momsen återbetalas från Skatteverket. (3) Man köper en ny maskin. Anskaffningsvärdet är inkl. Kassaflödesanalys investeringssektorn Investeringssektorn är den andra av de tre sektorerna i kassaflödesanalysen Investeringssektorn är knuten till anläggningstillgångarna i balansräkningen och det är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

LRF BAS2017 Sida: 1(28) Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Utvecklingsutgifter 7201

LRF BAS2017 Sida: 1(28) Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Utvecklingsutgifter 7201 LRF BAS2017 Sida: 1(28) 1010 Utvecklingsutgifter 7201 1011 Balanserade utgifter för utveckling 7201 1012 Balanserade utgifter för programvaror 7201 1018 Ack nedskrivning på balanserade utgifter 7201 1019

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (2) 788000-1768 Utskriven: 2015-06-01, 10:09 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 578 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 47 119 225,90 0,00

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: , 14:10 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: , 14:10 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2010-09-12, 14:10 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239 Avskrivningar ombyggnad

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring 1 (1) 8024677802 Utskriven: 20150310, 19:25 20140101 20141231 T o m ver nr: A 206 Balansrapport 20140101 Förändring 20141231 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1630 Skattekonto 9 367,00 4 179,00 13 546,00

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer