LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31"

Transkript

1 LRF AB EU BAS 97 Sida: Immateriella anläggningstillgångar Produktionsrätter Mjölkkvot Bidragsrätt tackor Bidragsrätt di-/amkor Produktionsrätter, avskrivning Byggnader och mark Byggnader Byggnader på egen mark Byggnader på ofri grund Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn byggnader Förbättringsutg annans fastighet Ack avskrivn annans fastighet Mark Mark faktisk anskaffnkostnad Mark beräknad anskaffnkostnad Lagfartskostnad Tomter,markomr obebyggda Markanläggningar Täckdiken Ej avskrivnbara markanläggn Övriga markanläggningar Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn markanläggn Naturtillgång exploateringsmark Ack substansminskn naturtillgångar Skogsavdragsutrymme Ack utnyttjade skogsavdrag Påg nyanläggningar, förskott byggn/mark Pågående nybyggnad Pågående tillbyggnad Pågående ombyggnad Pågående nyanl markanläggningar Pågående nytäckdikning Övriga byggnader och mark Privatbostad Ack avskrivn övriga byggnader Maskiner och inventarier Ack avskrivn maskiner och inventarier Maskiner, andra tekn anläggningar Arbetsmaskiner Byggnadsinventarier Årets nyanskaffningar, maskiner Årets försäljningar maskiner Årets nyanskaffningar byggnadsinventarie Årets försäljningar byggnadsinventarier Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn arbmask/bygginv Inventarier Årets nyanskaffn inventarier, verktyg Årets försäljn inventarier, verktyg Ack avskrivn inventarier Bilar Årets nyanskaffn bilar, andra transportm Årets försäljn bilar, andra transportmed Ack avskrivn bilar Markinventarier Årets nyanskaffn markinventarier Årets försäljn markinventarier Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn markinventarier Leasingavtal Ack avskrivn leasingavtal Pågående nyanl o förskott maskin/invent Pågående nyanläggningar Förskott för maskiner och inventarier Övr maskiner och inventarier Byggnadsinv i annans fastighet Maskininventarier annans fastighet Ack avskrivn övr maskiner o inventarier 236

2 LRF AB EU BAS 97 Sida: Finansiella anläggningstillgångar Aktier Insatser i ekonomiska föreningar Insatser i mejeriförening Insatser i slakteriförening Insatser i lantmannaförening Insatser i skogsägarförening Insatser äggförening Insatser i landshypotek Insatser i seminförening Långfristiga fordringar Reversfordringar Fordringar hos anställda Förutbetalda leasingavgifter Övriga långfristiga fordringa Värdereglering andra långfrist fordr Lager Lager av råvaror Lager, inköpt Djurbestånd Produkter i arbete Lager, producerat Pågående arbete Kundfordringar Kundfordringar Växelfordringar Värdereglering kundfordringar Övr kortfristiga fordringar Förskott Förskott Förskott, momspliktig Förskott, ej momspliktigt Avräkning för skatter och avgifter Skattefordringar Fordran moms Sparkonto i ekonomiska föreningar Sparkonto i mejeriförening Sparkonto i slakteriförening Sparkonto i lantmannaförening Sparkonto i skogsägarförening Sparkonto äggförening Övr kortfristiga fordr Kortfristig lånefordran Fordring hos leverantör Förutbetalda kostn, upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Förutbet ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Övr interimsfordringar Aktier och andelar Aktier i börsnoterade bolag Aktier i övriga bolag Obligationer Andra kortfristiga placeringar Kassa bank Kassa PlusGiro Checkräkningskonto Övriga bankkonto Särskilda bankkonton Skogskonto 200

3 LRF AB EU BAS 97 Sida: Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Inbetalda insatser/stiftelsekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Erhållna aktieägartillskott Vinst/förlust föregående år Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Ack överavskrivningar Ack överavskrivn immat anltillgångar Ack överavskrivn byggn/markanl Ack överavskrivn inventarier Ersättningsfond Ersättningsfond inventarier Ersättningsfond byggn/markanläggn Ersättningsfond mark Ersättningsfond djur Avsättning investeringsreserv Obeskattade intäkter Obeskattade skogsintäkter Övr obeskattade reserver Valutakursreserv Lagerreserv Skatteutjämningsreserv Övriga obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för skatter Långfristiga skulder Checkräkningskredit Reverslån Skulder till kreditinstitut Maskinlån Lån i utländsk valuta Lån privatbostad Avskrivningslån Övriga långfristiga skulder Avbetalningskontrakt Villkorliga skulder Lån från närstående personer Långfristiga leverantörskulder Övr långfristiga skulder Kortfristiga skulder leverantörskulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfrist lån kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld Förskott från kunder Förskott från mejeri Förskott från slakteri Förskott från lantmännen Förskott från skogsägarförening Förskott kund, ej momspliktig Leverantörsskulder Leverantörskulder slakteri Leverantörskulder lantmännen Tvistiga leverantörskulder Kvittning av leverantörsfakturor Övriga kortfristiga skulder Växelskulder Skatteskulder Skatteskulder 301

4 LRF AB EU BAS 97 Sida: Beräknad fastighetsskatt Mervärdesskatt Utgående moms oreducerad Utg moms försäljning 25% sv Ber moms varuförv 25% EU Vilande utgående moms 25% Utgående moms reducerad Utg moms försäljning 12% sv Ber moms varuförv 12% EU Vilande utgående moms 12% Utgående moms reducerad Utg moms försäljning 6% sv Ber moms varuförv 6% EU Vilande utgående moms 6% Ing.moms uthyrn lokal Ingående moms Ingående moms 12% Ingående moms 6% Beräknad ing moms förvärv utanför EU Ingående moms 25% EU inköp Ingående moms 12% EU inköp Ingående moms 6% EU inköp Vilande ingående moms Ingående moms blandad verksamhet Moms redovisningskonto Personalens skatter, löneavdrag Personalens källskatt Lagstadgad soc avgift, särskild löneskat Avräkn sociala avgifter Avräkn särskild löneskatt Avtalade soc avgifter Utmätning i lön Övriga löneavdrag Fackföreningsavgifter Övriga kortfristiga skulder Skulder till anställda Kortfristiga låneskulder Avräkning annan verksamhet Övr kortfr skulder Skulder under indrivning Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn, förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna lagstadgade soc-, andra avgifte Beräknade upplupna sociala avgifter Beräknad upplupen löneskatt Upplupen särsk löneskatt pensionskostn Upplupna avtalade soc avg Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyresinkomster Övr interimsskulder Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision Upplupna arrenden Övriga upplupn kostn o förutbet intäkt 305

5 LRF AB EU BAS 97 Sida: Intäkter från växtprodukter 05 (25%) Spannmål 05 (25%) Höstvete 05 (25%) Vårvete 05 (25%) Råg 05 (25%) Höstkorn 05 (25%) Vårkorn 05 (25%) Havre 05 (25%) Rågvete 05 (25%) Arealersättning spannmål Övrig spannmål 05 (25%) Vallfrö 05 (25%) Rödklöver 05 (25%) Ängsgröe 05 (25%) Timotej 05 (25%) Arealersättning vallfrö Oljeväxter 05 (25%) Höstraps 05 (25%) Vårraps 05 (25%) Höstrybs 05 (25%) Vårrybs 05 (25%) Senap 05 (25%) Oljelin 05 (25%) Arealersättning oljeväxter Proteingrödor 05 (25%) Foderärtor 05 (25%) Åkerbönor 05 (25%) Lupiner 05 (25%) Matärtor 05 (25%) Konservärtor 05 (25%) Arealersättning proteingrödor Potatis och sockerbetor 05 (25%) Färskpotatis 05 (25%) Matpotatis, sort 1 05 (25%) Matpotatis, sort 2 05 (25%) Fabrikspotatis 05 (25%) Sockerbetor 05 (25%) Bidrag potatis Grovfoder mm 05 (25%) Hö 05 (25%) Ensilage 05 (25%) Halm 05 (25%) Bete 05 (25%) Grönmassa 05 (25%) Foderlega 05 (25%) Energigröda 05 (25%) Bär och grönsaker 05 (25%) Jordgubbar 05 (25%) Morötter 05 (25%) Sallad 05 (25%) Vitkål 05 (25%) Lök 05 (25%) Vinbär 05 (25%) Hallon 05 (25%) Bidrag bär och grönsaker Näringsbidrag växtodlingen Arealersättning, träda/uttag Övrig växtproduktion Ersättning skada, gröda Ersättning, intrång gröda Efterlikvid lantmännen 05 (25%) Försäkringsersättning gröda Försäljning växtprodukter EU Försäljning växtprodukter utanför EU Övriga intäkter växtodlingen 05 (25%) Mjölk- och nötköttsproduktion 05 (25%) Mjölkproduktion 05 (25%) Mjölk mejeri 05 (25%) Bidrag mjölk Mjölk, detaljhandelsförsäljning 05 (25%) Mjölkproduktion, livdjur 05 (25%) 400

6 LRF AB EU BAS 97 Sida: Livkalvar 05 (25%) Kvigor liv 05 (25%) Mjölkkor liv 05 (25%) Avelstjurar liv 05 (25%) Nöt enskild uppköpare 05 (25%) Mjölkproduktion, slaktdjur 05 (25%) Kalvar slakt 05 (25%) Ungnöt slakt 05 (25%) Köttkor slakt 05 (25%) Tjurar slakt 05 (25%) Slaktdjur enskild uppköpare 05 (25%) Köttdjurproduktion livdjur 05 (25%) Livkalvar 05 (25%) Ungnöt liv 05 (25%) Köttkor liv 05 (25%) Avelstjurar liv 05 (25%) Köttdjur enskild uppköpare 05 (25%) Köttdjurproduktion slaktdjur 05 (25%) Kalvar slakt 05 (25%) Ungnöt slakt 05 (25%) Köttkor slakt 05 (25%) Tjurar slakt 05 (25%) Slaktdjur enskild uppköpare 05 (25%) Näringsbidrag, nötkreatur Bidrag amkor Bidrag handjur Övr intäkter, mjölk- nötköttproduktion 05 (25%) Språngavgifter 05 (25%) Stallgödsel 05 (25%) Efterlikvid slakteri 05 (25%) Försäkringsersättning, nötkreatur Försäljning nötdjur/-prod EU Försäljning nötdjur/-prod utanför EU Övriga intäkter nöt 05 (25%) Intäkter från svinproduktion 05 (25%) Svin 05 (25%) Smågrisar 05 (25%) Avelssvin liv 05 (25%) Slaktsvin 05 (25%) Avelssvin slakt 05 (25%) Svin enskild uppköpare 05 (25%) Näringsbidrag, svin Övriga intäkter svin 05 (25%) Försäkringsersättning, svin Försäljning svin/-prod EU Försäljning svin/-prod utanför EU Övriga intäkter svin 05 (25%) Intäkter från övrig djurproduktion 05 (25%) Får 05 (25%) Avelsjur får 05 (25%) Lamm slakt 05 (25%) Avelsdjur slakt 05 (25%) Skinn 05 (25%) Ull 05 (25%) Får enskild uppköpare 05 (25%) Fjäderfä och ägg 05 (25%) Livkycklingar 05 (25%) Broiler 05 (25%) Slaktkyckling 05 (25%) Utslagshöns 05 (25%) Ägg partiförsäljning 05 (25%) Ägg detaljförsäljning 05 (25%) Fjäderfä/ägg enskild uppköpare 05 (25%) Hästar 05 (25%) Hjortar 05 (25%) Strutsar 05 (25%) Näringsbidrag, övrig djurproduktion Bidrag tackor Bidrag fjäderfä Bidrag getter Övr intäkter, övr djurproduktion 05 (25%) 400

7 LRF AB EU BAS 97 Sida: Efterlikvid äggförening 05 (25%) Försäkringsersättning, övr djurproduktio Försäljn övr djurproduktion EU Försäljn övr djurproduktion utanför EU Övr intäkter övr djurproduktion 05 (25%) Intäkter från skog och skogsprodukter 05 (25%) Skog på rot, avverkningsuppdrag 05 (25%) Leveransvirke, timmer 05 (25%) Timmer barrträd 05 (25%) Timmer lövträd 05 (25%) Leveransvirke, massaved 05 (25%) Massaved barrträd 05 (25%) Massaved lövträd 05 (25%) Klenmassaved 05 (25%) Leveransvirke, övrigt 05 (25%) Pålar stolpar 05 (25%) Kubb 05 (25%) Slipers 05 (25%) Ved 05 (25%) Barrved 05 (25%) Lövved 05 (25%) Spån flis 05 (25%) Utdelning från allmänning Förädlade skogsprodukter 05 (25%) Sågat virke 05 (25%) Hyvlat virke 05 (25%) Stolpar 05 (25%) Näringsbidrag, skog Övriga intäkter, skog 05 (25%) Ersättning skada skog Efterlikvid skogsägarförening 05 (25%) Försäkringsersättning, skog Uttag av skogsprodukter Försäljning skogsprodukter EU Försäljning skogsprodukter utanför EU Övriga intäkter skog 05 (25%) Intäkter från gårdsbutik och torghandel 05 (12%) Växtprodukter 05 (12%) Mjölkprodukter 05 (12%) Nötköttsprodukter 05 (12%) Fläskköttsprodukter 05 (12%) Rörelsens sidointäkter 05 (25%) Försäljning material 05 (25%) Försäljning av skrot 05 (25%) Försäljning av förnödenheter 05 (25%) Försäljning av besprutningsmedel 05 (25%) Försäljning av skördegran 05 (25%) Returemballage 05 (25%) Tillfällig uthyrning av personal 05 (25%) Uthyrning av personal 05 (25%) Legoarbete 05 (25%) Körslor, uthyrning maskiner, inventarier 05 (25%) Körslor 05 (25%) Uthyrning av maskiner och inventarier 05 (25%) Trädgårdsprodukter 05 (25%) Bioodling 05 (25%) Hästar tävlingsverksamhet 05 (25%) Jakt och fiske 05 (25%) Grus, sten, torv och jord 05 (25%) Intäktskorrigeringar 05 (25%) Lämnade rabatter 05 (25%) Öresutjämning Avrundn Försäljningskostnader Auktionsprovision Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete (material) Aktiverat arbete (omkostnader) Aktiverat arbete (löner) Övriga rörelseintäkter Hyres- och arrendeintäkter Hyresintäkter

8 LRF AB EU BAS 97 Sida: Arrendeintäkter 05 (25%) Hyra bostäder Hyra ekonomibyggnader Ersättning el, vatten 05 (25%) Bränsletillägg Parkeringsplatser 05 (25%) Återvunna kundförluster 05 (25%) Kursvinst rörelsen Vinst avyttrade anläggningstillgångar Erhållna bidrag Erhållna EU-bidrag Näringsbidrag Miljöstöd Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Återbetalning statliga stöd Övriga erhållna bidrag Övr ersättn och intäkter Erhållna skadestånd Försäkringsersättningar Sjukpenning Övriga rörelseintäkter Kostnader växtodlingen Utsäde Utsäde spannmål Utsäde vallfrö Utsäde oljeväxter Utsäde proteingrödor Utsäde potatis Utsäde sockerbetor Utsäde bär och grönsaker Inköp utsäde EU Lagerförändring utsäde Handelsgödsel N PK NPK P K Micronäringsämnen Inköp handelsgödsel EU Lagerförändring handelsgödsel Stallgödsel jordförbättring Stallgödsel Kalk Slam Växtskyddsmedel Herbicider (ogräs) Fungicider (svamp) Pesticider (insekter) Inköp växtskyddsmedel EU Lagerförändring växtskyddsmedel Legoarbeten, körslor Markberedning Utförd sådd Handelsgödselkörning Stallgödselkörning Sprutning Tröskning Vallskörd Inhyrd arbetskraft Omkostnader växtodling Torkning Kontroll Rensning betning Rådgivning Analysavgifter Markkartering Övr kostnader, växtodling Emballage 500

9 LRF AB EU BAS 97 Sida: Inköp växtprodukter EU Inköp växtprodukter utanför EU Övriga kostnader växtodling Lagerförändring, växtodling Kostnader för mjölk- och köttproduktion Inköp av djur för mjölkproduktion Inköp livkalvar Inköp avelstjurar Inköp kvigor Inköp mjölkkor Inköp av djur av köttproduktion Inköp livkalvar Inköp avelstjurar Inköp ungnöt Inköp ungtjurar Inköp köttkor Kraftfoder, mjölkproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd Kalvfoder Betfor melass Mineralfoder Lagerförändring kraftfoder mjölk Kraftfoder, köttproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd Mineralfoder Lagerförändring kraftfoder kött Grovfoder mm Hö Halm Betmassa Bete Ensilage Strömedel Lagerförändring grovfoder Legoarbete, körslor, djurproduktion Avbytartjänst Omkostnader mjölk- och nötköttproduktion Semin språngavgifter Kontroll Veterinär medicin Produktionsrådgivning Analysavgifter Övriga tjänster Övr kostnader, nötkreatur Rengöringsmedel Inköp mjölk och nötprodukter EU Inköp mjölk och nötprodukter utanför EU Övriga kostnader nötkreatur Lagerförändring, nötkreatur Kostnader för svinproduktion Inköp av svin Inköp av galtar Inköp gyltor Inköp smågrisar Kraftfoder, svin Färdigfoder smågrisar Koncentrat smågrisar Färdigfoder suggor Koncentrat suggor Färdigfoder slaktsvin Koncentrat slaktsvin Vassle Lagerförändring svinfoder Grovfoder och strö, svin Halm Strömedel Lagerförändring grovfoder strö 500

10 LRF AB EU BAS 97 Sida: Legoarbeten, körslor, svinproduktion Avbytartjänst Omkostnader för svinproduktion Semin Kontroll Veterinär medicin Produktionsrådgivning Övriga tjänster Övriga kostnader, svin Rengöringsmedel Inköp svinprodukter EU Inköp svinprodukter utanför EU Övriga kostnader svin Lagerförändring, svin Kostnader för övrig djurproduktion Inköp av övriga djur Inköp får Inköp fjäderfä Inköp hästar Inköp hjortar Inköp strutsar Foder, övrig djurproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd Mineralfoder Lagerförändring foder övr djurproduktion Grovfoder mm, övrig djurproduktion Hö Halm Betmassa Bete Ensilage Strömedel Lagerförändring grovfoder övr djurprod Legoarbete, körslor, övr djurproduktion Avbytartjänst Omkostnader övrig djurproduktion Semin språngavgifter Kontroll Veterinär medicin Produktionsrådgivning Övriga tjänster Övriga kostnader, övrig djurproduktion Rengöringsmedel Inköp övr djurprod EU Inköp övr djurprod utanför EU Övriga kostnader övr djurproduktion Lagerförändring, övrig djurproduktion Varor omkostnader skogen Avverknings- och förvaltningsuppdrag Huggning Körning och transporter Administrationsavdrag Stämpling Övr avverkningskostnader Skogsvård Frö och plantor Röjning Markberedning Övrig skogsvård Inköp av avverkningsrätt Huggning Körning och transporter Övr kostn inköpt avverkningsrätt Legoarbete, skogskörslor Omkostnader skogen Produktionsrådgivning Skogsbruksplan Övriga tjänster skogen Övriga skogsprodukter 500

11 LRF AB EU BAS 97 Sida: Inköp skogsprodukter EU Inköp skogsprodukter utanför EU Övriga kostnader skog Lagerförändring, skogsproduktion Kostnader för gårdsbutik och torghandel Växtprodukter Mjölkprodukter Nötköttsprodukter Fläskköttsprodukter Legoarbeten, underentrepr Reduktion av inköpspriser Erhållna rabatter och bonus Återbäring från lantmännen Förändring av lager ofördelat Förändring lager råvaror Förändring inköpt lager Förändring djurlager Förändring kostn kommande gröda Förändring egenproducerat lager Förändr pågående arbete Lokalkostnader Hyror Övr kostnader hyrd lokal Fastighetskostnader Arrenden Underhåll byggnader Underhåll ekonomibyggnader Underhåll byggnadsinventarier Underhåll bostad näringsfastighet Synebrister byggnader Underhåll markanläggningar Underhåll vägar broar Underhåll diken brunnar Underhåll skogsvägar Underhåll markanläggning, skog Synebrister markanläggningar Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Fastighetsförsäkringspremier Övr fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar Hyra arbetsmaskiner Hyra inventarier Energikostnader El för drift Eldningsolja Värdeförändring eldningsolja Flis och andra träbränslen Drivmedel och oljor Värdeförändring lager drivmedel och oljo Vatten Övriga energikostnader Förbrukningsinv och förbrukningsmtrl Förbrukningsinventarier Dataprogram Förbrukningsemballage Förbrukningsmaterial Arbetskläder o skyddskläder Övr förbrukningsinventarier och material Underhåll, inventarier Underhåll mask o andra tekn anläggningar Underhåll inventarier och verktyg Underhåll förbrukningsinventarier Underhåll markinventarier Övriga kostnader för underhåll Kostn transportmedel Personbilskostnader Drivmedel personbilar Skatt försäkr personbilar Reparation personbilar 536

12 LRF AB EU BAS 97 Sida: Leasingavg personbilar Lastbilskostnader Drivmedel för lastbilar Försäkring och skatt lastbilar Rep underhåll lastbilar Övr lastbilskostnader Traktorskatt mm Övr transportmedel Frakter och transporter Resekostnader Reklam och PR Annonsering Sponsring Övrig reklam Övr försäljningskostnader Repr avdr.gill Repr ej avdr.gill Övr försäljningskostnader Kontorsmateriel och trycksaker Telefon postbefordran Telekommunikation Telefon Mobiltelefon Fax Datakommunikation Porto Försäkringspremier riskkostnader Försäkringspremier Försäkring växtodling Djurförsäkring Skogsförsäkring Maskinförsäkring Ersättarförsäkring Ansvarsförsäkring Kundförluster Kostnader bevakning o larm Förluster övr kortfristiga fordringar Förluster övr kortfr fordr avdragsgilla Förlust övr kortfr fordr ej avdragsgilla Övriga riskkostnader Förvaltningskostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Övr förvaltningskostnader Övr externa tjänster Avgift till Lantbrukshälsan Redovisningstjänster Konsultarvoden Serviceavgifter till branschorganisation Övr externa tjänster Synearvoden Övriga kostnader Tillsynsavgifter myndigheter Tidningar, facklitteratur Föreningsavgifter Föreningsavg avdr gill Föreningsavg ej avdr gill Övr externa kostnader Lämnade bidrag och gåvor Restavg skatter o soc.avg Fortbildning studieresor Ing moms blandad verksamhet Löner kollektivanställda Lön kollektivanställda Lön kollektivanställda lantbruket Lön kollektivanställda skogen Löner till familjemedlemmar Erhållna lönebidrag Upplupna löner kollektivanställda 512

13 LRF AB EU BAS 97 Sida: Löner anställda för ej arbetad tid Sjuklön kollektivanställd Semesterlön kollektivanställd Försäkringsersättning sjuklön Förändr sem löneskuld Lön tjänstemän och företagsledare Lön tjänstemän Lön företagsledare Lön tjänstemän/företagsledare ej arb tid Sjuklön tjänstemän, företagsledare Semesterlön tjänstemän, företagsledare Förändr sem löneskuld Kostnadsersättningar och naturaförmåner Kontanta extra ersättn Traktamente tjänsteresa Skattefria trakt Sverige Skattepl trakt Sverige Bilersättning Skattefri bilersättning Skattepl bilersättning Kostnader naturaförmåner till anställda Kostn för fri bostad Kostn fria/subv måltider Kostn fria/subv arbetskläder Övriga kostn naturaförm Övr kostnadsersättningar Pensionskostnader Pensionsförsäkringspremier Soc och andra avgifter enl lag och avtal Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter lön och ersättningar Avdrag o ersättningar för arbetsgivaravg Arbgivaravg semester- och löneskuld Löneskatt Särsk löneskatt pensionsk AMF enl avtal Grupplivförsäkringspremier Övr soc och andra avg enl lag och avtal Övriga personalkostnader Utbildning Sjuk- och hälsovård Avgift till Lantbrukshälsan Sjukförsäkringspremier Personalrepresentation Personalrepresentation avdragsgill Personalrepresentation ej avdragsgill Övr personalkostnader Personalrekrytering Erhållna bidrag och ersättningar persona Nedskrivn, återföring nedskrivn Nedskrivn, immat anläggningstillgångar Nedskrivn, byggnader och mark Nedskrivn, maskiner och inventarier Återförin nedskrivn immat anltillgångar Återförin nedskrivn byggn o mark Återföring nedskrivn maskiner/inventarie Avskrivningar enligt plan Avskrivn immateriella anläggningstillgån Avskrivn produktionsrätter Avskrivn byggnader, markanläggningar Avskrivn byggnader Avskrivn byggnadsinv Avskrivn täckdikesanläggning Avskrivn markanläggn Avskrivn naturtillgångar Skogsavdrag Avskrivn övr byggnader Avskrivn maskiner och inventarier Avskrivn arbetsmaskiner Avskrivn inventarier Avskrivn bilar 559

14 LRF AB EU BAS 97 Sida: Avskrivn byggnadsinventarier Avskrivn leasingbilar Avskrivn markinventarier Avskrivn övr maskiner och inventarier Poster av engångskaraktär Intäkter av engångskaraktär Kostn av engångskaraktär Valutakursförl fordr skulder Förlust avyttring immat/mat tillgångar Förlust avyttr aktier/andel Förlust avyttr fastigheter Förlust avyttr maskiner/inv Övr rörelsekostnader Resultat övr värdepapper, långfr fordr Ränteintäkter Ränteintäkter Ränteintäkter, bank Ränteintäkter, kortfristiga placeringar Skattefria intäkter Räntekostnader Räntekostnader långfristiga skulder Räntekostnader checkräkningskredit Räntekostn andra skulder kreditinstitut Återbäring landshypotek Avdragspost räntesubventioner Räntekostnader kortfristig skuld Räntekostnader till kreditinstitut Räntekostnader levskulder Kostnadsräntor skatter och avgifter Valutakursdiff på skulder Övr finansiella kostnader Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Erhållna aktieägartillskott Extraordinära kostnader Återbetald villkorade aktieägaretillskot Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond Avsättning per fond Återförd periodiseringsfond Avskrivn över/under plan Änd skilln bokf/planenlig avskr imm anl Änd bokf/plan avs byggnader Änd bokf/plan avs inventarier Förändring ersättningsfond Avsättning ersättningsfond inv Avsättning ersättningsfond byggn/markanl Avsättning ersättningsfond mark Avsättning ersättningsfond djur Ianspråktagande ersättningsfond Ianspråktagande ersättfond ej avskrivn Återförd ersättningsfond Förändring allmän investeringsreserv Förändring obeskattade intäkter Avsättning skogskonto Återföring skogskonto Övriga bokslutsdispositioner Ändring av valutakursreserv Förändring lagerreserv Återföring av SURV 8899 Övriga bokslutsdispositioner Skatt årets beskattningsbara resultat Skatt årets beskattningsbara resultat Skatt på grund av ändrad taxering Restituerad skatt Redovisat resultat 599

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger 2008. Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder 19 889 kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 45 305 kr 1412 Kursliteratur - Domare 3 360 kr 1413 Kursliteratur

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer