LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31"

Transkript

1 LRF AB EU BAS 97 Sida: Immateriella anläggningstillgångar Produktionsrätter Mjölkkvot Bidragsrätt tackor Bidragsrätt di-/amkor Produktionsrätter, avskrivning Byggnader och mark Byggnader Byggnader på egen mark Byggnader på ofri grund Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn byggnader Förbättringsutg annans fastighet Ack avskrivn annans fastighet Mark Mark faktisk anskaffnkostnad Mark beräknad anskaffnkostnad Lagfartskostnad Tomter,markomr obebyggda Markanläggningar Täckdiken Ej avskrivnbara markanläggn Övriga markanläggningar Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn markanläggn Naturtillgång exploateringsmark Ack substansminskn naturtillgångar Skogsavdragsutrymme Ack utnyttjade skogsavdrag Påg nyanläggningar, förskott byggn/mark Pågående nybyggnad Pågående tillbyggnad Pågående ombyggnad Pågående nyanl markanläggningar Pågående nytäckdikning Övriga byggnader och mark Privatbostad Ack avskrivn övriga byggnader Maskiner och inventarier Ack avskrivn maskiner och inventarier Maskiner, andra tekn anläggningar Arbetsmaskiner Byggnadsinventarier Årets nyanskaffningar, maskiner Årets försäljningar maskiner Årets nyanskaffningar byggnadsinventarie Årets försäljningar byggnadsinventarier Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn arbmask/bygginv Inventarier Årets nyanskaffn inventarier, verktyg Årets försäljn inventarier, verktyg Ack avskrivn inventarier Bilar Årets nyanskaffn bilar, andra transportm Årets försäljn bilar, andra transportmed Ack avskrivn bilar Markinventarier Årets nyanskaffn markinventarier Årets försäljn markinventarier Avskrivn mot investeringsreserv Ack avskrivn markinventarier Leasingavtal Ack avskrivn leasingavtal Pågående nyanl o förskott maskin/invent Pågående nyanläggningar Förskott för maskiner och inventarier Övr maskiner och inventarier Byggnadsinv i annans fastighet Maskininventarier annans fastighet Ack avskrivn övr maskiner o inventarier 236

2 LRF AB EU BAS 97 Sida: Finansiella anläggningstillgångar Aktier Insatser i ekonomiska föreningar Insatser i mejeriförening Insatser i slakteriförening Insatser i lantmannaförening Insatser i skogsägarförening Insatser äggförening Insatser i landshypotek Insatser i seminförening Långfristiga fordringar Reversfordringar Fordringar hos anställda Förutbetalda leasingavgifter Övriga långfristiga fordringa Värdereglering andra långfrist fordr Lager Lager av råvaror Lager, inköpt Djurbestånd Produkter i arbete Lager, producerat Pågående arbete Kundfordringar Kundfordringar Växelfordringar Värdereglering kundfordringar Övr kortfristiga fordringar Förskott Förskott Förskott, momspliktig Förskott, ej momspliktigt Avräkning för skatter och avgifter Skattefordringar Fordran moms Sparkonto i ekonomiska föreningar Sparkonto i mejeriförening Sparkonto i slakteriförening Sparkonto i lantmannaförening Sparkonto i skogsägarförening Sparkonto äggförening Övr kortfristiga fordr Kortfristig lånefordran Fordring hos leverantör Förutbetalda kostn, upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Förutbet ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Övr interimsfordringar Aktier och andelar Aktier i börsnoterade bolag Aktier i övriga bolag Obligationer Andra kortfristiga placeringar Kassa bank Kassa PlusGiro Checkräkningskonto Övriga bankkonto Särskilda bankkonton Skogskonto 200

3 LRF AB EU BAS 97 Sida: Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Inbetalda insatser/stiftelsekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Erhållna aktieägartillskott Vinst/förlust föregående år Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Ack överavskrivningar Ack överavskrivn immat anltillgångar Ack överavskrivn byggn/markanl Ack överavskrivn inventarier Ersättningsfond Ersättningsfond inventarier Ersättningsfond byggn/markanläggn Ersättningsfond mark Ersättningsfond djur Avsättning investeringsreserv Obeskattade intäkter Obeskattade skogsintäkter Övr obeskattade reserver Valutakursreserv Lagerreserv Skatteutjämningsreserv Övriga obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för skatter Långfristiga skulder Checkräkningskredit Reverslån Skulder till kreditinstitut Maskinlån Lån i utländsk valuta Lån privatbostad Avskrivningslån Övriga långfristiga skulder Avbetalningskontrakt Villkorliga skulder Lån från närstående personer Långfristiga leverantörskulder Övr långfristiga skulder Kortfristiga skulder leverantörskulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfrist lån kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld Förskott från kunder Förskott från mejeri Förskott från slakteri Förskott från lantmännen Förskott från skogsägarförening Förskott kund, ej momspliktig Leverantörsskulder Leverantörskulder slakteri Leverantörskulder lantmännen Tvistiga leverantörskulder Kvittning av leverantörsfakturor Övriga kortfristiga skulder Växelskulder Skatteskulder Skatteskulder 301

4 LRF AB EU BAS 97 Sida: Beräknad fastighetsskatt Mervärdesskatt Utgående moms oreducerad Utg moms försäljning 25% sv Ber moms varuförv 25% EU Vilande utgående moms 25% Utgående moms reducerad Utg moms försäljning 12% sv Ber moms varuförv 12% EU Vilande utgående moms 12% Utgående moms reducerad Utg moms försäljning 6% sv Ber moms varuförv 6% EU Vilande utgående moms 6% Ing.moms uthyrn lokal Ingående moms Ingående moms 12% Ingående moms 6% Beräknad ing moms förvärv utanför EU Ingående moms 25% EU inköp Ingående moms 12% EU inköp Ingående moms 6% EU inköp Vilande ingående moms Ingående moms blandad verksamhet Moms redovisningskonto Personalens skatter, löneavdrag Personalens källskatt Lagstadgad soc avgift, särskild löneskat Avräkn sociala avgifter Avräkn särskild löneskatt Avtalade soc avgifter Utmätning i lön Övriga löneavdrag Fackföreningsavgifter Övriga kortfristiga skulder Skulder till anställda Kortfristiga låneskulder Avräkning annan verksamhet Övr kortfr skulder Skulder under indrivning Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn, förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna lagstadgade soc-, andra avgifte Beräknade upplupna sociala avgifter Beräknad upplupen löneskatt Upplupen särsk löneskatt pensionskostn Upplupna avtalade soc avg Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyresinkomster Övr interimsskulder Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision Upplupna arrenden Övriga upplupn kostn o förutbet intäkt 305

5 LRF AB EU BAS 97 Sida: Intäkter från växtprodukter 05 (25%) Spannmål 05 (25%) Höstvete 05 (25%) Vårvete 05 (25%) Råg 05 (25%) Höstkorn 05 (25%) Vårkorn 05 (25%) Havre 05 (25%) Rågvete 05 (25%) Arealersättning spannmål Övrig spannmål 05 (25%) Vallfrö 05 (25%) Rödklöver 05 (25%) Ängsgröe 05 (25%) Timotej 05 (25%) Arealersättning vallfrö Oljeväxter 05 (25%) Höstraps 05 (25%) Vårraps 05 (25%) Höstrybs 05 (25%) Vårrybs 05 (25%) Senap 05 (25%) Oljelin 05 (25%) Arealersättning oljeväxter Proteingrödor 05 (25%) Foderärtor 05 (25%) Åkerbönor 05 (25%) Lupiner 05 (25%) Matärtor 05 (25%) Konservärtor 05 (25%) Arealersättning proteingrödor Potatis och sockerbetor 05 (25%) Färskpotatis 05 (25%) Matpotatis, sort 1 05 (25%) Matpotatis, sort 2 05 (25%) Fabrikspotatis 05 (25%) Sockerbetor 05 (25%) Bidrag potatis Grovfoder mm 05 (25%) Hö 05 (25%) Ensilage 05 (25%) Halm 05 (25%) Bete 05 (25%) Grönmassa 05 (25%) Foderlega 05 (25%) Energigröda 05 (25%) Bär och grönsaker 05 (25%) Jordgubbar 05 (25%) Morötter 05 (25%) Sallad 05 (25%) Vitkål 05 (25%) Lök 05 (25%) Vinbär 05 (25%) Hallon 05 (25%) Bidrag bär och grönsaker Näringsbidrag växtodlingen Arealersättning, träda/uttag Övrig växtproduktion Ersättning skada, gröda Ersättning, intrång gröda Efterlikvid lantmännen 05 (25%) Försäkringsersättning gröda Försäljning växtprodukter EU Försäljning växtprodukter utanför EU Övriga intäkter växtodlingen 05 (25%) Mjölk- och nötköttsproduktion 05 (25%) Mjölkproduktion 05 (25%) Mjölk mejeri 05 (25%) Bidrag mjölk Mjölk, detaljhandelsförsäljning 05 (25%) Mjölkproduktion, livdjur 05 (25%) 400

6 LRF AB EU BAS 97 Sida: Livkalvar 05 (25%) Kvigor liv 05 (25%) Mjölkkor liv 05 (25%) Avelstjurar liv 05 (25%) Nöt enskild uppköpare 05 (25%) Mjölkproduktion, slaktdjur 05 (25%) Kalvar slakt 05 (25%) Ungnöt slakt 05 (25%) Köttkor slakt 05 (25%) Tjurar slakt 05 (25%) Slaktdjur enskild uppköpare 05 (25%) Köttdjurproduktion livdjur 05 (25%) Livkalvar 05 (25%) Ungnöt liv 05 (25%) Köttkor liv 05 (25%) Avelstjurar liv 05 (25%) Köttdjur enskild uppköpare 05 (25%) Köttdjurproduktion slaktdjur 05 (25%) Kalvar slakt 05 (25%) Ungnöt slakt 05 (25%) Köttkor slakt 05 (25%) Tjurar slakt 05 (25%) Slaktdjur enskild uppköpare 05 (25%) Näringsbidrag, nötkreatur Bidrag amkor Bidrag handjur Övr intäkter, mjölk- nötköttproduktion 05 (25%) Språngavgifter 05 (25%) Stallgödsel 05 (25%) Efterlikvid slakteri 05 (25%) Försäkringsersättning, nötkreatur Försäljning nötdjur/-prod EU Försäljning nötdjur/-prod utanför EU Övriga intäkter nöt 05 (25%) Intäkter från svinproduktion 05 (25%) Svin 05 (25%) Smågrisar 05 (25%) Avelssvin liv 05 (25%) Slaktsvin 05 (25%) Avelssvin slakt 05 (25%) Svin enskild uppköpare 05 (25%) Näringsbidrag, svin Övriga intäkter svin 05 (25%) Försäkringsersättning, svin Försäljning svin/-prod EU Försäljning svin/-prod utanför EU Övriga intäkter svin 05 (25%) Intäkter från övrig djurproduktion 05 (25%) Får 05 (25%) Avelsjur får 05 (25%) Lamm slakt 05 (25%) Avelsdjur slakt 05 (25%) Skinn 05 (25%) Ull 05 (25%) Får enskild uppköpare 05 (25%) Fjäderfä och ägg 05 (25%) Livkycklingar 05 (25%) Broiler 05 (25%) Slaktkyckling 05 (25%) Utslagshöns 05 (25%) Ägg partiförsäljning 05 (25%) Ägg detaljförsäljning 05 (25%) Fjäderfä/ägg enskild uppköpare 05 (25%) Hästar 05 (25%) Hjortar 05 (25%) Strutsar 05 (25%) Näringsbidrag, övrig djurproduktion Bidrag tackor Bidrag fjäderfä Bidrag getter Övr intäkter, övr djurproduktion 05 (25%) 400

7 LRF AB EU BAS 97 Sida: Efterlikvid äggförening 05 (25%) Försäkringsersättning, övr djurproduktio Försäljn övr djurproduktion EU Försäljn övr djurproduktion utanför EU Övr intäkter övr djurproduktion 05 (25%) Intäkter från skog och skogsprodukter 05 (25%) Skog på rot, avverkningsuppdrag 05 (25%) Leveransvirke, timmer 05 (25%) Timmer barrträd 05 (25%) Timmer lövträd 05 (25%) Leveransvirke, massaved 05 (25%) Massaved barrträd 05 (25%) Massaved lövträd 05 (25%) Klenmassaved 05 (25%) Leveransvirke, övrigt 05 (25%) Pålar stolpar 05 (25%) Kubb 05 (25%) Slipers 05 (25%) Ved 05 (25%) Barrved 05 (25%) Lövved 05 (25%) Spån flis 05 (25%) Utdelning från allmänning Förädlade skogsprodukter 05 (25%) Sågat virke 05 (25%) Hyvlat virke 05 (25%) Stolpar 05 (25%) Näringsbidrag, skog Övriga intäkter, skog 05 (25%) Ersättning skada skog Efterlikvid skogsägarförening 05 (25%) Försäkringsersättning, skog Uttag av skogsprodukter Försäljning skogsprodukter EU Försäljning skogsprodukter utanför EU Övriga intäkter skog 05 (25%) Intäkter från gårdsbutik och torghandel 05 (12%) Växtprodukter 05 (12%) Mjölkprodukter 05 (12%) Nötköttsprodukter 05 (12%) Fläskköttsprodukter 05 (12%) Rörelsens sidointäkter 05 (25%) Försäljning material 05 (25%) Försäljning av skrot 05 (25%) Försäljning av förnödenheter 05 (25%) Försäljning av besprutningsmedel 05 (25%) Försäljning av skördegran 05 (25%) Returemballage 05 (25%) Tillfällig uthyrning av personal 05 (25%) Uthyrning av personal 05 (25%) Legoarbete 05 (25%) Körslor, uthyrning maskiner, inventarier 05 (25%) Körslor 05 (25%) Uthyrning av maskiner och inventarier 05 (25%) Trädgårdsprodukter 05 (25%) Bioodling 05 (25%) Hästar tävlingsverksamhet 05 (25%) Jakt och fiske 05 (25%) Grus, sten, torv och jord 05 (25%) Intäktskorrigeringar 05 (25%) Lämnade rabatter 05 (25%) Öresutjämning Avrundn Försäljningskostnader Auktionsprovision Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete (material) Aktiverat arbete (omkostnader) Aktiverat arbete (löner) Övriga rörelseintäkter Hyres- och arrendeintäkter Hyresintäkter

8 LRF AB EU BAS 97 Sida: Arrendeintäkter 05 (25%) Hyra bostäder Hyra ekonomibyggnader Ersättning el, vatten 05 (25%) Bränsletillägg Parkeringsplatser 05 (25%) Återvunna kundförluster 05 (25%) Kursvinst rörelsen Vinst avyttrade anläggningstillgångar Erhållna bidrag Erhållna EU-bidrag Näringsbidrag Miljöstöd Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Återbetalning statliga stöd Övriga erhållna bidrag Övr ersättn och intäkter Erhållna skadestånd Försäkringsersättningar Sjukpenning Övriga rörelseintäkter Kostnader växtodlingen Utsäde Utsäde spannmål Utsäde vallfrö Utsäde oljeväxter Utsäde proteingrödor Utsäde potatis Utsäde sockerbetor Utsäde bär och grönsaker Inköp utsäde EU Lagerförändring utsäde Handelsgödsel N PK NPK P K Micronäringsämnen Inköp handelsgödsel EU Lagerförändring handelsgödsel Stallgödsel jordförbättring Stallgödsel Kalk Slam Växtskyddsmedel Herbicider (ogräs) Fungicider (svamp) Pesticider (insekter) Inköp växtskyddsmedel EU Lagerförändring växtskyddsmedel Legoarbeten, körslor Markberedning Utförd sådd Handelsgödselkörning Stallgödselkörning Sprutning Tröskning Vallskörd Inhyrd arbetskraft Omkostnader växtodling Torkning Kontroll Rensning betning Rådgivning Analysavgifter Markkartering Övr kostnader, växtodling Emballage 500

9 LRF AB EU BAS 97 Sida: Inköp växtprodukter EU Inköp växtprodukter utanför EU Övriga kostnader växtodling Lagerförändring, växtodling Kostnader för mjölk- och köttproduktion Inköp av djur för mjölkproduktion Inköp livkalvar Inköp avelstjurar Inköp kvigor Inköp mjölkkor Inköp av djur av köttproduktion Inköp livkalvar Inköp avelstjurar Inköp ungnöt Inköp ungtjurar Inköp köttkor Kraftfoder, mjölkproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd Kalvfoder Betfor melass Mineralfoder Lagerförändring kraftfoder mjölk Kraftfoder, köttproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd Mineralfoder Lagerförändring kraftfoder kött Grovfoder mm Hö Halm Betmassa Bete Ensilage Strömedel Lagerförändring grovfoder Legoarbete, körslor, djurproduktion Avbytartjänst Omkostnader mjölk- och nötköttproduktion Semin språngavgifter Kontroll Veterinär medicin Produktionsrådgivning Analysavgifter Övriga tjänster Övr kostnader, nötkreatur Rengöringsmedel Inköp mjölk och nötprodukter EU Inköp mjölk och nötprodukter utanför EU Övriga kostnader nötkreatur Lagerförändring, nötkreatur Kostnader för svinproduktion Inköp av svin Inköp av galtar Inköp gyltor Inköp smågrisar Kraftfoder, svin Färdigfoder smågrisar Koncentrat smågrisar Färdigfoder suggor Koncentrat suggor Färdigfoder slaktsvin Koncentrat slaktsvin Vassle Lagerförändring svinfoder Grovfoder och strö, svin Halm Strömedel Lagerförändring grovfoder strö 500

10 LRF AB EU BAS 97 Sida: Legoarbeten, körslor, svinproduktion Avbytartjänst Omkostnader för svinproduktion Semin Kontroll Veterinär medicin Produktionsrådgivning Övriga tjänster Övriga kostnader, svin Rengöringsmedel Inköp svinprodukter EU Inköp svinprodukter utanför EU Övriga kostnader svin Lagerförändring, svin Kostnader för övrig djurproduktion Inköp av övriga djur Inköp får Inköp fjäderfä Inköp hästar Inköp hjortar Inköp strutsar Foder, övrig djurproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd Mineralfoder Lagerförändring foder övr djurproduktion Grovfoder mm, övrig djurproduktion Hö Halm Betmassa Bete Ensilage Strömedel Lagerförändring grovfoder övr djurprod Legoarbete, körslor, övr djurproduktion Avbytartjänst Omkostnader övrig djurproduktion Semin språngavgifter Kontroll Veterinär medicin Produktionsrådgivning Övriga tjänster Övriga kostnader, övrig djurproduktion Rengöringsmedel Inköp övr djurprod EU Inköp övr djurprod utanför EU Övriga kostnader övr djurproduktion Lagerförändring, övrig djurproduktion Varor omkostnader skogen Avverknings- och förvaltningsuppdrag Huggning Körning och transporter Administrationsavdrag Stämpling Övr avverkningskostnader Skogsvård Frö och plantor Röjning Markberedning Övrig skogsvård Inköp av avverkningsrätt Huggning Körning och transporter Övr kostn inköpt avverkningsrätt Legoarbete, skogskörslor Omkostnader skogen Produktionsrådgivning Skogsbruksplan Övriga tjänster skogen Övriga skogsprodukter 500

11 LRF AB EU BAS 97 Sida: Inköp skogsprodukter EU Inköp skogsprodukter utanför EU Övriga kostnader skog Lagerförändring, skogsproduktion Kostnader för gårdsbutik och torghandel Växtprodukter Mjölkprodukter Nötköttsprodukter Fläskköttsprodukter Legoarbeten, underentrepr Reduktion av inköpspriser Erhållna rabatter och bonus Återbäring från lantmännen Förändring av lager ofördelat Förändring lager råvaror Förändring inköpt lager Förändring djurlager Förändring kostn kommande gröda Förändring egenproducerat lager Förändr pågående arbete Lokalkostnader Hyror Övr kostnader hyrd lokal Fastighetskostnader Arrenden Underhåll byggnader Underhåll ekonomibyggnader Underhåll byggnadsinventarier Underhåll bostad näringsfastighet Synebrister byggnader Underhåll markanläggningar Underhåll vägar broar Underhåll diken brunnar Underhåll skogsvägar Underhåll markanläggning, skog Synebrister markanläggningar Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Fastighetsförsäkringspremier Övr fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar Hyra arbetsmaskiner Hyra inventarier Energikostnader El för drift Eldningsolja Värdeförändring eldningsolja Flis och andra träbränslen Drivmedel och oljor Värdeförändring lager drivmedel och oljo Vatten Övriga energikostnader Förbrukningsinv och förbrukningsmtrl Förbrukningsinventarier Dataprogram Förbrukningsemballage Förbrukningsmaterial Arbetskläder o skyddskläder Övr förbrukningsinventarier och material Underhåll, inventarier Underhåll mask o andra tekn anläggningar Underhåll inventarier och verktyg Underhåll förbrukningsinventarier Underhåll markinventarier Övriga kostnader för underhåll Kostn transportmedel Personbilskostnader Drivmedel personbilar Skatt försäkr personbilar Reparation personbilar 536

12 LRF AB EU BAS 97 Sida: Leasingavg personbilar Lastbilskostnader Drivmedel för lastbilar Försäkring och skatt lastbilar Rep underhåll lastbilar Övr lastbilskostnader Traktorskatt mm Övr transportmedel Frakter och transporter Resekostnader Reklam och PR Annonsering Sponsring Övrig reklam Övr försäljningskostnader Repr avdr.gill Repr ej avdr.gill Övr försäljningskostnader Kontorsmateriel och trycksaker Telefon postbefordran Telekommunikation Telefon Mobiltelefon Fax Datakommunikation Porto Försäkringspremier riskkostnader Försäkringspremier Försäkring växtodling Djurförsäkring Skogsförsäkring Maskinförsäkring Ersättarförsäkring Ansvarsförsäkring Kundförluster Kostnader bevakning o larm Förluster övr kortfristiga fordringar Förluster övr kortfr fordr avdragsgilla Förlust övr kortfr fordr ej avdragsgilla Övriga riskkostnader Förvaltningskostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Övr förvaltningskostnader Övr externa tjänster Avgift till Lantbrukshälsan Redovisningstjänster Konsultarvoden Serviceavgifter till branschorganisation Övr externa tjänster Synearvoden Övriga kostnader Tillsynsavgifter myndigheter Tidningar, facklitteratur Föreningsavgifter Föreningsavg avdr gill Föreningsavg ej avdr gill Övr externa kostnader Lämnade bidrag och gåvor Restavg skatter o soc.avg Fortbildning studieresor Ing moms blandad verksamhet Löner kollektivanställda Lön kollektivanställda Lön kollektivanställda lantbruket Lön kollektivanställda skogen Löner till familjemedlemmar Erhållna lönebidrag Upplupna löner kollektivanställda 512

13 LRF AB EU BAS 97 Sida: Löner anställda för ej arbetad tid Sjuklön kollektivanställd Semesterlön kollektivanställd Försäkringsersättning sjuklön Förändr sem löneskuld Lön tjänstemän och företagsledare Lön tjänstemän Lön företagsledare Lön tjänstemän/företagsledare ej arb tid Sjuklön tjänstemän, företagsledare Semesterlön tjänstemän, företagsledare Förändr sem löneskuld Kostnadsersättningar och naturaförmåner Kontanta extra ersättn Traktamente tjänsteresa Skattefria trakt Sverige Skattepl trakt Sverige Bilersättning Skattefri bilersättning Skattepl bilersättning Kostnader naturaförmåner till anställda Kostn för fri bostad Kostn fria/subv måltider Kostn fria/subv arbetskläder Övriga kostn naturaförm Övr kostnadsersättningar Pensionskostnader Pensionsförsäkringspremier Soc och andra avgifter enl lag och avtal Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter lön och ersättningar Avdrag o ersättningar för arbetsgivaravg Arbgivaravg semester- och löneskuld Löneskatt Särsk löneskatt pensionsk AMF enl avtal Grupplivförsäkringspremier Övr soc och andra avg enl lag och avtal Övriga personalkostnader Utbildning Sjuk- och hälsovård Avgift till Lantbrukshälsan Sjukförsäkringspremier Personalrepresentation Personalrepresentation avdragsgill Personalrepresentation ej avdragsgill Övr personalkostnader Personalrekrytering Erhållna bidrag och ersättningar persona Nedskrivn, återföring nedskrivn Nedskrivn, immat anläggningstillgångar Nedskrivn, byggnader och mark Nedskrivn, maskiner och inventarier Återförin nedskrivn immat anltillgångar Återförin nedskrivn byggn o mark Återföring nedskrivn maskiner/inventarie Avskrivningar enligt plan Avskrivn immateriella anläggningstillgån Avskrivn produktionsrätter Avskrivn byggnader, markanläggningar Avskrivn byggnader Avskrivn byggnadsinv Avskrivn täckdikesanläggning Avskrivn markanläggn Avskrivn naturtillgångar Skogsavdrag Avskrivn övr byggnader Avskrivn maskiner och inventarier Avskrivn arbetsmaskiner Avskrivn inventarier Avskrivn bilar 559

14 LRF AB EU BAS 97 Sida: Avskrivn byggnadsinventarier Avskrivn leasingbilar Avskrivn markinventarier Avskrivn övr maskiner och inventarier Poster av engångskaraktär Intäkter av engångskaraktär Kostn av engångskaraktär Valutakursförl fordr skulder Förlust avyttring immat/mat tillgångar Förlust avyttr aktier/andel Förlust avyttr fastigheter Förlust avyttr maskiner/inv Övr rörelsekostnader Resultat övr värdepapper, långfr fordr Ränteintäkter Ränteintäkter Ränteintäkter, bank Ränteintäkter, kortfristiga placeringar Skattefria intäkter Räntekostnader Räntekostnader långfristiga skulder Räntekostnader checkräkningskredit Räntekostn andra skulder kreditinstitut Återbäring landshypotek Avdragspost räntesubventioner Räntekostnader kortfristig skuld Räntekostnader till kreditinstitut Räntekostnader levskulder Kostnadsräntor skatter och avgifter Valutakursdiff på skulder Övr finansiella kostnader Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Erhållna aktieägartillskott Extraordinära kostnader Återbetald villkorade aktieägaretillskot Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond Avsättning per fond Återförd periodiseringsfond Avskrivn över/under plan Änd skilln bokf/planenlig avskr imm anl Änd bokf/plan avs byggnader Änd bokf/plan avs inventarier Förändring ersättningsfond Avsättning ersättningsfond inv Avsättning ersättningsfond byggn/markanl Avsättning ersättningsfond mark Avsättning ersättningsfond djur Ianspråktagande ersättningsfond Ianspråktagande ersättfond ej avskrivn Återförd ersättningsfond Förändring allmän investeringsreserv Förändring obeskattade intäkter Avsättning skogskonto Återföring skogskonto Övriga bokslutsdispositioner Ändring av valutakursreserv Förändring lagerreserv Återföring av SURV 8899 Övriga bokslutsdispositioner Skatt årets beskattningsbara resultat Skatt årets beskattningsbara resultat Skatt på grund av ändrad taxering Restituerad skatt Redovisat resultat 599

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

LRF Jordbruk Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF Jordbruk Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF Jordbruk Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkning 200 1050 Bankräkningar 200 1059 Bankräkningar, ej närings 200 1120 Aktier och andelar 202 1129 Aktier, ej näringsverksam

Läs mer

LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkning 200 1050 Bankräkningar 200 1059 Bankräkningar, ej närings 200 1120 Aktier och andelar 202 1129 Aktier, ej näringsverksam

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätter tackor 234 1043 Bidragsrätter di-/amkor 234 1047 Årets inköp prodrätter 234 1048 Årets försälning prodrätter

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30 Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1 typ 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1028 Ack nedskrivningar

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08 Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

LRF BAS2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter 7200 1011

LRF BAS2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter 7200 1011 LRF BAS2014 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7200 1011 Balanserade utgifter forskn o. utveckling 7200 1012 Balanserade utgifter för programvaror 7200 1018 Ack nedskrivning på balanserade utgifter 7200

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 1100 Byggnader och mark 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och förs.lokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskr kyrkor och kapell 1119 Ack avskr kyrkor och kapell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder BAS 2006 Kontotabell med -koder 1 (37) 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Kontoplan BAS 2009. 1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och

Kontoplan BAS 2009. 1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och 1 Huvudkonton Underkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 111100 Byggnader ing anskaff

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för Årsredovisning 2006 Gunnarn Petrol Ek.för Inledning Avveckling av befintlig OK-Q8 station Vid ett stormöte påkallat av intresseföreningen informerades om OK-Q8:s planer på att avveckla stationen i Gunnarn.

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009

ÅRSREDOVISNING  2009 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2009 DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma: a) Stämmans öppnande. b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

BRUNNBERG BY AB 1 (1) 556179-4164 2010-01-01-2010-12-31

BRUNNBERG BY AB 1 (1) 556179-4164 2010-01-01-2010-12-31 1 (1) 5561794164 20100101 20101231 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20101231 20091231 1110 Byggnader 283 655,00 283 655,00 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 20 361,00 15 167,00

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

1188 Förskott för byggnader och mark

1188 Förskott för byggnader och mark Kontoplan BAS 2012 Huvudkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton Ej K2 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer