Gränsdragningen mellan gåvor och marknadsföringsutgifter. Författare: Samantha Jakobsson. Högre kurs i företagsskatterätt (747A06) Vårterminen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränsdragningen mellan gåvor och marknadsföringsutgifter. Författare: Samantha Jakobsson. Högre kurs i företagsskatterätt (747A06) Vårterminen 2015"

Transkript

1 Gränsdragningen mellan gåvor och marknadsföringsutgifter -En analys baserad på rättspraxis Författare: Samantha Jakobsson Högre kurs i företagsskatterätt (747A06) Vårterminen 2015 Handledare: Jan Kellgren Affärsjuridiska programmet, Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 1

2 Problembakgrund En näringsverksamhet har ofta en rad olika utgifter och inkomster. Utgifter som en näringsverksamhet har kan vara avdragsgilla eller icke avdragsgilla. Marknadsföringsutgifter är utgifter som företag får göra avdrag för. 1 För gåvor föreligger inte en sådan avdragsrätt enligt 9 kap 2 Inkomstskattelagen (1999:1229), nedan kallad IL. Frågan om en utgift i en transaktion ska anses utgöra en marknadsföringsutgift eller en gåva spelar därför stor roll. Ett problem som dock föreligger är det faktum att gränsdragningen mellan dessa olika slags utgifter är svår. Det förekommer situationer där företag lämnar bidrag utan något krav på motprestation men som också lämnas av kommersiella marknadsföringsskäl. Genom den här analysen görs därför ett försök till att fastställa några avgörande faktorer som kan påverka gränsdragningen mellan de båda nämnda utgifterna genom att studera rättspraxis på området. Marknadsföringsutgifter Ett av de viktigaste målen de flesta näringsverksamheter har är att generera vinst. För att uppnå detta mål kan man i ett företag vidta en rad olika åtgärder. Att spendera pengar på att marknadsföra företaget kan vara en god idé. Modern marknadsföring sätter kunden i centrum och genom olika slag av åtgärder kan man göra möjliga kunder uppmärksam på just sitt företag kap IL beskriver vad som kan dras av i inkomstslaget näringsverksamhet. Enligt 16 kap 1 IL ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i en näringsverksamhet dras av som kostnader. Utgifter för marknadsföring som har till syfte att främja ett företags försäljning faller in under denna allmänna utgiftsbestämmelse. 3 Visar det sig att utgiften/utgifterna är resultatlösa är det ändå tillräckligt att utgiften företagits i och för den aktuella verksamheten. Kravet på kausalitet uppfylls även om det visar sig att marknadsföringsutgifter inte givit företaget extra vinst kap 1 Inkomstskattelag (1999:1229). 2 Nationalencyklopedin, Marknadsföring, ( ). 3 Lodin, Sven- Olof (2013), Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, upplaga 14, Lund: Studentlitteratur, s A.a, s

3 Gåvor En gåva är för det mesta ett uttryck för ägarnas personliga välvilja och ges inte i syfte att få en motprestation. 5 Som ovan nämnts är gåvor inte avdragsgilla. Enligt 9 kap 2 andra stycket IL, som hänvisar till första stycket i samma paragraf, räknas utgifter för gåvor som levnadskostnader eller liknande utgifter. Praxis Procordiamålet (RÅ 2000 ref 31 I): Aktiebolaget Procordia träffade ett avtal om sponsring med Kungliga Teatern AB (Operan). Avtalet innehöll bestämmelser om att Procordia hade rätt att, i sin marknadsföring, nämna att det var huvudsponsor för Operan. Dessutom innebar avtalet också att bolaget fick inbjudningar till mottagningar samt möjligheten att själv arrangera mottagningar. Kostnaden för det praktiska genomförandet för mottagningar och sammankomster stod Operan för. Utöver detta skulle en annonskampanj genomföras och reklamaktiviteter utarbetas och i Operans entré placerades en tavla med information om Procordias samarbete med Operan. Procordia blev nekad avdrag för den summa man betalat till Operan enligt avtalet. Länsrätten (LR) ansåg inte heller att avdrag var berättigat eftersom, trots att Procordia hade fått motprestationer i form av olika förmåner och möjlighet att få synas genom avtalet, inte i någon nämnvärd omfattning gentemot en bredare allmänhet utnyttjat denna rätt att synas. LR yttrade dessutom att motprestationerna inte kunde anses ha ett sådant reklamvärde att det därmed förtog bidraget dess huvudsakliga karaktär av gåva. Kammarrätten (KamR) menade att en gåva förutsätter en gåvoavsikt och Procordia angav att orsaken till bidraget var att förbättra sin renommé, vilket talade mot att en gåvoavsikt förelegat. Om bidraget framstår som oproportionellt stort eller i synnerhet om motprestationen inte står i rimlig proportion till det utgivna beloppet talar det dock för att en gåvoavsikt förelegat. I målet kunde beloppet i sig inte utvisa någon gåvoavsikt och om motprestationen stod i rimlig proportion i förhållande till det utgivna beloppet var svårt att säga eftersom det är svårt att värdera en motprestation. Procordia hade gjort en utvärdering om motprestationen och man ansåg att tillräckliga skäl inte fanns för att ifrågasätta den. På ovan angivna grunder kom KamR fram till att bidraget i sin helhet var avdragsgillt. 5 A.a, s

4 Regeringsrätten (RR) yttrade till sist, utöver det som tidigare instanser uttalat, att mottagarens prestationer inte alltid behöver vara direkta för att avdrag ska medges. Hänsyn bör även tas till tjänster som mer indirekt kommer givaren till godo. Om det finns en stark anknytning mellan givarens och mottagarens verksamheter bör detta utesluta en tillämpning av avdragsförbudet. Bidraget till Operan kunde inte träffas av förbudet mot avdrag för gåvor till den del den kunde hänföras till bland annat reklamkostnader. Den del av beloppet som mer allmänt stödde Operans verksamhet skulle däremot anses som en gåva. Enligt RR:s mening uppskattades den avdragsgilla delen av bidraget till hälften av det totala beloppet, efter en skönmässig uppskattning. Det som är intressant med det här rättsfallet är att alla instanser kommer fram till olika domslut, vilket visar att det inte alltid är lätt att avgöra om en utgift är att anse som en marknadsföringsutgift för att förvärva och bibehålla inkomster eller en gåva. Enligt min mening är KamR:s och RR:s yttrande det som är mest korrekt. Det framgår av avtalet mellan Procordia och Operan att det förekommer motprestationer från Operans sida som är till för att ge Procordia reklam för sin verksamhet. LR:s resonemang om att Procordia inte utnyttjat sin reklamrätt tillräckligt tycker jag inte är hållbart eftersom Procordia sedan fastslog att deras syfte med avtalet var att stärka sin renommé, vilket talar mot att en gåvoavsikt förelegat. Rättsfallet rörde ett stort aktiebolag i en koncern med hög omsättning och kan ses som en presumtion för att bidrag från aktiebolag med spritt ägande har till syfte att främja verksamheten och att utgifter från deras sida därmed är att ses som avdragsgilla till stor del. Det faktum att det är svårt att värdera en erhållen motprestation skapar problem och osäkerhet. Dessutom använder sig RR av en skönmässig uppskattning när det kommer till att dela upp det totala bidraget i en gåvodel och en reklamkostnadsdel. Det är svårt att uppskatta hur andelarna avdragsgilla och icke avdragsgilla utgifter förhåller sig till varandra men att använda sig av skönmässig uppskattning kan ändå ifrågasättas, speciellt när det rör sig om stora belopp. RR gör, i sitt domslut, ett intressant uttalande och konstaterar att motprestationer kan vara direkta eller indirekta. Procordiamålet avsåg direkta motprestationer. I fall där indirekta motprestationer kan vara aktuella krävs en stark anknytning mellan verksamheterna för att en utgift ska anses avdragsgill. 4

5 Falconmålet (RÅ 2000 ref 31 II): Aktiebolaget Falcon, som hade pilgrimsfalken som varumärke och symbol för sin verksamhet, hade i målet givit bidrag till Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Göteborgs ornitologiska Förening (GOF) och begärt avdrag för dessa utgifter. Enligt överenskommelsen mellan Falcon och SNF respektive GOF skulle Falcon bidra ekonomiskt till ett projekt som gick ut på att rädda pilgrimsfalken. Falcon hade rätt att, i sin marknadsföring, låta allmänheten veta att de stödde projektet. Falcon menade att en utrotad fågel inte hade något reklamvärde och att det därför varit viktigt för dem att stödja projektet. Bolaget menade också att det i fallet förelåg motprestationer utöver rätten att få berätta om företagets stöd. Syftet med bidraget hade varit att stärka företagets symbol och varumärke och sponsringen utgjorde en integrerad del av bolagets reklamsatsning. Riksskatteverket (RSV) menade att stödet till projektet kunde ge bolaget ett gott anseende men att det inte innebar att bidraget direkt kunde hänföras till en reklamkostnad. Det hade inte heller visats att bidraget varit till direkt nytta för Falcon, vilket tydde på att bidraget var att ses som en gåva. Dessutom menade de att målet bara rörde den nämnda motprestationen att Falcon fick berätta att de stödde projektet. Kostnaderna för reklam i form av reklamkampanjer hade redan dragits av särskilt som sedvanliga omkostnader i rörelsen. LR och KamR ansåg att reklamvärdet som Falcon erhöll var så begränsat att avdrag inte var aktuellt. RR uttalade att en gåva inte föreligger om en motprestation som svarar mot bidragets storlek utförts. Enligt RR:s uppfattning förelåg en anknytning mellan Falcon och det projekt som sponsorsutgifterna gick till och avdragsförbudet var därmed inte var tillämpligt. I domen förklarar rätten att motprestationer kan vara indirekta och hänvisar till Procordiamålet. Det måste föreligga ett samband mellan givarens och mottagarens verksamheter för att ett förbud mot avdrag för gåvor ska kunna uteslutas. Falcon kunde i målet påvisa positiva effekter i försäljningen som de menade hade direkt samband med det bidrag de givit. Anknytningen mellan verksamheterna tillsammans med den visade positiva effekten på försäljningen var de två avgörande faktorerna för utgången i målet. Frågan varför RR ansåg att verksamheterna hade tillräckligt starkt samband med varandra framgår inte men hade varit intressant att veta. RR:s uttalande om att den aktuella motprestationen måste svara mot bidragets storlek föranleder en del frågor då RR inte uttalar sig om hur man i målet kommer fram till att motprestationen gör det. Som jag skrev ovan är det svårt att värdera motprestationer och ett resonemang från RR om hur man ska gå tillväga hade varit önskvärt. 5

6 Ambulansmålet (RÅ82 1:9): Aktiebolaget Bahco hade kostnadsfört värdet av en ambulans som var överlämnad från dem utan vederlag till polska sjukvårdsförvaltningen. Bahco menade att ambulansen var en kostnad av sådant slag som alla större företag var tvungna att lägga ut om de ville vinna inträde på en öststatsmarknad. När taxeringsnämnden skulle taxera Bahco anförde en taxeringsintendent besvär och menade att ambulansen som Bahco givit till Polen var att se som en gåva och att ambulansavgiften därför inte var avdragsgill. Mellankommunala skatterätten och KamR ansåg att utredningen i målet fick anses visa att någon renodlad gåvoavsikt inte förekommit från Bahcos sida utan syftet med överlämnandet hade varit att bibehålla och utveckla bolagets affärsförbindelser med Polen. Utgiften ifråga ansågs ha haft ett samband med verksamheten och var därför avdragsgill. I besvär hos RR yrkade taxeringsintendenten att gåvan visserligen hade ett affärsmässigt syfte men att den bortskänkta ambulansen inte ingick i bolagets egen produktion och därför inte kunde anses bortgiven i reklamsyfte. Bahco menade att ambulansen var målad i bolagets färger och hade bolagets namn på utsidan av ambulansen. Dessutom var den utformad på så sätt att inte enbart mottagaren av ambulansen skulle få upplysning om företaget, utan även allmänheten skulle påverkas, vilket visade att utgiften för ambulansen var en marknadsföringsutgift. RR menade att ambulansen var en ren gåva eftersom Bahco, som drev rörelse i ventilationsbranschen, inte hade till verksamhet att tillverka eller försälja ambulanser. Ett tillräckligt samband med verksamheten förelåg inte. Att det inte förelåg en gåvoavsikt i målet framgår tydligt och det är det faktum som Mellankommunala skatterätten och KamR stödjer sitt resonemang på. Dock framkommer det i besvär hos RR att den bortskänkta ambulansen inte ingick i Bahcos egen produktion och det är den avgörande faktorn i det slutliga domslutet. RR diskuterar inte avsaknaden av en gåvoavsikts tyngd alls utan det som synes vara viktigt är sambandet med verksamheten. En slutsats som kan dras av målet är enkelt uttryckt att det är svårt att få rätt till avdrag för marknadsföringsutgifter när man ger bort en produkt som inte återfinns i ett företags egen produktion samtidigt som man förväntar sig en indirekt motprestation. Ett samband med verksamheten anses då inte föreligga och en eventuell avsaknad av en gåvoavsikt spelar ingen roll. 6

7 PLM-målet (RÅ 1976 ref 127 I): Aktiebolaget Plåtmanufakturs (PLM), ett förpackningsföretag, hade gjort avdrag för kostnader i form av bidrag till två kampanjer mot nedskräpning, Håll Sverige Rent och Håll Sundet Rent. Frågan i målet var om utgifterna för de två kampanjerna skulle betraktas som kostnader för intäkters förvärvande och bibehållande eller inte. PLM var av den åsikten att bolagets bidrag var avdragsgilla eftersom kampanjerna var nära kopplade till deras egna produkter och att den pågående nedskräpningen av kusterna till stor del bestod av förpackningar som var tillverkade av dem. KamR ansåg, att även om kampanjerna kunde ha varit av betydelse för PLM:s verksamhet, utgifterna för dessa inte utgjorde en avdragsgill kostnad eftersom det inte hade visats att de hade haft ett direkt samband med bolagets verksamhet. RR kom däremot fram till att bidragen till kampanjerna skulle vara att se som utgifter för att bibehålla inkomster och därför var avdragsgilla. Under aktuell tid hade diskussioner gällande engångsförpackningar och deras miljöpåverkan förts. PLM, som under aktuell tid, var ensamtillverkare av ölburkar och engångsglas påverkades i allra högsta grad av utfallet av denna diskussion. Utfallet av opinionsbildningen mot engångförpackningar kunde påverka PLM:s produkter negativt och bidraget skulle vara att anse som en slags reklamutgift. Målet rörde en indirekt motprestation och man lägger en stor vikt på sambandet med verksamheten. En omständighet som gör målet unikt är det faktum att avdragsrätt medgavs för en åtgärd som skulle förhindra negativa effekter i framtiden. En intressant fråga är också om PLM skulle ha medgivits avdragsrätt även om bolaget inte hade varit ensamtillverkare av de produkter som ledde till nedskräpningen. RR:s konstaterande att PLM:s produkter hade kunnat påverkas negativt av opinionsbildningen indikerar att, trots att bolag inte är ensamtillverkare, kan medges avdrag om man kan visa att man påverkas negativt. KF-målet (RÅ 1976 ref 127 II): Målet rörde Kooperativa Förbundet (KF), som är en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som kärnverksamhet. KF hade, likt PML ovan, givit bidrag till en städauktion vid namn Vårstädning 70. KF hade varor i sitt sortiment som förpackades i engångsförpackningar vid försäljning. Förbundet menade att engångsförpackningarna som användes vid försäljningen indirekt bidrog till nedskräpningen vilket kunde leda till att förbundets produkter framstods negativt. 7

8 Varken Taxeringsnämnden, KamR eller RR ansåg att bidraget till städaktionen var avdragsgill. Visserligen var det möjligt att KF bidrog till den då aktuella nedskräpningen men det faktum att KF bara var återförsäljare av engångsförpackningarna och inte tillverkade dem själv innebar att det inte fanns ett tillräckligt samband mellan KF:s verksamhet och kampanjen. Man kan konstatera att det sista behandlade fallet också rör en indirekt motprestation. Omständigheterna påminner till stor del om de i PLM-målet. Skillnaden här är dock att KF inte tillverkade engångsförpackningarna själv. Det är lätt att associera till ambulansmålet ovan där avgörande också till slut ansågs vara det faktum att man inte tillverkat det bortgivna fordonet själv. Slutsats Det kan konstateras att gränsen mellan marknadsföringsutgifter och gåvor inte alltid är lätt att fastställa. Det framkommer inte minst genom att studera praxis på området. Instanserna kommer ofta fram till olika domslut. En av de viktigaste domarna på området är Procordiamålet. Slutsatser från målet är bland annat att direkta motprestationer från den sponsrade till sponsorn är en tillräcklig betingelse för avdrag. En gåva föreligger om bidraget framstår som oproportionellt stort eller i synnerhet om motprestationen inte står i rimlig proportion till det utgivna beloppet. I domen konstaterar RR också att motprestationer inte alltid behöver vara direkta för att man ska kunna bli erkänd avdrag för en marknadsföringsavgift. Det kommer till uttryck i Falconmålet och PLM-målet. Enligt de båda målen kan indirekta motprestationer vara att företaget förknippas med vissa goda värden, som t.ex. natur- eller miljöskydd. Falconmålet och PLM-målet rör olika företag i olika situationer och den anknytning mellan givaren och mottagaren som fordras när det kommer till indirekta motprestationer är därför svår att precisera. Även när instanserna diskuterar 16 kap 1 IL framkommer det inte fullt ut hur de i sina domslut kommer fram till om utgifter har ett tillräckligt samband med den aktuella verksamheten eller ej. 8

9 Ambulansmålet synes visa att en avsaknad av en gåvoavsikt inte spelar någon roll och tillsammans med KF-målet att det är av stor vikt att avdraget har att göra med något i företagets egen produktion. Rent allmänt kan man säga, utifrån alla ovan nämnde domar, att marknadsföringen inte får vara för allmänt hållen utan måste rikta sig till presumtiva kunder för att vara avdragsgill. Dessutom är utgifternas samband med ett bolags verksamhet av största vikt vid en bedömning om det rör sig om marknadsföringsutgifter eller gåvor. 9

HFD 2014 ref 62. Lagrum: 9 kap. 2 och 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 62. Lagrum: 9 kap. 2 och 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 62 Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte fått avdrag för utgifter för att kompensera för den klimatpåverkan som följer av bolagets transporter. Förhandsbesked

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 mars 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. Rhenman & Partners Asset Management AB, 556759-5599 2. AA Ombud för båda: Advokaterna

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 31

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 31 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 31 Målnummer: 2982-96 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2000-04-10 Rubrik: Fråga om avdrag för sponsring av Operan (I) och projektet Pilgrimsfalk (II). Inkomsttaxering

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet flera missade möjligheter

HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet flera missade möjligheter 2014 SKATTENYTT 933 katia cejie HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet flera missade möjligheter I denna rättsfallskommentar behandlas en nyligen meddelad dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)

Läs mer

Avdragsrätten vid sponsring

Avdragsrätten vid sponsring JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Paula Gustafsson Avdragsrätten vid sponsring - med inriktning mot kultursponsring Examensarbete 20 poäng Handledare Sture Bergström Skatterätt HT 2001 Innehåll

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Klimatkompensation en avdragsgill kostnad?

Klimatkompensation en avdragsgill kostnad? Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i Skatterätt 30 högskolepoäng Klimatkompensation en avdragsgill kostnad? Om företags möjligheter att dra av utgifter för klimatkompensation Författare:

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd *

Skatteverkets allmänna råd * Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering Inkomsttaxering

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 57

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 57 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 57 Målnummer: 4325-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-11-27 Rubrik: En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av semesterbostäder

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans Sundberg Advokatfirman Wagnsson Östra Storgatan 3 611 34 Nyköping MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 mars 2009 KLAGANDE TietoEnator Sverige AB, 556052-7466 Ombud: Anders Lilja Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

Sponsring Avdragsgill marknadsföring eller gåva?

Sponsring Avdragsgill marknadsföring eller gåva? Institutionen för handelsrätt Sponsring Avdragsgill marknadsföring eller gåva? - Den skattemässiga behandlingen av sponsring Erik Johansson Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Olof Jakobsson HARK11

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Given, och Eder skall bliva givet

Given, och Eder skall bliva givet Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Given, och Eder skall bliva givet Avdragsrätt för sponsring med särskild

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Avdrag för sponsring

Avdrag för sponsring 630 Robert Påhlsson Avdrag för sponsring RR avgjorde under våren 2000 ett antal fall där fråga var om avdragsrätt för sponsring. 1 I målen tog rätten för första gången uttryckligen principiell ställning

Läs mer

6 Kommissionärsförhållanden

6 Kommissionärsförhållanden 191 6 Kommissionärsförhållanden 36 kap. IL bet. 1965:BevU43, prop. 1965:126, SOU 1964:29, bet. 1978/79:SkU57, prop. 1978/79:210, SOU 1977:86, bet. 1984/85:SkU23, prop. 1984/85:70, DsFi 1984:9, bet. 1999/2000:SkU2,

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 Ombud: Lars Haraldsson Haraldsson Consulting AB Kvinnebyvägen 123 589 33 Linköping MOTPART Skatteverket

Läs mer

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring

Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-18 1} AU 6:14 Dnr. KS 2013/296-020 Riktlinjer för Österåkers kommun avseende gåvor, finansiella bidrag och sponsring Arbetsutskottets förslag

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

6 Kommissionärsförhållanden

6 Kommissionärsförhållanden Kommissionärsförhållanden 1435 6 Kommissionärsförhållanden SOU 1964:29, prop. 1965:126, bet. 1965:BevU43, SOU 1977:86, prop. 1978/79:210, bet. 1978/79:SkU57, DsFi 1984:9, prop. 1984/85:70, bet. 1984/85:SkU23

Läs mer

Avdragsrättens gränser

Avdragsrättens gränser JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Avdragsrättens gränser - Sponsring & klimatkompensation Christina Dolff Examensarbete i Skatterätt, 30 hp Handledare: Anders Hultqvist Examinator: Teresa

Läs mer

9 Byte av redovisningsprincip

9 Byte av redovisningsprincip Byte av redovisningsprincip, Avsnitt 9 139 9 Byte av redovisningsprincip Tillämpningsområde Sammanfattning 9.1 RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip Rekommendationen RR 5 behandlar hur effekten

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 Målnummer: 8088-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-12-22 Rubrik: Lagrum: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 januari 2014 KLAGANDE AA Ombud: Jur. kand. BB Skattebyrån, LRF Konsult Box 565 201 25 Malmö MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 november 2010 KLAGANDE IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116-2446 Ombud: AA SET Revisionsbyrå AB Box 1317 111 83 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Var går gränsen mellan sponsring och gåva?

Var går gränsen mellan sponsring och gåva? Filosofie kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Våren 2009 Sektionen för Hälsa och Samhälle Var går gränsen mellan sponsring och gåva? - Med särskild fokus på idrottssponsring Författare Christian Ingemansson

Läs mer

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ).

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 66 Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form av arbetsinsatser och överlåtelsen därför inte utgör en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 20 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Jonas Pernholt Advice Kvarnström Westin

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 20 Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. 2 kap.

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp.

Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp. HFD 2014 ref 24 Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp. Lagrum: 5 kap. 1 och 14 taxeringslagen (1990:324) Skatteverket beslutade

Läs mer

17 Näringsbidrag m.m.

17 Näringsbidrag m.m. 17 Näringsbidrag m.m. Näringsbidrag m.m. 1103 prop. 1973:190, bet. 1973:SkU71, Ds B 1981:17, prop. 1982/83:94, bet. 1982/83:SkU44 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30, SOU 1989:34 prop. 1996/97:12 s.46

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 mars 2016 följande dom (mål nr 4345-15).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 mars 2016 följande dom (mål nr 4345-15). HFD 2016 ref. 19 Ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har medgetts rätt till avdrag för utgifter för medicinsk forskning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Donation eller reklam? Avdragsrätten för sponsring

Donation eller reklam? Avdragsrätten för sponsring JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Joakim Wahlgren Donation eller reklam? Avdragsrätten för sponsring LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Jesper

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 3 Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. Lagrum: 3 kap. 2 första stycket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART CPG Service & Security Norden AB, 556757-0626 Ombud: AA Concrete International

Läs mer

Allokering av utdelningsinkomster

Allokering av utdelningsinkomster Allokering av utdelningsinkomster David Kleist Skatteforskningsdagen den 19 mars 2015 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Allokering av inkomst Vad avses med allokering? Del i ett större forskningsprojekt,

Läs mer

Riktlinje för sponsring

Riktlinje för sponsring RIKTLINJE Gäller från och med 2015-10-09 Diarienummer: V-2015-0712 Riktlinje för sponsring Bakgrund Tidigare har sponsring beskrivits som företeelsen att företag lämnar ekonomiskt stöd till idrottslig

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

Regeringens skrivelse 2003/04:175

Regeringens skrivelse 2003/04:175 Regeringens skrivelse 2003/04:175 Avdrag för s.k. sponsring Skr. 2003/04:175 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2004 Lars Engqvist Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 17 november 2015 i

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77 Målnummer: 173-02 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-11-19 Rubrik: Skillnaden mellan ett konverteringslåns nominella belopp och dess nuvärde har i visst fall

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 43

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 43 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 43 Målnummer: 8011-00 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-04-23 Rubrik: Lagrum: I Sverige inte bosatta personer har beskattats här för ersättning vid upplåtelse

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering SKV M 2004:4

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2008 års taxering * I detta meddelande finns information

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Connecta AB Box 3216 103 64 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket Solna 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 7 augusti 2006 i mål nr 2739-06

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 79

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 79 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 79 Målnummer: 3432-08 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-09-17 Rubrik: Ersättning från en hyresvärd till en bostadshyresgäst för att denne avstår från sin hyresrätt

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

Sponsring. Ur ett företags och skatterättsligt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen Hösten 2007. Handledare: Karin Brunsson

Sponsring. Ur ett företags och skatterättsligt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen Hösten 2007. Handledare: Karin Brunsson UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats inom företagsekonomi Företagsekonomiska institutionen Hösten 2007 Sponsring Handledare: Karin Brunsson Författare: Sammandrag Företag sponsrar idrottsföreningar, kulturevenemang,

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 Målnummer: 1651-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 LINKÖPINGS UNIVERISTET Genomsyn Med utgångspunkt i mål nr 3819 3820 09 Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 Innehållsförteckning 1. Mål nr 3819-3820-09... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Länsrätten...

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling

Avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling Avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling SUHF, januari 2008 1 Innehållsförteckning 1 Inledning. 3 2 Gällande rätt 4 2.1 Lagstiftning..4 2.2 Förarbeten 4 2.3 Praxis 5 2.4 Doktrin..9 3 Slutsatser.11

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43 Målnummer: 7411-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-05-28 Rubrik: Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 5044-15 KLAGANDE Skatteverket MOTPART AA Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. HFD 2014 ref 1 En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. Lagrum: 3 kap. 25 mervärdesskattelagen (1994:200) AB Cerbo (bolaget)

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA.

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA. 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 20 december 2007 i mål

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Den skatterättsliga behandlingen av donationer till forskning och utveckling

Den skatterättsliga behandlingen av donationer till forskning och utveckling LIU-IEI-FIL-A--10/00663--SE Den skatterättsliga behandlingen av donationer till forskning och utveckling The fiscal treatment of donations to research and development Mikael Karlsson Höstterminen 2009

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner; SFS 1998:1602 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ). HFD 2016 ref. 24 Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 förvaltningsprocesslagen.

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 38 Målnummer: 6517-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Beskattning av vissa bidrag till näringsidkare

Beskattning av vissa bidrag till näringsidkare Peter Melz och Christer Silfverberg Beskattning av vissa bidrag till näringsidkare 1 Inledning 1 Kostnaderna för en näringsverksamhet skall normalt täckas av intäkter från yrkesmässig omsättning av produkter

Läs mer