INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG"

Transkript

1 INSTRUKTIONSOK FÖR LPATRONR Instruction ook MONTAG- UN TRISANLITUNG

2 S 1 A A C C F G 4 Kopplingsschema för 77 och 76 vid inkoppling till manöverpanel Rumstermostat Säkring 1 A Comfortpanna sedd uppifrån 4 1 Svart Gul Panna Manöverpanel Grå lå Röd lpatron Anslutningsplint 1 V C till elpatron Grå Grå Cirk.pump 1 V l 0 V 1000 W 4 Röd Röd 000 W Svart Svart 1 V 0 V C 1 kw kw lå Minus lå 1 0 V pump Anslutningskabel OS! blå kabel har ingen funktion på elpatron 77. ftermonteras däremot en 0 V cirk.pump får denna kabel samma funktion som på elpatron Kopplingsschema för rumstermostat till elpatron lå kabel till element lå kabel från driftstermostat Fas/(0) Kopplingsplint Fig.8 0/(Fas) Temperaturbegränsare Rumstermostat lschema för elpatron Omkopplare Temperaturbegränsare rifttermostat Temperaturbegränsare 6 lschema för elpatron 77 Relä Manövrering relä 1 V rifttermostat 8 7 lschema för elpatron 76 lschema för elpatron Motor Kopplingsplint Omkopplare Manövrering relä 1 V Temperaturbegränsare rifttermostat T Motor Relä rifttermostat

3 S OM LPATRONN. lpatronen är avsedd för invändig montering eller motsvarande i husvagn, husbil eller liknande. en är uppbyggd av ett stålrör med st rostfria element inuti. I ena änden på röret är en 0 V cirkulationspump monterad (ej 77). tt tvåpoligt överhettningsskydd (110 C) och en driftstermostat (80 C) som reglerar vätsketemperaturen i elpatronen är fastskruvade i kopplingsboxen på rörets långsida. lpatron typ (fig 1 A) Monteras vertikalt på alla Alde Comfortpannor, oberoende av årsmodell. Inkl cirkulationspump. lpatron tryp 76 9 (fig 1 ) Monteras vertikalt/horisontellt på rörledningen. Inkl cirkulationspump. lpatron typ (fig 1 ) Monteras vertikalt/horisontellt på rörledningen. Inkl cirkulationspump. Ingen 1 voltsstyrning. lpatron typ (fig 1 F) Monteras horisontellt på rörledningen. Ingen 1 voltsstyrning och utan cirkulationspump. lpatron typ (fig 1 ) Monteras vertikalt på alla Alde Comfortpannor, oberoende av årsmodell. Förberedd för 0 V cirkulationspump. lpatron typ (fig 1 C) Monteras horisontellt på rörledningen. Utan cirkulationspump. TKNISK ATA. Längd: 80 mm (0 utan motor) Höjd: 150 mm redd: 85 mm Vikt:,9 kg (,5 kg utan motor) Märkspänning: lementeffekt: 100 W ( ) lementeffekt 76 90: ( ) Motoreffekt: W Anslutningsrör: Ø mm Vätskevolym: 1 liter Monteringsanvisning. lpatronen skall vara fritt monterad och avståndet mellan elpatronen och närliggande byggnadsdel eller annan brännbar del, skall vara minst 10 mm. lpatronen skall vara placerad så att textilier, vätska eller dylikt ej kan komma i kontakt med elpatronen. Vid eftermontering av elpatron, töm först värmesystemet på glykolvätska och kontrollera att ett jordat uttag för 0 volt är monterat inom räckhåll för elpatronens anslutningssladd. Annars måste behörig installatör utföra elinstalla tionen. Kapa rörledningen ca 0 mm där elpatronen skall monteras. Som förbindning mellan elpatron och rörledning användes gummiförbindningar av specialgummi, som skall vara fastspända med trådklämmor. Som tätningsmedel mellan gummiförbindning och rör bör ett tunnt lager av Perma tex Form-a-Gasket nr appliceras på skarvarna. Vid horisontell montering eller där eventuell luftficka kan bildas, skall en luftskruv monteras direkt efter utgående rör (se fig A). In (fig och ) respektive utlopp (fig C) är markerat på elpatronen med skylt vid röranslutningarna. Montera elpatronen så det går att komma åt att återställningsknappen för över hettningsskyddet (fig och ). lpatronen monteras i en fästkonsoll (fig 1 F), ingår i separat monteringssats eller på Comfortpannans fäste (fig ). OS! Horisontellt monterade elpatroner får ej monteras så att anslutningsrören går ut åt sidan. linstallation. 1 V C (gäller ej typ 76) För att elpatronen skall fungera måste 1 volts styrkretsen kopplas in. Anslutningen till elpatronen sker med en anslutningsplint som trycks in i sidan på elpatronen (se fig ). På alla Alde Comfortpannor (ej typ 90) är denna anslutningsplint förmonterad. Val av elpatronens effekt och cirkulationspump sker antingen på Comfort pannans manöverpanel eller på en lös manöverpanel (art nr 77 10) som monteras i inredningen. Vid inkoppling av elpatron till manöverpanel se fig 4. OS! lledningar får ej läggas intill eller på elpatronens värmedelar. lpatronen skall alltid anslutas till ett 0 V jordat uttag. Fast installation av vägguttag till 0 V skall utföras av behörig elinstallatör enligt gällande föreskrifter. VARNING! 0 V skall vara väl skilt från 1 V. Fyllning av värmesystemet. Värmesystemet skall fyllas med en 40%-ig glykolblandning av kvalite avsedd för värmesystem. Om värmeanläggningen utsätts för lägre temperatur än -5 C skall glykolhalten höjas (max 50 %). Påfyllningen sker på gasolpannans expansionskärl (se pannans bruksanvisning). OS! låt aldrig värmesystemet stå tomt på vätska.

4 S ruksanvisning. lpatroner 77 och 76 Med omkopplaren på manöverpanelen väljs elpatronens effekt, 1 kw eller kw. n omkopplare för val av 1 V eller 0 V cirkulationspump (ej 77) är också monterad på manöverpanelen. För utförligare användning på olika manöverpaneler, se gasolpannans bruksanvisning. lpatron är förberedd för eftermontering av 0 V cirkulationspump. Locket för pumphuset demonteras, därefter monteras cirkulationspump och anslutningskabel (art nr för kompl monteringssats 76 61). lpatron Omkopplaren för val av effekt, 0,5 kw eller 1 kw, är monterad uppe på elpatronens kopplings box. lpatron Omkopplaren för val av effekt, 1 kw eller kw, är monterad uppe på elpatronens kopplings box. Cirkulationspumpen startar och stoppar samtidigt som omkopplaren slås till. Pumpen går därefter kontinuerligt oberoende av den inbyggda termostaten. Om elpatronen skall styras via en rumstermostat, skall denna vara avsedd för och kopplas in av behörig elinstallatör. Gör så här: emontera locket på kopplingsboxen. Gör hål i kabelgenomföringen och för in an slut ningskabeln från rumstermostaten. emontera överbyglingen på kopplingsplinten och anslut enligt kopplingsschema på fig 5. VIKTIGT. lpatronen får ej startas utan vätska. Om elpatron med cirkulationspump är monterad bak på en Comfort panna, får ej pumpen startas förrän all luft är borta. Kontrollera regelbundet anslutningssladden så att inga tecken på skada eller åldring har skett. Skadad sladd skall omedelbart bytas. Kontrollera även att jordförbindelse finns från det jordade uttaget ända fram till elpatronen. Vid användning av 0 V cirkulationspump rekommenderas kontinuerlig drift för maximal livslängd. Garanti. Aldes garanti gäller ett år från leveransdatum och omfattar endast material- eller fabrikationsfel, förutsatt att denna anvisning har följts. OS! ndast originaldelar från Alde får användas som reservdel. 4

5 G 1 A A C C F G 4 Wiring diagram for 77 and 76 Connection of electric heater to control panel Room Fuse 1 A Comfort boiler seen from above 4 1 lack Yellow oiler Control panel Grey lue Red lectric heater Terminal block 1 V C to electric heating Grey Grey Cirk.pump 1 V l 0 V 1000 W 4 Red Red 000 W lack lack 1 V 0 V C 1 kw kw lue Minus lue 1 0 V pump Connection cable N! The blue cable has no function with electric heater 77 5 Wiring diagram for connecting 0 V ~ room to electric heater lue cable to element lue cable from operating Phase/(0) Terminal block Fig.8 0/(Phase) (N/L) Room Wiring diagram for electric heater type Switch 6 Wiring diagram for electric heater type 77 Relay Control relay 1 V 0 1 Operating Temp. limiter Operating Temp. limiter 8 Wiring diagram for electric heater 7 Wiring diagram for electric heater type type 76 Motor Operating Terminal block Switch Temp. limiter T Motor Operating Relay Control relay 1 V Temp. limiter 5

6 G About the electric heating element. The electric heating element is intended for internal fitting in a caravan, motor caravan or similar. It consists of a steel tube with stainless elements inside. At one end of the tube there is a 0 V circulation pump fitted (not 77). A two-pole overheating protector (110 C) and an operating (80 C) to regulate the temperature of the liquid in the electric heating element, are fitted to a P.C.. on the side of the tube. lectric heater (fig. 1 A) For vertical fitting on any Alde Comfort oiler, irrespective of age. Incl. circulationspump. lectric heater 76 9 (fig. 1 ) For vertical/horizontal fitting in the pipe circuit. Incl. circ.pump. lectric heater (fig. 1 ) For vertical/horizontal fitting in the pipe circuit. Incl. circ.pump. No 1 V control. lectric heater (fig. 1 F) For horizontal fitting in the pipe circuit. No circ.pump or 1 V control. lectric heater (fig. 1 ) For vertical fitting on any Alde Comfort oiler, irrespective of age. Prepared for 0 V circ.pump. lectric heater (fig. 1 C) For horizontal fitting in the pipe circuit. Without circ.pump. Technical data. Length: 80 mm (0 without motor) Height: 150 mm readth: 85 mm Weight:,9 kg (.5 kg without motor) Rated voltage: lement power: 100 W ( ) lement power 76 90: ( ) Motor power: W Connection tube: Ø mm Liquid volume: 1 litre Fitting instructions. The electric heater element should be fitted so that the distance between the heater and any adjacent structural part or other inflammable part should be at least 10 mm. The heater must be positioned so that textiles, liquids or similar cannot come into contact with the casing. If the electric heating element is being fitted in an existing installation, drain the glycol from the system first. Check that an earthed socket for 0 V is fitted within reach of the connection lead of the electric heater. Otherwise an authorised electrician will have to carry out the electrical installation. Cut the pipe about 0 mm from where the heater is to be fitted. As a connection between the heater and the pipe, special rubber connectors should be used, which should be fastened using wire clips. As sealant between the rubber connections and pipes use Permatex Forma-gasket no.. In the event of horizontal fitting, or where any air pocket may be formed, an air screw should be fitted directly after the outlet pipe (see fig. A). Inlet (fig. and ) and outlet (fig. C) are marked on the electric heater by means of a sign beside the pipe connectors. Fit the heater so that the resetting button for the overheating protection (see fig. and ) is accessible. The heater should be fitted to the attachment bracket (see fig. 1 F), which is part of the assembly kit, or directly on the Alde boiler s attachment (se fig. ). N! lectric heating elements fitted horizontally must not be fitted with the connection pipe to the side. lectrical installation. 1 V C (does not apply to type 76) In order for the heater to function, the 1 volt control circuit has to be connected. Connection is via a plug that is pressed into the side of the electric heater (see fig. ). This terminal is fitted on all Alde Comfort oilers (not type 90). Select the power and circulation pump for the electric heater either on the Comfort oiler s control panel or on a separate control panel (art. no ) fitted elsewhere. For connection to control panel see fig. 4. N! lectric cables must not be placed beside or on parts of the electric heater that become hot. The electric heating must always be connected to a 0 V earthed socket. Permanent installation of a wall socket for 0 V must be carried out by an authorised electrician in accordance with current regulations. Warning! 0 V must be properly separated from 1 V. Filling the heating system. The heating system must be filled with a 40% glycol mixture of the same type as used for car engines. If the heating system is exposed to temperatures lower than -5 C, the glycol content should be raised (max. 50%). Topping up should take place in the LPG boiler s expansion vessel (see the boiler s instructions for use). N! Never leave the heating system drained of liquid. 6

7 G irections. lectric heating elements 77 and 76 Select the power of the electric heater (1 kw or kw) using the switch on the control panel. There is also a switch for choosing between 1 V and 0 V circulation pump (not 77) on the control panel. For more details on use of different control panels, please see the directions for the LPG boiler. lectric heating element is prepared for 0 V circulationpump. Remove cap of pump housing and connect circ.pump and connection cable (art. no compl mounting set). lectric heating element The switch for choosing power, 0,5 kw or 1 kw, is fitted directly on the electric heater. lectric heating element The switch for choosing power, 1 kw or kw, is fitted directly on the electric heater. The circulation pump (0 V) starts and stops at the same time as the switch is moved to on position. The pump then works continually irrespective of the built-in which controls the heater temperature. If the electric heater is to be controlled via a room, this should be designed for and connected by an authorised electrician. This is what to do: Make a hole in the grommet for the connection cable for the room. Remove the strap on the terminal block and connect the room in accordance with the wiring diagram fig. 5. N! The electric heater must not be started without liquid. If an electric heater with circulation pump is fitted on the back of an Alde Comfort boiler, the pump must not be started until all the air has gone. Check the connection lead regularly to ensure there is no damage or signs of ageing. amaged leads must be replaced immediately. You should also check that there is an earth connection from the earthed socket all the way to the electric heater. When using 0 V circ. pump continuous operation formaximum endurance is recommended. Guarantee Alde s guarantee applies for one year from date of delivery and covers material and fabrication defects only, providing these directions have been followed. N! Only genuine parts from Alde may be used as spares. 7

8 1 A A C C F G 4 Schaltplan für 77 und 76 inschalten der lektropatrone an edienungsfeld Raum Sicherung 1 A Comfort-Heizgerät, von oben gesehen 4 1 Schwarz Gelb Heizgerät Grau lau Rot edienungsfeld lektropatrone Anschlußplint 1 V C an lektropatrone Grau Grau Cirk.pump 1 V l 0 V W Rot Rot 000 W Schwarz Schwarz 1 V 0 V C 1 kw kw lau Minus lau 1 0 V pumpe Anschlußkabel Wichtig! as blaue Kabel hat keine Funktion zur lektropatrone 77 5 Schaltplan für Zimmer für lektropatrone Temperaturbegrenze laue Kabel zum Heizkörper laue Kabel von etriebs Phase/(0) Raum Schaltplint Abb.8 0/(Phase) (N/L) 9 Schaltplan für lektropatrone Typ Umschalter 0 1 etriebs - Temperaturbegrenze Temperaturbegrenze 6 Schaltplan für lektropatrone Typ 77 Relais Steuerrelais 1 V etriebs Schaltplan für lektropatrone 7 Schaltplan für lektropatrone Typ Typ 76 Motor Schaltplint etriebs - Umschalter Temperaturbegrenze T Motor etriebs - Relais Steuerrelais 1 V

9 ie lektropatrone. ie lektropatrone ist für die innenseitige Montage in Wohnwagen, Wohnmobilen o. ä. vorgesehen. Sie besteht aus einer Stahlröhre mit zwei rostfreien Heizkörpern. An dem einen nde der Röhre ist eine 0 V Umwälzpumpe angebracht (nicht 77). in zweipoliger Überhitzungsschutz (110 C) und ein etriebs- (80 C), das die Flüssigkeits temperatur in der lektropatrone regelt, sind in der Schaltbox an der Längsseite der Röhre festgeschraubt. lektropatrone (Abb. 1 A) Vertikale Montage an alle Alde Comfort-Heizgeräte, unabhängig vom aujahr. Inkl Umwälzpumpe. lektropatrone 76 9 (Abb. 1 ) Vertikale/horizontale Montage an der Rohrleitung. Inkl Umwälzpumpe. lektropatrone (Abb. 1 ) Vertikale/horizontale Montage an der Rohrleitung. Inkl Umwälzpumpe. Nur 0 V. lektropatrone (Abb. 1 F) Horizontale Montage an der Rohrleitung. Ohne Umwälzpumpe. Nur 0 V. lektropatrone (Abb. 1 ) Vertikale Montage an alle Alde Comfort-Heizgeräte, unab hängig vom aujahr. Vorbereitet für 0 V Umwälzpumpe. lektropatrone (Abb. 1 C) Horizontale Montage an der Rohrleitung. Ohne Umwälzpumpe. Technische aten. Länge: 80 mm (0 ohne Motor) Höhe: 150 mm reite: 85 mm Gewicht:,9 kg (,5 kg ohne Motor) Nennspannung: Heizkörperleistung: 100 W ( ) Motorleistung: W Anschlußröhre: Ø mm Flüssigkeitsvolumen: 1 Liter Montageanweisung. ie lektropatrone ist frei zu montieren, wobei der Abstand zwischen lektropatrone und nächstgelegenem auteil oder anderem brennbarem Teil mindestens 10 mm betragen muß. ie lektropatrone ist so zu plazieren, daß keine Textilien, Flüssigkeiten und dergleichen mit der lektropatrone in Kontakt kommen können. ei Nachmontage der lektropatrone zunächst die Glykol flüssigkeit aus der Heizanlage ablassen und kontrollieren, daß sich in Reichweite des Anschlußkabels der lektropatrone ein geerdeter Anschluß befindet. Andernfalls muß die elektrische Installation von einem autorisierten Installateur vorgenommen werden. Wo die lektropatrone montiert werden soll, die Rohrleitungen auf ca. 0 mm kappen. Als Verbindung zwischen lektro-patrone und Rohrleitung sind Gummi verbind ungen aus Spezialgummi zu verwenden, die mit Metallklemmen befestigt werden. Als ichtungsmasse zwischen den Gummi verbindungen empfiehlt sich Permatex Form-a-Gasket Nr.. ei horizontaler Montage oder dort, wo sich eventuelle Luft säcke bilden können, ist eine ntlüftungsschraube in unmittel barem Anschluß an die Ausgangsröhre (siehe Abb. A) anzu bringen. An der lektropatrone sind Zu- (Abb. und ) bzw. Abfluß (Abb. C) mit einem Schild an den Rohran-schlüssen gekenn zeichnet. ie lektropatrone so montieren, daß die Rücknahmetaste für den Überhitzungsschutz (siehe Abb. und ) zugänglich ist. ie lektropatrone in der Halterungskonsole (Abb. 1 F) anbringen, die in dem separaten Montagesatz enthalten ist, oder direkt an die Halterung des Alde-Heizgeräts. Wichtig! Horizontell montierte lektropatronen dürfen keinesfalls so befestigt werden, daß das Anschlußrohr auf die Seite kommt. lektrische Installation 1 V C (gilt nicht für Typ 76) amit die lektropatrone funktionieren kann, muß der 1 Volt Steuerkreis einschaltet werden. er Anschluß an die lektro patrone erfolgt über einen Anschlußplint, der seitlich in die lektropatrone hineingedrückt wird (siehe Abb. ). ieser Anschlußplint ist an allen Alde Comfort- Heizgeräten (außer Typ 90) vormontiert. ie Wahl der Leistung von lektropatrone und Umwälzpumpe erfolgt entweder über das edienungsfeld des Comfort-Heizgerätes oder über ein separat zu montierendes edie nungsfeld (Art. Nr ). Zum Anschluß der lektropatrone an edienungsfeld siehe Abb. 4. Wichtig! s dürfen keine elektrischen Leitungen auf oder an den Heizteilen der lektropatrone verlaufen. ie lektropatrone ist stets an einen geerdeten 0 V Anschluß anzuschließen. Feste Installationen von Steckdosen dürfen nur von einem autorisierten lektroinstallateur nach geltenden Vorschriften vorgenommen werden. Warnung! 0 V und 1 V sind sorgfältig zu trennen. Füllen der Heizanlage. ie Heizanlage wird mit einer 40%igen Glykolmischung gefüllt, wie sie in Automotoren (nicht iesel) verwendet wird. Falls die Heizanlage Temperaturen unter -5 C ausgesetzt wird, ist der Glykolgehalt auf max. 50% zu erhöhen. ie Glykolmischung wird, wie in der etriebsanleitung des Heizgeräts beschrieben, in das xpansionsgefäß des Heizgeräts gefüllt. Wichtig! ie Heizanlage niemals ohne Glykolflüssigkeit lassen. 9

10 Gebrauchsanweisung. lektropatrone 77 und 76 Mit dem Schalter am edienungsfeld die Leistung der lektropatrone wählen, d. h. 1 kw oder kw. Am edienerfeld befindet sich ein weiterer Schalter für die Umwälzpumpe (nicht 77) zum Umschalten zwischen 1 V oder 0 V. ine ausführlichere eschreibung der verschiedenen edienungs felder ist in der Gebrauchsanweisung des Heizgeräts enthalten. lektropatrone 77 ist für Montierung einer 0 V Umwälz pumpe vorbereitet. eckel des Pumpengehäuses abnehmen, Umwälzpumpe und Anschlusskabel montieren (Art. Nr kompl. Montierungssatz). lektropatrone er Schalter für die Wahl der Leistung (0,5 kw oder 1 kw) sitzt direkt am Schaltkasten der lektropatrone. lektropatrone er Schalter für die Wahl der Leistung (1 kw oder kw) sitzt direkt am Schaltkasten der lektropatrone. ie Umwälzpumpe (0 V) setzt gleichzeitig mit dem inschalten des Schalters ein bzw. aus. ie Pumpe arbeitet danach kontinuierlich, unabhängig von dem eingebauten Thermostat. Wenn die lektropatrone über ein Raum gesteuert werden soll, muß dieses für vorgesehen und von einem autorisierten lektroinstallateur eingeschaltet werden. Gehen Sie folgendermaßen vor: Für das Anschlußkabel zum Raum ein Loch in die Kabel-durchführung bohren. ie Überbügelung am Schaltplint entfernen und das Raum gemäß Schaltplan (Abb. 5) anschließen. WICHTIG! ie lektropatrone darf nicht ohne Flüssigkeit in etrieb genommen werden. Falls die lektropatrone mit der Umwälzpumpe auf der Rückseite eines Alde- Comfort-Heizgeräts an gebracht ist, darf die Pumpe erst dann gestartet werden, wenn die Luft ganz entwichen ist. as Anschlußkabel regelmäßig kontrollieren, so daß keine Zeichen von Schäden oder Alterung auftreten. eschädigtes Kabel unverzüglich auswechseln. benfalls kontrollieren, daß eine rdverbindung vom geerdeten Anschluß bis hin zur lektropatrone besteht. Nutzung der 0 V Umwälzpumpe ist auerbetrieb empfohlen, um eine maximale Standzeit zu erhalten. GARANTI Alde gewährleistet ein Jahr Garantie ab Lieferdatum. iese Garantie umfaßt lediglich Material- und Fabrikationsfehler, unter der Voraussetzung, daß dieser Anleitung Folge geleistet wurde. Wichtig! Als rsatzteile dürfen nur Originalteile von Alde verwendet werden. 10

11 11

12 V Rev 809 Alde International Systems A Wrangels allé 90 ox Färlöv Kristianstad Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0)

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

Kamrör / Ribbed pipe radiator

Kamrör / Ribbed pipe radiator Kamrör / Ribbed pipe radiator SE... 4 GB... 4 RU... 5 Kamrörsradiator / Ribbed pipe radiator Mått / Dimensions/Основные размеры A min 300 180 125 min 50 125 B 185 min 200 Typ/Type/Модель A [mm] B [mm]

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

THERMOMATIC 125 User and installation instructions

THERMOMATIC 125 User and installation instructions THERMOMATIC 125 User and installation instructions Thermomatic 125_Manual.indd 88300001 151021 1 Termoventiler AB Nolhagavägen 12 SE-523 93 Marbäck Tel. +46 (0) 321-261 80 Fax. +46 (0) 321-261 89 info@termoventiler.se

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27

Elektra C ... 15 ... 9 GB... 11 NO... 13 ... 23 ... 17 ... 25 ... 29 ... 27 SE... 9 GB... 11 NO... 13 FR... 15 RU... 17 DE... 19 PL... 21 FI... 23 NL... 25 ES... 27 IT... 29 ELC331 ELC623, ELC633, ELC923, ELC933, ELC1533 min 300 mm 9 16 300/240 445/336 445 375 300 340 375 430

Läs mer

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10382 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Pool SERVICE INSTRUCTION Pool SERVICEINSTRUKTION Pool NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Manual. SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation

Manual. SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation Manual SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation Innehållsförteckning/Content/Inhalt 1 SVENSKA... 3 1.1 BESKRIVNING... 3 1.2 ANSLUTNING... 3 1.3 MONTERING...

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10379 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Oljepanna dockning 3 SERVICE INSTRUCTION Oil-fired boiler docking 3 SERVICEINSTRUKTION Ölkessel anschluss 3 NIBE AB - Villavärme

Läs mer

Original instructions Elztrip EZ W

Original instructions Elztrip EZ W Original instructions Elztrip 00 600-1500 W SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 MÅTT Elztrip EZ 100 L [mm] A [mm] 06 1000 744 11 1500 1244 15 2000 1744 1 2 EZMVK 00 2

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR

INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR INDUKTIV SLINGDETEKTOR INDUCTIVE LOOP DETECTOR Slingdetektorn används som ett alternativ till mekaniska gränslägen, momentbrytare eller annat gränsläge i gödselrännor. Detektorn är kopplad till en trådslinga

Läs mer

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

SERVICEINSTRUKTION Tider. SERVICE INSTRUCTION Times. Zeiten SIT SE/GB/DE 0612-1 M10401 FIGHTER 2005/2010

SERVICEINSTRUKTION Tider. SERVICE INSTRUCTION Times. Zeiten SIT SE/GB/DE 0612-1 M10401 FIGHTER 2005/2010 SIT SE/GB/DE 061-1 M10401 FIGHTER 005/010 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Tider SERVICE INSTRUCTION Times SERVICEINSTRUKTION Zeiten NIBE AB - Villavärme Box 14, 85 1 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model

INSTALLATION. (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins. Model 1 INSTALLATION (SE) Duschkabin och ångbastu (UK) Shower cabins and steam cabins Model 6004 6005 6006 6007 6015 6016 6025 6026 6030 6036 6106 6116 6126 6130 Arrow Skandinavien AB www.arrowshower.com Tel.

Läs mer

Shower cabins / Steam cabins

Shower cabins / Steam cabins Installation manual for Shower cabins / Steam cabins Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Models: 6030 6130 2 3 (SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. 4 (SE) På karets undersida,

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Monteringsanvisning Installation instructions

Monteringsanvisning Installation instructions Monteringsanvisning Installation instructions TAKGENOMFÖRING med överbeslag TGÖ/THÖ och underbeslag TGU ROOF CURB with mounting plate TGÖ/THÖ and bottom fixing plate TGU Denna bruksanvisning omfattar följande

Läs mer

3 Kontaktdon. Contact Fittings. Kontaktdon för Cu-rör Contact Fitting for Cu-pipe

3 Kontaktdon. Contact Fittings. Kontaktdon för Cu-rör Contact Fitting for Cu-pipe 3 Kontaktdon Kontaktdon för Cu-rör Contact Fitting for Cu-pipe JKR 10 A JKR 16 A JKR 20 A Kontaktdonen är avsedda att monteras på Cu-rör och används i kombination med ledarklämmor JFS. Typ A och B är avsedda

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala Scala, design Ruud Ekstrand är en miljöskärm i trä för offentliga miljöer. Klara former och ett brett materialval gör Scala till en flexibel rumsavskiljare i många inredningar.

Läs mer

SCdefault. 9-5 Installation instructions

SCdefault. 9-5 Installation instructions SCdefault 9-5 Installation instructions SITdefault Tuning Kit MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Original instructions. Comfortinfra CIR11021C

Original instructions. Comfortinfra CIR11021C Original instructions Comfortinfra CIR11021C SE... 4 GB... 5 CIR11021C 1250 900 (recommended) 600 (min) 137 94 44 Type Output [W] CIR11021C 1000 1 2 CIR11021C 2 3 150 300 150 700 1800 4 3 SE CIR11021C

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Som ett led i vårt miljötänkande har vi motorvärmarstyrning på parkeringsplatserna. Det sparar energi och värnar om miljön.

Som ett led i vårt miljötänkande har vi motorvärmarstyrning på parkeringsplatserna. Det sparar energi och värnar om miljön. Motorvärmarstyrning Som ett led i vårt miljötänkande har vi motorvärmarstyrning på parkeringsplatserna. Det sparar energi och värnar om miljön. Engine Block Heater Control The control system for engine

Läs mer

Kamrör / Ribbed pipe radiator

Kamrör / Ribbed pipe radiator Kamrör / Ribbed pipe radiator SE... 4 GB... 4 RU... 5 FR... 5 DE... 6 Kamrörsradiator / Ribbed pipe radiator Mått / Dimensions / Основные размеры / Dimensions / Abmessungen 125 A B A [mm] B [mm] 125-12B

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

CTC Elkassett/EH 12 LUX Installations- och skötselanvisning Installations- und Bedienungsanleitung

CTC Elkassett/EH 12 LUX Installations- och skötselanvisning Installations- und Bedienungsanleitung Art nr 574422401 Gäller fr o m tillv nr 783.001 CTC Elkassett/EH 12 LUX Installations- och skötselanvisning Installations- und Bedienungsanleitung 1 1 506 02 03-01 2 INNEHÅLL/INHALT Svenska: 01.Funktion...5

Läs mer

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs Handhavandeinstruktion till sats 02-00006 för byte av bakhjulslager på Mercedes-Benz Vito (W639). Demontering 1. Demontera bromsok, bromsskiva samt handbromsbackar. 2. Ersätt bromssköldens torxskruvar

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English Rajd Instruction Rajd innehåller shelter, staglinor och 10 markpinnar inga stänger eftersom du kan använda 2 vandringsstavar eller grenar. Tältstänger (längd 115 cm) och extra skyddsgolv säljs separat

Läs mer

R min. 5 max

R min. 5 max TITAN ACCESSORIES includes: 13-7962-11 SMW LABEL KIT 13-7966-11 BRACKETS FOR REAR LIGHTS 13-7963-11 HEAD LIGHT KIT FOR LH-DRIVE 13-7964-11 WORKING LIGHT 13-7961-11 ROAD KIT W/C CABIN 13-7960-11 ROAD KIT

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

SCdefault. 9-5 Monteringsanvisning

SCdefault. 9-5 Monteringsanvisning SCdefault 9-5 Monteringsanvisning SITdefault Trimmsatz MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V »

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V » 55R-01 3687 90 Volvo XC60 2008-2013» Volvo XC60 2013» Volvo S60 2010» Volvo V60 2010» Volvo XC70 2007» Volvo V70 2007» 668-0312 rev. 2014-05-07 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars

Läs mer

GOLD SD eff.var./cap.var.120-1

GOLD SD eff.var./cap.var.120-1 SE/G.ELSD20E.608 GOLD SD eff.var./cap.var.20- Med styrenhet/ With control unit IQnavigator Säkerhetsbrytare/ huvudströmbrytare/ Safety switch/ main switch Eftervärme/ Reheater N L Temperaturgivare, tilluft/

Läs mer

PCS 44. Installatörshansbok Passiv kyla för NIBE F1145, F1245. Installer manual Passive cooling for NIBE F1145, F1245

PCS 44. Installatörshansbok Passiv kyla för NIBE F1145, F1245. Installer manual Passive cooling for NIBE F1145, F1245 0V- 0Hz.uF GRUNDFOS m() P,(W) 0.0 0.0 0.0 0 HEJSN PC;00NI DK IP TF 0 Class H Max. 0bar EK Type UPS - 0 0 P/N: EK PCS SE G DE Installatörshansbok Passiv kyla för NIE F, F Installer manual Passive cooling

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Purso Oy ansvarar för att detaljerna i denna produktmapp fungerar, men för övriga tillämpningar endast

Läs mer

GOLD SD 04-08. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter

GOLD SD 04-08. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter GOLD SD 04-08 Med styrenhet/with control unit DIL-omkopplare/ DIP switches Bus-kontakter/ Bus connections Eftervärme/ Reheater L N L (0) N (02) Säkerhetsbrytare/ huvudströmbrytare/ Safety switch/ main

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Z-LYFTEN PRODUKTION AB 55523 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Monteringssats/ Mounting kit 53650 Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar 2007-12-21 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen

Läs mer

VASSVIK ROCKING STAND

VASSVIK ROCKING STAND VASSVIK ROCKING STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till

Läs mer

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2 SE/G.ELSD002E.502 GOLD SD 00, eff.var./cap.var. 2 Med styrenhet/ With control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

U 04 45 00 Bakaxelrör med muff, ca 650 mm Over-axle bend, 650 mm. U 41 45 00 Ljuddämpare/Silencer MIDI 45

U 04 45 00 Bakaxelrör med muff, ca 650 mm Over-axle bend, 650 mm. U 41 45 00 Ljuddämpare/Silencer MIDI 45 Universal 1 3/4 U 01 45 00 U 06 45 00 I/D 1 3/4, L=100 mm U 02 45 30 U 01 45 50 U 04 45 00 Bakaxelrör med muff, ca 650 mm Over-axle bend, 650 mm U 02 45 45 U 07 45 00 Stegmuff, 45/42/38 mm Stepped sleeve,

Läs mer

IZZI. design ruud ekstrand

IZZI. design ruud ekstrand IZZI design ruud ekstrand IZZI Leuchtschirm Ein leuchtender, stimmungsschaffender Leuchtschirm mit eingebauter, getönter Lichtquelle. Mit IZZI schaffen Sie eine Abschirmung mit Stimmungsbeleuchtung. Der

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION FEB. 1997 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12224, 12138 NEW HOLLAND TX62-68 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37

Läs mer

Alfa Romeo » x

Alfa Romeo » x 00-0517 90 Alfa Romeo 156 1997»2005 601-050x rev. 2014-04-07 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every

Läs mer

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44

FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 FIX LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA IP44 N R 0 5 Med akrylkåpa LED-LYSRÖRSARMATUR MED AKRYLKÅPA Armatur byggd och godkänd för LED-lysrör av T8-typ, 00 mm. Vårt T8 LED-lysrör har väsentligt längre livstid

Läs mer

TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN. D-säkringar / D-fuses / D-Schmelzeinsätze

TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN. D-säkringar / D-fuses / D-Schmelzeinsätze TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN D-säkringar / D-fuses / D-Schmelzeinsätze 10 T id-strömkurvor/time-current-characteristics/zeit-strom-kennlinien Eco gg -100A 500V~ * A, 0A och 100A endast

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

SPARE PARTS CATALOUGE RESERVDELSKATALOG WB-250-1, WB-375-1 WB-250-2, WB-375-2 COMBISET WITHOUT CANOPY UPO-LINE KOMBIDISK UTAN TAKLÅDA UPO-LINE

SPARE PARTS CATALOUGE RESERVDELSKATALOG WB-250-1, WB-375-1 WB-250-2, WB-375-2 COMBISET WITHOUT CANOPY UPO-LINE KOMBIDISK UTAN TAKLÅDA UPO-LINE SPARE PARTS CATALOUGE RESERVDELSKATALOG WB-250-1, WB-375-1 WB-250-2, WB-375-2 COMBISET WITHOUT CANOPY -LINE KOMBIDISK UTAN TAKLÅDA -LINE DOC.NO 818 2562-00 EDITION 03 8.2003 Utgåveförteckning Group Grupp

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

HB-Stålkonstruktion. Anpassade stålkonstruktioner för ABUS lättraverssystem. Vi klarar av dina lyft. Kransystem

HB-Stålkonstruktion. Anpassade stålkonstruktioner för ABUS lättraverssystem. Vi klarar av dina lyft. Kransystem Anpassade stålkonstruktioner för ABUS lättraverssystem HB-Stålkonstruktion Behöver du anpassade stålpelare för montering av kransystemet i hallen? Stålpelare sida 5 Sekundärstål sida 5 Standardkonsoler

Läs mer

TABURETT STOOL / BARSTOOL

TABURETT STOOL / BARSTOOL TABURETT STOOL / BARSTOOL DESIGN Edvin Ståhl Taburett är fortfarande lika praktisk, tidlös och enkel i sin form som när den först lanserades 1955. Den enda skillnaden är att knappen som fäster sitsen på

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

Reservdelskatalog Spare Parts Catalogue TS3180, TS3180LE

Reservdelskatalog Spare Parts Catalogue TS3180, TS3180LE Reservdelskatalog Spare Parts Catalogue TS3180, TS3180LE DOC. NO. 438 9021-10 EDITION 39.2003 Utgåveförteckning Grupp Group TS3180,TS3180LE Illustration Sida Innehållsförteckning 101153 7 Torkskåp 101340

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. EDITION 11.2013 List of issues Group Grupp W485N Compass,W4105N Compass,W4130N Compass,W4180N Compass,W4250N

Läs mer

SERVICEINSTRUKTION Värmeproduktion. SERVICE INSTRUCTION Heat production. Wärmeerzeugung SIT SE/GB/DE M10383 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION Värmeproduktion. SERVICE INSTRUCTION Heat production. Wärmeerzeugung SIT SE/GB/DE M10383 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10383 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Värmeproduktion SERVICE INSTRUCTION Heat production SERVICEINSTRUKTION Wärmeerzeugung NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

SE/GB.ELSD12D

SE/GB.ELSD12D GOLD SD Med styrenhet/with control unit us-kontakter/ us connections Eftervärme/ Reheater DIL-omkopplare/ DIP switches Temperaturgivare för densitetskorrigerat luftflöde./ Temperature sensor for densitycorrected

Läs mer