INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG"

Transkript

1 INSTRUKTIONSOK FÖR LPATRONR Instruction ook MONTAG- UN TRISANLITUNG

2 S 1 A A C C F G 4 Kopplingsschema för 77 och 76 vid inkoppling till manöverpanel Rumstermostat Säkring 1 A Comfortpanna sedd uppifrån 4 1 Svart Gul Panna Manöverpanel Grå lå Röd lpatron Anslutningsplint 1 V C till elpatron Grå Grå Cirk.pump 1 V l 0 V 1000 W 4 Röd Röd 000 W Svart Svart 1 V 0 V C 1 kw kw lå Minus lå 1 0 V pump Anslutningskabel OS! blå kabel har ingen funktion på elpatron 77. ftermonteras däremot en 0 V cirk.pump får denna kabel samma funktion som på elpatron Kopplingsschema för rumstermostat till elpatron lå kabel till element lå kabel från driftstermostat Fas/(0) Kopplingsplint Fig.8 0/(Fas) Temperaturbegränsare Rumstermostat lschema för elpatron Omkopplare Temperaturbegränsare rifttermostat Temperaturbegränsare 6 lschema för elpatron 77 Relä Manövrering relä 1 V rifttermostat 8 7 lschema för elpatron 76 lschema för elpatron Motor Kopplingsplint Omkopplare Manövrering relä 1 V Temperaturbegränsare rifttermostat T Motor Relä rifttermostat

3 S OM LPATRONN. lpatronen är avsedd för invändig montering eller motsvarande i husvagn, husbil eller liknande. en är uppbyggd av ett stålrör med st rostfria element inuti. I ena änden på röret är en 0 V cirkulationspump monterad (ej 77). tt tvåpoligt överhettningsskydd (110 C) och en driftstermostat (80 C) som reglerar vätsketemperaturen i elpatronen är fastskruvade i kopplingsboxen på rörets långsida. lpatron typ (fig 1 A) Monteras vertikalt på alla Alde Comfortpannor, oberoende av årsmodell. Inkl cirkulationspump. lpatron tryp 76 9 (fig 1 ) Monteras vertikalt/horisontellt på rörledningen. Inkl cirkulationspump. lpatron typ (fig 1 ) Monteras vertikalt/horisontellt på rörledningen. Inkl cirkulationspump. Ingen 1 voltsstyrning. lpatron typ (fig 1 F) Monteras horisontellt på rörledningen. Ingen 1 voltsstyrning och utan cirkulationspump. lpatron typ (fig 1 ) Monteras vertikalt på alla Alde Comfortpannor, oberoende av årsmodell. Förberedd för 0 V cirkulationspump. lpatron typ (fig 1 C) Monteras horisontellt på rörledningen. Utan cirkulationspump. TKNISK ATA. Längd: 80 mm (0 utan motor) Höjd: 150 mm redd: 85 mm Vikt:,9 kg (,5 kg utan motor) Märkspänning: lementeffekt: 100 W ( ) lementeffekt 76 90: ( ) Motoreffekt: W Anslutningsrör: Ø mm Vätskevolym: 1 liter Monteringsanvisning. lpatronen skall vara fritt monterad och avståndet mellan elpatronen och närliggande byggnadsdel eller annan brännbar del, skall vara minst 10 mm. lpatronen skall vara placerad så att textilier, vätska eller dylikt ej kan komma i kontakt med elpatronen. Vid eftermontering av elpatron, töm först värmesystemet på glykolvätska och kontrollera att ett jordat uttag för 0 volt är monterat inom räckhåll för elpatronens anslutningssladd. Annars måste behörig installatör utföra elinstalla tionen. Kapa rörledningen ca 0 mm där elpatronen skall monteras. Som förbindning mellan elpatron och rörledning användes gummiförbindningar av specialgummi, som skall vara fastspända med trådklämmor. Som tätningsmedel mellan gummiförbindning och rör bör ett tunnt lager av Perma tex Form-a-Gasket nr appliceras på skarvarna. Vid horisontell montering eller där eventuell luftficka kan bildas, skall en luftskruv monteras direkt efter utgående rör (se fig A). In (fig och ) respektive utlopp (fig C) är markerat på elpatronen med skylt vid röranslutningarna. Montera elpatronen så det går att komma åt att återställningsknappen för över hettningsskyddet (fig och ). lpatronen monteras i en fästkonsoll (fig 1 F), ingår i separat monteringssats eller på Comfortpannans fäste (fig ). OS! Horisontellt monterade elpatroner får ej monteras så att anslutningsrören går ut åt sidan. linstallation. 1 V C (gäller ej typ 76) För att elpatronen skall fungera måste 1 volts styrkretsen kopplas in. Anslutningen till elpatronen sker med en anslutningsplint som trycks in i sidan på elpatronen (se fig ). På alla Alde Comfortpannor (ej typ 90) är denna anslutningsplint förmonterad. Val av elpatronens effekt och cirkulationspump sker antingen på Comfort pannans manöverpanel eller på en lös manöverpanel (art nr 77 10) som monteras i inredningen. Vid inkoppling av elpatron till manöverpanel se fig 4. OS! lledningar får ej läggas intill eller på elpatronens värmedelar. lpatronen skall alltid anslutas till ett 0 V jordat uttag. Fast installation av vägguttag till 0 V skall utföras av behörig elinstallatör enligt gällande föreskrifter. VARNING! 0 V skall vara väl skilt från 1 V. Fyllning av värmesystemet. Värmesystemet skall fyllas med en 40%-ig glykolblandning av kvalite avsedd för värmesystem. Om värmeanläggningen utsätts för lägre temperatur än -5 C skall glykolhalten höjas (max 50 %). Påfyllningen sker på gasolpannans expansionskärl (se pannans bruksanvisning). OS! låt aldrig värmesystemet stå tomt på vätska.

4 S ruksanvisning. lpatroner 77 och 76 Med omkopplaren på manöverpanelen väljs elpatronens effekt, 1 kw eller kw. n omkopplare för val av 1 V eller 0 V cirkulationspump (ej 77) är också monterad på manöverpanelen. För utförligare användning på olika manöverpaneler, se gasolpannans bruksanvisning. lpatron är förberedd för eftermontering av 0 V cirkulationspump. Locket för pumphuset demonteras, därefter monteras cirkulationspump och anslutningskabel (art nr för kompl monteringssats 76 61). lpatron Omkopplaren för val av effekt, 0,5 kw eller 1 kw, är monterad uppe på elpatronens kopplings box. lpatron Omkopplaren för val av effekt, 1 kw eller kw, är monterad uppe på elpatronens kopplings box. Cirkulationspumpen startar och stoppar samtidigt som omkopplaren slås till. Pumpen går därefter kontinuerligt oberoende av den inbyggda termostaten. Om elpatronen skall styras via en rumstermostat, skall denna vara avsedd för och kopplas in av behörig elinstallatör. Gör så här: emontera locket på kopplingsboxen. Gör hål i kabelgenomföringen och för in an slut ningskabeln från rumstermostaten. emontera överbyglingen på kopplingsplinten och anslut enligt kopplingsschema på fig 5. VIKTIGT. lpatronen får ej startas utan vätska. Om elpatron med cirkulationspump är monterad bak på en Comfort panna, får ej pumpen startas förrän all luft är borta. Kontrollera regelbundet anslutningssladden så att inga tecken på skada eller åldring har skett. Skadad sladd skall omedelbart bytas. Kontrollera även att jordförbindelse finns från det jordade uttaget ända fram till elpatronen. Vid användning av 0 V cirkulationspump rekommenderas kontinuerlig drift för maximal livslängd. Garanti. Aldes garanti gäller ett år från leveransdatum och omfattar endast material- eller fabrikationsfel, förutsatt att denna anvisning har följts. OS! ndast originaldelar från Alde får användas som reservdel. 4

5 G 1 A A C C F G 4 Wiring diagram for 77 and 76 Connection of electric heater to control panel Room Fuse 1 A Comfort boiler seen from above 4 1 lack Yellow oiler Control panel Grey lue Red lectric heater Terminal block 1 V C to electric heating Grey Grey Cirk.pump 1 V l 0 V 1000 W 4 Red Red 000 W lack lack 1 V 0 V C 1 kw kw lue Minus lue 1 0 V pump Connection cable N! The blue cable has no function with electric heater 77 5 Wiring diagram for connecting 0 V ~ room to electric heater lue cable to element lue cable from operating Phase/(0) Terminal block Fig.8 0/(Phase) (N/L) Room Wiring diagram for electric heater type Switch 6 Wiring diagram for electric heater type 77 Relay Control relay 1 V 0 1 Operating Temp. limiter Operating Temp. limiter 8 Wiring diagram for electric heater 7 Wiring diagram for electric heater type type 76 Motor Operating Terminal block Switch Temp. limiter T Motor Operating Relay Control relay 1 V Temp. limiter 5

6 G About the electric heating element. The electric heating element is intended for internal fitting in a caravan, motor caravan or similar. It consists of a steel tube with stainless elements inside. At one end of the tube there is a 0 V circulation pump fitted (not 77). A two-pole overheating protector (110 C) and an operating (80 C) to regulate the temperature of the liquid in the electric heating element, are fitted to a P.C.. on the side of the tube. lectric heater (fig. 1 A) For vertical fitting on any Alde Comfort oiler, irrespective of age. Incl. circulationspump. lectric heater 76 9 (fig. 1 ) For vertical/horizontal fitting in the pipe circuit. Incl. circ.pump. lectric heater (fig. 1 ) For vertical/horizontal fitting in the pipe circuit. Incl. circ.pump. No 1 V control. lectric heater (fig. 1 F) For horizontal fitting in the pipe circuit. No circ.pump or 1 V control. lectric heater (fig. 1 ) For vertical fitting on any Alde Comfort oiler, irrespective of age. Prepared for 0 V circ.pump. lectric heater (fig. 1 C) For horizontal fitting in the pipe circuit. Without circ.pump. Technical data. Length: 80 mm (0 without motor) Height: 150 mm readth: 85 mm Weight:,9 kg (.5 kg without motor) Rated voltage: lement power: 100 W ( ) lement power 76 90: ( ) Motor power: W Connection tube: Ø mm Liquid volume: 1 litre Fitting instructions. The electric heater element should be fitted so that the distance between the heater and any adjacent structural part or other inflammable part should be at least 10 mm. The heater must be positioned so that textiles, liquids or similar cannot come into contact with the casing. If the electric heating element is being fitted in an existing installation, drain the glycol from the system first. Check that an earthed socket for 0 V is fitted within reach of the connection lead of the electric heater. Otherwise an authorised electrician will have to carry out the electrical installation. Cut the pipe about 0 mm from where the heater is to be fitted. As a connection between the heater and the pipe, special rubber connectors should be used, which should be fastened using wire clips. As sealant between the rubber connections and pipes use Permatex Forma-gasket no.. In the event of horizontal fitting, or where any air pocket may be formed, an air screw should be fitted directly after the outlet pipe (see fig. A). Inlet (fig. and ) and outlet (fig. C) are marked on the electric heater by means of a sign beside the pipe connectors. Fit the heater so that the resetting button for the overheating protection (see fig. and ) is accessible. The heater should be fitted to the attachment bracket (see fig. 1 F), which is part of the assembly kit, or directly on the Alde boiler s attachment (se fig. ). N! lectric heating elements fitted horizontally must not be fitted with the connection pipe to the side. lectrical installation. 1 V C (does not apply to type 76) In order for the heater to function, the 1 volt control circuit has to be connected. Connection is via a plug that is pressed into the side of the electric heater (see fig. ). This terminal is fitted on all Alde Comfort oilers (not type 90). Select the power and circulation pump for the electric heater either on the Comfort oiler s control panel or on a separate control panel (art. no ) fitted elsewhere. For connection to control panel see fig. 4. N! lectric cables must not be placed beside or on parts of the electric heater that become hot. The electric heating must always be connected to a 0 V earthed socket. Permanent installation of a wall socket for 0 V must be carried out by an authorised electrician in accordance with current regulations. Warning! 0 V must be properly separated from 1 V. Filling the heating system. The heating system must be filled with a 40% glycol mixture of the same type as used for car engines. If the heating system is exposed to temperatures lower than -5 C, the glycol content should be raised (max. 50%). Topping up should take place in the LPG boiler s expansion vessel (see the boiler s instructions for use). N! Never leave the heating system drained of liquid. 6

7 G irections. lectric heating elements 77 and 76 Select the power of the electric heater (1 kw or kw) using the switch on the control panel. There is also a switch for choosing between 1 V and 0 V circulation pump (not 77) on the control panel. For more details on use of different control panels, please see the directions for the LPG boiler. lectric heating element is prepared for 0 V circulationpump. Remove cap of pump housing and connect circ.pump and connection cable (art. no compl mounting set). lectric heating element The switch for choosing power, 0,5 kw or 1 kw, is fitted directly on the electric heater. lectric heating element The switch for choosing power, 1 kw or kw, is fitted directly on the electric heater. The circulation pump (0 V) starts and stops at the same time as the switch is moved to on position. The pump then works continually irrespective of the built-in which controls the heater temperature. If the electric heater is to be controlled via a room, this should be designed for and connected by an authorised electrician. This is what to do: Make a hole in the grommet for the connection cable for the room. Remove the strap on the terminal block and connect the room in accordance with the wiring diagram fig. 5. N! The electric heater must not be started without liquid. If an electric heater with circulation pump is fitted on the back of an Alde Comfort boiler, the pump must not be started until all the air has gone. Check the connection lead regularly to ensure there is no damage or signs of ageing. amaged leads must be replaced immediately. You should also check that there is an earth connection from the earthed socket all the way to the electric heater. When using 0 V circ. pump continuous operation formaximum endurance is recommended. Guarantee Alde s guarantee applies for one year from date of delivery and covers material and fabrication defects only, providing these directions have been followed. N! Only genuine parts from Alde may be used as spares. 7

8 1 A A C C F G 4 Schaltplan für 77 und 76 inschalten der lektropatrone an edienungsfeld Raum Sicherung 1 A Comfort-Heizgerät, von oben gesehen 4 1 Schwarz Gelb Heizgerät Grau lau Rot edienungsfeld lektropatrone Anschlußplint 1 V C an lektropatrone Grau Grau Cirk.pump 1 V l 0 V W Rot Rot 000 W Schwarz Schwarz 1 V 0 V C 1 kw kw lau Minus lau 1 0 V pumpe Anschlußkabel Wichtig! as blaue Kabel hat keine Funktion zur lektropatrone 77 5 Schaltplan für Zimmer für lektropatrone Temperaturbegrenze laue Kabel zum Heizkörper laue Kabel von etriebs Phase/(0) Raum Schaltplint Abb.8 0/(Phase) (N/L) 9 Schaltplan für lektropatrone Typ Umschalter 0 1 etriebs - Temperaturbegrenze Temperaturbegrenze 6 Schaltplan für lektropatrone Typ 77 Relais Steuerrelais 1 V etriebs Schaltplan für lektropatrone 7 Schaltplan für lektropatrone Typ Typ 76 Motor Schaltplint etriebs - Umschalter Temperaturbegrenze T Motor etriebs - Relais Steuerrelais 1 V

9 ie lektropatrone. ie lektropatrone ist für die innenseitige Montage in Wohnwagen, Wohnmobilen o. ä. vorgesehen. Sie besteht aus einer Stahlröhre mit zwei rostfreien Heizkörpern. An dem einen nde der Röhre ist eine 0 V Umwälzpumpe angebracht (nicht 77). in zweipoliger Überhitzungsschutz (110 C) und ein etriebs- (80 C), das die Flüssigkeits temperatur in der lektropatrone regelt, sind in der Schaltbox an der Längsseite der Röhre festgeschraubt. lektropatrone (Abb. 1 A) Vertikale Montage an alle Alde Comfort-Heizgeräte, unabhängig vom aujahr. Inkl Umwälzpumpe. lektropatrone 76 9 (Abb. 1 ) Vertikale/horizontale Montage an der Rohrleitung. Inkl Umwälzpumpe. lektropatrone (Abb. 1 ) Vertikale/horizontale Montage an der Rohrleitung. Inkl Umwälzpumpe. Nur 0 V. lektropatrone (Abb. 1 F) Horizontale Montage an der Rohrleitung. Ohne Umwälzpumpe. Nur 0 V. lektropatrone (Abb. 1 ) Vertikale Montage an alle Alde Comfort-Heizgeräte, unab hängig vom aujahr. Vorbereitet für 0 V Umwälzpumpe. lektropatrone (Abb. 1 C) Horizontale Montage an der Rohrleitung. Ohne Umwälzpumpe. Technische aten. Länge: 80 mm (0 ohne Motor) Höhe: 150 mm reite: 85 mm Gewicht:,9 kg (,5 kg ohne Motor) Nennspannung: Heizkörperleistung: 100 W ( ) Motorleistung: W Anschlußröhre: Ø mm Flüssigkeitsvolumen: 1 Liter Montageanweisung. ie lektropatrone ist frei zu montieren, wobei der Abstand zwischen lektropatrone und nächstgelegenem auteil oder anderem brennbarem Teil mindestens 10 mm betragen muß. ie lektropatrone ist so zu plazieren, daß keine Textilien, Flüssigkeiten und dergleichen mit der lektropatrone in Kontakt kommen können. ei Nachmontage der lektropatrone zunächst die Glykol flüssigkeit aus der Heizanlage ablassen und kontrollieren, daß sich in Reichweite des Anschlußkabels der lektropatrone ein geerdeter Anschluß befindet. Andernfalls muß die elektrische Installation von einem autorisierten Installateur vorgenommen werden. Wo die lektropatrone montiert werden soll, die Rohrleitungen auf ca. 0 mm kappen. Als Verbindung zwischen lektro-patrone und Rohrleitung sind Gummi verbind ungen aus Spezialgummi zu verwenden, die mit Metallklemmen befestigt werden. Als ichtungsmasse zwischen den Gummi verbindungen empfiehlt sich Permatex Form-a-Gasket Nr.. ei horizontaler Montage oder dort, wo sich eventuelle Luft säcke bilden können, ist eine ntlüftungsschraube in unmittel barem Anschluß an die Ausgangsröhre (siehe Abb. A) anzu bringen. An der lektropatrone sind Zu- (Abb. und ) bzw. Abfluß (Abb. C) mit einem Schild an den Rohran-schlüssen gekenn zeichnet. ie lektropatrone so montieren, daß die Rücknahmetaste für den Überhitzungsschutz (siehe Abb. und ) zugänglich ist. ie lektropatrone in der Halterungskonsole (Abb. 1 F) anbringen, die in dem separaten Montagesatz enthalten ist, oder direkt an die Halterung des Alde-Heizgeräts. Wichtig! Horizontell montierte lektropatronen dürfen keinesfalls so befestigt werden, daß das Anschlußrohr auf die Seite kommt. lektrische Installation 1 V C (gilt nicht für Typ 76) amit die lektropatrone funktionieren kann, muß der 1 Volt Steuerkreis einschaltet werden. er Anschluß an die lektro patrone erfolgt über einen Anschlußplint, der seitlich in die lektropatrone hineingedrückt wird (siehe Abb. ). ieser Anschlußplint ist an allen Alde Comfort- Heizgeräten (außer Typ 90) vormontiert. ie Wahl der Leistung von lektropatrone und Umwälzpumpe erfolgt entweder über das edienungsfeld des Comfort-Heizgerätes oder über ein separat zu montierendes edie nungsfeld (Art. Nr ). Zum Anschluß der lektropatrone an edienungsfeld siehe Abb. 4. Wichtig! s dürfen keine elektrischen Leitungen auf oder an den Heizteilen der lektropatrone verlaufen. ie lektropatrone ist stets an einen geerdeten 0 V Anschluß anzuschließen. Feste Installationen von Steckdosen dürfen nur von einem autorisierten lektroinstallateur nach geltenden Vorschriften vorgenommen werden. Warnung! 0 V und 1 V sind sorgfältig zu trennen. Füllen der Heizanlage. ie Heizanlage wird mit einer 40%igen Glykolmischung gefüllt, wie sie in Automotoren (nicht iesel) verwendet wird. Falls die Heizanlage Temperaturen unter -5 C ausgesetzt wird, ist der Glykolgehalt auf max. 50% zu erhöhen. ie Glykolmischung wird, wie in der etriebsanleitung des Heizgeräts beschrieben, in das xpansionsgefäß des Heizgeräts gefüllt. Wichtig! ie Heizanlage niemals ohne Glykolflüssigkeit lassen. 9

10 Gebrauchsanweisung. lektropatrone 77 und 76 Mit dem Schalter am edienungsfeld die Leistung der lektropatrone wählen, d. h. 1 kw oder kw. Am edienerfeld befindet sich ein weiterer Schalter für die Umwälzpumpe (nicht 77) zum Umschalten zwischen 1 V oder 0 V. ine ausführlichere eschreibung der verschiedenen edienungs felder ist in der Gebrauchsanweisung des Heizgeräts enthalten. lektropatrone 77 ist für Montierung einer 0 V Umwälz pumpe vorbereitet. eckel des Pumpengehäuses abnehmen, Umwälzpumpe und Anschlusskabel montieren (Art. Nr kompl. Montierungssatz). lektropatrone er Schalter für die Wahl der Leistung (0,5 kw oder 1 kw) sitzt direkt am Schaltkasten der lektropatrone. lektropatrone er Schalter für die Wahl der Leistung (1 kw oder kw) sitzt direkt am Schaltkasten der lektropatrone. ie Umwälzpumpe (0 V) setzt gleichzeitig mit dem inschalten des Schalters ein bzw. aus. ie Pumpe arbeitet danach kontinuierlich, unabhängig von dem eingebauten Thermostat. Wenn die lektropatrone über ein Raum gesteuert werden soll, muß dieses für vorgesehen und von einem autorisierten lektroinstallateur eingeschaltet werden. Gehen Sie folgendermaßen vor: Für das Anschlußkabel zum Raum ein Loch in die Kabel-durchführung bohren. ie Überbügelung am Schaltplint entfernen und das Raum gemäß Schaltplan (Abb. 5) anschließen. WICHTIG! ie lektropatrone darf nicht ohne Flüssigkeit in etrieb genommen werden. Falls die lektropatrone mit der Umwälzpumpe auf der Rückseite eines Alde- Comfort-Heizgeräts an gebracht ist, darf die Pumpe erst dann gestartet werden, wenn die Luft ganz entwichen ist. as Anschlußkabel regelmäßig kontrollieren, so daß keine Zeichen von Schäden oder Alterung auftreten. eschädigtes Kabel unverzüglich auswechseln. benfalls kontrollieren, daß eine rdverbindung vom geerdeten Anschluß bis hin zur lektropatrone besteht. Nutzung der 0 V Umwälzpumpe ist auerbetrieb empfohlen, um eine maximale Standzeit zu erhalten. GARANTI Alde gewährleistet ein Jahr Garantie ab Lieferdatum. iese Garantie umfaßt lediglich Material- und Fabrikationsfehler, unter der Voraussetzung, daß dieser Anleitung Folge geleistet wurde. Wichtig! Als rsatzteile dürfen nur Originalteile von Alde verwendet werden. 10

11 11

12 V Rev 809 Alde International Systems A Wrangels allé 90 ox Färlöv Kristianstad Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0)

Montage-, drift- och skötselanvisning Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung

Montage-, drift- och skötselanvisning Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung Montage-, drift- och skötselanvisning Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung CE-1350PB CE-1500PB INNEHÅLL PLACERING sid. 2 MONTERING sid. 2 ANSLUTNING AV RÖRSYSTEM sid. 3 ANSLUTNING AV STYRKABEL

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110 MESH RIDGE inch cm 59 150 50 inch 125 cm inch 110 Alla produktegenskaper och mått, däribland vikt och dimensioner, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på vår

Läs mer

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 05.01.2007 Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung 2 Deutsch English Svensk Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger...4-5 Installationsvejledning...7

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use Rökgasfläkt CF 180 C Chimney fan CF 180 C Fresh air from SVENSK/ ENGLISH VERSION Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

D / S. Installations- och skötselanvisning. Montage- und Betriebsanleitung. SETMA (Deutschland) GmbH

D / S. Installations- och skötselanvisning. Montage- und Betriebsanleitung. SETMA (Deutschland) GmbH / S 17 3 1 13 14 15 1 7 6 5 18 8 16 19 11 9 10 4 EMB 680 07/04 ind.: 1 Photo nicht verbindlich Montage- und Betriebsanleitung Installations- och skötselanvisning Fax +49 (0)89 / 317 13 19 A B 1 3 4 A x4

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

CAR 15 SE... 2 GB... 4

CAR 15 SE... 2 GB... 4 CAR 15 SE... 2 GB... 4 SE CAR 15 CAR15 ICF440/550 ICF440/550 L ~~ F R 1 2 3 4 5 6 7 8 M ~ C M ~ C 230V~ L Bl Br Or F R Bl Br Or F R Inkopplingsanvisning: L = Fas in. LF = Reglerad utström till motorlindning

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

3. Turbopumpens lager =k? sm6rj as med

3. Turbopumpens lager =k? sm6rj as med 4 PROVKORNING 1. Se tiii att arbetsbrytaren dr franslagen och 16st. 2. Kontrollera att pumpen kan startas utan oliigenhet och att aila uttag i systemet tir stdngda. 3. Anslut en manometer kallibrerad till

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

K 30/45 OG. Cassette eau glacée Colorado VATTENKYLDA KASSETTER CLIMATISEURS INDIVIDUE ROOM AIR CONDITIONER. Notice technique / Technical manual

K 30/45 OG. Cassette eau glacée Colorado VATTENKYLDA KASSETTER CLIMATISEURS INDIVIDUE ROOM AIR CONDITIONER. Notice technique / Technical manual Cassette eau glacée Colorado VTTENKYLD KSSETTER Kylkapacitet Cooling capacity Värmekapacitet Heating capacity K 30 OG 2T 6440 8050 K 45 OG 2T 10190 11600 K 45 OG 4T 10100 6670 Notice technique / Technical

Läs mer

MASTERCHEF. 110 Elektro-Gas-Herd

MASTERCHEF. 110 Elektro-Gas-Herd ASTERCHEF XL Gerauchsanleitung & Installations- und Wartungsanleitung 110 Elektro-Gas-Herd Inhalt 1. Vor der Inetrienahme... 1 Wichtig! 1 Installation und Wartung 1 Seltsame Gerüche 1 Bei Gasgeruch 1 Belüftung

Läs mer

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand V 2.2 Digital Door Lock Multi Point Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning Pakken indeholder: Content in box 1. Behör in och utsida 1. Innvendig og utvendig

Läs mer

Natur direkt utanför knuten

Natur direkt utanför knuten Natur direkt utanför knuten Hotel Mullsjö grundades på 1930-talet och har under många år tagit emot vandrare, skidåkare och sportfiskare i Friluftsfrämjandets regi. Hotellet ingår i hotellgruppen Gyllene

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN AV SVERIGES MYSIGASTE CAMPINGAR! MELLERUD - DALSLAND. Dalslands Riviera

VÄLKOMMEN TILL EN AV SVERIGES MYSIGASTE CAMPINGAR! MELLERUD - DALSLAND. Dalslands Riviera 2015 VÄLKOMMN TILL N AV SVRIGS MYSIGAST CAMPINGAR! MLLRUD - DALSLAND Dalslands Riviera Välkommen till Vita Sandars Stugby Här finns 26 vinterbonade fyrbädds och 4 tvåbäddstugor vilka är komplett utrustade

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Application for evaluation of foreign higher vocational education Läs medföljande hjälptext innan du fyller i blanketten. Du får vänta längre om blanketten

Läs mer

Komstad, Sanatorieskogen & Vallsjön

Komstad, Sanatorieskogen & Vallsjön Komstad, Sanatorieskogen & Vallsjön Småländska höglandet bjuder på fantastiska natur- och kulturupplevelser. Bland susande skogar och glittrande sjöar finner du Sävsjö kommun. Upptäck tre av Sävsjös småländska

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer