INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG"

Transkript

1 INSTRUKTIONSOK FÖR LPATRONR Instruction ook MONTAG- UN TRISANLITUNG

2 S 1 A A C C F G 4 Kopplingsschema för 77 och 76 vid inkoppling till manöverpanel Rumstermostat Säkring 1 A Comfortpanna sedd uppifrån 4 1 Svart Gul Panna Manöverpanel Grå lå Röd lpatron Anslutningsplint 1 V C till elpatron Grå Grå Cirk.pump 1 V l 0 V 1000 W 4 Röd Röd 000 W Svart Svart 1 V 0 V C 1 kw kw lå Minus lå 1 0 V pump Anslutningskabel OS! blå kabel har ingen funktion på elpatron 77. ftermonteras däremot en 0 V cirk.pump får denna kabel samma funktion som på elpatron Kopplingsschema för rumstermostat till elpatron lå kabel till element lå kabel från driftstermostat Fas/(0) Kopplingsplint Fig.8 0/(Fas) Temperaturbegränsare Rumstermostat lschema för elpatron Omkopplare Temperaturbegränsare rifttermostat Temperaturbegränsare 6 lschema för elpatron 77 Relä Manövrering relä 1 V rifttermostat 8 7 lschema för elpatron 76 lschema för elpatron Motor Kopplingsplint Omkopplare Manövrering relä 1 V Temperaturbegränsare rifttermostat T Motor Relä rifttermostat

3 S OM LPATRONN. lpatronen är avsedd för invändig montering eller motsvarande i husvagn, husbil eller liknande. en är uppbyggd av ett stålrör med st rostfria element inuti. I ena änden på röret är en 0 V cirkulationspump monterad (ej 77). tt tvåpoligt överhettningsskydd (110 C) och en driftstermostat (80 C) som reglerar vätsketemperaturen i elpatronen är fastskruvade i kopplingsboxen på rörets långsida. lpatron typ (fig 1 A) Monteras vertikalt på alla Alde Comfortpannor, oberoende av årsmodell. Inkl cirkulationspump. lpatron tryp 76 9 (fig 1 ) Monteras vertikalt/horisontellt på rörledningen. Inkl cirkulationspump. lpatron typ (fig 1 ) Monteras vertikalt/horisontellt på rörledningen. Inkl cirkulationspump. Ingen 1 voltsstyrning. lpatron typ (fig 1 F) Monteras horisontellt på rörledningen. Ingen 1 voltsstyrning och utan cirkulationspump. lpatron typ (fig 1 ) Monteras vertikalt på alla Alde Comfortpannor, oberoende av årsmodell. Förberedd för 0 V cirkulationspump. lpatron typ (fig 1 C) Monteras horisontellt på rörledningen. Utan cirkulationspump. TKNISK ATA. Längd: 80 mm (0 utan motor) Höjd: 150 mm redd: 85 mm Vikt:,9 kg (,5 kg utan motor) Märkspänning: lementeffekt: 100 W ( ) lementeffekt 76 90: ( ) Motoreffekt: W Anslutningsrör: Ø mm Vätskevolym: 1 liter Monteringsanvisning. lpatronen skall vara fritt monterad och avståndet mellan elpatronen och närliggande byggnadsdel eller annan brännbar del, skall vara minst 10 mm. lpatronen skall vara placerad så att textilier, vätska eller dylikt ej kan komma i kontakt med elpatronen. Vid eftermontering av elpatron, töm först värmesystemet på glykolvätska och kontrollera att ett jordat uttag för 0 volt är monterat inom räckhåll för elpatronens anslutningssladd. Annars måste behörig installatör utföra elinstalla tionen. Kapa rörledningen ca 0 mm där elpatronen skall monteras. Som förbindning mellan elpatron och rörledning användes gummiförbindningar av specialgummi, som skall vara fastspända med trådklämmor. Som tätningsmedel mellan gummiförbindning och rör bör ett tunnt lager av Perma tex Form-a-Gasket nr appliceras på skarvarna. Vid horisontell montering eller där eventuell luftficka kan bildas, skall en luftskruv monteras direkt efter utgående rör (se fig A). In (fig och ) respektive utlopp (fig C) är markerat på elpatronen med skylt vid röranslutningarna. Montera elpatronen så det går att komma åt att återställningsknappen för över hettningsskyddet (fig och ). lpatronen monteras i en fästkonsoll (fig 1 F), ingår i separat monteringssats eller på Comfortpannans fäste (fig ). OS! Horisontellt monterade elpatroner får ej monteras så att anslutningsrören går ut åt sidan. linstallation. 1 V C (gäller ej typ 76) För att elpatronen skall fungera måste 1 volts styrkretsen kopplas in. Anslutningen till elpatronen sker med en anslutningsplint som trycks in i sidan på elpatronen (se fig ). På alla Alde Comfortpannor (ej typ 90) är denna anslutningsplint förmonterad. Val av elpatronens effekt och cirkulationspump sker antingen på Comfort pannans manöverpanel eller på en lös manöverpanel (art nr 77 10) som monteras i inredningen. Vid inkoppling av elpatron till manöverpanel se fig 4. OS! lledningar får ej läggas intill eller på elpatronens värmedelar. lpatronen skall alltid anslutas till ett 0 V jordat uttag. Fast installation av vägguttag till 0 V skall utföras av behörig elinstallatör enligt gällande föreskrifter. VARNING! 0 V skall vara väl skilt från 1 V. Fyllning av värmesystemet. Värmesystemet skall fyllas med en 40%-ig glykolblandning av kvalite avsedd för värmesystem. Om värmeanläggningen utsätts för lägre temperatur än -5 C skall glykolhalten höjas (max 50 %). Påfyllningen sker på gasolpannans expansionskärl (se pannans bruksanvisning). OS! låt aldrig värmesystemet stå tomt på vätska.

4 S ruksanvisning. lpatroner 77 och 76 Med omkopplaren på manöverpanelen väljs elpatronens effekt, 1 kw eller kw. n omkopplare för val av 1 V eller 0 V cirkulationspump (ej 77) är också monterad på manöverpanelen. För utförligare användning på olika manöverpaneler, se gasolpannans bruksanvisning. lpatron är förberedd för eftermontering av 0 V cirkulationspump. Locket för pumphuset demonteras, därefter monteras cirkulationspump och anslutningskabel (art nr för kompl monteringssats 76 61). lpatron Omkopplaren för val av effekt, 0,5 kw eller 1 kw, är monterad uppe på elpatronens kopplings box. lpatron Omkopplaren för val av effekt, 1 kw eller kw, är monterad uppe på elpatronens kopplings box. Cirkulationspumpen startar och stoppar samtidigt som omkopplaren slås till. Pumpen går därefter kontinuerligt oberoende av den inbyggda termostaten. Om elpatronen skall styras via en rumstermostat, skall denna vara avsedd för och kopplas in av behörig elinstallatör. Gör så här: emontera locket på kopplingsboxen. Gör hål i kabelgenomföringen och för in an slut ningskabeln från rumstermostaten. emontera överbyglingen på kopplingsplinten och anslut enligt kopplingsschema på fig 5. VIKTIGT. lpatronen får ej startas utan vätska. Om elpatron med cirkulationspump är monterad bak på en Comfort panna, får ej pumpen startas förrän all luft är borta. Kontrollera regelbundet anslutningssladden så att inga tecken på skada eller åldring har skett. Skadad sladd skall omedelbart bytas. Kontrollera även att jordförbindelse finns från det jordade uttaget ända fram till elpatronen. Vid användning av 0 V cirkulationspump rekommenderas kontinuerlig drift för maximal livslängd. Garanti. Aldes garanti gäller ett år från leveransdatum och omfattar endast material- eller fabrikationsfel, förutsatt att denna anvisning har följts. OS! ndast originaldelar från Alde får användas som reservdel. 4

5 G 1 A A C C F G 4 Wiring diagram for 77 and 76 Connection of electric heater to control panel Room Fuse 1 A Comfort boiler seen from above 4 1 lack Yellow oiler Control panel Grey lue Red lectric heater Terminal block 1 V C to electric heating Grey Grey Cirk.pump 1 V l 0 V 1000 W 4 Red Red 000 W lack lack 1 V 0 V C 1 kw kw lue Minus lue 1 0 V pump Connection cable N! The blue cable has no function with electric heater 77 5 Wiring diagram for connecting 0 V ~ room to electric heater lue cable to element lue cable from operating Phase/(0) Terminal block Fig.8 0/(Phase) (N/L) Room Wiring diagram for electric heater type Switch 6 Wiring diagram for electric heater type 77 Relay Control relay 1 V 0 1 Operating Temp. limiter Operating Temp. limiter 8 Wiring diagram for electric heater 7 Wiring diagram for electric heater type type 76 Motor Operating Terminal block Switch Temp. limiter T Motor Operating Relay Control relay 1 V Temp. limiter 5

6 G About the electric heating element. The electric heating element is intended for internal fitting in a caravan, motor caravan or similar. It consists of a steel tube with stainless elements inside. At one end of the tube there is a 0 V circulation pump fitted (not 77). A two-pole overheating protector (110 C) and an operating (80 C) to regulate the temperature of the liquid in the electric heating element, are fitted to a P.C.. on the side of the tube. lectric heater (fig. 1 A) For vertical fitting on any Alde Comfort oiler, irrespective of age. Incl. circulationspump. lectric heater 76 9 (fig. 1 ) For vertical/horizontal fitting in the pipe circuit. Incl. circ.pump. lectric heater (fig. 1 ) For vertical/horizontal fitting in the pipe circuit. Incl. circ.pump. No 1 V control. lectric heater (fig. 1 F) For horizontal fitting in the pipe circuit. No circ.pump or 1 V control. lectric heater (fig. 1 ) For vertical fitting on any Alde Comfort oiler, irrespective of age. Prepared for 0 V circ.pump. lectric heater (fig. 1 C) For horizontal fitting in the pipe circuit. Without circ.pump. Technical data. Length: 80 mm (0 without motor) Height: 150 mm readth: 85 mm Weight:,9 kg (.5 kg without motor) Rated voltage: lement power: 100 W ( ) lement power 76 90: ( ) Motor power: W Connection tube: Ø mm Liquid volume: 1 litre Fitting instructions. The electric heater element should be fitted so that the distance between the heater and any adjacent structural part or other inflammable part should be at least 10 mm. The heater must be positioned so that textiles, liquids or similar cannot come into contact with the casing. If the electric heating element is being fitted in an existing installation, drain the glycol from the system first. Check that an earthed socket for 0 V is fitted within reach of the connection lead of the electric heater. Otherwise an authorised electrician will have to carry out the electrical installation. Cut the pipe about 0 mm from where the heater is to be fitted. As a connection between the heater and the pipe, special rubber connectors should be used, which should be fastened using wire clips. As sealant between the rubber connections and pipes use Permatex Forma-gasket no.. In the event of horizontal fitting, or where any air pocket may be formed, an air screw should be fitted directly after the outlet pipe (see fig. A). Inlet (fig. and ) and outlet (fig. C) are marked on the electric heater by means of a sign beside the pipe connectors. Fit the heater so that the resetting button for the overheating protection (see fig. and ) is accessible. The heater should be fitted to the attachment bracket (see fig. 1 F), which is part of the assembly kit, or directly on the Alde boiler s attachment (se fig. ). N! lectric heating elements fitted horizontally must not be fitted with the connection pipe to the side. lectrical installation. 1 V C (does not apply to type 76) In order for the heater to function, the 1 volt control circuit has to be connected. Connection is via a plug that is pressed into the side of the electric heater (see fig. ). This terminal is fitted on all Alde Comfort oilers (not type 90). Select the power and circulation pump for the electric heater either on the Comfort oiler s control panel or on a separate control panel (art. no ) fitted elsewhere. For connection to control panel see fig. 4. N! lectric cables must not be placed beside or on parts of the electric heater that become hot. The electric heating must always be connected to a 0 V earthed socket. Permanent installation of a wall socket for 0 V must be carried out by an authorised electrician in accordance with current regulations. Warning! 0 V must be properly separated from 1 V. Filling the heating system. The heating system must be filled with a 40% glycol mixture of the same type as used for car engines. If the heating system is exposed to temperatures lower than -5 C, the glycol content should be raised (max. 50%). Topping up should take place in the LPG boiler s expansion vessel (see the boiler s instructions for use). N! Never leave the heating system drained of liquid. 6

7 G irections. lectric heating elements 77 and 76 Select the power of the electric heater (1 kw or kw) using the switch on the control panel. There is also a switch for choosing between 1 V and 0 V circulation pump (not 77) on the control panel. For more details on use of different control panels, please see the directions for the LPG boiler. lectric heating element is prepared for 0 V circulationpump. Remove cap of pump housing and connect circ.pump and connection cable (art. no compl mounting set). lectric heating element The switch for choosing power, 0,5 kw or 1 kw, is fitted directly on the electric heater. lectric heating element The switch for choosing power, 1 kw or kw, is fitted directly on the electric heater. The circulation pump (0 V) starts and stops at the same time as the switch is moved to on position. The pump then works continually irrespective of the built-in which controls the heater temperature. If the electric heater is to be controlled via a room, this should be designed for and connected by an authorised electrician. This is what to do: Make a hole in the grommet for the connection cable for the room. Remove the strap on the terminal block and connect the room in accordance with the wiring diagram fig. 5. N! The electric heater must not be started without liquid. If an electric heater with circulation pump is fitted on the back of an Alde Comfort boiler, the pump must not be started until all the air has gone. Check the connection lead regularly to ensure there is no damage or signs of ageing. amaged leads must be replaced immediately. You should also check that there is an earth connection from the earthed socket all the way to the electric heater. When using 0 V circ. pump continuous operation formaximum endurance is recommended. Guarantee Alde s guarantee applies for one year from date of delivery and covers material and fabrication defects only, providing these directions have been followed. N! Only genuine parts from Alde may be used as spares. 7

8 1 A A C C F G 4 Schaltplan für 77 und 76 inschalten der lektropatrone an edienungsfeld Raum Sicherung 1 A Comfort-Heizgerät, von oben gesehen 4 1 Schwarz Gelb Heizgerät Grau lau Rot edienungsfeld lektropatrone Anschlußplint 1 V C an lektropatrone Grau Grau Cirk.pump 1 V l 0 V W Rot Rot 000 W Schwarz Schwarz 1 V 0 V C 1 kw kw lau Minus lau 1 0 V pumpe Anschlußkabel Wichtig! as blaue Kabel hat keine Funktion zur lektropatrone 77 5 Schaltplan für Zimmer für lektropatrone Temperaturbegrenze laue Kabel zum Heizkörper laue Kabel von etriebs Phase/(0) Raum Schaltplint Abb.8 0/(Phase) (N/L) 9 Schaltplan für lektropatrone Typ Umschalter 0 1 etriebs - Temperaturbegrenze Temperaturbegrenze 6 Schaltplan für lektropatrone Typ 77 Relais Steuerrelais 1 V etriebs Schaltplan für lektropatrone 7 Schaltplan für lektropatrone Typ Typ 76 Motor Schaltplint etriebs - Umschalter Temperaturbegrenze T Motor etriebs - Relais Steuerrelais 1 V

9 ie lektropatrone. ie lektropatrone ist für die innenseitige Montage in Wohnwagen, Wohnmobilen o. ä. vorgesehen. Sie besteht aus einer Stahlröhre mit zwei rostfreien Heizkörpern. An dem einen nde der Röhre ist eine 0 V Umwälzpumpe angebracht (nicht 77). in zweipoliger Überhitzungsschutz (110 C) und ein etriebs- (80 C), das die Flüssigkeits temperatur in der lektropatrone regelt, sind in der Schaltbox an der Längsseite der Röhre festgeschraubt. lektropatrone (Abb. 1 A) Vertikale Montage an alle Alde Comfort-Heizgeräte, unabhängig vom aujahr. Inkl Umwälzpumpe. lektropatrone 76 9 (Abb. 1 ) Vertikale/horizontale Montage an der Rohrleitung. Inkl Umwälzpumpe. lektropatrone (Abb. 1 ) Vertikale/horizontale Montage an der Rohrleitung. Inkl Umwälzpumpe. Nur 0 V. lektropatrone (Abb. 1 F) Horizontale Montage an der Rohrleitung. Ohne Umwälzpumpe. Nur 0 V. lektropatrone (Abb. 1 ) Vertikale Montage an alle Alde Comfort-Heizgeräte, unab hängig vom aujahr. Vorbereitet für 0 V Umwälzpumpe. lektropatrone (Abb. 1 C) Horizontale Montage an der Rohrleitung. Ohne Umwälzpumpe. Technische aten. Länge: 80 mm (0 ohne Motor) Höhe: 150 mm reite: 85 mm Gewicht:,9 kg (,5 kg ohne Motor) Nennspannung: Heizkörperleistung: 100 W ( ) Motorleistung: W Anschlußröhre: Ø mm Flüssigkeitsvolumen: 1 Liter Montageanweisung. ie lektropatrone ist frei zu montieren, wobei der Abstand zwischen lektropatrone und nächstgelegenem auteil oder anderem brennbarem Teil mindestens 10 mm betragen muß. ie lektropatrone ist so zu plazieren, daß keine Textilien, Flüssigkeiten und dergleichen mit der lektropatrone in Kontakt kommen können. ei Nachmontage der lektropatrone zunächst die Glykol flüssigkeit aus der Heizanlage ablassen und kontrollieren, daß sich in Reichweite des Anschlußkabels der lektropatrone ein geerdeter Anschluß befindet. Andernfalls muß die elektrische Installation von einem autorisierten Installateur vorgenommen werden. Wo die lektropatrone montiert werden soll, die Rohrleitungen auf ca. 0 mm kappen. Als Verbindung zwischen lektro-patrone und Rohrleitung sind Gummi verbind ungen aus Spezialgummi zu verwenden, die mit Metallklemmen befestigt werden. Als ichtungsmasse zwischen den Gummi verbindungen empfiehlt sich Permatex Form-a-Gasket Nr.. ei horizontaler Montage oder dort, wo sich eventuelle Luft säcke bilden können, ist eine ntlüftungsschraube in unmittel barem Anschluß an die Ausgangsröhre (siehe Abb. A) anzu bringen. An der lektropatrone sind Zu- (Abb. und ) bzw. Abfluß (Abb. C) mit einem Schild an den Rohran-schlüssen gekenn zeichnet. ie lektropatrone so montieren, daß die Rücknahmetaste für den Überhitzungsschutz (siehe Abb. und ) zugänglich ist. ie lektropatrone in der Halterungskonsole (Abb. 1 F) anbringen, die in dem separaten Montagesatz enthalten ist, oder direkt an die Halterung des Alde-Heizgeräts. Wichtig! Horizontell montierte lektropatronen dürfen keinesfalls so befestigt werden, daß das Anschlußrohr auf die Seite kommt. lektrische Installation 1 V C (gilt nicht für Typ 76) amit die lektropatrone funktionieren kann, muß der 1 Volt Steuerkreis einschaltet werden. er Anschluß an die lektro patrone erfolgt über einen Anschlußplint, der seitlich in die lektropatrone hineingedrückt wird (siehe Abb. ). ieser Anschlußplint ist an allen Alde Comfort- Heizgeräten (außer Typ 90) vormontiert. ie Wahl der Leistung von lektropatrone und Umwälzpumpe erfolgt entweder über das edienungsfeld des Comfort-Heizgerätes oder über ein separat zu montierendes edie nungsfeld (Art. Nr ). Zum Anschluß der lektropatrone an edienungsfeld siehe Abb. 4. Wichtig! s dürfen keine elektrischen Leitungen auf oder an den Heizteilen der lektropatrone verlaufen. ie lektropatrone ist stets an einen geerdeten 0 V Anschluß anzuschließen. Feste Installationen von Steckdosen dürfen nur von einem autorisierten lektroinstallateur nach geltenden Vorschriften vorgenommen werden. Warnung! 0 V und 1 V sind sorgfältig zu trennen. Füllen der Heizanlage. ie Heizanlage wird mit einer 40%igen Glykolmischung gefüllt, wie sie in Automotoren (nicht iesel) verwendet wird. Falls die Heizanlage Temperaturen unter -5 C ausgesetzt wird, ist der Glykolgehalt auf max. 50% zu erhöhen. ie Glykolmischung wird, wie in der etriebsanleitung des Heizgeräts beschrieben, in das xpansionsgefäß des Heizgeräts gefüllt. Wichtig! ie Heizanlage niemals ohne Glykolflüssigkeit lassen. 9

10 Gebrauchsanweisung. lektropatrone 77 und 76 Mit dem Schalter am edienungsfeld die Leistung der lektropatrone wählen, d. h. 1 kw oder kw. Am edienerfeld befindet sich ein weiterer Schalter für die Umwälzpumpe (nicht 77) zum Umschalten zwischen 1 V oder 0 V. ine ausführlichere eschreibung der verschiedenen edienungs felder ist in der Gebrauchsanweisung des Heizgeräts enthalten. lektropatrone 77 ist für Montierung einer 0 V Umwälz pumpe vorbereitet. eckel des Pumpengehäuses abnehmen, Umwälzpumpe und Anschlusskabel montieren (Art. Nr kompl. Montierungssatz). lektropatrone er Schalter für die Wahl der Leistung (0,5 kw oder 1 kw) sitzt direkt am Schaltkasten der lektropatrone. lektropatrone er Schalter für die Wahl der Leistung (1 kw oder kw) sitzt direkt am Schaltkasten der lektropatrone. ie Umwälzpumpe (0 V) setzt gleichzeitig mit dem inschalten des Schalters ein bzw. aus. ie Pumpe arbeitet danach kontinuierlich, unabhängig von dem eingebauten Thermostat. Wenn die lektropatrone über ein Raum gesteuert werden soll, muß dieses für vorgesehen und von einem autorisierten lektroinstallateur eingeschaltet werden. Gehen Sie folgendermaßen vor: Für das Anschlußkabel zum Raum ein Loch in die Kabel-durchführung bohren. ie Überbügelung am Schaltplint entfernen und das Raum gemäß Schaltplan (Abb. 5) anschließen. WICHTIG! ie lektropatrone darf nicht ohne Flüssigkeit in etrieb genommen werden. Falls die lektropatrone mit der Umwälzpumpe auf der Rückseite eines Alde- Comfort-Heizgeräts an gebracht ist, darf die Pumpe erst dann gestartet werden, wenn die Luft ganz entwichen ist. as Anschlußkabel regelmäßig kontrollieren, so daß keine Zeichen von Schäden oder Alterung auftreten. eschädigtes Kabel unverzüglich auswechseln. benfalls kontrollieren, daß eine rdverbindung vom geerdeten Anschluß bis hin zur lektropatrone besteht. Nutzung der 0 V Umwälzpumpe ist auerbetrieb empfohlen, um eine maximale Standzeit zu erhalten. GARANTI Alde gewährleistet ein Jahr Garantie ab Lieferdatum. iese Garantie umfaßt lediglich Material- und Fabrikationsfehler, unter der Voraussetzung, daß dieser Anleitung Folge geleistet wurde. Wichtig! Als rsatzteile dürfen nur Originalteile von Alde verwendet werden. 10

11 11

12 V Rev 809 Alde International Systems A Wrangels allé 90 ox Färlöv Kristianstad Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0)

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala Scala, design Ruud Ekstrand är en miljöskärm i trä för offentliga miljöer. Klara former och ett brett materialval gör Scala till en flexibel rumsavskiljare i många inredningar.

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

IZZI. design ruud ekstrand

IZZI. design ruud ekstrand IZZI design ruud ekstrand IZZI Leuchtschirm Ein leuchtender, stimmungsschaffender Leuchtschirm mit eingebauter, getönter Lichtquelle. Mit IZZI schaffen Sie eine Abschirmung mit Stimmungsbeleuchtung. Der

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SOLAR 42. Installatörshandbok SOLAR 42 för NIBE F1145. Installer manual SOLAR 42 for NIBE F1145. Installateurhandbuch SOLAR 42 für NIBE F1145

SOLAR 42. Installatörshandbok SOLAR 42 för NIBE F1145. Installer manual SOLAR 42 for NIBE F1145. Installateurhandbuch SOLAR 42 für NIBE F1145 SOR EK SE G Installatörshandbok SOR för NIE F Installer manual SOR for NIE F DE Installateurhandbuch SOR für NIE F IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - SOR SE llmänt Detta tillbehör används då F installeras

Läs mer

Användarmanual User manual THERMOS OFFICE

Användarmanual User manual THERMOS OFFICE Användarmanual User manual THERMOS OFFICE SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,9 liter Lätt att installera och använda EN Power saving coffee machines. Capacity 1,9 litres Simple installation and easy

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Allaskaappi Asennusohje. Sink cabinet Assembly instruction. Skab til vask Monteringsvejledning. tvättställsskåp Monteringsanvisning

Allaskaappi Asennusohje. Sink cabinet Assembly instruction. Skab til vask Monteringsvejledning. tvättställsskåp Monteringsanvisning GB IE Sink cabinet Assembly instruction FI Allaskaappi Asennusohje SE tvättställsskåp Monteringsanvisning DK Skab til vask Monteringsvejledning DE AT Waschbeckenschrank Montageanleitung CH / 9 0.. / 9

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 2,2 liter Lätt att installera och använda COFFEE QUEEN Termos M U SE/GB GB Power saving coffee machines. Capacity

Läs mer

Servicemanual Compact 3000, 92X 93X 94X

Servicemanual Compact 3000, 92X 93X 94X Servicemanual Compact 3000, 92X 93X 94X Förord Denna servicehandbok är avsedd att vara till hjälp vid service och felsökning i husbilar och husvagnar utrustade med lde Compact 3000 92x-94x. Handboken skall

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Bruksanvisning & installationsanvisning Compact 3010 Operating instruction & installation instruction Compact 3010. Marine

Bruksanvisning & installationsanvisning Compact 3010 Operating instruction & installation instruction Compact 3010. Marine Bruksanvisning & installationsanvisning Compact 3010 Operating instruction & installation instruction Compact 3010 Marine BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING Läs noggrant igenom denna anvisning innan värmepannan

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

DEH 40/DEH 41. Installatörshandbok. Installer manual. Installateurhandbuch IHB 1138-1 031047 LEK

DEH 40/DEH 41. Installatörshandbok. Installer manual. Installateurhandbuch IHB 1138-1 031047 LEK DEH 0/DEH SE Installatörshandbok EK GB Installer manual DE Installateurhandbuch IHB - 00 Svenska, Installatörshandbok - DEH 0/DEH SE Allmänt OBS! Denna symbol betyder fara för maskin eller människa. Innehåll

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB

A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Svenska COFFEE QUEEN M-2 U SE/GB GB English Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,8 liter eller 2 x 1,8 liter. Lätt att installera och använda Power

Läs mer

CMR 26/CMR 45. Installatörshandbok. Installer manual. Installateurhandbuch IHB 1240-3 031980

CMR 26/CMR 45. Installatörshandbok. Installer manual. Installateurhandbuch IHB 1240-3 031980 CMR 2/CMR 4 SE GB DE Installatörshandbok Installer manual Installateurhandbuch IHB 1240-3 03190 Svenska SE Allmänt CMR 2/CMR 4 är en utbyteskylmodul för NIBE F112/114/122/124. Alla kompressorstorlekar

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Isotemp Basic, Slim/B & Slim Square

Isotemp Basic, Slim/B & Slim Square Isotemp Basic, Slim/B & Slim Square Waterheater - Warmwasserbereiter - Varmvattenberedare GB - Operators Manual D - Bedienungsanleitung S - Bruksanvisning Indel Webasto Marine S.r.l. Zona Artigianale sn

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Infra Kabin Prime 910

Infra Kabin Prime 910 Infra Kabin Prime 910 1012 Art.nr 2900 2700 Svenska Specifikation... sid 2. Viktig information... sid 3. Layout/detaljer... sid 5. Montering av Infra kabinen... sid 6. Manöverpanelsinstruktioner... sid

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning Tekniska fakta Fjärrstyrd till- och frånkoppling av nätström med hjälp av tonvalssignaler. Består av en basenhet och sidoenheter, alla för väggmontage. Varje enhet har en inbyggd 1-fas kontaktor för 3

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Gasolförbr. 536/1072 g/h 85 cm Gastryck 30 mbar Höjd 218-238 cm Färg Grön/silver Vikt. kg

Gasolförbr. 536/1072 g/h 85 cm Gastryck 30 mbar Höjd 218-238 cm Färg Grön/silver Vikt. kg 1 TERASSVÄRMARE SUN FORCE 14-67015 För 6 kg flaska Terassvärmare med ställbar reflektor, både i 14-67017 För 11 kg flaska höjd och sidled. Låsbara hjul för lättare förflyttning och elektrisk tändning.

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa. East 600 x 33 x 33 x 7 x 7 x 6 x 6 Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30 Finland: Puh: +358 (0)9 61500940 www.hafa.dk www.hafabad.no

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ

MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ Maßnahmen des Mobility management sollen mehr Menschen zum Zufußgehen, Radfahren und Nutzung des Öffentlichen Verkehrs bringen. Durch Mobility management wird die Nutzung der

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 89-1 2015-09-09 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80 För ditt eget minne Fyll i uppgifterna nedan.

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T DOC. NO. 471 1509-00 EDITION 43.2002 Utgåveförteckning Group Grupp WA172/NY32/OS52 TT130,TT131,TT136,130T,131T,132T,TT130C,TT131C TT136C,130TC,131TC,132TC,TT130LE

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

NIBE Uplink IHB 1239-2 231221

NIBE Uplink IHB 1239-2 231221 SE GB DE NIBE Uplink Installatörshandbok NIBE Uplink - Uppgradering för NIBE F1345 Installer manual NIBE Uplink - Upgrade kit for NIBE F1345 Installateurhandbuch NIBE Uplink - Nachrüstung für NIBE F1345

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Service manual SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 2,2 liter Lätt att installera och använda COFFEE QUEEN Termos M S SE/GB GB Power saving coffee machines. Capacity 2,2 litres

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

Rapid REB IPX3 REB 044 M ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN FÖR BAGERI GODKÄNNANDE. 4 x (600 x 400)

Rapid REB IPX3 REB 044 M ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN FÖR BAGERI GODKÄNNANDE. 4 x (600 x 400) Rapid REB ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN FÖR BAGERI REB 044 M 4 x (600 x 400) FUNKTION Konvektion 70-300 C Lätthanterad med överskådlig kontrollpanel Timerstyrd eller kontinuerlig drift Timer upp till 120 minuter

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

Oljetankar / Oil tanks

Oljetankar / Oil tanks Kraftigt gjuten konstruktion Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock Låg vikt God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga Tankbotten lutar från alla håll mpt dräneringspluggen

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 17 januari 214 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 Sidan 47 Responsen, dvs. induktionsströmmen, är sådan att förändringar av systemets totaa ström motverkas. Induktionsströmmens riktning

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Pax Oljefyllda elradiatorer. 5års garanti. Oil-filled electrical radiators

Pax Oljefyllda elradiatorer. 5års garanti. Oil-filled electrical radiators Pax Oljefyllda elradiatorer Oil-filled electrical radiators SE EN SE/EN Bruks- och monteringsanvisning 02 05 User and Installation Guide 06 09 Garantivillkor / Warranty conditions 10 5års garanti year

Läs mer

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG EN SV Mifare Reader MF1040 & MF1050 HW version 1.6 or later Installation Note MF1040 MF1050 Siemens AG ENGLISH MF1040 & MF1050 Installation Description MF1040 and MF1050 is a compact Smartcard reader using

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren Konsten att få eduroam säkert Anders Nilsson Hans Berggren The story so far.. Alla vill köra eduroam och trycket från användarna att få access är hård på alla IT avdelningar Brist på instruktioner leder

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer