Lördagens förhandlingar den 6 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lördagens förhandlingar den 6 april"

Transkript

1 1

2 Lördagens förhandlingar den 6 april Kongressen öppnades klockan 8:30 Kongressen ajournerades klockan 12:13 Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 13:15 Kongressen ajournerades för dagen klockan 16:59 Permission Presidiet beviljade följande permission: - Lejla Bajraktarevic beviljades permission lördagen 6 april klockan 08:30-17:00. Tal Anförande av Karl-Petter Thorwaldsson, klockan 11:45-12:10 Videohälsning Julia Gillard, premiärminister Australien klockan 8:35-8:37 Beslut om streck i debatten Kongressen beslutade att införa streck i debatten under punkt 16 klockan15:35. Talartidsbegränsning Kongressen beslutade att sätta talartiden till 1,5 minut under punkt 16 klockan 15:36. Dagordningens punkt 8 Val av partiorgan Föredragning och förslag Carin Jämtin, partisekreterare, föreslog kongressen besluta: att Kap 2, 6, moment 2, två första styckena får följande lydelse: Partikongress som hålls året före det år ordinarie val till riksdagen äger rum, väljer för fyra år en partistyrelse som består av de sju ordinarie ledamöterna av verkställande utskottet, samt därutöver 26 övriga ledamöter. Kongressen väljer dessutom suppleanter för partistyrelsens ordinarie ledamöter av vilka åtta ska utgöras av suppleanterna i verkställande utskottet, samt därutöver 15 övriga suppleanter. samt att Kap 2, 7, moment 2, första stycket får följande lydelse: Verkställande utskottet består av sju ordinarie ledamöter och åtta suppleanter. Beslut Kongressen beslutade: 2

3 att bifalla partisekreterarens förslag till stadgeändringar. Dagordningens punkt 8.3 Fem ledamöter i verkställande utskott Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Elvy Söderström, Västernorrland, Mikael Damberg, Stockholms län, Anneli Hulthén, Göteborg och Morgan Johansson, Skåne, till ordinarie ledamöter i verkställande utskottet. Beslut Kongressen beslutade: att välja Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Elvy Söderström, Västernorrland, Mikael Damberg, Stockholms län, Anneli Hulthén, Göteborg och Morgan Johansson, Skåne, till ordinarie ledamöter i verkställande utskottet. Dagordningens punkt 8.4 Åtta suppleanter i verkställande utskott Föredragning och förslag Berit Högman, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Magdalena Andersson, Stockholms län, Ardalan Shekarabi, Uppsala län, Lena Micko, Östergötland, Tomas Eneroth, Kronoberg och Veronica Palm, Stockholm, Peter Hultqvist, Dalarna, Therese Guovelin, Hotell och Restaurang och Urban Ahlin, Skaraborg, till ordinarie ledamöter i verkställande utskottet. Beslut Kongressen beslutade: att välja Magdalena Andersson, Stockholms län, Ardalan Shekarabi, Uppsala län, Lena Micko, Östergötland, Tomas Eneroth, Kronoberg och Veronica Palm, Stockholm, Peter Hultqvist, Dalarna, Therese Guovelin, Hotell och Restaurang och Urban Ahlin, Skaraborg, till ordinarie ledamöter i verkställande utskottet. 3

4 Dagordningens punkt 10 Beslut om partistyrelsens förslag till politiska prioriteringar Dagordningens punkt 10.3 Framtidskontraktet, Med kunskaper växer Sverige (s ) Ordförande: Bosse Ringholm och Laila Naraghi Sekreterare: Joakim Edhborg och Mia Nikali Föredragande: Ibrahim Baylan Föredragning och förslag Ibrahim Baylan, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens nya förslag till skrivningar i Framtidskontraktet, avsnittet Med kunskaper växer Sverige (s ): Partistyrelsens förslag till ny skrivning: Med kunskaper växer Sverige Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i gemenskap med andra. Alla människor ska kunna utvecklas efter sina styrkor och intressen. Först när ekonomiska, sociala och kulturella hinder rivs ner kan var och en utvecklas som han eller hon vill. Vi socialdemokrater vill skapa förutsättningar för att var och en av oss och vi alla tillsammans kan bli framgångsrika. Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling. Det kräver en likvärdig skola för alla. Kunskap blir inte mindre för att den delas av fler tvärtom. Genom att investera i utbildning, forskning och innovation i hela landet rustar vi Sverige för morgondagens utmaningar. Sverige är och ska förbli en nation som satsar på kunskap och kompetens. Där ska grunden för vår konkurrenskraft ligga. Ska vi möta utmaningen som ett framtidsinriktat land måste vi prioritera investeringar i utbildning i dag. Vi vill se ett livslångt lärande där alla människor har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet, från förskola till högre utbildning och folkbildning, med goda möjligheter till kompetensutveckling och omskolning genom hela yrkeslivet. Grundläggande utbildning ska komma människor till del efter förutsättningar och egen förmåga, vara öppen för alla och bekostas av oss alla gemensamt. 4

5 Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Vi vill successivt fortsätta bygga ut den allmänna förskolan så att den är öppen för alla på heltid, oavsett vad föräldrarna gör. Förskolans roll ska stärkas för att nå en mer likvärdig skolstart för alla barn. De små barnens lust och möjligheter att lära ska tas tillvara. Kvaliteten i förskolan ska stärkas. Förskoleklassen har blivit en uppskattad skolform som vi vill göra obligatorisk. Det innebär att skolstarten sker redan vid sex års ålder. Varje enskild elevs kunskapsutveckling ska systematiskt följas upp och löpande utvärderas från första årskurs. Brister ska upptäckas i tid och resurser och insatser sättas in. Elever som har lätt för sig ska få större utmaningar. Skolans uppdrag är att ge alla elever gedigna kunskaper, en demokratisk och social fostran och lust att vilja lära mer. I dagens skola är den största utmaningen att höja kunskapsresultaten. Vi vill skapa en modern kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Varje barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas som individ. Alla skolor ska vara bra skolor. Det kräver ett skolsystem där den enskilde elevens utveckling står i centrum. Tyvärr har utvecklingen i den svenska skolan under en lång följd av år gått åt fel håll. För sjätte året i rad sjunker resultaten i grundskolan och färre elever är behöriga att komma in på gymnasieskolans nationella program. Vi har även tappat vår tidigare tätposition vad gäller en likvärdig skola. I Sverige spelar elevens socioekonomiska bakgrund numera lika stor roll för läsförmågan som i Tyskland och USA. Den ökande skolsegregationen är en av huvudförklaringarna till de sjunkande kunskapsresultaten. Detta är ett stort misslyckande för skolpolitiken vars mål ska vara att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. För att vända den negativa utvecklingen och i stället nå framgång med skolan krävs investeringar i lärarna och fokus på kunskap och lärande, mindre klasser, ökad likvärdighet och minskade sociala klyftor i skolan samt fokus på de framtidskompetenser som eleverna behöver som medborgare och löntagare/företagare. Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare som har bra förutsättningar att bedriva en god undervisning. Ökande kunskapsresultat i den svenska skolan kräver att många ambitiösa och duktiga studenter väljer att utbilda sig till lärare. Då ska det också löna sig att utbilda sig till och arbeta som lärare. Vi vill se en ökad professionalisering av läraryrket med lärare som har rätt till en systematisk kompetensutveckling, har gott om tid att bedriva och utveckla undervisningen samt bra villkor genom karriärutveckling. Skolans verksamhet och skolpolitiken ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Den pedagogiska forskningen behöver utvecklas, användas men också bedrivas av lärare. Skolledare ska vara välutbildade och ha tid att vara pedagogiska ledare. Sverige ska ha en lärarutbildning i världsklass för att kunna få bra lärare. 5

6 En annan viktig förutsättning för att vända utvecklingen i skolan är att minska klasserna, särskilt i de lägre årskurserna. Forskning visar att klasstorlek har betydelse, särskilt för yngre elever när det gäller resultaten i skolan. Skolan ska aktivt bidra till att utjämna människors livschanser. Samhällets insatser för en likvärdig och sammanhållen skola behöver stärkas och den tilltagande skolsegregationen motverkas. Alla kommuner ska fördela resurser till skolan efter elevernas behov utifrån socioekonomiska kriterier. De skickligaste lärarna ska attraheras till skolor med lägst resultat. Läxhjälp ska finnas för alla elever. Alla skolor ska, liksom högskolor och universitet, ges i uppdrag att ha en bred rekrytering. Avgifter ska inte förekomma i grundskolan. För att motverka den växande skolsegregationen och för att säkerställa att barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar möts och ges likvärdiga chanser, krävs att kommunerna som ansvariga för skolan får möjlighet att aktivt planera när och var nya skolor ska etableras. Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar. Det ska krävas ett samarbetsavtal med den offentliga huvudmannen för att etablera en ny fristående skola. Staten ska därtill säkra den nationella likvärdigheten vid tillståndsprövningen av nya fristående skolor. För att höja resultaten i skolan behöver skolan ha höga positiva förväntningar på alla elever. Genom att satsa på alla elever ökar också förutsättningarna för att fler ska nå toppresultat i skolan. Elever med funktionsnedsättning ska ges det stöd de behöver för att lyckas i skolan. Den nya teknikens möjligheter att utveckla lärandet ska tas tillvara fullt ut. Fritidshemmen ska hålla hög kvalitet och vara en integrerad del i skolan. I skolan finns betydande skillnader i prestationer, upplevelser och preferenser mellan flickor och pojkar. Pojkar presterar i genomsnitt sämre än flickor, Programvalen till gymnasiet är könsstereotypa särskilt till de yrkesförberedande programmen. Flickor är mer stressade i skolan och mår generellt sämre i tonåren. Elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen är viktiga resurser i skolan för att stödja såväl flickor som pojkar. Det är en viktig utmaning för skolan att bryta könsnormer. Om jämställdhetsarbetet i skolan och i utbildningssystemet i övrigt ska bli effektivt måste det bedrivas kontinuerligt enligt principen om jämställdhetsintegrering. Vi vill också aktivt verka för fler män i pedagogiska yrken i förskolan och grundskolans tidiga år. Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara några årtionden sedan. I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer komplext och kunskapsintensivt samhälle. Det blir tydligt inte minst när man studerar ungdomars långtidsarbetslöshet. Den viktigaste orsaken till att ungdomar är långvarigt arbetslösa är bristande utbildning. Dagens och framtidens arbetsliv och samhälle kräver gedigna kunskaper av alla. Det är ett naturligt nästa steg att gymnasieskolan blir en del av den obligatoriska skolutbildning i Sverige som alla ungdomar går. Alla gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam kunskapsbas och ge behörighet till högre utbildning. Alla elever ska kunna välja mellan tydliga 6

7 inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke. Alla yrkesprogram ska ha en tydlig koppling till relevant bransch på arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan huvudmän, branscher och företag. Satsningar på utbildning och forskning gör att vi bättre kan förstå den värld vi lever i och också göra den bättre. Ett demokratiskt samhälle behöver självständiga lärosäten och forskare som förutsättningslöst analyserar och ifrågasätter samt värnar den fria och skapande tanken. Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå i hela befolkningen. En växande andel av jobben kommer att kräva en högre utbildning. Sverige behöver tillhöra de länder i världen som har högst andel med högre utbildning. Vi har inte råd att tappa i andel välutbildade jämfört med andra länder. Det är också avgörande att rekryteringen till högskolan breddas. Alla människors förmåga ska tas tillvara oavsett deras sociala eller etniska bakgrund. Allt annat är ett orättvist slöseri för såväl samhället som den enskilda. För att kunna driva morgondagens forskning och innovation så behöver Sverige ett större internationellt utbyte. Införandet av studieavgifter har kraftigt reducerat antalet utomeuropeiska studenter. För att öka utbytet med andra delar av världen, och möjliggöra för fler studenter att stanna i Sverige för att arbeta och forska, behöver en andel av studieplatserna öppnas för utomeuropeiska studenter. Utgångspunkten ska vara att studier i Sverige är avgiftsfria. Sverige har inte råd med en ojämställd akademi där kvinnor inte når toppositioner. Vi vill öka jämställdheten inom akademin, inte minst vid fördelningen av forskningsmedel. En grundförutsättning för framgångsrik forskning är forskarnas arbetsvillkor. Därför vill vi se att alla doktorander anställs från första dagen. Högskolor och universitet ska finnas i hela landet och byggas ut ytterligare. Att forskning och utbildning bedrivs i hela landet bidrar till tillväxt och välfärd i alla Sveriges regioner. Forskning vid alla lärosäten har en avgörande betydelse för kvaliteten i den högre utbildningen. Vi vill ha en mångfald i högskolelandskapet där lärosäten med olika profil ges utrymme att utvecklas. Både våra större lärosäten och de mindre inom specialiserade områden ska hålla hög klass på såväl avancerad utbildning som forskning. Sverige behöver välja en väg för sin forsknings- och innovationspolitik som främjar svenskt deltagande i den främsta internationella kunskapsutvecklingen, och ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv samtidigt som den möter hela bredden av utmaningar, regionalt, nationellt och globalt. En långsiktig och sammanhållen forsknings- och innovationspolitik är en förutsättning för att lärosätena ska kunna bedriva ett strategiskt arbete och satsa på nya osäkra projekt som kan leda till vetenskapliga kunskapssprång. Forskningen i Sverige ska både erbjuda framstående grundforskning och framtidsinriktad tillämpad forskning som sker i nära samverkan mellan näringsliv och akademi. 7

8 Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande mandatperioden är därför: Stärk förskolan. Det är centralt att förskolan fokuserar på lärande och fördjupat arbete med läroplanen. Barns rätt till heltid i förskola oavsett vad deras föräldrar gör ska successiv byggas ut och allmän förskola ska införas från två års ålder. Vårdnadsbidraget ska avskaffas och kvaliteten i pedagogisk omsorg ska höjas. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska finnas tillgängligt för dem som behöver. Alla elever ska nå målen i grundskolan. Utvecklingen med sjunkande resultat i skolan måste vändas. Som ett mål på vägen vill vi till år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga att börja på något av gymnasiets nationella program, från i dag drygt tolv till sex procent. Klasstorlekarna ska minska i de lägre årskurserna. Ett program för kvalitetssäkring av den svenska skolan ska tas fram. Skolornas resultat ska utvärderas varje år och det ska finnas en skyldighet att åtgärda brister. Skolor som inte möter kvalitetskraven ska ytterst kunna stängas. Den nya teknikens möjligheter att utveckla lärandet ska tas tillvara fullt ut i skolan. Skapa en skola utan sociala klyftor. Resurser till skolor ska fördelas efter elevernas förutsättningar och behov. Varje barn ska ha rätt till det stöd han eller hon behöver för att nå kunskapsmålen och utvecklas efter sina förutsättningar. Läxhjälp ska erbjudas till alla barn. Förskoleklassen för sexåringar ska göras obligatorisk. Investera i lärare och skolledare. Läraryrket ska utvecklas genom kompetensutveckling och ökade karriärmöjligheter. Skolledares pedagogiska ledaruppdrag ska sättas i förgrunden. Vi vill göra lärarutbildningen attraktiv och underlätta för fler studenter med annan utbildningsbakgrund eller som redan är yrkesverksamma att skaffa sig en lärarutbildning och arbeta som lärare i skolan. Alla ska ha en fullständig gymnasieexamen före 25 års ålder. Som ett mål på vägen vill vi till år 2020 halvera andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen eller studerar för att få det. Gymnasieskolan ska göras obligatorisk. Gymnasiets yrkesprogram ska göras om till yrkescollege i en nära samverkan med arbetslivet. Alla som vill och är behöriga ska ha möjlighet att studera på yrkeshögskolan eller högskolan. Vårt mål är att hälften av åringarna ska ha genomgått en minst tvåårig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) år Alla gymnasieutbildningar ska ge behörighet till högre utbildning. Högskolor och universitet ska finnas i hela landet, Yrkeshögskolan ska byggas ut och kvaliteten i den högre utbildningen ska stärkas. Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. En strategisk samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv ska utvecklas. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att göra forskarkarriär. Unga forskare ska erbjudas goda villkor och doktorander anställas från första dagen. 8

9 Förslag och beslut TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes Kongressens förslag beslut Stefan Jönsson Kronoberg efter yrke byt ut yrkesprogram mot Avslag Bifall PS gymnasieprogram Helena Frisk Örebro län Att meningen Barnomsorg på kvällar, nätter Avslag Bifall och helger ska finnas tillgängligt för dem som behöver byts ut mot: Kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger Ola Palmgren Kronoberg Tillägg: Därför behöver trygghetssystemen för Avslag Bifall PS studenter förbättras Martin Lind Örebro län Chanser ändras till möjligheter Faller Lotta Åman Norrbotten Tillägg: tidiga insatser är nödvändiga för att alla Avslag Bifall PS barn ska få rätt stöd Soraya Zarza- Bohuslän Att flytta stycket till sidan 11 rad 27: Avslag Bifall PS Lundberg "En annan viktig förutsättning för att vända utvecklingen i förskolan samt skolan är att minska grupperna och klasserna, särskilt för barn och elever i de lägre åldrarna. Forskning visar att gruppstorlek och klasstorlek har stor betydelse särskilt när det gäller resultat i skolan." Jan Bohman Dalarna Tillägg: Forskning och utbildning på de regionala Avslag Bifall PS lärosätena bör ges en koppling till regionens näringsliv och utvecklingsplaner, Styrelserna måste ges en bred regional förankring Katarina Hansson Örebro län Strykning: Barnomsorg på kväller, nätter och helger ska finnas tillgängliga för de som behöver. Ersätts med: Kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, Avslag Bifall 9

10 nätter och helger Ing-Marie Elfström Stockholms län Att meningen Barnomsorg på kvällar, nätter Avslag Bifall och helger ska finnas tillgängligt för dem som behöver byts ut mot: Kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger Kerstin Engle Skåne Att meningen Barnomsorg på kvällar, nätter Avslag Bifall och helger ska finnas tillgängligt för dem som behöver byts ut mot: Kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger Jan Bohman Dalarna Tillägg efter: Satsning på utbildning och Avslag Bifall PS forskning Lägg till bildning Anton Waara Jämtlands län fler lärare och Avslag Bifall PS Anton Waara Jämtlands län likvärdiga förutsättningar till Avslag Bifall PS Anton Waara Jämtlands län Stryk meningen De skickligaste lärarna Avslag Bifall PS Anton Waara Jämtlands län Tillägg: Därför krävs det kraftfulla insatser för Avslag Bifall PS att ge alla ungdomar likvärdiga förutsättningar att delta i gymnasieutbildning Leif Hansson Norra Älvsborg... en ny fristående förskola eller skola. Faller Erik Nilsson Stockholm För att elever som anländer till Sverige under Avslag Bifall sin skoltid ska kunna nå kunskapsmålen så krävs väsentligt mer resurser än för genomsnittseleven. Staten måste bidra till finansiering så att kommuner med många nyanlända elever kan klara att erbjuda ett bra mottagande och undervisning för dessa Maria Norell Värmland Tillägg: lekens betydelse för lärandet och ett Avslag Bifall PS Sven-Erik Lindestam Gävleborg fördjupat arbete med läroplanen Att meningen Barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska finnas tillgängligt för dem som behöver byts ut mot: Kommuner ska ha Avslag Bifall 10

11 lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger Monica Enarsson Dalarna Tillägg: fackliga organisationer Avslag Bifall Dagordningens punkt 16 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område F Med kunskaper växer Sverige Motioner och utlåtanden som rör förskola och barnomsorg (UF1), grundskola och gymnasieskola (UF2) samt högre utbildning och forskning (UF3). Ordförande: Bosse Ringholm och Laila Naraghi Sekreterare: Joakim Edhborg och Mia Nikali Föredragande: Ibrahim Baylan, Anna Johansson och Heléne Fritzon Partistyrelsens förslag till ny skrivning: Ändringar i partistyrelsens utlåtaden på område F Med kunskaper växer Sverige Förändringar av partistyrelsens utlåtande UF1 och UF2 - Skolbarnomsorg ska ändras till fritidshem på samtliga ställen. Förändringar av partistyrelsens utlåtande UF2 Sid 68, rad 34 Strykning: De individuella utvecklingsplanerna ska utvecklas till ett kontrakt mellan skolan, eleven och hemmet. Sid 69, rad 33 Strykning: Elev ska dock fortfarande kunna välja en annan skola. Tillägg: Elev ska ha rätt att välja en annan skola. 11

12 Sid 70, rad 8 Strykning: Partistyrelsen kommer noga att bevaka frågan vidare. Tillägg: Partistyrelsen anser att grundskolan ska vara avgiftsfri. Sid 72, rad 37 Tillägg: Elevernas inflytande behöver stärkas. Elever som är delaktiga och får ta ansvar skapar också en tryggare skola och en bra studiemiljö. Förändringar av partistyrelsens utlåtande UF3 Sid 251, rad 17 Strykning: Högskolorna bör säkerställa att kunskap om hbt återfinns i utbildningsprogram för program som leder till yrken som jobbar med människor, såsom lärare, socionom och psykolog. Tillägg: Kunskap om hbt ska finnas i utbildningsprogram som leder till tjänsteyrken som är direkt riktade mot människor som lärare, socionom och psykolog. Sid , rad 37 Strykning: Högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för svenska och europeiska studenter. Tredjelandsstudenter som inte ingår i utbytesprogram ska från och med 1 juli 2012 betala avgift för studier vid svenska lärosäten. Inför höstterminen 2012 har 1350 nya tredjelandsstudenter påbörjat en avgiftsbelagd högskoleutbildning. Partistyrelsen ser problemet med att studieavgifter lett till att färre tredjelandsstudenter kommer till Sverige men ser också att antalet studenter ökar. Det är fem procent fler än år 2011 som påbörjat en avgiftsbelagd högskoleutbildning. Det finns anledning att se över avgifternas nivå och möjligheterna till stipendier så att fler begåvade unga kvinnor och män kan komma till Sverige och studera. Det är en stor tillgång för Sverige att studenter kommer även från utomeuropeiska länder för att studera och kanske stanna kvar för att forska och arbeta. Tillägg: För att kunna driva morgondagens forskning och innovation så behöver Sverige ett större internationellt utbyte. Införandet av studieavgifter har 12

13 kraftigt reducerat antalet utomeuropeiska studenter. För att öka utbytet med andra delar av världen, och möjliggöra för fler studenter att stanna i Sverige för att arbeta och forska, behöver en andel av studieplatserna öppnas för utomeuropeiska studenter. Utgångspunkten ska vara att studier i Sverige är avgiftsfria. Ändrade att-satser: Partistyrelsen ändrar sitt förslag för följande att-satser från avslag till besvarade: 182:1 183:1 191:2 204:1 217:1 Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 F80:1 Charlotta Svanberg Kronoberg Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 2 F55:1 Nina Burchardt Gävleborg Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 2 F156:1 Nina Burchardt Gävleborg Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 3 F50:4 Chatarina Ståhl Västmanland Bifall Bifall Bifall Bifall PS 4 F2:2 Joachim Fors Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 5 F2:2 Joakim Hagberg Göteborg Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 6 F182:1 Emma Johansson Kronoberg Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS 7 F2:2 Ing-Marie Elfström Stockholms län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 8 F2:2 Alfonso Morales Stockholms län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 9 F47:1 Monica Enarsson Dalarna Bifall Bevarad Bifall Bifall PS 9 F47:2 Monica Enarsson Dalarna Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 10 F2:2 Per Carlsson Älvsborgs södra Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 10 F3 Per Carlsson Älvsborgs södra Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 10 F4 Per Carlsson Älvsborgs södra Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 11 F43:1 Jeanette Qvist Halland Bifall Avslagen Bifall PS Bifall PS 12 F47:1 Soraya Zarsa Lundberg Bohuslän Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 13

14 12 F47:2 Soraya Zarsa Lundberg Bohuslän Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 12 F2:2 Soraya Zarsa Lundberg Bohuslän Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 12 F156:1 Soraya Zarsa Lundberg Bohuslän Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 13 F120:1 Lennart Sohlberg Dalarna Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 16 Med kunskaper växer Sverige. Dagordningens punkt 22 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område L Ökad trygghet och minskad brottslighet Dagordningens punkt 22.1 En effektivare brottsbekämpning Motioner och utlåtanden som rör ekonomisk och grov organiserad brottslighet (UL1), polisfrågor (UL2) samt området bekämpa övergrepp mot kvinnor och barn (UL3). Ordförande: Bosse Ringholm och Laila Naraghi Sekreterare: Joakim Edhborg och Mia Nikali Föredragande: Morgan Johansson och Mattias Ottosson Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 L20:1 Helene Nilsson Kalmar län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 1 L21:1 Helene Nilsson Kalmar län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 1 L22:1 Helene Nilsson Kalmar län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 1 L23:1 Helene Nilsson Kalmar län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 1 L24:1 Helene Nilsson Kalmar län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 1 L25:1 Helene Nilsson Kalmar län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 2 L20:1 Linda Svahn Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 2 L21:1 Linda Svahn Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 2 L22:1 Linda Svahn Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 14

15 2 L23:1 Linda Svahn Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 2 L24:1 Linda Svahn Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 2 L25:1 Linda Svahn Örebro län Bifall Besvarad Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Ökad trygghet och minskad brottslighet. Dagordningens punkt 22.2 Ett kriminalpolitiskt helhetsperspektiv Motioner och utlåtanden som rör straff och kriminalvård (UL4), integration (UL5) samt domstolsfrågor och nämndemän (UL6). Ordförande: Bosse Ringholm och Laila Naraghi Sekreterare: Joakim Edhborg och Mia Nikali Föredragande: Morgan Johansson och Mattias Ottosson Förslag och beslut TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 Ann Britt Grunewald Dalarna Bifall PS 2 L41 Conny J Johansson Göteborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS 3 L45:1 Christina Johansson Halland Bifall Bifall Bifall Bifall PS 4 L44:1 Bror Perjus Stockholms län Bifall Avslag Avslag Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Ett kriminalpolitiskt helhetsperspektiv. Dagordningens punkt 20 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område J Ekonomisk trygghet Föredragande: Lena Hallengren och Tomas Eneroth Ordförande: Ulla Lindqvist, Björn Sundin 15

16 Sekreterare: Oskar Magnusson, Pernilla Östberg Dagordningens punkt 20.1 Motioner och partistyrelsens utlåtanden som rör Sjukförsäkring och rehabilitering (UJ1) TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 J4:1 Dan Gabrielsson Skaraborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS. Med röstsiffrorna , 3 avstod. 2 J14:1 Jimmy Jansson Södermanland Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 3 J48:2 Markus Blomberg Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 3 J48:4 Markus Blomberg Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS. Med röstsiffrorna , 3 avstod. 4 J77 Kenneth Andersson Västerbotten Bifall PS Besvarad Besvarad Bifall PS 5 J17:1 Fredrik Rönning Dalarna Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 6 J26:11 Gunn Bredstedt Östergötland Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 7 J32:1 Anna Skarsjö Göteborg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 8 J31:1 Petra Larsson Stockholm Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 8 J31:2 Petra Larsson Stockholm Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 9 J22:1 Monica Enarsson Dalarna Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 10 J4:1 Jonas Nilsson Norra Älvsborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS. Med röstsiffrorna , 3 avstod. Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 20.1 Sjukförsäkring och rehabilitering. Dagordningens punkt 20.2 Motioner och partistyrelsens utlåtanden som rör Pensioner (UJ2) TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 1 J99:2 Siw Wittgren Ahl Göteborg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS. Med röstsiffrorna avstod 16

17 2 J102:3 Markus Blomberg Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 2 J102:4 Markus Blomberg Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 2 J90:2 Markus Blomberg Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 3 J99:2 Gert Anderson Göteborg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS. Med röstsiffrorna avstod Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 20.2 Pensioner. Dagordningens punkt 20.3 Motioner och partistyrelsens utlåtanden som rör Ekonomisk trygghet för familjer med barn (UJ3), En modern föräldraförsäkring (UJ4), Familjerätt (UJ5), Barnkonventionen (UJ6) Partistyrelsens förslag till ny skrivning: Nytt förslag till skrivningar rörande föräldraförsäkringen i Framtidskontraktet Barn behöver en nära relation till sina föräldrar. Därför är det viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Dessutom förbättras kvinnors ställning på arbetsmarknaden när alla förväntar sig att både kvinnor och män är hemma när barnen är små. För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor krävs en förändring i uttaget av föräldrapenningen. Vi socialdemokrater vill att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen ska den delas i tre lika delar. Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande mandatperioden är därför - jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod. Ett sätt är att knyta en ytterligare månad inom föräldraförsäkringen till respektive förälder. Förslag och beslut rörande skrivningar i framtidskontraktet TO Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag 1 Marlene Burwick Uppsala Län Bifall PS 2 Åsa Westlund Stockholms län Bifall PS 3 Maj Marlene Michaela Leo Östergötland Bifall PS 4 Annelie Karlsson Skåne Bifall PS 5 Lena Sommestad S-kvinnor Bifall PS Föredragandes förslag Kongressens beslut 17

18 6 Jonas Lennarthson Dalarna Bifall PS 7 Desiré Törnqvist Jönköpings län Bifall PS 8 Ing-Marie Elfström Stockholms län Bifall PS 9 Rikard Andersson Bohuslän Bifall PS 10 My Alnebratt Göteborg Bifall PS 11 Anette Lingmerth Kalmar Bifall PS 13 Jens Orback Stockholm Bifall PS 14 Erica Parkås Norra Älvsborg Bifall PS 15 Angelica Johannesson Jämtlands län Bifall PS, med tillägg: I första meningen i andra stycket. "För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor krävs ett intensivt arbete av arbetsmarknadens parter och en förändring i uttaget av föräldrapenningen". Avslag Avslag Bifall PS 16 Chaterina Holmberg Blekinge Bifall PS 17 Henrietta Serrate Kronoberg Bifall PS 18 Elisabeth Brandt Ygeman Stockholm Bifall PS 19 Marino Johan Wallsten Västmanland Bifall, samt bifall till PS förslag Besvarad Besvarad Bifall PS 20 Moa Neuman Stockholm Bifall PS 21 Eva Trygg Lindh Östergötland Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 22 Håkan Linnarsson Göteborg Bifall PS 23 Anders Lundell Kalmar län Bifall PS 24 Jacob Sandgren Södermanland Bifall PS 25 Ola Möller Skåne Bifall PS 26 Katarina Nyberg Finn Jämtland Bifall PS 27 Jytte Guteland Stockholm Bifall PS 28 Elina Gustavsson Blekinge Bifall PS 29 Yvonne Stålnacke Norrbotten Bifall PS 30 Jan Anders Palmqvist Blekinge Bifall PS 31 Jenny Breslin Gävleborg Bifall PS, med tillägg: Dessutom förbättras jämställdheten på arbetsmarknaden när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är Bifall Bifall Bifall PS 18

19 hemma när barnen är små. 32 Jan Johansson Västerbotten Avslag till PS reviderade förslag i Framtidskontraktet. 33 Gabriel Wikström SSU Bifall PS 34 Jonatan Hermansson Östergötland Bifall PS 35 Mattias Josefsson Älvsborgs södra Bifall PS 36 Zenitha Nordfjell Västernorrland Bifall PS 42 Jenny Breslin Gävleborg Bifall PS, med tilläggsyrkan sid 2, rad 2: Dessutom förbättras jämställdheten på arbetsmarknaden när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små. Avslag Avslag Bifall PS Bifall Bifall Bifall PS Kongressen beslutade att i övrigt fastställa avsnittet Framtidskontraktet, En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Förslag och beslut rörande motioner TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes Kongressens förslag beslut 15 J128:1 Frida Trollmyr Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 15 J128: 2 Frida Trollmyr Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 15 J128: 3 Frida Trollmyr Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 15 J128:4 Frida Trollmyr Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 20 J132:2 Erica Parkås Norra Älvsborg Bifall PS 27 J118:1 Marino Johan Västmanland Bifall, samt bifall till PS förslag Besvarad Besvarad Bifall PS Wallsten 29 J119:1 Eva Trygg Lindh Östergötland Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 32 J125:1 Jan Johansson Västerbotten Bifall Besvarad Avslag Bifall PS 42 Sid 2, Bifall Bifall Bifall PS rad 2. Jenny Breslin Gävleborg Bifall PS, med tilläggsyrkan: Dessutom förbättras jämställdheten på arbetsmarknaden när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små. 19

20 Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 20.3 Ekonomisk trygghet för familjer med barn, En modern föräldraförsäkring, Familjerätt samt Barnkonventionen. 20

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige Version: Beslutad version Med kunskaper växer Sverige 5 Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i gemenskap med andra. Alla

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola 2014-06-18 PM Ökat statligt ansvar för en jämlik skola En jämlik kunskapsskola Socialdemokratins fokus är att skapa en jämlik skola med höga kunskaper och bildning. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället,

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017

Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017 Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Lördagen den 8 april tema: Framtidspartiet 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla.

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla. Inledning Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Vår utgångspunkt är alla människors frihet att kunna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

En trygg, rättvis och lustfylld skola för alla alltid.

En trygg, rättvis och lustfylld skola för alla alltid. 1 I Nacka ska vi ha: En trygg, rättvis och lustfylld skola för alla alltid. Innehållsförteckning sid 1 Inledning 2 2. Skolan måste ge alla lika möjligheter. 3 3. En skola med verklig valmöjlighet och mångfald

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

F R A M T I D S KONTRAKTET POLITISKA PRIORITERINGAR

F R A M T I D S KONTRAKTET POLITISKA PRIORITERINGAR F R A M T I D S KONTRAKTET POLITISKA PRIORITERINGAR Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör

Läs mer

framtids Kontraktet politiska prioriteringar

framtids Kontraktet politiska prioriteringar framtids Kontraktet politiska prioriteringar Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan Sammanfattning I betänkandet behandlas budgetpropositionen utgiftsområde 16 (prop. 2006/07:1) såvitt avser

Läs mer

Framtidspolitik. för Sverige. med S i Ulricehamn

Framtidspolitik. för Sverige. med S i Ulricehamn Ulricehamn Framtidspolitik för Sverige med S i Ulricehamn Den 3-7 april samlas Socialdemokraterna till partikongress i Göteborg. Då möts ombud från hela landet för att fortsätta forma en politik för framtiden.

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi

Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi Tommy Waidelich, ekonomiskpolitisk talesperson Mikael Damberg, utbildningspolitisk talesperson 2011-10-03 Högre ambitioner för Sverige Mål

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON 28 AUGUSTI 2014 VI PRIORITERAR INVESTERINGAR I SKOLAN I varje budget har vi prioriterat mer resurser till skolan för en jämlik

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Beslutsprotokoll torsdag den 3 november bordlagda ärenden

Beslutsprotokoll torsdag den 3 november bordlagda ärenden Beslutsprotokoll torsdag den 3 november 2005 -bordlagda ärenden 9.2.1 Full sysselsättning, inledning bordlagt ärende Kongressordförande: Jörgen Linder, sekreterare Anders Lindberg och Lars Westbr Redaktionsutskottets

Läs mer

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Valprogram utbildning, kultur och fritid

Valprogram utbildning, kultur och fritid Valprogram 2014 - utbildning, kultur och fritid FÖRSKOLAN Viktigast för kvaliteten i förskolan är personalen. Det krävs därför fortsatta investeringar i kompetensutveckling för förskolans personal. Förskolans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

En utbildningspolitik för ett samhälle som förändras

En utbildningspolitik för ett samhälle som förändras En utbildningspolitik för ett samhälle som förändras - Socialdemokraternas lokala skolrådslag Ta gärna kontakt om synpunkter, förslag och idéer. Socialdemokraterna i Örebros lokala skolrådslag pågår fram

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Nationell kunskapsskola

Nationell kunskapsskola Tio argument för en Nationell kunskapsskola 2 Internationella undersökningar, nationella kunskapsutvärderingar och den allmänna opinionen säger samma sak den svenska skolan ger inte elever likvärdiga möjligheter

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna 2014-08-19 PM Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna Regeringen har konsekvent prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan. Resultatet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

2008 års ekonomiska vårproposition

2008 års ekonomiska vårproposition Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU3y 2008 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 13 maj 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005

Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005 Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005 9.4 Välfärd - nya behov, nya möjligheter 9.4.1 Politiska riktlinjer, Inledning Tjänstgörande ordförande Ulla Lindqvist och Karl-Petter Thorwaldsson, sekreterare:

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013

Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013 Förslags- och beslutprotokoll fört vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3 7 april 2013 Söndagens förhandlingar den 7 april Justeras: Justeras: Zenitha Nordfjell

Läs mer

Torsdagens förhandlingar den 4 april

Torsdagens förhandlingar den 4 april 1 Torsdagens förhandlingar den 4 april Kongressens förhandlingar inleddes klockan 08:33. Kongressen ajournerades för lunch klockan 12.04. Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 13:39. Kongressen

Läs mer