Bäve, kl. 8: Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande"

Transkript

1 KALLELSE Föredragningslista 1 (3) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, kl. 8: Information 13:00- Beslutsärenden Magnus Jacobsson Torhild Karlsson Ärende Dnr Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera Bjarne Rehnberg (FP) 2. Information 1. Fördjupad information om Skolbarnsomsorg Särskolan Stödenheten BUN/2012:5 Kl Kl Kl Karin Isaksson Erika Sternersson Lena Cederberg 2. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning Thomas Davidsson 3. Översyn av gällande regelverk för enskild pedagogisk omsorg BUN/2012:140 Lise-Lotte Bengtsson

2 KALLELSE Föredragningslista 2 (3) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Ärende Dnr Föredragande 3. Information Förvaltningschef 1. Årshjul BUN/2012:6 BUN/2011: Inspektionsärenden 3. Åtgärder för att minska arbetslösheten bland ungdomar Delrapport BUN/2012:746 Kl Britt Ahrin 4. Information - Ordförande 1. Fyrbodals Gymnasieskola BUN/2012:7 5. Övriga frågor Beslutsärenden kl Myndighetsutövning Elevärende BUN/2012:891 Kl Roger Hansson 7. Verksamhetsplan BUN/2012:10 Hans-Lennart Schylberg 8. Anslagsbindningsnivåer Thomas Davidsson 9. Styrkort - avslutande av uppdrag BUN/2012:18 Hans-Lennart Schylberg 10. Medborgarförslag från Yvonne Möller angående att skolteminstarten skall ske på onsdager istället för på måndagar BUN/2012:738 Kl Lise-Lotte Bengtsson 11. Kommunstyrelsens remiss: Inköpscentral - del av kommunens upphandlingsavdelning BUN/2012:657 Hans-Lennart Schylberg

3 KALLELSE Föredragningslista 3 (3) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Ärende Dnr Föredragande 12. Kommunstyrelsens remiss: nya övergripande miljömål BUN/2012:766 Hans-Lennart Schylberg 13. Skolinspektionen : Anmälan angående avgifter på Uddevalla gymnasieskola BUN/2012:847 Hans-Lennart Schylberg 14. Uppdrag - Inventering av uthyrningsbara BUN-lokaler - Förslag Östrabo 1 BUN/2011:684 Hans-Lennart Schylberg 15. Uppdrag från kommunstyrelsen: Bostadsförsörjning gällande nyanlända flyktingar BUN/2012:884 Hans-Lennart Schylberg 16. Anmälan om beslut fattade på nämndens vägnar BUN/2012:2 17. Kurser och konferenser Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Torhild Karlsson tel , e-post

4 PROTOKOLLSFÖRSLAG BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 1 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera Bjarne Rehnberg (FP). Justerandes signatur

5 PROTOKOLLSFÖRSLAG BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 2 Information (BUN/2012:5) 1. Fördjupad information - Skolbarnsomsorg - Särskolan - Stödenheten 2. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning 3. BUN/2012:140 Översyn av gällande regelverk för enskild pedagogisk omsorg Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING HANDLÄGGARE Tillsynssamordnare Mirsada Slijepcevic TELEFON Översyn av gällande regelverk för pedagogisk omsorg Sammanfattning Regelverk för enskilt familjedaghem med anställd personal antogs av Kommunfullmäktige den 12 november Vid denna tidpunkt fanns en möjlighet för kommunerna att ge bidrag till denna typ av verksamhet, men ingen skyldighet att göra det. Rätten att göra justeringar i regelverket, som inte är av principiell vikt, har delegerats till barn och utbildningsnämnden. Regelverket har justerats allteftersom lagstiftningen på området har förändrats och tillämpning av regelverket påvisat behovet av justeringar. Skollagen har förändrats och 2009 blev kommunerna skyldiga att lämna godkännande och bidrag till pedagogisk omsorg under vissa förutsättningar. Olika tolkningar finns av hur skollagen och förarbeten ska tolkas vad gäller kvalitetskrav på pedagogisk omsorg. Skolverket har haft i uppdrag att fatta beslut om Allmänna råd för pedagogisk omsorg. Dessa publicerades i september Tillsynsenheten lyfte i samband med tillsynsrapporten för höstterminen 2011 upp ett antal frågor där förtydliganden ansågs nödvändiga vad gäller pedagogisk omsorg. Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra en översyn av gällande regelverk för pedagogisk omsorg med slutdatum 1 juli Detta datum utgick från att de allmänna råden skulle vara beslutade då. Råden blev dock försenade och översynen kunde inte ske enligt den planerade tidsplanen. Eftersom lagstiftningen ändrats sedan 2008 och kommunens möjlighet att utge bidrag har övergått till en skyldighet att utge bidrag enligt vissa förutsättningar anses beslut om justerat regelverk falla inom barn och utbildningsnämndens kompetensområde och inte längre vara en fråga för kommunfullmäktige.

7 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Skolverkets allmänna råd med kommentarer om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta justerat regelverk för pedagogisk omsorg i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse PM samt att ge förvaltningen i uppdrag att justera de checklistor som används vid tillsynen så att de överensstämmer med regelverket. Ärendebeskrivning Pedagogisk omsorg infördes som ett begrepp i samband med införandet av barnomsorgpeng och allmän förskola för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115 och ersatte begreppet familjedaghem. Pedagogisk omsorg ingick som en del av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i skollagen. I samband med införandet av den nya skollagen 1 juli 2011 gjordes en förändring på så sätt att förskolan blev en egen skolform och pedagogisk omsorg blev en del av den verksamhet som beskrivs i skollagen i kapitel 25 som Annan pedagogisk verksamhet. I samband med detta förändrades lagstiftningen 2009 på så sätt att kommunen blev skyldig att godkänna ansökningar och utge bidrag om vissa förutsättningar är uppfyllda. Olika tolkningar finns av hur lagen och förarbeten ska tolkas vad gäller kvalitetskrav på verksamheten. Skolverket har haft ett uppdrag att publicera allmänna råd för pedagogisk omsorg för att göra det lättare för aktörer på området att tillämpa lagen. I den tidsplan som inledningsvis antogs var avsikten att nya allmänna råd skulle beslutas i juni Processen blev dock försenad vilket innebar att de allmänna råden publicerades först i september Hösten 2011 lämnade tillsynsenheten en tillsynsrapport angående genomförd tillsyn. I samband med detta har enheten lyft ett antal frågor där förtydligande anses nödvändig vad gäller pedagogisk omsorg, nämligen följande: Ett klargörande kring tolkningen av kraven av den anställda personalens kompetens Ett klargörande kring nivån av kunskaper i svenska språket

8 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Ett klargörande kring omfattningen av pedagogiskt material liksom hur bedömning av lokalernas utformning i förhållande till barngruppen ska göras Ett klargörande kring synen på barngruppernas sammansättning socialt, etniskt, köns- och åldersmässigt Ett klargörande av hur antalet externa barn ska bedömas och vad som anses vara ett omsorgsbehov Det fanns därför anledning att genomföra en översyn av gällande regelverk för pedagogisk omsorg. Översynen har koordinerats med Skolverkets arbete med allmänna råd. Översynen har hela tiden haft barnets bästa som utgångspunkt för arbetet. Kommunens nuvarande regelverk gör skillnad mellan pedagogisk omsorg där huvudmannen är den enda dagbarnvårdaren med egen barngrupp och pedagogisk omsorg där huvudmannen anställer dagbarnvårdare som jobbar för huvudmannens räkning. Varken skollagen eller de allmänna råden gör denna åtskillnad utan riktar sig till all personal inom pedagogisk omsorg. Det finns därför anledning att låta det reviderade regelverket omfatta all verksamhet, oavsett på vilket sätt verksamheten bedrivs. Lagstiftning m.m. 25 kapitlet i skollagen (2010:800) innehåller bestämmelser om annan pedagogisk verksamhet. Inom begreppet pedagogisk verksamhet ryms pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. Enligt 2 ska sådan omsorg genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Läroplanen för förskola ska vara vägledande för verksamheten. De övergripande målen för annan pedagogisk verksamhet bygger på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på. Bestämmelserna om barnets bästa ska vara utgångspunkt för verksamheten. I september 2012 gav Skolverket ut Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Dessa allmänna råd är rekommendationer om hur kommuner, enskilda huvudmän och personal kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och till att främja en enhetlig rättstillämpning.

9 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Råden bör alltså följas om inte kommuner, enskilda huvudmän och personal handlar på annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls. Enligt kvalitetskraven i kap skollagen ska verksamheten bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Av förarbetena till skollagen (Prop. 2009/10:165 sid ) framgår att regeringen anser att bestämmelser om verksamhetens kvalitet och därmed vilka krav som kan ställas på verksamheten måste framgå av lagen. Vidare sägs att för att skapa en verksamhet av god kvalitet måste hänsyn tas till strukturella faktorer som barngruppens storlek och personaltäthet. Detta samspelar i sin tur med personalens kompetens, lokalernas storlek och utformning samt barngruppens sammansättning socialt, etniskt, könsoch åldersmässigt. Förarbetena säger även att barngruppens sammansättning och storlek har en stor betydelse för barnens trivsel och utveckling och ger pedagogiska förutsättningar för verksamhetens utformning. Lokalerna ska vara anpassade för sitt ändamål. Dagbarnvårdare, annan personal, andra vuxna och barn i verksamheterna ska vistas i en säker, god och hälsosam miljö. Lokalernas storlek och utformning, miljö och material ska vara beskaffade så att uppgiften att ge en god pedagogisk verksamhet understöds och kan genomföras. Personalens kompetens och engagemang är den viktigaste faktorn för verksamhetens kvalitet. Kompetensen hör ihop med erfarenhet, utbildning, möjligheter till kompetensutveckling och tillgång till pedagogisk handledning. För att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet ska kunna tillgodoses bör dagbarnvårdare och personal i annan pedagogisk omsorg samt personal i öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds precis som idag ha en utbildning med inriktning mot barn eller erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller. Av regeringens proposition 2008/09:115 sid Barnomsorgpeng och allmän förskola framgår att bidrag får lämnas för barn i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar bara om minst lika många andra barn har tagits emot. I skälen till förslag förklarar regeringen: En huvudman för enskild pedagogisk omsorg ska kunna få bidrag även för barn vars förälder eller vårdnadshavare arbetar i verksamheten, dock inte för flera sådana barn än det antal barn som tas emot från andra familjer. Allmänna råd Följande sägs i de allmänna råden kring de frågor som tillsynsenheten lyft:

10 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Personalens kompetens (sid 29-30): Att ha erfarenhet av att arbeta med barn kan till exempel innebära att ha förvärvsarbetat eller arbetat ideellt med andra barn än sina egna i de åldrar som är aktuella för den verksamhet som ska bedrivas. I vad mån enbart föräldraerfarenhet kan anses vara tillräckligt får bedömas i det enskilda fallet. För att kunna arbeta inom pedagogisk omsorg är det viktigt att ha kompetens för att stimulera varje barns utveckling och lärande samt kompetens för att förbereda barnet för fortsatt lärande. Dessutom är det viktigt att ha kompetens för att på ett professionellt och positivt sätt bemöta båda sina egna och andras barn i en barngrupp. Utöver det är det viktigt att ha kompetens för att på ett professionellt sätt kunna samarbeta med de inskrivna barnens föräldrar eller vårdnadshavare. Personalens kompetens och engagemang är den viktigaste faktorn för verksamhetens kvalitet. Kompetensen hör utöver utbildning eller erfarenhet ihop med vilka möjligheter som finns till kompetensutveckling och pedagogisk handledning. Regelbunden handledning och stöd till personalen påverkar deras sätt att arbeta och därmed också barnens vardag. Det är därför angeläget att huvudmannen regelbundet ger personalen sådan kompetensutveckling och pedagogisk handledning som behövs för att de på bästa sätt ska kunna utföra sitt arbete. Kunskaper i svenska språket (sid 20-21) Enligt språklagen är svenska huvudspråk i Sverige. Som huvudspråk är svenska samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenska används och utvecklas. Barns språk och identitetsutveckling hänger samman, liksom språk och lärandet. Det ställer krav på verksamheten att dagligen erbjuda varje barn en rik och språkutvecklande miljö där barn kan lära tillsammans, av varandra och av engagerad personal. Som ett led i att förbereda barnen för fortsatt lärande är det viktigt att personalen har kompetens att stimulera barnens språkutveckling. I begreppet språkutveckling ingår både det svenska språket och modersmålet, när det är ett annat än svenska. Däremot har inte pedagogisk omsorg samma krav att arbeta med barnens modersmål, som förskolan och fritidshemmet har. Det är viktigt att personalen behärskar det svenska språket i den utsträckning som behövs för att utmana och stimulera barnens språkutveckling i svenska och förbereda barnen för fortsatt lärande. Pedagogiskt material och lokaler (sid 18 och 27) Det anges att de förutsättningar pedagogisk omsorg har för att genomföra verksamheten har betydelse för barns utveckling och lärande. Att persona-

11 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING len har kompetens at kommunicera med, utmana, stimulera och möta de yngre och de äldre barnen är en förutsättning för en god verksamhet som förbereder för fortsatt lärande. En annan aspekt för en god verksamhet är att det finns gott om material och redskap som inbjuder till att undersöka, utforska och leka samt kan användas på många olika sätt. Ytterligare en aspekt är att den fysiska miljön är trygg, säker, ändamålsenlig och tillgänglig för barn i de aktuella åldrarna. Det är viktigt att man i gruppsammansättningen beaktar att lokalerna är anpassade för de barn som ska vistas där. Det vill säga att det finns tillräckliga utrymmen för barnens aktiviteter samt att de är utformade så att de är säkra och överblickbara samt bidrar till att underlätta kontakten mellan personalen och barnen. Lokaler som är sämre anpassade till verksamheten kan istället behöva kompenser brister i den fysiska miljön genom att ha färre barn i gruppen. Barngruppens sammansättning (sid 25-26) Det finns inte någon bestämd gruppstorlek som är optimal i alla sammanhang. Det är inte möjligt att slå fast vilken gruppstorlek som är den bästa i alla sammanhang. Förutsättningarna för en bra verksamhet kan försämras med både en för stor och en för liten grupp. Det är därför viktigt att huvudmannen anpassar barngruppens sammansättning och storlek så att ett gruppinriktat arbetssätt som tillgodoser både det enskilda barnets och gruppens behov samt främjar ett positivt samspel mellan barnet och gruppen möjliggörs. Utbildad och erfaren personal har goda förutsättningar att arbeta med samspelet och relationerna i barngruppen och att möta, stödja, stimulera och utmana de barn som finns i barngruppen. Eftersom barnen kan vara i åldrarna 1-13 år är det viktigt att personalen kan möta olika åldrars behov samtidigt. Vilken kompetens personalen har är därför en viktig faktor för huvudmannen att ta hänsyn till vid utformningen av barngruppen. Det är viktigt att huvudmannen vid utformningen av barngruppen tar hänsyn till barnens ålder eftersom stora grupper kan få negativa effekter framför allt när det gäller de yngsta barnen som är beroende av täta och stabila vuxenkontakter. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till ålderssammansättningen i gruppen eftersom allt för stor åldersspridning kan medföra att personalen har svårt att tillgodose respektive barns behov. Andelen externa barn (sid 37) och omsorgsbehov (sid 11-12) När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får kommunen inte lämna bidrag för fler barn vill vårdnadshavaren än det antal barn till andra som har tagits emot.

12 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Vilka barn som kan tas emot i pedagogisk omsorg framgår av de bestämmelser som reglerar vilka som har rätt att tas emot i förskola eller i fritidshem. Förslag till justerat regelverk framgår av bilaga. Hans-Lennart Schylberg T.f. skolchef Mirsada Slijepcevic Tillsynssamordnare

13 1 (7) BARN OCH UTBILDNING Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg (Rödmarkeringarna är det som är ändrat. Vid den text som utgår är detta markerat) Regelverket gäller för alla huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg, oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Ansökan om bidrag Ställs till Barn och utbildningsförvaltningen, Uddevalla. (Ansökan kan ske när som helst under året UTGÅR). (Ansökan är kostnadsfri och ska innehålla namn på firman, den enskilda individen samt personnummer UTGÅR). Ansökan ska innehålla namn på huvudmannen och organisationsnummer/personnummer. F-skattsedel ska bifogas. (Adress för etablering) Lokaler Den föreslagna lokalen/lokalerna där barnen ska vistas ska beskrivas med hjälp av ritningar. Lokalerna ska vara ändamålsenliga utifrån barngruppen. Det ska finnas utrymme för lek och vila under tiden barnen är i verksamheten. Det ska finnas lek- och pedagogisk material som är anpassat för barngruppen i varje dagbarnsvårdarens hem. Även utemiljön ska beskrivas. Intyg om att räddningstjänsten eller motsvarande gjort en inspektion som innefattar säkerhet vid brand ska biläggas. Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Detta kontrolleras vid hembesök. Om lokalfrågan inte är löst vid ansökningstillfället, kan ansökan beviljas under förutsättning att ansökan kompletteras när lokalerna är bestämda. Inspektion sker efter komplettering. Om verksamheten ska flyttas till andra lokaler krävs ett nytt godkännande. BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc Utvecklingsenheten POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset E-POST

14 (7) BARN OCH UTBILDNING Om verksamheten bedrivs med anställd personal ska lokalerna hos den anställda personalen granskas av huvudmannen. Vid tillsynen kommer lokalerna att granskas av barn och utbildningsförvaltningen. Utbildning/erfarenhet/lämplighet för (den ansvarige - UTGÅR) huvudman och personal Huvudmannen ska ha lägst barnskötarutbildning eller motsvarande och bedömas lämplig - UTGÅR. Huvudman och personal ska uppfylla de kvalitetskrav som framgår av skollag, allmänna råd och detta regelverk. Huvudmannen och eventuell personal ska ha utbildning med inriktning mot barn eller minst ett års erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller. Om utbildning eller erfarenhet med att arbeta med barn saknas måste huvudmannen visa att huvudmannen och den eventuella personalen har sådana kunskaper att dessa är att jämställa med utbildning eller erfarenhet med att arbeta med barn. Huvudmannen ansvarar för att barnen får en god språkutveckling i svenska språket och att verksamheten har förutsättningar att förbereda barnen för fotsatt lärande. Detta innebär att kunskaperna i svenska språket hos huvudmannen och personalen ska vara på en sådan nivå att huvudmannen och personalen kan tillgodogöra sig läroplanen och andra styrdokument så att verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som finns beskrivna i skollagen, övriga styrdokument, de allmänna råden och detta regelverk. Huvudmannen ansvarar även för att personalen har kompetens att stimulera barns språkutveckling i modersmålet när detta är ett annat än svenska språket. Huvudmannen ska ha nödvändiga kunskaper för att kunna driva företag. Kompetens och adekvat erfarenhet ska beskrivas. Namn på minst två personer som kan lämna referenser ska lämnas. Utdrag ur belastningsregistret för huvudmannen ska bifogas. Om huvudmannen har anställd personal ansvarar huvudmannen i sin egenskap av arbetsgivare för att den anställda personalen lämnar ett utdrag ur belastningsregistret till huvudmannen. När en dagbarnvårdare ska anställas ska barn och utbildningsförvaltningen underrättas om namn m.m. på denna i särskild blankett. Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

15 (7) BARN OCH UTBILDNING Arbetsgivaren ska lämna en redogörelse över dagbarnvårdarens lämplighet. Arbetsgivaren ansvarar för att den anställda personalen lämnar ett utdrag ur belastningsregistret. (Om det finns hemmavarande barn under ett år i det hushåll där verksamheten bedrivs kan inte bidrag utgå för en barngrupp i det hushållet.utgår ) Organisation Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska organiseras. (Om en huvudman anser att bedriva flera verksamheter ska redogöras för hur många dagbarnvårdare som planeras att anställas, hur anställningsprocessen ska gå till liksom uppföljning av verksamheten UTGÅR). Om personal ska anställas ska huvudmannen ange hur många dagbarnvårdare som planeras att anställas, vilken övrig personal som ska anställas, hur anställningsprocessen ska gå till liksom uppföljning av verksamheten. Vikarie I ansökan ska anges hur vikariefrågan ska lösas. Den person som ska vara vikarie ska anges i ansökan för att en lämplighetsbedömning ska kunna göras. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas även för vikarie till barn och utbildningsförvaltningen. Detta gäller ej anställd personal utan endast den huvudman som driver verksamhet utan anställd personal. (Om dagbarnvårdaren själv är sjuk har de föräldrar som har barn hos dagbarnvårdaren rätt att få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan). Kvalitet Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska bedrivas och hur kvalitén ska garanteras. Beskrivningen ska innehålla koppling till relevant lagstiftning/styrdokument, Barnkonventionen och Skolverkets allmänna råd. Ansökan ska beskriva pedagogisk inriktning och kvalité ur ett barn- och föräldraperspektiv. Ansökan ska beskriva hur följande handlingsplaner/rutinbeskrivningar ska utarbetas och tillämpas: Uppdatering av barnlistor, föräldrars adresser och telefonnummer Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

16 (7) BARN OCH UTBILDNING Brandutrymning Säkerhet vid utflykter Rutiner för hantering av barn med skyddade personuppgifter Hantering av barn i behov av särskilt stöd Rutiner vid misstanke om att barn far illa Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen Rutiner för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i barnolycksfall Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall Budget En budget ska presenteras med beräknade intäkter och kostnader. Barn och utbildningsförvaltningen förbehåller sig rätten att göra en kontroll hos Skatteverket för att kontrollera att inga anmärkningar finns. Öppettider Barngrupp Föräldrarnas omsorgsbehov ska styra öppettiderna. Med omsorgsbehov avses arbetstid med tillägg för resor till och från arbetet. Verksamhet behöver inte erbjudas under obekväm arbetstid. Kommunens ramtider är styrande även för den enskilda verksamheten. Ansökan ska ange hur många platser som maximalt planeras att erbjudas hos varje personal och barngruppernas planerade sammansättning. Gruppen ska ha en lämplig sammansättning utifrån ålder och omsorgsbehov. Fler än sex barn i gruppen är inte lämpligt, såvida inte det finns särskilda skäl. Barnen ska ha fyllt ett år och kan ingå i verksamheten fram till (dess att de fyller 13 år - UTGÅR) och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. (Dagbarnvårdarens egna barn, som fyllt ett år men inte 13, får inräknas i barngruppen och generera ersättning. Antalet externa barn, det vill säga barn som inte tillhör hushållet, måste motsvara minst hälften av det totala antalet barn i gruppen för att ersättning för de egna barnen ska utgå. Exempel: I familjen finns 3 barn mellan ett och fem år. Två externa barn ingår i verksamheten. Ersättning betalas ut för de två yngsta barnen i hushållet samt för de två externa. Dagbarnvårdare som har egna barn mellan 1 och 3 år kan välja att Ansöka om vårdnadsbidrag för det barnet Låta det ingå i familjedaghemsverksamheten Ansöka om en förskoleplats Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

17 (7) BARN OCH UTBILDNING Ansöka om plats hos en annan huvudman till enskild pedagogisk omsorg Placera barn hos annan dagbarnvårdare, anställd i samma bolag, så länge regeln om maximalt 50 % egna barn i gruppen iakttas UTGÅR) Barn vars vårdnadshavare arbetar i pedagogisk omsorg, som fyllt ett år och till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, får inräknas i barngruppen och generera ersättning. Antalet barn till andra som har tagits emot i pedagogisk omsorg, det vill säga barn vars vårdnadshavare inte arbetar som dagbarnvårdare i samma pedagogiska omsorg (externa barn), måste motsvara minst hälften av det totala antalet barn i gruppen för att ersättning för de barnen vars vårdnadshavare arbetar i pedagogiska omsorgen ska utgå. Att minst hälften av antalet barn ska vara externa gäller både på huvudmannanivå och hos respektive dagbarnvårdare. Barnets personuppgifter ska anmälas till barn och utbildningsförvaltningen enligt gällande rutiner. (Ett barn kan bara ha en placering hos en dagbarnvårdare och inte räknas in i andra barngrupper UTGÅR.) För de vårdnadshavare som önskar delad placering mellan förskola och pedagogisk omsorg finns ett särskilt regelverk. Köhantering, föräldraavgifter m.m. Köhantering, uttag av föräldraavgifter, inskrivning av barn, och övrig administration sker enligt det regelverk som barn och utbildningsnämnden har beslutat om i särskild ordning. Huvudmannen beslutar själv om föräldraavgifter och hanterar administrationen. Avgifterna får inte överstiga maxtaxa. Måltider Verksamheten ska servera måltider i lämplig omfattning. Barn i behov av särskilt stöd Försäkringar Tilldelning av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd och modersmålsstöd i form av ekonomisk ersättning kan sökas hos förvaltningen. Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

18 (7) BARN OCH UTBILDNING De barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade via kommunens olycksfallsförsäkring. Den som söker bidrag tecknar egna försäkringar för person och egendom. Beslut om bidrag När ärendet är komplett ska beslut om rätt till bidrag fattas om verksamheten uppfyller föreskrivna förutsättningar. Beslutet gäller tills vidare. Bidrag utgår för alla barn vars vårdnadshavare arbetar i enskild pedagogisk omsorg under förutsättning att lika många barn till andra har tagits emot i samma pedagogiska omsorg (se ovan under punkt Barngrupp ). Från det att beslut om rätt till bidrag är fattat har verksamheten ett år på sig att starta sin verksamhet. Om detta inte sker måste en ny ansökan göras. Resurstilldelning sker enligt samma modell för den kommunala verksamhet som är jämförbar. Tillsyn Årsredovisning Enskild pedagogisk omsorg står under tillsyn av kommunen. Det betyder att kommunen när som helst kan besöka verksamheten/verksamheterna, begära in handlingar m.m. i syfte att kontrollera att verksamheten/verksamheterna bedrivs i enlighet med ansökan. Den ansvarige ska medverka till att tillsynen kan utövas. Kommunen ska årligen tillsändas den senaste årsredovisningen/bokslutet som den juridiska personen är skyldig att upprätta. Beslut om förändringar av verksamheten Beslut om upphörande av verksamheten Om verksamheten ska förändras i större omfattning, ska barn och utbildningsförvaltningen kontaktas omgående för att avgöra om förändringen kräver ett förnyat beslut om rätt till bidrag. Om verksamheten ska upphöra, ska Barn och utbildningsförvaltningen kontaktas omgående. Missförhållanden/återkallelse av tillstånd/rätten till bidrag Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

19 (7) BARN OCH UTBILDNING Om missförhållanden uppstår i verksamheten, och dessa inte rättas till efter påpekande, kan rätten till bidrag återkallas omgående. Eftersom det är huvudmannen som erhåller bidraget, måste all verksamhet upphöra om någon del av verksamheten missköts. De åtgärder som kan vidtas framgår av 26 kap skollagen. Rätten till bidrag återkallas även om villkoren för rätten till bidrag inte längre uppfylls eller huvudmannen försätts i konkurs eller är på obestånd. Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

20 PROTOKOLLSFÖRSLAG BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 3 Information - Förvaltningschef (BUN/2012:746) 1. Årshjul 2. Inspektionsärenden 3. BUN/2012:746 Åtgärder för att minska arbetslösheten bland ungdomar - Delrapport Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer