Bäve, kl. 8: Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande"

Transkript

1 KALLELSE Föredragningslista 1 (3) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, kl. 8: Information 13:00- Beslutsärenden Magnus Jacobsson Torhild Karlsson Ärende Dnr Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera Bjarne Rehnberg (FP) 2. Information 1. Fördjupad information om Skolbarnsomsorg Särskolan Stödenheten BUN/2012:5 Kl Kl Kl Karin Isaksson Erika Sternersson Lena Cederberg 2. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning Thomas Davidsson 3. Översyn av gällande regelverk för enskild pedagogisk omsorg BUN/2012:140 Lise-Lotte Bengtsson

2 KALLELSE Föredragningslista 2 (3) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Ärende Dnr Föredragande 3. Information Förvaltningschef 1. Årshjul BUN/2012:6 BUN/2011: Inspektionsärenden 3. Åtgärder för att minska arbetslösheten bland ungdomar Delrapport BUN/2012:746 Kl Britt Ahrin 4. Information - Ordförande 1. Fyrbodals Gymnasieskola BUN/2012:7 5. Övriga frågor Beslutsärenden kl Myndighetsutövning Elevärende BUN/2012:891 Kl Roger Hansson 7. Verksamhetsplan BUN/2012:10 Hans-Lennart Schylberg 8. Anslagsbindningsnivåer Thomas Davidsson 9. Styrkort - avslutande av uppdrag BUN/2012:18 Hans-Lennart Schylberg 10. Medborgarförslag från Yvonne Möller angående att skolteminstarten skall ske på onsdager istället för på måndagar BUN/2012:738 Kl Lise-Lotte Bengtsson 11. Kommunstyrelsens remiss: Inköpscentral - del av kommunens upphandlingsavdelning BUN/2012:657 Hans-Lennart Schylberg

3 KALLELSE Föredragningslista 3 (3) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Ärende Dnr Föredragande 12. Kommunstyrelsens remiss: nya övergripande miljömål BUN/2012:766 Hans-Lennart Schylberg 13. Skolinspektionen : Anmälan angående avgifter på Uddevalla gymnasieskola BUN/2012:847 Hans-Lennart Schylberg 14. Uppdrag - Inventering av uthyrningsbara BUN-lokaler - Förslag Östrabo 1 BUN/2011:684 Hans-Lennart Schylberg 15. Uppdrag från kommunstyrelsen: Bostadsförsörjning gällande nyanlända flyktingar BUN/2012:884 Hans-Lennart Schylberg 16. Anmälan om beslut fattade på nämndens vägnar BUN/2012:2 17. Kurser och konferenser Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Torhild Karlsson tel , e-post

4 PROTOKOLLSFÖRSLAG BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 1 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera Bjarne Rehnberg (FP). Justerandes signatur

5 PROTOKOLLSFÖRSLAG BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 2 Information (BUN/2012:5) 1. Fördjupad information - Skolbarnsomsorg - Särskolan - Stödenheten 2. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning 3. BUN/2012:140 Översyn av gällande regelverk för enskild pedagogisk omsorg Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING HANDLÄGGARE Tillsynssamordnare Mirsada Slijepcevic TELEFON Översyn av gällande regelverk för pedagogisk omsorg Sammanfattning Regelverk för enskilt familjedaghem med anställd personal antogs av Kommunfullmäktige den 12 november Vid denna tidpunkt fanns en möjlighet för kommunerna att ge bidrag till denna typ av verksamhet, men ingen skyldighet att göra det. Rätten att göra justeringar i regelverket, som inte är av principiell vikt, har delegerats till barn och utbildningsnämnden. Regelverket har justerats allteftersom lagstiftningen på området har förändrats och tillämpning av regelverket påvisat behovet av justeringar. Skollagen har förändrats och 2009 blev kommunerna skyldiga att lämna godkännande och bidrag till pedagogisk omsorg under vissa förutsättningar. Olika tolkningar finns av hur skollagen och förarbeten ska tolkas vad gäller kvalitetskrav på pedagogisk omsorg. Skolverket har haft i uppdrag att fatta beslut om Allmänna råd för pedagogisk omsorg. Dessa publicerades i september Tillsynsenheten lyfte i samband med tillsynsrapporten för höstterminen 2011 upp ett antal frågor där förtydliganden ansågs nödvändiga vad gäller pedagogisk omsorg. Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra en översyn av gällande regelverk för pedagogisk omsorg med slutdatum 1 juli Detta datum utgick från att de allmänna råden skulle vara beslutade då. Råden blev dock försenade och översynen kunde inte ske enligt den planerade tidsplanen. Eftersom lagstiftningen ändrats sedan 2008 och kommunens möjlighet att utge bidrag har övergått till en skyldighet att utge bidrag enligt vissa förutsättningar anses beslut om justerat regelverk falla inom barn och utbildningsnämndens kompetensområde och inte längre vara en fråga för kommunfullmäktige.

7 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Skolverkets allmänna råd med kommentarer om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta justerat regelverk för pedagogisk omsorg i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse PM samt att ge förvaltningen i uppdrag att justera de checklistor som används vid tillsynen så att de överensstämmer med regelverket. Ärendebeskrivning Pedagogisk omsorg infördes som ett begrepp i samband med införandet av barnomsorgpeng och allmän förskola för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115 och ersatte begreppet familjedaghem. Pedagogisk omsorg ingick som en del av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i skollagen. I samband med införandet av den nya skollagen 1 juli 2011 gjordes en förändring på så sätt att förskolan blev en egen skolform och pedagogisk omsorg blev en del av den verksamhet som beskrivs i skollagen i kapitel 25 som Annan pedagogisk verksamhet. I samband med detta förändrades lagstiftningen 2009 på så sätt att kommunen blev skyldig att godkänna ansökningar och utge bidrag om vissa förutsättningar är uppfyllda. Olika tolkningar finns av hur lagen och förarbeten ska tolkas vad gäller kvalitetskrav på verksamheten. Skolverket har haft ett uppdrag att publicera allmänna råd för pedagogisk omsorg för att göra det lättare för aktörer på området att tillämpa lagen. I den tidsplan som inledningsvis antogs var avsikten att nya allmänna råd skulle beslutas i juni Processen blev dock försenad vilket innebar att de allmänna råden publicerades först i september Hösten 2011 lämnade tillsynsenheten en tillsynsrapport angående genomförd tillsyn. I samband med detta har enheten lyft ett antal frågor där förtydligande anses nödvändig vad gäller pedagogisk omsorg, nämligen följande: Ett klargörande kring tolkningen av kraven av den anställda personalens kompetens Ett klargörande kring nivån av kunskaper i svenska språket

8 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Ett klargörande kring omfattningen av pedagogiskt material liksom hur bedömning av lokalernas utformning i förhållande till barngruppen ska göras Ett klargörande kring synen på barngruppernas sammansättning socialt, etniskt, köns- och åldersmässigt Ett klargörande av hur antalet externa barn ska bedömas och vad som anses vara ett omsorgsbehov Det fanns därför anledning att genomföra en översyn av gällande regelverk för pedagogisk omsorg. Översynen har koordinerats med Skolverkets arbete med allmänna råd. Översynen har hela tiden haft barnets bästa som utgångspunkt för arbetet. Kommunens nuvarande regelverk gör skillnad mellan pedagogisk omsorg där huvudmannen är den enda dagbarnvårdaren med egen barngrupp och pedagogisk omsorg där huvudmannen anställer dagbarnvårdare som jobbar för huvudmannens räkning. Varken skollagen eller de allmänna råden gör denna åtskillnad utan riktar sig till all personal inom pedagogisk omsorg. Det finns därför anledning att låta det reviderade regelverket omfatta all verksamhet, oavsett på vilket sätt verksamheten bedrivs. Lagstiftning m.m. 25 kapitlet i skollagen (2010:800) innehåller bestämmelser om annan pedagogisk verksamhet. Inom begreppet pedagogisk verksamhet ryms pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. Enligt 2 ska sådan omsorg genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Läroplanen för förskola ska vara vägledande för verksamheten. De övergripande målen för annan pedagogisk verksamhet bygger på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på. Bestämmelserna om barnets bästa ska vara utgångspunkt för verksamheten. I september 2012 gav Skolverket ut Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Dessa allmänna råd är rekommendationer om hur kommuner, enskilda huvudmän och personal kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och till att främja en enhetlig rättstillämpning.

9 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Råden bör alltså följas om inte kommuner, enskilda huvudmän och personal handlar på annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls. Enligt kvalitetskraven i kap skollagen ska verksamheten bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Av förarbetena till skollagen (Prop. 2009/10:165 sid ) framgår att regeringen anser att bestämmelser om verksamhetens kvalitet och därmed vilka krav som kan ställas på verksamheten måste framgå av lagen. Vidare sägs att för att skapa en verksamhet av god kvalitet måste hänsyn tas till strukturella faktorer som barngruppens storlek och personaltäthet. Detta samspelar i sin tur med personalens kompetens, lokalernas storlek och utformning samt barngruppens sammansättning socialt, etniskt, könsoch åldersmässigt. Förarbetena säger även att barngruppens sammansättning och storlek har en stor betydelse för barnens trivsel och utveckling och ger pedagogiska förutsättningar för verksamhetens utformning. Lokalerna ska vara anpassade för sitt ändamål. Dagbarnvårdare, annan personal, andra vuxna och barn i verksamheterna ska vistas i en säker, god och hälsosam miljö. Lokalernas storlek och utformning, miljö och material ska vara beskaffade så att uppgiften att ge en god pedagogisk verksamhet understöds och kan genomföras. Personalens kompetens och engagemang är den viktigaste faktorn för verksamhetens kvalitet. Kompetensen hör ihop med erfarenhet, utbildning, möjligheter till kompetensutveckling och tillgång till pedagogisk handledning. För att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet ska kunna tillgodoses bör dagbarnvårdare och personal i annan pedagogisk omsorg samt personal i öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds precis som idag ha en utbildning med inriktning mot barn eller erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller. Av regeringens proposition 2008/09:115 sid Barnomsorgpeng och allmän förskola framgår att bidrag får lämnas för barn i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar bara om minst lika många andra barn har tagits emot. I skälen till förslag förklarar regeringen: En huvudman för enskild pedagogisk omsorg ska kunna få bidrag även för barn vars förälder eller vårdnadshavare arbetar i verksamheten, dock inte för flera sådana barn än det antal barn som tas emot från andra familjer. Allmänna råd Följande sägs i de allmänna råden kring de frågor som tillsynsenheten lyft:

10 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Personalens kompetens (sid 29-30): Att ha erfarenhet av att arbeta med barn kan till exempel innebära att ha förvärvsarbetat eller arbetat ideellt med andra barn än sina egna i de åldrar som är aktuella för den verksamhet som ska bedrivas. I vad mån enbart föräldraerfarenhet kan anses vara tillräckligt får bedömas i det enskilda fallet. För att kunna arbeta inom pedagogisk omsorg är det viktigt att ha kompetens för att stimulera varje barns utveckling och lärande samt kompetens för att förbereda barnet för fortsatt lärande. Dessutom är det viktigt att ha kompetens för att på ett professionellt och positivt sätt bemöta båda sina egna och andras barn i en barngrupp. Utöver det är det viktigt att ha kompetens för att på ett professionellt sätt kunna samarbeta med de inskrivna barnens föräldrar eller vårdnadshavare. Personalens kompetens och engagemang är den viktigaste faktorn för verksamhetens kvalitet. Kompetensen hör utöver utbildning eller erfarenhet ihop med vilka möjligheter som finns till kompetensutveckling och pedagogisk handledning. Regelbunden handledning och stöd till personalen påverkar deras sätt att arbeta och därmed också barnens vardag. Det är därför angeläget att huvudmannen regelbundet ger personalen sådan kompetensutveckling och pedagogisk handledning som behövs för att de på bästa sätt ska kunna utföra sitt arbete. Kunskaper i svenska språket (sid 20-21) Enligt språklagen är svenska huvudspråk i Sverige. Som huvudspråk är svenska samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenska används och utvecklas. Barns språk och identitetsutveckling hänger samman, liksom språk och lärandet. Det ställer krav på verksamheten att dagligen erbjuda varje barn en rik och språkutvecklande miljö där barn kan lära tillsammans, av varandra och av engagerad personal. Som ett led i att förbereda barnen för fortsatt lärande är det viktigt att personalen har kompetens att stimulera barnens språkutveckling. I begreppet språkutveckling ingår både det svenska språket och modersmålet, när det är ett annat än svenska. Däremot har inte pedagogisk omsorg samma krav att arbeta med barnens modersmål, som förskolan och fritidshemmet har. Det är viktigt att personalen behärskar det svenska språket i den utsträckning som behövs för att utmana och stimulera barnens språkutveckling i svenska och förbereda barnen för fortsatt lärande. Pedagogiskt material och lokaler (sid 18 och 27) Det anges att de förutsättningar pedagogisk omsorg har för att genomföra verksamheten har betydelse för barns utveckling och lärande. Att persona-

11 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING len har kompetens at kommunicera med, utmana, stimulera och möta de yngre och de äldre barnen är en förutsättning för en god verksamhet som förbereder för fortsatt lärande. En annan aspekt för en god verksamhet är att det finns gott om material och redskap som inbjuder till att undersöka, utforska och leka samt kan användas på många olika sätt. Ytterligare en aspekt är att den fysiska miljön är trygg, säker, ändamålsenlig och tillgänglig för barn i de aktuella åldrarna. Det är viktigt att man i gruppsammansättningen beaktar att lokalerna är anpassade för de barn som ska vistas där. Det vill säga att det finns tillräckliga utrymmen för barnens aktiviteter samt att de är utformade så att de är säkra och överblickbara samt bidrar till att underlätta kontakten mellan personalen och barnen. Lokaler som är sämre anpassade till verksamheten kan istället behöva kompenser brister i den fysiska miljön genom att ha färre barn i gruppen. Barngruppens sammansättning (sid 25-26) Det finns inte någon bestämd gruppstorlek som är optimal i alla sammanhang. Det är inte möjligt att slå fast vilken gruppstorlek som är den bästa i alla sammanhang. Förutsättningarna för en bra verksamhet kan försämras med både en för stor och en för liten grupp. Det är därför viktigt att huvudmannen anpassar barngruppens sammansättning och storlek så att ett gruppinriktat arbetssätt som tillgodoser både det enskilda barnets och gruppens behov samt främjar ett positivt samspel mellan barnet och gruppen möjliggörs. Utbildad och erfaren personal har goda förutsättningar att arbeta med samspelet och relationerna i barngruppen och att möta, stödja, stimulera och utmana de barn som finns i barngruppen. Eftersom barnen kan vara i åldrarna 1-13 år är det viktigt att personalen kan möta olika åldrars behov samtidigt. Vilken kompetens personalen har är därför en viktig faktor för huvudmannen att ta hänsyn till vid utformningen av barngruppen. Det är viktigt att huvudmannen vid utformningen av barngruppen tar hänsyn till barnens ålder eftersom stora grupper kan få negativa effekter framför allt när det gäller de yngsta barnen som är beroende av täta och stabila vuxenkontakter. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till ålderssammansättningen i gruppen eftersom allt för stor åldersspridning kan medföra att personalen har svårt att tillgodose respektive barns behov. Andelen externa barn (sid 37) och omsorgsbehov (sid 11-12) När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får kommunen inte lämna bidrag för fler barn vill vårdnadshavaren än det antal barn till andra som har tagits emot.

12 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Vilka barn som kan tas emot i pedagogisk omsorg framgår av de bestämmelser som reglerar vilka som har rätt att tas emot i förskola eller i fritidshem. Förslag till justerat regelverk framgår av bilaga. Hans-Lennart Schylberg T.f. skolchef Mirsada Slijepcevic Tillsynssamordnare

13 1 (7) BARN OCH UTBILDNING Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg (Rödmarkeringarna är det som är ändrat. Vid den text som utgår är detta markerat) Regelverket gäller för alla huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg, oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Ansökan om bidrag Ställs till Barn och utbildningsförvaltningen, Uddevalla. (Ansökan kan ske när som helst under året UTGÅR). (Ansökan är kostnadsfri och ska innehålla namn på firman, den enskilda individen samt personnummer UTGÅR). Ansökan ska innehålla namn på huvudmannen och organisationsnummer/personnummer. F-skattsedel ska bifogas. (Adress för etablering) Lokaler Den föreslagna lokalen/lokalerna där barnen ska vistas ska beskrivas med hjälp av ritningar. Lokalerna ska vara ändamålsenliga utifrån barngruppen. Det ska finnas utrymme för lek och vila under tiden barnen är i verksamheten. Det ska finnas lek- och pedagogisk material som är anpassat för barngruppen i varje dagbarnsvårdarens hem. Även utemiljön ska beskrivas. Intyg om att räddningstjänsten eller motsvarande gjort en inspektion som innefattar säkerhet vid brand ska biläggas. Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Detta kontrolleras vid hembesök. Om lokalfrågan inte är löst vid ansökningstillfället, kan ansökan beviljas under förutsättning att ansökan kompletteras när lokalerna är bestämda. Inspektion sker efter komplettering. Om verksamheten ska flyttas till andra lokaler krävs ett nytt godkännande. BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc Utvecklingsenheten POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset E-POST

14 (7) BARN OCH UTBILDNING Om verksamheten bedrivs med anställd personal ska lokalerna hos den anställda personalen granskas av huvudmannen. Vid tillsynen kommer lokalerna att granskas av barn och utbildningsförvaltningen. Utbildning/erfarenhet/lämplighet för (den ansvarige - UTGÅR) huvudman och personal Huvudmannen ska ha lägst barnskötarutbildning eller motsvarande och bedömas lämplig - UTGÅR. Huvudman och personal ska uppfylla de kvalitetskrav som framgår av skollag, allmänna råd och detta regelverk. Huvudmannen och eventuell personal ska ha utbildning med inriktning mot barn eller minst ett års erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller. Om utbildning eller erfarenhet med att arbeta med barn saknas måste huvudmannen visa att huvudmannen och den eventuella personalen har sådana kunskaper att dessa är att jämställa med utbildning eller erfarenhet med att arbeta med barn. Huvudmannen ansvarar för att barnen får en god språkutveckling i svenska språket och att verksamheten har förutsättningar att förbereda barnen för fotsatt lärande. Detta innebär att kunskaperna i svenska språket hos huvudmannen och personalen ska vara på en sådan nivå att huvudmannen och personalen kan tillgodogöra sig läroplanen och andra styrdokument så att verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som finns beskrivna i skollagen, övriga styrdokument, de allmänna råden och detta regelverk. Huvudmannen ansvarar även för att personalen har kompetens att stimulera barns språkutveckling i modersmålet när detta är ett annat än svenska språket. Huvudmannen ska ha nödvändiga kunskaper för att kunna driva företag. Kompetens och adekvat erfarenhet ska beskrivas. Namn på minst två personer som kan lämna referenser ska lämnas. Utdrag ur belastningsregistret för huvudmannen ska bifogas. Om huvudmannen har anställd personal ansvarar huvudmannen i sin egenskap av arbetsgivare för att den anställda personalen lämnar ett utdrag ur belastningsregistret till huvudmannen. När en dagbarnvårdare ska anställas ska barn och utbildningsförvaltningen underrättas om namn m.m. på denna i särskild blankett. Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

15 (7) BARN OCH UTBILDNING Arbetsgivaren ska lämna en redogörelse över dagbarnvårdarens lämplighet. Arbetsgivaren ansvarar för att den anställda personalen lämnar ett utdrag ur belastningsregistret. (Om det finns hemmavarande barn under ett år i det hushåll där verksamheten bedrivs kan inte bidrag utgå för en barngrupp i det hushållet.utgår ) Organisation Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska organiseras. (Om en huvudman anser att bedriva flera verksamheter ska redogöras för hur många dagbarnvårdare som planeras att anställas, hur anställningsprocessen ska gå till liksom uppföljning av verksamheten UTGÅR). Om personal ska anställas ska huvudmannen ange hur många dagbarnvårdare som planeras att anställas, vilken övrig personal som ska anställas, hur anställningsprocessen ska gå till liksom uppföljning av verksamheten. Vikarie I ansökan ska anges hur vikariefrågan ska lösas. Den person som ska vara vikarie ska anges i ansökan för att en lämplighetsbedömning ska kunna göras. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas även för vikarie till barn och utbildningsförvaltningen. Detta gäller ej anställd personal utan endast den huvudman som driver verksamhet utan anställd personal. (Om dagbarnvårdaren själv är sjuk har de föräldrar som har barn hos dagbarnvårdaren rätt att få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan). Kvalitet Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska bedrivas och hur kvalitén ska garanteras. Beskrivningen ska innehålla koppling till relevant lagstiftning/styrdokument, Barnkonventionen och Skolverkets allmänna råd. Ansökan ska beskriva pedagogisk inriktning och kvalité ur ett barn- och föräldraperspektiv. Ansökan ska beskriva hur följande handlingsplaner/rutinbeskrivningar ska utarbetas och tillämpas: Uppdatering av barnlistor, föräldrars adresser och telefonnummer Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

16 (7) BARN OCH UTBILDNING Brandutrymning Säkerhet vid utflykter Rutiner för hantering av barn med skyddade personuppgifter Hantering av barn i behov av särskilt stöd Rutiner vid misstanke om att barn far illa Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen Rutiner för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i barnolycksfall Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall Budget En budget ska presenteras med beräknade intäkter och kostnader. Barn och utbildningsförvaltningen förbehåller sig rätten att göra en kontroll hos Skatteverket för att kontrollera att inga anmärkningar finns. Öppettider Barngrupp Föräldrarnas omsorgsbehov ska styra öppettiderna. Med omsorgsbehov avses arbetstid med tillägg för resor till och från arbetet. Verksamhet behöver inte erbjudas under obekväm arbetstid. Kommunens ramtider är styrande även för den enskilda verksamheten. Ansökan ska ange hur många platser som maximalt planeras att erbjudas hos varje personal och barngruppernas planerade sammansättning. Gruppen ska ha en lämplig sammansättning utifrån ålder och omsorgsbehov. Fler än sex barn i gruppen är inte lämpligt, såvida inte det finns särskilda skäl. Barnen ska ha fyllt ett år och kan ingå i verksamheten fram till (dess att de fyller 13 år - UTGÅR) och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. (Dagbarnvårdarens egna barn, som fyllt ett år men inte 13, får inräknas i barngruppen och generera ersättning. Antalet externa barn, det vill säga barn som inte tillhör hushållet, måste motsvara minst hälften av det totala antalet barn i gruppen för att ersättning för de egna barnen ska utgå. Exempel: I familjen finns 3 barn mellan ett och fem år. Två externa barn ingår i verksamheten. Ersättning betalas ut för de två yngsta barnen i hushållet samt för de två externa. Dagbarnvårdare som har egna barn mellan 1 och 3 år kan välja att Ansöka om vårdnadsbidrag för det barnet Låta det ingå i familjedaghemsverksamheten Ansöka om en förskoleplats Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

17 (7) BARN OCH UTBILDNING Ansöka om plats hos en annan huvudman till enskild pedagogisk omsorg Placera barn hos annan dagbarnvårdare, anställd i samma bolag, så länge regeln om maximalt 50 % egna barn i gruppen iakttas UTGÅR) Barn vars vårdnadshavare arbetar i pedagogisk omsorg, som fyllt ett år och till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, får inräknas i barngruppen och generera ersättning. Antalet barn till andra som har tagits emot i pedagogisk omsorg, det vill säga barn vars vårdnadshavare inte arbetar som dagbarnvårdare i samma pedagogiska omsorg (externa barn), måste motsvara minst hälften av det totala antalet barn i gruppen för att ersättning för de barnen vars vårdnadshavare arbetar i pedagogiska omsorgen ska utgå. Att minst hälften av antalet barn ska vara externa gäller både på huvudmannanivå och hos respektive dagbarnvårdare. Barnets personuppgifter ska anmälas till barn och utbildningsförvaltningen enligt gällande rutiner. (Ett barn kan bara ha en placering hos en dagbarnvårdare och inte räknas in i andra barngrupper UTGÅR.) För de vårdnadshavare som önskar delad placering mellan förskola och pedagogisk omsorg finns ett särskilt regelverk. Köhantering, föräldraavgifter m.m. Köhantering, uttag av föräldraavgifter, inskrivning av barn, och övrig administration sker enligt det regelverk som barn och utbildningsnämnden har beslutat om i särskild ordning. Huvudmannen beslutar själv om föräldraavgifter och hanterar administrationen. Avgifterna får inte överstiga maxtaxa. Måltider Verksamheten ska servera måltider i lämplig omfattning. Barn i behov av särskilt stöd Försäkringar Tilldelning av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd och modersmålsstöd i form av ekonomisk ersättning kan sökas hos förvaltningen. Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

18 (7) BARN OCH UTBILDNING De barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade via kommunens olycksfallsförsäkring. Den som söker bidrag tecknar egna försäkringar för person och egendom. Beslut om bidrag När ärendet är komplett ska beslut om rätt till bidrag fattas om verksamheten uppfyller föreskrivna förutsättningar. Beslutet gäller tills vidare. Bidrag utgår för alla barn vars vårdnadshavare arbetar i enskild pedagogisk omsorg under förutsättning att lika många barn till andra har tagits emot i samma pedagogiska omsorg (se ovan under punkt Barngrupp ). Från det att beslut om rätt till bidrag är fattat har verksamheten ett år på sig att starta sin verksamhet. Om detta inte sker måste en ny ansökan göras. Resurstilldelning sker enligt samma modell för den kommunala verksamhet som är jämförbar. Tillsyn Årsredovisning Enskild pedagogisk omsorg står under tillsyn av kommunen. Det betyder att kommunen när som helst kan besöka verksamheten/verksamheterna, begära in handlingar m.m. i syfte att kontrollera att verksamheten/verksamheterna bedrivs i enlighet med ansökan. Den ansvarige ska medverka till att tillsynen kan utövas. Kommunen ska årligen tillsändas den senaste årsredovisningen/bokslutet som den juridiska personen är skyldig att upprätta. Beslut om förändringar av verksamheten Beslut om upphörande av verksamheten Om verksamheten ska förändras i större omfattning, ska barn och utbildningsförvaltningen kontaktas omgående för att avgöra om förändringen kräver ett förnyat beslut om rätt till bidrag. Om verksamheten ska upphöra, ska Barn och utbildningsförvaltningen kontaktas omgående. Missförhållanden/återkallelse av tillstånd/rätten till bidrag Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

19 (7) BARN OCH UTBILDNING Om missförhållanden uppstår i verksamheten, och dessa inte rättas till efter påpekande, kan rätten till bidrag återkallas omgående. Eftersom det är huvudmannen som erhåller bidraget, måste all verksamhet upphöra om någon del av verksamheten missköts. De åtgärder som kan vidtas framgår av 26 kap skollagen. Rätten till bidrag återkallas även om villkoren för rätten till bidrag inte längre uppfylls eller huvudmannen försätts i konkurs eller är på obestånd. Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

20 PROTOKOLLSFÖRSLAG BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 3 Information - Förvaltningschef (BUN/2012:746) 1. Årshjul 2. Inspektionsärenden 3. BUN/2012:746 Åtgärder för att minska arbetslösheten bland ungdomar - Delrapport Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående förskola

Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående förskola 1 (6) Ansökan om bidrag Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående förskola Ställs till Barn och utbildningsförvaltningen, 451 81 Uddevalla. Ansökan kan ske när som helst under året. Ansökan ska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg

Regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn och utbildning Regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg Riktlinjerna beskriver villkor och rutiner som gäller för godkännande och rätt till bidrag för enskild

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Utbildningsnämnden Datum: 2017-01-05 Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2(6) Innehållsförteckning Ansökningsförfarande... 3 Förutsättningar för att bli godkänd... 3 Beslut...

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer efter KS beslut 2012-08-27 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för Enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem Typ av dokument Riktlinjer

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Reviderade Riktlinjer

Reviderade Riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-08 25 (Reviderade riktlinjer med anledning av ny skollag, 2010:800) Reviderade Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola fritidshem

Läs mer

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun Antagna i barn- och skolnämnden 2011-05-23, Bsn 49, reviderade 2012-06-08

Läs mer

Vad är pedagogisk omsorg?

Vad är pedagogisk omsorg? Vad är pedagogisk omsorg? Annan pedagogisk verksamhet eller pedagogisk omsorg? Samlingsbegrepp Föräldrar väljer Ska stimulera barns utveckling och lärande Främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman

Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman YTTRANDE Utbildningsnämnden Datum: Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman 2(6) Innehållsförteckning Ansökningsförfarande... 3 Förutsättningar för att bli godkänd...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem BARN- OCH UTBILDNING Rev. 201202 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap 5 skollagen ska den som vill driva en förskola eller

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Gäller fr. o m 2013-03-01 Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2010-03-15 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Typ av dokument Riktlinjer Beslutat av kommunfullmäktige Beslutsdatum

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg TJÄNSTESKRIVELSE 2013-05-14 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Syfte Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Referensdokument Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2013 Uppföljning Vid ändring

Läs mer

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby Gäller från 1 januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-08 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret/Ledning BUN/2016:485 Anna Olofsson Carstedt 016-710 15 11 1 (4) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande angående

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Familjedaghem kännetecknas av att en dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en liten grupp barn.

Familjedaghem kännetecknas av att en dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en liten grupp barn. Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem och inte heller öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Pedagogisk omsorg kan

Läs mer

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg (Dnr 12BUN328) Riktlinjer 2013-10-02 115 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående Pedagogisk omsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden 2015-05-01 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg fr o m 1 maj 2015 Sidan 1 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet på Fårö.

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet på Fårö. 1 (1) Handläggare Karin Sandberg Täpp Telefon +46 (0)498 26 94 63 E-post karin.sandberg-tapp@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-05-04 Tjänsteutlåtande Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg Fr.o.m. 1 januari 2013 Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Kultur- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Antagen 2009-12-09 Datum Kultur- och utbildningsförvaltningen 2009-11-05 2(5) Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. 5 Skollagen samt Partille kommuns regler för fristående förskola/fritidshem Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Ansökan från den fristående pedagogiska omsorgen Rådjurets familjedaghem om bidrag till enligt 25 kap 10 skollagen (2018:800) UN-2016/167

Ansökan från den fristående pedagogiska omsorgen Rådjurets familjedaghem om bidrag till enligt 25 kap 10 skollagen (2018:800) UN-2016/167 Utdrag ur utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2017-05-29 76 Ansökan från den fristående pedagogiska omsorgen Rådjurets familjedaghem om bidrag till enligt 25 kap 10 skollagen (2018:800) UN-2016/167

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen.

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Ange namn på verksamheten Ange planerat startdatum Ange totalt antal platser Ange antal platser/dagbarnvårdare

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Tjänsteskrivelse Att starta enskild förskoleverksamhet i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Att starta enskild förskoleverksamhet i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-07-01 DNR BUN 2015.399 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Att

Läs mer

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj Utbildning 1 (10)

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juni 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj Utbildning 1 (10) 1 (10) Utbildning Riktlinjer för godkännande av fristående huvudmän Dnr: Un 2014/160 Ansvarig Maria Kvist Upprättad av Maria Kvist Upprättad den 2014-04-29 Reviderad den Riktlinjer för godkännande av fristående

Läs mer

Förutsättningar för godkännande av fristående förskola

Förutsättningar för godkännande av fristående förskola 1 (6) Sigtuna kommun Barn- och ungdomsförvaltningen 2013-03-06 Förutsättningar för godkännande av fristående förskola Ett godkännande ska lämnas om den som ansöker har förutsättningar att följa de föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem

Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-09-09 SID 1 (5) BUN/2015:691 TJÄNSTESKRIVELSE Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg LULEÅ KOMMUN Dnr 0 (12) Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller fr.o.m. 2016-08-01 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer och policy för prövning och godkännande av fristående förskola enligt 2 kap 5 Skollagen

Riktlinjer och policy för prövning och godkännande av fristående förskola enligt 2 kap 5 Skollagen 1 Riktlinjer och policy för prövning och godkännande av fristående förskola enligt 2 kap 5 Skollagen 1. Godkännande För att få driva fristående förskola krävs godkännande enligt skollagen 2 kap. 5. Barn-

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskolor 1. Godkännande Enligt skollagen 2 kap 5 ska den som vill driva en förskola

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer anordnare fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Sida 2 av 6 1. Inledning Riktlinjerna beskriver de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola, fritidshem

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. Svar på Skolinspektionens inspektionsra p- port gällande kommunala förskolor i Skä r- holmens stadsdelsförvaltning.

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING. Svar på Skolinspektionens inspektionsra p- port gällande kommunala förskolor i Skä r- holmens stadsdelsförvaltning. SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN BARN, UNGA OCH FRITI D TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2011-11-30 Handläggare: Ellika Eriksson Telefon: 08-508 24 401 Bilaga 7 Svar på Skolinspektionens inspektionsra

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Föreliggande genomlysning utgör ett första steg i detta arbete.

Föreliggande genomlysning utgör ett första steg i detta arbete. Uppsala KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomson Giggi 2016-03-21 UBN-2016-0860 Utbildningsnämnden Genomlysning av modersmål i förskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA

RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA STENUNGSUNDS KOMMUN STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA Typ av dokument Riktlinjer Dokumentägare Avdelningschef för förskola Beslut av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun

Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun 2010-02-25 Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun BARN OCH UTBILDNING 1 Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommuns regi Från och med 1

Läs mer

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid DATUM DNR 2016-10-17 UN/2016:549 Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid Antaget av utbildningsnämnden den 22 november 2016 och gällande från 1 januari 2017. 2 (9) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Krav för

Läs mer

Svar på motion "Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och familjen

Svar på motion Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och familjen Kommunstyrelsen 2017-04-10 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:576 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (5) Kommunstyrelsen Svar på motion "Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll

Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll Avdelning: Lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-04-29

Läs mer

Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01

Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01 1 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.3.5) Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01 Dokumenttyp Normer och föreskrifter Ämnesområde Barnomsorg Ägare/ansvarig Antagen av KF 1998-01-29 2 Revisions datum

Läs mer

Ansökan om godkännande av köregler

Ansökan om godkännande av köregler 2017-01-30 Handläggare Anna Boman Kultur- och utbildningssektorn/avd styrning och kvalitet 2017UTN/0003 Utbildningsnämnden Ansökan om godkännande av köregler Förslag till beslut - Förskolan Lärs anslutning

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Torshälla stads nämnd 2016-12-13 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:150 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ge föräldrar

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Barnomsorgspeng 1 juli 2009

Barnomsorgspeng 1 juli 2009 Barnomsorgspeng 1 juli 2009 Barnomsorgspeng Kommunerna blir skyldiga att ge bidrag till enskilda familjedaghem, flerfamiljssystem och andra pedagogiska verksamhetsformer. En barnomsorgspeng ger föräldrar

Läs mer

Enskild skolbarnsomsorg

Enskild skolbarnsomsorg Villkor och rätt till bidrag för Enskild skolbarnsomsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG Riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg fastställs av Barn- och ungdomsnämnden, e-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se Beslutad 2011-06-22,

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Remiss från kommunstyrelsen KS /2008

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Remiss från kommunstyrelsen KS /2008 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-08-11 Handläggare: Ingegerd Appelgren Telefon: 08-508 13 144 Till SDN 2008-08-28 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.

Läs mer

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800)

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800) Regler och riktlinjer för enskild huvudman att bedriva pedagogisk omsorg/förskola/fritidshem i Lilla Edets kommun (reviderad av utbildningsnämnden 2014-05-22) Enligt Skollagen (2010:800) Inledning Den

Läs mer