Bäve, kl. 8: Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande"

Transkript

1 KALLELSE Föredragningslista 1 (3) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, kl. 8: Information 13:00- Beslutsärenden Magnus Jacobsson Torhild Karlsson Ärende Dnr Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera Bjarne Rehnberg (FP) 2. Information 1. Fördjupad information om Skolbarnsomsorg Särskolan Stödenheten BUN/2012:5 Kl Kl Kl Karin Isaksson Erika Sternersson Lena Cederberg 2. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning Thomas Davidsson 3. Översyn av gällande regelverk för enskild pedagogisk omsorg BUN/2012:140 Lise-Lotte Bengtsson

2 KALLELSE Föredragningslista 2 (3) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Ärende Dnr Föredragande 3. Information Förvaltningschef 1. Årshjul BUN/2012:6 BUN/2011: Inspektionsärenden 3. Åtgärder för att minska arbetslösheten bland ungdomar Delrapport BUN/2012:746 Kl Britt Ahrin 4. Information - Ordförande 1. Fyrbodals Gymnasieskola BUN/2012:7 5. Övriga frågor Beslutsärenden kl Myndighetsutövning Elevärende BUN/2012:891 Kl Roger Hansson 7. Verksamhetsplan BUN/2012:10 Hans-Lennart Schylberg 8. Anslagsbindningsnivåer Thomas Davidsson 9. Styrkort - avslutande av uppdrag BUN/2012:18 Hans-Lennart Schylberg 10. Medborgarförslag från Yvonne Möller angående att skolteminstarten skall ske på onsdager istället för på måndagar BUN/2012:738 Kl Lise-Lotte Bengtsson 11. Kommunstyrelsens remiss: Inköpscentral - del av kommunens upphandlingsavdelning BUN/2012:657 Hans-Lennart Schylberg

3 KALLELSE Föredragningslista 3 (3) BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Ärende Dnr Föredragande 12. Kommunstyrelsens remiss: nya övergripande miljömål BUN/2012:766 Hans-Lennart Schylberg 13. Skolinspektionen : Anmälan angående avgifter på Uddevalla gymnasieskola BUN/2012:847 Hans-Lennart Schylberg 14. Uppdrag - Inventering av uthyrningsbara BUN-lokaler - Förslag Östrabo 1 BUN/2011:684 Hans-Lennart Schylberg 15. Uppdrag från kommunstyrelsen: Bostadsförsörjning gällande nyanlända flyktingar BUN/2012:884 Hans-Lennart Schylberg 16. Anmälan om beslut fattade på nämndens vägnar BUN/2012:2 17. Kurser och konferenser Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Torhild Karlsson tel , e-post

4 PROTOKOLLSFÖRSLAG BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 1 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera Bjarne Rehnberg (FP). Justerandes signatur

5 PROTOKOLLSFÖRSLAG BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 2 Information (BUN/2012:5) 1. Fördjupad information - Skolbarnsomsorg - Särskolan - Stödenheten 2. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning 3. BUN/2012:140 Översyn av gällande regelverk för enskild pedagogisk omsorg Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING HANDLÄGGARE Tillsynssamordnare Mirsada Slijepcevic TELEFON Översyn av gällande regelverk för pedagogisk omsorg Sammanfattning Regelverk för enskilt familjedaghem med anställd personal antogs av Kommunfullmäktige den 12 november Vid denna tidpunkt fanns en möjlighet för kommunerna att ge bidrag till denna typ av verksamhet, men ingen skyldighet att göra det. Rätten att göra justeringar i regelverket, som inte är av principiell vikt, har delegerats till barn och utbildningsnämnden. Regelverket har justerats allteftersom lagstiftningen på området har förändrats och tillämpning av regelverket påvisat behovet av justeringar. Skollagen har förändrats och 2009 blev kommunerna skyldiga att lämna godkännande och bidrag till pedagogisk omsorg under vissa förutsättningar. Olika tolkningar finns av hur skollagen och förarbeten ska tolkas vad gäller kvalitetskrav på pedagogisk omsorg. Skolverket har haft i uppdrag att fatta beslut om Allmänna råd för pedagogisk omsorg. Dessa publicerades i september Tillsynsenheten lyfte i samband med tillsynsrapporten för höstterminen 2011 upp ett antal frågor där förtydliganden ansågs nödvändiga vad gäller pedagogisk omsorg. Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra en översyn av gällande regelverk för pedagogisk omsorg med slutdatum 1 juli Detta datum utgick från att de allmänna råden skulle vara beslutade då. Råden blev dock försenade och översynen kunde inte ske enligt den planerade tidsplanen. Eftersom lagstiftningen ändrats sedan 2008 och kommunens möjlighet att utge bidrag har övergått till en skyldighet att utge bidrag enligt vissa förutsättningar anses beslut om justerat regelverk falla inom barn och utbildningsnämndens kompetensområde och inte längre vara en fråga för kommunfullmäktige.

7 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse PM Skolverkets allmänna råd med kommentarer om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta justerat regelverk för pedagogisk omsorg i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse PM samt att ge förvaltningen i uppdrag att justera de checklistor som används vid tillsynen så att de överensstämmer med regelverket. Ärendebeskrivning Pedagogisk omsorg infördes som ett begrepp i samband med införandet av barnomsorgpeng och allmän förskola för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115 och ersatte begreppet familjedaghem. Pedagogisk omsorg ingick som en del av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i skollagen. I samband med införandet av den nya skollagen 1 juli 2011 gjordes en förändring på så sätt att förskolan blev en egen skolform och pedagogisk omsorg blev en del av den verksamhet som beskrivs i skollagen i kapitel 25 som Annan pedagogisk verksamhet. I samband med detta förändrades lagstiftningen 2009 på så sätt att kommunen blev skyldig att godkänna ansökningar och utge bidrag om vissa förutsättningar är uppfyllda. Olika tolkningar finns av hur lagen och förarbeten ska tolkas vad gäller kvalitetskrav på verksamheten. Skolverket har haft ett uppdrag att publicera allmänna råd för pedagogisk omsorg för att göra det lättare för aktörer på området att tillämpa lagen. I den tidsplan som inledningsvis antogs var avsikten att nya allmänna råd skulle beslutas i juni Processen blev dock försenad vilket innebar att de allmänna råden publicerades först i september Hösten 2011 lämnade tillsynsenheten en tillsynsrapport angående genomförd tillsyn. I samband med detta har enheten lyft ett antal frågor där förtydligande anses nödvändig vad gäller pedagogisk omsorg, nämligen följande: Ett klargörande kring tolkningen av kraven av den anställda personalens kompetens Ett klargörande kring nivån av kunskaper i svenska språket

8 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Ett klargörande kring omfattningen av pedagogiskt material liksom hur bedömning av lokalernas utformning i förhållande till barngruppen ska göras Ett klargörande kring synen på barngruppernas sammansättning socialt, etniskt, köns- och åldersmässigt Ett klargörande av hur antalet externa barn ska bedömas och vad som anses vara ett omsorgsbehov Det fanns därför anledning att genomföra en översyn av gällande regelverk för pedagogisk omsorg. Översynen har koordinerats med Skolverkets arbete med allmänna råd. Översynen har hela tiden haft barnets bästa som utgångspunkt för arbetet. Kommunens nuvarande regelverk gör skillnad mellan pedagogisk omsorg där huvudmannen är den enda dagbarnvårdaren med egen barngrupp och pedagogisk omsorg där huvudmannen anställer dagbarnvårdare som jobbar för huvudmannens räkning. Varken skollagen eller de allmänna råden gör denna åtskillnad utan riktar sig till all personal inom pedagogisk omsorg. Det finns därför anledning att låta det reviderade regelverket omfatta all verksamhet, oavsett på vilket sätt verksamheten bedrivs. Lagstiftning m.m. 25 kapitlet i skollagen (2010:800) innehåller bestämmelser om annan pedagogisk verksamhet. Inom begreppet pedagogisk verksamhet ryms pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. Enligt 2 ska sådan omsorg genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Läroplanen för förskola ska vara vägledande för verksamheten. De övergripande målen för annan pedagogisk verksamhet bygger på de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på. Bestämmelserna om barnets bästa ska vara utgångspunkt för verksamheten. I september 2012 gav Skolverket ut Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Dessa allmänna råd är rekommendationer om hur kommuner, enskilda huvudmän och personal kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och till att främja en enhetlig rättstillämpning.

9 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Råden bör alltså följas om inte kommuner, enskilda huvudmän och personal handlar på annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls. Enligt kvalitetskraven i kap skollagen ska verksamheten bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Av förarbetena till skollagen (Prop. 2009/10:165 sid ) framgår att regeringen anser att bestämmelser om verksamhetens kvalitet och därmed vilka krav som kan ställas på verksamheten måste framgå av lagen. Vidare sägs att för att skapa en verksamhet av god kvalitet måste hänsyn tas till strukturella faktorer som barngruppens storlek och personaltäthet. Detta samspelar i sin tur med personalens kompetens, lokalernas storlek och utformning samt barngruppens sammansättning socialt, etniskt, könsoch åldersmässigt. Förarbetena säger även att barngruppens sammansättning och storlek har en stor betydelse för barnens trivsel och utveckling och ger pedagogiska förutsättningar för verksamhetens utformning. Lokalerna ska vara anpassade för sitt ändamål. Dagbarnvårdare, annan personal, andra vuxna och barn i verksamheterna ska vistas i en säker, god och hälsosam miljö. Lokalernas storlek och utformning, miljö och material ska vara beskaffade så att uppgiften att ge en god pedagogisk verksamhet understöds och kan genomföras. Personalens kompetens och engagemang är den viktigaste faktorn för verksamhetens kvalitet. Kompetensen hör ihop med erfarenhet, utbildning, möjligheter till kompetensutveckling och tillgång till pedagogisk handledning. För att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet ska kunna tillgodoses bör dagbarnvårdare och personal i annan pedagogisk omsorg samt personal i öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds precis som idag ha en utbildning med inriktning mot barn eller erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller. Av regeringens proposition 2008/09:115 sid Barnomsorgpeng och allmän förskola framgår att bidrag får lämnas för barn i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar bara om minst lika många andra barn har tagits emot. I skälen till förslag förklarar regeringen: En huvudman för enskild pedagogisk omsorg ska kunna få bidrag även för barn vars förälder eller vårdnadshavare arbetar i verksamheten, dock inte för flera sådana barn än det antal barn som tas emot från andra familjer. Allmänna råd Följande sägs i de allmänna råden kring de frågor som tillsynsenheten lyft:

10 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Personalens kompetens (sid 29-30): Att ha erfarenhet av att arbeta med barn kan till exempel innebära att ha förvärvsarbetat eller arbetat ideellt med andra barn än sina egna i de åldrar som är aktuella för den verksamhet som ska bedrivas. I vad mån enbart föräldraerfarenhet kan anses vara tillräckligt får bedömas i det enskilda fallet. För att kunna arbeta inom pedagogisk omsorg är det viktigt att ha kompetens för att stimulera varje barns utveckling och lärande samt kompetens för att förbereda barnet för fortsatt lärande. Dessutom är det viktigt att ha kompetens för att på ett professionellt och positivt sätt bemöta båda sina egna och andras barn i en barngrupp. Utöver det är det viktigt att ha kompetens för att på ett professionellt sätt kunna samarbeta med de inskrivna barnens föräldrar eller vårdnadshavare. Personalens kompetens och engagemang är den viktigaste faktorn för verksamhetens kvalitet. Kompetensen hör utöver utbildning eller erfarenhet ihop med vilka möjligheter som finns till kompetensutveckling och pedagogisk handledning. Regelbunden handledning och stöd till personalen påverkar deras sätt att arbeta och därmed också barnens vardag. Det är därför angeläget att huvudmannen regelbundet ger personalen sådan kompetensutveckling och pedagogisk handledning som behövs för att de på bästa sätt ska kunna utföra sitt arbete. Kunskaper i svenska språket (sid 20-21) Enligt språklagen är svenska huvudspråk i Sverige. Som huvudspråk är svenska samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenska används och utvecklas. Barns språk och identitetsutveckling hänger samman, liksom språk och lärandet. Det ställer krav på verksamheten att dagligen erbjuda varje barn en rik och språkutvecklande miljö där barn kan lära tillsammans, av varandra och av engagerad personal. Som ett led i att förbereda barnen för fortsatt lärande är det viktigt att personalen har kompetens att stimulera barnens språkutveckling. I begreppet språkutveckling ingår både det svenska språket och modersmålet, när det är ett annat än svenska. Däremot har inte pedagogisk omsorg samma krav att arbeta med barnens modersmål, som förskolan och fritidshemmet har. Det är viktigt att personalen behärskar det svenska språket i den utsträckning som behövs för att utmana och stimulera barnens språkutveckling i svenska och förbereda barnen för fortsatt lärande. Pedagogiskt material och lokaler (sid 18 och 27) Det anges att de förutsättningar pedagogisk omsorg har för att genomföra verksamheten har betydelse för barns utveckling och lärande. Att persona-

11 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING len har kompetens at kommunicera med, utmana, stimulera och möta de yngre och de äldre barnen är en förutsättning för en god verksamhet som förbereder för fortsatt lärande. En annan aspekt för en god verksamhet är att det finns gott om material och redskap som inbjuder till att undersöka, utforska och leka samt kan användas på många olika sätt. Ytterligare en aspekt är att den fysiska miljön är trygg, säker, ändamålsenlig och tillgänglig för barn i de aktuella åldrarna. Det är viktigt att man i gruppsammansättningen beaktar att lokalerna är anpassade för de barn som ska vistas där. Det vill säga att det finns tillräckliga utrymmen för barnens aktiviteter samt att de är utformade så att de är säkra och överblickbara samt bidrar till att underlätta kontakten mellan personalen och barnen. Lokaler som är sämre anpassade till verksamheten kan istället behöva kompenser brister i den fysiska miljön genom att ha färre barn i gruppen. Barngruppens sammansättning (sid 25-26) Det finns inte någon bestämd gruppstorlek som är optimal i alla sammanhang. Det är inte möjligt att slå fast vilken gruppstorlek som är den bästa i alla sammanhang. Förutsättningarna för en bra verksamhet kan försämras med både en för stor och en för liten grupp. Det är därför viktigt att huvudmannen anpassar barngruppens sammansättning och storlek så att ett gruppinriktat arbetssätt som tillgodoser både det enskilda barnets och gruppens behov samt främjar ett positivt samspel mellan barnet och gruppen möjliggörs. Utbildad och erfaren personal har goda förutsättningar att arbeta med samspelet och relationerna i barngruppen och att möta, stödja, stimulera och utmana de barn som finns i barngruppen. Eftersom barnen kan vara i åldrarna 1-13 år är det viktigt att personalen kan möta olika åldrars behov samtidigt. Vilken kompetens personalen har är därför en viktig faktor för huvudmannen att ta hänsyn till vid utformningen av barngruppen. Det är viktigt att huvudmannen vid utformningen av barngruppen tar hänsyn till barnens ålder eftersom stora grupper kan få negativa effekter framför allt när det gäller de yngsta barnen som är beroende av täta och stabila vuxenkontakter. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till ålderssammansättningen i gruppen eftersom allt för stor åldersspridning kan medföra att personalen har svårt att tillgodose respektive barns behov. Andelen externa barn (sid 37) och omsorgsbehov (sid 11-12) När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får kommunen inte lämna bidrag för fler barn vill vårdnadshavaren än det antal barn till andra som har tagits emot.

12 TJÄNSTESKRIVELSE PM (7) DNR BUN/2012:140 BARN OCH UTBILDNING Vilka barn som kan tas emot i pedagogisk omsorg framgår av de bestämmelser som reglerar vilka som har rätt att tas emot i förskola eller i fritidshem. Förslag till justerat regelverk framgår av bilaga. Hans-Lennart Schylberg T.f. skolchef Mirsada Slijepcevic Tillsynssamordnare

13 1 (7) BARN OCH UTBILDNING Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg (Rödmarkeringarna är det som är ändrat. Vid den text som utgår är detta markerat) Regelverket gäller för alla huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg, oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Ansökan om bidrag Ställs till Barn och utbildningsförvaltningen, Uddevalla. (Ansökan kan ske när som helst under året UTGÅR). (Ansökan är kostnadsfri och ska innehålla namn på firman, den enskilda individen samt personnummer UTGÅR). Ansökan ska innehålla namn på huvudmannen och organisationsnummer/personnummer. F-skattsedel ska bifogas. (Adress för etablering) Lokaler Den föreslagna lokalen/lokalerna där barnen ska vistas ska beskrivas med hjälp av ritningar. Lokalerna ska vara ändamålsenliga utifrån barngruppen. Det ska finnas utrymme för lek och vila under tiden barnen är i verksamheten. Det ska finnas lek- och pedagogisk material som är anpassat för barngruppen i varje dagbarnsvårdarens hem. Även utemiljön ska beskrivas. Intyg om att räddningstjänsten eller motsvarande gjort en inspektion som innefattar säkerhet vid brand ska biläggas. Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Detta kontrolleras vid hembesök. Om lokalfrågan inte är löst vid ansökningstillfället, kan ansökan beviljas under förutsättning att ansökan kompletteras när lokalerna är bestämda. Inspektion sker efter komplettering. Om verksamheten ska flyttas till andra lokaler krävs ett nytt godkännande. BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc Utvecklingsenheten POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset E-POST

14 (7) BARN OCH UTBILDNING Om verksamheten bedrivs med anställd personal ska lokalerna hos den anställda personalen granskas av huvudmannen. Vid tillsynen kommer lokalerna att granskas av barn och utbildningsförvaltningen. Utbildning/erfarenhet/lämplighet för (den ansvarige - UTGÅR) huvudman och personal Huvudmannen ska ha lägst barnskötarutbildning eller motsvarande och bedömas lämplig - UTGÅR. Huvudman och personal ska uppfylla de kvalitetskrav som framgår av skollag, allmänna råd och detta regelverk. Huvudmannen och eventuell personal ska ha utbildning med inriktning mot barn eller minst ett års erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller. Om utbildning eller erfarenhet med att arbeta med barn saknas måste huvudmannen visa att huvudmannen och den eventuella personalen har sådana kunskaper att dessa är att jämställa med utbildning eller erfarenhet med att arbeta med barn. Huvudmannen ansvarar för att barnen får en god språkutveckling i svenska språket och att verksamheten har förutsättningar att förbereda barnen för fotsatt lärande. Detta innebär att kunskaperna i svenska språket hos huvudmannen och personalen ska vara på en sådan nivå att huvudmannen och personalen kan tillgodogöra sig läroplanen och andra styrdokument så att verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som finns beskrivna i skollagen, övriga styrdokument, de allmänna råden och detta regelverk. Huvudmannen ansvarar även för att personalen har kompetens att stimulera barns språkutveckling i modersmålet när detta är ett annat än svenska språket. Huvudmannen ska ha nödvändiga kunskaper för att kunna driva företag. Kompetens och adekvat erfarenhet ska beskrivas. Namn på minst två personer som kan lämna referenser ska lämnas. Utdrag ur belastningsregistret för huvudmannen ska bifogas. Om huvudmannen har anställd personal ansvarar huvudmannen i sin egenskap av arbetsgivare för att den anställda personalen lämnar ett utdrag ur belastningsregistret till huvudmannen. När en dagbarnvårdare ska anställas ska barn och utbildningsförvaltningen underrättas om namn m.m. på denna i särskild blankett. Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

15 (7) BARN OCH UTBILDNING Arbetsgivaren ska lämna en redogörelse över dagbarnvårdarens lämplighet. Arbetsgivaren ansvarar för att den anställda personalen lämnar ett utdrag ur belastningsregistret. (Om det finns hemmavarande barn under ett år i det hushåll där verksamheten bedrivs kan inte bidrag utgå för en barngrupp i det hushållet.utgår ) Organisation Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska organiseras. (Om en huvudman anser att bedriva flera verksamheter ska redogöras för hur många dagbarnvårdare som planeras att anställas, hur anställningsprocessen ska gå till liksom uppföljning av verksamheten UTGÅR). Om personal ska anställas ska huvudmannen ange hur många dagbarnvårdare som planeras att anställas, vilken övrig personal som ska anställas, hur anställningsprocessen ska gå till liksom uppföljning av verksamheten. Vikarie I ansökan ska anges hur vikariefrågan ska lösas. Den person som ska vara vikarie ska anges i ansökan för att en lämplighetsbedömning ska kunna göras. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas även för vikarie till barn och utbildningsförvaltningen. Detta gäller ej anställd personal utan endast den huvudman som driver verksamhet utan anställd personal. (Om dagbarnvårdaren själv är sjuk har de föräldrar som har barn hos dagbarnvårdaren rätt att få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan). Kvalitet Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska bedrivas och hur kvalitén ska garanteras. Beskrivningen ska innehålla koppling till relevant lagstiftning/styrdokument, Barnkonventionen och Skolverkets allmänna råd. Ansökan ska beskriva pedagogisk inriktning och kvalité ur ett barn- och föräldraperspektiv. Ansökan ska beskriva hur följande handlingsplaner/rutinbeskrivningar ska utarbetas och tillämpas: Uppdatering av barnlistor, föräldrars adresser och telefonnummer Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

16 (7) BARN OCH UTBILDNING Brandutrymning Säkerhet vid utflykter Rutiner för hantering av barn med skyddade personuppgifter Hantering av barn i behov av särskilt stöd Rutiner vid misstanke om att barn far illa Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen Rutiner för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i barnolycksfall Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall Budget En budget ska presenteras med beräknade intäkter och kostnader. Barn och utbildningsförvaltningen förbehåller sig rätten att göra en kontroll hos Skatteverket för att kontrollera att inga anmärkningar finns. Öppettider Barngrupp Föräldrarnas omsorgsbehov ska styra öppettiderna. Med omsorgsbehov avses arbetstid med tillägg för resor till och från arbetet. Verksamhet behöver inte erbjudas under obekväm arbetstid. Kommunens ramtider är styrande även för den enskilda verksamheten. Ansökan ska ange hur många platser som maximalt planeras att erbjudas hos varje personal och barngruppernas planerade sammansättning. Gruppen ska ha en lämplig sammansättning utifrån ålder och omsorgsbehov. Fler än sex barn i gruppen är inte lämpligt, såvida inte det finns särskilda skäl. Barnen ska ha fyllt ett år och kan ingå i verksamheten fram till (dess att de fyller 13 år - UTGÅR) och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. (Dagbarnvårdarens egna barn, som fyllt ett år men inte 13, får inräknas i barngruppen och generera ersättning. Antalet externa barn, det vill säga barn som inte tillhör hushållet, måste motsvara minst hälften av det totala antalet barn i gruppen för att ersättning för de egna barnen ska utgå. Exempel: I familjen finns 3 barn mellan ett och fem år. Två externa barn ingår i verksamheten. Ersättning betalas ut för de två yngsta barnen i hushållet samt för de två externa. Dagbarnvårdare som har egna barn mellan 1 och 3 år kan välja att Ansöka om vårdnadsbidrag för det barnet Låta det ingå i familjedaghemsverksamheten Ansöka om en förskoleplats Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

17 (7) BARN OCH UTBILDNING Ansöka om plats hos en annan huvudman till enskild pedagogisk omsorg Placera barn hos annan dagbarnvårdare, anställd i samma bolag, så länge regeln om maximalt 50 % egna barn i gruppen iakttas UTGÅR) Barn vars vårdnadshavare arbetar i pedagogisk omsorg, som fyllt ett år och till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, får inräknas i barngruppen och generera ersättning. Antalet barn till andra som har tagits emot i pedagogisk omsorg, det vill säga barn vars vårdnadshavare inte arbetar som dagbarnvårdare i samma pedagogiska omsorg (externa barn), måste motsvara minst hälften av det totala antalet barn i gruppen för att ersättning för de barnen vars vårdnadshavare arbetar i pedagogiska omsorgen ska utgå. Att minst hälften av antalet barn ska vara externa gäller både på huvudmannanivå och hos respektive dagbarnvårdare. Barnets personuppgifter ska anmälas till barn och utbildningsförvaltningen enligt gällande rutiner. (Ett barn kan bara ha en placering hos en dagbarnvårdare och inte räknas in i andra barngrupper UTGÅR.) För de vårdnadshavare som önskar delad placering mellan förskola och pedagogisk omsorg finns ett särskilt regelverk. Köhantering, föräldraavgifter m.m. Köhantering, uttag av föräldraavgifter, inskrivning av barn, och övrig administration sker enligt det regelverk som barn och utbildningsnämnden har beslutat om i särskild ordning. Huvudmannen beslutar själv om föräldraavgifter och hanterar administrationen. Avgifterna får inte överstiga maxtaxa. Måltider Verksamheten ska servera måltider i lämplig omfattning. Barn i behov av särskilt stöd Försäkringar Tilldelning av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd och modersmålsstöd i form av ekonomisk ersättning kan sökas hos förvaltningen. Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

18 (7) BARN OCH UTBILDNING De barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade via kommunens olycksfallsförsäkring. Den som söker bidrag tecknar egna försäkringar för person och egendom. Beslut om bidrag När ärendet är komplett ska beslut om rätt till bidrag fattas om verksamheten uppfyller föreskrivna förutsättningar. Beslutet gäller tills vidare. Bidrag utgår för alla barn vars vårdnadshavare arbetar i enskild pedagogisk omsorg under förutsättning att lika många barn till andra har tagits emot i samma pedagogiska omsorg (se ovan under punkt Barngrupp ). Från det att beslut om rätt till bidrag är fattat har verksamheten ett år på sig att starta sin verksamhet. Om detta inte sker måste en ny ansökan göras. Resurstilldelning sker enligt samma modell för den kommunala verksamhet som är jämförbar. Tillsyn Årsredovisning Enskild pedagogisk omsorg står under tillsyn av kommunen. Det betyder att kommunen när som helst kan besöka verksamheten/verksamheterna, begära in handlingar m.m. i syfte att kontrollera att verksamheten/verksamheterna bedrivs i enlighet med ansökan. Den ansvarige ska medverka till att tillsynen kan utövas. Kommunen ska årligen tillsändas den senaste årsredovisningen/bokslutet som den juridiska personen är skyldig att upprätta. Beslut om förändringar av verksamheten Beslut om upphörande av verksamheten Om verksamheten ska förändras i större omfattning, ska barn och utbildningsförvaltningen kontaktas omgående för att avgöra om förändringen kräver ett förnyat beslut om rätt till bidrag. Om verksamheten ska upphöra, ska Barn och utbildningsförvaltningen kontaktas omgående. Missförhållanden/återkallelse av tillstånd/rätten till bidrag Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

19 (7) BARN OCH UTBILDNING Om missförhållanden uppstår i verksamheten, och dessa inte rättas till efter påpekande, kan rätten till bidrag återkallas omgående. Eftersom det är huvudmannen som erhåller bidraget, måste all verksamhet upphöra om någon del av verksamheten missköts. De åtgärder som kan vidtas framgår av 26 kap skollagen. Rätten till bidrag återkallas även om villkoren för rätten till bidrag inte längre uppfylls eller huvudmannen försätts i konkurs eller är på obestånd. Utvecklingsenheten BUN_2012_140 - BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE - VER 4{FCFE EDE-0000-A101}/Msc

20 PROTOKOLLSFÖRSLAG BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 3 Information - Förvaltningschef (BUN/2012:746) 1. Årshjul 2. Inspektionsärenden 3. BUN/2012:746 Åtgärder för att minska arbetslösheten bland ungdomar - Delrapport Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Enskild skolbarnsomsorg

Enskild skolbarnsomsorg Villkor och rätt till bidrag för Enskild skolbarnsomsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående Pedagogisk omsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26

Läs mer

Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01

Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01 1 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.3.5) Regler för ENSKILD BARNOMSORG I ORUST KOMMUN 2010-01-01 Dokumenttyp Normer och föreskrifter Ämnesområde Barnomsorg Ägare/ansvarig Antagen av KF 1998-01-29 2 Revisions datum

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Villkor och rätt till bidrag för Enskild förskola Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG GÄLLANDE ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG GÄLLANDE ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET 1 Utbildningskontoret ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG GÄLLANDE ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Diarienummer Fullständigt ifylld ansökan inklusive alla bilagor skickas till: Linköpings kommun Utbildningskontoret

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

UtKI ö 6C- A rek."-- C

UtKI ö 6C- A rek.-- C a KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UtKI ö 6C- A rek."-- C Handläggare Datum Diarienummer Carlsson Karin 2015-04-30 UBN-2015-2105 Utbildningsnämnden Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

RIKTLINJER för placering och vistelse i fritidshem

RIKTLINJER för placering och vistelse i fritidshem Barn- och Utbildning September 09 RIKTLINJER för placering och vistelse i fritidshem och familjedaghem för skolbarn Riktlinjer för Placering och vistelse i fritidshem och familjedaghem för skolbarn Innehåll

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 1 (4) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän förskola SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 (4) Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

3. kompletterande uppgifter till regler och riktlinjer vid obekväm arbetstid

3. kompletterande uppgifter till regler och riktlinjer vid obekväm arbetstid VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2012-12-20 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse kompletterande

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Registerkontroll av personal

Registerkontroll av personal Juridisk vägledning Reviderad september 2015 Mer om Registerkontroll av personal Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott Skollagens

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut KS 2011-06-08 Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tillämpas från och med 2011-07-01 2 INNEHÅLL Förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013 NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 20 maj 2013 kl. 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2014-05-12 Fastställd: Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-16 55 Gäller för: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : BUN2014/60-4 Regler och avgifter för förskola,

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem

Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem 2014-01-27 1 (5) Ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem Se Riktlinjer för godkännande av fristående fritidshem, Bun 2013/210 för information om ansökningsprocessen. 1 Fullständigt ifylld

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj 2014. Kommunförvaltningen 2014-12-05 1 (9)

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj 2014. Kommunförvaltningen 2014-12-05 1 (9) 2014-12-05 1 (9) Kommunförvaltningen Riktlinjer för utbetalning av skolpeng Ansvarig Maria Kvist Upprättad av Maria Kvist Upprättad den 2014-04-29 Reviderad den 2014-12-05 Riktlinjer för utbetalning av

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

FÖRVALTING 2012-11-12 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE

FÖRVALTING 2012-11-12 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2012-11-12 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Omsorg vid obekväm

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg

Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Bra att veta när ditt barn börjar i kommunal förskola/pedagogisk omsorg Information från Förskola & Grundskola 2012-12-01 Välkommen till kommunal förskola i Kungsbacka I den här broschyren kan Du läsa

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer