Kommentar till verksamheten 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar till verksamheten 2005"

Transkript

1

2 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och är nu 792 mkr. Även affärsvolymen har under året haft en god ökning och uppgår nu till över 1,6 miljarder kronor. Ett starkt resultat är en viktig del i en sund bankverksamhet och en förutsättning för handlingsfrihet och långsiktighet. Jag är särskilt glad över att vi kan prestera ett gott rörelseresultat på en starkt konkurrensutsatt marknad. Under räkenskapsåret löste dessutom banken upp samtliga periodiseringsfonder, varefter redovisas drygt 25 mkr i överskott. En bra resultatutveckling är dessutom en förutsättning för att kunna möta de framtida krav som våra kunder ställer på Sparbanken och vår verksamhet. Vi kan därmed fortsätta utvecklas som en fristående sparbank och vara en drivande kraft i utvecklingen av vårt verksamhetsområde. I detta sammanhang vill jag lyfta fram den fina samverkan som råder mellan kommunen och näringslivet och där vi som lokal sparbank aktivt deltar i detta samarbete. Service till våra kunder Markaryds Sparbank bedriver alltsedan 1875 bankverksamhet enligt den ursprungliga sparbanksidén, d v s en bankverksamhet utan enskilda ägare. Detta innebär att vår verksamhet i sin helhet bedrivs med fokus på våra kunders och bygdens bästa. En konkret och synbar verkan av detta utgör sparbankens omfattande ungdoms- och föreningsstöd där vi även verkar för att kulturaktiviteter lyfts fram i kommunen. Vardagsärenden har våra kunder möjlighet att sköta dygnet runt genom våra självbetjäningstjänster som Internet- och Telefonbanken samt Bankkort. Därför är det viktigt för oss att våra kunder har tillgång till dessa bastjänster och att de också blivit förtrogna med alla dess möjligheter. Bankkontoret är dock fortsatt den viktigaste mötesplatsen när våra kunder behöver möta våra rådgivare för resonemang rörande sin vardagsekonomi. Den komplexa värld vi lever i ökar hela tiden kraven på våra medarbetares kompetens. Det är därför av oerhörd vikt att vi hela tiden fortsätter att investera i kompetensutveckling. I syfte att minska kontanthanteringen och därigenom öka tryggheten för butiksanställda, genomförde banken tillsammans med köpmännen under året en uppmärksammad aktivitet för att öka kortanvändningen. Vår framtid Bankens starka ställning på vår lokala marknad förpliktigar. Det förtroende som kunderna visat banken alltsedan begynnelsen har byggt den stabila grund som vi idag arbetar på. Vi som idag har förtroendet att arbeta i banken vill fortsätta att utveckla den så att vi även i framtiden kan möta våra kunders krav och förväntningar. Ett varmt tack till bankens alla kunder, medarbetare, styrelse och förtroendemän som på olika sätt bidragit till Markaryds Sparbanks utveckling under Leif Eriksson Verkställande direktör 1

3 Redovisning för verksamhetsåret 2005 Styrelsen för Markaryds Sparbank får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet under 2005, sparbankens 131:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Omvärlden Ökad inhemsk efterfrågan lyfter svensk ekonomi Efter en svag inledning under 2005 blev tillväxten i svensk ekonomi gradvis starkare. Vi räknar med att BNP ökade med drygt % förra året jämfört med 3,7 % för Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar tog över rollen som tillväxtmotor efter exporten. Även om exportleveranserna från Sverige stärktes under loppet av 2005 blev tillväxtbidraget från utrikeshandeln marginellt på grund av den högre importtillväxten. Hushållens köpkraft förbättrades främst genom en stabilisering av arbetsmarknaden. Lägre räntor och stigande huspriser medverkade sannolikt också till att hushållen återfick sin köplust. Ett högt kapacitetsutnyttjande, starkare omvärldskonjunktur och en god vinstutveckling bidrog till att näringslivets investeringar steg kraftigt och på bred front. Det gäller inte minst inom industrin som uppvisade den största investeringsuppgången på 16 år. Låga räntor och stigande bostadspriser stimulerade till ett fortsatt ökat bostadsbyggande. Under 2005 påbörjades drygt nya lägenheter, vilket är den högsta nivån sedan början av 1990-talet. BNP-tillväxten i Sverige kalenderkorrigerat, årlig procentuell förändring %-förändring Stark global börsuppgång Låga räntor och god vinstutveckling bidrog till att världens börser steg med tvåsiffriga tal för tredje året i rad! I Europa steg börsindex med i genomsnitt 20 %. Uppgången på Stockholmsbörsen med dryga 30 % innebar att Sverige var bland de länder i världen som hade den bästa börsutvecklingen under I USA pressades börskurserna av stigande räntor och amerikanska investerares ökande aptit på utländska aktier. Att förvänta sig en lika stark global börsutveckling i år förefaller mindre sannolikt. 2

4 Börsutvecklingen i Sverige och USA, Procent Ljusning på arbetsmarknaden men strukturproblemen består Arbetsmarknaden i Sverige förbättrades under Efter två år i rad med sjunkande sysselsättning steg antalet sysselsatta med omkring personer. Det är framförallt den privata tjänstesektorn och byggindustrin som efterfrågar arbetskraft. I kommuner och landsting fortsatte personalneddragningarna. Trots ljusningen på arbetsmarknaden ligger arbetslösheten på en otillfredsställande hög nivå. I december 2005 var arbetslösheten 8,3 % när arbetsmarknadspolitiska åtgärder är medräknade. Den begränsade nedgången i arbetslösheten kan, förutom ett ökat arbetskraftsutbud, bero på att de nyanmälda lediga platserna inte överensstämmer med de arbetssökandes kvalifikationer. Att få ned arbetslösheten kommer att vara en av regeringens viktigaste valfrågor under Ett omfattande sysselsättningspaket under två år införs från och med 2006 där bland annat s k plusjobb ingår. Men många av åtgärderna är av kortsiktig karaktär och har hög subventionsgrad som till och med kan tränga undan reguljära arbetstillfällen. Fortsatt låg inflationstakt Konsumentpriserna i Sverige steg med blygsamma 0,5 % under 2005, trots kronförsvagning och ett högt råoljepris. Det är framför allt en svag arbetsmarknad och en snabb produktivitetstillväxt som håller nere det inhemska pristrycket. Det innebär att inflationen alltjämt understiger Riksbankens uppsatta inflationsmål på 2 %. En förändring av inflationsmålet har därför kommit mer och mer i fokus. En annan anledning är de stigande fastighetspriserna, som orsakat en allt högre skulduppbyggnad hos hushållen, och som vid ett prisfall riskerar att dämpa konjunkturen. Utsikter inför 2006 Vi räknar med att världsekonomin fortsätter att uppvisa en hygglig tillväxt det närmaste året, vilket är positivt för svenska exportföretag. Den globala konjunkturen stimuleras alltjämt av låga räntor även om en gradvis åtstramning kommer att ske under loppet av I Europa förutses stigande korträntor medan den amerikanska centralbanken, FED, sannolikt kommer att avsluta sin period av räntehöjningar. I Sverige blir den ekonomiska politiken mer expansiv under 2006, inte minst på grund av att det är ett valår. Trots att vi räknar med att Riksbanken kommer att höja styrräntan under 2006 kommer räntenivån alltjämt att vara historiskt låg. Ökade offentliga transfereringar till hushållen och en ljusare arbetsmarknad gynnar den privata konsumtionen. God omvärldskonjunktur och goda företagsvinster förväntas leda till fler investeringar, om än i en lugnare takt jämfört med ifjol. Även om arbetsmarknaden förbättras är det sannolikt otillräckligt för att nå en öppen arbetslöshet under 5 % trots regeringens omfattande sysselsättningsåtgärder. 3

5 Bland de konjunkturrisker som finns kvarstår alltjämt de växande underskotten i USA. Beräkningar visar att en mjuklandning på fastighetsmarknaden är tillräcklig för att ge kännbara effekter på de amerikanska hushållens konsumtionsvilja. Ett ökat hushållssparande i USA skulle påtagligt dämpa BNP-tillväxten i USA och ge betydande effekter på världsekonomin. Svenska marknadsräntor Index Sparbankens verksamhet Balansomslutning Sparbankens balansomslutning ökade och uppgick vid årets slut till 792 mkr. Detta är en ökning med 40 mkr och motsvarar 5,3 % från föregående år. Affärsvolym och fondsparande Affärsvolymen, av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer, är nu ca mkr. Detta är en ökning med ca 142 mkr eller 9,7 %. I volymen ingår det sammanlagda fondvärdet hos Robur, 315 mkr. Det sammanlagda fondvärdet hos Robur utgör ca 20 % av sparbankens totala affärsvolym. Inlåning Inlåningen från allmänheten ökade till 624 mkr. Detta är en ökning med 4,8 % i förhållande till år I kronor står hushållssektorn, inklusive företagarhushåll, för den större delen av ökningen. Därtill ökade inlåningen även från företagssektorn medan offentlig sektor minskade något. Utlåning Sparbankens egen förvaltade sammanlagda utlåning till allmänheten ökade till 379 mkr. Hushållssektorn, inklusive personliga företagare, står även här för den största ökningen tillsammans med företagssektorn. Sparbanken förmedlar dessutom krediter till Spintab och FöreningsSparbanken Finans. Totalt ökade dessa förmedlade kreditvolymer med 18 % och uppgår nu till ca 167 mkr. Företagens disponeringar av krediter var vid årsskiftet något högre än motsvarande tid förra året. Den outnyttjade delen av beviljade räkningskrediter i banken uppgår till 77 mkr. Resultat Sparbankens rörelseresultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 14,3 mkr. Motsvarande resultat föregående år var 13,4 mkr. Ökningen, 6,4 %, överensstämmer med budget och prognos. Som bokslutsdispositioner redovisas att Sparbanken under räkenskapsåret löste upp samtliga periodiseringsfonder, totalt 20,4 mkr. Inga ytterligare avsättningar gjordes till ny periodiseringsfond. 4

6 Efter dispositioner och skatt uppvisar därefter banken ett resultat på 25,1 mkr. De totala rörelsekostnaderna exkl kreditförluster har ökat med 1,4 %. IT-kostnaderna utgör, förutom lönekostnaderna, den enskilt största, cirka 23 %, av bankens administrationskostnader. Räntorna fortsätter pressas både på in- och utlåningssidan. Medelräntan på utlåningen minskade med 0,52 %-enheter från föregående år och bankens totala räntemarginal minskade 0,20 %-enheter. Placeringsmarginalen har minskat med 0,27 %-enheter. Räntenettot, dvs skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor, uppgick till 19,6 mkr, en minskning med 4,6%. Förändring i bankens egen placeringsportfölj avspeglas i höjda utdelningar med 13 %. Högre aktiemarknadsrelaterade provisioner utgör den främsta orsaken till att provisionsnettot under perioden ökade med 18 % till 4,7 mkr. Vad beträffar de totala intäkterna har dessa ökat med 1,8 % jämfört med förra årets utfall. Återförda reserveringar för kreditförluster, sammantaget med att inga nya kreditförluster belastar årets resultat, anger orsaken till att I/K-talet före och efter kreditförluster räknas till 2,0 resp 2,1. Detta är en förbättring från föregående år. För resultatmått och jämförelsesiffror i övrigt hänvisas till nyckeltalen under rubriken Fem år i sammandrag. Kapitalbas Sparbankens ekonomiska ställning har ytterligare stärkts. Reservfonden uppgår, såvida huvudmännen fastställer styrelsens förslag till vinstdisposition, till 156 mkr. Stora exponeringar (s k enhandsengagemang) - dvs total utlåning till en och samma kund regleras genom lagstiftning. Denna lag innebär att stora exponeringar får uppgå till högst 25 % av kapitalbasen. I vår sparbank uppgår kapitalbasen (beskattat kapital med avräkning för aktieinnehav i FöreningsSparbanken) vid verksamhetsårets utgång till 135 mkr. Detta medger ett högsta enhandsengagemang på ca 34 mkr. För att öka det egna kapitalet och därmed gränsen för enhandsengagemang är sparbanken uteslutande hänvisad till de vinster som skapas i framtiden. Intern revision En god intern kontroll är viktig för att begränsa olika typer av risker. En väsentlig uppgift för den interna revisionen är att granska sparbankens interna kontroll. Den interna revisionen utförs av KPMG Bohlins AB, som rapporterar direkt till styrelsen. Personal Medeltalet anställda har under året minskat med en person. Under året har fyra banksäljare genomfört utbildning i enlighet med Lagen om finansiell rådgivning. Övrig kompetenshöjning av bankens medarbetare har skett löpande under året. Boendefinansiering och pensionssparande kommer att vara fokuserade verksamheter kommande år. Förväntad framtida utveckling Vi tror att räntemarginalerna kommer att krympa ytterligare under 2006 samtidigt som in- och utlåningsvolymerna väntas öka. Sammantaget kommer detta att medföra bibehållet räntenetto. Gällande framtida kreditförluster finns idag inga tecken som tyder på att Markaryds Sparbank skall drabbas av några större förluster. Markaryds Sparbank har genom åren avstått från att ta ut flertalet av de avgifter som idag belastar bankkunderna i många andra institut. Bankens strategi i detta avseende skall kvarstå samtidigt som vi söker effektivisera den kostsamma kontanthanteringen. Den momsgrupp i vilken banken tidigare ingick tillsammans med övriga sparbanker, upplöstes för några år sedan. Momsgruppen har nu återuppstått, vilket innebär att moms framdeles ej erläggs på köpta tjänster och produkter från t ex FöreningsSparbanken. Oklarhet råder om hanteringen av den momsersättning Markaryds Sparbank kommer att få pga momsgruppen återuppstått. Då vi ännu ej har erhållit anvisningar från skattemyndigheten, avvaktar vi med att beakta detta i årets bokslut. 5

7 Med beaktande av ovannämnda faktorer, tillsammans med en något lägre kostnadsbild som helhet, beräknas rörelseresultatet efter kreditförluster för verksamhetsåret 2006 att hamna i intervallet mkr. Förslag till vinstdisposition Sparbankens vinst uppgår till kkr. Styrelsen föreslår att detta belopp överförs till reservfonden. Riskhantering Verksamheten präglas av en traditionell inriktning med låg riskexponering. Sparbanken använder finansiella instrument för kreditgivning och därutöver i huvudsak för placering av egen likviditet. Marknadsrisk I begreppet infattas ränte-, valutakurs-, aktiekurs- och andra prisrisker. Med nuvarande inriktning av verksamheten är endast ränterisk tillämplig. Ränterisk består av räntenettorisk och ränteprisrisk. Räntenettorisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar räntenettot för räntebärande tillgångar och skulder. Ränteprisrisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar marknadsvärdet av tillgångar och skulder. Beträffande ränteriskerna innebär detta t ex att räntebindningstiderna på sparbankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk menas att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Intern rapportering sker periodiskt om likviditetens utveckling. I not till balansräkningen återfinns en uppställning över likviditetsexponeringen vid årsskiftet. Kredit- och motpartsrisker Den största risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster. Med nuvarande motparter är kreditrisken vad avser utlåning till kreditinstitut och placeringar i värdepapper begränsad. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillämpas ett särskilt regelverk. Riskerna återfinns i stället i utlåningen till allmänheten. Kreditförlusterna har historiskt sett varit relativt små. Kreditgivningen är omgärdad med omfattande regler för att så långt det är möjligt begränsa risken. Styrelsen har fastställt en policy rörande bl a kunder, ändamål, säkerheter och återbetalningsförmåga. Detaljerade instruktioner finns som reglerar beslutsinstanser och kreditnivåer inom respektive instans. För olika säkerhetstyper har grunder för värdering angivits och gränser för belåningsvärden fastställts. Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. Organisationen av kredithanteringen är så uppbyggd att tillfredsställande intern kontroll sker av formalian i ett kreditärende. Kravverksamheten är så uppbyggd att betalningsstörningar uppmärksammas och hanteras på ett tidigt stadium. Övervakningen sker med ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig. Kreditstocken har en tyngdpunkt på utlåning till hushållssektorn. Varje kredit är beloppsmässigt relativt liten och en stor andel är säkerställd genom pant i fastigheter. Andelen blancolån är begränsad. Utlåningen till företagssektorn är stabil. Fördelningen på olika branscher är relativt jämn. För närvarande är antalet obeståndsärenden få. Genom den ökande utlåningsvolymen och en eventuellt försämrad konjunktur är det realistiskt att kalkylera med fler problemkrediter och ökade kreditförluster. I not till balansräkningen finns en sammanställning av kreditstocken brutto fördelat per säkerhetstyp och netto efter avdrag för värdet på säkerheterna. Andra risker Som andra risker definieras operativa risker, IT-risker och juridiska risker. Med operativa risker menas risker på grund av brister i organisationen, instruktioner, informationen eller kompetensen hos personalen. Dessa risker finns alltid i en verksamhet under ständig förändring. Genom kontinuerlig uppföljning av organisationen och instruktioner, systematisk information och fortgående utbildning begränsas riskerna. 6

8 Verksamhetens beroende av IT ökar. Huvuddelen av datastödet erhålls genom FöreningsSparbanken IT. Genom detta tillförsäkras en kontinuerlig översyn och utveckling av tillämpade system. Med juridiska risker menas brister i rådgivningsverksamhet och brister i avtal. Med sparbankens nuvarande verksamhetsinriktning är dessa risker begränsade. Övergång till IFRS/IAS-standarder Från och med 2007 måste sparbankerna följa de nya internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin redovisning med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridisk person, samt om inte annat följer av lag eller annan författning. I enlighet med IFRS 1, om hur redovisning upprättas första gången, ska företag redovisa jämförelsetal för åtminstone ett år. Detta innebär således att 2006 års siffror måste omräknas enligt den nya redovisningsstandarden. Under året tillsatte Sparbankernas Riksförbund en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga effekterna på sparbankernas redovisning vid en övergång till IFRS/IAS. Gruppen, som bestått av företrädare för sparbankerna och utomstående konsulter, har identifierat följande väsentliga skillnader mellan tillämpade redovisningsprinciper och redovisningsprinciper enligt IFRS/IAS: Värdering av finansiella tillgångar och skulder enligt IAS 39 kan förväntas ge en viss ökad volatilitet i resultaträkningen och balansräkningen till följd av att värdering till verkligt värde kommer att ske i större utsträckning än hitills. För sparbankerna påverkar detta framförallt räntebärande värdepapper, aktier och sammansatta instrument (Spaxar). Särskilt stor blir effekten vad gäller aktieinnehavet i FöreningsSparbanken AB där värdeökningen kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Uppläggningsavgifter avseende lån redovisas som provisionsintäkt för närvarande. Vid tillämpning av IFRS/IAS kommer dessa avgifter att redovisas som ränteintäkt. Materiella anläggningstillgångar som sparbankens rörelsefastigheter kommer att redovisningsmässigt hanteras annorlunda enligt IFRS/IAS. Skillnaden är att anskaffningsvärdet fördelas på urskiljbara väsentliga komponenter baserat på förväntad nyttjandeperiod med skilda avskrivningsplaner för respektive komponent. 7

9 Fem år i sammandrag Resultaträkning, kkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat Balansräkning, kkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital 8

10 Fem år i sammandrag Volymutveckling Utlåning till allmänheten, mkr förändring under året, % 1,0 6,2 1,7 14,1-0,1 Inlåning från allmänheten, mkr förändring under året, % 4,8 6,5 13,6 10,9 9,6 Medelomslutning (MO), mkr förändring under året, % 5,4 7,6 14,0 8,5 10,2 Affärsvolym ultimo, mkr förändring under året, % 9,7 9,2 23,4-6,7 0,8 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer. Nytt beräkningsunderlag fr o m Soliditets- och kapitaltäckningsmått Soliditet 19,7 19,4 19,3 20,1 20,7 Beskattat eget kapital + 72% av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 27,2 31,4 31,9 37,1 39,0 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 27,2 31,4 31,9 37,1 39,0 Resultatmått Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,5 3,0 3,1 3,3 3,4 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 6,8 6,9 6,8 6,0 7,2 I/K-tal före kreditförluster Räntenetto + rörelseintäkter i relation till summa kostnader exkl kreditförluster 2,0 2,0 1,9 1,7 2,2 I/K-tal efter kreditförluster Räntenetto + rörelseintäkter i relation till summa kostnader inkl kreditförluster 2,1 2,0 1,9 1,7 1,8 9

11 Fem år i sammandrag Resultatmått, forts K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 i relation till räntenetto+rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster i relation till räntenetto+rörelseintäkter 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för befarade förluster i % av osäkra fordringar brutto 58,5 54,9 60,0 68,9 68,1 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 1,1 1,4 1,7 1,8 1,5 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt kreditgarantier -0,2-0,1 0,0 0,6 0,6 Övriga uppgifter Medelantal anställda 13,0 13,7 13,4 13,6 13,4 Antal kontor

12 Resultaträkning, kkr Not Förändring % Ränteintäkter ,6 Räntekostnader ,4 Räntenetto ,6 Erhållna utdelningar ,1 Provisionsintäkter ,4 Provisionskostnader ,3 Nettoresultat av finansiella transaktioner ,1 Övriga rörelseintäkter ,1 Summa rörelseintäkter ,8 Allmänna administrationskostnader ,1 Avskrivningar på materiella anläggn.tillgångar ,5 Övriga rörelsekostnader ,8 Summa kostnader före kreditförluster ,4 Resultat före kreditförluster ,3 Kreditförluster, netto ,4 Rörelseresultat ,4 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ,4 Bokslutsdispositioner ,1 Skatt på årets resultat ,9 Årets resultat ,5 11

13 Balansräkning, kkr TILLGÅNGAR Not Förändring % Kassa ,4 Utlåning till kreditinstitut ,5 Utlåning till allmänheten ,0 Obligationer och andra räntebärande 16 värdepapper ,5 Aktier och andelar m m ,8 Materiella tillgångar 18 Inventarier ,8 Byggnader och mark ,1 Övriga tillgångar ,1 Förutbetalda kostnader och upplupna 20 intäkter ,4 Summa tillgångar ,3 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut ,7 Inlåning från allmänheten ,8 Övriga skulder ,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,0 Avsättningar ,2 Summa skulder och avsättningar ,9 Obeskattade reserver ,0 Reservfond ,3 Årets resultat ,5 Summa eget kapital ,2 Summa skulder, avsättningar och eget kapital ,3 POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser 28 Garantier ,5 Övriga åtaganden ,3 Övriga noter Löptider för tillgångar och skulder 29 Räntebindningstider för tillgångar och skulder 30 Kreditriskexponering brutto och netto 31 12

14 Kassaflödesanalys, kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassafllödet. Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Av-/ nedskrivningar Kreditförluster Inkomstskatt Avräkning pensioner Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/minskning av inlåning från allmänheten Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut 0 0 Förändring av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

15 Redovisnings- och värderingsprinciper Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Finansiella instrument överlåtbara värdepapper som är omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Långsiktiga innehav, där avsikten är att i princip inneha värdepapperen till förfall, klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och upptas till anskaffningsvärdet. Med anskaffningsvärdet avses det upplupna anskaffningsvärdet, vilket värde motsvarar det med hjälp av den effektiva anskaffningsräntan diskonterade nuvärdet av de framtida betalningarna. Härigenom beaktas eventuella över- eller underkurser vid förvärvet som periodiseras över instrumentets återstående löptid. Erhållna betalningar plus förändringen av det upplupna anskaffningsvärdet under året redovisas som ränteintäkt. Realiserade vinster/förluster och orealiserade värdeförändringar på värdepapper och andra finansiella instrument som utgör omsättningstillgångar samt valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat av finansiella transaktioner. Lånefordringar och kreditförluster Lånefordringar redovisas initialt i balansräkningen till anskaffningsvärdet, dvs det belopp som lånats ut till låntagaren med tillägg för direkta transaktionskostnader. Därefter redovisas lånefordringar löpande till anskaffningsvärdet efter avdrag för bortskrivningar och specifika reserveringar för kreditförluster. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade kreditförluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. Som konstaterad förlust redovisas hela eller del av fordran som inte bedöms indrivningsbar eller som kan erhållas vid realisering av säkerheten. Bortskrivning görs av konstaterade förluster när inga realistiska möjligheter till återvinning finns. Som reservering avseende sannolika förluster upptas ett belopp motsvarande skillnaden mellan lånefordrans redovisade värde och bedömt återvinningsvärde. Bedömt återvinningsvärde har beräknats med ledning av: - det verkliga värdet av säkerheten till den del återbetalningen är beroende av säkerheten - det sammanlagda nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden Då säkerheten utgörs av pantbrev i fastighet utgår värderingen från ett försiktigt beräknat marknadsvärde med hänsyn till avkastningsförmåga, beskaffenhet och läge. Reservering avseende sannolika kreditförluster görs om fordran är osäker, dvs - om det utifrån inträffade händelser och omständigheter, som förelåg på balansdagen, är sannolikt att betalningarna inte kommer att fullgöras enligt kontraktsvillkoren och - det inte finns säkerhet som med betryggande marginal täcker både lånebelopp och räntor, inklusive kompensation för eventuell försening. Vid bestämmande av reserveringar avseende sannolika kreditförluster värderas lånefordringarna individuellt. Vid redovisning av sannolika förluster på garantier sker reservering under rubriken Avsättningar. Återvunna kreditförluster redovisas som en minskning av årets nettokostnad avseende kreditförluster. Inventarier Avskrivning sker planmässigt med 20% på anskaffningsvärdet. Avskrivning som avviker från plan betraktas som en bokslutsdisposition och redovisas under rubriken Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan. Byggnader och mark Byggnader (och markanläggningar) avskrivs planenligt med 2%, vilket överensstämmer med skattemässigt högsta tillåtna belopp. 14

16 Noter till resultaträkningen, kkr 1 Räntenetto Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper - omsättningstillgångar anläggningstillgångar Övriga Summa Räntekostnader Inlåning från allmänheten varav kostnad för insättningsgaranti Summa Summa räntenetto Räntemarginal 2,33% 2,53% Placeringsmarginal 2,52% 2,79% Medelränta på utlåningen under året uppgår till 4,04% 4,56% Medelränta på inlåningen under året uppgår till 1,01% 1,33% 2 Erhållna utdelningar Aktier och andelar Provisionsintäkter Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Garantiprovisioner 8 9 Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa

17 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realiserat resultat - räntebärande värdepapper 0 31 Orealiserade värdeförändringar - andra finansiella instrument Valutakursförändringar -2 2 Summa Övriga rörelseintäkter Intäkter från rörelsefastigheter Övriga Summa Allmänna administrationskostnader Personalkostnader -löner och arvoden sociala avgifter kostnad för pensionspremier andra pensionskostnader avsättning till vinstandelsstiftelse övriga personalkostnader Summa personalkostnader Övriga allmänna administrationskostnader -porto och telefon IT-kostnader konsulttjänster revision hyror och andra lokalkostnader fastighetskostnader övriga Summa övriga allmänna administrationskostnader Totalt Löner och ersättningar Till styrelse och VD Till övriga anställda

18 Ersättningar till ledande befattningshavare Principer Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode resp sammanträdesarvode enligt sparbanksstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrelsen. Grundlön/ Samman- Övriga Pensions- Vinstandelsarvode trädesarvode förmåner kostnad stiftelse Styrelsens ordförande Övr. styrelseledamöter VD Summa Kommentarer I avtal mellan sparbanken och VD gäller att förutom lön under uppsägningstiden, 12 mån, utgår vid uppsägning från bankens sida avgångsvederlag med en årslön. VD har rätt att att avgå med pension vid 61 års ålder med pensionsbelopp enligt gängse normer. Avsättning till vinstandelsstiftelse (rörlig ersättning) sker på samma villkor för VD som för övriga medarbetare. Övriga förmåner avser tjänstebil. Pensioner Bankens pensionsåtaganden täcks genom försäkringsavtal och avsättning i balansräkningen Pensioner till ledande befattningshavare VD - premier för pensionsförsäkring förändring av pensionsavsättning Antal arbetade timmar Totalt i sparbanken Medelantal anställda under året Totalt i sparbanken 13,0 13,7 -varav kvinnor 8,8 8,7 -varav män 4,2 5,0 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Styrelsen (ordinarie ledamöter) -antal kvinnor 2,0 2,0 -antal män 6,0 7,0 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i relation till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, % 8,3 7,2 Andel långtidssjukfrånvaro i relation till den sammanlagda sjukfrånvaron, % 92,4 94,4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer - SET Revisionsbyrå AB, revisionsuppdrag KPMG Bohlins AB, revisionsuppdrag KPMG Bohlins AB, andra uppdrag

19 8 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan -inventarier byggnader Summa Övriga rörelsekostnader Avgifter till centrala organisationer Försäkringskostnader Säkerhetskostnader Marknadsföringskostnader Övriga rörelsekostnader 7 9 Summa Kreditförluster netto Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster Årets reservering för sannolika kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Årets nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster hänför sig till fordringar på allmänheten 11 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa

20 12 Skatt på årets resultat Skatt avseende tidigare år 0 37 Aktuell skatt Summa Skattekostnaden står för 27,6% av resultatet före skatt i sparbanken. Skillnaden mellan sparbankens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras nedan. Kr Procent Kr Procent Faktisk skattekostnad , ,1 Skattekostnad, 28% på resultatet före skatt , ,0 Skillnad , ,9 Skillnaden består av följande poster Skatteeffekt av: Justering av skatt avseende tidigare år 0 0,0 37 0,3 Ej skattepliktiga intäkter , ,4 Ej avdragsgilla kostnader 189 0,5 20 0,2 Summa , ,9 19

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4 Årsredovisning 2 0 0 6 22/4 Kommentar till verksamheten 2006 Rekordår Markaryds Sparbank kan under året konstatera en god affärsvolymtillväxt. Vår totala affärsvolym steg med 29 % och översteg därmed för

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2006. Sveriges nöjdaste privatkunder 2005 och 2006

Årsredovisning 2006. Sveriges nöjdaste privatkunder 2005 och 2006 Årsredovisning 2006 Sveriges nöjdaste privatkunder 2005 och 2006 1 Nöjdaste privatkunderna i Sverige - igen! Vi gjorde det igen! För andra året i rad har Häradssparbanken Mönsterås Sveriges nöjdaste privatkunder

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till Delårsrapport 2007 Styrelsen för Leksands Sparbank, 583201-2529, får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden 2007-01-01 till 2007-06-30. Allmänt om verksamheten Leksands Sparbanks

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex (SKI):s mätning Den största volymökningen i bankens historia Fastighetsrenovering

Svenskt Kvalitetsindex (SKI):s mätning Den största volymökningen i bankens historia Fastighetsrenovering Årsredovisning 2005 Verksamhetsåret 2005 är ett av bankens mer händelserika år. Jag tänker då främst på tre händelser som präglat året. Svenskt Kvalitetsindex (SKI):s mätning Den största volymökningen

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer