Kommentar till verksamheten 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar till verksamheten 2005"

Transkript

1

2 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och är nu 792 mkr. Även affärsvolymen har under året haft en god ökning och uppgår nu till över 1,6 miljarder kronor. Ett starkt resultat är en viktig del i en sund bankverksamhet och en förutsättning för handlingsfrihet och långsiktighet. Jag är särskilt glad över att vi kan prestera ett gott rörelseresultat på en starkt konkurrensutsatt marknad. Under räkenskapsåret löste dessutom banken upp samtliga periodiseringsfonder, varefter redovisas drygt 25 mkr i överskott. En bra resultatutveckling är dessutom en förutsättning för att kunna möta de framtida krav som våra kunder ställer på Sparbanken och vår verksamhet. Vi kan därmed fortsätta utvecklas som en fristående sparbank och vara en drivande kraft i utvecklingen av vårt verksamhetsområde. I detta sammanhang vill jag lyfta fram den fina samverkan som råder mellan kommunen och näringslivet och där vi som lokal sparbank aktivt deltar i detta samarbete. Service till våra kunder Markaryds Sparbank bedriver alltsedan 1875 bankverksamhet enligt den ursprungliga sparbanksidén, d v s en bankverksamhet utan enskilda ägare. Detta innebär att vår verksamhet i sin helhet bedrivs med fokus på våra kunders och bygdens bästa. En konkret och synbar verkan av detta utgör sparbankens omfattande ungdoms- och föreningsstöd där vi även verkar för att kulturaktiviteter lyfts fram i kommunen. Vardagsärenden har våra kunder möjlighet att sköta dygnet runt genom våra självbetjäningstjänster som Internet- och Telefonbanken samt Bankkort. Därför är det viktigt för oss att våra kunder har tillgång till dessa bastjänster och att de också blivit förtrogna med alla dess möjligheter. Bankkontoret är dock fortsatt den viktigaste mötesplatsen när våra kunder behöver möta våra rådgivare för resonemang rörande sin vardagsekonomi. Den komplexa värld vi lever i ökar hela tiden kraven på våra medarbetares kompetens. Det är därför av oerhörd vikt att vi hela tiden fortsätter att investera i kompetensutveckling. I syfte att minska kontanthanteringen och därigenom öka tryggheten för butiksanställda, genomförde banken tillsammans med köpmännen under året en uppmärksammad aktivitet för att öka kortanvändningen. Vår framtid Bankens starka ställning på vår lokala marknad förpliktigar. Det förtroende som kunderna visat banken alltsedan begynnelsen har byggt den stabila grund som vi idag arbetar på. Vi som idag har förtroendet att arbeta i banken vill fortsätta att utveckla den så att vi även i framtiden kan möta våra kunders krav och förväntningar. Ett varmt tack till bankens alla kunder, medarbetare, styrelse och förtroendemän som på olika sätt bidragit till Markaryds Sparbanks utveckling under Leif Eriksson Verkställande direktör 1

3 Redovisning för verksamhetsåret 2005 Styrelsen för Markaryds Sparbank får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet under 2005, sparbankens 131:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Omvärlden Ökad inhemsk efterfrågan lyfter svensk ekonomi Efter en svag inledning under 2005 blev tillväxten i svensk ekonomi gradvis starkare. Vi räknar med att BNP ökade med drygt % förra året jämfört med 3,7 % för Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar tog över rollen som tillväxtmotor efter exporten. Även om exportleveranserna från Sverige stärktes under loppet av 2005 blev tillväxtbidraget från utrikeshandeln marginellt på grund av den högre importtillväxten. Hushållens köpkraft förbättrades främst genom en stabilisering av arbetsmarknaden. Lägre räntor och stigande huspriser medverkade sannolikt också till att hushållen återfick sin köplust. Ett högt kapacitetsutnyttjande, starkare omvärldskonjunktur och en god vinstutveckling bidrog till att näringslivets investeringar steg kraftigt och på bred front. Det gäller inte minst inom industrin som uppvisade den största investeringsuppgången på 16 år. Låga räntor och stigande bostadspriser stimulerade till ett fortsatt ökat bostadsbyggande. Under 2005 påbörjades drygt nya lägenheter, vilket är den högsta nivån sedan början av 1990-talet. BNP-tillväxten i Sverige kalenderkorrigerat, årlig procentuell förändring %-förändring Stark global börsuppgång Låga räntor och god vinstutveckling bidrog till att världens börser steg med tvåsiffriga tal för tredje året i rad! I Europa steg börsindex med i genomsnitt 20 %. Uppgången på Stockholmsbörsen med dryga 30 % innebar att Sverige var bland de länder i världen som hade den bästa börsutvecklingen under I USA pressades börskurserna av stigande räntor och amerikanska investerares ökande aptit på utländska aktier. Att förvänta sig en lika stark global börsutveckling i år förefaller mindre sannolikt. 2

4 Börsutvecklingen i Sverige och USA, Procent Ljusning på arbetsmarknaden men strukturproblemen består Arbetsmarknaden i Sverige förbättrades under Efter två år i rad med sjunkande sysselsättning steg antalet sysselsatta med omkring personer. Det är framförallt den privata tjänstesektorn och byggindustrin som efterfrågar arbetskraft. I kommuner och landsting fortsatte personalneddragningarna. Trots ljusningen på arbetsmarknaden ligger arbetslösheten på en otillfredsställande hög nivå. I december 2005 var arbetslösheten 8,3 % när arbetsmarknadspolitiska åtgärder är medräknade. Den begränsade nedgången i arbetslösheten kan, förutom ett ökat arbetskraftsutbud, bero på att de nyanmälda lediga platserna inte överensstämmer med de arbetssökandes kvalifikationer. Att få ned arbetslösheten kommer att vara en av regeringens viktigaste valfrågor under Ett omfattande sysselsättningspaket under två år införs från och med 2006 där bland annat s k plusjobb ingår. Men många av åtgärderna är av kortsiktig karaktär och har hög subventionsgrad som till och med kan tränga undan reguljära arbetstillfällen. Fortsatt låg inflationstakt Konsumentpriserna i Sverige steg med blygsamma 0,5 % under 2005, trots kronförsvagning och ett högt råoljepris. Det är framför allt en svag arbetsmarknad och en snabb produktivitetstillväxt som håller nere det inhemska pristrycket. Det innebär att inflationen alltjämt understiger Riksbankens uppsatta inflationsmål på 2 %. En förändring av inflationsmålet har därför kommit mer och mer i fokus. En annan anledning är de stigande fastighetspriserna, som orsakat en allt högre skulduppbyggnad hos hushållen, och som vid ett prisfall riskerar att dämpa konjunkturen. Utsikter inför 2006 Vi räknar med att världsekonomin fortsätter att uppvisa en hygglig tillväxt det närmaste året, vilket är positivt för svenska exportföretag. Den globala konjunkturen stimuleras alltjämt av låga räntor även om en gradvis åtstramning kommer att ske under loppet av I Europa förutses stigande korträntor medan den amerikanska centralbanken, FED, sannolikt kommer att avsluta sin period av räntehöjningar. I Sverige blir den ekonomiska politiken mer expansiv under 2006, inte minst på grund av att det är ett valår. Trots att vi räknar med att Riksbanken kommer att höja styrräntan under 2006 kommer räntenivån alltjämt att vara historiskt låg. Ökade offentliga transfereringar till hushållen och en ljusare arbetsmarknad gynnar den privata konsumtionen. God omvärldskonjunktur och goda företagsvinster förväntas leda till fler investeringar, om än i en lugnare takt jämfört med ifjol. Även om arbetsmarknaden förbättras är det sannolikt otillräckligt för att nå en öppen arbetslöshet under 5 % trots regeringens omfattande sysselsättningsåtgärder. 3

5 Bland de konjunkturrisker som finns kvarstår alltjämt de växande underskotten i USA. Beräkningar visar att en mjuklandning på fastighetsmarknaden är tillräcklig för att ge kännbara effekter på de amerikanska hushållens konsumtionsvilja. Ett ökat hushållssparande i USA skulle påtagligt dämpa BNP-tillväxten i USA och ge betydande effekter på världsekonomin. Svenska marknadsräntor Index Sparbankens verksamhet Balansomslutning Sparbankens balansomslutning ökade och uppgick vid årets slut till 792 mkr. Detta är en ökning med 40 mkr och motsvarar 5,3 % från föregående år. Affärsvolym och fondsparande Affärsvolymen, av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer, är nu ca mkr. Detta är en ökning med ca 142 mkr eller 9,7 %. I volymen ingår det sammanlagda fondvärdet hos Robur, 315 mkr. Det sammanlagda fondvärdet hos Robur utgör ca 20 % av sparbankens totala affärsvolym. Inlåning Inlåningen från allmänheten ökade till 624 mkr. Detta är en ökning med 4,8 % i förhållande till år I kronor står hushållssektorn, inklusive företagarhushåll, för den större delen av ökningen. Därtill ökade inlåningen även från företagssektorn medan offentlig sektor minskade något. Utlåning Sparbankens egen förvaltade sammanlagda utlåning till allmänheten ökade till 379 mkr. Hushållssektorn, inklusive personliga företagare, står även här för den största ökningen tillsammans med företagssektorn. Sparbanken förmedlar dessutom krediter till Spintab och FöreningsSparbanken Finans. Totalt ökade dessa förmedlade kreditvolymer med 18 % och uppgår nu till ca 167 mkr. Företagens disponeringar av krediter var vid årsskiftet något högre än motsvarande tid förra året. Den outnyttjade delen av beviljade räkningskrediter i banken uppgår till 77 mkr. Resultat Sparbankens rörelseresultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 14,3 mkr. Motsvarande resultat föregående år var 13,4 mkr. Ökningen, 6,4 %, överensstämmer med budget och prognos. Som bokslutsdispositioner redovisas att Sparbanken under räkenskapsåret löste upp samtliga periodiseringsfonder, totalt 20,4 mkr. Inga ytterligare avsättningar gjordes till ny periodiseringsfond. 4

6 Efter dispositioner och skatt uppvisar därefter banken ett resultat på 25,1 mkr. De totala rörelsekostnaderna exkl kreditförluster har ökat med 1,4 %. IT-kostnaderna utgör, förutom lönekostnaderna, den enskilt största, cirka 23 %, av bankens administrationskostnader. Räntorna fortsätter pressas både på in- och utlåningssidan. Medelräntan på utlåningen minskade med 0,52 %-enheter från föregående år och bankens totala räntemarginal minskade 0,20 %-enheter. Placeringsmarginalen har minskat med 0,27 %-enheter. Räntenettot, dvs skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor, uppgick till 19,6 mkr, en minskning med 4,6%. Förändring i bankens egen placeringsportfölj avspeglas i höjda utdelningar med 13 %. Högre aktiemarknadsrelaterade provisioner utgör den främsta orsaken till att provisionsnettot under perioden ökade med 18 % till 4,7 mkr. Vad beträffar de totala intäkterna har dessa ökat med 1,8 % jämfört med förra årets utfall. Återförda reserveringar för kreditförluster, sammantaget med att inga nya kreditförluster belastar årets resultat, anger orsaken till att I/K-talet före och efter kreditförluster räknas till 2,0 resp 2,1. Detta är en förbättring från föregående år. För resultatmått och jämförelsesiffror i övrigt hänvisas till nyckeltalen under rubriken Fem år i sammandrag. Kapitalbas Sparbankens ekonomiska ställning har ytterligare stärkts. Reservfonden uppgår, såvida huvudmännen fastställer styrelsens förslag till vinstdisposition, till 156 mkr. Stora exponeringar (s k enhandsengagemang) - dvs total utlåning till en och samma kund regleras genom lagstiftning. Denna lag innebär att stora exponeringar får uppgå till högst 25 % av kapitalbasen. I vår sparbank uppgår kapitalbasen (beskattat kapital med avräkning för aktieinnehav i FöreningsSparbanken) vid verksamhetsårets utgång till 135 mkr. Detta medger ett högsta enhandsengagemang på ca 34 mkr. För att öka det egna kapitalet och därmed gränsen för enhandsengagemang är sparbanken uteslutande hänvisad till de vinster som skapas i framtiden. Intern revision En god intern kontroll är viktig för att begränsa olika typer av risker. En väsentlig uppgift för den interna revisionen är att granska sparbankens interna kontroll. Den interna revisionen utförs av KPMG Bohlins AB, som rapporterar direkt till styrelsen. Personal Medeltalet anställda har under året minskat med en person. Under året har fyra banksäljare genomfört utbildning i enlighet med Lagen om finansiell rådgivning. Övrig kompetenshöjning av bankens medarbetare har skett löpande under året. Boendefinansiering och pensionssparande kommer att vara fokuserade verksamheter kommande år. Förväntad framtida utveckling Vi tror att räntemarginalerna kommer att krympa ytterligare under 2006 samtidigt som in- och utlåningsvolymerna väntas öka. Sammantaget kommer detta att medföra bibehållet räntenetto. Gällande framtida kreditförluster finns idag inga tecken som tyder på att Markaryds Sparbank skall drabbas av några större förluster. Markaryds Sparbank har genom åren avstått från att ta ut flertalet av de avgifter som idag belastar bankkunderna i många andra institut. Bankens strategi i detta avseende skall kvarstå samtidigt som vi söker effektivisera den kostsamma kontanthanteringen. Den momsgrupp i vilken banken tidigare ingick tillsammans med övriga sparbanker, upplöstes för några år sedan. Momsgruppen har nu återuppstått, vilket innebär att moms framdeles ej erläggs på köpta tjänster och produkter från t ex FöreningsSparbanken. Oklarhet råder om hanteringen av den momsersättning Markaryds Sparbank kommer att få pga momsgruppen återuppstått. Då vi ännu ej har erhållit anvisningar från skattemyndigheten, avvaktar vi med att beakta detta i årets bokslut. 5

7 Med beaktande av ovannämnda faktorer, tillsammans med en något lägre kostnadsbild som helhet, beräknas rörelseresultatet efter kreditförluster för verksamhetsåret 2006 att hamna i intervallet mkr. Förslag till vinstdisposition Sparbankens vinst uppgår till kkr. Styrelsen föreslår att detta belopp överförs till reservfonden. Riskhantering Verksamheten präglas av en traditionell inriktning med låg riskexponering. Sparbanken använder finansiella instrument för kreditgivning och därutöver i huvudsak för placering av egen likviditet. Marknadsrisk I begreppet infattas ränte-, valutakurs-, aktiekurs- och andra prisrisker. Med nuvarande inriktning av verksamheten är endast ränterisk tillämplig. Ränterisk består av räntenettorisk och ränteprisrisk. Räntenettorisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar räntenettot för räntebärande tillgångar och skulder. Ränteprisrisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar marknadsvärdet av tillgångar och skulder. Beträffande ränteriskerna innebär detta t ex att räntebindningstiderna på sparbankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk menas att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Intern rapportering sker periodiskt om likviditetens utveckling. I not till balansräkningen återfinns en uppställning över likviditetsexponeringen vid årsskiftet. Kredit- och motpartsrisker Den största risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster. Med nuvarande motparter är kreditrisken vad avser utlåning till kreditinstitut och placeringar i värdepapper begränsad. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillämpas ett särskilt regelverk. Riskerna återfinns i stället i utlåningen till allmänheten. Kreditförlusterna har historiskt sett varit relativt små. Kreditgivningen är omgärdad med omfattande regler för att så långt det är möjligt begränsa risken. Styrelsen har fastställt en policy rörande bl a kunder, ändamål, säkerheter och återbetalningsförmåga. Detaljerade instruktioner finns som reglerar beslutsinstanser och kreditnivåer inom respektive instans. För olika säkerhetstyper har grunder för värdering angivits och gränser för belåningsvärden fastställts. Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. Organisationen av kredithanteringen är så uppbyggd att tillfredsställande intern kontroll sker av formalian i ett kreditärende. Kravverksamheten är så uppbyggd att betalningsstörningar uppmärksammas och hanteras på ett tidigt stadium. Övervakningen sker med ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig. Kreditstocken har en tyngdpunkt på utlåning till hushållssektorn. Varje kredit är beloppsmässigt relativt liten och en stor andel är säkerställd genom pant i fastigheter. Andelen blancolån är begränsad. Utlåningen till företagssektorn är stabil. Fördelningen på olika branscher är relativt jämn. För närvarande är antalet obeståndsärenden få. Genom den ökande utlåningsvolymen och en eventuellt försämrad konjunktur är det realistiskt att kalkylera med fler problemkrediter och ökade kreditförluster. I not till balansräkningen finns en sammanställning av kreditstocken brutto fördelat per säkerhetstyp och netto efter avdrag för värdet på säkerheterna. Andra risker Som andra risker definieras operativa risker, IT-risker och juridiska risker. Med operativa risker menas risker på grund av brister i organisationen, instruktioner, informationen eller kompetensen hos personalen. Dessa risker finns alltid i en verksamhet under ständig förändring. Genom kontinuerlig uppföljning av organisationen och instruktioner, systematisk information och fortgående utbildning begränsas riskerna. 6

8 Verksamhetens beroende av IT ökar. Huvuddelen av datastödet erhålls genom FöreningsSparbanken IT. Genom detta tillförsäkras en kontinuerlig översyn och utveckling av tillämpade system. Med juridiska risker menas brister i rådgivningsverksamhet och brister i avtal. Med sparbankens nuvarande verksamhetsinriktning är dessa risker begränsade. Övergång till IFRS/IAS-standarder Från och med 2007 måste sparbankerna följa de nya internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin redovisning med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridisk person, samt om inte annat följer av lag eller annan författning. I enlighet med IFRS 1, om hur redovisning upprättas första gången, ska företag redovisa jämförelsetal för åtminstone ett år. Detta innebär således att 2006 års siffror måste omräknas enligt den nya redovisningsstandarden. Under året tillsatte Sparbankernas Riksförbund en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga effekterna på sparbankernas redovisning vid en övergång till IFRS/IAS. Gruppen, som bestått av företrädare för sparbankerna och utomstående konsulter, har identifierat följande väsentliga skillnader mellan tillämpade redovisningsprinciper och redovisningsprinciper enligt IFRS/IAS: Värdering av finansiella tillgångar och skulder enligt IAS 39 kan förväntas ge en viss ökad volatilitet i resultaträkningen och balansräkningen till följd av att värdering till verkligt värde kommer att ske i större utsträckning än hitills. För sparbankerna påverkar detta framförallt räntebärande värdepapper, aktier och sammansatta instrument (Spaxar). Särskilt stor blir effekten vad gäller aktieinnehavet i FöreningsSparbanken AB där värdeökningen kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Uppläggningsavgifter avseende lån redovisas som provisionsintäkt för närvarande. Vid tillämpning av IFRS/IAS kommer dessa avgifter att redovisas som ränteintäkt. Materiella anläggningstillgångar som sparbankens rörelsefastigheter kommer att redovisningsmässigt hanteras annorlunda enligt IFRS/IAS. Skillnaden är att anskaffningsvärdet fördelas på urskiljbara väsentliga komponenter baserat på förväntad nyttjandeperiod med skilda avskrivningsplaner för respektive komponent. 7

9 Fem år i sammandrag Resultaträkning, kkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat Balansräkning, kkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital 8

10 Fem år i sammandrag Volymutveckling Utlåning till allmänheten, mkr förändring under året, % 1,0 6,2 1,7 14,1-0,1 Inlåning från allmänheten, mkr förändring under året, % 4,8 6,5 13,6 10,9 9,6 Medelomslutning (MO), mkr förändring under året, % 5,4 7,6 14,0 8,5 10,2 Affärsvolym ultimo, mkr förändring under året, % 9,7 9,2 23,4-6,7 0,8 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer. Nytt beräkningsunderlag fr o m Soliditets- och kapitaltäckningsmått Soliditet 19,7 19,4 19,3 20,1 20,7 Beskattat eget kapital + 72% av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 27,2 31,4 31,9 37,1 39,0 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 27,2 31,4 31,9 37,1 39,0 Resultatmått Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,5 3,0 3,1 3,3 3,4 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 6,8 6,9 6,8 6,0 7,2 I/K-tal före kreditförluster Räntenetto + rörelseintäkter i relation till summa kostnader exkl kreditförluster 2,0 2,0 1,9 1,7 2,2 I/K-tal efter kreditförluster Räntenetto + rörelseintäkter i relation till summa kostnader inkl kreditförluster 2,1 2,0 1,9 1,7 1,8 9

11 Fem år i sammandrag Resultatmått, forts K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 i relation till räntenetto+rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster i relation till räntenetto+rörelseintäkter 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för befarade förluster i % av osäkra fordringar brutto 58,5 54,9 60,0 68,9 68,1 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 1,1 1,4 1,7 1,8 1,5 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt kreditgarantier -0,2-0,1 0,0 0,6 0,6 Övriga uppgifter Medelantal anställda 13,0 13,7 13,4 13,6 13,4 Antal kontor

12 Resultaträkning, kkr Not Förändring % Ränteintäkter ,6 Räntekostnader ,4 Räntenetto ,6 Erhållna utdelningar ,1 Provisionsintäkter ,4 Provisionskostnader ,3 Nettoresultat av finansiella transaktioner ,1 Övriga rörelseintäkter ,1 Summa rörelseintäkter ,8 Allmänna administrationskostnader ,1 Avskrivningar på materiella anläggn.tillgångar ,5 Övriga rörelsekostnader ,8 Summa kostnader före kreditförluster ,4 Resultat före kreditförluster ,3 Kreditförluster, netto ,4 Rörelseresultat ,4 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ,4 Bokslutsdispositioner ,1 Skatt på årets resultat ,9 Årets resultat ,5 11

13 Balansräkning, kkr TILLGÅNGAR Not Förändring % Kassa ,4 Utlåning till kreditinstitut ,5 Utlåning till allmänheten ,0 Obligationer och andra räntebärande 16 värdepapper ,5 Aktier och andelar m m ,8 Materiella tillgångar 18 Inventarier ,8 Byggnader och mark ,1 Övriga tillgångar ,1 Förutbetalda kostnader och upplupna 20 intäkter ,4 Summa tillgångar ,3 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut ,7 Inlåning från allmänheten ,8 Övriga skulder ,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,0 Avsättningar ,2 Summa skulder och avsättningar ,9 Obeskattade reserver ,0 Reservfond ,3 Årets resultat ,5 Summa eget kapital ,2 Summa skulder, avsättningar och eget kapital ,3 POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser 28 Garantier ,5 Övriga åtaganden ,3 Övriga noter Löptider för tillgångar och skulder 29 Räntebindningstider för tillgångar och skulder 30 Kreditriskexponering brutto och netto 31 12

14 Kassaflödesanalys, kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassafllödet. Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Av-/ nedskrivningar Kreditförluster Inkomstskatt Avräkning pensioner Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/minskning av inlåning från allmänheten Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut 0 0 Förändring av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

15 Redovisnings- och värderingsprinciper Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Finansiella instrument överlåtbara värdepapper som är omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Långsiktiga innehav, där avsikten är att i princip inneha värdepapperen till förfall, klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och upptas till anskaffningsvärdet. Med anskaffningsvärdet avses det upplupna anskaffningsvärdet, vilket värde motsvarar det med hjälp av den effektiva anskaffningsräntan diskonterade nuvärdet av de framtida betalningarna. Härigenom beaktas eventuella över- eller underkurser vid förvärvet som periodiseras över instrumentets återstående löptid. Erhållna betalningar plus förändringen av det upplupna anskaffningsvärdet under året redovisas som ränteintäkt. Realiserade vinster/förluster och orealiserade värdeförändringar på värdepapper och andra finansiella instrument som utgör omsättningstillgångar samt valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat av finansiella transaktioner. Lånefordringar och kreditförluster Lånefordringar redovisas initialt i balansräkningen till anskaffningsvärdet, dvs det belopp som lånats ut till låntagaren med tillägg för direkta transaktionskostnader. Därefter redovisas lånefordringar löpande till anskaffningsvärdet efter avdrag för bortskrivningar och specifika reserveringar för kreditförluster. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade kreditförluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. Som konstaterad förlust redovisas hela eller del av fordran som inte bedöms indrivningsbar eller som kan erhållas vid realisering av säkerheten. Bortskrivning görs av konstaterade förluster när inga realistiska möjligheter till återvinning finns. Som reservering avseende sannolika förluster upptas ett belopp motsvarande skillnaden mellan lånefordrans redovisade värde och bedömt återvinningsvärde. Bedömt återvinningsvärde har beräknats med ledning av: - det verkliga värdet av säkerheten till den del återbetalningen är beroende av säkerheten - det sammanlagda nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden Då säkerheten utgörs av pantbrev i fastighet utgår värderingen från ett försiktigt beräknat marknadsvärde med hänsyn till avkastningsförmåga, beskaffenhet och läge. Reservering avseende sannolika kreditförluster görs om fordran är osäker, dvs - om det utifrån inträffade händelser och omständigheter, som förelåg på balansdagen, är sannolikt att betalningarna inte kommer att fullgöras enligt kontraktsvillkoren och - det inte finns säkerhet som med betryggande marginal täcker både lånebelopp och räntor, inklusive kompensation för eventuell försening. Vid bestämmande av reserveringar avseende sannolika kreditförluster värderas lånefordringarna individuellt. Vid redovisning av sannolika förluster på garantier sker reservering under rubriken Avsättningar. Återvunna kreditförluster redovisas som en minskning av årets nettokostnad avseende kreditförluster. Inventarier Avskrivning sker planmässigt med 20% på anskaffningsvärdet. Avskrivning som avviker från plan betraktas som en bokslutsdisposition och redovisas under rubriken Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan. Byggnader och mark Byggnader (och markanläggningar) avskrivs planenligt med 2%, vilket överensstämmer med skattemässigt högsta tillåtna belopp. 14

16 Noter till resultaträkningen, kkr 1 Räntenetto Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper - omsättningstillgångar anläggningstillgångar Övriga Summa Räntekostnader Inlåning från allmänheten varav kostnad för insättningsgaranti Summa Summa räntenetto Räntemarginal 2,33% 2,53% Placeringsmarginal 2,52% 2,79% Medelränta på utlåningen under året uppgår till 4,04% 4,56% Medelränta på inlåningen under året uppgår till 1,01% 1,33% 2 Erhållna utdelningar Aktier och andelar Provisionsintäkter Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Garantiprovisioner 8 9 Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa

17 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realiserat resultat - räntebärande värdepapper 0 31 Orealiserade värdeförändringar - andra finansiella instrument Valutakursförändringar -2 2 Summa Övriga rörelseintäkter Intäkter från rörelsefastigheter Övriga Summa Allmänna administrationskostnader Personalkostnader -löner och arvoden sociala avgifter kostnad för pensionspremier andra pensionskostnader avsättning till vinstandelsstiftelse övriga personalkostnader Summa personalkostnader Övriga allmänna administrationskostnader -porto och telefon IT-kostnader konsulttjänster revision hyror och andra lokalkostnader fastighetskostnader övriga Summa övriga allmänna administrationskostnader Totalt Löner och ersättningar Till styrelse och VD Till övriga anställda

18 Ersättningar till ledande befattningshavare Principer Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode resp sammanträdesarvode enligt sparbanksstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrelsen. Grundlön/ Samman- Övriga Pensions- Vinstandelsarvode trädesarvode förmåner kostnad stiftelse Styrelsens ordförande Övr. styrelseledamöter VD Summa Kommentarer I avtal mellan sparbanken och VD gäller att förutom lön under uppsägningstiden, 12 mån, utgår vid uppsägning från bankens sida avgångsvederlag med en årslön. VD har rätt att att avgå med pension vid 61 års ålder med pensionsbelopp enligt gängse normer. Avsättning till vinstandelsstiftelse (rörlig ersättning) sker på samma villkor för VD som för övriga medarbetare. Övriga förmåner avser tjänstebil. Pensioner Bankens pensionsåtaganden täcks genom försäkringsavtal och avsättning i balansräkningen Pensioner till ledande befattningshavare VD - premier för pensionsförsäkring förändring av pensionsavsättning Antal arbetade timmar Totalt i sparbanken Medelantal anställda under året Totalt i sparbanken 13,0 13,7 -varav kvinnor 8,8 8,7 -varav män 4,2 5,0 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Styrelsen (ordinarie ledamöter) -antal kvinnor 2,0 2,0 -antal män 6,0 7,0 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i relation till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, % 8,3 7,2 Andel långtidssjukfrånvaro i relation till den sammanlagda sjukfrånvaron, % 92,4 94,4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer - SET Revisionsbyrå AB, revisionsuppdrag KPMG Bohlins AB, revisionsuppdrag KPMG Bohlins AB, andra uppdrag

19 8 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan -inventarier byggnader Summa Övriga rörelsekostnader Avgifter till centrala organisationer Försäkringskostnader Säkerhetskostnader Marknadsföringskostnader Övriga rörelsekostnader 7 9 Summa Kreditförluster netto Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster Årets reservering för sannolika kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Årets nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster hänför sig till fordringar på allmänheten 11 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa

20 12 Skatt på årets resultat Skatt avseende tidigare år 0 37 Aktuell skatt Summa Skattekostnaden står för 27,6% av resultatet före skatt i sparbanken. Skillnaden mellan sparbankens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras nedan. Kr Procent Kr Procent Faktisk skattekostnad , ,1 Skattekostnad, 28% på resultatet före skatt , ,0 Skillnad , ,9 Skillnaden består av följande poster Skatteeffekt av: Justering av skatt avseende tidigare år 0 0,0 37 0,3 Ej skattepliktiga intäkter , ,4 Ej avdragsgilla kostnader 189 0,5 20 0,2 Summa , ,9 19

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer